TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés szeptemberi ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére"

Átírás

1 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális fejlesztésekrıl, beruházásokról, az ehhez kapcsolódó szakmai munkáról, további fejlesztési lehetıségekrıl A tájékoztatót készítette: Kimpián Ildikó igazgató Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Közgyőlés bizottságai

2 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Gyermekotthona és Szociális Intézménye 4709/2010. Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés részére a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális fejlesztésekrıl, beruházásokról, az ehhez kapcsolódó szakmai munkáról, további fejlesztési lehetıségekrıl

3 Tisztelt Közgyőlés! Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kecskeméti Közoktatási, Gyermekvédelmi és Szociális Intézménye az egyetlen olyan gyógypedagógiai intézmény a megyében, ahol az oktatás-nevelés tevékenység során kizárólag értelmileg akadályozott, autista, valamint halmozottan sérült gyermekeket látunk el. Az intézményben, vagy ahogy legtöbben ismerik a juhar utcai iskolában, a közoktatás, gyermekvédelem valamint szociális alapellátás területén az elmúlt években igen jelentıs infrastrukturális fejlesztések valósultak meg. Az uniós fejlesztési elveknek, illetve elıírásoknak megfelelıen az infrastrukturális fejlesztéseket hasonló volumenő szakmai fejlesztések kísérték. Az intézmény irányítása, fejlesztési stratégiájának kidolgozása ezen uniós elvek, elıírások mentén valósulnak meg. A fentiek szerint elkészített Tájékoztatóm remélem szemléltetıen, nyújt betekintést a többcélú intézményünk évi infrastrukturális és szakmai fejlıdésérıl. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális fejlesztésekrıl, beruházásokról, az ehhez kapcsolódó szakmai munkáról, további fejlesztési lehetıségekrıl szóló tájékoztatómat vegye tudomásul. Köszönöm! Kecskemét, augusztus 9. Kimpián Ildikó igazgató

4 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Gyermekotthona és Szociális Intézménye 1 AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 1.1 Az intézmény általános bemutatása 1. Intézménytörténeti áttekintés Kecskeméten 1900 óta beszélhetünk különbözı gyógypedagógiai oktatási formákról, amikor is a magyar királyi, vallási és közoktatási miniszter az számú rendeletében helyben hagyta Kecskemét város július 7-én kelt kérelmét. Ez alapján nyitotta meg kapuit szeptember 16-án a kecskeméti Siketnémák Állami Intézete, mely rövid ideig vakok nevelésével is foglalkozott.

5 1908-ban már a mentálisan sérült gyermekek képzése is megkezdıdött. A két Kecskemét városban mőködı -, gyógypedagógiai intézmény egyike a Kisegítı Iskola,(Csongrádi u. 32.). Igazgatója: Dékány Károly. Intézményünk ebbıl az iskolából eredeztethetı, így a továbbiakban ennek a történetét ismertetjük: A Csongrádi Utcai Kisegítı Iskola egyik fontos jellemzıje az volt, hogy korát megelızve napközi otthont mőködtetett. Mivel nagyportájú épületben nyert elhelyezést, lehetısége nyílt a tanulóknak kertészeti gyakorlat folytatására is. Az 1911-ben történt földrengés oly mértékő megrongálódást okozott az intézmény épületében, hogy új helyre kellett költöznie ban Dékány Károlyt - halála miatt -, Katona Géza, majd Sárkány Pál követte az igazgatói székben tıl Salamon Anna volt az igazgató, aki 1913 óta foglalkozott szellemileg fogyatékos gyermekek nevelésével. A II. világháború után Kislétszámú Iskola elnevezéssel kezdıdött meg a tanítás a Petıfi Sándor utca 3-ban szeptember 1-jén Szabó Gyula gyógypedagógiai tanár igazgatásával a Csányi utca 1-ben indult meg a Gyógypedagógiai Iskola mőködése. A megyének igen nagy szüksége volt bentlakásos intézetre, ezért az akkori vezetés úgy döntött, hogy november 1-jén 17 tanulóval megnyitja kapuját az elsı nevelıintézet. A létszám néhány hónap alatt 17-rıl 30-ra emelkedett. A következı tanévben már 70 fı volt a gyermeklétszám, akiket 2 gyermekfelügyelı és 3 konyhai dolgozó látott el. Takarítónı, mosónı nem volt. A munkát nehezítette, hogy a vizet kézikocsin hordták közkútról. A mosás, fürdés egy teknıben történt. Ebben az idıben a tőzoltók patronálták az intézményt. Naponta lajtos kocsival hordták a vizet. Ekkor még az intézet irányítása alá tartoztak: Nagykırös, Cegléd, Homok iskolái, és itt kaptak szakmai - módszertani segítséget az ott dolgozó nevelık ig Farkas Irén (dr. Fızı Endréné) töltötte be az igazgató állást. Szakmai-, vezetıi képességeit még ma is ırzi az emlékezet ig hármas mőszakbontásban folyt az oktatás: 7-11; 11-15; óráig. Országszerte még alig fordult elı, hogy a nevelıi tagozat legalsó fokától a 8. osztályig valamennyi szinten tanítsanak szeptember 1-én került átadásra egy 8 tantermes iskola, a város egy másik pontján, ahova naponta többször át kellett kísérni a fiúkat.

6 1970 szeptemberétıl különválasztották az imbecillis és debilis gyerekek tanítását, s a rászorulók kollégiumi ellátása is elkezdıdött. Sajnos nem teljes körően volt képes az internátus az igényeket kielégíteni, mert csak fiúkat tudtak fogadni ben a gyógypedagógiai beiskolázás szakszerőbbé tétele érdekében, létrehozták az Állandó Áthelyezési Bizottságot, ahol a tanköteles korú gyermekek pedagógiai-, pszichológiai vizsgálatát végezték. Vezetıi Németh László ( ), Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit ( ), Dr. Knyihárné Gaika Judit ( ) (2009.január 01-tıl a törvényi változások következtében önálló a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi Bizottság, de a teljes önállóság feltételeit a fenntartó nehéz anyagi helyzete miatt még nem tudja biztosítani.) Az ezt követı évek a szakmai megújulás jegyében teltek, mind több fiatal szerzett szakirányú végzettséget a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı Fıiskolán szeptembere hozta az igazi fordulatot, amikor az iskola elhagyhatta a szinte századfordulói állapotokat idézı Csányi utcai falakat, s az intézmény átköltözhetett a jelenlegi, Juhar utcai épületbe.

7 2007. szeptember, jelentıs dátum az iskola életében. A fenntartó Ft. bıvítéses rekonstrukciót hajtott végre, hazai pályázati forrásból. A meglévı iskolaépület részleges rekonstrukciója, valamint az új berendezések beszerzése mellett 8 új szaktanterem jött létre, továbbá az épület akadálymentesítése valósult meg. A gyógypedagógiai oktatás mellett az intézmény a korszerő terápiás eljárások alkalmazása irányába nyitott. Elsıként a Só terápia került bevezetésre. - Szakirodalmi adatok szerint a só-terápia rendszeres alkalmazása, a légúti megbetegedések gyógyulásának hatékonyságát növeli nyarán a gyermekvédelmi szakellátó rendszer átalakítása is útnak indult az intézményben. Elsı lépésként Kecskemét város Petıfi városrészében található Páfrány utca 2. sz. alatti lakásotthon került csatolásra. A 2007 es oktatási törvényváltozásra reagálva, a gyógypedagógiai oktatás, nevelés, a gyermekvédelmi szakellátás mellett, szociális alapellátási feladatott is felvállalt az intézmény a széles körő fogyatékos ellátás érdekében szeptemberétıl támogató szolgálat kezdte meg mőködését megkönnyítve a környékrıl bejáró tanulók iskolába járását.

8 2008 ıszén elkészült a Snoezelen terápiás szoba, így egy új szolgáltatás indult el, a magasabb színvonalú gyógypedagógiai ellátás érdekében. A Snoezelen szobában kétféle tartalommal zajlanak a tevékenységek. Az egyik a pihentetı, lazító jelleg, a másik inkább terápiás hatású felhasználás. - Snoezelen elméletét, mőködését két holland kutató dolgozta ki 1970 és 1975 között, akik megfigyeléseiket egy holland intézet értelmileg akadályozottakra szakosították újra fontos dátum az intézmény fejlıdés történetében, több Európai Uniós pályázati forrás nyílt meg elıttünk. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TIOP pályázata az állami gondoskodásban élı gyermekek életkörülményeit javította. A TIOP / pályázatban közel 80. millió forint támogatást nyert az intézmény, amelynek révén a fennállása óta elıször a törvényi elıírásoknak megfelelı, a gyermekek igényeit európai szinten kielégítı gyermekotthon kialakítása vált valóra.

9 TIOP /1-a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program " Bentlakásos intézmények korszerősítése" Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Lakásotthonainak korszerősítése pályázati keret összegbıl 4. millió Ft. beruházást, fejlesztést az intézményünk lakásotthona. A TÁMOP illetve a TÁMOP pályázatok a pedagógusok módszertani továbbképzését valamint taneszköz fejlesztést támogatták.

10 TÁMOP / Nyitott kapuk projekt konzorciumi formában (a kiskırösi, bajai, dunavecsei, kiskunhalasi konduktív, kiskunmajsai, hódmezıvásárhelyi intézményekkel együtt) az intézmény Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé válását segíti, a pedagógusok szakmai fejlıdését szolgálja, és eszközbeszerzést tesz lehetıvé. TÁMOP / kódszámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés innovatív intézményekben címő pályázat ( konzorciumban Kiskırössel, Dunavecsével ) a minıségi közoktatást igyekszik elérni. Mindannyiunk érdeke, hogy gyermekeink olyan iskolákban tanulhassanak, ahol egyéni képességeiket messzemenıkig figyelembe véve oktatnak, és mégis azonos esélyekkel indul minden diák. Kulcskompetencia területek fejlesztésére, oktatási programok adaptációjára, taneszközök beszerzésére, a szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítására nyílik lehetıség, illetve önálló intézményi innováció valósul meg PORTAGE MODELL TOVÁBBKÉPZÉS Budapesti Korai Fejlesztı Központtal közös pályázat keretében Czeizel Barbara és munkatársai egy olyan utazótanári modell átadását vállalták, melynek támogatásával a szakemberek eredményesebben végezhetik a korai fejlesztést. A trénerek képzése 2009 májusában intézményünkben 7 hónapon keresztül folyt.

11 2010 újra áttörést jelent a fejlıdés útján. A DAOP pályázat forrást biztosít a halmozottan sérült gyermekek fejlesztı iskolai ellátásában, korszerő orvosi szoba, hidroterápiás szolgáltatás biztosításával, a teljes kollégium megújulásával, korszerő sport udvar, udvari játszótér és akadálymentes parkoló építésével. Az építési munkálatok várhatóan 2011 tavaszán kezdıdhetnek meg. A projekt költségvetése a 2007-ben a pályázat benyújtása idején Ft. melybıl a pályázat 90% támogatást biztosít, azaz Ft.

12 1.2 AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÓI A KEZDETEKTİL NAPJAINKIG ( ) Megjegyzés: Az intézmény igazgatóit az 1908-tól, az Állami Kisegítı Iskola indulásától soroltam fel, mert ez volt az intézmény közvetlen jogelıdje, amely már értelmükben akadályozott gyermekek oktatásával foglalkozott. Dékány Károly Katona Géza Sárkány Pál Salamon Anna Szabó Gyula Dr. Fızı Endréné Farkas Irén Végh Józsefné Dr. Varnyú Andrásné

13 Papp Balázs Tonács Éva Molnárné Nyújtó Julianna Zvekanov Tímea ( mb.igazgató ) Kimpián Ildikó

14 1.3 Az intézmény legfontosabb adatai A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Gyermekvédelmi és Szociális Intézménye alapító okiratának módosítása címő elıterjesztés alapján, az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát július.1-tıl, az alábbiak szerint állapítja meg: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Költségvetési szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Gyermekotthona és Szociális Intézménye 1.1. Rövid neve: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Gyermekvédelmi és Szociális Intézménye 1.2. Rövidített neve (elektronikai felhasználás céljából): BKMÖ KKGYSZI 1.3. Idegen neve: Bacs-Kiskun County Kecskemet Educational, Child Protection and Social Institution 2. Székhelye: 6000 Kecskemét, Juhar u Telephelyei: 6000 Kecskemét, Páfrány u. 2. (lakásotthon) 6000 Kecskemét, Katona J. tér 8. (gyakorlóhely) 4. Létrehozásáról rendelkezı határozat, alapítás idıpontja: 100/1992.Kgy. határozattal a Bacs-Kiskun Megyei Közgyőlés 1992.június 26.-án alapította. 5. Típus szerinti besorolása (2008. évi CV. tv szerint): - Tevékenység jelege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv - Közszolgáltató szerv fajtája: - közintézmény - Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv Pénzügyi-gazdasági feladatait a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete látja el. 5.1.Típusa a Közoktatási törvény szerint: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény

15 6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: évi LXV. tv (1) bekezdésében, az évi LXXIX. tv (3), 87.. (1) bekezdésében, a évi XXXI. tv (3) bekezdésében a megyei önkormányzat számára kötelezıen elıírt, valamint az III. tv. 65/C.. és 65/F.. szerinti önként vállalt közoktatási, gyermekvédelmi és szociális feladatok 7. Intézményegységei: Óvoda Általános Iskola Készségfejlesztı Speciális Szakiskola Kollégium Gyermekotthon, Lakásotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szociális ellátás (támogató szolgálat, fogyatékosok nappali ellátása, szociális foglalkoztatás) 8. Szakágazati besorolása: alapfokú oktatás 9. Alapítójának neve: Bács-Kiskun Megyei Tanács VB jogutódja Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér Fenntartó neve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér Irányító szerv: Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér Mőködési területe: - Gyógypedagógiai nevelés-oktatás, területe: Bács-Kiskun megye - Pedagógiai szakszolgálat, területe: a megyei közoktatási feladat-ellátási terv 6. sz. melléklete szerint - Pedagógiai szakmai szolgáltatás, területe: Magyarország - Gyermekvédelem, területe: Bács-Kiskun megye - Szociális ellátás, területe: Bács-Kiskun megye

16 13. Alap-, kiegészítı, kisegítı és vállalkozó tevékenysége Alaptevékenység: Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása Sajátos nevelési igényő (értelmileg akadályozott, autista, halmozottan fogyatékos) gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése 4 vegyes életkorú óvodai csoportban. Sajátos nevelési igényő (beszéd, vagy nyelvhasználat fejlıdési zavarral, pszichés fejlıdési zavarral élı) gyermekek logopédiai kezelése, illetve fejlesztı óvodai ellátása, iskolai életmódra felkészítése 2 csoportban. Normál személyiségi állapotú gyermekek óvodai nevelése 1 vegyes csoportban Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Sajátos nevelési igényő (értelmileg akadályozott) gyermekek általános iskolai oktatása-nevelése 1-8. évfolyam. Sajátos nevelési igényő (autista) gyermekek oktatása-nevelése 3 összevont tanulócsoportban1-8. évfolyam Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Az általános iskola 8. osztályának elvégzése után a tanulók életkezdésre való felkészítése elıkészítı, szakképzı évfolyamon. Nem OKJ-s szakmák, tevékenységek képzése. (Szınyegszövı, Háztartási és életviteli ismeretek, Park-, és kertgondozó) Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Sajátos nevelési igényő középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Az óvoda, általános iskola és készségfejlesztı speciális szakiskola gyermekeinek, tanulóinak bentlakásos speciális ellátása, nevelése Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

17 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai továbbképzések Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztı felkészítés A Bács-Kiskun megye közoktatás fejlesztési tervének 6. sz. melléklete szerinti körzetében logopédiai ellátást, gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést és gondozást, gyógytestnevelést és konduktív pedagógiai ellátást, valamint fejlesztı felkészítést végez. Szervezi az utazó tanári szolgálatot. Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati ellátás Bács-Kiskun megye területén Szakképzési és felnıttképzési támogatások Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Alapfokú oktatás intézményinek, programjainak komplex támogatása Intézmény minıségfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása Intézmény szakmai és informatikai fejlesztése Iskolai rendezvények szervezése Iskolai versenyek Projektek megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógusok képzésének és önképzésének szervezése, segítése, a HEFOP/2005/ a kompetencia-alapú oktatás elterjesztése pályázati projekt határidıre való szakmai és pénzügyi elszámolása, a projekt eredményeinek ig történı fenntartása Különleges gyermekotthoni ellátás Ellátja a különleges gondozást igénylı, ideiglenesen elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, tanulásban és értelmileg akadályozott 3-24 éves korú gyermekek és fiatalok teljes körő gyermekotthoni gondozását, nevelését és utógondozását. Gondoskodik a szociális otthoni ellátásra szorulókról az elhelyezés realizálásáig, a hatályos jogszabályok figyelembevételével. Segíti az ifjúsági korosztály foglalkoztatását Utógondozó otthoni ellátás Az átmeneti vagy tartós nevelés megszőnése után, gyámhivatali határozat alapján, legalább egy év idıtartamra biztosítja az otthont nyújtó ellátást, amennyiben az érintett a létfenntartását nem tudja biztosítani; a nappali oktatás

18 munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja. Alap esetben az utógondozó otthoni ellátást az ellátott 21 éves koráig veheti igénybe, kivétel a szociális bentlakásos intézményi felvételre történı várakozás. Ebben az esetben az ellátás az ellátott 24 éves koráig történik. Biztosítja a az önálló élet megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadást, valamint segítséget nyújt a társadalomba való beilleszkedés elısegítésének érdekében Fogyatékossággal élık átmeneti otthoni ellátása Fogyatékossággal élık nappali ellátása A nappali ellátás a harmadik életévüket betöltött önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos ill. autista személyek részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését Idısek, fogyatékossággal élık egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Támogató szolgáltatás Alapvetı szükségletek kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat mőködtetése), Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követıen a társadalmi beilleszkedést segítı szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, Segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erısítéséhez, Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidıs kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szociális foglalkoztatás fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás keretében Munka-rehabilitáció keretében történı szociális foglalkoztatás Fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás keretében történı szociális foglalkoztatás Az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatását az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, ill. rehabilitációs tervben foglaltak szerint az ellátott meglévı képességeire építve korának, fizikai és mentális állapotának megfelelıen munka-rehabilitáció, vagy fejlesztı felkészítı foglalkoztatás keretében biztosítja Fogyatékossággal élık iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Fogyatékossággal élık szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

19 Óvodai intézményi étkeztetés Gyermekek, tanulók kedvezményes és nem kedvezményes étkeztetése Iskolai intézményi étkeztetés Gyermekek, tanulók kedvezményes és nem kedvezményes étkeztetése Tanulók kollégiumi étkeztetése Gyermekek, tanulók kedvezményes és nem kedvezményes étkeztetése Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások Fogyatékossággal élık esélyegyenlıségének elımozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység Fogyatékossággal élık társadalmi integrációját segítı programok, támogatások Fogyatékossággal élık életminıségének javítását célzó programok és támogatások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Kiegészítı tevékenység: Alapfokú oktatás intézményinek, programjainak komplex támogatása Intézmény minıségfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása Intézmény szakmai és informatikai fejlesztése Iskolai rendezvények szervezése Iskolai versenyek Projektek megvalósítása Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai továbbképzések M.n.s. egyéb felnıttoktatás Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása

20 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szálláshelyek hasznosítása, ingatlanok, helyiségek bérbeadása Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Kisegítı és vállalkozási tevékenysége és arányainak felsı határa a szerv kiadásaiban : Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 14. Felvehetı maximális gyermek-, tanuló létszám Óvoda: Sajátos nevelési igényő, értelmileg akadályozott részére 32 fı Beszéd, vagy nyelvhasználati és pszichés fejlıdési zavarral élık részére 26 fı Normál személyiségi állapotú gyermekek óvodai nevelése 25 fı Általános iskola: Sajátos nevelési igényő, értelmileg akadályozott részére 80 fı Autista tanulók részére 24 fı Készségfejlesztı speciális szakiskola: 60 fı Korai fejlesztés, gondozás: 40 fı Fejlesztı felkészítés: 40 fı Kollégium: 90 fı Gyermekvédelmi szakellátás: 40 fı különleges ellátást igénylı gyermek, fiatal felnıtt, ebbıl 8 fı lakásotthoni elhelyezésben 15. Évfolyamok száma Óvoda vegyes életkorú csoportok Általános iskola: 8 évfolyam is) Alsó tagozat: 1-4 évfolyam.(4 évfolyam, fenntartó döntése alapján lehet összevont Felsı tagozat: 5-8 évfolyam. (4 évfolyam, fenntartó döntése alapján lehet összevont is) Speciális szakiskola: 4, 5 évfolyam Pályaorientációs szakasz: 9-10 évfolyam. (2 évfolyam)

21 Szakképzési szakasz: évfolyam (2 évfolyam), 16. Oktatás munkarendje: nappali 17. A szerv vezetıjének kinevezési, megbízási rendje: Vezetıt a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés bízza meg pályázat alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. -ában foglaltak szerint. 18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony, továbbá a Munka törvénykönyve alapján végzett munkaviszony keretében közcélú és közhasznú foglalkoztatás 19. Feladatellátást szolgáló vagyon: A feladat ellátását szolgáló ingatlan: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Diákotthona, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Gyermekotthona és Szociális Intézménye 6000 Kecskemét, Juhar u /11 hrsz ,2 m² 6000 Kecskemét, Páfrány u hrsz. 720,0 m² Kecskemét, Katona J. tér 8. használatba adott része 484 hrsz. Fsz.: 6., 7., 8., 9., sz 78,17 m² I. em sz. 36,65 m² Alagsor 50,00 m² Összesen: 164,82 m² A költségvetési szerv használatában lévı összes vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg, a vagyoni állapotot a mindenkori éves leltár tartalmazza. 20. Vagyon feletti rendelkezési jog: A rendelkezésre álló vagyont a költségvetési szerv feladatainak ellátásához a vagyonról és a vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelıen használhatja, hasznosíthatja.

22 Záradék A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Gyermekotthona és Szociális Intézménye alapító okiratát Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 90/2010.(V.28.) Kgy. határozatával július 1-i hatállyal hagyta jóvá. Az intézmény honlapja: 3 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI-OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS MUNKA Az intézmény nevelı, oktató munkája 2006 óta folyamatos, fejlıdésen ment keresztül, egyrészt a törvényi változások következtében, másrészt a szakmai és a szülıi elvárásoknak eleget téve. Az intézmény küldetése, hogy olyan modern pedagógiai eszközöket ismerı, terjesztı és alkalmazó, a középsúlyos értelmi fogyatékos ember nevelését oktatását, képzését megvalósító központként mőködjön, amely biztos támpontot jelent a gyermek, a gyermeket nevelı szülı, a társintézmények és a civil szervezetek számára. Jövıképünk, hogy intézményünk az elfogadó, esélyegyenlıséget megvalósító társadalom részeként az SNI gyermekek integrációját elısegítı, szakmai elméleti és gyakorlati gyógypedagógiai módszertani referencia oktató-nevelı intézmény legyen, amely: nyitott a társadalom felé, pedagógiai programja alapján a gyermek egyéni adottságaira alapozó, differenciált nevelı-oktató munkát folytat, az alkotó, egymás megbecsülésén alapuló, altruista munkahelyi légkörrel a segítı magatartás példáját teremti meg, a társadalmi integrációt elısegítı eszközeivel növeli a családok esélyegyenlıségét, a partnerek igényeire építı, gyorsan reagáló, kliensközpontú szolgáltatást végez.

23 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés szeptemberétıl kompetencia alapú óvodai nevelés szerint neveljük gyermekeinket. (Az Óvodai országos Alapprogram szerint kiegészítve a kompetencia alapú neveléssel valamint a Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelvével) Célunk az egész életen áttartó tanulás megalapozásához szükséges készségek, képességek fejlesztése, a kompetencia alapú oktatás elterjesztésével a gyermekek felkészítése a minél önállóbb, képességeikhez, lehetıségeikhez mért ismeretszerzésre. Intézményünkben az eltérı összetételő csoportok jól tolerálják a különbözıségeket, mellyel az óvodáskor végére a gyermek természetes módon együtt él, korának megfelelı mértékben empatikus, szolidáris játszótárssá válik. Napi tevékenységek során egyre inkább megvalósul a csoportok közötti integráció. A sajátos nevelési igényő gyermekek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság határozata alapján kerülnek az óvodába, ez alól kivétel a többségi óvodai csoport. Óvodai csoportjainkban a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítık családias légkört teremtenek. Fontos a gyermek számára, hogy elfogadó, megértı gondoskodásban, érzelmi biztonságban nevelkedjenek. Intézményünk kollégiumi elhelyezést biztosít a vidékrıl érkezı gyermekeinknek. A szülık igénybe vehetik a Támogató Szolgálat szolgáltatásait a mindennapi óvodába jutáshoz. Terápiás lehetıségeink: Az óvodai pedagógiai munkát hatékonyan segítik a kiegészítı terápiák. A snoezelen terápiás szoba kínálta lehetıségek (hang, - fény, vízágy) Lovas terápia Só terápia Mozgás terápia A csoportokon belüli átjárhatóság a Szakértıi Bizottság döntése alapján megvalósítható. (gyógypedagógiai óvodából logopédiai óvodai csoportba, logopédiai óvodai csoportból többségi óvodába illetve iskolába)

24 Általános iskolai oktatás, nevelés Sajátos nevelési igényő (értelmileg akadályozott) gyermekek általános iskolai oktatásanevelése 1-8. évfolyamon. Sajátos nevelési igényő (súlyos és halmozottan fogyatékos) gyermekek fejlesztı iskolai nevelése, oktatása 1 fejlesztı iskolai csoportban. Sajátos nevelési igényő (autista) gyermekek oktatása-nevelése 3 összevont tanulócsoportban. A speciális csoportokban a gyermekek nevelése- oktatása az egyéni képességek felmérése után egyéni fejlesztési célok meghatározásával történik. A gyereknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelı gondoskodást és nevelést. Olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlıdhessen, amely igazodik az egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, fejlıdési üteméhez. A Nemzeti Alaptanterv a kötelezı alapfokú iskoláztatás tíz évfolyamára egységes követelményeket ír elı. Ezek a követelmények a fogyatékos gyermekek alapfokú oktatására is vonatkoznak, függetlenül attól, hogy integrált vagy szegregált formában tanulnak. A NAT tartalmi szabályozásának a fogyatékos gyermekekre és a gyógypedagógiai intézményekre jogilag megszünteti a sajátos nevelési igényő tanulók hátrányos iskolai megkülönböztetését és elısegíti beilleszkedésüket. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése során úgy értelmezhetıek, hogy azok a tanulók személyiségállapotához igazítottan, elsısorban a szükséges képességek és készségek megalapozása, kialakítása útján valósulnak meg. Az egyenlı hozzáférés biztosítása érdekében a NAT- ban meghatározott tudás és képességek megszerzéséhez való jog minden magyar gyermek elidegeníthetetlen joga. A fogyatékos gyermekek azonban ezzel a jogukkal csak akkor élhetnek, ha az intézmény, amelyben tanulnak, figyelembe veszi sajátos nehézségeiket, nevelési szükségleteiket, és kisegítı szolgáltatásokat is biztosít számukra (logopédia, gyógytorna stb.) Az SNI tanulók oktatásában az egységes követelmény rendszer alkalmazása a NAT értelmezésében az alábbiakat jelenti:

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Ikt. sz.: 7462/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Közoktatási Intézménye (Dunavecse) alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása

23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása 23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Ikt. sz.: 7461/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye alapító okiratának módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 158/2010. (IV.29.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye Fıjegyzıje VI. 1225-2/2007. Elıterjesztés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8196/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Szenvedélybetegek Otthona Országos Módszertani Központ, Kaskantyú

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 305/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12184/2009. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben