TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés szeptemberi ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére"

Átírás

1 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális fejlesztésekrıl, beruházásokról, az ehhez kapcsolódó szakmai munkáról, további fejlesztési lehetıségekrıl A tájékoztatót készítette: Kimpián Ildikó igazgató Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Közgyőlés bizottságai

2 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Gyermekotthona és Szociális Intézménye 4709/2010. Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés részére a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális fejlesztésekrıl, beruházásokról, az ehhez kapcsolódó szakmai munkáról, további fejlesztési lehetıségekrıl

3 Tisztelt Közgyőlés! Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kecskeméti Közoktatási, Gyermekvédelmi és Szociális Intézménye az egyetlen olyan gyógypedagógiai intézmény a megyében, ahol az oktatás-nevelés tevékenység során kizárólag értelmileg akadályozott, autista, valamint halmozottan sérült gyermekeket látunk el. Az intézményben, vagy ahogy legtöbben ismerik a juhar utcai iskolában, a közoktatás, gyermekvédelem valamint szociális alapellátás területén az elmúlt években igen jelentıs infrastrukturális fejlesztések valósultak meg. Az uniós fejlesztési elveknek, illetve elıírásoknak megfelelıen az infrastrukturális fejlesztéseket hasonló volumenő szakmai fejlesztések kísérték. Az intézmény irányítása, fejlesztési stratégiájának kidolgozása ezen uniós elvek, elıírások mentén valósulnak meg. A fentiek szerint elkészített Tájékoztatóm remélem szemléltetıen, nyújt betekintést a többcélú intézményünk évi infrastrukturális és szakmai fejlıdésérıl. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális fejlesztésekrıl, beruházásokról, az ehhez kapcsolódó szakmai munkáról, további fejlesztési lehetıségekrıl szóló tájékoztatómat vegye tudomásul. Köszönöm! Kecskemét, augusztus 9. Kimpián Ildikó igazgató

4 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Gyermekotthona és Szociális Intézménye 1 AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 1.1 Az intézmény általános bemutatása 1. Intézménytörténeti áttekintés Kecskeméten 1900 óta beszélhetünk különbözı gyógypedagógiai oktatási formákról, amikor is a magyar királyi, vallási és közoktatási miniszter az számú rendeletében helyben hagyta Kecskemét város július 7-én kelt kérelmét. Ez alapján nyitotta meg kapuit szeptember 16-án a kecskeméti Siketnémák Állami Intézete, mely rövid ideig vakok nevelésével is foglalkozott.

5 1908-ban már a mentálisan sérült gyermekek képzése is megkezdıdött. A két Kecskemét városban mőködı -, gyógypedagógiai intézmény egyike a Kisegítı Iskola,(Csongrádi u. 32.). Igazgatója: Dékány Károly. Intézményünk ebbıl az iskolából eredeztethetı, így a továbbiakban ennek a történetét ismertetjük: A Csongrádi Utcai Kisegítı Iskola egyik fontos jellemzıje az volt, hogy korát megelızve napközi otthont mőködtetett. Mivel nagyportájú épületben nyert elhelyezést, lehetısége nyílt a tanulóknak kertészeti gyakorlat folytatására is. Az 1911-ben történt földrengés oly mértékő megrongálódást okozott az intézmény épületében, hogy új helyre kellett költöznie ban Dékány Károlyt - halála miatt -, Katona Géza, majd Sárkány Pál követte az igazgatói székben tıl Salamon Anna volt az igazgató, aki 1913 óta foglalkozott szellemileg fogyatékos gyermekek nevelésével. A II. világháború után Kislétszámú Iskola elnevezéssel kezdıdött meg a tanítás a Petıfi Sándor utca 3-ban szeptember 1-jén Szabó Gyula gyógypedagógiai tanár igazgatásával a Csányi utca 1-ben indult meg a Gyógypedagógiai Iskola mőködése. A megyének igen nagy szüksége volt bentlakásos intézetre, ezért az akkori vezetés úgy döntött, hogy november 1-jén 17 tanulóval megnyitja kapuját az elsı nevelıintézet. A létszám néhány hónap alatt 17-rıl 30-ra emelkedett. A következı tanévben már 70 fı volt a gyermeklétszám, akiket 2 gyermekfelügyelı és 3 konyhai dolgozó látott el. Takarítónı, mosónı nem volt. A munkát nehezítette, hogy a vizet kézikocsin hordták közkútról. A mosás, fürdés egy teknıben történt. Ebben az idıben a tőzoltók patronálták az intézményt. Naponta lajtos kocsival hordták a vizet. Ekkor még az intézet irányítása alá tartoztak: Nagykırös, Cegléd, Homok iskolái, és itt kaptak szakmai - módszertani segítséget az ott dolgozó nevelık ig Farkas Irén (dr. Fızı Endréné) töltötte be az igazgató állást. Szakmai-, vezetıi képességeit még ma is ırzi az emlékezet ig hármas mőszakbontásban folyt az oktatás: 7-11; 11-15; óráig. Országszerte még alig fordult elı, hogy a nevelıi tagozat legalsó fokától a 8. osztályig valamennyi szinten tanítsanak szeptember 1-én került átadásra egy 8 tantermes iskola, a város egy másik pontján, ahova naponta többször át kellett kísérni a fiúkat.

6 1970 szeptemberétıl különválasztották az imbecillis és debilis gyerekek tanítását, s a rászorulók kollégiumi ellátása is elkezdıdött. Sajnos nem teljes körően volt képes az internátus az igényeket kielégíteni, mert csak fiúkat tudtak fogadni ben a gyógypedagógiai beiskolázás szakszerőbbé tétele érdekében, létrehozták az Állandó Áthelyezési Bizottságot, ahol a tanköteles korú gyermekek pedagógiai-, pszichológiai vizsgálatát végezték. Vezetıi Németh László ( ), Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit ( ), Dr. Knyihárné Gaika Judit ( ) (2009.január 01-tıl a törvényi változások következtében önálló a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi Bizottság, de a teljes önállóság feltételeit a fenntartó nehéz anyagi helyzete miatt még nem tudja biztosítani.) Az ezt követı évek a szakmai megújulás jegyében teltek, mind több fiatal szerzett szakirányú végzettséget a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı Fıiskolán szeptembere hozta az igazi fordulatot, amikor az iskola elhagyhatta a szinte századfordulói állapotokat idézı Csányi utcai falakat, s az intézmény átköltözhetett a jelenlegi, Juhar utcai épületbe.

7 2007. szeptember, jelentıs dátum az iskola életében. A fenntartó Ft. bıvítéses rekonstrukciót hajtott végre, hazai pályázati forrásból. A meglévı iskolaépület részleges rekonstrukciója, valamint az új berendezések beszerzése mellett 8 új szaktanterem jött létre, továbbá az épület akadálymentesítése valósult meg. A gyógypedagógiai oktatás mellett az intézmény a korszerő terápiás eljárások alkalmazása irányába nyitott. Elsıként a Só terápia került bevezetésre. - Szakirodalmi adatok szerint a só-terápia rendszeres alkalmazása, a légúti megbetegedések gyógyulásának hatékonyságát növeli nyarán a gyermekvédelmi szakellátó rendszer átalakítása is útnak indult az intézményben. Elsı lépésként Kecskemét város Petıfi városrészében található Páfrány utca 2. sz. alatti lakásotthon került csatolásra. A 2007 es oktatási törvényváltozásra reagálva, a gyógypedagógiai oktatás, nevelés, a gyermekvédelmi szakellátás mellett, szociális alapellátási feladatott is felvállalt az intézmény a széles körő fogyatékos ellátás érdekében szeptemberétıl támogató szolgálat kezdte meg mőködését megkönnyítve a környékrıl bejáró tanulók iskolába járását.

8 2008 ıszén elkészült a Snoezelen terápiás szoba, így egy új szolgáltatás indult el, a magasabb színvonalú gyógypedagógiai ellátás érdekében. A Snoezelen szobában kétféle tartalommal zajlanak a tevékenységek. Az egyik a pihentetı, lazító jelleg, a másik inkább terápiás hatású felhasználás. - Snoezelen elméletét, mőködését két holland kutató dolgozta ki 1970 és 1975 között, akik megfigyeléseiket egy holland intézet értelmileg akadályozottakra szakosították újra fontos dátum az intézmény fejlıdés történetében, több Európai Uniós pályázati forrás nyílt meg elıttünk. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TIOP pályázata az állami gondoskodásban élı gyermekek életkörülményeit javította. A TIOP / pályázatban közel 80. millió forint támogatást nyert az intézmény, amelynek révén a fennállása óta elıször a törvényi elıírásoknak megfelelı, a gyermekek igényeit európai szinten kielégítı gyermekotthon kialakítása vált valóra.

9 TIOP /1-a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program " Bentlakásos intézmények korszerősítése" Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Lakásotthonainak korszerősítése pályázati keret összegbıl 4. millió Ft. beruházást, fejlesztést az intézményünk lakásotthona. A TÁMOP illetve a TÁMOP pályázatok a pedagógusok módszertani továbbképzését valamint taneszköz fejlesztést támogatták.

10 TÁMOP / Nyitott kapuk projekt konzorciumi formában (a kiskırösi, bajai, dunavecsei, kiskunhalasi konduktív, kiskunmajsai, hódmezıvásárhelyi intézményekkel együtt) az intézmény Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé válását segíti, a pedagógusok szakmai fejlıdését szolgálja, és eszközbeszerzést tesz lehetıvé. TÁMOP / kódszámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés innovatív intézményekben címő pályázat ( konzorciumban Kiskırössel, Dunavecsével ) a minıségi közoktatást igyekszik elérni. Mindannyiunk érdeke, hogy gyermekeink olyan iskolákban tanulhassanak, ahol egyéni képességeiket messzemenıkig figyelembe véve oktatnak, és mégis azonos esélyekkel indul minden diák. Kulcskompetencia területek fejlesztésére, oktatási programok adaptációjára, taneszközök beszerzésére, a szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítására nyílik lehetıség, illetve önálló intézményi innováció valósul meg PORTAGE MODELL TOVÁBBKÉPZÉS Budapesti Korai Fejlesztı Központtal közös pályázat keretében Czeizel Barbara és munkatársai egy olyan utazótanári modell átadását vállalták, melynek támogatásával a szakemberek eredményesebben végezhetik a korai fejlesztést. A trénerek képzése 2009 májusában intézményünkben 7 hónapon keresztül folyt.

11 2010 újra áttörést jelent a fejlıdés útján. A DAOP pályázat forrást biztosít a halmozottan sérült gyermekek fejlesztı iskolai ellátásában, korszerő orvosi szoba, hidroterápiás szolgáltatás biztosításával, a teljes kollégium megújulásával, korszerő sport udvar, udvari játszótér és akadálymentes parkoló építésével. Az építési munkálatok várhatóan 2011 tavaszán kezdıdhetnek meg. A projekt költségvetése a 2007-ben a pályázat benyújtása idején Ft. melybıl a pályázat 90% támogatást biztosít, azaz Ft.

12 1.2 AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÓI A KEZDETEKTİL NAPJAINKIG ( ) Megjegyzés: Az intézmény igazgatóit az 1908-tól, az Állami Kisegítı Iskola indulásától soroltam fel, mert ez volt az intézmény közvetlen jogelıdje, amely már értelmükben akadályozott gyermekek oktatásával foglalkozott. Dékány Károly Katona Géza Sárkány Pál Salamon Anna Szabó Gyula Dr. Fızı Endréné Farkas Irén Végh Józsefné Dr. Varnyú Andrásné

13 Papp Balázs Tonács Éva Molnárné Nyújtó Julianna Zvekanov Tímea ( mb.igazgató ) Kimpián Ildikó

14 1.3 Az intézmény legfontosabb adatai A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Gyermekvédelmi és Szociális Intézménye alapító okiratának módosítása címő elıterjesztés alapján, az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát július.1-tıl, az alábbiak szerint állapítja meg: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Költségvetési szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Gyermekotthona és Szociális Intézménye 1.1. Rövid neve: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Gyermekvédelmi és Szociális Intézménye 1.2. Rövidített neve (elektronikai felhasználás céljából): BKMÖ KKGYSZI 1.3. Idegen neve: Bacs-Kiskun County Kecskemet Educational, Child Protection and Social Institution 2. Székhelye: 6000 Kecskemét, Juhar u Telephelyei: 6000 Kecskemét, Páfrány u. 2. (lakásotthon) 6000 Kecskemét, Katona J. tér 8. (gyakorlóhely) 4. Létrehozásáról rendelkezı határozat, alapítás idıpontja: 100/1992.Kgy. határozattal a Bacs-Kiskun Megyei Közgyőlés 1992.június 26.-án alapította. 5. Típus szerinti besorolása (2008. évi CV. tv szerint): - Tevékenység jelege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv - Közszolgáltató szerv fajtája: - közintézmény - Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv Pénzügyi-gazdasági feladatait a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete látja el. 5.1.Típusa a Közoktatási törvény szerint: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény

15 6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: évi LXV. tv (1) bekezdésében, az évi LXXIX. tv (3), 87.. (1) bekezdésében, a évi XXXI. tv (3) bekezdésében a megyei önkormányzat számára kötelezıen elıírt, valamint az III. tv. 65/C.. és 65/F.. szerinti önként vállalt közoktatási, gyermekvédelmi és szociális feladatok 7. Intézményegységei: Óvoda Általános Iskola Készségfejlesztı Speciális Szakiskola Kollégium Gyermekotthon, Lakásotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szociális ellátás (támogató szolgálat, fogyatékosok nappali ellátása, szociális foglalkoztatás) 8. Szakágazati besorolása: alapfokú oktatás 9. Alapítójának neve: Bács-Kiskun Megyei Tanács VB jogutódja Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér Fenntartó neve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér Irányító szerv: Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér Mőködési területe: - Gyógypedagógiai nevelés-oktatás, területe: Bács-Kiskun megye - Pedagógiai szakszolgálat, területe: a megyei közoktatási feladat-ellátási terv 6. sz. melléklete szerint - Pedagógiai szakmai szolgáltatás, területe: Magyarország - Gyermekvédelem, területe: Bács-Kiskun megye - Szociális ellátás, területe: Bács-Kiskun megye

16 13. Alap-, kiegészítı, kisegítı és vállalkozó tevékenysége Alaptevékenység: Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása Sajátos nevelési igényő (értelmileg akadályozott, autista, halmozottan fogyatékos) gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése 4 vegyes életkorú óvodai csoportban. Sajátos nevelési igényő (beszéd, vagy nyelvhasználat fejlıdési zavarral, pszichés fejlıdési zavarral élı) gyermekek logopédiai kezelése, illetve fejlesztı óvodai ellátása, iskolai életmódra felkészítése 2 csoportban. Normál személyiségi állapotú gyermekek óvodai nevelése 1 vegyes csoportban Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Sajátos nevelési igényő (értelmileg akadályozott) gyermekek általános iskolai oktatása-nevelése 1-8. évfolyam. Sajátos nevelési igényő (autista) gyermekek oktatása-nevelése 3 összevont tanulócsoportban1-8. évfolyam Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Az általános iskola 8. osztályának elvégzése után a tanulók életkezdésre való felkészítése elıkészítı, szakképzı évfolyamon. Nem OKJ-s szakmák, tevékenységek képzése. (Szınyegszövı, Háztartási és életviteli ismeretek, Park-, és kertgondozó) Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Sajátos nevelési igényő középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Az óvoda, általános iskola és készségfejlesztı speciális szakiskola gyermekeinek, tanulóinak bentlakásos speciális ellátása, nevelése Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

17 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai továbbképzések Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztı felkészítés A Bács-Kiskun megye közoktatás fejlesztési tervének 6. sz. melléklete szerinti körzetében logopédiai ellátást, gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést és gondozást, gyógytestnevelést és konduktív pedagógiai ellátást, valamint fejlesztı felkészítést végez. Szervezi az utazó tanári szolgálatot. Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati ellátás Bács-Kiskun megye területén Szakképzési és felnıttképzési támogatások Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Alapfokú oktatás intézményinek, programjainak komplex támogatása Intézmény minıségfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása Intézmény szakmai és informatikai fejlesztése Iskolai rendezvények szervezése Iskolai versenyek Projektek megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógusok képzésének és önképzésének szervezése, segítése, a HEFOP/2005/ a kompetencia-alapú oktatás elterjesztése pályázati projekt határidıre való szakmai és pénzügyi elszámolása, a projekt eredményeinek ig történı fenntartása Különleges gyermekotthoni ellátás Ellátja a különleges gondozást igénylı, ideiglenesen elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, tanulásban és értelmileg akadályozott 3-24 éves korú gyermekek és fiatalok teljes körő gyermekotthoni gondozását, nevelését és utógondozását. Gondoskodik a szociális otthoni ellátásra szorulókról az elhelyezés realizálásáig, a hatályos jogszabályok figyelembevételével. Segíti az ifjúsági korosztály foglalkoztatását Utógondozó otthoni ellátás Az átmeneti vagy tartós nevelés megszőnése után, gyámhivatali határozat alapján, legalább egy év idıtartamra biztosítja az otthont nyújtó ellátást, amennyiben az érintett a létfenntartását nem tudja biztosítani; a nappali oktatás

18 munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja. Alap esetben az utógondozó otthoni ellátást az ellátott 21 éves koráig veheti igénybe, kivétel a szociális bentlakásos intézményi felvételre történı várakozás. Ebben az esetben az ellátás az ellátott 24 éves koráig történik. Biztosítja a az önálló élet megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadást, valamint segítséget nyújt a társadalomba való beilleszkedés elısegítésének érdekében Fogyatékossággal élık átmeneti otthoni ellátása Fogyatékossággal élık nappali ellátása A nappali ellátás a harmadik életévüket betöltött önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos ill. autista személyek részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését Idısek, fogyatékossággal élık egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Támogató szolgáltatás Alapvetı szükségletek kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat mőködtetése), Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követıen a társadalmi beilleszkedést segítı szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, Segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erısítéséhez, Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidıs kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szociális foglalkoztatás fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás keretében Munka-rehabilitáció keretében történı szociális foglalkoztatás Fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás keretében történı szociális foglalkoztatás Az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatását az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, ill. rehabilitációs tervben foglaltak szerint az ellátott meglévı képességeire építve korának, fizikai és mentális állapotának megfelelıen munka-rehabilitáció, vagy fejlesztı felkészítı foglalkoztatás keretében biztosítja Fogyatékossággal élık iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Fogyatékossággal élık szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

19 Óvodai intézményi étkeztetés Gyermekek, tanulók kedvezményes és nem kedvezményes étkeztetése Iskolai intézményi étkeztetés Gyermekek, tanulók kedvezményes és nem kedvezményes étkeztetése Tanulók kollégiumi étkeztetése Gyermekek, tanulók kedvezményes és nem kedvezményes étkeztetése Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások Fogyatékossággal élık esélyegyenlıségének elımozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység Fogyatékossággal élık társadalmi integrációját segítı programok, támogatások Fogyatékossággal élık életminıségének javítását célzó programok és támogatások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Kiegészítı tevékenység: Alapfokú oktatás intézményinek, programjainak komplex támogatása Intézmény minıségfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása Intézmény szakmai és informatikai fejlesztése Iskolai rendezvények szervezése Iskolai versenyek Projektek megvalósítása Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai továbbképzések M.n.s. egyéb felnıttoktatás Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása

20 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szálláshelyek hasznosítása, ingatlanok, helyiségek bérbeadása Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Kisegítı és vállalkozási tevékenysége és arányainak felsı határa a szerv kiadásaiban : Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 14. Felvehetı maximális gyermek-, tanuló létszám Óvoda: Sajátos nevelési igényő, értelmileg akadályozott részére 32 fı Beszéd, vagy nyelvhasználati és pszichés fejlıdési zavarral élık részére 26 fı Normál személyiségi állapotú gyermekek óvodai nevelése 25 fı Általános iskola: Sajátos nevelési igényő, értelmileg akadályozott részére 80 fı Autista tanulók részére 24 fı Készségfejlesztı speciális szakiskola: 60 fı Korai fejlesztés, gondozás: 40 fı Fejlesztı felkészítés: 40 fı Kollégium: 90 fı Gyermekvédelmi szakellátás: 40 fı különleges ellátást igénylı gyermek, fiatal felnıtt, ebbıl 8 fı lakásotthoni elhelyezésben 15. Évfolyamok száma Óvoda vegyes életkorú csoportok Általános iskola: 8 évfolyam is) Alsó tagozat: 1-4 évfolyam.(4 évfolyam, fenntartó döntése alapján lehet összevont Felsı tagozat: 5-8 évfolyam. (4 évfolyam, fenntartó döntése alapján lehet összevont is) Speciális szakiskola: 4, 5 évfolyam Pályaorientációs szakasz: 9-10 évfolyam. (2 évfolyam)

21 Szakképzési szakasz: évfolyam (2 évfolyam), 16. Oktatás munkarendje: nappali 17. A szerv vezetıjének kinevezési, megbízási rendje: Vezetıt a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés bízza meg pályázat alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. -ában foglaltak szerint. 18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony, továbbá a Munka törvénykönyve alapján végzett munkaviszony keretében közcélú és közhasznú foglalkoztatás 19. Feladatellátást szolgáló vagyon: A feladat ellátását szolgáló ingatlan: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Diákotthona, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Gyermekotthona és Szociális Intézménye 6000 Kecskemét, Juhar u /11 hrsz ,2 m² 6000 Kecskemét, Páfrány u hrsz. 720,0 m² Kecskemét, Katona J. tér 8. használatba adott része 484 hrsz. Fsz.: 6., 7., 8., 9., sz 78,17 m² I. em sz. 36,65 m² Alagsor 50,00 m² Összesen: 164,82 m² A költségvetési szerv használatában lévı összes vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg, a vagyoni állapotot a mindenkori éves leltár tartalmazza. 20. Vagyon feletti rendelkezési jog: A rendelkezésre álló vagyont a költségvetési szerv feladatainak ellátásához a vagyonról és a vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelıen használhatja, hasznosíthatja.

22 Záradék A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Gyermekotthona és Szociális Intézménye alapító okiratát Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 90/2010.(V.28.) Kgy. határozatával július 1-i hatállyal hagyta jóvá. Az intézmény honlapja: 3 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI-OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS MUNKA Az intézmény nevelı, oktató munkája 2006 óta folyamatos, fejlıdésen ment keresztül, egyrészt a törvényi változások következtében, másrészt a szakmai és a szülıi elvárásoknak eleget téve. Az intézmény küldetése, hogy olyan modern pedagógiai eszközöket ismerı, terjesztı és alkalmazó, a középsúlyos értelmi fogyatékos ember nevelését oktatását, képzését megvalósító központként mőködjön, amely biztos támpontot jelent a gyermek, a gyermeket nevelı szülı, a társintézmények és a civil szervezetek számára. Jövıképünk, hogy intézményünk az elfogadó, esélyegyenlıséget megvalósító társadalom részeként az SNI gyermekek integrációját elısegítı, szakmai elméleti és gyakorlati gyógypedagógiai módszertani referencia oktató-nevelı intézmény legyen, amely: nyitott a társadalom felé, pedagógiai programja alapján a gyermek egyéni adottságaira alapozó, differenciált nevelı-oktató munkát folytat, az alkotó, egymás megbecsülésén alapuló, altruista munkahelyi légkörrel a segítı magatartás példáját teremti meg, a társadalmi integrációt elısegítı eszközeivel növeli a családok esélyegyenlıségét, a partnerek igényeire építı, gyorsan reagáló, kliensközpontú szolgáltatást végez.

23 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés szeptemberétıl kompetencia alapú óvodai nevelés szerint neveljük gyermekeinket. (Az Óvodai országos Alapprogram szerint kiegészítve a kompetencia alapú neveléssel valamint a Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelvével) Célunk az egész életen áttartó tanulás megalapozásához szükséges készségek, képességek fejlesztése, a kompetencia alapú oktatás elterjesztésével a gyermekek felkészítése a minél önállóbb, képességeikhez, lehetıségeikhez mért ismeretszerzésre. Intézményünkben az eltérı összetételő csoportok jól tolerálják a különbözıségeket, mellyel az óvodáskor végére a gyermek természetes módon együtt él, korának megfelelı mértékben empatikus, szolidáris játszótárssá válik. Napi tevékenységek során egyre inkább megvalósul a csoportok közötti integráció. A sajátos nevelési igényő gyermekek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság határozata alapján kerülnek az óvodába, ez alól kivétel a többségi óvodai csoport. Óvodai csoportjainkban a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítık családias légkört teremtenek. Fontos a gyermek számára, hogy elfogadó, megértı gondoskodásban, érzelmi biztonságban nevelkedjenek. Intézményünk kollégiumi elhelyezést biztosít a vidékrıl érkezı gyermekeinknek. A szülık igénybe vehetik a Támogató Szolgálat szolgáltatásait a mindennapi óvodába jutáshoz. Terápiás lehetıségeink: Az óvodai pedagógiai munkát hatékonyan segítik a kiegészítı terápiák. A snoezelen terápiás szoba kínálta lehetıségek (hang, - fény, vízágy) Lovas terápia Só terápia Mozgás terápia A csoportokon belüli átjárhatóság a Szakértıi Bizottság döntése alapján megvalósítható. (gyógypedagógiai óvodából logopédiai óvodai csoportba, logopédiai óvodai csoportból többségi óvodába illetve iskolába)

24 Általános iskolai oktatás, nevelés Sajátos nevelési igényő (értelmileg akadályozott) gyermekek általános iskolai oktatásanevelése 1-8. évfolyamon. Sajátos nevelési igényő (súlyos és halmozottan fogyatékos) gyermekek fejlesztı iskolai nevelése, oktatása 1 fejlesztı iskolai csoportban. Sajátos nevelési igényő (autista) gyermekek oktatása-nevelése 3 összevont tanulócsoportban. A speciális csoportokban a gyermekek nevelése- oktatása az egyéni képességek felmérése után egyéni fejlesztési célok meghatározásával történik. A gyereknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelı gondoskodást és nevelést. Olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlıdhessen, amely igazodik az egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, fejlıdési üteméhez. A Nemzeti Alaptanterv a kötelezı alapfokú iskoláztatás tíz évfolyamára egységes követelményeket ír elı. Ezek a követelmények a fogyatékos gyermekek alapfokú oktatására is vonatkoznak, függetlenül attól, hogy integrált vagy szegregált formában tanulnak. A NAT tartalmi szabályozásának a fogyatékos gyermekekre és a gyógypedagógiai intézményekre jogilag megszünteti a sajátos nevelési igényő tanulók hátrányos iskolai megkülönböztetését és elısegíti beilleszkedésüket. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése során úgy értelmezhetıek, hogy azok a tanulók személyiségállapotához igazítottan, elsısorban a szükséges képességek és készségek megalapozása, kialakítása útján valósulnak meg. Az egyenlı hozzáférés biztosítása érdekében a NAT- ban meghatározott tudás és képességek megszerzéséhez való jog minden magyar gyermek elidegeníthetetlen joga. A fogyatékos gyermekek azonban ezzel a jogukkal csak akkor élhetnek, ha az intézmény, amelyben tanulnak, figyelembe veszi sajátos nehézségeiket, nevelési szükségleteiket, és kisegítı szolgáltatásokat is biztosít számukra (logopédia, gyógytorna stb.) Az SNI tanulók oktatásában az egységes követelmény rendszer alkalmazása a NAT értelmezésében az alábbiakat jelenti:

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MO TTÓ NK Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben