XII. évfolyam 2. szám február M E G H I V Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XII. évfolyam 2. szám 2010. február M E G H I V Ó"

Átírás

1 KEREPLÕ XII. évfolyam 2. szám február M E G H I V Ó SÁ R M K É ELL Sármellék Ö nkorm ányzat K épviselõtestülete közmeghallgatást tart február 25-én /csütörtök/ órakor az Á ltalános M ûvelõdési K özpontban. N apirend: l. Tájékoztató a repülõtér környezeti kárm entesítésére ben yújtott pályázat elõkészítõ m unkáiról illetve az eddig elvégzett feladatokról. Elõterjesztõ: K arafa Balázs Edicon Kft. szakm érnöke 2./ Tájékoztató községünk közbiztonsági helyzetérõl. Ven dégünk lesz: Dr. Bertalan János városi rendõrkapitány 3./ Beszámoló a községi önkormányzat évi m unkájáról. A évi költségvetési tervezet megtárgyalása. Elõterjesztõ: Szabó Vendel polgárm ester Falugyûlésün kre szeretettel hívjuk és várju k. 11 éve Sá rm ellék ért Sárm ellék Ö nkorm ányzat Képviselõtestü lete m egbízásából Szabó V endel polgárm ester A z em beri életében m ind ig m egh atározó szerep ûek az évezredek, évszázado k, vagy épp en az évtiz ed ek. Bár kevesen tud já k, a évben n em csak a XXI. század elsõ évtized e zárult le, ha nem a sá rm elléki TeleP ont Kö zha szn ú Info rm áció s E gyesület m un kásságá nak elsõ 10 éve is b en egy fia tal sárm elléki baráti társaság úgy gond olta, so kkal töb bet tehet a telep ülés közéletéért, ha az akkori elkép zeléseiket és ö tleteiket hivatalos, egyesü leti form áb an igyekeznek m egva ló sítan i. A z elm ú lt években töb b helyi lakosn ak tud ott az egyesület m un kalehetõ séget bizto sítan i, rengeteg pá lyázati forrást sikerült lehívnia, és jó p ár rendezvén yen segítette tech nika i hátterével azo k sikerességét. Bár m indem ellett töb bször lebegett az egyesü let feje felett a m egszûn és, vagy épp az an yagi m û kö désképtelenség veszélye, a z elszán tságna k, és a z alkalm a nkén ti m egújulásnak kö szönh etõen, ezeket a go ndo kat m ind ig sikerült legyû rni febru árjában a T elepon t KIE 11.-ik évében ism ét elérkezett a m egúju lás id õszaka, ezútta l egy új vezetõ ség form ájában. A z id ei tisztújító kö zgyû lésen Lasics H enrietta aleln ök és N ém eth Csab a eln ök több éves egyesü leti m u nka u tán lem o ndtak po zíció jukról és helyükre ú j tago kat d elegált a szervezet közgyûlése. A z ú j eln ök szem élyében Bód ai Péter kerü lt m egválasztásra, aki im m áro n 6 éve az egyesület, 3 éve az egyesü leti eln ökség ta gja. Az alelnök po sztját idéntõl G yö rey An drás tö lti be, aki szintén 6 éve az egyesület aktív ta gja. A z elnö kség h arm ad ik delegáltja H orváth Szilárd lett, aki az elm ú lt évben elein te az egyesü let alka lm azo ttjaként, m ajd az egyesület tagjakén t segítette m unká nka t. Az ú j vezetés célja, h ogy b izonyos fokú arculatváltás m ellett a 11 évvel ezelõ tti alap ítás szellem ének m egfelelõen a T elepon t to váb bra is település köz életének aktív tagja legyen, m u nkánkkal segítsük az itt élõk életét, m egkönn yítsük az ö nkorm án yzat m un ká ját, és m eghatáro zó civil erõkén t form álju k a köz össég b iz onyos rétegeit. A jövõ tervei kö zött szerepel töb bek kö zt a TeleP ont Irod a pá lyázati pénzekb õl tö rténõ teljes felú jítása, új szo lgá ltatások (szám ító gép -ja vítá s, m un ka kereséshez segítségnyújtá s (önéletrajzírás, stb.), film vetítések, stb.) bevezetése, a h elyi la ko so k pályázati leh etõségein ek bem uta tása, illetve segítség nyújtása azo k m egírá sá ho z, a pár hete m egú ju lt telep ülési ho nlap folya m atos ka rban tartása, rend ezvén yek szervezése, a helyi ifjúsági szervezõdéseknek, klub oknak helyszín b izto sítása. Fon tos célu nk tová bbá az egyesü leti taglétszám növelése, új, aktív ta gok bevo ná sa. A to váb bi sikeres m û kö désben bízva m egköszö nöm az edd igi vezetõ ség m unkáját és a jelenlegi, valam in t a jö võb en i tagoknak kíváno k egy ú j, eredm ényekben gaz dag évtizedet! Bód ai Pé ter

2 2. oldal Kereplõ február Önkormányzati hírek K ö z m e g h a l l g a t á s február 25. A./ beszámoló az Önkormányzat évi munkájáról Önkormányzatunk általában az év elején, február hónapban hívja közmeghallgatásra községünk lakosságát /tavaly február 20-án volt/. Ezen alkalommal számot adunk az elõzõ évben végzett munkáról és ismertetjük a folyó gazdasági év költségvetésének tervezetét, melyhez a lakosság véleményét, javaslatát kérjük, hogy a végleges költségvetési rendelet ezeket is tartalmazza. Önkormányzatunk számára a év az ország gazdasági helyzetéhez hasonlóan rendkívül sok gondot és megoldandó problémát hozott. Kötelezõen ellátandó önkormányzati feladataink végrehajtásában akadályok nem jelentkeztek de az év második felében sorozatosan meg kellett oldani a likviditási problémákat. Az oktatás-közmûvelõdés körben az Általános Mûvelõdési Központ és intézmény egységei zavartalan mûködését sikerült biztosítanunk. Az általános iskolai oktatás tárgyi és személyi feltételei jók, illetve ebben az évben tovább javult az informatikai eszközök bõvülése révén. Az intézmény eredményesen pályázik és pl. a karácsonyi ünnepekre már a játszóház eszközeivel is bõvíteni tudta a gyermekek foglalkoztatási lehetõségét. Óvodánkban a korábbi évek sikertelen pályázatai után végre meg tudtuk valósítani a korszerûsítést. A fejlesztést nem az eredi terv szerint tudtuk végrehajtani, de kialakult az egységes óvoda-bölcsõdei csoport számára az elhelyezés lehetõsége, új vizesblokkokkal és tornaszobával is rendelkezik óvodánk, valamint a nevelõk részére is külön helyiség áll rendelkezésre. A felújítás Ft-ba került. A konyhai rész biztosítani tudja a gyermekek étkeztetését. /Szülõi kérésre lehetõség van új bejáraton is megközelíteni az óvodát. A volt gazdasági udvar parkosítására majd a következõ évben tudunk sort keríteni./ Intézményünk ad helyet a közmûvelõdési munkának is, több sikeres rendezvényeket tartottak és nagyon jól mûködnek mûvészeti csoportjaink és klubjaink. A tornaterem nemcsak az iskolások hanem az ifjúság és felnõttek sportolási lehetõségeit is szolgálja. A kistérséggel közös pályázatot nyújtottunk be az õszi rendezvényünkhöz kapcsolódó Prósza- és Bordal Fesztiválra. Nem csak a 3H plusz programját tudtuk megvalósítani, hanem sikeres rendezvényre került sor, mely a falu lakosságát széles körben megmozgatta. A pályázatban az alapítványunkkal mûködtünk együtt. Oktatási, kulturális, sport feladatokra kereken millió Ft-ot fordítottunk. A szociális feladatok körében kiemelten kezeltük a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás teendõit. A házi segítségnyújtásban résztvevõk száma kismértékben növekedett és sikerült több rászoruló részére is elérhetõvé tenni a jelzõrendszeres ellátást. Átadott hatáskörben 11 fõ újabb igénylõ részére engedélyeztem a szociális étkeztetést, melyet a Körjegyzõség három alkalommal vizsgált felül, melynek alapján esetenként a térítési díjak módosítására is sor került. Szociális ellátás nagyon sokrétû: rendszeres szociális segélyezés, ápolási díj, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, köztemetés elrendelése, közlekedési támogatás, átmeneti segélyezés, lakásfenntartás támogatása, közgyógyellátás, gyermekétkeztetés támogatása. A családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat is e feladatkörbe tartozik, melyet most a Hévízi Teréz Anya Szociális Intézmény dolgozói végeznek. Szociális feladatokra Ft-ot fordítottunk. folytatás a következõ oldalon >>>>>

3 Kereplõ február 3. oldal Önkormányzati hírek Az egészségügyi alapellátás körében biztosítottuk a háziorvosi rendelõk, a fogászati rendelõ és a védõnõi szolgálat mûködési feltételeit. Háziorvosaink, illetve fogorvosunk is vállalkozóként végzi munkáját, tehát az OEP-pel külön szerzõdés keretében. Önkormányzatunk ez évben is jelentõs nagyságrendben vállalta a rendelõk közüzemi költségeinek fizetését /villany, gáz, víz/. A védõnõi szolgálat mûködési költségeit sem fedezte az OEP támogatás. Az orvosi ügyeleti szolgálat költségeinek viselését külön szerzõdés keretében vállaltuk. /E területen is növekedtek a korábbi évekhez hasonlóan kiadásaink, az ÁSZ vizsgálata közel 50 %-os emelkedést mutat 3 év vonatkozásában/. Egészségügyi alapellátásra Ft-ot költöttünk. Az önkormányzati vagyonkörbe tartozó közút hálózat és épület állomány állagának javítását illetve felújítását terveinkhez viszonyítva csak részben sikerült megoldanunk. A Felszabadulás utca már az elõzõ évben felújításra került, de a Ft-ot 2009-ben tudtuk kifizetni. A Kossuth Lajos utca építéséhez felvett 6 millió Ft. hitelt is törlesztettük. Az Arany János utca burkolat megerõsítésére beadott pályázatunk sikeres volt, nyertünk 7 millió Ft-ot viszont a kivitelezést csak 2010-ben tudjuk elkezdeni. A Norvég Alap támogatásával folytattuk az utcák illetve közterületek fásítását. /pályázó a TelePont Egyesület volt/ Testületünk korábbi döntése alapján a Dózsa u. 1. szám alatt Vörös Ilona lakását felújíttattuk, korszerû két szoba komfortos lakás jött létre, melynek csak az anyagvásárlás költségeit kellett fizetnünk, hisz dolgozóink elvégezték a szak- és segédmunkákat is. Sportöltözõnk vizesblokkját és a burkolatokat szintén felújítottuk, a fûtést gázzal fogjuk majd megoldani. A rendszer kiépült, de üzembe helyezésére még nem került sor. CÉDE pályázaton nyert támogatás keretében több mint két millió Ft. értékû munkaeszközt tudtunk vásárolni a közfoglalkoztatásban résztvevõ dolgozók részére /kéziszerszámok, fûnyírók, láncfûrész, bozótvágó stb./ Önrész e feladathoz Ft. A közfoglalkoztatás keretében több mint 20 dolgozót alkalmazunk, akiknek bér- és járulékait 95 %-ban a kormányzati támogatás fedezi. /Ez ugyanennyi családnak jelent valamivel jobb megélhetési lehetõséget./ A közfoglalkoztatással tudtuk segíteni intézményeinket, a szociális ellátást illetve közterületeken is többen dolgoznak, de közre tudtak mûködni a lakás- illetve egyéb létesítmények felújításában is. Körjegyzõségünk az önkormányzatok képviselõtestületeinek munkájával kapcsolatos elõkészítõ feladatokat, az adóhatósági és különbözõ igazgatási feladatokat jó színvonalon végezte. A kormányzati szervektõl egyre több feladat hárul az önkormányzatokra illetve azok hivatali szervezetére, bõvültek a szociális igazgatás, népesség nyilvántartás feladatai, de az állampolgárokkal kapcsolatos teendõk is növekedtek. /pl. védendõ fogyasztóvá minõsítés/ Az ÁROP pályázat keretében támogatást nyert a munkaszervezet fejlesztésre. A feladatok végrehajtása folyik: készülnek a különféle szabályzatok, stb. Körjegyzõségünk elmúlt évi pénzfelhasználása Ft. volt. Településünk honlapja megújulás alatt van, az adatok feltöltése folyamatos /a körjegyzõség két dolgozója illetve a TelePontban dolgozó két közhasznú munkás végzi a folyamatos adatfeltöltést./ Képviselõtestületünk számára az ez évben jelentkezõ új feladatok a repülõteret üzemeltetõ Kft. felszámolása, a kármentesítési munkák nagyobb megterhelést, szinte megduplázódott ülés számot jelentettek. Ha a zárt üléseket is külön ülésnek tekintjük több mint 20 ülést kellett tartanunk. Együttes ülésekre nemcsak Szentgyörgyvárral, hanem Zalavár képviselõtestületével is sor került. /Volt olyan hónap pl. novemberben, hogy 3 alkalommal is tartottunk ülést, és decemberben is már a másodikra került ma sor/ Több mint 170 határozatot hoztunk, 11 rendelet alkotásra illetve módosításra került sor. A megnövekedett munka ellenére örömmel mondhatom, hogy a határozatképesség minden alkalommal biztosított volt, testületünk tagjai nagyon aktívan vettek részt. Hiányzásra csak halaszthatatlan esetekben került sor. Önkormányzati igazgatási feladatokra Ft-ot fordítottunk. folytatás a következõ oldalon >>>>>

4 4. oldal Kereplõ február B./ Az önkormányzat évi költségvetési tervjavaslata Ez évben is legfontosabb feladatunk az önkormányzati kötelezõ feladatokhoz a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása, intézményeink mûködési feltételeinek megteremtése. Oktatási, közmûvelõdési feladataink az ÁMK költségvetésében tervezzük meg, a mûködési kiadásokat az elõzõ évihez hasonló nagyságrendben. Sajnos a normatív állami támogatások fokozatosan csökkennek, tehát az önkormányzat egyéb forrásaiból kell kiegészíteni a kiesõ támogatási bevételeket Szûkös forrásainkat pályázatokon elnyerhetõ támogatásokkal szeretnénk kiegészíteni. Az iskolai egység nyílászáróinak cseréjére, illetve vizesblokkjainak felújítására nyújtottunk be pályázatot. A maximum 20 millió Ft-os támogatásból Ft-ot szeretnénk elnyerni, melyhez saját forrást Ft-ot kell biztosítanunk. /összes beruházás Ft./ Intézményünk vezetése is több pályázatot nyújtott be illetve tervez benyújtani. Sajnos az óvoda tervezett bõvítését nem tudjuk folytatni, mert erre megfelelõ pályázati támogatást sem találtunk, illetve az önerõ biztosításával is gondunk lenne. Az intézmény költségvetése tartalmazza a nõklub 45 éves évfordulójának megünnepléséhez szükséges fedezetet is. Sportfeladatok : Sportegyesületünk mûködéséhez sajnos csak az önkormányzat szokott támogatást biztosítani. Az egyesület Ft-ot költségvetésében jegybevételbõl csak Ft. remélhetõ. Egyesületünk tervezi megünnepelni fennállásának 80. évfordulóját, melyhez további Ft. támogatást kér az önkormányzattól. A Levente Ijászklub Egyesületnek 200 ezer Ft. fenntartási költségigénye van. Tervezzük, hogy a megszüntetett szennyvíztelepen a jelenleginél elfogadhatóbb helyet tudunk számukra biztosítani. Egészségügyi és szociális feladatok A háziorvosi-, fogorvosi rendelõk, anya- csecsemõ tanácsadó mûködési költségeire az elõzõ évi szinten tervezünk. A közmû díjak fizetését továbbra is tervezzük, bár az orvosaink vállalkozóként dolgoznak. Pályázatot nyújtottunk be az egészségház nyílászáróinak cseréjére, a fûtés korszerûsítésre 37 millió Ft. összegben, melyhez 3.7 millió Ft. önerõt kell biztosítanunk. Tervezzük a fentieken kívül még a teljes akadálymentesítést, a védõnõi rendelõ vizesblokkjának felújítását, bútorzat cserét, valamint a háziorvosi és védõnõi szolgálathoz mûszereket is tudunk beszerezni. /Sajnos a pályázatba a fogorvosi rendelõ mûszerezettségének javítása nem fér bele./ Községgazdálkodási kiadásainkat szintén az elõzõ év mûködési költségeihez arányosan tervezzük. Felújítást az Arany János utcában szándékozunk megvalósítani a már megnyert pályázat segítségével. Nagy teherként jelentkezik, hogy a 16 millió Ft-os bekerülési költség elszámolása után kaphatjuk csak meg a 7 millió Ft. megnyert támogatást. A Felszabadulás utca felújításhoz felvett hitelbõl Ft-ot kell még ez évben törlesztenünk. További kötelezettségünk, hogy az ÁMK könyvtári és elõtéri nyílászárói cseréjéhez 1 millió Ft. hitel törlesztésünk is van. A Barátság lakótelepen a játszótér teljes felújítását, a játékok cseréjét pályázati támogatásból fogjuk megoldani a kereken 11 millió Ft. támogatást már megnyertük, melyhez önrészt nem kell biztosítanunk. /Reméljük, az új játszótérre jobban fognak majd vigyázni, mint a már tönkretettre./ A Leader program keretében un. Fecskeház kialakításra is van pályázati lehetõségünk, s tervünk, hogy a jelenlegi rendõri iroda mögött egy kétszobás komfortos lakást alakítunk ki, melyre reméljük lesz fiatal bérlõ igény. Korszerûsítenünk kell a szennyvízátemelõinket, szennyvízszivattyúkat kell cserélni, melyre egy millió Ft. az elõirányzatunk. E terveket nagyon nehéz lesz megvalósítanunk, hisz mûködési kiadásainkra 70 millió Ft-tal kevesebbet kapunk, mint a betervezett költségek, ezért lehet, hogy fejlesztési forrásainkat is mûködésre kell fordítani. Az un. önhikis pályázatra is benyújtjuk igényünket, a 70 milliós hiányt e pályázaton nyerhetõ támogatás mérsékelheti.

5 Kereplõ február 5. oldal In memoriam Dr. Kisvarga Lajos Utolsó útjára kísértük el február 5-én Dr. Kisvarga Lajost, a Tanár Urat, Sármellék szülöttjét, falunk igazi hû patriótáját. Sírboltjánál a gyászoló családdal együtt összegyûltek barátai, ismerõsei és Sármellék lakosai közül nagyon sokan, hogy Isten- hozzádot mondva életének fontosabb eseményeit is felidézzék. Emlékeztünk az egykori nagyon tehetséges és szorgalmas sármelléki fiúra, aki az elemi iskola után sikerrel vette a híres és nehéz középiskolai akadályokat, majd hallgatója lett az Egri Tanárképzõ Fõiskolának s dicséretes eredménnyel avatták a történelem-földrajz tantárgyak tanárává. De szülõfalujához, Sármellékhez való ragaszkodását, vonzódását, szeretetét az évek sem homályosíthatták el. Visszavágyott, itt szeretett volna tanítani. Sajnos a sármelléki iskolában akkor nem volt üres állás, és hiába csábította a távolabbi, híresebb nagyobb jövedelmet ígérõ iskola, nem fogadta el, mert faluja közelében akart maradni: a szomszédos zalavári általános iskola tanára lett. /Nemrég hallottam egy volt diákjától, hogy a Tanár Úr nagyon kemény, magas követelményt támasztó, de igazságos tanár volt/ Majd következett a másik szomszéd falu Alsópáhok iskolája, s végre a 60-as évek elején sikerült a sármelléki iskolában is helyet találnia. Falujában letelepedett, s mintegy évtizedes elhivatott pedagógusi munka eredményeként kapott meghívást Keszthely Város Mûvelõdési Osztályától a tanfelügyelõi állás betöltésére. Ezt követte a Hazafias Népfront Titkári állása. A család s a munkahely érdekében Keszthelyen építkeztek illetve telepedtek le. Nyugdíjazásáig a Keszthelyi Középiskolai Kollégium igazgatói feladatait látta el. S aki évtizedeken át keményen dolgozott az nyugdíjas éveiben is a tevékeny alkotó életet választotta. Sármellékre költözve szülõfalujának szolgálatát még nagyobb lendülettel vállalta. Már fõiskolásként elhatározta hisz a történelem tudománnyal foglalkozott Sármellék történetének kutatását. Dolgozatát, munkáját tökéletesre csiszolva doktori disszertációként is megvédte. A helytörténet kutatás, falunk történelmének feltárása, nevének eredete, századainak pontos és hiteles megismertetése egész életét végig kísérõ feladatként jelentkezett számára. Az elsõ munkáját fiával Zoltánnal közösen fejlesztették, bõvítették, írták tovább. Sármellék története a feudalizmus végéig és a polgári korban németül is megjelent 2005-ben. E munkák alapján minden érdeklõdõ alaposan megismerheti falunk történetét még határainkon kívül is. Dr. Kisvarga Lajos a helytörténet kutatás mellett aktívan bekapcsolódott falunk közéletébe is. Két cikluson át helyi képviselõként dolgozott. A testületi üléseken a napirendek tárgyalásán körültekintõen, sokoldalúan szólt hozzá, megfontolt döntéshozó volt. Ismerte és tartotta a régi mondást: ha tudsz segíts embertársaidon, de sose hozz olyan döntést, amivel másoknak árthatnál. Éveken át csodálhattuk soha nem lankadó temperamentumát, lelkesítõ-lelkesedõ terveit, ha falunk történetének napjainkig tartó megírásáról, felkutatásáról beszélt. Alapos, megfontolt gyûjtõ munkájának eredményét, annak részleteit sokszor ismertette. Mennyi fáradozást, telefonbeszélgetést, levelezést kellett folytatnia, hogy olyan dolgokat is fel tudott kutatni, amelyek már szinte a feledés homályába merültek. Készült ennek az új könyvnek a megírására, kiadására, melyre sajnos nem kerülhetett sor. Mindig nehéz dolog és idõ elõtti a halál azoknak, akik valami hallhatatlan mûvön dolgoznak. Munkássága, írott mûvei el nem múlóan õrzik emlékét. E sorokkal is búcsúzunk Tõle mindannyian, akik ismertük, tiszteltük és szerettük. Emlékét megõrizzük. Nyugodjék békében!

6 6. oldal ÁMK, iskolai hírek Kereplõ február Eseménydús hétvége Aki a február ei havas hétvégén ki mert mozdulni és ki akart kapcsolódni Sármelléken, annak lehetõsége volt rá. Csak az ÁMK-ig kellett eljönnie. Szombaton este a lendvai Diáxínpad szerepelt itt Goldoni: A hazug címû komédiájával. A Diáxínpad 2005 szeptemberében a Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet égisze alatt jött létre. Mess Attila (szabadkai színész, rendezõ és mûsorvezetõ) a kezdetektõl segítette munkájukat. Az Õ rendezõi szaktudásával jöttek létre elsõ elõadásaik: A maratonfutók tiszteletkört futnak; Van, aki forrón szereti; Még egy korshow sör és a Páratlan páros. Az idei színdarab, A hazug Szloboda Tibor, vajdasági színész és rendezõ irányítása alatt született meg. Goldoninak ez a darabja Velencében, a karnevál idején játszódik. Egy húsz év után hazaérkezõ, otthonában ismeretlen fiatalember hazugságaival egy nap alatt feje tetejére állítja a várost. A történetben minden megtalálható amire egy jó nevetéshez szükség van. Mindezt egy mai, modernebb köntösbe öltöztetve, tíz tehetséges fiatal elõadásában, akik a szép számú közönség rekeszizmait igencsak megdolgoztatták. Végig a vásári komédiákra emlékeztetõ harsány stílus volt jellemzõ az elõadásra. Minden szereplõ nagy lelkesedéssel, átéléssel, szinte gátlástalanul bolondozott a színpadon. Az elõadás legelején érzett idegenkedésem, ijedtségem ( Jaj, Istenem mi lesz ebbõl?) szerencsére hamar elmúlt és magával ragadott a pergõ, közel másfél órán át tartó komédia. Szívmelengetõ volt, mikor a színészek ízes tájszólásban közvetítették Goldoni ma is nagyon aktuális mondanivalóját: Reszkessetek hazugok, mert egyszer minden kiderül és akkor Minden elismerésem a rendezõnek a nagyszerû ötletekért, gratulálok a színészeknek a felszabadult játékhoz és köszönet Kovács Klárának, mûvelõdésszervezõnknek, az elõadás szervezéséért. Képek az elõadásból: Balogh Anikó Farsang az iskolában Idén február 14-én, vasárnap volt az iskolai farsang. Néhány egyéni jelmezest leszámítva az osztályok közös produkcióval kedveskedtek a nézõknek, akik zsúfolásig megtöltötték az ÁMK színháztermét. Minden osztály megtalálta és bemutatta a hozzá közel álló, rá és osztályfõnökére (vagy betanítójára) jellemzõ kis jelenetet. Ismét láthattunk humoros és komolyabb produkciót. Ötletben és remek jelmezekben idén sem volt hiány. >>>

7 Kereplõ február 7. oldal ÁMK, iskolai hírek De a végén csattanik az ostor!-szokták mondani. Ez ebben az évben is így történt. Az osztályok bemutatója után a Szülõi Munkaközösség tagjai léptek színpadra, a mindenki által ismert és megunhatatlan Hofi Géza- Koós János-Macska duett címû számára készített koreográfiával. Tudom, hogy milyen kevés idejük volt a gyakorlásra, de ez a produkción egyáltalán nem látszott meg. Ötletes és szórakoztató volt. Köszönjük és valami hasonlót szeretnénk jövõre is. A farsangi délután lezárásaként a Salsa Cuba Dance Club Keszthely táncosai adtak egy kis ízelítõt a karibiszigetekrõl származó táncból, amely napról napra újabb és újabb közönséget hódít meg magának. Mint például ezen a délutánon a sármellékit! Öröm volt nézni a táncosok arcát a bemutatón. Látni lehetett, hogy nemcsak a nézõk, hanem õk is jól érzik magukat. A produkciók után a farsangra oly jellemzõ programokkal folytatódott a délután: az elõtérben zene, majd tombolahúzás várta a szórakozni vágyókat. Este hatkor ért véget a mulatság, ami idén is nagyon jól sikerült. A szervezõk megkönnyebbülten felsóhajthatnak, hogy minden rendben lezajlott, és titkon örülnek, hogy farsang minden évben csak egyszer van. Balogh Anikó A szülõi munkaközösség köszönetet mond mindazoknak, akik felajánlásaikkal, segítségükkel hozzájárultak a farsangi rendezvény sikeres lebonyolításához. Lasicsné Lõrincz Mária SZM elnök Hosszadalmas elõkészítõ munka után január végén megjelent az ÁMK elsõ 25 évét bemutató kiadvány, Alma Mater Köszöntése címmel. A könyv az intézmény alapításától 2007-ig terjedõ idõszakról tartalmaz tanulói, tanári visszaemlékezéseket, élménybeszámolókat. Az iskolában folyó pedagógiai munka színvonaláról az országos mérések grafikonjai adnak tájékoztatást. Igényes, jól szerkesztett, hiányt pótló munka ez! Köszönet érte minden cikkírónak, adatgyûjtõnek és egyéb segítõnek. A kiadvány szerkesztése Ferge József nyugalmazott ÁMK igazgatót dicséri! Köszönjük Fõnök! Balogh Anikó (Aki megrendelte a könyvet és még nem kapta meg, az ÁMK titkárságán átveheti.)

8 Kereplõ február 8. oldal IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI BT Zalaegerszeg, Tompa M. u. 5. Tel./Fax: (36) 92/ Telefon: (36) 92/ www. nyakastours.hu OIH Eng.sz.: R-0943/94//2001 Utazási ajánlatok nyárra, sármelléki indulással Magas-Tauern- Kaprun völgy Telc- Prága- Karlovy Vary- Krumlov július július 30- aug. 2. Utazás : autóbusszal Utazás : autóbusszal Szállás : 2-3 ágyas szobákban, félpanzióval Szállás : 2-3 ágyas szobákban, félpanzióval Részvételi díj : legalább 20 fõ esetén Részvételi díj : legalább 20 fõ esetén ft/fõ, 24 fõ esetén ft/fõ, ft/fõ, 24 fõ esetén ft/fõ, 34 fõ esetén ft/fõ 34 fõ esetén ft/fõ Érdeklõdni lehet: 06/ Gondoljon hölgyismerõseire, március 8-án Nõnap! Vágott és cserepes virágok széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat hosszabbított nyitvatartással! Nõnapi nyitvatartás: március 7-én 8-16 óráig, március 8-án ig. Vegyiáru - mosóporok - mosógélek - öblítõk - folttisztítók - mosogató szerek - fürdõszobai és ablak tisztítók - mosogatógéppor Minden, ami a ház és a ruha tisztításához kell! Felelõs kiadó: Sármellék Község Önkormányzata Szerkesztés: TelePont Közhasznú Információs Egyesület Felszabadulás u Telefon: 83/ Fax.: 83/ Nyomda: Zalaegerszeg Papír-Írószer Virágüzlet Kiváló minõségû termékek széles választékával várom kedves Vásárlóimat a legkedvezõbb árakon! - füzetek - ceruzák, tollak - iroda és iskola szerek - háztartási papíráruk - CD és DVD lemezek - koszorú és sírcsokor készítése - cserepes virágok - száraz és selyem virágcsokrok - asztalterítõk - ajándéktárgyak - gyertyák - mécsesek Nyitvatartás: hétfõ - péntek óráig szombat óráig Telefon: 06-83/ , 06-30/ , 06-30/ % Kereplõ Telepont KIE Adószám: Sármellék Mûvelõdéséért Közalapítvány Adószám: Kérjük támogassák adójuk 1%-nak felajánlásával településünk civil egyesületeinek mûködését, melyek munkájukhoz normatív támogatást alanyi jogon nem kapnak sehonnan sem. Aranyhorog Horgászegyesület Adószám: Magyar Katolikus Egyház technikai szám: 0011

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Öt aszódi nyertes A LEADER Négyes Tengely pályázatán Közel másfél év telt el a beadási határidõ óta, de érdemes volt kivárni: lapzártánk után huszonkét pályázat támogatását

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 24.2.2011 0:09 Page 2 ZSUZSKA Etyeki V I R Á G ZÓ L O T T Ó Z Ó JA Élôvirág, koszorúk, alkalmi csokrok, virágföld, ajándék Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

ost minden eddiginél nagyobb szükség van az összefogásra! Az elmúlt években mindent elkövettünk annak érdekében, hogy városunk egy szerethető, békés,

ost minden eddiginél nagyobb szükség van az összefogásra! Az elmúlt években mindent elkövettünk annak érdekében, hogy városunk egy szerethető, békés, 1 2014. január 2014/1. szám Közéleti és információs magazin M ost minden eddiginél nagyobb szükség van az összefogásra! Az elmúlt években mindent elkövettünk annak érdekében, hogy városunk egy szerethető,

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009.

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009. ingyenes kiadvány ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek Aszód továbbra is megvenné az épületet A város továbbra is szeretné megszerezni a volt Nõtlen Tiszti Szálló épületét

Részletesebben

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk Élet Orosházi XIV. évfolyam. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 9. február., péntek Kitartani a végek ekenen Az idei évi költségvetési rendeletet mutatta be dr. Dancsó József alpolgármester csütörtök reggel.

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Tárkány 2014-ben. Általános Iskola. Idősek Nappali Ellátó Központja

Tárkány 2014-ben. Általános Iskola. Idősek Nappali Ellátó Központja Tárkány 2014-ben Általános Iskola Idősek Nappali Ellátó Központja Szeretettel köszöntjük az Olvasóinkat, várjuk észrevételeiket, javaslataikat, írásaikat stb. Ha valakinek tudomása van olyan közérdeklődésre

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. március Irinyi farsang Fotók: Szekeres Péter 2014. március 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár február havi programja Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Tár

Részletesebben

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2007. JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA

Részletesebben

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. ÁPRILIS A tartalomból Nõnapi köszöntés (5. old.) Fiatalok az ifjúsági színtér programjain (7. old.) Megemlékezés és koszorúzás nemzeti

Részletesebben

Változó arányok. Nõnap alkalmából köszöntjük valamennyi hölgyolvasónkat! A TV13 mûsorából. Költségvetés Átrendezõdés, takarékosság és stabilitás

Változó arányok. Nõnap alkalmából köszöntjük valamennyi hölgyolvasónkat! A TV13 mûsorából. Költségvetés Átrendezõdés, takarékosság és stabilitás media13.hu XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2015. MÁRCIUS 5. Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László mûsora) A TV13 mûsorából Sporttárs (Hegyi Iván mûsora) március 10.:

Részletesebben

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. ÁPRILIS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 170,- FT Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton 2012.március 30-án bonyolította le a hercegkúti Gyöngyszem

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon

Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. október IV. évfolyam 33. szám Gardália 2010 összeállításunk a 10. oldalon FOTÓ: NAGY BALÁZS A tartalomból: Képviselői tervek, elképzelések.......... 2 Körzetek Tihanyban.......4

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben