XII. évfolyam 2. szám február M E G H I V Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XII. évfolyam 2. szám 2010. február M E G H I V Ó"

Átírás

1 KEREPLÕ XII. évfolyam 2. szám február M E G H I V Ó SÁ R M K É ELL Sármellék Ö nkorm ányzat K épviselõtestülete közmeghallgatást tart február 25-én /csütörtök/ órakor az Á ltalános M ûvelõdési K özpontban. N apirend: l. Tájékoztató a repülõtér környezeti kárm entesítésére ben yújtott pályázat elõkészítõ m unkáiról illetve az eddig elvégzett feladatokról. Elõterjesztõ: K arafa Balázs Edicon Kft. szakm érnöke 2./ Tájékoztató községünk közbiztonsági helyzetérõl. Ven dégünk lesz: Dr. Bertalan János városi rendõrkapitány 3./ Beszámoló a községi önkormányzat évi m unkájáról. A évi költségvetési tervezet megtárgyalása. Elõterjesztõ: Szabó Vendel polgárm ester Falugyûlésün kre szeretettel hívjuk és várju k. 11 éve Sá rm ellék ért Sárm ellék Ö nkorm ányzat Képviselõtestü lete m egbízásából Szabó V endel polgárm ester A z em beri életében m ind ig m egh atározó szerep ûek az évezredek, évszázado k, vagy épp en az évtiz ed ek. Bár kevesen tud já k, a évben n em csak a XXI. század elsõ évtized e zárult le, ha nem a sá rm elléki TeleP ont Kö zha szn ú Info rm áció s E gyesület m un kásságá nak elsõ 10 éve is b en egy fia tal sárm elléki baráti társaság úgy gond olta, so kkal töb bet tehet a telep ülés közéletéért, ha az akkori elkép zeléseiket és ö tleteiket hivatalos, egyesü leti form áb an igyekeznek m egva ló sítan i. A z elm ú lt években töb b helyi lakosn ak tud ott az egyesület m un kalehetõ séget bizto sítan i, rengeteg pá lyázati forrást sikerült lehívnia, és jó p ár rendezvén yen segítette tech nika i hátterével azo k sikerességét. Bár m indem ellett töb bször lebegett az egyesü let feje felett a m egszûn és, vagy épp az an yagi m û kö désképtelenség veszélye, a z elszán tságna k, és a z alkalm a nkén ti m egújulásnak kö szönh etõen, ezeket a go ndo kat m ind ig sikerült legyû rni febru árjában a T elepon t KIE 11.-ik évében ism ét elérkezett a m egúju lás id õszaka, ezútta l egy új vezetõ ség form ájában. A z id ei tisztújító kö zgyû lésen Lasics H enrietta aleln ök és N ém eth Csab a eln ök több éves egyesü leti m u nka u tán lem o ndtak po zíció jukról és helyükre ú j tago kat d elegált a szervezet közgyûlése. A z ú j eln ök szem élyében Bód ai Péter kerü lt m egválasztásra, aki im m áro n 6 éve az egyesület, 3 éve az egyesü leti eln ökség ta gja. Az alelnök po sztját idéntõl G yö rey An drás tö lti be, aki szintén 6 éve az egyesület aktív ta gja. A z elnö kség h arm ad ik delegáltja H orváth Szilárd lett, aki az elm ú lt évben elein te az egyesü let alka lm azo ttjaként, m ajd az egyesület tagjakén t segítette m unká nka t. Az ú j vezetés célja, h ogy b izonyos fokú arculatváltás m ellett a 11 évvel ezelõ tti alap ítás szellem ének m egfelelõen a T elepon t to váb bra is település köz életének aktív tagja legyen, m u nkánkkal segítsük az itt élõk életét, m egkönn yítsük az ö nkorm án yzat m un ká ját, és m eghatáro zó civil erõkén t form álju k a köz össég b iz onyos rétegeit. A jövõ tervei kö zött szerepel töb bek kö zt a TeleP ont Irod a pá lyázati pénzekb õl tö rténõ teljes felú jítása, új szo lgá ltatások (szám ító gép -ja vítá s, m un ka kereséshez segítségnyújtá s (önéletrajzírás, stb.), film vetítések, stb.) bevezetése, a h elyi la ko so k pályázati leh etõségein ek bem uta tása, illetve segítség nyújtása azo k m egírá sá ho z, a pár hete m egú ju lt telep ülési ho nlap folya m atos ka rban tartása, rend ezvén yek szervezése, a helyi ifjúsági szervezõdéseknek, klub oknak helyszín b izto sítása. Fon tos célu nk tová bbá az egyesü leti taglétszám növelése, új, aktív ta gok bevo ná sa. A to váb bi sikeres m û kö désben bízva m egköszö nöm az edd igi vezetõ ség m unkáját és a jelenlegi, valam in t a jö võb en i tagoknak kíváno k egy ú j, eredm ényekben gaz dag évtizedet! Bód ai Pé ter

2 2. oldal Kereplõ február Önkormányzati hírek K ö z m e g h a l l g a t á s február 25. A./ beszámoló az Önkormányzat évi munkájáról Önkormányzatunk általában az év elején, február hónapban hívja közmeghallgatásra községünk lakosságát /tavaly február 20-án volt/. Ezen alkalommal számot adunk az elõzõ évben végzett munkáról és ismertetjük a folyó gazdasági év költségvetésének tervezetét, melyhez a lakosság véleményét, javaslatát kérjük, hogy a végleges költségvetési rendelet ezeket is tartalmazza. Önkormányzatunk számára a év az ország gazdasági helyzetéhez hasonlóan rendkívül sok gondot és megoldandó problémát hozott. Kötelezõen ellátandó önkormányzati feladataink végrehajtásában akadályok nem jelentkeztek de az év második felében sorozatosan meg kellett oldani a likviditási problémákat. Az oktatás-közmûvelõdés körben az Általános Mûvelõdési Központ és intézmény egységei zavartalan mûködését sikerült biztosítanunk. Az általános iskolai oktatás tárgyi és személyi feltételei jók, illetve ebben az évben tovább javult az informatikai eszközök bõvülése révén. Az intézmény eredményesen pályázik és pl. a karácsonyi ünnepekre már a játszóház eszközeivel is bõvíteni tudta a gyermekek foglalkoztatási lehetõségét. Óvodánkban a korábbi évek sikertelen pályázatai után végre meg tudtuk valósítani a korszerûsítést. A fejlesztést nem az eredi terv szerint tudtuk végrehajtani, de kialakult az egységes óvoda-bölcsõdei csoport számára az elhelyezés lehetõsége, új vizesblokkokkal és tornaszobával is rendelkezik óvodánk, valamint a nevelõk részére is külön helyiség áll rendelkezésre. A felújítás Ft-ba került. A konyhai rész biztosítani tudja a gyermekek étkeztetését. /Szülõi kérésre lehetõség van új bejáraton is megközelíteni az óvodát. A volt gazdasági udvar parkosítására majd a következõ évben tudunk sort keríteni./ Intézményünk ad helyet a közmûvelõdési munkának is, több sikeres rendezvényeket tartottak és nagyon jól mûködnek mûvészeti csoportjaink és klubjaink. A tornaterem nemcsak az iskolások hanem az ifjúság és felnõttek sportolási lehetõségeit is szolgálja. A kistérséggel közös pályázatot nyújtottunk be az õszi rendezvényünkhöz kapcsolódó Prósza- és Bordal Fesztiválra. Nem csak a 3H plusz programját tudtuk megvalósítani, hanem sikeres rendezvényre került sor, mely a falu lakosságát széles körben megmozgatta. A pályázatban az alapítványunkkal mûködtünk együtt. Oktatási, kulturális, sport feladatokra kereken millió Ft-ot fordítottunk. A szociális feladatok körében kiemelten kezeltük a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás teendõit. A házi segítségnyújtásban résztvevõk száma kismértékben növekedett és sikerült több rászoruló részére is elérhetõvé tenni a jelzõrendszeres ellátást. Átadott hatáskörben 11 fõ újabb igénylõ részére engedélyeztem a szociális étkeztetést, melyet a Körjegyzõség három alkalommal vizsgált felül, melynek alapján esetenként a térítési díjak módosítására is sor került. Szociális ellátás nagyon sokrétû: rendszeres szociális segélyezés, ápolási díj, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, köztemetés elrendelése, közlekedési támogatás, átmeneti segélyezés, lakásfenntartás támogatása, közgyógyellátás, gyermekétkeztetés támogatása. A családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat is e feladatkörbe tartozik, melyet most a Hévízi Teréz Anya Szociális Intézmény dolgozói végeznek. Szociális feladatokra Ft-ot fordítottunk. folytatás a következõ oldalon >>>>>

3 Kereplõ február 3. oldal Önkormányzati hírek Az egészségügyi alapellátás körében biztosítottuk a háziorvosi rendelõk, a fogászati rendelõ és a védõnõi szolgálat mûködési feltételeit. Háziorvosaink, illetve fogorvosunk is vállalkozóként végzi munkáját, tehát az OEP-pel külön szerzõdés keretében. Önkormányzatunk ez évben is jelentõs nagyságrendben vállalta a rendelõk közüzemi költségeinek fizetését /villany, gáz, víz/. A védõnõi szolgálat mûködési költségeit sem fedezte az OEP támogatás. Az orvosi ügyeleti szolgálat költségeinek viselését külön szerzõdés keretében vállaltuk. /E területen is növekedtek a korábbi évekhez hasonlóan kiadásaink, az ÁSZ vizsgálata közel 50 %-os emelkedést mutat 3 év vonatkozásában/. Egészségügyi alapellátásra Ft-ot költöttünk. Az önkormányzati vagyonkörbe tartozó közút hálózat és épület állomány állagának javítását illetve felújítását terveinkhez viszonyítva csak részben sikerült megoldanunk. A Felszabadulás utca már az elõzõ évben felújításra került, de a Ft-ot 2009-ben tudtuk kifizetni. A Kossuth Lajos utca építéséhez felvett 6 millió Ft. hitelt is törlesztettük. Az Arany János utca burkolat megerõsítésére beadott pályázatunk sikeres volt, nyertünk 7 millió Ft-ot viszont a kivitelezést csak 2010-ben tudjuk elkezdeni. A Norvég Alap támogatásával folytattuk az utcák illetve közterületek fásítását. /pályázó a TelePont Egyesület volt/ Testületünk korábbi döntése alapján a Dózsa u. 1. szám alatt Vörös Ilona lakását felújíttattuk, korszerû két szoba komfortos lakás jött létre, melynek csak az anyagvásárlás költségeit kellett fizetnünk, hisz dolgozóink elvégezték a szak- és segédmunkákat is. Sportöltözõnk vizesblokkját és a burkolatokat szintén felújítottuk, a fûtést gázzal fogjuk majd megoldani. A rendszer kiépült, de üzembe helyezésére még nem került sor. CÉDE pályázaton nyert támogatás keretében több mint két millió Ft. értékû munkaeszközt tudtunk vásárolni a közfoglalkoztatásban résztvevõ dolgozók részére /kéziszerszámok, fûnyírók, láncfûrész, bozótvágó stb./ Önrész e feladathoz Ft. A közfoglalkoztatás keretében több mint 20 dolgozót alkalmazunk, akiknek bér- és járulékait 95 %-ban a kormányzati támogatás fedezi. /Ez ugyanennyi családnak jelent valamivel jobb megélhetési lehetõséget./ A közfoglalkoztatással tudtuk segíteni intézményeinket, a szociális ellátást illetve közterületeken is többen dolgoznak, de közre tudtak mûködni a lakás- illetve egyéb létesítmények felújításában is. Körjegyzõségünk az önkormányzatok képviselõtestületeinek munkájával kapcsolatos elõkészítõ feladatokat, az adóhatósági és különbözõ igazgatási feladatokat jó színvonalon végezte. A kormányzati szervektõl egyre több feladat hárul az önkormányzatokra illetve azok hivatali szervezetére, bõvültek a szociális igazgatás, népesség nyilvántartás feladatai, de az állampolgárokkal kapcsolatos teendõk is növekedtek. /pl. védendõ fogyasztóvá minõsítés/ Az ÁROP pályázat keretében támogatást nyert a munkaszervezet fejlesztésre. A feladatok végrehajtása folyik: készülnek a különféle szabályzatok, stb. Körjegyzõségünk elmúlt évi pénzfelhasználása Ft. volt. Településünk honlapja megújulás alatt van, az adatok feltöltése folyamatos /a körjegyzõség két dolgozója illetve a TelePontban dolgozó két közhasznú munkás végzi a folyamatos adatfeltöltést./ Képviselõtestületünk számára az ez évben jelentkezõ új feladatok a repülõteret üzemeltetõ Kft. felszámolása, a kármentesítési munkák nagyobb megterhelést, szinte megduplázódott ülés számot jelentettek. Ha a zárt üléseket is külön ülésnek tekintjük több mint 20 ülést kellett tartanunk. Együttes ülésekre nemcsak Szentgyörgyvárral, hanem Zalavár képviselõtestületével is sor került. /Volt olyan hónap pl. novemberben, hogy 3 alkalommal is tartottunk ülést, és decemberben is már a másodikra került ma sor/ Több mint 170 határozatot hoztunk, 11 rendelet alkotásra illetve módosításra került sor. A megnövekedett munka ellenére örömmel mondhatom, hogy a határozatképesség minden alkalommal biztosított volt, testületünk tagjai nagyon aktívan vettek részt. Hiányzásra csak halaszthatatlan esetekben került sor. Önkormányzati igazgatási feladatokra Ft-ot fordítottunk. folytatás a következõ oldalon >>>>>

4 4. oldal Kereplõ február B./ Az önkormányzat évi költségvetési tervjavaslata Ez évben is legfontosabb feladatunk az önkormányzati kötelezõ feladatokhoz a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása, intézményeink mûködési feltételeinek megteremtése. Oktatási, közmûvelõdési feladataink az ÁMK költségvetésében tervezzük meg, a mûködési kiadásokat az elõzõ évihez hasonló nagyságrendben. Sajnos a normatív állami támogatások fokozatosan csökkennek, tehát az önkormányzat egyéb forrásaiból kell kiegészíteni a kiesõ támogatási bevételeket Szûkös forrásainkat pályázatokon elnyerhetõ támogatásokkal szeretnénk kiegészíteni. Az iskolai egység nyílászáróinak cseréjére, illetve vizesblokkjainak felújítására nyújtottunk be pályázatot. A maximum 20 millió Ft-os támogatásból Ft-ot szeretnénk elnyerni, melyhez saját forrást Ft-ot kell biztosítanunk. /összes beruházás Ft./ Intézményünk vezetése is több pályázatot nyújtott be illetve tervez benyújtani. Sajnos az óvoda tervezett bõvítését nem tudjuk folytatni, mert erre megfelelõ pályázati támogatást sem találtunk, illetve az önerõ biztosításával is gondunk lenne. Az intézmény költségvetése tartalmazza a nõklub 45 éves évfordulójának megünnepléséhez szükséges fedezetet is. Sportfeladatok : Sportegyesületünk mûködéséhez sajnos csak az önkormányzat szokott támogatást biztosítani. Az egyesület Ft-ot költségvetésében jegybevételbõl csak Ft. remélhetõ. Egyesületünk tervezi megünnepelni fennállásának 80. évfordulóját, melyhez további Ft. támogatást kér az önkormányzattól. A Levente Ijászklub Egyesületnek 200 ezer Ft. fenntartási költségigénye van. Tervezzük, hogy a megszüntetett szennyvíztelepen a jelenleginél elfogadhatóbb helyet tudunk számukra biztosítani. Egészségügyi és szociális feladatok A háziorvosi-, fogorvosi rendelõk, anya- csecsemõ tanácsadó mûködési költségeire az elõzõ évi szinten tervezünk. A közmû díjak fizetését továbbra is tervezzük, bár az orvosaink vállalkozóként dolgoznak. Pályázatot nyújtottunk be az egészségház nyílászáróinak cseréjére, a fûtés korszerûsítésre 37 millió Ft. összegben, melyhez 3.7 millió Ft. önerõt kell biztosítanunk. Tervezzük a fentieken kívül még a teljes akadálymentesítést, a védõnõi rendelõ vizesblokkjának felújítását, bútorzat cserét, valamint a háziorvosi és védõnõi szolgálathoz mûszereket is tudunk beszerezni. /Sajnos a pályázatba a fogorvosi rendelõ mûszerezettségének javítása nem fér bele./ Községgazdálkodási kiadásainkat szintén az elõzõ év mûködési költségeihez arányosan tervezzük. Felújítást az Arany János utcában szándékozunk megvalósítani a már megnyert pályázat segítségével. Nagy teherként jelentkezik, hogy a 16 millió Ft-os bekerülési költség elszámolása után kaphatjuk csak meg a 7 millió Ft. megnyert támogatást. A Felszabadulás utca felújításhoz felvett hitelbõl Ft-ot kell még ez évben törlesztenünk. További kötelezettségünk, hogy az ÁMK könyvtári és elõtéri nyílászárói cseréjéhez 1 millió Ft. hitel törlesztésünk is van. A Barátság lakótelepen a játszótér teljes felújítását, a játékok cseréjét pályázati támogatásból fogjuk megoldani a kereken 11 millió Ft. támogatást már megnyertük, melyhez önrészt nem kell biztosítanunk. /Reméljük, az új játszótérre jobban fognak majd vigyázni, mint a már tönkretettre./ A Leader program keretében un. Fecskeház kialakításra is van pályázati lehetõségünk, s tervünk, hogy a jelenlegi rendõri iroda mögött egy kétszobás komfortos lakást alakítunk ki, melyre reméljük lesz fiatal bérlõ igény. Korszerûsítenünk kell a szennyvízátemelõinket, szennyvízszivattyúkat kell cserélni, melyre egy millió Ft. az elõirányzatunk. E terveket nagyon nehéz lesz megvalósítanunk, hisz mûködési kiadásainkra 70 millió Ft-tal kevesebbet kapunk, mint a betervezett költségek, ezért lehet, hogy fejlesztési forrásainkat is mûködésre kell fordítani. Az un. önhikis pályázatra is benyújtjuk igényünket, a 70 milliós hiányt e pályázaton nyerhetõ támogatás mérsékelheti.

5 Kereplõ február 5. oldal In memoriam Dr. Kisvarga Lajos Utolsó útjára kísértük el február 5-én Dr. Kisvarga Lajost, a Tanár Urat, Sármellék szülöttjét, falunk igazi hû patriótáját. Sírboltjánál a gyászoló családdal együtt összegyûltek barátai, ismerõsei és Sármellék lakosai közül nagyon sokan, hogy Isten- hozzádot mondva életének fontosabb eseményeit is felidézzék. Emlékeztünk az egykori nagyon tehetséges és szorgalmas sármelléki fiúra, aki az elemi iskola után sikerrel vette a híres és nehéz középiskolai akadályokat, majd hallgatója lett az Egri Tanárképzõ Fõiskolának s dicséretes eredménnyel avatták a történelem-földrajz tantárgyak tanárává. De szülõfalujához, Sármellékhez való ragaszkodását, vonzódását, szeretetét az évek sem homályosíthatták el. Visszavágyott, itt szeretett volna tanítani. Sajnos a sármelléki iskolában akkor nem volt üres állás, és hiába csábította a távolabbi, híresebb nagyobb jövedelmet ígérõ iskola, nem fogadta el, mert faluja közelében akart maradni: a szomszédos zalavári általános iskola tanára lett. /Nemrég hallottam egy volt diákjától, hogy a Tanár Úr nagyon kemény, magas követelményt támasztó, de igazságos tanár volt/ Majd következett a másik szomszéd falu Alsópáhok iskolája, s végre a 60-as évek elején sikerült a sármelléki iskolában is helyet találnia. Falujában letelepedett, s mintegy évtizedes elhivatott pedagógusi munka eredményeként kapott meghívást Keszthely Város Mûvelõdési Osztályától a tanfelügyelõi állás betöltésére. Ezt követte a Hazafias Népfront Titkári állása. A család s a munkahely érdekében Keszthelyen építkeztek illetve telepedtek le. Nyugdíjazásáig a Keszthelyi Középiskolai Kollégium igazgatói feladatait látta el. S aki évtizedeken át keményen dolgozott az nyugdíjas éveiben is a tevékeny alkotó életet választotta. Sármellékre költözve szülõfalujának szolgálatát még nagyobb lendülettel vállalta. Már fõiskolásként elhatározta hisz a történelem tudománnyal foglalkozott Sármellék történetének kutatását. Dolgozatát, munkáját tökéletesre csiszolva doktori disszertációként is megvédte. A helytörténet kutatás, falunk történelmének feltárása, nevének eredete, századainak pontos és hiteles megismertetése egész életét végig kísérõ feladatként jelentkezett számára. Az elsõ munkáját fiával Zoltánnal közösen fejlesztették, bõvítették, írták tovább. Sármellék története a feudalizmus végéig és a polgári korban németül is megjelent 2005-ben. E munkák alapján minden érdeklõdõ alaposan megismerheti falunk történetét még határainkon kívül is. Dr. Kisvarga Lajos a helytörténet kutatás mellett aktívan bekapcsolódott falunk közéletébe is. Két cikluson át helyi képviselõként dolgozott. A testületi üléseken a napirendek tárgyalásán körültekintõen, sokoldalúan szólt hozzá, megfontolt döntéshozó volt. Ismerte és tartotta a régi mondást: ha tudsz segíts embertársaidon, de sose hozz olyan döntést, amivel másoknak árthatnál. Éveken át csodálhattuk soha nem lankadó temperamentumát, lelkesítõ-lelkesedõ terveit, ha falunk történetének napjainkig tartó megírásáról, felkutatásáról beszélt. Alapos, megfontolt gyûjtõ munkájának eredményét, annak részleteit sokszor ismertette. Mennyi fáradozást, telefonbeszélgetést, levelezést kellett folytatnia, hogy olyan dolgokat is fel tudott kutatni, amelyek már szinte a feledés homályába merültek. Készült ennek az új könyvnek a megírására, kiadására, melyre sajnos nem kerülhetett sor. Mindig nehéz dolog és idõ elõtti a halál azoknak, akik valami hallhatatlan mûvön dolgoznak. Munkássága, írott mûvei el nem múlóan õrzik emlékét. E sorokkal is búcsúzunk Tõle mindannyian, akik ismertük, tiszteltük és szerettük. Emlékét megõrizzük. Nyugodjék békében!

6 6. oldal ÁMK, iskolai hírek Kereplõ február Eseménydús hétvége Aki a február ei havas hétvégén ki mert mozdulni és ki akart kapcsolódni Sármelléken, annak lehetõsége volt rá. Csak az ÁMK-ig kellett eljönnie. Szombaton este a lendvai Diáxínpad szerepelt itt Goldoni: A hazug címû komédiájával. A Diáxínpad 2005 szeptemberében a Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet égisze alatt jött létre. Mess Attila (szabadkai színész, rendezõ és mûsorvezetõ) a kezdetektõl segítette munkájukat. Az Õ rendezõi szaktudásával jöttek létre elsõ elõadásaik: A maratonfutók tiszteletkört futnak; Van, aki forrón szereti; Még egy korshow sör és a Páratlan páros. Az idei színdarab, A hazug Szloboda Tibor, vajdasági színész és rendezõ irányítása alatt született meg. Goldoninak ez a darabja Velencében, a karnevál idején játszódik. Egy húsz év után hazaérkezõ, otthonában ismeretlen fiatalember hazugságaival egy nap alatt feje tetejére állítja a várost. A történetben minden megtalálható amire egy jó nevetéshez szükség van. Mindezt egy mai, modernebb köntösbe öltöztetve, tíz tehetséges fiatal elõadásában, akik a szép számú közönség rekeszizmait igencsak megdolgoztatták. Végig a vásári komédiákra emlékeztetõ harsány stílus volt jellemzõ az elõadásra. Minden szereplõ nagy lelkesedéssel, átéléssel, szinte gátlástalanul bolondozott a színpadon. Az elõadás legelején érzett idegenkedésem, ijedtségem ( Jaj, Istenem mi lesz ebbõl?) szerencsére hamar elmúlt és magával ragadott a pergõ, közel másfél órán át tartó komédia. Szívmelengetõ volt, mikor a színészek ízes tájszólásban közvetítették Goldoni ma is nagyon aktuális mondanivalóját: Reszkessetek hazugok, mert egyszer minden kiderül és akkor Minden elismerésem a rendezõnek a nagyszerû ötletekért, gratulálok a színészeknek a felszabadult játékhoz és köszönet Kovács Klárának, mûvelõdésszervezõnknek, az elõadás szervezéséért. Képek az elõadásból: Balogh Anikó Farsang az iskolában Idén február 14-én, vasárnap volt az iskolai farsang. Néhány egyéni jelmezest leszámítva az osztályok közös produkcióval kedveskedtek a nézõknek, akik zsúfolásig megtöltötték az ÁMK színháztermét. Minden osztály megtalálta és bemutatta a hozzá közel álló, rá és osztályfõnökére (vagy betanítójára) jellemzõ kis jelenetet. Ismét láthattunk humoros és komolyabb produkciót. Ötletben és remek jelmezekben idén sem volt hiány. >>>

7 Kereplõ február 7. oldal ÁMK, iskolai hírek De a végén csattanik az ostor!-szokták mondani. Ez ebben az évben is így történt. Az osztályok bemutatója után a Szülõi Munkaközösség tagjai léptek színpadra, a mindenki által ismert és megunhatatlan Hofi Géza- Koós János-Macska duett címû számára készített koreográfiával. Tudom, hogy milyen kevés idejük volt a gyakorlásra, de ez a produkción egyáltalán nem látszott meg. Ötletes és szórakoztató volt. Köszönjük és valami hasonlót szeretnénk jövõre is. A farsangi délután lezárásaként a Salsa Cuba Dance Club Keszthely táncosai adtak egy kis ízelítõt a karibiszigetekrõl származó táncból, amely napról napra újabb és újabb közönséget hódít meg magának. Mint például ezen a délutánon a sármellékit! Öröm volt nézni a táncosok arcát a bemutatón. Látni lehetett, hogy nemcsak a nézõk, hanem õk is jól érzik magukat. A produkciók után a farsangra oly jellemzõ programokkal folytatódott a délután: az elõtérben zene, majd tombolahúzás várta a szórakozni vágyókat. Este hatkor ért véget a mulatság, ami idén is nagyon jól sikerült. A szervezõk megkönnyebbülten felsóhajthatnak, hogy minden rendben lezajlott, és titkon örülnek, hogy farsang minden évben csak egyszer van. Balogh Anikó A szülõi munkaközösség köszönetet mond mindazoknak, akik felajánlásaikkal, segítségükkel hozzájárultak a farsangi rendezvény sikeres lebonyolításához. Lasicsné Lõrincz Mária SZM elnök Hosszadalmas elõkészítõ munka után január végén megjelent az ÁMK elsõ 25 évét bemutató kiadvány, Alma Mater Köszöntése címmel. A könyv az intézmény alapításától 2007-ig terjedõ idõszakról tartalmaz tanulói, tanári visszaemlékezéseket, élménybeszámolókat. Az iskolában folyó pedagógiai munka színvonaláról az országos mérések grafikonjai adnak tájékoztatást. Igényes, jól szerkesztett, hiányt pótló munka ez! Köszönet érte minden cikkírónak, adatgyûjtõnek és egyéb segítõnek. A kiadvány szerkesztése Ferge József nyugalmazott ÁMK igazgatót dicséri! Köszönjük Fõnök! Balogh Anikó (Aki megrendelte a könyvet és még nem kapta meg, az ÁMK titkárságán átveheti.)

8 Kereplõ február 8. oldal IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI BT Zalaegerszeg, Tompa M. u. 5. Tel./Fax: (36) 92/ Telefon: (36) 92/ www. nyakastours.hu OIH Eng.sz.: R-0943/94//2001 Utazási ajánlatok nyárra, sármelléki indulással Magas-Tauern- Kaprun völgy Telc- Prága- Karlovy Vary- Krumlov július július 30- aug. 2. Utazás : autóbusszal Utazás : autóbusszal Szállás : 2-3 ágyas szobákban, félpanzióval Szállás : 2-3 ágyas szobákban, félpanzióval Részvételi díj : legalább 20 fõ esetén Részvételi díj : legalább 20 fõ esetén ft/fõ, 24 fõ esetén ft/fõ, ft/fõ, 24 fõ esetén ft/fõ, 34 fõ esetén ft/fõ 34 fõ esetén ft/fõ Érdeklõdni lehet: 06/ Gondoljon hölgyismerõseire, március 8-án Nõnap! Vágott és cserepes virágok széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat hosszabbított nyitvatartással! Nõnapi nyitvatartás: március 7-én 8-16 óráig, március 8-án ig. Vegyiáru - mosóporok - mosógélek - öblítõk - folttisztítók - mosogató szerek - fürdõszobai és ablak tisztítók - mosogatógéppor Minden, ami a ház és a ruha tisztításához kell! Felelõs kiadó: Sármellék Község Önkormányzata Szerkesztés: TelePont Közhasznú Információs Egyesület Felszabadulás u Telefon: 83/ Fax.: 83/ Nyomda: Zalaegerszeg Papír-Írószer Virágüzlet Kiváló minõségû termékek széles választékával várom kedves Vásárlóimat a legkedvezõbb árakon! - füzetek - ceruzák, tollak - iroda és iskola szerek - háztartási papíráruk - CD és DVD lemezek - koszorú és sírcsokor készítése - cserepes virágok - száraz és selyem virágcsokrok - asztalterítõk - ajándéktárgyak - gyertyák - mécsesek Nyitvatartás: hétfõ - péntek óráig szombat óráig Telefon: 06-83/ , 06-30/ , 06-30/ % Kereplõ Telepont KIE Adószám: Sármellék Mûvelõdéséért Közalapítvány Adószám: Kérjük támogassák adójuk 1%-nak felajánlásával településünk civil egyesületeinek mûködését, melyek munkájukhoz normatív támogatást alanyi jogon nem kapnak sehonnan sem. Aranyhorog Horgászegyesület Adószám: Magyar Katolikus Egyház technikai szám: 0011

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete A 9/2008./IX.01./,6/2008./V.15./ önkormányzati rendeletekkel módosított 1/2008./II.18./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 18:30

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok:

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok: Képviselő-testületének 8/2010 (II.11.) sz. rendelete ának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2010.(I.28.) sz. rendeletének módosításáról Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40%

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40% Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak a feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése Teljes ktg önrész Kivitelezés tervezett kezdési éve Kivitelezés tervezett befejezési

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE Február 1. Kazár község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi ülésterve 2. Kazár Község Önkormányzatának 2010-2014 közötti

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 ELŐTERJESZTÉS Bazsi Község Önkormányzata 2012. szeptember 6 -i ülésére Tárgy: Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2012.

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére Tárgy: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése c. (DAOP-2007-4.1.1.) pályázat előkészítése Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

2015. május 28-i rendes ülésére

2015. május 28-i rendes ülésére Új napirendi pont 33. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete 7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai I.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

Bevételek összesen 403003 405008 289995 71,60

Bevételek összesen 403003 405008 289995 71,60 Baks Községi Önkmányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XI.22.) önkmányzati rendelete a 2014. évi köségvetési gazdálkodás átmeneti abályairól 1.. melléklet Baks Községi Önkmányzat 2013. III. negyedévi

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetését

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetését Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (VII. 27.) KT rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (III. 2.) rendelet módosításáról Biharnagybajom Községi

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E 1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E Csanádapáca község 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben