XII. évfolyam 2. szám február M E G H I V Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XII. évfolyam 2. szám 2010. február M E G H I V Ó"

Átírás

1 KEREPLÕ XII. évfolyam 2. szám február M E G H I V Ó SÁ R M K É ELL Sármellék Ö nkorm ányzat K épviselõtestülete közmeghallgatást tart február 25-én /csütörtök/ órakor az Á ltalános M ûvelõdési K özpontban. N apirend: l. Tájékoztató a repülõtér környezeti kárm entesítésére ben yújtott pályázat elõkészítõ m unkáiról illetve az eddig elvégzett feladatokról. Elõterjesztõ: K arafa Balázs Edicon Kft. szakm érnöke 2./ Tájékoztató községünk közbiztonsági helyzetérõl. Ven dégünk lesz: Dr. Bertalan János városi rendõrkapitány 3./ Beszámoló a községi önkormányzat évi m unkájáról. A évi költségvetési tervezet megtárgyalása. Elõterjesztõ: Szabó Vendel polgárm ester Falugyûlésün kre szeretettel hívjuk és várju k. 11 éve Sá rm ellék ért Sárm ellék Ö nkorm ányzat Képviselõtestü lete m egbízásából Szabó V endel polgárm ester A z em beri életében m ind ig m egh atározó szerep ûek az évezredek, évszázado k, vagy épp en az évtiz ed ek. Bár kevesen tud já k, a évben n em csak a XXI. század elsõ évtized e zárult le, ha nem a sá rm elléki TeleP ont Kö zha szn ú Info rm áció s E gyesület m un kásságá nak elsõ 10 éve is b en egy fia tal sárm elléki baráti társaság úgy gond olta, so kkal töb bet tehet a telep ülés közéletéért, ha az akkori elkép zeléseiket és ö tleteiket hivatalos, egyesü leti form áb an igyekeznek m egva ló sítan i. A z elm ú lt években töb b helyi lakosn ak tud ott az egyesület m un kalehetõ séget bizto sítan i, rengeteg pá lyázati forrást sikerült lehívnia, és jó p ár rendezvén yen segítette tech nika i hátterével azo k sikerességét. Bár m indem ellett töb bször lebegett az egyesü let feje felett a m egszûn és, vagy épp az an yagi m û kö désképtelenség veszélye, a z elszán tságna k, és a z alkalm a nkén ti m egújulásnak kö szönh etõen, ezeket a go ndo kat m ind ig sikerült legyû rni febru árjában a T elepon t KIE 11.-ik évében ism ét elérkezett a m egúju lás id õszaka, ezútta l egy új vezetõ ség form ájában. A z id ei tisztújító kö zgyû lésen Lasics H enrietta aleln ök és N ém eth Csab a eln ök több éves egyesü leti m u nka u tán lem o ndtak po zíció jukról és helyükre ú j tago kat d elegált a szervezet közgyûlése. A z ú j eln ök szem élyében Bód ai Péter kerü lt m egválasztásra, aki im m áro n 6 éve az egyesület, 3 éve az egyesü leti eln ökség ta gja. Az alelnök po sztját idéntõl G yö rey An drás tö lti be, aki szintén 6 éve az egyesület aktív ta gja. A z elnö kség h arm ad ik delegáltja H orváth Szilárd lett, aki az elm ú lt évben elein te az egyesü let alka lm azo ttjaként, m ajd az egyesület tagjakén t segítette m unká nka t. Az ú j vezetés célja, h ogy b izonyos fokú arculatváltás m ellett a 11 évvel ezelõ tti alap ítás szellem ének m egfelelõen a T elepon t to váb bra is település köz életének aktív tagja legyen, m u nkánkkal segítsük az itt élõk életét, m egkönn yítsük az ö nkorm án yzat m un ká ját, és m eghatáro zó civil erõkén t form álju k a köz össég b iz onyos rétegeit. A jövõ tervei kö zött szerepel töb bek kö zt a TeleP ont Irod a pá lyázati pénzekb õl tö rténõ teljes felú jítása, új szo lgá ltatások (szám ító gép -ja vítá s, m un ka kereséshez segítségnyújtá s (önéletrajzírás, stb.), film vetítések, stb.) bevezetése, a h elyi la ko so k pályázati leh etõségein ek bem uta tása, illetve segítség nyújtása azo k m egírá sá ho z, a pár hete m egú ju lt telep ülési ho nlap folya m atos ka rban tartása, rend ezvén yek szervezése, a helyi ifjúsági szervezõdéseknek, klub oknak helyszín b izto sítása. Fon tos célu nk tová bbá az egyesü leti taglétszám növelése, új, aktív ta gok bevo ná sa. A to váb bi sikeres m û kö désben bízva m egköszö nöm az edd igi vezetõ ség m unkáját és a jelenlegi, valam in t a jö võb en i tagoknak kíváno k egy ú j, eredm ényekben gaz dag évtizedet! Bód ai Pé ter

2 2. oldal Kereplõ február Önkormányzati hírek K ö z m e g h a l l g a t á s február 25. A./ beszámoló az Önkormányzat évi munkájáról Önkormányzatunk általában az év elején, február hónapban hívja közmeghallgatásra községünk lakosságát /tavaly február 20-án volt/. Ezen alkalommal számot adunk az elõzõ évben végzett munkáról és ismertetjük a folyó gazdasági év költségvetésének tervezetét, melyhez a lakosság véleményét, javaslatát kérjük, hogy a végleges költségvetési rendelet ezeket is tartalmazza. Önkormányzatunk számára a év az ország gazdasági helyzetéhez hasonlóan rendkívül sok gondot és megoldandó problémát hozott. Kötelezõen ellátandó önkormányzati feladataink végrehajtásában akadályok nem jelentkeztek de az év második felében sorozatosan meg kellett oldani a likviditási problémákat. Az oktatás-közmûvelõdés körben az Általános Mûvelõdési Központ és intézmény egységei zavartalan mûködését sikerült biztosítanunk. Az általános iskolai oktatás tárgyi és személyi feltételei jók, illetve ebben az évben tovább javult az informatikai eszközök bõvülése révén. Az intézmény eredményesen pályázik és pl. a karácsonyi ünnepekre már a játszóház eszközeivel is bõvíteni tudta a gyermekek foglalkoztatási lehetõségét. Óvodánkban a korábbi évek sikertelen pályázatai után végre meg tudtuk valósítani a korszerûsítést. A fejlesztést nem az eredi terv szerint tudtuk végrehajtani, de kialakult az egységes óvoda-bölcsõdei csoport számára az elhelyezés lehetõsége, új vizesblokkokkal és tornaszobával is rendelkezik óvodánk, valamint a nevelõk részére is külön helyiség áll rendelkezésre. A felújítás Ft-ba került. A konyhai rész biztosítani tudja a gyermekek étkeztetését. /Szülõi kérésre lehetõség van új bejáraton is megközelíteni az óvodát. A volt gazdasági udvar parkosítására majd a következõ évben tudunk sort keríteni./ Intézményünk ad helyet a közmûvelõdési munkának is, több sikeres rendezvényeket tartottak és nagyon jól mûködnek mûvészeti csoportjaink és klubjaink. A tornaterem nemcsak az iskolások hanem az ifjúság és felnõttek sportolási lehetõségeit is szolgálja. A kistérséggel közös pályázatot nyújtottunk be az õszi rendezvényünkhöz kapcsolódó Prósza- és Bordal Fesztiválra. Nem csak a 3H plusz programját tudtuk megvalósítani, hanem sikeres rendezvényre került sor, mely a falu lakosságát széles körben megmozgatta. A pályázatban az alapítványunkkal mûködtünk együtt. Oktatási, kulturális, sport feladatokra kereken millió Ft-ot fordítottunk. A szociális feladatok körében kiemelten kezeltük a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás teendõit. A házi segítségnyújtásban résztvevõk száma kismértékben növekedett és sikerült több rászoruló részére is elérhetõvé tenni a jelzõrendszeres ellátást. Átadott hatáskörben 11 fõ újabb igénylõ részére engedélyeztem a szociális étkeztetést, melyet a Körjegyzõség három alkalommal vizsgált felül, melynek alapján esetenként a térítési díjak módosítására is sor került. Szociális ellátás nagyon sokrétû: rendszeres szociális segélyezés, ápolási díj, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, köztemetés elrendelése, közlekedési támogatás, átmeneti segélyezés, lakásfenntartás támogatása, közgyógyellátás, gyermekétkeztetés támogatása. A családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat is e feladatkörbe tartozik, melyet most a Hévízi Teréz Anya Szociális Intézmény dolgozói végeznek. Szociális feladatokra Ft-ot fordítottunk. folytatás a következõ oldalon >>>>>

3 Kereplõ február 3. oldal Önkormányzati hírek Az egészségügyi alapellátás körében biztosítottuk a háziorvosi rendelõk, a fogászati rendelõ és a védõnõi szolgálat mûködési feltételeit. Háziorvosaink, illetve fogorvosunk is vállalkozóként végzi munkáját, tehát az OEP-pel külön szerzõdés keretében. Önkormányzatunk ez évben is jelentõs nagyságrendben vállalta a rendelõk közüzemi költségeinek fizetését /villany, gáz, víz/. A védõnõi szolgálat mûködési költségeit sem fedezte az OEP támogatás. Az orvosi ügyeleti szolgálat költségeinek viselését külön szerzõdés keretében vállaltuk. /E területen is növekedtek a korábbi évekhez hasonlóan kiadásaink, az ÁSZ vizsgálata közel 50 %-os emelkedést mutat 3 év vonatkozásában/. Egészségügyi alapellátásra Ft-ot költöttünk. Az önkormányzati vagyonkörbe tartozó közút hálózat és épület állomány állagának javítását illetve felújítását terveinkhez viszonyítva csak részben sikerült megoldanunk. A Felszabadulás utca már az elõzõ évben felújításra került, de a Ft-ot 2009-ben tudtuk kifizetni. A Kossuth Lajos utca építéséhez felvett 6 millió Ft. hitelt is törlesztettük. Az Arany János utca burkolat megerõsítésére beadott pályázatunk sikeres volt, nyertünk 7 millió Ft-ot viszont a kivitelezést csak 2010-ben tudjuk elkezdeni. A Norvég Alap támogatásával folytattuk az utcák illetve közterületek fásítását. /pályázó a TelePont Egyesület volt/ Testületünk korábbi döntése alapján a Dózsa u. 1. szám alatt Vörös Ilona lakását felújíttattuk, korszerû két szoba komfortos lakás jött létre, melynek csak az anyagvásárlás költségeit kellett fizetnünk, hisz dolgozóink elvégezték a szak- és segédmunkákat is. Sportöltözõnk vizesblokkját és a burkolatokat szintén felújítottuk, a fûtést gázzal fogjuk majd megoldani. A rendszer kiépült, de üzembe helyezésére még nem került sor. CÉDE pályázaton nyert támogatás keretében több mint két millió Ft. értékû munkaeszközt tudtunk vásárolni a közfoglalkoztatásban résztvevõ dolgozók részére /kéziszerszámok, fûnyírók, láncfûrész, bozótvágó stb./ Önrész e feladathoz Ft. A közfoglalkoztatás keretében több mint 20 dolgozót alkalmazunk, akiknek bér- és járulékait 95 %-ban a kormányzati támogatás fedezi. /Ez ugyanennyi családnak jelent valamivel jobb megélhetési lehetõséget./ A közfoglalkoztatással tudtuk segíteni intézményeinket, a szociális ellátást illetve közterületeken is többen dolgoznak, de közre tudtak mûködni a lakás- illetve egyéb létesítmények felújításában is. Körjegyzõségünk az önkormányzatok képviselõtestületeinek munkájával kapcsolatos elõkészítõ feladatokat, az adóhatósági és különbözõ igazgatási feladatokat jó színvonalon végezte. A kormányzati szervektõl egyre több feladat hárul az önkormányzatokra illetve azok hivatali szervezetére, bõvültek a szociális igazgatás, népesség nyilvántartás feladatai, de az állampolgárokkal kapcsolatos teendõk is növekedtek. /pl. védendõ fogyasztóvá minõsítés/ Az ÁROP pályázat keretében támogatást nyert a munkaszervezet fejlesztésre. A feladatok végrehajtása folyik: készülnek a különféle szabályzatok, stb. Körjegyzõségünk elmúlt évi pénzfelhasználása Ft. volt. Településünk honlapja megújulás alatt van, az adatok feltöltése folyamatos /a körjegyzõség két dolgozója illetve a TelePontban dolgozó két közhasznú munkás végzi a folyamatos adatfeltöltést./ Képviselõtestületünk számára az ez évben jelentkezõ új feladatok a repülõteret üzemeltetõ Kft. felszámolása, a kármentesítési munkák nagyobb megterhelést, szinte megduplázódott ülés számot jelentettek. Ha a zárt üléseket is külön ülésnek tekintjük több mint 20 ülést kellett tartanunk. Együttes ülésekre nemcsak Szentgyörgyvárral, hanem Zalavár képviselõtestületével is sor került. /Volt olyan hónap pl. novemberben, hogy 3 alkalommal is tartottunk ülést, és decemberben is már a másodikra került ma sor/ Több mint 170 határozatot hoztunk, 11 rendelet alkotásra illetve módosításra került sor. A megnövekedett munka ellenére örömmel mondhatom, hogy a határozatképesség minden alkalommal biztosított volt, testületünk tagjai nagyon aktívan vettek részt. Hiányzásra csak halaszthatatlan esetekben került sor. Önkormányzati igazgatási feladatokra Ft-ot fordítottunk. folytatás a következõ oldalon >>>>>

4 4. oldal Kereplõ február B./ Az önkormányzat évi költségvetési tervjavaslata Ez évben is legfontosabb feladatunk az önkormányzati kötelezõ feladatokhoz a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása, intézményeink mûködési feltételeinek megteremtése. Oktatási, közmûvelõdési feladataink az ÁMK költségvetésében tervezzük meg, a mûködési kiadásokat az elõzõ évihez hasonló nagyságrendben. Sajnos a normatív állami támogatások fokozatosan csökkennek, tehát az önkormányzat egyéb forrásaiból kell kiegészíteni a kiesõ támogatási bevételeket Szûkös forrásainkat pályázatokon elnyerhetõ támogatásokkal szeretnénk kiegészíteni. Az iskolai egység nyílászáróinak cseréjére, illetve vizesblokkjainak felújítására nyújtottunk be pályázatot. A maximum 20 millió Ft-os támogatásból Ft-ot szeretnénk elnyerni, melyhez saját forrást Ft-ot kell biztosítanunk. /összes beruházás Ft./ Intézményünk vezetése is több pályázatot nyújtott be illetve tervez benyújtani. Sajnos az óvoda tervezett bõvítését nem tudjuk folytatni, mert erre megfelelõ pályázati támogatást sem találtunk, illetve az önerõ biztosításával is gondunk lenne. Az intézmény költségvetése tartalmazza a nõklub 45 éves évfordulójának megünnepléséhez szükséges fedezetet is. Sportfeladatok : Sportegyesületünk mûködéséhez sajnos csak az önkormányzat szokott támogatást biztosítani. Az egyesület Ft-ot költségvetésében jegybevételbõl csak Ft. remélhetõ. Egyesületünk tervezi megünnepelni fennállásának 80. évfordulóját, melyhez további Ft. támogatást kér az önkormányzattól. A Levente Ijászklub Egyesületnek 200 ezer Ft. fenntartási költségigénye van. Tervezzük, hogy a megszüntetett szennyvíztelepen a jelenleginél elfogadhatóbb helyet tudunk számukra biztosítani. Egészségügyi és szociális feladatok A háziorvosi-, fogorvosi rendelõk, anya- csecsemõ tanácsadó mûködési költségeire az elõzõ évi szinten tervezünk. A közmû díjak fizetését továbbra is tervezzük, bár az orvosaink vállalkozóként dolgoznak. Pályázatot nyújtottunk be az egészségház nyílászáróinak cseréjére, a fûtés korszerûsítésre 37 millió Ft. összegben, melyhez 3.7 millió Ft. önerõt kell biztosítanunk. Tervezzük a fentieken kívül még a teljes akadálymentesítést, a védõnõi rendelõ vizesblokkjának felújítását, bútorzat cserét, valamint a háziorvosi és védõnõi szolgálathoz mûszereket is tudunk beszerezni. /Sajnos a pályázatba a fogorvosi rendelõ mûszerezettségének javítása nem fér bele./ Községgazdálkodási kiadásainkat szintén az elõzõ év mûködési költségeihez arányosan tervezzük. Felújítást az Arany János utcában szándékozunk megvalósítani a már megnyert pályázat segítségével. Nagy teherként jelentkezik, hogy a 16 millió Ft-os bekerülési költség elszámolása után kaphatjuk csak meg a 7 millió Ft. megnyert támogatást. A Felszabadulás utca felújításhoz felvett hitelbõl Ft-ot kell még ez évben törlesztenünk. További kötelezettségünk, hogy az ÁMK könyvtári és elõtéri nyílászárói cseréjéhez 1 millió Ft. hitel törlesztésünk is van. A Barátság lakótelepen a játszótér teljes felújítását, a játékok cseréjét pályázati támogatásból fogjuk megoldani a kereken 11 millió Ft. támogatást már megnyertük, melyhez önrészt nem kell biztosítanunk. /Reméljük, az új játszótérre jobban fognak majd vigyázni, mint a már tönkretettre./ A Leader program keretében un. Fecskeház kialakításra is van pályázati lehetõségünk, s tervünk, hogy a jelenlegi rendõri iroda mögött egy kétszobás komfortos lakást alakítunk ki, melyre reméljük lesz fiatal bérlõ igény. Korszerûsítenünk kell a szennyvízátemelõinket, szennyvízszivattyúkat kell cserélni, melyre egy millió Ft. az elõirányzatunk. E terveket nagyon nehéz lesz megvalósítanunk, hisz mûködési kiadásainkra 70 millió Ft-tal kevesebbet kapunk, mint a betervezett költségek, ezért lehet, hogy fejlesztési forrásainkat is mûködésre kell fordítani. Az un. önhikis pályázatra is benyújtjuk igényünket, a 70 milliós hiányt e pályázaton nyerhetõ támogatás mérsékelheti.

5 Kereplõ február 5. oldal In memoriam Dr. Kisvarga Lajos Utolsó útjára kísértük el február 5-én Dr. Kisvarga Lajost, a Tanár Urat, Sármellék szülöttjét, falunk igazi hû patriótáját. Sírboltjánál a gyászoló családdal együtt összegyûltek barátai, ismerõsei és Sármellék lakosai közül nagyon sokan, hogy Isten- hozzádot mondva életének fontosabb eseményeit is felidézzék. Emlékeztünk az egykori nagyon tehetséges és szorgalmas sármelléki fiúra, aki az elemi iskola után sikerrel vette a híres és nehéz középiskolai akadályokat, majd hallgatója lett az Egri Tanárképzõ Fõiskolának s dicséretes eredménnyel avatták a történelem-földrajz tantárgyak tanárává. De szülõfalujához, Sármellékhez való ragaszkodását, vonzódását, szeretetét az évek sem homályosíthatták el. Visszavágyott, itt szeretett volna tanítani. Sajnos a sármelléki iskolában akkor nem volt üres állás, és hiába csábította a távolabbi, híresebb nagyobb jövedelmet ígérõ iskola, nem fogadta el, mert faluja közelében akart maradni: a szomszédos zalavári általános iskola tanára lett. /Nemrég hallottam egy volt diákjától, hogy a Tanár Úr nagyon kemény, magas követelményt támasztó, de igazságos tanár volt/ Majd következett a másik szomszéd falu Alsópáhok iskolája, s végre a 60-as évek elején sikerült a sármelléki iskolában is helyet találnia. Falujában letelepedett, s mintegy évtizedes elhivatott pedagógusi munka eredményeként kapott meghívást Keszthely Város Mûvelõdési Osztályától a tanfelügyelõi állás betöltésére. Ezt követte a Hazafias Népfront Titkári állása. A család s a munkahely érdekében Keszthelyen építkeztek illetve telepedtek le. Nyugdíjazásáig a Keszthelyi Középiskolai Kollégium igazgatói feladatait látta el. S aki évtizedeken át keményen dolgozott az nyugdíjas éveiben is a tevékeny alkotó életet választotta. Sármellékre költözve szülõfalujának szolgálatát még nagyobb lendülettel vállalta. Már fõiskolásként elhatározta hisz a történelem tudománnyal foglalkozott Sármellék történetének kutatását. Dolgozatát, munkáját tökéletesre csiszolva doktori disszertációként is megvédte. A helytörténet kutatás, falunk történelmének feltárása, nevének eredete, századainak pontos és hiteles megismertetése egész életét végig kísérõ feladatként jelentkezett számára. Az elsõ munkáját fiával Zoltánnal közösen fejlesztették, bõvítették, írták tovább. Sármellék története a feudalizmus végéig és a polgári korban németül is megjelent 2005-ben. E munkák alapján minden érdeklõdõ alaposan megismerheti falunk történetét még határainkon kívül is. Dr. Kisvarga Lajos a helytörténet kutatás mellett aktívan bekapcsolódott falunk közéletébe is. Két cikluson át helyi képviselõként dolgozott. A testületi üléseken a napirendek tárgyalásán körültekintõen, sokoldalúan szólt hozzá, megfontolt döntéshozó volt. Ismerte és tartotta a régi mondást: ha tudsz segíts embertársaidon, de sose hozz olyan döntést, amivel másoknak árthatnál. Éveken át csodálhattuk soha nem lankadó temperamentumát, lelkesítõ-lelkesedõ terveit, ha falunk történetének napjainkig tartó megírásáról, felkutatásáról beszélt. Alapos, megfontolt gyûjtõ munkájának eredményét, annak részleteit sokszor ismertette. Mennyi fáradozást, telefonbeszélgetést, levelezést kellett folytatnia, hogy olyan dolgokat is fel tudott kutatni, amelyek már szinte a feledés homályába merültek. Készült ennek az új könyvnek a megírására, kiadására, melyre sajnos nem kerülhetett sor. Mindig nehéz dolog és idõ elõtti a halál azoknak, akik valami hallhatatlan mûvön dolgoznak. Munkássága, írott mûvei el nem múlóan õrzik emlékét. E sorokkal is búcsúzunk Tõle mindannyian, akik ismertük, tiszteltük és szerettük. Emlékét megõrizzük. Nyugodjék békében!

6 6. oldal ÁMK, iskolai hírek Kereplõ február Eseménydús hétvége Aki a február ei havas hétvégén ki mert mozdulni és ki akart kapcsolódni Sármelléken, annak lehetõsége volt rá. Csak az ÁMK-ig kellett eljönnie. Szombaton este a lendvai Diáxínpad szerepelt itt Goldoni: A hazug címû komédiájával. A Diáxínpad 2005 szeptemberében a Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet égisze alatt jött létre. Mess Attila (szabadkai színész, rendezõ és mûsorvezetõ) a kezdetektõl segítette munkájukat. Az Õ rendezõi szaktudásával jöttek létre elsõ elõadásaik: A maratonfutók tiszteletkört futnak; Van, aki forrón szereti; Még egy korshow sör és a Páratlan páros. Az idei színdarab, A hazug Szloboda Tibor, vajdasági színész és rendezõ irányítása alatt született meg. Goldoninak ez a darabja Velencében, a karnevál idején játszódik. Egy húsz év után hazaérkezõ, otthonában ismeretlen fiatalember hazugságaival egy nap alatt feje tetejére állítja a várost. A történetben minden megtalálható amire egy jó nevetéshez szükség van. Mindezt egy mai, modernebb köntösbe öltöztetve, tíz tehetséges fiatal elõadásában, akik a szép számú közönség rekeszizmait igencsak megdolgoztatták. Végig a vásári komédiákra emlékeztetõ harsány stílus volt jellemzõ az elõadásra. Minden szereplõ nagy lelkesedéssel, átéléssel, szinte gátlástalanul bolondozott a színpadon. Az elõadás legelején érzett idegenkedésem, ijedtségem ( Jaj, Istenem mi lesz ebbõl?) szerencsére hamar elmúlt és magával ragadott a pergõ, közel másfél órán át tartó komédia. Szívmelengetõ volt, mikor a színészek ízes tájszólásban közvetítették Goldoni ma is nagyon aktuális mondanivalóját: Reszkessetek hazugok, mert egyszer minden kiderül és akkor Minden elismerésem a rendezõnek a nagyszerû ötletekért, gratulálok a színészeknek a felszabadult játékhoz és köszönet Kovács Klárának, mûvelõdésszervezõnknek, az elõadás szervezéséért. Képek az elõadásból: Balogh Anikó Farsang az iskolában Idén február 14-én, vasárnap volt az iskolai farsang. Néhány egyéni jelmezest leszámítva az osztályok közös produkcióval kedveskedtek a nézõknek, akik zsúfolásig megtöltötték az ÁMK színháztermét. Minden osztály megtalálta és bemutatta a hozzá közel álló, rá és osztályfõnökére (vagy betanítójára) jellemzõ kis jelenetet. Ismét láthattunk humoros és komolyabb produkciót. Ötletben és remek jelmezekben idén sem volt hiány. >>>

7 Kereplõ február 7. oldal ÁMK, iskolai hírek De a végén csattanik az ostor!-szokták mondani. Ez ebben az évben is így történt. Az osztályok bemutatója után a Szülõi Munkaközösség tagjai léptek színpadra, a mindenki által ismert és megunhatatlan Hofi Géza- Koós János-Macska duett címû számára készített koreográfiával. Tudom, hogy milyen kevés idejük volt a gyakorlásra, de ez a produkción egyáltalán nem látszott meg. Ötletes és szórakoztató volt. Köszönjük és valami hasonlót szeretnénk jövõre is. A farsangi délután lezárásaként a Salsa Cuba Dance Club Keszthely táncosai adtak egy kis ízelítõt a karibiszigetekrõl származó táncból, amely napról napra újabb és újabb közönséget hódít meg magának. Mint például ezen a délutánon a sármellékit! Öröm volt nézni a táncosok arcát a bemutatón. Látni lehetett, hogy nemcsak a nézõk, hanem õk is jól érzik magukat. A produkciók után a farsangra oly jellemzõ programokkal folytatódott a délután: az elõtérben zene, majd tombolahúzás várta a szórakozni vágyókat. Este hatkor ért véget a mulatság, ami idén is nagyon jól sikerült. A szervezõk megkönnyebbülten felsóhajthatnak, hogy minden rendben lezajlott, és titkon örülnek, hogy farsang minden évben csak egyszer van. Balogh Anikó A szülõi munkaközösség köszönetet mond mindazoknak, akik felajánlásaikkal, segítségükkel hozzájárultak a farsangi rendezvény sikeres lebonyolításához. Lasicsné Lõrincz Mária SZM elnök Hosszadalmas elõkészítõ munka után január végén megjelent az ÁMK elsõ 25 évét bemutató kiadvány, Alma Mater Köszöntése címmel. A könyv az intézmény alapításától 2007-ig terjedõ idõszakról tartalmaz tanulói, tanári visszaemlékezéseket, élménybeszámolókat. Az iskolában folyó pedagógiai munka színvonaláról az országos mérések grafikonjai adnak tájékoztatást. Igényes, jól szerkesztett, hiányt pótló munka ez! Köszönet érte minden cikkírónak, adatgyûjtõnek és egyéb segítõnek. A kiadvány szerkesztése Ferge József nyugalmazott ÁMK igazgatót dicséri! Köszönjük Fõnök! Balogh Anikó (Aki megrendelte a könyvet és még nem kapta meg, az ÁMK titkárságán átveheti.)

8 Kereplõ február 8. oldal IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI BT Zalaegerszeg, Tompa M. u. 5. Tel./Fax: (36) 92/ Telefon: (36) 92/ www. nyakastours.hu OIH Eng.sz.: R-0943/94//2001 Utazási ajánlatok nyárra, sármelléki indulással Magas-Tauern- Kaprun völgy Telc- Prága- Karlovy Vary- Krumlov július július 30- aug. 2. Utazás : autóbusszal Utazás : autóbusszal Szállás : 2-3 ágyas szobákban, félpanzióval Szállás : 2-3 ágyas szobákban, félpanzióval Részvételi díj : legalább 20 fõ esetén Részvételi díj : legalább 20 fõ esetén ft/fõ, 24 fõ esetén ft/fõ, ft/fõ, 24 fõ esetén ft/fõ, 34 fõ esetén ft/fõ 34 fõ esetén ft/fõ Érdeklõdni lehet: 06/ Gondoljon hölgyismerõseire, március 8-án Nõnap! Vágott és cserepes virágok széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat hosszabbított nyitvatartással! Nõnapi nyitvatartás: március 7-én 8-16 óráig, március 8-án ig. Vegyiáru - mosóporok - mosógélek - öblítõk - folttisztítók - mosogató szerek - fürdõszobai és ablak tisztítók - mosogatógéppor Minden, ami a ház és a ruha tisztításához kell! Felelõs kiadó: Sármellék Község Önkormányzata Szerkesztés: TelePont Közhasznú Információs Egyesület Felszabadulás u Telefon: 83/ Fax.: 83/ Nyomda: Zalaegerszeg Papír-Írószer Virágüzlet Kiváló minõségû termékek széles választékával várom kedves Vásárlóimat a legkedvezõbb árakon! - füzetek - ceruzák, tollak - iroda és iskola szerek - háztartási papíráruk - CD és DVD lemezek - koszorú és sírcsokor készítése - cserepes virágok - száraz és selyem virágcsokrok - asztalterítõk - ajándéktárgyak - gyertyák - mécsesek Nyitvatartás: hétfõ - péntek óráig szombat óráig Telefon: 06-83/ , 06-30/ , 06-30/ % Kereplõ Telepont KIE Adószám: Sármellék Mûvelõdéséért Közalapítvány Adószám: Kérjük támogassák adójuk 1%-nak felajánlásával településünk civil egyesületeinek mûködését, melyek munkájukhoz normatív támogatást alanyi jogon nem kapnak sehonnan sem. Aranyhorog Horgászegyesület Adószám: Magyar Katolikus Egyház technikai szám: 0011

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 Az

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Javaslat. SZMSZ módosítására

Javaslat. SZMSZ módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-25/2010. Javaslat SZMSZ módosítására Készült: A Képviselő-testület februári ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére.

Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére. Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére. Tárgy: Tájékoztató az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének tapasztalatairól

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

K i a d á s o k. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község Önkormányzata 2009. évi költségvetés. 2009. évi működési célú. 2009.

K i a d á s o k. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község Önkormányzata 2009. évi költségvetés. 2009. évi működési célú. 2009. Mány község Önkormányzata 2009. évi költségvetés K i a d á s o k 2009. évi működési célú 2009. évi felhalmozási célú 2009. évi előirányza t összesen Módosított előirányzat Teljesítés 2. sz. melléklet Ezer

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Hunya Község Képviselőtestületének 2010. szeptember 1.-i rendes ülésére, az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének I. számú módosításáról. Tisztelt Képviselő-testület! A következőkben

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2012. szeptember 13-i testületi ülésére. Beszámoló Vaszar Község Önkormányzatának I. féléves gazdálkodásáról

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2012. szeptember 13-i testületi ülésére. Beszámoló Vaszar Község Önkormányzatának I. féléves gazdálkodásáról Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2012. szeptember 13-i testületi ülésére Beszámoló Vaszar Község Önkormányzatának I. féléves gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról

Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 79. -a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 3. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 1.cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 8 42869 1.alcím

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015.

Részletesebben

Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 KEOP-1.2.0/B/ 2013. július 29.-2014. január 29-ig próbaüzem. Jelenleg a helyreállítási

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen:

Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen: 1. Megnevezés 1. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat 2013. első félévi - módosításához főösszesítő adatok A B C D 2013. évi eredeti 2013 első félévi változás

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

9/2012. (IV. 24.) 2011. 1/2011. (II.15.)

9/2012. (IV. 24.) 2011. 1/2011. (II.15.) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Rendelet: Sorszám. Kód. (kihirdetés ideje) önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés) 6/2000. (IV.12.) L0

Rendelet: Sorszám. Kód. (kihirdetés ideje) önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés) 6/2000. (IV.12.) L0 Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 21. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001)

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001) Észak-magyarországi Operatív Program, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése: Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása

Részletesebben

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: hivatal@nagyhegyes.

Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: hivatal@nagyhegyes. 2014. április 16-án tartott ülésének könyvéből: 115/2014. (IV. 16.) Kt határozat Ideje: 2014. április 16.14:14 Tárgya: Napirendi pontok elfogadása Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

841907Önkorm. Elsz. Ktv. Szerv. 99 238 113 370 113 370 Óvoda összesen 69 549 69 795 68 037 99 238 113 370 113 370 0 0 0

841907Önkorm. Elsz. Ktv. Szerv. 99 238 113 370 113 370 Óvoda összesen 69 549 69 795 68 037 99 238 113 370 113 370 0 0 0 Működési fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve 2013. év 8. melléklet Tevékenység megnevezése

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

Lövő Község Önkormányzatának 2009. I. félévi gazdálkodásáról tájékoztató

Lövő Község Önkormányzatának 2009. I. félévi gazdálkodásáról tájékoztató Lövő Község Önkormányzatának 2009. I. félévi gazdálkodásáról tájékoztató A Képviselő testület 2009. február 16 -án fogadta el az Önkormányzat 2009.évi költségvetését, melynek szellemében végeztük féléves

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Szociális Bizottság 2014. évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester

FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester Pénzügyi helyzet 2010. évi költségvetés teljesítése összes bevétel: 237.240 e Ft összes kiadás: 238.603 e Ft 2011. évi költségvetés

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

(2) A rendelet 1. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A települési önkormányzat 2011. évi kiadásainak fő összegét:

(2) A rendelet 1. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A települési önkormányzat 2011. évi kiadásainak fő összegét: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011.(X.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011 évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 1/2011. (II. 10.) rendelet módosításáról

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 7432 Hetes, Rákóczi u. 34. Telefon: 82/585-020, 585-021 Fax: 82/485-089 E-mail: polgarmester@hetes.hu HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010.

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010. Az önkormányzat 2011. évi bevételei 1. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Iskolai étkeztetés Int.ell.d. 5 000 5 000 2 871 562913-1 Lakóingatlan bérbeaadása Int.

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző.

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző. Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző Készítette: Véleményező Bizottság: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének. 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének. 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.). évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város

Részletesebben

Közszolgáltatás megnevezése Szolgáltatás helye Szolgáltatás tárgya: Szolgáltatás díja, kedvezménye Szociális ellátás és gyermekvédelmi feladatok: Bölcsődei ellátás Városi Bölcsőde Sárbogárd Ady E. u. 126.

Részletesebben

16/2001. (V. 25.) sz. önk. rendelet

16/2001. (V. 25.) sz. önk. rendelet 1 16/2001. (V. 25.) sz. önk. rendelet a 2001. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2001.-2002.

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben