Az Egyház társadalmi tanítása. A 80 éve alapított Magyar Katolikus Karitász és 20 éve újraindított évfordulója alkalmából

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Egyház társadalmi tanítása. A 80 éve alapított Magyar Katolikus Karitász és 20 éve újraindított évfordulója alkalmából"

Átírás

1 Az Egyház társadalmi tanítása A 80 éve alapított Magyar Katolikus Karitász és 20 éve újraindított évfordulója alkalmából Jézus utolsó ítéletről szóló beszéde óta tudjuk, hogy a felebaráti szeretet sokféle formáinak gyakorlása - benne a szociális tevékenység, - feltétele az ember üdvösségének /Mt 25/. Az Egyház története tanúsítja, hogy Szent István diakónustól kezdve Teréz anyáig az Egyház nagy gondot fordított a közjó szolgálatában a szociális tevékenységre. Elméleti alapja a szociális tevékenységnek az Evangélium és az Apostoli Levelek felebaráti szeretettel kapcsolatos parancsai és irányelvei. A keresztény morális kidolgozta az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek főbb területeit. Éhezőknek ételt adni, szomjazóknak italt adni, ruhátlanokat felruházni, utasoknak szállást adni, betegeket látogatni, foglyokat kiváltani, holtakat eltemetni - ezek voltak az irgalmasság úgynevezett testi cselekedetei. A lelki cselekedetek a következők: tudatlanokat tanítani, kételkedőknek jó tanácsot adni, szomorúakat vigasztalni, bűnösöket meginteni, sértéseket megbocsátani, másokat türelemmel elviselni, élőkért, holtakért imádkozni. Történelme folyamán különösképpen az elmúlt 120 esztendőben az egyház sohasem mulasztotta el, hogy a társadalmi élet kérdéseivel kapcsolatban szót emeljen. XIII. Leó pápa megfogalmazása szerint ez kötelessége is. A modern tudományok, mint a szociológia, pszichológia, politika tudománya fölhasználásával fogalmazódtak meg a XIX. század végétől azok a pápai enciklikák, amelyek a szociális kérdésben iránymutatók lettek az Egyház tagjai számára. Az elmúlt 120 évben 14 pápai megnyilatkozás, enciklika, több mint 1300 püspökkari megnyilatkozás, szinódusi döntés jelent meg szociális problémákról, azok megoldásáról. A neves pápai enciklikákat röviden ismertetem. RERUM NOVARUM /XIII. Leó/ A munkások helyzetéről. A szocializmus ellenzi a magántulajdont, támogatja az osztályharcot. Fel kell ismerni, hogy a magántulajdon: jog, mely stabilizálja a társadalmat. QUADRAGESIMO ANNO /XI. Pius/ A társadalmi rend megújításáról. A közhatalmat az emberi mohóság rabszolgaságban tartja. Alkalmazni kell a krisztusi mértékletesség és szeretet törvényét. MATER ET MAGISTRA /XXIII. János/ A föld értékeinek elosztásáról. A gazdag és szegény országok között egyre kiáltóbb a különbség. A kevésbé fejlett országokat a leigázás szándéka nélkül kell segíteni. 1

2 PACEM IN TERRIS /XXIII. János/ Elkötelezett keresztények feladatai. A jelenlegi kormányok képtelenek előmozdítani az egyetemes közjót. Létre kell hozni a szubszidiaritáson alapuló világszintű auktoritást. GAUDIUM ET SPES /II. Vatikánum/ Egyház és világ viszonyáról. Az igazi keresztények hiánya hozzájárul az ateizmus terjedéséhez. Ébredjenek rá a keresztények arra, hogy kötelességeiket az igazság és szeretet alapján kell teljesíteniük. POPULORUM PROGRESSIO /VI. Pál/ A harmadik világ és az ideológiák. Sokan vallják, hogy a fejlődés fő ösztönzője a haszon, hogy a verseny a gazdasági élet fő törvénye, hogy a tulajdonnak nincsenek határai. A gazdagok a kereskedelmi kapcsolatokban vegyék figyelembe a szociális igazságosság követelményeit, és ne akadályozzák mások fejlődését. OCTOGESIMA ADVENIENS /VI. Pál/ A Rerum Novarum 80. évfordulójára. Minden szocialista ideológia a kétértelműség lehetőségét hordozza magában. Minden katolikusnak tudnia kell, hogy ő is felelős a társadalmi igazságtalanságért, ezért kell lelkiismerete szerint döntenie. IGAZSÁGOSSÁG A VILÁGBAN /II. püspöki szinódus/ A világ átformálása. A hatalmat és a vagyont néhány ember, vagy érdekcsoport tartja kezében. El kell ismerni, hogy a fejlődéshez mindenkinek joga van. EVANGELII NUNTIANDI /VI. Pál/ Evangélium és a mai világ kapcsolata. Az evangélium hirdetői közötti egység hiánya csökkenti annak hatékonyságát. A valódi keresztények együtt valósítják meg Isten üzenetét. REDEMPTOR HOMINIS /II. János Pál/ A mai társadalom állapotáról. Az erkölcsi zavar tünetei: az emberi értékek inflációja, a munkanélküliség. A gazdasági fejlődést az emberre való tekintettel kell támogatni. LABOREM EXERCENS /II. János Pál/ A munka elsőbbségéről. Alapvető hiba az emberi munkát csak gazdasági szempontból értékelni. Az Egyház a munkát többre értékeli, mint a tőkét. 2

3 SOLLICITUDO REI SOCIALIS /II. János Pál/ A Populorum Progressio 20. évfordulójára. Megnőtt a szakadék Észak és Dél, első, második és a harmadik világ között. Az Egyház, mint szentség eszköze lehet az emberi nem egységének. A Rerum Novarum enciklika 100. évfordulóján II. János Pál pápa a CENTESIMUS ANNUS kezdetű enciklikájával összefoglalta a keresztény szociális tanítást és a rendszerváltozást követő időben utat mutatott az új idők és a harmadik évezred Egyházának és magának az emberiségnek szociális problémái megoldására. CARITAS IN VERITATE /SZERETET AZ IGAZSÁGBAN/ XVI. Benedek pápa enciklikája A globalizáció válsága csak úgy oldható meg a Szentatya szerint, ha népek együtt alkotják az emberiség közös családját. Kevés ehhez az igazságosság, szeretetre is szükség van. Általános megállapítása: a gazdaság erkölcsi elvek nélkül nem működik. Az egyház társadalmi tanítása nem harmadik út a liberális kapitalizmus és a marxista kollektivizmus között, sem pedig egy olyan lehetséges alternatíva, amely más, nem annyira ellentétes megoldások kezelésére nyújt lehetőséget, hanem önálló, minden tekintetben sajátos út. Nem is ideológia, hanem az emberi lét mind e társadalomban, mind nemzetközi síkon tapasztalható bonyolult összefüggéseinek szorgos vizsgálatából leszűrt eredmények pontos megfogalmazása, a hit és az egyházi hagyomány fényénél. Legfőbb célja abban rejlik, hogy ezeket a valóságban létező igazságokat értelmezze, azaz megvizsgálja, vajon megfelelnek e, avagy ellentmondanak-e az emberről és annak földi és természetfölötti hivatásáról szóló evangéliumi tanításnak, így adva eligazítást a keresztény ember számára. Tehát nem az ideológia, hanem a teológia, mégpedig az erkölcsteológia területéhez tartozik. Az egyház társadalmi tanításának előadása és terjesztése evangéliumi küldetés, amely az Egyház sajátja. És mert tanításról van szó, amelynek célja a személy helyes magatartásának irányítása, ebből következik az igazság elfogadásának kötelezettsége, kinek kinek tisztéhez, hivatásához és körülményeihez mérten. /II. János Pál Sollicitudo rei szociális körlevél) A pápai enciklikák alapján William J. Byron SJ. a katolikus társadalmi tanítás tíz építőkövét a következőkben foglalja össze: 1. Az emberi méltóság alapelve Az ember Isten képmására teremtetett, Jézus Krisztus által megváltott, ezért minden ember egyszeri és megismételhetetlen individuum. 2. Az emberi élet tiszteletének alapelve 3

4 Minden személy, fogantatásától kezdve haláláig elidegeníthetetlen méltósággal rendelkezik és joga van az élethez. 3. A kapcsolatteremtés alapelve Az ember társadalmi lény, a családban, szociális intézményekben, munkahelyén és hazájában teljesedik ki. 4. A részvétel alapelve Az embereknek joga és kötelessége részt venni a társadalomban és a köz javán munkálkodni. A munka méltóságát és a munkához való jogot is védelmezni kell. 5. A szegény és sebezhető emberek kiemelt védelme Megfosztottságuk miatt pozitív diszkriminációban kell részesülniük. 6. A szolidaritás alapelve A felebaráti szeretet a kölcsönös egymásrautaltságban tud csak megvalósulni, ezért támogatni kell egymást. 7. A gondoskodás alapelve A teremtés iránti gondoskodásunk természetvédelem, a Teremtő iránti tiszteletünket fejezi ki. 8. A szubszidiaritás elve Mindent azon a szinten kell megoldani amelyhez az tartozik. 9. Az emberi egyenlőség elve Magában foglalja az igazságosságot és a méltányosságot. 10. A közjó elve A közjót, a katolikus társadalmi tanítást, mindig a lehető legmagasabb érdek figyelembevételével kell tenni. Itt említjük meg a hazaszeretetet. Emlékeztetőül így lehetne összefoglalni: -Emberi személy -Emberi élet -Kapcsolatteremtés -Részvétel -A szegények előtérbe állítása -Szolidaritás -Gondoskodás -Szubszidiaritás -Egyenlőség -Közjó 4

5 Az Egyház szociális tevékenysége a történelemben A 2000 éves Egyház történetéből csak gondolatszilánkokat lehet előhozni, amikor szociális tevékenységéről megemlékezünk. Az igazi és mindenre kiterjedő betegápolás és kórházintézmény az Egyház nevéhez fűződik. A 325-ös Niceai zsinat már kezdeményezte az intézményesített betegápolást. Korábban az egyházüldözések miatt erre nem volt lehetősége. A népvándorlás korában összeomlott a Római Birodalom és vele együtt az antik kultúra, szinte mindent elölről kellett kezdeni a civilizáció megszervezésében. Európa megtérítésében óriási munkát vállaló bencés rend alapszabályában, az úgynevezett Regulában ezeket a parancsokat fogalmazta meg: "A betegekről kell mindenek előtt és mindenek fölött gondoskodni, és valóban, mint Krisztusnak, úgy szolgáljanak nekik... Ezeknek a beteg testvéreknek legyen külön szobájuk és egy istenfélő, lelkiismeretes és szorgalmas ápolójuk. A fürdők használatát ajánlják föl a betegeknek, ahányszor hasznukra van." /Bencés Regula 36. fejezet/ Ebből a szerény kezdetből nőtt ki a modern világ kórházintézménye. A XI. században Rómában már 24 diakónusok által vezetett kórház volt. A szerzetesélet fellendülésével a beteggondozás intézményes formát öltött. A kifejezetten beteggondozó rendek, mint például az Irgalmas Rendiek, negyedik fogadalmat is tettek /első három: a tisztaság, szegénység, engedelmesség mellett/ a betegek ápolására. Borromeo Szent Károly alapította kórház a milánói nagy pestis idején szinte a mai követelményeknek megfelelően a hivatás mellett a szakképzettségre tette a hangsúlyt. Az újkorban legalább 30 női rend alakult, mely munkásságát teljesen, vagy nagy részben a betegápolásnak szentelte. A mai idős orvosgeneráció még tudja, hogy milyen megbízható és mennyire szakképzett volt az az ápolói gárda, amelyet a szerzetes nővérek alkottak, s amely sajnos javarészt az államosítás áldozatául esett. Magyarországon 1948-ban 1205 népiskolában, 1706 általános, 87 polgári iskolában, 52 gimnáziumban, 32 tanítóképzőben, stb. azaz 3148 iskolában 9092 tanító és 3597 tanár tanított tanulót vezettek szerzeteseink, 38 árvaházat és gyermekotthont, 52 szeretetházat és aggok otthonát tartottak fönn. A 21 férfirendből 6, a 43 női rendből pedig 29 foglalkozott hazánkban betegápolással 79 kórházban. Ezek megszüntetése elmondhatatlan kárt okozott a magyar társadalomnak. Az 1950-es egyezménytől kezdve csak 4 szerzetesiskola maradhatott meg és 5 egykori rendházban ápolhattak idős, beteg szerzeteseket. A karitász mozgalom, amelyet 1931-ben a Katolikus Püspöki Konferencia alapított meg, sok ezer világi hívő taggal az egyházközségekben is csak korlátozottan működhetett, egyetlen anyagi forrása a segélyezésnek a Szent Antal-persely maradt. A 80-as években már lehetőség nyílott arra, hogy testi és szellemi fogyatékos gyermekek számára 5

6 Ipolytölgyesen 120 fős gyermekotthont létesíthettünk, és Budapesten a vak gyermekek számára a Szent Anna Otthont. Az újrakezdés éveit követően jelenleg az általunk ismert adatok szerint: 69 szociális otthon öregek otthona, mintegy 20 öregek napközi otthona, 1 vakok iskolája és otthona, 1 hallássérültek otthona, 1 napköziotthon és fogalkoztató értelmi fogyatékosoknak, 1 hátrányos helyzetű gyermekek napköziotthona, 1 átmeneti szálló, 2 anya-gyermekotthon, 1 autista segítőközpont és integrált intézmény, 1 infirmárium, 3 kórház: Szent Ferenc Kórház, Budai Irgalmas kórház, Pécsi Irgalmas Kórház, 1 orvosi rendelő, 1 házi szakápoló szolgálat, 1 családsegítő központ, 6 RÉV Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat, 1 RÉV- Pszichiátriai és Szenvedélybeteg Nappali ellátó, 1 Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat (röv: KASZ), Gamma GT: alkoholisták önsegítő csoportja, Betánia Lelkigondozás, ingyenesen hívható Caritas Lelkisegély Telefon Szolgálat, 1 Vasúti Szociális Szolgálat, a Katolikus Karitász országos központja és 15 egyházmegyei karitászközpont, 6 karitászbolt, 10 ingyenkonyha és téli teajárat a hajléktalanoknak. (Az intézményekben ellátottak számáról nem állt rendelkezésemre friss statisztikai adat.) Egy intézményi adat van meg, a Kecskeméti RÉV Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat ben 504 gondozottat látott el folyamatosan, és hét ilyen nagyságú RÉV intézménye van a Magyar Karitásznak. Itt kell megemlíteni a Börtönpasztorációt, ahol 35 katolikus pap és világi segítő végez rendszeres lelkigondozó és segítő tevékenységet. A Mécses Szeretetszolgálat működteti fővel a levelező szolgálatot, akik a fogvatartottakkal anonim módon leveleznek. A börtönmisszióhoz tartozik két utógondozó otthon, amelyek a szabadultaknak nyújtanak szállást és újrakezdési lehetőséget. Közel 650 plébánián működik már karitászcsoport. A karitászcsoportokban kb önkéntes a rászorulók segítésével és beteglátogatással foglalkozik. A katolikus karitász évente szervez OKJ tanfolyamokat a kórházi beteglátogatást végző karitász önkéntesek számára. A kórházi lelkészek mellett egyre nő azoknak a világi munkatársaknak a száma, akik a kórházi betegek lelki gondozását segítik. Működik a plébániákon 180 idősklub, amely az egyedül élő, magára maradt öregeknek nyújt rendszeres találkozási lehetőséget, hasznos szabadidős és lelki programokat. Főleg a nagyvárosi plébániákon kezdenek terjedni a baba-mama klubok. A Magyar Karitász az idén ünnepelte megalakulásának 80. és újjáalakulásának 20. évfordulóját. Jelentősen nő a karitász tevékenysége a rászorulók, a hajléktalanok, menekültek, 6

7 a természeti és ipari katasztrófák áldozatainak megsegítésében, mind a hazai, mind a határokon túli magyarság, mind más népek körében. A Magyar Katolikus Karitásznak 2010-ben a következők voltak a legjelentősebb tevékenységei. A haiti földrengés áldozatainak megsegítésére 130 millió Ft-ot küldött, az MKPK pedig Dollárt küldött. Ez történt január-februárban. Március között a templomokban tartós élelmiszer-gyűjtési akció volt. Az így összegyűlt közel 50 tonna élelmiszerből több mint 5000 rászoruló család kaphatott húsvéti élelmiszercsomagot nyár elején jött az árvíz. A katolikus karitász részt vett a gyors élelmiszer segélyezésben, a fertőtlenítésben és a megrongált lakóházak helyreállításában. Szabolcsban 14 településen 521 megrongált lakóházat újított fel úgy a karitász, hogy együttműködési megállapodást kötött a lakásban lakó családokkal. Az árvízkárosultak megsegítésére 260 millió Ft-ot, és adománygyűjtésből közel 100 t élelmiszert és ásványvizet, 25 t tisztítószert és 25 t ruhaneműt és bútort tudott átadni. A vörös iszapár októberben történt. A karitász már az áradás napján megkezdte a működését a devecseri plébánián, ahol egy ingyenkonyhát állított fel. Két hónapon át osztott naponta meleg és hideg ételeket az iszapár áldozatainak. Szintén a plébánián működtetett átmeneti szállást elsősorban azoknak a karitász önkénteseknek, akik a kármentési munkákban részt vettek. A karitász élelmezésre, védő felszerelésre és tisztítószerekre 252 millió Ft ot és közel óra önkéntes munkát tudott elvégezni az iszapár áldozatainak megsegítésére ben a legnagyobb segélyezési akció az EU élelmiszersegély program volt. A karitász 618 teleülésen osztott ki kg tartós élelmiszert. A legsúlyosabb szociális probléma ma hazánkban a krízisbe került személyek és családok egyre kilátástalanabb helyzete. A munkanélküliség, a lakáshitelek megemelkedése, a lakbértartozás és hátralékok, a közműtartozás és hátralékok (gáz, villany, víz), éhezés és betegség miatt a karitászok szinte naponta kapnak kétségbeesett hangú segélykéréseket. Ebben az évben a Magyar Karitász kidolgozott a krízisbe kerültek részére egy segélyezési programot, és közel háromezer rászoruló családnak tudott adni differenciáltan 10-től 50 ezer Ft ig terjedő segélyt. Az egyházi karitász munkaterületén meg nem kerülhető a Máltai Szeretetszolgálat országos és határainkon túli tevékenysége, erre azonban a mostani tanulmány nem térhet ki. A jövő kilátásai? A gazdasági válságot csak gazdasági módon nem lehet megoldani. Az emberi természet miatt sem: ha csak anyagi érdekek kötnek össze, mindenképpen ütközéshez vezet (még a 7

8 testvéreket is). Így az Európai Unió végét is jelentheti. Átfogó etikai alapokra van szükség, amelyben az igazság, közjó, testvériség követendő. Az emberiség legősibb és legkisebb sejtjének, a családnak a jövő szempontjából nem elhanyagolható összetevője a népesség számának és összetételének alakulása, valamint az a társadalmi elvárás, amely az egyházak feladatának tekinti az idősek, betegek, szegények, elesettek fölkarolásának gondozását. Ennek a nagy kihívásnak önmagában a struktúrákkal nem tud eleget tenni az Egyház, csak ha lesznek elkötelezett hívő tagjai, akik a szeretetparancsot ezen a téren is gyakorlattá akarják tenni. Köztudott, hogy országunk lakossága csökken és elöregedő. Számokkal nem is terhelem a hallgatóságot A mai családok a többgenerációs együttélés hiányában már képtelenek saját családtagjaikról is gondoskodni, ezért az intézményesített és szociális gondoskodás mind nagyobb feladatokat ró az Államra és az Egyházra. A bajok orvoslásának egyik módja, hogy az ifjúságot olyan szellemben neveljük, hogy legyen érzékük a szociális problémákra és legyen bátorságuk élethivatásként ezen munkálkodni. Jól tudjuk, az áldozatos betegápolást, szociális munkát, tanítást és sok hivatásos munkát pénzzel megfizetni nem lehet, bár nagyon szükséges, hogy ne éhbérért dolgozzanak. Csak akkor lesznek önzetlen embertársaikért élő fiatalok, hogy ha a szeretet gyakorlása a közgondolkodásban megelőzi majd a karriert, a gazdasági hasznot, a pénzimádatot. Ez pedig hit nélkül a tapasztalatok szerint nem megy. Az ókorban az apostata Julian császár, miután vissza akarta állítani a pogány vallást a Római Birodalomban, csak egyetlen keresztény gyakorlatot akart meghagyni, hogy gondoskodjunk az öregekről, betegekről és elesettekről. Vállalkozása kudarcot vallott. Európában az emberbaráti szeretet forrása és motiválója az a Krisztus lehet, aki azt mondotta: "Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek." /Mt 25,40/ Felhasznált irodalom: Pápai enciklikák Magyar Katolikus lexikon. Budapest: Szent István Társulat, Virányi Ottó: A Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat ötven éve. Budapest, Horváth Lászlóné: A Katolikus Egyház szerepe a szociális és egészségügyi ellátásban (tanulmány) Dr. Takács Nándor püspök beszámolója a Cor Unum pápai tanácsnál Mérleg folyóirat 1999/3. William J. Byron SJ.: Tíz szociális alapelv Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma. Budapest: Szent István Társulat, Adatszolgáltatás: Magyar Katolikus Karitász Magyar Katolikus Püspöki Kar honlapja Adásidő: A Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja 8

9 Magyar Kurír: Katolikus hírportál Készítette: Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek 9

Az új keresztény társadalom igénye és esélye Magyarországon: Mit tehet a keresztény ember?

Az új keresztény társadalom igénye és esélye Magyarországon: Mit tehet a keresztény ember? BARABÁS ÉVA Az új keresztény társadalom igénye és esélye Magyarországon: Mit tehet a keresztény ember? Manapság több vallásszociológus is a keresztény társadalom végéről, vagy keresztény paradigmaváltásról

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2008. május A tartalomból: XVI. évfolyam 1. szám Összefoglaló a Szent Erzsébet Karitász elsõ negyedéves

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

XVI. BENEDEK DEUS CARITAS EST

XVI. BENEDEK DEUS CARITAS EST XVI. BENEDEK DEUS CARITAS EST 1 PÁPAI MEGNYILATKOZÁSOK 42 Sorozatszerkesztô DIÓS ISTVÁN 2 XVI. BENEDEK PÁPA DEUS CARITAS EST KEZDETÛ ENCIKLIKÁJA A PÜSPÖKÖKNEK, A PAPOKNAK ÉS DIAKÓNUSOKNAK, AZ ISTENNEK

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT Egyházi dokumentumok az ökológiai válságról Felelõs szerkesztõ: Jávor Benedek 2004 Budapest 1 A kötet megjelenését a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatta

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak Jogi asszisztens tanfolyami jegyzet dr. Bednay Dezső 2010 Tartalomjegyzék 1) A szociálpolitika fogalma, a szociális ellátás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tamás Béláné. Gondoskodás, gondozás, ellátás, szolgáltatásnyújtás intézményi keretek között. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Tamás Béláné. Gondoskodás, gondozás, ellátás, szolgáltatásnyújtás intézményi keretek között. A követelménymodul megnevezése: Tamás Béláné Gondoskodás, gondozás, ellátás, szolgáltatásnyújtás intézményi keretek között A követelménymodul megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam IV. szám 2014. tél Ingyenes Mindennek megvan az órája Elismerés önkénteseinknek Szeretni, szeretve lenni Az összetartozás jele

Részletesebben

Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL

Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL Original (published in English): Karl-Heinz Peschke, SVD SOCIAL ECONOMY IN THE LIGHT OF CHRISTIAN FAITH Editor: ORDO SOCIALIS ISBN 3-7902-5204-2 Translation

Részletesebben

SZEGÉNYSÉG SZEGÉNYGONDOZÁS

SZEGÉNYSÉG SZEGÉNYGONDOZÁS SZEGÉNYSÉG SZEGÉNYGONDOZÁS DR. PÁLOS KÁROLY A SZERZŐ KIADÁSA SZOMBATHELY MARTINEUM KÖNYVNYOMDA RT. 1934 A könyv megrendelhető a szerzőnél, Szombathely, Vörösmarty-u. 35., és a Martmeuim Rt. könyvkereskedésében

Részletesebben

Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán

Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán Témák: bizalom, dogmatika, egyház, elosztás, enciklika, erkölcs, etika,

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Az Egyház élõ hitével összhangban K Ö Z É L E T A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a katolikus

Részletesebben

AJÁNLÓ. Felelősség és lehetőség Az adózók csaknem fele nem rendelkezett adója egy százalékáról ennek okait vizsgálja írásunk. (9.

AJÁNLÓ. Felelősség és lehetőség Az adózók csaknem fele nem rendelkezett adója egy százalékáról ennek okait vizsgálja írásunk. (9. AJÁNLÓ Tisztelt Olvasó! A jó cselekedetek lapja Lapunk fejléce mellett ez olvasható: A jó cselekedetek lapja. Miért? Mert azt gondolom, az egymás érdekeiért vagy a közjóért való kiállás olyan erény, amely

Részletesebben

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász családsegítő tevékenysége

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász családsegítő tevékenysége A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász családsegítő tevékenysége A karitatív tevékenységek a kereszténységgel együtt bukkantak fel a történelemben. Az okot a gondolkodásmódban találhatjuk. A keresztény ember

Részletesebben

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök XXIV. (X. új) évfolyam 2009/5-6 756 Ft Keresztény közéleti-kultúrális folyóirat Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Fischl Vilmos

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Fischl Vilmos ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Fischl Vilmos A NEMZETKÖZI EGYHÁZI SZERVEZETEK SZEREPE AZ ÁLLAMKÖZI VALAMINT CSOPORTOK KÖZÖTTI KONFLIKTUSOK ÉS VÁLSÁGOK KEZELÉSÉBEN Doktori

Részletesebben

I. Bevezető. I. 1. Köszöntő. Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek / Mk 16,15/

I. Bevezető. I. 1. Köszöntő. Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek / Mk 16,15/ I. Bevezető I. 1. Köszöntő Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek / Mk 16,15/ Sok év telt el amióta e szavak elhangzottak. Felszólítás KüldésHivatás. Örök érvényű

Részletesebben

A II. vatikáni zsinat kopernikuszi fordulat az Egyház küldetésében

A II. vatikáni zsinat kopernikuszi fordulat az Egyház küldetésében A II. vatikáni zsinat kopernikuszi fordulat az Egyház küldetésében Szabó Ferenc SJ előadása a Pábeszéd Házában 2012. febuár 15-én, a Faludi Akadémia által szervezett sorozat nyitányaként A II. vatikáni

Részletesebben

A karitász. Az Egyház tanítása a karitász-tevékenységr l

A karitász. Az Egyház tanítása a karitász-tevékenységr l A karitász Az Egyház tanítása a karitász-tevékenységr l A karitász-tevékenység alapdokumentumának XVI. Benedek pápa 2005-ben kiadott Deus caritas est cím enciklikája tekinthet, mely szerint a szeretet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ

CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ 2014 Információs füzet a szociális, társadalmi erőforrásokkal rendelkező soproni civil és egyházi szervezetekről, csoportokról. Anonim önsegítő csoportok Betegszervezetek,

Részletesebben