Semmit Rólunk Nélkülünk az értékmódszertan alkalmazása a fogyatékos emberek életét segít szociális szolgáltatások fejlesztésében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Semmit Rólunk Nélkülünk az értékmódszertan alkalmazása a fogyatékos emberek életét segít szociális szolgáltatások fejlesztésében"

Átírás

1 Fodor-Gál Valéria 1 - Kemény Péter 2 : Semmit Rólunk Nélkülünk az értékmódszertan alkalmazása a fogyatékos emberek életét segít szociális szolgáltatások fejlesztésében Absztrakt Az utóbbi évtizedekben hazánkban, de a világ más országaiban is ntt a különböz fogyatékos emberek száma és aránya. Magyarországon létszámuk az évi 368 ezer frl a évi 577 ezer fre emelkedett 3, 2011-re 780 ezer ft prognosztizálnak. Kijelenthet, hogy a fogyatékos emberek a társadalom leghátrányosabb helyzet csoportjai közé tartoznak. Nagy részüknek nem csupán az egészségi állapota, hanem a társadalmi körülmények is nehezítik az életüket. A fogyatékos emberek állampolgári jogai ersödtek az elmúlt másfél évtizedben, de az életminséget jelentsen befolyásoló szociális és rehabilitációs szolgáltatások biztosításában még sok javítani való van. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, és azon belül a Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fosztály a jogszabály-elkészít tevékenység keretében kiemelt prioritásként kezeli a fogyatékos emberek életminségét javító szolgáltatások megteremtését, az azokhoz való hozzáférés biztosítását, egy hatékony szolgáltató rendszer létrehozását. A Fosztály a fogyatékos emberek életét segít, állami feladatként jelentkez szolgáltatások kiépítése során alapvet értéknek tekinti, hogy az érintett csoportok vegyenek részt a számukra kialakításra kerül szolgáltatások meghatározásában, hiszen k tudhatják a legjobban, hogy mi és hogyan segíti leginkább az életüket. A bonyolult, gyakran több ellátórendszert és érdekszférát érint problémák megoldására, valamint a fogyatékos emberek bevonására az értékmódszertan egyaránt megfelel keretet biztosított. Az elmúlt években az alábbi projektek tervezéséhez alkalmaztuk az értékmódszertant: 1. projekt: Jelnyelvi tolmácsszolgálatok jogi szabályozása 2. projekt: Kora gyermekkori intervenció biztosításának szakmai koncepciója 3. projekt: Szociális foglalkoztatás szakmai koncepciója 4. projekt: A felnttkorban látássérültté vált emberek elemi rehabilitációjával kapcsolatos jogszabályi koncepció fejlesztése 5. projekt: Látássérültek elemi rehabilitációja felsfokú szakirányú továbbképzési szak képzési programjának, tematikarendszerének kidolgozása 6. projekt: Jelnyelvi tolmács szakképzés, társalgási jelnyelvi és relé jelnyelvi tolmács részszakképesítés megszerzését szolgáló tematikarendszer fejlesztése 7. projekt: Országos autizmus stratégia elkészítése Az eladás ezekbl mutat be két projektet. 1 CVS, Value Hungary Bt., 1204 Budapest, Orsova utca 12. Telefon: ; Valéria Fodor-Gál (CVS, Managing Director of Value Hungary Limited Partnership) 2 AVS, megbízott fosztályvezet, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fosztály, 1054 Budapest, Akadémia u. 3., Telefon: Péter Kemény (AVS, Head of the Rehabilitation Department of the Social and Labor Ministry) 3 Lásd: KSH évi népszámlálás 12. Fogyatékos emberek helyzete, Budapest /14

2 Nothing about us without us Applying VA in social development projects for handicapped people The Rehabilitation Department within the Social and Labor Ministry prioritizes those law preparation activities which are focusing on the creation of efficient service systems for handicapped people. During the 6 projects which will be introduced in the presentation, the VA method provided sufficient scope both for involving the handicapped people to the conceptualization process and for resolving various complex problems. 1. A fogyatékos emberek helyzete Az utóbbi évtizedekben hazánkban, de a világ más országaiban is ntt a különböz fogyatékos emberek száma és aránya. Magyarországon a fogyatékos emberek létszáma az évi 368 ezer frl a évi 577 ezer fre emelkedett, arányuk a népességen belül 3,5 százalékról 5,7 százalékra változott 4, és 2011-re 780 ezer ft prognosztizálnak. Ezer f prog. 1. ábra: Fogyatékos emberek száma Magyarországon E növekedést több tényez pl. demográfiai, egészségügyi, jogi változások együttesen befolyásolja. Az egyes fogyatékossági típusok megoszlását mutatja a következ táblázat és grafikon. A fogyatékosság típusa szerinti megoszlás, 2001 Mozgássérült, testi fogyatékkal él 43,6 Vak és gyengénlátó 14,4 Értelmi fogyatékos 9,9 Siket, nagyothalló, néma 10,5 Egyéb 21,6 Összesen 100 %! "# $ % 2/14

3 % Mozgássérült, Vak és testi gyengénlátó fogyatékkal él Értelmi fogyatékos Siket, nagyothalló, néma Egyéb 2. ábra: Fogyatékossági típusok megoszlása, Magyarország A fogyatékos emberek valószínleg a társadalom leghátrányosabb helyzet csoportjai közé tartoznak. Nagy részüknek nem csupán az egészségi állapota, hanem a társadalmi körülmények is nehezítik az életüket. Az Európai Unió magas prioritású célként kezeli, hogy a fogyatékos emberek számára megteremtdjön az esélyegyenlség a társadalmi élet minden színterén: a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használatában, a szociális és egészségügyi ellátásban, az iskoláztatási és munkaalkalmak biztosításában, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén egyaránt. 2. A fogyatékos emberek helyzetét segít jogalkotási tevékenység A rendszerváltás óta eltelt idszak törvényalkotási munkája több lényeges kérdésben érintette a fogyatékos embereket. A közoktatási törvény a fogyatékos gyermekek jogává tette az integrált oktatásban való részvételt. Az úgynevezett szociális törvény rendszerbe foglalta a pénzbeli és természetbeni juttatásokat, és a helyi önkormányzatok feladatává tette a szociális szolgáltatások biztosítását. A fogyatékos emberek esélyegyenlségével foglalkozó törvény megersítette a fogyatékos emberek Alkotmányban is rögzített jogait, és meghatározta azokat a célterületüket, ahol a társadalomnak szerepet kell vállalnia. Mindezek eredményeként a fogyatékos emberek állampolgári jogai ersödtek, de az életminséget jelentsen befolyásoló szociális szolgáltatások biztosításában még sok javítani való van. 3. Szociális szolgáltatások biztosítása a fogyatékos emberek életminségének javítása érdekében A szociális kormányzat, és azon belül a Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fosztály a jogszabály-elkészít tevékenység keretében kiemelt prioritásként kezeli a fogyatékos emberek életminségét javító szolgáltatások megteremtését, az azokhoz való hozzáférés biztosítását, egy hatékony szolgáltató rendszer létrehozását. A Fosztály a fogyatékos emberek életét segít jogszabályok elkészítése során fontosnak tartja, hogy az érintett csoportok vegyenek részt a számukra biztosított szolgáltatások meghatározásában, kialakításában, összhangban az Európa Tanács Miniszteri Konferenciáján 2002-ben Malagában megfogalmazott nyilatkozat Semmit Rólunk 3/14

4 Nélkülünk alapelvével, amely azt várja el, hogy ne szülessenek a fogyatékos emberek életét befolyásoló tervek, döntések, intézkedések a fogyatékos emberek bevonása nélkül. Tapasztalataink alapján kijelenthetjük, hogy a jogszabályok jó színvonalú elkészítésére és a fogyatékos emberek bevonására egyaránt megfelel keretet teremt az értékmódszertan eljárása és az annak során alkalmazott teammunka. Az elmúlt 3 évben az alábbi témák koncepcionális tervezése, ill. elkészítése történt az értékmódszertan alkalmazásával: 1. projekt: Jelnyelvi tolmácsszolgálatok jogi szabályozása (2005) 2. projekt: Kora gyermekkori intervenció biztosításának szakmai koncepciója (2005) 3. projekt: Szociális foglalkoztatás szabályozásának szakmai koncepciója (2006) 4. projekt: A felnttkorban látássérültté vált emberek elemi rehabilitációjával kapcsolatos jogszabályi koncepció fejlesztése (2006) 5. projekt: Látássérültek elemi rehabilitációja felsfokú szakirányú továbbképzési szak képzési programjának, tematikarendszerének kidolgozása (2006) 6. projekt: Jelnyelvi tolmács szakképzés, társalgási jelnyelvi és relé jelnyelvi tolmács részszakképesítés megszerzését szolgáló képzési program és tematikarendszer fejlesztése (2007) 7. projekt: Országos autizmus stratégia elkészítése (2008) Az elvégzett munkáknál a projektek menedzselését egy programot kivéve a minisztérium munkatársa végezte. A Fosztály választotta ki a témákat, adott javaslatot a szakértkre, az érintetteket és a civil szervezeteket képvisel személyekre, intézte a felkérést és a díjazást. Az értékelemz feladata volt fejlesztési munka megtervezése, a munkaterv összeállítása, a módszertani irányítás, a teamülések vezetése és dokumentálása, a fejlesztési munka facilitálása, a dokumentáció összeállításának támogatása. A megvalósított projektekbl kettt mutatunk be. 4. Projektek bemutatása 5.1. Jelnyelvi tolmácsszolgálatok jogi szabályozása 5 Jelenlegi helyzet A jelnyelvi tolmácsszolgálatok a hallássérült személyeknek nyújtanak kommunikációt segít szolgáltatásokat. A hallássérülteket a hallásvesztés mértékétl, valamint az általuk alkalmazott kommunikációs csatornáktól függen siket és nagyothalló emberek csoportjára oszthatjuk. A KSH évi népszámlálási adatok alapján a hallássérültek száma kb. 54 ezer f, akik az alábbi korcsoporti megoszlásban élnek Magyarországon. 5 Vállalkozó: MicroVA Fejleszt Bt., Értékelemz: Fodor Valéria CVS, Szakmai teamvezet: Kovács Zsuzsanna ftanácsos, április-június 4/14

5 F Korcsoport Nagyothallók Siketek, némák, siket-némák 3. ábra: Nagyothallók és siketet korcsoportok szerinti lélekszáma (2001 KSH) A hallássérült emberek valamint a hallók közötti kommunikációhoz világ minden részén kézjelekre, mimikára, szájról olvasásra is szükség van. A jelnyelvi tolmácsolás segíti azt, hogy a hallássérült és a halló közötti kommunikációban jelents információvesztés ne következzen be. Erre számos alkalommal kiemelten is szükség van: pl. egészségügyi ellátás alkalmával, egy önkormányzati vagy banki ügyintézésnél, oktatási helyzetben, egy rendrségi vagy bírósági eljárás során, akár egy esküvn, vagy istentiszteleten való részvételnél. A jelnyelvi tolmácsolást képzett jelnyelvi tolmácsok biztosítják olyan formában, ahogyan azt az illet személy befogadni képes. 1. kép: Jelnyelv 6 A szolgáltatással kapcsolatban probléma, hogy sok a szabályozatlan kérdés, és az érvényben lév különféle jogszabályokban is több, egymásnak ellentmondó szabályozás él egymás mellett. Nincs egyértelmen tisztázva például az sem, hogy a siket ill. nagyothalló 6 5/14

6 személyek, milyen alkalmak során, milyen helyzetekben igényelhetnek jelnyelvi tolmácsot, és a jelnyelvi tolmácsok által nyújtott kötelez szolgáltatások mit tartalmazzanak. A különböz magán, alapítványi, közintézményi formában mköd jelnyelvi tolmácsszolgálatokkal szembeni elvárások nem tisztázottak. A tolmácsszolgálatok a munkájukhoz szükséges forrásokat leginkább pályázatokon való részvétellel biztosítják, ami sok bizonytalanságot, kiszámíthatatlanságot visz a rendszerbe. Cél Az volt a feladatunk, hogy a siket és nagyothalló emberek társadalmi, közéleti helyzetekben való kommunikációját segít jelnyelvi tolmácsszolgálatok országos rendszerét, ennek feltételeit, a szolgáltatás igénybevételi rendjét, elszámolását kidolgozzuk. Értéktervezés végrehajtása A teamet az alábbi összetételben alakítottuk meg: - siket ill. nagyothalló személyek - siketek iskolájában tanító tanár - jelnyelvi tolmács, jelnyelvi tolmácsszolgálati vezet - önkormányzati irodavezet, jogász - kodifikátor, minisztériumi ftanácsos - értékfejlesztési szakért (közgazda és pszichológusi végzettséggel). A teammunkában való részvételre a siket, ill. nagyothalló teamtagok számára jelnyelvi tolmácsolást biztosítottunk. A teamüléseket a szociális minisztérium olyan tárgyalójában tartottuk, ahol a hallókészülék mködését segít, ún. indukciós hurok kiépítését meg tudtuk oldani. Az indukciós hurok mködtetése érdekében minden teamtag mikrofonba beszélt. A teammunka során különösen fontos volt betartani azokat a kommunikációs szabályokat, hogy ne beszéljünk egyszerre többen, ne vágjunk egymás szavába, fogalmazzunk pontosan és tömören, ügyeljünk az artikulációra. A team öt, egész napos teamülést tartott, tehát a munka nem igényelt hosszabb idtartamot, mint más alkalmakkor. Igénykeltként az alábbi csoportokat azonosítottuk: - Hallássérültek, beszédképtelenek, halmozottan sérültek, siket-vakok - Foglalkoztatók és felntt oktatással foglalkozók - Igazgatási, közigazgatási szervezetek, hatóságok (fejezeti költségvetésben szereplk) - Önkormányzati intézmények - Üzleti alapon mköd szolgáltatók, szervezetek - Média - Egyház - Tolmácsok jelnyelvi tolmács, kommunikációs segít, kontakttolmács, orális (szájról olvasási) tolmács, jegyzetel tolmács, siket-vakok tolmácsa, szakért tolmács - Szolgáltatást szervezk, szolgáltatást nyújtók - Finanszírozók költségvetés, önkormányzat, igénybevevk - Jogalkotó Az egyes csoportok elvárásait egy 159 igénybl álló listában foglaltuk össze. Minden egyes igényre feltettük a kérdést: Mit csinál? a jogszabály az igény teljesítése érdekében. Ennek eredményeként, egy több mint 100 funkcióból álló listát kaptunk, majd azokat funkcionális modellbe szervezve egy 10 alapfunkciót tartalmazó funkció családfát állítottunk össze: F0 Jelnyelvi tolmácsolás és alternatív kommunikációs tolmácsolás szabályozása F1. Preambulumban a tolmácsolás célját, elveit meghatározza F2. Jogszabály szintjét meghatározza, jogrendbe illeszt F3. A jogszabály személyi, területi, idbeli hatályát szabályozza 6/14

7 F4. Értelmez rendelkezéseket tartalmaz F5. Tolmácsolás igénybevételére vonatkozó jogosultságot szabályoz F5.1. Jogosultak körét szabályozza F5.2. Jogosultság eseteit rögzíti F6. Tolmácsolási szolgáltatást szabályoz F6.1. Jeltolmácsolást nyújtó szolgáltató szervezetet szabályoz F6.2. Tolmácsolást végzre vonatkozó elírásokat tartalmaz F6.3. Tolmácsolást szabályoz F7. Közigazgatási szervezetek, intézmények jeltolmács-biztosítási kötelezettségét szabályozza F7.1. Közigazgatási szervezetek kötelezettségeit szabályozza F7.2. Önkormányzati kötelezettséget szabályoz F7.3. Azon intézmények tolmács-biztosítási kötelezettségét szabályozza, ahol hallássérültek életvitelszeren tartózkodnak F7.4. Oktatási, foglalkoztató szervezetekben az igénybevétel eltér feltételeit szabályozza F8. Tolmácsszolgáltatás finanszírozási rendjét szabályozza F8.1. Alap- és kiegészít-szolgáltatások finanszírozását szabályozza F8.2. Költség-elszámolási szabályokat meghatároz F8.3. Tolmácsok továbbképzésének finanszírozását meghatározza F9. Jogszabályt életbeléptet F10. Mellékletet tartalmaz Az igényekbl meghatározott funkciók azt biztosították, hogy a jogszabály teljeskör legyen, vagyis minden olyan kérdést rendezzen, ami a jelnyelvi tolmácsszolgálatok hatékony és eredményes mködéséhez szükségesek. A funkciómodell alapján a team minden egyes funkcióra összegyjtötte a megoldásra vonatkozó ötleteket, majd a kritériumoknak és a rendelkezésre álló erforrásoknak leginkább megfelel elképzeléseket kiválasztottuk. A kijelölt koncepcionális és részletez ötletek csoportosítását és tovább fejlesztését követen állítottuk össze a jelnyelvi tolmácsszolgálatok szabályozására vonatkozó szakmai javaslatot. A végs formába öntést a szakmai teamvezet és az értékelemz együtt készítették el. Eredmények A szakmai javaslat az alábbi f tételeket tartalmazta. A jelnyelvi szolgáltatások biztosítása kommunikációs akadálymentességet biztosít az érintettek számára, ezért azt esélyegyenlségi jelleg, vagyis a szociális helyzettl függetlenül, alanyi jogon járó szolgáltatásként határoztuk meg. A siket és nagyothalló emberek számára szükséges jelnyelvi, ill. egyéb kommunikációs megsegítésen túl, az alternatív kommunikációs igény személyek (pl. siketvak vagy súlyosan halmozottan sérült emberek) ellátása is szükséges, ezért az eredetileg meghatározott célcsoport kibvítését javasoltuk. Egy olyan jelnyelvi tolmácsszolgáltatási rendszer létrehozására tettünk ajánlást, amely biztosítja 1) az érintettek számára az egységes, garantált színvonalú szolgáltatást, 2) a szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyértelmségét, sztenderdizálását, (megrendelés, igénybevétel módja, költségek, saját kötelezettségek, elérhet források), 3) a szolgáltatást mködtetk, ill. a szolgáltatást megvalósítók átlátható mködését, 4) a szolgáltatás költségvetési hatásainak tervezhetségét és ellenrzését, 5) a szükséges képzések és a foglakoztatás összehangolását, 6) az Európai Unió elvárásaihoz történ igazodást. 7/14

8 A javaslatokat három szabályozási szintre csoportosítottuk, azaz - törvényi felhatalmazás a szabályozásra, - kormányrendelet a több tárcát érint kérdésekre, - miniszteri rendelet a szakmai kérdések szabályozására. A tervezés során összeállítottunk egy olyan listát is, amelyben az egyéb, jelenleg hatályos jogszabályok módosításának feladatait gyjtöttük egybe, hogy a szükséges jogharmonizációs feladatoknak is eleget lehessen tenni A felnttkorban látássérültté vált emberek elemi rehabilitációjával kapcsolatos jogszabályi koncepció fejlesztése 7 Jelenlegi helyzet A statisztikai felmérések szerint kb. 83 ezer látássérült él közöttünk. Több, mint 4/5-ük életének valamely késbbi szakaszában betegség, baleset, vagy egyéb nem ismert ok miatt szenvedi el látása csökkenését, vagy elvesztését. Évenként országosan kb új látássérült személlyel kell számolni. E drámai változás az érintett személy egész addigi, megszokott életének a végét is jelenti. Ahhoz, hogy újraépítsék életük kereteit, a veszteség élmény feldolgozásán túl újra kell tanulniuk számos, addig természetes módon, rutinból végzett tevékenységet: pl. a környezetben való tájékozódást, a közlekedést, a háztartásvezetést, a segít eszközök használatát, a kommunikációs eszközök használatát. Ezek biztosításával van esély arra is, hogy a látássérült személy újra munkát, hasznos elfoglaltságot találjon. Ezt az újratanulást nevezzük elemi rehabilitációnak, amiben a látássérültté váló személyeknek csupán alig néhány százaléka részesülhet jelenleg. Magyarországon csak két helyen végeznek felnttkorban látássérültté vált személyek számára elemi rehabilitációt. A Vakok Állami Intézetében mköd Elemi Rehabilitációs Csoport (VERCS) évente 3 tanfolyamon, 6 fs csoportban fogadja a klienseket. Ez mindössze személy részére biztosítja az elemi rehabilitációt. Ezt egészíti ki a Szempont Alapítvány közelmúltban beindított elemi rehabilitációs szolgáltatása, ahol kb. 150 ft fogadnak ambuláns formában. Vidéken csak utóbbi idben kezdték el az elemi rehabilitációs szolgáltatás nyújtását, kis óraszámban. Cél Éget szükség van arra, hogy az állam a látássérültté vált személyek számára biztosítsa az önállóság, az autonómia, a tanulás, a munkavállalás elfeltételét biztosító elemi rehabilitációt. Ennek elkészítésére indult az értékmódszertan segítségével fejleszt munka. A projekttl azt várta a minisztérium, hogy azonosítsa a lehetséges szereplket 7 Vállalkozó: Value Hungary Bt., Értékelemz: Fodor Valéria CVS, Szakmai teamvezet: Kemény Péter fosztályvezet helyettes 8/14

9 határozza meg az elemi rehabilitáció mködtetési feltételeit, intézményesített formáját, az egészségügyi, az elemi és foglalkozási rehabilitáció szerepli közötti kapcsolódásra és feladatmegosztásra tegyen javaslatot, a szakmai standardet alakítsa ki, határozza meg a személyi, a tárgyi és finanszírozási feltételeket. Az értéktervezés végrehajtása A teamet az alábbi összetételben alakítottuk meg: vakok és gyengénlátók egyesületeit képvisel látássérült személyek vak és látássérült személyek számára szolgáltatásokat biztosító alapítványi képvisel, látássérült elemi rehabilitációt végz tanárok látássérültek pedagógiáját oktató fiskolai tanár elemi rehabilitációs szolgáltatást biztosító szemészeti klinika igazgatója, egyetemi tanár gyermekszemész szakorvos egészségügyért és esélyegyenlségért felels önkormányzati munkatárs, jogász finanszírozási szakért kodifikátor, gyógypedagógus, projektfelels értékelemzési szakért (közgazda és pszichológusi végzettséggel). A teammunka során végig velünk volt, és a legnagyobb türelemmel és fegyelemmel viselte az egész napos teammunkát két vakvezet kutya is: Lola és Sziszi. A teammunka során itt is különösen fontos volt a kommunikációs szabályokat betartani, és minden vizuális információt a látássérült személyek számára hallhatóvá is tenni. A teamülések nem igényeltek hosszabb idt és nem jártak semmilyen külön nehézséggel az egyébként megszokottól. Az elvégzett SWOT analízis az alábbi képet adta a jelenlegi helyzetrl: Ersségek olyan bels erforrások, képességek, adottságok, amelyek fontosak és elégségesek a faladataink megoldásához, célkitzéseink megvalósításához Komoly szakmai hagyományokkal rendelkezünk, a szakemberek jelents szakmai tapasztalattal rendelkeznek Ingyenes az elemi rehabilitációs ellátás Az állami szférán kívül megjelent a civil szféra is o A civil szférában többféle koncepció is mködik o Aktív - szakmai kezdeményezéseket tesz o Forrásokhoz jut o Folyamatban van két szakember kiképzése A szemészeti klinikán (SE ÁOK) már megtalálható a rehabilitációs tanácsadás (látássérült szakember végzi) Megjelent a funkcionális látásvizsgálat az elemi rehabilitációban A funkcionális látással bírók specifikumai megjelentek a szolgáltatásban A szolgáltatók egyéni igényeket is ki tudnak elégíteni Bentlakásos és ambuláns ellátás is létezik A bentlakásos intézmények az ellátási formával járó elnyöket biztosítják Az eddig végzett felntt korú látássérültekrl van adatbázis (MVGYOSZ) A szakma kapcsolatot tart korábbi klienseivel, lehetséget teremt a régi kliensek számára is a találkozóra utógondozás Szakmai szervezdések (egyesület) jöttek létre, együttmködés indult el A szakemberképzéshez van akkreditált intézmény Akkreditált pedagógus továbbképzés létezik mozgástréningre 9/14

10 Nemzetközi képzésre volt lehetség 3 alkalommal (összesen 12 f) A minisztérium gondolkodása, kezdeményezése kedvez, támogató Meglév törvények és jogszabályok kedvez háttérként szolgálnak Gyengeségek olyan bels jellemzk, amelyek akadályoznak, hiányzó erforrások, képességek Az ellátható személyek száma alacsony: o Kevés az ellátóhely, intézmények hiányoznak. Ha minden jogosult igénybe szeretné venni az elemi rehabilitációt, nem lenne elég fogadóhely. o Nem biztosított az országos lefedettség. Csak Budapesten van lehetség az elemi rehabilitáció igénybevételére. Kevés a rendelkezésre álló szakember Kevés szakembert foglalkoztatnak, alig van fogadókészség A szakterület nem elismert Szakmai elmenetelre (karrierépítésre) nincs lehetség A kiképzett szakemberek nem maradtak meg teljes körben az elemi rehabilitáció területén (gyermekképzés területén dolgoznak, itt van lehetség) A szakemberek kiöregednek, kiégés tapasztalható Szupervízióra, a dolgozók mentálhigiénés támogatására nincs lehetség Képzési, továbbképzési lehetség hiányzik o Nincs elismert elemi rehabilitációs szakemberképzés o Képzési tananyag nincs kidolgozva Finanszírozás o Civilek kevés pályázati lehetséget kapnak o A pályázatok nem adnak lehetséget ellátóhely kialakítására, fejlesztésre, sokszor a szintentartásra sem o Ambuláns ellátás folytatására nincs forrás biztosítva o Az eszközök (fehérbot, televízió, szabadids eszközök) jelents részét a Szempont Alapítvány biztosítja a VERCS-ben is o Szakemberek megfizetésére nincs lehetség (pl. számítógépes szakember évek óta önkéntesként segít) Alapszinten nincsenek biztosítva az eszközök A tanfolyami szervezés nem rugalmas (3 hónap, az egyéni út helyett) A megnyújtott rehabilitációs id a rehabilitációs folyamatba újként belépt kiszorítja A jogosultak nem is tudnak arról, hogy mire van joguk, nem kapnak felvilágosítást Komplex problématömeg, sokproblémás helyzet keletkezik nehéz kezelni Pszichés megsegítésre az elemi rehabilitáció keretében alig van lehetség Bentlakás kötelezettségét nem tudja mindenki vállalni Hiányzik az otthontanítás szolgáltatási forma Az elemi rehabilitáció a VÁI-ban van szegregált intézmény A Szempont Alapítványnak nincs mködési helye Izolált az elemi rehabilitáció nincs átmenet az egészségügyi rehabilitációból és a foglalkozási rehabilitáció felé Az egészségügy és az elemi rehabilitáció közötti kommunikáció nem megfelel. Lehetségek - Milyen kedvez lehetségekre számítunk a környezetbl, amelyek lendít erként hatnak? Mi segítheti céljaink elérését? A jogszabály elkészítése Új Országos Fogyatékosügyi Program A megváltozott munkaképesség és fogyatékosok ellátására vonatkozó jogszabályok kedvezen változtak a közelmúltban a potenciális munkáltatók száma nhet Az Európai Unió fejleszti a közösségi alapú szolgáltatásokat 10/14

11 2007-tl a II. Nemzeti Fejlesztési Terv forrásokat biztosíthat a komplex rehabilitációs szolgáltatásokhoz Uniós pályázati lehetségek bvítették az ellátás felszereltségét A SOTE és a Szempont Alapítvány között létezik együttmködési szerzdés modell érték. A klinika lehetséget biztosít rehabilitációs szakember mködésére egészségügy felismerte az elemi rehabilitáció szükségességét és együttmködik Munkaügyi központokkal is van együttmködési megállapodás (pl. Budapest, Pest megye) MVGYOSZ átszervezése kedvezen hatott a látássérültek ellátására A látássérültek érdekvédelmi szervezetei közelebb kerültek az érintettekhez regionális szervezdések A látássérültekkel kialakított személyes és érdekvédelmi kapcsolatokra lehet támaszkodni az elemi rehabilitációs ellátásnál - közeledés tapasztalható az érdekvédelmi, szakmai szervezetek és a látássérültek között A szakmai szervezetek, egyesületek be kívánnak kapcsolódni az elemi rehabilitációs szolgáltatásba A szolgáltatás ellátásában sok szervezet szeretne részt venni Vakok Iskolája részt vesz a szakemberképzésben Viszonylag rövid id alatt beindulhat a képzés Fenyegetettségek - Milyen kedveztlen hatásokkal kell számolnunk, amelyek fékez erként hatnak? Mi akadályozhatja, gátolhatja céljaink elérését? Nincs koncepcionálisan megalapozott intézményrendszer a feladat mögött - kétféle intézményrendszer indult el A VERCS nem önálló, hanem egy szociális intézmény része Ha a szolgáltató nem önálló gazdálkodó szervezet, az elemi rehabilitációs források másra is használhatók, nem ellenrizhet a finanszírozás felhasználása A jelenlegi szervezeti határok nincsenek kellen körülhatárolva, pl. érdekképviseleti szervezet lát el rehabilitációt Az elemi rehabilitáció disszeminációját (elterjesztését) a döntéshozók úgy biztosítják, hogy új szervezeteket hoznak létre, és nem finanszírozzák megfelelen a kompetens szervezeteket Többen szeretnének szolgáltatást biztosítani, mint amennyire forrás van o Inkompetens szervezetek végezhetnek elemi rehabilitációt (különböz forrásokból kaphat támogatást). o Civil szférának nincs pénze, ahhoz kezd el érteni, amihez támogatást tud szerezni o A szolgáltatásrendszer kialakulásának átmeneti idszakában a megfelel minség nehezebben biztosítható A foglalkozási rehabilitációban érintettek nem tájékozódnak, nem fogalmazzák meg elvárásaikat az elemi rehabilitációval szemben A munkáltatók tájékozatlanok arról, hogy mire képes a rehabilitált látássérült A döntéshozók tájékozatlansága Társadalmi környezet nem befogadó környezet Igénykeltként az alábbi csoportokat azonosítottuk: - látássérültek - családtagok, hozzátartozók - szolgáltatók - egészségügy - finanszírozók, OEP - szakemberek (rehabilitációt biztosítók) - szakemberképzk - ellátásra kötelezett(ek) 11/14

12 - foglalkozási rehabilitációt végzk - államigazgatási szervezetek (pénzügyi, belügyi, egészségügyi, szociális minisztériumok) Az egyes csoportok konkrét elvárásait egy 219 igényt tartalmazó lista tartalmazta, amely alapján a szokásos módszert követve meghatároztuk a szabályozási koncepció funkcióit, azt az alaptételt követve, hogy a szabályozásnak a feltárt és jogos elvárások kielégítését kell szolgálnia. A szabályozási koncepció az alábbi fbb funkciókat tartalmazta. F0 Elemi rehabilitáció biztosítását szabályozza F1. Preambulumban a jogszabály célját, elveit meghatározza F2. Jogszabály hatályát szabályozza F3. Értelmez rendelkezéseket tartalmaz F4. Rehabilitációs tanácsadási feladatokat szabályoz F4.1. Elemi rehabilitációt definiál F4.2. Beavatkozási pontokat meghatároz F4.3. Elemi rehabilitáció tartalmát meghatározza F4.4. Családtag által igénybe vehet szolgáltatást meghatároz F5. Jogosultságot szabályoz F6. Ellátási kötelezettséget szabályoz F6.1. Szereplket beazonosít F6.2. Feladatellátás formáját szabályozza F6.3. Ellátóhelyek kialakítását szabályozza F6.4. Feladatellátást küls szolgáltatóval elláthatóvá tesz F6.5. Ellátási formák közötti választást lehetvé tesz F6.6. Szolgáltató-választást lehetvé tesz F7. Elemi rehabilitációs szolgáltatót szabályoz F7.1. Szolgáltatást végzk körét meghatározza F Akkreditációt elír, szabályoz F Mködési engedély megadását szabályozza F Szolgáltatók együttmködését lehetvé teszi F7.2. Módszertani intézmény kijelölését lehetvé teszi F7.3. Szakembert meghatároz F Munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget elír F Személyi segítk igénybevételét biztosítja F Hivatásos gondozók felkészítését elírja F Szakember jogait meghatározza F8. Elemi rehabilitációs szolgáltatás keretfeltételeit szabályozza F8.1. Ellátórendszerek között összhangot teremt F Kliens-út menedzselést szabályoz F Egészségügytl való átvételt szabályoz F Foglalkozási rehabilitációba való átmenetet szabályoz F8.2. Elérhetséget, hozzáférést szabályoz F8.3. Segédeszközökhöz való hozzájutást szabályoz F8.4. Módszertant meghatároz F9. Elemi rehabilitációs szolgáltatás megvalósítását és igénybevételét szabályozza F9.1. Tájékoztatási, értesítési, beutalási kötelezettségre utal, elír F9.2. Elemi rehabilitáció iránti szükséglet-feltárását szabályozza F9.3. Elemi rehabilitációs tervet elír, tartalmát szabályozza F9.4. Szolgáltatási szerzdéskötést elír F9.5. Szolgáltatás igénybevételének nyilvántartását, követését szabályozza F9.6. Felügyelet és jogorvoslat lehetségét szabályozza F9.7. Panasztétel lehetségét szabályozza F10. Finanszírozást szabályoz F10.1. Finanszírozási jogcímek megállapítási jogát szabályozza F10.2. Feladategységeket meghatároz 12/14

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28.

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28. Hogyan segíthetjük elő a fogyatékos emberek különbözőségének tiszteletét és elfogadásukat az emberi sokszínűség részeként egy szakmai szolgáltató szervezet munkája által? Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós

Részletesebben

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről HAJDÚSÁGI JELNYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről A Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület a Hajdú-Bihar

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere Intézményes ellátás A közoktatás intézményrendszere Nevelési - oktatási intézmények Óvoda Általános iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatási intézmény Gyógypedagógiai, konduktív

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Főosztály feladatairól a segédeszközök kölcsönzési rendszere átalakításában

A Fogyatékosságügyi Főosztály feladatairól a segédeszközök kölcsönzési rendszere átalakításában A Fogyatékosságügyi Főosztály feladatairól a segédeszközök kölcsönzési rendszere átalakításában A fogyatékosságügyi szakpolitika és a segédeszköz-ellátás összefüggései Tisztelt Kongresszus! Hölgyeim és

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Kaposvár, 2010. december 7. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TÁRGYA. 2011. február 1. 2012. február 29. 13 000 000

A SZERZŐDÉS TÁRGYA. 2011. február 1. 2012. február 29. 13 000 000 A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK K-2489/1/11 Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület 2011. február 1. 2012. február

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről

29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről Lezárva: 1999. május 31. Hatályos: 2003. I. 1. 29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről A felsőoktatásról

Részletesebben

Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről

Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről 1. A minta jellemzői Vizsgálatunk bár nem reprezentatív mintán készült, annak fényében, hogy a megkeresett családok többsége

Részletesebben

A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS TÁRGYA. 2011. február 1. 2012. február 29. 13 000 000

A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS TÁRGYA. 2011. február 1. 2012. február 29. 13 000 000 A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK K-2489/1/11 Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület 2011. február 1. 2012. február

Részletesebben

1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat

1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az Országgyűlés 10/2006.

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Vona-Gődér Krisztina tájékoztató könyvtáros goderkriszti@vfmk.hu "A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága. Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS. 2007. június 28-i ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága. Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS. 2007. június 28-i ülésére Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2007. június 28-i ülésére Tárgy: A93/2007.(III.8.)

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról 2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényre, valamint a tzvédelmi szabályzat

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program 1a. számú melléklet 21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program (Ft) Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE

TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymányosi Foglalkoztató Centrum, 1111 Budapest, Lágymányosi

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, 1173 Bp., Pesti út 117. Az időpont kialakítás alatt.

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, 1173 Bp., Pesti út 117. Az időpont kialakítás alatt. A Közép-magyarországi Szociális Módszertani Intézmény konzorciumi partnerei által szervezett szociális továbbképzési rendszerben minősített továbbképzések 1 Továbbképzés neve, engedélyszáma Mentálisan

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

A Fogyatékosok Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány (Nyilvántartási szám: 01-0849-04) Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL - 2057

A Fogyatékosok Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány (Nyilvántartási szám: 01-0849-04) Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL - 2057 A Fogyatékosok Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány (Nyilvántartási szám: 01-0849-04) Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL - 2057 Felhívása TÁMOP 5.4.5 A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

Részletesebben

Mi a probléma a terminológiával? A felnőttképzési akkreditációt / nyilvántartást megszerző intézmények között volt:

Mi a probléma a terminológiával? A felnőttképzési akkreditációt / nyilvántartást megszerző intézmények között volt: Az akkreditált felnőttképző intézmények világa Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A terület kutatása 2005 - Koltai Dénes, Felmérés a hazai akkreditált felnőttképzési szervezetek működéséről.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL CSÖMÖR KÁROLY HALLATLAN ALAPÍTVÁNY Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. október TÉMÁK A hallássérülés fogalma Siketek és

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRŐL SZÓLÓ ALAPVETŐ SZABÁLYOK (STANDARD RULES) 1993 A "rehabilitáció"

Részletesebben

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Koltai Zoltán PhD, egyetemi docens (PTE FEEK) Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, egyetemi docens (PTE

Részletesebben

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A vállalkozás sikerének tényezi Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A siker két egymást segít eleme az IT-ben ERP rendszerek alkalmazása Outsourcing 2005.12.08. 2 A vállalati

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-folyamat Szoftver

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A 6/2005. (I. 27) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS TANULMÁNYAIK FOLYTATÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSÉRŐL BUDAPEST 2005 2 Az Egyetemi

Részletesebben

a) Képzők képzése keretében választható képzési programok

a) Képzők képzése keretében választható képzési programok a) Képzők képzése keretében választható képzési Az ség és egyetemes építészeti szempontjai, műszaki követelményei (építész szakirány) Az ség és egyetemes belsőépítészeti szempontjai, műszaki követelményei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL Az ápolási díj olyan anyagi hozzájárulás, amelyet a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozók vehetnek igénybe. Az ápolási díj három

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Civil szolgáltatók szerepe az elemi rehabilitációs szolgáltatásokban Vakok Állami Intézete

Civil szolgáltatók szerepe az elemi rehabilitációs szolgáltatásokban Vakok Állami Intézete Civil szolgáltatók szerepe az elemi rehabilitációs szolgáltatásokban Vakok Állami Intézete Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévőket! Talán meglepőnek tűnik, de igaz az a kijelentés, hogy

Részletesebben

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében!

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! A FONAVITA Nonprofit Kft. 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek támogatásával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki)

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) I. Igazolom, hogy: Név:... Születési neve:. Anyja neve:... Szül. hely, év,

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

Sectio Juridica et Politika, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 253-279 A FOGYATÉKOSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON MARTON EMŐKE*

Sectio Juridica et Politika, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 253-279 A FOGYATÉKOSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON MARTON EMŐKE* Sectio Juridica et Politika, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 253-279 A FOGYATÉKOSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON MARTON EMŐKE* jelen tanulmányomban három - fogyatékossággal kapcsolatos - jogszabály ismertetésére

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

a) Képzők képzése keretében választható képzési programok

a) Képzők képzése keretében választható képzési programok a) Képzők képzése keretében választható képzési Az ség és egyetemes építészeti (építész szakirány) Az ség és egyetemes belsőépítészeti (belsőépítész szakirány) Az ség és egyetemes épületgépészeti (épületgépész

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány pályázatot hirdet Látássérült személyek elemi és foglalkozási

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV SOPRON 2008 !"#$%$&'( Jelen Esélyegyenlségi Terv az egyenl bánásmódról és az esélyegyenlség elmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben, valamint a

Részletesebben

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl Szociális párbeszéd Munkahelyi stressz Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl This project is organised with the financial support of the European Commission 2 1. Bevezetés A munkahelyi stresszt nemzetközi,

Részletesebben

A Stratégia szakmai eszköztárának bemutatása Készítette: Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Fıosztálya 1 HISZÜNK ABBAN, HOGY A VÁLTOZÁS ÚJ, KONSTRUKTÍV, ÉS POZITÍV EREDMÉNYT HOZ. 2 12 évvel ezelőtt

Részletesebben

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az új Országos Fogyatékosügyi Programról

Részletesebben

A hozzáférhető tudás és tanulási környezet

A hozzáférhető tudás és tanulási környezet A fogyatékosság nem személyes tulajdonság, sokkal inkább állapotok bonyolult összessége, amelyek közül számosat a társadalmi környezet hoz létre. (FNO, magyar fordítás, 2003) A hozzáférhető tudás és tanulási

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként 2007. augusztus 1. napjával

Részletesebben

Kérjük, jelölje be, hogy a szervezetet melyik néven tartsuk nyilván a logót használók nemzeti listáján: Teljes név Más név vagy rövidítés

Kérjük, jelölje be, hogy a szervezetet melyik néven tartsuk nyilván a logót használók nemzeti listáján: Teljes név Más név vagy rövidítés FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP KIS- KÖZÉPVÁLLALATOK,NON-PROFIT SZERVEZETEK ÉS 250 FŐ ALATTI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának 100 lépés Programja keretében ÖNÁLLÓ

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 548 800. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 689 200. 2009.június 1. 2010.május 31.

A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 548 800. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 689 200. 2009.június 1. 2010.május 31. A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA K-4809/09 Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete (TOSINA Egyesület) 2009.június

Részletesebben

VI. FEJEZET KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

VI. FEJEZET KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK VI. FEJEZET KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKAT MEGILLETŐ TANULMÁNYI KEDVEZMÉNYEK ÉS AZ EGYETEM ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TANULMÁNYI TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL Nftv. 41. (1) A Kormány a) hátrányos

Részletesebben

(2) A rendelet 4. -ának (7) bekezdés a) pontja helyébe a következ+ rendelkezés lép:

(2) A rendelet 4. -ának (7) bekezdés a) pontja helyébe a következ+ rendelkezés lép: Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 16/2005. (IX. 28.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2004. (IX. 8.) rendeletének módosításáról 1. (1) A 18/2004. (IX.

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ Tárgya: Civil fenntartású értelmi sérültek, és autista lakóotthonok

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

* + $ ", ' $ -,, ).+) / +, + 4', - " 5"',, 4+ )' $, $, )60 1"2 + 4' 3 +4 6, 7 8 '3, 83 83 +9" ",+4 ' 4 ) 6 2.

* + $ , ' $ -,, ).+) / +, + 4', -  5',, 4+ )' $, $, )60 12 + 4' 3 +4 6, 7 8 '3, 83 83 +9 ,+4 ' 4 ) 6 2. 1 ! # $ % $ $ &' $ () $ * + $, ' $ -,, ).+) +'), / +, 0 1 2 3 +4 )' + 4', - 5',, 4+ )' $, $, )60 12 + 4' 3 +4 6, 7 8 '3, 83 83 +9,,:9:,+4 ' 4 ) 6 2. 8 '3, 83 #;,:9,:9 9,:9) ;,-

Részletesebben

Egyezmény. a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról

Egyezmény. a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról Egyezmény a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról Preambulum: Európa szívében fekszik az a 14 002 km 2 kiterjedés terület 1 503 899 lakossal, amely

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ - a rehabilitációs orvos gondolatai - Dr. Pettyán Ilona, Dr. Weinhoffer Judit HM ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet A foglalkoztatási rehabilitáció Egy folyamat,

Részletesebben

Kitekintés a jövőbe: új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában

Kitekintés a jövőbe: új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában : új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában Fókuszban a MOBIX - az integrált, multi-platform támogatású, biztonságos videó kommunikációs és üzenetküldő platform Antal.Kuthy@egroup.hu

Részletesebben

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal Támogató szolgáltatás Támogató szolgálat vezetője: NÉMETH HAJNALKA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Támogató szolgáltatás ellátási

Részletesebben

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály FOREVER GURULÓ Kogon Mihály Tartalom 1. A projektről 2. Hogyan gondolkodunk a fogyatékosságról? 3. Kihívások 4. Válaszok GURULÓ műhelyhálózat - www.gurulo.hu Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felels helyettes államtitkár 2014. október 29. Budapest, VHT Szakmai napok Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás Szakmai ismeretek II./3. Molnár György (egyetemi tanársegéd) E ép. 4. em. 4., Fakk: E ép. 4. em. 7. Tel: 463-2698 E-mail: molnargy@eik.bme.hu 1 A tárgyról 4 alakalom összesen

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

"Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk"

Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk Ifjúsági Közélt Fejlesztésért Alapítvány kutatása Készítette: "Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk" 1 Az eladásom során érintett témák: A kutatás elzményei

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10.

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. 2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25.

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Felnőttképzés Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Református Felnőttképzés 2008. november 19-én MRE zsinata elfogadja az Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Szeretetszolgálati

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05. György Annamária ETI-2011. Egészség (WHO): www.lemtrener.hu 1

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05. György Annamária ETI-2011. Egészség (WHO): www.lemtrener.hu 1 György Annamária ETI-2011. 1 Egészség (WHO): 2 www.lemtrener.hu 1 Betegség: 3 Rehabilitáció, habilitáció Megváltozott egészségi állapotú egyén testi, lelki, és szociális körülményeinek minimalizálása Participáció!

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

PSZICHOSZOCIÁLIS ELLÁTÁS Kríziskezelés és utógondozás

PSZICHOSZOCIÁLIS ELLÁTÁS Kríziskezelés és utógondozás PSZICHOSZOCIÁLIS ELLÁTÁS Kríziskezelés és utógondozás TÉNYEK - EREDMÉNYEK JAVASLATOK a vörösiszap-katasztrófa nyomán CSÉPE VALÉRIA ADÁNYI LÁSZLÓ V. KOMLÓSI ANNAMÁRIA Forrás: ABC News Az alkalmazkodási

Részletesebben

! " # http://oksz.ofi.hu

!  # http://oksz.ofi.hu Egy demokratikus iskolában a konfliktusokat erszakmentes és konstruktív módon, az iskolaközösség minden tagjával való együttmködés jegyében oldják meg. Minden iskola rendelkezik egy képzett szakemberekbl

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett Pályázati felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 21581 kódszámú Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben