Semmit Rólunk Nélkülünk az értékmódszertan alkalmazása a fogyatékos emberek életét segít szociális szolgáltatások fejlesztésében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Semmit Rólunk Nélkülünk az értékmódszertan alkalmazása a fogyatékos emberek életét segít szociális szolgáltatások fejlesztésében"

Átírás

1 Fodor-Gál Valéria 1 - Kemény Péter 2 : Semmit Rólunk Nélkülünk az értékmódszertan alkalmazása a fogyatékos emberek életét segít szociális szolgáltatások fejlesztésében Absztrakt Az utóbbi évtizedekben hazánkban, de a világ más országaiban is ntt a különböz fogyatékos emberek száma és aránya. Magyarországon létszámuk az évi 368 ezer frl a évi 577 ezer fre emelkedett 3, 2011-re 780 ezer ft prognosztizálnak. Kijelenthet, hogy a fogyatékos emberek a társadalom leghátrányosabb helyzet csoportjai közé tartoznak. Nagy részüknek nem csupán az egészségi állapota, hanem a társadalmi körülmények is nehezítik az életüket. A fogyatékos emberek állampolgári jogai ersödtek az elmúlt másfél évtizedben, de az életminséget jelentsen befolyásoló szociális és rehabilitációs szolgáltatások biztosításában még sok javítani való van. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, és azon belül a Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fosztály a jogszabály-elkészít tevékenység keretében kiemelt prioritásként kezeli a fogyatékos emberek életminségét javító szolgáltatások megteremtését, az azokhoz való hozzáférés biztosítását, egy hatékony szolgáltató rendszer létrehozását. A Fosztály a fogyatékos emberek életét segít, állami feladatként jelentkez szolgáltatások kiépítése során alapvet értéknek tekinti, hogy az érintett csoportok vegyenek részt a számukra kialakításra kerül szolgáltatások meghatározásában, hiszen k tudhatják a legjobban, hogy mi és hogyan segíti leginkább az életüket. A bonyolult, gyakran több ellátórendszert és érdekszférát érint problémák megoldására, valamint a fogyatékos emberek bevonására az értékmódszertan egyaránt megfelel keretet biztosított. Az elmúlt években az alábbi projektek tervezéséhez alkalmaztuk az értékmódszertant: 1. projekt: Jelnyelvi tolmácsszolgálatok jogi szabályozása 2. projekt: Kora gyermekkori intervenció biztosításának szakmai koncepciója 3. projekt: Szociális foglalkoztatás szakmai koncepciója 4. projekt: A felnttkorban látássérültté vált emberek elemi rehabilitációjával kapcsolatos jogszabályi koncepció fejlesztése 5. projekt: Látássérültek elemi rehabilitációja felsfokú szakirányú továbbképzési szak képzési programjának, tematikarendszerének kidolgozása 6. projekt: Jelnyelvi tolmács szakképzés, társalgási jelnyelvi és relé jelnyelvi tolmács részszakképesítés megszerzését szolgáló tematikarendszer fejlesztése 7. projekt: Országos autizmus stratégia elkészítése Az eladás ezekbl mutat be két projektet. 1 CVS, Value Hungary Bt., 1204 Budapest, Orsova utca 12. Telefon: ; Valéria Fodor-Gál (CVS, Managing Director of Value Hungary Limited Partnership) 2 AVS, megbízott fosztályvezet, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fosztály, 1054 Budapest, Akadémia u. 3., Telefon: Péter Kemény (AVS, Head of the Rehabilitation Department of the Social and Labor Ministry) 3 Lásd: KSH évi népszámlálás 12. Fogyatékos emberek helyzete, Budapest /14

2 Nothing about us without us Applying VA in social development projects for handicapped people The Rehabilitation Department within the Social and Labor Ministry prioritizes those law preparation activities which are focusing on the creation of efficient service systems for handicapped people. During the 6 projects which will be introduced in the presentation, the VA method provided sufficient scope both for involving the handicapped people to the conceptualization process and for resolving various complex problems. 1. A fogyatékos emberek helyzete Az utóbbi évtizedekben hazánkban, de a világ más országaiban is ntt a különböz fogyatékos emberek száma és aránya. Magyarországon a fogyatékos emberek létszáma az évi 368 ezer frl a évi 577 ezer fre emelkedett, arányuk a népességen belül 3,5 százalékról 5,7 százalékra változott 4, és 2011-re 780 ezer ft prognosztizálnak. Ezer f prog. 1. ábra: Fogyatékos emberek száma Magyarországon E növekedést több tényez pl. demográfiai, egészségügyi, jogi változások együttesen befolyásolja. Az egyes fogyatékossági típusok megoszlását mutatja a következ táblázat és grafikon. A fogyatékosság típusa szerinti megoszlás, 2001 Mozgássérült, testi fogyatékkal él 43,6 Vak és gyengénlátó 14,4 Értelmi fogyatékos 9,9 Siket, nagyothalló, néma 10,5 Egyéb 21,6 Összesen 100 %! "# $ % 2/14

3 % Mozgássérült, Vak és testi gyengénlátó fogyatékkal él Értelmi fogyatékos Siket, nagyothalló, néma Egyéb 2. ábra: Fogyatékossági típusok megoszlása, Magyarország A fogyatékos emberek valószínleg a társadalom leghátrányosabb helyzet csoportjai közé tartoznak. Nagy részüknek nem csupán az egészségi állapota, hanem a társadalmi körülmények is nehezítik az életüket. Az Európai Unió magas prioritású célként kezeli, hogy a fogyatékos emberek számára megteremtdjön az esélyegyenlség a társadalmi élet minden színterén: a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használatában, a szociális és egészségügyi ellátásban, az iskoláztatási és munkaalkalmak biztosításában, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén egyaránt. 2. A fogyatékos emberek helyzetét segít jogalkotási tevékenység A rendszerváltás óta eltelt idszak törvényalkotási munkája több lényeges kérdésben érintette a fogyatékos embereket. A közoktatási törvény a fogyatékos gyermekek jogává tette az integrált oktatásban való részvételt. Az úgynevezett szociális törvény rendszerbe foglalta a pénzbeli és természetbeni juttatásokat, és a helyi önkormányzatok feladatává tette a szociális szolgáltatások biztosítását. A fogyatékos emberek esélyegyenlségével foglalkozó törvény megersítette a fogyatékos emberek Alkotmányban is rögzített jogait, és meghatározta azokat a célterületüket, ahol a társadalomnak szerepet kell vállalnia. Mindezek eredményeként a fogyatékos emberek állampolgári jogai ersödtek, de az életminséget jelentsen befolyásoló szociális szolgáltatások biztosításában még sok javítani való van. 3. Szociális szolgáltatások biztosítása a fogyatékos emberek életminségének javítása érdekében A szociális kormányzat, és azon belül a Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fosztály a jogszabály-elkészít tevékenység keretében kiemelt prioritásként kezeli a fogyatékos emberek életminségét javító szolgáltatások megteremtését, az azokhoz való hozzáférés biztosítását, egy hatékony szolgáltató rendszer létrehozását. A Fosztály a fogyatékos emberek életét segít jogszabályok elkészítése során fontosnak tartja, hogy az érintett csoportok vegyenek részt a számukra biztosított szolgáltatások meghatározásában, kialakításában, összhangban az Európa Tanács Miniszteri Konferenciáján 2002-ben Malagában megfogalmazott nyilatkozat Semmit Rólunk 3/14

4 Nélkülünk alapelvével, amely azt várja el, hogy ne szülessenek a fogyatékos emberek életét befolyásoló tervek, döntések, intézkedések a fogyatékos emberek bevonása nélkül. Tapasztalataink alapján kijelenthetjük, hogy a jogszabályok jó színvonalú elkészítésére és a fogyatékos emberek bevonására egyaránt megfelel keretet teremt az értékmódszertan eljárása és az annak során alkalmazott teammunka. Az elmúlt 3 évben az alábbi témák koncepcionális tervezése, ill. elkészítése történt az értékmódszertan alkalmazásával: 1. projekt: Jelnyelvi tolmácsszolgálatok jogi szabályozása (2005) 2. projekt: Kora gyermekkori intervenció biztosításának szakmai koncepciója (2005) 3. projekt: Szociális foglalkoztatás szabályozásának szakmai koncepciója (2006) 4. projekt: A felnttkorban látássérültté vált emberek elemi rehabilitációjával kapcsolatos jogszabályi koncepció fejlesztése (2006) 5. projekt: Látássérültek elemi rehabilitációja felsfokú szakirányú továbbképzési szak képzési programjának, tematikarendszerének kidolgozása (2006) 6. projekt: Jelnyelvi tolmács szakképzés, társalgási jelnyelvi és relé jelnyelvi tolmács részszakképesítés megszerzését szolgáló képzési program és tematikarendszer fejlesztése (2007) 7. projekt: Országos autizmus stratégia elkészítése (2008) Az elvégzett munkáknál a projektek menedzselését egy programot kivéve a minisztérium munkatársa végezte. A Fosztály választotta ki a témákat, adott javaslatot a szakértkre, az érintetteket és a civil szervezeteket képvisel személyekre, intézte a felkérést és a díjazást. Az értékelemz feladata volt fejlesztési munka megtervezése, a munkaterv összeállítása, a módszertani irányítás, a teamülések vezetése és dokumentálása, a fejlesztési munka facilitálása, a dokumentáció összeállításának támogatása. A megvalósított projektekbl kettt mutatunk be. 4. Projektek bemutatása 5.1. Jelnyelvi tolmácsszolgálatok jogi szabályozása 5 Jelenlegi helyzet A jelnyelvi tolmácsszolgálatok a hallássérült személyeknek nyújtanak kommunikációt segít szolgáltatásokat. A hallássérülteket a hallásvesztés mértékétl, valamint az általuk alkalmazott kommunikációs csatornáktól függen siket és nagyothalló emberek csoportjára oszthatjuk. A KSH évi népszámlálási adatok alapján a hallássérültek száma kb. 54 ezer f, akik az alábbi korcsoporti megoszlásban élnek Magyarországon. 5 Vállalkozó: MicroVA Fejleszt Bt., Értékelemz: Fodor Valéria CVS, Szakmai teamvezet: Kovács Zsuzsanna ftanácsos, április-június 4/14

5 F Korcsoport Nagyothallók Siketek, némák, siket-némák 3. ábra: Nagyothallók és siketet korcsoportok szerinti lélekszáma (2001 KSH) A hallássérült emberek valamint a hallók közötti kommunikációhoz világ minden részén kézjelekre, mimikára, szájról olvasásra is szükség van. A jelnyelvi tolmácsolás segíti azt, hogy a hallássérült és a halló közötti kommunikációban jelents információvesztés ne következzen be. Erre számos alkalommal kiemelten is szükség van: pl. egészségügyi ellátás alkalmával, egy önkormányzati vagy banki ügyintézésnél, oktatási helyzetben, egy rendrségi vagy bírósági eljárás során, akár egy esküvn, vagy istentiszteleten való részvételnél. A jelnyelvi tolmácsolást képzett jelnyelvi tolmácsok biztosítják olyan formában, ahogyan azt az illet személy befogadni képes. 1. kép: Jelnyelv 6 A szolgáltatással kapcsolatban probléma, hogy sok a szabályozatlan kérdés, és az érvényben lév különféle jogszabályokban is több, egymásnak ellentmondó szabályozás él egymás mellett. Nincs egyértelmen tisztázva például az sem, hogy a siket ill. nagyothalló 6 5/14

6 személyek, milyen alkalmak során, milyen helyzetekben igényelhetnek jelnyelvi tolmácsot, és a jelnyelvi tolmácsok által nyújtott kötelez szolgáltatások mit tartalmazzanak. A különböz magán, alapítványi, közintézményi formában mköd jelnyelvi tolmácsszolgálatokkal szembeni elvárások nem tisztázottak. A tolmácsszolgálatok a munkájukhoz szükséges forrásokat leginkább pályázatokon való részvétellel biztosítják, ami sok bizonytalanságot, kiszámíthatatlanságot visz a rendszerbe. Cél Az volt a feladatunk, hogy a siket és nagyothalló emberek társadalmi, közéleti helyzetekben való kommunikációját segít jelnyelvi tolmácsszolgálatok országos rendszerét, ennek feltételeit, a szolgáltatás igénybevételi rendjét, elszámolását kidolgozzuk. Értéktervezés végrehajtása A teamet az alábbi összetételben alakítottuk meg: - siket ill. nagyothalló személyek - siketek iskolájában tanító tanár - jelnyelvi tolmács, jelnyelvi tolmácsszolgálati vezet - önkormányzati irodavezet, jogász - kodifikátor, minisztériumi ftanácsos - értékfejlesztési szakért (közgazda és pszichológusi végzettséggel). A teammunkában való részvételre a siket, ill. nagyothalló teamtagok számára jelnyelvi tolmácsolást biztosítottunk. A teamüléseket a szociális minisztérium olyan tárgyalójában tartottuk, ahol a hallókészülék mködését segít, ún. indukciós hurok kiépítését meg tudtuk oldani. Az indukciós hurok mködtetése érdekében minden teamtag mikrofonba beszélt. A teammunka során különösen fontos volt betartani azokat a kommunikációs szabályokat, hogy ne beszéljünk egyszerre többen, ne vágjunk egymás szavába, fogalmazzunk pontosan és tömören, ügyeljünk az artikulációra. A team öt, egész napos teamülést tartott, tehát a munka nem igényelt hosszabb idtartamot, mint más alkalmakkor. Igénykeltként az alábbi csoportokat azonosítottuk: - Hallássérültek, beszédképtelenek, halmozottan sérültek, siket-vakok - Foglalkoztatók és felntt oktatással foglalkozók - Igazgatási, közigazgatási szervezetek, hatóságok (fejezeti költségvetésben szereplk) - Önkormányzati intézmények - Üzleti alapon mköd szolgáltatók, szervezetek - Média - Egyház - Tolmácsok jelnyelvi tolmács, kommunikációs segít, kontakttolmács, orális (szájról olvasási) tolmács, jegyzetel tolmács, siket-vakok tolmácsa, szakért tolmács - Szolgáltatást szervezk, szolgáltatást nyújtók - Finanszírozók költségvetés, önkormányzat, igénybevevk - Jogalkotó Az egyes csoportok elvárásait egy 159 igénybl álló listában foglaltuk össze. Minden egyes igényre feltettük a kérdést: Mit csinál? a jogszabály az igény teljesítése érdekében. Ennek eredményeként, egy több mint 100 funkcióból álló listát kaptunk, majd azokat funkcionális modellbe szervezve egy 10 alapfunkciót tartalmazó funkció családfát állítottunk össze: F0 Jelnyelvi tolmácsolás és alternatív kommunikációs tolmácsolás szabályozása F1. Preambulumban a tolmácsolás célját, elveit meghatározza F2. Jogszabály szintjét meghatározza, jogrendbe illeszt F3. A jogszabály személyi, területi, idbeli hatályát szabályozza 6/14

7 F4. Értelmez rendelkezéseket tartalmaz F5. Tolmácsolás igénybevételére vonatkozó jogosultságot szabályoz F5.1. Jogosultak körét szabályozza F5.2. Jogosultság eseteit rögzíti F6. Tolmácsolási szolgáltatást szabályoz F6.1. Jeltolmácsolást nyújtó szolgáltató szervezetet szabályoz F6.2. Tolmácsolást végzre vonatkozó elírásokat tartalmaz F6.3. Tolmácsolást szabályoz F7. Közigazgatási szervezetek, intézmények jeltolmács-biztosítási kötelezettségét szabályozza F7.1. Közigazgatási szervezetek kötelezettségeit szabályozza F7.2. Önkormányzati kötelezettséget szabályoz F7.3. Azon intézmények tolmács-biztosítási kötelezettségét szabályozza, ahol hallássérültek életvitelszeren tartózkodnak F7.4. Oktatási, foglalkoztató szervezetekben az igénybevétel eltér feltételeit szabályozza F8. Tolmácsszolgáltatás finanszírozási rendjét szabályozza F8.1. Alap- és kiegészít-szolgáltatások finanszírozását szabályozza F8.2. Költség-elszámolási szabályokat meghatároz F8.3. Tolmácsok továbbképzésének finanszírozását meghatározza F9. Jogszabályt életbeléptet F10. Mellékletet tartalmaz Az igényekbl meghatározott funkciók azt biztosították, hogy a jogszabály teljeskör legyen, vagyis minden olyan kérdést rendezzen, ami a jelnyelvi tolmácsszolgálatok hatékony és eredményes mködéséhez szükségesek. A funkciómodell alapján a team minden egyes funkcióra összegyjtötte a megoldásra vonatkozó ötleteket, majd a kritériumoknak és a rendelkezésre álló erforrásoknak leginkább megfelel elképzeléseket kiválasztottuk. A kijelölt koncepcionális és részletez ötletek csoportosítását és tovább fejlesztését követen állítottuk össze a jelnyelvi tolmácsszolgálatok szabályozására vonatkozó szakmai javaslatot. A végs formába öntést a szakmai teamvezet és az értékelemz együtt készítették el. Eredmények A szakmai javaslat az alábbi f tételeket tartalmazta. A jelnyelvi szolgáltatások biztosítása kommunikációs akadálymentességet biztosít az érintettek számára, ezért azt esélyegyenlségi jelleg, vagyis a szociális helyzettl függetlenül, alanyi jogon járó szolgáltatásként határoztuk meg. A siket és nagyothalló emberek számára szükséges jelnyelvi, ill. egyéb kommunikációs megsegítésen túl, az alternatív kommunikációs igény személyek (pl. siketvak vagy súlyosan halmozottan sérült emberek) ellátása is szükséges, ezért az eredetileg meghatározott célcsoport kibvítését javasoltuk. Egy olyan jelnyelvi tolmácsszolgáltatási rendszer létrehozására tettünk ajánlást, amely biztosítja 1) az érintettek számára az egységes, garantált színvonalú szolgáltatást, 2) a szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyértelmségét, sztenderdizálását, (megrendelés, igénybevétel módja, költségek, saját kötelezettségek, elérhet források), 3) a szolgáltatást mködtetk, ill. a szolgáltatást megvalósítók átlátható mködését, 4) a szolgáltatás költségvetési hatásainak tervezhetségét és ellenrzését, 5) a szükséges képzések és a foglakoztatás összehangolását, 6) az Európai Unió elvárásaihoz történ igazodást. 7/14

8 A javaslatokat három szabályozási szintre csoportosítottuk, azaz - törvényi felhatalmazás a szabályozásra, - kormányrendelet a több tárcát érint kérdésekre, - miniszteri rendelet a szakmai kérdések szabályozására. A tervezés során összeállítottunk egy olyan listát is, amelyben az egyéb, jelenleg hatályos jogszabályok módosításának feladatait gyjtöttük egybe, hogy a szükséges jogharmonizációs feladatoknak is eleget lehessen tenni A felnttkorban látássérültté vált emberek elemi rehabilitációjával kapcsolatos jogszabályi koncepció fejlesztése 7 Jelenlegi helyzet A statisztikai felmérések szerint kb. 83 ezer látássérült él közöttünk. Több, mint 4/5-ük életének valamely késbbi szakaszában betegség, baleset, vagy egyéb nem ismert ok miatt szenvedi el látása csökkenését, vagy elvesztését. Évenként országosan kb új látássérült személlyel kell számolni. E drámai változás az érintett személy egész addigi, megszokott életének a végét is jelenti. Ahhoz, hogy újraépítsék életük kereteit, a veszteség élmény feldolgozásán túl újra kell tanulniuk számos, addig természetes módon, rutinból végzett tevékenységet: pl. a környezetben való tájékozódást, a közlekedést, a háztartásvezetést, a segít eszközök használatát, a kommunikációs eszközök használatát. Ezek biztosításával van esély arra is, hogy a látássérült személy újra munkát, hasznos elfoglaltságot találjon. Ezt az újratanulást nevezzük elemi rehabilitációnak, amiben a látássérültté váló személyeknek csupán alig néhány százaléka részesülhet jelenleg. Magyarországon csak két helyen végeznek felnttkorban látássérültté vált személyek számára elemi rehabilitációt. A Vakok Állami Intézetében mköd Elemi Rehabilitációs Csoport (VERCS) évente 3 tanfolyamon, 6 fs csoportban fogadja a klienseket. Ez mindössze személy részére biztosítja az elemi rehabilitációt. Ezt egészíti ki a Szempont Alapítvány közelmúltban beindított elemi rehabilitációs szolgáltatása, ahol kb. 150 ft fogadnak ambuláns formában. Vidéken csak utóbbi idben kezdték el az elemi rehabilitációs szolgáltatás nyújtását, kis óraszámban. Cél Éget szükség van arra, hogy az állam a látássérültté vált személyek számára biztosítsa az önállóság, az autonómia, a tanulás, a munkavállalás elfeltételét biztosító elemi rehabilitációt. Ennek elkészítésére indult az értékmódszertan segítségével fejleszt munka. A projekttl azt várta a minisztérium, hogy azonosítsa a lehetséges szereplket 7 Vállalkozó: Value Hungary Bt., Értékelemz: Fodor Valéria CVS, Szakmai teamvezet: Kemény Péter fosztályvezet helyettes 8/14

9 határozza meg az elemi rehabilitáció mködtetési feltételeit, intézményesített formáját, az egészségügyi, az elemi és foglalkozási rehabilitáció szerepli közötti kapcsolódásra és feladatmegosztásra tegyen javaslatot, a szakmai standardet alakítsa ki, határozza meg a személyi, a tárgyi és finanszírozási feltételeket. Az értéktervezés végrehajtása A teamet az alábbi összetételben alakítottuk meg: vakok és gyengénlátók egyesületeit képvisel látássérült személyek vak és látássérült személyek számára szolgáltatásokat biztosító alapítványi képvisel, látássérült elemi rehabilitációt végz tanárok látássérültek pedagógiáját oktató fiskolai tanár elemi rehabilitációs szolgáltatást biztosító szemészeti klinika igazgatója, egyetemi tanár gyermekszemész szakorvos egészségügyért és esélyegyenlségért felels önkormányzati munkatárs, jogász finanszírozási szakért kodifikátor, gyógypedagógus, projektfelels értékelemzési szakért (közgazda és pszichológusi végzettséggel). A teammunka során végig velünk volt, és a legnagyobb türelemmel és fegyelemmel viselte az egész napos teammunkát két vakvezet kutya is: Lola és Sziszi. A teammunka során itt is különösen fontos volt a kommunikációs szabályokat betartani, és minden vizuális információt a látássérült személyek számára hallhatóvá is tenni. A teamülések nem igényeltek hosszabb idt és nem jártak semmilyen külön nehézséggel az egyébként megszokottól. Az elvégzett SWOT analízis az alábbi képet adta a jelenlegi helyzetrl: Ersségek olyan bels erforrások, képességek, adottságok, amelyek fontosak és elégségesek a faladataink megoldásához, célkitzéseink megvalósításához Komoly szakmai hagyományokkal rendelkezünk, a szakemberek jelents szakmai tapasztalattal rendelkeznek Ingyenes az elemi rehabilitációs ellátás Az állami szférán kívül megjelent a civil szféra is o A civil szférában többféle koncepció is mködik o Aktív - szakmai kezdeményezéseket tesz o Forrásokhoz jut o Folyamatban van két szakember kiképzése A szemészeti klinikán (SE ÁOK) már megtalálható a rehabilitációs tanácsadás (látássérült szakember végzi) Megjelent a funkcionális látásvizsgálat az elemi rehabilitációban A funkcionális látással bírók specifikumai megjelentek a szolgáltatásban A szolgáltatók egyéni igényeket is ki tudnak elégíteni Bentlakásos és ambuláns ellátás is létezik A bentlakásos intézmények az ellátási formával járó elnyöket biztosítják Az eddig végzett felntt korú látássérültekrl van adatbázis (MVGYOSZ) A szakma kapcsolatot tart korábbi klienseivel, lehetséget teremt a régi kliensek számára is a találkozóra utógondozás Szakmai szervezdések (egyesület) jöttek létre, együttmködés indult el A szakemberképzéshez van akkreditált intézmény Akkreditált pedagógus továbbképzés létezik mozgástréningre 9/14

10 Nemzetközi képzésre volt lehetség 3 alkalommal (összesen 12 f) A minisztérium gondolkodása, kezdeményezése kedvez, támogató Meglév törvények és jogszabályok kedvez háttérként szolgálnak Gyengeségek olyan bels jellemzk, amelyek akadályoznak, hiányzó erforrások, képességek Az ellátható személyek száma alacsony: o Kevés az ellátóhely, intézmények hiányoznak. Ha minden jogosult igénybe szeretné venni az elemi rehabilitációt, nem lenne elég fogadóhely. o Nem biztosított az országos lefedettség. Csak Budapesten van lehetség az elemi rehabilitáció igénybevételére. Kevés a rendelkezésre álló szakember Kevés szakembert foglalkoztatnak, alig van fogadókészség A szakterület nem elismert Szakmai elmenetelre (karrierépítésre) nincs lehetség A kiképzett szakemberek nem maradtak meg teljes körben az elemi rehabilitáció területén (gyermekképzés területén dolgoznak, itt van lehetség) A szakemberek kiöregednek, kiégés tapasztalható Szupervízióra, a dolgozók mentálhigiénés támogatására nincs lehetség Képzési, továbbképzési lehetség hiányzik o Nincs elismert elemi rehabilitációs szakemberképzés o Képzési tananyag nincs kidolgozva Finanszírozás o Civilek kevés pályázati lehetséget kapnak o A pályázatok nem adnak lehetséget ellátóhely kialakítására, fejlesztésre, sokszor a szintentartásra sem o Ambuláns ellátás folytatására nincs forrás biztosítva o Az eszközök (fehérbot, televízió, szabadids eszközök) jelents részét a Szempont Alapítvány biztosítja a VERCS-ben is o Szakemberek megfizetésére nincs lehetség (pl. számítógépes szakember évek óta önkéntesként segít) Alapszinten nincsenek biztosítva az eszközök A tanfolyami szervezés nem rugalmas (3 hónap, az egyéni út helyett) A megnyújtott rehabilitációs id a rehabilitációs folyamatba újként belépt kiszorítja A jogosultak nem is tudnak arról, hogy mire van joguk, nem kapnak felvilágosítást Komplex problématömeg, sokproblémás helyzet keletkezik nehéz kezelni Pszichés megsegítésre az elemi rehabilitáció keretében alig van lehetség Bentlakás kötelezettségét nem tudja mindenki vállalni Hiányzik az otthontanítás szolgáltatási forma Az elemi rehabilitáció a VÁI-ban van szegregált intézmény A Szempont Alapítványnak nincs mködési helye Izolált az elemi rehabilitáció nincs átmenet az egészségügyi rehabilitációból és a foglalkozási rehabilitáció felé Az egészségügy és az elemi rehabilitáció közötti kommunikáció nem megfelel. Lehetségek - Milyen kedvez lehetségekre számítunk a környezetbl, amelyek lendít erként hatnak? Mi segítheti céljaink elérését? A jogszabály elkészítése Új Országos Fogyatékosügyi Program A megváltozott munkaképesség és fogyatékosok ellátására vonatkozó jogszabályok kedvezen változtak a közelmúltban a potenciális munkáltatók száma nhet Az Európai Unió fejleszti a közösségi alapú szolgáltatásokat 10/14

11 2007-tl a II. Nemzeti Fejlesztési Terv forrásokat biztosíthat a komplex rehabilitációs szolgáltatásokhoz Uniós pályázati lehetségek bvítették az ellátás felszereltségét A SOTE és a Szempont Alapítvány között létezik együttmködési szerzdés modell érték. A klinika lehetséget biztosít rehabilitációs szakember mködésére egészségügy felismerte az elemi rehabilitáció szükségességét és együttmködik Munkaügyi központokkal is van együttmködési megállapodás (pl. Budapest, Pest megye) MVGYOSZ átszervezése kedvezen hatott a látássérültek ellátására A látássérültek érdekvédelmi szervezetei közelebb kerültek az érintettekhez regionális szervezdések A látássérültekkel kialakított személyes és érdekvédelmi kapcsolatokra lehet támaszkodni az elemi rehabilitációs ellátásnál - közeledés tapasztalható az érdekvédelmi, szakmai szervezetek és a látássérültek között A szakmai szervezetek, egyesületek be kívánnak kapcsolódni az elemi rehabilitációs szolgáltatásba A szolgáltatás ellátásában sok szervezet szeretne részt venni Vakok Iskolája részt vesz a szakemberképzésben Viszonylag rövid id alatt beindulhat a képzés Fenyegetettségek - Milyen kedveztlen hatásokkal kell számolnunk, amelyek fékez erként hatnak? Mi akadályozhatja, gátolhatja céljaink elérését? Nincs koncepcionálisan megalapozott intézményrendszer a feladat mögött - kétféle intézményrendszer indult el A VERCS nem önálló, hanem egy szociális intézmény része Ha a szolgáltató nem önálló gazdálkodó szervezet, az elemi rehabilitációs források másra is használhatók, nem ellenrizhet a finanszírozás felhasználása A jelenlegi szervezeti határok nincsenek kellen körülhatárolva, pl. érdekképviseleti szervezet lát el rehabilitációt Az elemi rehabilitáció disszeminációját (elterjesztését) a döntéshozók úgy biztosítják, hogy új szervezeteket hoznak létre, és nem finanszírozzák megfelelen a kompetens szervezeteket Többen szeretnének szolgáltatást biztosítani, mint amennyire forrás van o Inkompetens szervezetek végezhetnek elemi rehabilitációt (különböz forrásokból kaphat támogatást). o Civil szférának nincs pénze, ahhoz kezd el érteni, amihez támogatást tud szerezni o A szolgáltatásrendszer kialakulásának átmeneti idszakában a megfelel minség nehezebben biztosítható A foglalkozási rehabilitációban érintettek nem tájékozódnak, nem fogalmazzák meg elvárásaikat az elemi rehabilitációval szemben A munkáltatók tájékozatlanok arról, hogy mire képes a rehabilitált látássérült A döntéshozók tájékozatlansága Társadalmi környezet nem befogadó környezet Igénykeltként az alábbi csoportokat azonosítottuk: - látássérültek - családtagok, hozzátartozók - szolgáltatók - egészségügy - finanszírozók, OEP - szakemberek (rehabilitációt biztosítók) - szakemberképzk - ellátásra kötelezett(ek) 11/14

12 - foglalkozási rehabilitációt végzk - államigazgatási szervezetek (pénzügyi, belügyi, egészségügyi, szociális minisztériumok) Az egyes csoportok konkrét elvárásait egy 219 igényt tartalmazó lista tartalmazta, amely alapján a szokásos módszert követve meghatároztuk a szabályozási koncepció funkcióit, azt az alaptételt követve, hogy a szabályozásnak a feltárt és jogos elvárások kielégítését kell szolgálnia. A szabályozási koncepció az alábbi fbb funkciókat tartalmazta. F0 Elemi rehabilitáció biztosítását szabályozza F1. Preambulumban a jogszabály célját, elveit meghatározza F2. Jogszabály hatályát szabályozza F3. Értelmez rendelkezéseket tartalmaz F4. Rehabilitációs tanácsadási feladatokat szabályoz F4.1. Elemi rehabilitációt definiál F4.2. Beavatkozási pontokat meghatároz F4.3. Elemi rehabilitáció tartalmát meghatározza F4.4. Családtag által igénybe vehet szolgáltatást meghatároz F5. Jogosultságot szabályoz F6. Ellátási kötelezettséget szabályoz F6.1. Szereplket beazonosít F6.2. Feladatellátás formáját szabályozza F6.3. Ellátóhelyek kialakítását szabályozza F6.4. Feladatellátást küls szolgáltatóval elláthatóvá tesz F6.5. Ellátási formák közötti választást lehetvé tesz F6.6. Szolgáltató-választást lehetvé tesz F7. Elemi rehabilitációs szolgáltatót szabályoz F7.1. Szolgáltatást végzk körét meghatározza F Akkreditációt elír, szabályoz F Mködési engedély megadását szabályozza F Szolgáltatók együttmködését lehetvé teszi F7.2. Módszertani intézmény kijelölését lehetvé teszi F7.3. Szakembert meghatároz F Munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget elír F Személyi segítk igénybevételét biztosítja F Hivatásos gondozók felkészítését elírja F Szakember jogait meghatározza F8. Elemi rehabilitációs szolgáltatás keretfeltételeit szabályozza F8.1. Ellátórendszerek között összhangot teremt F Kliens-út menedzselést szabályoz F Egészségügytl való átvételt szabályoz F Foglalkozási rehabilitációba való átmenetet szabályoz F8.2. Elérhetséget, hozzáférést szabályoz F8.3. Segédeszközökhöz való hozzájutást szabályoz F8.4. Módszertant meghatároz F9. Elemi rehabilitációs szolgáltatás megvalósítását és igénybevételét szabályozza F9.1. Tájékoztatási, értesítési, beutalási kötelezettségre utal, elír F9.2. Elemi rehabilitáció iránti szükséglet-feltárását szabályozza F9.3. Elemi rehabilitációs tervet elír, tartalmát szabályozza F9.4. Szolgáltatási szerzdéskötést elír F9.5. Szolgáltatás igénybevételének nyilvántartását, követését szabályozza F9.6. Felügyelet és jogorvoslat lehetségét szabályozza F9.7. Panasztétel lehetségét szabályozza F10. Finanszírozást szabályoz F10.1. Finanszírozási jogcímek megállapítási jogát szabályozza F10.2. Feladategységeket meghatároz 12/14

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma Horváth Péter A fogyatékkal élõk Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1 1. A fogyatékosság fogalma 1.1. A célcsoport megjelölésére használt fogalom A célcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI BUDAPEST 2009.

A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI BUDAPEST 2009. A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM ÉRTÉKELŐ ZÁRÓ TANULMÁNYA AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSÁRA BUDAPEST 2009. DECEMBER 1 A záró

Részletesebben

A VÉD!N!I ADATKÖR ÉS KOMPLEX FELHASZNÁLÁSA. Tanulmány a kora-gyermekkori fejlesztést segít" véd"n"i rendszer megalapozására

A VÉD!N!I ADATKÖR ÉS KOMPLEX FELHASZNÁLÁSA. Tanulmány a kora-gyermekkori fejlesztést segít védni rendszer megalapozására A VÉD!N!I ADATKÖR ÉS KOMPLEX FELHASZNÁLÁSA Tanulmány a kora-gyermekkori fejlesztést segít" véd"n"i rendszer megalapozására Dr. Balogh Tamás Remete Lajos Budapest, 2008. február 22. Ez a tanulmány a Miniszterelnöki

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY

KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében szakképzést és pályaorientációt segítı középiskolai szolgáltatáscsomag kidolgozása címő program (3841) keretében megvalósuló

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés Katona Nóra - 2 - I. Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia 3 I.1. A definíció szintjén 3 I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20.

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra.

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ Készítette: Kanyó Edina Konzulens: Dr. Jakab Nóra 2013 Miskolc University of Miskolc Faculty of Law Agricultural

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bogárdi Dóra dr. Kozicz Ágnes dr. Ottrok Viktória Az eljárás megindítása A 2013. évben indított Méltó kezdet A fiatalok

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15.

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15. A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatások leírása és a szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek vizsgálata, típusalkotása Kutatási zárótanulmány

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben