A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése"

Átírás

1 SÉRÜLÉS, TRAUMA, KRÍZIS JÓVÁTÉTEL, TERÁPIA A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése Helyszín: Vakok Általános Iskolája és Diákotthona - Nádor terem (1146 Budapest XIV. kerület, Ajtósi Dürer sor. 39.)

2 MIPE SZERVEZİ BIZOTTSÁG TAGJAI: dr. Bódi Ildikó dr. Csorba János Istvánffy Gabi dr. Kárpáti Gyöngyvér Németh O. Zsuzsanna Pinterics János Simon H. Leila Szabó Margit Szélesné dr. Ferencz Edit Tudományos bizottság: Vezetı: dr. Kárpáti Gyöngyvér dr. Csorba János A KONFERENCIA VÉDNÖKE: dr. Harmatta János, az MPT elızı elnöke A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓJA: Alfred Adler Alapítvány (Kuratórium elnöke: Mihály Blanka) A Pszichoterápia Folyóirat felkérésére a XV. Vándorgyőlésrıl Punczmann Marita ír értékelı cikket. 2

3 2010. ÁPRILIS PÉNTEK REGISZTRÁCIÓ MEGNYITÓ Zenével - Közremőködik a Csalogány utcai Gyermekkórus Mővészeti vezetı: Fabényi Réka TUDOMÁNYOS PROGRAM MIPE KÖZGYŐLÉS KULTURÁLIS PROGRAM, ÁLLÓFOGADÁS PLENÁRIS ELİADÁSOK MEGNYITÓ ELİADÁSOK Üléselnök: Szélesné dr. Ferencz Edit Szélesné dr. Ferencz Edit (MIPE elnöke) Individuálpszichológia az emberismeret tudománya dr. Kósa Ádám (Europarlamenter): A fogyatékossággal élı ember helye a mai magyar társadalomban Dérczyné Somogyi Veronika (Igazgató - Vakok Általános Iskolája és Diákotthona): Az intézmény bemutatása dr. Petróczi Erzsébet: Semmittevık, lézengık avagy a hazai integráció áldozatai? Kende B. Hanna: Gyermeki szorongás, sérülés, társtalanság ellenszere a videózás vagy/és a játékdráma? dr. Brezsnyánszky László: A bátorításra alapozott gondolkodás a neveléstanokban és a nevelıi gyakorlatban MEGBESZÉLÉS SZÜNET frissítıkkel! Üléselnök: dr. Csekey László dr. Berentés Éva: Korai gyökér-élmények explorációja Ferencz Valéria: A testvérsorrend hatása a személyiségre dr. Kárpáti Gyöngyvér: Az anyai én-tudat megjelenése az adleri pszichoterápiában Birizló-Szabó Irén: Élettapasztalatok és a szenvedés MEGBESZÉLÉS SZÜNET 3

4 Üléselnök: dr. Madarász Éva 16, dr. Harrach Andor: A Bálint munka csoportok, módszer, mozgalom Pinterics János: Adler a mai pszichoszomatika tükrében dr. Németh Csilla - Tarda Gabriella - Pollák Ildikó: Traumafeldolgozás pszichodráma csoportban -...Csak miután legyıztem MEGBESZÉLÉS Közös regenerációs sajátélmény átélése. Gervai Miklós András: Wu dr. féle fejmasszázs technika MIPE KÖZGYŐLÉS. Levezetı elnök: Simon H. Leila Ünnepi kulturális program Nádor terem 1. ProFun Kamarakórus mősora Karnagy: Énekes Katalin Mősor: Erıd Iván: Viva la musica! Arbeau: Belle qui tient ma vie! Friderici: Van három jó barátom P.Certon: La, la, la (Piaci pletyka) VIII. Henrik: Pastime with good company Pitoni: Cantate domino F. Giardini: Éljen minden bájos szép nı! Balázs Árpád: Bodzavirág Bárdos Lajos: Fényes csillag Dana-dana 2. Szórakoztató mősorszám: A varázslat Elıadó: Habók János mővész - Bővészmutatvány FOGADÁS - Étterem 4

5 2010. ÁPRILIS SZOMBAT REGISZTRÁCIÓ ELİADÁSOK - 2 SZEKCIÓBAN MŐHELYEK - 4 SZEKCIÓBAN KEREKASZTAL FOGADALOMTÉTEL KONFERENCIA-ZÁRÁS A SZEKCIÓ -ELİADÁSOK Üléselnök: Szentmiklósi-Hanély Judit Bodóné Rafael Beatrix - Balog Piroska: Szívbetegség és krízis 9,15 9,30 dr. Dobó Katalin: Testi tünetek pszichológiai megközelítése a háziorvosi gyakorlatban Németh O. Zsuzsanna: A látás-vesztés krízise dr. Simony Emıke: Elıvételezett gyász okozta munkahelyi konfliktus MEGBESZÉLÉS dr. Csorba János - dr. Grósz Zsófia: Gyermekpszichiátriai gondozásban lévı serdülık kisebbértékőségi érzéseinek iskolai prediktorai dr. Gıbel Orsolya: Mertem hinni benne és megajándékozott bizalmával. Egy féliker kislány útja a magányból a közösség felé Horváth Dorottya: Videoasszisztencia felhasználása komplex gyermekjátékdráma csoportok vezetésénél MEGBESZÉLÉS 5

6 B SZEKCIÓ ELİADÁSOK Üléselnökök: dr. Fierpasz Zsuzsa és dr. Bódi Ildikó Pinterics János: Az adleri családszemlélet dr. Nagy Katalin: Az orvostanhallgatók szenzibilizálása pszichoszomatikus összefüggésekre Benczéné Tímár Irén: Az életstílus jelentısége a párválasztásban Almási Kriszta - Major Zsolt Balázs: A közösségi megtartó erı és bátorítás a szórakozóhelyek légkörének tükrében 10,00 10,10 MEGBESZÉLÉS dr. Krasznai Judit: Individuálpszichológiai egyéni kamaszterápia leválási trauma kapcsán Kocsisné Mezı Zsuzsanna - Faluvégi Judit Rita: Részképesség zavarral küzdı serdülık kompenzációs lehetıségei Istvánffy Gabriella: Individuálpszichológiai tanácsadás és terápia a gyermekvédelem különbözı szintjein MEGBESZÉLÉS SZÜNET frissítıkkel! MŐHELYEK A MŐHELY Kende B. Hanna: Gyermekvarázsbolt B MŐHELY Benczéné Tímár Irén - Némethné Foki Andrea: Szimbólumok és az életstílus C MŐHELY Drinóczky Viktória - Hegyi Nóra: Fiatalkorú bőnelkövetıknek tartott csoportok tapasztalatai D MŐHELY dr. Kárpáti Gyöngyvér - Szélesné dr. Ferencz Edit: Gyermekjátékdráma- Felnıtt nonverbális prezentáció (Kútba estem. Ki húzzon ki?) SZÜNET KEREKASZTAL Moderátor : Punczman Marita Téma: Az individuálpszichológia terápiája specifikumok, hatékonyság. Résztvevık : dr. Bugán Antal, Fodor Ildikó, Pinterics János, Szélesné dr. Ferencz Edit FOGADALOMTÉTEL - az IP teljes képzettséget megszerzett hallgatók számára A VÁNDORGYŐLÉS ZÁRÁSA 6

7 SOHA SE MONDD A KÖZÖSSÉGI MEGTARTÓ ERİ ÉS BÁTORÍTÁS A SZÓRAKOZÓHELYEK LÉGKÖRÉNEK TÜKRÉBEN HANYATLÁS ÉS RENDHAGYÓ REMÉNY. Almási Krisztina Major Zsolt Balázs Érték, Értékvesztettség, Megismerés, (Ön)Elfogadás, Bátorítás, Megtartás egy régiúj dinamikában Az értékek olyan, bizonyos mértékig stabil kijelentések, iránymutatások, végsı soron viszonypontok, amelyek oly módon szervezik az életünket, mutatnak irányt viselkedésünknek, hogy megvizsgáljuk, megismerjük ıket, és ezen ismeret birtokában döntünk, hogy elfogadjuk-e magunkra nézve érvényesnek vagy sem. A világ értékvesztettsége a mai korban azt jelenti, hogy hiányzik ez a megismerés, mondhatjuk, a megismerés, és az elfogadás élménye, gyakorlata a mindennapjainkból A társas környezet és egyén szoros kölcsönhatásában, minduntalan egymásra visszaható módon, szinte tyúk vagy tojás problémaként vezet ez a hiány a tájékozódás képtelenségéhez, az elveszettséghez a világban Egyénként nem tudjuk, nem merjük valóban elınyös tulajdonságaink mellett hiányosságainkat, fejlesztendı vonásainkat is tudomásul venni, megélni - megismerni önmagunkat. Így viszont szükségszerően az önelfogadásunk legjobb esetben is csak felszínes, eljátszott szerep szintő, divat-önismeret lesz. Azt pedig talán nem kell külön hangsúlyozni, hogy önmagunk elfogadásának hiányában esély sincs arra, hogy másokat megismerjünk, megértsünk, elfogadjunk bátorító, megtartó közösségeket alkossunk. Az elmúlt évek társadalmi, gazdasági környezetének változásai generálta nyomás pedig ezt a negatív spirált ennek az önmagára minduntalan visszaható körforgásnak a részeként csak egyre erısíti. Gondoljunk csak bele, egy állásinterjún (hogy csak egy kiragadott példát említsünk) tökéletesnek, a legjobbnak, legkiválóbbnak kell lennünk, legalábbis mutatnunk magunkat Elıadásunkban egy olyan szórakozási mőfaj a karaoke - utóbbi években történt robbanásszerő elterjedésének és sikerének hátterérıl kívánunk néhány gondolatot megosztani, amely sajátos jellegénél fogva alkalmas olyan közeget teremteni, ahol az egyén bátran felvállalhatja saját tökéletlenségét, megtapasztalhatja az elfogadást, ahol valódi megtartó közeg részese lehet saját maga is. Ami talán az értékvesztettségre adott lehetséges alternatív válaszként a sikerének a záloga Gondolatébresztésre hívunk mindenkit rendhagyó módon illusztrálva kvalitatív tapasztalatainkat! 7

8 ZSÁK A FOLTJÁT ÉLETSTÍLUS AZ ÉLETSTÍLUST Benczéné Tímár Irén Nevelési Tanácsadó, Gyır Adler szerint a párválasztás nem egy véletlen dolog, az életstílusból adódik, aszerint, hogy milyen az életstílus, annak megfelelıen választ az ember partnert. Ezek alapján a párkapcsolatban felmerülı problémák az egyén tudatalatti finalitásának részeként értendık. Társválasztásnál az egyén legfıbb célja, hogy önértékét megtartsa, ha ez veszélybe kerül, a kapcsolatban feszültség jelenik meg, Az individuálpszichológiai párterápiában is fontos szerepet kap az adleri emberkép, életszemlélet, az egyenértékőség, a bátorítás. Egy különleges eseten keresztül is szeretném bemutatni azt a munkamódot, megközelítést, ahogyan az individuálpszichológia dolgozik egy párral, továbbá azt, hogy milyen lehetıséget kínálnak a szimbólumok a kapcsolati dinamika bemutatására, korrigálására, a kreatív energiák felszabadítására. 8

9 AZ ÚN. KORAI SZOCIALIZÁCIÓS GYÖKÉR-ÉLMÉNYEK ÉS AZOK EXPLORÁCIÓJA Dr. Berentés Éva ELTE PPK Társadalom-és neveléslélektani tanszék Az élményalapú pszichoterápiák különbözı fajtáinak mőködése során meggyızı bizonyítékok sora halmozódott fel arra vonatkozóan, hogy az emberi lét korai szakaszában két olyan élmény van, amelyek legapróbb részletekig bevésıdnek az emlékezetbe, ún. COEX (=systems of condensed experience) azaz "sőrített-élmény-rendszerek" kialakulásához vezetnek (S.Grof (2008), s mély hatást gyakorolnak a késıbbi lelki fejlıdésre. 1. Az egyik magának a születésnek az élménye, a 2. pedig a személyes gyökérélmény. 1. A biológiai születés élménye: egy olyan, érzelmekben és testérzésekben gazdag, összetett jelenség, mely prototipikus formában tartalmazza a legtöbb sőrítettélmény-rendszer elemi témáit. A tudattalan perinatális rétegében gyökerezı élmények a születés 4 jól elkülönülı szakaszában, és azok élménymintáiban jelennek meg, amelyeket tipikus érzelmek, testérzések, és szimbolikus képvilág jellemez. Az emberi születésnek ezt a 4 szakaszát, az idevonatkozó szakirodalom 4 születési mátrixnak nevezi (BPM: Basic Perinatal Matrices). 2. Az elsı ún. személyes gyökérélmény(ek), mint Coex- élmény A személyes gyökérélményben megjelenı élménytartalom valójában a vizsgált személyiség ún. életprogramjaként értelmezhetı, segít tájékozódni az általa megfogalmazott problémák értelmezésében, a korrekciós irányok kijelölésében, és az adekvát terápiás eszközök kiválasztásában. A személyes gyökérélmény feltárásának módszertani elızményei. Saját, elsı emlék-technikával szerzett terápiás tapasztalataim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy az egyéni életutat késıbb jelentısen meghatározó korai szocializációs sőrített élményeket érdemes komplex, integrált szemlélettel kezelni. A személyes gyökérélmények feltárásában általam alkalmazott módszerben A. Adler elsı-emlék technikája, Francis X. Walton (Columbia Egyetem, Észak-Karolina) az egyéni életstílus elemzéséhez kidolgozott életstílus-kérdıíve, a tranzakcióanalízis sorkönyvhöz kapcsolódó elméleti- és gyakorlati eszközei, az individuálpszichológia és a jungi pszichoterápia alapfogalmai, valamint a transzperszonális pszichológia eszközei integrálódnak. A könnyen gyorsan, és személyre szabottan létrehozott, közepesen mély transz (M. Ericson technikájával) lehetıvé teszi a S. Grof által leírt belsı radar" mőködését. Ez a tudattalanból automatikusan olyan tartalmakat emel a tudatba, amelyek pszichodinamikai szempontból a legalkalmasabbak és legkönnyebben elérhetıek a tudatos feldolgozás számára. Ez a korábban leírt exploráció egy gyakorlatorientált korai szocializációs kérdéssorral egészül ki. A személyes gyökérélmény feltárásának technikája, helye és szerepe a személyiségfejlıdésben valamint a korrekcióban. A módszer lehetıvé teszi a felnıtt életvezetést tartósan színezı, befolyásoló, vagy azt jelentısen gátló tényezık felismerését, a feltárt minták életvezetési analógiáinak beazonosítását, az egyénre jellemzı érzelmi vagy kognitív típushibák felismerését, és lehetséges korrekcióját. A módszer elınyei: lényegesen lerövidíti a terápiás idıtartamot, nagymértékben kiküszöböli a terapeuta szubjektivitását, csökkenti a projekciós epizódok számát, és egyben jó önismereti eszköz. Általánosítható tapasztalatok: A feldolgozás folyamata új irányt ad a késıbbi életvezetésnek. Értékek, cselekvési stratégiák rendezıdnek át, a megoldandó életfeladat beazonosítása pedig új lendületet, felszabadulást eredményez. Gyakran jellemzı egy újfajta személyes harmónia és tudatosság kialakulása,az emberi kapcsolatokhoz való viszony jelentıs változása. Szinte minden kliensnél mérhetıen javul a magabiztosság, a feladat-és sikerorientáció, az örömre- és a boldogságra való képesség. 9

10 TAPASZTALATSZERZÉS CSAK SZENVEDÉS ÚTJÁN? Birizló-Szabó Irén Városi Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Szolnok Az ember a környezetébıl szerzett információ feldolgozásával szerzi tapasztalatait. Önmagáról is. A tapasztalatszerzés tanulási folyamatba illeszthetı. Mi a különbség a hagyományos értelemben vett tanulás és az élettapasztalat-szerzés között? Az élettapasztalás során élményeket tapasztalunk. Az élményállapotot rögzítjük az érzelmi állapot átélésével, beazonosításával. Élményállapotokat érzékelünk az érzéseinken át, mint szőrın keresztül. Ez a szőrı korlátozza az észlelési folyamatainkat, gyakran korlátozza az ép érzékszervi csatornákból származó bejövı információkat is. A társadalmi és természeti környezet, amiben élünk tompítja, vagy gyorsítja a beáramló élménylehetıségeket. De akkor mit is tapasztalunk? Egy anorexiás, egy dyslexiás és egy hyperaktív paciens bemutatásán keresztül szemléltetem az egészség helyett szenvedést választunk lehetséges módjait, a szenvedésfigyelem fennmaradását. 10

11 SZÍVBETEGSÉG ÉS KRÍZIS Bodóné Rafael Beatrix 1,2 Balog Piroska 3 1. Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Kardiológiai Rehabilitációs Osztály, Deszk, 2. Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ Pszichiátriai Klinika, Szeged 3. Semmelweis Egyetem Általános orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet, Budapest, Az akut, intenzív stresszhatások és a tartósan fennálló mindennapi stresszorok kockázati szerepét a szív-és érrendszeri megbetegedések kialakulásában számos klinikai és epidemiológiai vizsgálat támasztja alá. A fenyegetı vagy tartós munkanélküliség, közeli hozzátartozó elvesztése valamint egyéb stressztkeltı életesemény és a kardiovaszkuláris morbiditás és mortalitás közötti kapcsolat egyértelmően kimutatható. A férfiak körében a munkahelyi stressz, a nık körében a házastársi stressz kiemelt jelentıségérıl számolnak be. Azonban maga a tünet, a betegség is fontos stresszforrás. A diagnózis felállítása után a szívbetegek gyakran kerülnek fizikai, pszichés és szociális egyensúlyuk megbomlásával járó krízisállapotba. Szembesülhetnek azzal, hogy szokásos megküzdési módjaik nem mőködnek megfelelıen. A betegség miatt új feladatokkal kell megküzdeniük, és a krízishelyzetek általános velejáróival is szembesülniük kell. Számos hazai és nemzetközi kutatás mutatja akut kardiológiai eseményt követıen a szívbetegek probléma-orientált megküzdésének csökkenését. Az adleri koncepció magában foglalja a helyzetek feletti uralom megszerzését, a fogyatékosságok, problémahelyzetek leküzdését, a hátrányérzésnek teljesítményekkel való kiegyenlítését. Individuálpszichológiai nézıpontból tekintve a betegség nem más, mint egyike a kisebbrendőségi érzés oki tényezıinek, így Alfred Adler napjaink egészségpszichológiájának meghatározó alakja lehetne. 11

12 A BÁTORÍTÁSRA ALAPOZOTT GONDOLKODÁS A NEVELÉSTANOKBAN ÉS A NEVELİI GYAKORLATBAN dr. Brezsnyánszky László Nyiregyházi Fıiskola Pedagógusképzı Kar A nevelésrıl való gondolkodás és a megvalósult gyakorlat két alaphipotézist variál évezredek óta. 1. A kívülrıl irányított fejlesztés, vezetés, ami a kultúra átörökítésének, a társadalmi reprodukciónak kedvez, jórészt a közösségi érdekeket részesíti elınyben. 2. A belsı erık, késztetések érvényesüléseként felfogott fejlıdés, diszpozíciók kibontakozásának segítése pedig inkább az egyént részesíti elınyben, aki valamilyen módon belülrıl determinált a kiteljesedésre. A szélsı értékek között számos átmenet fogalmazódott meg, amelyekben a külsı és belsı tényezık súlya, aránya, a nevelıi felelısség és az önállóság jelentıségének megítélése adja a variációs összetevıket. Az irányított nevelésben a fejlesztı kezdeményezés, a külsı értékek mentén folyó, célirányos hatásszervezés, az átvállalt döntések és a felvállalt nevelıi felelısség a jellemzı. Belılük adódik a nevelıi dominancia a nevelt önállóságának adományozott jellege. A belsı erıkre alapozott nevelési felfogás önirányítást, saját döntéseket és kockázatot feltételez, a szabadság a központi érték. A mélylélektan rendkívül nagy hatást gyakorolt az emberrıl és nevelésrıl szóló gondolkodásra. A szabad, a tekintélymentes és az antipedagógia a belülrıl irányított fejlıdés eszméjét hirdette. Az IP alapú bátorító nevelés távol tartja magát a végletektıl, egyensúlyra törekszik a külsı és belsı meghatározottság érvényesítésében. Mélylélektani alapú, de erıteljesen társadalom-érzékeny elképzelés az emberrıl, a gyermekrıl, a nevelésrıl. Nem a magányos gyermekre, hanem annak életvilágára, az egész pedagógiai szituációra figyelve fogalmaz meg fejlesztési tanácsokat. Az elıadás az ún. tradicionális és modern neveléstanok szemléletével veti össze az IP alapú nevelésfelfogást, annak szakmai idıszerőségét és a gyakorlati alkalmazás lehetıségét. 12

13 GYERMEKPSZICHIÁTRIAI GONDOZÁSBAN LÉVİ SERDÜLİK KISEBBÉRTÉKŐSÉGI ÉRZÉSEINEK ISKOLAI PREDIKTORAI dr. Csorba János 1 dr. Grósz Zsófia 2 1. ELTE BGGYK, Gyógypedagógiai-Kórtani tanszék, Budapest, 2. SOTE Közegészségtani Intézet, Budapest A szerzık összefoglalják a serdülık kisebbértékőségi érzéseivel foglalkozó korábbi kutatásaik eredményeit és a Pannónia regionális gyermekpszichiátriai felméréshez csatlakozva megvizsgálják,hogy iskolai- valamint egészségmagatartási faktorok befolyásolják-e a kisebbértékőségi érzés kialakulását fiúknál és lányoknál. Meglepetésre azok a jóstényezık, melyeket jelentısnek vártak (drog,iskolai magatartásanomáliák a devianciával kapcsolatban mindkét nemnél),nem bizonyultak lényegesnek. Lányoknál és fiúknál 2-2 prediktor leplezıdött le fontosnak a kisebbértékőségi érzés vonatkozásában: lányoknál depresszió és rossz iskolai teljesítmény,fiúknál pedig dohányzás és korábbi öngyilkossági kísérlet. 13

14 TESTI TÜNETEK PSZICHOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE A HÁZIORVOSI GYAKORLATBAN dr. Dobó Katalin Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság, háziorvosi praxis A háziorvosi munka során az orvos beteg kapcsolat, az, hogy mi történik a találkozás során legtöbbször meghatározó a beteg sorsára nézve. A háziorvosi munka jellege lehetıséget nyújt arra, hogy a beteg problémája szélesebb kontextusban megjelenhessen. Az egzisztenciális, társadalmi, pszichés tényezık ismerete és figyelembevétele legtöbbször elengedhetetlen a beteg gyógyulásához. Az orvos társadalmi, kulturális, munkahelyi és családi háttere, tanulmányai, hite, vélekedése egészségrıl, betegségrıl, gyógyításról mind meghatározzák azt, ami a rendelıben történik. Tehát elmondhatjuk, hogy az orvos beteg kapcsolatot minden olyan tényezı meghatározza, ami hatással van az orvosra, és betegére. Elıadásomban arról gondolkozom, hogyan lehet a háziorvosokat érzékenyíteni a társadalmi-kulturális- pszichológiai aspektusok figyelembevételére. A háziorvosi képzésbe, továbbképzésbe, a mindennapi munkába, szupervíziós, edukatív és mentálhigiénés szempontból egyaránt, fontos lenne beilleszteni a Bálint csoportokat. Elıadásomban kitérek John Launer, angol háziorvos, családterapeuta módszerére is, a narratív családorvoslásra. Eszerint az orvos célja, hogy a beteg történetébıl, a beteggel együtt, egy jobb történetet alkossanak. Fontosnak gondolom a pszichoterápiás szakma és a szomatikus orvosok szorosabb együttmőködését, egymás jobb megismerését. Ennek egyik formája ezen a konferencián való részvételünk. 14

15 A TESTVÉRSORREND HATÁSA A SZEMÉLYISÉGRE A TESTVÉRSORBAN BETÖLTÖTT POZÍCIÓ SZERINTI ELSİSZÜLÖTT ÉS LEGFIATALABB NİK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA RORSCHACH- TESZTTEL Ferencz Valéria ELTE-TTK, Etológia Tanszék (Ph.D. hallgató) A pszichológiában számos elmélet és kutatás foglalkozik azzal, hogy a testvérsorban betöltött pozíció hogyan hat a gyermekek személyiségére. A kutatások azonban arra nem térnek ki, hogy a gyermekkorban, a testvérsori pozíció miatt megjelenı tulajdonságok a késıbbiekben is jelen vannak-e a személyiségben. Ez a kutatás éppen erre keresi a választ: Vajon van-e különbség a felnıtt nık személyiségében aszerint, hogy családjukon belül a testvérsorban hányadikként látták meg a napvilágot? A tesztben 40 fı vett részt, 18 és 59 év közötti nık: elsıszülöttek, és legfiatalabbak. A vizsgálat a személyiség struktúráját és dinamikáját feltáró projektív teszten, a Rorschach-próbán alapul, amelybıl az adott vizsgálat szempontjából releváns mutatók kerültek összevetésre a születési pozíció szerinti két csoportban. Az így kapott eredmények alapján a vizsgálatban kirajzolódott egy elsıszülöttekre, és egy legfiatalabbakra jellemzı általános személyiség képlet. Kulcsszavak: születési sorrend, Rorschach-próba, személyiség 15

16 MERTEM HINNI BENNE ÉS MEGAJÁNDÉKOZOTT BIZALMÁVAL EGY FÉLIKER KISLÁNY ÚTJA A MAGÁNYBÓL A KÖZÖSSÉG FELÉ Dr. Göbel Orsolya NYME Apáczai Csere János Kar és Újbudai Nevelési Tanácsadó Egy új, különleges kislányt vártunk az óvodai csoportba a tanév elején. Októberben érkezett, BNO kódokkal. Zárkózott, néma, autisztikus tüneteket mutató kislánnyal találkoztunk. Az önmaga körül megteremtett némaság a Varázsjátékok* nyújtotta empátiás légkörben alakult át tartalmas csenddé, amiben a szinkronmozgások közös hullámhosszt alakítottak ki felnıtt és gyermek között. A csendben megszülettek az önálló mozdulatok, a hangok, és az elsı rajzok, amiken megjelent a nagyon korai (prenatális) trauma élménye, az elvesztett ikertestvér iránt érzett mélységes fájdalom. A némaságot parancsoló, el nem gyászolt ikertestvér elengedése után fordul a kislány a Mások, a közösség felé. Ebben a folyamatban kezdett el fejlıdni elsısorban az önmagához való viszonyában, majd a felnıtt-gyermek helyzetben, s a folyamat végén felszabadult, vidám tagja lett a közösségnek. Mindehhez alap volt mélységes hitünk, a megtartó csend, amibe megérkezett a válasza. Az elıadás során ennek a folyamatnak a fordulópontjait szeretnénk bemutatni. * a Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (Gıbel, 2000) képzeletjátékai 16

17 A BÁLINT MUNKA CSOPORTOK, MÓDSZER, MOZGALOM Dr. Harrach Andor Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság Bálint Mihály ( ), a magyar származású orvos-pszichoanalitikus budapesti kezdetek után a múlt század 50-es éveiben a londoni Tavistock klinikán fejlesztette ki csoportmódszerét, melyrıl világhírő könyvében, Az orvos, a betege és a betegség (1957, London) számolt be elıször. A könyv elsı magyar kiadása 1961-ben jelent meg. Bálint egyéb pszichoanalitikus munkássága mellett élete végéig foglalkozott a késıbb róla elnevezett csoportmódszerrel. A módszer az egész világon elterjedt, alkalmazása világmozgalommá fejlıdött. Az alapkönyv az orvosi világirodalom egyik legtöbbet idézett írása, a módszer a pszichoszomatika tudományának egyik legtöbbet emlegetett forrása és mozgatórugója. A mozgalom nemzeti társaságok és a nemzetközi társaság kereteiben szervezıdik. A csoportmódszer magva az esetmegbeszélı munka. Legszélesebb alkalmazására háziorvosok körében kerül sor, de bármely segítı foglakozásban hasznos módszer, amennyiben a segítı-kliens-kapcsolat a munkának fontos része (pszichoterápia, pedagógia, szociális munka, jog, orvosképzés). Eredeti megfogalmazásban az orvosbeteg kapcsolat pszichoanalitikus alapú elemzésérıl van szó, melynek szupervízióstanulási, önismereti és személyes fejlıdési mozzanatait különböztetjük meg. Az évtizedek folyamán a módszernek több más módszerrel való kombinációja is kialakult (pl. pszichodráma, kognitív mozzanatok,mővészetterápia eszközei, stb.). A csoporttudományok fejlıdése a csoportdinamika mélyebb megértéséhez vezetett. Mai szemléletben az eset rendszerelméleti megközelítését, a segítı-klienskomplexum szociális és gazdasági beágyazottságának jelentıségét is kiemeljük. 17

18 "A HARMADIK SZEM(SZÖG) - A KAMERÁÉ". (A VIDEOASSZISZTENCIA FELHASZNÁLÁSA KOMPLEX GYERMEKJÁTÉKDRÁMA ÉS INTEGRÁLT TÁNC-, MOZGÁS, ÉS KIFEJEZÉSTERÁPIÁS CSOPORTOK VEZETÉSÉNÉL) Horváth Dorottya Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és EPSz Az individuálpszichológia fontosnak tartja az ember társadalmi lény voltát, egészlegességét, célorientáltságát. Csoportjainkban cél a gyermek személyiségének kibontakoztatása, a közösségérzés kialakítása mellett a gyermek önteremtõ- és öngyógyító törekvésének megsegítése. A gyermekjátékdráma csoportokban a gyerekek történeteket találnak ki és visznek színre. Konfliktusaikat pszichodramatikus játékban, a szimbólumok szintjén fejezik ki és dolgozzák fel. Közös cselekvésfolyamatot alakítanak ki, szerepeiket összehangolják. Mindeközben mozgósítják fantáziájukat és önmagukat kreatív alkotónak élik meg. Kisebbértékőségi érzésük nemcsak a közösségérzés erısödése által csökken, hanem mindez segítség számukra az önteremtés folyamatában. A Terézvárosi Nevelési Tanácsadóban kollégáimmal tartott csoportjainkban ezen célok eléréséhez felhasználjuk az önkifejezés más módjait is: a tánc, a mozgás, a festés és rajzolás is segítségünkre van egy egységes rendszer keretén belül. A videokamerával rögzített felvételeket is a szemlélet keretén belül használjuk fel: pl. a szülımunkában; a diagnosztikai fázisban; a csoportvezetık csoportülések utáni megbeszélésénél; a mozgásfolyamatok követésénél; a dinamikai folyamatok elemzésénél, az egyes gyermekek viselkedése okainak felderítésénél; speciális csoportoknál; konfliktushelyzetek, krízishelyzetek feldolgozásánál. Az elıadásban a szemléletmód és a tapasztalatok lényegi elemeinek ismertetése után a felhasználás területérıl hozott példák egy-két kisebb videófelvétellel kerülnek illusztrálásra. 18

19 INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS ÉS TERÁPIA A GYERMEKVÉDELEM KÜLÖNBÖZİ SZINTJEIN Istvánffy Gabriella Fıvárosi TEGYESZ A mai magyar gyermekvédelem felépítése és mőködése, ma Magyarországon, közel gyermek életét érinti kisebb nagyobb hangsúllyal. Az bizonyosnak látszik,hogy az a gyermek, aki bekerül a gyermekvédelem rendszerébe "már nem tegnap kezdte" Sorsát, sorsának alakulását szakemberek próbálják legjobb emberi és szakmai tudásuk szerint igazgatni. Az elıadó az adleri szemlélet alapján próbál összefüggéseket bemutatni az általa végzett tanácsadói munka és a gyermekpszichodrámás csoportokkal végzett terápiás tapasztalatai alapján. A gyermekvédelmi rendszerben élı gyermekek a gyermekek egy speciális csoportját alkotják, ez az alapvetés a velük való munkát is speciálisnak tekinti. 19

20 AZ ANYAI ÉN-TUDAT MEGJELENÉSE AZ ADLERI PSZICHOTERÁPIÁBAN dr. Kárpáti Gyöngyvér Kongruens, Orvosi-Pszichoterápiás Magánpraxis Az elıadás megcáfolja az adleri Életstílus determinizmusának vádját, amennyiben a gyermeket vállaló nık mély Énjének változását vizsgálja. Huszonöt nı pszichoterápiás esete utal az anyai Én-tudat kialakulásának három fázisú folyamatára (graviditas, partus, post partim idıszak). A holizmusnak megfelelıen a várandós test fiziológiai változásai a pszichikumra hatva át/széttörik a személyiség dinamikai összetevıinek egyensúlyát és szorongás, kisebbértékőségi érzés, szenvedés nyomán rétegzıdik tovább az Életstílus, azaz formálódik az anyaság. Az anyai Én-kép egészséges alakulásában fontos a fikció képzelt lehetıségként való kezelése (várandósság a fiktív gyermek), az egyéni érvényesülés megélése (szülés sikeresség, megelégedettség, befejezettség) és a közösségiség kiteljesülése (szülés után a nagycsalád, a fiatal szülık kortárs csoportja stb). A magzattal, majd az újszülöttel való kapcsolat, az intenzív egymásra utaltság létrehozzák az Életstílusban az anyai szerep rétegét, az anyaként való önfelismerést. Ennek birtokában változik a világhoz/emberekhez való kapcsolódás, új célokkal, eszközökkel és sokszor meglepı, újfajta érzésekkel. E hosszú pszichikus folyamat egy-egy szakaszát/ állomását hozták pácienseim/klienseim a terápiába s általában, rendkívül hatékony módon elég volt számukra egy-két ülés. Az idı keret összetevıi 1) a folyamat fiziológiás volta 2) az anyai szenzibilitás 3)a tudattalan folyamatának egyszeri, keresztmetszeti, tudatos áttekintése, az ön-megértés igénye 4)anyai kötelezettségek 5) fokozott felelısségérzés. A páciens egyedi élethelyzetében a hiányzó férj /gyermek apja/ jó orvos, bába, csecsemı-gondozónı / saját vérszerinti szülık stb. támogató jelenlétét a terapeuta pótolhatja az ülés ıs-bizalmi légkörében. Az átélt korrektív emocionális élmény hatására az önért-ékérzés nı, s a páciens az elég jó anya Én-tudatával képes tovább mőködni. 20

21 RÉSZKÉPESSÉG ZAVARRAL KÜZDİ SERDÜLİK KOMPENZÁCIÓS LEHETİSÉGEI Kocsisné Mezı Zsuzsanna Faluvégi Judit Rita Terézvárosi Nevelési Tanácsadó A beszédfogyatékosság miatt sajátos nevelési igényő fiatalok többszörösen veszélyeztetettek a társadalmi beilleszkedés vonatkozásában, ahol napjainkban felértékelıdött a kommunikáció minıségének szerepe az érvényesülésben. Fontos tehát, hogy azok a növendékeink, akik kora kisgyermekkoruktól egészen a serdülı éveikig súlyos nehézségekkel küzdöttek a beszéd és kifejezıkészség, az olvasás, a szövegértés, helyesírás, fogalmazás területén és ennek ellenére eljutottak a gimnáziumig, és ott állnak az érettségi küszöbén- kapjanak segítséget az érvényesüléshez, önmaguk és közlendıjük hiteles megmutatásához, szociális kompetenciáik fejlesztéséhez. Ezt a célt tőztük magunk elé egy Beszédmővelı és kommunikációs tréning megszervezésével a Terézvárosban a sajátos nevelési igényő serdülık számára. Foglalkozásaikon felhasználjuk a beszédtechnika, a kommunikáció és a drámapedagógia módszereit, melyek alkalmazásában növendékeink aktív együttmőködésére, érdeklıdésére és belsı motivációjára építünk, abban a reményben, hogy a szó valós és átvitt értelmében is megtalálják, és bátran szólnak a saját hangjukon. 21

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

MEGHÍVÓ A XIV. VÁNDORGYŰLÉSRE PROGRAM 1 ÉLET STÍLUS EGÉSZSÉG ÉLETIDEÁLOK VÁLTOZÁS AZ ÉLETSTÍLUSOKBAN Helyszín: Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet, Gyula, Szt.István

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Szakmai terv a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 2013 évi munkájához

Szakmai terv a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 2013 évi munkájához KÖZHASZNÚ EGYESÜLET UNGARISCHER VEREIN FÜR INDIVIDUALPSYCHOLOGIE HUNGARIEN ASSOCIATION OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY BUDAPEST PRÁTER U. 56. V. em. 57. 1083 Adószám: 18186646-1-42 www.mipe.hu Szakmai terv a

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

BUDAPEST PRÁTER U. 56. V. em. 57. 1083 Adószám: 18186646-1-42

BUDAPEST PRÁTER U. 56. V. em. 57. 1083 Adószám: 18186646-1-42 KÖZHASZNÚ EGYESÜLET UNGARISCHER VEREIN FÜR INDIVIDUALPSYCHOLOGIE HUNGARIEN ASSOCIATION OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY BUDAPEST PRÁTER U. 56. V. em. 57. 1083 Adószám: 18186646-1-42 AZ EGYESÜLET MEGHÍRDETI A Növekvı

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület. szeretettel meghívja Önt és munkatársait

MEGHÍVÓ. A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület. szeretettel meghívja Önt és munkatársait MEGHÍVÓ A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület szeretettel meghívja Önt és munkatársait 2013. október 11-12-én (pénteken-szombaton) megrendezésre kerülı Kisebbértékőség önérték lelki értékek címő XVIII.

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Lehetetlen érintkezésbe kerülni azzal, akinek helyzetét nem érezzük át. (Alfred Adler) MEGHÍVÓ

Lehetetlen érintkezésbe kerülni azzal, akinek helyzetét nem érezzük át. (Alfred Adler) MEGHÍVÓ Lehetetlen érintkezésbe kerülni azzal, akinek helyzetét nem érezzük át. (Alfred Adler) MEGHÍVÓ A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület (http://www.mipe.hu/) szeretettel meghívja Önt és munkatársait

Részletesebben

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRİL

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRİL VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2013-05-20 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

A Program 30.000 Ft támogatást nyert el Veszprém város önkormányzatának CIVIL ALAP pályázatából.

A Program 30.000 Ft támogatást nyert el Veszprém város önkormányzatának CIVIL ALAP pályázatából. VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2011-05-24 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Tudatos jelenlét. Intenzív Mindfulness tréning. Dr. Szondy Mátéval. a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével. 2015. szeptember 25-27.

Tudatos jelenlét. Intenzív Mindfulness tréning. Dr. Szondy Mátéval. a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével. 2015. szeptember 25-27. Tudatos jelenlét Intenzív Mindfulness tréning Dr. Szondy Mátéval a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével 2015. szeptember 25-27. Fotó: Iswanto Arif Vezetőknek, akiknek számít önmaguk hatékonysága

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Magyar Individuálpszichológiai Egyesület ( továbbiakban: MIPE ) 2007. év közhasznú tevékenységeinek rövid tartalmi beszámolója

Magyar Individuálpszichológiai Egyesület ( továbbiakban: MIPE ) 2007. év közhasznú tevékenységeinek rövid tartalmi beszámolója Magyar Individuálpszichológiai Egyesület Elnök: Prof. Dr. Bugán Antal ( 30/9-858-357 ) Alelnök: Dr. Csorba János (20/423-03-10 ) Titkár: Pinterics János ( 30/273-88-69 ) Tanulmányi bizottság: Szélesné

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Gimnázium 12. évfolyam (4 évfolyamos közoktatási típusú sportiskolai labdarúgó osztály) 1. A tanterv szerzıi: Rozmán Sándor Tóthné Kulcsár

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények:

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények: TÁNC ÉS DRÁMA 9 11. évfolyam Célok és feladatok A Tánc és dráma tantervi modul a drámajáték eszköztárának és a különbözı színházi nyelvek elemeinek megtapasztalását helyezi a középpontba. Ez természetesen

Részletesebben

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Kísérleti program kisiskolásoknak 1 SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZOCIÁLIS KOMPETENCIA A szabálykövetés, a saját magunkkal

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Fogyatékosságtani ismeretek A tantárgy sikeres elsajátításával a résztvevő ismerje meg a fogyatékosok

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

2009. augusztus 26. szerda Helyszín: Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház (4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.)

2009. augusztus 26. szerda Helyszín: Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház (4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.) Szakmai kongresszus a Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház, az Országos Pszichiátriai Központ (OPK), a Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK)

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE A képzés 2015. szeptember 11.-én indul és 2016. április 8.-án zárul. A képzési folyamat elemei: 4x2 nap (72 óra), elsősorban

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás fejlesztése Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás és környezet Kreativitásnak kedvezı fizikai környezet Kreativitásnak kedvezı szociális környezet Gyerekeknél: bátorító felnıtt Kreativitás

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Buda Béla dr. II. A segítı kapcsolat nem-specifikus terápiás tényezıi

Buda Béla dr. II. A segítı kapcsolat nem-specifikus terápiás tényezıi Buda Béla dr. II. A segítı kapcsolat nem-specifikus terápiás tényezıi 1. A terápiás hatás kérdése a pszichoterápiában a hatékonyság, mint módszer, az elmélet és az irányzat (képzés) legitimációja az iskolák

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migráns megküzdési stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben