A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése"

Átírás

1 SÉRÜLÉS, TRAUMA, KRÍZIS JÓVÁTÉTEL, TERÁPIA A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése Helyszín: Vakok Általános Iskolája és Diákotthona - Nádor terem (1146 Budapest XIV. kerület, Ajtósi Dürer sor. 39.)

2 MIPE SZERVEZİ BIZOTTSÁG TAGJAI: dr. Bódi Ildikó dr. Csorba János Istvánffy Gabi dr. Kárpáti Gyöngyvér Németh O. Zsuzsanna Pinterics János Simon H. Leila Szabó Margit Szélesné dr. Ferencz Edit Tudományos bizottság: Vezetı: dr. Kárpáti Gyöngyvér dr. Csorba János A KONFERENCIA VÉDNÖKE: dr. Harmatta János, az MPT elızı elnöke A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓJA: Alfred Adler Alapítvány (Kuratórium elnöke: Mihály Blanka) A Pszichoterápia Folyóirat felkérésére a XV. Vándorgyőlésrıl Punczmann Marita ír értékelı cikket. 2

3 2010. ÁPRILIS PÉNTEK REGISZTRÁCIÓ MEGNYITÓ Zenével - Közremőködik a Csalogány utcai Gyermekkórus Mővészeti vezetı: Fabényi Réka TUDOMÁNYOS PROGRAM MIPE KÖZGYŐLÉS KULTURÁLIS PROGRAM, ÁLLÓFOGADÁS PLENÁRIS ELİADÁSOK MEGNYITÓ ELİADÁSOK Üléselnök: Szélesné dr. Ferencz Edit Szélesné dr. Ferencz Edit (MIPE elnöke) Individuálpszichológia az emberismeret tudománya dr. Kósa Ádám (Europarlamenter): A fogyatékossággal élı ember helye a mai magyar társadalomban Dérczyné Somogyi Veronika (Igazgató - Vakok Általános Iskolája és Diákotthona): Az intézmény bemutatása dr. Petróczi Erzsébet: Semmittevık, lézengık avagy a hazai integráció áldozatai? Kende B. Hanna: Gyermeki szorongás, sérülés, társtalanság ellenszere a videózás vagy/és a játékdráma? dr. Brezsnyánszky László: A bátorításra alapozott gondolkodás a neveléstanokban és a nevelıi gyakorlatban MEGBESZÉLÉS SZÜNET frissítıkkel! Üléselnök: dr. Csekey László dr. Berentés Éva: Korai gyökér-élmények explorációja Ferencz Valéria: A testvérsorrend hatása a személyiségre dr. Kárpáti Gyöngyvér: Az anyai én-tudat megjelenése az adleri pszichoterápiában Birizló-Szabó Irén: Élettapasztalatok és a szenvedés MEGBESZÉLÉS SZÜNET 3

4 Üléselnök: dr. Madarász Éva 16, dr. Harrach Andor: A Bálint munka csoportok, módszer, mozgalom Pinterics János: Adler a mai pszichoszomatika tükrében dr. Németh Csilla - Tarda Gabriella - Pollák Ildikó: Traumafeldolgozás pszichodráma csoportban -...Csak miután legyıztem MEGBESZÉLÉS Közös regenerációs sajátélmény átélése. Gervai Miklós András: Wu dr. féle fejmasszázs technika MIPE KÖZGYŐLÉS. Levezetı elnök: Simon H. Leila Ünnepi kulturális program Nádor terem 1. ProFun Kamarakórus mősora Karnagy: Énekes Katalin Mősor: Erıd Iván: Viva la musica! Arbeau: Belle qui tient ma vie! Friderici: Van három jó barátom P.Certon: La, la, la (Piaci pletyka) VIII. Henrik: Pastime with good company Pitoni: Cantate domino F. Giardini: Éljen minden bájos szép nı! Balázs Árpád: Bodzavirág Bárdos Lajos: Fényes csillag Dana-dana 2. Szórakoztató mősorszám: A varázslat Elıadó: Habók János mővész - Bővészmutatvány FOGADÁS - Étterem 4

5 2010. ÁPRILIS SZOMBAT REGISZTRÁCIÓ ELİADÁSOK - 2 SZEKCIÓBAN MŐHELYEK - 4 SZEKCIÓBAN KEREKASZTAL FOGADALOMTÉTEL KONFERENCIA-ZÁRÁS A SZEKCIÓ -ELİADÁSOK Üléselnök: Szentmiklósi-Hanély Judit Bodóné Rafael Beatrix - Balog Piroska: Szívbetegség és krízis 9,15 9,30 dr. Dobó Katalin: Testi tünetek pszichológiai megközelítése a háziorvosi gyakorlatban Németh O. Zsuzsanna: A látás-vesztés krízise dr. Simony Emıke: Elıvételezett gyász okozta munkahelyi konfliktus MEGBESZÉLÉS dr. Csorba János - dr. Grósz Zsófia: Gyermekpszichiátriai gondozásban lévı serdülık kisebbértékőségi érzéseinek iskolai prediktorai dr. Gıbel Orsolya: Mertem hinni benne és megajándékozott bizalmával. Egy féliker kislány útja a magányból a közösség felé Horváth Dorottya: Videoasszisztencia felhasználása komplex gyermekjátékdráma csoportok vezetésénél MEGBESZÉLÉS 5

6 B SZEKCIÓ ELİADÁSOK Üléselnökök: dr. Fierpasz Zsuzsa és dr. Bódi Ildikó Pinterics János: Az adleri családszemlélet dr. Nagy Katalin: Az orvostanhallgatók szenzibilizálása pszichoszomatikus összefüggésekre Benczéné Tímár Irén: Az életstílus jelentısége a párválasztásban Almási Kriszta - Major Zsolt Balázs: A közösségi megtartó erı és bátorítás a szórakozóhelyek légkörének tükrében 10,00 10,10 MEGBESZÉLÉS dr. Krasznai Judit: Individuálpszichológiai egyéni kamaszterápia leválási trauma kapcsán Kocsisné Mezı Zsuzsanna - Faluvégi Judit Rita: Részképesség zavarral küzdı serdülık kompenzációs lehetıségei Istvánffy Gabriella: Individuálpszichológiai tanácsadás és terápia a gyermekvédelem különbözı szintjein MEGBESZÉLÉS SZÜNET frissítıkkel! MŐHELYEK A MŐHELY Kende B. Hanna: Gyermekvarázsbolt B MŐHELY Benczéné Tímár Irén - Némethné Foki Andrea: Szimbólumok és az életstílus C MŐHELY Drinóczky Viktória - Hegyi Nóra: Fiatalkorú bőnelkövetıknek tartott csoportok tapasztalatai D MŐHELY dr. Kárpáti Gyöngyvér - Szélesné dr. Ferencz Edit: Gyermekjátékdráma- Felnıtt nonverbális prezentáció (Kútba estem. Ki húzzon ki?) SZÜNET KEREKASZTAL Moderátor : Punczman Marita Téma: Az individuálpszichológia terápiája specifikumok, hatékonyság. Résztvevık : dr. Bugán Antal, Fodor Ildikó, Pinterics János, Szélesné dr. Ferencz Edit FOGADALOMTÉTEL - az IP teljes képzettséget megszerzett hallgatók számára A VÁNDORGYŐLÉS ZÁRÁSA 6

7 SOHA SE MONDD A KÖZÖSSÉGI MEGTARTÓ ERİ ÉS BÁTORÍTÁS A SZÓRAKOZÓHELYEK LÉGKÖRÉNEK TÜKRÉBEN HANYATLÁS ÉS RENDHAGYÓ REMÉNY. Almási Krisztina Major Zsolt Balázs Érték, Értékvesztettség, Megismerés, (Ön)Elfogadás, Bátorítás, Megtartás egy régiúj dinamikában Az értékek olyan, bizonyos mértékig stabil kijelentések, iránymutatások, végsı soron viszonypontok, amelyek oly módon szervezik az életünket, mutatnak irányt viselkedésünknek, hogy megvizsgáljuk, megismerjük ıket, és ezen ismeret birtokában döntünk, hogy elfogadjuk-e magunkra nézve érvényesnek vagy sem. A világ értékvesztettsége a mai korban azt jelenti, hogy hiányzik ez a megismerés, mondhatjuk, a megismerés, és az elfogadás élménye, gyakorlata a mindennapjainkból A társas környezet és egyén szoros kölcsönhatásában, minduntalan egymásra visszaható módon, szinte tyúk vagy tojás problémaként vezet ez a hiány a tájékozódás képtelenségéhez, az elveszettséghez a világban Egyénként nem tudjuk, nem merjük valóban elınyös tulajdonságaink mellett hiányosságainkat, fejlesztendı vonásainkat is tudomásul venni, megélni - megismerni önmagunkat. Így viszont szükségszerően az önelfogadásunk legjobb esetben is csak felszínes, eljátszott szerep szintő, divat-önismeret lesz. Azt pedig talán nem kell külön hangsúlyozni, hogy önmagunk elfogadásának hiányában esély sincs arra, hogy másokat megismerjünk, megértsünk, elfogadjunk bátorító, megtartó közösségeket alkossunk. Az elmúlt évek társadalmi, gazdasági környezetének változásai generálta nyomás pedig ezt a negatív spirált ennek az önmagára minduntalan visszaható körforgásnak a részeként csak egyre erısíti. Gondoljunk csak bele, egy állásinterjún (hogy csak egy kiragadott példát említsünk) tökéletesnek, a legjobbnak, legkiválóbbnak kell lennünk, legalábbis mutatnunk magunkat Elıadásunkban egy olyan szórakozási mőfaj a karaoke - utóbbi években történt robbanásszerő elterjedésének és sikerének hátterérıl kívánunk néhány gondolatot megosztani, amely sajátos jellegénél fogva alkalmas olyan közeget teremteni, ahol az egyén bátran felvállalhatja saját tökéletlenségét, megtapasztalhatja az elfogadást, ahol valódi megtartó közeg részese lehet saját maga is. Ami talán az értékvesztettségre adott lehetséges alternatív válaszként a sikerének a záloga Gondolatébresztésre hívunk mindenkit rendhagyó módon illusztrálva kvalitatív tapasztalatainkat! 7

8 ZSÁK A FOLTJÁT ÉLETSTÍLUS AZ ÉLETSTÍLUST Benczéné Tímár Irén Nevelési Tanácsadó, Gyır Adler szerint a párválasztás nem egy véletlen dolog, az életstílusból adódik, aszerint, hogy milyen az életstílus, annak megfelelıen választ az ember partnert. Ezek alapján a párkapcsolatban felmerülı problémák az egyén tudatalatti finalitásának részeként értendık. Társválasztásnál az egyén legfıbb célja, hogy önértékét megtartsa, ha ez veszélybe kerül, a kapcsolatban feszültség jelenik meg, Az individuálpszichológiai párterápiában is fontos szerepet kap az adleri emberkép, életszemlélet, az egyenértékőség, a bátorítás. Egy különleges eseten keresztül is szeretném bemutatni azt a munkamódot, megközelítést, ahogyan az individuálpszichológia dolgozik egy párral, továbbá azt, hogy milyen lehetıséget kínálnak a szimbólumok a kapcsolati dinamika bemutatására, korrigálására, a kreatív energiák felszabadítására. 8

9 AZ ÚN. KORAI SZOCIALIZÁCIÓS GYÖKÉR-ÉLMÉNYEK ÉS AZOK EXPLORÁCIÓJA Dr. Berentés Éva ELTE PPK Társadalom-és neveléslélektani tanszék Az élményalapú pszichoterápiák különbözı fajtáinak mőködése során meggyızı bizonyítékok sora halmozódott fel arra vonatkozóan, hogy az emberi lét korai szakaszában két olyan élmény van, amelyek legapróbb részletekig bevésıdnek az emlékezetbe, ún. COEX (=systems of condensed experience) azaz "sőrített-élmény-rendszerek" kialakulásához vezetnek (S.Grof (2008), s mély hatást gyakorolnak a késıbbi lelki fejlıdésre. 1. Az egyik magának a születésnek az élménye, a 2. pedig a személyes gyökérélmény. 1. A biológiai születés élménye: egy olyan, érzelmekben és testérzésekben gazdag, összetett jelenség, mely prototipikus formában tartalmazza a legtöbb sőrítettélmény-rendszer elemi témáit. A tudattalan perinatális rétegében gyökerezı élmények a születés 4 jól elkülönülı szakaszában, és azok élménymintáiban jelennek meg, amelyeket tipikus érzelmek, testérzések, és szimbolikus képvilág jellemez. Az emberi születésnek ezt a 4 szakaszát, az idevonatkozó szakirodalom 4 születési mátrixnak nevezi (BPM: Basic Perinatal Matrices). 2. Az elsı ún. személyes gyökérélmény(ek), mint Coex- élmény A személyes gyökérélményben megjelenı élménytartalom valójában a vizsgált személyiség ún. életprogramjaként értelmezhetı, segít tájékozódni az általa megfogalmazott problémák értelmezésében, a korrekciós irányok kijelölésében, és az adekvát terápiás eszközök kiválasztásában. A személyes gyökérélmény feltárásának módszertani elızményei. Saját, elsı emlék-technikával szerzett terápiás tapasztalataim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy az egyéni életutat késıbb jelentısen meghatározó korai szocializációs sőrített élményeket érdemes komplex, integrált szemlélettel kezelni. A személyes gyökérélmények feltárásában általam alkalmazott módszerben A. Adler elsı-emlék technikája, Francis X. Walton (Columbia Egyetem, Észak-Karolina) az egyéni életstílus elemzéséhez kidolgozott életstílus-kérdıíve, a tranzakcióanalízis sorkönyvhöz kapcsolódó elméleti- és gyakorlati eszközei, az individuálpszichológia és a jungi pszichoterápia alapfogalmai, valamint a transzperszonális pszichológia eszközei integrálódnak. A könnyen gyorsan, és személyre szabottan létrehozott, közepesen mély transz (M. Ericson technikájával) lehetıvé teszi a S. Grof által leírt belsı radar" mőködését. Ez a tudattalanból automatikusan olyan tartalmakat emel a tudatba, amelyek pszichodinamikai szempontból a legalkalmasabbak és legkönnyebben elérhetıek a tudatos feldolgozás számára. Ez a korábban leírt exploráció egy gyakorlatorientált korai szocializációs kérdéssorral egészül ki. A személyes gyökérélmény feltárásának technikája, helye és szerepe a személyiségfejlıdésben valamint a korrekcióban. A módszer lehetıvé teszi a felnıtt életvezetést tartósan színezı, befolyásoló, vagy azt jelentısen gátló tényezık felismerését, a feltárt minták életvezetési analógiáinak beazonosítását, az egyénre jellemzı érzelmi vagy kognitív típushibák felismerését, és lehetséges korrekcióját. A módszer elınyei: lényegesen lerövidíti a terápiás idıtartamot, nagymértékben kiküszöböli a terapeuta szubjektivitását, csökkenti a projekciós epizódok számát, és egyben jó önismereti eszköz. Általánosítható tapasztalatok: A feldolgozás folyamata új irányt ad a késıbbi életvezetésnek. Értékek, cselekvési stratégiák rendezıdnek át, a megoldandó életfeladat beazonosítása pedig új lendületet, felszabadulást eredményez. Gyakran jellemzı egy újfajta személyes harmónia és tudatosság kialakulása,az emberi kapcsolatokhoz való viszony jelentıs változása. Szinte minden kliensnél mérhetıen javul a magabiztosság, a feladat-és sikerorientáció, az örömre- és a boldogságra való képesség. 9

10 TAPASZTALATSZERZÉS CSAK SZENVEDÉS ÚTJÁN? Birizló-Szabó Irén Városi Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Szolnok Az ember a környezetébıl szerzett információ feldolgozásával szerzi tapasztalatait. Önmagáról is. A tapasztalatszerzés tanulási folyamatba illeszthetı. Mi a különbség a hagyományos értelemben vett tanulás és az élettapasztalat-szerzés között? Az élettapasztalás során élményeket tapasztalunk. Az élményállapotot rögzítjük az érzelmi állapot átélésével, beazonosításával. Élményállapotokat érzékelünk az érzéseinken át, mint szőrın keresztül. Ez a szőrı korlátozza az észlelési folyamatainkat, gyakran korlátozza az ép érzékszervi csatornákból származó bejövı információkat is. A társadalmi és természeti környezet, amiben élünk tompítja, vagy gyorsítja a beáramló élménylehetıségeket. De akkor mit is tapasztalunk? Egy anorexiás, egy dyslexiás és egy hyperaktív paciens bemutatásán keresztül szemléltetem az egészség helyett szenvedést választunk lehetséges módjait, a szenvedésfigyelem fennmaradását. 10

11 SZÍVBETEGSÉG ÉS KRÍZIS Bodóné Rafael Beatrix 1,2 Balog Piroska 3 1. Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Kardiológiai Rehabilitációs Osztály, Deszk, 2. Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ Pszichiátriai Klinika, Szeged 3. Semmelweis Egyetem Általános orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet, Budapest, Az akut, intenzív stresszhatások és a tartósan fennálló mindennapi stresszorok kockázati szerepét a szív-és érrendszeri megbetegedések kialakulásában számos klinikai és epidemiológiai vizsgálat támasztja alá. A fenyegetı vagy tartós munkanélküliség, közeli hozzátartozó elvesztése valamint egyéb stressztkeltı életesemény és a kardiovaszkuláris morbiditás és mortalitás közötti kapcsolat egyértelmően kimutatható. A férfiak körében a munkahelyi stressz, a nık körében a házastársi stressz kiemelt jelentıségérıl számolnak be. Azonban maga a tünet, a betegség is fontos stresszforrás. A diagnózis felállítása után a szívbetegek gyakran kerülnek fizikai, pszichés és szociális egyensúlyuk megbomlásával járó krízisállapotba. Szembesülhetnek azzal, hogy szokásos megküzdési módjaik nem mőködnek megfelelıen. A betegség miatt új feladatokkal kell megküzdeniük, és a krízishelyzetek általános velejáróival is szembesülniük kell. Számos hazai és nemzetközi kutatás mutatja akut kardiológiai eseményt követıen a szívbetegek probléma-orientált megküzdésének csökkenését. Az adleri koncepció magában foglalja a helyzetek feletti uralom megszerzését, a fogyatékosságok, problémahelyzetek leküzdését, a hátrányérzésnek teljesítményekkel való kiegyenlítését. Individuálpszichológiai nézıpontból tekintve a betegség nem más, mint egyike a kisebbrendőségi érzés oki tényezıinek, így Alfred Adler napjaink egészségpszichológiájának meghatározó alakja lehetne. 11

12 A BÁTORÍTÁSRA ALAPOZOTT GONDOLKODÁS A NEVELÉSTANOKBAN ÉS A NEVELİI GYAKORLATBAN dr. Brezsnyánszky László Nyiregyházi Fıiskola Pedagógusképzı Kar A nevelésrıl való gondolkodás és a megvalósult gyakorlat két alaphipotézist variál évezredek óta. 1. A kívülrıl irányított fejlesztés, vezetés, ami a kultúra átörökítésének, a társadalmi reprodukciónak kedvez, jórészt a közösségi érdekeket részesíti elınyben. 2. A belsı erık, késztetések érvényesüléseként felfogott fejlıdés, diszpozíciók kibontakozásának segítése pedig inkább az egyént részesíti elınyben, aki valamilyen módon belülrıl determinált a kiteljesedésre. A szélsı értékek között számos átmenet fogalmazódott meg, amelyekben a külsı és belsı tényezık súlya, aránya, a nevelıi felelısség és az önállóság jelentıségének megítélése adja a variációs összetevıket. Az irányított nevelésben a fejlesztı kezdeményezés, a külsı értékek mentén folyó, célirányos hatásszervezés, az átvállalt döntések és a felvállalt nevelıi felelısség a jellemzı. Belılük adódik a nevelıi dominancia a nevelt önállóságának adományozott jellege. A belsı erıkre alapozott nevelési felfogás önirányítást, saját döntéseket és kockázatot feltételez, a szabadság a központi érték. A mélylélektan rendkívül nagy hatást gyakorolt az emberrıl és nevelésrıl szóló gondolkodásra. A szabad, a tekintélymentes és az antipedagógia a belülrıl irányított fejlıdés eszméjét hirdette. Az IP alapú bátorító nevelés távol tartja magát a végletektıl, egyensúlyra törekszik a külsı és belsı meghatározottság érvényesítésében. Mélylélektani alapú, de erıteljesen társadalom-érzékeny elképzelés az emberrıl, a gyermekrıl, a nevelésrıl. Nem a magányos gyermekre, hanem annak életvilágára, az egész pedagógiai szituációra figyelve fogalmaz meg fejlesztési tanácsokat. Az elıadás az ún. tradicionális és modern neveléstanok szemléletével veti össze az IP alapú nevelésfelfogást, annak szakmai idıszerőségét és a gyakorlati alkalmazás lehetıségét. 12

13 GYERMEKPSZICHIÁTRIAI GONDOZÁSBAN LÉVİ SERDÜLİK KISEBBÉRTÉKŐSÉGI ÉRZÉSEINEK ISKOLAI PREDIKTORAI dr. Csorba János 1 dr. Grósz Zsófia 2 1. ELTE BGGYK, Gyógypedagógiai-Kórtani tanszék, Budapest, 2. SOTE Közegészségtani Intézet, Budapest A szerzık összefoglalják a serdülık kisebbértékőségi érzéseivel foglalkozó korábbi kutatásaik eredményeit és a Pannónia regionális gyermekpszichiátriai felméréshez csatlakozva megvizsgálják,hogy iskolai- valamint egészségmagatartási faktorok befolyásolják-e a kisebbértékőségi érzés kialakulását fiúknál és lányoknál. Meglepetésre azok a jóstényezık, melyeket jelentısnek vártak (drog,iskolai magatartásanomáliák a devianciával kapcsolatban mindkét nemnél),nem bizonyultak lényegesnek. Lányoknál és fiúknál 2-2 prediktor leplezıdött le fontosnak a kisebbértékőségi érzés vonatkozásában: lányoknál depresszió és rossz iskolai teljesítmény,fiúknál pedig dohányzás és korábbi öngyilkossági kísérlet. 13

14 TESTI TÜNETEK PSZICHOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE A HÁZIORVOSI GYAKORLATBAN dr. Dobó Katalin Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság, háziorvosi praxis A háziorvosi munka során az orvos beteg kapcsolat, az, hogy mi történik a találkozás során legtöbbször meghatározó a beteg sorsára nézve. A háziorvosi munka jellege lehetıséget nyújt arra, hogy a beteg problémája szélesebb kontextusban megjelenhessen. Az egzisztenciális, társadalmi, pszichés tényezık ismerete és figyelembevétele legtöbbször elengedhetetlen a beteg gyógyulásához. Az orvos társadalmi, kulturális, munkahelyi és családi háttere, tanulmányai, hite, vélekedése egészségrıl, betegségrıl, gyógyításról mind meghatározzák azt, ami a rendelıben történik. Tehát elmondhatjuk, hogy az orvos beteg kapcsolatot minden olyan tényezı meghatározza, ami hatással van az orvosra, és betegére. Elıadásomban arról gondolkozom, hogyan lehet a háziorvosokat érzékenyíteni a társadalmi-kulturális- pszichológiai aspektusok figyelembevételére. A háziorvosi képzésbe, továbbképzésbe, a mindennapi munkába, szupervíziós, edukatív és mentálhigiénés szempontból egyaránt, fontos lenne beilleszteni a Bálint csoportokat. Elıadásomban kitérek John Launer, angol háziorvos, családterapeuta módszerére is, a narratív családorvoslásra. Eszerint az orvos célja, hogy a beteg történetébıl, a beteggel együtt, egy jobb történetet alkossanak. Fontosnak gondolom a pszichoterápiás szakma és a szomatikus orvosok szorosabb együttmőködését, egymás jobb megismerését. Ennek egyik formája ezen a konferencián való részvételünk. 14

15 A TESTVÉRSORREND HATÁSA A SZEMÉLYISÉGRE A TESTVÉRSORBAN BETÖLTÖTT POZÍCIÓ SZERINTI ELSİSZÜLÖTT ÉS LEGFIATALABB NİK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA RORSCHACH- TESZTTEL Ferencz Valéria ELTE-TTK, Etológia Tanszék (Ph.D. hallgató) A pszichológiában számos elmélet és kutatás foglalkozik azzal, hogy a testvérsorban betöltött pozíció hogyan hat a gyermekek személyiségére. A kutatások azonban arra nem térnek ki, hogy a gyermekkorban, a testvérsori pozíció miatt megjelenı tulajdonságok a késıbbiekben is jelen vannak-e a személyiségben. Ez a kutatás éppen erre keresi a választ: Vajon van-e különbség a felnıtt nık személyiségében aszerint, hogy családjukon belül a testvérsorban hányadikként látták meg a napvilágot? A tesztben 40 fı vett részt, 18 és 59 év közötti nık: elsıszülöttek, és legfiatalabbak. A vizsgálat a személyiség struktúráját és dinamikáját feltáró projektív teszten, a Rorschach-próbán alapul, amelybıl az adott vizsgálat szempontjából releváns mutatók kerültek összevetésre a születési pozíció szerinti két csoportban. Az így kapott eredmények alapján a vizsgálatban kirajzolódott egy elsıszülöttekre, és egy legfiatalabbakra jellemzı általános személyiség képlet. Kulcsszavak: születési sorrend, Rorschach-próba, személyiség 15

16 MERTEM HINNI BENNE ÉS MEGAJÁNDÉKOZOTT BIZALMÁVAL EGY FÉLIKER KISLÁNY ÚTJA A MAGÁNYBÓL A KÖZÖSSÉG FELÉ Dr. Göbel Orsolya NYME Apáczai Csere János Kar és Újbudai Nevelési Tanácsadó Egy új, különleges kislányt vártunk az óvodai csoportba a tanév elején. Októberben érkezett, BNO kódokkal. Zárkózott, néma, autisztikus tüneteket mutató kislánnyal találkoztunk. Az önmaga körül megteremtett némaság a Varázsjátékok* nyújtotta empátiás légkörben alakult át tartalmas csenddé, amiben a szinkronmozgások közös hullámhosszt alakítottak ki felnıtt és gyermek között. A csendben megszülettek az önálló mozdulatok, a hangok, és az elsı rajzok, amiken megjelent a nagyon korai (prenatális) trauma élménye, az elvesztett ikertestvér iránt érzett mélységes fájdalom. A némaságot parancsoló, el nem gyászolt ikertestvér elengedése után fordul a kislány a Mások, a közösség felé. Ebben a folyamatban kezdett el fejlıdni elsısorban az önmagához való viszonyában, majd a felnıtt-gyermek helyzetben, s a folyamat végén felszabadult, vidám tagja lett a közösségnek. Mindehhez alap volt mélységes hitünk, a megtartó csend, amibe megérkezett a válasza. Az elıadás során ennek a folyamatnak a fordulópontjait szeretnénk bemutatni. * a Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (Gıbel, 2000) képzeletjátékai 16

17 A BÁLINT MUNKA CSOPORTOK, MÓDSZER, MOZGALOM Dr. Harrach Andor Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság Bálint Mihály ( ), a magyar származású orvos-pszichoanalitikus budapesti kezdetek után a múlt század 50-es éveiben a londoni Tavistock klinikán fejlesztette ki csoportmódszerét, melyrıl világhírő könyvében, Az orvos, a betege és a betegség (1957, London) számolt be elıször. A könyv elsı magyar kiadása 1961-ben jelent meg. Bálint egyéb pszichoanalitikus munkássága mellett élete végéig foglalkozott a késıbb róla elnevezett csoportmódszerrel. A módszer az egész világon elterjedt, alkalmazása világmozgalommá fejlıdött. Az alapkönyv az orvosi világirodalom egyik legtöbbet idézett írása, a módszer a pszichoszomatika tudományának egyik legtöbbet emlegetett forrása és mozgatórugója. A mozgalom nemzeti társaságok és a nemzetközi társaság kereteiben szervezıdik. A csoportmódszer magva az esetmegbeszélı munka. Legszélesebb alkalmazására háziorvosok körében kerül sor, de bármely segítı foglakozásban hasznos módszer, amennyiben a segítı-kliens-kapcsolat a munkának fontos része (pszichoterápia, pedagógia, szociális munka, jog, orvosképzés). Eredeti megfogalmazásban az orvosbeteg kapcsolat pszichoanalitikus alapú elemzésérıl van szó, melynek szupervízióstanulási, önismereti és személyes fejlıdési mozzanatait különböztetjük meg. Az évtizedek folyamán a módszernek több más módszerrel való kombinációja is kialakult (pl. pszichodráma, kognitív mozzanatok,mővészetterápia eszközei, stb.). A csoporttudományok fejlıdése a csoportdinamika mélyebb megértéséhez vezetett. Mai szemléletben az eset rendszerelméleti megközelítését, a segítı-klienskomplexum szociális és gazdasági beágyazottságának jelentıségét is kiemeljük. 17

18 "A HARMADIK SZEM(SZÖG) - A KAMERÁÉ". (A VIDEOASSZISZTENCIA FELHASZNÁLÁSA KOMPLEX GYERMEKJÁTÉKDRÁMA ÉS INTEGRÁLT TÁNC-, MOZGÁS, ÉS KIFEJEZÉSTERÁPIÁS CSOPORTOK VEZETÉSÉNÉL) Horváth Dorottya Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és EPSz Az individuálpszichológia fontosnak tartja az ember társadalmi lény voltát, egészlegességét, célorientáltságát. Csoportjainkban cél a gyermek személyiségének kibontakoztatása, a közösségérzés kialakítása mellett a gyermek önteremtõ- és öngyógyító törekvésének megsegítése. A gyermekjátékdráma csoportokban a gyerekek történeteket találnak ki és visznek színre. Konfliktusaikat pszichodramatikus játékban, a szimbólumok szintjén fejezik ki és dolgozzák fel. Közös cselekvésfolyamatot alakítanak ki, szerepeiket összehangolják. Mindeközben mozgósítják fantáziájukat és önmagukat kreatív alkotónak élik meg. Kisebbértékőségi érzésük nemcsak a közösségérzés erısödése által csökken, hanem mindez segítség számukra az önteremtés folyamatában. A Terézvárosi Nevelési Tanácsadóban kollégáimmal tartott csoportjainkban ezen célok eléréséhez felhasználjuk az önkifejezés más módjait is: a tánc, a mozgás, a festés és rajzolás is segítségünkre van egy egységes rendszer keretén belül. A videokamerával rögzített felvételeket is a szemlélet keretén belül használjuk fel: pl. a szülımunkában; a diagnosztikai fázisban; a csoportvezetık csoportülések utáni megbeszélésénél; a mozgásfolyamatok követésénél; a dinamikai folyamatok elemzésénél, az egyes gyermekek viselkedése okainak felderítésénél; speciális csoportoknál; konfliktushelyzetek, krízishelyzetek feldolgozásánál. Az elıadásban a szemléletmód és a tapasztalatok lényegi elemeinek ismertetése után a felhasználás területérıl hozott példák egy-két kisebb videófelvétellel kerülnek illusztrálásra. 18

19 INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS ÉS TERÁPIA A GYERMEKVÉDELEM KÜLÖNBÖZİ SZINTJEIN Istvánffy Gabriella Fıvárosi TEGYESZ A mai magyar gyermekvédelem felépítése és mőködése, ma Magyarországon, közel gyermek életét érinti kisebb nagyobb hangsúllyal. Az bizonyosnak látszik,hogy az a gyermek, aki bekerül a gyermekvédelem rendszerébe "már nem tegnap kezdte" Sorsát, sorsának alakulását szakemberek próbálják legjobb emberi és szakmai tudásuk szerint igazgatni. Az elıadó az adleri szemlélet alapján próbál összefüggéseket bemutatni az általa végzett tanácsadói munka és a gyermekpszichodrámás csoportokkal végzett terápiás tapasztalatai alapján. A gyermekvédelmi rendszerben élı gyermekek a gyermekek egy speciális csoportját alkotják, ez az alapvetés a velük való munkát is speciálisnak tekinti. 19

20 AZ ANYAI ÉN-TUDAT MEGJELENÉSE AZ ADLERI PSZICHOTERÁPIÁBAN dr. Kárpáti Gyöngyvér Kongruens, Orvosi-Pszichoterápiás Magánpraxis Az elıadás megcáfolja az adleri Életstílus determinizmusának vádját, amennyiben a gyermeket vállaló nık mély Énjének változását vizsgálja. Huszonöt nı pszichoterápiás esete utal az anyai Én-tudat kialakulásának három fázisú folyamatára (graviditas, partus, post partim idıszak). A holizmusnak megfelelıen a várandós test fiziológiai változásai a pszichikumra hatva át/széttörik a személyiség dinamikai összetevıinek egyensúlyát és szorongás, kisebbértékőségi érzés, szenvedés nyomán rétegzıdik tovább az Életstílus, azaz formálódik az anyaság. Az anyai Én-kép egészséges alakulásában fontos a fikció képzelt lehetıségként való kezelése (várandósság a fiktív gyermek), az egyéni érvényesülés megélése (szülés sikeresség, megelégedettség, befejezettség) és a közösségiség kiteljesülése (szülés után a nagycsalád, a fiatal szülık kortárs csoportja stb). A magzattal, majd az újszülöttel való kapcsolat, az intenzív egymásra utaltság létrehozzák az Életstílusban az anyai szerep rétegét, az anyaként való önfelismerést. Ennek birtokában változik a világhoz/emberekhez való kapcsolódás, új célokkal, eszközökkel és sokszor meglepı, újfajta érzésekkel. E hosszú pszichikus folyamat egy-egy szakaszát/ állomását hozták pácienseim/klienseim a terápiába s általában, rendkívül hatékony módon elég volt számukra egy-két ülés. Az idı keret összetevıi 1) a folyamat fiziológiás volta 2) az anyai szenzibilitás 3)a tudattalan folyamatának egyszeri, keresztmetszeti, tudatos áttekintése, az ön-megértés igénye 4)anyai kötelezettségek 5) fokozott felelısségérzés. A páciens egyedi élethelyzetében a hiányzó férj /gyermek apja/ jó orvos, bába, csecsemı-gondozónı / saját vérszerinti szülık stb. támogató jelenlétét a terapeuta pótolhatja az ülés ıs-bizalmi légkörében. Az átélt korrektív emocionális élmény hatására az önért-ékérzés nı, s a páciens az elég jó anya Én-tudatával képes tovább mőködni. 20

21 RÉSZKÉPESSÉG ZAVARRAL KÜZDİ SERDÜLİK KOMPENZÁCIÓS LEHETİSÉGEI Kocsisné Mezı Zsuzsanna Faluvégi Judit Rita Terézvárosi Nevelési Tanácsadó A beszédfogyatékosság miatt sajátos nevelési igényő fiatalok többszörösen veszélyeztetettek a társadalmi beilleszkedés vonatkozásában, ahol napjainkban felértékelıdött a kommunikáció minıségének szerepe az érvényesülésben. Fontos tehát, hogy azok a növendékeink, akik kora kisgyermekkoruktól egészen a serdülı éveikig súlyos nehézségekkel küzdöttek a beszéd és kifejezıkészség, az olvasás, a szövegértés, helyesírás, fogalmazás területén és ennek ellenére eljutottak a gimnáziumig, és ott állnak az érettségi küszöbén- kapjanak segítséget az érvényesüléshez, önmaguk és közlendıjük hiteles megmutatásához, szociális kompetenciáik fejlesztéséhez. Ezt a célt tőztük magunk elé egy Beszédmővelı és kommunikációs tréning megszervezésével a Terézvárosban a sajátos nevelési igényő serdülık számára. Foglalkozásaikon felhasználjuk a beszédtechnika, a kommunikáció és a drámapedagógia módszereit, melyek alkalmazásában növendékeink aktív együttmőködésére, érdeklıdésére és belsı motivációjára építünk, abban a reményben, hogy a szó valós és átvitt értelmében is megtalálják, és bátran szólnak a saját hangjukon. 21

Az individuálpszichológiáról röviden

Az individuálpszichológiáról röviden Az individuálpszichológiáról röviden Az individuálpszichológia mélylélektani irányzat, mely az emberi psziché tudattalan régiójának szerepét elismeri. E mellett a személyiség társadalmi-lény voltát helyezi

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen Schola Europa Akadémia Szakközépiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttmőködésben Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen A dolgozatot készítette Kaszás Lilla Ifjúságsegítı

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése Készítette: Minyin Gabriella Témavezetı: Szabó Laura 2010. Tartalomjegyzék Bevezetı..

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY

KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében szakképzést és pályaorientációt segítı középiskolai szolgáltatáscsomag kidolgozása címő program (3841) keretében megvalósuló

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat Mentálhigiéné Szitó Imre - 2004. internetes kézirat A mentálhigiéné kifejezés az angolszász szakirodalomban legkorábban 1843-ban lelhetı fel. Az 1900-as évek elején e szóhasználat arra utalt, hogy bánjanak

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2012 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ

Részletesebben

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...4 1.2 HIPOTÉZIS...4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...5 2.1 A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA...6 2.2 LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ...6 2.3 POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ...7

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

Simon István Ágoston

Simon István Ágoston A gyógytestnevelés tantárgy vizsgálata az új típusú tanár diák kapcsolatrendszerben Doktori értekezés Simon István Ágoston Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományok Doktori Iskola (Sport és Társadalomtudomány)

Részletesebben

A nyomdai munkálatokat a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) végezte.

A nyomdai munkálatokat a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) végezte. SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Mveldésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztje: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztették: Kedves Tímea és Varga Zsuzsanna

Részletesebben

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása A SZERVEZETEK ELMÉLETEI A szervezet, mint gép Ennek a szemléletnek a lényege az, hogy a szervezet bizonyos célok elérése érdekében ésszerően strukturált munkatevékenységek és munkakörök összessége, amelyben

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 VÉGLEGES A6-0249/2006 18.7.2006 JELENTÉS a népesség mentális egészségének javításáról. Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiája felé (2006/2058(INI))

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl

PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl Tartalomjegyzék 1. Az iskola képzési rendje... 4 1.1. Képzési irányok...4 1.2. Az iskola munkarendje...4 1.2.1. A gimnázium általános

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SEGÉDLET A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUS- KÉPZÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁSÁHOZ KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2/B PROJEKT KERETÉBEN A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET KÖZREMŐKÖDÉSÉVEL

Részletesebben

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária Publication date ESZTERGOM, 2012 Tartalom BEVEZETÉS... 1 A TANÁCSADÁS

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben