A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése"

Átírás

1 SÉRÜLÉS, TRAUMA, KRÍZIS JÓVÁTÉTEL, TERÁPIA A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése Helyszín: Vakok Általános Iskolája és Diákotthona - Nádor terem (1146 Budapest XIV. kerület, Ajtósi Dürer sor. 39.)

2 MIPE SZERVEZİ BIZOTTSÁG TAGJAI: dr. Bódi Ildikó dr. Csorba János Istvánffy Gabi dr. Kárpáti Gyöngyvér Németh O. Zsuzsanna Pinterics János Simon H. Leila Szabó Margit Szélesné dr. Ferencz Edit Tudományos bizottság: Vezetı: dr. Kárpáti Gyöngyvér dr. Csorba János A KONFERENCIA VÉDNÖKE: dr. Harmatta János, az MPT elızı elnöke A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓJA: Alfred Adler Alapítvány (Kuratórium elnöke: Mihály Blanka) A Pszichoterápia Folyóirat felkérésére a XV. Vándorgyőlésrıl Punczmann Marita ír értékelı cikket. 2

3 2010. ÁPRILIS PÉNTEK REGISZTRÁCIÓ MEGNYITÓ Zenével - Közremőködik a Csalogány utcai Gyermekkórus Mővészeti vezetı: Fabényi Réka TUDOMÁNYOS PROGRAM MIPE KÖZGYŐLÉS KULTURÁLIS PROGRAM, ÁLLÓFOGADÁS PLENÁRIS ELİADÁSOK MEGNYITÓ ELİADÁSOK Üléselnök: Szélesné dr. Ferencz Edit Szélesné dr. Ferencz Edit (MIPE elnöke) Individuálpszichológia az emberismeret tudománya dr. Kósa Ádám (Europarlamenter): A fogyatékossággal élı ember helye a mai magyar társadalomban Dérczyné Somogyi Veronika (Igazgató - Vakok Általános Iskolája és Diákotthona): Az intézmény bemutatása dr. Petróczi Erzsébet: Semmittevık, lézengık avagy a hazai integráció áldozatai? Kende B. Hanna: Gyermeki szorongás, sérülés, társtalanság ellenszere a videózás vagy/és a játékdráma? dr. Brezsnyánszky László: A bátorításra alapozott gondolkodás a neveléstanokban és a nevelıi gyakorlatban MEGBESZÉLÉS SZÜNET frissítıkkel! Üléselnök: dr. Csekey László dr. Berentés Éva: Korai gyökér-élmények explorációja Ferencz Valéria: A testvérsorrend hatása a személyiségre dr. Kárpáti Gyöngyvér: Az anyai én-tudat megjelenése az adleri pszichoterápiában Birizló-Szabó Irén: Élettapasztalatok és a szenvedés MEGBESZÉLÉS SZÜNET 3

4 Üléselnök: dr. Madarász Éva 16, dr. Harrach Andor: A Bálint munka csoportok, módszer, mozgalom Pinterics János: Adler a mai pszichoszomatika tükrében dr. Németh Csilla - Tarda Gabriella - Pollák Ildikó: Traumafeldolgozás pszichodráma csoportban -...Csak miután legyıztem MEGBESZÉLÉS Közös regenerációs sajátélmény átélése. Gervai Miklós András: Wu dr. féle fejmasszázs technika MIPE KÖZGYŐLÉS. Levezetı elnök: Simon H. Leila Ünnepi kulturális program Nádor terem 1. ProFun Kamarakórus mősora Karnagy: Énekes Katalin Mősor: Erıd Iván: Viva la musica! Arbeau: Belle qui tient ma vie! Friderici: Van három jó barátom P.Certon: La, la, la (Piaci pletyka) VIII. Henrik: Pastime with good company Pitoni: Cantate domino F. Giardini: Éljen minden bájos szép nı! Balázs Árpád: Bodzavirág Bárdos Lajos: Fényes csillag Dana-dana 2. Szórakoztató mősorszám: A varázslat Elıadó: Habók János mővész - Bővészmutatvány FOGADÁS - Étterem 4

5 2010. ÁPRILIS SZOMBAT REGISZTRÁCIÓ ELİADÁSOK - 2 SZEKCIÓBAN MŐHELYEK - 4 SZEKCIÓBAN KEREKASZTAL FOGADALOMTÉTEL KONFERENCIA-ZÁRÁS A SZEKCIÓ -ELİADÁSOK Üléselnök: Szentmiklósi-Hanély Judit Bodóné Rafael Beatrix - Balog Piroska: Szívbetegség és krízis 9,15 9,30 dr. Dobó Katalin: Testi tünetek pszichológiai megközelítése a háziorvosi gyakorlatban Németh O. Zsuzsanna: A látás-vesztés krízise dr. Simony Emıke: Elıvételezett gyász okozta munkahelyi konfliktus MEGBESZÉLÉS dr. Csorba János - dr. Grósz Zsófia: Gyermekpszichiátriai gondozásban lévı serdülık kisebbértékőségi érzéseinek iskolai prediktorai dr. Gıbel Orsolya: Mertem hinni benne és megajándékozott bizalmával. Egy féliker kislány útja a magányból a közösség felé Horváth Dorottya: Videoasszisztencia felhasználása komplex gyermekjátékdráma csoportok vezetésénél MEGBESZÉLÉS 5

6 B SZEKCIÓ ELİADÁSOK Üléselnökök: dr. Fierpasz Zsuzsa és dr. Bódi Ildikó Pinterics János: Az adleri családszemlélet dr. Nagy Katalin: Az orvostanhallgatók szenzibilizálása pszichoszomatikus összefüggésekre Benczéné Tímár Irén: Az életstílus jelentısége a párválasztásban Almási Kriszta - Major Zsolt Balázs: A közösségi megtartó erı és bátorítás a szórakozóhelyek légkörének tükrében 10,00 10,10 MEGBESZÉLÉS dr. Krasznai Judit: Individuálpszichológiai egyéni kamaszterápia leválási trauma kapcsán Kocsisné Mezı Zsuzsanna - Faluvégi Judit Rita: Részképesség zavarral küzdı serdülık kompenzációs lehetıségei Istvánffy Gabriella: Individuálpszichológiai tanácsadás és terápia a gyermekvédelem különbözı szintjein MEGBESZÉLÉS SZÜNET frissítıkkel! MŐHELYEK A MŐHELY Kende B. Hanna: Gyermekvarázsbolt B MŐHELY Benczéné Tímár Irén - Némethné Foki Andrea: Szimbólumok és az életstílus C MŐHELY Drinóczky Viktória - Hegyi Nóra: Fiatalkorú bőnelkövetıknek tartott csoportok tapasztalatai D MŐHELY dr. Kárpáti Gyöngyvér - Szélesné dr. Ferencz Edit: Gyermekjátékdráma- Felnıtt nonverbális prezentáció (Kútba estem. Ki húzzon ki?) SZÜNET KEREKASZTAL Moderátor : Punczman Marita Téma: Az individuálpszichológia terápiája specifikumok, hatékonyság. Résztvevık : dr. Bugán Antal, Fodor Ildikó, Pinterics János, Szélesné dr. Ferencz Edit FOGADALOMTÉTEL - az IP teljes képzettséget megszerzett hallgatók számára A VÁNDORGYŐLÉS ZÁRÁSA 6

7 SOHA SE MONDD A KÖZÖSSÉGI MEGTARTÓ ERİ ÉS BÁTORÍTÁS A SZÓRAKOZÓHELYEK LÉGKÖRÉNEK TÜKRÉBEN HANYATLÁS ÉS RENDHAGYÓ REMÉNY. Almási Krisztina Major Zsolt Balázs Érték, Értékvesztettség, Megismerés, (Ön)Elfogadás, Bátorítás, Megtartás egy régiúj dinamikában Az értékek olyan, bizonyos mértékig stabil kijelentések, iránymutatások, végsı soron viszonypontok, amelyek oly módon szervezik az életünket, mutatnak irányt viselkedésünknek, hogy megvizsgáljuk, megismerjük ıket, és ezen ismeret birtokában döntünk, hogy elfogadjuk-e magunkra nézve érvényesnek vagy sem. A világ értékvesztettsége a mai korban azt jelenti, hogy hiányzik ez a megismerés, mondhatjuk, a megismerés, és az elfogadás élménye, gyakorlata a mindennapjainkból A társas környezet és egyén szoros kölcsönhatásában, minduntalan egymásra visszaható módon, szinte tyúk vagy tojás problémaként vezet ez a hiány a tájékozódás képtelenségéhez, az elveszettséghez a világban Egyénként nem tudjuk, nem merjük valóban elınyös tulajdonságaink mellett hiányosságainkat, fejlesztendı vonásainkat is tudomásul venni, megélni - megismerni önmagunkat. Így viszont szükségszerően az önelfogadásunk legjobb esetben is csak felszínes, eljátszott szerep szintő, divat-önismeret lesz. Azt pedig talán nem kell külön hangsúlyozni, hogy önmagunk elfogadásának hiányában esély sincs arra, hogy másokat megismerjünk, megértsünk, elfogadjunk bátorító, megtartó közösségeket alkossunk. Az elmúlt évek társadalmi, gazdasági környezetének változásai generálta nyomás pedig ezt a negatív spirált ennek az önmagára minduntalan visszaható körforgásnak a részeként csak egyre erısíti. Gondoljunk csak bele, egy állásinterjún (hogy csak egy kiragadott példát említsünk) tökéletesnek, a legjobbnak, legkiválóbbnak kell lennünk, legalábbis mutatnunk magunkat Elıadásunkban egy olyan szórakozási mőfaj a karaoke - utóbbi években történt robbanásszerő elterjedésének és sikerének hátterérıl kívánunk néhány gondolatot megosztani, amely sajátos jellegénél fogva alkalmas olyan közeget teremteni, ahol az egyén bátran felvállalhatja saját tökéletlenségét, megtapasztalhatja az elfogadást, ahol valódi megtartó közeg részese lehet saját maga is. Ami talán az értékvesztettségre adott lehetséges alternatív válaszként a sikerének a záloga Gondolatébresztésre hívunk mindenkit rendhagyó módon illusztrálva kvalitatív tapasztalatainkat! 7

8 ZSÁK A FOLTJÁT ÉLETSTÍLUS AZ ÉLETSTÍLUST Benczéné Tímár Irén Nevelési Tanácsadó, Gyır Adler szerint a párválasztás nem egy véletlen dolog, az életstílusból adódik, aszerint, hogy milyen az életstílus, annak megfelelıen választ az ember partnert. Ezek alapján a párkapcsolatban felmerülı problémák az egyén tudatalatti finalitásának részeként értendık. Társválasztásnál az egyén legfıbb célja, hogy önértékét megtartsa, ha ez veszélybe kerül, a kapcsolatban feszültség jelenik meg, Az individuálpszichológiai párterápiában is fontos szerepet kap az adleri emberkép, életszemlélet, az egyenértékőség, a bátorítás. Egy különleges eseten keresztül is szeretném bemutatni azt a munkamódot, megközelítést, ahogyan az individuálpszichológia dolgozik egy párral, továbbá azt, hogy milyen lehetıséget kínálnak a szimbólumok a kapcsolati dinamika bemutatására, korrigálására, a kreatív energiák felszabadítására. 8

9 AZ ÚN. KORAI SZOCIALIZÁCIÓS GYÖKÉR-ÉLMÉNYEK ÉS AZOK EXPLORÁCIÓJA Dr. Berentés Éva ELTE PPK Társadalom-és neveléslélektani tanszék Az élményalapú pszichoterápiák különbözı fajtáinak mőködése során meggyızı bizonyítékok sora halmozódott fel arra vonatkozóan, hogy az emberi lét korai szakaszában két olyan élmény van, amelyek legapróbb részletekig bevésıdnek az emlékezetbe, ún. COEX (=systems of condensed experience) azaz "sőrített-élmény-rendszerek" kialakulásához vezetnek (S.Grof (2008), s mély hatást gyakorolnak a késıbbi lelki fejlıdésre. 1. Az egyik magának a születésnek az élménye, a 2. pedig a személyes gyökérélmény. 1. A biológiai születés élménye: egy olyan, érzelmekben és testérzésekben gazdag, összetett jelenség, mely prototipikus formában tartalmazza a legtöbb sőrítettélmény-rendszer elemi témáit. A tudattalan perinatális rétegében gyökerezı élmények a születés 4 jól elkülönülı szakaszában, és azok élménymintáiban jelennek meg, amelyeket tipikus érzelmek, testérzések, és szimbolikus képvilág jellemez. Az emberi születésnek ezt a 4 szakaszát, az idevonatkozó szakirodalom 4 születési mátrixnak nevezi (BPM: Basic Perinatal Matrices). 2. Az elsı ún. személyes gyökérélmény(ek), mint Coex- élmény A személyes gyökérélményben megjelenı élménytartalom valójában a vizsgált személyiség ún. életprogramjaként értelmezhetı, segít tájékozódni az általa megfogalmazott problémák értelmezésében, a korrekciós irányok kijelölésében, és az adekvát terápiás eszközök kiválasztásában. A személyes gyökérélmény feltárásának módszertani elızményei. Saját, elsı emlék-technikával szerzett terápiás tapasztalataim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy az egyéni életutat késıbb jelentısen meghatározó korai szocializációs sőrített élményeket érdemes komplex, integrált szemlélettel kezelni. A személyes gyökérélmények feltárásában általam alkalmazott módszerben A. Adler elsı-emlék technikája, Francis X. Walton (Columbia Egyetem, Észak-Karolina) az egyéni életstílus elemzéséhez kidolgozott életstílus-kérdıíve, a tranzakcióanalízis sorkönyvhöz kapcsolódó elméleti- és gyakorlati eszközei, az individuálpszichológia és a jungi pszichoterápia alapfogalmai, valamint a transzperszonális pszichológia eszközei integrálódnak. A könnyen gyorsan, és személyre szabottan létrehozott, közepesen mély transz (M. Ericson technikájával) lehetıvé teszi a S. Grof által leírt belsı radar" mőködését. Ez a tudattalanból automatikusan olyan tartalmakat emel a tudatba, amelyek pszichodinamikai szempontból a legalkalmasabbak és legkönnyebben elérhetıek a tudatos feldolgozás számára. Ez a korábban leírt exploráció egy gyakorlatorientált korai szocializációs kérdéssorral egészül ki. A személyes gyökérélmény feltárásának technikája, helye és szerepe a személyiségfejlıdésben valamint a korrekcióban. A módszer lehetıvé teszi a felnıtt életvezetést tartósan színezı, befolyásoló, vagy azt jelentısen gátló tényezık felismerését, a feltárt minták életvezetési analógiáinak beazonosítását, az egyénre jellemzı érzelmi vagy kognitív típushibák felismerését, és lehetséges korrekcióját. A módszer elınyei: lényegesen lerövidíti a terápiás idıtartamot, nagymértékben kiküszöböli a terapeuta szubjektivitását, csökkenti a projekciós epizódok számát, és egyben jó önismereti eszköz. Általánosítható tapasztalatok: A feldolgozás folyamata új irányt ad a késıbbi életvezetésnek. Értékek, cselekvési stratégiák rendezıdnek át, a megoldandó életfeladat beazonosítása pedig új lendületet, felszabadulást eredményez. Gyakran jellemzı egy újfajta személyes harmónia és tudatosság kialakulása,az emberi kapcsolatokhoz való viszony jelentıs változása. Szinte minden kliensnél mérhetıen javul a magabiztosság, a feladat-és sikerorientáció, az örömre- és a boldogságra való képesség. 9

10 TAPASZTALATSZERZÉS CSAK SZENVEDÉS ÚTJÁN? Birizló-Szabó Irén Városi Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Szolnok Az ember a környezetébıl szerzett információ feldolgozásával szerzi tapasztalatait. Önmagáról is. A tapasztalatszerzés tanulási folyamatba illeszthetı. Mi a különbség a hagyományos értelemben vett tanulás és az élettapasztalat-szerzés között? Az élettapasztalás során élményeket tapasztalunk. Az élményállapotot rögzítjük az érzelmi állapot átélésével, beazonosításával. Élményállapotokat érzékelünk az érzéseinken át, mint szőrın keresztül. Ez a szőrı korlátozza az észlelési folyamatainkat, gyakran korlátozza az ép érzékszervi csatornákból származó bejövı információkat is. A társadalmi és természeti környezet, amiben élünk tompítja, vagy gyorsítja a beáramló élménylehetıségeket. De akkor mit is tapasztalunk? Egy anorexiás, egy dyslexiás és egy hyperaktív paciens bemutatásán keresztül szemléltetem az egészség helyett szenvedést választunk lehetséges módjait, a szenvedésfigyelem fennmaradását. 10

11 SZÍVBETEGSÉG ÉS KRÍZIS Bodóné Rafael Beatrix 1,2 Balog Piroska 3 1. Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Kardiológiai Rehabilitációs Osztály, Deszk, 2. Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ Pszichiátriai Klinika, Szeged 3. Semmelweis Egyetem Általános orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet, Budapest, Az akut, intenzív stresszhatások és a tartósan fennálló mindennapi stresszorok kockázati szerepét a szív-és érrendszeri megbetegedések kialakulásában számos klinikai és epidemiológiai vizsgálat támasztja alá. A fenyegetı vagy tartós munkanélküliség, közeli hozzátartozó elvesztése valamint egyéb stressztkeltı életesemény és a kardiovaszkuláris morbiditás és mortalitás közötti kapcsolat egyértelmően kimutatható. A férfiak körében a munkahelyi stressz, a nık körében a házastársi stressz kiemelt jelentıségérıl számolnak be. Azonban maga a tünet, a betegség is fontos stresszforrás. A diagnózis felállítása után a szívbetegek gyakran kerülnek fizikai, pszichés és szociális egyensúlyuk megbomlásával járó krízisállapotba. Szembesülhetnek azzal, hogy szokásos megküzdési módjaik nem mőködnek megfelelıen. A betegség miatt új feladatokkal kell megküzdeniük, és a krízishelyzetek általános velejáróival is szembesülniük kell. Számos hazai és nemzetközi kutatás mutatja akut kardiológiai eseményt követıen a szívbetegek probléma-orientált megküzdésének csökkenését. Az adleri koncepció magában foglalja a helyzetek feletti uralom megszerzését, a fogyatékosságok, problémahelyzetek leküzdését, a hátrányérzésnek teljesítményekkel való kiegyenlítését. Individuálpszichológiai nézıpontból tekintve a betegség nem más, mint egyike a kisebbrendőségi érzés oki tényezıinek, így Alfred Adler napjaink egészségpszichológiájának meghatározó alakja lehetne. 11

12 A BÁTORÍTÁSRA ALAPOZOTT GONDOLKODÁS A NEVELÉSTANOKBAN ÉS A NEVELİI GYAKORLATBAN dr. Brezsnyánszky László Nyiregyházi Fıiskola Pedagógusképzı Kar A nevelésrıl való gondolkodás és a megvalósult gyakorlat két alaphipotézist variál évezredek óta. 1. A kívülrıl irányított fejlesztés, vezetés, ami a kultúra átörökítésének, a társadalmi reprodukciónak kedvez, jórészt a közösségi érdekeket részesíti elınyben. 2. A belsı erık, késztetések érvényesüléseként felfogott fejlıdés, diszpozíciók kibontakozásának segítése pedig inkább az egyént részesíti elınyben, aki valamilyen módon belülrıl determinált a kiteljesedésre. A szélsı értékek között számos átmenet fogalmazódott meg, amelyekben a külsı és belsı tényezık súlya, aránya, a nevelıi felelısség és az önállóság jelentıségének megítélése adja a variációs összetevıket. Az irányított nevelésben a fejlesztı kezdeményezés, a külsı értékek mentén folyó, célirányos hatásszervezés, az átvállalt döntések és a felvállalt nevelıi felelısség a jellemzı. Belılük adódik a nevelıi dominancia a nevelt önállóságának adományozott jellege. A belsı erıkre alapozott nevelési felfogás önirányítást, saját döntéseket és kockázatot feltételez, a szabadság a központi érték. A mélylélektan rendkívül nagy hatást gyakorolt az emberrıl és nevelésrıl szóló gondolkodásra. A szabad, a tekintélymentes és az antipedagógia a belülrıl irányított fejlıdés eszméjét hirdette. Az IP alapú bátorító nevelés távol tartja magát a végletektıl, egyensúlyra törekszik a külsı és belsı meghatározottság érvényesítésében. Mélylélektani alapú, de erıteljesen társadalom-érzékeny elképzelés az emberrıl, a gyermekrıl, a nevelésrıl. Nem a magányos gyermekre, hanem annak életvilágára, az egész pedagógiai szituációra figyelve fogalmaz meg fejlesztési tanácsokat. Az elıadás az ún. tradicionális és modern neveléstanok szemléletével veti össze az IP alapú nevelésfelfogást, annak szakmai idıszerőségét és a gyakorlati alkalmazás lehetıségét. 12

13 GYERMEKPSZICHIÁTRIAI GONDOZÁSBAN LÉVİ SERDÜLİK KISEBBÉRTÉKŐSÉGI ÉRZÉSEINEK ISKOLAI PREDIKTORAI dr. Csorba János 1 dr. Grósz Zsófia 2 1. ELTE BGGYK, Gyógypedagógiai-Kórtani tanszék, Budapest, 2. SOTE Közegészségtani Intézet, Budapest A szerzık összefoglalják a serdülık kisebbértékőségi érzéseivel foglalkozó korábbi kutatásaik eredményeit és a Pannónia regionális gyermekpszichiátriai felméréshez csatlakozva megvizsgálják,hogy iskolai- valamint egészségmagatartási faktorok befolyásolják-e a kisebbértékőségi érzés kialakulását fiúknál és lányoknál. Meglepetésre azok a jóstényezık, melyeket jelentısnek vártak (drog,iskolai magatartásanomáliák a devianciával kapcsolatban mindkét nemnél),nem bizonyultak lényegesnek. Lányoknál és fiúknál 2-2 prediktor leplezıdött le fontosnak a kisebbértékőségi érzés vonatkozásában: lányoknál depresszió és rossz iskolai teljesítmény,fiúknál pedig dohányzás és korábbi öngyilkossági kísérlet. 13

14 TESTI TÜNETEK PSZICHOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE A HÁZIORVOSI GYAKORLATBAN dr. Dobó Katalin Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság, háziorvosi praxis A háziorvosi munka során az orvos beteg kapcsolat, az, hogy mi történik a találkozás során legtöbbször meghatározó a beteg sorsára nézve. A háziorvosi munka jellege lehetıséget nyújt arra, hogy a beteg problémája szélesebb kontextusban megjelenhessen. Az egzisztenciális, társadalmi, pszichés tényezık ismerete és figyelembevétele legtöbbször elengedhetetlen a beteg gyógyulásához. Az orvos társadalmi, kulturális, munkahelyi és családi háttere, tanulmányai, hite, vélekedése egészségrıl, betegségrıl, gyógyításról mind meghatározzák azt, ami a rendelıben történik. Tehát elmondhatjuk, hogy az orvos beteg kapcsolatot minden olyan tényezı meghatározza, ami hatással van az orvosra, és betegére. Elıadásomban arról gondolkozom, hogyan lehet a háziorvosokat érzékenyíteni a társadalmi-kulturális- pszichológiai aspektusok figyelembevételére. A háziorvosi képzésbe, továbbképzésbe, a mindennapi munkába, szupervíziós, edukatív és mentálhigiénés szempontból egyaránt, fontos lenne beilleszteni a Bálint csoportokat. Elıadásomban kitérek John Launer, angol háziorvos, családterapeuta módszerére is, a narratív családorvoslásra. Eszerint az orvos célja, hogy a beteg történetébıl, a beteggel együtt, egy jobb történetet alkossanak. Fontosnak gondolom a pszichoterápiás szakma és a szomatikus orvosok szorosabb együttmőködését, egymás jobb megismerését. Ennek egyik formája ezen a konferencián való részvételünk. 14

15 A TESTVÉRSORREND HATÁSA A SZEMÉLYISÉGRE A TESTVÉRSORBAN BETÖLTÖTT POZÍCIÓ SZERINTI ELSİSZÜLÖTT ÉS LEGFIATALABB NİK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA RORSCHACH- TESZTTEL Ferencz Valéria ELTE-TTK, Etológia Tanszék (Ph.D. hallgató) A pszichológiában számos elmélet és kutatás foglalkozik azzal, hogy a testvérsorban betöltött pozíció hogyan hat a gyermekek személyiségére. A kutatások azonban arra nem térnek ki, hogy a gyermekkorban, a testvérsori pozíció miatt megjelenı tulajdonságok a késıbbiekben is jelen vannak-e a személyiségben. Ez a kutatás éppen erre keresi a választ: Vajon van-e különbség a felnıtt nık személyiségében aszerint, hogy családjukon belül a testvérsorban hányadikként látták meg a napvilágot? A tesztben 40 fı vett részt, 18 és 59 év közötti nık: elsıszülöttek, és legfiatalabbak. A vizsgálat a személyiség struktúráját és dinamikáját feltáró projektív teszten, a Rorschach-próbán alapul, amelybıl az adott vizsgálat szempontjából releváns mutatók kerültek összevetésre a születési pozíció szerinti két csoportban. Az így kapott eredmények alapján a vizsgálatban kirajzolódott egy elsıszülöttekre, és egy legfiatalabbakra jellemzı általános személyiség képlet. Kulcsszavak: születési sorrend, Rorschach-próba, személyiség 15

16 MERTEM HINNI BENNE ÉS MEGAJÁNDÉKOZOTT BIZALMÁVAL EGY FÉLIKER KISLÁNY ÚTJA A MAGÁNYBÓL A KÖZÖSSÉG FELÉ Dr. Göbel Orsolya NYME Apáczai Csere János Kar és Újbudai Nevelési Tanácsadó Egy új, különleges kislányt vártunk az óvodai csoportba a tanév elején. Októberben érkezett, BNO kódokkal. Zárkózott, néma, autisztikus tüneteket mutató kislánnyal találkoztunk. Az önmaga körül megteremtett némaság a Varázsjátékok* nyújtotta empátiás légkörben alakult át tartalmas csenddé, amiben a szinkronmozgások közös hullámhosszt alakítottak ki felnıtt és gyermek között. A csendben megszülettek az önálló mozdulatok, a hangok, és az elsı rajzok, amiken megjelent a nagyon korai (prenatális) trauma élménye, az elvesztett ikertestvér iránt érzett mélységes fájdalom. A némaságot parancsoló, el nem gyászolt ikertestvér elengedése után fordul a kislány a Mások, a közösség felé. Ebben a folyamatban kezdett el fejlıdni elsısorban az önmagához való viszonyában, majd a felnıtt-gyermek helyzetben, s a folyamat végén felszabadult, vidám tagja lett a közösségnek. Mindehhez alap volt mélységes hitünk, a megtartó csend, amibe megérkezett a válasza. Az elıadás során ennek a folyamatnak a fordulópontjait szeretnénk bemutatni. * a Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (Gıbel, 2000) képzeletjátékai 16

17 A BÁLINT MUNKA CSOPORTOK, MÓDSZER, MOZGALOM Dr. Harrach Andor Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság Bálint Mihály ( ), a magyar származású orvos-pszichoanalitikus budapesti kezdetek után a múlt század 50-es éveiben a londoni Tavistock klinikán fejlesztette ki csoportmódszerét, melyrıl világhírő könyvében, Az orvos, a betege és a betegség (1957, London) számolt be elıször. A könyv elsı magyar kiadása 1961-ben jelent meg. Bálint egyéb pszichoanalitikus munkássága mellett élete végéig foglalkozott a késıbb róla elnevezett csoportmódszerrel. A módszer az egész világon elterjedt, alkalmazása világmozgalommá fejlıdött. Az alapkönyv az orvosi világirodalom egyik legtöbbet idézett írása, a módszer a pszichoszomatika tudományának egyik legtöbbet emlegetett forrása és mozgatórugója. A mozgalom nemzeti társaságok és a nemzetközi társaság kereteiben szervezıdik. A csoportmódszer magva az esetmegbeszélı munka. Legszélesebb alkalmazására háziorvosok körében kerül sor, de bármely segítı foglakozásban hasznos módszer, amennyiben a segítı-kliens-kapcsolat a munkának fontos része (pszichoterápia, pedagógia, szociális munka, jog, orvosképzés). Eredeti megfogalmazásban az orvosbeteg kapcsolat pszichoanalitikus alapú elemzésérıl van szó, melynek szupervízióstanulási, önismereti és személyes fejlıdési mozzanatait különböztetjük meg. Az évtizedek folyamán a módszernek több más módszerrel való kombinációja is kialakult (pl. pszichodráma, kognitív mozzanatok,mővészetterápia eszközei, stb.). A csoporttudományok fejlıdése a csoportdinamika mélyebb megértéséhez vezetett. Mai szemléletben az eset rendszerelméleti megközelítését, a segítı-klienskomplexum szociális és gazdasági beágyazottságának jelentıségét is kiemeljük. 17

18 "A HARMADIK SZEM(SZÖG) - A KAMERÁÉ". (A VIDEOASSZISZTENCIA FELHASZNÁLÁSA KOMPLEX GYERMEKJÁTÉKDRÁMA ÉS INTEGRÁLT TÁNC-, MOZGÁS, ÉS KIFEJEZÉSTERÁPIÁS CSOPORTOK VEZETÉSÉNÉL) Horváth Dorottya Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és EPSz Az individuálpszichológia fontosnak tartja az ember társadalmi lény voltát, egészlegességét, célorientáltságát. Csoportjainkban cél a gyermek személyiségének kibontakoztatása, a közösségérzés kialakítása mellett a gyermek önteremtõ- és öngyógyító törekvésének megsegítése. A gyermekjátékdráma csoportokban a gyerekek történeteket találnak ki és visznek színre. Konfliktusaikat pszichodramatikus játékban, a szimbólumok szintjén fejezik ki és dolgozzák fel. Közös cselekvésfolyamatot alakítanak ki, szerepeiket összehangolják. Mindeközben mozgósítják fantáziájukat és önmagukat kreatív alkotónak élik meg. Kisebbértékőségi érzésük nemcsak a közösségérzés erısödése által csökken, hanem mindez segítség számukra az önteremtés folyamatában. A Terézvárosi Nevelési Tanácsadóban kollégáimmal tartott csoportjainkban ezen célok eléréséhez felhasználjuk az önkifejezés más módjait is: a tánc, a mozgás, a festés és rajzolás is segítségünkre van egy egységes rendszer keretén belül. A videokamerával rögzített felvételeket is a szemlélet keretén belül használjuk fel: pl. a szülımunkában; a diagnosztikai fázisban; a csoportvezetık csoportülések utáni megbeszélésénél; a mozgásfolyamatok követésénél; a dinamikai folyamatok elemzésénél, az egyes gyermekek viselkedése okainak felderítésénél; speciális csoportoknál; konfliktushelyzetek, krízishelyzetek feldolgozásánál. Az elıadásban a szemléletmód és a tapasztalatok lényegi elemeinek ismertetése után a felhasználás területérıl hozott példák egy-két kisebb videófelvétellel kerülnek illusztrálásra. 18

19 INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS ÉS TERÁPIA A GYERMEKVÉDELEM KÜLÖNBÖZİ SZINTJEIN Istvánffy Gabriella Fıvárosi TEGYESZ A mai magyar gyermekvédelem felépítése és mőködése, ma Magyarországon, közel gyermek életét érinti kisebb nagyobb hangsúllyal. Az bizonyosnak látszik,hogy az a gyermek, aki bekerül a gyermekvédelem rendszerébe "már nem tegnap kezdte" Sorsát, sorsának alakulását szakemberek próbálják legjobb emberi és szakmai tudásuk szerint igazgatni. Az elıadó az adleri szemlélet alapján próbál összefüggéseket bemutatni az általa végzett tanácsadói munka és a gyermekpszichodrámás csoportokkal végzett terápiás tapasztalatai alapján. A gyermekvédelmi rendszerben élı gyermekek a gyermekek egy speciális csoportját alkotják, ez az alapvetés a velük való munkát is speciálisnak tekinti. 19

20 AZ ANYAI ÉN-TUDAT MEGJELENÉSE AZ ADLERI PSZICHOTERÁPIÁBAN dr. Kárpáti Gyöngyvér Kongruens, Orvosi-Pszichoterápiás Magánpraxis Az elıadás megcáfolja az adleri Életstílus determinizmusának vádját, amennyiben a gyermeket vállaló nık mély Énjének változását vizsgálja. Huszonöt nı pszichoterápiás esete utal az anyai Én-tudat kialakulásának három fázisú folyamatára (graviditas, partus, post partim idıszak). A holizmusnak megfelelıen a várandós test fiziológiai változásai a pszichikumra hatva át/széttörik a személyiség dinamikai összetevıinek egyensúlyát és szorongás, kisebbértékőségi érzés, szenvedés nyomán rétegzıdik tovább az Életstílus, azaz formálódik az anyaság. Az anyai Én-kép egészséges alakulásában fontos a fikció képzelt lehetıségként való kezelése (várandósság a fiktív gyermek), az egyéni érvényesülés megélése (szülés sikeresség, megelégedettség, befejezettség) és a közösségiség kiteljesülése (szülés után a nagycsalád, a fiatal szülık kortárs csoportja stb). A magzattal, majd az újszülöttel való kapcsolat, az intenzív egymásra utaltság létrehozzák az Életstílusban az anyai szerep rétegét, az anyaként való önfelismerést. Ennek birtokában változik a világhoz/emberekhez való kapcsolódás, új célokkal, eszközökkel és sokszor meglepı, újfajta érzésekkel. E hosszú pszichikus folyamat egy-egy szakaszát/ állomását hozták pácienseim/klienseim a terápiába s általában, rendkívül hatékony módon elég volt számukra egy-két ülés. Az idı keret összetevıi 1) a folyamat fiziológiás volta 2) az anyai szenzibilitás 3)a tudattalan folyamatának egyszeri, keresztmetszeti, tudatos áttekintése, az ön-megértés igénye 4)anyai kötelezettségek 5) fokozott felelısségérzés. A páciens egyedi élethelyzetében a hiányzó férj /gyermek apja/ jó orvos, bába, csecsemı-gondozónı / saját vérszerinti szülık stb. támogató jelenlétét a terapeuta pótolhatja az ülés ıs-bizalmi légkörében. Az átélt korrektív emocionális élmény hatására az önért-ékérzés nı, s a páciens az elég jó anya Én-tudatával képes tovább mőködni. 20

21 RÉSZKÉPESSÉG ZAVARRAL KÜZDİ SERDÜLİK KOMPENZÁCIÓS LEHETİSÉGEI Kocsisné Mezı Zsuzsanna Faluvégi Judit Rita Terézvárosi Nevelési Tanácsadó A beszédfogyatékosság miatt sajátos nevelési igényő fiatalok többszörösen veszélyeztetettek a társadalmi beilleszkedés vonatkozásában, ahol napjainkban felértékelıdött a kommunikáció minıségének szerepe az érvényesülésben. Fontos tehát, hogy azok a növendékeink, akik kora kisgyermekkoruktól egészen a serdülı éveikig súlyos nehézségekkel küzdöttek a beszéd és kifejezıkészség, az olvasás, a szövegértés, helyesírás, fogalmazás területén és ennek ellenére eljutottak a gimnáziumig, és ott állnak az érettségi küszöbén- kapjanak segítséget az érvényesüléshez, önmaguk és közlendıjük hiteles megmutatásához, szociális kompetenciáik fejlesztéséhez. Ezt a célt tőztük magunk elé egy Beszédmővelı és kommunikációs tréning megszervezésével a Terézvárosban a sajátos nevelési igényő serdülık számára. Foglalkozásaikon felhasználjuk a beszédtechnika, a kommunikáció és a drámapedagógia módszereit, melyek alkalmazásában növendékeink aktív együttmőködésére, érdeklıdésére és belsı motivációjára építünk, abban a reményben, hogy a szó valós és átvitt értelmében is megtalálják, és bátran szólnak a saját hangjukon. 21

Szakmai terv a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 2013 évi munkájához

Szakmai terv a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 2013 évi munkájához KÖZHASZNÚ EGYESÜLET UNGARISCHER VEREIN FÜR INDIVIDUALPSYCHOLOGIE HUNGARIEN ASSOCIATION OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY BUDAPEST PRÁTER U. 56. V. em. 57. 1083 Adószám: 18186646-1-42 www.mipe.hu Szakmai terv a

Részletesebben

BUDAPEST PRÁTER U. 56. V. em. 57. 1083 Adószám: 18186646-1-42

BUDAPEST PRÁTER U. 56. V. em. 57. 1083 Adószám: 18186646-1-42 KÖZHASZNÚ EGYESÜLET UNGARISCHER VEREIN FÜR INDIVIDUALPSYCHOLOGIE HUNGARIEN ASSOCIATION OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY BUDAPEST PRÁTER U. 56. V. em. 57. 1083 Adószám: 18186646-1-42 AZ EGYESÜLET MEGHÍRDETI A Növekvı

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

A Program 30.000 Ft támogatást nyert el Veszprém város önkormányzatának CIVIL ALAP pályázatából.

A Program 30.000 Ft támogatást nyert el Veszprém város önkormányzatának CIVIL ALAP pályázatából. VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2011-05-24 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

Az ÉP LÉLEK Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRİL

Az ÉP LÉLEK Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRİL ÉP LÉLEK EGYESÜLET VESZPRÉM JUTASI U. 79. 8200 Az ÉP LÉLEK Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRİL MEGVALÓSULT PROGRAMOK: 2006. októbertıl jelenleg

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Budapest, 2010. 04. 08. Szélesné Dr. Ferencz Edit MIPE elnök

Budapest, 2010. 04. 08. Szélesné Dr. Ferencz Edit MIPE elnök KÖZHASZNÚ EGYESÜLET UNGARISCHER VEREIN FÜR INDIVIDUALPSYCHOLOGIE HUNGARIEN ASSOCIATION OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY BUDAPEST PRÁTER U. 56. V. em. 57. 1083 Adószám: 18186646-1-42 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

Mentális és pszichés problémák XXI. századi megoldásmódjai bátorító nevelés gyógypedagógia gyermekvédelem iskolai szociális munka - pszichoterápia

Mentális és pszichés problémák XXI. századi megoldásmódjai bátorító nevelés gyógypedagógia gyermekvédelem iskolai szociális munka - pszichoterápia Mentális és pszichés problémák XXI. századi megoldásmódjai bátorító nevelés gyógypedagógia gyermekvédelem iskolai szociális munka - pszichoterápia A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület (MIPE) XIII.

Részletesebben

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Kuruc Utcai Óvoda Debrecen E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Egész életünkön át nem tanulunk annyit és olyan rövid idı alatt, mint születésünktıl az iskolakezdésig tartó idıszakban

Részletesebben

XII./2.1.2. Krízisszupporció

XII./2.1.2. Krízisszupporció XIII./2. fejezet: A lélektani segítségnyújtás a pszichoterápiás beavatkozás lehetőségei Bevezetés Sorolja fel az akut segítő beavatkozás elemeit! A mindennapi gyakorlatban az akut szomatikus ellátást végző

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Magyar Individuálpszichológiai Egyesület ( továbbiakban: MIPE ) 2008. év közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója

Magyar Individuálpszichológiai Egyesület ( továbbiakban: MIPE ) 2008. év közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója Magyar Individuálpszichológiai Egyesület www.mipe.hu e-mail:mipe@mipe.hu Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 1083 Budapest Práter u. 56. V. 57. Elnök: Prof. Dr. Bugán Antal ( 30/9-858-357 ) Alelnök:

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Keresztény pszichológusok, pszichiáterek, szakemberek

Keresztény pszichológusok, pszichiáterek, szakemberek Keresztény pszichológusok, pszichiáterek, szakemberek - Frivaldszkyné Jung Csilla, klinikai szakpszichológus 06/20/9 321 203 www.jungcsilla.fw.hu jungcsilla.pszichologus@gmail.com - Dr. Perczel Forintos

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése KÖZHASZNÚ EGYESÜLET UNGARISCHER VEREIN FÜR INDIVIDUALPSYCHOLOGIE HUNGARIEN ASSOCIATION OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY BUDAPEST PRÁTER U. 56. V. em. 57. 1083 Adószám: 18186646-1-42 www.mipe.hu 2010. évi Közhasznúsági

Részletesebben

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT A hely, ahol nemcsak szeretik a gyermeket -bár az sem árt nekihanem a szükségleteihez igazodó viszonyulásban részesítik: ez az igazi otthon (

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV. Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV. Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS ALAPJÁN Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Felmérések Hungarostudy 2002, 2006 A

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migráns megküzdési stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA Tudományos tevékenységek Eddigi oktatói tevékenység I. Nem felsőoktatási intézményben oktatott tárgyak 1. 1997-1999: Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat Bevezetés

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE A képzés 2015. szeptember 11.-én indul és 2016. április 8.-án zárul. A képzési folyamat elemei: 4x2 nap (72 óra), elsősorban

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon

Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Mosoly tevékenység Ingyenes mese- és művészetterápiákkal segítünk a testi betegséggel együtt járó lelki problémák feldolgozásában kiegészítjük

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Képzés tervezett helyszíne. Baranya, Somogy, Tolna megye igény szerint, illetve országos indítás igény szerint

Képzés tervezett helyszíne. Baranya, Somogy, Tolna megye igény szerint, illetve országos indítás igény szerint Cím Képzés típusa Pontérték A továbbképzés érvényessége Engedélyszám Képzés tervezett indítása Képzés tervezett helyszíne Tervezett részvételi díj Ft Idıtartam Résztvevık száma (min.- max.): A program

Részletesebben

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka Definíció, történet Nem diagnosztikai kategoria, hanem szemléletmód. Az ősi, holisztikus orvoslásban gyökerező alapelvek: India: tudatosság Kína: kiegyenlítés,

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

2009. augusztus 26. szerda Helyszín: Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház (4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.)

2009. augusztus 26. szerda Helyszín: Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház (4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.) Szakmai kongresszus a Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház, az Országos Pszichiátriai Központ (OPK), a Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK)

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

a XIII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferenciára SZÜKSÉGLET, SZEMLÉLET, SZERVEZET

a XIII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferenciára SZÜKSÉGLET, SZEMLÉLET, SZERVEZET Meghívó a XIII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferenciára SZÜKSÉGLET, SZEMLÉLET, SZERVEZET avagy: Hogyan lehet összehangolni a kliensek, a hozzátartozók, a segítők és tanárok,

Részletesebben

Pszichológia, pszichoszomatika vizsgakérdések-megoldások

Pszichológia, pszichoszomatika vizsgakérdések-megoldások Az ETI Természetgyógyászati alapismeretek modulvizsga megoldólapjainak felhasználásával készítette: Fábián Andrea vizsgakérdések-megoldások 1 1. Írja le a pszichoszomatikus betegségek kialakulását befolyásoló

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

Magatartástudományi Napok Szeged, 2008. június 5-6. Tudományos program. 2008. június 5. (csütörtök)

Magatartástudományi Napok Szeged, 2008. június 5-6. Tudományos program. 2008. június 5. (csütörtök) 10.15-10.30 Megnyitó Dékáni üdvözlés Tudományos program 2008. június 5. (csütörtök) Mindenki másképp csinálja?! /ki mit tanít, hogyan tanítja, hogyan értékel?/ 10.30-11.10 Kerekasztal megbeszélések I.

Részletesebben

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens SÉRÜLÉS FORMÁI A REHABILITÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSI SAJÁTOSSÁGOK:

Részletesebben

AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai. Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17.

AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai. Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17. AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17. Egyszer a kislányom még gyermekkorában megálmodta nekem a világ szerkezetét. Lila pillangóval álmodott, amelynek

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz

Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása Solymosy József Bonifácz Országos Egészségfejlesztési Intézet EüM - roma gyermekek iskolai beilleszkedését segítı program szükséges 2003-2010. Projekt generálás

Részletesebben

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus Bemutatkozás Klinikai szakpszichológus, családterapeuta 2007-2011: Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat, pszichológiai

Részletesebben

A pályázat összefoglalása

A pályázat összefoglalása A pályázat összefoglalása A projekt címe: Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központban A kompetencia alapú oktatásról általában A kompetencia

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

Együttmőködés és tudásmegosztás az esélyek megteremtése érdekében. Az alkotó szakmai közösségek lehetıségei.

Együttmőködés és tudásmegosztás az esélyek megteremtése érdekében. Az alkotó szakmai közösségek lehetıségei. Együttmőködés és tudásmegosztás az esélyek megteremtése érdekében. Az alkotó szakmai közösségek lehetıségei. Kıpatakiné Mészáros Mária tudományos munkatárs Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet www.ofi.hu

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben