Jelentés ll. a Magyar Köztársaság helsinki,. koppenhágai, prágai nagykövetségeinek és a pozsonyi. főkonzulátusának évi pénzügyigazdasági

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés. 1990. ll. a Magyar Köztársaság helsinki,. koppenhágai, prágai nagykövetségeinek és a pozsonyi. főkonzulátusának 1990. évi pénzügyigazdasági"

Átírás

1 Jelentés a Magyar Köztársaság helsinki,. koppenhágai, prágai nagykövetségeinek és a pozsonyi főkonzulátusának évi pénzügyigazdasági ellenőrzéséről ll.

2 ALLAMI SZAMVEVOSZEK V / J E L E N T É S A Magyar Köztársaság helsinki, koppenhágai, prágai nagykövetségeinek és a pozsonyi főkonzulátusának évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Az ellenőrzés célja a külképviseletek feladatainak és a rendelkezésre álló pénzeszközök összhangjának megitélése, valamint a gazdálkodás célszerüségi, eredményességi és törvényességi szempontok szerinti értékelése volt. A helyszini ellenőrzést a Külügyminisztériumnál végzett előzetes tájékozódás és ellenőrzés egészitette ki. Ennek keretében a minisztérium irányító, ellenőrző feladatának ellátását vizsgáltuk. Az ellenőrzés alapvetően az I. l IV. 30. közötti időszakra terjedt ki. Az ellenőrzés megállapításait a következőkben összegezzük: I. l. A_roűködés feltételei. a gazdálkodás célszerüsége ~ Az ellenőrzött viszonylatokban az anyagi-technikai feltételek és az éves költségvetések lehetévé tették a külképviseletek zavartalan müködését.

3 - 2 - A külképviseletek a Külügyminisztérium által meghatározott keretek között fejtik ki tevékenységüket. Költségvetésük tervezése és végrehajtása - az utóbbi időben bekövetkezett változások ellenére - a közvetlen irányitás jegyeit viseli. A külképviseleteket még részben önálló költségvetési szervnek sem minősitették, tényleges gazdálkodási lehetőségük igen korlátozott. A kötött keretek (idegen állampolgárságú alkalmazottak bére, reprezentáció, bérleti dij stb.) a költségvetés 50-80%-át teszik ki. A saját hatáskörben átcsoportosítható u.n. globál keret felhasználása is nagy mértékben determinált (távhő, gáz, energia stb. költségek). A költségvetések kialakítása összességében reális volt. Egyes előirányzatok (anyagok, egyéb szolgáltatások) túltervezésével azonban tartalékot képeztek, ill. az előirányzatok más célú igénybevételének lehetóségét teremtették meg. (Helsinki, Koppenhága) A külképviseletek müködési bevételt nem terveztek, mivel ezek- a bevételek teljes egészében a minisztériumot illetik. A kiadásokkal szemben jelentkező bevételeket esetenként térítményként számolják el. (Prága, Koppenhága) A köl~ségve~ésen kivül kezelik ( külön hagyják jóvá és külön kell beszámolni a felhasználásáról is) a tájékoztatási keretet, amit sem a munka jellege, sem a keret nagysága nem indokol és a gazdálkodás szempontjából sem célszerű.

4 - 3 - A költségvet ési eszközök felhasználása többségében célszerünek és takarékosnak minősithető. Az előirányzatok felhasználását a nagykövetek havi gyakorisággal, helyetteseik folyamatosan figyelemmel kisérték. Hiányoljuk azonban. hogy a gazdálkodási jogköröket nem rögzitették. Előfordul, hogy hiányzik az utalványozás (Prága), vagy a gazdasági eseményeket követve jóval később kerül arra sor (Koppenhága). A kiadások jelentős részét reprezentálják a bérköltségek és a bérleti dijak. Takarékos megoldást jelent a magyar alkalmazottak családtagjainak foglalkoztatása kisegítő (takaritási, főzési, rendezvény lebonyolító stb. ) vagy adminisztrációs feladatokra. Ez által kiváltható a magasabb bérű külföldi munkavállalók foglalkoztatása. Az ebben rejlő lehe tő ségek nincsenek maradéktalanul kihasználva. A bérleti dijak egyre inkább emelkednek az utóbbi időben. Igy hosszú távon a saját tulajdonú ingatlanok fenntartása t ekinthető gazdaságosnak. Megjegyezzük azonban, hogy a saját tulajdonú ingatlan nem megfelelő hasznositására is van példa. Helsinkibe n a nagykövetség belvárosi, 64 m2-es l akása csak kis mértékben volt kihasználva. A lakás szállás~énti hasznositását futárokra és más kiküldetésben lévő személyekre korlátozták. Az i gy befolyó esetenkénti FIM szállásköltség térítés a lakás fenntartását nem teszi rentábilissá. A dolgozókat terhelő költségtéritések több esetben nem reálisak. A lakásokban igénybe vett szolgáltatások ( fűtés,

5 - 4 - melegviz) téritési dijai - a kifogásolt esetekben nem állnak arányban a bérleti dijakkal, a lakások alapt erületével, saját tulajdonú ingatlanoknál pedig az üzemelt etési költségekkel. A téritési dijak a dolgozók valutaellátmányának 1-2%-át, a bérleti dijak 2-3%-át teszik ki és a Helsinkiben óta, Reppenhágában pedig óta változtatlanok. Egyes esetekben az álló és fogyóeszközök beszerzését nem kellő körültekintéssel, a gazdaságossági szempontokat figyelmen kivül hagyva végezték. Koppenhágában dec. hónapban olyan eszközöket is beszereztek, mintegy 22 ezer DKR értékben, amelyeket a korábbi gyakorlat szerint hazai kiszállitással biztositottak (butarok, szőnyeg, ágynemü). Kedve zőtlen az is, hogy a repre - zentációs célú magyar italokat dán kereskedöktől, magasabb költséggel szerezték be. Kedvező, hogy az ésszerüsitésre és a takarékcsságra való törekvés konkrét jelei is megjelentek a gazdálkodásban. Helsinkiben a nagykereskedelmi, vánm1entes beszerzés a hús~ és konzervféléknél 60-70%-os, a kávénál 40-50%- os, a lisztnél és cukornál 15-25%-os, a tisztítószereknél és háztartási c ikkeknél 10-30%-os megtakarítással jár. A prágai nagykövetség gazdasági felelőse irásban kezdeményezte a racionálisabb létszámgazdálkodást (m~nkakörök összevonását) és a költségek csökkentését. Költségtakarékos megoldást jelent általában a magángépkocsik hivatalos c é lú használata ill. az ennek ell enében fizetett átalány jellegü térités. Esetenként azonban a térités összegének számítása nem volt reális (Helsinki) vagy az átalány összegének felülvizsgálatára több é v e n át nem került sor (Koppenhága).

6 - 5 - A feladatok ellátásának személyi feltételei általában adottak voltak. Helyenként azonban jelentős felkészültségbeli (nyelvtudás, szakmai ismeret ) különbségek tapasztalhatók. (Pl. Helsinkiben a diplomaták esetében.) A gazdasági és ügyviteli feladatokat ellátó munkatársak felkészítése az operativ munkavégzésre esetenként nem megfelelő, ami zavarokat okoz a müködésben. A nagykövetségek elhelyezési körülményei általában jónak mondhatók. Az utóbbi időben felújításokra is sor került, ezek azonban esetenként célszerűtlen megoldásokkal jártak. Koppenhágában a nagykövetség épületében a konzuli lakás áthelyezése a nagykövetség épületét nagyobb fogadások tartására alkalmatlanná tette és a funkcionális egységek összhangját is megbontotta (pl. a nagyköveti dolgozószoba és a tárgyaló elszakadt a fogadó hel yiségektől ). Prágában a h e lyi DTEI költségére és kivitelezésével megvalósult felújítás ellenére az irodai célra nem hasznositható helyiségek túlméretezettek, ennek megfelelően fenntartásuk költséges. A nagykövetségek alkalmazottainak lakáskörülményei - mind a nagykövetség épületében, mind a bérelt lakásokban - általában szinvonalasak. A diplomaták esetében a lakáson történő vendégfogadásokra is lehetőség van. Hivatali helyiségek és a lakások butorzata, felszereltsége általában jó, a végrehajtott cserék és pótlások indokoltak voltak. A külképviseletek pé nzellá tása ütemes, helyenké nt azonban túlfinanszírozást eredményezett.

7 - 6 - Koppenhágában a konzuli dijak és a vizum bevételek szezonális megemelkedése márciusától a pénzeszközök jelentős mértékü megnövekedését eredményezte. A bankszámlára júniusában 200 ezer, augusztusban 150 ezer DKR-t helyeztek el. A számlán igy 600 ezer DKR-t meghaladó -4-5 havi felhasználásnak megfelelő -összeg gyűlt össze, ami csak majusára csökkent elfogadható szintre. Helsinkiben az ellátmányból 100 ezer FIM-et helyeztek ki havi lekötéssel kamatozó bankszámlára. A bankszámlán az ellenőrzés idején további 784,9 ezer FIM volt elhelyezve, ami céljellegű pénzforrás, igénybevételét a KüM Távközlési Osztálya irányitj a. 2. A gazdálkodás törvényessége A helyszini pénztárellenérzések alkalmával a talált készpénz, a bankszámlák, valamint a pénztárnapló egyenlegei között egyezőség állt fenn. Az egyezőséghez azonban több esetben a pénztárban lévő bonokat kelett figyelembe venni. (Az ellenőrzöttek minden esetben arra hivatkoztak, hogy a Külügyminisztérium lehetövé teszi a bonok alkalmazását, vagyis azt, hogy a különböző eimen felvett előlegeket nem helyezik kiadásba a pénztárnaplóban. gppen ezért az évenkénti kétszeri pénztárellenőrzés is elfogadja ezt a gyakorlatot.). A bizonylati rend és fegyelem terén helyenként hiányosságak tapasztalhatók. Például Prágában a bizonylatok a szükséges aláirásokat gyakran ~em tartalmazzák; a pénztári eseményeket esedékességükkor több esetben nem könyvelték le; egyes beszerzések számláin hiányzott a magyar szöveg; a beszerzések bizonylatain az átvételt nem igazolták, a leltári számot nem jegyezték fel; reprezentációs költségek elszámolásakor a résztvevők számát esetenként nem tüntették fel.

8 - 7 - A vizumdij tömbök rendszeresitése kedvezőbb feltételeket teremtett az ellenőrzés számára. Továbbra sem megoldott azonban a konzuli bevételek (ideértve a vízumdíjakat is) nyilvántartása és elszámolása.koppenhágában kedvező tapasztalatokat szereztünk. Helsinkiben viszont a korábbi és a jelenlegi konzulnál is pénzhiányt állapitottunk meg. (176, ill. 56,46 FIM.) A szabályozattlanság tág lehetőséget kinál a visszaélésre. A külképviseleteknél általában nem a költségvetési szerveknél rendszeresített, szabvány szerinti bizonylati nyomtatyányokat használják. Altalánosságban megállapítható, hogy ennek hiánya kedvezőtlenül hat a bizonylati rendre. Ez elsősorban a házipénztári pénzkezelés, az előlegkezelés és a leltározás területén érzékelhető. (Nem megfelelő a repülől apcs nyugták, bonok stb. használata, hiányoznak a raktári fej lapok.) A külföldi állampolgárok foglalkoztatása nem minden esetben felelt meg a rendelkezéseknek. Prágában a munkaszerződések magyar változat nélkül készültek. A társadalombiztosítási kötelezettséget nem a tényleges kifizetett illetmény, hanem az alkalmazottak által bevallott alacsonyabb összeg után fizették.... A vagyonkezelés, vagyonnyilvántartás nem felel me g a követelményeknek. A nyilvántartás mind Helsinkiben, mind Koppenhágában eltért a tényleges állapotoktól. Egyes készletféleségek (főként a müvészeti alkotások) eltérő csoportositá-

9 - 8 - sa, valamint a kiselejtezett, de tovább használt eszközök is növelték az eltéréseket. Ezekre az eltérésekre a Külügyminisztérium sem hivta fel a figyelmet. Helsinkiben a leltári nyilvántartásban 135 db- os Herendi készlet szerepelt, mig a l eltár mellékletében felsorolt db-szám meghaladta a 300- at. A nagykövetség Herendi készletét a művészeti alkotások között, mig a nagyköveti lakás hasonló márkájú étkészletét és lakásdiszitó tárgyait a fogyóeszközök között tartották nyilván. Ugyanitt egyes biztonsági felszerelések h i ányoztak a nyilvántartásokbó l. Koppenhágában a nyilvántartás vezetése - az ismeretlen időpontban végzett bejegyzések, módositások ~ nem tette lehetövé a vagyoni helyzet változásának nyomon követését. Emellett a próbaszerű el l enőrzés alkalmával egyes l eltári körzetekben nyilvántartott eszközök több esetben máshol voltak találhatók. A reprezentációs és az ajándék készletek nyilváritartási rendje és kezelése több vonatkozásban nem felel meg a vagyonvédelmi elóirásoknak. Koppenhágában egyes reprezentációs árufélékról (cigaretta, konzervek, élelmiszerek stb.) nyilvántartást nem vezetnek, ezek felhasználása nem kisérhető figyelemmel. Az ajándéktárgyak nyilvántartása nem ad megfelelő áttekintést, mert a készletáll ományt nem egységesen, hanem beszerzésenként külön vezették. Helsinkiben eltérések vol tak a nyilvántar tott és a tényleges készletek között (pl. pál inka, tokaji bor, pezsgő). Ezt a rendezvényeken megmaradt mennyiség visszavételezésének e l maradása okozta. Az ajándékraktárban a többletet a kivételezett, de fel nem.használt tárgyak okozták. Az évi karácsonykor mintegy 500 üveg különféle italt ajándékoztak, amely egyetlen esetben sem került viszonzásra. Prágában a reprezentációs italkészlet kb. 2 évi sz~kségl~tet fedez. A gazdálkodás rendjében tapasztalt hiányosságak a f olyamatokba épitett belső ellenőrzés és. a minisztériumi belső ellenőrzés érdemibb, következetesebb e l látásával mege lő zhetök lettek volna.

10 - 9 - I I. J a y a s l a t o k l. A Külügyminisztérium az ellenőrzés megállapításai alapján: - kisérje figyelenm1el a külképviseleteken az ellenőrzés által feltárt hiányosságak megszüntetését; - vizsgálja felül és az indokolt mértékben emelje fel a dolgozókat terhelő lakás utáni költségtérítéseket ; 2. A Külügyminisztéríum kül]{épviseleteket írányitó és ellenőrző tevékenysége során: - mérlegelje az érdekeltségi elemek erősítését a külképviseletek gazdálkodásának szabályozásában; - fordítsen nagyobb figyelmet a kiküldöttek felkészültségének elbirálására, illetve a kijelöltek felkészítésére; - a szemé lyi állomány kialakításánál a gazdaságossági szempontokat is következetesen érvényesiteni kell. Nasyobb figyelmet kell ford~tani ~ kiküldöttek családi viszonyaira, illetve az elhelyezési adottságokra és foglalkoztatási lehetőségekre; - szüntes~e meg a tájékoztatási keret költségvetésen kivüli kezelését; - gondoskedjon a - tulajdohvédelem legfontosabb területein a költségvetési szerveknél rendszeresitett szabvány s z e r i nti bizonylati nyomtatványok a lka lmazásár ól;

11 fokozottabban ellenórizze a vagyonvédelmi követelmények betartását és szükség szerint érvényesítse a felelősséget; - alakitsa ki a konzuli bevételek (vizumdijak) nyilvántartásának és elszámolásának egységes zárt rendjét. Budapest, július Ji l /\ IÍ"í~ \ Dr. Hagelmayer István

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. június 27. Bedő Zoltán főigazgató I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Belső Ellenőrzési Csoportvezető Vezetői összefoglaló A költségvetési szervek belső

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről

JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről 0349 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Pénzügyi

Részletesebben

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Dr. Péter András belső ellenőr/külső szakértő Mobil: 20/9941678; email: petaneco@freemail.hu Jelentést készítő: Név: Dr. Péter András belső ellenőr Aláírás: Dátum: 2014. február 10. Alsózsolcai Polgármesteri

Részletesebben

JELENTÉS. a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről. 0908 2009. április

JELENTÉS. a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről. 0908 2009. április JELENTÉS a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről 0908 2009. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2007-83/2008-2009.

Részletesebben

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről 0549 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 1 A 16/2009. (IV. 28.) Többcélú Társ. hat. melléklete ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő költségvetési szervek és a

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 49/2015.(V.29.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Tájékoztató

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Tájékoztató ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Tájékoztató A vállalkozási formában működő egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközének felhasználásához és annak nyilvántartásához

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 4 2. Folyamatba épített, előzetes és

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet A standard részletes szakmai koncepciója tervezetének nyilvános vitára bocsátásáról a Standard Előkészítő Testület a 2012. június

Részletesebben

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Anyag-és eszközgazdálkodási Szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től igazgató

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Apátfalva Község Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályba lépését 2012. január 01-től elrendelem Költségvetési szerv vezetője 1 I. Az Önköltségszámítási szabályzat célja, tartalma Az önköltségszámítás

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. 13172 2013.

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. 13172 2013. _, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének- 2013. évben induló - ellenőrzéséről Tét 13172 2013.

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben