A FÉLSZÁZADOS RUSZIN NACIONALIZMUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FÉLSZÁZADOS RUSZIN NACIONALIZMUS"

Átírás

1 A FÉLSZÁZADOS RUSZIN NACIONALIZMUS AZ évi népszámlálás szerint a Mármarosban44-6, Beregben f \ 426, Ungban 38-1, Ugocsában 37-5, Sárosban 22, Zemplén- /' % ben 11-4, Szepesben 7-1%arányt kitevő ruszin népről régóta JL JL helyesen hitték, hogy csak egyháztörténete van s nemzetiségi életének egyetlen gyújtópontja a cirillbetűs ószláv szertartás. Minden más kultúrjaváról megállapítható, hogy magyar kölcsönzés, sőt már a szórványosan beszállingózó népcsoportoknak néppé alakulása is a csaknem évezredes magyar vér- és kenyérközösség érdeme volt. így támadt az a sajátságos szláv-magyar kettősség, amely René Martel szavaival élve ma is a helyi elkülönülés mélyen gyökerező tudatát" ékeli a Kárpátokon innen és túl lakó oroszok közé. A százados érintkezés alatt szláv és magyar vonások kölcsönösen hatottak egymásra. Egyrészt a szláv környezet és istentisztelet színmagyarok megruténesedésével járt, s ezért találkozunk ma is bőven Hegyesekkel, Hámosiakkal, Szentpálokkal, Szilvaiakkal, Tomcsányiakkal, akik magyarul már egy szót sem értenek, de még a mármarosi ruténpör vádlottainak névsorában is minduntalan ilyen nevekre bukkanunk : Házi, Kemény, Vakaró. Valóban, az a nép, amelynek magyargyűlölő tagjai is magyar vezetéknevűek, nem állhat messze a magyarságtól! Másfelől a hosszú együttélés ruszinok megmagyarosodását is eredményezte. Főleg a liberális korszak magyar iskolái értek el e tekintetben nagy sikert, bár nem akkorát, mint a cseh és oláh propagandától befolyásolt nyugati közvélemény hiszi. A magyar iskola azért sem hódíthatott jelentősebben, mert a ruszin nép nagy tömegei írástudatlanok maradván, ősi anyanyelvüket érintetlenül megőrizhették sokkal jobban, mint később a cseh megszállás húsz esztendejének bábeli nyelvzavarában. Aki tanult, az kétségtelenül rálépett a magyarosodás útjára, de az ilyen ember műveltsége nem valaminő ősi orosz kultúra romjaira épült, hanem a csupasz talajra. Jól állapítja meg Fenczik István, a jelenlegi ruszin miniszter, hogy a köznépből kiemelkedő ruszin nem azért lett magyar, mert nógatták: légy magyar, hanem azért, mert haladni kezdett a magyar kultúrával és önkéntelenül elfeiedte, mi volt." 1 E tényezők alakították ki a századforduló ruszin társadalmát, amelyből kutatásunk kiindul. Már a hazai nemzetiségek analógiájára 1 Görögkat. Szemle, VII

2 Nov. DARÁS: RUSZIN NACIONALIZMUS 255 öntudatos ruszin értelmiséget hiába keresnénk. Jórészt magyaros alkatú egyéneket látunk, akik vagy más országrészekbe költöztek s elszakadtak a kárpátalji néptől; vagy mint helyi népvezetők paposkodnak, tanítóskodnak, de magyaros érzésűk tiltakozik az ellen, hogy oláh pópákkal, dászkálokkal azonosítsák Őket. Van néhány tollforgató ember, aki ószláv könyveket olvas és lelkesedik az ősi hagyományokéit: ezek ébresztik majd föl az idők teljében a ruszin nacionalizmust. Végül ott van a köznép közönyös milliós tömege, amelyet még a frontok összeomlása után is elsősorban megélhetési gondok foglalkoztatnak. A világháborút megelőző két évtized azonban fontos változásokat hoz: az értelmiséget megérinti a kultúrnacionalizmus áramlata; a köznép közt pedig terjedni kezd az orosz nacionalizmussal sűrített pravoszláv schisma. A kultúrnacionalizmust, szabatosabban a cirillbetűs szláv hagyományokhoz való ragaszkodást az a törekvés szította föl, amely épp ellenkezőleg mindent ki akart küszöbölni a rutén közéletből, ami az orosz birodalom intézményeire emlékeztet, Farkas Lajos szavait használva : aminek szentpétervári bűze" van. Tekintettel arra, hogy az orosz irredenta ezidőben már fenyegető valóság volt, a keleti szertartású országlakóknak Kievtől és Moszkvától való teljes elszigetelése fontos államérdeknek látszott. Bánfiyé a kezdeményezés érdeme, aki egy 1896-ban becsempészett könyvszállítmány révén megtudta, hogy a szegény rutén templomok könyveik egy részét anyagi okból schismatikus orosz nyomdákból kénytelenek beszerezni. Ez adott idővel ösztönzést bizonyos reformtervek fölvetésére: hogy a templomi könyveket hazai nyomdában állítsák elő; hogy a cirill betűt latin írás váltsa föl; hogy a magyarországi görög katolikusok ünnepeiket ne a cári egyházzal egy időben, vagyis ne Julián-naptár szerint ünnepeljék ; hogy végül a határmenti felekezeti iskolák erősebb állami felügyelet alá kerüljenek. Azt a törekvést, hogy az ószláv istentiszteleti nyelv csak a szláv anyanyelvűekre korlátozódjék, ami a magyar görög katolikusok 60 és nem több százalékát 1 kiszakító hajdudorogi püspökség felállításával valósult meg, éppen csak érintjük, mert a magyarság belső ügye volt. A fönti tervek közül csak igen kevés valósult meg. A magyar állam egész fönnállása alatt nem sikerült a schismatikus könyveket kicserélni; a cirill betű is megmaradt a hivatalos szerkönyvekben az 1916-os kompromisszum értelmében. A naptár-reformot még a munkácsi papság 1899-es kongresszusa elfogadta, mégis csak 19x6 június 24-én léptették életbe. Nagyobb súrlódásokra csak az 1907-es iskolatörvény s a latin betűnek az iskolai könyvekbe való bevezetése adott alkalmat. Szenvedélyes cikkek hangoztatták, hogy : nem volna józan dolog a magyar nyelv tanítása ellen protestálni, de következetesen félni, lenézni, gyűlölni népünk nyelvét, mint mi tesszük, igazán nem kisebb hiba." 2 A ruszin nacionalizmus most érkezett oda, ahová a korosabb magyar száz évvel előbb: s önálló hazai rusznyák" iro- 1 Ezt Seton-Watsoimal szemben kell hangsúlyozni! * Görögkat. Szemle, II. 1.

3 27 6 MAGYAR SZEMLE 1938 dalmi nyelv megteremtését, egy kárpátalji közművelődési egyesületnek, mondjuk akadémiának fölállítását szorgalmazta. A mármarosi papság 1912-es emlékirata kívánta az anyanyelv és rítus erősebb tanítását ; kívánta, hogy népünk szokásai, nyelve, egész erkölcsi világa megismerés tárgyává lehessen". Az új kultúrnacionalizmusra serkentő hatással volt a pánorosz-ellenes galíciai ukrán irodalom: ez a körülmény, valamint a klérus hagyományos hazafisága okozta, hogy a borsos-paprikás sajtópolémiák soha nem sértették meg az államhűséget s nem tüntettek a cári birodalom mellett. Mi lehetünk jó rutének írta a tüzes Dolinay Péter, de a magyar hazának nem kevésbbé hű és hasznos polgárai. Faji és nemzeti kultúra nem zárja ki egymást." 1 De az új nacionalizmus nem is hatott még széles körben, néhány reverendás vagy kabátos embert hevített. A munkácsi egyházmegye néhány kanonokja irányította pl. a betűharcot, emelt óvást a bécsi nunciusnál s hangoztatta büszkén Csernoch hercegprímás előtt, hogy liturgikus ószláv nyelvünk az Apostoli Szentszék által oltárnyelwé emeltetett, cirill betűinket pedig ezer év óta használjuk." 8 Míg az értelmiséget foglalkoztató betű- és nyelvi harcok a magyar állameszmét nem sértették, a köznépet inficiáló orosz schisma irredentatüneteket is mutat. Ismeretes, hogy az orosz társadalomnak konzervatív része a Ruténföldre nemcsak általános pánszláv érdekből, hanem ősi jogon is igényt tartott, mert regényes történeti tudása szerint a ruszinok époly oroszok, mint a pszkoviak, kieviek s Szent Vladimír korában még Oroszország elszakíthatatlan részét alkották". 8 Az orosz agitáció a kárpátalji nincstelen és babonás emberekhez főleg a zsebükön és hitükön keresztül tudott hozzáférni s ez alapon kezdett működni a századfordulón az a titokzatos térítőakció, amely kimondott céljául a görög katolikus ruténségnek görögkeletivé tételét hangoztatta, távolabbra nézve azonban a cártól való egyházi függést politikai annexióvá készült érlelni. A schisma spóráit részben Amerikából visszatérő emigránsok hurcolták be a Felvidékre, főleg Tóth Elek aposztata eperjesi papnak 1899-ben, New-Yorkban kibocsátott röpiratával; részben a három Gerovszkij-fivér csernovici agitációsközpontja hintette szét Oroszországba utazó búcsúsok között, szoros együttműködésben Bobrinszkij Vladimírnak, egy befolyásos orosz mágnásnak galíciai egyesületével. A szóval, írásban felbujtott ruszinok katolikusellenes filippikákon túlmenően nekitámadtak a magyar iskolának, jegyzőnek, imiált papnak; várták babonás hittel á minden oroszok cárját, aki majd kiosztja közöttük a kincstári és Schönborn-földeket; elvetették a rutén elnevezést s magukat igazhitű oroszoknak nevezték. Az a két pör azonban az évi izai és évi már marosszigeti amely e mozgalmat leleplezte, világosan bizonyítja, hogy a schisma a nép túlnyomó részét nem érintette s csak egyes beregi, mármarosi völgyekben, Lucskán, Huszton, Izán, Talaborfalván stb. öltött fenyegető méreteket. A perbefogott 94 vádlott közül a bíróság 1 Ugyanott: évf., 51. szám. 3 Munkácsi egyházm., III. 30-i emlékirata. (Kézirat.) 3 Menysikov cikke a Novoje Vremja, III. 4. számában.

4 Not. DARÁS: RUSZIN NAplONAUZMUS 2$J i / - csak a harmadát marasztalta el csekély szám ez, ha egy félmilliós nép méreteihez mérjük. Vegyük elihez, hogy a schisma csaknem a világháború küszöbéig megfelelő ellensúly nélkül agitálhatott, mert a liberális magyar hatóságok sokáig közönyösen nézték: mint imádják Istenüket a hazafiasságban kipróbált oroszok", sőt a szigeti pör alatt az egész radikális közvélemény, élén Jászi Oszkárral, a vádlottak védelmére kelt. A schisma-pörök történeti tanulsága az volt, hogy a kifelé szító, nagyorosz politikai nacionalizmus gyökértelenségét kimutatta, mint ahogy évtizedekkel előbb a Szent Bazil Társulat által terjesztett nagyorosz kultúrnacipnalizmus is megbukott Kárpátalján. Ezt az igazságot pecsételte meg a világháború, melyet magyar és ruszin szoros fegyver barátságban harcolt végig: a hegyeken túli tömeges dezertálás, kémkedés nálunk ismeretlen fogalom volt. Folytatódott azonban a ruszin értelmiség öntudatosulása s kivált a papság összefogását kovácsolták acélossá azok a támadások, melyek a galíciai árulások óta mindenütt ruszofilizmust gyanító katonai hatóságok, más tájról és felekezetből Kárpátaljára szakadt közigazgatási tisztviselők, vagy a szövetkezeti eszmétől üzletüket féltő zsidó korcsmárosok részéről érték. Szorosabban csatlakozni a köznéphez!" adta ki a jelszót 1918 őszén Dolinay Péter. Akkor már a világi értelmiség köréből is mind többen érdeklődtek azon nép iránt, amelyben családfájuk egykor gyökerezett. Kutkafalvy Miklós reformtervezetében főteendőül a köznép és kabátosok" közti bizalom kifejlesztését jelölte meg. Sürgette ez okból, hogy a közigazgatási és bírói hivatalokba elsősorban kárpátalji származású görögkatolikus egyéneket ültessenek. Baj az is mondotta, hogy a világi intelligencia támadások alkalmával nem áll zárt sorokban a megvádolt klérus mellé, mert vannak, csakis ők a magyarok", akik felvidéki atyafiságukat cserbenhagyják. Mire a világháború véget ért, az újkor géniusza mintegy varázsütésre életre galvanizálta a rutén világi intelligenciát". 1 Ruszin nacionalizmusnak és magyar államhűségnek szerencsés szintézisét hozta meg az év fordulója, mikor megszületett a politikai ruszin nemzet az integer Magyarország ölén. Tekintettel e nép vegyes szláv-magyar jellegére, méltán tarthatjuk e fordulatot tetőpontnak a ruszinok történetében. Az új alkotmány a Károlyi-kormány ösztönzésére jött létre, igazi megalkotói azonban az Illések, Jaczkovitsok, Kutkafálvyak, Prodánok, Szabók, Bonkálók és más hivatott, vezetői Kárpátaljának, Előjátékul szolgált az ungvári néptanács 1918 október 9-i gyűlése, amelyen a mostani ruszin kormány tagja, Volosin! tiltakozott azon külföldről irányított törekvések ellen, amelyek a ruszin j népet el akarják szakítani ősi hazájától". Követte ezt a december } 10-i budapesti kongresszus, amely szintén a területi integritás és önkor- mányzat kettős jegyében zajlott le. Ilyen előzmények után lépett j életbe az 1918 december 21-i X, számú törvény, amely megteremtette j az autonóm Ruszinszkótnyelvre, vallásra, iskolára, bírói és 1 * Lásd Budai László nagyberezoai ügyvéd levelét. Görögkat. Szemle, 1918 XII. 15.

5 27 6 MAGYAR SZEMLE 1938 beligazgatási ügyekre kiterjedő önkormányzattal; s annak szerveit, a ruszin minisztériumot, kormányzóságot és országgyűlést. Midőn a következő esztendő elején megejtették a választásokat az általános titkos választójog alapján, a ruszin nép az önrendelkezésnek sem azelőtt, sem azóta nem tapasztalt mértékét élvezte. Mint kisebbségi tényező jelenik meg a frontok összeomlása körül az ukrán nacionalizmus, vagyis a galíciai és déloroszországi fajrokonokkal való egyesülés vágya. Azokban a határmenti községekben, ahol a világháború előtt schismatikus forrongás volt tapasztalható, most kibontották az ukrán irredenta zászlaját és frontot ástak Ungvár ellen. Kőrösmező, a mármarosi pör fővádlottjának, Kabalyuknak hazája volt legtovább az ukrán eszme fellegvára. Az ukrán töredékcsoportok a huszti néptanácsba tömörültek, amely január 21-én kimondotta a csatlakozást a nagyukrán államhoz. A mozgalom méreteire vonatkozólag eligazít Benes megjegyzése a 6. számú csehszlovák emlékiratban : A magyarországi ruszinok közt van egy mozgalom, amely a galíciai csatlakozást óhajtja, de a nép többsége közönyös ez iránt." Tudjuk, hogy az ukrán eszme húsz év óta, cseh kormánytámogatással sem tudott többségi törekvéssé válni, aminek egyik természetes okára mutat rá Volosin miniszter grammatikája: A hazai kisoroszok alig egyötödükben beszélik a galíciai nyelvjárást, amelynek jellemző betűje az i". Az ukrán irányt még meg lehet magyarázni a ruszin nacionalizmus fejlődéséből, de lehetetlen szerves összefüggésbe hozni ez utóbbival azokat az egyéni akciókat, amelyek a cseh-ruszin egyességet tető alá hozták. Kárpátalja annektálása Dvorsky és Krofta megjegyzése szerint annyira váratlan osztalék" volt, hogy magukat a cseheket is meglepte. A csehbarát ruszin vezérek egészen kapuzárásig magyar vagy ukrán meggyőződésűek voltak s mi sem tanulságosabb e tekintetben, mint a cseh paktum hazájában, Amerikában élő ruszinok nacionalizmusának grafikonját megrajzolni. Az újvilági ruszinok még a mult évszázadban schismatikus pánorosz izgatás alá jutottak, majd első püspökük, a galíciai Ortuiszkij, ukranizálásba fogott, de a nagy többség nem vetette magát bele a politikába s ragaszkodott az óhazához. A cseh csatlakozás első népszerűsítőinek egyike, Hatalák, emlékirataiban bevallja, hogy az amerikai ruszinok 99%-a már csak otthonhagyott kedvesei miatt sem akart elszakadni Magyarországtól. A Narodna Rada, mely a csehekkel lepaktált, eredetileg erősen csehellenes alakulat volt, úgyhogy a konkurrens Narodna Obrana elnöke egy Beneshez írt pittsburghi levelében magyarón-papi bandának" nevezte. 1 A Ráda nevében 1918 október 21-én Wilsonhoz eljuttatott emlékirat még szót sem ejtett csehszlovák csatlakozásról, hanem vagy a teljes függetlenség, vagy a galíciai csatlakozás, vagy egy más állam keretein belül megadott önkormányzat hármas lehetőségére mutatott rá. Hatalák hozzáteszi, hogy a Ráda többsége szíve mélyén Magyarországhoz húzott s a más állam" alatt ezt az országot értette. 1 A levél teljes szövegét 1. A ruténföld elszakításának előzményei című könyvem függelékében.

6 Nov. DARÁS: RUSZIN NACIONALIZMUS 259 AZ ÁLLAMFORDULAT ismét fordulópontot jelentett a ruszin nacionalizmus történetében. A cseh uszályba kapaszkodó ruszinok nemzeti Önérzete az első napokban szélső paroxizmusig fokozódott, s némi naiv imperializmust is mutatott. A csatlakozást kimondó május 8-i ungvári gyűlésen ruszin vezényszót, tisztikart, sőt egyetemet követeltek a szónokok, s hangoztatták, hogy: mi oroszok akarunk maradni a cseh államban is". A kicsi üllőből is lehet kalapács : ezt bizonyítja az a beszéd, amely a ruszin nemzethez való tartozást nemcsak néprajzi, hanem történelmi és más szempontok bevonásával is kívánta meghatározni. Ki gondolta volna, hogy az államfenntartó magyar faj e területen valaha is defenzívába szorul vissza? Pedig erre is sor került a Drugethek által róm. kat. magyar jellegűnek alapított ungvári főgimnázium esetében, ahol viszályok támadtak róm. kat. vallású tanulók ruszin nyelvtanulása körül, s fegyelmit indítottak Vargha Géza és két tanártársa ellen, akik nem akartak segédkezet nyújtani színtiszta magyarok elruszinosításához." 1 Ámde a cseh imperializmus csakhamar őslakó ruszint és magyart arra késztetett, hogy egymás helyett a betolakodott idegenek ellen köszörüljék fegyverüket. Nagy-Ruszinszkó eszméje, amely minden görögkatolikus szlávot, sőt magyart is tekintélyes számban magába zárt volna, nagy ütést szenvedett a belső határok ideiglenes megvonásával, mert Ruszinszkó határa egyelőre az Ung folyó lett, s az attól nyugatra lakó ruszinok erős szlovákosítás övébe kerültek. Szlovákiában nincsenek ruszinok hirdette Szlávik zempléni zsupán. Ezt csak a magyarok találták ki azon célból, hogy a keleti szlovákokat elszakíthassák a középső szlovákoktól s könnyebben elmagyarosíthassák őket." E fölfogás alapjára helyezkedve: jöttek az új tanfelügyelők, akik nemcsak a ruszinul való tanítást, hanem a ruszin nyelv tanítását is megtiltották Sárosban, Zemplénben. Egy szóval: nem engedték meg azt, amit a soviniszta magyarok is megengedtek". 8 Persze a régi eszményi állapotot, mikor az összes kárpátalji rutének a boldog, szabad Nagy-Magyarország határai között egyesülhettek, i senki sem állíthatta többé vissza. A cseh uralom az Ungtól jobbra f lakó görögkatolikus közül alig százezret ismert el ruszinnak, j s már 1921-ben három járásban 20% alá szorította a ruténség lét- í számát. Mentül magasabbra csapott a ruszin nacionalisták vágya a nemzeti egység után, annál megosztóbb politikát kezdeményezett Prága a Ruténföldön. Első megfigyelésünk: az őslakó népnek emigráns oroszokkal és csehekkel való feltöltése. A csehek száma már a megszállás harmadik évében meghaladta a t, holott a prevrát előtt alig egy-két cseh lakott Kárpátalján ; a többségében magyar Ungvárt ; annyira ellepték, hogy csakhamar 6000 csehről beszélt a statisztika. Most már nem arról volt szó, hogy a keletszlovenszkói ruszinok hova tartozzanak, hanem arról, hogy az autonómnak minősített rútén terület lakossága ruszin maradjon-e vagy sem. Az ősi jelleget nemcsak a cseh invázió rontotta két évtized óta, hanem egy másik 1 Ung, II Kondratovics: Ruszki skoly na Szlovenszkom. Ungvár, 1925.

7 2Ó0 MAGYAR SZEMLE I93«beköltözés is: a galíciai vagy oroszbirodalmi emigránsok tömeges beözönlése. A vérmérsékletek, világnézetek tarka ellentéte beteges politizáló szenvedélyben oldódott fól; ez pedig növelte ugyan a nemzeti problémák iránt érdeklődők számát, de erejűket szétforgácsolta, elfecsérelte. Az emigráns oroszok hatása alatt az őslakosság ukránbarát és ukránellenes pártra hullott szét, amely egymással körömszakadtáig való harcba kezdett. A két tábor arányát mutatja, hogy 1930 és 1936 között az ukránellenes Duchnovics-Társaság olvasóköreinek száma 230-ról 334-re, az ukranofíl Proszvita olvasóköreié 77-ről 233-ra növekedett. Az emigráns oroszság nemcsak belső meghasonlást okozott a ruszin társadalomban, hanem kifelé tendáló mérges erőket is oltott beléje, ami cseh és magyar szempontból egyaránt irredenta-veszéllyel kapcsolatos. így az ukrán-érzelműek jelentékeny része marxista, s a szovjethez való csatlakozáson fáradozik. Nagyoroszok, csehek és szerbek szították föl a mármarosi pörrel kissé visszaszorított pravoszláviát, úgyhogy ma Podkarpatszka Ruszban ismét schismatikus él. Az emigráció egyik legkárosabb következménye a nyelvi megoszlás. A magyar-ruszinok mindig sokféle tájszólást beszéltek, de a századeleji kultúrnacionális forrongásból kialakulhatott volna olyan irodalmi nyelv, amely honi földben gyökerezik s nem importcikk. Ezt a fejlődést állította meg az államfordulat után két fejlett irodalmi nyelvnek, az ukránnak és nagyorosznak Kárpátaljára való importálása. A sokféle orosz beszédhez szegődött konkurrensnek a cseh nyelv, amely a prágai kormány 1926 február 3-i rendelete alapján, a békeszerződés 11. pontjának nyilt megsértésével mindmáig Ruszinszkó hivatalos nyelve volt. A cseh nyelvet nemcsak a csehektől hemzsegő hivatalok terjesztették, hanem a nagyszámú cseh iskola is. Tíz évvel az államfordulat után, mint a Kurtyák-emlékirat panaszolja, a népiskolák 2i*9%-a volt cseh tannyelvű, holott 18 cseh iskolának nem is akadt cseh nemzetiségű növendéke. Ha hisszük, hogy minden nemzeti élet legfontosabb eszköze az egységes irodalmi nyelv, akkor a ruszin nacionalizmus híjával van a legszükségesebb, legnélkülözhetetlenebb építőeszköznek. A tátongó ür a de iure és de facto állapot között éles ellenzékiséget vitt bele a rutén közéletbe, sokkal élesebbet, mint aminő a hajdani magyar érában a kultúrnacionális küzdelmek nyomán támadt. Az ellenzékiség voltaképpen erős antagonizmust jelent őslakók és jövevények közt: s benne csupán az a ruszin nem vesz részt, akit anyagi helyzete a cseh kormány zsoldjába szegődtetett. Az ellenzéki támadásoknak legjogosabb célpontja mindig a központosító, csehesítő, megosztó prágai politika volt, amely sohasem engedte, hogy a Ruténföld a saint-germaini szerződés pontjaiban biztosított önkormányzatát megkapja. A központosítás mindjárt 1919-ben megindult a cseh Brejchának adminisztrátorrá való kinevezésével. Utódai akár alkormányzónak, akár országos főnöknek nevezték őket, mind csehek voltak, s mind teljhatalmú irányítók: mellettük a ruszin születésű kormányzók Klofac szavait idézve papírosméltóságok" és tartalomnélküli jelképek" maradtak. Az évi 172. számú

8 Nov. DARÁS: RUSZIN NACIONALIZMUS 263 törvény is csak iátszatönkormányzatot teremted:, mert Ruszinszkónak a cseh uralom egész húsz éves tartama alatt nem volt szabadon választott országgyűlése, s annak felelős kormányzója. Hrabar Konstantin, a volt kormányzó tizenhét év távlatából visszatekintve állapította meg, hogy a ruszin nacionalizmust a csehekkel folytatott két évtizedes harcok teljesen megérlelték: A mi törekvésünk az önkormányzat felé teljesen érthető, s a mi nemzeti és polgári öntudatunk érettségéről tanúskodik, hisz az elmúlt tizenhét év folyamán a kérdések egész sora, köztük a sarkalatos iskolakérdés nem nyert végleges döntést, ami persze állandó panaszokra vezetett, nagyon is áldástalanul mind államunkra, mind földünkre, mind népünkre nézve." 1 Ez még hűvös, lojális nyilatkozat, a nacionális fejlődésnek mintegy legalacsonyabb pontját mutatja. A másik végpont az amerikai ruszinoknak 1928 október 28-tól december 31-ig tartó kongresszusa, s ennek folytatásakép Juhász Mihálynak, az amerikai görögkatolikus egyesületi únió elnökének Wilson's Principles in Czechoslovak Practice" c. könyve, amely már fölveti a Csehszlovákiával kötött egyezség revíziójának gondolatát. Csehszlovákia megsértette a békeszerződést... A nemzeti és nemzetközi jog szerint nincs többé szerződés, amely Ruszinszkót Csehszlovákiához fűzné. Ennélfogva Ruszinszkónak szabadságában áll magát Csehszlovákiától függetlennek nyilvánítania." íme, végigjártuk a ruszin nacionalizmus félszázados fejlődésének útját^ amelynek végpontja ki tudja? nincs is nagyon messze a hajdani kiindulóponttól. Mielőtt e nép vezetői tovább haladnának, jusson eszükbe egyik minisztertársuknak húsz év előtti nyilatkozata: A rutén nemzet saját jól felfogott érdekében sem tér el ezer esztendős hagyományaitól!" DARÁS GÁBOR 1 Lásd Podkarp. Ruszj, című gyűjteményes ungvári mű előszavában.

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 kor /ridor 2014. 3. szám Tanulmányok Vörös László A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 A nacionalizmus egyik alapvető

Részletesebben

A Szent Korona országa és a ruszinok, mint II. Rákóczi Ferenc fejedelem leghűségesebb népe, gens fidelissima

A Szent Korona országa és a ruszinok, mint II. Rákóczi Ferenc fejedelem leghűségesebb népe, gens fidelissima Dr. Popovics Tibor Miklós A Szent Korona országa és a ruszinok... Dr. Popovics Tibor Miklós A Szent Korona országa és a ruszinok, mint II. Rákóczi Ferenc fejedelem leghűségesebb népe, gens fidelissima

Részletesebben

A határ megindul, az ország nagyobb lesz

A határ megindul, az ország nagyobb lesz Sallai Gergely A határ megindul, az ország nagyobb lesz A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata az 1938. évi csehszlovákiai

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon University of Miskolc Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék SZAKDOLGOZAT Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon Név: Domina Viktor Igazgatásszervező Nappali tagozat Konzulens: Hallók

Részletesebben

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából (A trianoni sokk és annak következményei) Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés a Magyar Királyság területét, amely 1918 előtt Horvátország

Részletesebben

A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ

A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ Zeidler Miklós A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT REGIO KÖNYVEK Zeidler Miklós A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST, 2002 Szerkesztette:

Részletesebben

A kanadai magyarság szervezete és kivatástuidata

A kanadai magyarság szervezete és kivatástuidata A kanadai magyarság szervezete és kivatástuidata A Kanadába érkezett négy nagyobb magyar néphullám megannyi magyar tragédia áldozata. Társadalmi összetételének és lelki élményeinek megfelelőén többféle

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933.

A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933. A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933. ELŐSZÓ 1932 április lén volt ötven esztendeje annak, hogy egy tiszamenti faluban, Tiszaeszláron, nyomtalanul

Részletesebben

Pedagógiai háttéranyag

Pedagógiai háttéranyag KÉSZÜLT: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben 2011. május 2 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 3 I. ÚTMUTATÓ... 5 A nemzeti összetartozás napja... 5

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

A HATÁRON TÚLI MAGYAR SAJTÓ TRIANONTÓL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG FEJEZETEK A MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG TÖRTÉNETÉBŐL

A HATÁRON TÚLI MAGYAR SAJTÓ TRIANONTÓL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG FEJEZETEK A MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG TÖRTÉNETÉBŐL M É D I A T U D O M Á N Y I K Ö N Y V T Á R A HATÁRON TÚLI MAGYAR SAJTÓ TRIANONTÓL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG FEJEZETEK A MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG TÖRTÉNETÉBŐL A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA 5 2.1 AUTONÓMIA

Részletesebben

Regio - Kisebbség, politika, társadalom 4. évf. (1993.) 3.sz.

Regio - Kisebbség, politika, társadalom 4. évf. (1993.) 3.sz. PETR LOZOVIUK Tirol - kettéosztott tartomány az egyesülő Európában? A következetes föderalizáció megvalósításának kilátástalansága és a világméretű háborús konfliktus sikertelen rendezése a Duna menti

Részletesebben

Etnikai vagy állampolgári nemzet?

Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Ez a rövid összefoglaló tanulmány (mely nem lehet kimerítő) nem akarja sem elítélni vagy védeni egyes elképzeléseket,

Részletesebben

FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE

FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE Kárpátaljai Magyar Könyvek 166. Készült a Szülőföld Alap támogatásával Összeállította: Fodor István Intermix Kiadó, 2007 INTERMIX KIADÓ 88000 Ungvár, Tolsztoj

Részletesebben

Az IRÓK SORSA ma általában nem mondható szerencsésnek, í\ de Felső-Magyarország magyar íróinak sorsát még súlyosabbá tette Nagy-Magyarország

Az IRÓK SORSA ma általában nem mondható szerencsésnek, í\ de Felső-Magyarország magyar íróinak sorsát még súlyosabbá tette Nagy-Magyarország Az IRÓK SORSA ma általában nem mondható szerencsésnek, í\ de Felső-Magyarország magyar íróinak sorsát még súlyosabbá tette Nagy-Magyarország szétszakítása. A közönség, melynek írtak, összezsugorodott,

Részletesebben

''Így volt, amikor megszülettem, és az akörüli időkben... -I.'' (( kinagyítva valamennyi térkép élesebb és jól olvasható )) ez a Hazám!

''Így volt, amikor megszülettem, és az akörüli időkben... -I.'' (( kinagyítva valamennyi térkép élesebb és jól olvasható )) ez a Hazám! ''Így volt, amikor megszülettem, és az akörüli időkben... -I.'' (( kinagyítva valamennyi térkép élesebb és jól olvasható )) ez a Hazám! Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján --- 1910. Szerkesztette

Részletesebben

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes 15 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867 Deák Ágnes DEÁK AGNES Polgári átalakulás és neoabszolutizmus 1849-1867 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta:

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

MAGYAR KATASZTRÓFA 1918-19

MAGYAR KATASZTRÓFA 1918-19 MAGYAR KATASZTRÓFA 1918-19 FEJEZET A NAGY VILÁGÉGÉSBŐL KIADATLAN LEVÉLTÁRI OKMÁNYOK ÉS ISMERETLEN FELJEGYZÉSEK ALAPJÁN ÍRTA SZENDE ZOLTÁN 1933. MADÁCH KÖNYVKIADÓ BUDAPEST. Minden jog a szerzőé, beleértve

Részletesebben

Magyarország kisebbségi politikája

Magyarország kisebbségi politikája Magyarország kisebbségi politikája 1933, gróf Bethlen István - részlet - AZ UTÓBBI IDÕBEN sok szó esett a képviselõházban és a sajtóban a kisebbségi politikáról; heves viták bontakoztak ki elõttünk e kérdésrõl,

Részletesebben

"Cselekedjetek jól vagy rosszul, csak tudja a világ, hogy a szlovákok élnek."

Cselekedjetek jól vagy rosszul, csak tudja a világ, hogy a szlovákok élnek. Ábrahám Barna "Cselekedjetek jól vagy rosszul, csak tudja a világ, hogy a szlovákok élnek." A fenti szavak Pesten hangzottak el 1848 utolsó napjaiban; ezt adta útravalóul Ján Kollár azoknak a szlovák radikális

Részletesebben

A M AGYAR EV. ISKOLÁK TÖRTÉNETE A REFORMÁCIÓTÓL NAPJAINKIG

A M AGYAR EV. ISKOLÁK TÖRTÉNETE A REFORMÁCIÓTÓL NAPJAINKIG A M AGYAR EV. ISKOLÁK TÖRTÉNETE A REFORMÁCIÓTÓL NAPJAINKIG KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖZÉPISKOLÁKRA. A REFORMÁCIÓ NÉGYSZÁZADOS JUBILEUMÁRA ÍRTA L ic D R SZELÉNYI ÖDÖN POZSONYI EV. TEOL. AKAD. TANÁR 1917 GRAFIKAI

Részletesebben