A FÉLSZÁZADOS RUSZIN NACIONALIZMUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FÉLSZÁZADOS RUSZIN NACIONALIZMUS"

Átírás

1 A FÉLSZÁZADOS RUSZIN NACIONALIZMUS AZ évi népszámlálás szerint a Mármarosban44-6, Beregben f \ 426, Ungban 38-1, Ugocsában 37-5, Sárosban 22, Zemplén- /' % ben 11-4, Szepesben 7-1%arányt kitevő ruszin népről régóta JL JL helyesen hitték, hogy csak egyháztörténete van s nemzetiségi életének egyetlen gyújtópontja a cirillbetűs ószláv szertartás. Minden más kultúrjaváról megállapítható, hogy magyar kölcsönzés, sőt már a szórványosan beszállingózó népcsoportoknak néppé alakulása is a csaknem évezredes magyar vér- és kenyérközösség érdeme volt. így támadt az a sajátságos szláv-magyar kettősség, amely René Martel szavaival élve ma is a helyi elkülönülés mélyen gyökerező tudatát" ékeli a Kárpátokon innen és túl lakó oroszok közé. A százados érintkezés alatt szláv és magyar vonások kölcsönösen hatottak egymásra. Egyrészt a szláv környezet és istentisztelet színmagyarok megruténesedésével járt, s ezért találkozunk ma is bőven Hegyesekkel, Hámosiakkal, Szentpálokkal, Szilvaiakkal, Tomcsányiakkal, akik magyarul már egy szót sem értenek, de még a mármarosi ruténpör vádlottainak névsorában is minduntalan ilyen nevekre bukkanunk : Házi, Kemény, Vakaró. Valóban, az a nép, amelynek magyargyűlölő tagjai is magyar vezetéknevűek, nem állhat messze a magyarságtól! Másfelől a hosszú együttélés ruszinok megmagyarosodását is eredményezte. Főleg a liberális korszak magyar iskolái értek el e tekintetben nagy sikert, bár nem akkorát, mint a cseh és oláh propagandától befolyásolt nyugati közvélemény hiszi. A magyar iskola azért sem hódíthatott jelentősebben, mert a ruszin nép nagy tömegei írástudatlanok maradván, ősi anyanyelvüket érintetlenül megőrizhették sokkal jobban, mint később a cseh megszállás húsz esztendejének bábeli nyelvzavarában. Aki tanult, az kétségtelenül rálépett a magyarosodás útjára, de az ilyen ember műveltsége nem valaminő ősi orosz kultúra romjaira épült, hanem a csupasz talajra. Jól állapítja meg Fenczik István, a jelenlegi ruszin miniszter, hogy a köznépből kiemelkedő ruszin nem azért lett magyar, mert nógatták: légy magyar, hanem azért, mert haladni kezdett a magyar kultúrával és önkéntelenül elfeiedte, mi volt." 1 E tényezők alakították ki a századforduló ruszin társadalmát, amelyből kutatásunk kiindul. Már a hazai nemzetiségek analógiájára 1 Görögkat. Szemle, VII

2 Nov. DARÁS: RUSZIN NACIONALIZMUS 255 öntudatos ruszin értelmiséget hiába keresnénk. Jórészt magyaros alkatú egyéneket látunk, akik vagy más országrészekbe költöztek s elszakadtak a kárpátalji néptől; vagy mint helyi népvezetők paposkodnak, tanítóskodnak, de magyaros érzésűk tiltakozik az ellen, hogy oláh pópákkal, dászkálokkal azonosítsák Őket. Van néhány tollforgató ember, aki ószláv könyveket olvas és lelkesedik az ősi hagyományokéit: ezek ébresztik majd föl az idők teljében a ruszin nacionalizmust. Végül ott van a köznép közönyös milliós tömege, amelyet még a frontok összeomlása után is elsősorban megélhetési gondok foglalkoztatnak. A világháborút megelőző két évtized azonban fontos változásokat hoz: az értelmiséget megérinti a kultúrnacionalizmus áramlata; a köznép közt pedig terjedni kezd az orosz nacionalizmussal sűrített pravoszláv schisma. A kultúrnacionalizmust, szabatosabban a cirillbetűs szláv hagyományokhoz való ragaszkodást az a törekvés szította föl, amely épp ellenkezőleg mindent ki akart küszöbölni a rutén közéletből, ami az orosz birodalom intézményeire emlékeztet, Farkas Lajos szavait használva : aminek szentpétervári bűze" van. Tekintettel arra, hogy az orosz irredenta ezidőben már fenyegető valóság volt, a keleti szertartású országlakóknak Kievtől és Moszkvától való teljes elszigetelése fontos államérdeknek látszott. Bánfiyé a kezdeményezés érdeme, aki egy 1896-ban becsempészett könyvszállítmány révén megtudta, hogy a szegény rutén templomok könyveik egy részét anyagi okból schismatikus orosz nyomdákból kénytelenek beszerezni. Ez adott idővel ösztönzést bizonyos reformtervek fölvetésére: hogy a templomi könyveket hazai nyomdában állítsák elő; hogy a cirill betűt latin írás váltsa föl; hogy a magyarországi görög katolikusok ünnepeiket ne a cári egyházzal egy időben, vagyis ne Julián-naptár szerint ünnepeljék ; hogy végül a határmenti felekezeti iskolák erősebb állami felügyelet alá kerüljenek. Azt a törekvést, hogy az ószláv istentiszteleti nyelv csak a szláv anyanyelvűekre korlátozódjék, ami a magyar görög katolikusok 60 és nem több százalékát 1 kiszakító hajdudorogi püspökség felállításával valósult meg, éppen csak érintjük, mert a magyarság belső ügye volt. A fönti tervek közül csak igen kevés valósult meg. A magyar állam egész fönnállása alatt nem sikerült a schismatikus könyveket kicserélni; a cirill betű is megmaradt a hivatalos szerkönyvekben az 1916-os kompromisszum értelmében. A naptár-reformot még a munkácsi papság 1899-es kongresszusa elfogadta, mégis csak 19x6 június 24-én léptették életbe. Nagyobb súrlódásokra csak az 1907-es iskolatörvény s a latin betűnek az iskolai könyvekbe való bevezetése adott alkalmat. Szenvedélyes cikkek hangoztatták, hogy : nem volna józan dolog a magyar nyelv tanítása ellen protestálni, de következetesen félni, lenézni, gyűlölni népünk nyelvét, mint mi tesszük, igazán nem kisebb hiba." 2 A ruszin nacionalizmus most érkezett oda, ahová a korosabb magyar száz évvel előbb: s önálló hazai rusznyák" iro- 1 Ezt Seton-Watsoimal szemben kell hangsúlyozni! * Görögkat. Szemle, II. 1.

3 27 6 MAGYAR SZEMLE 1938 dalmi nyelv megteremtését, egy kárpátalji közművelődési egyesületnek, mondjuk akadémiának fölállítását szorgalmazta. A mármarosi papság 1912-es emlékirata kívánta az anyanyelv és rítus erősebb tanítását ; kívánta, hogy népünk szokásai, nyelve, egész erkölcsi világa megismerés tárgyává lehessen". Az új kultúrnacionalizmusra serkentő hatással volt a pánorosz-ellenes galíciai ukrán irodalom: ez a körülmény, valamint a klérus hagyományos hazafisága okozta, hogy a borsos-paprikás sajtópolémiák soha nem sértették meg az államhűséget s nem tüntettek a cári birodalom mellett. Mi lehetünk jó rutének írta a tüzes Dolinay Péter, de a magyar hazának nem kevésbbé hű és hasznos polgárai. Faji és nemzeti kultúra nem zárja ki egymást." 1 De az új nacionalizmus nem is hatott még széles körben, néhány reverendás vagy kabátos embert hevített. A munkácsi egyházmegye néhány kanonokja irányította pl. a betűharcot, emelt óvást a bécsi nunciusnál s hangoztatta büszkén Csernoch hercegprímás előtt, hogy liturgikus ószláv nyelvünk az Apostoli Szentszék által oltárnyelwé emeltetett, cirill betűinket pedig ezer év óta használjuk." 8 Míg az értelmiséget foglalkoztató betű- és nyelvi harcok a magyar állameszmét nem sértették, a köznépet inficiáló orosz schisma irredentatüneteket is mutat. Ismeretes, hogy az orosz társadalomnak konzervatív része a Ruténföldre nemcsak általános pánszláv érdekből, hanem ősi jogon is igényt tartott, mert regényes történeti tudása szerint a ruszinok époly oroszok, mint a pszkoviak, kieviek s Szent Vladimír korában még Oroszország elszakíthatatlan részét alkották". 8 Az orosz agitáció a kárpátalji nincstelen és babonás emberekhez főleg a zsebükön és hitükön keresztül tudott hozzáférni s ez alapon kezdett működni a századfordulón az a titokzatos térítőakció, amely kimondott céljául a görög katolikus ruténségnek görögkeletivé tételét hangoztatta, távolabbra nézve azonban a cártól való egyházi függést politikai annexióvá készült érlelni. A schisma spóráit részben Amerikából visszatérő emigránsok hurcolták be a Felvidékre, főleg Tóth Elek aposztata eperjesi papnak 1899-ben, New-Yorkban kibocsátott röpiratával; részben a három Gerovszkij-fivér csernovici agitációsközpontja hintette szét Oroszországba utazó búcsúsok között, szoros együttműködésben Bobrinszkij Vladimírnak, egy befolyásos orosz mágnásnak galíciai egyesületével. A szóval, írásban felbujtott ruszinok katolikusellenes filippikákon túlmenően nekitámadtak a magyar iskolának, jegyzőnek, imiált papnak; várták babonás hittel á minden oroszok cárját, aki majd kiosztja közöttük a kincstári és Schönborn-földeket; elvetették a rutén elnevezést s magukat igazhitű oroszoknak nevezték. Az a két pör azonban az évi izai és évi már marosszigeti amely e mozgalmat leleplezte, világosan bizonyítja, hogy a schisma a nép túlnyomó részét nem érintette s csak egyes beregi, mármarosi völgyekben, Lucskán, Huszton, Izán, Talaborfalván stb. öltött fenyegető méreteket. A perbefogott 94 vádlott közül a bíróság 1 Ugyanott: évf., 51. szám. 3 Munkácsi egyházm., III. 30-i emlékirata. (Kézirat.) 3 Menysikov cikke a Novoje Vremja, III. 4. számában.

4 Not. DARÁS: RUSZIN NAplONAUZMUS 2$J i / - csak a harmadát marasztalta el csekély szám ez, ha egy félmilliós nép méreteihez mérjük. Vegyük elihez, hogy a schisma csaknem a világháború küszöbéig megfelelő ellensúly nélkül agitálhatott, mert a liberális magyar hatóságok sokáig közönyösen nézték: mint imádják Istenüket a hazafiasságban kipróbált oroszok", sőt a szigeti pör alatt az egész radikális közvélemény, élén Jászi Oszkárral, a vádlottak védelmére kelt. A schisma-pörök történeti tanulsága az volt, hogy a kifelé szító, nagyorosz politikai nacionalizmus gyökértelenségét kimutatta, mint ahogy évtizedekkel előbb a Szent Bazil Társulat által terjesztett nagyorosz kultúrnacipnalizmus is megbukott Kárpátalján. Ezt az igazságot pecsételte meg a világháború, melyet magyar és ruszin szoros fegyver barátságban harcolt végig: a hegyeken túli tömeges dezertálás, kémkedés nálunk ismeretlen fogalom volt. Folytatódott azonban a ruszin értelmiség öntudatosulása s kivált a papság összefogását kovácsolták acélossá azok a támadások, melyek a galíciai árulások óta mindenütt ruszofilizmust gyanító katonai hatóságok, más tájról és felekezetből Kárpátaljára szakadt közigazgatási tisztviselők, vagy a szövetkezeti eszmétől üzletüket féltő zsidó korcsmárosok részéről érték. Szorosabban csatlakozni a köznéphez!" adta ki a jelszót 1918 őszén Dolinay Péter. Akkor már a világi értelmiség köréből is mind többen érdeklődtek azon nép iránt, amelyben családfájuk egykor gyökerezett. Kutkafalvy Miklós reformtervezetében főteendőül a köznép és kabátosok" közti bizalom kifejlesztését jelölte meg. Sürgette ez okból, hogy a közigazgatási és bírói hivatalokba elsősorban kárpátalji származású görögkatolikus egyéneket ültessenek. Baj az is mondotta, hogy a világi intelligencia támadások alkalmával nem áll zárt sorokban a megvádolt klérus mellé, mert vannak, csakis ők a magyarok", akik felvidéki atyafiságukat cserbenhagyják. Mire a világháború véget ért, az újkor géniusza mintegy varázsütésre életre galvanizálta a rutén világi intelligenciát". 1 Ruszin nacionalizmusnak és magyar államhűségnek szerencsés szintézisét hozta meg az év fordulója, mikor megszületett a politikai ruszin nemzet az integer Magyarország ölén. Tekintettel e nép vegyes szláv-magyar jellegére, méltán tarthatjuk e fordulatot tetőpontnak a ruszinok történetében. Az új alkotmány a Károlyi-kormány ösztönzésére jött létre, igazi megalkotói azonban az Illések, Jaczkovitsok, Kutkafálvyak, Prodánok, Szabók, Bonkálók és más hivatott, vezetői Kárpátaljának, Előjátékul szolgált az ungvári néptanács 1918 október 9-i gyűlése, amelyen a mostani ruszin kormány tagja, Volosin! tiltakozott azon külföldről irányított törekvések ellen, amelyek a ruszin j népet el akarják szakítani ősi hazájától". Követte ezt a december } 10-i budapesti kongresszus, amely szintén a területi integritás és önkor- mányzat kettős jegyében zajlott le. Ilyen előzmények után lépett j életbe az 1918 december 21-i X, számú törvény, amely megteremtette j az autonóm Ruszinszkótnyelvre, vallásra, iskolára, bírói és 1 * Lásd Budai László nagyberezoai ügyvéd levelét. Görögkat. Szemle, 1918 XII. 15.

5 27 6 MAGYAR SZEMLE 1938 beligazgatási ügyekre kiterjedő önkormányzattal; s annak szerveit, a ruszin minisztériumot, kormányzóságot és országgyűlést. Midőn a következő esztendő elején megejtették a választásokat az általános titkos választójog alapján, a ruszin nép az önrendelkezésnek sem azelőtt, sem azóta nem tapasztalt mértékét élvezte. Mint kisebbségi tényező jelenik meg a frontok összeomlása körül az ukrán nacionalizmus, vagyis a galíciai és déloroszországi fajrokonokkal való egyesülés vágya. Azokban a határmenti községekben, ahol a világháború előtt schismatikus forrongás volt tapasztalható, most kibontották az ukrán irredenta zászlaját és frontot ástak Ungvár ellen. Kőrösmező, a mármarosi pör fővádlottjának, Kabalyuknak hazája volt legtovább az ukrán eszme fellegvára. Az ukrán töredékcsoportok a huszti néptanácsba tömörültek, amely január 21-én kimondotta a csatlakozást a nagyukrán államhoz. A mozgalom méreteire vonatkozólag eligazít Benes megjegyzése a 6. számú csehszlovák emlékiratban : A magyarországi ruszinok közt van egy mozgalom, amely a galíciai csatlakozást óhajtja, de a nép többsége közönyös ez iránt." Tudjuk, hogy az ukrán eszme húsz év óta, cseh kormánytámogatással sem tudott többségi törekvéssé válni, aminek egyik természetes okára mutat rá Volosin miniszter grammatikája: A hazai kisoroszok alig egyötödükben beszélik a galíciai nyelvjárást, amelynek jellemző betűje az i". Az ukrán irányt még meg lehet magyarázni a ruszin nacionalizmus fejlődéséből, de lehetetlen szerves összefüggésbe hozni ez utóbbival azokat az egyéni akciókat, amelyek a cseh-ruszin egyességet tető alá hozták. Kárpátalja annektálása Dvorsky és Krofta megjegyzése szerint annyira váratlan osztalék" volt, hogy magukat a cseheket is meglepte. A csehbarát ruszin vezérek egészen kapuzárásig magyar vagy ukrán meggyőződésűek voltak s mi sem tanulságosabb e tekintetben, mint a cseh paktum hazájában, Amerikában élő ruszinok nacionalizmusának grafikonját megrajzolni. Az újvilági ruszinok még a mult évszázadban schismatikus pánorosz izgatás alá jutottak, majd első püspökük, a galíciai Ortuiszkij, ukranizálásba fogott, de a nagy többség nem vetette magát bele a politikába s ragaszkodott az óhazához. A cseh csatlakozás első népszerűsítőinek egyike, Hatalák, emlékirataiban bevallja, hogy az amerikai ruszinok 99%-a már csak otthonhagyott kedvesei miatt sem akart elszakadni Magyarországtól. A Narodna Rada, mely a csehekkel lepaktált, eredetileg erősen csehellenes alakulat volt, úgyhogy a konkurrens Narodna Obrana elnöke egy Beneshez írt pittsburghi levelében magyarón-papi bandának" nevezte. 1 A Ráda nevében 1918 október 21-én Wilsonhoz eljuttatott emlékirat még szót sem ejtett csehszlovák csatlakozásról, hanem vagy a teljes függetlenség, vagy a galíciai csatlakozás, vagy egy más állam keretein belül megadott önkormányzat hármas lehetőségére mutatott rá. Hatalák hozzáteszi, hogy a Ráda többsége szíve mélyén Magyarországhoz húzott s a más állam" alatt ezt az országot értette. 1 A levél teljes szövegét 1. A ruténföld elszakításának előzményei című könyvem függelékében.

6 Nov. DARÁS: RUSZIN NACIONALIZMUS 259 AZ ÁLLAMFORDULAT ismét fordulópontot jelentett a ruszin nacionalizmus történetében. A cseh uszályba kapaszkodó ruszinok nemzeti Önérzete az első napokban szélső paroxizmusig fokozódott, s némi naiv imperializmust is mutatott. A csatlakozást kimondó május 8-i ungvári gyűlésen ruszin vezényszót, tisztikart, sőt egyetemet követeltek a szónokok, s hangoztatták, hogy: mi oroszok akarunk maradni a cseh államban is". A kicsi üllőből is lehet kalapács : ezt bizonyítja az a beszéd, amely a ruszin nemzethez való tartozást nemcsak néprajzi, hanem történelmi és más szempontok bevonásával is kívánta meghatározni. Ki gondolta volna, hogy az államfenntartó magyar faj e területen valaha is defenzívába szorul vissza? Pedig erre is sor került a Drugethek által róm. kat. magyar jellegűnek alapított ungvári főgimnázium esetében, ahol viszályok támadtak róm. kat. vallású tanulók ruszin nyelvtanulása körül, s fegyelmit indítottak Vargha Géza és két tanártársa ellen, akik nem akartak segédkezet nyújtani színtiszta magyarok elruszinosításához." 1 Ámde a cseh imperializmus csakhamar őslakó ruszint és magyart arra késztetett, hogy egymás helyett a betolakodott idegenek ellen köszörüljék fegyverüket. Nagy-Ruszinszkó eszméje, amely minden görögkatolikus szlávot, sőt magyart is tekintélyes számban magába zárt volna, nagy ütést szenvedett a belső határok ideiglenes megvonásával, mert Ruszinszkó határa egyelőre az Ung folyó lett, s az attól nyugatra lakó ruszinok erős szlovákosítás övébe kerültek. Szlovákiában nincsenek ruszinok hirdette Szlávik zempléni zsupán. Ezt csak a magyarok találták ki azon célból, hogy a keleti szlovákokat elszakíthassák a középső szlovákoktól s könnyebben elmagyarosíthassák őket." E fölfogás alapjára helyezkedve: jöttek az új tanfelügyelők, akik nemcsak a ruszinul való tanítást, hanem a ruszin nyelv tanítását is megtiltották Sárosban, Zemplénben. Egy szóval: nem engedték meg azt, amit a soviniszta magyarok is megengedtek". 8 Persze a régi eszményi állapotot, mikor az összes kárpátalji rutének a boldog, szabad Nagy-Magyarország határai között egyesülhettek, i senki sem állíthatta többé vissza. A cseh uralom az Ungtól jobbra f lakó görögkatolikus közül alig százezret ismert el ruszinnak, j s már 1921-ben három járásban 20% alá szorította a ruténség lét- í számát. Mentül magasabbra csapott a ruszin nacionalisták vágya a nemzeti egység után, annál megosztóbb politikát kezdeményezett Prága a Ruténföldön. Első megfigyelésünk: az őslakó népnek emigráns oroszokkal és csehekkel való feltöltése. A csehek száma már a megszállás harmadik évében meghaladta a t, holott a prevrát előtt alig egy-két cseh lakott Kárpátalján ; a többségében magyar Ungvárt ; annyira ellepték, hogy csakhamar 6000 csehről beszélt a statisztika. Most már nem arról volt szó, hogy a keletszlovenszkói ruszinok hova tartozzanak, hanem arról, hogy az autonómnak minősített rútén terület lakossága ruszin maradjon-e vagy sem. Az ősi jelleget nemcsak a cseh invázió rontotta két évtized óta, hanem egy másik 1 Ung, II Kondratovics: Ruszki skoly na Szlovenszkom. Ungvár, 1925.

7 2Ó0 MAGYAR SZEMLE I93«beköltözés is: a galíciai vagy oroszbirodalmi emigránsok tömeges beözönlése. A vérmérsékletek, világnézetek tarka ellentéte beteges politizáló szenvedélyben oldódott fól; ez pedig növelte ugyan a nemzeti problémák iránt érdeklődők számát, de erejűket szétforgácsolta, elfecsérelte. Az emigráns oroszok hatása alatt az őslakosság ukránbarát és ukránellenes pártra hullott szét, amely egymással körömszakadtáig való harcba kezdett. A két tábor arányát mutatja, hogy 1930 és 1936 között az ukránellenes Duchnovics-Társaság olvasóköreinek száma 230-ról 334-re, az ukranofíl Proszvita olvasóköreié 77-ről 233-ra növekedett. Az emigráns oroszság nemcsak belső meghasonlást okozott a ruszin társadalomban, hanem kifelé tendáló mérges erőket is oltott beléje, ami cseh és magyar szempontból egyaránt irredenta-veszéllyel kapcsolatos. így az ukrán-érzelműek jelentékeny része marxista, s a szovjethez való csatlakozáson fáradozik. Nagyoroszok, csehek és szerbek szították föl a mármarosi pörrel kissé visszaszorított pravoszláviát, úgyhogy ma Podkarpatszka Ruszban ismét schismatikus él. Az emigráció egyik legkárosabb következménye a nyelvi megoszlás. A magyar-ruszinok mindig sokféle tájszólást beszéltek, de a századeleji kultúrnacionális forrongásból kialakulhatott volna olyan irodalmi nyelv, amely honi földben gyökerezik s nem importcikk. Ezt a fejlődést állította meg az államfordulat után két fejlett irodalmi nyelvnek, az ukránnak és nagyorosznak Kárpátaljára való importálása. A sokféle orosz beszédhez szegődött konkurrensnek a cseh nyelv, amely a prágai kormány 1926 február 3-i rendelete alapján, a békeszerződés 11. pontjának nyilt megsértésével mindmáig Ruszinszkó hivatalos nyelve volt. A cseh nyelvet nemcsak a csehektől hemzsegő hivatalok terjesztették, hanem a nagyszámú cseh iskola is. Tíz évvel az államfordulat után, mint a Kurtyák-emlékirat panaszolja, a népiskolák 2i*9%-a volt cseh tannyelvű, holott 18 cseh iskolának nem is akadt cseh nemzetiségű növendéke. Ha hisszük, hogy minden nemzeti élet legfontosabb eszköze az egységes irodalmi nyelv, akkor a ruszin nacionalizmus híjával van a legszükségesebb, legnélkülözhetetlenebb építőeszköznek. A tátongó ür a de iure és de facto állapot között éles ellenzékiséget vitt bele a rutén közéletbe, sokkal élesebbet, mint aminő a hajdani magyar érában a kultúrnacionális küzdelmek nyomán támadt. Az ellenzékiség voltaképpen erős antagonizmust jelent őslakók és jövevények közt: s benne csupán az a ruszin nem vesz részt, akit anyagi helyzete a cseh kormány zsoldjába szegődtetett. Az ellenzéki támadásoknak legjogosabb célpontja mindig a központosító, csehesítő, megosztó prágai politika volt, amely sohasem engedte, hogy a Ruténföld a saint-germaini szerződés pontjaiban biztosított önkormányzatát megkapja. A központosítás mindjárt 1919-ben megindult a cseh Brejchának adminisztrátorrá való kinevezésével. Utódai akár alkormányzónak, akár országos főnöknek nevezték őket, mind csehek voltak, s mind teljhatalmú irányítók: mellettük a ruszin születésű kormányzók Klofac szavait idézve papírosméltóságok" és tartalomnélküli jelképek" maradtak. Az évi 172. számú

8 Nov. DARÁS: RUSZIN NACIONALIZMUS 263 törvény is csak iátszatönkormányzatot teremted:, mert Ruszinszkónak a cseh uralom egész húsz éves tartama alatt nem volt szabadon választott országgyűlése, s annak felelős kormányzója. Hrabar Konstantin, a volt kormányzó tizenhét év távlatából visszatekintve állapította meg, hogy a ruszin nacionalizmust a csehekkel folytatott két évtizedes harcok teljesen megérlelték: A mi törekvésünk az önkormányzat felé teljesen érthető, s a mi nemzeti és polgári öntudatunk érettségéről tanúskodik, hisz az elmúlt tizenhét év folyamán a kérdések egész sora, köztük a sarkalatos iskolakérdés nem nyert végleges döntést, ami persze állandó panaszokra vezetett, nagyon is áldástalanul mind államunkra, mind földünkre, mind népünkre nézve." 1 Ez még hűvös, lojális nyilatkozat, a nacionális fejlődésnek mintegy legalacsonyabb pontját mutatja. A másik végpont az amerikai ruszinoknak 1928 október 28-tól december 31-ig tartó kongresszusa, s ennek folytatásakép Juhász Mihálynak, az amerikai görögkatolikus egyesületi únió elnökének Wilson's Principles in Czechoslovak Practice" c. könyve, amely már fölveti a Csehszlovákiával kötött egyezség revíziójának gondolatát. Csehszlovákia megsértette a békeszerződést... A nemzeti és nemzetközi jog szerint nincs többé szerződés, amely Ruszinszkót Csehszlovákiához fűzné. Ennélfogva Ruszinszkónak szabadságában áll magát Csehszlovákiától függetlennek nyilvánítania." íme, végigjártuk a ruszin nacionalizmus félszázados fejlődésének útját^ amelynek végpontja ki tudja? nincs is nagyon messze a hajdani kiindulóponttól. Mielőtt e nép vezetői tovább haladnának, jusson eszükbe egyik minisztertársuknak húsz év előtti nyilatkozata: A rutén nemzet saját jól felfogott érdekében sem tér el ezer esztendős hagyományaitól!" DARÁS GÁBOR 1 Lásd Podkarp. Ruszj, című gyűjteményes ungvári mű előszavában.

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről Оxszаw,А: ёs Hivatal a Xtc+~~~S -fi ( S 4 11 Az Országgyúlés /2014. ( ) ОСУ Ьatározata Ёdс.«t: 2о14.1 иl. 0 ~. А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

Magyar vagy román sovinizmus?

Magyar vagy román sovinizmus? Magyar vagy román sovinizmus? = Budapesti Hirlap 1912. május 17. Szerző neve alatt. = A görög katholikus magyar püspökség küszöbön levő megalapítása miatt a románok telekiabálják a világot, a most kormányon

Részletesebben

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889.

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889. 1. térkép: A vizsgált terület települései. 1 = államhatár; 2 = megyehatár Romániában; 3 = folyó; 4 = településhatár; BH = Bihor/Bihar; SM = Satu Mare/Szatmár; MM = Maramureş/Máramaros. A települések számait

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A ZSIDÓSÁG ÉS A KISEBBSÉGI MAGYARSÁG

A ZSIDÓSÁG ÉS A KISEBBSÉGI MAGYARSÁG A ZSIDÓSÁG ÉS A KISEBBSÉGI MAGYARSÁG A zsidóság története a szétszóródás után azt igazolja, hogy gazdasági szerepénél fogva mindig a gazdanép felé közeledik s ha megvannak rá a feltételek, hozzája hasonul,

Részletesebben

I. fejezet KÁRPÁTALJA (PODKARPATSZKA RUSZ) A CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGBAN 1919 1939

I. fejezet KÁRPÁTALJA (PODKARPATSZKA RUSZ) A CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGBAN 1919 1939 Tartalom 5 Tartalom Az ismeretlen ismerős Kárpátalja... 15 I. fejezet KÁRPÁTALJA (PODKARPATSZKA RUSZ) A CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGBAN 1919 1939 1. A soknemzetiségű Magyar Királyság felbomlása... 19 1.1. Előzmények,

Részletesebben

Csehszlovákia nemzetiségi politikája Kárpátalján

Csehszlovákia nemzetiségi politikája Kárpátalján 1 Botlik József Csehszlovákia nemzetiségi politikája Kárpátalján 1919 1938-1939 Botlik József 2 Tartalomjegyzék 1. Az amerikai rutének és csehszlovák politika mesterkedései 1918. május 1919. november 2.

Részletesebben

Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák. Piliscsaba, 2013. július 12.

Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák. Piliscsaba, 2013. július 12. Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák Piliscsaba, 2013. július 12. Ukrajna lakossága nemzetiség és anyanyelv szerint a 2001. évi

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9.

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAMI SZUVERENITÁS ÉS ANNAK ALANYI KÖREI 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 I. KÖTET SZERKESZTETTE: GERGELY JENŐ A bevezető tanulmányt írta, a dokumentumokat összegyűjtötte, a bevezetőket és a lábjegyzeteket készítette: CIEGER ANDRÁS, GERGELY

Részletesebben

Szociológiai felmérés a Csehországban tanuló, dolgozó szlovákiai magyarokról

Szociológiai felmérés a Csehországban tanuló, dolgozó szlovákiai magyarokról Szociológiai felmérés a Csehországban tanuló, dolgozó szlovákiai magyarokról A Csehországban tanuló és dolgozó szlovákiai magyarok száma évről évre növekszik, mégsem készült róluk eddig átfogó felmérés.

Részletesebben

A soha nem is volt -ról,

A soha nem is volt -ról, A soha nem is volt -ról, még egyszer 108 Művelődési életünk mindennapjaiban, mint ismeretes, évtizedek óta vissza-visszatérő dilemma, hogy van-e vajdasági magyar irodalom. Nemrégiben A mások közelsége

Részletesebben

6. AZ ÖNSZERVEZŐDÉSHEZ VALÓ JOG

6. AZ ÖNSZERVEZŐDÉSHEZ VALÓ JOG 6. AZ ÖNSZERVEZŐDÉSHEZ VALÓ JOG 6.1. A saját szervezetekhez (önszerveződéshez és érdekvédelemhez) való jog 205 6.2. A pártalapítás szabadsága 205 6.3. Civil szerveződés 206 Az önszerveződéshez való jog

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon (a 2001. évi népszámlási adatok rövid összefoglalása)

Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon (a 2001. évi népszámlási adatok rövid összefoglalása) Tóth Ágnes - Vékás János Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon (a 2001. évi népszámlási adatok rövid összefoglalása) Etnikai-nemzeti Kisebbségkutatató Intézet www.mtaki.hu A népszámlálás módszertana

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

KÁRPÁTALJA KÖZIGAZGATÁSA ÉS TANÜGYIGAZGATÁSA 1938 1944 KÖZÖTT. Fedinec Csilla Ungvári Állami Egyetem, Magyar Filológiai Tanszék

KÁRPÁTALJA KÖZIGAZGATÁSA ÉS TANÜGYIGAZGATÁSA 1938 1944 KÖZÖTT. Fedinec Csilla Ungvári Állami Egyetem, Magyar Filológiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 96. évf. 4. szám 367 375. (1996) KÁRPÁTALJA KÖZIGAZGATÁSA ÉS TANÜGYIGAZGATÁSA 1938 1944 KÖZÖTT Fedinec Csilla Ungvári Állami Egyetem, Magyar Filológiai Tanszék Az a terület, amit ma Kárpátalja

Részletesebben

Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből

Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből A tigrisfog-talizmán Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből Kopál József 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 2006-ban a Múlt kor folyóirat kérdésére: Hová indulna ma útnak Stein Aurél?

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Román iskolák Észak-Erdélyben (1940 1944)

Román iskolák Észak-Erdélyben (1940 1944) Limes 167 Oktatásügy Sebestyén Kálmán Román iskolák Észak-Erdélyben (1940 1944) Az erdélyi magyarságot iskoláiért folytatott küzdelme során gyakran érik román nacionalista oldalról vádaskodások, melyek

Részletesebben

Fírczák G y u l a f 1836 1912.

Fírczák G y u l a f 1836 1912. Fírczák G y u l a f 1836 1912. = Budapesti Hirlap 1912. junius 2. Szerző neve alatt. = A munkácsi egyházmegyét és az egész magyar püspöki-kart súlyos csapás érte. Firczák Gyula munkácsi püspök életének

Részletesebben

ÚJ FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM

ÚJ FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 ÚJ FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM GYORSÍTOTT IDŐUTAZÁS Új forrásközpontú történelem A sorozat kötetei NT-17142 Száray Miklós: Történelem 9. a négyosztályos

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Hajdudorog két zászlaja.

Hajdudorog két zászlaja. Hajdudorog két zászlaja. = Magyar Világ 1906. 16. szám. Petronius álnév alatt. = A nemes és túlnyomóan görög katholikus hajdúváros fegyvertárában 1868. óta két ritka szépségű nemzeti színű zászlót őriztek.

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322 Jeney János 1 NEMZETKÖZI TÉRKÉPTÁRI KUTATÁSOK (MAGYAR NÉPESSÉGTÉRKÉPEK) BEVEZETÉS A magyar népességtérképek a magyarországi levéltárak mellett számos külföldi levéltárban is találhatók. A doktori disszertációmban

Részletesebben

KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN. 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás fokát is: jó nyelvtudással bír

KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN. 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás fokát is: jó nyelvtudással bír KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN A. Háttérinformáció 1. Neme 2. Kora Nő Férfi 3. Származási helye (országa) 4. Anyanyelve(i) 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás

Részletesebben

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról Ostrogorski - szerinte a szervezett párt megjelenése teljesen átalakította a hatalmi viszonyokat, így amit eddig a politikáról tudtunk, azt el

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI RUSZINOK IDENTITÁSMEGŐRZÉSI TÖREKVÉSEI

A MAGYARORSZÁGI RUSZINOK IDENTITÁSMEGŐRZÉSI TÖREKVÉSEI A MAGYARORSZÁGI RUSZINOK IDENTITÁSMEGŐRZÉSI TÖREKVÉSEI Popovics Tibor Miklós Napjaink ruszinjait egyes kutatók (például Petro Trohanovszkij Lengyelországból) joggal nevezik Közép-Európa kurdjainak. Való

Részletesebben

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab.

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab. Családfa Apai nagyapa Hollander Jakab 1850-es évek 1933 Apai nagyanya Hollander Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944 Anyai nagyapa Klein Izrael 1852 1944 Anyai nagyanya Klein Izraelné (szül.? Gitta)

Részletesebben

Egyházi és állami anyakönyvek a Kárpátaljai Állami Levéltárban

Egyházi és állami anyakönyvek a Kárpátaljai Állami Levéltárban Egyházi és állami anyakönyvek a Kárpátaljai Állami Levéltárban M A R K A N I C S M I H A J L O, A K Á L I G A Z G A T Ó H E L Y E T T E S E F O R D Í T O T T A : K U T A S S Y I L O N A Magyarországon,

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés egy alkotmány-preambulum megalkotásához

Nemzetközi kitekintés egy alkotmány-preambulum megalkotásához Illyés Gergely Nemzetközi kitekintés egy alkotmány-preambulum megalkotásához A dr. Ioan Stanomir által vezetett, a romániai politikai és alkotmányos rendszert elemző államfői bizottság számos kérdésben

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék 6 5 4 3 2 1 A Föld népességszám-változása az utóbbi kétezer évben (adatforrás:

Részletesebben

Törvény a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatáról * (Kelt 1925. február 12-én)

Törvény a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatáról * (Kelt 1925. február 12-én) Törvény a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatáról * (Kelt 1925. február 12-én) Az alkotmány 21. -ának megfelelõen a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatának intézményei a megfelelõ speciális

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

FONTOS, HOGY MINDENKI TUDJA!!!

FONTOS, HOGY MINDENKI TUDJA!!! FONTOS, HOGY MINDENKI TUDJA!!! A KITELEPÍTÉSTŐL AZ ÚJ HAZÁIG Ezer szállal összekötve: A németek a közép-európai országokban évszázadokon át fontos szerepet játszottak nem csupán a társadalmi, gazdasági

Részletesebben

Nemzet és/vagy vallás. A magyarországi görög katolikusok identitása és liturgikus nyelve

Nemzet és/vagy vallás. A magyarországi görög katolikusok identitása és liturgikus nyelve Nemzet és/vagy vallás. A magyarországi görög katolikusok identitása és liturgikus nyelve Jobbágy András Jelen tanulmány célja a magyarországi görög katolikusok vallási és nemzeti identitásának legalább

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

A Kárpátaljai Magyarság a statisztikai adatok tükrében

A Kárpátaljai Magyarság a statisztikai adatok tükrében A Kárpátaljai Magyarság a statisztikai adatok tükrében a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség eredeti szövege KMKSZ, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 1999. A Kárpát-medence ÉK-i részén,

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Német nép- és honismeret

Német nép- és honismeret Német nép- és honismeret 9. évfolyam A germánok története Népvándorlás A magyar nép honfoglalása Család A kötelező tananyag kiegészítése, a germánok népvándorlásával és a keleti germánok birodalmi alapításaival

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

KÁRPÁT-MEDENCEI KERESZTKÖTŐDÉSEK

KÁRPÁT-MEDENCEI KERESZTKÖTŐDÉSEK KÁRPÁT-MEDENCEI KERESZTKÖTŐDÉSEK egy konferenciasorozat tükrében Szerkesztette és az előszót írta Székely András Bertalan Pomáz, 2004 KERESŐ Székely András Bertalan: A szerkesztő előszava 5 Mit s miért?

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈ Falak és választóvonalak a történelemben Terminus Könyvek ⒈ (A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézete Kiadványai) Sorozatszerkesztő: Kiss Lajos András falak és választóvonalak a

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA!

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Avagy : Egy késői utazás a Mezőkövesdi repülőtérre 2012 decemberében módomban állt megtekintenem a Mezőkövesdi repülőteret, amely egykor a Varsói Szerződés tartalék repülőtere volt.

Részletesebben

Békés. megye. Békéscsabai járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.

Békés. megye. Békéscsabai járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj. Békés megye Békéscsabai járás Honlap: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=1587&fullsize=1

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 1024 Budapest, Buday László u. 1 3 Telefon: (36 1) 345 6320, FAX: (36 1) 345 1115 e-mail: nki@demografia.hu ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI Ezt a címet

Részletesebben

ETNIKAI TÉRFOLYAMATOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

ETNIKAI TÉRFOLYAMATOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ETNIKAI TÉRFOLYAMATOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN Kocsis Károly A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 10. Fórum Az erdélyi magyar tudomány a rendszerváltás után Kolozsvár, 2011 A Kárpát-medence mint magyar geopolitikai

Részletesebben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben 1. Bevezető Zenta népességének demográfiai folyamatai nem érthetőek meg Vajdaság demográfiai folyamatai nélkül. Egy községben vagy településen végbemenő demográfiai folyamatokat meghatározó tényezőket

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind csak felszíni tünet. Lényegében egy olyan alapértéket ért

Részletesebben

Az új görög katholíkus egyházmegye székhelykérdése*

Az új görög katholíkus egyházmegye székhelykérdése* Az új görög katholíkus egyházmegye székhelykérdése* = Alkotmány 1912. október 1. Szerző neve alatt. = Az új görög katholikus egyházmegye felállítása köztudomás szerint nemcsak a románoknál váltott ki nagy

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA Dr. Kovács Mátyás 2 1. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK KEZELÉSÉNEK EDDIGI GYAKORLATA. Általában igaz Európa minden országára az, hogy a természetvédelmi oltalom alá került

Részletesebben

Teleki Pál, az erdélyi politikus. A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941)

Teleki Pál, az erdélyi politikus. A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941) Teleki Pál, az erdélyi politikus A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941) Népesedési és etnikai változások Magyarországon a török korban Népességvándorlás a XVIII. századi Magyarországon

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

A magyarországi ruszinok története és kultúrája. Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros.

A magyarországi ruszinok története és kultúrája. Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. A magyarországi ruszinok története és kultúrája Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Történelem Bagu Balázs - Fakász Mihály: A kárpátaljai Munkács

Részletesebben

Szövegértés. 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat!

Szövegértés. 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat! Szövegértés 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat! 1. Az elbeszélő gyermekkorában azt gondolta, hogy a. New York nem Amerikában van. b. van egy Nevjork és egy Nyújork nevű város is Amerikában.

Részletesebben

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012.

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012. Dátum Időpont 14. 1. nap A nyírbátori, tákosi, csarodai református templomok meglátogatása. Annak rögzítése, hogy mi jellemzi ezt a vallást, mi a templomaikat. Megfogalmazzuk, miért ez a vallás az uralkodó

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Sárospatak város Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3.

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette

Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette Statisztikai Világnap ünnepi konferenciája Esztergom 2010. Október 14-15. Dr. Laczka Éva Miért választottam ezt a témát?

Részletesebben

Milyen legyen a ruszin autonómia? A kárpátaljai vajdaság ügye

Milyen legyen a ruszin autonómia? A kárpátaljai vajdaság ügye Fedinec Csilla Milyen legyen a ruszin autonómia? A kárpátaljai vajdaság ügye Az elsõ autonómiatörvény Az elsõ világháború kitörésének pillanatában meglehetõsen feszültek voltak a nemzetiségi viszonyok

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu 2014. Június. Martoncompetition.hu. Dátum: 2014. június

Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu 2014. Június. Martoncompetition.hu. Dátum: 2014. június Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu Dátum: 2014. június 1 Zeneakadémia Világra szól! A jól ismert szlogenhez méltó, világra szóló kampánnyal kívánta beharangozni a Liszt Ferenc Zeneművészeti

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Megyei forduló 2015. január 21. 8. osztály tanuló neve

Részletesebben

Az irodalom mindennapi népszavazás

Az irodalom mindennapi népszavazás Pomogáts Béla Az irodalom mindennapi népszavazás Vannak írók, akikhez folyamatosan visszatérek, akár a szerzetesek a napi breviáriumolvasás szent szövegeihez: tanításaik mindig érvényesek, mondhatnám,

Részletesebben

Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla értékelésének változásai és változatai. Megújuló tankönyv c. konferencia

Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla értékelésének változásai és változatai. Megújuló tankönyv c. konferencia Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla értékelésének változásai és változatai Megújuló tankönyv c. konferencia 1 Bevezető megjegyzések Modern magyar történelem 1918-1920. évi szakasza egyszerre volt a

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Oltalom a zivatarban. Gyülekezet a világvárossá fejlődő Budapesten Budapest, Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség, 2011. 304 p.

Oltalom a zivatarban. Gyülekezet a világvárossá fejlődő Budapesten Budapest, Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség, 2011. 304 p. Zászkaliczky Péter (szerk.) Oltalom a zivatarban. Gyülekezet a világvárossá fejlődő Budapesten Budapest, Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség, 2011. 304 p. A magyarországi evangélikusság történetében

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben