A FÉLSZÁZADOS RUSZIN NACIONALIZMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FÉLSZÁZADOS RUSZIN NACIONALIZMUS"

Átírás

1 A FÉLSZÁZADOS RUSZIN NACIONALIZMUS AZ évi népszámlálás szerint a Mármarosban44-6, Beregben f \ 426, Ungban 38-1, Ugocsában 37-5, Sárosban 22, Zemplén- /' % ben 11-4, Szepesben 7-1%arányt kitevő ruszin népről régóta JL JL helyesen hitték, hogy csak egyháztörténete van s nemzetiségi életének egyetlen gyújtópontja a cirillbetűs ószláv szertartás. Minden más kultúrjaváról megállapítható, hogy magyar kölcsönzés, sőt már a szórványosan beszállingózó népcsoportoknak néppé alakulása is a csaknem évezredes magyar vér- és kenyérközösség érdeme volt. így támadt az a sajátságos szláv-magyar kettősség, amely René Martel szavaival élve ma is a helyi elkülönülés mélyen gyökerező tudatát" ékeli a Kárpátokon innen és túl lakó oroszok közé. A százados érintkezés alatt szláv és magyar vonások kölcsönösen hatottak egymásra. Egyrészt a szláv környezet és istentisztelet színmagyarok megruténesedésével járt, s ezért találkozunk ma is bőven Hegyesekkel, Hámosiakkal, Szentpálokkal, Szilvaiakkal, Tomcsányiakkal, akik magyarul már egy szót sem értenek, de még a mármarosi ruténpör vádlottainak névsorában is minduntalan ilyen nevekre bukkanunk : Házi, Kemény, Vakaró. Valóban, az a nép, amelynek magyargyűlölő tagjai is magyar vezetéknevűek, nem állhat messze a magyarságtól! Másfelől a hosszú együttélés ruszinok megmagyarosodását is eredményezte. Főleg a liberális korszak magyar iskolái értek el e tekintetben nagy sikert, bár nem akkorát, mint a cseh és oláh propagandától befolyásolt nyugati közvélemény hiszi. A magyar iskola azért sem hódíthatott jelentősebben, mert a ruszin nép nagy tömegei írástudatlanok maradván, ősi anyanyelvüket érintetlenül megőrizhették sokkal jobban, mint később a cseh megszállás húsz esztendejének bábeli nyelvzavarában. Aki tanult, az kétségtelenül rálépett a magyarosodás útjára, de az ilyen ember műveltsége nem valaminő ősi orosz kultúra romjaira épült, hanem a csupasz talajra. Jól állapítja meg Fenczik István, a jelenlegi ruszin miniszter, hogy a köznépből kiemelkedő ruszin nem azért lett magyar, mert nógatták: légy magyar, hanem azért, mert haladni kezdett a magyar kultúrával és önkéntelenül elfeiedte, mi volt." 1 E tényezők alakították ki a századforduló ruszin társadalmát, amelyből kutatásunk kiindul. Már a hazai nemzetiségek analógiájára 1 Görögkat. Szemle, VII

2 Nov. DARÁS: RUSZIN NACIONALIZMUS 255 öntudatos ruszin értelmiséget hiába keresnénk. Jórészt magyaros alkatú egyéneket látunk, akik vagy más országrészekbe költöztek s elszakadtak a kárpátalji néptől; vagy mint helyi népvezetők paposkodnak, tanítóskodnak, de magyaros érzésűk tiltakozik az ellen, hogy oláh pópákkal, dászkálokkal azonosítsák Őket. Van néhány tollforgató ember, aki ószláv könyveket olvas és lelkesedik az ősi hagyományokéit: ezek ébresztik majd föl az idők teljében a ruszin nacionalizmust. Végül ott van a köznép közönyös milliós tömege, amelyet még a frontok összeomlása után is elsősorban megélhetési gondok foglalkoztatnak. A világháborút megelőző két évtized azonban fontos változásokat hoz: az értelmiséget megérinti a kultúrnacionalizmus áramlata; a köznép közt pedig terjedni kezd az orosz nacionalizmussal sűrített pravoszláv schisma. A kultúrnacionalizmust, szabatosabban a cirillbetűs szláv hagyományokhoz való ragaszkodást az a törekvés szította föl, amely épp ellenkezőleg mindent ki akart küszöbölni a rutén közéletből, ami az orosz birodalom intézményeire emlékeztet, Farkas Lajos szavait használva : aminek szentpétervári bűze" van. Tekintettel arra, hogy az orosz irredenta ezidőben már fenyegető valóság volt, a keleti szertartású országlakóknak Kievtől és Moszkvától való teljes elszigetelése fontos államérdeknek látszott. Bánfiyé a kezdeményezés érdeme, aki egy 1896-ban becsempészett könyvszállítmány révén megtudta, hogy a szegény rutén templomok könyveik egy részét anyagi okból schismatikus orosz nyomdákból kénytelenek beszerezni. Ez adott idővel ösztönzést bizonyos reformtervek fölvetésére: hogy a templomi könyveket hazai nyomdában állítsák elő; hogy a cirill betűt latin írás váltsa föl; hogy a magyarországi görög katolikusok ünnepeiket ne a cári egyházzal egy időben, vagyis ne Julián-naptár szerint ünnepeljék ; hogy végül a határmenti felekezeti iskolák erősebb állami felügyelet alá kerüljenek. Azt a törekvést, hogy az ószláv istentiszteleti nyelv csak a szláv anyanyelvűekre korlátozódjék, ami a magyar görög katolikusok 60 és nem több százalékát 1 kiszakító hajdudorogi püspökség felállításával valósult meg, éppen csak érintjük, mert a magyarság belső ügye volt. A fönti tervek közül csak igen kevés valósult meg. A magyar állam egész fönnállása alatt nem sikerült a schismatikus könyveket kicserélni; a cirill betű is megmaradt a hivatalos szerkönyvekben az 1916-os kompromisszum értelmében. A naptár-reformot még a munkácsi papság 1899-es kongresszusa elfogadta, mégis csak 19x6 június 24-én léptették életbe. Nagyobb súrlódásokra csak az 1907-es iskolatörvény s a latin betűnek az iskolai könyvekbe való bevezetése adott alkalmat. Szenvedélyes cikkek hangoztatták, hogy : nem volna józan dolog a magyar nyelv tanítása ellen protestálni, de következetesen félni, lenézni, gyűlölni népünk nyelvét, mint mi tesszük, igazán nem kisebb hiba." 2 A ruszin nacionalizmus most érkezett oda, ahová a korosabb magyar száz évvel előbb: s önálló hazai rusznyák" iro- 1 Ezt Seton-Watsoimal szemben kell hangsúlyozni! * Görögkat. Szemle, II. 1.

3 27 6 MAGYAR SZEMLE 1938 dalmi nyelv megteremtését, egy kárpátalji közművelődési egyesületnek, mondjuk akadémiának fölállítását szorgalmazta. A mármarosi papság 1912-es emlékirata kívánta az anyanyelv és rítus erősebb tanítását ; kívánta, hogy népünk szokásai, nyelve, egész erkölcsi világa megismerés tárgyává lehessen". Az új kultúrnacionalizmusra serkentő hatással volt a pánorosz-ellenes galíciai ukrán irodalom: ez a körülmény, valamint a klérus hagyományos hazafisága okozta, hogy a borsos-paprikás sajtópolémiák soha nem sértették meg az államhűséget s nem tüntettek a cári birodalom mellett. Mi lehetünk jó rutének írta a tüzes Dolinay Péter, de a magyar hazának nem kevésbbé hű és hasznos polgárai. Faji és nemzeti kultúra nem zárja ki egymást." 1 De az új nacionalizmus nem is hatott még széles körben, néhány reverendás vagy kabátos embert hevített. A munkácsi egyházmegye néhány kanonokja irányította pl. a betűharcot, emelt óvást a bécsi nunciusnál s hangoztatta büszkén Csernoch hercegprímás előtt, hogy liturgikus ószláv nyelvünk az Apostoli Szentszék által oltárnyelwé emeltetett, cirill betűinket pedig ezer év óta használjuk." 8 Míg az értelmiséget foglalkoztató betű- és nyelvi harcok a magyar állameszmét nem sértették, a köznépet inficiáló orosz schisma irredentatüneteket is mutat. Ismeretes, hogy az orosz társadalomnak konzervatív része a Ruténföldre nemcsak általános pánszláv érdekből, hanem ősi jogon is igényt tartott, mert regényes történeti tudása szerint a ruszinok époly oroszok, mint a pszkoviak, kieviek s Szent Vladimír korában még Oroszország elszakíthatatlan részét alkották". 8 Az orosz agitáció a kárpátalji nincstelen és babonás emberekhez főleg a zsebükön és hitükön keresztül tudott hozzáférni s ez alapon kezdett működni a századfordulón az a titokzatos térítőakció, amely kimondott céljául a görög katolikus ruténségnek görögkeletivé tételét hangoztatta, távolabbra nézve azonban a cártól való egyházi függést politikai annexióvá készült érlelni. A schisma spóráit részben Amerikából visszatérő emigránsok hurcolták be a Felvidékre, főleg Tóth Elek aposztata eperjesi papnak 1899-ben, New-Yorkban kibocsátott röpiratával; részben a három Gerovszkij-fivér csernovici agitációsközpontja hintette szét Oroszországba utazó búcsúsok között, szoros együttműködésben Bobrinszkij Vladimírnak, egy befolyásos orosz mágnásnak galíciai egyesületével. A szóval, írásban felbujtott ruszinok katolikusellenes filippikákon túlmenően nekitámadtak a magyar iskolának, jegyzőnek, imiált papnak; várták babonás hittel á minden oroszok cárját, aki majd kiosztja közöttük a kincstári és Schönborn-földeket; elvetették a rutén elnevezést s magukat igazhitű oroszoknak nevezték. Az a két pör azonban az évi izai és évi már marosszigeti amely e mozgalmat leleplezte, világosan bizonyítja, hogy a schisma a nép túlnyomó részét nem érintette s csak egyes beregi, mármarosi völgyekben, Lucskán, Huszton, Izán, Talaborfalván stb. öltött fenyegető méreteket. A perbefogott 94 vádlott közül a bíróság 1 Ugyanott: évf., 51. szám. 3 Munkácsi egyházm., III. 30-i emlékirata. (Kézirat.) 3 Menysikov cikke a Novoje Vremja, III. 4. számában.

4 Not. DARÁS: RUSZIN NAplONAUZMUS 2$J i / - csak a harmadát marasztalta el csekély szám ez, ha egy félmilliós nép méreteihez mérjük. Vegyük elihez, hogy a schisma csaknem a világháború küszöbéig megfelelő ellensúly nélkül agitálhatott, mert a liberális magyar hatóságok sokáig közönyösen nézték: mint imádják Istenüket a hazafiasságban kipróbált oroszok", sőt a szigeti pör alatt az egész radikális közvélemény, élén Jászi Oszkárral, a vádlottak védelmére kelt. A schisma-pörök történeti tanulsága az volt, hogy a kifelé szító, nagyorosz politikai nacionalizmus gyökértelenségét kimutatta, mint ahogy évtizedekkel előbb a Szent Bazil Társulat által terjesztett nagyorosz kultúrnacipnalizmus is megbukott Kárpátalján. Ezt az igazságot pecsételte meg a világháború, melyet magyar és ruszin szoros fegyver barátságban harcolt végig: a hegyeken túli tömeges dezertálás, kémkedés nálunk ismeretlen fogalom volt. Folytatódott azonban a ruszin értelmiség öntudatosulása s kivált a papság összefogását kovácsolták acélossá azok a támadások, melyek a galíciai árulások óta mindenütt ruszofilizmust gyanító katonai hatóságok, más tájról és felekezetből Kárpátaljára szakadt közigazgatási tisztviselők, vagy a szövetkezeti eszmétől üzletüket féltő zsidó korcsmárosok részéről érték. Szorosabban csatlakozni a köznéphez!" adta ki a jelszót 1918 őszén Dolinay Péter. Akkor már a világi értelmiség köréből is mind többen érdeklődtek azon nép iránt, amelyben családfájuk egykor gyökerezett. Kutkafalvy Miklós reformtervezetében főteendőül a köznép és kabátosok" közti bizalom kifejlesztését jelölte meg. Sürgette ez okból, hogy a közigazgatási és bírói hivatalokba elsősorban kárpátalji származású görögkatolikus egyéneket ültessenek. Baj az is mondotta, hogy a világi intelligencia támadások alkalmával nem áll zárt sorokban a megvádolt klérus mellé, mert vannak, csakis ők a magyarok", akik felvidéki atyafiságukat cserbenhagyják. Mire a világháború véget ért, az újkor géniusza mintegy varázsütésre életre galvanizálta a rutén világi intelligenciát". 1 Ruszin nacionalizmusnak és magyar államhűségnek szerencsés szintézisét hozta meg az év fordulója, mikor megszületett a politikai ruszin nemzet az integer Magyarország ölén. Tekintettel e nép vegyes szláv-magyar jellegére, méltán tarthatjuk e fordulatot tetőpontnak a ruszinok történetében. Az új alkotmány a Károlyi-kormány ösztönzésére jött létre, igazi megalkotói azonban az Illések, Jaczkovitsok, Kutkafálvyak, Prodánok, Szabók, Bonkálók és más hivatott, vezetői Kárpátaljának, Előjátékul szolgált az ungvári néptanács 1918 október 9-i gyűlése, amelyen a mostani ruszin kormány tagja, Volosin! tiltakozott azon külföldről irányított törekvések ellen, amelyek a ruszin j népet el akarják szakítani ősi hazájától". Követte ezt a december } 10-i budapesti kongresszus, amely szintén a területi integritás és önkor- mányzat kettős jegyében zajlott le. Ilyen előzmények után lépett j életbe az 1918 december 21-i X, számú törvény, amely megteremtette j az autonóm Ruszinszkótnyelvre, vallásra, iskolára, bírói és 1 * Lásd Budai László nagyberezoai ügyvéd levelét. Görögkat. Szemle, 1918 XII. 15.

5 27 6 MAGYAR SZEMLE 1938 beligazgatási ügyekre kiterjedő önkormányzattal; s annak szerveit, a ruszin minisztériumot, kormányzóságot és országgyűlést. Midőn a következő esztendő elején megejtették a választásokat az általános titkos választójog alapján, a ruszin nép az önrendelkezésnek sem azelőtt, sem azóta nem tapasztalt mértékét élvezte. Mint kisebbségi tényező jelenik meg a frontok összeomlása körül az ukrán nacionalizmus, vagyis a galíciai és déloroszországi fajrokonokkal való egyesülés vágya. Azokban a határmenti községekben, ahol a világháború előtt schismatikus forrongás volt tapasztalható, most kibontották az ukrán irredenta zászlaját és frontot ástak Ungvár ellen. Kőrösmező, a mármarosi pör fővádlottjának, Kabalyuknak hazája volt legtovább az ukrán eszme fellegvára. Az ukrán töredékcsoportok a huszti néptanácsba tömörültek, amely január 21-én kimondotta a csatlakozást a nagyukrán államhoz. A mozgalom méreteire vonatkozólag eligazít Benes megjegyzése a 6. számú csehszlovák emlékiratban : A magyarországi ruszinok közt van egy mozgalom, amely a galíciai csatlakozást óhajtja, de a nép többsége közönyös ez iránt." Tudjuk, hogy az ukrán eszme húsz év óta, cseh kormánytámogatással sem tudott többségi törekvéssé válni, aminek egyik természetes okára mutat rá Volosin miniszter grammatikája: A hazai kisoroszok alig egyötödükben beszélik a galíciai nyelvjárást, amelynek jellemző betűje az i". Az ukrán irányt még meg lehet magyarázni a ruszin nacionalizmus fejlődéséből, de lehetetlen szerves összefüggésbe hozni ez utóbbival azokat az egyéni akciókat, amelyek a cseh-ruszin egyességet tető alá hozták. Kárpátalja annektálása Dvorsky és Krofta megjegyzése szerint annyira váratlan osztalék" volt, hogy magukat a cseheket is meglepte. A csehbarát ruszin vezérek egészen kapuzárásig magyar vagy ukrán meggyőződésűek voltak s mi sem tanulságosabb e tekintetben, mint a cseh paktum hazájában, Amerikában élő ruszinok nacionalizmusának grafikonját megrajzolni. Az újvilági ruszinok még a mult évszázadban schismatikus pánorosz izgatás alá jutottak, majd első püspökük, a galíciai Ortuiszkij, ukranizálásba fogott, de a nagy többség nem vetette magát bele a politikába s ragaszkodott az óhazához. A cseh csatlakozás első népszerűsítőinek egyike, Hatalák, emlékirataiban bevallja, hogy az amerikai ruszinok 99%-a már csak otthonhagyott kedvesei miatt sem akart elszakadni Magyarországtól. A Narodna Rada, mely a csehekkel lepaktált, eredetileg erősen csehellenes alakulat volt, úgyhogy a konkurrens Narodna Obrana elnöke egy Beneshez írt pittsburghi levelében magyarón-papi bandának" nevezte. 1 A Ráda nevében 1918 október 21-én Wilsonhoz eljuttatott emlékirat még szót sem ejtett csehszlovák csatlakozásról, hanem vagy a teljes függetlenség, vagy a galíciai csatlakozás, vagy egy más állam keretein belül megadott önkormányzat hármas lehetőségére mutatott rá. Hatalák hozzáteszi, hogy a Ráda többsége szíve mélyén Magyarországhoz húzott s a más állam" alatt ezt az országot értette. 1 A levél teljes szövegét 1. A ruténföld elszakításának előzményei című könyvem függelékében.

6 Nov. DARÁS: RUSZIN NACIONALIZMUS 259 AZ ÁLLAMFORDULAT ismét fordulópontot jelentett a ruszin nacionalizmus történetében. A cseh uszályba kapaszkodó ruszinok nemzeti Önérzete az első napokban szélső paroxizmusig fokozódott, s némi naiv imperializmust is mutatott. A csatlakozást kimondó május 8-i ungvári gyűlésen ruszin vezényszót, tisztikart, sőt egyetemet követeltek a szónokok, s hangoztatták, hogy: mi oroszok akarunk maradni a cseh államban is". A kicsi üllőből is lehet kalapács : ezt bizonyítja az a beszéd, amely a ruszin nemzethez való tartozást nemcsak néprajzi, hanem történelmi és más szempontok bevonásával is kívánta meghatározni. Ki gondolta volna, hogy az államfenntartó magyar faj e területen valaha is defenzívába szorul vissza? Pedig erre is sor került a Drugethek által róm. kat. magyar jellegűnek alapított ungvári főgimnázium esetében, ahol viszályok támadtak róm. kat. vallású tanulók ruszin nyelvtanulása körül, s fegyelmit indítottak Vargha Géza és két tanártársa ellen, akik nem akartak segédkezet nyújtani színtiszta magyarok elruszinosításához." 1 Ámde a cseh imperializmus csakhamar őslakó ruszint és magyart arra késztetett, hogy egymás helyett a betolakodott idegenek ellen köszörüljék fegyverüket. Nagy-Ruszinszkó eszméje, amely minden görögkatolikus szlávot, sőt magyart is tekintélyes számban magába zárt volna, nagy ütést szenvedett a belső határok ideiglenes megvonásával, mert Ruszinszkó határa egyelőre az Ung folyó lett, s az attól nyugatra lakó ruszinok erős szlovákosítás övébe kerültek. Szlovákiában nincsenek ruszinok hirdette Szlávik zempléni zsupán. Ezt csak a magyarok találták ki azon célból, hogy a keleti szlovákokat elszakíthassák a középső szlovákoktól s könnyebben elmagyarosíthassák őket." E fölfogás alapjára helyezkedve: jöttek az új tanfelügyelők, akik nemcsak a ruszinul való tanítást, hanem a ruszin nyelv tanítását is megtiltották Sárosban, Zemplénben. Egy szóval: nem engedték meg azt, amit a soviniszta magyarok is megengedtek". 8 Persze a régi eszményi állapotot, mikor az összes kárpátalji rutének a boldog, szabad Nagy-Magyarország határai között egyesülhettek, i senki sem állíthatta többé vissza. A cseh uralom az Ungtól jobbra f lakó görögkatolikus közül alig százezret ismert el ruszinnak, j s már 1921-ben három járásban 20% alá szorította a ruténség lét- í számát. Mentül magasabbra csapott a ruszin nacionalisták vágya a nemzeti egység után, annál megosztóbb politikát kezdeményezett Prága a Ruténföldön. Első megfigyelésünk: az őslakó népnek emigráns oroszokkal és csehekkel való feltöltése. A csehek száma már a megszállás harmadik évében meghaladta a t, holott a prevrát előtt alig egy-két cseh lakott Kárpátalján ; a többségében magyar Ungvárt ; annyira ellepték, hogy csakhamar 6000 csehről beszélt a statisztika. Most már nem arról volt szó, hogy a keletszlovenszkói ruszinok hova tartozzanak, hanem arról, hogy az autonómnak minősített rútén terület lakossága ruszin maradjon-e vagy sem. Az ősi jelleget nemcsak a cseh invázió rontotta két évtized óta, hanem egy másik 1 Ung, II Kondratovics: Ruszki skoly na Szlovenszkom. Ungvár, 1925.

7 2Ó0 MAGYAR SZEMLE I93«beköltözés is: a galíciai vagy oroszbirodalmi emigránsok tömeges beözönlése. A vérmérsékletek, világnézetek tarka ellentéte beteges politizáló szenvedélyben oldódott fól; ez pedig növelte ugyan a nemzeti problémák iránt érdeklődők számát, de erejűket szétforgácsolta, elfecsérelte. Az emigráns oroszok hatása alatt az őslakosság ukránbarát és ukránellenes pártra hullott szét, amely egymással körömszakadtáig való harcba kezdett. A két tábor arányát mutatja, hogy 1930 és 1936 között az ukránellenes Duchnovics-Társaság olvasóköreinek száma 230-ról 334-re, az ukranofíl Proszvita olvasóköreié 77-ről 233-ra növekedett. Az emigráns oroszság nemcsak belső meghasonlást okozott a ruszin társadalomban, hanem kifelé tendáló mérges erőket is oltott beléje, ami cseh és magyar szempontból egyaránt irredenta-veszéllyel kapcsolatos. így az ukrán-érzelműek jelentékeny része marxista, s a szovjethez való csatlakozáson fáradozik. Nagyoroszok, csehek és szerbek szították föl a mármarosi pörrel kissé visszaszorított pravoszláviát, úgyhogy ma Podkarpatszka Ruszban ismét schismatikus él. Az emigráció egyik legkárosabb következménye a nyelvi megoszlás. A magyar-ruszinok mindig sokféle tájszólást beszéltek, de a századeleji kultúrnacionális forrongásból kialakulhatott volna olyan irodalmi nyelv, amely honi földben gyökerezik s nem importcikk. Ezt a fejlődést állította meg az államfordulat után két fejlett irodalmi nyelvnek, az ukránnak és nagyorosznak Kárpátaljára való importálása. A sokféle orosz beszédhez szegődött konkurrensnek a cseh nyelv, amely a prágai kormány 1926 február 3-i rendelete alapján, a békeszerződés 11. pontjának nyilt megsértésével mindmáig Ruszinszkó hivatalos nyelve volt. A cseh nyelvet nemcsak a csehektől hemzsegő hivatalok terjesztették, hanem a nagyszámú cseh iskola is. Tíz évvel az államfordulat után, mint a Kurtyák-emlékirat panaszolja, a népiskolák 2i*9%-a volt cseh tannyelvű, holott 18 cseh iskolának nem is akadt cseh nemzetiségű növendéke. Ha hisszük, hogy minden nemzeti élet legfontosabb eszköze az egységes irodalmi nyelv, akkor a ruszin nacionalizmus híjával van a legszükségesebb, legnélkülözhetetlenebb építőeszköznek. A tátongó ür a de iure és de facto állapot között éles ellenzékiséget vitt bele a rutén közéletbe, sokkal élesebbet, mint aminő a hajdani magyar érában a kultúrnacionális küzdelmek nyomán támadt. Az ellenzékiség voltaképpen erős antagonizmust jelent őslakók és jövevények közt: s benne csupán az a ruszin nem vesz részt, akit anyagi helyzete a cseh kormány zsoldjába szegődtetett. Az ellenzéki támadásoknak legjogosabb célpontja mindig a központosító, csehesítő, megosztó prágai politika volt, amely sohasem engedte, hogy a Ruténföld a saint-germaini szerződés pontjaiban biztosított önkormányzatát megkapja. A központosítás mindjárt 1919-ben megindult a cseh Brejchának adminisztrátorrá való kinevezésével. Utódai akár alkormányzónak, akár országos főnöknek nevezték őket, mind csehek voltak, s mind teljhatalmú irányítók: mellettük a ruszin születésű kormányzók Klofac szavait idézve papírosméltóságok" és tartalomnélküli jelképek" maradtak. Az évi 172. számú

8 Nov. DARÁS: RUSZIN NACIONALIZMUS 263 törvény is csak iátszatönkormányzatot teremted:, mert Ruszinszkónak a cseh uralom egész húsz éves tartama alatt nem volt szabadon választott országgyűlése, s annak felelős kormányzója. Hrabar Konstantin, a volt kormányzó tizenhét év távlatából visszatekintve állapította meg, hogy a ruszin nacionalizmust a csehekkel folytatott két évtizedes harcok teljesen megérlelték: A mi törekvésünk az önkormányzat felé teljesen érthető, s a mi nemzeti és polgári öntudatunk érettségéről tanúskodik, hisz az elmúlt tizenhét év folyamán a kérdések egész sora, köztük a sarkalatos iskolakérdés nem nyert végleges döntést, ami persze állandó panaszokra vezetett, nagyon is áldástalanul mind államunkra, mind földünkre, mind népünkre nézve." 1 Ez még hűvös, lojális nyilatkozat, a nacionális fejlődésnek mintegy legalacsonyabb pontját mutatja. A másik végpont az amerikai ruszinoknak 1928 október 28-tól december 31-ig tartó kongresszusa, s ennek folytatásakép Juhász Mihálynak, az amerikai görögkatolikus egyesületi únió elnökének Wilson's Principles in Czechoslovak Practice" c. könyve, amely már fölveti a Csehszlovákiával kötött egyezség revíziójának gondolatát. Csehszlovákia megsértette a békeszerződést... A nemzeti és nemzetközi jog szerint nincs többé szerződés, amely Ruszinszkót Csehszlovákiához fűzné. Ennélfogva Ruszinszkónak szabadságában áll magát Csehszlovákiától függetlennek nyilvánítania." íme, végigjártuk a ruszin nacionalizmus félszázados fejlődésének útját^ amelynek végpontja ki tudja? nincs is nagyon messze a hajdani kiindulóponttól. Mielőtt e nép vezetői tovább haladnának, jusson eszükbe egyik minisztertársuknak húsz év előtti nyilatkozata: A rutén nemzet saját jól felfogott érdekében sem tér el ezer esztendős hagyományaitól!" DARÁS GÁBOR 1 Lásd Podkarp. Ruszj, című gyűjteményes ungvári mű előszavában.

AZ AMERIKAI RUTÉNSÉG

AZ AMERIKAI RUTÉNSÉG AZ AMERIKAI RUTÉNSÉG [Vákát oldal] 102 4. A kivándorlás a századfordulón nyolcvanezerre duzzasztja az amerikai ruténség lélekszámát. 152 Philadelphiában, Scrantonban, de főleg Homesteadben alakulnak ki

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

2011. évi teljesítés

2011. évi teljesítés eredeti mód. Bolgár Kisebbség /2011. eredeti mód. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 36 8 /2011. összesen ( 1-4 ) 0 0 36 0 0 8 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000 5 723 71,5% 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján (Kocsis Károly, Bottlik Zsolt, Tátrai Patrik: Etnikai térfolyamatok a Kárpátmedence határainkon túli régióiban (1989 2002). CD változat. MTA Földrajztudományi

Részletesebben

Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák. Piliscsaba, 2013. július 12.

Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák. Piliscsaba, 2013. július 12. Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák Piliscsaba, 2013. július 12. Ukrajna lakossága nemzetiség és anyanyelv szerint a 2001. évi

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról

Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról PPEK 756 Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról Prohászka Ottokár Emlékbeszéd Vasvári Pálról mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

HA AZ akarata ellenére és megkérdeztetése nélkül a csehszlovák államhoz

HA AZ akarata ellenére és megkérdeztetése nélkül a csehszlovák államhoz A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAROK ÉS NÉMETEK VISZONYA. HA AZ akarata ellenére és megkérdeztetése nélkül a csehszlovák államhoz csatolt magyarságnak német polgártársaihoz való viszonyáról hű és megbízható képet

Részletesebben

Van-e Kárpátaljának története? Fedinec Csilla MTT, TIT Kossuth Klub, 2010. február 2.

Van-e Kárpátaljának története? Fedinec Csilla MTT, TIT Kossuth Klub, 2010. február 2. Van-e Kárpátaljának története? Fedinec Csilla MTT, TIT Kossuth Klub, 2010. február 2. Vázlat Kisebbséggé válás Egy konfliktus A konfliktus mai vetülete Néhány következtetés egy másik kis Budapest (Krúdy,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

MOL, KÜM-TÜK, 1968-Csehszlovákia, 27. d., 003135/23-1968, gépelt, a szerző által aláírt tisztázat

MOL, KÜM-TÜK, 1968-Csehszlovákia, 27. d., 003135/23-1968, gépelt, a szerző által aláírt tisztázat választották be. A KB tagjai, póttagjai és a revíziós bizottság tagjai között mindössze 6 magyar nemzetiségű tag van 485 (itteni magyar vezetők szerint legalább 14-16-nak kellene lennie). A megválasztottak

Részletesebben

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK Készítette: Dobi Frida JÖVEVÉNYSZAVAK A jövevényszavak és az idegen szavak között a határt nem lehet megvonni. Jövevényszavaknak azokat az idegen nyelvből jött szavakat nevezzük, melyek

Részletesebben

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Közjogi berendezkedés Államforma: köztársaság Kormányforma: parlamentáris köztársaság Végrehajtó hatalom legfőbb szerve a kormány A törvényhozó hatalom letéteményese

Részletesebben

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről Оxszаw,А: ёs Hivatal a Xtc+~~~S -fi ( S 4 11 Az Országgyúlés /2014. ( ) ОСУ Ьatározata Ёdс.«t: 2о14.1 иl. 0 ~. А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz

Részletesebben

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889.

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889. 1. térkép: A vizsgált terület települései. 1 = államhatár; 2 = megyehatár Romániában; 3 = folyó; 4 = településhatár; BH = Bihor/Bihar; SM = Satu Mare/Szatmár; MM = Maramureş/Máramaros. A települések számait

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Magyarország mai településeinek etnikai adatbázisa

Magyarország mai településeinek etnikai adatbázisa Magyarország mai településeinek etnikai adatbázisa 1870 2011 Az elmúlt másfél évszázadban nemzetközi hírnevet kivívott hazai történeti-statisztikai kutatások területén a továbbfejlődéshez szeretnénk egy

Részletesebben

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Múltunk, 2007/3. 155 165. 155 [ ] SZ. KOVÁCS ÉVA Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában az

Részletesebben

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 1.csomó 1.tétel. A trianoni békeszerzıdésben a nemzeti kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek ügyei. 1923-1925, 1930. 2.tétel Magyar és osztrák közös

Részletesebben

AMERIKA HANGJA. Irta: Ehrenburg Uija

AMERIKA HANGJA. Irta: Ehrenburg Uija AMERIKA HANGJA Irta: Ehrenburg Uija Ez év februárja óta a newyorki rádió orosznyelvű híreket közöl; a műsor címe:*» Amerika hangja«. Newyork az új hallgatókhoz fordulva kijelenti:»marshall külügyminiszter

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Egy kárpát-medencei sorsforduló

Egy kárpát-medencei sorsforduló Egy kárpát-medencei sorsforduló Számvetés-kísérlet Raffay Ernő könyve kapcsán * I. Alig telik el egy esztendő azt követően, hogy Moldva és Havasalföld 1859-ben egyidejűleg Alexandru Ion Cuzát választotta

Részletesebben

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek Tokeczki.qxd 2011.11.19. 14:18 Page 43 TŐKÉCZKI LÁSZLÓ Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek A különböző etnikai/kulturális közösségeknek kezdettől fogva volt önképük (pozitív) és

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

Három fő vallásos világnézeti típus különül el egymástól: maga módján vallásosság: : a vallásosság

Három fő vallásos világnézeti típus különül el egymástól: maga módján vallásosság: : a vallásosság Vajdasági vallási magatartás Szerbiában ma a vallásosság fontos dolog a személyek és a társadalmi csoportok számára A társadalom plurális sokféle eszme keveredése; Három fő vallásos világnézeti típus különül

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

A szerb nemzeti kisebbség jogainak érvényesítése a magyarországi köznevelésben (2014)

A szerb nemzeti kisebbség jogainak érvényesítése a magyarországi köznevelésben (2014) HERCZEGHNÉ Orbán Éva Melinda A szerb nemzeti kisebbség jogainak érvényesítése a magyarországi köznevelésben (2014) Több mint harminc éve tanítok, és mint pedagógust mindig is érdekelt milyen lehet egy

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk,

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, Alex Standish AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJJÁSZÜLETÉSE K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, hogy ki gyilkolta meg Londonban radioaktív anyaggal az orosz titkosszolgálat

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Stern Nuhim 1860-as évek 1940 Név ismeretlen 1860-as évek 1939 Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek 1942

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

Új erdélyi stratégia?

Új erdélyi stratégia? AZ EGYÜTTÉLÉS LEHETŐSÉGEI POMOGÁTS BÉLA Új erdélyi stratégia? Az Európai Utas ezúton köszönti a hetvenéves Pomogáts Bélát! Olvasom az Erdélyi Riport című nagyváradi hetilap szeptember 23- i számában, hogy

Részletesebben

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 Dr. Fazekas Judit Dr. Gyenge Anikó BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 I. BEVEZETŐ NEMZETKÖZI ÉS KÖZÖSSÉGI JOGTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK I.1. A NEMZETKÖZI

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest Nemzetközi jelentés a vallásszabadságról 2005 Kiadta a U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2005. november 8-án. http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2005/51556.htm Magyarország

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

A hungarizmus születése kísérlet a magyar nacionalizmus megújítására a háború utolsó szakaszában

A hungarizmus születése kísérlet a magyar nacionalizmus megújítására a háború utolsó szakaszában A hungarizmus születése kísérlet a magyar nacionalizmus megújítására a háború utolsó szakaszában Egymás mellett egymás ellen. Cseh, magyar, és szlovák nacionalizmusok az els világháború éveiben Miskolc,

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Jegyzet. Az OKJ képzésben részt vevő tanulók részére. Emberi jogok

Jegyzet. Az OKJ képzésben részt vevő tanulók részére. Emberi jogok Jegyzet Az OKJ képzésben részt vevő tanulók részére Emberi jogok Az emberi jogok tantárgy óraszáma 4 tanóra, ezért csak néhány emberi jogi dokumentummal tudunk tanulmányink során megismerkedni. A tanórákon

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

A FORRADALMI ELMÉLET FONTOSSÁGA

A FORRADALMI ELMÉLET FONTOSSÁGA A FORRADALMI ELMÉLET FONTOSSÁGA Irta: Steinfeld Sándor I. Elmélet, rettentő egy szó. A kétkezi munkához szokott ember vaskos köteteket, képzel el, hideg formulákat és érthetetlen integetéseket, azonban

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

Magyar vagy román sovinizmus?

Magyar vagy román sovinizmus? Magyar vagy román sovinizmus? = Budapesti Hirlap 1912. május 17. Szerző neve alatt. = A görög katholikus magyar püspökség küszöbön levő megalapítása miatt a románok telekiabálják a világot, a most kormányon

Részletesebben

Csehszlovákia nemzetiségi politikája Kárpátalján

Csehszlovákia nemzetiségi politikája Kárpátalján 1 Botlik József Csehszlovákia nemzetiségi politikája Kárpátalján 1919 1938-1939 Botlik József 2 Tartalomjegyzék 1. Az amerikai rutének és csehszlovák politika mesterkedései 1918. május 1919. november 2.

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A PÁRIZSI BÉKEKONFERENCIA ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZETT

[Erdélyi Magyar Adatbank] A PÁRIZSI BÉKEKONFERENCIA ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZETT A PÁRIZSI BÉKEKONFERENCIA ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZETT [Vákát oldal] 116 5. A máramarosi verdikttel egyidőre lecsillapodott a hangulat Kárpátalján. Az érdeklődés előterében a háború áll, annál is inkább, mert

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

ÜNNEPI BESZÉD. Budapest, II. kerület március 15-ei ünnepség. A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik.

ÜNNEPI BESZÉD. Budapest, II. kerület március 15-ei ünnepség. A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik. ÜNNEPI BESZÉD Budapest, II. kerület március 15-ei ünnepség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Budai Polgárok! A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik. Széchenyi István szembesítette

Részletesebben

Mi köze a sógunoknak a leanhez?

Mi köze a sógunoknak a leanhez? A menedzsment szerepe a Lean és Six Sigma programok eredményességében Mi köze a sógunoknak a leanhez? A Japán Ipari Menedzsment történeti és társadalmi alapjai Tóth László Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL ZÁKONYI BOTOND A KIS MAGYAR VILÁGRÓL Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély, 1940 1944, Jaffa Kiadó, Budapest, 2011, 280 oldal Ablonczy Balázs kötete a magyar Észak-Erdély történetét mutatja be 1940 1944

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL 1 GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL ÍRTA: DEMETER JÓZSEF ÁLTALÁNOS HERMENEUTIKAI SZABÁLYOK ÉS IRÁNYELVEK. Az alapgondolat: mindenkinek joga van értelmezni a Szentírást. Ehhez azonban a megértés utáni őszinte

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

A szak- és felnőttoktatás Szlovákiában

A szak- és felnőttoktatás Szlovákiában 1 Fabó MáriaZakar Piroska A szak- és felnőttoktatás Szlovákiában 2 SZAKKÉPZÉSI SZEMLE XXvI. ÉVFOLYAM 2010/3 1. táblázat. Gimnáziumok Szlovákiában (2008. szeptember 15.) összesen szlovák szlovák- spanyol

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1977.

- Kézirat. Budapest, 1977. K O M Á R O M A R U T É N N É P K Ö L T É S Z E T B E N. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1977. K O M Á R O M A R U T É N N É P K Ö L T É S Z E T B E N. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1977. -

Részletesebben

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában,

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, Hóvári János Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, 2012. október 9-én adtam át megbízólevelem Abdullah Gül elnöknek. A magyar török kapcsolatok rendszerében

Részletesebben

Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő. kitüntetéséhez

Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő. kitüntetéséhez Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő kitüntetéséhez Két fogalmat választottam, amelyek köré csoportosítva könnyen megérthetjük, miért tiszteljük meg a mi Magyar Örökség Díjunkat

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Ferri-Pisani A SZERELEM AMERIKÁBAN

Ferri-Pisani A SZERELEM AMERIKÁBAN Ferri-Pisani A SZERELEM AMERIKÁBAN FERRI-PISANI A szerelem Amerikában Regény 2011 fordította Dénes Zsófia Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja I. A félig nyitott kapu Az átkelés utolsó napjaiban

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Ruszin nemzetpolitikai stratégia

Ruszin nemzetpolitikai stratégia Ruszin nemzetpolitikai stratégia A Szlovákia területén élő ruszin nemzetiség az ország lakosságának autochton része, olyan kisebbség, amely a 20. század második felének kényszerű tiltásai ellenére, az

Részletesebben

Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása. Gödöllő, 2013. szeptember 16.

Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása. Gödöllő, 2013. szeptember 16. Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása Gödöllő, 2013. szeptember 16. Tisztelt Konzul Hölgyek és Urak! Én is szeretettel köszöntöm Önöket. Keleti nyitásról és globális

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben