Az Interparlamentáris Unió 116. közgyőlése,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Interparlamentáris Unió 116. közgyőlése,"

Átírás

1 MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGA A GLOBALIZÁCIÓ KORÁBAN A 116. közgyőlésen egyhangúlag elfogadott határozat (Nusa Dua, Bali, május 4.) Az Interparlamentáris Unió 116. közgyőlése, felidézve az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát (1948), a polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi egyezségokmányt (1966), és a gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló nemzetközi egyezségokmányt (1966), szem elıtt tartva a társadalmi fejlıdésrıl rendezett koppenhágai csúcstalálkozó (1995) eredményét, amelyen nyilatkozatot és akcióprogramot fogadtak el, melyek nemzeti és nemzetközi szinten alapvetı keretét képezik a mindenki számára elérhetı társadalmi fejlıdés elımozdításának, annak tudatában, hogy az alapvetı emberi jogokat, a jogállamiságot és az oktatáshoz való egyetemes hozzáférést biztosítani és védeni kell, mivel ezek létfontosságúak a társadalmi és gazdasági fejlıdéshez, ahogyan ezt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által 1998-ban elfogadott nyilatkozat a munka világára vonatkozó alapvetı elvekrıl és jogokról tartalmazza, felidézve az Egyesült Nemzetek 2000-ben indított Globális Megállapodását, az Egyesült Nemzetek 2000-ben elfogadott milleneumi fejlesztési céljait, és az Egyesült Nemzetek Milleneumi Projektjében 2005-ben közzétett jelentést, amely a Befektetés a Fejlıdésbe címet viseli, és felidézve azt, hogy a munkahelyteremtés, a tisztességes munka, és a foglalkoztatás biztonsága kulcsfontosságúak a milleneumi fejlesztési célok eléréséhez, felidézve, hogy az államfık és kormányok évi csúcstalálkozója úgy határozott, hogy a mindenki számára ideértve a nıket és a fiatalokat is elérhetı teljes és produktív foglalkoztatást valamint a tisztességes munkát nemzeti és nemzetközi makrogazdasági politikáik és szegénységcsökkentési stratégiáik központi célkitőzésévé teszik, felidézve továbbá a csúcstalálkozó elkötelezettségét a munka világára vonatkozó alapvetı elvek és jogok teljes körő tiszteletben tartására, felidézve továbbá az IPU határozatait, különösen a 98. Interparlamentáris Konferencián (Kairo, szeptember) elfogadottakat a globalizálódó világban történı foglalkoztatásról, a 107. Interparlamentáris Konferencián (Marakesh, március) elfogadottakat a parlamentek szerepérıl a közpolitika fejlesztésében a globalizáció, a többoldalú intézmények és a nemzetközi kereskedelmi megállapodások korában, és az IPU 109. közgyőlésén elfogadottakat (Genf, október) az új információs és kommunikációs technológiáknak a jó kormányzathoz való hozzájárulásáról, a parlamenti demokrácia fejlesztésérıl és a globalizáció kezelésérıl, valamint üdvözölve az új IPU/ILO együttmőködési programot, felidézve a globalizáció társadalmi dimenziójával foglalkozó világbizottság által készített jelentést, amely a "Méltányos globalizáció: lehetıségek teremtése mindenki számára címet viseli (ILO, 2004), valamint az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsa magas szintő ülésén 2006 júliusában elfogadott mindenki számára biztosítandó foglalkoztatásról és tisztességes munkáról szóló Miniszteri Nyilatkozatot, felismerve az ILO egyedülálló szerepét és kompetenciáját abban, hogy megvalósuljon a mindenki számára elérhetı tisztességes munka, ahogy erre a mindenki számára biztosítandó foglalkoztatásról és tisztességes munkáról szóló miniszteri nyilatkozat is hivatkozik, felidézve a valamennyi migráns munkavállaló és családtagjaik jogainak védelmérıl szóló nemzetközi egyezségokmányt (2003), és felismerve a nemzetközi migrációnak a dolgozók millióira gyakorolt hatásait világszerte, felismerve, hogy míg sok ország betartotta az ILO egyezményét a gyermekmunka legelítélendıbb formáiról, melyben vállalták, hogy jogalkotást fogadnak el a gyermekmunka tilalmáról, ez utóbbi valójában növekszik és egyike a legnagyobb társadalmi csapásoknak,

2 megállapítva, hogy az ILO tanulmányaiban, egyezményeiben és nemzetközi eseményekrıl szóló jelentéseiben 2002 és 2006 között közzétett adatok szerint: (a) a globális munkaerı továbbra is növekszik, jelenleg 3 milliárd ember végez vagy keres foglalkoztatást; (b) a világ munkaerejének körülbelül 80%-a a fejlıdı országokban található, ami azt jelenti, hogy egyedül ezekben az országokban az elkövetkezı 10 évben 430 millió munkahelyet, vagy évente 43 milliót, kell teremteni; (c) a fejlıdı országokban élı munkanélküliek száma akiknek többsége nı az évi 157 millióról 2006-ra a soha nem látott 195,2 millióra emelkedett, és a világon a legmagasabb munkanélküliség, 2006-ban 12,2%, a Közel Keleten és Észak Afrikában volt, amit a Szaharától délre fekvı afrikai országok követnek 9,8%-kal; (d) a számos munkaerı-piaci akadály ellenére a világ munkaerejének 40%-át ma a nık teszik ki: 1991 és 2005 között a nıi dolgozók száma összesen 1 milliárdról 1,22 milliárdra nıtt; (e) 2020-ig a HIV/AIDS hatása a munkaképes korú lakosságra a legérintettebb 41 országban 270 milliárd USA dollárt elérı veszteségeket okozhat; (f) a munkanélküliség globálisan több mint 20%-kal emelkedett az elmúlt tíz évben, ezen belül a fiatalokat érintı munkanélküliség (86,9 millió) 12-rıl 13,7 százalékra emelkedett, ez a világ munkanélkülieinek 44%-a; és a fejlıdı országokban élı fiatalok 2005-ben 3,3-szer nagyobb valószínőséggel váltak munkanélkülivé, mint a felnıttek, míg ez az arány a fejlett gazdaságokban 2,3; (g) bár az elmúlt négy évben a gyermekmunkások száma globálisan 11%-kal csökkent, 2004-ben közel 218 millió gyermek dolgozott ahelyett, hogy iskolába járt volna; (h) az elmúlt években a népességi piramis jelentısen megváltozott: globális szinten tartósan nı a 60 év feletti népesség és az 50 év feletti dolgozó férfiak és nık aránya; (i) a szolgáltatási ágazatban dolgozók aránya az 1995-ös 34,3%-ról 2006-ra 40%-ra nıtt, így most elıször haladja meg a mezıgazdasági ágazatban dolgozók számát; (j) a szakszervezeti jogok megsértése által érintett dolgozók száma továbbra is elfogadhatatlan, megállapítva, hogy a fogyatékkal élı személyek, különösen a fogyatékkal élı nık, halmozottan hátrányosak a munkaerıpiacra jutás tekintetében, ezek közé tartoznak az elıítéletek és a képzettség hiánya, és hogy a fogyatékkal élık 80%-a munkanélküli; megállapítva továbbá, hogy a fogyatékkal élık munkanélkülisége további hatásokkal jár gondozóik számára is, akik alapvetıen nık és leányok, meggyızıdve arról, hogy a közvélemény megosztott a globalizációt illetıen, amely soha nem látott változásokkal jár az egyének és a családok életformája valamint teljes társadalmak tekintetében, továbbá arról, hogy innovatív megközelítésekre van szükség annak átfogó értékelésére, hogy a jelenségnek milyen hatása van a társadalmi, gazdasági és kulturális fejlıdésre, valamint hogy milyen eltérı hatásai vannak a nık és a férfiak esetében, meggyızıdve arról, hogy a nemzetközi pénzügyi intézmények mint például a Kereskedelmi Világszervezet (WTO), a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank által kialakított kereskedelmi rezsimek egyes esetekben visszafogták a gazdasági növekedést, ami különösen a fejlıdı országokban járt jelentıs munkahelyvesztéssel és munkanélküliséggel, szem elıtt tartva ugyanakkor azt, hogy a méltányos globalizáció lehetıséget kínál a gazdasági növekedés és hatékonyság elımozdítására, azáltal, hogy elısegíti az emberi fejlıdést és prosperitást, meggyızıdve arról, hogy a globalizációnak méltányosnak kell lennie, és annak elınyeit igazságosabban kell elosztani, hangsúlyozva a jó kormányzás szükségességét és a gazdasági fejlıdés elımozdítását,

3 megállapítva, hogy a globalizáció tisztességes munkára gyakorolt hatásaira vonatkozó véleményeltérések földrajzi és politikai határok mentén polarizálódnak, nem pedig az élet- és munkakörülmények vagy a társadalmi és családi gyökerek szerint, felismerve, hogy a globalizáció mozgatórugói és a munkaerıpiacokra gyakorolt hatásai megértésének hiánya megnehezíti a globalizáció által nemzeti és nemzetközi szinten okozott politikai kihívásokra adandó válaszok kutatását, tudatában annak, hogy az "agyelszívás" jelensége során a képzett munkaerı a fejlıdı országokból a fejlett országokba vándorol és ez negatív hatással van a fejlıdı országok gazdasági növekedésére, tudatában annak, hogy a globalizáció folyamata lélegzetelállító sebességgel gyakorol hatást a munkaerıpiacokra, különös tekintettel a munkahelyteremtésre és a foglalkoztatási feltételekre mind az iparosodott, mind pedig a fejlıdı országokban, meggyızıdve arról, hogy minden ország hosszú távú nemzeti fejlesztési politikájának központi célja kell, hogy legyen a szegénység csökkentése, a legalább 16 éves korig tartó, államilag biztosított és finanszírozott oktatás, a teljes és produktív foglalkoztatás biztosítása, és a tisztességes munka, tudatában annak, hogy leértékelıdött a munka fogalma, mint az emberi méltóság forrása, és a vezetı közgazdasági iskola gondolkodása szerint a munka pusztán termelési tényezı, alig véve tudomást a munka értékérıl az egyének, családjaik, közösségeik és a társadalom számára általában, aggodalommal tekintve arra, hogy a globalizáció kockázatai együtt járnak egy polarizációs folyamattal, melynek során néhány ember, ország és vállalat aratja le annak elınyeit a megnövekedett piacok, a munkahelyteremtés a növekedés és a további fejlıdés formájában, míg a terheket mások viselik a csökkenı versenyképesség, a munkahelyek megszőnése és az elszegényedés következtében, tudomásul véve, hogy a növekvı nemzetközi versenyképesség következtében sok országban a munkaerıpiac a nagyobb rugalmasság és a nem szabványos foglalkoztatási feltételek (idıleges munka és részmunkaidı, határozott idejő munkaszerzıdések stb.) irányába mozdult el, melyekre nem szükségszerően vonatkoznak a munkajogi és a társadalombiztosítási jogszabályok, ami a dolgozókat további kockázatoknak és hátrányoknak teszi ki, azt is tudomásul véve, hogy a növekvı munkaerı-piaci rugalmasság jelensége hozzájárulhat ahhoz, hogy a népesség jelentıs része bizonytalan helyzetbe kerüljön és társadalmilag marginalizálódjon, így ezért a nemzetgazdaság minden ágazatában szükség van a foglalkoztatási biztonság javítására, meggyızıdve annak fontosságáról, hogy egyensúlyt kell teremteni a munkaadók azon igénye, hogy a munkaerı-gazdálkodást rugalmasan gyakorolják, és a dolgozók azon törvényes joga között, hogy szabadon társulhassanak, kollektív szerzıdést köthessenek, rendelkezzenek biztos munkahellyel, biztonságos és egészséges munkakörülményekkel, részesülhessenek szakképzésben és társadalombiztosításban, továbbá felismerve azt, hogy a parlamenteknek e tekintetben különösen fontos szerepük van, meggyızıdve arról, hogy rendszeresen felül kell vizsgálni a munkajogi jogszabályokat és ezek végrehajtását annak érdekében, hogy megfeleljünk a globalizáció kihívásainak úgy, hogy a dolgozók jogai és kötelezettségei is hatékony védelemben részesüljenek, és felismerve azt, hogy a parlamenteknek e tekintetben különösen fontos szerepük van, hangsúlyozva a proaktív munkaerı-piaci politikák és a célzott munkahelyteremtı intézkedések szükségességét, amelyek mindenki számára javítják a jobb munka és a produktív foglalkoztatás kilátásait, valamint annak szükségességét, hogy a vállalkozásokat és a magánszektor fejlıdését elısegítı környezetet kell teremteni, különösen a kis- és középvállalkozások (KKVk) és a szövetkezetek számára, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a gazdaságnak mind a köz-, mind pedig a magánszféráját fejleszteni kell, és ki kell használni a nemzetközi fair kereskedelem és a külföldi közvetlen befektetések lehetıségeit a munkahelyteremtés és a munkaerıpiacok teljesítményének javítása érdekében,

4 meggyızıdve arról, hogy az oktatás potenciálisan szabaddá tevı erı és alapvetı eszköz a férfiak és nık szakmai fejlıdéséhez, így elengedhetetlen jól megtervezett kapcsolatot kialakítani különösen a felsıoktatás és a munkaerı-piaci szükségletek és igények között, hangsúlyozva azt, hogy egy egyre inkább tudásalapú gazdaságban és a globalizáció korában a versenyképesség megırzéséhez szükséges az, hogy a foglalkoztatottak és a munkanélküliek hozzáférjenek a folyamatos képzéshez és szakképzéshez, meggyızıdve arról, hogy a bevándorlást szabályozó és kezelı politikákat össze kell hangolni a társadalmi integrációt, az oktatást és a szakmai képzést célzó megfelelı politikákkal annak érdekében, hogy megelızhetı legyen a spontán bevándorlás, összekapcsolódva olyan jogellenes érdekekkel, melyek a munkaerı költségeit a törvényi határok alá kívánják szorítani, és így elkerülhetı legyen a képzetlen és alulfizetett dolgozók gettóinak kialakulása, és a modern rabszolgaság gyakorlata, tudatában annak, hogy a szociális partnerek alapvetı szerepet játszanak a párbeszéd elısegítésében és a munkaerı-piaci rugalmasság káros hatásainak csökkentésében, riasztónak tartva a prostitúció és a kényszermunka növekedését, valamint a nıket és leányokat érintı embercsempészet világjelenségét, és felismerve azt, hogy összehangolt intézkedésekre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a nık mindenfajta szexuális kihasználás ellen védelemben részesüljenek, ideértve az álláshirdetésnek álcázott ilyen eseteket is, tudatában annak, hogy a szakszervezetek mélyen érdekeltek a méltányos globalizáció lehetséges elınyeinek megırzésében és a gyorsabb gazdasági növekedés valamint a magasabb szintő foglalkoztatás lehetıségeinek kihasználásában, melyekhez kapcsolódik a kölcsönös gazdasági függıségbıl eredı stabilitás, meggyızıdve arról, hogy az emberi jogok tisztelete, ideértve az alapvetı munkajogi elvárásokat, a szélesebb értelemben vett nemzetközi agenda elengedhetetlen része kell, hogy legyen, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy fenn kell tartani a részvételi demokráciát, erısíteni kell a jogállamiságot, elı kell mozdítani az emberi jogok és alapvetı szabadságok terén elfogadott nemzetközi elvárások tiszteletben tartását és megvalósítását, ideértve a tisztességes munkához és a fejlıdéshez való jogokat, hangsúlyozva azt is, hogy szükséges szociális védıhálót biztosítani a dolgozók különbözı olyan csoportjai számára, akik foglalkoztatási nehézségekkel küzdenek a globalizáció közvetlen vagy közvetetett hatásaként, különösen az informális szektorban, hangsúlyozva továbbá a parlamentek és a képviselıik szerepét a méltányos globalizáció elınyeinek a fejlıdı országokra történı kiterjesztésében annak biztosítása érdekében, hogy azok népessége nagyobb társadalmi igazságosságot, gazdasági prosperitást, stabilitást, foglalkoztatási biztonságot és szociális védelmet élvezhessen, 1. Sürgeti a parlamenteket olyan jogszabályok elfogadására, amelyek elısegítik a foglalkoztatás növekedését, valamint arra, hogy gyakoroljanak nyomást a kormányokra, a munkaadókra, a szakszervezetekre és más érintettekre annak érdekében, hogy a munkahelyteremtést és a tisztességes munkát a nemzeti politikai napirendek középpontjába helyezzék, és törekedjenek olyan környezet kialakítására, amely mind a városi, mind pedig vidéki térségek kiegyensúlyozott fejlıdéséhez vezet; 2. Sürgeti továbbá a kormányokat, hogy a szakszervezetekkel, a munkaadókkal, más szociális partnerekkel és az ILO-val fordítsanak nagyobb figyelmet a globalizáció társadalmi és a nemek közötti egyenlıségre vonatkozó hatásaira, különös tekintettel a munkahelyteremtésre és a munkakörülmények fejlesztésére, és biztosítsák azt, hogy a nık és a férfiak egyenlı munkáért egyenlı bérezésben részesüljenek; 3. Bátorítja olyan politikák kialakítását, amelyeknek célja a nık munkaerı-piaci helyzetével és a vállalkozások vezetésében való részvételével kapcsolatos kulturális attitődök megváltoztatása;

5 4. Felhívja az Államokat, hogy alakítsanak ki olyan rendszereket, amelyek lehetıvé teszik mindenki számára a lehetıséget az oktatásban és a szakképzésben való részvételre egyéni igényeiknek megfelelıen; 5. Felhívja a kormányokat, hogy küzdjenek a veszélyes munkakörülmények ellen, és sürgeti ıket, hogy folytassanak kétoldalú, regionális és többoldalú megállapodásokat annak érdekében, hogy jogi védelmet és jobb bánásmódot biztosítsanak minden dolgozó számára; 6. Felhívja azon Államokat, melyek nem erısítették meg az Egyesült Nemzetek valamennyi migráns munkavállaló és családtagjaik jogainak védelmérıl szóló nemzetközi egyezségokmányát, hogy ezt tegyék meg, és sürgeti a parlamenteket, hogy fogadjanak el olyan rendelkezéseket, amelyek minden migráns munkavállaló ideértve a nıket is számára jobb bánásmódot és védelmet biztosítanak; 7. Sürgeti a kormányokat és a parlamenteket, hogy küzdjenek a nemen, életkoron, valláson, etnikumon vagy egészségi állapoton ideértve a terhességet is alapuló hátrányos megkülönböztetés ellen, továbbá a kizsákmányoló munka minden formája, így a kötött munka, a kényszermunka, a gyermekmunka legelítélendıbb formái, az embercsempészet, a kényszerprostitúció és egyéb, rabszolgaság-jellegő gyakorlatok ellen; 8. Sürgeti a kormányokat, hogy saját alkalmazottaikkal ne létesítsenek semmiféle kétes vagy informális munkaszerzıdést, és hogy támogassák az alternatív szervezeti módokat és a kollektív szerzıdések kötését, így példát állítva a közösség elé; 9. Felhívja a nemzetközi közösséget annak biztosítására, hogy minden ország és népességcsoport egyenlıbben részesüljön a globalizáció elınyeibıl, megszüntetve az életkoron vagy a nemen alapuló hátrányos megkülönböztetést, és kiegyenlítve azokat a hatalmas egyenlıtlenségeket és aránytalanságokat, amelyek a megélhetési forrásokhoz és a szociális védelemhez való hozzáférés terén állnak fenn; 10. Sürgeti a kormányokat, hogy győjtsenek és elemezzenek foglalkoztatási adatokat, lebontva azokat nemek, életkor, etnikumok és vallások szerint, a globalizált munkaerıpiacra gyakorolt különbözı hatások értékelése céljából; 11. Felhívja a parlamentek és a kormányok figyelmét arra a tényre, hogy bármilyen nehéz is, a munkabiztonság, a balesetmentesség, és a munkahelyi egészség nem eshet áldozatául a munkaerıpiac rugalmassága növelésének; 12. Bátorít minden szociális partnert, ideértve a munkaadók és a munkavállalók szervezeteit is, arra, hogy hatékony és befogadó társadalmi párbeszédet folytassanak, melyek célja a politikai eszközök és a mőködési eljárások meghatározása jobb munkahelyek teremtése, a munkanélküliség csökkentése, és a készségfejlesztés útján történı foglalkoztathatóság-növelés érdekében; 13. Bátorítja a kormányokat, hogy teremtsenek támogató környezetet a nık egyesülései számára annak érdekében, hogy elısegítsék a nık készségfejlesztését és vállalkozóvá válását; 14. Bátorítja a parlamenteket, hogy támogassák az Egyesült Nemzetek fogyatékkal élı személyek jogairól szóló egyezményének hatályba lépését, és rendelkezéseinek végrehajtását a munka és a foglalkoztatás terén; 15. Felhívja a kormányokat, hogy szélesítsék ki a fejlıdést, csökkentsék a szegénységet valamint az országokon belüli és az országok közötti egyenlıtlenségeket, szőkítsék az országok közötti oktatási szakadékot és tartsák fenn az új információs és kommunikációs technológiákból (IKT) eredı átalakulásokat; 16. Javasolja, hogy több képzést és készségfejlesztést nyújtsanak, különösen a nık számára, az IKT, valamint a vezetési és pénzügyi rendszerek szervezési készségei területén, javasolja

6 továbbá, hogy a képzési és oktatási tantervek jobban feleljenek meg a munkaerı-piaci igényeknek; 17. Javasolja, hogy élvezzenek prioritást a közberuházások és a külföldi befektetések terén a nagy munkerı-igényő infrastrukturális beruházások, amelyek tömeges foglalkoztatást biztosítanak a szegény rétegek számára és amelyek a szegény térségekben valósulnak meg; 18. Javasolja továbbá, hogy szigorúan érvényesítsék az egyensúlyt a magán- és a közszféra érdekei között, biztosítva a fenntartható termelékenység-növekedést és a jobb gazdasági versenyképességet, csakúgy, mint a társadalmi stabilitást, a mindenkire vonatkozó egyenlıséget, a munkavállalók jogainak tiszteletben tartását, a férfiak és nık lehetıségeinek egyenlıségét, és azt, hogy a háztartásban elsısorban a nık által végzett, nem fizetett munkát vegyék figyelembe a politikák kialakítása során; 19. Felhívja a vállalatokat, hogy kövessék a vállalati társadalmi felelısségvállalás elveit; 20. Sürgeti a kormányokat és a pénzügyi intézményeket, hogy támogassák és népszerősítsék az önfoglalkoztatást, valamint a közepes, kis- és mikrovállalkozásokat mind a városi, mind pedig a vidéki informális ágazatokban; különös figyelmet szentelve a nık önfoglalkoztatását és vállalkozását támogató intézkedéseknek, mint például a mikrofinanszírozás; sürgeti továbbá a nemzetközi szervezeteket, hogy segítsék a fejlıdı országokat a helyi vállalkozások kiszélesítéséhez szükséges szociális és pénzügyi keretek kiépítésében; 21. Sürgeti a kormányokat és a parlamenteket, hogy gondoskodjanak arról, hogy a munkajogi jogalkotás folyamatosan biztosítson lehetıséget a vállalkozások fejlesztéséhez és a munkahelyteremtéshez, és garantálja a dolgozók megfelelı szociális védelmét olyan környezetben, amely elısegíti a fenntartható fejlıdést; 22. Sürgeti a parlamenteket, hogy vizsgáljanak felül minden vonatkozó jogszabályt és rendelkezést annak biztosítására, hogy ne alkalmazzanak hátrányos megkülönböztetést a nık tekintetében, ideértve a tulajdonjogi jogszabályokat is, annak érdekében, hogy a nık is örökölhessenek földet, tıkét, és más javakat, melyek mind fontos üzleti finanszírozási források lehetnek, továbbá a nık is rendelkezhessenek munkanélküliségi biztosítással; 23. Sürgeti a parlamenteket, hogy hozzanak törvényeket az olyan munkakörülmények biztosítására, amelyek lehetıvé teszik a férfiak és a nık számára, hogy a munkahelyi és a családi kötelezettségeiket összehangolják; javasolja, hogy a dolgozó nık részére biztosítsanak gyermekgondozási szolgáltatásokat és fizetett szülési szabadságot, támogatja továbbá az apasági szabadság bevezetését annak elısegítésére, hogy segítse a szülıket a családi és a munkával összefüggı kötelezettségek összehangolásában; 24. Felhívja a kormányokat, hogy hajtsák végre a Méltányos globalizáció: lehetıségek teremtése mindenki számára címet viselı jelentés ajánlásait, amelyet a globalizáció társadalmi dimenziójának világbizottsága állított össze; 25. Felhívja a kormányokat, hogy vigyék sikerre a WTO dohai fordulóját annak érdekében, hogy elımozdítsák a fair kereskedelmet, mint a fejlıdı országok munkahelyteremtésének motorját; 26. Felhívja az IPU-t, hogy végezzen el egy általános vizsgálatot arról, hogyan foglalkoznak a parlamentek a globalizáció hatásaival saját országaikban, ideértve a parlamentek szerepének értékelését abban, hogy elımozdítsák a mindenkinek rendelkezésére álló tisztességes munkát, és javasolja, hogy az IPU segítse elı az e területre vonatkozó parlamenti cselekvés legjobb gyakorlatainak azonosítását és cseréjét; 27. Javasolja, hogy a kormányok alakítsanak ki stratégiákat és állítsanak össze kampányokat a munkahelyi fizikai és pszichológia erıszak megelızésére és kiküszöbölésére, ami ahogyan ezt a 114. IPU Közgyőlés ajánlásai is hangsúlyozták különösen a nıket érintı világjelenséggé vált;

7 28. Felhív arra, hogy legyen nagyobb összhang a tisztességes munka célját kitőzı programok és politikák között, és arra hívja fel a kormányokat és a szociális partnereket, hogy ezeket az ajánlásokat építsék be nemzeti stratégiáikba, abból a célból, hogy az emberek életében pozitív változást hozzanak, összhangban az egyes országok prioritásaival, politikáival és szokásaival.

elismerve, hogy minden vallás értékekkel járult hozzá a civilizációhoz és léteznek az emberiség egésze által osztott közös értékek,

elismerve, hogy minden vallás értékekkel járult hozzá a civilizációhoz és léteznek az emberiség egésze által osztott közös értékek, TISZTELET BIZTOSÍTÁSA VALAMENNYI VALLÁSI KÖZÖSSÉG ÉS HIT SZÁMÁRA ÉS EZEK BÉKÉS EGYMÁS MELLETT ÉLÉSE EGY GLOBALIZÁLT VILÁGBAN A 116. Közgyőlés által egyhangúlag elfogadott határozat * (Nusa Dua, Bali, 2007.

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Kisköre, 2010. március BEVEZETÉS Kisköre Város Önkormányzata figyelembe véve az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban dr. Baranyai Gábor EU ÁGAZATI POLITIKÁKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Célok: Rio+20 ENSZ Fenntartható Fejlıdési Konferencia 2012. június 20-22. I. A konferencia

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l I. Általános rész Az Országgyőlés 2003. évben elfogadta az Egyenlı bánásmódról

Részletesebben

A Fogyatékossággal élı személyek jogairól szóló egyezmény. Preambulum. A jelen Egyezmény részes államai

A Fogyatékossággal élı személyek jogairól szóló egyezmény. Preambulum. A jelen Egyezmény részes államai A Fogyatékossággal élı személyek jogairól szóló egyezmény A jelen Egyezmény részes államai Preambulum a) felidézve az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt alapelveket, amelyek a szabadság, igazság

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

189. sz. Ajánlás. a munkahelyteremtés ösztönzésének általános feltételeiről a kis- és közepes vállalkozásokban

189. sz. Ajánlás. a munkahelyteremtés ösztönzésének általános feltételeiről a kis- és közepes vállalkozásokban 189. sz. Ajánlás a munkahelyteremtés ösztönzésének általános feltételeiről a kis- és közepes vállalkozásokban A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban Az EU jogrendje 3. Nemzetközi szerzıdések Jogelvek A Közösségek (egyenként) rendelkeznek nemzetközi szerzıdéskötési képességgel. Csak az alapító Szerzıdésben

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A STATISZTIKA ÉS S JÖVŐKUTATJ KUTATÁS S AKTUÁLIS TUDOMÁNYOS KÉRDK RDÉSEI Magyar Tudomány Ünnepe 2012.11.19. Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A z előadás az OTKA K 76870

Részletesebben

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak.

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak. JÖVİKERESİ - In Search For The Future A Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak (Report of the National Council for the Sustainable Development to the Hungarian Society)

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM

A SEMMELWEIS EGYETEM 48/2011.( IV. 28.) számú határozat A SEMMELWEIS EGYETEM ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE 2011. Tartalomjegyzék Preambulum... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Terv célja és hatálya... 4 3. Az Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Az elsı fordulós pályázatok beadási határideje: 2014. február 27. A második fordulós pályázatok tervezett

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében

Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében Szőcs Erika Szociális és munkaügyi miniszter Foglalkoztatási feszültségek kezelése - alapelvek Az állami segítségnyújtás feltétele

Részletesebben

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi vállalti mőködés és stratégiák Dr. Juhász Krisztina 00. április I. Az emberi erıforrás menedzsment Legkeményebb erıforrás Stratégiai fontosságú terület

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14.

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Örökség a szocializmusból A nők (erőltetett és közel teljes) részvétele a munkaerő piacon Nemi szerepek

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása az egyedülálló anyák helyzetérıl (2011/2049(INI))

Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása az egyedülálló anyák helyzetérıl (2011/2049(INI)) P7_TA-PROV(2011)0458 Az egyedülálló anyák helyzete Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása az egyedülálló anyák helyzetérıl (2011/2049(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

Emberi Jogi Nyilatkozat

Emberi Jogi Nyilatkozat 2009. február Emberi Jogi Nyilatkozat Miben hiszünk a Sodexonál 3 Elkötelezettségeink a Sodexonál 4 Az emberi jogok betartására vonatkozó, formába öntött szabályzat 4 Dolgozóinkkal szemben 5 Az emberek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás Keretszerzıdés Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás (jóváhagyta a Bizottság 2008 június 17-én) 1. Bevezetés A COTANCE

Részletesebben

(Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community

(Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community A szélesebb európai szomszédság helyi dimenziói: politikai közösség kialakítása a határon átnyúló együttmőködések gyakorlata és párbeszéd révén (Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing

Részletesebben

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara A Fıváros Önkormányzata és a kerületi Önkormányzatok együttmőködése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával SZATMÁRYN RYNÉ JÄHL ANGÉLA BKIK Tagcsoport Kollégiumi

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Szent-Iványi Balázs Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése Migráció szerepe a fejlődésben Kereskedelmi nyitás

Részletesebben

Az EU közbeszerzési politikájának

Az EU közbeszerzési politikájának Az EU közbeszerzési politikájának modernizálása Az Egységes piaci intézkedéscsomag elkötelezettsége "Átdolgozott és modernizált közbeszerzési jogi keretek, melyeknek célja, hogy alátámasszák egy olyan

Részletesebben

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN 1. Ukrajna általános bemutatása 1.1. Rövid történelmi áttekintés (1991-tıl) Szovjet elızmények. Függetlenség elnyerése

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány. OEFI-konferencia

Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány. OEFI-konferencia Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány OEFI-konferencia 2007. február 28. Dr. Kovács Gabriella Igazgató, TESZ Alapítvány Témakörök Bemutatkozás Kitekintés Esettanulmány: TESZ pályázati tapasztalatok

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. január 1. 2016. december 31. közötti időszakra Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

Foglalkoztatási stratégia, munkahelyteremtés a KKV szektorban

Foglalkoztatási stratégia, munkahelyteremtés a KKV szektorban Foglalkoztatási stratégia, munkahelyteremtés a KKV szektorban Vállalkozásfejlesztési konferencia Győr 2011. május 17. Helyzetértékelés Rendkívül alacsony foglalkoztatási szint, 60,4%-os foglalkoztatási

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei ISSAI 20 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az átláthatóság és az

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

Sebık András az MKB Bank ügyvezetı igazgatója

Sebık András az MKB Bank ügyvezetı igazgatója MKB Bank elkötelezte magát az operatív CRM és front-end rendszer kialakítása mellett, így a Microsoft Dynamics CRM bevezetése a felsıvezetés körében is kiemelt figyelmet kapott. Sebık András az MKB Bank

Részletesebben

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM REGIONÁLIS ÁTALAKULÁSI FOLYAMATOK A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAIBAN, PÉCS, 2011. FEBRUÁR 24 25. A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM KÖZREMŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK The OECD LEED Trento Centre for Local Development A KUTATÁST

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

MAGYAR EU ELNÖKSÉG 2011. JANUÁR 1. JÚNIUS 30.

MAGYAR EU ELNÖKSÉG 2011. JANUÁR 1. JÚNIUS 30. MAGYAR EU ELNÖKSÉG 2011. JANUÁR 1. JÚNIUS 30. JANUÁR 1 2 3 4 6 7 Magyar Kormány és az Európai Bizottság (COM) (Parlament) találkozója 8 Önkéntesség éve Nyitó Konferencia 9 10 11 Nık és férfiak közötti

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A szociális partnerek európai szintő megállapodásai

A szociális partnerek európai szintő megállapodásai A szociális partnerek európai szintő megállapodásai Az Európai Bizottság szorgalmazza, hogy a szociális partnerek európai szintő megállapodásaikon keresztül tegyenek több közös kötelezettségvállalást,

Részletesebben

Moson-Sopron Megyei Civil Informáci. ciós s Centrum

Moson-Sopron Megyei Civil Informáci. ciós s Centrum Gyır-Moson Moson-Sopron Megyei Civil Informáci ciós s Centrum 9023 Gyır, Otthon u. 2. Tel. : 96/550-313 Tel./Fax: 96/311-031 06-70/948-57-30 E-mail : civilhaz@unitedway.t-online.hu Web : www.unitedwaygyor.hu/ciszok

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

1. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program Stratégiai Keretszabályozása

1. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program Stratégiai Keretszabályozása 1. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program Stratégiai Keretszabályozása Jelen Stratégiai Keretszabályozás szerves része a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött, a Svájci-Magyar

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE 4.0 változat Bevezetés Jelmondatához híven Csak a legjobb lehet elég jó a LEGO Csoport szeretne megfelelni vállalt kötelezettségének egy új és változó világban is, amelyben

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Az Ökobank projekt tanulságai

Az Ökobank projekt tanulságai Az Ökobank projekt tanulságai Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi tudást ötvözni a

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Polgármesteri Hivatal Érvényes: 2009. április 01. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlıségi terv elıkészítésének

Részletesebben

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Bevezetés Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája, Bezárva találkozóját, amelyet 1992. június 3-14. között Rio de Janeiróban tartott, Megerősítve

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Kockázatkezelés stratégiája

Kockázatkezelés stratégiája Kockázatkezelés stratégiája A Hitelezési politika egy átfogó dokumentum az alapvetı kockázati fogalmakról, folyamatokról, felelısségi körökrıl. Tartalmazza a legjelentısebb kockázati kezelési alapelveket,

Részletesebben

ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK VÁLLALATKÖZI NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 2010.09.12.

ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK VÁLLALATKÖZI NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 2010.09.12. KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK 1 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZÜKSÉGESSÉGE Egymásra utaltság (természeti erıforrások hiánya) Méretgazdaságosság (technikaitechnológiai fejlıdés) Komparatív elınyök 2 NEMZETKÖZI GAZDASÁGI

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben