Az Interparlamentáris Unió 116. közgyőlése,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Interparlamentáris Unió 116. közgyőlése,"

Átírás

1 MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGA A GLOBALIZÁCIÓ KORÁBAN A 116. közgyőlésen egyhangúlag elfogadott határozat (Nusa Dua, Bali, május 4.) Az Interparlamentáris Unió 116. közgyőlése, felidézve az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát (1948), a polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi egyezségokmányt (1966), és a gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló nemzetközi egyezségokmányt (1966), szem elıtt tartva a társadalmi fejlıdésrıl rendezett koppenhágai csúcstalálkozó (1995) eredményét, amelyen nyilatkozatot és akcióprogramot fogadtak el, melyek nemzeti és nemzetközi szinten alapvetı keretét képezik a mindenki számára elérhetı társadalmi fejlıdés elımozdításának, annak tudatában, hogy az alapvetı emberi jogokat, a jogállamiságot és az oktatáshoz való egyetemes hozzáférést biztosítani és védeni kell, mivel ezek létfontosságúak a társadalmi és gazdasági fejlıdéshez, ahogyan ezt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által 1998-ban elfogadott nyilatkozat a munka világára vonatkozó alapvetı elvekrıl és jogokról tartalmazza, felidézve az Egyesült Nemzetek 2000-ben indított Globális Megállapodását, az Egyesült Nemzetek 2000-ben elfogadott milleneumi fejlesztési céljait, és az Egyesült Nemzetek Milleneumi Projektjében 2005-ben közzétett jelentést, amely a Befektetés a Fejlıdésbe címet viseli, és felidézve azt, hogy a munkahelyteremtés, a tisztességes munka, és a foglalkoztatás biztonsága kulcsfontosságúak a milleneumi fejlesztési célok eléréséhez, felidézve, hogy az államfık és kormányok évi csúcstalálkozója úgy határozott, hogy a mindenki számára ideértve a nıket és a fiatalokat is elérhetı teljes és produktív foglalkoztatást valamint a tisztességes munkát nemzeti és nemzetközi makrogazdasági politikáik és szegénységcsökkentési stratégiáik központi célkitőzésévé teszik, felidézve továbbá a csúcstalálkozó elkötelezettségét a munka világára vonatkozó alapvetı elvek és jogok teljes körő tiszteletben tartására, felidézve továbbá az IPU határozatait, különösen a 98. Interparlamentáris Konferencián (Kairo, szeptember) elfogadottakat a globalizálódó világban történı foglalkoztatásról, a 107. Interparlamentáris Konferencián (Marakesh, március) elfogadottakat a parlamentek szerepérıl a közpolitika fejlesztésében a globalizáció, a többoldalú intézmények és a nemzetközi kereskedelmi megállapodások korában, és az IPU 109. közgyőlésén elfogadottakat (Genf, október) az új információs és kommunikációs technológiáknak a jó kormányzathoz való hozzájárulásáról, a parlamenti demokrácia fejlesztésérıl és a globalizáció kezelésérıl, valamint üdvözölve az új IPU/ILO együttmőködési programot, felidézve a globalizáció társadalmi dimenziójával foglalkozó világbizottság által készített jelentést, amely a "Méltányos globalizáció: lehetıségek teremtése mindenki számára címet viseli (ILO, 2004), valamint az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsa magas szintő ülésén 2006 júliusában elfogadott mindenki számára biztosítandó foglalkoztatásról és tisztességes munkáról szóló Miniszteri Nyilatkozatot, felismerve az ILO egyedülálló szerepét és kompetenciáját abban, hogy megvalósuljon a mindenki számára elérhetı tisztességes munka, ahogy erre a mindenki számára biztosítandó foglalkoztatásról és tisztességes munkáról szóló miniszteri nyilatkozat is hivatkozik, felidézve a valamennyi migráns munkavállaló és családtagjaik jogainak védelmérıl szóló nemzetközi egyezségokmányt (2003), és felismerve a nemzetközi migrációnak a dolgozók millióira gyakorolt hatásait világszerte, felismerve, hogy míg sok ország betartotta az ILO egyezményét a gyermekmunka legelítélendıbb formáiról, melyben vállalták, hogy jogalkotást fogadnak el a gyermekmunka tilalmáról, ez utóbbi valójában növekszik és egyike a legnagyobb társadalmi csapásoknak,

2 megállapítva, hogy az ILO tanulmányaiban, egyezményeiben és nemzetközi eseményekrıl szóló jelentéseiben 2002 és 2006 között közzétett adatok szerint: (a) a globális munkaerı továbbra is növekszik, jelenleg 3 milliárd ember végez vagy keres foglalkoztatást; (b) a világ munkaerejének körülbelül 80%-a a fejlıdı országokban található, ami azt jelenti, hogy egyedül ezekben az országokban az elkövetkezı 10 évben 430 millió munkahelyet, vagy évente 43 milliót, kell teremteni; (c) a fejlıdı országokban élı munkanélküliek száma akiknek többsége nı az évi 157 millióról 2006-ra a soha nem látott 195,2 millióra emelkedett, és a világon a legmagasabb munkanélküliség, 2006-ban 12,2%, a Közel Keleten és Észak Afrikában volt, amit a Szaharától délre fekvı afrikai országok követnek 9,8%-kal; (d) a számos munkaerı-piaci akadály ellenére a világ munkaerejének 40%-át ma a nık teszik ki: 1991 és 2005 között a nıi dolgozók száma összesen 1 milliárdról 1,22 milliárdra nıtt; (e) 2020-ig a HIV/AIDS hatása a munkaképes korú lakosságra a legérintettebb 41 országban 270 milliárd USA dollárt elérı veszteségeket okozhat; (f) a munkanélküliség globálisan több mint 20%-kal emelkedett az elmúlt tíz évben, ezen belül a fiatalokat érintı munkanélküliség (86,9 millió) 12-rıl 13,7 százalékra emelkedett, ez a világ munkanélkülieinek 44%-a; és a fejlıdı országokban élı fiatalok 2005-ben 3,3-szer nagyobb valószínőséggel váltak munkanélkülivé, mint a felnıttek, míg ez az arány a fejlett gazdaságokban 2,3; (g) bár az elmúlt négy évben a gyermekmunkások száma globálisan 11%-kal csökkent, 2004-ben közel 218 millió gyermek dolgozott ahelyett, hogy iskolába járt volna; (h) az elmúlt években a népességi piramis jelentısen megváltozott: globális szinten tartósan nı a 60 év feletti népesség és az 50 év feletti dolgozó férfiak és nık aránya; (i) a szolgáltatási ágazatban dolgozók aránya az 1995-ös 34,3%-ról 2006-ra 40%-ra nıtt, így most elıször haladja meg a mezıgazdasági ágazatban dolgozók számát; (j) a szakszervezeti jogok megsértése által érintett dolgozók száma továbbra is elfogadhatatlan, megállapítva, hogy a fogyatékkal élı személyek, különösen a fogyatékkal élı nık, halmozottan hátrányosak a munkaerıpiacra jutás tekintetében, ezek közé tartoznak az elıítéletek és a képzettség hiánya, és hogy a fogyatékkal élık 80%-a munkanélküli; megállapítva továbbá, hogy a fogyatékkal élık munkanélkülisége további hatásokkal jár gondozóik számára is, akik alapvetıen nık és leányok, meggyızıdve arról, hogy a közvélemény megosztott a globalizációt illetıen, amely soha nem látott változásokkal jár az egyének és a családok életformája valamint teljes társadalmak tekintetében, továbbá arról, hogy innovatív megközelítésekre van szükség annak átfogó értékelésére, hogy a jelenségnek milyen hatása van a társadalmi, gazdasági és kulturális fejlıdésre, valamint hogy milyen eltérı hatásai vannak a nık és a férfiak esetében, meggyızıdve arról, hogy a nemzetközi pénzügyi intézmények mint például a Kereskedelmi Világszervezet (WTO), a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank által kialakított kereskedelmi rezsimek egyes esetekben visszafogták a gazdasági növekedést, ami különösen a fejlıdı országokban járt jelentıs munkahelyvesztéssel és munkanélküliséggel, szem elıtt tartva ugyanakkor azt, hogy a méltányos globalizáció lehetıséget kínál a gazdasági növekedés és hatékonyság elımozdítására, azáltal, hogy elısegíti az emberi fejlıdést és prosperitást, meggyızıdve arról, hogy a globalizációnak méltányosnak kell lennie, és annak elınyeit igazságosabban kell elosztani, hangsúlyozva a jó kormányzás szükségességét és a gazdasági fejlıdés elımozdítását,

3 megállapítva, hogy a globalizáció tisztességes munkára gyakorolt hatásaira vonatkozó véleményeltérések földrajzi és politikai határok mentén polarizálódnak, nem pedig az élet- és munkakörülmények vagy a társadalmi és családi gyökerek szerint, felismerve, hogy a globalizáció mozgatórugói és a munkaerıpiacokra gyakorolt hatásai megértésének hiánya megnehezíti a globalizáció által nemzeti és nemzetközi szinten okozott politikai kihívásokra adandó válaszok kutatását, tudatában annak, hogy az "agyelszívás" jelensége során a képzett munkaerı a fejlıdı országokból a fejlett országokba vándorol és ez negatív hatással van a fejlıdı országok gazdasági növekedésére, tudatában annak, hogy a globalizáció folyamata lélegzetelállító sebességgel gyakorol hatást a munkaerıpiacokra, különös tekintettel a munkahelyteremtésre és a foglalkoztatási feltételekre mind az iparosodott, mind pedig a fejlıdı országokban, meggyızıdve arról, hogy minden ország hosszú távú nemzeti fejlesztési politikájának központi célja kell, hogy legyen a szegénység csökkentése, a legalább 16 éves korig tartó, államilag biztosított és finanszírozott oktatás, a teljes és produktív foglalkoztatás biztosítása, és a tisztességes munka, tudatában annak, hogy leértékelıdött a munka fogalma, mint az emberi méltóság forrása, és a vezetı közgazdasági iskola gondolkodása szerint a munka pusztán termelési tényezı, alig véve tudomást a munka értékérıl az egyének, családjaik, közösségeik és a társadalom számára általában, aggodalommal tekintve arra, hogy a globalizáció kockázatai együtt járnak egy polarizációs folyamattal, melynek során néhány ember, ország és vállalat aratja le annak elınyeit a megnövekedett piacok, a munkahelyteremtés a növekedés és a további fejlıdés formájában, míg a terheket mások viselik a csökkenı versenyképesség, a munkahelyek megszőnése és az elszegényedés következtében, tudomásul véve, hogy a növekvı nemzetközi versenyképesség következtében sok országban a munkaerıpiac a nagyobb rugalmasság és a nem szabványos foglalkoztatási feltételek (idıleges munka és részmunkaidı, határozott idejő munkaszerzıdések stb.) irányába mozdult el, melyekre nem szükségszerően vonatkoznak a munkajogi és a társadalombiztosítási jogszabályok, ami a dolgozókat további kockázatoknak és hátrányoknak teszi ki, azt is tudomásul véve, hogy a növekvı munkaerı-piaci rugalmasság jelensége hozzájárulhat ahhoz, hogy a népesség jelentıs része bizonytalan helyzetbe kerüljön és társadalmilag marginalizálódjon, így ezért a nemzetgazdaság minden ágazatában szükség van a foglalkoztatási biztonság javítására, meggyızıdve annak fontosságáról, hogy egyensúlyt kell teremteni a munkaadók azon igénye, hogy a munkaerı-gazdálkodást rugalmasan gyakorolják, és a dolgozók azon törvényes joga között, hogy szabadon társulhassanak, kollektív szerzıdést köthessenek, rendelkezzenek biztos munkahellyel, biztonságos és egészséges munkakörülményekkel, részesülhessenek szakképzésben és társadalombiztosításban, továbbá felismerve azt, hogy a parlamenteknek e tekintetben különösen fontos szerepük van, meggyızıdve arról, hogy rendszeresen felül kell vizsgálni a munkajogi jogszabályokat és ezek végrehajtását annak érdekében, hogy megfeleljünk a globalizáció kihívásainak úgy, hogy a dolgozók jogai és kötelezettségei is hatékony védelemben részesüljenek, és felismerve azt, hogy a parlamenteknek e tekintetben különösen fontos szerepük van, hangsúlyozva a proaktív munkaerı-piaci politikák és a célzott munkahelyteremtı intézkedések szükségességét, amelyek mindenki számára javítják a jobb munka és a produktív foglalkoztatás kilátásait, valamint annak szükségességét, hogy a vállalkozásokat és a magánszektor fejlıdését elısegítı környezetet kell teremteni, különösen a kis- és középvállalkozások (KKVk) és a szövetkezetek számára, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a gazdaságnak mind a köz-, mind pedig a magánszféráját fejleszteni kell, és ki kell használni a nemzetközi fair kereskedelem és a külföldi közvetlen befektetések lehetıségeit a munkahelyteremtés és a munkaerıpiacok teljesítményének javítása érdekében,

4 meggyızıdve arról, hogy az oktatás potenciálisan szabaddá tevı erı és alapvetı eszköz a férfiak és nık szakmai fejlıdéséhez, így elengedhetetlen jól megtervezett kapcsolatot kialakítani különösen a felsıoktatás és a munkaerı-piaci szükségletek és igények között, hangsúlyozva azt, hogy egy egyre inkább tudásalapú gazdaságban és a globalizáció korában a versenyképesség megırzéséhez szükséges az, hogy a foglalkoztatottak és a munkanélküliek hozzáférjenek a folyamatos képzéshez és szakképzéshez, meggyızıdve arról, hogy a bevándorlást szabályozó és kezelı politikákat össze kell hangolni a társadalmi integrációt, az oktatást és a szakmai képzést célzó megfelelı politikákkal annak érdekében, hogy megelızhetı legyen a spontán bevándorlás, összekapcsolódva olyan jogellenes érdekekkel, melyek a munkaerı költségeit a törvényi határok alá kívánják szorítani, és így elkerülhetı legyen a képzetlen és alulfizetett dolgozók gettóinak kialakulása, és a modern rabszolgaság gyakorlata, tudatában annak, hogy a szociális partnerek alapvetı szerepet játszanak a párbeszéd elısegítésében és a munkaerı-piaci rugalmasság káros hatásainak csökkentésében, riasztónak tartva a prostitúció és a kényszermunka növekedését, valamint a nıket és leányokat érintı embercsempészet világjelenségét, és felismerve azt, hogy összehangolt intézkedésekre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a nık mindenfajta szexuális kihasználás ellen védelemben részesüljenek, ideértve az álláshirdetésnek álcázott ilyen eseteket is, tudatában annak, hogy a szakszervezetek mélyen érdekeltek a méltányos globalizáció lehetséges elınyeinek megırzésében és a gyorsabb gazdasági növekedés valamint a magasabb szintő foglalkoztatás lehetıségeinek kihasználásában, melyekhez kapcsolódik a kölcsönös gazdasági függıségbıl eredı stabilitás, meggyızıdve arról, hogy az emberi jogok tisztelete, ideértve az alapvetı munkajogi elvárásokat, a szélesebb értelemben vett nemzetközi agenda elengedhetetlen része kell, hogy legyen, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy fenn kell tartani a részvételi demokráciát, erısíteni kell a jogállamiságot, elı kell mozdítani az emberi jogok és alapvetı szabadságok terén elfogadott nemzetközi elvárások tiszteletben tartását és megvalósítását, ideértve a tisztességes munkához és a fejlıdéshez való jogokat, hangsúlyozva azt is, hogy szükséges szociális védıhálót biztosítani a dolgozók különbözı olyan csoportjai számára, akik foglalkoztatási nehézségekkel küzdenek a globalizáció közvetlen vagy közvetetett hatásaként, különösen az informális szektorban, hangsúlyozva továbbá a parlamentek és a képviselıik szerepét a méltányos globalizáció elınyeinek a fejlıdı országokra történı kiterjesztésében annak biztosítása érdekében, hogy azok népessége nagyobb társadalmi igazságosságot, gazdasági prosperitást, stabilitást, foglalkoztatási biztonságot és szociális védelmet élvezhessen, 1. Sürgeti a parlamenteket olyan jogszabályok elfogadására, amelyek elısegítik a foglalkoztatás növekedését, valamint arra, hogy gyakoroljanak nyomást a kormányokra, a munkaadókra, a szakszervezetekre és más érintettekre annak érdekében, hogy a munkahelyteremtést és a tisztességes munkát a nemzeti politikai napirendek középpontjába helyezzék, és törekedjenek olyan környezet kialakítására, amely mind a városi, mind pedig vidéki térségek kiegyensúlyozott fejlıdéséhez vezet; 2. Sürgeti továbbá a kormányokat, hogy a szakszervezetekkel, a munkaadókkal, más szociális partnerekkel és az ILO-val fordítsanak nagyobb figyelmet a globalizáció társadalmi és a nemek közötti egyenlıségre vonatkozó hatásaira, különös tekintettel a munkahelyteremtésre és a munkakörülmények fejlesztésére, és biztosítsák azt, hogy a nık és a férfiak egyenlı munkáért egyenlı bérezésben részesüljenek; 3. Bátorítja olyan politikák kialakítását, amelyeknek célja a nık munkaerı-piaci helyzetével és a vállalkozások vezetésében való részvételével kapcsolatos kulturális attitődök megváltoztatása;

5 4. Felhívja az Államokat, hogy alakítsanak ki olyan rendszereket, amelyek lehetıvé teszik mindenki számára a lehetıséget az oktatásban és a szakképzésben való részvételre egyéni igényeiknek megfelelıen; 5. Felhívja a kormányokat, hogy küzdjenek a veszélyes munkakörülmények ellen, és sürgeti ıket, hogy folytassanak kétoldalú, regionális és többoldalú megállapodásokat annak érdekében, hogy jogi védelmet és jobb bánásmódot biztosítsanak minden dolgozó számára; 6. Felhívja azon Államokat, melyek nem erısítették meg az Egyesült Nemzetek valamennyi migráns munkavállaló és családtagjaik jogainak védelmérıl szóló nemzetközi egyezségokmányát, hogy ezt tegyék meg, és sürgeti a parlamenteket, hogy fogadjanak el olyan rendelkezéseket, amelyek minden migráns munkavállaló ideértve a nıket is számára jobb bánásmódot és védelmet biztosítanak; 7. Sürgeti a kormányokat és a parlamenteket, hogy küzdjenek a nemen, életkoron, valláson, etnikumon vagy egészségi állapoton ideértve a terhességet is alapuló hátrányos megkülönböztetés ellen, továbbá a kizsákmányoló munka minden formája, így a kötött munka, a kényszermunka, a gyermekmunka legelítélendıbb formái, az embercsempészet, a kényszerprostitúció és egyéb, rabszolgaság-jellegő gyakorlatok ellen; 8. Sürgeti a kormányokat, hogy saját alkalmazottaikkal ne létesítsenek semmiféle kétes vagy informális munkaszerzıdést, és hogy támogassák az alternatív szervezeti módokat és a kollektív szerzıdések kötését, így példát állítva a közösség elé; 9. Felhívja a nemzetközi közösséget annak biztosítására, hogy minden ország és népességcsoport egyenlıbben részesüljön a globalizáció elınyeibıl, megszüntetve az életkoron vagy a nemen alapuló hátrányos megkülönböztetést, és kiegyenlítve azokat a hatalmas egyenlıtlenségeket és aránytalanságokat, amelyek a megélhetési forrásokhoz és a szociális védelemhez való hozzáférés terén állnak fenn; 10. Sürgeti a kormányokat, hogy győjtsenek és elemezzenek foglalkoztatási adatokat, lebontva azokat nemek, életkor, etnikumok és vallások szerint, a globalizált munkaerıpiacra gyakorolt különbözı hatások értékelése céljából; 11. Felhívja a parlamentek és a kormányok figyelmét arra a tényre, hogy bármilyen nehéz is, a munkabiztonság, a balesetmentesség, és a munkahelyi egészség nem eshet áldozatául a munkaerıpiac rugalmassága növelésének; 12. Bátorít minden szociális partnert, ideértve a munkaadók és a munkavállalók szervezeteit is, arra, hogy hatékony és befogadó társadalmi párbeszédet folytassanak, melyek célja a politikai eszközök és a mőködési eljárások meghatározása jobb munkahelyek teremtése, a munkanélküliség csökkentése, és a készségfejlesztés útján történı foglalkoztathatóság-növelés érdekében; 13. Bátorítja a kormányokat, hogy teremtsenek támogató környezetet a nık egyesülései számára annak érdekében, hogy elısegítsék a nık készségfejlesztését és vállalkozóvá válását; 14. Bátorítja a parlamenteket, hogy támogassák az Egyesült Nemzetek fogyatékkal élı személyek jogairól szóló egyezményének hatályba lépését, és rendelkezéseinek végrehajtását a munka és a foglalkoztatás terén; 15. Felhívja a kormányokat, hogy szélesítsék ki a fejlıdést, csökkentsék a szegénységet valamint az országokon belüli és az országok közötti egyenlıtlenségeket, szőkítsék az országok közötti oktatási szakadékot és tartsák fenn az új információs és kommunikációs technológiákból (IKT) eredı átalakulásokat; 16. Javasolja, hogy több képzést és készségfejlesztést nyújtsanak, különösen a nık számára, az IKT, valamint a vezetési és pénzügyi rendszerek szervezési készségei területén, javasolja

6 továbbá, hogy a képzési és oktatási tantervek jobban feleljenek meg a munkaerı-piaci igényeknek; 17. Javasolja, hogy élvezzenek prioritást a közberuházások és a külföldi befektetések terén a nagy munkerı-igényő infrastrukturális beruházások, amelyek tömeges foglalkoztatást biztosítanak a szegény rétegek számára és amelyek a szegény térségekben valósulnak meg; 18. Javasolja továbbá, hogy szigorúan érvényesítsék az egyensúlyt a magán- és a közszféra érdekei között, biztosítva a fenntartható termelékenység-növekedést és a jobb gazdasági versenyképességet, csakúgy, mint a társadalmi stabilitást, a mindenkire vonatkozó egyenlıséget, a munkavállalók jogainak tiszteletben tartását, a férfiak és nık lehetıségeinek egyenlıségét, és azt, hogy a háztartásban elsısorban a nık által végzett, nem fizetett munkát vegyék figyelembe a politikák kialakítása során; 19. Felhívja a vállalatokat, hogy kövessék a vállalati társadalmi felelısségvállalás elveit; 20. Sürgeti a kormányokat és a pénzügyi intézményeket, hogy támogassák és népszerősítsék az önfoglalkoztatást, valamint a közepes, kis- és mikrovállalkozásokat mind a városi, mind pedig a vidéki informális ágazatokban; különös figyelmet szentelve a nık önfoglalkoztatását és vállalkozását támogató intézkedéseknek, mint például a mikrofinanszírozás; sürgeti továbbá a nemzetközi szervezeteket, hogy segítsék a fejlıdı országokat a helyi vállalkozások kiszélesítéséhez szükséges szociális és pénzügyi keretek kiépítésében; 21. Sürgeti a kormányokat és a parlamenteket, hogy gondoskodjanak arról, hogy a munkajogi jogalkotás folyamatosan biztosítson lehetıséget a vállalkozások fejlesztéséhez és a munkahelyteremtéshez, és garantálja a dolgozók megfelelı szociális védelmét olyan környezetben, amely elısegíti a fenntartható fejlıdést; 22. Sürgeti a parlamenteket, hogy vizsgáljanak felül minden vonatkozó jogszabályt és rendelkezést annak biztosítására, hogy ne alkalmazzanak hátrányos megkülönböztetést a nık tekintetében, ideértve a tulajdonjogi jogszabályokat is, annak érdekében, hogy a nık is örökölhessenek földet, tıkét, és más javakat, melyek mind fontos üzleti finanszírozási források lehetnek, továbbá a nık is rendelkezhessenek munkanélküliségi biztosítással; 23. Sürgeti a parlamenteket, hogy hozzanak törvényeket az olyan munkakörülmények biztosítására, amelyek lehetıvé teszik a férfiak és a nık számára, hogy a munkahelyi és a családi kötelezettségeiket összehangolják; javasolja, hogy a dolgozó nık részére biztosítsanak gyermekgondozási szolgáltatásokat és fizetett szülési szabadságot, támogatja továbbá az apasági szabadság bevezetését annak elısegítésére, hogy segítse a szülıket a családi és a munkával összefüggı kötelezettségek összehangolásában; 24. Felhívja a kormányokat, hogy hajtsák végre a Méltányos globalizáció: lehetıségek teremtése mindenki számára címet viselı jelentés ajánlásait, amelyet a globalizáció társadalmi dimenziójának világbizottsága állított össze; 25. Felhívja a kormányokat, hogy vigyék sikerre a WTO dohai fordulóját annak érdekében, hogy elımozdítsák a fair kereskedelmet, mint a fejlıdı országok munkahelyteremtésének motorját; 26. Felhívja az IPU-t, hogy végezzen el egy általános vizsgálatot arról, hogyan foglalkoznak a parlamentek a globalizáció hatásaival saját országaikban, ideértve a parlamentek szerepének értékelését abban, hogy elımozdítsák a mindenkinek rendelkezésére álló tisztességes munkát, és javasolja, hogy az IPU segítse elı az e területre vonatkozó parlamenti cselekvés legjobb gyakorlatainak azonosítását és cseréjét; 27. Javasolja, hogy a kormányok alakítsanak ki stratégiákat és állítsanak össze kampányokat a munkahelyi fizikai és pszichológia erıszak megelızésére és kiküszöbölésére, ami ahogyan ezt a 114. IPU Közgyőlés ajánlásai is hangsúlyozták különösen a nıket érintı világjelenséggé vált;

7 28. Felhív arra, hogy legyen nagyobb összhang a tisztességes munka célját kitőzı programok és politikák között, és arra hívja fel a kormányokat és a szociális partnereket, hogy ezeket az ajánlásokat építsék be nemzeti stratégiáikba, abból a célból, hogy az emberek életében pozitív változást hozzanak, összhangban az egyes országok prioritásaival, politikáival és szokásaival.

A háztartási alkalmazottakról szóló ajánlással kiegészített ILO-egyezmény

A háztartási alkalmazottakról szóló ajánlással kiegészített ILO-egyezmény P7_TA(2011)0237 A háztartási alkalmazottakról szóló ajánlással kiegészített ILO-egyezmény Az Európai Parlament 2011. május 12-i állásfoglalása a háztartási alkalmazottakról szóló, ajánlással kiegészített

Részletesebben

elismerve, hogy minden vallás értékekkel járult hozzá a civilizációhoz és léteznek az emberiség egésze által osztott közös értékek,

elismerve, hogy minden vallás értékekkel járult hozzá a civilizációhoz és léteznek az emberiség egésze által osztott közös értékek, TISZTELET BIZTOSÍTÁSA VALAMENNYI VALLÁSI KÖZÖSSÉG ÉS HIT SZÁMÁRA ÉS EZEK BÉKÉS EGYMÁS MELLETT ÉLÉSE EGY GLOBALIZÁLT VILÁGBAN A 116. Közgyőlés által egyhangúlag elfogadott határozat * (Nusa Dua, Bali, 2007.

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság IDEIGLENES 2006/2105(INI) 19.7.2006 JELENTÉSTERVEZET A fogyatékkal élık helyzete a kibıvült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0043/4. Módosítás. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin az EFDD képviselıcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0043/4. Módosítás. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin az EFDD képviselıcsoport nevében 9.3.2015 A8-0043/4 4 78 bekezdés 78. üdvözli, hogy az Európai Bizottság elnöke azzal a felhívással fordult az EU tagállamaihoz, hogy az unióbeli szegénység csökkentése érdekében vezessenek be minimáljövedelmet;

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS HU Egyesülve a sokféleségben HU 2009/2171(INI) Véleménytervezet Gabriele Zimmer. PE v01-00

MÓDOSÍTÁS HU Egyesülve a sokféleségben HU 2009/2171(INI) Véleménytervezet Gabriele Zimmer. PE v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2009/2171(INI) 8.4.2010 MÓDOSÍTÁS 1-27 (PE439.256v01-00) A szegénység csökkentése és munkahelyteremtés a fejlődő országokban: további

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken P6_TA(2006)0355 Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken Az Európai Parlament állásfoglalása az európai természeti, építészeti és kulturális örökségnek

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

MIGRÁCIÓ ÉS FEJLİDÉS A 113. Közgyőlés által teljes egyetértéssel elfogadott határozat * (Genf, 2005. október 19.)

MIGRÁCIÓ ÉS FEJLİDÉS A 113. Közgyőlés által teljes egyetértéssel elfogadott határozat * (Genf, 2005. október 19.) 1 1 Interparlamentáris Unió 1 Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Geneva, Switzerland MIGRÁCIÓ ÉS FEJLİDÉS A 113. Közgyőlés által teljes egyetértéssel elfogadott határozat * (Genf,

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Feljegyzés az V. EU Latin-Amerika/Karib-térség Limában, május én megrendezésre kerülı csúcstalálkozója résztvevıi számára

Feljegyzés az V. EU Latin-Amerika/Karib-térség Limában, május én megrendezésre kerülı csúcstalálkozója résztvevıi számára EURO LATIN-AMERIKAI PARLAMENTI KÖZGYŐLÉS Feljegyzés az V. EU Latin-Amerika/Karib-térség Limában, 2008. május 16 17-én megrendezésre kerülı csúcstalálkozója résztvevıi számára 2008. május 1., csütörtök

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010.

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Esélyegyenlıségi terv Enying Város Önkormányzata - mivel költségvetési szervként 50 fınél több munkavállalót

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

1994. évi I. törvény

1994. évi I. törvény 1994. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérıl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetésérıl 1

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről 182. sz. Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzat esélyegyenlıségi

Részletesebben

AZ INTERPARLAMENTÁRIS UNIÓ Közgyőlésének 118. ülésszaka) Fokváros (Dél-Afrika), április napirendi pont április 18.

AZ INTERPARLAMENTÁRIS UNIÓ Közgyőlésének 118. ülésszaka) Fokváros (Dél-Afrika), április napirendi pont április 18. AZ INTERPARLAMENTÁRIS UNIÓ Közgyőlésének 118. ülésszaka) Fokváros (Dél-Afrika), 2008. április 13-18. Közgyőlés A/118/5-DR 5. napirendi pont 2008. április 18. A PARLAMENTEK SZEREPE A KÜLFÖLDI TÁMOGATÁSOKKAL

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Az SZMSZ melléklete A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Jogalap: a 2003.évi CXXV.Törvény 36. - egyenlı bánásmódról szóló törvény 1 Tartalomjegyzék: 1. A hátrányos helyzető közalkalmazotti

Részletesebben

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban dr. Baranyai Gábor EU ÁGAZATI POLITIKÁKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Célok: Rio+20 ENSZ Fenntartható Fejlıdési Konferencia 2012. június 20-22. I. A konferencia

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. január Tartalom I. Esélyegyenlőség biztosítása a szervezeten belül... 4 1. Általános célok, etikai elvek... 4 1.1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód... 4 1.2. Az

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

A KIFEJEZÉS SZABADSÁGA ÉS AZ INFORMÁCIÓHOZ VALÓ JOG. Az IPU 120. Közgyőlésén konszenzussal* elfogadott határozat (Addisz Abeba, április 10.

A KIFEJEZÉS SZABADSÁGA ÉS AZ INFORMÁCIÓHOZ VALÓ JOG. Az IPU 120. Közgyőlésén konszenzussal* elfogadott határozat (Addisz Abeba, április 10. A KIFEJEZÉS SZABADSÁGA ÉS AZ INFORMÁCIÓHOZ VALÓ JOG Az IPU 120. Közgyőlésén konszenzussal* elfogadott határozat (Addisz Abeba, 2009. április 10.) Az Interparlamentáris Unió 120. Közgyőlése, Felidézvén

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A GÁBOR DÉNES FİISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE 2007-2011 A Gábor Dénes Fıiskola (a továbbiakban Fıiskola) esélyegyenlıségi terve az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003.

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Interparlamentáris Unió Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genf, Svájc

Interparlamentáris Unió Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genf, Svájc Interparlamentáris Unió Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genf, Svájc A NEMZETI PARLAMENTEK SZEREPE A KÉZI- ÉS KÖNNYŐFEGYVER VALAMINT EZEK LİSZEREIVEL VALÓ KERESKEDELEM ELLENİRZÉSÉNEK

Részletesebben

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI))

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 27.2.2013 2012/2322(INI) JELENTÉSTERVEZET az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-12. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2330(INI) 19.2.2009. Véleménytervezet Cornelis Visser (PE418.

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-12. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2330(INI) 19.2.2009. Véleménytervezet Cornelis Visser (PE418. EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/2330(INI) 19.2.2009 MÓDOSÍTÁS: 1-12 Cornelis Visser (PE418.242v02-00) Megújított szociális menetrend (COM(2009)0412 2008/2330(INI)) AM\770151.doc

Részletesebben

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A STATISZTIKA ÉS S JÖVŐKUTATJ KUTATÁS S AKTUÁLIS TUDOMÁNYOS KÉRDK RDÉSEI Magyar Tudomány Ünnepe 2012.11.19. Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A z előadás az OTKA K 76870

Részletesebben

175. sz. Egyezmény. a részmunkaidős foglalkoztatásról

175. sz. Egyezmény. a részmunkaidős foglalkoztatásról 175. sz. Egyezmény a részmunkaidős foglalkoztatásról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1994.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum B6-0587/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum B6-0587/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 12.11.2008 B6-0587/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A január december 31. közötti idıszakra

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A január december 31. közötti idıszakra A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A 2009. január 1.- 2009. december 31. közötti idıszakra A Pécsi Tudományegyetem az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember 24-25. Berlin/Potsdam 1 2 A megszorító programok hatása a közszférára Spanyolországban:

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola 4200. Hajdúszoboszló, Kölcsey u.2-4. 52/557-673 Fax:52/557-674 OM szám: 031 030 E-mail:thokoly@fibermail.hu www.thokoly.hu A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban Az EU jogrendje 3. Nemzetközi szerzıdések Jogelvek A Közösségek (egyenként) rendelkeznek nemzetközi szerzıdéskötési képességgel. Csak az alapító Szerzıdésben

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG

EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG CRI(98)29 Version hongroise Hungarian version EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG AZ ECRI ÁLTALÁNOS IRÁNYELV AJÁNLÁSA NO. 3: HARC A ROMÁKAT/CIGÁNYOKAT SÚJTÓ FAJGYŐLÖLET ÉS INTOLERANCIA

Részletesebben

B8-0360/37. Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli a GUE/NGL képviselıcsoport nevében

B8-0360/37. Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 27.4.2015 B8-0360/37 37 A preambulumbekezdés A. mivel a 2015-ös milánói világkiállítás témája Bolygónk élelmezése: életre szóló energia, és mivel az esemény komoly ösztönzést adhat az élelmiszertermelés

Részletesebben

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 10449/16 SOC 421 EMPL 280 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága a delegációk Előző dok. sz.: 9891/16 SOC 384 EMPL 259 Tárgy:

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében

Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében Szőcs Erika Szociális és munkaügyi miniszter Foglalkoztatási feszültségek kezelése - alapelvek Az állami segítségnyújtás feltétele

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

A Fogyatékossággal élı személyek jogairól szóló egyezmény. Preambulum. A jelen Egyezmény részes államai

A Fogyatékossággal élı személyek jogairól szóló egyezmény. Preambulum. A jelen Egyezmény részes államai A Fogyatékossággal élı személyek jogairól szóló egyezmény A jelen Egyezmény részes államai Preambulum a) felidézve az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt alapelveket, amelyek a szabadság, igazság

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Kisköre, 2010. március BEVEZETÉS Kisköre Város Önkormányzata figyelembe véve az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE 2013-2015 Az egyenlı bánásmód elveinek betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az Országgyőlés elismerte minden ember jogát

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1-26. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2132(BUD) 20.7.2015. Véleménytervezet Reimer Böge (PE560.

MÓDOSÍTÁS: 1-26. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2132(BUD) 20.7.2015. Véleménytervezet Reimer Böge (PE560. Európai Parlament 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2015/2132(BUD) 20.7.2015 MÓDOSÍTÁS: 1-26 Reimer Böge (PE560.817v01-00) az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

Új kihívások a munkajog világában

Új kihívások a munkajog világában Új kihívások a munkajog világában Dr. Pók László laszlo.pok@szecskay.com www.szecskay.com Szecskay Ügyvédi Iroda V. Nemzetközi Szolgáltatóipari és Outsourcing Konferencia 2011. november 15-16. Munkaerıpiaci

Részletesebben

Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről

Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről Peti Wiskemann Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

A jelen megállapodást aláíró felek elkötelezik magukat a munkahelyi esélyegyenlıség elvei mellett, és ennek érdekében intézkedéseket hoznak.

A jelen megállapodást aláíró felek elkötelezik magukat a munkahelyi esélyegyenlıség elvei mellett, és ennek érdekében intézkedéseket hoznak. ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV a 2007. január 1 2009. december 31. idıszakra A Kontyfa Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kerületi Nevelési Tanácsadó Intézményének esélyegyenlıségi terve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Helye: Genf, Svájc. Ideje: Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context

Helye: Genf, Svájc. Ideje: Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context Helye: Genf, Ideje: 2013.06.05-06.15. Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context A 2013. június 5. napjától két héten át tartó ILO ülés 4 területre fókuszált:

Részletesebben

189. sz. Ajánlás. a munkahelyteremtés ösztönzésének általános feltételeiről a kis- és közepes vállalkozásokban

189. sz. Ajánlás. a munkahelyteremtés ösztönzésének általános feltételeiről a kis- és közepes vállalkozásokban 189. sz. Ajánlás a munkahelyteremtés ösztönzésének általános feltételeiről a kis- és közepes vállalkozásokban A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l I. Általános rész Az Országgyőlés 2003. évben elfogadta az Egyenlı bánásmódról

Részletesebben