Az Interparlamentáris Unió 116. közgyőlése,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Interparlamentáris Unió 116. közgyőlése,"

Átírás

1 MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGA A GLOBALIZÁCIÓ KORÁBAN A 116. közgyőlésen egyhangúlag elfogadott határozat (Nusa Dua, Bali, május 4.) Az Interparlamentáris Unió 116. közgyőlése, felidézve az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát (1948), a polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi egyezségokmányt (1966), és a gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló nemzetközi egyezségokmányt (1966), szem elıtt tartva a társadalmi fejlıdésrıl rendezett koppenhágai csúcstalálkozó (1995) eredményét, amelyen nyilatkozatot és akcióprogramot fogadtak el, melyek nemzeti és nemzetközi szinten alapvetı keretét képezik a mindenki számára elérhetı társadalmi fejlıdés elımozdításának, annak tudatában, hogy az alapvetı emberi jogokat, a jogállamiságot és az oktatáshoz való egyetemes hozzáférést biztosítani és védeni kell, mivel ezek létfontosságúak a társadalmi és gazdasági fejlıdéshez, ahogyan ezt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által 1998-ban elfogadott nyilatkozat a munka világára vonatkozó alapvetı elvekrıl és jogokról tartalmazza, felidézve az Egyesült Nemzetek 2000-ben indított Globális Megállapodását, az Egyesült Nemzetek 2000-ben elfogadott milleneumi fejlesztési céljait, és az Egyesült Nemzetek Milleneumi Projektjében 2005-ben közzétett jelentést, amely a Befektetés a Fejlıdésbe címet viseli, és felidézve azt, hogy a munkahelyteremtés, a tisztességes munka, és a foglalkoztatás biztonsága kulcsfontosságúak a milleneumi fejlesztési célok eléréséhez, felidézve, hogy az államfık és kormányok évi csúcstalálkozója úgy határozott, hogy a mindenki számára ideértve a nıket és a fiatalokat is elérhetı teljes és produktív foglalkoztatást valamint a tisztességes munkát nemzeti és nemzetközi makrogazdasági politikáik és szegénységcsökkentési stratégiáik központi célkitőzésévé teszik, felidézve továbbá a csúcstalálkozó elkötelezettségét a munka világára vonatkozó alapvetı elvek és jogok teljes körő tiszteletben tartására, felidézve továbbá az IPU határozatait, különösen a 98. Interparlamentáris Konferencián (Kairo, szeptember) elfogadottakat a globalizálódó világban történı foglalkoztatásról, a 107. Interparlamentáris Konferencián (Marakesh, március) elfogadottakat a parlamentek szerepérıl a közpolitika fejlesztésében a globalizáció, a többoldalú intézmények és a nemzetközi kereskedelmi megállapodások korában, és az IPU 109. közgyőlésén elfogadottakat (Genf, október) az új információs és kommunikációs technológiáknak a jó kormányzathoz való hozzájárulásáról, a parlamenti demokrácia fejlesztésérıl és a globalizáció kezelésérıl, valamint üdvözölve az új IPU/ILO együttmőködési programot, felidézve a globalizáció társadalmi dimenziójával foglalkozó világbizottság által készített jelentést, amely a "Méltányos globalizáció: lehetıségek teremtése mindenki számára címet viseli (ILO, 2004), valamint az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsa magas szintő ülésén 2006 júliusában elfogadott mindenki számára biztosítandó foglalkoztatásról és tisztességes munkáról szóló Miniszteri Nyilatkozatot, felismerve az ILO egyedülálló szerepét és kompetenciáját abban, hogy megvalósuljon a mindenki számára elérhetı tisztességes munka, ahogy erre a mindenki számára biztosítandó foglalkoztatásról és tisztességes munkáról szóló miniszteri nyilatkozat is hivatkozik, felidézve a valamennyi migráns munkavállaló és családtagjaik jogainak védelmérıl szóló nemzetközi egyezségokmányt (2003), és felismerve a nemzetközi migrációnak a dolgozók millióira gyakorolt hatásait világszerte, felismerve, hogy míg sok ország betartotta az ILO egyezményét a gyermekmunka legelítélendıbb formáiról, melyben vállalták, hogy jogalkotást fogadnak el a gyermekmunka tilalmáról, ez utóbbi valójában növekszik és egyike a legnagyobb társadalmi csapásoknak,

2 megállapítva, hogy az ILO tanulmányaiban, egyezményeiben és nemzetközi eseményekrıl szóló jelentéseiben 2002 és 2006 között közzétett adatok szerint: (a) a globális munkaerı továbbra is növekszik, jelenleg 3 milliárd ember végez vagy keres foglalkoztatást; (b) a világ munkaerejének körülbelül 80%-a a fejlıdı országokban található, ami azt jelenti, hogy egyedül ezekben az országokban az elkövetkezı 10 évben 430 millió munkahelyet, vagy évente 43 milliót, kell teremteni; (c) a fejlıdı országokban élı munkanélküliek száma akiknek többsége nı az évi 157 millióról 2006-ra a soha nem látott 195,2 millióra emelkedett, és a világon a legmagasabb munkanélküliség, 2006-ban 12,2%, a Közel Keleten és Észak Afrikában volt, amit a Szaharától délre fekvı afrikai országok követnek 9,8%-kal; (d) a számos munkaerı-piaci akadály ellenére a világ munkaerejének 40%-át ma a nık teszik ki: 1991 és 2005 között a nıi dolgozók száma összesen 1 milliárdról 1,22 milliárdra nıtt; (e) 2020-ig a HIV/AIDS hatása a munkaképes korú lakosságra a legérintettebb 41 országban 270 milliárd USA dollárt elérı veszteségeket okozhat; (f) a munkanélküliség globálisan több mint 20%-kal emelkedett az elmúlt tíz évben, ezen belül a fiatalokat érintı munkanélküliség (86,9 millió) 12-rıl 13,7 százalékra emelkedett, ez a világ munkanélkülieinek 44%-a; és a fejlıdı országokban élı fiatalok 2005-ben 3,3-szer nagyobb valószínőséggel váltak munkanélkülivé, mint a felnıttek, míg ez az arány a fejlett gazdaságokban 2,3; (g) bár az elmúlt négy évben a gyermekmunkások száma globálisan 11%-kal csökkent, 2004-ben közel 218 millió gyermek dolgozott ahelyett, hogy iskolába járt volna; (h) az elmúlt években a népességi piramis jelentısen megváltozott: globális szinten tartósan nı a 60 év feletti népesség és az 50 év feletti dolgozó férfiak és nık aránya; (i) a szolgáltatási ágazatban dolgozók aránya az 1995-ös 34,3%-ról 2006-ra 40%-ra nıtt, így most elıször haladja meg a mezıgazdasági ágazatban dolgozók számát; (j) a szakszervezeti jogok megsértése által érintett dolgozók száma továbbra is elfogadhatatlan, megállapítva, hogy a fogyatékkal élı személyek, különösen a fogyatékkal élı nık, halmozottan hátrányosak a munkaerıpiacra jutás tekintetében, ezek közé tartoznak az elıítéletek és a képzettség hiánya, és hogy a fogyatékkal élık 80%-a munkanélküli; megállapítva továbbá, hogy a fogyatékkal élık munkanélkülisége további hatásokkal jár gondozóik számára is, akik alapvetıen nık és leányok, meggyızıdve arról, hogy a közvélemény megosztott a globalizációt illetıen, amely soha nem látott változásokkal jár az egyének és a családok életformája valamint teljes társadalmak tekintetében, továbbá arról, hogy innovatív megközelítésekre van szükség annak átfogó értékelésére, hogy a jelenségnek milyen hatása van a társadalmi, gazdasági és kulturális fejlıdésre, valamint hogy milyen eltérı hatásai vannak a nık és a férfiak esetében, meggyızıdve arról, hogy a nemzetközi pénzügyi intézmények mint például a Kereskedelmi Világszervezet (WTO), a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank által kialakított kereskedelmi rezsimek egyes esetekben visszafogták a gazdasági növekedést, ami különösen a fejlıdı országokban járt jelentıs munkahelyvesztéssel és munkanélküliséggel, szem elıtt tartva ugyanakkor azt, hogy a méltányos globalizáció lehetıséget kínál a gazdasági növekedés és hatékonyság elımozdítására, azáltal, hogy elısegíti az emberi fejlıdést és prosperitást, meggyızıdve arról, hogy a globalizációnak méltányosnak kell lennie, és annak elınyeit igazságosabban kell elosztani, hangsúlyozva a jó kormányzás szükségességét és a gazdasági fejlıdés elımozdítását,

3 megállapítva, hogy a globalizáció tisztességes munkára gyakorolt hatásaira vonatkozó véleményeltérések földrajzi és politikai határok mentén polarizálódnak, nem pedig az élet- és munkakörülmények vagy a társadalmi és családi gyökerek szerint, felismerve, hogy a globalizáció mozgatórugói és a munkaerıpiacokra gyakorolt hatásai megértésének hiánya megnehezíti a globalizáció által nemzeti és nemzetközi szinten okozott politikai kihívásokra adandó válaszok kutatását, tudatában annak, hogy az "agyelszívás" jelensége során a képzett munkaerı a fejlıdı országokból a fejlett országokba vándorol és ez negatív hatással van a fejlıdı országok gazdasági növekedésére, tudatában annak, hogy a globalizáció folyamata lélegzetelállító sebességgel gyakorol hatást a munkaerıpiacokra, különös tekintettel a munkahelyteremtésre és a foglalkoztatási feltételekre mind az iparosodott, mind pedig a fejlıdı országokban, meggyızıdve arról, hogy minden ország hosszú távú nemzeti fejlesztési politikájának központi célja kell, hogy legyen a szegénység csökkentése, a legalább 16 éves korig tartó, államilag biztosított és finanszírozott oktatás, a teljes és produktív foglalkoztatás biztosítása, és a tisztességes munka, tudatában annak, hogy leértékelıdött a munka fogalma, mint az emberi méltóság forrása, és a vezetı közgazdasági iskola gondolkodása szerint a munka pusztán termelési tényezı, alig véve tudomást a munka értékérıl az egyének, családjaik, közösségeik és a társadalom számára általában, aggodalommal tekintve arra, hogy a globalizáció kockázatai együtt járnak egy polarizációs folyamattal, melynek során néhány ember, ország és vállalat aratja le annak elınyeit a megnövekedett piacok, a munkahelyteremtés a növekedés és a további fejlıdés formájában, míg a terheket mások viselik a csökkenı versenyképesség, a munkahelyek megszőnése és az elszegényedés következtében, tudomásul véve, hogy a növekvı nemzetközi versenyképesség következtében sok országban a munkaerıpiac a nagyobb rugalmasság és a nem szabványos foglalkoztatási feltételek (idıleges munka és részmunkaidı, határozott idejő munkaszerzıdések stb.) irányába mozdult el, melyekre nem szükségszerően vonatkoznak a munkajogi és a társadalombiztosítási jogszabályok, ami a dolgozókat további kockázatoknak és hátrányoknak teszi ki, azt is tudomásul véve, hogy a növekvı munkaerı-piaci rugalmasság jelensége hozzájárulhat ahhoz, hogy a népesség jelentıs része bizonytalan helyzetbe kerüljön és társadalmilag marginalizálódjon, így ezért a nemzetgazdaság minden ágazatában szükség van a foglalkoztatási biztonság javítására, meggyızıdve annak fontosságáról, hogy egyensúlyt kell teremteni a munkaadók azon igénye, hogy a munkaerı-gazdálkodást rugalmasan gyakorolják, és a dolgozók azon törvényes joga között, hogy szabadon társulhassanak, kollektív szerzıdést köthessenek, rendelkezzenek biztos munkahellyel, biztonságos és egészséges munkakörülményekkel, részesülhessenek szakképzésben és társadalombiztosításban, továbbá felismerve azt, hogy a parlamenteknek e tekintetben különösen fontos szerepük van, meggyızıdve arról, hogy rendszeresen felül kell vizsgálni a munkajogi jogszabályokat és ezek végrehajtását annak érdekében, hogy megfeleljünk a globalizáció kihívásainak úgy, hogy a dolgozók jogai és kötelezettségei is hatékony védelemben részesüljenek, és felismerve azt, hogy a parlamenteknek e tekintetben különösen fontos szerepük van, hangsúlyozva a proaktív munkaerı-piaci politikák és a célzott munkahelyteremtı intézkedések szükségességét, amelyek mindenki számára javítják a jobb munka és a produktív foglalkoztatás kilátásait, valamint annak szükségességét, hogy a vállalkozásokat és a magánszektor fejlıdését elısegítı környezetet kell teremteni, különösen a kis- és középvállalkozások (KKVk) és a szövetkezetek számára, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a gazdaságnak mind a köz-, mind pedig a magánszféráját fejleszteni kell, és ki kell használni a nemzetközi fair kereskedelem és a külföldi közvetlen befektetések lehetıségeit a munkahelyteremtés és a munkaerıpiacok teljesítményének javítása érdekében,

4 meggyızıdve arról, hogy az oktatás potenciálisan szabaddá tevı erı és alapvetı eszköz a férfiak és nık szakmai fejlıdéséhez, így elengedhetetlen jól megtervezett kapcsolatot kialakítani különösen a felsıoktatás és a munkaerı-piaci szükségletek és igények között, hangsúlyozva azt, hogy egy egyre inkább tudásalapú gazdaságban és a globalizáció korában a versenyképesség megırzéséhez szükséges az, hogy a foglalkoztatottak és a munkanélküliek hozzáférjenek a folyamatos képzéshez és szakképzéshez, meggyızıdve arról, hogy a bevándorlást szabályozó és kezelı politikákat össze kell hangolni a társadalmi integrációt, az oktatást és a szakmai képzést célzó megfelelı politikákkal annak érdekében, hogy megelızhetı legyen a spontán bevándorlás, összekapcsolódva olyan jogellenes érdekekkel, melyek a munkaerı költségeit a törvényi határok alá kívánják szorítani, és így elkerülhetı legyen a képzetlen és alulfizetett dolgozók gettóinak kialakulása, és a modern rabszolgaság gyakorlata, tudatában annak, hogy a szociális partnerek alapvetı szerepet játszanak a párbeszéd elısegítésében és a munkaerı-piaci rugalmasság káros hatásainak csökkentésében, riasztónak tartva a prostitúció és a kényszermunka növekedését, valamint a nıket és leányokat érintı embercsempészet világjelenségét, és felismerve azt, hogy összehangolt intézkedésekre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a nık mindenfajta szexuális kihasználás ellen védelemben részesüljenek, ideértve az álláshirdetésnek álcázott ilyen eseteket is, tudatában annak, hogy a szakszervezetek mélyen érdekeltek a méltányos globalizáció lehetséges elınyeinek megırzésében és a gyorsabb gazdasági növekedés valamint a magasabb szintő foglalkoztatás lehetıségeinek kihasználásában, melyekhez kapcsolódik a kölcsönös gazdasági függıségbıl eredı stabilitás, meggyızıdve arról, hogy az emberi jogok tisztelete, ideértve az alapvetı munkajogi elvárásokat, a szélesebb értelemben vett nemzetközi agenda elengedhetetlen része kell, hogy legyen, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy fenn kell tartani a részvételi demokráciát, erısíteni kell a jogállamiságot, elı kell mozdítani az emberi jogok és alapvetı szabadságok terén elfogadott nemzetközi elvárások tiszteletben tartását és megvalósítását, ideértve a tisztességes munkához és a fejlıdéshez való jogokat, hangsúlyozva azt is, hogy szükséges szociális védıhálót biztosítani a dolgozók különbözı olyan csoportjai számára, akik foglalkoztatási nehézségekkel küzdenek a globalizáció közvetlen vagy közvetetett hatásaként, különösen az informális szektorban, hangsúlyozva továbbá a parlamentek és a képviselıik szerepét a méltányos globalizáció elınyeinek a fejlıdı országokra történı kiterjesztésében annak biztosítása érdekében, hogy azok népessége nagyobb társadalmi igazságosságot, gazdasági prosperitást, stabilitást, foglalkoztatási biztonságot és szociális védelmet élvezhessen, 1. Sürgeti a parlamenteket olyan jogszabályok elfogadására, amelyek elısegítik a foglalkoztatás növekedését, valamint arra, hogy gyakoroljanak nyomást a kormányokra, a munkaadókra, a szakszervezetekre és más érintettekre annak érdekében, hogy a munkahelyteremtést és a tisztességes munkát a nemzeti politikai napirendek középpontjába helyezzék, és törekedjenek olyan környezet kialakítására, amely mind a városi, mind pedig vidéki térségek kiegyensúlyozott fejlıdéséhez vezet; 2. Sürgeti továbbá a kormányokat, hogy a szakszervezetekkel, a munkaadókkal, más szociális partnerekkel és az ILO-val fordítsanak nagyobb figyelmet a globalizáció társadalmi és a nemek közötti egyenlıségre vonatkozó hatásaira, különös tekintettel a munkahelyteremtésre és a munkakörülmények fejlesztésére, és biztosítsák azt, hogy a nık és a férfiak egyenlı munkáért egyenlı bérezésben részesüljenek; 3. Bátorítja olyan politikák kialakítását, amelyeknek célja a nık munkaerı-piaci helyzetével és a vállalkozások vezetésében való részvételével kapcsolatos kulturális attitődök megváltoztatása;

5 4. Felhívja az Államokat, hogy alakítsanak ki olyan rendszereket, amelyek lehetıvé teszik mindenki számára a lehetıséget az oktatásban és a szakképzésben való részvételre egyéni igényeiknek megfelelıen; 5. Felhívja a kormányokat, hogy küzdjenek a veszélyes munkakörülmények ellen, és sürgeti ıket, hogy folytassanak kétoldalú, regionális és többoldalú megállapodásokat annak érdekében, hogy jogi védelmet és jobb bánásmódot biztosítsanak minden dolgozó számára; 6. Felhívja azon Államokat, melyek nem erısítették meg az Egyesült Nemzetek valamennyi migráns munkavállaló és családtagjaik jogainak védelmérıl szóló nemzetközi egyezségokmányát, hogy ezt tegyék meg, és sürgeti a parlamenteket, hogy fogadjanak el olyan rendelkezéseket, amelyek minden migráns munkavállaló ideértve a nıket is számára jobb bánásmódot és védelmet biztosítanak; 7. Sürgeti a kormányokat és a parlamenteket, hogy küzdjenek a nemen, életkoron, valláson, etnikumon vagy egészségi állapoton ideértve a terhességet is alapuló hátrányos megkülönböztetés ellen, továbbá a kizsákmányoló munka minden formája, így a kötött munka, a kényszermunka, a gyermekmunka legelítélendıbb formái, az embercsempészet, a kényszerprostitúció és egyéb, rabszolgaság-jellegő gyakorlatok ellen; 8. Sürgeti a kormányokat, hogy saját alkalmazottaikkal ne létesítsenek semmiféle kétes vagy informális munkaszerzıdést, és hogy támogassák az alternatív szervezeti módokat és a kollektív szerzıdések kötését, így példát állítva a közösség elé; 9. Felhívja a nemzetközi közösséget annak biztosítására, hogy minden ország és népességcsoport egyenlıbben részesüljön a globalizáció elınyeibıl, megszüntetve az életkoron vagy a nemen alapuló hátrányos megkülönböztetést, és kiegyenlítve azokat a hatalmas egyenlıtlenségeket és aránytalanságokat, amelyek a megélhetési forrásokhoz és a szociális védelemhez való hozzáférés terén állnak fenn; 10. Sürgeti a kormányokat, hogy győjtsenek és elemezzenek foglalkoztatási adatokat, lebontva azokat nemek, életkor, etnikumok és vallások szerint, a globalizált munkaerıpiacra gyakorolt különbözı hatások értékelése céljából; 11. Felhívja a parlamentek és a kormányok figyelmét arra a tényre, hogy bármilyen nehéz is, a munkabiztonság, a balesetmentesség, és a munkahelyi egészség nem eshet áldozatául a munkaerıpiac rugalmassága növelésének; 12. Bátorít minden szociális partnert, ideértve a munkaadók és a munkavállalók szervezeteit is, arra, hogy hatékony és befogadó társadalmi párbeszédet folytassanak, melyek célja a politikai eszközök és a mőködési eljárások meghatározása jobb munkahelyek teremtése, a munkanélküliség csökkentése, és a készségfejlesztés útján történı foglalkoztathatóság-növelés érdekében; 13. Bátorítja a kormányokat, hogy teremtsenek támogató környezetet a nık egyesülései számára annak érdekében, hogy elısegítsék a nık készségfejlesztését és vállalkozóvá válását; 14. Bátorítja a parlamenteket, hogy támogassák az Egyesült Nemzetek fogyatékkal élı személyek jogairól szóló egyezményének hatályba lépését, és rendelkezéseinek végrehajtását a munka és a foglalkoztatás terén; 15. Felhívja a kormányokat, hogy szélesítsék ki a fejlıdést, csökkentsék a szegénységet valamint az országokon belüli és az országok közötti egyenlıtlenségeket, szőkítsék az országok közötti oktatási szakadékot és tartsák fenn az új információs és kommunikációs technológiákból (IKT) eredı átalakulásokat; 16. Javasolja, hogy több képzést és készségfejlesztést nyújtsanak, különösen a nık számára, az IKT, valamint a vezetési és pénzügyi rendszerek szervezési készségei területén, javasolja

6 továbbá, hogy a képzési és oktatási tantervek jobban feleljenek meg a munkaerı-piaci igényeknek; 17. Javasolja, hogy élvezzenek prioritást a közberuházások és a külföldi befektetések terén a nagy munkerı-igényő infrastrukturális beruházások, amelyek tömeges foglalkoztatást biztosítanak a szegény rétegek számára és amelyek a szegény térségekben valósulnak meg; 18. Javasolja továbbá, hogy szigorúan érvényesítsék az egyensúlyt a magán- és a közszféra érdekei között, biztosítva a fenntartható termelékenység-növekedést és a jobb gazdasági versenyképességet, csakúgy, mint a társadalmi stabilitást, a mindenkire vonatkozó egyenlıséget, a munkavállalók jogainak tiszteletben tartását, a férfiak és nık lehetıségeinek egyenlıségét, és azt, hogy a háztartásban elsısorban a nık által végzett, nem fizetett munkát vegyék figyelembe a politikák kialakítása során; 19. Felhívja a vállalatokat, hogy kövessék a vállalati társadalmi felelısségvállalás elveit; 20. Sürgeti a kormányokat és a pénzügyi intézményeket, hogy támogassák és népszerősítsék az önfoglalkoztatást, valamint a közepes, kis- és mikrovállalkozásokat mind a városi, mind pedig a vidéki informális ágazatokban; különös figyelmet szentelve a nık önfoglalkoztatását és vállalkozását támogató intézkedéseknek, mint például a mikrofinanszírozás; sürgeti továbbá a nemzetközi szervezeteket, hogy segítsék a fejlıdı országokat a helyi vállalkozások kiszélesítéséhez szükséges szociális és pénzügyi keretek kiépítésében; 21. Sürgeti a kormányokat és a parlamenteket, hogy gondoskodjanak arról, hogy a munkajogi jogalkotás folyamatosan biztosítson lehetıséget a vállalkozások fejlesztéséhez és a munkahelyteremtéshez, és garantálja a dolgozók megfelelı szociális védelmét olyan környezetben, amely elısegíti a fenntartható fejlıdést; 22. Sürgeti a parlamenteket, hogy vizsgáljanak felül minden vonatkozó jogszabályt és rendelkezést annak biztosítására, hogy ne alkalmazzanak hátrányos megkülönböztetést a nık tekintetében, ideértve a tulajdonjogi jogszabályokat is, annak érdekében, hogy a nık is örökölhessenek földet, tıkét, és más javakat, melyek mind fontos üzleti finanszírozási források lehetnek, továbbá a nık is rendelkezhessenek munkanélküliségi biztosítással; 23. Sürgeti a parlamenteket, hogy hozzanak törvényeket az olyan munkakörülmények biztosítására, amelyek lehetıvé teszik a férfiak és a nık számára, hogy a munkahelyi és a családi kötelezettségeiket összehangolják; javasolja, hogy a dolgozó nık részére biztosítsanak gyermekgondozási szolgáltatásokat és fizetett szülési szabadságot, támogatja továbbá az apasági szabadság bevezetését annak elısegítésére, hogy segítse a szülıket a családi és a munkával összefüggı kötelezettségek összehangolásában; 24. Felhívja a kormányokat, hogy hajtsák végre a Méltányos globalizáció: lehetıségek teremtése mindenki számára címet viselı jelentés ajánlásait, amelyet a globalizáció társadalmi dimenziójának világbizottsága állított össze; 25. Felhívja a kormányokat, hogy vigyék sikerre a WTO dohai fordulóját annak érdekében, hogy elımozdítsák a fair kereskedelmet, mint a fejlıdı országok munkahelyteremtésének motorját; 26. Felhívja az IPU-t, hogy végezzen el egy általános vizsgálatot arról, hogyan foglalkoznak a parlamentek a globalizáció hatásaival saját országaikban, ideértve a parlamentek szerepének értékelését abban, hogy elımozdítsák a mindenkinek rendelkezésére álló tisztességes munkát, és javasolja, hogy az IPU segítse elı az e területre vonatkozó parlamenti cselekvés legjobb gyakorlatainak azonosítását és cseréjét; 27. Javasolja, hogy a kormányok alakítsanak ki stratégiákat és állítsanak össze kampányokat a munkahelyi fizikai és pszichológia erıszak megelızésére és kiküszöbölésére, ami ahogyan ezt a 114. IPU Közgyőlés ajánlásai is hangsúlyozták különösen a nıket érintı világjelenséggé vált;

7 28. Felhív arra, hogy legyen nagyobb összhang a tisztességes munka célját kitőzı programok és politikák között, és arra hívja fel a kormányokat és a szociális partnereket, hogy ezeket az ajánlásokat építsék be nemzeti stratégiáikba, abból a célból, hogy az emberek életében pozitív változást hozzanak, összhangban az egyes országok prioritásaival, politikáival és szokásaival.

elismerve, hogy minden vallás értékekkel járult hozzá a civilizációhoz és léteznek az emberiség egésze által osztott közös értékek,

elismerve, hogy minden vallás értékekkel járult hozzá a civilizációhoz és léteznek az emberiség egésze által osztott közös értékek, TISZTELET BIZTOSÍTÁSA VALAMENNYI VALLÁSI KÖZÖSSÉG ÉS HIT SZÁMÁRA ÉS EZEK BÉKÉS EGYMÁS MELLETT ÉLÉSE EGY GLOBALIZÁLT VILÁGBAN A 116. Közgyőlés által egyhangúlag elfogadott határozat * (Nusa Dua, Bali, 2007.

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

MIGRÁCIÓ ÉS FEJLİDÉS A 113. Közgyőlés által teljes egyetértéssel elfogadott határozat * (Genf, 2005. október 19.)

MIGRÁCIÓ ÉS FEJLİDÉS A 113. Közgyőlés által teljes egyetértéssel elfogadott határozat * (Genf, 2005. október 19.) 1 1 Interparlamentáris Unió 1 Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Geneva, Switzerland MIGRÁCIÓ ÉS FEJLİDÉS A 113. Közgyőlés által teljes egyetértéssel elfogadott határozat * (Genf,

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010.

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Esélyegyenlıségi terv Enying Város Önkormányzata - mivel költségvetési szervként 50 fınél több munkavállalót

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

1994. évi I. törvény

1994. évi I. törvény 1994. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérıl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetésérıl 1

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban dr. Baranyai Gábor EU ÁGAZATI POLITIKÁKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Célok: Rio+20 ENSZ Fenntartható Fejlıdési Konferencia 2012. június 20-22. I. A konferencia

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. január Tartalom I. Esélyegyenlőség biztosítása a szervezeten belül... 4 1. Általános célok, etikai elvek... 4 1.1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód... 4 1.2. Az

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Az SZMSZ melléklete A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Jogalap: a 2003.évi CXXV.Törvény 36. - egyenlı bánásmódról szóló törvény 1 Tartalomjegyzék: 1. A hátrányos helyzető közalkalmazotti

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban Az EU jogrendje 3. Nemzetközi szerzıdések Jogelvek A Közösségek (egyenként) rendelkeznek nemzetközi szerzıdéskötési képességgel. Csak az alapító Szerzıdésben

Részletesebben

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A STATISZTIKA ÉS S JÖVŐKUTATJ KUTATÁS S AKTUÁLIS TUDOMÁNYOS KÉRDK RDÉSEI Magyar Tudomány Ünnepe 2012.11.19. Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A z előadás az OTKA K 76870

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Interparlamentáris Unió Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genf, Svájc

Interparlamentáris Unió Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genf, Svájc Interparlamentáris Unió Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genf, Svájc A NEMZETI PARLAMENTEK SZEREPE A KÉZI- ÉS KÖNNYŐFEGYVER VALAMINT EZEK LİSZEREIVEL VALÓ KERESKEDELEM ELLENİRZÉSÉNEK

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében

Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében Szőcs Erika Szociális és munkaügyi miniszter Foglalkoztatási feszültségek kezelése - alapelvek Az állami segítségnyújtás feltétele

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-12. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2330(INI) 19.2.2009. Véleménytervezet Cornelis Visser (PE418.

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-12. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2330(INI) 19.2.2009. Véleménytervezet Cornelis Visser (PE418. EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/2330(INI) 19.2.2009 MÓDOSÍTÁS: 1-12 Cornelis Visser (PE418.242v02-00) Megújított szociális menetrend (COM(2009)0412 2008/2330(INI)) AM\770151.doc

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

A Fogyatékossággal élı személyek jogairól szóló egyezmény. Preambulum. A jelen Egyezmény részes államai

A Fogyatékossággal élı személyek jogairól szóló egyezmény. Preambulum. A jelen Egyezmény részes államai A Fogyatékossággal élı személyek jogairól szóló egyezmény A jelen Egyezmény részes államai Preambulum a) felidézve az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt alapelveket, amelyek a szabadság, igazság

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1-26. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2132(BUD) 20.7.2015. Véleménytervezet Reimer Böge (PE560.

MÓDOSÍTÁS: 1-26. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2132(BUD) 20.7.2015. Véleménytervezet Reimer Böge (PE560. Európai Parlament 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2015/2132(BUD) 20.7.2015 MÓDOSÍTÁS: 1-26 Reimer Böge (PE560.817v01-00) az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola 4200. Hajdúszoboszló, Kölcsey u.2-4. 52/557-673 Fax:52/557-674 OM szám: 031 030 E-mail:thokoly@fibermail.hu www.thokoly.hu A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános

Részletesebben

Új kihívások a munkajog világában

Új kihívások a munkajog világában Új kihívások a munkajog világában Dr. Pók László laszlo.pok@szecskay.com www.szecskay.com Szecskay Ügyvédi Iroda V. Nemzetközi Szolgáltatóipari és Outsourcing Konferencia 2011. november 15-16. Munkaerıpiaci

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG

EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG CRI(98)29 Version hongroise Hungarian version EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG AZ ECRI ÁLTALÁNOS IRÁNYELV AJÁNLÁSA NO. 3: HARC A ROMÁKAT/CIGÁNYOKAT SÚJTÓ FAJGYŐLÖLET ÉS INTOLERANCIA

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Kisköre, 2010. március BEVEZETÉS Kisköre Város Önkormányzata figyelembe véve az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Esélyegyenlıségi terv

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Esélyegyenlıségi terv Kunszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Esélyegyenlıségi terv Hatályos: 2008. október 15. Józan Judit jegyzı Kunszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (továbbiakban:

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

189. sz. Ajánlás. a munkahelyteremtés ösztönzésének általános feltételeiről a kis- és közepes vállalkozásokban

189. sz. Ajánlás. a munkahelyteremtés ösztönzésének általános feltételeiről a kis- és közepes vállalkozásokban 189. sz. Ajánlás a munkahelyteremtés ösztönzésének általános feltételeiről a kis- és közepes vállalkozásokban A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak.

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak. JÖVİKERESİ - In Search For The Future A Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak (Report of the National Council for the Sustainable Development to the Hungarian Society)

Részletesebben

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai Környezeti terhelések Természeti erıforrások felhasználása Tér (természetes élıhelyek) felhasználása Környezetbe történı kibocsátások A környezet állapotát

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

A 2012-2014 Triennium értékelése

A 2012-2014 Triennium értékelése Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXXV. Kongresszus 2015. október 8-9. Budapest ICOH éves beszámoló 2015. Előadó: Dr. Ruzsás Éva Foglalkozás-egészségügyi szakorvos, belgyógyász, kardiológus Dr.

Részletesebben

CONTACT Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. CONTACT NKFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.

CONTACT Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. CONTACT NKFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. CONTACT NKFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. Contact Nkft. közhasznú tevékenységek 2012. évi gazdasági értékelése A Contact Nkft. több éve rehabilitációs foglalkoztató szervezet, akkreditációs tanúsítvánnyal

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG

EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG CRI(97)36 Version hongroise Hungarian version EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG AZ ECRI ÁLTALÁNOS IRÁNYELV AJÁNLÁSA NO. 2: A RASSZIZMUS, AZ IDEGENGYŐLÖLET, AZ ANTISZEMITIZMUS ÉS AZ INTOLERANCIA

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l I. Általános rész Az Országgyőlés 2003. évben elfogadta az Egyenlı bánásmódról

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben