és s a pszichoterápi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "és s a pszichoterápi"

Átírás

1 Etikai kérdk rdések a klinikai pszichológi giában és s a pszichoterápi piában Dr. Kovács JózsefJ Semmelweis Egyetem, Magatartástudom studományi Intézet Bioetika RészlegR

2 Az etika és s a kockázatkezel zatkezelés közötti különbsk nbség Kozkázatkezel zatkezelés: a terapeuta érdeke Etikus viselkedés: s: a kliens érdeke az elsıdleges Salus aegroti suprema lex esto! =A beteg érdeke legyen a legfıbb törvt rvény

3 Az alapvetı etikai elvek A kliens autonómi miája tisztelete Ne árts! A jótékonysj konyság g elve Az igazságoss gosság g elve

4 Az etikátlan tlan viselkedés s alapvetı okai és s formái i (Koocher Keith Keith Spiegel) Tájékozatlanság A kompetenciahatárok túllt llépése A keretek betartásának problémája A kliens igényei iránti érzéketlenség A kliens kizsákm kmányolása (szexuális, anyagi, stb.) Felelıtlen viselkedés Bosszúá úállás A terapeuta kiégése, pszichológiai zavara Racionalizálás Átmeneti, egyszeri egyensúlyvesztés

5 Az etikai döntd ntéshozatal keretfeltételei telei Elegendı idı a tények t megismerésére re Kellıen en higgadt lelkiállapot llapot az objektivitás biztosítására A döntd ntést megelızıen en lehetıleg leg az összes érintett fél f l bevonása A végrehajtv grehajtás s során n a dilemma megoldásának folyamatos monitorozása

6 Az etikai döntd ntéshozatal javasolt stratégi giája Annak eldönt ntése, hogy valóban etikai dilemmáról l van-e szó? A vonatkozó szabályok megismerése se (jogszabályok, szakmai irányelvek, etikai kódexek, k stb.) Introspekció: : a döntd ntésünket nket befolyásol soló személyes tényezık áttekintése Egy kollégával való konzultáci ció A lehetséges döntd ntések következmk vetkezményeinek az áttekintése A döntd ntés s meghozatala A döntd ntés s végrehajtv grehajtása

7 A környezeti k etikai kultúra jelentısége A környezet k (szervezeti, szakmai, társadalmi) segítheti és s gátolhatja g is az etikus viselkedést st Gátló faktorok: Az etikátlan tlan viselkedés s hallgatólagos lagos bátorítása a menedzsment részr szérıl Etikátlan tlan viselkedés s eltőrése és s elterjedtsége a kollégák k közöttk Igazságtalan gtalan intézm zményi gyakorlat

8 Etikai krízishelyzetek Egy kliens egy konkrét t személy életét veszélyezteti Suicid veszélyeztetetts lyeztetettség Gyermekbántalmaz ntalmazás s napvilágra kerülése a terápia során A preventív v etikai megközel zelítés Etikai panaszok

9 Fontosabb külfk lföldi ldi etikai kódexek k American Psychological Association: Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct (2002) (http://www.apa.org/ethics) Canadian Psychological Association:Canadian Code of Ethics for Psychologists (2000) (http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/documents/canadian%20code %20of%20Ethics%20for%20Psycho.pdf) American Counseling Association: Code of Ethics (2005) (http://www.counseling.org/resources/codeofethics) National Association of Social Workers: Code of Ethics (1999) (http://www.socialworkers.org/nasw/ethics) American Association for Marriage and Family Therapy: Code of Ethics (2001) (http://www.aamft.org/resources/irmplan/ethics( American Psychiatric Association: The Principles of Medical Ethics With Annotations Especially Applicable to Psychiatry (2006) (http://www.psych.org/psych_pract/ethics/ethics.cfm)

10 Hazai etikai kódexekk Magyar Pszichológiai TársasT rsaság: Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe K (2004) Szociális Szakmai Szövets vetség: A Szociális Munka Etikai Kódexe K (2005) (http://www.esf.hu/sa/program/jogszabal yok/szakmai/szoci%c3%a1lis%20munka %20etikai%20k%C3%B3dexe.pdf.

11 Az etikai kódexek k fontosabb Fıbb kötelessk telességek: általános elıírásai A kliensek jóllj llétének elımozd mozdítása A szakember kompetenciájának nak fenntartása és s a kompetenciahatárokon belül l folytatott gyakorlat Ne árts! A kliens titkainak megırz rzése és s magánszf nszférájának nak tiszteletbentartása sa A ténykedt nykedésekért való felelıss sségvállalás A kliens kizsákm kmányolásától, l, kihasználásától l való tartózkod zkodás Példás s viselkedéssel ssel a szakma integritásának nak megırz rzése

12 Az etikai szabályoz lyozás s problémái és korlátai A jog és s az etika közötti k határ r sokszor elmosódó Az etikai eljárás s hatékonys konysága vitatott Sokakra nem vonatkoznak az etikai kódexek elıírásai

13 A terapeuta kompetenciájának nak etikai vonatkozásai Etikai kötelessk telességek: A saját t kompetencia határainak felismerése se Az inkompetens terapeuta felismerése se saját magunkban Az inkompetens terapeuta felismerése se a másik m terapeutában Az inkompetens intézm zmény (diploma) felismerése se

14 A terápi piás s szerzıdés Ez a kliens tájékoztatt koztatásának eszköze ze is, a tájékozott beleegyezés a pszichológi giában. Bizonyos esetekben különösen k fontos az írásos terápi piás s szerzıdés s (pl. szer-ab abúzús kezelése, suicid késztetk sztetéső kliens, kötelezk telezı gyógykezel gykezelés, stb.)

15 A terápi piás s szerzıdés s elemei I. (Koocher Keith Keith-Spiegel) A kezelés s céljc ljának meghatároz rozása Ki a kliensem (egyén, család d vagy csoport)? Mit szeretnénk nk a terápi piával elérni? Hogyan halad majd elıre a terápi piás s folyamat? Hogyan fogunk majd együtt dolgozni? Mikor és s milyen gyakran lesznek az ülések? Hogyan lehetünk kapcsolatban az ülések között, k ha az szüks kséges? Mik a kliens jogai és s kötelessk telességei? Mik a terapeuta jogai és s kötelessk telességei? A kliens jogi helyzete hogyan befolyásolja a terápi piás s munkát t (pl. a kliens kiskorú vagy kötelezk telezı kezelésben részesr szesül, stb. )?

16 A terápi piás s szerzıdés s elemei II. (Koocher Keith Keith-Spiegel) Mit várhatunk v a terápi piától? A terápia folyamata vonatkozásában Milyen kockázatokkal járhat j a kezelés? A kezelésért járój tiszteletdíj, a fizetés s módja, m s mit fedez ebbıl l a biztosító? A Kezelés s során n használt technikák A terapeuta elérhet rhetısége az ülések között k (pl. telefon, internet, s sürgıs s szüks kség g esetén n mi a teendı?) Mik a titoktartás s korlátai? Milyen dokumentáci ciót t vezetek a klienseimrıl? l? Milyen törvt rvények vonatkoznak a dokumentáci cióhoz való hozzáférésre? A törvt rvény biztosította totta lehetıségtartom gtartoményban mi a személyes gyakorlatom a dokumentáci cióhoz való hozzáférés s biztosításában? ban? Hogyan vonatkoznak a fentiek kiskorú vagy cselekvıképtelen kliensre?

17 Etikai problémák k a terápi piás szerzıdéssel ssel kapcsolatban Nem kellıen en hatékony terápi piás s technika választása az az alternatívákr król l való tájékoztatás s nélkn lkül A kulturális lis különbsk nbségek iránti nem megfelelı érzékenység A bait and switch technika ( csald( oda és válts fókuszt! f kuszt! )

18 Az értékek és s a kulturális lis különbségek szerepe a terápi piában Elnyomó környezet esetén alkalmazkodásra vagy lázadl zadásra bíztassuk b a klienst? A terápia hatására a kliens kapcsolata a környezetével romolhat is Az etnikai és s kulturális lis sokféles leség figyelembevétele mint etikai kötelessk telesség A kulturális lis kompetencia mint a sikeres pszichoterápia pia feltétele tele

19 Etikailag nehéz z helyzetek a pszichoterápi piában A rendkívül l nehéz z kliens A terapeutát t fenyegetı kliens A terápi piából l hasznot nem húzóh kliens terápi piájának befejezése

20 A pszichoterápia pia anyagi, üzleti-etikai etikai vonatkozásai A pénz p mint tabutéma Mi számít t egy terápi piás órának? A fizetéssel kapcsolatos kérdk rdéseket a terápia elején n tisztázni zni kell A kliens presszionálásának nak tilalma Kemény presszionálás Puha presszionálás A helyes eljárás s anyagi nehézs zségek esetén

21 A magánrendel nrendelésen nem-fizet fizetı kliens Minden terapeuta találkozik lkozik ilyen esettel A kérdk rdést nyíltan meg kell beszélni Fordulhat-e e bírósághoz b a terapeuta? Fordulhat-e e adóss sságbehajtóhoz hoz a terapeuta?

22 A pszichológia tesztekkel kapcsolatos néhány n ny általános szabály Csak szakképzett pszichológus használhatja A teszt biztonságát óvni kell A tesztelendı személynek tudnia kell, milyen célt c szolgál l a vizsgálat A teszt-ipar

23 A klienssel való kettıs s kapcsolat A kettıs s kapcsolat fogalma A kettıs s kapcsolat fajtái Aktív Ígért Mi nem kettıs s kapcsolat? A keretek betartásának jelentısége

24 A keretek betartásával kapcsolatos vita A keretek betartásával kapcsolatos kritika A keretek fontossága Az etikátlan tlan viselkedés leggyakrabban a keretek fellazítása miatt jön j n létrel

25 Minden kettıs s kapcsolat etikátlan? tlan? Az ezzel kapcsolatos álláspont változv ltozása A kettıs s kapcsolat megengedhetıségét befolyásol soló tényezık: A terapeuta relatív v befolyása, hatalma A terápia hossza A terápia lezárásnak véglegessv glegessége ge A kettıs s kapcsolat különösen k veszélyes formái: A szexuális kapcsolat Az üzleti kapcsolat

26 A keretek megsért rtésének gyakori formái A pszichoterápia pia mint ideális terep a keretek megsért rtésérere A szakmai vagy magánéleti izolálts ltság g a keretek megsért rtésének lehetséges kivált ltója Az ön-feltáró terapeuta

27 A keretek megsért rtésnek rizikófaktorai A terapeuta rizikófaktorai Fiatal terapeuta-- --rossz szerepmodellek Magánéleti problémák k (válás, krónikus betegség megjelenése, stb.) Középkorúak krízise Az idıs, tapasztalt terapeuta A terapeuta személyis lyiségjellemzıi A kliens mint rizikófaktor A határok pozitív v meghúzásának technikája

28 A keretek megsért rtésének figyelmeztetı jelei I. A racionalizáci ció jelensége A figyelmeztetı jelek (Koocher Keith Keith Spiegel, 2008) Törekvés s a klienssel való találkoz lkozásra a terápi pián n kívülk Izgalommal várni v a klienssel való következı terápi piás ülést Elvárni, hogy a kliens szívess vességet fog tenni Elképzelni, hogyan segít t majd a kliens a terapeuta karrierje elırehalad rehaladásában Azt kívánni, k hogy a kliens bárcsak b ne is kliens legyen, hanem legjobb barát, üzleti partner stb.

29 A keretek megsért rtésének figyelmeztetı jelei II. Sok bizalmas részletet r felfed a terapeuta az életébıl, l, s érdeklıdést, támogatt mogatást vár v r ezért cserébe Megpróbálni befolyásolni a kliens hobbijait, politikai, vallási meggyızıdését, mikor ennek nincs közvetlen k terápi piás s jelentısége Különleges elbánás s (megengedni a kliensnek azt, amit másoknak nem) A kliens jelenléte, dicsérete befolyásolja hogyan érzi magát t a terapeuta Engedni a kliens kérésének k attól l való félelembıl, l, hogy különben kilép p a terápi piából A terapeuta kizárólag magának tulajdonítja tja a kliens állapotának a javulását

30 A keretek megsért rtésének figyelmeztetı jelei III. A klienst a terapeuta élete egyik legfontosabb személy lyének kezdi látnil Vonakodás s a terápia befejezésétıl, noha az indokolt lenne Azt hinni, hogy a terapeuta az egyetlen, aki segíteni tud az adott kliensnek Észrevenni, hogy a klienssel való interakció mintája egyre függetlenebb f a terápi piás s céltc ltól Féltékenységet, irigységet get érezni a kliens más m s szoros emberi kapcsolatairól értesülve Gyakran megengedni, hogy a terápi piás ülés s a tervezettnél tovább tartson

31 A keretek megsért rtésének figyelmeztetı jelei IV. A terápi piás ülések között k kommunikáci ciót kezdeményezni a klienssel, melynek terápi piás jelentısége nincs Próbálkoz lkozás s arra, hogy a terapeuta magáról, teljesítm tményeirıl l beszélve kedvezı benyomást keltsen a kliensben Rettegést érezni arra a gondolatra, hogy a kliens kiléphet a terápi piából Félelem attól, hogy kollégával beszélve az helyteleníteni teni fogja a terápi piás s kapcsolat bizonyos elemeit

32 A klienssel való kettıs s kapcsolat néhány ny etikátlan tlan formája A klienssel való üzleti kapcsolat Munkatársat, kollégát, beosztottat, alkalmazottat kliensnek elfogadni Klienst munkatársk rsként, beosztottként alkalmazni Barátot, rokont, kliensként nt elfogadni A klienssel való barter -szerzıdés korlátozott tilalma

33 A klienssel való baráti kapcsolat Empirikus vizsgálatok tilalma A terapeuták k 1/3-a a alkalmanként nt terápi pián n kívüli k valódi kapcsolatba is kerül l kliensével A terapeuták k másik m 1/3-a a szimbolikus terápi pián n kívüli k kapcsolatba kerül l csak kliensével A terapeuták k maradék k 1/3-a a elvbıl l soha nem találkozik lkozik a klienssel terápi pián n kívül. k A kliens nem lehet a terapeuta barátja a terápia alatt Válhat barátt ttá a kliens a terápia után?

34 Elfogadható-e e kliensként nt a kliens közeli ismerıse, se, barátja? Az elégedett kliens a terapeuta legjobb reklámja

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Schlager Zoltánné. Etika, szakmai etika II. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Schlager Zoltánné. Etika, szakmai etika II. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Schlager Zoltánné Etika, szakmai etika II. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-50

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

éss a nyelvi tényezt

éss a nyelvi tényezt Sajátos Nevelési Igény, éss a szociális, kulturális/ lis/éss vagy nyelvi tényezt nyezők összefüggései A sajátos nevelési igény nyű tanulói i csoportok meghatároz rozása a nemzetközi zi szakirodalomban

Részletesebben

MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI

MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ÁLTALÁNOS ÉS IGAZSÁGÜGYI MEDIÁTOR KÉPZÉS MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI SZAKDOLGOZAT KONZULENS: KELEMEN

Részletesebben

Kollégisták mentálhigiénés gondozása

Kollégisták mentálhigiénés gondozása Kollégisták mentálhigiénés gondozása A mentálhigiénés feladatkörök, lehetıségek és szerepek kollégiumonként rendkívül változatos képet mutatnak. A gyakorlati munka továbbfejlesztésének szempontjából a

Részletesebben

Szervezeti kommunikáció

Szervezeti kommunikáció SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET Szervezeti kommunikáció Dr. Komor Levente Gödöllı 2008 BEVEZETİ... 5 1. KLASSZIKUS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, MÓDSZEREK...

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

AZ ALTERNATÍV VITA ITARENDEZÉS HELYZETE ÖT EURÓPAI ORSZÁGBAN

AZ ALTERNATÍV VITA ITARENDEZÉS HELYZETE ÖT EURÓPAI ORSZÁGBAN AZ ALTERNATÍV VITA ITARENDEZÉS HELYZETE ÖT EURÓPAI ORSZÁGBAN Tartalom Cseh Köztársaság... 2 Szlovákia... 8 Magyarország... 14 Litvánia... 19 Olaszország... 22 2 Cseh Köztársaság Az AVR definíciója a jogrendszerben

Részletesebben

Teljesítményértékelési kézikönyv

Teljesítményértékelési kézikönyv A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Teljesítményértékelési kézikönyv Államreform

Részletesebben

MAGYAR CSALA DTERA PIA S EGYESÜ LET ETIKAI KÓ DEXE

MAGYAR CSALA DTERA PIA S EGYESÜ LET ETIKAI KÓ DEXE MAGYAR CSALA DTERA PIA S EGYESÜ LET ETIKAI KÓ DEXE Egységes szerkezetben elfogadva az MCSE 2015. 04.11 -ei békéscsabai Közgyűlésén I. BEVEZETÉS ÉS ALAPFOGALMAK 1. A Magyar Családterápiás Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek

A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek I. A Lelkisegély Telefonszolgálatok munkájának bemutatása A debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat 1970-ben alakult, Magyarországon és az akkori szocialista

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben

Élet az SM-el. A téves képzetek tisztázása

Élet az SM-el. A téves képzetek tisztázása A téves képzetek tisztázása Élet az SM-el Az SM-et még nem értik teljesen, ezért nagyon sok téves információ létezik a betegséggel kapcsolatban. Itt van néhány olyan, melyeket már ön is biztosan hallott.

Részletesebben

Miért fontos a kockázat-kommunikáció az egészségügyben?

Miért fontos a kockázat-kommunikáció az egészségügyben? Miért fontos a kockázat-kommunikáció az egészségügyben? Az egészségügyi szolgáltatásokban a kockázat-kommunikáció a következő területeken játszik jelentős szerepet: 1. a kezelési kockázatok reális nagyságának

Részletesebben

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM Módszertani füzet A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 VÉGLEGES A6-0249/2006 18.7.2006 JELENTÉS a népesség mentális egészségének javításáról. Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiája felé (2006/2058(INI))

Részletesebben

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása A SZERVEZETEK ELMÉLETEI A szervezet, mint gép Ennek a szemléletnek a lényege az, hogy a szervezet bizonyos célok elérése érdekében ésszerően strukturált munkatevékenységek és munkakörök összessége, amelyben

Részletesebben

A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései. Dr Kardon László

A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései. Dr Kardon László A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései Dr Kardon László A Tájékozott beleegyezés aktualitása A statisztikák szerint: az állami irányítás alá vett kórházak tekintetében országosan 378

Részletesebben

KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA * RUDOLFNÉ DR. KATONA MÁRIA ** A lojális munkatárs szerepe a minıségi szolgáltatásokban

KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA * RUDOLFNÉ DR. KATONA MÁRIA ** A lojális munkatárs szerepe a minıségi szolgáltatásokban Problémafelvetés KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA * RUDOLFNÉ DR. KATONA MÁRIA ** A lojális munkatárs szerepe a minıségi szolgáltatásokban The role of loyal working power in quality services Concerning to our former

Részletesebben

Időszerűvé vált, hogy Romániában is kellő odafigyeléssel kezeljük a beteg gyermekek

Időszerűvé vált, hogy Romániában is kellő odafigyeléssel kezeljük a beteg gyermekek Albert-Lőrincz Csanád Felelősségvállalás a gyermek-páciensek önrendelkezésének tiszteletben tartásáért A tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy a kiskorú páciensek jogvédelme időszerű probléma, mivel

Részletesebben

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL Az egyre összetettebb, integrált, gyors és hatékony megoldást követelı biztonsági, rendészeti/rendvédelmi

Részletesebben