Baracskai Velencei: Követı nélkül nincs vezetı. Myrror Ridderstråle, J. Nordström, K.: Karaoke kapitalizmus. KJK- KERSZÖV Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baracskai Velencei: Követı nélkül nincs vezetı. Myrror. 2004. Ridderstråle, J. Nordström, K.: Karaoke kapitalizmus. KJK- KERSZÖV Budapest. 2004."

Átírás

1 IV. 2. Tantárgyi programok 1. Vállalatvezetés Ahhoz, hogy a tanácsadók tudása állandóan gyarapodhasson, mély tudásra is szükségük van, ezért fontos megismerni az alapfogalmakat. Világkép A valóságban a funkciók és a diszciplínák közötti átjárhatóságon van a hangsúly. A világot mindig egy paradigmán keresztül látjuk. Vállalatkép tudásalkotó és a tudásfelhasználó vállalatképek. Gyorsaság A vállalatok szerkezetének és folyamatainak egyik része mesterségesen elıállítható, másik része embervezérelt. Embervezérelt szerkezetek és folyamatok modellezése. Változások Benchmarking, új elemeket visznek a szerkezetbe, BPR, újraírják és összehangolják az üzletelési folyamatokat. A lazább struktúrával leírható embervezérelt szerkezetek és folyamatok megváltoztatása gyakrabban ütközik akadályba. Baracskai Velencei: Követı nélkül nincs vezetı. Myrror Ridderstråle, J. Nordström, K.: Karaoke kapitalizmus. KJK- KERSZÖV Budapest Gazdaságpszichológia A közgazdaságtan klasszikus modelljei az embert tökéletesen racionális lénynek tekintik, és ez a pszichológiai szempontból nyilván alapvetıen hibás modell nagyon jól használható elméletekhez vezetett. Csak a 20. század végén merült fel, hogy a modern kognitív pszichológia eredményeinek figyelembe vételével ezek a modellek lényegesen javíthatók lehetnek. Fıleg a kockázatészlelés és a döntések területén jutott a pszichológia olyan eredményekre, amelyek közvetlenül beilleszthetınek bizonyultak a közgazdaságtan legnépszerőbb modelljeibe. A kurzus fı üzenete : az is racionális, ha számot vetünk az emberi gondolkodás alapvetıen nem racionális voltával. A pénz szerepe ezáltal új megvilágításba kerül. A pénz evolúciója a vállalkozásokon keresztül érvényesül, és eközben nagymértékben átalakította az emberi gondolkodást is. A kurzus folyamán megismerkedünk a pénz és egyéb motivátorok szerepével a gazdasági viselkedésben. Mérı L.: A közgazdaságtan pszichológiai vonatkozásai. In: Hunyady Gy. (szerk.): Gazdaságpszichológia. Osiris, Mérı L.: Az élı pénz. Tericum, 2004, 6-9. fejezetek. 3. Problémamegoldás Kevesen képesek felismerni az üzletelés területén a megoldásra váró problémákat. Ehhez kérdéseket kell feltenni, figyelni kell a mestert, aki el tudja képzelni az addig megvalósítatlant. A problémamegoldás tudáshiány elhárítás. Üzleti problémamegoldással a bizalmi vezényléssel mőködı tudásalkotó vállalatok foglalkoznak. Támogatják az új ötletek születését, melyeknek van esélyük arra, hogy gyarapítsák a meglévı tudást. A probléma felismeréséhez üzleti folyamatokat vizsgálunk. Ahol a folyamatok gyanúsan mőködnek, ott problémagócokat fedezhetünk fel. Ezek körülhatárolásával alakul ki a problématerület. Egyetlen üzleti problématerület sem lehet olyan szők, hogy beleférjen egy diszciplínába. A transzdiszciplináris hozzáállás az üzleti problémamegoldásban elkerülhetetlen. A tudáshiány elhárításához a meglévı tudás rendszerezésére, vizualizációjára van szükség. Ezt támogatják a tudástérképek. Elınyük, hogy a tudás a gondolkodáshoz hasonlóan, szabad asszociációként jeleníthetı meg. Ridderstråle, J. Nordström, K.: Funky business. A tehetség táncoltatja a tıkét. KJK- KERSZÖV Budapest de Bono, Edward: Tanítsd gondolkodni a gyereked! Park Könyvkiadó Budapest

2 4. Tudásmenedzsment Sokan és sokféleképpen szeretnék a tudást menedzselni. Ehhez két kultúrproblémát kell megoldani, az egyik erkölcsi, a másik információtechnológiai. A rendkívüli emberek tudásának menedzseléséhez olyan hangulatot kell teremteni, ahol a mit csinálni tudású, a miként csinálni tudású és a rutinos feladatelvégzı tudását külön mércével tudják jutalmazni. Azok a tanácsadók, akik a gyorsan és látványos eredményeket elérı adat- és dokumentummenedzselés helyett a tudásmenedzsmentet inkább a tudás rendezhetıségének irányába terelik, gyakran számíthatnak ellenállásra. A tárgy célja a különbözı tudástípusokhoz szükséges tudásmenedzselés megértése, és annak támogatása. A tudásalkotó vállalatokban a rendkívüli emberek tudásmegosztásának lényege a mőhelymunka. Ez bizalmon alapszik, lehetetlen szabályozni. Ahány ember, annyiféle tudást kell menedzselni. Baracskai: Z. Profi coach. Myrror March, J.G.: Szervezeti tanulás és döntéshozás. Alinea kiadó Konstruktivista tanulás A konstruktivista gondolat lényege rendkívül egyszerő: a tudás nem közvetítéssel, átplántálással, befogadással jön létre, hanem konstrukció eredménye, aktív, önálló, értelmezı tevékenység eredménye. Ez az egyszerőség azonban egy egészen új világot takar, amelyben alapvetıen átértékelıdik a tapasztalatok szerepe, a megismerés logikája az általánosan ismertnek az ellenkezıjére fordul, amelyben a tudás visszakapja eredeti becsületét. A tanulásról, tudásról, a tudás kialakulásáról Az új tudás- és tanulásszemlélet elızményei. Ismeretátadás, szemléltetés, cselekvés, tudáskonstrukció. A megismerés konstruktivista értelmezésének sajátosságai A tanulás típusai a konstruktivista elméletben. Kommunikációelmélet. A konstruktivista tudás- és tanuláselmélet Az egész életen át tartó tanulás követelményei és realitása. Önszabályozott tanulás, a tanulás stratégiáinak kialakítása egy konstruktivista tanulásszemlélet keretében. Konstruktivizmus és politika, konstruktivizmus és gazdaság Szociális konstruktivizmus, Hayek tévedése, konstruktivista ökonómia. Nahalka István: Hogyan alakul ki a gyerekekben a tudás? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Feketéné Szakos Éva: A felnıttek tanulása és oktatása új felfogásban. Akadémiai Kiadó, Budapest Szociálpszichológia Az ember társas viselkedésének vannak nagyon általános alapösszefüggései, amelyek világos ismerete és élményszintő megértése nagyban segíti tevékenységének hatékonyságát. Az egyik alapvetı axióma, hogy a társas/társadalmi világunk megkonstruált valóság. Azaz, nincs egy objektív társadalmi valóság, ami akkor is ott van és olyan, amikor nem irányul rá a figyelmem. Minden egyes szituációban aktívan konstruálom a társas valóságot, s ez helyzetrıl helyzetre változik. A másik alapvetı axióma, hogy embertársaink mindig és mindenütt befolyással vannak tevékenységünkre, észlelésünkre, gondolatainkra, érzelmeinkre, akkor is, ha nincsenek jelen, akkor is, ha csak fiktív társakról van szó. Társas viselkedésünket meghatározzák alapvetı motivációk és információfeldolgozási elvek. A társas viselkedés legalapvetıbb motivációja a kontroll érzésének megszerzése és fenntartása. E nélkül nincs eredményes tevékenység és egészséges lélek, hiányában depresszió, hosszabb távon az egészség összeomlása következik be. További motivációk a társas kapcsolatok kialakítása és fenntartása, valamint az, hogy saját magunkról és csoportunkról a riválisokhoz képest pozitív képet alakítsunk ki és tartsunk fenn. Társas viselkedésünk során az információfeldolgozásban konzervatív attitőd jellemez bennünket: nagyon erısen ragaszkodunk nézeteinkhez, akár a cáfoló információ ellenében is. Az adott szituációban éppen számunkra hozzáférhetı információnak származzon akár kívülrıl ingerként, akár belülrıl gondolatként aránytalanul nagy befolyása van észlelésünkre, ítéletalkotásunkra, döntésünkre

3 és magatartásunkra. S végül minden helyzetben kialakul, hogy a rendelkezésünkre álló információt alaposan, figyelmünket és gondolkodási képességeinket latba vetve dolgozzuk föl, hogy valamilyen ökölszabályra támaszkodva rövidre zárjuk a döntési folyamatot, megmaradva a felszínes információfeldolgozás szintjén. Eliot R. Smith & Diane M. Mackie: Szociálpszichológia. Osiris, Síklaki István: Vélemények mélyén. Kossuth, Emberi észjárások Az ember gondolkodása alapvetıen eltér a számítógépekétıl. Már a memóriánk szervezıdése is lényegesen különbözik. Az emberi intelligencia és kreativitás a kognitív sémák mőködésén alapul. A kognitív sémák mennyisége és fejlettsége határozza meg a kompetenciánkat az élet minden területén, a hétköznapi életben és a szakmánkban egyaránt. A kognitív sémák mennyisége egy agyban legfeljebb százezer körül tud lenni, és ez határozza meg egy-egy szakma legnagyobb mestereinek a teljesítıképességét. Ez a szám egy nagyságrenddel magasabb a szakma átlagos szakértıi által ismert és mőködtetni tudott sémák mennyiségénél; ez magyarázza a nagymesterek kivételes problémamegoldó képességeit. Az utóbbi két évtized gondolkodáspszichológiai kutatásainak talán legfontosabb eredménye, hogy kiderült: az emberi gondolkodás szorosan összefügg az érzelmekkel, még a tisztán racionális gondolkodás is. Az érzelmek alapvetıen meghatározzák, milyen gondolkodási stratégiákat (azaz: kognitív sémákat) alkalmazunk és valamennyire azt is, milyen eredményre juthatunk. Mérı L.: Új észjárások. Tericum, , 6, 7, 9-11, 13-14, 17. fejezetek Atkinson, R. L. és társai: Pszichológia. Osiris. 1995, 7, 8, 10, 11. fejezetek. 8. Döntéstámogatás A döntések meghozatalakor létfontosságú kérdés az elképzelések gyors összevetése az elvárásokkal. A gyorsaságot csak akkor tudjuk elérni, ha képesek vagyunk néha elvárásainkból engedni. A döntés elıkészítésére és meghozására szánt idı nem lehet annyi, amennyire szükség van egy laboratóriumszagú elképzelés szerint. Fontos megérteni a következı figyelmeztetést: minden lassú döntés rossz a gyors döntés lehet ott és akkor kielégítı. Ebbıl következıen nincs biztos jó, de van biztos rossz döntés. A döntéstámogatás területén a 90-es évek fı árama a MI fejlesztése volt. A tudásbázisú rendszerek nem teljes értékő, bővös helyettesítıi az embernek, csak támogatják döntéseit. A laikusok gyakran feltesznek egy kegyetlenül együgyő kérdést: ki dönt jobban, a számítógép vagy az ember? Erre a kérdésre lehetetlen válaszolni. A tantárgy választ ad a következı kérdésre: Melyik ember dönt kényelmesebben aki használja, vagy aki nem használja a tudásbázisú rendszert a döntések támogatásához? Baracskai Z., Velencei J.: Követı nélkül nincs vezetı. Myrror Szeghegyi Á., Velencei J.: Üzleti döntéshozásra alkalmas tudásalapú döntéstámogató rendszerek. BMF A tanácsadó stratégiája A tanácsadó független munkavállaló, akinek esetleg saját kisvállalata is van, amelyben egyedül, vagy egy-két társsal dolgozik. Ennek megértése nélkül leírhatatlan a célhoz vezetı út. Ez önmenedzselést jelent. Ma sokaknak meg kell tanulni, hogyan találják meg azt a munkát, ahol valami hasznosat adhatnak, és miként tanuljanak olyasmit, amit holnap továbbadhatnak. Látható, hogy a tanácsadó útközben tanul, tehát menet közben kialakuló stratégiája lehet. Az ellenállás megértése és kezelése a stratégiaalkotás nélkülözhetetlen része. Az önálló élet várható, hogy akiknek van egy csomagjuk,

4 életképesek lesznek. Kompetencia, ami megkülönböztet a többiektıl. Önmenedzselés Fel kell tenni a kérdéseket: Ki vagyok, mit tudok, milyen felelısségem van mások szabadsága iránt? Menet közben kialakuló stratégia Ez a stratégia a szervezet kísérletezési képességének elismerésével megnyitja az utat a tanulás elıtt. A menet közben kialakuló stratégia egy döntés megvalósítási lépéseinek sorozata. Minden lépés visszajelzése validálja a döntést, és meghatározza a következı lépést. Az ellenállás az ellenállás felismerése, megértése és kezelése, a közös munka segítése. Handy, C.: Az elefánt és a bolha. HVG kiadó Mintzberg, H.: Stratégiai szafari. HVG Kiadó A tanácsadó üzleti terve A tanácsadók mind gyakrabban pályáznak fejlesztési pénzekért. Ezért hasznos megtanulni a projektek készítését, amelynek majdnem mindig része egy üzleti terv is. A projektek megvalósításáról gyakran kell jelentéseket készíteni. A tervezés lényege, hogy tudjuk, miképp lehet részeket úgy összeilleszteni, hogy az egész mőködjön. Tervezési iskola Ansoff elképzelése, a portfolió és a SWOT elemzés. Kisvállalatok üzleti terve szoftvertámogatás, használat, tartalmi összefüggések illesztése. Statisztikai módszerek excellel statisztikai módszerek alkalmazhatósága. Projektmenedzsment A projektnek van kezdete és vége, valamint kiszámítható ideje és költsége. A feladat jellege határozza meg, hogy egy feladatot projektként kell-e tervezni. Bizonyos feladatok tervezésére a project alkalmas, más típusú feladatokhoz más eszköz lehet hasznos. Verzuh, E.: Projektmenedzsment. HVG kiadó Fiala Tibor: Pénzügyi modellezés Excellel. Kossuth kiadó Tedlow R.: Vállalkozó titánok titán vállalkozások. HVG kiadó Forrásteremtés, pályázatírás A képzés célja: a résztvevık - támaszkodva korábbi szakmai ismereteikre - a képzés elvégzése után képesek lesznek a pályázathoz kapcsolódó adminisztrációs, szervezési és projekt-menedzsment feladatok megoldására, valamint közremőködni a pályázatok megtervezésében, megírásában, elszámolásában, follow-up monitoringjában vállalatok pályázati tanácsadójaként. A képzés felépítése Gyakorlati feladatok segítik elı az elméleti ismeretek elmélyítését és gyakorlatba történı átültetését. Fıbb témakörök: Forrásteremtés - Mi a támogatásszervezés és miért kell ezzel foglalkozni? Hol találhatunk támogatókra? Pályázatfigyelés, pályázati források. Pályázati projekt-ciklus menedzsment. Lépések a jó pályázat felé, a pályázat életciklusa. Projektötlet megbeszélés. Stakeholderek. Projekt-generálás. Megvalósíthatósági tanulmány. Humán erıforrás tervezés. Pályázatírás és kapcsolattartás. Közbeszerzés. Pályázati beszámoló elkészítése. Monitoring Mivel nem létezik univerzális pályázatírási módszer, és az információk gyors avulása miatt az ajánlott forrásokat a résztvevık egyéni igényeinek meghatározása után ajánlunk. A felkészülést a kiadott elektronikus anyagok biztosítják.

5 12. Projektmenedzsment Korunk egyik divatossá vált szava a projekt. Elıfordul, hogy egy vállalat projektmenedzsert keres a gazdasági problémáinak megoldására. Projekt résztvevıknél nem tudjuk összhangba hozni a szervezeti hierarchiát és a projekt szerepköröket. Szinte mindenki ismeri a projektnek 4-es követelményét. Tudja, hogy a feladatot csapatban kell és lehet csak elvégezni, szükséges a dokumentáció és a kommunikáció, mégis a projektek nagy része nem hoz felhıtlen örömöt a projekt szereplıi számára. A képzés során megismerkedünk a projekt eredmény sikertelenség okainak és elhárítás lehetıségeinek elméleti hátterével. Ismeretet kapunk a projektmenedzselést segítı informatikai eszközökrıl és módszerekrıl. Gyakorlat során minta projekt kereti között, projektkezelı eszközök használatával és szituációs gyakorlattal sajátíthatjuk el a helyes projektirányítás és projektcsapatban végzett munka sikerének módszerét. Keith Lockyer, James Gordon Projektmenedzsment és hálós tervezési technikák. Kossuth kiadó, 2000 Dr. Papp Ottó: Projektmenedzsment a gyakorlatban. LSI Informatikai Oktatóközpont, 2002

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL Az egyre összetettebb, integrált, gyors és hatékony megoldást követelı biztonsági, rendészeti/rendvédelmi

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Szervezeti kommunikáció

Szervezeti kommunikáció SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET Szervezeti kommunikáció Dr. Komor Levente Gödöllı 2008 BEVEZETİ... 5 1. KLASSZIKUS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, MÓDSZEREK...

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása A SZERVEZETEK ELMÉLETEI A szervezet, mint gép Ennek a szemléletnek a lényege az, hogy a szervezet bizonyos célok elérése érdekében ésszerően strukturált munkatevékenységek és munkakörök összessége, amelyben

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELİSSÉGE

VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELİSSÉGE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Angyal Ádám: VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELİSSÉGE VERSENYBEN A VILÁGGAL 2007 2009 CÍMŐ KUTATÁS 51. sz. mőhelytanulmány

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

1. A benchmarking módszer általános bemutatása

1. A benchmarking módszer általános bemutatása A benchmarking módszer alkalmazási lehetısége közmővelıdési könyvtárakban Magyarországon Istók Anna, PhD. levelezı hallgató 2. évfolyam Szent István Egyetem, Gödöllı 1. A benchmarking módszer általános

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-15-3 Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás szerző: Dr. Szabó Szilvia PhD. lektorálta: Dr. Szakács Gábor CSc. Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez

Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez A javaslatok az Autonómia Alapítvány OSI Planning (Szakpolitikai javaslatok a 2014-20-as Európai uniós támogatási periódus tervezéséhez),

Részletesebben

Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás

Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás Egy programfejlesztési projekt története a felsőoktatásban Lukács István Pálvölgyi Krisztián Sintár Márton Szőllősi Tímea Az ELTE PPK neveléstudományi mesterképzésén

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben

A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben Bogáth Ágnes A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben Bogáth Ágnes Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési

Részletesebben

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 2 2 Tranzakció-analízis... 3 2.1 Tranzakciók... 3 3 Önkép önértékelés - önbizalom... 5 4 Külsı belsı kontrollhit... 5 5 A legfontosabb lépések és kérdések...10

Részletesebben

A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében

A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében Szikora Péter A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében Szikora Péter Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben