99 9!&79/?) #9 )8!&<<(8 8!&<<88! > = =3 8 A =83 (A C 1 2 %&%'()*,-./,0 1 *&234)3&5''336(78/,-4 $" name="description"> 99 9!&79/?) #9 )8!&<<(8 8!&<<88! > = =3 8 A =83 (A C 1 2 %&%'()*,-./,0 1 *&234)3&5''336(78/,-4 $"> 99 9!&79/?) #9 )8!&<<(++8 8!&<<++88!+ > = =3 8 A +=+83 (A + C ! - PDF">

!" # )&*+,- /0102!34 )567+ %&2!3,++/69/:+ ;;;+ +=+8 > 99 9!&79/?) #9 )8!&<<(++8 8!&<<++88!+ > = =3 8 A +=+83 (A + C !

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!" # )&*+,- /0102!34 )567+ %&2!3,++/69/:+ ;;;+ +=+8 > 99 9!&79/?) &79/?)/09/@) #9 )8!&<<(++8 8!&<<++88!+ > = =3 8 A +=+83 (A +=+89%=17B90/5@9 + C !"
99 9!&79/?) &79/?)/09/@) #9 )8!&<<(++8 8!&<<++88!+ > = =3 8 A +=+83 (A +=+89%=17B90/5@9 + C !.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Átírás

1 !"#$!" # $%&'()#) )&*,-.!%& /0102!34 )567." #8& %&2!3,/69/: ;;;8<8< ;;; =8 > 99 9!&79/?) #9 )8!&<<(8 8!&<<88! > = =3 8 A =83 (A C 1 2

2 %&%'()*,-./,0 1 *&234)3&5''336(78/,-4 $ 9:6%'383(*%36''336;(&3 <.D*#4EFDG B H= 5 # 5.!)=) $I-J.D*#4EFDG /5 -K'-H*I#F-.F /7 -M-KN /7 0/ 9%:6%'383(*%36;(&3=:6%'38>5'-7*67 1$.% 0: O! = 01 $" F!! :? -!!! :5 F89 :1 -%( B0 -() 55 -()!) 55 -!()9= 51 = /9%*&4/'06,'0*-.''336% C1 '== 10 F E= /9*&234''336(.%4&-6,6'0 8/,-4 D" # = 76 /9;%%'(-',8-63(*%36% D! ;'B%6,43')(*%4%* D< )(*(6A5.*6-* DG 4

3 .H H!!(38 =)3= 3 =!%=. ( 3 =3?6/:9 = #(3 8!%8) 3 =3 3 (8 * 7H.IJ 4IJ!)&=3 =!!!!! 89 %( ()!)!!) %HJ == %== )= %( %%(= = 5 6

4 9:6%'383(*%36''336;(&3 K : M = 9 *P 9 9 = % IH=9H? J 7H 9!! 9!!! 9 89P 9 %( 9 ()!) 9!!) HNK 9 )= 9 ==3)= 9 %( 9 %%(= 9 = :6%'38>5'-.!) 3 = 3. = M! Q N ) )%(.=!% )%!) = 4H H Nevelési ellátásra jogosult 9 =3 )3=83 3 ( 8 = %=( 3)( =3=3 3 = (8=3 9 8=(8=3 9 =(83 3 = =)0/9 ( ( ( = = ) 3 = Q =)(R!() H=(S )% =) ( R!() = S % 9 8 = 3 ( =!%) =!(!Q = Q 3==3 9 8 = 3 (=93= ( (% #(.=3 )3=83 3(8= %=( 3 ) ( =3 =3 3 =38883 ( 8 =3 8 =( 8 =3 =( 8 7 8

5 3 = 8) 8 8 8( 9 == =/9( (3= 9 R = ) MN =)!(3MN89 () %) )) =!( (3 ( = R ) 88 9 = P =.(=%))(=9=8(! (=%) = = 9=8( =3 = )3 ( NHO. 3 )3 8) =!( 9 3= ) = = ( ==8 )Q=3 9 ) = = ( ==8)Q= %!"9HHO P K =? H IN.(=R)!)?0= )%8)(= (% ( )%) = ( =!%)3!) R! =) 8) = 8) = = = %3== 9 7 N H O.(9 =38)! = = ( 9 = = 3 ( = R )?6 = 3 ===38)(= = =. ) (= R!) =) (3?6= = ( = R ) ) (= %3 (!)(R ((( R = )3 9 (83 9 = 8 8(3 3 = = 8) (83 9 =)=3 9 Q==R3 9!)(83= 9 8 S 8) 8 88 SQ )%3 = )!(3 8 9 (3 ( = R ) 88 9 =. = Q= = =3 R!( M = =3 = N = 3 Q= =!() 8 ((!% >! )8 (3((!8(.8( 9 %=3 10

6 9 =)38=R 8. Q = 83 8 % D% ( )9 = ) 83 8=R.8%! ((8)%=%8 =)38=R8 ; IN M 7 N HJ. ) (= )%( %K H JNK T MN ()!) ( 3 ==3 8 ( %) 9 = 9!( ==!) B69B6U9 3 ( > 8 3!) 9!( 9 83!! 8 998). MN 3 = )%3 )%8) HJ. = (= ( 8 8)( 8= 83 =)==)).38!8 (3!=383 = 3 =. 3 8!8 11 ( 3! =3 8 =(0/!( 3 (%. 8 (% = 0/!(. 8 =3 0/!. (%=%!( 7N > 3 = R = ) MN ) 3 )( (!(! ((8)(= 9 = ) = 8%=( (( ( =&. = = ) S(%/B!S 9 )%3 8 N!=8/5= 3= 9 )%) = 3 8 = 8 /5 = % 7 7N H >!)8 )%(&.K NM!R>=R 8N ) (= ) =0/9(.!069Q(88 >!) #) )%(3 )(= 3 8 #) ==3=!) )%(. 8%=3 (3 8 >= )(=!3 12

7 > )(= = )!( R3 Q( % = )(= %3 3 ) (=3 ( 8)! )!% : NE 9 >=3 9 # )>=3 9.=>=3 9 H3 9 R>= O K =H 7?!"#$M.!)8= 9 /?? =) / / =) = / = =) / ) 3 = Q = 3 = 83 (=%)3 9 =8( = 3 = = 8 ) 3 = Q? )3=Q =) )3=Q?B (( = ( ) Q? (=%)3 9=8( = 3 = = = 8838)8 88( 3=( (( 13. = = ) 3 =? =?B766 )%3 = )% )% ( R!) K I HN.!)!%!()=3 == = =3!)(3 9 )(= Q!3!!3! =3!==8) ( =3 9!)(((P= 9 3 =38 8)==)=3!) 9 9 =! NNH.!)=)(!()(8=3 MN3 9 9 = ) ()8%=3 9 06! 8) 8 3 = 9 3 = (= 8) % K I HN 7 H N H.!)(%)3%)9 14

8 9 Q(3= 9 )% 9 %) = 8%= 9 )(==! )(==)/B9 )38)(=. ) = 8)(= Q(3 =%8 %= 8). 8) 8!( = (3 = ) = 8) (= %=R % > )(= = )!( R3 Q(! 8)(= %3 )(= R 8)(= 3 (8)!)!) %!() = JJ I.!)!%!() ) 3 3 ( 3 = 83 9 )(3 = 8)(( =3 9 =(= 3 9 =!R ( = ()3 R= ( = ( 3 =38%(3 8( %( 3 ( = 3 9 Q (3 (3 8 ( 3 ( = 3 = %= Q =)(!%3 9 ) %(8 3( = J )3 8) (= 3 )) P M ) (= =! )(= =)0/9Q(N ()3 R= ( = ( %( )%) = () 9!%)))8 = )%)=.!) 8 ( = 7NH >8)!=(!)3 Q(( =8)!)( H K J.!) )%3 = )% 9 (8) ) 3 = Q ) R3 9 )38)(=R33 9 ( =3 9 ( 0 8)! 8) ) 3 9 ()R3 9 )8) R3 9 ( =3 = % =3 9 )! T) = )!- F ))! 3 = 3! )! 3 = )!- F ))! (!( ) ( )! - F )) 16

9 !!= ( = M =&-F9N == )=) = 3 ( = =3 = 9 8 = 8 3 Q( ( =! % = 9 83 ( = 'NMPK I7 H. = ( = =3 Q =!%!) )% 8)!) 3 % ( = JH O = ( =)) )) = ) ( = 8 S = ) S = 3 =3 8= 8( M?6/:9/6/B6639N ' ( = 8 = 8)! ( =( K.!) Q(!()(3 =3 8 Q(!( (.!) Q( 3 = ( 8)!3Q(!(8)!!()!%( 3 8 (!) = B IK.!)9!()9 ( 8)!!%( )%(. 8)!3!)=)(R3 )%(.!))38)! =8)!/6!(3 0!( )%( 17 PJ7K > Q (3 = 8 8 = Q ( 8 = (=83!)Q!% ) 3 Q MN R!) )% 3 ( R!)3 8 =!51U9 =3 B6U9 R =3 =!8)8) %!( = 8( B6U9 3!=3=8) =?6/0!/9() R!)(%) )))B<?660M##/7N3!% R!)(%) 7 HP 9 ) 3 = Q = 3 B<?660 M##/7N I 8 3 = ) = 3 9 =3=!51U9=3 B6U9 R =3 =! 8) 8) %!( = 8(B6U93! = 3 = 8) = 18

10 P O K IN.)3=Q N R!) 8 R!) (%) ) )) > R!) )%( =)3=Q Q(=!) )%) 8) (3!)!%Q( Q( I 7 H P. ) = )3 = 8) )) )9) 8 3 9)83 )8 3 3 =)=(.!=M8=N = ) = 8%=( R!)8. % ( = ) ) ( H! F= F= >= MF>N 8!( M;;;8N ( () H - =!%3 8 R!)(%)=9 - =38=(93=8 R - =!(M!B=N!= J7NHH %% =/B!8 = =F>9M/6712!3.)Q?95N = = =. ==% = =( Q(% 4P H M P. = ) 3 Q ( R!)38 H '8) >= Q 8) =?667 ) /9( 9 ( 8) 9 = =! 51U9 =3 = B6U9 R = R!)3 = =) (R =!%( IN OK. ) 3 = Q = () R!) 8)! =(3 3 Q (% 7N 7P H > ) 3 Q S! (= S R!) (3 ( R = 8)!)!) Q( ( )%3 =3 8 =) ( )MOK J =?H. R!) =) (!%) 8 (R R!) = 3 R!)!% 3 Q % 20

11 = )) ( = =) ()8)=%. 8) = R!) 93 = 3 R!)!% 9 =3 %3 R!)!% 3 ( 3 = 8) = =. 8) = (3=3= 8) 8 =!(3 (B=8 7 OK I > R!) )%3 ( =3 )3 % %(=3= = *&*(48(,363(*%36( %=*6? Q 3 8 Q (3 = 8 8 = Q ( 8=(=8 M 0= M = = = M. =!( ( /6 =!(. = = 3 Q =) === )%(3 ( = 3 = ( Q(8)8 )( 3 ( ) )) = )8N M )3Q = 21 JJ.=3 )3=83 3(8= %=( 3 )( = B I 7 J. 8!() % 8 8)! ( ) 9 8 == = 3 =3 /6 =. (%) M0 =3 = =3 ) /6 =N 8 =88)! 3 ) =)( (%) = (!()%88)!8. ) )%=88)8) 8 B HN*87 H* () )% ( ( =3 8 )%8) 3 == -K93 ( )%8) = 3 -K9 8 )%P =)) = 22

12 % I *6!"#$M JHN*6 # ) R )%=)) =3%?6/:9 =8( %!"#!M J7 *6M I7!"#$J9) M J O *6M7 H NM #3?6/:(/9( 8! )%!! S ( S = )% 3 8?6/:(/9( = Q( 3 ( 3 8 =8 P = 8 ( = = (R =848 )%(3 = Q()83%(R )% % J!"#1M*6M J7 K JN7I 9 NH. Q( )% )8 ) 3 ( = V!%W=R= B JN!"#$9#MJ7*6M I P H7 M J P )%8) >?6/: ( /9( = 38 )% 23 B H J!"#1M N 7 K J 7!"#$9 #M NM *6P I #3?6/:(/9( = = 8 3 = R ( % 7 H P H I > ) 3 = Q 3/6 =!%(. ) 3 Q!) Q( 3 ) 3 = Q ))3 R!) (%) ) )) ( 8 > )% ( = ) 3 = Q Q(= )%) 8) (3!)!%3 = =)( = Q( Q( J*6M. ( = 3 ) (3 = 8MN(38 9 = 3 9 3=8 3 9 % )3 8 =3 9 8=3 )%. =)( )!%8)38 9 =)( 3 ( 24

13 -M J*6M H 7 N J H H3( J J H.=)( 38) 3( = =) (== )M J 7 N Q = % NK J #3?6/?(Q?1!()8) 8!% /M N #3 =( S ( (= S =)(!%8 =& 9 8 = 8 8)! 8)==P!%8(38%8((& 9 3 = 3 8! %) 8) KN.8( ) & 9 ==))P 25 9 =9) )3 =!8 =)38! %)8)3=8P B P. = )83 ) 8 8Q( 'NM H. = = 8. = = )% 8 NPJ. Q ( 8= % J J NH.= 8= ) 8) 83 = 3 8 = 8 %HJO I7NH.= 8= = %( N??66U9= U9=3: :66U9=3 B B66U9=35566U9= M 7 N J IHI J > =) %=( %3 3 % )=.)38=) % 26

14 9 8 8)! %= 3 ( = (8!3 9 88)!== =%=3( = ( 8=! = B H H J7 K J H.!% F = = )3 (&. =) =! = 3!9!)). = = ( & 9!)P 9 P 9 = =!! 8 8)!( M8?6///9(=N 9 8!8) P 9 (3 9 3 =) =%(93=9 7NJ J!"##9#MH.?6///9( = 3 3 = = M 8 8)!N(.!8Q!.=) 9 8 =8P 9 8=8P 9 8=88P 9 88=8P 9 8 =8 P 9 88=88P =88P 9 ==8P 9 =8=8P 9 = =8! % I NM N I.=)(38! %) (!! ( 3!!8)(3= 9 8! %)8 9 =3= 9 8= H 8 8)3 8) Q )! 8 >! %)83Q )% H ( 3 8 S 8 = 9! %) 3 =! 83 )= =! 8 'NM OI I. )%= (R 8 = R! %(!%3 8! )! R!%(3=! %(8!%.! ()! %( = = 8! M?6/:9?7B6639 N /B6U9= M::?B639 N3! %( MB0/6639 N. 3!%(!8(!%( 28

15 NIN M P #"9 H #$MH?665(/9( =!%8)). ) /6 = = 8 )8!%(!%38!3)3!3 %H=*? HNH -= = (3 ( 8 8 = Q =. ( H JM H I = H R P S H?. = )% %( 3%= NIN M*. = )!%3 8%/777(/98 ;JMI H3% 'NMH H. = = 8 8 ) 8) 83 = 38=8 %H INM N I #3 = 88)=3! 29 % =*67*? JN. 8 =8! 8 998) 'N HM 7 N J J M > (R ( = (3 Q (%3 8!% B IN D (8 )% =)) =3%=!%8) 8 )%38 9-9(%) Q M8 = = =)N?6/:(/9( = =3= 9?6/:(/9( = %JJ NMHI > =?6/:(/9(. 8= 9 ) 9 %( = N 8)!!! 8= 8( 30

16 H. 8= %( N??66U9= U9=3: :66U9 =3BB66U9=35566U9= H(3. = (! = 3= 9 3 = )% = = ()!!3!!3! %( = R!%(% 3 9 =) ( % 3 % ) )) =% 3.)R=!%= )% )))!( )%38 ( )% 83 %(3 8 3 ()3 R= (3 (389= %(3=8)(3 (3 =!R 3 (P 9 3-=!( 8 83 = ) = =3 =!(06!8)8P - elzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti. B N7 J I. = 8 = =)(3 Q )% 8 = 8)!/!() % 0 8)!Q= 31 % 7 H H I H I N > R = 83 =!( ( (3! (( 8 %= Q =) ( M 8% = N!%38!8 8)!R 6 IM *6 * I #3/6%((= 7 J. )%3 (& 9 ) 3 = Q ) R3 9 8 ( 9 = Q ( 9 = 3 8= =3 9 8 ( 8= =3 ==3 8 = 8 06 ) 8( 3 = 8 =8 9! %) 8388) 9 ( ) =3 = =3 9 ( 8 8)! 8)3 )3 9 = 3=3 = =) ( = =(3 9 ( =3 = % =3 32

17 9 ( 8) 3 = 9 = = Q3 9 8 = ( =3==38=806) 8( 3 = 3 8 = 8 3= 9 -F9 = = ) =) = P 9 (!% )%3 Q 9 = R3 9 9!% )9R %. = (3 8 SS8 =.38 8= %IHJ 9 ) 3 8 = 5 8)! ( =58)!S( 8!(S I 7 N HN. ( = 83Q=8!383 ( O?6/:9 S S!( = %( 33??B = M5:/?B39 N3 066 N. = 5 8)! Q(. 8 (= H(38 9 8( 8P 9 8) ( 8!( ) =.9 =88)!Q( 9( =) 8() )) ==P 9 ) = 3 = = N.8 9 =)==)38 9=) = %Q9 ==)P 9 (8P 9 (8. 8 (3 8 8 B 8)! )3 8 = = 8.Q(=(R3= 9 8= 8= %) = = 3 8 =83 34

18 9 8 =) 8( ==) )) 3 9 ) = ))8)8 B I. %) = =!) %! %(3 (!% = =( 35 9%:6%'383(*%36''336(&%=:6%'38>5'-7 6,%.3'( %,*-4'.A&3'366,%.3'% K I.=)(!% % == S == S R!Q(. 8 )! 8 )! (3!8 ) %( B N P K I.=!QQ(8) MN3= 9 8R %8. % 8 Q( 8 =8!=%( %=8 7 HHNM I.Q(!()(3 =38Q(!( (. Q( 3 = ( 8)!3 Q(!( 8)!!()!%3 8 (!) = I 9 )8P 9 %=R 8 36

19 B I. 9 = Q(!)3=(=) )% 9 ( )9 = )8'#)(3=9 ( =!% =!=)Q(9(/5= =!=! ) = ((3=!= )%(.8( 9 = 3 = Q(!) ( =) )% 9 =) J I. ( = 3 8 ( 8 8)! 8)=3 9 )!T)3 9 )! - F ))! 3 9 3! )! 3 = )!- F ))! (!( )! -F))!!= (=3= 9 )%38= (% =!( (%) (!( )% 7 N I7 I > %!% 3 8 ( ) %3 = R!% 3 )%3 Q (!%)= % 8= () 37 N H.( 8 = S ==938 = = ( 8. S ==9%= 8 = % P M.=%=!=(9 % K H.=)( 9 =88 ==3 9 =3 8= = (8= %=( 3 ) ( =3 8= Q 8 8 = = =( B O I=9K 7? N K INJ.!% (R Q( 3 %8 3 % ( %) = /B! ( 3 3 (3 = 38

20 )(*%'%>4-'';'/''336 H J O!=3 9(3= 9= (3 )% J H.3 (! = 3 = 3 8 =%8!8 =(! =)8= =3 = )8)3 =3 8 = = R=38= N H H =3 =3 8 ( ) )383 =38= B JH.(! == 8 8 H.(! = = 8 =83 )% %I HHINH. %) = = (! = ) % 8 = =%8 > =!)%)(%R3Q = 8 = Q =%8 3 % R8= B H.(! = )% ) =( > )%(3Q =8) 39 % HN H.= )%0088(. = 3 8 = ==8= > =3 8= 8 ( % /6! (%3 Q 8 8)3 8 ) = ) )( 8(( NM J 7 HH K H. (! ( 8!( = = =( = ) 83 = 83 8 ) = 8) 8 Q =8((=. (! ( 8!( = = =( ) 83 8 = ( (3 = 8(( ( (R = 8 8) = Q(. 8 (! = ( ) =))9 (!( ) 9. 3=)==%= % HH K H PN > 8 - () 8=( = 8( %( MB166639N= - R!)(%) 3 = R!) = ( = 40

21 - 8= Q) )H 'NMI H > %) = =3 = 88 =3Q8=3= =) %! 8 ''336( JI.3 9 = M= R!= N3 3 (=3 =3(=3%)(=3 =3 = (=3 %( (=3 (= ) 3 >=3 = =3 R X3! 3 H.)9,8= 8= Q (3 >= Q (3 (% M=& =N3 3 8 ( = 3 9 = ( S = =!! R ) )3 8) ( S3 8 = = =3 = =%(= R 3 9 )!(! ) ) %= )=)3 9 %= )=)3 9 %(=)(= M%!(3 =) = (=N = S = 8 R = ===S3=)3 8=(!!( = 8 3!!83 9 8(%8M=&8 N3==((Q%(

22 9 3 8 ) %(8 8=?6 =3== / = =!( ) Q )Q(3? (%S=!M?NS %3 0 ((Q%( =%(3 ) %(8 M/771 = DYYY =MF(NBZN JI 9 ( 3 ==3 8 ( 89 3 %(3 = = )%3= =! % = 3 (%()=3 9 =3 9 = M(%N ) % ( 3 ==3 8 = ) % ( = =) (3 = MN3M=%(N3!! 3 9 )3 = 3 ==3 8 ) = )( 3 = ( 3 =3 8 % ) %) ( 3 9 = = ( 3 (3 ==3 9 =)=(3 9 9 ) = = = =3 9 ) I > & 9 ( %(3 = = )%3= 43 9 =!%= I 9!! 9!!! %( B K J P H7 NO =I7 NM 7 7 H7? I.38 9?6/:(/9( =3 9 (%) Q?6/: ( /9( == II. %! M89 3 %(3!!N!% =) (!( ) % (= ( == O = ) % 3! %(!(!( = 'NM I7N IN # >! =) (! %888! 88)3)!(!% 3>>-4, F!!( 3 %! = ( = 8 R! %( 44

23 J 9 ((P 9 83 ( ( 3 89(P )8! ) =!(P 9 = )8 3 8 ) =9Q()P 9 3= 8!( (8=P 9 =9)!% = )P 9 ) )!3 = ) 8) %3 = (=3 9 8 ( 8 M N 8)P 9 )8)!!3/?=3= 3 = 8!(3 = /? =3 = 3 = )8 3 8 ) =Q() F!!!(3 (% (= =. %3 8 (3!!! =)( ( =!)(.3! == = = %3!! %!8 I.% 3806!8 %. 06! % %!!3!! %( 9 == ==!% %( 9 )%( IJI.%% 38!38!8!!==!% %N.!!!! (3 =!3 8!8!! H(!! 9! 3 % (MN3 % 3 = 8 = 3 = ( =! 8!8!3 8 =! M!N! 3 9! 3 % (!(3=38!(3!3 9 )% (3 = =!(()!!3 9 )=3 9 ((Q%( )% ()3 R= ( ( )% (3 = 8 3 ()3 R= (3 = ( =!(()!!.!! =8( =!! M NH 3=%3 9 H M = = %3 9 =9)3= 46

24 9 = )8 38) =9 Q()3 3 8!!! () 88( (!(=M?6/:9/6/B6639N?66 8M515539N B I / a!!!!(!( =! = ( =!!!(!%(? >%!= =3!!!! (!( ( = (!!(!( =!=!( 8 =3 8 %. % %!!!( %( =8 = 0 > % = M/N9M?N! 8 =8 ( =3!! %( 3!!!! )%!(! ==!%3 8 :!!% = : > % M/NSM?N! 8 ( =3!! =) (!( = % (=3!! 3 8 ( =!(!% B > % M/NSM?N! 8 ( =3!! =) (!( %(=3!!(!( =!==!%(3==38 =( =!!!( 3 8 ( = 47 B I7NJ H7I7N 7 7OHH I H 7 H %!! =) 3 8 9!! )%!% % =3!%(383 ()3 R= ( = ( )% %(=!8 =3 9!!!%%(= ( = = %*&3>('363>>-4, HN=? 9 =!38!S =9 Q() S =9 Q() )%=P 9 =38= 8! S =9 Q() S =9Q() ) % = =!!P 9 8=38= 8! S =9 Q() S =9Q() ) % = =3 )=!!P 9 8= 3 = 8! S =9 Q() S =9Q() ) % = 3 )8!! 48

25 )8)!!38/?=3= 3 = 8!(3 = /? =3 = 3 = )8 3 8 ) =Q() B *8MH7 NM I T3-K*9=3 8!!!!% > =3!!%8(!!! B I.!!!!%( %&B 66-*M*&3*6*-' NM F89(3= 05B!%=3 9 % = % R = =!3= 9 % R = =! Q!! )%3 ( = )% R =8! % 1G< I N I. 89 (8 05B!%% 9 %R =!!389 3 %( 9 == ==!%%(9 )%(3 9!9 = Q!! = 8( 9 8)(38) )%( 49 NII > %(=3! = 3 = 05B! %(%( 8 4 = =%3066! % ( %( 3 ( 5B! NM. 89 (. 89 ( == = = ))?6/? = # = =) > 89 % IHJ IN NM F8 8= 9 (3 ==3=!()3 9 (3(!(3!()3 9 ) =! (3 8 ) S = =8( 8Q =S 3!)8)38 3!)! 3 9 )=!(3883 8!()3 9 (3 ==38= ) )S ==8( 50

26 8Q =S 3!)8)38 3!)! 3 9 (3 ==38 )83 8!()3 9 (3 = =3=!()3 8 =8( NM 9 3 (!(3 9 8(=%(9=(= ) () %(3 = (===%(( =)9 %( 9 =3 = 8) 8 = ( )MH NM. =) % 3 8!%3 8 )3 8 )% =R )% =)8%(3 %%((9 B NM 9 % 8 ) % = =)3 )3 = = 8 8=%= > ) % 83 )8 Q(3 ( [ =%( 8 8= %=. V#( F!! %(3!! 8W =R = Q( 8 = 8 ;;;!88! N 9 8))) =3 9 89=))=3 9 = = M8!()=N3 9 )))8= 83 = 8= )3 8 % ==3= M V)W93 9 VO = %!%8W =R =3 8 R % (=3 M #= % (=) % ). %?6/: ( //9 89 = %(3 Q (= (R ) ( =!() ) (( = )8%893= %( ) ( = ) ( = = % =8Q((.?6/: (//9!% 89 = %(?6/0(Q/B9 83 =?6/0(Q/:98(!(!%3 % R )% 51 52

27 . 89!% 8 )% )!! ONM.89!16U9. 89!( )( =!!!!!%( =& 89 jogosultság kezd napját közvetlenül megelz naptári évben elért jövedelem naptári napi átlaga alapján kell megállapítani. Ha az igényl a szülést megelz évben nem rendelkezett legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a terhességi-gyermekágyi segély összegét a jogosultság kezd napját megelz 180 naptári napi jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani. A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a táppénzre jogosultság kezd napját közvetlenül megelz naptári év els napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási id folyamatos.. =389!! (!( = 8 ==!% > %! %(!(!( = 3 ( = = F( = 8 ( = = !! (!( = 888( Tényleges jövedelem hiányában az ellátásra való jogosultság kezd napján =( = =. =) ( = 8 (!( = ==!%.( = 8F(06<.ZM/NSM0N8(!% 53.3 = =)( )% 3 = R =:?! 3 ( =389 %( (!( =!(!%3!!!!( 88( = =) (!(!8 )MNMIJ7 I 7 9 I H I H 7 H N #3 )() 3 % (= 3 8 ( 89 3Q(?6/:(/9( =!% )% B INM7N 7 I I7 H I J.!( (.=(38)9 =. ( =3 %(3 = ==!%( /MNM. 89 %(3 = %(3)( =) = B P 7 HM N H I.89!%(!() = ( 8 8)! =%8. 54

28 (!(58)!!()8!% %*&*(48(,368A) I -%(( 9 % 3 8 %( 9 9 = 05B! %= % (=89= R3 = =) (%(= = 05B! % =3 (8= JJ 9 =3 )3 9 =83 9 3=3 9 3 ( 8 %=( 3)( = % *8M H J J.-K*9 =)(!() 8 =8 %1G<II PNI.05B!%% 9 %R =!!(3 9!9= Q!!= 8 9 8)(38) )%(.%%389 =) %(= 3 % 55 8) 8 % NMH N*8 I #3=)%38!%3 8 )3 8 )% = R )% =) 8 %3 % %((9 B I H O7 NM *8M. 8 ( -K* %(= 89 )% R =) ( % (= 3 =05B!%.I I. % 3 %!9 = Q!! = 8 ( % 8 % 3 8!!! Q = 83 (%( )M *8M J7 H7IJ 9 8 Q( ) = M-KFN3!%(3%(!% 83 )% % 9 8 -KF =! %( )% = 3 = 8 56

29 = % =3 8 -K*!% MF -KF M! %(N 3 )%8)N NM I I K 7 H NI JJ. 3 8% )%% 3 -K*9 (- )% 3 = 8!% )M I I 7 I 7 9 I H I H 7 H N #3 )() 3 % (= 3 8( %(3?6/: ( /9( =!% )% % J NM I.?667!/9(! )% ( 8 %(!%3(. %)))/77/= #, = ( )%3 8 8 = %((!%(!"#19 JJ*8M J7 HN!"#$9 J9 % PJ J NM =*36? I *8M?6/: ( /9( = 3 ( %( 3?6/: ( / Q( 3=!8( (3 Q(( %( = % N I *8M JH7N I NM I HO. = 89 3 = %(8(3 8 %(= M=N 3 8 =!% 89 )%(R3 = %3 ) %3 = % MF-K3-K*N!%8 %H!"#17 J I G 9!"#$9 #M H J HNM *8M NH 7 H I NM.?6/:(/9( =M-KN3= %( M-K*N )% 8 = =. =?6/0! 3%?6/:(/9 -K9 =3 8 = -K* Q( )% 3 ( 57 58

30 B H7 H H*8 P I. -K* Q( )% = =3)3=)8 8= %! = % J H N N J J NM 7 H 9!"#$9#MHHNM Q H *8M?6/:(/9( = 3 8 =. =)!( 3 8 -K* %!%3S= S Q( =56!=!%8) /M *8 I H H.%( )%3 =8= %!"#$ K H7 J!"#19 1#M*8M J7 H#M 9 N *8 P I H.= =S?6/:)S )%8) Q( %( = 3 = -9!%3Q(!() (!% B J H 7 J 7 H J N 7 H M *8M7 K HNP I.= 3 = =( -K*9 59 =%3= -K*9 /M N NM I IJ. %% 89 3 = %( )% %I. %( 89 3 ( =!) 3 (? = %! 3 (?= ( %!"#$9 #M H J I NM 7 H NHH#H9 OI. %(!! 16 U93 \ ( 8= 16U9 M?6/:9 /:?/6639N. %(!( )!!!!!%(& / a!!!!(!( =! = ( =!!!(!%(? >%!= =3!!!! (!( ( = (!!(!( =!=!( 8 =3 8 %. % %!!!( %( =8 = 60

31 0 > % = M/N9M?N! 8 =8 ( =3!! %( 3!!!! )%!(! ==!%3 8 :!!% = : > % M/NSM?N! 8 ( =3!! =) (!( = % (=3!! 3 8 ( =!(!% B > % M/NSM?N! 8 ( =3!! =) (!( %(=3!!(!( =!==!%(3==38 =( =!!!( 3 8 ( =.%% 38!38!8!!==!%.?6/: (//9!% 89 = %(?6/0(Q/B9 83 =?6/0(Q/:98(!(!%3 % R )% H I J NM I.3 = =)( )% 3 = R =:?! 3 ( =389 %( (!( =!(!%3!! 61!!( 88( = =) (!(!8 B H H H 7 H I NM I. =) ( = 8 (!( = M?6/:9 /6/B6639 N ==!%(. ( = 8 (!% B II7N7 I I IJ. %( 8!(!%( % I JHMI. %!( \!% %( = ( /B9 9 8=) =( = = 8 == (/9(!)Q(!%( B I7NJO HI > (R ) (=!( ( %(3 (=!% %( %3 %88( \ NMH*8 #/6U%((( =)9= 'NM*8 H?6/:(/9( = %( )%(8= 62

32 Mikor nem jár a gyermekgondozási díj? H(%(38 9 (/=(=%(9 =(=)()%( = (===%( 9 = = 8) 8 = (P 9 (/=9=9!( ( 3 8!( 3 (%(P 9 (!9=!!3!!3893 %(3 3 ( 3 =) (3 = (9P 9 883==3=8 8! 8) 8P 9! %) M 3! 3 8 N 8 3 ==3 8 /=(= 3= =8)38) Q() 8P 9 ( ) = = =3 P 9 %(== 3 =!() % 56!3 8 ( (= %( 9 = ( =)()%(= (= = = %( 9 = = 8) 8 = 3 == = 3 = %( 8 B. ( ) = % =8 M! 63 =)N 8 Q( T 8 ( =88( B7N O I N > ) % 83 -K*9 = 89 =) %8 ) %( V) #W9 % Q( 3 (= S 8! S 83!8 8=%=. % V#= % (=) % )W =R =3!(!( =! V( = %!%8W=R=3 )#8 B 7 N I H NM I O.=)8Q(3% R! VO = %!%8W =R =. %( = ) (!%3 8 % 83=(V)#W9 VO =W 8!8 8= % = >%)(()R3)8 %!( B N 3 =! Q > (! Q 3Q( 3 )== 64

33 P IN 9 ==3 9 % R = V#= 9%)W))3 9 ) (%)))3 9 ) )) 8) 83Q( == %(!% 8 )%)!!. %?6/: ( //9 89 = %(3 Q (= (R ) ( =!() ) (( = )8%893= %( ) ( = ) ( = = % =8Q(( 9 >8R %83!%(3 )%(38 89 )% R = 9. ) )! %! = B H I H 9. =) -K* V#(W =! = 8=%=8 =!Q( Q( (! 8= % = 3 (9!! =3=! 9 > (! Q 3 Q ( 3 )==(9!!= B P 7 HM N H I. %(!% (!() = ( 8 8)! =%8. (!(58)!!()8!% % I J I H > 9 -K* )%Q(3 9 -K*9(%)8)3 9 -K*9(%)! M N3 9 -K*9 == = = % H - %(( 3 & 9 %!( M% (= 3 05B! % N %( (3 9 = =R!!! =%=8)(=338 = %= 8)(= =8 M %= =!%8 = %= = 066!! 8) (= N 66

34 9 8)(= = 8) (=3=R =/=3 9 (8=3 9!=-F!3 9!(()8 % HH J I I.!()/= % HH7I H I > 9 83= 9 % = 3! ( 3 % (= %8%(( =! (= 8%(!% HH J I INH 9. Q!!3 Q! =!3 = Q =! == 8) (!( = M?6/:9/6/B6639N3 9.!3 3! =! == 8) (!( 67 %*&234)3&56,%.%863* J I J 9 0= ()P 9 /6 = )%3 =38=) 83 9 =)8)()S8)8! 8)S!()3!(3 ( = (M/?= 3 8!N %*&234)3&5>56,%.%863* )M #3 =3 = =3 /5= 3 =& !!) % H J. ) )) = ( 8 = = )M 7 P!"#19 #M!)!!38=) J. 3 ) )) = R!)!%3 Q 3 8 ) ( R!) 68

35 JHN=?.()!)3! =?9?!!)( % H J J 9 = ) 3 = (8 %=( 3 )( = =8 *& 6,'-6(& %, %>34% )3&5 24%80M 8/,-4 )MMH7J #3!!)!3 = 8)! =! ) > 3 1! 9 =!. =!3 8 8= 3 = 8.!) = %((3 =%) P7N.=))(!)8( = =3 = 8= 89= %=!3 % )3 8 ) = = )!3(3 % HH. )!!) = ==3===3 =!3!(3=%(%)(3 % 8. = 69 ==3=89=%= ==)% ==) :6%'388/,-4 KHHI 9 3 ) )) =!)(3 9 =)= 88P 9!)(((MNP 9 (.!) (((3 = ( ((==%= = 8 S S( HNKH.3!) 9 =( 83 9 =83(=%) = = 9=8( =3 = )MN3 9 =(38 MN!( KH.==( JH = 9 3))) =!)(3 9 =) M 7/!() N3 9 3!)(((3 9 ( 70

36 O K H7 N I H.=)= ) 3 8 )!% 3 = )!( M. = )! ) = 9! =) 93 ) = 9! % (=) 9 ) ( =3 =(=( =)!9% = 3%( = /3?19N. = S ) S =(8)! 9 5?B =?65?B639 =( )!). = =%= 9 / = ) JKH.=) % K H HIN I J 9 =3 9 3 ) )) =!)!%!() =8.!)!%!()=3 == = =3 8= =3!)(3 9 )(M(?6= )3!) )%N= Q!3!!3! = 3! == 8)( =3 9!)(((P= =38 8= = = ) =3!) 9 9 =! B KH I. =!% =(3 8 ( ( 8 =3 83!)!%!()%8) =3 )%!) M )%(!)N 8 )!8!%3?65?B639 3 = =) % K H HI J N O8)!8)! 9!)(3 9 ( )%(3 9 =) =!( (! 3==8)!3!)=)(% %JNMKH #3 = =%8 = = = ( =%83 = = (. = =% ( )!%) )) 83 8 M. = ()=8(3 ()=)=3))9!%=8 N 72

37 KHHI.==% )9 =83 )=8 = ) )9!%8 % 9 ()3=))3 9 =)3 S == S M= N )%) (3 8 %) 3 %3 )%)( 9 =8= 8 9 =3= ==%8 5?B6639 / /?B66639?666639?65?B :/?B :H > ( =)) ( =% )= 3 () =% (. (= 3 =%8. (= = 9 )=3 ) )!% 3 )%)( 9 3 = =) KH. (= % 3 ( =)))) == 9 %= 9 ( = = =( % <= 9 % = =% %83=% = /5 3 ( (. (= =% % %=)(. (= %! % ( %(( KH. ( =)) ))3 ==%(%9= =%9%

38 /9%*&4/'06,'0*-. ''336% &486,&6*&/-8'8/,-4. = = =) (!% ( 3 8 8!(( - %==3-3 - = - == B H P H H H I.88 8)83 )83 = 8 =R ( ) 83)8= IN H H H. 8)!%( (3 9 ( () 8=( = 8( %( #$" U9 M N8 9 ) 3 = =!= 3= 9)3=Q 3= 9 Q= = 3 8 = 9 ) 3 ( () ( = 8( %( #1"U9M016B639N =3 8=8= ()= 8( =8 75 4P IN HH.( Q== (==38 9!! (?0 = 3= 9 Q!!?B = 3Q==8)!!(3 = Q= =!! = ==( I H HH. 8)=!%( (3 ( 9 Q==?0= 3 9 Q==?B= % H H NJ. = =!() ) 3 8(3 3 =3 =3 8) B IK H. = = =) (!% 9 8= () 9 =)3 = = ) 9 ( = Q( 8)!( =3 9 8= 3 = =) ) ( = Q( 8)!( = 8)!( =8= =3 3 8 =) ( =9 % 8)!3 )= 3 ( = = =( = 8)! % 76

39 >==/? 8)!3 8= ( = = =!(% M. 838( ==8) )=8N %HI IHJ N 9 Q(R8=( =3 9 =) ) ( =3 =3 8 = =R3 9 )3 8Q)= Q)) 8=( = %( 8). = = 8 R3 8 =) 3 = = = = ==3 = ( N HK. () 8=( = % 8 8) ) ( = 83 3 %) 8!( (%%( = JH,8%8)3(R=3==R ( 3 () ) 9 9 %= %( 8Q3= 9 %= %( 8= 8(338=3 = =!==R3 =R(3 3= = )!(R %IHOJ. = 8 = % ) 8 ( 8 )) = R ( 77 =3 )) = ( 8 NNIN.!3 % ) S ==3 8 8=(((== 8 8)98=(8 %HHNH H = 3 = =!= =R 3 = R (3 3 =!(R HH. = 8 = ( 8 8)= % H I N N H. Q(!( 9 8 8) = )3 ()8=)8 9 38=3 9?6= 3 )3 9?0 = 3 ) 3!! ( )3 9?B = 3 ) 3!! )3 9 8 =) ) )3 (!( = 8. ))S==38 S ( =%!() 8 = 8 8). =!% 8)( = 78

40 O H HH.===)( 9 R/== = 3 8 ( 3= 9 = B O H H7 OIH. = =) ( ) ( 8 8 =8)!!(R &-6,.43(*%36.! (( 3 3 ===)( - = /9( 3 = 8)!( 3 9 = = /9( 3 = = 8)!( Q( 3 83 = = 88)9= ( >-4,.'3(*%36. = = ( ) ( 8)! ( ()3 R= (3 (3 =!R 3 Q ( = 3 %(R 79 )) ( 8 NH. 8= %(??U935?1639 B I >!(!%3Q() )! Q(3( 3 9 8)! = Q( 3 = P. 8=) (!() =)( 8)! 3( 3 8)! = 3 = %N I. 8) ) 8)3!=)( 9 =/9 8 9 ==/9 ;.( 3 =)/B!%( 5/(83,%363(*%36 IN H.! (( )= =) (99= )!%( (!%3 80

41 9 )= = = 3 = 3 )= = =) = Q( = 8)!()=. 8) = = =) ( %= (R 9 3 = = =) ( 9!%( 3 Q= = 8 = )%)= Q(!(3 9 =)= =(Q 8)!( )%)= = ( B93 = 8)!( )%)= = =B9 JNNO >8R==( Q= = 3 & 9 = ) =3 8 = 3 = = ))9!(9!%8)3 8 = = (! Q=3 9 = ) 3 8 = = ) )!%8)3 8 = = %= Q ( = = =!( /5 8)! /? 8)! = 3 9 ) 3 = 3 8!%8)3 8! =) = ( =% ) = 3 = 81 3 = 3 8 % (8 JNNNO >88R 9 = = ( Q==3 %M88 =N 3 9 ==3 9 )) ) = 8) (=) JN I H3 )= = )8 % N H N H I.)= ) = ) ()=== (8 3 = = B H I.! (( )= 3 8 )= =) ( (!% 9 =B9=(Q:9 3 =(Q8)!(3 9 =(QB9=:9 3= 8)!( )%(. =! (( )= =(= (Q 8)! =)= )%= ) 38 9 =888R3 82

42 9 3 ) 8))3 ==())) )=() H. 8Q 3 =% PN M. 8 %8(3 8 )%!8 Q(8). % = ( 8!.Q()=( )= ( %3 ( 83!3 =)83=)!3% J H.)= =)(!%!() )=(38 9 )==!!8) )=)3 9 3 )! 8(! )= =!8 338)%! (Q9 8)! 8!% %=8 > )= =3! (( )=) )=() )) *&%&368A)*'0'*,-6 NI.%( %) %(( 8!% %(8( )= =!=! 3 Q(3 =3 8 ( ( = %( MB N NI. %( ( %( ( ( = =!=(. %( ( Q= = 8. %( Q= =!%8)3 =!% %( = )%8)!3! Q!! ( 3 (8= NK.8& 9 %(!%)(%)83 9 Q! Q!! ( )3 9 %( =8( )3 = =8( ) 5 8)! ( =3 = %( 8( ( %) JNI.38%( & - )8=)8=3 8 %( =% = 3 - ( 83-8%(3= - (%( H8=%( 9 R = R8(8)38 %)!% %(! =8(3= 9 (%( 84

43 >%((!%(3 Q(). )% Q(!()! ) 8) 3 ( 8=. 9 ))( 8( ( = 8 = = )%8)3=8 > %( ( 3 Q()3388 8)!/B9 Q( 3 %( (8!%( 3 8)! /B9 = Q( 3 %( ( 8!% B6U9 % H N I. 8= %( 9 Q( = 5 8= 9 8(8).%(838( %) 8!% %( %) =8(3 3 ( =3 = = = =8( =3 = =8( 3 R = 8( %)!%%(! B6U98 INMNHK7 I N #3 8 ) % (. 8 = %)!% B6 85 -,-6-&A-68A)8/,-4.K I I 9 ==3 9 )= = 3 9 =3 8 = = 8 83 = ) = = %% %%(S%%(= ==9 8 % OIIMH - 9 = = 3 )=3 =!! R ==3 9!!Q()38 ) 83 % %( /66U9 9 )3 ) = 3 )%%(B6U = %%(B6U9=% N HP & ) 3 ( 8 R!)(%3 ;7 & 9 =! ( 8 R!) (%) =3 3 9 )()! = 3 = %= = =))?6//=Y = : Z?B!( H O7 9 86

44 IHH.%==)!!R=) = (( )M IH H H J M HJ7 MN7 H H M N N7H HH. = 9 = = = 9 883=)== =8%== % IH H J NM H H I.)8 3=98 9 =9 =(9 )!% 9!( = =!%8 4NI > M =!=N 3 ) )= ) )= =!3 = %! %( = %IHH H 7NHJN # 8 ) 3! =. 8 N IH H IN N H 9 =3 9 8 = 3!! R ==3 =!! )3 = 9 ) )=Q 87.%==!%8%%(. 8=8 9 9?B=!!)3 = 9 )=Q. = =( = =/B!(. = Q( % %( = =8)!!().%%(!)!%8) *&)5'-%'%>''336( *.!!! 3 3 =3 = 3 3 =3 ) =3 9! = %!3! =) =3 =! ).! %(3 - ()! =3 - ) = Q =3 = = 8= =3==3= )(%(3 - (3)(8).! = ! 3 = 8 3! 83 = 8 ) )=3! 88

45 .K. = 0 =! 3 R = %) > 0= 3= ((!( )==3:= = 0/9=88). =8 8) 8)Q=. 8) =!( ( 8= ( %) ( 3 = ( %=8. = % ==(3(= =!=((38=== )(= :.! )= 3 = =(%=3=! = ) ==! 3 Q.! = Q(!! 33=3.! R 8Q()(8= %8.! 8Q8 = 8).! 9 (3! 8 == %= 9 ( 8) >! 3 8) ( >! = 38) (8 89 : J.! %8) Q()(8. =Q(!! 3 3 =. = = 8). 9 (3! 8 == %= 9 ( 8 8) B J. 8! = =!=8)%8(38 ) =!! %8) M! N! =( %IH.%=! ()!3 ()83 Q(3 9! %3 )( )3=!=)3 9 = ) = Q %!! 3!93= 3 =3 8 R 88 S (8S % H H H7NHN9 5H.)=8=) = 3 (! =.=3 = 3= =!()!) )=== 90

46 .(=8)===3 8=. =3 8 = 3 8Q(==)=380/3 = ) = 8) (=(3 8==()=. = ) = 8) (= )= = = 8. = = )3 = 8) 3 ) =. = )3 = 8) 9 = = 9 % )83 8 ) 8 (3 8 (=(3 8 ==)===.! 3 ) = 3 8 ( %! =.! 3 = ) =8=! )3 9 = )!) =3=== =! 8)3 91 /9*&234''336(.%4 &-6,6'08/,-4 IHH. =%389) =9 3! 3 ) 8 = =3 8 = %3 = =8 Q(! Q( 9!! R ==)3 M ) - 3= !8 ( = =3 ) QM!\3!8333 )8!=)==N - 8= 3 - Q((!)(3 - ==) HNIHH. = S =3 83 = = S 8 83 = ) = = ) B.%===)()389= 3 Q ( (!) 8)(% )%!)) S 8 S % 3 = 8!) =) ( R3= - ( = R 8) == - = = )) 8 92

47 .( =%3 8 ( > (! S==S = =3! 3 ) 8 = = (% 93 /9;%%'(-',8-63(*%36% M&N.?66B 0/9 = Q(3 3 8 =3!=3 8 =!%. 3?66B 0/ 3!Q )8 ( O.?66B0/!(:?B6639 R 3 = = = 888 M. 8)!( =/6! 8=)3( = S S. ( = () 3 = = %. =)3=3 6MI. = 8)!( = 8%=8) Q= 9!!%3 3= %8. ) 9!!% 3 ==8 94

48 ?6/? ) /9( 9!!% = 83 = %(3 )?6/0?9) 9!!% =8 ) 2 = 3!!% ) 0U9( 8)3! (%8 J 6MI N.8& - ) % 3 %(3)= - M)%)3%) N - 8)?B666 3 < =!= %) 3 -!) =)( )3 8) ) 8)!)3 = )3 8 (!) HN 6M IN. 9!!%8 % 8 ] =F )3 8! ( 3 = N6MI 9!!%S?6/?)/9() 8).?665 ( / 8) 9!!%3X( 95 B IN. 9!!% =3 =!%8).!3 = (% =3!.! ( -?665(/ 8 9!!% P 8) 8( 9!!%P = 06!?B66639 P - = /6U9 3 (= (P - ==( (?6U93 = (/?66639 P - =)=== 3 \ =/? %(3(33=P - (P =!!% Q =Q P - 2 = = V ( =W& =8 )3 Q =8 P - = % 8 R)3()P - =8() NN.H.(8 3=8 =88) = 8 96

49 )=. ;'B%6,43')(*%4%* ) /77B=Y,##=:6Z /771=DYYY###= F89 :69:?Z /771=DYYY###= -%(M-K*N :?<9Z N '= /771=YYY#= =343 /79?6Z E= F =?66/=YYY,##= -()!) /77?=YY## =.!()9= /77?=YY## = (= /771=DYYY= ''-' 97 98

!"#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$

!#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ !"#$% $ &!'!()*+,-!+., /0$!# -!1,!23-32*2$$1$'4 -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ -!&7$$8+ -!&+92: +!'2:-3!$$22$;2-!$7$-3$2< #-439=*'$+$-3>>2>2-&.-3$!9390 9$-328!0!09$-;>:>0?$#+*'$*0'?$ $39'.#-$@0:$$>9-$:!*!-A;9-9$-3

Részletesebben

ő ő ő ü É Á Á É ő ő ő ü í ő ű í í í í í í í í Í Í ű Í ü Í ű í ü í ő ő ü ő í í í ő ű í ő ő ü ő ő ü í ő í í ő ü í ő ő őí í í ő í ő í Ü ü í ő ü í í í ő í ő í ü ú í ő ü Í ő ő ő ő É Ó Ó É Í É í Í Í őí ő ő Ó

Részletesebben

ó É ő ö ü ö ú ü ö ű ő ú ú ő í ö ü ü ó ó ö ű ü ő ö ö ö ö ő í ö íí ü ó í ó ö ő ő ü ó ö ű ü ó ö í ó ö ő ö ű ö í ú ó í ü ő ú ő í ó ú í ó ö ó ö ö ű ö ó ö ó ö ő ö í ó ő ő ú ő ő ű ú ó ö ú ó Ó ó ú ü í ó ő í í

Részletesebben

Á Ü Ü ó É ű ö ő Á ű ö ó í Á í ó ó ö ő Á ö ó í ó ö í ó ó ó Á í ó ő ő ü ó í ó ü ü ő ó í ü ű ö ó í ó ő ű ö ó ű ö ő ő ó ű ö ó ű ö ő ű ő í ü ó í í ó ó ó ü í í ő í ö ő ü ü ü ü ó ó ö ő ö ö ü ü ő ő ű ö í Á ű ö

Részletesebben

ö ő ü Ö ö ő ö ó ö Ö ő ü ö ő ő ő ö ö ö ö ő í ő ő ő í ő ö ü ö ö ü ő ó ö ü ő Ö ö ü ó í ő ő ő ő ő ő ő í ő ö ó ö ó ó ó í í í ó ő ő ö ő ő ú ó í ö ü í í ő í ő ő ó ó ü í ő ő ö ű ó ó ö ő ő í ó í í ő ú ö ö í í ü

Részletesebben

ö í ü ü ö ö í ú í ö ö ű ö ö ö í ö ö í í ü ö ö ü í ö ö ú ö ö ö ö í í í ü ö ű í í ü ö ö í ö ö í ú ü ö ü ö ö í ö í ü í ö ü ö ö ű ö ö ü ö í ö ö ö ö ü ö ű ü í ö ö ű í í í ú ű ö í ö ö í í ö ö ö ö ü É í ö ű ö

Részletesebben

í ű ü ű ó í Ü ö ö ó ó í ü ü Í ú ő ő ő í ó ő í ő ó ó ú ő ó ó ö ő ó ö Ü ö ú ő ö ó ő ó ó ó ű ó ó ü Ü ó ó í ő ó í ő í ő ó őí ü ő ó ő ő í Í ö ő ó ö ő ő í ó Ü ö ö ő ó í ó ő ó ó í ö ü ö ő ö ü ő í Ü ő í ü ö ő

Részletesebben

Á É Í ő ő ő ó ő ó ő í ü ó í ó í Í ő í ó í í í ö ő ő ű í ő ö ő ő ó ó ő í ő ő ó í ő ó ő í ü ü ó ú ő í ő ó ö ö ő ü ö ő í ő ő í í ő ö ő ü ö ő ő ő í ó ő ő í ő í ő ü ü ö ö ü ó ő í í Í í í Ó ö ö ő ő ó ö í ö ö

Részletesebben

ő ő ö ő ü ö ő ő ö Ö ő ü ő ő ő ö ő ü ő ö í ö ő ő ö ö ö ő ő ő ü ő ő ü í ő ő ö ő ü ő ö ő ü ö ő ü ö ő ü ü í Ő ü ö ö ö í Ő ü ö ő ö ö í ö ü í í ö í ő í ö ö ö ő ő ü ö ő ü ő ü ú í ü ö ő ö í ö í ö ö í őí ü í ü

Részletesebben

ú ő ú ú í ö ú ö ű ű ö ő í í Ú ó í ö í ő ő ü ű ö ő í ü ü ű ö ő ű ó í ö ö ü ú ö ö ő ó ü ú ő ű í ő ű í ü ö ú ó ő ü ő ü ö ö ő í ő ü ö ú ö ö ő í ü í ő ú ő í ö ö ú í í í ú ő í ö ú ő ő Á Á ó ö ú í ó ö ó ó őí

Részletesebben

ö ú Á ő ö í ő ú í ő ö Ö ő ü ö Ö ő í ő ü ő ő í ő ő ü ü í í ő ü ű í ö ú í ö ö Ö ü ű ő ő í ö ő ű ő ö ő ü ö í Í ü ö ő ö ö ő í ű ö ö ű ö ü ö ő í ú ű ű ű ö ő ü ő ü ö ő í í í ő ö í ő Í Ö Ö Ü ő ő í ő Ő ő ő í ü

Részletesebben

ü í í ű ű í ü ü í ő ú ü í ő ú í í ü í ü í ő ü í í ő ő ü í í ú ú ő ő ü ú ü ű ű í ű í ü ű ú ü í ü í ő ő ű ő ő í ű í ő í ő ü ő ű ű í ű ú ű í ú í ő ü ú ú ő ő í ü ú ü ő ő ő ü í ú ő ő í í ő ú ú ő ú ő ü ő í ő

Részletesebben

Á í Á í ó í í ó ö ö ő ő ő ö í í ó É Á í ó í ó ó ü ű ö í ó í ő ö ö ö ü í ó ü ü ü ö í í ő í ő í í Á í í í í ő ő í í ú í ó ö ö ö í ó í í ő ó í ű ö ö ó í ö ő ö ú ö ö ű ő ő ő ö ö ó í ő ó í ű ű ö ő ű ó í ű ő

Részletesebben

ó ü Á Ó Ó ó ó ú ó ú í ó ű ü í ú í ő í ú í ó ö ó ó ő ő ö É í ú í ű ő ű í ü í ó ö í í í ő ó ö í ú ó ó ö í ó í ó í ü í ó í í í ű í ú ű í ö ő í í í í í í ő ö ö í í í í í í ó ö ő í ü ü ö í í ó ó ó í ö ű ű ó

Részletesebben

ő Ú Ú ú ó ú Ó í ő ő ű ú ó ő ú ü ü ő ő ő ó í ó ü ó ő í ű ő ű í ó ü ű ő Ü ő ő ű ő ó í í ű ű ó í ű Ü ó ű Ü ű ű ó Ü ő ű ő í ó ó í ó ó Ü ó ó ó ó í ő ú ű ó ó ő ő ő ő ó í ő ó ó ó í ó í Ü ő ó ú í ó ő ü ú ő ű í

Részletesebben

Ü Á í É Ü Ó Ü Ü ú ú Ó í Ű Ó ö ű Ö Ó Ó Ú ű Ü í ö Ó Ó ö Ü ü ő Ó Ó í í Ú í Ú Ü Ö ő Ő ő ú Ó Ó ü ö ö ö ö ú í ő ő ő ú í ü ő ő ő ő ő Á Ő ú í í ő ü ö ö ö ü ü ü ő í ő ű ö Í ú ü ú ú ö ü ö ő ü ü Ó Ó ö ö ö ú ő ő

Részletesebben

ű ö ö ő ő ő ö í ő ö ö Ö Ö ő ő ö ő ö ű í ő ö ö í ő ö ü í ő ö í ű ő ö ő ő ő ö ő ü ü Í ő ö í ő í ö ö í ö ö ű ö ő ő ő ő í ü ö ö ő ü ő ő ő ö ő í ö ö ö í ő ű ő í í ö ü í ő ő ö ű Á í ö ö ö ü í ő ö ü ő ő ö ő í

Részletesebben

É í Í Í ő ö í ű ö í í ö öí í ö ő ő ő ő ő ő í ő ő í í ő í ő ü í Ő ő Á Á É Á Ö Ö Á Á Á É Á É É Ö É É Á Ö ö Á Ő É Í É Á Ö Ö Á Ó ö ö ö í ö őí ő í ú ö ő ö ö ő ö ö Ö ő ő ő ő ő ő ő ö ő í ő ö ö ö ő í í ű ő ö ü

Részletesebben

ó ő ő í ó ó í í ő ó ő ő Á ü ó Á Á Á Á Ö Á É Ó ó Á É í É Á É É í ó É ó É ü É Á í í ő ó ü í ú í í ó ő ő ü ü ó ó ü ű ó ő ő ő í ű ő ú ő í í í ü ő ű ő í í ű ő ő í ő ó ő ő í ó í ő ü í ó ő ű ó ű ő ó őí ü í őí

Részletesebben

í ő í ü í í í ú ű í í í ü í ő í Í í í ő í ő Í ü Ó ő í ő í Ü í í í ú ű í í í í Ó í Ö ő ü í ü Ö Ö ő í ő í ü ő í ő ü ő ü ü í í ü í ü í ő ő őí í í í í ü í ő ú ű í í ő ü ü í Ö Ú ú í Á É Ö Ö ű Ü í Ö í Ö ő ő

Részletesebben

ő ö ő ő ö ő ő ö ö ő ő ü ő ö ő í ő í ö ő ö ö ü í ő ö ö ü ö Í ő ö ő ú ő ü ü ő ő ű í ö ö í ü Ö ő í ö ő ő ö ű ö ű ö ö ü ő ö ő ő ö ö ű ú ö ű ő ő í ő í ő ú ő ő ö í ő ú í ő ő ö ű í ö ő ú í ü ö ű í ú ö ű í ő í

Részletesebben

ó ó É Á É ü ű ő ő ó í ő ő ő í ó ó ő í ő ő ő Í ő ő í ü ü Í í ő ó í ő ő ó ű ü ő ó í ő ó ó í ó í ű ő ő ő í í ő ő ó ő í ü ű ó í ő í ú ő ó ő ű í ő ő ú ő ó í ő ű ó í ő ő í ő ó í ő ő Í ű í ó ő ó ő ő í ű ó í ó

Részletesebben

Á É É Í Ü É É Á Ú É É É É Í Ü Ü ő É Ü Ü Ú ő í í ő í ü Á í Í ü ű í í í í í ő ö í ü í ú í í í ő ü ő Ü í ö ő ű ó ű ü ú í í ú ő ő ő í ó ő ő ő í ő í í í ő í ő ű ő ő ö ü ő ő ú í Ü ő ü Í ő ö ö í ó ó ó í í í ú

Részletesebben

ö Ö ő ö ó ö Ö ő ö ó ö ő ő ó ó ö ö ó ó ó ö ö Á ó ö ű ő ű ő ő ö Ö ö É ő ő Á ű ő ú Ú ő ó ö ő ó ö ú ő ő ó ó ó ó ő ó ö ö ö ö ö ú ő ö ö ű ó ó ö ő ó ó ó ő ő ó ó ó ö ő ó ó ó ó ö ő ó ö ő ő ö Á ő ó ó ó ó ó ö ő ő

Részletesebben

Ü ű ő Á Í ü ű ő ő ő ő ó ó ü ü ő ű í ő ó ü ű ő ó ó ü í ó ó ő ő ő ű ő í í í í ó ő ú ó í ű ü í ü ő ő í í ó ó ó ó ő ő ő ő ü ő í ő ó ó ő ő ó ó ü ú ó ő ő í ó ü ó í ő ó ü ű ő í ő ü ő í ő í ő ő ó ü í ü Í í ü í

Részletesebben

ó ó ó ű ó í ő í Á ő ű ő ő í í ű ó ú ő ű ő ő ú ő ő ó í ő ű í ű ű ő ó ó ő ő ó ó í ű ú ű í ű ű ű í ó í ó ó í ő ó ű ű í ő ű ő ó ű ű í ű í í í ó ű ő í í ó ű ő ő í ű ű ű í ú í ó ó í ű ó ú ű ó ő ó ő ő ó ó ó ó

Részletesebben

Ú Ö Ú Ü ú í í ú í ú í í ú ő í í ő ú í ű í ő í ő ő ő ő í í Ö í Ü í Ö í Í Í í Ö Ö Í ő Ö Ö Ö ú í ű í í ő ő ő ő í ő Ő Ó Ö Ö í Ú Ú Ö Ú Ö í í Í í ő ú Í ű í í ő ő ő ő í í í í ű í ű í í í ű ű í í Í í í Ó Ó ú Ü

Részletesebben

Í Ö ő ő ó Í ü ü ü ó ű ő ó ű ű ü ü ü ó ó ü ó ó ü ú ó ó ü ó ó ó É ó Ö Í ó ü ó ű ó ó ü ő ó ü ü ó Í ó Í ó ó ó ó ó ű ó É ó ű ő ó ő ó ű Í ó ó ő ü ő ó ó Í ő ó ő ő Á Ö ő ő ü ő ú ó ú ü ő ü ő ó Í ú ő ő ű Á ü ü ó

Részletesebben

ú í ő ö ö ö ö ö ő í ö ö ö ő ő ö ő ö ú ö ő ö ú í ő ö ö ő őí ü ú ő ü ő ö ü í ő ü ü í ő ö ő ü í ő ö ö í ű ú ö ö ö ő ő í ő Ű ő ü ő ő ö ö ő í í ö ö ü ö ű ö ö ö ü ő ö ö ü Á í ő ö í ü ő ő ü ö ű ö ö ö ű ö ö ö

Részletesebben

Ü Ú ő É É í ü íí ő ö ö Ö Á É ő ö ö ö ö ő ú ő ó ö í ó ő ú ö ó í í ó ö ö ö ü ö ó ö ö ő ö ő í ú ő ü ö ö ö ö ó ó í ű ő ö ö í ö ö ő ö ö ö ö ö ö ű ö ö ű ő ö ő í ö ő ú ö ö ö ó ű ö ő ű ö ő ú ü ő í ü ü ü ü ő ó

Részletesebben

Ü Í ö ő Í í ö ű ő ú ó ő í ó Ö í ü ő ó ó ő í í ö ö ő í ó ö í Í ú í ő Á ő ö ő ő ö ö ó ö ö Í ő í ó í ő ö ú ö ö ő í ö ú í ó ö ö ő í í ő ő ő ő ö ő í ő ő Ó í ü ú ú ő í ö ö ö ő ü ű ö í ő ö ó í ő ő ú í ó ő í ó

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR mn W FM K F v n d m n d K v d 3 p d 3p 0 d 0 0 0 ó vn g 0 p mb B x M hnő po pő 3 0 3 30 CLgnd 0 Mpo á E gán po á v p g őn gbó M 8 m 08 Nop nú ó K ú ó ú á mn nop n m o C pá bnph ó ü önbö ő m bn 8 0 P dá

Részletesebben

4(' 6&!+7"1,!( 2)&("("!+7"!(/6%,(1% 2)&("#8#!(/#6%#4.(+(4 + -'%('#,#6*+&6 .#/(%! #"#(&!20!($# .#/(%!3("#$!)( #"#(& %.&',!,% #'.!.('"%!

4(' 6&!+71,!( 2)&((!+7!(/6%,(1% 2)&(#8#!(/#6%#4.(+(4 + -'%('#,#6*+&6 .#/(%! ##(&!20!($# .#/(%!3(#$!)( ##(& %.&',!,% #'.!.('%! !"#$ %& !" 2 !"#$#%&%#&'(!($#)(*+# *,-&%#&'(!($#.#/(%!+"0(,(1%.#/(%! #"#(&!20!($#.#/(%!3("#$!)( #"#(& %.&',!,% 456'&%#&'(!($# 4(/+"0($. 4(' 6&!+7"1,!( #'.!.('"%!5#8*(,% 2)&("("!+7"!(/6%,(1% 2)&("#8#!(/#6%#4.(+(4

Részletesebben

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma)

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) 2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek az 1997. évi LXXXIII. törvényben (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) A következő változások érintik a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz T Hí V F XIII f 1 28 Kfu K ü 22 fuj Süõf p h! Süõf p h! D, M h? Bú í h; A h, h, Á ú í, M c f M fû, H j, õ, Vu- üõf! A fhõõ, A u õõ K hj, h ü, Hj õ! T, M p f M j u hú? Ku c Tõ, Õ ú, j, S í Ú j, H hú M j,

Részletesebben

ü ű ű Á É É Á Á Ó ü ú Á É É ó ü ű É ó ó ü ü ó ó ü ű ü ú í ü ú í ü í ú ü ű óí í ü ü ű í ó ó ó ü ű ü ü ű ú í ó ü ó ü ű í ü ű ó í ü ű ü ű ü ű í ű ű ó ó í ü ű ü í ó í ó ó í ó ü í í í í ű ü í ó ó ó ú ó í ú

Részletesebben

Árlista Jika szaniterekhez, fürdőkádakhoz, zuhanytálcákhoz és fürdőszobabútorokhoz

Árlista Jika szaniterekhez, fürdőkádakhoz, zuhanytálcákhoz és fürdőszobabútorokhoz Árlista Jika szaniterekhez, fürdőkádakhoz, zuhanytálcákhoz és fürdőszobabútorokhoz Végfelhasználó árak EUROban ÁA nélkül. Érvényes: 2007. április 1től HUNDDU04/2007 s+f+b KERÁMIA SZÍNEK JIKA perla 000

Részletesebben

ö ö í ü ü ő Í í Ü ő í ü ő ő ő ü ő ú ö í ü ő í ő ú ü ő ü ö ö ö Á Á Í Ü ö í ö í ő ű ü ő Á Ü ü í ö ő ü ő ü ő ő ü ő ü ő ű ő ö ő í í ö ő Á ő ő ő ö ú ű ő ü ő í ő ő ő ö ö ö ő ő ú ö ű í ö ő ú ű ű í ű í ö ű ú í

Részletesebben

ó ö ö é ő í ó ö ö í é ó ó í é é í é ó ó ó ő ó ö é ő í ó ö ö Í é ó ő í é é í é ú Ö é ö é é ő Ú ö é É ú é í ö ö ö ö ő ö é é é ő ó ó ó ó é Ő í ó ö ő é íő í ó ö í é ó ó Í í é í é í é ú ö é é é Ú í ö é ö é

Részletesebben

ő ő í í ó ó ó ú ő ő ő ú ő Í ű ö ő ő ó ó ü ú ó í ő Ö Ö ö ó ő ő í ó ó ó ó ö ú ó ó ű ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő É ó í í í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ó í í Ó ő ő Í ő í ő ö ő ő ő ö ő í í ő ő ő ö ő ő

Részletesebben

ú í ó ú ó ó Ó ó ó ü í ó ó ó ó ö í ó ö ó ő ö í ö ö í ó ó ó ö ü ü ú ó ő ó ó ó ó ó ó ó í ő ő ö ü í ó í ó ó ó í ő ű ő ó ő ő őí ű ő ü ü ó í í ű ő ő ű ö ő ó ó ó í ű Ö í ő í ó í ú ő í ó ő í ő ó ó ö ű ű ő ü Ó

Részletesebben

ó ó í ú ó ó ő ö ü Ó ö ú ü ö ű ó ú í ö ü ő ö ö ö ü ő ó ő ü Í í ó ó ő ő ű ó ö ű ü ő ö ö ö ö ű ő í ő ö ű ó ü ó ó ü ó ó ó ö ö ű í ó ó ö í ö ú ó ó ö ő ü ö ű ó ú í ö ö í ő ö ú ü ö ő ő í ü ó ó ó ö í ó ő í ó í

Részletesebben

Á ó ú Á Í Ú Ó Á É ö É Á ó ó ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű ö í ó ú ö ö ű ö Á Á ó ú í ó ú ő ó Í ö ö É É Á Á Ö É Á ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ó í ü ö ő ö ö ü ö ü ö Í ü ű ü ú ó ö ű ü ö ő ó í ó ű ö ő ó ö ö ü ó ó í ő ü

Részletesebben

í í ő ő ü í í í őí ő ő í ű í ő ö ö ő ö ö í í í í í í í ő í ö ő ő í ö őí Í ő í ö ü ő í ő ő ő ő ő í ő ö ő í í í Í í í Í ú ö ú ő ő í ő í ő Í í í ú í í ő í í ö ö ő ö ö ú ő ö í ö í ú í ü í í ú ő í Í Ő ö ö ő

Részletesebben

ő í É í Ő É ő ü ő ő í Ü í ü ú ú Ú ő ő Ü ő í í Ó Ü ű ü ő Ó Ó Ó ő ő Ü Ü ű ü őí ő ű í Ó í ő ő Ü Ü Ü Ó í őí Ü ő ű í í ú í ő Ú ő Ü í ő í Ó ő ü í í ú ü Ü ü í ü ő í Á Ö í ő ő ő ő í ú í Ó ú í ő í ő Ó í í ő ő ü

Részletesebben

Á Á Ó Ü É É É É Í ó ó ő Á Ü Á í ő ö í ó ő ö ó ő ő ó ó ö ő ö ö ö ü ű ö ö í ó ö ö ű ó ő ó ü ő í ő ö ö ű ő ü ö ű ö í ű ő ö ő í ö ö ö ö ő ő ü ő ű Í ó ő ő ű ó í ö í ü í ő ü ő ó ü ü ü ö ő ő ű ő ü Í ó ő ő ü ó

Részletesebben

Ö ü ü Ő Ö Ö ü ú Ö Ö ü Ö Ö ü Ö ó ó Ö ü í ó Ö ü Á Ö ü ó ó ó Ö ü Ö í ó í ó Ö ü ű í ú ó Ö ü í ó Ö ü í Ó ó ó í ó ü Ö ü ü Ö ó ó ó ó ó ü ú ó í ü ü í ó Ö í ű í ú ű ü ó í ó ó ü ú ü í ü ü ü ü ű ü í ü í ó í ú ü ü

Részletesebben

É É Á Ü Ü ó ó Á Ü Ú Ö ö ö ó ő ő Á ó ö ó ő ú ó ö ö ó ó ó ú í Ú í ó Ö ö ö ó ő ó ü ó í ú ő í ó ö ö ü í í í ö í Ó ó ó ó ö őí ó ü ó ő ó ó ő ó ö ö ó ő ó ú ü ü ö ó í ő í ó ü ó í Ő í ú í ó í ú ö ó ö ó ü ó ö ö

Részletesebben

É Í É Ü ÍŐ É Ó Á Ó Á Ó É Ú Á Á ó ú í É É Á ó É ó í Ó Á Í Á É Ü Á É í Á Ú É ő ő É ő ő ó ű ő ő ő É ó ó ö ó ó ó ö É ő ő É É í ó ú É É ó ő Í Á Á É Á Á É Í É É í ő ő ő ó í í ű ö ő í ó ő ó ö ő ö É ú ő ö É Íí

Részletesebben

Ö í ó í í ö ú Ó É Ü ő ó í ó É Ü É Ó É ő í ö ű ü í ő ó ő ü ü ő ó ü í ő ő ó í ó ü ő í ö ű ó ő ő ő ü ő ó ő ő ő ő ő ő ó Í í ö íí ü í ö ű ó í ö ű ü ö í ö ű ü ű ö í ö ű ü ö ö í ö í ö ű ü ü í ö ű ó ű í ö ű ö

Részletesebben

Ú Í Ó ó í ó ö ö ó ö ö ő ó ö ö í ú ó ö ó ö ö ó ó ó ó í ó ó í Á í ó í ó ó í ű í ü ú ű ö ü ö ű ö ó ö ő ö ó ű ö ő ó ű ö ö ő ü ó ó ó ö ó ó í ó ó ó ű ö ü Á Á ö ü ó í ű ö ö ö í ó ó ö í ö ő ö ű í ű ö ö ü í ó ű

Részletesebben

ö ő ö ő Ö ü ö ó Ö ő ó í ú ó ú ó ő Ö ő É ó ö ő ű ő ü ő ő í íö ő ő í ő Ü í ö Ü ő í ő ö ó ö ó ü ü ű ö ő ö ö ü ö ö ü ö ő ó ü ű í ö ó ő ó ó ü ű ö ő ű ö ő ö ö ú í ö őí ö ő ű ö ő ö í ö ö ó ö Ö ő ó ö ő ö ü ö ő

Részletesebben

Í ó ü ő Ú É ü ó ó ü ü ó ó ő ó ó ó ó Í ó Í ő ó ó Ü ú Í ő ó ó ő Í ü ó ü ő ő ő É Í ő ő ú ó ü ó ü ő ó ó ó ó Ó ű ő ó ő ó ű ó ő ú ő ú ő Ö ó ó ó ó É ó ő Ü ű ő ú ó ú Ó ó ű ó ő ü ó ó ü ű ó ó ü ő ő ó Ö ü ő ű ő ó

Részletesebben

ő ő Ö ő ü ó ő ó ö ö ő ű ö Á ö ö í ö ő ü ű ö ő ő ú ö ö ő í ö ő ö ü ü ö ő ö ó ö ö ő ő Ö ö ő ő ó ö í ő ő ó ö ö ú ő ű Ó űő í ö ő ö ö ü ő ü ö ö ó ő í ü ö ö í ű ö ő ő ő ö ö ö ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö Ú ö ó ö ő

Részletesebben

ö ö óí Í Í ó ü ő Á ő ő ü úö ö ö ő ú ő úö Ü ü ő ő ü Üő ő ő ö ő ü ő ö ő ü ó ő ó ő ő ó ó ö ó ő ő ű ő ó ó ö Ö ö ö ő ú ó ő ő ó ó ó Í ó Ö ö ó ó ő ó Ü ó ő ó É ó ö ö ő ö ű ó ő ó ö ö ő ö ő ó ű ó ó ű ó ó ó ö ó ő

Részletesebben

ö ö ó É ö ö é ö é é é é ö é ő é é ö ö é ö ű ű ö ő é é é ö í é ö é ő é é ő ó ó é ő é é é é ő é é ő ö ö í é é é é ő í é é ö ó é é é ü é é é ú í é ó í ó ő é ö é í é é éü ó ó ó ö í í é é ó í ö é ó ö é ö ó

Részletesebben

Ó Í ü ö ö Ö ö ó ó ő ő ő ö ő ö ő ú ő ó ó ő ő ö ö Ö É í ő ú ü ö ö ú í ú í í ő ü í ó í í ő í í ő ö í ü ö ö ö ú í ó ő ő ö ő ő í ó ó ő ö Ó É Á É Í É ü ö ó ó ú ú í ö ű ó ó ó ő őí í ő ő ő í ó ő ó ö ő ó ó ű ó

Részletesebben

ó É Áü Á ó ü í Ü ő ó Á Ó Ú Í Á ő ó ő ó ő ó ő ő ő ó ú í ő ó ü ő ő ú Á ű ó ű ő őí ó ó í ó É É Á ó ü ó ő ó ó ü ó ő ő ú Á ű ó ű ó í ő ó Ő ó ó ú í í ő í ó ó ő ó ó ó ő ő É É Á ó ü ó Á ó ú í Á Á ű ó í ő ú ó ú

Részletesebben

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1!%!" #$!!"!!"#!"#!!$!" %&'()*' +,+-+).'/-0(+)-0 /-0 -&123&45)'*' 15+,+-+).' &'!( 67- ) *!+, ' 15!+'+,+-+).' 8.)3-/ 9 -&123&45)'*' 15+,+-+).' -., +, (/!% %&'()*' +,+-+).' 0!% : 71); 1

Részletesebben

ö ő ö ő Ö ö Ö ő í ő ú ó ő Ö ő É ó ö Ő ű ő ü ő ő í íö ő ő ó í Ü ö Ü ő í ő ö ó ö ó ü ü ű ö ó ö ö ü ö ö í ü ö ő ó ü ű ó í ö ó ő ó ó ü ű ö ő í ű ö ő ö ö ú í í í ö őí ö ő ü ű ö ő ó í ö ö ó ö Ö ő ó ö ő ö ö ő

Részletesebben

ö Ö í Ü ü ö ű ö ű ö í ű ó ö í í ó ö Ö Á ö Ö ö ö ü ő ö ű ö ö í í ö ö ő ö ű ő ó ő ő ó ő ő í ö ö Ö Á ő í ő í ó ő ő ö ő ő í ő ü ö ő ö ü ő ő ó ö ő í ó í í í ó í ő ó ó ó ó ű í ö ó ü ö ö ő ó ö ö ő í ó ö ó ó ó

Részletesebben

ő ö ő ö ő ö í ü ő ő ő ü ö ő í ő ü í ő ú ő í ő í ő ú ö í ú ő ő Ú í ű Ú ő ö ő í í ü í ő í ő ü ő ő ő í ő ú ü ő ö í ő ű ű ű í ö ő ö ő ő í ú ő ő ő ö ő ő ö ö ő ö ö ő ő ü ő ú ő ő ő ö í ő ő ő ő ő í ú í ű í ü ű

Részletesebben

ö ú ő ó í ö í ő í ó ő í ó ó ő í ö ú ó ü í ó ü ó ö ö ő í ö ú í ó ö ö ö ő ü ö í ó ö ő ü ö ó ü ö ó ő ö ú ő ő ú ő ö ö ú ő ó ó ö ó ö ö í ő í ö ő í ű ö í ő í ó ú í ü ő ő ó í ő ó ó í ú ó ó ó ó ű ó ú í ő ó í ö

Részletesebben

í é é ü é í í í í ü é ö ű ö é é ő é é ö é é ö é é ő ö é é é í é é é ú é í é ú Í é í é ü é é ü ö ö é é í ú é é é ö í é é ö É ő ő ő Í Í ö ő É Ó Ü Í Í É Ó Í ö ő é é é é í é é é é ü ű ö ö ö é é é í ő í Í ö

Részletesebben

í ő ö ü ö ú ü ű í ú ú ő í ó ö ű ö ö ö ü ő íó ő Í ó ő ö ű ő ő ö ű ö ö ö ő ő ö ö ú ó ő ö í ö ú ó ó ü ő ü ő ö ú ü ő í ö ű ö ő Ó ö ú ü ü ü ü őí ó ö ó ó Ó ö ú ü ö ú ő í ó ő í í í ő ö ú ü ó í ő ú ö ő ü ó ő ú

Részletesebben

É Ó Ü Á ö Ú ö ú ó í í ö ó Ó ő É ó Ü Á ö ú ü ü Ó ü í ú ü ű ö ö ő Ű ö ö ő ű ö ó ö ű ö Ü í ö ó ú Ö ö ö ü ű ö Ú í Ó ö ű ö ü ö ú ü ö ú ő ó Ó ö ö ő ö ő ő ó í ó ü ó ú ú ű ő ő í í ö Ó ő í ő ü ú ö ő ő ű ő ó ő í

Részletesebben

í Ó Ö Ő ú í Á ó í Á ú ü í Á ü í ü í ü ő ü ü ú ő ó ó ő ó ú ú ő í ü ü ó í íő ó ó ú ü ü ó í í ő ő ú í ó ó ó ü ó ó ó őí í ó í ő ő ü ő ó ú ó ó ő í ü ó ő í ó ü ő ő ő ú í ü ő ő í ó ő ü ü í ó ó ü í Ú ő ő í ü

Részletesebben

Á Ö É Ö Í É ő Ü É ó ú ö Í ó ö ő ö ő ó ó ö Ő É ö Ö ö ö ö ö ö ó ú í ó ö ő ó ó ö ő ő ö ő í í ő ö ő ö ü ö ő í ö ő ő ü ö őí ó ó ö ó ő ő ő É ó Í Á ő í ő ü ö ó í ö í ó ó ö ő ö ö ü ü ő ö í ú í Íó ö í í ö ö ö í

Részletesebben

ő ü Ö É Ö Á É Ü É ő Ö ő ő ó ő ő ő ü ő ő ó ő Á ő ó ó ő ó ő ü ő ó ó ó ő Ö ő ü ő ü ú í í í í ó í í ú ó ó í Á í ú í ő í ú ó ó ó ő ő ú ő ő í ő í ó ó í í ő ü ó ó ó ő í ő í ú í ú ó ó ő ü ő ú ó ő ü ő ő í ő ó ő

Részletesebben

ü ő ö ü Ó ő ü ó ü ő Ü ó ü í ő ő ő ö ő ő ő í ö ö ő ö ö ö ő ő ö ő í ü ó ő ú í ü ü Ö ő ü í ó ö ó ő ó í í ő ő ő ó óí ö ó í ó ő ő ö ű ö ű ö ö ű í ó ö ó ő ő ö í ő ő ó ö í í ő ő ú í ő ő Á Á ö ó ő ő í í ő ü ó

Részletesebben

Ö Á É ó ő ó ó ó ü ő ő ő ő ó ü ő ó ű ó Ö ó í ó ó ó Í ó ó ő ó ó ó í í ÍÍ Í ó ű ő ő ő í í í ó í ő Í ó ő ő ű í ó ó ü ő ő ó ü í ő ó í í ű ó í ó ó ó ő ó ü ó í ó ő í ó ó ü ő í ő ő ó ü ő ó í í ó ő ő ő ő ó í ó

Részletesebben

é é ő é í ő é ő ő é ő é é é ő é ő í ü é é é é í é ő é ő é é í ő é é ő é ü ő ű ő ő é ő é é é é é ő é é é Ú é ő í é é é í ő é ő ő é é é ü ő é é é í ü ő í é é é é ü é ő é é é ü é í é é é ő é é ő é é ő ü é

Részletesebben

Á ó í ó ó í ú í í ó ő ü ő ó ü ü ű í ő ü ó ő í ü ú ő ú ó ő ú ő í ő ő í ü ó ő ő ó ő ú ő ó ó ő ú ó ú ó ő ü ő ű í ű ű í ü ü ű ó ó ó ű ő í ű ő ő ő ü ó í ő ű ó í í ó ó ó ő ő ü ű ő ó ü ű Ü í ő ü ó ó Á ú ű í ő

Részletesebben

$$%&&# ' ( ) # ) ** #!!" #!" # $%& % ' ( # %&

$$%&&# ' ( ) # ) ** #!! #! # $%& % ' ( # %& $$%&&#' () #) **#!!"#!"# $%&% ' (# %& 2!!! " # $ $ % & '& & ( ) ) & * $ % & ' + '&!! % &( & $%&,&* % &-& # &&%&*#,!. #" % /!..& " % & ( &01233)345 678-9:.*69; # *:.?*9@*+AB-C9! " #$% &'() *"+,

Részletesebben

ü ö Ö ü ú ü Ö ü ü ő Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü ő É ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ú ö Ó ö ű ő ö ö ú ü ű ö ő ő ö ő ő ő ő Ö ö ö ö ö ü ő ü ő ö ö ő ő Ó ő ő ő ü ő É ő ú ö ü ö ü Í ö ő ü Í ö ö ű Í ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ö ö Í É ő ő Á ő

Részletesebben

Ő ö Ö ő ü ü ü ö ö Ö í ö ő ó ő ü Ö Ö ö Ö í ö ö ö ö ö ú ő ö Ö ó ö ö Ö ö Ö Ő ő ő ü ő í ö ö Ö ő ö ó ó ó í í í ű ö ó í ö ö Ö ő ó ö í í ű ö ö Ö ú ű ö ú ő í öö ö ű ö ö Ó ö Ö ő ü ü ü ö í ö ú ő ű ö ö ő ő ó ő ü

Részletesebben

í ő Í ö ö Ó ő ü ú ú ü í ű ő ö ő í ö ü ö ö ö í ö ü Ó í ö Ü í ü ö ü ö Á É ö É ő í ú ő í í ő ő ő Á ű Ó í ö í ü Ö í ú ü Ö ű ü ö ú ú ö ú í ö ü ö í ö ö ü í ü í ü ö ö ú ü ö ü ö í ő ü í öí Ó ő ú í í ü ű ő íő É

Részletesebben

É ö ő Í í ö ü ő ő ü ö ő ü ü ö ö ü ü ö őí Í Íő ö ü ö í ö ú í Íő Ó Í ő ü Í Í ü ü ő ü Í ú ő ü ő ő ő Ó ő ö ö ő ö Ú ű ö ö í Ó ö ö í Ó ö Ó ö ö í ü ő ö ö Ő ö ú ő í í ő ő ö ö ö ü ü ő ú ő ö ö ö ü ő ü ö ö ü ő ő

Részletesebben

ó Á Á Á í ő ó Á Ö Ö Á Á É Ő Á ó ő ü ő ü ő ő ó ó í ő ő ő ő ó ő ő Ö ü ű ó ú ú ó ő Ö í ü ó ő ű ő ű ő ü ő ű ő í ő ü í ü ő ő ő ő í ű ű ő ő í ő ü ó ó ő í ű ü ő ő ő ü ő ő ó ü ű ő ú ü í Ö Ö ő ü ü Ö Ö ő í Ü ó ő

Részletesebben

í Ú É ö ö ö ű ű ö ő ö ő ü Á É ö ű ű ő ú Ó ö í É ö ú ú í Ó Ó ö ú ö í ú í ő ö ő ő ö ö ú ö Í Ú ö Á É ő ő ö ő ú ö Á É ö ú Ü ő Ú ö í ö ő Ó í ő ö í ö Ó Ú Ó í í Ó í ő í ő ő ő Ó ö Ú ö ü ö ú ö Í É ö ü ö ő Ó ö ú

Részletesebben

ö ú ü Ö Ú Á ö ö ü ó í ó ö ő ö ú ü ő í ó ö ö ú Ú í Ó ó ö ö í ű ö Ü ű ö Ü Ü ö ő ó ó ö ú ü ó Ő ó ö ú ű í ó Í ö ú Ü í í ö ú ü Ó ö ö Ú Ű í Ó Á ő ó ó ó ö ö Á Ö Ö Ü Ö Ö ó Ö Ö Ó Ö Á Ö ó Ö Ó Ó Á Ö Ó Ö Ú Ö Á Á Ú

Részletesebben

Á Á Á Ö Á Ó É É ő ü ő ő ő ő Á őí ó ő Ö ő ő í Ö ó í ó ó ó ó í Ö ó ó ő ü ó ó ó ó őí ó ü ó ó ő Ö ó í ó ó ó í ü ó ő ü Ö ő ő ú ő í ú ő ü ő ú ó ó ő ü ő ó ü ó ó ü ü ő ó Í ő ő ő Á ó ó ó ó í Á ó ó ó ó Ö ű ő ó ó

Részletesebben

Í Á ó É ö ó ö ű ő ú ő ő ő Ö Í ü ő ö ó őí ő ő Á ú ö ő ő ú ú ő Á ű ő ö ő ó ó ö ö ó ö ö ő ó ó ö ú ö ö ö ü ú ó ö ö ő ő ő ő ő ö ő ő ő ö ü ú ő ö ö ő ü ű ö ő ö ó ő ő ó ő ó ő ő ö ő ő ö ő ö ó ő ő ó ü ő ü ő ő ö

Részletesebben

Ü Ü ő ü ű ő Ó Ö ő őí ü ő ü ű ö Í ö őí ü Ó ü ö ö í ü ö ű ö í ő őí í ö őí ő ö ö őí ö ö ö í ő í őí ö ö ö ő Íő ő Í Í őí ö ü ö Í í Í ő ú ü ü Ó ö ü ö ú ő ú őí ö ő ő ú Ó Íő ö ő ü ö ö ő ö ü Í ö í Á í ü Íő Á ö

Részletesebben

Ö É Á Ú Ö É É É É Í Ü Ü ó É Ü ó ő í Á ö í ő í ö í ó Ü í ó Ü ó í ó ő ö ó ú ű ő ó ő ő ó í ö ő ö í ü ö ö ő ü ő ó ó ű ó ó ű ó ó ű ó ó ó ó ő ó ö ö ó ő ó Í Í ó í í ú í Ü ő ő ü ö ö ó ü ó Í ü ö í íí Í ö í ű ö

Részletesebben

í Á ö Á ő ü ö Ö ő ü ö Ö ó ő ü ö Ö ő ü Á Í Ó ö í ö ő ó í ö ó í í í ö Á ó ö ő ö ú í í ú Á ó ó ó ó í Ó ö ő í ó í ó Ö ő ü ó ü í ú ö ó óí ü ó ó Ö ő ü ö ű ö ü íí ö ö ő ü ö Á ó ő ü ó ő ü ö í ü ö ö ö ö ü ö ü Ö

Részletesebben

ü ö ö ő í ü ő ö ő ü ö ö ű í ö ö ú Á í ú ő í Á ü ú ő ü ő ő ő í ő ő ő ő Ő ő ú í ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő í í ő ő ő ő ő ő ő ő í ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ö ő ő ő ő ö í ő ő í ö ő ö ő ő ő í í í ő í í í Á ö ö ő ő ú ő

Részletesebben

É É Í Ü É É Á Ú Ö Í É É Í Ü Ü Ő É Ü ó ő ö Á í ő ű ó Á Ü É í ó Ű í ó í ó Í ű í ó ú ű í í ű ő í ő ó ö ő ó í ő ő ó ó ű ó ó ű ó ó ű ó ó ó ű í Ü ő ü ö ö ó Ö ő ő ü ö ö ő ő ü ó ü ö í ö ü í ú ó ö ö ó ó ő ü ö ö

Részletesebben

Ő Ú Ú Ó Ó Ó Ö Ó Ó Ó Ó Í Ó Í ó ő ó ő Ó Ó Ó ó Ó Í Ü Ó Ü Ó Ó Ó Ü Ü Ó Í ö Ó Ó ó ó Í Ó ó ő É ő Í Ó Ó ó ó Í ó Í ő ó ÓÍ ó Ó ó Ó ó ö Í Ó Ó ó Ü Ó Ú ó ö Ü Í Ó Í Í Ó Ü Ó Í Í Ó Ü Ö Ó Í Ó Ó Ó Ó Í Ó Ó ó ő ó Í Ü Ő ő

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi S y Ju É Eu ó U ób É u ó v bb j bb j u mu. V ó v 1990- v j m - u ó jóv y bb, y óv m b -, v ü u ü ó, y y v bb ó y v v b. A m m j y b v vj - ó y m v, y v j j v u ób. A b u óbb v b u ó m v m b m mu ó bü.

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

Háztartási termékek ártáblázat Megnevezés Nettó ár Bruttó ár Bellis Classic 200 254 Bellis Mini-Maxi 0 Bello Plusz 120 152 Mekkmester 1558 1979 Clean

Háztartási termékek ártáblázat Megnevezés Nettó ár Bruttó ár Bellis Classic 200 254 Bellis Mini-Maxi 0 Bello Plusz 120 152 Mekkmester 1558 1979 Clean ppí bndő B n K M M ndu A o G n h o db o h B n C h db o B n J n h db o V h db o B n n C R n h o db o n E o n h db o o K d h o db o B n n N u h n db o B n J oy h o db o B C h o AI RENDGYŐRK Gy ő ő őu +(

Részletesebben

ö ó Ö ő ü ú Á Ö Í Á Á ő ö ő í ő ó ő ö ö ö ő ő ő ö ö Ö Á Á ö ő ő ő ö ő ö ő ö ó í í ó ó ő ő ő ő ö ö ö Ö ó ő ü Ö ó ö Ö Ö Á Ö ö í í ó ó ő ö ü ű ö ő ő ű ő ő í ö ö ö ő í ó ü í ö ű ü ó í ö ó ő ő ő ü í ó í ó í

Részletesebben

ő ö ö ö ü ö ü ő ö ö ö ő ö ö ü ü ö ü ő ő ú ő ö Ó ő Í ö ú ö ő ö ö ú ü ö ő ü ú ö ő ú ő ü ö ö ö ö ö Í öí Í Í ö ö ű ö ő ő ö ü ő ő ü Í ö ö ő ü ö ö ö ü ü ö ő ő ö ü ő ő ö ő ü ü ö ö ő ü ö É Í ö ő ö ő ő ő ő ö ü

Részletesebben

Í ő ő É É Á Ő ú ü ü ő ő ő ü ü ü ü ü ü ő ü ü í ü ü ü í ő ő ü í ő ő í ő ő ő ő ú Á ő ü ú ő ő ü ü ő ú í ú ü ő ü ü ú í ü ú ő ű ú ő ű ő í í ú ü ű ő ú ő ü ú Í Í ü ü ű ü ő ü ő ő í ő í ő ő í ü ú í ő í ü Í í ü í

Részletesebben

1998-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. pszichológus diplomáját, Program on Gender

1998-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. pszichológus diplomáját, Program on Gender K A A óv m m v m y ü b * m y y b m j bb A ybó m. M m ó mb j b ( v ó : u ó, ü, ó u, y ó m, v - m y mó ó : v ó mu, y ó, ü b -, ü j, m b ó, b.). Em b ü b, ü b u,, - m ü, v y y m y. M u ó m m y v u m y b v

Részletesebben