I. Sürgôs/szükséges ellátás. II. Teljes ellátás. III. Gyógykezelési célú utazás. IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Sürgôs/szükséges ellátás. II. Teljes ellátás. III. Gyógykezelési célú utazás. IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni?"

Átírás

1

2 Bevezetés 2 I. Sürgôs/szükséges ellátás 3 II. Teljes ellátás 6 III. Gyógykezelési célú utazás 8 IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni? 10 1

3 Bevezetés A z Európai Unió akcióprogramokra épülô közös szociálpolitikája nem tûzte ki célul egységes európai szociális biztonsági jog kialakítását, így e téren nincsenek olyan, közvetlenül kötelezô szabályok, amelyek az immár huszonöt különbözô tagállami jog helyébe lépve egységes európai szociális kódexet alkothatnának. Az huszonötök társadalombiztosítási joga tehát harmonizáció helyett koordinációra épül. Az EU csupán arra törekszik, hogy a személyek szabad mozgásának jogával élô, tagállamok között vándorló uniós állampolgárok és családtagjaik részére valamennyi tagország területén biztosítsa az ellátások igénybevételére való jogosultságot. E koordináció jogforrása az 1408/71/EGK, illetve a végrehajtására kiadott 574/72/EGK rendelet (a továbbiakban együtt: Rendelet). A társadalombiztosítás terén tehát továbbra is minden tagállamban alapvetôen a helyi jogszabályok érvényesek. Azt viszont, hogy egy másik tagállam állampolgárai közül ki, mikor és milyen mértékben tartozik ezeknek a helyi jogszabályoknak a hatálya alá, az uniós szabályozás határozza meg. (Bôvebben lásd: Uniós Egészségbiztosítási Füzetek 1.) Mire tarthatunk igényt a rendeletek alapján, ha egy másik tagállamba utazunk? 1 Itthon megszerzett jogainkat más tagállamok elismerik. 2 Ha itthon már rendelkezünk biztosítással, nem kell újból biztosításba lépnünk a másik tagállamban, azaz a szabályozás kizárja a kétszeres biztosítást. 3 Egyetlen tagállamban sem érhet hátrányos megkülönböztetés azon az alapon, hogy más állam állampolgárai vagyunk. 4 Korábbi biztosításunk nem vész el: a biztosításban töltött idôt, illetve a szolgálati idôt az egészségbiztosítési szolgáltatások nyújtásakor valamennyi tagországban figyelembe veszik. A fenti alapelvekre tekintettel a magyar állampolgárok is sürgôs/szükséges egészségügyi ellátást, teljes egészségügyi ellátást, vagy hazai helyett külföldi gyógykezelést kaphatnak az EU tagállamaiban attól függôen, hogy átmenetileg vagy végleges ottlakás céljával, illetôleg kifejezetten valamilyen gyógykezelés igénybevétele miatt tartózkodnak az adott tagállamban. 2

4 I. Sürgôs/szükséges ellátás A mennyiben valamely uniós ország polgára átmenetileg, turistaként tartózkodik egy másik tagországban, ugyanolyan feltételekkel kaphat sürgôsségi betegellátást, mint az adott ország állampolgárai. Magyarország esetében ehhez a kiutazás elôtt mindössze az E 111 számú formanyomtatványt kell felvenni a lakóhelye szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál. Ha viszont valaki munkát vállal valamely EU-tagállam területén, akkor ez utóbbi ország jogszabályai vonatkoznak rá, ott kell biztosítást fizetnie és ott válik jogosulttá az egészségügyi ellátásokra. E szabály alól csak azok mentesülnek, akiket a munkáltatójuk munkavégzés céljából küld valamely más uniós tagállamba. A kiküldöttek Magyarországon maradnak biztosítottak, mintha továbbra is itt dolgoznának, de a munkavégzés helye szerinti tagállamban is igénybe vehetik az egészségügyi ellátásokat. (Bôvebben lásd: Uniós Egészségbiztosítási Füzetek 2.) Az E 111 jelû nyomtatvánnyal ellátásra jelentkezô jogosult részére mindenekelôtt a halaszthatatlanul szükséges egészségügyi szolgáltatások nyújthatók (22. cikk 1. bekezdés a. pont). E kategóriába tartozik minden olyan szolgáltatás, amelynek elmaradása az életet vagy a testi épséget súlyosan veszélyezteti, illetôleg súlyos egészségkárosodással jár. Az ellátást mindaddig nyújtani kell, amíg a beteg elbocsátható állapotba nem kerül, illetve egészségi állapotát tekintve biztonságosan visszatérhet abba az országba, ahol biztosítva van. Kétségek felmerülése esetén az ellátás halaszthatatlanul szükséges voltáról a kezelôorvos dönt. A fent említett eseteken túl a halaszthatatlan ellátások körébe tartozik még a dialízis kezelés, az oxigénterápia, valamint minden, a szüléssel anyasággal kapcsolatos, azonnal szükséges beavatkozás a terhesség 38. hetének a megkezdéséig. Jogosultság sürgôs/szükséges ellátásra Halaszthatatlanul szükséges egészségügyi szolgáltatások: Minden olyan orvosi ellátás, amelynek elmaradása az életet vagy a testi épséget súlyosan veszélyezteti, illetôleg súlyos egészségkárosodással járhat Dialízis kezelés Oxigénterápia Szüléssel anyasággal kapcsolatos, azonnal szükséges beavatkozások a terhesség 38. hetéig Hosszabb távra tervezett külföldi tartózkodás idôtartamától függôen orvosilag szükségessé váló egészségügyi szolgáltatások 3

5 Az E 111-essel ellátásra jelentkezô személyek mindazonáltal július 1- tôl kezdôdôen a halaszthatatlanul szükséges ellátásokon túl minden olyan egészségügyi szolgáltatásban is részesülhetnek az adott tagállam biztosítottjaira vonatkozóan érvényes feltételek mellett, amelyek a tartózkodásuk tervezett hosszától függôen orvosilag szükségessé válnak. Amennyiben tehát az igényelt ellátást a beteg állapotára való tekintettel nem feltétlenül szükséges rövid idôn belül nyújtani, az egészségügyi szolgáltatónak figyelembe kell vennie, hogy az illetô személy milyen hosszú idôt kíván az adott tagállamban tölteni. Orvosilag szükségesnek tehát nem csak a halaszthatatlan ellátás minôsülhet, hanem minden olyan további szolgáltatás is, amely az életveszély, illetve a maradandó egészségkárosodás elhárításához a tartózkodás tervezett hossza alatt bármikor elengedhetetlenné válhat. E szükségesség meglétérôl a körülmények mérlegelésével a kezelôorvos dönt. ELLÁTÁS KÖLTSÉGE. A valamely uniós országban orvosi ellátást igénybe vevô magyar állampolgárok itthoni egészségbiztosítása alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindazokat az egészségügyi szolgáltatásokat kifizeti, amelyeket az adott tagállam állampolgárainak is fizet a biztosítójuk ezeket tehát külföldön térítésmentesen kapjuk. Azon ellátásokért viszont, amelyekért az adott tagállam állampolgárai is maguk fizetnek, a magyaroknak szintén fizetniük kell. Mindez az azonos elbírálás elvébôl következik. ELLÁTÁS IGÉNYLÉSE. Az ellátás igénylésére az E 111 számú formanyomtatvány szolgál, amely a TAJ-kártya, a személyi igazolvány és a biztosítási jogviszony jogcímét igazoló dokumentum bemutatása ellenében azonnal, térítésmentesen beszerezhetô bármelyik, a lakóhelyünkhöz legközelebb esô Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Nyilvántartási Osztályán. A biztosítási jogviszony jogcímét az alábbi dokumentumok igazolják: Keresô tevékenységet végzôk esetében: munkáltatói igazolás, tagsági jogviszonyt igazoló cégigazolás, stb. Nyugdíjasoknál: nyugdíjas igazolvány, vagy nyugdíjmegállapító határozat, illetôleg bármely más dokumentum, amibôl kétséget kizáróan megállapítható, hogy az illetô nyugdíjban részesül Tanulóknál: az iskola által kiadott hallgatói jogviszony-igazolás, iskolalátogatási igazolás Kiskorú magyar állampolgároknál: a személyes adatokat és a magyarországi lakóhelyet igazoló dokumentum Eltartott közeli hozzátartozóknál: eltartói nyilatkozat 4

6 Mit tegyünk, ha nincs E 111-es nyomtatványunk? E111-es nyomtatvány hiányában is megkapható a szükséges ellátás, csupán fizetni kell vagy többet kell fizetni érte. Nyomtatvány alapján az ellátás költségeit az az egészségbiztosító vállalja, amelyiknél az illetô személy biztosítva van, annak hiányában viszont mindenki maga viseli a költségeket. Ilyen esetekben az ellátásért helyben kell fizetni. Mindazonáltal ilyenkor is van lehetôség arra, hogy a szóban forgó összeg egy részét az érintett a hazatérése után 30 napon belül a lakóhelye szerinti Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál visszaigényelje. Hangsúlyozandó, hogy nem a teljes összeget kapja vissza, hanem csak azt a részt, amelyet a biztosítójának akkor kellett volna kifizetnie, ha lett volna a birtokában E 111-es az ellátás igénybevételekor. Ez esetben ugyanis a szolgáltató olyan árat számolt volna föl, amilyet a többi, helyben biztosított ellátása után kap az egészségbiztosítóktól, nyomtatvány nélkül viszont nincs azonos elbírálási kötelezettsége, azaz a piaci árat érvényesítheti. Az E 111-es nyomtatvány alapesetben három hónapos érvényességgel adható ki, ami azonban szükség szerint és a jogosultság további igazolásával természetesen meghosszabbítható. Bizonyos személyi kategóriák (az adott tagállamban tanuló diákok, nyugdíjasok, kiküldött dolgozók, stb.) esetében az alap érvényességi idô hosszabb is lehet, de ezekben az esetekben sem haladhatja meg az egy évet. A nyomtatványt közvetlenül annak az orvosnak, egészségügyi szolgáltatónak kell átadni, akitôl az ellátást kérjük. Németország azonban kivétel, ott a nyomtatvánnyal a jelenlegi szabályozás értelmében az ellátás igénybevétele elôtt lehetôleg már a megérkezésünket követôen a tartózkodási helyünkhöz legközelebb esô, általunk szabadon megválasztott betegbiztosítási pénztárhoz (Krankenkasse) kell fordulni, amely az E 111-est egy egészségügyi elszámoló lapra (Betreungsschein/Krankenschein) cseréli. A késôbbiekben ezt az elszámoló lapot kell kezelés esetén az orvosnak átadni.fontos, hogy a nyomtatványnak akkor kell rendelkezésre állnia, amikor az orvoshoz fordulunk, utólag nem állítható ki. Az adott tagország állampolgáraival azonos elbírálásra csak az tarthat igényt, aki a nyomtatványt bemutatja akinél nincs nyomtatvány az egészségügyi szolgáltató által megállapított díjat köteles fizetni. 5

7 II. Teljes ellátás Á Magyar biztosítás, külföldi lakóhely mennyiben valaki Magyarországon biztosított, de ô maga és családtagjai egy másik uniós tagállamban laknak, akkor lehetôsége van arra, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat a biztosítása szerinti állam terhére a vele együtt élô családtagokkal együtt a lakóhelyén is igénybe vegye. Ennek feltétele az E 106 számú formanyomtatvány beszerzése az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi és Európai Integrációs Fôosztályán. ELLÁTÁS KÖLTSÉGE. A magyarországi biztosítás alapján az összes külföldi egészségügyi ellátás költségét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fizeti. ELLÁTÁS IGÉNYLÉSE. Az egészségügyi ellátás igénylésére hazai biztosítotti jogviszony, de külföldi lakóhely esetén az E 106 jelû formanyomtatvány szolgál. Ezt a nyomtatványt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi és Európai Integrációs Fôosztálya a TAJ-kártya, a magyar biztosítási jogviszony jogcímét igazoló dokumentum, a másik tagállam- 6

8 ban fennálló lakóhelyrôl szóló igazolás, valamint a közeli hozzátartozói jogviszonyról szóló igazolás felmutatása esetén térítésmentesen állítja ki. Az E 106-os nyomtatvány egy évre szóló érvényességgel adható ki, de annak leteltével a jogosultság igazolása után korlátlan számú alkalommal hosszabbítható. A nyomtatványt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár küldi el a külföldi lakóhely szerinti betegbiztosítónak. Áttelepülô nyugdíjasok Nyugdíjasként a magyar állampolgároknak is lehetôségük van arra az Európai Unióban, hogy áttelepüljenek valamely másik tagállamba, amennyiben rendelkeznek az ehhez szükséges anyagi fedezettel. Az esetükben az egészségügyi szolgáltatások teljes köre igénybe vehetô, nem csak a sürgôsségi ellátások. A kiutazás elôtt mindössze az E 121 számú formanyomtatványt kell felvenniük a lakóhely szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál. ELLÁTÁS KÖLTSÉGE. A Magyarországon megállapított nyugdíj alapján az összes külföldi egészségügyi ellátás költségét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fizeti. ELLÁTÁS IGÉNYLÉSE. Az ellátás igénylésére az E 121 számú formanyomtatvány szolgál, amelyet a TAJ-kártya, a személyi igazolvány, a nyugdíjas igazolvány (vagy nyugdíjmegállapító határozat, illetôleg bármely más dokumentum, amibôl kétséget kizáróan megállapítható, hogy az illetô nyugdíjban részesül) bemutatása ellenében azonnal, térítésmentesen állítanak ki az illetô lakóhelyéhez legközelebb esô Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Nyilvántartási Osztályán. A nyomtatvány annak állítható ki, aki véglegesen áthelyezi a lakóhelyét egy másik EU tagállamba. A lakóhely végleges áthelyezésének tényét a nyomtatvány kiállításához az alábbi dokumentumokkal kell igazolni: 1 2 A választott lakóhely szerinti tagállam jogszabályai szerinti lakcímbejelentô A magyarországi állandó lakóhely megszüntetésérôl szóló határozat, vagy bejegyzés a személyi igazolványban Az E 121-es nyomtatvány egy évre szóló érvényességgel adható ki, ennek leteltével a jogosultság további igazolása után korlátlan számú alkalommal hosszabbítható. A nyomtatványt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár küldi el külföldi lakóhely szerinti betegbiztosítónak. 7

9 III. Gyógykezelési célú utazás Á Rendelet lehetôséget biztosít arra, hogy ha itthon nem jutunk hozzá a szükséges gyógykezeléshez, akkor azt valamelyik másik tagállamban vegyük igénybe (22. cikk 1. bekezdés c. pont, illetve 2. bekezdés második mondat). Ez a jog a magyar biztosítás alapján itthon is nyújtható ellátásokra csak akkor vonatkozik, ha azokhoz az általában szükséges idôn belül nem lehet hozzájutni. A Bárki kérheti Külföldi gyógykezelésrôl döntô orvosi bizottság eljárását kezdeményezheti: 1 a beteg 2 a beteg hozzátartozója 3 a beteg kezelôorvosa külföldi gyógykezeléshez támogató orvosi szakvéleményt, valamint az E 112 jelû formanyomtatványt kell beszerezni. Ez utóbbit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi és Európai Integrációs Fôosztálya állítja ki. GYÓGYKEZELÉS KÖLTSÉGE. A magyarországi biztosítás és a külföldi kezelés indokoltságát alátámasztó orvosi szakvélemény alapján az összes külföldi egészségügyi ellátás költségét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fizeti. GYÓGYKEZELÉS IGÉNYLÉSE. Külföldi gyógykezelés költségeihez az Országos Egészségbiztosítási Pénztár akkor járul hozzá, ha az érintett beteg elôzetesen beszerezte az annak indokoltságát alátámasztó orvosi szakvéleményt. Ez utóbbit a jelenlegi szabályozás szerint a gyógykezelés jellege sze- 8

10 Aszolgáltatások szabad áramlása útjában nincs korlát. Mindenki olyan szolgáltatást és ott vesz igénybe, amilyet, és ahol csak szeretne. Csupán az lehet kérdéses, hogy a választott kezelést Mit tegyünk, ha nincs E 112-es nyomtatványunk? az állam fizeti-e vagy a beteg. A szolgáltatások szabad áramlásának elvével együtt ugyanis nem mondták ki a szabadon áramló szolgáltatások állami megtérítésének elvét is. Vagyis a saját költségére bárki bárhol és bármilyen szolgáltatást igénybe vehet. Az államok a költségeket csak meghatározott feltételek teljesítése esetén vállalják át, és e feltételeket joguk van szabadon megállapítani. rint illetékes országos intézet orvosi bizottsága nyújtja a 227/2003-as kormányrendelet alapján, az annak mellékletében elôírt formanyomtatványon. (A szakvélemény testületi vélemény, nem egy személy véleménye, s a nyomtatványt az országos intézet bélyegzôje hitelesíti.) A külföldi gyógykezelés indokoltságáról tehát kizárólag orvosok döntenek, nem pedig a biztosító vagy a minisztérium hivatalnokai. Miután a szükséges gyógykezelés jellege szerint illetékes országos intézetek szakmai bizottságai úgy döntöttek, hogy külföldi kezelésre van szükség, az egészségbiztosító támogatást nyújt a költségekhez. A döntést az anyagiak tehát nem befolyásolják. Az országos intézet orvosi bizottságának szakvéleménye alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi és Európai Integrációs Fôosztálya az E 112 számú formanyomtatvány kiállításával igazolja, hogy vállalja a gyógykezelés költségeit. További információk Országos Egészségbiztosítás Pénztár Tel: +36(40) EU-vonal Tel: +36(80) EU-honlap ment_so cial/soc-prot/social/index_en.htm 9

11 IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni? Önrészfizetési kötelezettség az egyes EGT-tagállamokban Ausztria A Krankenschein (betegjegy) 3,63 EUR kiállítása egyes lakossági csoportoknak (gyerekek, nyugdíjasok) 0 EUR Gyógyszerek A recepten található tételenként 4,25 EUR Kórházi ellátás 7,70 9,0 EUR/nap a biztosított részére EUR a biztosított családtagjai részére Belgium Orvosi/Fogorvosi kezelés Gyógyszerek Kórházi kezelés Általában 25%-os, egyes esetekben 40%-os önrész lehetséges A csoport (komoly megbetegedés) nincs önrész B csoport (szükséges gyógyszerek) 25 %, max. 9,30 EUR C csoport (kevésbé szükséges gyógyszerek) 50 %, max. 15,49 EUR CS csoport (általános gyógyszerek) 60 % Cx csoport (például hormonális fogamzásgátló) 80 % Receptre kiadott gyógyszerek esetében max. 1,00-2,00 EUR receptenként Napi hozzájárulás (elhelyezés többágyas szobában) 12,07 EUR (egyes személyek, pl. eltartott gyermek esetében csupán 4,29 EUR) A kezelés típusa szerint egyszeri átalány-illeték 27,27 EUR átalány hozzájárulás a gyógyszerekhez 0,62 EUR/nap Ciprus Orvos/fogorvos felkeresése 1 CY fogsor 40 CY (nem kell fizetni a szociális támogatás keretében felírt protézisért) Csehország Fogorvosi kezelés Bizonyos, nem alapellátásbeli fogorvosi ellátások esetén önrész fizetendô Dánia Fogorvosi kezelés Általában 100 %-os önrész fizetendô, néhány sürgôs esetben 35 % -60 % Gyógyszerek A teljes költség nagyságának függvényében 100%, 50%, 25 %, 1 % 10

12 Észtország Kórházi ellátás Speciális jogosultság Gyógyszerek típus szerint Fogorvosi kezelés Ambuláns kezelés Finnország Orvosi ellátás Fogorvosi kezelés Kórházi kezelés Franciaország Orvosi kezelés Laboratóriumi tesztek Gyógyszerek Kórházi kezelés Görögország Gyógyszerek 25 % Naponta 25 EEK, max. a kórházi tartózkodás 10. napjáig Nem vonatkozik 18 év alatti gyerekekre és intenzív ellátást igénylô terhesség vagy gyermekszülés esetére 50 EEK-ig látogatásért 20 EEK 20 EEK+ az árkülönbözet 25 %-a 20 EEK+ az árkülönbözet 10 %-a, amennyiben 10 év alatti gyerekekrôl van szó, vagy a nemzeti nyugdíjbiztosítási törvény szerinti munkaképtelen személyrôl, vagy 63 évnél idôsebb biztosítottról 50 EEK+ az árkülönbözet 50 %-a, receptenként maximálisan 200 EEK összeghatárig 18 év alatti gyerekek számára önrész nélkül Felnôtteknek 100 % Évente egyszer 150 EEK-ig az EH térít a fogorvos által kiállított csekk alapján 50 EEK-ig magánorvos otthonában keresi fel 50 EEK-ig szakorvosi rendelôben EUR, extra díjtétel 15 EUR összeghatárig a rendelési idôn kívüli ellátásért 35 EUR (18 éven aluliak számára a fogorvosi ellátás ingyenes) 26 EUR/nap alapellátás esetén (18 évnél fiatalabb személyek max. 7 napig fizetik ezt az összeget) 22 EUR rendelôintézeti vizsgálatért 72 EUR ambuláns mûtétekért A kiadások 30 %-a A kiadások 40 %-a A kiadások 65 %-a kék címkével ellátott gyógyszerek esetében A kiadások 35 %-a fehér címkével ellátott gyógyszerek esetében A kiadások 35 %-a címke nélküli gyógyszerek esetében A kiadások 20 %-a vagy 10,67 EUR/nap 11

13 Hollandia Fogorvosi ellátás Gyógyszerek Kórházi kezelés Többnyire a paciens maga fizeti Az adott gyógyszer típusától függôen egyedi térítés A bevett színvonalon felüli ellátásért külön díjakat számolnak fel Izland Orvosi kezelés - általános magánorvos/ egészségügyi intézmény ISK alkalmanként - az orvos házi rendelôjében 1400 ISK alkalmanként Szakvizsgálat 2100 ISK+ a további költségek 40 %-a (maximálisan ISK) Írország Fogorvosi kezelés 100 % Kivételek: 15 év alatti gyerekek 25 % év között 50 % idôskorú és rokkant nyugdíjas % az alábbi esetekben nem kell önrészt fizetni: koronák, hidak, aranytömések Gyógyszerek Kortól függôen % Liechtenstein Orvosi kezelés és kórházi ellátás 67 CHF 30 napos idôtartam után (33,50 CHF év közötti személyeknek + nyugdíjasoknak) Litvánia Fogorv. kez. magánorvosnál 100 % Gyógyszerek 0 %, 10 %, 20 %, 50 % gyógyszertípusok szerint 100 % azon gyógyszerek esetében, amelyek nem szerepelnek a gyógyszerárjegyzékben Luxemburg Orvosi ellátás házhoz-hívás Egy hívás a legalacsonyabb díjtétel 20 %-a Minden további alkalom 28 napos idôszakon belül 5 % Orvosi ellátás rendelôben 5 %, az ellátásért max. 2,25 EUR Fogorvosi kezelés 38,25 EUR-ig önrész nélkül; 38,25 EUR felett 5 %-os önrész Gyógyszerek Normál kezelés 20 %; szakirányú kezelés 60 %; fontos gyógyszerek 0 % Kórházi kezelés 9,08 EUR/nap az elsô 30 nap idôtartamára 12

14 Nagy-Britannia Fogorvosi kezelés 80 %, max. 348 Fogorvosi vizsgálat 4,76 (kivéve a terhes nôket, a 16 év alatti gyerekeket és a tanulókat 18 éves korukig) Gyógyszerek 5,90 az orvosságért Kivételek: a 60 év feletti személyek, a gyerekek 18 éves korukig, a terhes nôk, azok a személyek, akik speciális gyógyszereket szednek és az önrész megfizetésének mentességérôl igazolással rendelkeznek Németország Orvosi/fogorvosi kezelés Gyógy és kötszerek Gyógyászati segédeszközök Gyógyító eljárások Orvosonként/fogorvosonként 10 euró rendelési díj negyedévente Nem kerül sor ismételt negyedéves díjfizetésre abban az esetben, ha a beteget az egyik orvostól másikhoz irányították Védôoltások, megelôzô és kontrollvizsgálatok esetén nem kell díjat fizetni A költségek 10%-ának megfelelô díj: minimum 5, maximum 10 euró, de a tényleges költségnél nem lehet magasabb Ha fix összegrôl, vagy szerzôdéses árról van szó, az ezen felüli költségeket teljes egészében a beteg fizeti Egyéb esetekben a betegpénztárnál szokásos költségek 10 százalékának megfelelô összeg fizetendô Minimum 5, maximum 10 euró ( Bizonyos segédeszközök esetén (pl. inkontinencia esetén pelenka használata) indikációnként maximum havonta 1x 10 euró fizetendô) A költségek 10%-ának megfelelô díj Továbbá vényenként 10 euró Napi 10 euró díj (évente maximum 28 naptári nap esetén) (Az adott naptári évben a kórház számára, utógyógykezelésre, valamint a nyugdíjbiztosítás által fizetett kórházi rehabilitáció esetén már fizetett díjak beszámításával) Kórházi kezelés Utógyógykezelés (közvetlenül egy kórházi kezeléshez kapcs. kórházi rehab.) Apa/Anya-gyerek kúra, kórházi megelôzés vagy rehabilitáció - Napi 10 euró díj (idôkorlát nélkül) Otthoni segítségnyújtás A költségek 10 százalékának megfelelô díj fizetése Naponta minimum 5, maximum 10 euró Otthoni betegápolás A költségek 10 százalékának megfelelô díj fizetése Vényenként 10 euró díj Díjfizetési kötelezettség maximum 28 naptári napra 13

15 Útiköltség A költségek 10 százalékának megfelelô díj fizetése: (Alapvetôen orvosi indokoltság minimum 5, maximum 10 euró, de a tényleges költségnél esetén jár a kórházi kezeléssel, nem lehet magasabb illetve az annak elkerülése érdekében végzett kórházi elôvagy utókezeléssel összefüggésben.) Norvégia Általános orvos által nyújtott 117 NOK napközben orvosi ellátás 168 NOK este, éjjel és hétvégén Orvos kiszállása lakásra 170 NOK napközben 290 NOK este, éjjel és hétvégén Szakorvos által nyújtott orv. ell. 201 NOK minden esetben Fogorvosi ellátás 100 % önrész Kék recept 36 %, max. 400 NOK a receptfelírás Más színû recept 100 % Kórházi kezelés Ingyenes 7 éven aluli gyermekek Minden ingyenes Olaszország Orvosi kezelés 36,15 EUR-ig Gyógyszerek 100 % Portugália Orvosi ellátás Gyógyszerek típustól függôen % Spanyolország Gyógyszerek Az intézmény jellegétôl függôen 1,50 5,0 EUR gyerekek és terhes anyák 0 % 40 % (a nyugdíjasokat kivéve) Svédország Orvosi ellátás SEK Akut járó beteg ellátás Kb. 250 SEK Gyógyszerek 900 SEK-ig 100 % 900 és SEK között % Évente max SEK Kórházi ellátás 80 SEK/nap 14

16 Szlovákia Orvosi ellátás Gyógyszerek Intézeti sürgôsségi ellátás Kórházi ellátás Az elsôdleges és másodlagos rendelôintézeti orvosi ellátást végzô orvos rendelôjének, illetve a fogorvos rendelôjének a felkeresésekor 20 Sk díjat kell fizetni. Receptenként 20 Sk + a gyógyszerek besorolásától függôen különbözô mértékû önrészt kell kifizetni. 20 Sk Mentesül a díjfizetés alól: az a személy, aki ugyanazon a napon ugyanazt az orvost keresi fel újból, azzal a céllal, hogy ugyanazzal a betegségével összefüggésben ismételt ellátást kapjon az olyan szellemi fogyatékos személy, akinek a betegsége életveszélyt jelent a beteg, illetve a környezete számára a hat évesnél fiatalabb gyermek Napi 50 Sk költségtérítés az intézeti egészségügyi ellátásért. Egy intézetben nyújtott szolgáltatásért legfeljebb 21 napi költségtérítést lehet felszámolni Mentesül a díjfizetés alól: az a személy, aki olyan állapotban van, hogy nem lehet kikérni a véleményét arról, beleegyezik-e az intézeti ellátásba aki kötelezôen gyógyítandó betegségben szenved az olyan terhes nôk, akiket veszélyeztetett terhességgel, vagy veszélyeztetett szüléssel vettek intézeti gondozásba a hat évesnél fiatalabb gyerekek a csecsemô és édesanyja, ha az édesanyát a csecsemôvel együtt vették intézeti kezelésbe az olyan szellemi fogyatékos személy, akinek a betegsége életveszélyt jelent a beteg, illetve a környezete számára Egészségügyi közlekedési szolg. Kilométerenként 2 Sk díj Mentesül a díjfizetés alól: az a személy, aki onkológiai, vagy kardiológiai gyógyellátásban részesül az a súlyos betegségben szenvedô személy, aki egészségi állapotánál fogva gépkocsival történô egyéni szállításra szorul1 az a személy, akit a kórházi ellátással összefüggésben egyik kórházból kell átszállítani egy másik kórházba. Szlovénia Orvosi ellátás 5 20 % Kórházi gyógykezelés 15 %-ig 15

17 A kéziratot rendelkezésre bocsátotta: OEP Nemzetközi és Európai Integrációs Fôosztály Kiadó: Miniszterelnöki Hivatal EU Tájékoztató Szolgálat Budapest, 2004

a recepten található tételenként 4,25 EUR 7,70 9,0 EUR/nap a biztosított részére 10 15 EUR a biztosított eltartott családtagjai részére

a recepten található tételenként 4,25 EUR 7,70 9,0 EUR/nap a biztosított részére 10 15 EUR a biztosított eltartott családtagjai részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az önrészekre vonatkozó tudnivalók tájékoztató jellegűek, az illetékes külföldi egészségbiztosítási összekötő szerv által megadott információkon alapulnak.

Részletesebben

a recepten található tételenként 4,25 EUR 7,70 9,0 EUR/nap a biztosított részére EUR a biztosított eltartott családtagjai részére

a recepten található tételenként 4,25 EUR 7,70 9,0 EUR/nap a biztosított részére EUR a biztosított eltartott családtagjai részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az önrészekre vonatkozó tudnivalók tájékoztató jellegűek, az illetékes külföldi egészségbiztosítási összekötő szerv által megadott információkon alapulnak!

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A biztosítottak körében már ismert E-111 jelű nyomtatványt 2005. november 1-jétől Magyarországon

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Magyar állampolgár hallgatók egészségbiztosítása Amennyiben az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Dr. Hódi Sándor Főosztályvezető-helyettes Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály Tematika 1. Egészségügyi ellátások

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

Egészségügyi ellátás az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban való ideiglenes tartózkodás alatt Gyakorlati útmutató

Egészségügyi ellátás az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban való ideiglenes tartózkodás alatt Gyakorlati útmutató Egészségügyi ellátás az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban való ideiglenes tartózkodás alatt Gyakorlati útmutató Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot:

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot: A jogosultság igazolása során első lépésként a beteg állampolgárságát kell megállapítani. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 26. par. (2) bekezdése alapján "a beteg - amennyiben ezt egészségi

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el.

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el. TÁJÉKOZTATÓ A magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint Magyarországgal egészségügyi ellátásra

Részletesebben

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z 3 5 2 9 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Tel.: (46) 555-666, Fax: (46) 555-601 E-mail: igazgato@misek.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Nyomtatványkitöltő kisokos

Nyomtatványkitöltő kisokos A legtipikusabb formanyomtatványok, melyekre Önnek is szüksége lehet abban az esetben, ha magyar munkavállalóként Ausztriában szeretne munkát vállalni Bejelentkezési lap (Meldezettel) A Meldezettel az

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály Az EGT tagállamokban biztosítottak TAJ kártya érvénytelenítéséről Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2009. szeptember 12. Balatonfüred Jogszabályi háttér

Részletesebben

Változó kedvezmények és díjtételek

Változó kedvezmények és díjtételek Változó kedvezmények és díjtételek 2007. május 1-jén lépett hatályba a közforgalmú személyszállítási kedvezményekről szóló 85/2007 (IV 25.) sz. Kormány rendelet, mely mind a helyi, mind a helyközi közlekedésben

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Konferencia 2013. November 14. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A 2011/24/EU irányelv fő elvi

Részletesebben

Egészségügyi ellátás külföldön, a külföldön dolgozók biztosítási jogviszonya, ellátása Magyarországon Gyakran ismételt kérdések

Egészségügyi ellátás külföldön, a külföldön dolgozók biztosítási jogviszonya, ellátása Magyarországon Gyakran ismételt kérdések Egészségügyi ellátás külföldön, a külföldön dolgozók biztosítási jogviszonya, ellátása Magyarországon Gyakran ismételt kérdések 1. EGT tagállamban dolgozónak kell-e Magyarországon jeleznie, hogy külföldön

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI

A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI KIKÜLDETÉS AZ EGT TERÜLETÉRE 883/2004, 987/2009.EK rendelet - Koordináció, nem harmonizáció! Alapelvek: - Egy ország joghatósága - Azonos elbírálás - Szerzett jogok megtartása -

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Cipruson

Az Ön szociális biztonsági jogai. Cipruson Az Ön szociális biztonsági jogai Cipruson A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA. Siófok, 2014. április 3.

A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA. Siófok, 2014. április 3. A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA Siófok, 2014. április 3. A MAGYARORSZÁGI JOGI HÁTTÉR 1997. Évi LXXXIII törvény 83. (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás. Alaptörvény 15. cikk (1)

Részletesebben

Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS

Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS Az ELTE ÁJTK a (a továbbiakban: KÖB) pályázatot ír ki Kari Kiutazási Támogatás elnyerésére. I. A pályázat célja Azon hallgatók előfinanszírozott, egyszeri Kari

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Hirdetmény szolgáltatás díjairól forgalmazott és már nem forgalmazott lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 22-i ülésére

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 22-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET, VESZPRÉM VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ Szám: 02/21/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet TISZTELT BETEGEINK! A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokértszolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat kell fizetni (a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott,

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.12.13. COM(2016) 815 final ANNEX 1 MELLÉKLET Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet,

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010.

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010. Közlekedés az EU-ban Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. A Közlekedés Jogosítvány Az EU bármely tagállamában megszerzett jogosítvány az egész Európai Unión belül érvényes. Az Európai

Részletesebben

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása Párniczky Tibor IX. Pénztárkonferencia - Eger - 2006. november 8.-9. Tájékoztató Melyik Európa? A szabályozás területeiről Tagok jogai Intézményi szabályozás

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Vonatkozó jogszabály: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Módosította: 189/2011. (IX.19.)

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik.

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik. Utazási kedvezmények 1./Kedvezmények a közforgalmú vasutak vonalain Díjmentes utazásra jogosult korlátlan számban a 65. életéve betöltésétől a magyar állampolgár a 2. kocsiosztályon, személyi igazolványa

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG 01/15-ös tanév Erasmus kiegészítő támogatás pályázati kiírása és a csatolandó dokumentumok Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: EHSZÖB) az

Részletesebben

TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT. 2012.03.01 dátum. 2012.03.01 dátum 2012.03.01

TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT. 2012.03.01 dátum. 2012.03.01 dátum 2012.03.01 XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ottinger Vilmos Gazdasági igazgató 2012.03.01 dátum A dokumentáció kódja: Változat száma: SZAB- TÉRÍTÉSI 09

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

- 70 éves kortól 1 700,-

- 70 éves kortól 1 700,- TISZTELT BETEGEINK! A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokértszolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat kell fizetni (a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

6. Utazási kedvezmény*

6. Utazási kedvezmény* 51 6. Utazási * Tartalomjegyzék 85/2007 (IV. 25.) Kormány Rendelet 51 Hol, mely területen vehető igénybe a? 51 Milyen személyszállításban vehető igénybe a? 51 Ki jogosult a re? 51 A kiadvány az 2015. 07.

Részletesebben

Esettanulmányok Magyarországon dolgozó külföldiek és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog

Esettanulmányok Magyarországon dolgozó külföldiek és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog Esettanulmányok és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog Siklós Márta Elek Diána 2015. május 7. Budapest Esettanulmányok Külföldi munkavállalók dolgozó külföldiek Áttekintés

Részletesebben

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján.

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010 (IV.30.) önkormányzati rendelete a közoktatásban alkalmazandó térítési-, illetve tandíjak helyi szabályozásáról Tápiószecső Nagyközség

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.)

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (Egységes szerkezetben a módosításról

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 207. -ának (2)

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Miért érdemes pályázni? Erasmus + Hogyan pályázzak? Pályázási szempontok Ösztöndíj Nyelvismeret fejlesztése Szakmai ismeretek bővítése Új iskola-, oktatási

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

102/1995. (VIII.25.) Korm. rend

102/1995. (VIII.25.) Korm. rend 102/1995. (VIII.25.) Korm. rend Statisztikai adatok 2013 évi 51 milliárd forinttal szemben idén 54 milliárd forint körüli a táppénz budget, a táppénzjogosultak száma a 2010. évi 3 millió 474 ezerről 2013-ra

Részletesebben

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos XXII. Magyarországi Egészségügyi Napok, Debrecen 2015. október 7-9. Irányadó jogszabályok - Az

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni!

Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni! A rendszeres szociális támogatás kérelméhez csatolandó igazolások és a pontrendszer (amennyiben az adott eset fennáll). Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni! Kötelező igazolások

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÉS BETEGJOGOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÉS BETEGJOGOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÉS BETEGJOGOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. december 07. Bárdos Cecília nemzetközi referens ELŐZMÉNYEK:

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot . 7-ágaywéa Hivatala szám. T`40 3jA~3 Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága trkezctt' 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben