I. Sürgôs/szükséges ellátás. II. Teljes ellátás. III. Gyógykezelési célú utazás. IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Sürgôs/szükséges ellátás. II. Teljes ellátás. III. Gyógykezelési célú utazás. IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni?"

Átírás

1

2 Bevezetés 2 I. Sürgôs/szükséges ellátás 3 II. Teljes ellátás 6 III. Gyógykezelési célú utazás 8 IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni? 10 1

3 Bevezetés A z Európai Unió akcióprogramokra épülô közös szociálpolitikája nem tûzte ki célul egységes európai szociális biztonsági jog kialakítását, így e téren nincsenek olyan, közvetlenül kötelezô szabályok, amelyek az immár huszonöt különbözô tagállami jog helyébe lépve egységes európai szociális kódexet alkothatnának. Az huszonötök társadalombiztosítási joga tehát harmonizáció helyett koordinációra épül. Az EU csupán arra törekszik, hogy a személyek szabad mozgásának jogával élô, tagállamok között vándorló uniós állampolgárok és családtagjaik részére valamennyi tagország területén biztosítsa az ellátások igénybevételére való jogosultságot. E koordináció jogforrása az 1408/71/EGK, illetve a végrehajtására kiadott 574/72/EGK rendelet (a továbbiakban együtt: Rendelet). A társadalombiztosítás terén tehát továbbra is minden tagállamban alapvetôen a helyi jogszabályok érvényesek. Azt viszont, hogy egy másik tagállam állampolgárai közül ki, mikor és milyen mértékben tartozik ezeknek a helyi jogszabályoknak a hatálya alá, az uniós szabályozás határozza meg. (Bôvebben lásd: Uniós Egészségbiztosítási Füzetek 1.) Mire tarthatunk igényt a rendeletek alapján, ha egy másik tagállamba utazunk? 1 Itthon megszerzett jogainkat más tagállamok elismerik. 2 Ha itthon már rendelkezünk biztosítással, nem kell újból biztosításba lépnünk a másik tagállamban, azaz a szabályozás kizárja a kétszeres biztosítást. 3 Egyetlen tagállamban sem érhet hátrányos megkülönböztetés azon az alapon, hogy más állam állampolgárai vagyunk. 4 Korábbi biztosításunk nem vész el: a biztosításban töltött idôt, illetve a szolgálati idôt az egészségbiztosítési szolgáltatások nyújtásakor valamennyi tagországban figyelembe veszik. A fenti alapelvekre tekintettel a magyar állampolgárok is sürgôs/szükséges egészségügyi ellátást, teljes egészségügyi ellátást, vagy hazai helyett külföldi gyógykezelést kaphatnak az EU tagállamaiban attól függôen, hogy átmenetileg vagy végleges ottlakás céljával, illetôleg kifejezetten valamilyen gyógykezelés igénybevétele miatt tartózkodnak az adott tagállamban. 2

4 I. Sürgôs/szükséges ellátás A mennyiben valamely uniós ország polgára átmenetileg, turistaként tartózkodik egy másik tagországban, ugyanolyan feltételekkel kaphat sürgôsségi betegellátást, mint az adott ország állampolgárai. Magyarország esetében ehhez a kiutazás elôtt mindössze az E 111 számú formanyomtatványt kell felvenni a lakóhelye szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál. Ha viszont valaki munkát vállal valamely EU-tagállam területén, akkor ez utóbbi ország jogszabályai vonatkoznak rá, ott kell biztosítást fizetnie és ott válik jogosulttá az egészségügyi ellátásokra. E szabály alól csak azok mentesülnek, akiket a munkáltatójuk munkavégzés céljából küld valamely más uniós tagállamba. A kiküldöttek Magyarországon maradnak biztosítottak, mintha továbbra is itt dolgoznának, de a munkavégzés helye szerinti tagállamban is igénybe vehetik az egészségügyi ellátásokat. (Bôvebben lásd: Uniós Egészségbiztosítási Füzetek 2.) Az E 111 jelû nyomtatvánnyal ellátásra jelentkezô jogosult részére mindenekelôtt a halaszthatatlanul szükséges egészségügyi szolgáltatások nyújthatók (22. cikk 1. bekezdés a. pont). E kategóriába tartozik minden olyan szolgáltatás, amelynek elmaradása az életet vagy a testi épséget súlyosan veszélyezteti, illetôleg súlyos egészségkárosodással jár. Az ellátást mindaddig nyújtani kell, amíg a beteg elbocsátható állapotba nem kerül, illetve egészségi állapotát tekintve biztonságosan visszatérhet abba az országba, ahol biztosítva van. Kétségek felmerülése esetén az ellátás halaszthatatlanul szükséges voltáról a kezelôorvos dönt. A fent említett eseteken túl a halaszthatatlan ellátások körébe tartozik még a dialízis kezelés, az oxigénterápia, valamint minden, a szüléssel anyasággal kapcsolatos, azonnal szükséges beavatkozás a terhesség 38. hetének a megkezdéséig. Jogosultság sürgôs/szükséges ellátásra Halaszthatatlanul szükséges egészségügyi szolgáltatások: Minden olyan orvosi ellátás, amelynek elmaradása az életet vagy a testi épséget súlyosan veszélyezteti, illetôleg súlyos egészségkárosodással járhat Dialízis kezelés Oxigénterápia Szüléssel anyasággal kapcsolatos, azonnal szükséges beavatkozások a terhesség 38. hetéig Hosszabb távra tervezett külföldi tartózkodás idôtartamától függôen orvosilag szükségessé váló egészségügyi szolgáltatások 3

5 Az E 111-essel ellátásra jelentkezô személyek mindazonáltal július 1- tôl kezdôdôen a halaszthatatlanul szükséges ellátásokon túl minden olyan egészségügyi szolgáltatásban is részesülhetnek az adott tagállam biztosítottjaira vonatkozóan érvényes feltételek mellett, amelyek a tartózkodásuk tervezett hosszától függôen orvosilag szükségessé válnak. Amennyiben tehát az igényelt ellátást a beteg állapotára való tekintettel nem feltétlenül szükséges rövid idôn belül nyújtani, az egészségügyi szolgáltatónak figyelembe kell vennie, hogy az illetô személy milyen hosszú idôt kíván az adott tagállamban tölteni. Orvosilag szükségesnek tehát nem csak a halaszthatatlan ellátás minôsülhet, hanem minden olyan további szolgáltatás is, amely az életveszély, illetve a maradandó egészségkárosodás elhárításához a tartózkodás tervezett hossza alatt bármikor elengedhetetlenné válhat. E szükségesség meglétérôl a körülmények mérlegelésével a kezelôorvos dönt. ELLÁTÁS KÖLTSÉGE. A valamely uniós országban orvosi ellátást igénybe vevô magyar állampolgárok itthoni egészségbiztosítása alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindazokat az egészségügyi szolgáltatásokat kifizeti, amelyeket az adott tagállam állampolgárainak is fizet a biztosítójuk ezeket tehát külföldön térítésmentesen kapjuk. Azon ellátásokért viszont, amelyekért az adott tagállam állampolgárai is maguk fizetnek, a magyaroknak szintén fizetniük kell. Mindez az azonos elbírálás elvébôl következik. ELLÁTÁS IGÉNYLÉSE. Az ellátás igénylésére az E 111 számú formanyomtatvány szolgál, amely a TAJ-kártya, a személyi igazolvány és a biztosítási jogviszony jogcímét igazoló dokumentum bemutatása ellenében azonnal, térítésmentesen beszerezhetô bármelyik, a lakóhelyünkhöz legközelebb esô Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Nyilvántartási Osztályán. A biztosítási jogviszony jogcímét az alábbi dokumentumok igazolják: Keresô tevékenységet végzôk esetében: munkáltatói igazolás, tagsági jogviszonyt igazoló cégigazolás, stb. Nyugdíjasoknál: nyugdíjas igazolvány, vagy nyugdíjmegállapító határozat, illetôleg bármely más dokumentum, amibôl kétséget kizáróan megállapítható, hogy az illetô nyugdíjban részesül Tanulóknál: az iskola által kiadott hallgatói jogviszony-igazolás, iskolalátogatási igazolás Kiskorú magyar állampolgároknál: a személyes adatokat és a magyarországi lakóhelyet igazoló dokumentum Eltartott közeli hozzátartozóknál: eltartói nyilatkozat 4

6 Mit tegyünk, ha nincs E 111-es nyomtatványunk? E111-es nyomtatvány hiányában is megkapható a szükséges ellátás, csupán fizetni kell vagy többet kell fizetni érte. Nyomtatvány alapján az ellátás költségeit az az egészségbiztosító vállalja, amelyiknél az illetô személy biztosítva van, annak hiányában viszont mindenki maga viseli a költségeket. Ilyen esetekben az ellátásért helyben kell fizetni. Mindazonáltal ilyenkor is van lehetôség arra, hogy a szóban forgó összeg egy részét az érintett a hazatérése után 30 napon belül a lakóhelye szerinti Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál visszaigényelje. Hangsúlyozandó, hogy nem a teljes összeget kapja vissza, hanem csak azt a részt, amelyet a biztosítójának akkor kellett volna kifizetnie, ha lett volna a birtokában E 111-es az ellátás igénybevételekor. Ez esetben ugyanis a szolgáltató olyan árat számolt volna föl, amilyet a többi, helyben biztosított ellátása után kap az egészségbiztosítóktól, nyomtatvány nélkül viszont nincs azonos elbírálási kötelezettsége, azaz a piaci árat érvényesítheti. Az E 111-es nyomtatvány alapesetben három hónapos érvényességgel adható ki, ami azonban szükség szerint és a jogosultság további igazolásával természetesen meghosszabbítható. Bizonyos személyi kategóriák (az adott tagállamban tanuló diákok, nyugdíjasok, kiküldött dolgozók, stb.) esetében az alap érvényességi idô hosszabb is lehet, de ezekben az esetekben sem haladhatja meg az egy évet. A nyomtatványt közvetlenül annak az orvosnak, egészségügyi szolgáltatónak kell átadni, akitôl az ellátást kérjük. Németország azonban kivétel, ott a nyomtatvánnyal a jelenlegi szabályozás értelmében az ellátás igénybevétele elôtt lehetôleg már a megérkezésünket követôen a tartózkodási helyünkhöz legközelebb esô, általunk szabadon megválasztott betegbiztosítási pénztárhoz (Krankenkasse) kell fordulni, amely az E 111-est egy egészségügyi elszámoló lapra (Betreungsschein/Krankenschein) cseréli. A késôbbiekben ezt az elszámoló lapot kell kezelés esetén az orvosnak átadni.fontos, hogy a nyomtatványnak akkor kell rendelkezésre állnia, amikor az orvoshoz fordulunk, utólag nem állítható ki. Az adott tagország állampolgáraival azonos elbírálásra csak az tarthat igényt, aki a nyomtatványt bemutatja akinél nincs nyomtatvány az egészségügyi szolgáltató által megállapított díjat köteles fizetni. 5

7 II. Teljes ellátás Á Magyar biztosítás, külföldi lakóhely mennyiben valaki Magyarországon biztosított, de ô maga és családtagjai egy másik uniós tagállamban laknak, akkor lehetôsége van arra, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat a biztosítása szerinti állam terhére a vele együtt élô családtagokkal együtt a lakóhelyén is igénybe vegye. Ennek feltétele az E 106 számú formanyomtatvány beszerzése az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi és Európai Integrációs Fôosztályán. ELLÁTÁS KÖLTSÉGE. A magyarországi biztosítás alapján az összes külföldi egészségügyi ellátás költségét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fizeti. ELLÁTÁS IGÉNYLÉSE. Az egészségügyi ellátás igénylésére hazai biztosítotti jogviszony, de külföldi lakóhely esetén az E 106 jelû formanyomtatvány szolgál. Ezt a nyomtatványt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi és Európai Integrációs Fôosztálya a TAJ-kártya, a magyar biztosítási jogviszony jogcímét igazoló dokumentum, a másik tagállam- 6

8 ban fennálló lakóhelyrôl szóló igazolás, valamint a közeli hozzátartozói jogviszonyról szóló igazolás felmutatása esetén térítésmentesen állítja ki. Az E 106-os nyomtatvány egy évre szóló érvényességgel adható ki, de annak leteltével a jogosultság igazolása után korlátlan számú alkalommal hosszabbítható. A nyomtatványt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár küldi el a külföldi lakóhely szerinti betegbiztosítónak. Áttelepülô nyugdíjasok Nyugdíjasként a magyar állampolgároknak is lehetôségük van arra az Európai Unióban, hogy áttelepüljenek valamely másik tagállamba, amennyiben rendelkeznek az ehhez szükséges anyagi fedezettel. Az esetükben az egészségügyi szolgáltatások teljes köre igénybe vehetô, nem csak a sürgôsségi ellátások. A kiutazás elôtt mindössze az E 121 számú formanyomtatványt kell felvenniük a lakóhely szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál. ELLÁTÁS KÖLTSÉGE. A Magyarországon megállapított nyugdíj alapján az összes külföldi egészségügyi ellátás költségét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fizeti. ELLÁTÁS IGÉNYLÉSE. Az ellátás igénylésére az E 121 számú formanyomtatvány szolgál, amelyet a TAJ-kártya, a személyi igazolvány, a nyugdíjas igazolvány (vagy nyugdíjmegállapító határozat, illetôleg bármely más dokumentum, amibôl kétséget kizáróan megállapítható, hogy az illetô nyugdíjban részesül) bemutatása ellenében azonnal, térítésmentesen állítanak ki az illetô lakóhelyéhez legközelebb esô Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Nyilvántartási Osztályán. A nyomtatvány annak állítható ki, aki véglegesen áthelyezi a lakóhelyét egy másik EU tagállamba. A lakóhely végleges áthelyezésének tényét a nyomtatvány kiállításához az alábbi dokumentumokkal kell igazolni: 1 2 A választott lakóhely szerinti tagállam jogszabályai szerinti lakcímbejelentô A magyarországi állandó lakóhely megszüntetésérôl szóló határozat, vagy bejegyzés a személyi igazolványban Az E 121-es nyomtatvány egy évre szóló érvényességgel adható ki, ennek leteltével a jogosultság további igazolása után korlátlan számú alkalommal hosszabbítható. A nyomtatványt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár küldi el külföldi lakóhely szerinti betegbiztosítónak. 7

9 III. Gyógykezelési célú utazás Á Rendelet lehetôséget biztosít arra, hogy ha itthon nem jutunk hozzá a szükséges gyógykezeléshez, akkor azt valamelyik másik tagállamban vegyük igénybe (22. cikk 1. bekezdés c. pont, illetve 2. bekezdés második mondat). Ez a jog a magyar biztosítás alapján itthon is nyújtható ellátásokra csak akkor vonatkozik, ha azokhoz az általában szükséges idôn belül nem lehet hozzájutni. A Bárki kérheti Külföldi gyógykezelésrôl döntô orvosi bizottság eljárását kezdeményezheti: 1 a beteg 2 a beteg hozzátartozója 3 a beteg kezelôorvosa külföldi gyógykezeléshez támogató orvosi szakvéleményt, valamint az E 112 jelû formanyomtatványt kell beszerezni. Ez utóbbit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi és Európai Integrációs Fôosztálya állítja ki. GYÓGYKEZELÉS KÖLTSÉGE. A magyarországi biztosítás és a külföldi kezelés indokoltságát alátámasztó orvosi szakvélemény alapján az összes külföldi egészségügyi ellátás költségét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fizeti. GYÓGYKEZELÉS IGÉNYLÉSE. Külföldi gyógykezelés költségeihez az Országos Egészségbiztosítási Pénztár akkor járul hozzá, ha az érintett beteg elôzetesen beszerezte az annak indokoltságát alátámasztó orvosi szakvéleményt. Ez utóbbit a jelenlegi szabályozás szerint a gyógykezelés jellege sze- 8

10 Aszolgáltatások szabad áramlása útjában nincs korlát. Mindenki olyan szolgáltatást és ott vesz igénybe, amilyet, és ahol csak szeretne. Csupán az lehet kérdéses, hogy a választott kezelést Mit tegyünk, ha nincs E 112-es nyomtatványunk? az állam fizeti-e vagy a beteg. A szolgáltatások szabad áramlásának elvével együtt ugyanis nem mondták ki a szabadon áramló szolgáltatások állami megtérítésének elvét is. Vagyis a saját költségére bárki bárhol és bármilyen szolgáltatást igénybe vehet. Az államok a költségeket csak meghatározott feltételek teljesítése esetén vállalják át, és e feltételeket joguk van szabadon megállapítani. rint illetékes országos intézet orvosi bizottsága nyújtja a 227/2003-as kormányrendelet alapján, az annak mellékletében elôírt formanyomtatványon. (A szakvélemény testületi vélemény, nem egy személy véleménye, s a nyomtatványt az országos intézet bélyegzôje hitelesíti.) A külföldi gyógykezelés indokoltságáról tehát kizárólag orvosok döntenek, nem pedig a biztosító vagy a minisztérium hivatalnokai. Miután a szükséges gyógykezelés jellege szerint illetékes országos intézetek szakmai bizottságai úgy döntöttek, hogy külföldi kezelésre van szükség, az egészségbiztosító támogatást nyújt a költségekhez. A döntést az anyagiak tehát nem befolyásolják. Az országos intézet orvosi bizottságának szakvéleménye alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi és Európai Integrációs Fôosztálya az E 112 számú formanyomtatvány kiállításával igazolja, hogy vállalja a gyógykezelés költségeit. További információk Országos Egészségbiztosítás Pénztár Tel: +36(40) EU-vonal Tel: +36(80) EU-honlap ment_so cial/soc-prot/social/index_en.htm 9

11 IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni? Önrészfizetési kötelezettség az egyes EGT-tagállamokban Ausztria A Krankenschein (betegjegy) 3,63 EUR kiállítása egyes lakossági csoportoknak (gyerekek, nyugdíjasok) 0 EUR Gyógyszerek A recepten található tételenként 4,25 EUR Kórházi ellátás 7,70 9,0 EUR/nap a biztosított részére EUR a biztosított családtagjai részére Belgium Orvosi/Fogorvosi kezelés Gyógyszerek Kórházi kezelés Általában 25%-os, egyes esetekben 40%-os önrész lehetséges A csoport (komoly megbetegedés) nincs önrész B csoport (szükséges gyógyszerek) 25 %, max. 9,30 EUR C csoport (kevésbé szükséges gyógyszerek) 50 %, max. 15,49 EUR CS csoport (általános gyógyszerek) 60 % Cx csoport (például hormonális fogamzásgátló) 80 % Receptre kiadott gyógyszerek esetében max. 1,00-2,00 EUR receptenként Napi hozzájárulás (elhelyezés többágyas szobában) 12,07 EUR (egyes személyek, pl. eltartott gyermek esetében csupán 4,29 EUR) A kezelés típusa szerint egyszeri átalány-illeték 27,27 EUR átalány hozzájárulás a gyógyszerekhez 0,62 EUR/nap Ciprus Orvos/fogorvos felkeresése 1 CY fogsor 40 CY (nem kell fizetni a szociális támogatás keretében felírt protézisért) Csehország Fogorvosi kezelés Bizonyos, nem alapellátásbeli fogorvosi ellátások esetén önrész fizetendô Dánia Fogorvosi kezelés Általában 100 %-os önrész fizetendô, néhány sürgôs esetben 35 % -60 % Gyógyszerek A teljes költség nagyságának függvényében 100%, 50%, 25 %, 1 % 10

12 Észtország Kórházi ellátás Speciális jogosultság Gyógyszerek típus szerint Fogorvosi kezelés Ambuláns kezelés Finnország Orvosi ellátás Fogorvosi kezelés Kórházi kezelés Franciaország Orvosi kezelés Laboratóriumi tesztek Gyógyszerek Kórházi kezelés Görögország Gyógyszerek 25 % Naponta 25 EEK, max. a kórházi tartózkodás 10. napjáig Nem vonatkozik 18 év alatti gyerekekre és intenzív ellátást igénylô terhesség vagy gyermekszülés esetére 50 EEK-ig látogatásért 20 EEK 20 EEK+ az árkülönbözet 25 %-a 20 EEK+ az árkülönbözet 10 %-a, amennyiben 10 év alatti gyerekekrôl van szó, vagy a nemzeti nyugdíjbiztosítási törvény szerinti munkaképtelen személyrôl, vagy 63 évnél idôsebb biztosítottról 50 EEK+ az árkülönbözet 50 %-a, receptenként maximálisan 200 EEK összeghatárig 18 év alatti gyerekek számára önrész nélkül Felnôtteknek 100 % Évente egyszer 150 EEK-ig az EH térít a fogorvos által kiállított csekk alapján 50 EEK-ig magánorvos otthonában keresi fel 50 EEK-ig szakorvosi rendelôben EUR, extra díjtétel 15 EUR összeghatárig a rendelési idôn kívüli ellátásért 35 EUR (18 éven aluliak számára a fogorvosi ellátás ingyenes) 26 EUR/nap alapellátás esetén (18 évnél fiatalabb személyek max. 7 napig fizetik ezt az összeget) 22 EUR rendelôintézeti vizsgálatért 72 EUR ambuláns mûtétekért A kiadások 30 %-a A kiadások 40 %-a A kiadások 65 %-a kék címkével ellátott gyógyszerek esetében A kiadások 35 %-a fehér címkével ellátott gyógyszerek esetében A kiadások 35 %-a címke nélküli gyógyszerek esetében A kiadások 20 %-a vagy 10,67 EUR/nap 11

13 Hollandia Fogorvosi ellátás Gyógyszerek Kórházi kezelés Többnyire a paciens maga fizeti Az adott gyógyszer típusától függôen egyedi térítés A bevett színvonalon felüli ellátásért külön díjakat számolnak fel Izland Orvosi kezelés - általános magánorvos/ egészségügyi intézmény ISK alkalmanként - az orvos házi rendelôjében 1400 ISK alkalmanként Szakvizsgálat 2100 ISK+ a további költségek 40 %-a (maximálisan ISK) Írország Fogorvosi kezelés 100 % Kivételek: 15 év alatti gyerekek 25 % év között 50 % idôskorú és rokkant nyugdíjas % az alábbi esetekben nem kell önrészt fizetni: koronák, hidak, aranytömések Gyógyszerek Kortól függôen % Liechtenstein Orvosi kezelés és kórházi ellátás 67 CHF 30 napos idôtartam után (33,50 CHF év közötti személyeknek + nyugdíjasoknak) Litvánia Fogorv. kez. magánorvosnál 100 % Gyógyszerek 0 %, 10 %, 20 %, 50 % gyógyszertípusok szerint 100 % azon gyógyszerek esetében, amelyek nem szerepelnek a gyógyszerárjegyzékben Luxemburg Orvosi ellátás házhoz-hívás Egy hívás a legalacsonyabb díjtétel 20 %-a Minden további alkalom 28 napos idôszakon belül 5 % Orvosi ellátás rendelôben 5 %, az ellátásért max. 2,25 EUR Fogorvosi kezelés 38,25 EUR-ig önrész nélkül; 38,25 EUR felett 5 %-os önrész Gyógyszerek Normál kezelés 20 %; szakirányú kezelés 60 %; fontos gyógyszerek 0 % Kórházi kezelés 9,08 EUR/nap az elsô 30 nap idôtartamára 12

14 Nagy-Britannia Fogorvosi kezelés 80 %, max. 348 Fogorvosi vizsgálat 4,76 (kivéve a terhes nôket, a 16 év alatti gyerekeket és a tanulókat 18 éves korukig) Gyógyszerek 5,90 az orvosságért Kivételek: a 60 év feletti személyek, a gyerekek 18 éves korukig, a terhes nôk, azok a személyek, akik speciális gyógyszereket szednek és az önrész megfizetésének mentességérôl igazolással rendelkeznek Németország Orvosi/fogorvosi kezelés Gyógy és kötszerek Gyógyászati segédeszközök Gyógyító eljárások Orvosonként/fogorvosonként 10 euró rendelési díj negyedévente Nem kerül sor ismételt negyedéves díjfizetésre abban az esetben, ha a beteget az egyik orvostól másikhoz irányították Védôoltások, megelôzô és kontrollvizsgálatok esetén nem kell díjat fizetni A költségek 10%-ának megfelelô díj: minimum 5, maximum 10 euró, de a tényleges költségnél nem lehet magasabb Ha fix összegrôl, vagy szerzôdéses árról van szó, az ezen felüli költségeket teljes egészében a beteg fizeti Egyéb esetekben a betegpénztárnál szokásos költségek 10 százalékának megfelelô összeg fizetendô Minimum 5, maximum 10 euró ( Bizonyos segédeszközök esetén (pl. inkontinencia esetén pelenka használata) indikációnként maximum havonta 1x 10 euró fizetendô) A költségek 10%-ának megfelelô díj Továbbá vényenként 10 euró Napi 10 euró díj (évente maximum 28 naptári nap esetén) (Az adott naptári évben a kórház számára, utógyógykezelésre, valamint a nyugdíjbiztosítás által fizetett kórházi rehabilitáció esetén már fizetett díjak beszámításával) Kórházi kezelés Utógyógykezelés (közvetlenül egy kórházi kezeléshez kapcs. kórházi rehab.) Apa/Anya-gyerek kúra, kórházi megelôzés vagy rehabilitáció - Napi 10 euró díj (idôkorlát nélkül) Otthoni segítségnyújtás A költségek 10 százalékának megfelelô díj fizetése Naponta minimum 5, maximum 10 euró Otthoni betegápolás A költségek 10 százalékának megfelelô díj fizetése Vényenként 10 euró díj Díjfizetési kötelezettség maximum 28 naptári napra 13

15 Útiköltség A költségek 10 százalékának megfelelô díj fizetése: (Alapvetôen orvosi indokoltság minimum 5, maximum 10 euró, de a tényleges költségnél esetén jár a kórházi kezeléssel, nem lehet magasabb illetve az annak elkerülése érdekében végzett kórházi elôvagy utókezeléssel összefüggésben.) Norvégia Általános orvos által nyújtott 117 NOK napközben orvosi ellátás 168 NOK este, éjjel és hétvégén Orvos kiszállása lakásra 170 NOK napközben 290 NOK este, éjjel és hétvégén Szakorvos által nyújtott orv. ell. 201 NOK minden esetben Fogorvosi ellátás 100 % önrész Kék recept 36 %, max. 400 NOK a receptfelírás Más színû recept 100 % Kórházi kezelés Ingyenes 7 éven aluli gyermekek Minden ingyenes Olaszország Orvosi kezelés 36,15 EUR-ig Gyógyszerek 100 % Portugália Orvosi ellátás Gyógyszerek típustól függôen % Spanyolország Gyógyszerek Az intézmény jellegétôl függôen 1,50 5,0 EUR gyerekek és terhes anyák 0 % 40 % (a nyugdíjasokat kivéve) Svédország Orvosi ellátás SEK Akut járó beteg ellátás Kb. 250 SEK Gyógyszerek 900 SEK-ig 100 % 900 és SEK között % Évente max SEK Kórházi ellátás 80 SEK/nap 14

16 Szlovákia Orvosi ellátás Gyógyszerek Intézeti sürgôsségi ellátás Kórházi ellátás Az elsôdleges és másodlagos rendelôintézeti orvosi ellátást végzô orvos rendelôjének, illetve a fogorvos rendelôjének a felkeresésekor 20 Sk díjat kell fizetni. Receptenként 20 Sk + a gyógyszerek besorolásától függôen különbözô mértékû önrészt kell kifizetni. 20 Sk Mentesül a díjfizetés alól: az a személy, aki ugyanazon a napon ugyanazt az orvost keresi fel újból, azzal a céllal, hogy ugyanazzal a betegségével összefüggésben ismételt ellátást kapjon az olyan szellemi fogyatékos személy, akinek a betegsége életveszélyt jelent a beteg, illetve a környezete számára a hat évesnél fiatalabb gyermek Napi 50 Sk költségtérítés az intézeti egészségügyi ellátásért. Egy intézetben nyújtott szolgáltatásért legfeljebb 21 napi költségtérítést lehet felszámolni Mentesül a díjfizetés alól: az a személy, aki olyan állapotban van, hogy nem lehet kikérni a véleményét arról, beleegyezik-e az intézeti ellátásba aki kötelezôen gyógyítandó betegségben szenved az olyan terhes nôk, akiket veszélyeztetett terhességgel, vagy veszélyeztetett szüléssel vettek intézeti gondozásba a hat évesnél fiatalabb gyerekek a csecsemô és édesanyja, ha az édesanyát a csecsemôvel együtt vették intézeti kezelésbe az olyan szellemi fogyatékos személy, akinek a betegsége életveszélyt jelent a beteg, illetve a környezete számára Egészségügyi közlekedési szolg. Kilométerenként 2 Sk díj Mentesül a díjfizetés alól: az a személy, aki onkológiai, vagy kardiológiai gyógyellátásban részesül az a súlyos betegségben szenvedô személy, aki egészségi állapotánál fogva gépkocsival történô egyéni szállításra szorul1 az a személy, akit a kórházi ellátással összefüggésben egyik kórházból kell átszállítani egy másik kórházba. Szlovénia Orvosi ellátás 5 20 % Kórházi gyógykezelés 15 %-ig 15

17 A kéziratot rendelkezésre bocsátotta: OEP Nemzetközi és Európai Integrációs Fôosztály Kiadó: Miniszterelnöki Hivatal EU Tájékoztató Szolgálat Budapest, 2004

a recepten található tételenként 4,25 EUR 7,70 9,0 EUR/nap a biztosított részére 10 15 EUR a biztosított eltartott családtagjai részére

a recepten található tételenként 4,25 EUR 7,70 9,0 EUR/nap a biztosított részére 10 15 EUR a biztosított eltartott családtagjai részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az önrészekre vonatkozó tudnivalók tájékoztató jellegűek, az illetékes külföldi egészségbiztosítási összekötő szerv által megadott információkon alapulnak.

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el.

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el. TÁJÉKOZTATÓ A magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint Magyarországgal egészségügyi ellátásra

Részletesebben

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Írta: Mészáros Attila Lastofka János Soltis Lilla Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Részletesebben

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN Az EU országokban működő családtámogatási rendszerek rövid összefoglalóját tartalmazza a gyűjtemény, a www.euvonal.hu információi alapján. Az egyes országok

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS

MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS Ki jogosult rá: Akinek nyugellátása és rendszeres pénzellátása együttes havi összege nem haladja meg a 70.000 forintot továbbá: nyugellátásban részesül és az öregségi nyugdíjkorhatárt

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban Az Ön szociális biztonsági jogai Svájcban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában Az Ön szociális biztonsági jogai Szlovákiában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Belgiumban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Belgiumban Az Ön szociális biztonsági jogai Belgiumban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban Az Ön szociális biztonsági jogai a Cseh Köztársaságban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival

Részletesebben

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány 2013. szeptember 26. Napjainkban a hazai munkaerőpiacot erőteljes mozgás jellemzi.

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Szociális és Munkaügyi Minisztérium A Minisztérium postacíme: 1373 Budapest, Postafiók 609. A Minisztérium központi telefonszáma:

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 -

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - V130731 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - Kedves Olvasónk! A Babafalva TB-kisokossal egy olyan összeállítást szeretnénk átnyújtani Neked, amely áttekinthetően és érthetően mutatja be

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Dániában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Dániában Az Ön szociális biztonsági jogai Dániában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás Terméktájékoztató Europ Assistance segítségnyújtás éjjel-nappal Tel.: (36 1) 465-3614 Fax: (36 1) 458-4445

Részletesebben

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára European Trade Union Confederation (ETUC) Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Katrin Distler, DGB & Ger Essers, FNV Európai Szakszervezeti

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szociális ellátások 2012. 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről

Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a BBCS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78. A. ép. III. emelet, cg.: 01-09-710532,

Részletesebben

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete:

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete: 2013. április 4-i tájékoztatás: Az 54. számú Magyar Közlönyben foglaltaknak megfelelően a 24/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet és annak 26. számú melléklete szerint a scoliosis (M.41.0- M41.9), illetve

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális

Részletesebben