Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF14)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF14)"

Átírás

1 Hatályos: június 1-jétől Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF14) Ny. sz.: 15800

2 Tartalomjegyzék Járművek Casco biztosításának különös feltételei (JCKF14) fejezet A biztosítás köre fejezet Biztosítási szolgáltatás fejezet Területi hatály fejezet Kockázatviselés kezdete, megszűnése, hatálya fejezet Kiegészítő feltételek külföldi utazás esetére fejezet Önrészesedés fejezet A biztosító szolgáltatásának esedékessége fejezet Kockázatkizárás fejezet A szerződő/biztosított kötelezettségei fejezet Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség fejezet A biztosító mentesülése fejezet Bonus fejezet A szerződésben érintett felek jogállása fejezet Elévülés fejezet A biztosítási díj módosítása fejezet A szerződés módosítása fejezet Egyebek Optimál Prémium és Optimál Extra módozatú Komplett Casco biztosításba épített utasbiztosítás Záradékok Hatályos június 1-től

3 Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF14) 1. fejezet A biztosítás köre Jelen biztosítási szerződésben foglaltak alapján a biztosító forintban megtéríti a gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban és a lezárt gépjárműben elhelyezett egyéb vagyontárgyakban keletkezett kárt, valamint egyéb szolgáltatást nyújt a következő biztosítási események bekövetkezése esetén, amennyiben azokra a megkötött szerződés kiterjed. A Biztosított A biztosított személy minden esetben a gépjármű tulajdonosa. I. Biztosítási események I.1. Töréskár Baleseti jellegű azaz közvetlenül, kívülről és hirtelen fellépő mechanikai behatást előidéző esemény által (ideértve az ember és az állat által is) okozott sérülés, valamint idegen harmadik személy, vagy állat által okozott rongálás. Nem baleseti jellegű töréskárokra, mint pl. anyagfáradás, a biztosítás nem terjed ki (ide nem értve a harmadik személy általi rongálást). I.2. Elemi kár I.2.1. a gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban a gépjármű berendezéseinek meghibásodása vagy külső tűz átterjedése folytán keletkezett tűz, illetve robbanás által okozott kár, továbbá az alábbi természeti erők közrehatása folytán keletkező káresemények: villámcsapás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15 m/s sebességű szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás; a Mercalli Sieberg-táblázat alapján legalább 5-ös fokozatúnak jelzett földrengés; kiterjed a biztosítás azon károkra is, amelyek azáltal következnek be, hogy a felsorolt természeti erők közrehatása folytán más tárgyak a gépjárműre dőlnek vagy annak nekicsapódnak. Amennyiben egy elemi káresemény időpontjában a biztosító casco biztosítottjainak az összesített kártalanítási összege az 1000 millió forintot meghaladja, akkor az egyes kártalanítási összegek olyan mértékben arányosan kerülnek térítésre, hogy azok együttes összege az 1000 millió forintot nem haladhatja meg. Időben és térben különböző hatásból keletkező károk egy eseménynek számítanak akkor, ha azok ugyanarra az atmoszférikus, illetve tektonikus okra vezethetők vissza. I.3. Lopáskár Amennyiben a megfelelően (az összes zárszerkezet zárt) lezárt és az előírtaknak megfelelően működtetett biztonságtechnikai berendezések mellett a gépjárművet ellopják, vagy jogtalan használat céljából önkényesen elveszik és a gépjármű nem kerül meg. Nem minősül lopáskárnak, ha valaki a rábízott gépjárművet használja jogtalanul vagy a gépjárművet elsikkasztja. I.3.1. Részlopáskár Amennyiben a megfelelően lezárt gépjárműből vagy a gépjárműről annak alkatrészeit, tartozékait ellopják és azok nem kerülnek meg. I.4. Rablás Amennyiben a gépjárművet a gépjármű biztosítottjától vagy a gépjármű jogszerű használójától a velük szemben alkalmazott erőszakkal vagy közvetlen fenyegetéssel elrabolják és az nem kerül meg. I.5. Üvegkár A biztosított gépjárműben kizárólag az ablaküvegre (ide nem értve a tetőelemet is, amennyiben annak anyaga részben vagy egészben üveg vagy bármilyen más üveg jellegű átlátszó vagy áttetsző anyag) közvetlenül ható, hirtelen fellépő mechanikai behatás(ok) által előidézett sérülés vagy idegen személy által okozott rongálás. II. A gépjármű a biztosítási ajánlatban leírt gyártmánynak, típusnak és a gépjár mű alvázszáma alapján meghatározható kivitelnek megfelelően van biztosítva. A gépjárműbe a gyártás során vagy utólag beépített elektroakusztikai berendezésekre és azok tartozékaira Ft értékhatárig nyújt fedezetet a biztosítás. Elektroakusztikai berendezés esetén annak gyártmányát és típusát kell a biztosítási ajánlaton feltüntetni. Amennyiben az elektroakusztikai berendezés gyártmányát és típusát a szerződő nem tünteti fel a casco biztosítási ajánlaton, úgy az elektroakusztikai berendezést ért biztosítási esemény esetén a biztosító a biztosított gépjármű gyártmányának és típusának megfelelő széria Hatályos június 1-től 3

4 III. IV. elektroakusztikai berendezés káridőponti értékét téríti a fenti limit figyelembevételével. Káridőponti forgalmi érték: káresemény időpontjában Magyarországon használt és azonos típusú, korú, műszaki állapotú elektroakusztikai berendezés átlagos piaci értéke. A biztosítás az automata sebességváltóra, az elektroakusztikai berendezésekre, a tolatószenzorokra, a parkolást segítő kamerá(k)ra, az üvegfóliázásra, a karosszéria matricákra, a karosszéria feliratokra, a díszlécekre, a könynyűfém keréktárcsákra, a xenon vagy ledfényszórókra, a tehergépjármű dobozos felépítményére, a tehergépjármű hőszigetelt felépítményére, a tehergépjármű aggregátorral szerelt hőszigetelt felépítményére csak ezen t artozékoknak a biztosítási ajánlaton a tartozékok rovatban történt feltüntetése esetén terjed ki. A különleges felépítményű, jogszerűen átalakított, illetve hatóságilag engedélyezett összeépítéssel létrehozott gépjármű akkor minősül biztosítottnak, ha a (módosult) műszaki jellemzők és a gépjármű rendeltetése a járműokmányokból vagy a hatósági engedélyezési okmányokból megállapítható. A gépjárműbe a gyártás során vagy utólag beépített egyéb, a fenti felsorolásban nem szereplő tartozékok biztosítási fedezet alatt állnak a biztosítási ajánlaton történt feltüntetésük nélkül. A nem gyárilag beépített navigációs rendszerre a biztosítás nem nyújt fedezetet. A biztosítási fedezet nem terjed ki a gépjárműből kiszerelt vagy a gépjárműről leszerelt alkatrészekre és tartozékokra. A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a tartozékokra és alkatrészekre, melyeket a szerződő a biztosítási ajánlaton nem tüntetett fel az 1. fejezet II. pontban foglaltaknak megfelelően, beleértve a gyártó által beépített de nem széria tartozékokat is. 2. fejezet Biztosítási szolgáltatás Biztosítási összeg az 1. fejezet I.1., I.2., I.3., I.4. pontban foglalt káreseményekre - totálkárnak minősülő kár esetén - a 2. fejezet I.1., I.2., I.3., I.4., I.5. pontban foglaltak alapján meghatározott összeg. A biztosítási összeg a folyó biztosítási évre a kifizetett biztosítási szolgáltatás összegével csökken, kivéve ha a szerződő fél vagy a helyébe lépő biztosított az éves díjat megfelelően kiegészíti (fedezetfeltöltés). A fedezetfeltöltési összeg ugyanolyan arányban áll az éves biztosítási díjjal, mint a biztosítási szolgáltatás(ok) a gépjármű káridőponti értékével. A biztosítási díj feltöltését a biztosított kezdeményezheti írásban a biztosítónál, a fedezetfeltöltésre tekintettel fizetendő biztosítási díj öszszegét a biztosított kérése alapján biztosító kiszámítja. A biztosító a megállapodás szerinti biztosítási események bekövetkezésekor a szerződés szerinti önrészesedés levonásával az alábbi pontok szerint megállapított összeget fizeti, azzal, hogy amennyiben a szerződésben kedvezményezett került megjelölésre, úgy elsődlegesen a biztosító a megállapított összeget a kedvezményezettnek, ennek hiányában a biztosítottnak fizeti meg. A biztosító szolgáltatásának mértéke a biztosított gépkocsi eredeti, vásárláskori vételárát azonban nem haladhatja meg. I. Biztosítási szolgáltatás totálkár esetén I.1. Totálkár az, ha valamely biztosítási esemény következtében I.1.1. a gépjármű megsemmisült vagy I.1.2. ellopták, és a biztosítási szolgáltatás esedékességéig (7.fejezet) nem került meg, vagy I.1.3. elrabolták és a biztosítási szolgáltatás esedékességéig (7.fejezet) nem került meg, vagy I.1.4. a megrongálódott gépjármű helyreállítása gazdaságtalan vagy a helyreállítás műszakilag nem indokolt. Gazdaságtalan a helyreállítás, ha a gépjármű javítási költségei meghaladják a gépjármű káridőponti forgalmi értéke (vételkori számlaérték-szolgáltatás esetén a vételkori számlaérték-szolgáltatás értéke) maradványértékkel csökkentett összegét valamint a javítási költség a szolgáltatási érték (vételkori számlaérték szolgáltatás esetén a vételkori számlaérték, káridőponti érték alapján nyújtott szolgáltatás esetén a káridőponti érték) 70 %-át meghaladja. Indokolt esetben ettől az értéktől legfeljebb 15%-kal térhet el a biztosító pozitív és negatív irányban is, ilyen eset különösen az, ha a gépjárműre a kárkori érték 30%- át meghaladó vételi ajánlat érkezik. Műszakilag nem indokolt a gépjármű helyreállítása amennyiben önhordó karosszériás kivitel esetén a karosszéria, alvázas kivitel esetén az alváz és felépítmény, motorkerékpár esetén a váz sérülés miatt cserére szorul. Áfa levonásra és visszatérítésre jogosult biztosított esetén a biztosító az eladási számla beérkezéséig a maradványérték bruttó összegét vonja le a biztosított jármű nettó káridőponti piaci értékéből. A biztosító a maradványérték áfa tartalmát az eladási számla benyújtása után téríti meg a vonatkozó önrész figyelembevételével. I.2. A személygépjárművek és legfeljebb 3,4 tonna megengedett össztömegű tehergépjárművek totálkára és a teljes gépjárművet ért lopáskárok esetén a gépjármű első forgalomba állítása napjától számított 3 hónapig az alábbiak szerint térít a biztosító, amennyiben a biztosítási esemény időpontjában a gépjárművet először forgalomba helyező személy (biztosított) tulajdonában áll, és a gépjárművet először Magyarországon, 1000 km-t nem meghaladó futásteljesítménnyel, márkakereskedő által, a gyártástól számított 1 éven belül, garancia vállalás mellett helyezték forgalomba és a gépjármű a magyarországi Eurotax katalógus által definiált átlagos használtságú és futásteljesítményű, valamint a káresemény időpontjáig sérülésmentes volt. Az átlagos futásteljesítményt az Eurotax katalógusban meghatározott éves futásteljesítményhez mérten időarányosan vizsgálja a biztosító. Az első forgalomba helyezés óta eltelt idő Biztosítási szolgáltatás alapja a vételkori számlaérték százalékában 0 3 hónapig 100% 4 Hatályos június 1-től

5 Vételkori számlaérték: a biztosított gépjármű és annak biztosított extra tartozékai vásárlásakor kibocsátott vételi számla végösszege, figyelembe véve a vevő részére a vételi számla végösszegében érvényesített vásárlási kedvezményeket is. A biztosító szolgáltatása: a vételárkori számlaérték, csökkentve a maradványértékkel és az önrésszel. Amennyiben a tulajdonos részéről bármely oknál fogva a felmerült áfa, illetve egyéb közteher (adó, adó jellegű egyéb tétel) fizetési kötelezettség utóbb bármely módon megtérül a biztosított gépjármű tekintetében, úgy abban az esetben a biztosító a jelen bekezdés és a fenti táblázat alapján számított biztosítási szolgáltatás értékéből levonja az áfa és egyéb felmerült, de bármely módon megtérült közterhek értékét. Amennyiben a biztosított gépjárművel kapcsolatban áfa és más közteher nem merült fel, akkor a biztosítási szolgáltatás számítása megegyezik a fent leírtakkal. Totálkár esetén a jelen fejezet II.6. pontjában meghatározott rendelkezések irányadóak. I.4. I.5. I.6. A gépjárműre vonatkozó hatósági elidegenítési tilalom fennállása alatt bekövetkezett totálkár- és lopás káreseményekre a biztosító csak a gépjármű közterhekkel csökkentett nettó (vám és áfa nélküli) összegét téríti meg, kivéve amennyiben az illetékes hatóság a biztosítottat neki felróható ok hiányában is ezek megfizetésére kötelezi, és az erről szóló jogerős határozatot a biztosított a biztosító részére bemutatta. A tulajdonosnál/szerződőnél maradt alkatrészek és maradványérték a biztosítási szolgáltatás összegéből levonásra kerülnek. További szolgáltatás totálkárnál A gépjármű mentésével, továbbá amennyiben a gépjármű további állagromlásának megelőzését szolgáló helyen történő tárolása nem biztosított, úgy annak tárolásával, és a biztosítási esemény következtében menetképtelen gépjármű szállításával kapcsolatos, indokolt, számlával igazolt költségeket önrész levonása nélkül megtéríti a biztosító legfeljebb Ft-ig. A biztosító legfeljebb a totálkárösszeg kifizetésének napjáig téríti a tárolás költségét. I.3. Amennyiben az első forgalomba helyezés időpontja az ügyfél részéről nem bizonyított, akkor a forgalomba helyezés időpontjának a gyártási év január elsejét kell tekinteni. Az első forgalomba állítástól számított 4. hónap első napjától, illetve azon gépjárművek esetében, amelyek nem felelnek meg az I.2. pontban meghatározott követelményeknek, a biztosítási szolgáltatás számításának alapja a káridőponti forgalmi érték figyelembe véve az esetleges előzménykárokat (értékcsökkenés), de legfeljebb a vételkori számlaérték. Káridőponti forgalmi érték: amely egy, a káresemény időpontjában Magyarországon használt és azonos típusú, korú, műszaki állapotú, jogállású és használati jellegű gépjárműnek magyar forintban kifejezett forgalmi értéke, amely azonban nem lehet magasabb az aktuális magyarországi Eurotax árkatalógus használt gépjárművekre a katalógusban definiált, módosító tényezők figyelembevételével megállapított áránál. A katalógusban meghatározott módosító tényezők közül nem vehető figyelembe a műszaki vizsga miatti korrekció az első hat évben, a helyi keresettségi korrekció, a felfelé történő állapotkorrekció. Amennyiben a tulajdonos részéről bármely oknál fogva nem merül fel vagy felmerül, de az utóbb bármely oknál fogva megtérül - áfa, illetve egyéb közteher (adó, adó jellegű tétel) fizetési kötelezettség a biztosított gépjármű tekintetében, úgy abban az esetben a biztosító a gépjármű jelen bekezdés alapján számított forgalmi értékéből levonja az áfa és egyéb fel nem merült vagy felmerült, de bármely módon megtérült közterhek arányosított értékét, amely arányosított értéket a biztosító olyan módon határozza meg, hogy a fel nem merült vagy felmerült, de utóbb bármely módon megtérült - áfa és egyéb közterhek összegét szorozza a gépjármű káridőponti értékének, valamint a fel nem merült - vagy felmerült, de utóbb bármely módon megtérült - áfával és egyéb közterhekkel növelt vételkori számlaértéknek a hányadosával. Totálkár esetén a jelen fejezet II.6. pontjában meghatározott rendelkezések irányadóak. II. II.1. Biztosítási szolgáltatás részkárok esetén Amennyiben a biztosítási esemény nem minősül totálkárnak (I.1. pont), a biztosító az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: II.1.1. a helyreállítás Magyarországon átlagosan elfogadott árszínvonalnak megfelelő alkatrész- illetve munkadíjárak alapján igazolt költségeit. Mind a helyreállítás során beépített alkatrészek ára, mind pedig a helyreállítás munkaműveleteire felszámítható munkaidő mennyisége tekintetében legfeljebb a káresemény időpontjában aktuális Audatex kárkalkulációs programban szereplő értékek (a fényezőanyagok árát 100% fényezési műhelyindex figyelembevétele mellett, a felhasznált apróanyagok költségeit a felhasznált alkatrészek árának legfeljebb 2%-ában meghatározva) vehetők figyelembe. Kivételt képez az az eset, amennyiben az Audatex kalkulációs program által feltüntetett alkatrészár nem a magyarországi vezérképviselet által megadott (ajánlott) ár, hanem külföldi árlistából képzett. Ezen képzett árat a kárkalkuláció eredményében az alkatrészár mellett feltüntetett * vagy A betűjelzés mutatja. Ezen alkatrészárak esetén a kártérítés alapja a káresemény időpontjában érvényes magyarországi vezérképviselet által megállapított (ajánlott) alkatrészár. Amennyiben ugyanazon sérülés helyreállítására több eltérő, szakmailag elfogadott módszer is létezik, akkor a biztosító a legkisebb költséggel járó módszer (mint például műanyagjavítás, részelem-fényezés, spotfényezés, fényezés nélküli horpadás-javítás, szélvédő-javítás, kárpitjavítás, bőr- és műbőr felületek javítása) költségeit téríti meg. II.1.2. a gépjármű mentésével, továbbá amennyiben a gépjármű további állagromlásának megelőzését szolgáló helyen történő tárolása nem biztosított, úgy annak tárolásával, és a biztosítási esemény következtében menetképtelen gépjárműnek a biztosított lakóhelye szerinti legközelebbi, a gépjármű szakszerű kijavítására alkalmas műhelybe való Hatályos június 1-től 5

6 szállításával kapcsolatos, indokolt, számlával igazolt költségeket önrész levonása nélkül, legfeljebb Ft-ig. II.1.3. amennyiben a káresemény során sérült biztonságtechnikai berendezések, alkatrészek (mint például biztonsági öv, övfeszítő, légzsák illetve tartozékaik, mint légzsákelektronika, csúszógyűrű) cseréje szükséges, úgy annak költségét kizárólag abban az esetben téríti meg a biztosító, ha a megnevezett alkatrészek beszerzése, cseréje, beépítése, helyreállítása az adott gépjárműtípusnak megfelelő magyarországi márkaszervizben történt. II.2. Az alkatrészek és a fényezés költségeiből a biztosító az elhasználódási foknak megfelelő levonást (értékemelkedést) érvényesít. Az első forgalomba helyezéstől számított hat év lejártáig átlagos használtság esetén azonban csak a kerékabroncsok, az akkumulátor, kipufogórendszer, kopó-forgó alkatrészek, futóműelemek, motor, váltó, elektroakusztikus berendezések, könnyűfém keréktárcsák és a teljes fényezés helyreállítási és pótlási költségéből érvényesít az elhasználódási foknak megfelelő levonást a biztosító. Amennyiben az első forgalomba helyezés időpontja nem bizonyított, akkor a forgalomba helyezés időpontjának a gyártási év január elsejét kell tekinteni. A biztosító anyagkezelési költséget nem térít. III. IV. A lecserélt alkatrészek és a gépjárműmaradvány (roncs) átvételéről a biztosító jogosult dönteni. A kárfelvételi jegyzőkönyv alapján leadásra kijelölt alkatrészeket, azok cseréje esetén a biztosított köteles megőrizni és bemutatni vagy a biztosító kérése alapján a biztosítónak átadni. Amennyiben a leadásra kijelölt alkatrész a gépjármű helyreállítását követően nem kerül átadásra a biztosítónak és a biztosított sem tudja a sérült alkatrészt bemutatni, abban az esetben a biztosító kizárólag az alkatrész javítási költségét téríti meg. A gépjárműroncs átvételére a biztosító nem kötelezhető. A maradvány értékesítése előtt a biztosított az együttműködési kötelezettségéből kifolyólag köteles egyeztetni a kárt rendező kárrendezési egységgel a maradvány értéke vonatkozásában. A biztosító árajánlatokat szerezhet be használt-gépjármű kereskedőktől. Amennyiben a biztosított ezen árnál alacsonyabban értékesíti a maradványt, a biztosító nem köteles a különbözetet megtéríteni. Amennyiben az ajánlatot adó kereskedő a biztosítóval történt egyeztetést követően az ajánlaton megjelölt árnál alacsonyabb áron veszi át a maradványt, úgy a biztosító a különbözetet megtéríti. Amennyiben ellopott vagy elrabolt tárgyak a kárkifizetés után megkerülnek, úgy a biztosított arra igényt tarthat, ebben az esetben azonban köteles a részére kifizetett biztosítási szolgáltatást a biztosítónak visszafizetni. II.3. II.4. A biztosító kizárólag a káresemény folytán sérült felületek fényezésének költségeit téríti meg a II. 2. pont szerint. Ha a külső felület több mint 50%-a sérült, abban az esetben megtéríti a karosszéria teljes fényezésének költségét az elhasználódási foknak megfelelő levonást (értékemelkedést) érvényesítve. A biztosító a fényezési műhelyindex értékét legfeljebb 100%-ban fogadja el. A gépjármű ablaküvegeinek sérülése esetén a csere csak akkor indokolt, ha a sérült üveg nem javítható, illetve ha a javítást követően az üzemben tartásra vonatkozó hatósági előírásoknak nem felelne meg. Töréskártól független, önálló üvegkárt az ablaküveg cseréje esetén csak a szerződésben meghatározott üvegkárra vonatkozó önrészesedés levonása mellett térít a biztosító. A gépjármű önálló üvegkár biztosítási esemény során sérült ablaküvegeinek javítása esetén viszont a szolgáltatási összegből a biztosító nem von le önrészesedést. V. Ha az ellopott vagy elrabolt gépjármű a biztosítási szolgáltatás kifizetése előtt megkerül, a biztosító önrészesedés levonása nélkül megtéríti a menetképtelen gépjármű visszaszállításával kapcsolatban ténylegesen felmerült, számlával igazolt indokolt költségeket legfeljebb Ft-ig. VI. VII. Az I V-ig terjedő pontok értelemszerűen vonatkoznak a biztosított gépjármű nem gyárilag beépített alkatrészeire és tartozékaira az 1. fejezet II. pontban meghatározottaknak megfelelően. Az I., II., V. pontokban foglaltakon túlmenő költségeket a biztosító csak abban az esetben téríti meg, ha azok a biztosító kifejezett előzetes írásos felhatalmazása alapján kerültek kifizetésre. 3. fejezet Területi hatály II.5. A helyreállítás során a gépjárművön végzett változtatásokkal, minőség- vagy teljesítményjavítással, továbbá kopás vagy elhasználódás miatti javításokkal kapcsolatos költségeket, esztétikai, teljesítmény- vagy más értékcsökkenést, használatkiesés miatti veszteséget vagy a javítás ideje alatt igénybe vett kölcsöngépjárművekkel kapcsolatos költségeket a biztosító nem térít meg. II.6. II.7. Amennyiben a biztosított áfa-levonási jogosultsággal rendelkezik, úgy a biztosító a vonatkozó törvények szerint levonásba helyezhető áfa összegét sem részkárok, sem totálkár esetén nem téríti meg. Számla nélkül történő helyreállítás esetén a biztosító minden esetben az áfa nélküli kalkulált, a javítóiparban a kár időpontjában meglévő átlagos nettó helyreállítási költséget téríti. Ha a gépjármű helyreállítása nem történik meg, a biztosító ebben az esetben is a kár időpontjában meglévő átlagos nettó helyreállítási költséget téríti. A biztosítás Európa területére érvényes. Európa földrajzi értelemben értendő, azaz a volt Szovjetunió utódállamainak ázsiai területére és Törökország ázsiai területére a biztosítási védelem nem terjed ki. 4. fejezet Kockázatviselés kezdete, megszűnése, hatálya A biztosítási szerződés ellenkező megállapodás hiányában az ajánlattételt követő 15. napon jön létre, az ajánlatnak a biztosító vagy képviselője részére történő átadására visszamenőleges hatállyal feltéve, hogy a biztosító kockázatelbírálásra jogosult szerve az ajánlatot e határidőn belül nem utasítja el. Ezen elutasítási jog annak ellenére megilleti a biztosítót, hogy az ajánlat átvételével egyidejűleg esetleg díjelőleg is átvételre került. A Biztosító, vagy megbízottja az ajánlat elfogadását megelőzően a kockázat felmérése érdekében a gépjárművet a Bizto- 6 Hatályos június 1-től

7 sító döntésétől függően szemlézi. A gépjármű szemléjére több alkalommal is sor kerülhet. A biztosítási szerződés létrejötte esetén a kockázatviselés kezdete (a szerződés hatálybalépése) az első biztosítási díj a biztosító számlájára vagy pénztárába történő befizetését követő nap 0. óra. Ezen rendelkezéstől külön írásbeli megállapodás esetén lehet eltérni. A biztosítási időszak 365 nap (szökőévben 366 nap), amely a szerződés létrejöttével kezdődik. A biztosítás első díja a szerződés létrejöttekor, minden későbbi (folytatólagos) díj annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. A folytatólagos biztosítási díj nem fizetése esetén a kockázatviselés megszűnik a biztosítási díj esedékességétől számított 60. nap elteltével. Amennyiben a szerződőnek a díjfizetés határidejéig nem áll rendelkezésére a biztosítási díj megfizetésére szolgáló, a biztosító által kiállított feladóvevény vagy díjbekérő levél, úgy a szerződőnek kötelessége a tőle elvárható bármilyen módon teljesíteni a díjfizetést (pl.: átutalás, készpénzes befizetés, stb.). Az ajánlat átvételekor a biztosító képviselője által átvett öszszeget a felek előlegnek tekintik, amely a szerződés hatályba lépése esetén az első biztosítási díjba kerül beszámításra. A szerződő kötelezi magát arra, hogy átutalásos fizetési mód esetén, az ajánlat aláírásától számított 30 napon belül a biztosító számlájára az esedékes díjelőleget a kötvényszám feltüntetésével befizeti. Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, a biztosító az egész biztosítási évre járó díj megfizetését követelheti. A biztosítási szerződés megszűnésének egyéb esetében a biztosító a biztosítási díjra a kockázatviselése megszűnésének időpontjáig jogosult. 5. fejezet Kiegészítő feltételek külföldi utazás esetére I. A lopás- és rabláskárt a külföldi rendőrhatóságnál, robbanás- és tűzkárt az illetékes tűzrendészeti hatóságnál be kell jelenteni, az erről szóló jegyzőkönyvet a biztosítónak a kárbejelentéskor be kell mutatni. II. III. Külföldön bekövetkezett lopás- és rabláskár esetén a hazaérkezést követően haladéktalanul értesíteni kell a szerződőnek/biztosítottnak az illetékes hazai rendőri szervet is. Külföldön bekövetkezett kár esetén a szerződő/biztosított haladéktalanul értesíteni köteles a biztosítót. A biztosítással fedezett károk bekövetkezése esetén a biztosító a mozgásképtelenné vált gépjármű a) szükségjavításának költségeit, a javíttatás gazdaságosságának figyelembevételével az általa meghatározott keretösszegen belül megelőlegezi. Szükségjavítás alatt olyan javítási munkák elvégzése értendő, melyek segítségével a gépjármű a szabályszerű, biztonságos közlekedésre alkalmassá válik, b) számlával igazolt indokolt tárolásának költségeit megelőlegezi legfeljebb a gépjármű káridőponti értékének 15%-áig. Indokoltnak minősül az őrzött, lezárt helyen történő tárolás, amennyiben a szükségjavítás a II. a) pont szerint nem lehetséges, és a gépjármű bármely elemének sérülése nem teszi lehetővé a gépjármű biztonságos lezárását. Amennyiben a gépjármű a II. a) pont szerint a keretösszegen belül nem javítható (szükségjavítás), úgy a helyszínen IV. való javításról, illetve hazaszállításról a biztosító jogosult dönteni. A biztosító előzetes hozzájárulása nélkül a sérült gépjármű véglegesen nem hagyható külföldön. A biztosító vállalja a biztosítási esemény következtében menetképtelen gépjárművek III. pont alapján történő számlával igazolt indokolt szállítási költségeinek megtérítését Magyarországra, a biztosított lakhelye szerinti legközelebbi szervizbe legfeljebb ,-Ft-ig, melyet utólag, számla ellenében térít. V. A biztosító utólag forintban megtéríti a külföldön ellopott vagy biztosítási eseménnyel összefüggésben üzemképtelenné vált gépjárműben(vön) utazó személyek hazatérésének a gyorsvonat II. osztályú díjszabásának megfelelő költségeit valamennyi gépjárműben(vön) utazó személy vonatkozásában összesen legfeljebb Ft mértékben. 6. fejezet Önrészesedés Az önrészesedés biztosítási eseményenként és gépjárművenként a különböző biztosítási eseményekre a kár időpontjában hatályos biztosítási szerződés szerinti összegben kerül alkalmazásra akkor is, ha a különböző biztosítási események egy időben, egy kárt okozó eseménnyel vagy folyamattal összefüggésben következtek be. Az önrészesedés kizárólag abban az esetben nem kerül levonásra, amennyiben a jelen biztosítási feltételek kifejezetten önrész nélküli térítést tesznek lehetővé. 7. fejezet A biztosító szolgáltatásának esedékessége I. Figyelemmel a jelen feltételben foglaltak teljesülésére, a biztosító szolgáltatása úgy a jogalap, mint az összegszerűség tekintetében a szükséges iratok és bizonyítékok, valamint a fedezetigazolás (a díjfizetés igazolása) benyújtása utáni 15. napon esedékes. A biztosító a biztosítási szerződésre vonatkozó általános és különös biztosítási feltételekben meghatározott károkat és költségeket az általános és különös biztosítási feltételekben meghatározott és a biztosítási esemény vizsgálatához szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett téríti meg. A biztosító a bejelentett kárigény (szolgáltatási igény) elbírálásához jogosult bekérni, beszerezni és ellenőrizni az alábbi dokumentumok közül azokat is, amelyek a kárigény (szolgáltatási igény) jogalapjának fennállását bizonyítják és/vagy az igény öszszegszerűségének megállapításához szükségesek. Az elbíráláshoz szükséges iratok lehetnek: Kárbejelentéssel kapcsolatos biztosítási kérdőívek Baleseti bejelentő Károkozói nyilatkozat Kárbejelentő Tanúk nyilatkozatai Kitöltött speciális kérdőív a káreseménnyel kapcsolatban Bankszámlaszám Nyilatkozat előzménykéréshez Hatályos június 1-től 7

8 Ügyfél elérhetősége Gépjármű adatlap Ittassági nyilatkozat Biztosítási kérdőív lopás-kárügyben Jogalapot igazoló okiratok Igazságügyi szakértői vélemény Egyéb szakértői vélemény Szakhatósági iratok Tűzoltósági hatósági bizonyítvány Tűzvizsgálati jelentés Rendőrségi igazolás Rendőrségi feljelentés jegyzőkönyve Rendőrségi helyszínelési jegyzőkönyv Rendőrségi határozat, amennyiben rendelkezésre áll Vizsgálati (nyomozói) szakértői jegyzőkönyv Vádirat, amennyiben rendelkezésre áll Bírósági határozat, amennyiben rendelkezésre áll Vezetői engedély Felelősségelismerő nyilatkozat Országos Meteorológiai Szolgálat igazolása Tachográf adatlap Zár- és kulcsszakértő szakvéleménye a kulcsvizsgálatról Márkaképviselet nyilatkozata a kulcsutánrendeléssel kapcsolatban Márkakereskedő nyilatkozata a kulcsból kinyerhető információkkal kapcsolatban Zár- és nyomszakértői vélemény Díjfizetés igazolása Kulcsok, távirányítók, kódkártyák és kulcsátadási jegyzőkönyv Menetlevél Fuvarlevél Tulajdonjogot vagy szolgáltatásra jogosultságot igazoló iratok Beszerzési számla, beszerzési bizonylat (pl. nyugta) Egyéb, a kárigényt igazoló számla, bizonylat Készpénz-befizetési pénztárbizonylat Hagyatékátadó végzés Gyámhatósági rendelkezés Öröklési bizonyítvány Lemondó nyilatkozat Meghatalmazás Bank, finanszírozó, hitelező nyilatkozata, meghatalmazása Átruházó nyilatkozat Azonosítási adatlap Orvosi zárójelentés Orvosi lelet Ambuláns kezelőlap Aláírási címpéldány Adásvételi szerződés Forgalmi engedély Törzskönyv Tulajdonjog bejegyzéssel vagy törléssel kapcsolatos okiratok Üzemben tartói szerződés vagy okirat Gépjármű használatára vonatkozó szerződés vagy okirat Közjegyzői okirat Munkáltatói nyilatkozat Bérleti- vagy lízingszerződés Szerződés gépjármű kölcsönadásról Forgalomból való kivonás igazolása (érvénytelenített Forgalmi engedély, ill. Törzskönyv) Bontási igazolás II. Kár összegét igazoló dokumentumok Javítási árajánlat Javítási számla Audatex kalkuláció Eurotax kalkuláció Eurotax káridőponti érték számítás Kereskedői ajánlat maradványértékre Bizonylat maradvány értékesítéséről Munkalap Garanciajegy Fotó Bankszámlakivonat Márkakereskedő, vezérképviselet nyilatkozata a gépjármű típusáról, felszereltségéről Vámkezeléssel kapcsolatos iratok Szervizkönyv Gépkocsi tárolási számla Szállítási számla A Nemzeti Közlekedési Hatóság véleménye a sérült gépjármű közlekedésbiztonsági alkalmasságáról A felsorolt okiratokon kívül a biztosított illetve a károsult jogosult a károk és költségek igazolására a bizonyítás általános szabályai szerint annak érdekében, hogy követelését érvényesíthesse. Az általános feltételekben esetlegesen szereplő azon rendelkezés, mely szerint a biztosító a biztosítási szolgáltatás teljesítésének esedékességét a bejelentett káresemény tekintetében indult büntető- vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséhez köti, nem alkalmazható. Ha a biztosító szolgáltatási kötelezettsége már egyértelműen megállapításra került, de annak összege olyan körülmények folytán, amelyekért a szerződő nem felelős, a kárbejelentés beérkezésétől számított egy hónapon belül nem állapítható meg, a biztosító a szerződő kérésére a várható kárösszeg 50%-áig előleget fizethet. 8. fejezet Kockázatkizárás I. A biztosító nem téríti meg a kárt az alábbi esetekben (kockázatból kizárt események) I.1. I.2. I.3. A kár gépjármű versenyen vagy arra való felkészülés közben keletkezett; nem baleseti jelleggel következett be (pl. műszaki hiba, alkatrészleválás, anyagfáradás, hűtővízmegfagyás stb.). Amennyiben azonban a fentiek szerint kizárt esemény következtében olyan további káresemény történik, melyre a biztosítási fedezet kiterjed, és a káresemény tekintetében a biztosító szolgáltatása nem korlátozott úgy a biztosító megtéríti az ezen biztosítási esemény során bekövetezett kárt jelen feltételek szerint; felkelés, háború, harci cselekmények, idegen hatalom ellenséges cselekményei, terrorcselekmények, polgárháború, lázadás, forradalom, tüntetés, felvonulás, sztrájk, munkahelyi rendbontás, zavargások során okozott vagy ezen eseményekkel összefüggésben merült fel. Jelen feltétel alkalmazása szempontjából terrorcselekménynek minősül különösen az olyan 8 Hatályos június 1-től

9 I.4. I.5. I.6. II. III. erőszakos, erőszakkal fenyegető, az emberi életre, a materiális, immateriális javakra vagy az infrastruktúrára veszélyes cselekmény, amely vagy politikai, vallási, ideológiai, etnikai célok mellett foglal állást vagy valamely kormány befolyásolására vagy a társadalomban, illetve annak egy részében való félelemkeltésre irányul, illetve arra alkalmas; magyarországi és külföldi államhatalmi, illetve államigazgatási szervek rendelkezései során keletkezett; a gépjármű jogszerű vezetőjének olyan magatartása során keletkezett, amely alkalmával ki akarta vonni magát valamely hatóság intézkedése alól; ionizáló sugárzás hatására következett be. Nem téríti a biztosító azokat a károkat, melyek különleges gépjárműben például daruval felszerelt gépjármű, markológép stb., annak munkavégzése közben (a közúti közlekedéssel egyidejűleg történő munkavégzés esetét kivéve), vagy a közlekedésre való előkészítés során következnek be. Nem téríti a biztosító azon károkat, amelyek szándékos bűncselekménynek biztosított általi kísérlete vagy elkövetése során következtek be. Lényeges előzményi eseménnyel (gazdasági vagy műszaki totálkárral, motorcserével, karosszéria cserével vagy legalább a gépjármű káridőponti értékének 33%-át elérő átlagos márkaszervizi díjszabás alapján számított javítási költséggel járó kijavított karosszéria sérüléssel/károsodással) érintett gépjármű esetén, a biztosító minden esetben kizárólag közvetlen szakértői vizsgálat és egyedi kockázat-elbírálás alapján meghozott jóváhagyást követően köt casco biztosítási szerződést. A biztosító a vizsgálat és a kockázat-elbírálás eredményétől függően elutasíthatja az ajánlatot. Abban az esetben, amennyiben az előzetes kárszakértői vizsgálat meghiúsul, a biztosító elutasítja az ajánlatot. A biztosító az alábbi esetekben fenntartja a jogot a szerződés megtámadására, tekintettel arra, hogy a szerződést a gépjárművet érintő eltitkolt lényeges előzményi esemény ismeretében és a szükséges szakértői szemle hiányában nem kötötte volna meg: a szerződő/biztosított jelentős előzményi sérülés körében tett valótlan tartalmú nyilatkozata esetére, továbbá az e körben feltett kérdés annak ellenére történő megválaszolatlanul hagyása esetére, hogy a szerződőnek/ biztosítottnak a lényeges előzményi eseményről tudomása volt. IV. Nem téríti a biztosító a kárt, ha a biztosított, illetve a szerződő fél, velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, a biztosított gépjárművének üzemeltetésében közreműködő alkalmazottai, illetve megbízottai, tagjai vagy szervei a káresemény során a gépjárművet olyan alkoholos befolyásoltság alatt vezették, hogy a véralkoholszintjük meghaladta a 0,8 ezreléket, illetve a légalkoholszint meghaladta a 0,5 mg/l értéket. V. Nem téríti a kárt a biztosító, ha: a biztosított gépjárművet nem az ajánlatban meghatározott módon, illetve jelleggel használták vagy a gépjárműveken a közlekedésrendészeti szabályok megsértésével szállítottak személyeket, és ez a tény közrehatott a biztosítási esemény bekövetkezésében, vagy a szerződőnek/biztosítottnak tudomása volt arról, hogy a gépjármű jogszerű vezetője nem alkalmas a gépjármű vezetésére, vagy - ha a gépjárművet végrehajtás alá vonták és a biztosított ennek ellenére tovább használta a gépjárművet, a végrehajtó felszólítására nem adta át vagy nem a felelős őrzés szabályainak megfelelően járt el és a biztosítási esemény ebben az időszakban következett be. II. Kár esetén az alábbi kötelezettségeket kell betartani: II.1. A káreseményt a felfedezéstől számított 2 munkanapon belül kell bejelenteni az Általános Vagyonbiztosítási Feltételekben meghatározottak szerint. II.2. A fedezet, a jogalap és az összegszerűség megállapításához szükséges felvilágosítást meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését. II.3. Az esettel összefüggő esetleges hatósági vagy bírósági eljárást a biztosító részére be kell jelenteni. II.4. A szerződő/biztosított csak a biztosító szolgáltatásának teljesítését, vagy a szolgáltatási igény elutasítását követően, ezt megelőzően pedig csak a biztosító előzetes, írásbeli hozzájárulásával javíttathatja, illetve rendelkezhet a sérült gépjármű helyreállításáról. II.5. Lopás, rablás, rongálás, tűz, vagy robbanás által okozott kárt a szerződő vagy a gépjármű vezetője köteles haladéktalanul jelenteni a legközelebbi rendőri szervnél, illetve a tűz- és robbanáskárokat a tűzoltóságnál. Vad által okozott kárt a vadgazdálkodást folytató szervnél is be kell jelenteni. 9. fejezet A szerződő/biztosított kötelezettségei I. A szerződő/biztosított számára az ajánlaton feltett kérdések ideértve kiemelten a gépjármű előzményi sérüléseivel és a gépjárműhöz tartozó kulcsokkal/indítókártyákkal kapcsolatos kérdéseket - a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményeknek minősülő tényekre vonatkoznak, ezért a szerződő/biztosított köteles a kérdésekre a valóságnak mindenben megfelelő válaszokat adni. II.6. II.7. Ha az eltulajdonított gépjármű a kárkifizetést megelőzően vagy azt követően megkerült, a biztosított köteles az átvételt megelőzően a tudomására jutásától számított 5 munkanapon belül a biztosítónak írásban bejelenteni, és a biztosító jogosult dönteni arról, hogy a gépjármű átvételénél jelen kíván-e lenni. Amennyiben a szerződés hatálya alatt a biztosított gépjármű forgalmi engedélyét elvesztik/ellopják, a szerződő/ biztosított köteles a gépjármű forgalmi rendszámának kicserélésére, amely egyúttal a jelen biztosítási feltétel 10. fejezetében foglalt kármegelőzési kötelezettségnek is minősül. Hatályos június 1-től 9

10 II.8. Lopáskockázatra is kiterjedő biztosítási szerződés esetén a szerződő/biztosított köteles a biztosítási ajánlatban megjelölt kulcsokat, elektronikus indítókártyákat és távirányítókat (beleértve a biztosítási ajánlat felvétele óta birtokába került kulcsokat, elektronikus indítókártyákat és távirányítókat is) lopáskár esetén a káresemény bejelentésekor a biztosítónak hiánytalanul átadni. Amennyiben a jelen pontban foglaltak a szerződő/biztosított által a lopáskár időpontját követő kulcs, elektronikus indítókártya és távirányító elvesztés következtében nem teljesülnek, úgy a biztosítási szolgáltatás teljesítésének feltételei ebből eredő ellenőrzésének meghiúsulása a biztosító hátrányára nem értékelhető, és a biztosított bejelentési kötelezettségének megsértésének minősül, tekintettel arra, hogy a biztosító a káreseménnyel kapcsolatos lényeges körülmények kiderítésére nem képes. II.9. A szerződő/biztosított minden tőle elvárhatót köteles megtenni annak érdekében, hogy a kulcsok, elektronikus indítókártyák ne kerüljenek ki az őrizetéből, illetve a gépjárművet csak olyan személyek részére adja használatba, akikkel kapcsolatban felelősséget vállal a kulcsok, elektronikus indítókártyák eredeti állapotáért. Abban az esetben, ha a biztosított gépjármű kulcsai, elektronikus indítókártyái és távirányítói szükségszerűen kerülnek ki a szerződő/tulajdonos birtokából (pl. szerviz, autómosó, benzinkút, stb.), úgy a szerződő/biztosított köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a biztosított gépjármű kulcsainak, elektronikus indítókártyáinak, távirányítóinak sorsát nyomon kövesse. II.10. Amennyiben a biztosított a szerződéskötés során olyan lényeges körülményt hallgat el, vagy nem a valóságnak megfelelően tüntet fel, amely a biztosító mentesülésének vagy a szerződés érvénytelenségének jogkövetkezményét (lásd 11. fejezet II. pont) nem vonja maga után, hanem kizárólag a biztosítási díj megállapítására van kihatással, úgy a biztosító káresemény esetén fenntartja a jogát az elhallgatott vagy nem a valóságnak megfelelően feltüntetett körülmény ismeretében számított biztosítási díj és a valós körülmény ismeretében számított biztosítási díj arányában történő biztosítási szolgáltatás nyújtására. III. Változásbejelentési kötelezettség III.1. A biztosított/szerződő 5 munkanapon belül, írásban köteles a biztosítónak bejelenteni az ajánlaton, illetve az ajánlattól történő eltérés esetén a kötvényen feltüntetett adatok megváltozását. Különösen lényeges változásnak minősül a gépjármű külföldön történő forgalomba helyezése, mely esetben a biztosító a Ptk.541. (1). bekezdésében biztosított jogával élve - tekintettel arra, hogy a kockázatot szabályzatai értelmében nem vállalhatja a szerződést 30 napra írásban felmondhatja. III.2. Amennyiben a szerződés lopáskockázatra is kiterjed és a biztosítási ajánlaton felsorolt kulcsok, elektronikus indítókártyák és távirányítók közül valamelyik elveszne, megsemmisülne, a szerződő/biztosított köteles fenti tényt a biztosítónak 5 munkanapon belül írásban bejelenteni. A szerződő/biztosított csak a biztosító hozzájárulásával készíttethet további kulcsot, elektronikus indítókártyát. A jelen fejezet II.7., II.8., II.9., III.2. és III.4. pontjaiban foglalt kötelezettségek a gépjármű mindenkori jogszerű használójára is kötelező érvényűek. A biztosító a zárgarnitúra, kulcs, távirányító illetve indítókártya csere esetén kizárólag az adott gépjármű típusnak megfelelő magyarországi márkaszerviz által elvégzett cserét fogadja el. III.3. Amennyiben a biztosítási szerződés hatálya alatt a gépjármű feletti rendelkezést korlátozó szerződést kötnek (elidegenítési, terhelési tilalom, zálogjog stb.) az ez irányú szerződés létrejöttét a szerződő köteles haladéktalanul bejelenteni. III.4. Amennyiben a jelen fejezet a biztosított/szerződő részére közlési, változásbejelentési vagy felvilágosítás adási kötelezettséget határoz meg, úgy ezen kötelezettségek a Polgári Törvénykönyv a szerinti közlési és változásbejelentési, valamint az a szerinti felvilágosítás adási kötelezettség körébe tartoznak és ezáltal, amennyiben a bejelentés tartalma nem felel meg a valóságnak, illetve a szerződő/biztosított ezen kötelezettségeit megszegi, úgy biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve ha a szerződő/biztosított bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében. III.5. A szerződő/biztosított a gépjármű használatának ideiglenes átadásakor köteles a jogszerű használót tájékoztatni a jelen biztosítási feltételben foglalt szerződéses feltételekről, és tőle megkövetelni azok betartását. 10. fejezet Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség I. A biztosított köteles a kárt tőle telhetően megelőzni és enyhíteni. A felek megállapodhatnak a biztosított kármegelőzéssel és kárenyhítéssel kapcsolatos teendőiben. A biztosított a kármegelőzéssel és kárenyhítéssel kapcsolatos teendőihez tanácsokért a biztosítóhoz fordulhat. II. III. A kármegelőzés azon költségeit, amelyek a felek megállapodása alapján merültek fel, a biztosító 10% önrész érvényesítése mellett téríti meg azzal, hogy a kifizetett összeg nem haladhatja meg a káridőponti érték (vételkori számlaérték-szolgáltatás esetén a vételkori számlaérték) 20%-át. A kárenyhítés költségét a biztosító önrész érvényesítése nélkül megtéríti, de a kifizetett összeg nem haladhatja meg a káridőponti érték (vételkori számlaértékszolgáltatás esetén a vételkori számlaérték) 20%-át. A szerződő/biztosított együttműködési, kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettségére tekintettel a gépjármű forgalmi engedélyét, indítókulcsát, indítókártyáját és törzskönyvét nem hagyhatja a gépjárműben. 11. fejezet A biztosító mentesülése I. A biztosító egészben vagy részben mentesül a fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt a biztosított, illetve a szerződő fél, velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, a biztosított gép- 10 Hatályos június 1-től

11 I.1. I.2. II. járművének üzemeltetésében közreműködő alkalmazottai, illetőleg megbízottai, tagjai vagy szervei jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták. Ugyanezzel a jogkövetkezménnyel jár, ha a fenti személyek a tőlük elvárható kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettségüket ugyanilyen módon elmulasztották. Súlyosan gondatlannak minősül többek között az a magatartás, ha: a) a gépjárművet fenti személyek 0,8 ezrelék véralkoholszint, illetve 0,5 mg/l légalkoholszint alatti, alkoholos befolyásoltság alatt vezették, vagy kábítószeres befolyásoltság állapotában, illetve vezetésre alkalmatlan állapotban vezették, vagy a vezetést ilyen személynek engedték át; b) szakszerűtlen üzemeltetés okozta a kárt; c) a hatóság, illetve igazságügyi műszaki szakértő megállapítása szerint a gépjármű a baleset időpontjában súlyosan elhanyagolt műszaki állapotban volt és a káresemény ennek következménye; d) ha a gépjárműre vonatkozó hatósági előírásokat megsértett; e) a gépjármű gumiabroncsa(i), vagy fékrendszere(i) nem felelt(ek) meg a közlekedésbiztonság követelményének; f) a kárt a gépjármű túlterhelése, vagy a rakomány szakszerűtlen rögzítése és annak elmozdulása okozta. A kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség megsértésének minősül különösen: a) lopáskockázat vonatkozásában, ha a biztosított gépjármű az első forgalomba helyezést követően bármely okból kifolyólag (pl. ablaküveg-rongálás, lopáskísérlet, zárrongálás, eredeti vagy másolt kulcs, elektronikus indítókártya elhagyása, stb.) olyan állapotba kerül, hogy rendeltetésszerűen nem használható, vagy a gépjármű jogszerű használóján kívül más illetéktelen személy is képessé válhat a gépjármű használatára és a szerződő, biztosított, tulajdonos, illetve üzemben tartó a szakszerű javítás, illetve zárcsere megtörténtéig nem tárolja a gépjárművet megfelelően lezárt helyen; b) ha az eltulajdonított gépjárműben benne maradt a gépjármű kulcsa, pótkulcsa, elektronikus indítókártyája, a gépjárműbe szerelt vagyonvédelmi berendezés távirányítója, kulcsa. A 11. fejezet I.2.a) pontjában írt körülmények bekövetkezésétől kezdődően a biztosító kockázatvállalása a lopáskockázat körében szünetel. A biztosító a lopáskockázatot a szakszerű javítás, csere biztosító részére történő bemutatását, vagy számlával történő igazolását követő nap órától vállalja ismét. A biztosító nem téríti a lopáskockázat megszakadása és annak újra életbe lépése között bekövetkezett lopás biztosítási eseményen alapuló és azzal közvetlen ok-okozati összefüggésben bekövetkezett károkból eredő biztosítási szolgáltatás iránti igényeket. A biztosító fenntartja a jogait a szerződés érvénytelenségére való hivatkozásra és/vagy a biztosítási szolgáltatás alóli mentesülésére, ha a szerződő/biztosított a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményt, amelyet ismert vagy ismernie kellett elhallgat vagy a valóságnak nem megfelelően közöl, III. IV. vagy a kárrendezés során a biztosítót megtéveszti olyan tény tekintetében, amely a biztosító fizetési kötelezettségére vagy annak mértékére kihatással van. A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint mentesül a biztosító azon károk megtérítése alól, amelyek a 9. és 10. fejezetben foglalt kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettségek megsértése következtében keletkeztek. Nem téríti a biztosító a kárt, ha biztosítási esemény bekövetkeztekor a forgalomban részt vevő gépjármű jogszerű vezetőjének nem volt érvényes vezetői engedélye, kivéve ha a szerződő/biztosított bizonyítja, hogy ez a tény nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében. Jogszerű vezetőnek olyan személy minősül, aki a szerződő vagy a gépjármű felett rendelkezésre jogosult személy akaratával összhangban vezeti a gépjárművet. V. Nem téríti a biztosító a kárt abban az esetben, amenynyiben a gépjármű vezetőjének káridőpontban meglévő véralkohol/légalkohol szintjét vagy kábítószeres befolyásoltsági állapotát, illetve vezetésre alkalmatlan állapotát azért nem lehet meghatározni, mert a gépjármű vezetője kivonja magát a rendőri intézkedés alól, vagy úgy nyilatkozik, hogy a biztosítási esemény és az alkoholszint vagy egyéb orvosi/szakértői vizsgálata között alkoholt vagy a vezetési képességre egyébként hátrányosan ható szert fogyasztott és fentiek miatt a véralkohol/ légalkohol szintre vonatkozó adat vagy a vezetési képesség tekintetében egyéb lényeges körülmény kideríthetetlenné vált. VI. A szerződő/biztosított a gépjármű használatának ideiglenes átadásakor köteles a jogszerű használót tájékoztatni a jelen biztosítási feltételben foglalt szerződéses feltételekről, és tőle megkövetelni azok betartását. 12. fejezet Bonus A biztosító a határozatlan idejű, vagy az olyan határozott idejű szerződéseket, amelyek tartama legalább 1 év, az alábbi feltételek szerint bonus, vagy malus osztályba sorolja és az adott osztályhoz megállapított mértékű szorzószám alkalmazásával állapítja meg a biztosítási díjat. Az egy évnél rövidebb, határozott időre szóló casco biztosítási szerződésekre a bonus-malus osztályba sorolás nem vonatkozik. Az egy évnél rövidebb, határozott időre szóló casco biztosítási szerződések bonus besorolása azok teljes tartama alatt kizárólag C00 bonus osztály lehet. I. Bonus-malus osztályok A jelen casco biztosítási feltételben foglaltak szerint a biztosító 10 bonus osztályt (C00, C01, C09) és 3 malus osztályt (M03, M02 és M01) különböztet meg. A casco biztosítási szerződés bonus-malus osztályba történő besorolása esetén a biztosító a szerződés alapdíját alapul véve az alábbi táblázatban foglalt díjmódosítást alkalmazza: Hatályos június 1-től 11

12 II. II.1. Bonus-malus osztály Szorzószám M03 1,20 M02 1,10 M01 1,05 C00 1,00 C01 0,95 C02 0,90 C03 0,86 C04 0,82 C05 0,78 C06 0,74 C07 0,70 C08 0,67 C09 0,63 A bonus osztály megállapításának szabályai a szerződés megkötésének időpontjában határozatlan idejű, vagy olyan határozott idejű szerződéseknél, amelyek tartama legalább 1 év: Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás bonus besorolásának, illetve kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás hiányának figyelembevétele II.1.1. Amennyiben a casco biztosítási szerződésben biztosított gépjárműre a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontjában nincs hatályos, határozatlan idejű kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási szerződés, vagy a casco biztosítási ajánlat aláírásával egyidejűleg nem köt határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést a szerződő, vagy a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontjában van a szerződőnek hatályos határozatlan idejű Generali-Providencia Zrt-nél fennálló kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási szerződése, de ezen szerződés terhére a bonus-malus besorolását érintő káresemény történt a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontját megelőző 6 éves időtartamban, vagy a casco biztosítási ajánlat aláírásával egyidejűleg a Generali-Providencia Zrt-nél köt határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést a szerződő, de a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéshez benyújtásra kerülő kártörténeti igazolás alapján (vagy évfordulóra történő felmondás esetén a bekért adatok alapján) a korábbi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés(ek) terhére a bonus-malus besorolását érintő káresemény történt a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontját megelőző 6 éves időtartamban, vagy a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontjában van a szerződőnek hatályos határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása és az malus osztályba sorolt, vagy a casco biztosítási ajánlat aláírásával egyidejűleg köt határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést a szerződő, és a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási szerződéshez benyújtásra kerülő kártörténeti igazolás szerint (vagy évfordulóra történő felmondás esetén a bekért adatok alapján) a szerződő malus osztályba sorolt, a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontjában van a szerződőnek hatályos, nem a Generali-Providencia Zrt-nél fennálló határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása és a II.1.4. pont szerinti igazoló eszközökkel igazolt adatok alapján a szerződés A00 bonus osztályba sorolt, vagy a casco biztosítási ajánlat aláírásával egyidejűleg nem a Generali-Providencia Zrt-nél köt határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést a szerződő, és a II.1.4. pont szerinti igazoló eszközökkel igazolt adatok alapján a szerződés A00 bonus osztályba sorolt, úgy a casco biztosítás tekintetében érvényesíthető bonus osztály C00. II.1.2. Amennyiben a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontjában a casco biztosítási szerződésben biztosított gépjármű szerződőjének van a Generali-Providencia Zrt-nél hatályos, határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződése, vagy a casco biztosítási ajánlat aláírásával egyidejűleg a casco szerződésben biztosított gépjárműre a szerződő a Generali-Providencia Zrt-nél köt határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás bonus-malus rendszerébe a vonatkozó jogszabály szerint új belépőnek minősül, azaz a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontját megelőző 2 évben nem rendelkezett azonos járműkategóriába tartozó gépjármű vonatkozásában kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel, úgy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés alapján a casco biztosításon érvényesíthető bonus osztály C02. II.1.3. Amennyiben a szerződő a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontjában a casco biztosítási szerződésben biztosított gépjárműre hatályos határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik a Generali-Providencia Zrt-nél, vagy a casco biztosítási ajánlat aláírásával egyidejűleg a casco szerződésben biztosított gépjárműre köt határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést a Generali-Providencia Zrt-nél, úgy ezen k ötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésnek a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontjában hatályos bonus osztálya alapján is jogosult a casco biztosítási szerződés C04 vagy annál kedvezőbb casco bonus osztályba sorolásra, amennyiben a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontjában a casco biztosítási szerződésben biztosított gépjárműre hatályos, határozatlan idejű Generali-Providencia Zrtnél fennálló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés terhére a bonus-malus besorolását érintő káresemény nem történt a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontját megelőző 6 éves időtartamban, vagy a casco biztosítási ajánlat aláírásával egyidejűleg a casco szerződésben biztosított gépjárműre a Generali-Providencia Zrt-nél kötött, határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéshez 12 Hatályos június 1-től

13 benyújtásra kerülő kártörténeti igazolás alapján (vagy évfordulóra történő felmondás esetén a bekért adatok alapján) a korábbi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés(ek) terhére a bonus-malus besorolását érintő káresemény nem történt a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontját megelőző 6 éves időtartamban. A casco szerződés bonus osztályba sorolására a fenti feltételek figyelembevételével az alábbi táblázatban feltüntetettek szerint kerül sor. Új casco szerződés bonus osztálya C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 Új casco szerződés bonus osztályba sorolásának feltételei Jelen fejezet II.1.1. pontjában foglaltak esetén Jelen fejezet II.1.2. pontjában foglaltak esetén A kgfb szerződés bonus osztálya - A00, ( kivéve a II.1.2. pontba tartozó, A00 bonus osztályba tartozó szerződések) vagy B01, vagy B02, vagy B03, vagy B04, vagy B05, továbbá a jelen fejezet II.1.3. pontban írt feltételek fennállása A kgfb szerződés bonus osztálya B06, B07, B08 továbbá a jelen fejezet II.1.3. pontban írt feltételek fennállása A kgfb szerződés bonus osztálya B09 továbbá a jelen fejezet II.1.3. pontban írt feltételek fennállása A kgfb szerződés bonus osztálya B10 továbbá a jelen fejezet II.1.3. pontban írt feltételek fennállása II.1.4. Amennyiben a szerződő a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontjában nem a Generali-Providencia Zrt-nél rendelkezik a casco biztosítási szerződésben biztosított gépjárműre hatályos határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással vagy a casco biztosítási ajánlat aláírásával egyidejűleg nem a Generali-Providencia Zrt-nél köt a casco szerződésben biztosított gépjárműre határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést, úgy a casco biztosítási szerződésre a szerződőnek a casco biztosítási ajánlaton tett nyilatkozataival is érvényesíthető a C01, C02, C03 vagy C04 casco bonus osztályba sorolás ezen kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésnek a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontjában hatályos bonus osztálya alapján feltéve, hogy a casco biztosítási szerződés szerződője a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás biztosítója által kiállított okirat (II pont) másolatának a biztosítóhoz történő benyújtásával igazolja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás bonus fokozatát a II.6.1. pontban megjelölt határidő leteltét megelőzően. II A jelen II.1.4. pontban meghatározott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás biztosítója által kiállított okiratként a biztosító a következő dokumentumokat fogadja el: egy évnél nem régebben kiállított kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási kártörténeti igazolás; olyan csekk, díjbekérő vagy kötvény, amelyen a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnak a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontjában érvényes bonus fokozata fel van tüntetve; a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés vonatkozásában a következő biztosítási évre szóló díjértesítő, amelyen a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnak a következő biztosítási évre vonatkozó bonus fokozata fel van tüntetve. Ebben az esetben a casco biztosítás díjának kiszámításakor a díjértesítőben szereplő bonus fokozatot kell figyelembe venni. II.2. A casco biztosítási szerződés bonus osztályba sorolására a fenti feltételek figyelembevételével az alábbi táblázatban feltüntetettek szerint kerül sor. Új casco szerződés bonus osztálya C01 C02 C03 C04 Új casco szerződés bonus osztályba sorolásának feltételei A II.1.4. pontban foglalt kgfb szerződés bonus osztálya B01, vagy B02, vagy B03, vagy B04, vagy B05, továbbá a II.1.4. pontban írt feltételek fennállása. A II.1.4. pontban foglalt kgfb szerződés bonus osztálya B06, vagy B07, vagy B08, továbbá a II.1.4. pontban írt feltételek fennállása. A II.1.4. pontban foglalt kgfb szerződés bonus osztálya B09, továbbá a II.1.4. pontban írt feltételek fennállása. A II.1.4. pontban foglalt kgfb szerződés bonus osztálya B10, továbbá a II.1.4. pontban írt feltételek fennállása. Korábbi casco biztosítás kármentességének figyelembevétele II.2.1. Amennyiben a casco biztosítási szerződés szerződője bármely Magyarországon működő biztosítónál a casco biztosítási ajánlat aláírását megelőző egy éven belül rendelkezett szerződőként casco biztosítási szerződéssel és Hatályos június 1-től 13

14 a szerződés megszűnésének oka nem díjnemfizetés volt, továbbá a szerződő az előző biztosító(k) által kiadott okirattal igazolja az alábbiakban meghatározott időtartamú megszakítás nélküli kármentes időszakot, úgy ebben az esetben a II.2.6. pontban meghatározott bonus osztályba sorolásra jogosult. II.2.2. A biztosító a szerződőnek az új casco biztosítási ajánlaton tett nyilatkozatai alapján az új casco biztosítás díjának kiszámítása során a szerződést a II.2.6. pontban meghatározott bonus osztályba sorolja feltéve, hogy a casco biztosítási szerződés szerződője a jelen pontban meghatározott előző biztosító(k) által kiadott igazolásnak a biztosítóhoz történő benyújtásával igazolja a korábbi casco biztosítás megszakítás nélküli kármentes időszakát a II.6.1. pontban megjelölt határidő leteltét megelőzően. II.2.3. Amennyiben a szerződő a II.6.1. pontban megjelölt határidő leteltét megelőzően adja át a biztosítónak az előző biztosító(k) által kiállított igazolást, úgy ebben az esetben a biztosító a szerződést a kockázatviselés kezdetétől a II.2.6. pontban meghatározott bonus osztályba sorolja. II.2.4. Amennyiben a szerződő a II.6.1. pontban megjelölt határidő leteltét megelőzően nem adja át a biztosítónak az előző biztosító(k) által kiállított igazolást, úgy ebben az esetben a biztosító a szerződést az igazolás bemutatásakor folyamatban lévő biztosítási év első napjától kezdődő hatállyal a II.2.6. pontban meghatározott bonus osztályba sorolja. II.2.5. Amennyiben a szerződő rendelkezik a jelen biztosítási feltételek alkalmazásával megkötött casco biztosítási szerződésen túlmenően egy további, másik gépjármű vonatkozásában, bármely Magyarországon működő biztosítónál fennálló casco biztosítási szerződéssel, úgy a biztosító a szerződést abban az esetben sorolja a jelen feltételek szerinti casco bonus osztályba, amennyiben a másik gépjárműre vonatkozó casco szerződés érdekmúlással, vagy a szerződő általi jogszerű felmondással megszűnik. A biztosító a biztosítási szerződés megszűnését igazoló, a másik biztosító által kiállított okirat bemutatásának napján kezdődő hatállyal sorolja be a szerződést a megfelelő bonus osztályba. Amennyiben a szerződő több, a jelen biztosítási feltételek alkalmazásával megkötött casco biztosítási szerződéssel is rendelkezik, úgy a fentiek szerinti igazolás alapján a biztosító csak egy casco biztosítási szerződés vonatkozásában veszi figyelembe a bonus besorolásra vonatkozó feltételek megszerzését. II.2.6. A casco szerződés bonus osztályba sorolására a fenti feltételek figyelembevételével az alábbi táblázatban feltüntetettek szerint kerül sor. II.3. Új casco szerződés bonus osztálya C02 C03 C04 C05 C06 C07 Új casco szerződés bonus osztályba sorolásának feltételei A kármentes évek száma két évet elérő, de három évnél kevesebb A kármentes évek száma három évet elérő, de négy évnél kevesebb A kármentes évek száma négy évet elérő, de öt évnél kevesebb A kármentes évek száma öt évet elérő, de hat évnél kevesebb A kármentes évek száma hat évet elérő, de hét évnél kevesebb A kármentes évek száma hét év C08 vagy azt meghaladó Kármentes évek száma= Az új casco szerződés kockázatviselés kezdetének éve-casco kármentességi időszak kezdetének éve A gépjármű használati idejének figyelembevétele II.3.1. Amennyiben a casco biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselés kezdetének időpontjában a casco biztosítási tarifálási partner ilyen minőségben egy évet meghaladó időtartamban a biztosított gépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója (figyelemmel a II.3.3. pontban írtakra), úgy ezen tény alapján a casco biztosítási szerződésre C04 casco bonus osztály érvényesíthető. II.3.2. A biztosító a II.3.1. pontban meghatározott egy éves időtartam (365 nap, szökőévben 366 nap) elteltét elsősorban a forgalmi engedély kiállításának időpontja alapján ellenőrzi. Amennyiben a biztosító olyan hiteles információk birtokába jut, miszerint az így megállapított körülmények nem valósak és a II.3.1. pontban meghatározott egy éves időtartam a kockázatviselés kezdetének időpontjában még nem telt el, úgy a szerződést a hiteles adatok figyelembevételével módosítja a kockázatviselés első napjától kezdődő hatállyal. II.3.3. A tarifálási partnernek jelen casco biztosítási feltételek szempontjából a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzemben tartó minősül. Amennyiben a gépjármű forgalmi engedélyébe nincs bejegyezve üzemben tartó, úgy a tarifálási partnernek a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos minősül. II.3.4. A casco szerződés bonus osztályba sorolására a fenti feltételek figyelembevételével az alábbi táblázatban feltüntetettek szerint kerül sor. Új casco szerződés bonus osztálya Új casco szerződés bonus osztályba sorolásának feltételei Új casco szerződés bonus osztálya Új casco szerződés bonus osztályba sorolásának feltételei C00 C01 A kármentes évek száma egy évnél kevesebb A kármentes évek száma egy évet elérő, de két évnél kevesebb C04 A II.3.1., II.3.2. és II.3.3. pontban leírt feltételek együttes teljesülése II.4. A II.1., II.2. és II.3. pontokban meghatározottak szerint érvényesíthető bonus fokozatok közül egyidejűleg csak 14 Hatályos június 1-től

15 II.5. egy vehető figyelembe. Amennyiben a casco biztosítási ajánlat aláírásával egyidejűleg egynél több feltétel is teljesül, abban az esetben a biztosító a casco szerződést a kedvezőbb bonus osztályba sorolja. A II.1.-II.4. pontokban foglaltakkal ellentétben, amennyiben a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontjában a casco biztosítási szerződésben biztosított gépjármű vonatkozásában a Generali-Providencia Zrt-nél van érvényes és hatályos casco biztosítás, melynek közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezi a szerződő az új casco biztosítási szerződés megkötésére figyelemmel, vagy a Generali-Providencia Zrt-nél előzmény casco biztosítás állt fenn, és a II.5.1. pontban írt további feltételek is teljesülnek, úgy abban az esetben az új casco biztosítás bonus osztályba sorolása kizárólag C00 lehet. II.5.1. További feltételek A casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontjában a casco biztosítási szerződésben biztosított gépjármű vonatkozásában fennálló, vagy fennállt korábbi casco biztosítási szerződés az új casco biztosítással azonos alapkockázatokra (lopáskár, elemi kár, töréskár) nyújt biztosítási fedezetet, és az új casco biztosítási ajánlat aláírásának napját megelőző 90 napon belül a biztosított gépjármű tulajdonjogában nem történt változás, továbbá a korábbi casco biztosítási szerződés hatályos és díjjal fedezett, vagy a korábbi casco biztosítási szerződés utolsó be nem fizetett díjának esedékessége az új casco biztosítási ajánlat aláírásának napját megelőző 90 napon belül volt, vagy a korábbi casco biztosítási szerződés megszűnésének időpontja az új casco biztosítási ajánlat aláírásának napját megelőző 90 napon belül volt és a casco biztosítás megszűnésének oka díjnemfizetés, vagy szerződés átdolgozása, vagy biztosító általi felmondás, vagy szerződő általi évfordulóra történő - felmondás abban az esetben, amennyiben a szerződő a díjat nem fizette ki a biztosító kockázatviselésének végéig. II.6. A biztosító az új casco biztosítási szerződés bonus osztályba történő besorolására való jogosultság feltételeinek fennállását az új casco biztosítási szerződés kockázatviselés kezdetét követő 90. és 120. nap között ellenőrzi. II.6.1. Amennyiben az ellenőrzés eredménye alapján a II.1.2., II.1.3. pontokban meghatározott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésnek a biztosító nyilvántartási rendszerében található bonus osztálya eltér az új casco biztosítási szerződés megkötésekor figyelembe vett bonus osztálytól, vagy a casco biztosítási szerződés szerződője a II.1.4. pontban meghatározott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás biztosítója által kiállított, a II pontban hivatkozott igazoló okirat másolatát a biztosítóhoz nem nyújtja be az új casco biztosítási szerződés kockázatviselés kezdetét követő 90. napot megelőzően, vagy a casco biztosítási szerződés szerződője a II.1.4. pontban meghatározott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás biztosítója által kiállított, a II pontban hivatkozott igazoló okirat másolatát a biztosítóhoz benyújtja az új casco biztosítási szerződés kockázatviselés kezdetét követő 90. napot megelőzően, de ezen okirat alapján nem jogosult a casco biztosítási ajánlaton tett nyilatkozatainak megfelelő bonus fokozatra, vagy a biztosító nyilvántartási rendszerének adatai szerint a szerződő a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontjában nem rendelkezett a II.1.2., II.1.3. vagy II.1.4. pontoknak megfelelő hatályos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel, vagy a casco biztosítási szerződés szerződője a II.2. pontban meghatározott casco biztosítás előző biztosítója által kiállított, a II.2. pontban hivatkozott igazoló okiratot a biztosítóhoz nem nyújtja be az új casco biztosítási szerződés kockázatviselés kezdetét követő 90. napot megelőzően, vagy a casco biztosítási szerződés szerződője a II.2. pontban meghatározott casco biztosítás előző biztosítója által kiállított, a II.2. pontban hivatkozott igazoló okiratot a biztosítóhoz benyújtja az új casco biztosítási szerződés kockázatviselés kezdetét követő 90. napot megelőzően, de ezen okirat alapján nem jogosult a casco biztosítási ajánlaton tett nyilatkozatainak megfelelő bonus fokozatra, vagy a casco biztosítási szerződés tarifálási partnere a casco biztosítási szerződés kockázatviselés kezdetének időpontjában nem teljesíti a II.3. pontban meghatározott feltételeket úgy a casco biztosítási szerződés bonus osztályba sorolása a casco szerződés kockázatviselésének kezdetére visszamenőleges hatállyal a jelen feltételekben foglaltaknak megfelelően módosul. Amennyiben a II.6. pontban meghatározott 120 napos időtartam elteltét követően a II.1.2., II.1.3. vagy II.1.4. pontokban foglalt hatályos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés osztályba sorolása módosul - függetlenül attól, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés osztályba sorolására milyen hatállyal kerül sor - úgy ezen tény a casco biztosítási szerződés bonus osztályba sorolását nem érinti. Amennyiben a II.6. pontban meghatározott 120 napos időtartamon belül a II.1.2., II.1.3. vagy II.1.4. pontokban foglalt hatályos kötelező gépjármű -felelősségbiztosítási szerződés osztályba sorolása módosul úgy ezen tény a casco biztosítási szerződés bonus osztályba sorolását kizárólag abban az esetben érinti, amennyiben a hatályos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés bonus osztályba sorolása a casco biztosítási ajánlat aláírásával egyező, vagy azt megelőző időpontban kezdődő hatállyal módosul. II.6.2. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a II.1.2. vagy II.1.3. pontban meghatározott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés esetén a korábbi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés(ek) terhére a bonus-malus besorolását érintő káresemény történt a casco biztosítási ajánlat aláírásának időpontját megelőző 6 éves időtartamban, úgy a casco biztosítási szerződés bonus osztálya a casco szerződés kockázatviselésének kezdetére visszamenőleges hatállyal a jelen feltételekben foglaltaknak megfelelően módosul. Hatályos június 1-től 15

16 III. A bonus-malus osztály változása a szerződés tartama alatt III.1. Ha a szerződő/biztosított valamely biztosítási évben nem vett igénybe bonust érintő biztosítási szolgáltatást, a szerződés bonus-malus osztálya a következő biztosítási évfordulótól kezdődően 1 osztállyal emelkedik. (lásd. III.3. pont) A legmagasabb bonus osztály C09. III.2. Ha a szerződő/biztosított az adott biztosítási évben igénybe vett bonus besorolást érintő biztosítási szolgáltatást, vagy az adott biztosítási évet megelőzően vett igénybe bonus besorolást érintő biztosítási szolgáltatást, melyet a biztosító még nem vett figyelembe a szerződés bonus-malus osztályba sorolása vonatkozásában úgy a szerződés bonus-malus osztálya a következő biztosítási évfordulótól kezdődően módosul (lásd. III.3. pont). III.3. Bonus-malus besorolás módosulása a III.1, és III.2 pont alapján Bonus-malus besorolás az évfordulót megelőző napon Bonus-malus besorolás a következő biztosítási évfordulótól kezdődően amennyiben az évfordulót megelőzően bekövetkezett, de még figyelembe nem vett bonus besorolást érintő esemény(ek) száma 0 db 1 db 2 vagy több db M03 M02 M03 M03 M02 M01 M02 M03 M01 C00 M01 M03 C00 C01 C00 M03 C01 C02 C01 M02 C02 C03 C02 M01 C03 C04 C03 C00 C04 C05 C04 C01 C05 C06 C05 C02 C06 C07 C06 C03 C07 C08 C07 C04 C08 C09 C08 C05 C09 C09 C09 C06 III.4. A casco szerződés bonus-malus osztályát nem érintik az alábbi biztosítási események, így a III.2. pont nem alkalmazandó, Üvegkár biztosítási esemény esetén, amennyiben az üveg sérülése az üveg cseréje nélkül kerül kijavításra, és a javítás teljes (nettó szolgáltatás esetén nettó) költsége nem éri el a káresemény időpontjában aktuális magyarországi Audatex kalkulációs programmal, és a sérült üveg cseréjével készített kalkuláció (nettó szolgáltatás esetén nettó) végösszegének 20%-át; Üvegkár biztosítási esemény esetén, amennyiben az üveg sérülése az üveg cseréjével, de utángyártott alkatrészek beépítésével kerül kijavításra, és a javítás teljes (nettó szolgáltatás esetén nettó) költsége nem éri el a káresemény időpontjában aktuális magyarországi Audatex kalkulációs programmal készített kalkuláció (nettó szolgáltatás esetén nettó) végösszegének 60%-át; Töréskár, Elemi kár biztosítási események esetén, amennyiben kizárólag a jármű valamely fényszórója vagy egyéb külső lámpája sérül meg, és a helyreállítás a sérült fényszóró vagy lámpa cseréje nélkül valósul meg; amennyiben a biztosító a jelen biztosítási feltétel 10. fejezetében meghatározott, a biztosítottat/szerződőt terhelő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség teljesítésére tekintettel nyújtott biztosítási szolgáltatást. III.4.1. A casco szerződés bonus-malus osztályát nem érinti, így a III.2. pont nem alkalmazandó, amennyiben a casco biztosítási szerződés General kiegészítő szolgáltatást vagy Műszaki Hiba Assistance kiegészítő szolgáltatást tartalmaz és a szerződő/biztosított ezen kiegészítő biztosítási szolgáltatásokat veszi igénybe. III.4.2. Ha a biztosító által nyújtott biztosítási szolgáltatás a biztosító részére maradéktalanul megtérül, úgy az adott biztosítási esemény nem érinti a casco szerződés bonusmalus osztályba sorolását. Amennyiben a megtérülés időpontjában a casco szerződés bonus-malus osztályának átsorolása már megtörtént, úgy a biztosító a megtérülés időpontját követően 30 napon belül visszaállítja a szerződés bonus-malus osztályát. A szerződés bonus-malus osztályának visszaállítása miatt keletkező esetleges többlet díjbefizetést a biztosító a szerződés következő esedékes díjába (díjrészletébe) beszámítja. IV. A bonus-malus osztályba soroláshoz fűződő egyéb rendelkezések IV.1. A bonus-malus osztályba sorolás a szerződő személyéhez fűződik. IV.2. Amennyiben a jelen feltételek alapján létrejött biztosítási szerződés a biztosítási díj nem fizetése miatt szűnik meg, úgy a szerződés bonus-malus osztálya a megszűnés időpontjában legfeljebb C00 bonus osztályú vagy bármely malus osztályú lehet. 13. fejezet A szerződésben érintett felek jogállása A szerződőre/tulajdonosra vonatkozó minden rendelkezés értelem szerint érvényes a biztosított személyekre és mindazokra, akik igényeiket a biztosítási szerződésből érvényesíthetik és ugyanezek betartását meg kell követelniük a gépjármű mindenkori jogszerű használójától is. A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség ezen személyeket ugyanúgy terheli, mint a szerződőt/tulajdonost. 14. fejezet Elévülés A szerződés elévülésre vonatkozó előírása eltér a Ptk (1) bekezdésében meghatározott általános öt éves elévülési időtől. Jelen szerződésből származó igények egy év elteltével elévülnek. 16 Hatályos június 1-től

17 15. fejezet A biztosítási díj módosítása A Komplett casco biztosítási szerződés hatálya alatt a biztosító a biztosítás díjának mértékét a kockázati tényezők, így különösen az alkatrészárak, vagy szervizdíjak mértékének, vagy a biztosító nyilvántartása szerinti azonos módozatú biztosítási szerződések - kárgyakoriságának vagy átlagkárának a módosítás hatálybalépését megelőző legfeljebb 3 éves időszakban bekövetkezett, jelentős, legalább 4%-ot meghaladó változására, vagy a biztosítási szolgáltatást érintő közterhek megváltozására figyelemmel, a biztosítási szerződés következő évfordulójának napjától kezdődő hatállyal, a megváltozott körülményekkel arányos mértékben, de legfeljebb 100%-os mértékben módosíthatja. A biztosítási díj jelen pont szerinti módosítása esetén a biztosító a biztosítási díj módosításáról és annak mértékéről a módosítás hatálybalépését legalább 45 nappal megelőzően írásban értesíti a szerződőt. Amennyiben a szerződő a biztosító által közölt módosításokkal a biztosítási szerződését nem kívánja fenntartani, a szerződést a biztosítási évfordulóra, az évfordulót megelőzően írásban felmondhatja. Felmondás hiányában a szerződő a biztosítási évforduló napjától kezdődő hatállyal a megváltozott mértékű biztosítási díjat köteles megfizetni. 16. fejezet A szerződés módosítása Ezen feltételeken alapuló szerződés módosítása a feltételekben foglalt kivételekkel - csak írásban történhet. 17. fejezet Egyebek Jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek, valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései irányadóak. Hatályos június 1-től 17

18 Optimál Prémium és Optimál Extra módozatú Komplett Casco biztosításba épített utasbiztosítás A biztosítás tárgya A Generali-Providencia Biztosító Zrt-vel létrejött Optimál Prémium vagy Optimál Extra módozatú Komplett Casco biztosítás természetes személy szerződője a Generali-Providencia Biztosító Zrt. és az Európai Utazási Biztosító Zrt. között létrejött csoportos biztosítási szerződés hatálya alatt jogosulttá válik a Casco biztosítási szerződés megszűnéséig de legfeljebb a 70. életévének betöltéséig az alábbiakban leírt, az EUB GC Utasbiztosítási feltételekben részletesen meghatározott utasbiztosítási szolgáltatások igénybevételére. Az utasbiztosítási fedezetet az Európai Utazási Biztosító Zrt. (továbbiakban: EUB, 1132 Budapest, Váci út , tel.: (06-1) , nyújtja a szerződő részére az EUB GC jelű Utasbiztosítási feltételek szerint. Biztosított A Generali-Providencia Biztosító Zrt-vel létrejött Optimál Prémium vagy Optimál Extra módozatú Komplett Casco biztosítás természetes személy szerződője legfeljebb a 70. életévének betöltéséig. Az utasbiztosítás szolgáltatásai Külföldi utazás során bekövetkező váratlan betegség vagy baleset esetén a biztosító a mentés és a sürgősségi orvosi ellátás költségeit téríti meg legfeljebb 5 millió forintig, ezen felül megszervezi és kifizeti a beteg vagy sérült személy orvosilag indokolt hazaszállítását (pl. mentőautóval vagy mentőrepülővel), valamint elhalálozás esetén a holttest-hazaszállítást. A biztosító 24 órában elérhető telefonos segítségnyújtó szolgálatának (EUB-Assistance) szakemberei egyeztetik a külföldi orvosokkal, kórházakkal az orvosi ellátás részleteit és a költségvállalást. A További utazási segítségnyújtási szolgáltatások az utastársat mentesítik a váratlan kiadások alól, ha a másik utas betegsége miatt előre nem tervezett helyen kell szállást találnia, vagy módosítani kell a hazautazása időpontját (pl. át kell íratni a repülőjegyét). A Poggyászbiztosítás a külföldi utazás alatt történt lopáskárok és az utas balesete során keletkezett poggyászsérülések anyagi kárainak enyhítésére szolgál. A Jogvédelmi biztosítás mentesíti a biztosított személyt az ügyvédi-, eljárási és óvadék-jellegű költségektől, ha külföldön közlekedési balesetet okoz, vagy egyéb, a biztosítási feltételekben meghatározott minőségben szabálysértést, gondatlan bűncselekményt követ el és emiatt az esemény helyén eljárás indul ellene (pl. síelés közben okoz személyi sérülést valakinek). A szolgáltatásokra vonatkozóan további információ így a Biztosító mentesülésének a feltételei és az alkalmazott kizárások is az Utasbiztosítás szolgáltatás táblázatában és az EUB GC jelű biztosítási feltételekben található. Az utasbiztosítás területi hatálya Az utasbiztosítás a földrajzi Európa országaiban történt biztosítási eseményekre érvényes, kivéve Oroszország, Kazahsztán, Azerbajdzsán, Grúzia és Magyarország területét. Az utasbiztosítási fedezet hatálya Az utasbiztosítási fedezet a casco biztosítás kockázatviselésének kezdetét követő 16. napon lép hatályba, és korlátlan számú, 30 napnál nem hosszabb külföldi utazásra használható fel. A casco biztosítás megszűnésének napján ezen utasbiztosítási fedezet is megszűnik. Az utasbiztosítás biztosítási védelmének korlátozása A casco biztosításhoz kapcsolódó utasbiztosítás hagyományos turista célú utazásokra érvényes, így nem nyújt biztosítási védelmet pl. fizikai munkavégzésre, hivatásos gépjárművezetésre, veszélyes sportokra, valamint versenyszerű sportolók utazásaira. A korlátozásokat részletesen a biztosítási feltételek tartalmazzák. Az utasbiztosítási károk bejelentése Betegség vagy baleset esetén az EUB-Assistance telefonszámán, a kárbejelentés során meg kell adni a biztosított nevét, születési dátumát, valamint a bejelentő telefonszámát (ahol később is visszahívható), valamint az esemény rövid összefoglalását. Az EUB-Assistance 24 hours service telefonszáma: (+36-1) Telefonon 24 órában elérhető magyar nyelven az EUB-Assistance segítségnyújtó szolgálat, amelynek a világ számos országában van kihelyezett partnere, ezáltal a bejelentő a különböző helyszíneken a helyi viszonyokat jól ismerő segítségre is számíthat. Közvetlen életveszély esetén először a helyi központi segélyhívó számon kell segítséget kérni (általános segélyhívó szám az Európai Unió területén belül: 112). Jogvédelmi szolgáltatás iránti igény bejelentése az EUB- Assistance felé jelezze a (+36-1) telefonszámon lehetséges. Poggyászt érintő kár esetén a helyszínen illetékes külföldi hatóságnál be kell jelenteni az eseményt, és részletes jegyzőkönyvet kérni. Amennyiben egy személyszállító cég (pl. légitársaság, 18 Hatályos június 1-től

19 busztársaság) okozta a kárt, akkor a kár észlelését követően haladéktalanul be kell nyújtani a kárigényt először a személyszállító társaság felé, majd ezt követően kitölteni és eljuttatni az EUB Ügyfélszolgálatához a weblapról letölthető Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványt, és a biztosítási feltételekben meghatározott további iratokat a következő címre: Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB) Ügyfélszolgálat, 1132 Budapest, Váci út Telefon: (06-1) , Fax: (06-1) , Nyitvatartás: hétfő-csütörtök: péntek: Az utasbiztosítás szolgáltatásaira valamint a kárbejelentésre vonatkozóan további részletes információt az EUB GC jelű Utasbiztosítási feltételek tartalmaznak, amelyek elérhetőek a oldalon a Letölthető dokumentumok menüpontban, és a www. eub.hu/nyomtatványok/ Biztosítási feltételek menüpontban. Utasbiztosítással kapcsolatos panaszok bejelentése és kezelése Amennyiben az Európai Utazási Biztosító Zrt. munkatársainak magatartásával, tevékenységével, vagy mulasztásával kapcsolatban bármilyen panasz merül fel, úgy a panasz szóban és írásban egyaránt előterjeszthető. A szóbeli panasz személyes megtétele az ügyfélszolgálati helyiség fent megadott címén és időpontokban lehetséges, a panasz telefonon történő bejelentése a fent megadott ügyfélszolgálati telefonszámon történhet, ahol a telefonbeszélgetéseket a jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítik. Írásbeli panasz átadására személyesen, vagy más által az EUB ügyfélszolgálatán van lehetőség, továbbá postai úton elküldhető az EUB címére, vagy telefaxon a (1) faxszámra, vagy elektronikus levélben az címre. Az EUB felügyeleti szerve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (a továbbiakban: Felügyelet). Személyes adatok kezelése Az EUB és a Generali-Providencia Biztosító Zrt. a biztosított személyes és a szerződésével kapcsolatos adatait biztosítási titokként kezeli, és azokat csak az érintett írásbeli hozzájárulásával adhatja ki harmadik személynek. A biztosítási titkot képező adatok a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvényben tételesen felsorolt esetekben és meghatározott szerveknek szolgáltathatók ki. Az EUB részére, kiszervezés keretében az Europ Assistance Kft. (1134 Budapest, Dévai u ), mint az Európai Utazási Biztosító Zrt. megbízottja végez kárrendezési tevékenységgel kapcsolatos segítségnyújtó szolgáltatást. Ezzel összefüggésben az EUB törvényi felhatalmazás alapján a káreseménnyel kapcsolatos adatokat és információkat adhat át az Europ Assistancenak. Szolgáltatások Biztosítási termék neve A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás Orvosi és mentési költségek térítése: baleset: betegség Ezen belül: mentőhelikopteres mentés hegyi-mentés mentőautóval történő szállítás sürgősségi fogászati ellátás kórházi napi térítés a biztosított részére, amennyiben a kórházi költségek megtérítése EEK vagy más biztosítás alapján történik Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése Generali Casco biztosításhoz kapcsolódó Utasbiztosítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft limit nélkül Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások: egészségügyi ellátás megszervezése Szolgáltatás szükség esetén orvoshoz, kórházba Szolgáltatás szállítás megszervezése hozzátartozó tájékoztatása Szolgáltatás folyamatos kapcsolattartás az ellátó Szolgáltatás egészségügyi intézménnyel Baleset vagy betegség miatt felmerülő egyéb költségek megtérítése Ft Holttest hazaszállítása Limit nélkül B) További utazási segítségnyújtás Hazautazás időpontjának változása betegség vagy baleset miatt Biztosított részére szállásköltség összesen (max. 7 éj) 300 hozzátartozó részére szállásköltség öszszesen (max. 7 éj) 300 hozzátartozónak a Biztosítottal egyidőben történő hazautazása Ft Hozzátartozó szállásköltsége a Biztosított 300 kórházi ellátása alatt össz. (max. 7 éj) Beteglátogatás: közlekedési költségek szállásköltség összesen (max. 7 éj) Gyermek hazaszállítása Idő előtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt Pénzsegély-közvetítés Információ úti-okmány elvesztése esetén Ft Ft Ft Ft Szolgáltatás C) Gépjármű-segítségnyújtás alapszolgáltatások Információ autómentő-cégről Szolgáltatás Sofőr küldés a Biztosított betegsége vagy balesete esetén Ft D) Poggyászbiztosítás Útipoggyászra vagy úti-okmányra vonatkozó térítés összesen Ft Ezen belül: tárgyankénti limit Ft csomagonkénti limit Ft úti-okmányok pótlására vonatkozó költségtérítés limit nélkül Hatályos június 1-től 19

20 Szolgáltatások Biztosítási termék neve Generali Casco biztosításhoz kapcsolódó Utasbiztosítás E) Jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás a) óvadék és a felmerülı költségek megfizetése Ft b) ügyvéd munkadíja Ft Jelen feltétel től hatályos. 20 Hatályos június 1-től

Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3)

Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 16051 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) 1. fejezet A biztosítás

Részletesebben

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Tartalomjegyzék Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4)... 3 I. Általános

Részletesebben

Genertel Lopás Casco biztosítás különös feltételei

Genertel Lopás Casco biztosítás különös feltételei Genertel Lopás Casco biztosítás különös feltételei A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol felügyeletet)

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás különös feltételei

Genertel minicasco biztosítás különös feltételei Genertel minicasco biztosítás különös feltételei A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol felügyeletet)

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

Természeti kár. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (TKCBKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16438

Természeti kár. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (TKCBKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16438 Természeti kár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (TKCBKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16438 Tartalomjegyzék Természeti kár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (TKCBKF2)....

Részletesebben

Vad- és háziállatkár. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16441

Vad- és háziállatkár. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16441 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16441 Tartalomjegyzék Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei

Részletesebben

Járművek Casco biztosításának

Járművek Casco biztosításának Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF17) Hatályos: 2014. december 13-tól Nysz.: 17480 Tartalomjegyzék Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF17)...........................................

Részletesebben

Járművek Casco biztosításának

Járművek Casco biztosításának Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF16) Hatályos: 2014. május 1-jétől Nysz.: 16820 Tartalomjegyzék Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF16)... 3 I. Általános rendelkezések....3

Részletesebben

Műszaki Segítségnyújtás. kiegészítő szolgáltatás különös feltételei (MSKSKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16448

Műszaki Segítségnyújtás. kiegészítő szolgáltatás különös feltételei (MSKSKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16448 Műszaki Segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatás különös feltételei (MSKSKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16448 Tartalomjegyzék Műszaki Segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatás különös feltételei

Részletesebben

Kiegészítő kátyúkár biztosítás

Kiegészítő kátyúkár biztosítás Kiegészítő kátyúkár biztosítás különös feltételei (KKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16436 Tartalomjegyzék Kiegészítő kátyúkár biztosítás különös feltételei (KKF2)... 3 I. Általános rendelkezések....3

Részletesebben

Autós segítségnyújtás kiegészítő biztosítás különös feltételei (ASKF)

Autós segítségnyújtás kiegészítő biztosítás különös feltételei (ASKF) Autós segítségnyújtás kiegészítő biztosítás különös feltételei (ASKF) Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 16055 Autós segítségnyújtás kiegészítő biztosítás különös feltételei (ASKF) 1. fejezet A biztosítás

Részletesebben

Flotta Casco biztosítás. Különös Feltételei (FCKF2) Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17409

Flotta Casco biztosítás. Különös Feltételei (FCKF2) Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17409 Flotta Casco biztosítás Különös Feltételei (FCKF2) Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17409 Tartalomjegyzék Flotta Casco biztosítás Különös Feltételei (FCKF2)...................................................

Részletesebben

Természeti kár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (TKCBKF)

Természeti kár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (TKCBKF) Hatályos: 2012. november 1-jétől Természeti kár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (TKCBKF) Nysz.: 16054 Természeti kár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (TKCBKF) 1. fejezet A

Részletesebben

Genertel casco biztosítási különös feltételek 7.

Genertel casco biztosítási különös feltételek 7. Genertel casco biztosítási különös feltételek 7. A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol felügyeletet)

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 4. oldal GENERTEL MINICASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 7. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei

Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Hatályos: 2013. június 1-jétől Ny. sz.: 15799 Tartalomjegyzék Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei...............................................

Részletesebben

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben

Részletesebben

Poggyászkár és gyermekülés kiegészítő biztosítás Különös Feltételei (PKGYKF)

Poggyászkár és gyermekülés kiegészítő biztosítás Különös Feltételei (PKGYKF) Hatályos: 2013. november 1-jétől Poggyászkár és gyermekülés kiegészítő biztosítás Különös Feltételei (PKGYKF) Ny. sz.: 16039 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések................................................................................

Részletesebben

Poggyászkár és gyermekülés

Poggyászkár és gyermekülés Poggyászkár és gyermekülés kiegészítő biztosítás Különös Feltételei (PKGYKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16447 Tartalomjegyzék Poggyászkár és gyermekülés kiegészítő biztosítás Különös Feltételei

Részletesebben

Járművek Casco biztosításának

Járművek Casco biztosításának Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF17) Hatályos: 2014. december 13-tól Nysz.: 17480 Tartalomjegyzék Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF17)...........................................

Részletesebben

Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei

Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei Egyedi telephelyi gépjármű-biztosítási záradék Érvényes: 2015. január 1-tôl PERFEKT VAGYON- ÉS ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI EGYEDI TELEPHELYI GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Szabályzat. E-Optimum casco

Szabályzat. E-Optimum casco Szabályzat E-Optimum casco E-Optimum casco biztosítás ügyféltájékoztató és általános szerződési feltételek Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat,

Részletesebben

Multi Casco Reál biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató

Multi Casco Reál biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Multi Casco Reál biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t

Részletesebben

Kiegészítő poggyászbiztosítás különös feltételei (PKF)

Kiegészítő poggyászbiztosítás különös feltételei (PKF) Kiegészítő poggyászbiztosítás különös feltételei (PKF) Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 16056 Kiegészítő poggyászbiztosítás különös feltételei (PKF) 1. fejezet A biztosítás köre Jelen kiegészítő

Részletesebben

Motor casco biztosítás különös feltételei (Motor3) Hatályos: június 25. Nysz.: 18818

Motor casco biztosítás különös feltételei (Motor3) Hatályos: június 25. Nysz.: 18818 Motor casco biztosítás különös feltételei (Motor3) Hatályos: 2016. június 25. Nysz.: 18818 Tartalomjegyzék Motor casco biztosítás különös feltételei (Motor3)...3 I. Általános rendelkezések....3 II. Biztosítási

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

Járművek Casco biztosításának

Járművek Casco biztosításának Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF17) Hatályos: 2014. december 13-tól Nysz.: 17480 Tartalomjegyzék Járművek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF17)...........................................

Részletesebben

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása Jelen záradék alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés egyéb feltételeinek, kizárásainak, záradékainak változatlan érvényben

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó. Módozat: Autó + Szabadság Reál casco biztosítási szabályzat Alapbiztosítás 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó. 2.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL Jelen tájékoztató a finanszírozott gépjármű beépített casco biztosításának főbb ismérveinek bemutatása érdekében készült. Felhívjuk szíves

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

Elemi kár casco kiegészítő biztosítás különös feltételei

Elemi kár casco kiegészítő biztosítás különös feltételei Elemi kár casco kiegészítő biztosítás különös feltételei Hatályos: 2011. november 1-jétől Nysz.:14966 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Elemi kár casco kiegészítő

Részletesebben

Motor casco biztosítás. Különös Feltételei (Motor2) Hatályos: december 13. Nysz.: 17490

Motor casco biztosítás. Különös Feltételei (Motor2) Hatályos: december 13. Nysz.: 17490 Motor casco biztosítás Különös Feltételei (Motor2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17490 Tartalomjegyzék Motor casco biztosítás különös feltételei (Motor2)...................................................

Részletesebben

Hatályos: 2014. március 15.

Hatályos: 2014. március 15. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kárrendezési szabályzat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlása alapján Hatályos: 2014. március 15. Tartalom

Részletesebben

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás Casco biztosítási feltételek Az UNION Biztosító Rt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés idõtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei

Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei Hatályos: 2011. november 1-jétől Nysz.: 14967 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Önvédelem kiegészítő

Részletesebben

Hatályos: december 01-től

Hatályos: december 01-től Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kárrendezési szabályzat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) alapján Hatályos: 2016. december 01-től A Társaságunk az

Részletesebben

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17414

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17414 Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17414 Tartalomjegyzék Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosításokra vonatkozó

Részletesebben

Motorkerékpár-biztosítás

Motorkerékpár-biztosítás www.allianz.hu Motorkerékpár-biztosítás Allianz Casco Terméktájékoztató és különös biztosítási feltételek AHE Terméktájékoztató (A jelen tájékoztató az Allianz Casco biztosítás terméktájékoztatójával együtt

Részletesebben

Genertel casco biztosítási különös feltételek 7.

Genertel casco biztosítási különös feltételek 7. Genertel casco biztosítási különös feltételek 7. A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol felügyeletet)

Részletesebben

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat Képviselő kódja: Képviselő neve: Nyugtaszám: Adóigazgatási szám: 10491984-2-44 Ajánlatszám: Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki! A megfelelő helyen így jelölje!

Részletesebben

A HATÁROZATLAN IDEJŰ SZÉLVÉDŐ-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HATÁROZATLAN IDEJŰ SZÉLVÉDŐ-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HATÁROZATLAN IDEJŰ SZÉLVÉDŐ-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI Az Allianz Hungária Biztosító Rt. (továbbiakban biztosító) a felek között létrejött biztosítási szerződés alapján forintban megtéríti a gépjármű biztosított

Részletesebben

MOBIL CASCO II. keretszerződés alapbiztosítási feltételei

MOBIL CASCO II. keretszerződés alapbiztosítási feltételei keretszerződés alapbiztosítási feltételei A jelen alapbiztosítási feltételek szerint létrejött keretjellegű casco szerződés alapján az OTP Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) forint pénznemben,

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki. Bonus-malus rendelet 19/2009. (X.9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK MOTORKERÉKPÁR BIZTOSÍTÁS TÉMÁBAN Az alábbi összefoglaló, tájékoztató jellegű, Biztosítótól függően egyéni eltérések lehetnek.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK MOTORKERÉKPÁR BIZTOSÍTÁS TÉMÁBAN Az alábbi összefoglaló, tájékoztató jellegű, Biztosítótól függően egyéni eltérések lehetnek. GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK MOTORKERÉKPÁR BIZTOSÍTÁS TÉMÁBAN Az alábbi összefoglaló, tájékoztató jellegű, Biztosítótól függően egyéni eltérések lehetnek. 1. Mi a különbség a szerződéses kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Részletesebben

Casco biztosítás. Mely kockázatokra nyújt fedezetet a CASCO? Teljeskörű CASCO:

Casco biztosítás. Mely kockázatokra nyújt fedezetet a CASCO? Teljeskörű CASCO: Mely kockázatokra nyújt fedezetet a CASCO? Teljeskörű CASCO: Casco biztosítás Elemi kár, a gépjárművet, alkatrészét, tartozékát károsító tűz, villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes

Részletesebben

a B típusú részleges casco biztosítás különös szabályzata CRB-97.

a B típusú részleges casco biztosítás különös szabályzata CRB-97. K&H Általános Biztosító Rt. 1068 Budapest, Benczúr u. 47. a B típusú részleges casco biztosítás különös szabályzata CRB-97. A Vagyonbiztosítási Általános Szabályzatban (VBSZ-96.) leírt feltételeket, az

Részletesebben

Genertel Casco Biztosítási Különös Feltételek 8.

Genertel Casco Biztosítási Különös Feltételek 8. Genertel Casco Biztosítási Különös Feltételek 8. Hatályos: 2016. október 07-től Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon

Részletesebben

Hatályos: március 15. Nysz.: 17591

Hatályos: március 15. Nysz.: 17591 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kárrendezési szabályzat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlása alapján Hatályos: 2014. március 15. Nysz.:

Részletesebben

Gépjármûbiztosítási feltételek

Gépjármûbiztosítási feltételek Feltételek Gépjármûbiztosítási feltételek Ügyféltájékoztató Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) Jármûvek Casco biztosításának Különös Feltételei (JCKF6) Záradékok Kivonat a gépjármû üzemben tartójának

Részletesebben

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok 1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről XLV. fejezet A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

Genertel e-c@sco biztosítás feltételek

Genertel e-c@sco biztosítás feltételek Genertel e-c@sco biztosítás feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 3. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 3 (GCKF3) 10. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása 7/1 AHE-10440 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen

Részletesebben

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Motor Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék 1. MOTOR CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 5 1.1. A biztosítási

Részletesebben

ATLASZ GÉPJÁRMŰKERESKEDÉSEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS (MJK: GJMŰKER )

ATLASZ GÉPJÁRMŰKERESKEDÉSEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS (MJK: GJMŰKER ) ATLASZ GÉPJÁRMŰKERESKEDÉSEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS (MJK: GJMŰKER 001-2010) GJMŰKER 001-2010 Érvényes: 2010. április 1-től 1/5 KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS ATLASZ GÉPJÁRMŰKERESKEDÉSEK

Részletesebben

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000)

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a

Részletesebben

Mind a Multi Casco Plus módozat, mind a Reál Casco módozat tartalmazza a következő veszélynemek elleni biztosítási védelmet (biztosítási események):

Mind a Multi Casco Plus módozat, mind a Reál Casco módozat tartalmazza a következő veszélynemek elleni biztosítási védelmet (biztosítási események): Ügyféltájékoztató a Budapest Autófinanszírozási Zrt. Beépített Casco Biztosítási Szolgáltatással (csoportos vagyonbiztosítással) rendelkező ügyfeleinek Multi casco Plus (278. sz.) gépjármű-biztosítási

Részletesebben

Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 3. oldal A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. LOPÁS CASCO BIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 6. oldal Társaságunk az ISVAP

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. CAF MAXIMUM CASCO Biztosítás. ügyfél- és termék-tájékoztató

K&H Biztosító Zrt. CAF MAXIMUM CASCO Biztosítás. ügyfél- és termék-tájékoztató K&H Biztosító Zrt. CAF MAXIMUM CASCO Biztosítás ügyfél- és termék-tájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a K&H Lízingcsoport finanszírozási termékébe beépített, a K&H Biztosító

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu A vagyon- és felelősségbiztosítások.

Részletesebben

KGFB kárrendezési szabályzat

KGFB kárrendezési szabályzat Genertel Biztosító Zrt. KGFB kárrendezési szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlása alapján Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Mátyás

Részletesebben

Kárrendezési tudnivalók Gépjármű káresemények

Kárrendezési tudnivalók Gépjármű káresemények Kárrendezési tudnivalók Gépjármű káresemények Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat az információkat, amelyek egy gépjárművet ért káresemény kapcsán az Ön segítségére lehetnek, valamint elősegítik a gyors

Részletesebben

Banco Primus-UNION CASCO Motorkerékpár biztosítás különös feltételei (UNION-MCS)

Banco Primus-UNION CASCO Motorkerékpár biztosítás különös feltételei (UNION-MCS) Banco Primus-UNION CASCO Motorkerékpár biztosítás különös feltételei (UNION-MCS) Jelen különös feltételben foglaltak, valamint a Banco Primus-UNION CASCO Általános gépjárműbiztosítási feltételek (Banco

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ)

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) 1. A biztosítási esemény 1.1. A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a fuvarozó vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének

Részletesebben

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól 19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII.

Részletesebben

Porsche részleges körű casco szabályzat

Porsche részleges körű casco szabályzat Porsche részleges körű casco szabályzat 1 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskárból eredő totálkár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Teljes

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

genertel casco és e-casco biztosítások feltételek

genertel casco és e-casco biztosítások feltételek genertel casco és e-casco biztosítások feltételek ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 3 (ÁVF3) 4. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁSOK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 2 (GCKF2) 10. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

a teljeskörû casco biztosítás különös szabályzata CTK-97.

a teljeskörû casco biztosítás különös szabályzata CTK-97. K&H Általános Biztosító Rt. 1068 Budapest, Benczúr u. 47. a teljeskörû casco biztosítás különös szabályzata CTK-97. A Vagyonbiztosítási Általános Szabályzatban (VBSZ-96.) leírt feltételeket, az e szabályzatban

Részletesebben

GFB Kárrendezési ügyféltájékoztató

GFB Kárrendezési ügyféltájékoztató GFB Kárrendezési ügyféltájékoztató Tartalomjegyzék 1 SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1.1 A szabályzat hatálya alá tartozó kárügyek köre 3 1.2 A szabályzat időbeli hatálya 3 2 GÉPJÁRMŰ KÁRRENDEZÉS... 3 3 KÁRBEJELENTÉSI

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki. A pénzügyminiszter 19/2009. (X. 9.) PM rendelete a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás

Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Díjátvállalás 100 %-os munkaképesség-csökkenés esetén kiegészítő biztosítás Jelen feltételek a Generali-Providencia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) befektetéshez kötött életbiztosítást alapbiztosításként

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. MAXIMUM CASCO Biztosítás CKH 2011. ügyfél- és termék-tájékoztató

K&H Biztosító Zrt. MAXIMUM CASCO Biztosítás CKH 2011. ügyfél- és termék-tájékoztató K&H Biztosító Zrt. MAXIMUM CASCO Biztosítás CKH 2011 ügyfél- és termék-tájékoztató Tisztelt K&H Lízingcsoport által finanszírozott Ügyfél! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a K&H Lízingcsoport finanszírozási

Részletesebben

TELJESKÖRŰ KÁRMANAGEMENT SZOLGÁLTATÁS

TELJESKÖRŰ KÁRMANAGEMENT SZOLGÁLTATÁS TELJESKÖRŰ KÁRMANAGEMENT SZOLGÁLTATÁS Készítette: ASSISTRUCK Szolgáltató Kft. 2005 I. TELJESKÖRŰ KÁRMANAGEMENT SZOLGÁLTATÁS Az ASSISTRUCK Szolgáltató Kft. teljeskörű kármanagement-szolgáltatása a casco-biztosítással

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék Vagyonbiztosítások Általános Feltétele Érvényesség: Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, melyeket ellenkező szerződéses kikötés hiányában a HDI Versicherung AG (továbbiakban Biztosító) vagyonbiztosítási

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról

Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról Az új feltételek a Ptk. változásaival is összhangban vannak. Az előző flotta casco terméktől való eltéréseket, a Ptk. változásai miatti eltéréseket valamint

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Groupama Garancia Társasházközösségek és Lakásszövetkezetek ügyféltájékoztatója és vagyonbiztosítási feltételei Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Netrisk Autópálya Casco biztosítás ügyféltájékoztatója és biztosítási feltételei

Netrisk Autópálya Casco biztosítás ügyféltájékoztatója és biztosítási feltételei Netrisk Autópálya Casco biztosítás ügyféltájékoztatója és biztosítási feltételei ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 3. oldal NETRISK AUTÓPÁLYA CASCO BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 6. oldal TARTALOMJEGYZÉK ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Mi a teendő kár esetén?

Mi a teendő kár esetén? Mi a teendő baleset esetén? Mi a teendő kár esetén? Közúti baleset bekövetkezése esetén a gépjárművel azonnal meg kell állni és meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés. Személyi sérülés

Részletesebben

UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás. Szerződési feltételek. III. A biztosítási szerződés létrejötte. I. A biztosítási esemény

UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás. Szerződési feltételek. III. A biztosítási szerződés létrejötte. I. A biztosítási esemény személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság köthet. III. A biztosítási szerződés létrejötte UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás Szerződési feltételek I. A biztosítási

Részletesebben

classic casco káridőponti értékre szóló teljeskörű casco biztosítás különös szabályzata CTA-06 1-10914-00

classic casco káridőponti értékre szóló teljeskörű casco biztosítás különös szabályzata CTA-06 1-10914-00 classic casco káridőponti értékre szóló teljeskörű casco biztosítás különös szabályzata CTA-06 A Vagyonbiztosítási Általános Szabályzatban (VBSZ-96) leírt feltételeket, az e szabályzatban foglalt különös

Részletesebben