Az Igazgatóság közleményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Igazgatóság közleményei"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt I. félévi gazdálkodásáról 2 A Vértesi Erőmű karbantartási munkáinak átvétele 5 ***superior kategóriába lépett a keszthelyi Hotel OVIT 6 Projektjeinkről 6 Rendezvények 14 Társadalmi felelősségvállalás 19 Személyi hírek 22 Új belépők 22 Az Integrált Rendszer hírei 25 Az MVM Csoport hírei 26 Egyszer volt Nyugdíjasainkról 30 Sport 32 KulTÚRA 36 Humorsarok 41 Integrált Rendszer - rejtvény 41 GÓLYAHÍR 42 Hotel hírdetés 43 Szerkesztőségi közlemények 44 Kiadásért felelõs: Gopcsa Péter vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Máténé Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Kerny László OVIT ZRt. Házinyomda

2 OVIT HÍRADÓ 2011/4. Az Igazgatóság közleményei július 6-i ülésén az Igazgatóság Jóváhagyta a május 11-ei üléséről felvett jegyzőkönyvet; Megtárgyalta és az ülésen elhangzottak figyelembevételével tudomásul vette a magyar szlovák összekötő földgázszállító vezeték beruházás előkészítéséről szóló írásos tájékoztatóban foglaltakat; Jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetéről, működését befolyásoló eseményekről; Jóváhagyta az OVIT ZRt évi beruházásaira vonatkozó előterjesztést, melynek alapján a testület 32/2011. (V.11.) sz. Határozatával elfogadott Üzleti Terv 4.1. pontjában szereplő beruházási célok és keretösszegek módosultak; Megtárgyalta, és az elhangzottak figyelembevételével jóváhagyólag tudomásul vette a 86. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; Jóváhagyólag tudomásul vette az OVIT ZRt. vagyonvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és munkavédelmi tevékenységéről, a munkabalesetek alakulásáról szóló írásos tájékoztatóban foglaltakat július 29-i ülésén az Igazgatóság Jóváhagyta a július 6-ai üléséről felvett jegyzőkönyvet; Jóváhagyólag tudomásul vette az üzleti terv I. féléves teljesítéséről szóló jelentésben foglaltakat, a Gt (2) bekezdése alapján a jelentés megküldésével tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a legutóbbi igazgatósági ülés óta eltelt időszakra vonatkozó ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikáról; Jóváhagyólag tudomásul vette a vezérigazgató évi prémiumfeladata teljesítésének I. félévi értékelésében foglaltakat, Megtárgyalta a Beruházási döntés kezdeményezése a magyar szlovák összekötő földgázszállító vezeték építési projekt tárgyában készült előterjesztést. Az előterjesztés és a jövőben a projekttel összefüggésben készítendő írásos anyagok, határozatok üzleti titoknak minősülnek, így ezek OVIT Híradóban való közzétételére nem kerül sor szeptember 6-án 10 órára az OVIT ZRt. rendkívüli közgyűlését a következő napirenddel összehívta: 1. Előterjesztés a magyar-szlovák összekötő földgázszállító vezeték megépítése tárgyában. 2. Az OVIT ZRt. alaptőkéjének zártkörű felemelése új részvények forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében; A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása; Az OVIT ZRt. Alapszabályának módosítása 3. Döntés az OVIT ZRt. szétválás (kiválás) útján történő átalakulásáról. Az OVIT ZRt. alaptőkéjének felemelése új részvények forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében; A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása; Az OVIT ZRt. Alapszabályának módosítása tárgyában készített előterjesztést megismerte, és az abban foglaltakat a jegyzőkönyvben rögzített feltételellel fogadta el. Tudomásul vette, hogy az általa feltételhez kötötten elfogadott, az OVIT ZRt. alaptőkéjének felemelésével kapcsolatos előterjesztést az MVM Zrt. Igazgatósága a későbbiek folyamán tárgyalja. Amennyiben az MVM Zrt. Igazgatósága az előterjesztés valamely részében írtaktól eltérően határoz, úgy az OVIT ZRt. Vezérigazgatója az előterjesztést annak megfelelően módosítja, és ismételten az OVIT ZRt. Igazgatósága elé terjeszti határozathozatal céljából, legkésőbb az OVIT ZRt szeptember 6. napjára tervezett közgyűlést megelőző 16. napig. Megtárgyalta a Döntés az OVIT ZRt. szétválás (kiválás) útján történő átalakulásáról tárgyú előterjesztést, és a Közgyűlés elé terjesztette elfogadásra. Elfogadta az OVIT ZRt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását tartalmazó írásos előterjesztést, és az abban foglaltak alapján hozzájárult a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat augusztus 1. napjával történő hatálybalépéséhez augusztus 1-jei hatállyal Pallaghy Barnabás földgáz üzletigazgatót és Körtélyesi Ágnes koordinációs vezetőt képviseleti és cégjegyzési joggal ruházta fel, melyet az Igazgatóság együttes cégjegyzésre feljogosított tagjával, ill. a társaság feljogosított alkalmazottjával együttesen gyakorolhat. Ennek kapcsán az 1/2011.sz. Vezérigazgatói utasítás 2. sz. mellékleteként kiadott képviseleti és cégjegyzési 1

3 2011/4. OVIT HÍRADÓ jog átruházásáról szóló okirat jogosultsági köre a következőképp módosul: Az alkalmazottak jogosultsági körének felsorolásában a Görgey Péter koordinációs vezető szövegrész helyébe a a Koordinációs Vezető SZMSZ szerinti ügykörében Beszámoló az OVIT ZRt I. félévi gazdálkodásáról Görgey Péter törzskari főmérnök szövegrész kerül. a Törzskari Főmérnök SZMSZ szerinti ügykörében Társaságunk Közgyűlése a tulajdonosi elvárásokat rögzítő évi üzletpolitikai célkitűzéseinket az alábbi kiegészítésekkel, követelményekkel fogadta el: Az alkalmazottak jogosultsági köre kiegészül a Körtélyesi Ágnes koordinációs vezető szövegrésszel. a Koordinációs Vezető SZMSZ szerinti ügykörében Az alkalmazottak jogosultsági körének felsorolásában a Pataki István a Földgáz Üzletigazgatóság földgáz üzletigazgató SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész törlésre kerül, helyébe a Pallaghy Barnabás földgáz üzletigazgató szövegrész kerül. a Földgáz Üzletigazgatóság SZMSZ szerinti ügykörében Az Igazgatóság elrendeli az OVIT ZRt. cégjegyzésre jogosult munkavállalók körében bekövetkezett változás cégbírósági bejelentését augusztus 18-i rendkívüli ülésén az Igazgatóság megtárgyalta a 44/2011. (VII.29.) számú Igazgatósági Határozat módosítását, valamint a Beruházási döntés kezdeményezése a magyar-szlovák összekötő földgázvezeték megépítése tárgyában és az Előterjesztés a magyar szlovák összekötő földgázszállító vezeték megépítése tárgyában c. előterjesztéseket. A határozatok üzleti titoknak minősülnek. Dr. Sidló Krisztina 1. A Társaság maradéktalanul hajtsa végre határidőre a MAVIR ZRt.-vel kötött átviteli hálózat karbantartására, fejlesztésére, felújítására vonatkozó szerződésben foglaltakat. 2. A Társaság erőmű-karbantartó tevékenysége során teljesítse a társaságcsoport tagvállalataival kötött szerződésekben foglaltakat. 3. A Társaság 1. és 2. pont feletti szabad kapacitásait és szolgáltató-, gyártókapacitásait legalább az önköltséget fedező áron hasznosítsa a társaságcsoporton kívül. 4. Vegyen részt aktívan az MVM Csoport stratégiájának kialakításában, a stratégia évi feladatainak végrehajtásában, különös tekintettel a stratégia teljesítését szolgáló akciótervek kidolgozására, végrehajtására. 5. Teljesítse a Társaság a évi üzleti tervét, az abban foglalt tervezési feltételek figyelembevételével, az alábbiak szerint: a. az értékesítés nettó árbevétele érje el a M Ftot, melyből a társaságcsoporton kívül elért külső árbevétele érje el a M Ft-ot, b. adózás előtti eredménye érje el a 730 M Ft-ot, c. személyi jellegű ráfordításai ne haladják meg a M Ft-ot, d. a beruházások műszaki teljesítése ne haladja meg a 766 M Ft-ot, e. tartsa meg a társaság folyamatos fizetőképességét úgy, hogy a XII. 31-i hitel- és kölcsönállománya ne haladja meg a M Ft-ot, f. a korrigált saját tőke arányos nyereség (adózás előtti eredmény/saját tőke) érje el a 10%-ot; g. a közvetített szolgáltatások összköltséghez viszonyított aránya ne haladja meg a 35%-ot. 6. A Társaság az MVM Csoport tagjaként maradéktalanul tegyen eleget az uralmi szerződésben és csoportszintű szabályzatokban foglalt kötelezettségeinek. 2

4 OVIT HÍRADÓ 2011/4. Hajtsa végre a évi csoportszintű utasításnak megfelelő bérmegállapodást. 7. A Társaság a 3. szabályozási energiacsomag figyelembevételével tekintse át a MAVIR ZRt.-vel fenntartott kapcsolatrendszerét és szükség szerint módosítsa azt. A tulajdonosok által megfogalmazott célkitűzések és a vevői megrendelések I. félévi teljesítése a számviteli adatok tükrében a következőképpen alakult: társaságunk tárgyidőszaki saját teljesítményének értéke ,2 M Ft, amely a tervezett érték 47,7%-a. A termelési érték alakulása kedvezőbb az értékesítési nettó árbevételéhez viszonyítva, alapvetően a közvetített szolgáltatások értékének alakulása következtében. Adatok: M Ft-ban A vizsgált időszak értékesítési nettó árbevétele ,1 M Ft, amely a megelőző hat év viszonylatában a második legmagasabb realizált árbevétel, az éves szintű árbevételi értékekhez mért részarányát tekintve pedig a legnagyobb (40,1%). A megelőző években a félévben realizált árbevétel a teljes évhez viszonyítva jellemzően 30% körül alakult, a tárgyévi féléves teljesítés kiemelkedően jónak mondható. A évre tervezett, a realizált és a várható árbevétel tevékenységenkénti alakulását szemlélteti az alábbi diagram: MFt % 11 % 2 % 18 % 13 % 16 % 38 % 1 % évi terv I. félévi tény 1 % 9 % 3 % 23 % 12 % 13 % 38 % 1 % Egyéb Késztermék értékesítés Szállítás Egyéb szolgáltatások Karbantartási szolgáltatások Hálózatszerelés Technológiai szerelés Ipari és építipari beruházás Az árbevétel vevőkörönkénti megoszlását mutatja a következő ábra: MFt % 2 % 33 % 34 % 3 % évi terv I. félévi tény MVM csoporton kívüli egyéb társaságok MVM csoport többi társasága Paksi Atomerm Zrt. MAVIR ZRt. MVM Zrt. Társaságunk megrendelői körén belül továbbra is a MAVIR ZRt. és a Paksi Atomerőmű Zrt. meghatározó szerepe érvényesül. A I. félévben realizált társasági összárbevétel 39%-a a Paksi Atomerőműnek, 35,3%-a pedig MAVIR ZRt.-nek végzett munkák teljesítéséből származott. Az értékesítési nettó árbevétel értékét tekintve legjelentősebb, MAVIR részére végzett kivitelezések az I. félévben a teljesség igénye nélkül a következők: Ø Martonvásár Győr 400 kv-os távvezeték építésiszerelési munkái, oszlopok és kötőelemek gyártása Ø Albertirsa Martonvásár 400 kv-os távvezeték II. rendszere kiépítésének építési-szerelési munkái, oszlopok és kötőelemek gyártása Ø Szolnok 220/120 kv-os alállomás 400 kv-os bővítése (Zapad) országhatár Albertirsa 750 kv-os távvezeték korrózióvédelmi munkái Ø A TMAVIR Göd 400/220/120 kv-os alállomáson történő kialakításához szükséges kiviteli tervezés és kivitelezés Ø Albertirsa Martonvásár 400 kv-os távvezeték kétrendszerű szakaszának korrózióvédelmi munkái Ø Hévíz Toponár 400 kv-os távvezeték korrózióvédelmi munkái Az atomerőmű részére végzett megrendelések közül, szintén a realizált árbevétel alapján, meghatározó feladatok az alábbiak: Ø 8 db DHM /400 típusú főtranszformátor cseréje KDO /400 típusúra, tervezési és kivitelezési munkák Ø Paksi Atomerőmű 400/120 kv-os alállomás 400 kv-os 1 5. mezők szekunder és villamos védelmi rekonstrukciója, valamint az 1 4. blokkok fő- és 18 % 5 % 39 % 35 % 3 % 3

5 2011/4. OVIT HÍRADÓ háziüzemi transzformátorainak villamos védelmi rekonstrukciója, továbbá a 8 db 120 kv-os vonali mező védelmi rekons-trukciójának kivitelezési és üzembe helyezési munkái Ø Súlyos baleset kezeléséhez szükséges mérőrendszer létesítése Ø Paksi Atomerőmű 400/120 kv-os alállomás 1 5 KT jelű ELKSP 3-4 típusú 400 kv-os SF6 gázszigetelésű megszakítók cseréje Ø Hegesztési, technológiai csőszerelési, acélszerkezeti szerviztevékenység végzése a Paksi Atomerőmű területén Ø A Paksi Atomerőmű Elektronikus Diszpécser Központ rendszereinek rekonstrukciója Digitális Diszpécser Központra Az MVM Csoport többi társasága közül a tárgyidőszakban a Vértesi Erőmű ZRt., az MVM Csoporton kívüli megrendelők közül pedig a Mol Nyrt. volt a legjelentősebb megrendelőnk I VI. hónapban értékesítési nettó árbevételünk 81,8%-a származott az MVM Csoport tagvállalatainak végzett munkák teljesítéséből. Társaságunk beszámolási időszakban realizált értékesítési bruttó eredménye 3.254,6 M Ft, mely 44,9%-a a tervezett értéknek, az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyított aránya pedig 19,1%, mely 2 százalékponttal kedvezőbb a évre tervezett aránynál. A beszámolási időszakban az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege -264,1 M Ft. Az egyéb ráfordítások 55,3%-át az önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, 24,1%-át pedig a Kollektív Szerződés szerinti jövőbeni kifizetésekre képzett céltartalékok tették ki. Az önkormányzatokkal elszámolt adókon belül helyi iparűzési adó címén 148,5 M Ft-ot, építményadóként 24,7 M Ft-ot, gépjárműadóra pedig 20,7 M Ft-ot fizettünk ki. A hálózatszerelési munkák közben a földtulajdonosoknak okozott károk kompenzálásaként kifizetett terméskár 12,1 M Ft tett ki. Innovációs járulék címén 22,5 M Ft egyéb ráfordítás keletkezett. Közhasznú és egyéb szervezetek számára 8,4 M Ft-ot utaltunk át. Az első félévben a pénzügyi műveletek eredménye 27,2 M Ft-tal javította társaságunk jövedelmezőségét. Az erre az időszakra tervezettnél 103,2 M Ft-tal kedvezőbb érték egyrészt a felvett rövid lejáratú hitelek átalagos állományának, s ezáltal a cash pool rendszerben fizetett kamatok csökkenésének, másrészt az árfolyamváltozások társaságunk gazdálkodására gyakorolt kedvező hatásának tudható be. A rendkívüli eredmény nem befolyásolta jelentősen jövedelmezőségünket. Az MVM Zrt. társaságunk évi beruházási célkitűzéseinek megvalósítására 766 M Ft-os beruházási keretet hagyott jóvá. A tervkészítés időszakában még nem volt ismert, illetve előkészített, hogy 2011-től kezdődően az OVIT ZRt. tevékenységi körében új feladatként jelentkezik a következő évek MÁV-projektjeiben való részvétel, valamint az erőművi gépgyártási profil kialakítása. Ezen tevékenységek megkezdéséhez szükséges eszközpark kialakítása, valamint a jogi feltételek megteremtése következményeképpen történt meg a terv eredeti prioritásainak és annak tartalmának korrigálása. Az új termelési profilok kialakításának forrásigénye jelentős volument (42,1%) képez a jóváhagyott beruházási kereten belül, ezért az egyéb területek beruházási igényei közül 2011-re csak a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, valamint a megkezdett, vagy feltétlenül szükséges beruházásokat, és a rossz műszaki állapot miatt indokolt jármű- és eszközcseréket irányoztuk elő. A beszámolási időszakban a megtérülési viszonyok és szükségszerűség figyelembevételével beruházási keretünk terhére 131,1 M Ft-ot fordítottunk különböző eszközök, berendezések, munkagépek, valamint tehergépjárművek beszerzésére. A szervezet tevékenységében résztvevők I. féléves átlaglétszáma 1555 fő, amely 17 fővel alacsonyabb az ezen időszakra tervezettnél (1572 fő). A tervezettől való létszámeltérés elsősorban a teljes időben foglalkoztatottak esetében mutatkozik (16 fő), melynek oka, hogy az év első felében a szerződéses állományunk teljesítéséhez szükséges munkaerőigény alacsonyabb volt. A évben az Integrált Rendszer szempontjából a következő kiemelt jelentőségű esemény történt, illetve várható: a korábbi Transelektro Ganz-Röck telephelyén az MVM Csoporton belül újra beindítandó kazán- és nyomástartóedény-gyártás kapcsán kialakításra kerültek a tevékenység feltételei, illetve a vonatkozó szabályozások. A három rendszerszabvány (ISO 9001, ISO

6 OVIT HÍRADÓ 2011/4. és OHSAS 18001) követelményei szerinti tanúsítási eljárás, majd a hegesztőüzemi alkalmassági vizsgálat és a kiegészítő eljárásvizsgálatok (PED, Mekrblatt 2000) sikeresen lezajlottak. Az energetikai gépgyártás tanúsítása egybeesett az OVIT tanúsító szervezetének versenyeztetés alapján történő kiválasztásával. A nyertes tanúsító cég az EMT Első Magyar Tanúsító Zrt. a következő hároméves ciklusban végzi az OVIT Integrált Rendszerének tanúsítását. A szervezet UKAS nemzetközi akkreditációval rendelkezik, auditorai jelentős nukleáris tapasztalattal bírnak. A gázszállítási tevékenységhez kapcsolódó projektfeladatok során meghatároztuk a legfontosabb feladatokat, illetve azok határidejét annak érdekében, hogy az engedélyben szereplő feltételek szerinti irányítási rendszert mely az OVIT jelenlegi Integrált Rendszerének tapasztalatain és működési módszerein alapul ki lehessen alakítani. A vállalt, illetve előírt feladatok végrehajtása az irányítási rendszer tekintetében az ütemtervnek megfelelően zajlik. A korábbi tapasztalatok és a növekvő fővállalkozói szerepkörrel növekvő felelősség rávilágított arra, hogy az alvállalkozói kör felügyeletét és kontrollját fokozni kell. A Vezérigazgató úr az idei évtől a kritikus (tevékenységük, részarányuk, gazdasági hátterük stb. alapján) alvállalkozók helyszíni vevői auditjainak végrehajtását rendelte el. Ennek keretében 23 cégnél megtörténtek az auditok, további 20 esetében pedig folyamatban vannak. A tanúsított státusznak megfelelően az Integrált Rendszer éves feladatainak végrehajtása során a belső auditok az ütemterv szerint megtörténtek. A tanúsítóváltás eredményeképpen az okirat-megújító audit 2012 februárjában várható, azonban a helyszíni kivitelezési ellenőrzésre a kedvezőbb feltételek miatt a közeljövőben kerül sor. Összességében társaságunk I. félévi tevékenységét az üzletpolitikában meghatározott elvárások és a szerződésekben foglaltak szerint, a költségtakarékossági követelmények betartásának figyelembevételével végezte. A Vértesi Erőmű karbantartási munkáinak átvétele augusztus 1-től teljesült az OVIT ZRt. egyik kitűzött stratégiai terve, több hónapos tárgyalást és egyeztetést követően az OVIT ZRt. átvette a Vértesi Erőmű ZRt. teljes karbantartás-tervezését és -végrehajtását, melyet szerződésben is rögzített 2014-ig. A kiemelkedő feladat végrehajthatóságát egy részletes, helyszíni felmérésen alapuló karbantartási terv alapozta meg, amely egyben az üzleti terv bázisát is képezte. A terv kidolgozásában kiemelkedő szerepet vállalt Gyetvai László, Kotnyek József és Weisz János kollégánk. A karbantartás integrálása a HÁLIG és az ERIG szervezetébe 77 embert érintett. A HÁLIG a villamos és irányítástechnikai karbantartási területen kívül az üzemeltetésben is kiemelkedő szerepet vállal, az ERIG területén pedig új feladatként jelentkezik a karbantartástervezés, a turbina-, a kazán- és a tüzelőanyag-szállítás és a kéntelenítő karbantartás, de ELSŐ SZÁMÚ feladat mindkét szakterület számára a városfűtés ellátásának biztosítása. A szerződés különlegessége az, hogy a karbantartást úgy kell megszervezni és végrehajtani, hogy a Vértesi Erőmű ZRt. üzleti tervében rögzített termelési és rendelkezésre állási mutatók nem romolhatnak. Ez egy olyan feladat, amely sokkal szorosabb kapcsolattartást igényel a megrendelőnkkel, mint egyéb területeken, de ez mindenképpen erősíti a cégcsoporton belüli együttműködést és hatékonyságot. Szabó Attila erőművi és karbantartási igazgató Közgazdasági osztály 5

7 2011/4. OVIT HÍRADÓ ***superior kategóriába lépett a keszthelyi Hotel OVIT Idén 10 éves a Hotel***superior OVIT, a minősítés igazán méltó ajándék az ünnepi alkalomra! A szálloda kedvezményes csomagajánlatokkal várja a Vendégeket!!! További információ, elérhetőség: Hotel***superior OVIT 8360 Keszthely, Alsópáhoki út Tel.: Rizk Judit A Hotelstars Union Bíráló Bizottsága a szálloda pályázatát sikeresnek nyilvánította, így az a 3* superior (az eddigi 3* helyett) kategóriának megfelelő minősítő védjegy használatára jogosult. A Hotel***superior OVIT kényelmesen berendezett, légkondicionált szobákkal és apartmanokkal, kitűnő konyhával várja Vendégeit! Test és lélek kikapcsolódására úszómedence, pezsgőfürdő, szauna, szolárium, infrakabin, asztalitenisz, biliárd, a parkban grillezőhely és pétanque-pálya áll a vendégek rendelkezésére. A tágas, kiváló technikai felszereltségű, klimatizált konferenciaterem sikeres találkozóknak és tréningeknek ad helyszínt. A szálloda terápiás részlegén szakorvosi felügyelet mellett a hévízi gyógytó adottságaira épülő gyógykezelések igénybevételére nyílik lehetőség, úgymint iszappakolás, víz alatti masszázs, elektroterápiás kezelések, gyógytorna, valamint gyógy-, frissítő, talpmasszázs és japán Yumeiho-masszázs. Projektjeinkről Az Antonov 124 és az OVIT szállítási munkatársainak találkozása a Liszt Ferenc Repülőtéren A Japánban 2011 márciusában keletkezett földrengés okozta katasztrófa miatt valósult meg egy olyan művelet a repülőtéren, amilyet még soha nem láthattunk. A katasztrófa következményeként energiahiány alakult ki az ország több régiójában, tehát az energiabiztonság helyreállítása érdekében a japán szakembereknek meg kellett keresniük a lehető leggyorsabb módját egy új erőmű felállításának. Így esett a választásuk egy amerikai cég által gyártott, TM2500 típusú mobil erőműre. Ez a cég pedig rendelkezik magyarországi gyártó telephellyel is. A magyar telephely képviselője már 2010 őszén megkereste Millner Istvánt, azzal a kérdéssel fordulva hozzá, hogy Veresegyházán gyártandó erőműveiket hogyan lehetne a legközelebbi kikötőbe eljuttatni. Így a TM2500 elszállítási lehetőségének vizsgálatát már ekkor elkezdtük, még valamelyik kikötő irányába tervezve az útvonalat. A katasztrófa hatására a megtervezett szállítási útvonal: Veresegyház Budapest, FOKA kikötőről megváltozott Veresegyház Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre márciusában érkezett meg a felkérés a reptéri kiszállítás megvalósítására. Ettől az időponttól kezdve a Szállítási üzem dolgozói (diszpécserek, gépkocsiveze- 6

8 OVIT HÍRADÓ 2011/4. tők, kísérők) nagy erővel vettek részt az útvonalkeresésben, az erőművet szállító tréler kialakításában, az elvi engedélyek beszerzésében, az önkormányzatokkal történő tárgyalásokban és a hídvizsgálatok elvégeztetésében. Eljutottunk odáig, hogy a repülőteret meg tudjuk közelíteni, de onnan hogy jutunk be a repülőgéphez (melyik portán, milyen feltételekkel stb.)? Semmilyen kapcsolattartót nem kaptunk, tapogatóztunk a sötétben Próbáltuk felvenni a kapcsolatot repülőtéri cégekkel, hogy hallottak-e ennek a szállításnak a terveiről, de nem jártunk sikerrel. Egyetlen cég volt, amely segített nekünk a teherforgalmi portán keresztül történő bejutás lehetőségeinek megvizsgálásában. Találtunk is számunkra megfelelő útvonalat a repülőtéren belül, de sajnos ezt a Reptéri Rendészet felülvizsgálta és elutasította. Ezek után újabb kérdések merültek fel. Miután nyaggattuk a lehetséges megbízónkat, hogy próbáljon meg összekötőt adni, lassan összeállt, hogy kikkel kell a kapcsolatot felvenni. Ekkor még senki sem tudta, hogy kinek ki lesz a megbízója, kinek meddig tart a munkafeladata. Érdekes volt, mert senki nem akadékoskodott ezen, hanem mindenki a feladat megvalósíthatóságán dolgozott, s a lehető legpozitívabban állt hozzá a dolgokhoz. Amikor a szerződéses kapcsolatok tisztázódtak, a gyártó GE Hungary Kft. tartott egy egyeztetést a saját telephelyén, ahol a gyártócég szakemberei, a megbízónk (GE Prága), az Antonov mérnökei, az Antonov ügykezelő cége (Chapman Freeborn) és az OVIT Zrt. (Millner István) volt jelen. A beszélgetés angolul zajlott. A kezdetben 1-2 órásra tervezett tárgyalás gyorsan közeledett a végéhez (ki kinek a megbízásából mit csinál, milyen autóval hova tervezzük vinni az árut, ki rakodik, mivel stb.), amikor olyan részletek merültek fel, hogy néhány cm híján nem tudjuk saját autóval az Antonov daruja alá bejuttatni az árut, mert az magas; néhány cm híján nem tudja beemelni magába az Antonov az egyik darabot, mert beleér a daruba; hogyan is kell egy guruló szerkezetet rögzíteni egy repülőben stb. Ezen kritikus részletek tisztázása rohamosan nyújtotta a tárgyalás időtartamát rajzoltunk, számoltunk, magyaráztunk a legnagyobb békességben, de végül sikerült a főbb akadályokat elhárítani! Az első reptéri megbeszélésen, június elején három cég képviselői jöttek össze: ezek a Celebi, a Budapest Airport és az OVIT (Tuba Zoltán és Katonáné Honfi Nóra) voltak. Először nekünk kellett bemutatni, hogy mi a szállítási feladatunk, milyen és hány szerelvénnyel, darukkal érkeznénk a reptérre. Ezek után a repülés-üzemvezető vette át a szót, és elmondta, melyek a szabályok a reptéren belül. Felvázolta, hogy milyen útvonalon mehetünk be a repülőtérre, amelyet a rendészet is engedélyez, hol lehet a daruzást végrehajtani, és hová tudja a repülőtér az Antonovot a rakodás idejére eldugni. A repülés-üzemvezetőnek egyetlen egy kérése volt: a két repülőgép ne egy napon érkezzen, mert egyszerre nem lehet kiszolgálni azokat hatalmas méretük miatt (egy repülő ugyanis nem tudta a komplett berendezést a tartozékaival együtt elszállítani). Felmerültek különböző kérdések, amelyeket a következő találkozóra kellett tisztázni: a darugém magassága, az URH rádióink sávja, a tűzszerészeti vizsgálat tartalma, a beléptetési rend, a munkavédelem, a vámkezelés, az időrendi beosztás a beléptető portához, maga a munkafolyamat időbeli meghatározása mindezt úgy, hogy nem tudtuk pontosan, mikor érkeznek a gépek. A Celebi munkatársai biztosítottak minket, hogy a beléptetést intézik, az áru lerakodásában, illetve az Antonov 124 kiszolgálásában segítségünkre lesznek, még akkor is, ha a gépek este érkeznek. A második reptéri találkozó egy héttel a szállítás előtt történt, amikor már nemcsak az előbb említett három cég vett részt a megbeszélésen, hanem a darus cég (Ács Gép Zrt.) képviselője, valamint az Antonov magyarországi kezelője (Chapman Freeborn) is. A korábban feltett kérdéseket tisztáztuk. Megkaptuk a repülőgép menetrendjét (az első gép június 24-én kor landol, míg a második 25-én kor), megnéztük a helyszíneket: hol kell belépni a járműveknek, hová kell parkolni, hol állhat össze a két darab mobildaru, hol várakozhatnak a kamionok, illetve hol fogjuk berakodni az árut az Antonov 124-esekbe. Ekkorra már kaptunk az antonovosoktól rakodási tervet (csak hogy legyen mitől eltérnünk) is. A feladat nagyon izgalmas volt, és mindannyian izgatottan vártuk, hogy eljöjjön a kiszállítás ideje, de addig még rengeteg papírmunka volt hátra, és folyamatosan változott a repülőgépek érkezésének időpontja. A feladat a Szállítási üzem részéről mindkét brigádot, az összes kísérőt és diszpécsert igénybe vette, valamint 10 gépkocsivezetőt és 9 gépjárművet, kiegészítve a műhelyfőnökünk rajztudásával. A veresegyházi telephelyű GE Hungary Kft.-nél a 160 tonnás mobil erőmű szétszerelt egységeinek 7

9 2011/4. OVIT HÍRADÓ felrakodását már június 22-én megkezdtük, és 23-án folytattuk. Ekkor már tudtuk, hogy a repülőgépek érkezésében bizonytalanság van, s várhatóan mégis egy napon érkezik (25-én) mindkettő, vagyis úgy, ahogyan Budapest Airport kikötötte, hogy nem lehetséges Június 23-án este 7 órakor elindultak az első szerelvények, majd kor a 36 méter hosszú, 5 méter magas szerelvény néhány további társával együtt nekiindult az éjszakának. A kb. 40 kilométeres útszakaszt 5 és fél óra alatt tették meg ilyen méretű szerelvénnyel nem az egyenes a két pont közötti legrövidebb távolság. Amire a repülőtérre értek, a beléptetés már folyamatosan zajlott este 9 órától, egy-egy jármű tűzszerészeti és biztonságtechnikai vizsgálata 1 1,5 órát vett igénybe. Ennek időzítése és folyamatos bonyolítása kulcsfontosságú volt a késedelem nélküli repülőberakodás végrehajtásához! A fő trélerhez még két egység tartozott (egy 6 méter hosszú 3 tengelyes segédtréler, és egy 11 méter hoszszú dollyval összeszerelt hattyúnyak), amelyeket más járművek szállítottak. Azokat is leszedték, majd kint a reptéren a három egységet a brigádunk és a gépkocsivezetők összeszerelték. Így alakult ki 40 méter hosszú és 100,3 tonnás rakomány, amely három helyen is csuklott Napfelkeltekor, rövid pihenés után kezdte meg alvállalkozónk a 160 és a 400 tonnás mobildaru összeszerelését, amelynek segítségével leemelték a 20 méter hosszú, 86 tonnás fő trélert az OVIT speciális tréleréről. A brigádnak kézzel kellett a levegőben lógó fő egységhez illeszteni a hátsó tengelycsoportot. Kormányzás kizárva ezt pótolta a daru mozgása, csak 8

10 OVIT HÍRADÓ 2011/4. tologatással és szintezéssel lehetett a darabokat egymáshoz illeszteni, majd összecsavarozni. első gép Innentől kezdve minden csúszott. A berakodásra rengetegen voltak kíváncsiak, így még azt is pontosítani kellett, hogy a vendégek mikor érkezzenek, hogy mozogjanak a reptér területén. A gép leszállása után a legénység elkezdett dolgozni. Az első dolly alátolása sem volt egyszerű, mert a daru már nem segíthetett az oldalirányú mozgásban. Itt minden a sofőrön (Győrfi Zsigmond) és az irányítóján (Fogarasi Ervin) múlt. Kb. 1 óra tili-toli után sikerült mm-pontosan (!) beállni a traktorral, de még így sem lehetett összeakasztani a szerelvényt a brigád segédlete nélkül. A képen az összeakasztás helyét a kerék fölött összeboruló kollégák jelzik. Kinyitották a gép orrát, és letérdeltették a repülőt, azaz az orrfutóját előre nyújtva orra buktatták a monstrumot (ez a művelet nagyon hangos volt, mert be kellett indítani hozzá a hajtóművet). Ezután kihajtogatták a gép saját feljáró rámpáját, ezt megtoldották még egy további 10 méteres rámpával, amelyet egy külön kamion hozott. Mindezt azért, hogy a dőlésszög ne legyen meredek, a repülő törzse és a rámpa egy egyenes vonalat képezzen. A repülőgép belső magassága ugyanis 4,40 méter, a szállítandó darabé pedig 4,10 méter volt, így a legkisebb függőleges törés magassági problémát okozott volna. Miközben a fő trélert daruztuk és szereltük, a többi kamionról targoncával a Celebi leszedte az árut, a Chapman pedig intézte a vámpapírokat. A délutáni órákra befejeztük a munkát: az üres autók, a daruk, és, az OVIT munkatársai elvonultak a helyszínről, hogy kipihenjék az előző éjszakát és a hosszú napot, hogy szombaton újult erővel vethessék bele magukat a repülőgépbe való berakodásba.természetesen szombaton hajnalban csörgött a telefon, hogy késik az A rámpa összeszerelés a nagy meleg miatt igen lassan történt, így délután kettő óra felé kezdődhetett a közel 100 méter hosszú tolatás egy olyan trélerrel, amely 9

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve Hűtőkalorifer

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III es gazdálkodásának elemzése 1.) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 2.) Megnevezés 2009. évi bázis 2010.

Részletesebben

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor AM Munkavédelem kihívásai i Gráfel Sándor A munkavédelem egyik fő kihívása a szabályozások, elvárások napi gyakorlatba történő bevezetése, azok betartatása Szabályozás 1993. Évi XCIII. Törvény a munkáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel

500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel 500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel Szerző: Michael Debreczeni Dipl.-Ing. (FH) megújuló energiák Greentechnic Hungary Kft A megújuló energiák között a napenergia

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

Referenciák 2014. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére végzett legjelentősebb kivitelezési feladatok:

Referenciák 2014. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére végzett legjelentősebb kivitelezési feladatok: Referenciák 2014 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére végzett legjelentősebb kivitelezési feladatok: Pótvízelőkészítő-rekonstrukció új pótvízelőkészítő megvalósítása, a meglévő pótvízelőkészítő átalakítása

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése

Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése Nádasi Iván IZINTA XL. ELFT. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015.04.21-23 Témavázlat 1. Előzmények

Részletesebben

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Prof. Dr. Krómer István Óbudai Egyetem Intelligens Energia Ellátó Rendszerek

Részletesebben

2015. évi ÜZLETI TERVE

2015. évi ÜZLETI TERVE Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Kft. 2015. évi ÜZLETI TERVE Készítette: Somfalvi József Ügyvezető igazgató A tervezést befolyásoló tényezők A gazdasági terv elkészítésénél elsődleges szempont

Részletesebben

A Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének. 6/2004/IV.30/ rendelete a helyi iparűzési adóról.

A Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének. 6/2004/IV.30/ rendelete a helyi iparűzési adóról. A Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2004/IV.30/ rendelete a helyi iparűzési adóról. A Zsáka Nagyközségi Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (a továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

A hazai villamosenergia-ellátás egyik meghatározó vállalata

A hazai villamosenergia-ellátás egyik meghatározó vállalata A hazai villamosenergia-ellátás egyik meghatározó vállalata A 100%-ban magyar tulajdonban álló cég tevékenységi körébe a villamos energiaellátás szinte minden területe beletartozik: tervezés, gyártás,

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

Lakatos üzem és iroda épület bővítése felújítása

Lakatos üzem és iroda épület bővítése felújítása Projekt címe: Projekt száma: Lakatos üzem és iroda épület bővítése, felújítása a FAKON Kft. érsekvadkerti telephelyén ÉMOP-1.1.1/F-11-2011-0106 Lakatos üzem és iroda épület bővítése felújítása 2011. Augusztusban

Részletesebben

Erőterv introduction 1

Erőterv introduction 1 Erőterv introduction 1 TARTALOMJEGYZÉK Tradíciók ERŐTERV rövid története PÖYRY ERŐTERV ZRt. szervezeti sémája Főbb vevők Szolgáltatások (koncepciótól a bontásig) Komplex szolgáltatás Eszközök Tanúsítványok

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai

A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai Tisztelt Olvasó! A magyar átviteli hálózat 2011-ben a nemzetközi összeköttetésekkel Gönyű Bicske Dél A magyar villamosenergia-rendszer hálózatának fejlesztése

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLATOK. Tao

ADÓZÁS GYAKORLATOK. Tao ADÓZÁS GYAKORLATOK Tao Társasági adó A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI A Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő, gróf Andrássy Gyulát ábrázoló lovas szobor rekonstrukciója (497/2013) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításáról

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. május 16. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 46/2011. (V.16.) J1 47/2011. (V.16.)

Részletesebben

Iceberg ajánlatok a BÉT-en Összefoglalás

Iceberg ajánlatok a BÉT-en Összefoglalás Iceberg ajánlatok a BÉT-en Összefoglalás A Xetra kereskedési rendszer bevezetésével a Budapesti Értéktőzsdén is elérhetővé váltak az iceberg ajánlatok. Az új ajánlattípus bevezetésekor a Kereskedési Bizottságon

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága (1122 Budapest, Számadó utca 29. Cg.: 01-10-045428, Társaság ) a gazdasági Társaságokról

Részletesebben

Intermodális közlekedési rendszerek fejlesztése a GYSEV Zrt. Vonalain- 2014. szeptember. megvalósíthatósági tanulmány. eljárás 15.

Intermodális közlekedési rendszerek fejlesztése a GYSEV Zrt. Vonalain- 2014. szeptember. megvalósíthatósági tanulmány. eljárás 15. GYSEV Zrt. 2014. évi i terve Sorszám A tárgya Tervezett eljárástípus Eljárás tervezett megindítása Uniós pályázathoz kapcsolódó beruházások, beszerzések 1. KBCS_2 - Kommunikációs feladatok végzése Kbt.122/A

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése.

A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése. A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

A HM EI ZRT. AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY

A HM EI ZRT. AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY A HM EI ZRT. AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY AZ EMBERRE SZABOTT KÉPZÉSI FOLYAMAT Cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 6. Reg: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Adós kéri, hogy a hitelezők járuljanak hozzá ahhoz, hogy az Adós a jelen fizetőképességének helyreállítását célzó átdolgozott reorganizációs program

Részletesebben

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Munkavédelmi szervezet Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések Bessenyei Tamás - ELMŰ Hálózati Kft. Hálózat-optimalizálási osztály Városi energiafelhasználás Óbudai Egyetem 2010. november

Részletesebben

Győr, Kossuth L. u. 22/b szám alatti műemléki védelem alatt álló lakóépület felújítása.

Győr, Kossuth L. u. 22/b szám alatti műemléki védelem alatt álló lakóépület felújítása. Győr, Kossuth L. u. 22/b szám alatti műemléki védelem alatt álló lakóépület felújítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/139 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

ALTERNATÍV V ENERGIÁK

ALTERNATÍV V ENERGIÁK ALTERNATÍV V ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK NAK LEHETŐSÉGEI AZ ÖNKORMÁNYZATI NYZATI SZFÉRÁBAN ZÖLD ENERGIA KONFERENCIA 2011-10 10-26. Juhász János J villamosmérn rnök CÉGÜNK TEVÉKENYS KENYSÉGI KÖREK Alternatív

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Prohászka Ottokár Alapítvány 19177232-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Budakeszi, 2014. április 30. Készítette: Forró

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9.

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12.

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31 Könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámoló. 1

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

I. Adókötelezettség 1..

I. Adókötelezettség 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2007/XII.28./., 23/2002/VIII.14./sz., 17/2002/VI.14./ sz., a 25/2001/XII.12./, a 29/2000/XII.21./sz., a 21/1999./VI.9./sz. és a 35/2011.(XII.20.)számú

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Manfred Schulz 2014. május 27. Kezdetben pusztán egy vízió volt 2 A Mercedes-Benz kecskeméti gyárának bemutatása és mára, íme

Részletesebben