Az Igazgatóság közleményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Igazgatóság közleményei"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt I. félévi gazdálkodásáról 2 A Vértesi Erőmű karbantartási munkáinak átvétele 5 ***superior kategóriába lépett a keszthelyi Hotel OVIT 6 Projektjeinkről 6 Rendezvények 14 Társadalmi felelősségvállalás 19 Személyi hírek 22 Új belépők 22 Az Integrált Rendszer hírei 25 Az MVM Csoport hírei 26 Egyszer volt Nyugdíjasainkról 30 Sport 32 KulTÚRA 36 Humorsarok 41 Integrált Rendszer - rejtvény 41 GÓLYAHÍR 42 Hotel hírdetés 43 Szerkesztőségi közlemények 44 Kiadásért felelõs: Gopcsa Péter vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Máténé Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Kerny László OVIT ZRt. Házinyomda

2 OVIT HÍRADÓ 2011/4. Az Igazgatóság közleményei július 6-i ülésén az Igazgatóság Jóváhagyta a május 11-ei üléséről felvett jegyzőkönyvet; Megtárgyalta és az ülésen elhangzottak figyelembevételével tudomásul vette a magyar szlovák összekötő földgázszállító vezeték beruházás előkészítéséről szóló írásos tájékoztatóban foglaltakat; Jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetéről, működését befolyásoló eseményekről; Jóváhagyta az OVIT ZRt évi beruházásaira vonatkozó előterjesztést, melynek alapján a testület 32/2011. (V.11.) sz. Határozatával elfogadott Üzleti Terv 4.1. pontjában szereplő beruházási célok és keretösszegek módosultak; Megtárgyalta, és az elhangzottak figyelembevételével jóváhagyólag tudomásul vette a 86. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; Jóváhagyólag tudomásul vette az OVIT ZRt. vagyonvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és munkavédelmi tevékenységéről, a munkabalesetek alakulásáról szóló írásos tájékoztatóban foglaltakat július 29-i ülésén az Igazgatóság Jóváhagyta a július 6-ai üléséről felvett jegyzőkönyvet; Jóváhagyólag tudomásul vette az üzleti terv I. féléves teljesítéséről szóló jelentésben foglaltakat, a Gt (2) bekezdése alapján a jelentés megküldésével tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a legutóbbi igazgatósági ülés óta eltelt időszakra vonatkozó ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikáról; Jóváhagyólag tudomásul vette a vezérigazgató évi prémiumfeladata teljesítésének I. félévi értékelésében foglaltakat, Megtárgyalta a Beruházási döntés kezdeményezése a magyar szlovák összekötő földgázszállító vezeték építési projekt tárgyában készült előterjesztést. Az előterjesztés és a jövőben a projekttel összefüggésben készítendő írásos anyagok, határozatok üzleti titoknak minősülnek, így ezek OVIT Híradóban való közzétételére nem kerül sor szeptember 6-án 10 órára az OVIT ZRt. rendkívüli közgyűlését a következő napirenddel összehívta: 1. Előterjesztés a magyar-szlovák összekötő földgázszállító vezeték megépítése tárgyában. 2. Az OVIT ZRt. alaptőkéjének zártkörű felemelése új részvények forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében; A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása; Az OVIT ZRt. Alapszabályának módosítása 3. Döntés az OVIT ZRt. szétválás (kiválás) útján történő átalakulásáról. Az OVIT ZRt. alaptőkéjének felemelése új részvények forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében; A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása; Az OVIT ZRt. Alapszabályának módosítása tárgyában készített előterjesztést megismerte, és az abban foglaltakat a jegyzőkönyvben rögzített feltételellel fogadta el. Tudomásul vette, hogy az általa feltételhez kötötten elfogadott, az OVIT ZRt. alaptőkéjének felemelésével kapcsolatos előterjesztést az MVM Zrt. Igazgatósága a későbbiek folyamán tárgyalja. Amennyiben az MVM Zrt. Igazgatósága az előterjesztés valamely részében írtaktól eltérően határoz, úgy az OVIT ZRt. Vezérigazgatója az előterjesztést annak megfelelően módosítja, és ismételten az OVIT ZRt. Igazgatósága elé terjeszti határozathozatal céljából, legkésőbb az OVIT ZRt szeptember 6. napjára tervezett közgyűlést megelőző 16. napig. Megtárgyalta a Döntés az OVIT ZRt. szétválás (kiválás) útján történő átalakulásáról tárgyú előterjesztést, és a Közgyűlés elé terjesztette elfogadásra. Elfogadta az OVIT ZRt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását tartalmazó írásos előterjesztést, és az abban foglaltak alapján hozzájárult a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat augusztus 1. napjával történő hatálybalépéséhez augusztus 1-jei hatállyal Pallaghy Barnabás földgáz üzletigazgatót és Körtélyesi Ágnes koordinációs vezetőt képviseleti és cégjegyzési joggal ruházta fel, melyet az Igazgatóság együttes cégjegyzésre feljogosított tagjával, ill. a társaság feljogosított alkalmazottjával együttesen gyakorolhat. Ennek kapcsán az 1/2011.sz. Vezérigazgatói utasítás 2. sz. mellékleteként kiadott képviseleti és cégjegyzési 1

3 2011/4. OVIT HÍRADÓ jog átruházásáról szóló okirat jogosultsági köre a következőképp módosul: Az alkalmazottak jogosultsági körének felsorolásában a Görgey Péter koordinációs vezető szövegrész helyébe a a Koordinációs Vezető SZMSZ szerinti ügykörében Beszámoló az OVIT ZRt I. félévi gazdálkodásáról Görgey Péter törzskari főmérnök szövegrész kerül. a Törzskari Főmérnök SZMSZ szerinti ügykörében Társaságunk Közgyűlése a tulajdonosi elvárásokat rögzítő évi üzletpolitikai célkitűzéseinket az alábbi kiegészítésekkel, követelményekkel fogadta el: Az alkalmazottak jogosultsági köre kiegészül a Körtélyesi Ágnes koordinációs vezető szövegrésszel. a Koordinációs Vezető SZMSZ szerinti ügykörében Az alkalmazottak jogosultsági körének felsorolásában a Pataki István a Földgáz Üzletigazgatóság földgáz üzletigazgató SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész törlésre kerül, helyébe a Pallaghy Barnabás földgáz üzletigazgató szövegrész kerül. a Földgáz Üzletigazgatóság SZMSZ szerinti ügykörében Az Igazgatóság elrendeli az OVIT ZRt. cégjegyzésre jogosult munkavállalók körében bekövetkezett változás cégbírósági bejelentését augusztus 18-i rendkívüli ülésén az Igazgatóság megtárgyalta a 44/2011. (VII.29.) számú Igazgatósági Határozat módosítását, valamint a Beruházási döntés kezdeményezése a magyar-szlovák összekötő földgázvezeték megépítése tárgyában és az Előterjesztés a magyar szlovák összekötő földgázszállító vezeték megépítése tárgyában c. előterjesztéseket. A határozatok üzleti titoknak minősülnek. Dr. Sidló Krisztina 1. A Társaság maradéktalanul hajtsa végre határidőre a MAVIR ZRt.-vel kötött átviteli hálózat karbantartására, fejlesztésére, felújítására vonatkozó szerződésben foglaltakat. 2. A Társaság erőmű-karbantartó tevékenysége során teljesítse a társaságcsoport tagvállalataival kötött szerződésekben foglaltakat. 3. A Társaság 1. és 2. pont feletti szabad kapacitásait és szolgáltató-, gyártókapacitásait legalább az önköltséget fedező áron hasznosítsa a társaságcsoporton kívül. 4. Vegyen részt aktívan az MVM Csoport stratégiájának kialakításában, a stratégia évi feladatainak végrehajtásában, különös tekintettel a stratégia teljesítését szolgáló akciótervek kidolgozására, végrehajtására. 5. Teljesítse a Társaság a évi üzleti tervét, az abban foglalt tervezési feltételek figyelembevételével, az alábbiak szerint: a. az értékesítés nettó árbevétele érje el a M Ftot, melyből a társaságcsoporton kívül elért külső árbevétele érje el a M Ft-ot, b. adózás előtti eredménye érje el a 730 M Ft-ot, c. személyi jellegű ráfordításai ne haladják meg a M Ft-ot, d. a beruházások műszaki teljesítése ne haladja meg a 766 M Ft-ot, e. tartsa meg a társaság folyamatos fizetőképességét úgy, hogy a XII. 31-i hitel- és kölcsönállománya ne haladja meg a M Ft-ot, f. a korrigált saját tőke arányos nyereség (adózás előtti eredmény/saját tőke) érje el a 10%-ot; g. a közvetített szolgáltatások összköltséghez viszonyított aránya ne haladja meg a 35%-ot. 6. A Társaság az MVM Csoport tagjaként maradéktalanul tegyen eleget az uralmi szerződésben és csoportszintű szabályzatokban foglalt kötelezettségeinek. 2

4 OVIT HÍRADÓ 2011/4. Hajtsa végre a évi csoportszintű utasításnak megfelelő bérmegállapodást. 7. A Társaság a 3. szabályozási energiacsomag figyelembevételével tekintse át a MAVIR ZRt.-vel fenntartott kapcsolatrendszerét és szükség szerint módosítsa azt. A tulajdonosok által megfogalmazott célkitűzések és a vevői megrendelések I. félévi teljesítése a számviteli adatok tükrében a következőképpen alakult: társaságunk tárgyidőszaki saját teljesítményének értéke ,2 M Ft, amely a tervezett érték 47,7%-a. A termelési érték alakulása kedvezőbb az értékesítési nettó árbevételéhez viszonyítva, alapvetően a közvetített szolgáltatások értékének alakulása következtében. Adatok: M Ft-ban A vizsgált időszak értékesítési nettó árbevétele ,1 M Ft, amely a megelőző hat év viszonylatában a második legmagasabb realizált árbevétel, az éves szintű árbevételi értékekhez mért részarányát tekintve pedig a legnagyobb (40,1%). A megelőző években a félévben realizált árbevétel a teljes évhez viszonyítva jellemzően 30% körül alakult, a tárgyévi féléves teljesítés kiemelkedően jónak mondható. A évre tervezett, a realizált és a várható árbevétel tevékenységenkénti alakulását szemlélteti az alábbi diagram: MFt % 11 % 2 % 18 % 13 % 16 % 38 % 1 % évi terv I. félévi tény 1 % 9 % 3 % 23 % 12 % 13 % 38 % 1 % Egyéb Késztermék értékesítés Szállítás Egyéb szolgáltatások Karbantartási szolgáltatások Hálózatszerelés Technológiai szerelés Ipari és építipari beruházás Az árbevétel vevőkörönkénti megoszlását mutatja a következő ábra: MFt % 2 % 33 % 34 % 3 % évi terv I. félévi tény MVM csoporton kívüli egyéb társaságok MVM csoport többi társasága Paksi Atomerm Zrt. MAVIR ZRt. MVM Zrt. Társaságunk megrendelői körén belül továbbra is a MAVIR ZRt. és a Paksi Atomerőmű Zrt. meghatározó szerepe érvényesül. A I. félévben realizált társasági összárbevétel 39%-a a Paksi Atomerőműnek, 35,3%-a pedig MAVIR ZRt.-nek végzett munkák teljesítéséből származott. Az értékesítési nettó árbevétel értékét tekintve legjelentősebb, MAVIR részére végzett kivitelezések az I. félévben a teljesség igénye nélkül a következők: Ø Martonvásár Győr 400 kv-os távvezeték építésiszerelési munkái, oszlopok és kötőelemek gyártása Ø Albertirsa Martonvásár 400 kv-os távvezeték II. rendszere kiépítésének építési-szerelési munkái, oszlopok és kötőelemek gyártása Ø Szolnok 220/120 kv-os alállomás 400 kv-os bővítése (Zapad) országhatár Albertirsa 750 kv-os távvezeték korrózióvédelmi munkái Ø A TMAVIR Göd 400/220/120 kv-os alállomáson történő kialakításához szükséges kiviteli tervezés és kivitelezés Ø Albertirsa Martonvásár 400 kv-os távvezeték kétrendszerű szakaszának korrózióvédelmi munkái Ø Hévíz Toponár 400 kv-os távvezeték korrózióvédelmi munkái Az atomerőmű részére végzett megrendelések közül, szintén a realizált árbevétel alapján, meghatározó feladatok az alábbiak: Ø 8 db DHM /400 típusú főtranszformátor cseréje KDO /400 típusúra, tervezési és kivitelezési munkák Ø Paksi Atomerőmű 400/120 kv-os alállomás 400 kv-os 1 5. mezők szekunder és villamos védelmi rekonstrukciója, valamint az 1 4. blokkok fő- és 18 % 5 % 39 % 35 % 3 % 3

5 2011/4. OVIT HÍRADÓ háziüzemi transzformátorainak villamos védelmi rekonstrukciója, továbbá a 8 db 120 kv-os vonali mező védelmi rekons-trukciójának kivitelezési és üzembe helyezési munkái Ø Súlyos baleset kezeléséhez szükséges mérőrendszer létesítése Ø Paksi Atomerőmű 400/120 kv-os alállomás 1 5 KT jelű ELKSP 3-4 típusú 400 kv-os SF6 gázszigetelésű megszakítók cseréje Ø Hegesztési, technológiai csőszerelési, acélszerkezeti szerviztevékenység végzése a Paksi Atomerőmű területén Ø A Paksi Atomerőmű Elektronikus Diszpécser Központ rendszereinek rekonstrukciója Digitális Diszpécser Központra Az MVM Csoport többi társasága közül a tárgyidőszakban a Vértesi Erőmű ZRt., az MVM Csoporton kívüli megrendelők közül pedig a Mol Nyrt. volt a legjelentősebb megrendelőnk I VI. hónapban értékesítési nettó árbevételünk 81,8%-a származott az MVM Csoport tagvállalatainak végzett munkák teljesítéséből. Társaságunk beszámolási időszakban realizált értékesítési bruttó eredménye 3.254,6 M Ft, mely 44,9%-a a tervezett értéknek, az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyított aránya pedig 19,1%, mely 2 százalékponttal kedvezőbb a évre tervezett aránynál. A beszámolási időszakban az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege -264,1 M Ft. Az egyéb ráfordítások 55,3%-át az önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, 24,1%-át pedig a Kollektív Szerződés szerinti jövőbeni kifizetésekre képzett céltartalékok tették ki. Az önkormányzatokkal elszámolt adókon belül helyi iparűzési adó címén 148,5 M Ft-ot, építményadóként 24,7 M Ft-ot, gépjárműadóra pedig 20,7 M Ft-ot fizettünk ki. A hálózatszerelési munkák közben a földtulajdonosoknak okozott károk kompenzálásaként kifizetett terméskár 12,1 M Ft tett ki. Innovációs járulék címén 22,5 M Ft egyéb ráfordítás keletkezett. Közhasznú és egyéb szervezetek számára 8,4 M Ft-ot utaltunk át. Az első félévben a pénzügyi műveletek eredménye 27,2 M Ft-tal javította társaságunk jövedelmezőségét. Az erre az időszakra tervezettnél 103,2 M Ft-tal kedvezőbb érték egyrészt a felvett rövid lejáratú hitelek átalagos állományának, s ezáltal a cash pool rendszerben fizetett kamatok csökkenésének, másrészt az árfolyamváltozások társaságunk gazdálkodására gyakorolt kedvező hatásának tudható be. A rendkívüli eredmény nem befolyásolta jelentősen jövedelmezőségünket. Az MVM Zrt. társaságunk évi beruházási célkitűzéseinek megvalósítására 766 M Ft-os beruházási keretet hagyott jóvá. A tervkészítés időszakában még nem volt ismert, illetve előkészített, hogy 2011-től kezdődően az OVIT ZRt. tevékenységi körében új feladatként jelentkezik a következő évek MÁV-projektjeiben való részvétel, valamint az erőművi gépgyártási profil kialakítása. Ezen tevékenységek megkezdéséhez szükséges eszközpark kialakítása, valamint a jogi feltételek megteremtése következményeképpen történt meg a terv eredeti prioritásainak és annak tartalmának korrigálása. Az új termelési profilok kialakításának forrásigénye jelentős volument (42,1%) képez a jóváhagyott beruházási kereten belül, ezért az egyéb területek beruházási igényei közül 2011-re csak a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, valamint a megkezdett, vagy feltétlenül szükséges beruházásokat, és a rossz műszaki állapot miatt indokolt jármű- és eszközcseréket irányoztuk elő. A beszámolási időszakban a megtérülési viszonyok és szükségszerűség figyelembevételével beruházási keretünk terhére 131,1 M Ft-ot fordítottunk különböző eszközök, berendezések, munkagépek, valamint tehergépjárművek beszerzésére. A szervezet tevékenységében résztvevők I. féléves átlaglétszáma 1555 fő, amely 17 fővel alacsonyabb az ezen időszakra tervezettnél (1572 fő). A tervezettől való létszámeltérés elsősorban a teljes időben foglalkoztatottak esetében mutatkozik (16 fő), melynek oka, hogy az év első felében a szerződéses állományunk teljesítéséhez szükséges munkaerőigény alacsonyabb volt. A évben az Integrált Rendszer szempontjából a következő kiemelt jelentőségű esemény történt, illetve várható: a korábbi Transelektro Ganz-Röck telephelyén az MVM Csoporton belül újra beindítandó kazán- és nyomástartóedény-gyártás kapcsán kialakításra kerültek a tevékenység feltételei, illetve a vonatkozó szabályozások. A három rendszerszabvány (ISO 9001, ISO

6 OVIT HÍRADÓ 2011/4. és OHSAS 18001) követelményei szerinti tanúsítási eljárás, majd a hegesztőüzemi alkalmassági vizsgálat és a kiegészítő eljárásvizsgálatok (PED, Mekrblatt 2000) sikeresen lezajlottak. Az energetikai gépgyártás tanúsítása egybeesett az OVIT tanúsító szervezetének versenyeztetés alapján történő kiválasztásával. A nyertes tanúsító cég az EMT Első Magyar Tanúsító Zrt. a következő hároméves ciklusban végzi az OVIT Integrált Rendszerének tanúsítását. A szervezet UKAS nemzetközi akkreditációval rendelkezik, auditorai jelentős nukleáris tapasztalattal bírnak. A gázszállítási tevékenységhez kapcsolódó projektfeladatok során meghatároztuk a legfontosabb feladatokat, illetve azok határidejét annak érdekében, hogy az engedélyben szereplő feltételek szerinti irányítási rendszert mely az OVIT jelenlegi Integrált Rendszerének tapasztalatain és működési módszerein alapul ki lehessen alakítani. A vállalt, illetve előírt feladatok végrehajtása az irányítási rendszer tekintetében az ütemtervnek megfelelően zajlik. A korábbi tapasztalatok és a növekvő fővállalkozói szerepkörrel növekvő felelősség rávilágított arra, hogy az alvállalkozói kör felügyeletét és kontrollját fokozni kell. A Vezérigazgató úr az idei évtől a kritikus (tevékenységük, részarányuk, gazdasági hátterük stb. alapján) alvállalkozók helyszíni vevői auditjainak végrehajtását rendelte el. Ennek keretében 23 cégnél megtörténtek az auditok, további 20 esetében pedig folyamatban vannak. A tanúsított státusznak megfelelően az Integrált Rendszer éves feladatainak végrehajtása során a belső auditok az ütemterv szerint megtörténtek. A tanúsítóváltás eredményeképpen az okirat-megújító audit 2012 februárjában várható, azonban a helyszíni kivitelezési ellenőrzésre a kedvezőbb feltételek miatt a közeljövőben kerül sor. Összességében társaságunk I. félévi tevékenységét az üzletpolitikában meghatározott elvárások és a szerződésekben foglaltak szerint, a költségtakarékossági követelmények betartásának figyelembevételével végezte. A Vértesi Erőmű karbantartási munkáinak átvétele augusztus 1-től teljesült az OVIT ZRt. egyik kitűzött stratégiai terve, több hónapos tárgyalást és egyeztetést követően az OVIT ZRt. átvette a Vértesi Erőmű ZRt. teljes karbantartás-tervezését és -végrehajtását, melyet szerződésben is rögzített 2014-ig. A kiemelkedő feladat végrehajthatóságát egy részletes, helyszíni felmérésen alapuló karbantartási terv alapozta meg, amely egyben az üzleti terv bázisát is képezte. A terv kidolgozásában kiemelkedő szerepet vállalt Gyetvai László, Kotnyek József és Weisz János kollégánk. A karbantartás integrálása a HÁLIG és az ERIG szervezetébe 77 embert érintett. A HÁLIG a villamos és irányítástechnikai karbantartási területen kívül az üzemeltetésben is kiemelkedő szerepet vállal, az ERIG területén pedig új feladatként jelentkezik a karbantartástervezés, a turbina-, a kazán- és a tüzelőanyag-szállítás és a kéntelenítő karbantartás, de ELSŐ SZÁMÚ feladat mindkét szakterület számára a városfűtés ellátásának biztosítása. A szerződés különlegessége az, hogy a karbantartást úgy kell megszervezni és végrehajtani, hogy a Vértesi Erőmű ZRt. üzleti tervében rögzített termelési és rendelkezésre állási mutatók nem romolhatnak. Ez egy olyan feladat, amely sokkal szorosabb kapcsolattartást igényel a megrendelőnkkel, mint egyéb területeken, de ez mindenképpen erősíti a cégcsoporton belüli együttműködést és hatékonyságot. Szabó Attila erőművi és karbantartási igazgató Közgazdasági osztály 5

7 2011/4. OVIT HÍRADÓ ***superior kategóriába lépett a keszthelyi Hotel OVIT Idén 10 éves a Hotel***superior OVIT, a minősítés igazán méltó ajándék az ünnepi alkalomra! A szálloda kedvezményes csomagajánlatokkal várja a Vendégeket!!! További információ, elérhetőség: Hotel***superior OVIT 8360 Keszthely, Alsópáhoki út Tel.: Rizk Judit A Hotelstars Union Bíráló Bizottsága a szálloda pályázatát sikeresnek nyilvánította, így az a 3* superior (az eddigi 3* helyett) kategóriának megfelelő minősítő védjegy használatára jogosult. A Hotel***superior OVIT kényelmesen berendezett, légkondicionált szobákkal és apartmanokkal, kitűnő konyhával várja Vendégeit! Test és lélek kikapcsolódására úszómedence, pezsgőfürdő, szauna, szolárium, infrakabin, asztalitenisz, biliárd, a parkban grillezőhely és pétanque-pálya áll a vendégek rendelkezésére. A tágas, kiváló technikai felszereltségű, klimatizált konferenciaterem sikeres találkozóknak és tréningeknek ad helyszínt. A szálloda terápiás részlegén szakorvosi felügyelet mellett a hévízi gyógytó adottságaira épülő gyógykezelések igénybevételére nyílik lehetőség, úgymint iszappakolás, víz alatti masszázs, elektroterápiás kezelések, gyógytorna, valamint gyógy-, frissítő, talpmasszázs és japán Yumeiho-masszázs. Projektjeinkről Az Antonov 124 és az OVIT szállítási munkatársainak találkozása a Liszt Ferenc Repülőtéren A Japánban 2011 márciusában keletkezett földrengés okozta katasztrófa miatt valósult meg egy olyan művelet a repülőtéren, amilyet még soha nem láthattunk. A katasztrófa következményeként energiahiány alakult ki az ország több régiójában, tehát az energiabiztonság helyreállítása érdekében a japán szakembereknek meg kellett keresniük a lehető leggyorsabb módját egy új erőmű felállításának. Így esett a választásuk egy amerikai cég által gyártott, TM2500 típusú mobil erőműre. Ez a cég pedig rendelkezik magyarországi gyártó telephellyel is. A magyar telephely képviselője már 2010 őszén megkereste Millner Istvánt, azzal a kérdéssel fordulva hozzá, hogy Veresegyházán gyártandó erőműveiket hogyan lehetne a legközelebbi kikötőbe eljuttatni. Így a TM2500 elszállítási lehetőségének vizsgálatát már ekkor elkezdtük, még valamelyik kikötő irányába tervezve az útvonalat. A katasztrófa hatására a megtervezett szállítási útvonal: Veresegyház Budapest, FOKA kikötőről megváltozott Veresegyház Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre márciusában érkezett meg a felkérés a reptéri kiszállítás megvalósítására. Ettől az időponttól kezdve a Szállítási üzem dolgozói (diszpécserek, gépkocsiveze- 6

8 OVIT HÍRADÓ 2011/4. tők, kísérők) nagy erővel vettek részt az útvonalkeresésben, az erőművet szállító tréler kialakításában, az elvi engedélyek beszerzésében, az önkormányzatokkal történő tárgyalásokban és a hídvizsgálatok elvégeztetésében. Eljutottunk odáig, hogy a repülőteret meg tudjuk közelíteni, de onnan hogy jutunk be a repülőgéphez (melyik portán, milyen feltételekkel stb.)? Semmilyen kapcsolattartót nem kaptunk, tapogatóztunk a sötétben Próbáltuk felvenni a kapcsolatot repülőtéri cégekkel, hogy hallottak-e ennek a szállításnak a terveiről, de nem jártunk sikerrel. Egyetlen cég volt, amely segített nekünk a teherforgalmi portán keresztül történő bejutás lehetőségeinek megvizsgálásában. Találtunk is számunkra megfelelő útvonalat a repülőtéren belül, de sajnos ezt a Reptéri Rendészet felülvizsgálta és elutasította. Ezek után újabb kérdések merültek fel. Miután nyaggattuk a lehetséges megbízónkat, hogy próbáljon meg összekötőt adni, lassan összeállt, hogy kikkel kell a kapcsolatot felvenni. Ekkor még senki sem tudta, hogy kinek ki lesz a megbízója, kinek meddig tart a munkafeladata. Érdekes volt, mert senki nem akadékoskodott ezen, hanem mindenki a feladat megvalósíthatóságán dolgozott, s a lehető legpozitívabban állt hozzá a dolgokhoz. Amikor a szerződéses kapcsolatok tisztázódtak, a gyártó GE Hungary Kft. tartott egy egyeztetést a saját telephelyén, ahol a gyártócég szakemberei, a megbízónk (GE Prága), az Antonov mérnökei, az Antonov ügykezelő cége (Chapman Freeborn) és az OVIT Zrt. (Millner István) volt jelen. A beszélgetés angolul zajlott. A kezdetben 1-2 órásra tervezett tárgyalás gyorsan közeledett a végéhez (ki kinek a megbízásából mit csinál, milyen autóval hova tervezzük vinni az árut, ki rakodik, mivel stb.), amikor olyan részletek merültek fel, hogy néhány cm híján nem tudjuk saját autóval az Antonov daruja alá bejuttatni az árut, mert az magas; néhány cm híján nem tudja beemelni magába az Antonov az egyik darabot, mert beleér a daruba; hogyan is kell egy guruló szerkezetet rögzíteni egy repülőben stb. Ezen kritikus részletek tisztázása rohamosan nyújtotta a tárgyalás időtartamát rajzoltunk, számoltunk, magyaráztunk a legnagyobb békességben, de végül sikerült a főbb akadályokat elhárítani! Az első reptéri megbeszélésen, június elején három cég képviselői jöttek össze: ezek a Celebi, a Budapest Airport és az OVIT (Tuba Zoltán és Katonáné Honfi Nóra) voltak. Először nekünk kellett bemutatni, hogy mi a szállítási feladatunk, milyen és hány szerelvénnyel, darukkal érkeznénk a reptérre. Ezek után a repülés-üzemvezető vette át a szót, és elmondta, melyek a szabályok a reptéren belül. Felvázolta, hogy milyen útvonalon mehetünk be a repülőtérre, amelyet a rendészet is engedélyez, hol lehet a daruzást végrehajtani, és hová tudja a repülőtér az Antonovot a rakodás idejére eldugni. A repülés-üzemvezetőnek egyetlen egy kérése volt: a két repülőgép ne egy napon érkezzen, mert egyszerre nem lehet kiszolgálni azokat hatalmas méretük miatt (egy repülő ugyanis nem tudta a komplett berendezést a tartozékaival együtt elszállítani). Felmerültek különböző kérdések, amelyeket a következő találkozóra kellett tisztázni: a darugém magassága, az URH rádióink sávja, a tűzszerészeti vizsgálat tartalma, a beléptetési rend, a munkavédelem, a vámkezelés, az időrendi beosztás a beléptető portához, maga a munkafolyamat időbeli meghatározása mindezt úgy, hogy nem tudtuk pontosan, mikor érkeznek a gépek. A Celebi munkatársai biztosítottak minket, hogy a beléptetést intézik, az áru lerakodásában, illetve az Antonov 124 kiszolgálásában segítségünkre lesznek, még akkor is, ha a gépek este érkeznek. A második reptéri találkozó egy héttel a szállítás előtt történt, amikor már nemcsak az előbb említett három cég vett részt a megbeszélésen, hanem a darus cég (Ács Gép Zrt.) képviselője, valamint az Antonov magyarországi kezelője (Chapman Freeborn) is. A korábban feltett kérdéseket tisztáztuk. Megkaptuk a repülőgép menetrendjét (az első gép június 24-én kor landol, míg a második 25-én kor), megnéztük a helyszíneket: hol kell belépni a járműveknek, hová kell parkolni, hol állhat össze a két darab mobildaru, hol várakozhatnak a kamionok, illetve hol fogjuk berakodni az árut az Antonov 124-esekbe. Ekkorra már kaptunk az antonovosoktól rakodási tervet (csak hogy legyen mitől eltérnünk) is. A feladat nagyon izgalmas volt, és mindannyian izgatottan vártuk, hogy eljöjjön a kiszállítás ideje, de addig még rengeteg papírmunka volt hátra, és folyamatosan változott a repülőgépek érkezésének időpontja. A feladat a Szállítási üzem részéről mindkét brigádot, az összes kísérőt és diszpécsert igénybe vette, valamint 10 gépkocsivezetőt és 9 gépjárművet, kiegészítve a műhelyfőnökünk rajztudásával. A veresegyházi telephelyű GE Hungary Kft.-nél a 160 tonnás mobil erőmű szétszerelt egységeinek 7

9 2011/4. OVIT HÍRADÓ felrakodását már június 22-én megkezdtük, és 23-án folytattuk. Ekkor már tudtuk, hogy a repülőgépek érkezésében bizonytalanság van, s várhatóan mégis egy napon érkezik (25-én) mindkettő, vagyis úgy, ahogyan Budapest Airport kikötötte, hogy nem lehetséges Június 23-án este 7 órakor elindultak az első szerelvények, majd kor a 36 méter hosszú, 5 méter magas szerelvény néhány további társával együtt nekiindult az éjszakának. A kb. 40 kilométeres útszakaszt 5 és fél óra alatt tették meg ilyen méretű szerelvénnyel nem az egyenes a két pont közötti legrövidebb távolság. Amire a repülőtérre értek, a beléptetés már folyamatosan zajlott este 9 órától, egy-egy jármű tűzszerészeti és biztonságtechnikai vizsgálata 1 1,5 órát vett igénybe. Ennek időzítése és folyamatos bonyolítása kulcsfontosságú volt a késedelem nélküli repülőberakodás végrehajtásához! A fő trélerhez még két egység tartozott (egy 6 méter hosszú 3 tengelyes segédtréler, és egy 11 méter hoszszú dollyval összeszerelt hattyúnyak), amelyeket más járművek szállítottak. Azokat is leszedték, majd kint a reptéren a három egységet a brigádunk és a gépkocsivezetők összeszerelték. Így alakult ki 40 méter hosszú és 100,3 tonnás rakomány, amely három helyen is csuklott Napfelkeltekor, rövid pihenés után kezdte meg alvállalkozónk a 160 és a 400 tonnás mobildaru összeszerelését, amelynek segítségével leemelték a 20 méter hosszú, 86 tonnás fő trélert az OVIT speciális tréleréről. A brigádnak kézzel kellett a levegőben lógó fő egységhez illeszteni a hátsó tengelycsoportot. Kormányzás kizárva ezt pótolta a daru mozgása, csak 8

10 OVIT HÍRADÓ 2011/4. tologatással és szintezéssel lehetett a darabokat egymáshoz illeszteni, majd összecsavarozni. első gép Innentől kezdve minden csúszott. A berakodásra rengetegen voltak kíváncsiak, így még azt is pontosítani kellett, hogy a vendégek mikor érkezzenek, hogy mozogjanak a reptér területén. A gép leszállása után a legénység elkezdett dolgozni. Az első dolly alátolása sem volt egyszerű, mert a daru már nem segíthetett az oldalirányú mozgásban. Itt minden a sofőrön (Győrfi Zsigmond) és az irányítóján (Fogarasi Ervin) múlt. Kb. 1 óra tili-toli után sikerült mm-pontosan (!) beállni a traktorral, de még így sem lehetett összeakasztani a szerelvényt a brigád segédlete nélkül. A képen az összeakasztás helyét a kerék fölött összeboruló kollégák jelzik. Kinyitották a gép orrát, és letérdeltették a repülőt, azaz az orrfutóját előre nyújtva orra buktatták a monstrumot (ez a művelet nagyon hangos volt, mert be kellett indítani hozzá a hajtóművet). Ezután kihajtogatták a gép saját feljáró rámpáját, ezt megtoldották még egy további 10 méteres rámpával, amelyet egy külön kamion hozott. Mindezt azért, hogy a dőlésszög ne legyen meredek, a repülő törzse és a rámpa egy egyenes vonalat képezzen. A repülőgép belső magassága ugyanis 4,40 méter, a szállítandó darabé pedig 4,10 méter volt, így a legkisebb függőleges törés magassági problémát okozott volna. Miközben a fő trélert daruztuk és szereltük, a többi kamionról targoncával a Celebi leszedte az árut, a Chapman pedig intézte a vámpapírokat. A délutáni órákra befejeztük a munkát: az üres autók, a daruk, és, az OVIT munkatársai elvonultak a helyszínről, hogy kipihenjék az előző éjszakát és a hosszú napot, hogy szombaton újult erővel vethessék bele magukat a repülőgépbe való berakodásba.természetesen szombaton hajnalban csörgött a telefon, hogy késik az A rámpa összeszerelés a nagy meleg miatt igen lassan történt, így délután kettő óra felé kezdődhetett a közel 100 méter hosszú tolatás egy olyan trélerrel, amely 9

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt.

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt. Ez is lezárult: a Gyõr Szombathelyi projekt - a folyamat - Az igazgatóság közleményei 2006. augusztus 23-i ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2006. június 28-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet. Elfogadta

Részletesebben

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 3.2.

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

A résztvevõk a minisztérium meghívására vettek részt az egyeztetésen, majd a délután megtartott sajtótájékoztatón elhangzottak

A résztvevõk a minisztérium meghívására vettek részt az egyeztetésen, majd a délután megtartott sajtótájékoztatón elhangzottak CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Mi lesz veled Mt.? Az új Munka Törvénykönyve-tervezet 293. -ának mintegy fele hátrányosan érintené

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

gáz.áram Megépítettük Magyarország legnagyobb naperőművét! Az E.ON időszakos kiadványa Elsőként a magyar energiaszektorban Lean - bevezetés 16.

gáz.áram Megépítettük Magyarország legnagyobb naperőművét! Az E.ON időszakos kiadványa Elsőként a magyar energiaszektorban Lean - bevezetés 16. 2013. nyár gáz.áram Az E.ON időszakos kiadványa Megépítettük Magyarország legnagyobb naperőművét! www.eon.hu www.facebook.com/eonhungaria Amikor a munkából hivatás lesz Katasztrófaelhárítás a Tiszántúlon

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

gáz.áram Az E.ON energiamagazin 2010. ősz-tél www.eon.hu 45 MILLIÁRD E.ON E.ON Csökkentsük a lábnyomunkat! Energiamegtakarítás E.

gáz.áram Az E.ON energiamagazin 2010. ősz-tél www.eon.hu 45 MILLIÁRD E.ON E.ON Csökkentsük a lábnyomunkat! Energiamegtakarítás E. 2010. ősz-tél gáz.áram Az E.ON energiamagazin www.eon.hu 45 MILLIÁRD AZ ÁRAMHÁLÓZATAINKRA TELI FÖLDGÁZ- TÁROLÓK JÖHET A TÉL E.ON VÉDENDŐ FOGYASZTÓK PROGRAM Csökkentsük a lábnyomunkat! Energiamegtakarítás

Részletesebben

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére Tartalomjegyzék 1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere... 3 1.1. A tevékenység végzés jogszabályi feltételei... 3 1.2. A közszolgáltatási szerződés... 3 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer

Részletesebben

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XIV. évfolyam, 18. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 420 Ft 2006. szeptember 13.

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XIV. évfolyam, 18. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 420 Ft 2006. szeptember 13. MAGYAR KÖZLEKEDÉS Alapítva: 1870 www.magyarkozlekedes.hu 1996 2006 Nemzetközi Szállítmányozási Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 4. MÁV Kombiterminál Kft. 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. Telefon: 334-1174;

Részletesebben

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések XVII. évfolyam 3. szám 2011 április Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések Angol üzletemberek jártak

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 1 / 70 Elnök-vezérigazgatói köszöntő Kedves Olvasó! Társaságunknál a 2012-es év rekordok éve volt. Túlszárnyaltuk az üzleti tervekben kitűzött bevételi

Részletesebben

Tovább javuló üzemi eredmények

Tovább javuló üzemi eredmények 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 8. szám 2006. 2004. augusztus október VESZTESÉGES ÉVEK UTÁN POZITÍV NEGYEDÉVEK Tovább javuló üzemi eredmények A Rába-csoport működését 2006 második

Részletesebben

MOZGÁSBAN. A CÉLunk KÖZÖS. Változások előtt és után Interjú Szedlmajer Lászlóval. Interjú Vitézy Dáviddal, a BKK vezérigazgatójával

MOZGÁSBAN. A CÉLunk KÖZÖS. Változások előtt és után Interjú Szedlmajer Lászlóval. Interjú Vitézy Dáviddal, a BKK vezérigazgatójával MOZGÁSBAN XLV. évfolyam 1. szám Az SZMSZ változásai Szia ZIU A mozgólépcső története BAM 2.0 Változások előtt és után Interjú Szedlmajer Lászlóval A CÉLunk KÖZÖS Interjú Vitézy Dáviddal, a BKK vezérigazgatójával

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

Tartalomjegyzék. MVM Hírlevél IV. évfolyam, 2015. április 13.

Tartalomjegyzék. MVM Hírlevél IV. évfolyam, 2015. április 13. 1 MVM Hírlevél IV. évfolyam, 2015. április 13. Tartalomjegyzék Hírek az MVM-ről és a cégcsoportról Teljesen az MVM-hez kerül a Paksi Atomerőmű és a Vértesi Erőmű Zrt. 2-3 Napi: osztrák gázkereskedő céget

Részletesebben

Végre választottak a civilek

Végre választottak a civilek Végre választottak a civilek A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa civil delegáltjai a hét régiós, és az öt országos, szakmai elektori gyűlésen 2004. január 24-én megválasztásra kerültek, kezdődhet az érdemi

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Beszámolója

A Postás Szakszervezet Beszámolója Postásokkal, postásokért, felelôsen! A Postás Szakszervezet Beszámolója IV. Kongresszus 2005. november 24 26. Foglalkoztatási és szociális biztonság, bérfelzárkóztatás! Tartalomjegyzék Bevezetés...2 I.

Részletesebben

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes. Üzletszabályzata

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes. Üzletszabályzata A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes a 2006. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1 ELŐSZÓ... 6 1.1 Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2 Az üzletszabályzat hatálya...

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben