Az Igazgatóság közleményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Igazgatóság közleményei"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt I. félévi gazdálkodásáról 2 A Vértesi Erőmű karbantartási munkáinak átvétele 5 ***superior kategóriába lépett a keszthelyi Hotel OVIT 6 Projektjeinkről 6 Rendezvények 14 Társadalmi felelősségvállalás 19 Személyi hírek 22 Új belépők 22 Az Integrált Rendszer hírei 25 Az MVM Csoport hírei 26 Egyszer volt Nyugdíjasainkról 30 Sport 32 KulTÚRA 36 Humorsarok 41 Integrált Rendszer - rejtvény 41 GÓLYAHÍR 42 Hotel hírdetés 43 Szerkesztőségi közlemények 44 Kiadásért felelõs: Gopcsa Péter vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Máténé Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Kerny László OVIT ZRt. Házinyomda

2 OVIT HÍRADÓ 2011/4. Az Igazgatóság közleményei július 6-i ülésén az Igazgatóság Jóváhagyta a május 11-ei üléséről felvett jegyzőkönyvet; Megtárgyalta és az ülésen elhangzottak figyelembevételével tudomásul vette a magyar szlovák összekötő földgázszállító vezeték beruházás előkészítéséről szóló írásos tájékoztatóban foglaltakat; Jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetéről, működését befolyásoló eseményekről; Jóváhagyta az OVIT ZRt évi beruházásaira vonatkozó előterjesztést, melynek alapján a testület 32/2011. (V.11.) sz. Határozatával elfogadott Üzleti Terv 4.1. pontjában szereplő beruházási célok és keretösszegek módosultak; Megtárgyalta, és az elhangzottak figyelembevételével jóváhagyólag tudomásul vette a 86. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; Jóváhagyólag tudomásul vette az OVIT ZRt. vagyonvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és munkavédelmi tevékenységéről, a munkabalesetek alakulásáról szóló írásos tájékoztatóban foglaltakat július 29-i ülésén az Igazgatóság Jóváhagyta a július 6-ai üléséről felvett jegyzőkönyvet; Jóváhagyólag tudomásul vette az üzleti terv I. féléves teljesítéséről szóló jelentésben foglaltakat, a Gt (2) bekezdése alapján a jelentés megküldésével tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a legutóbbi igazgatósági ülés óta eltelt időszakra vonatkozó ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikáról; Jóváhagyólag tudomásul vette a vezérigazgató évi prémiumfeladata teljesítésének I. félévi értékelésében foglaltakat, Megtárgyalta a Beruházási döntés kezdeményezése a magyar szlovák összekötő földgázszállító vezeték építési projekt tárgyában készült előterjesztést. Az előterjesztés és a jövőben a projekttel összefüggésben készítendő írásos anyagok, határozatok üzleti titoknak minősülnek, így ezek OVIT Híradóban való közzétételére nem kerül sor szeptember 6-án 10 órára az OVIT ZRt. rendkívüli közgyűlését a következő napirenddel összehívta: 1. Előterjesztés a magyar-szlovák összekötő földgázszállító vezeték megépítése tárgyában. 2. Az OVIT ZRt. alaptőkéjének zártkörű felemelése új részvények forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében; A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása; Az OVIT ZRt. Alapszabályának módosítása 3. Döntés az OVIT ZRt. szétválás (kiválás) útján történő átalakulásáról. Az OVIT ZRt. alaptőkéjének felemelése új részvények forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében; A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása; Az OVIT ZRt. Alapszabályának módosítása tárgyában készített előterjesztést megismerte, és az abban foglaltakat a jegyzőkönyvben rögzített feltételellel fogadta el. Tudomásul vette, hogy az általa feltételhez kötötten elfogadott, az OVIT ZRt. alaptőkéjének felemelésével kapcsolatos előterjesztést az MVM Zrt. Igazgatósága a későbbiek folyamán tárgyalja. Amennyiben az MVM Zrt. Igazgatósága az előterjesztés valamely részében írtaktól eltérően határoz, úgy az OVIT ZRt. Vezérigazgatója az előterjesztést annak megfelelően módosítja, és ismételten az OVIT ZRt. Igazgatósága elé terjeszti határozathozatal céljából, legkésőbb az OVIT ZRt szeptember 6. napjára tervezett közgyűlést megelőző 16. napig. Megtárgyalta a Döntés az OVIT ZRt. szétválás (kiválás) útján történő átalakulásáról tárgyú előterjesztést, és a Közgyűlés elé terjesztette elfogadásra. Elfogadta az OVIT ZRt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását tartalmazó írásos előterjesztést, és az abban foglaltak alapján hozzájárult a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat augusztus 1. napjával történő hatálybalépéséhez augusztus 1-jei hatállyal Pallaghy Barnabás földgáz üzletigazgatót és Körtélyesi Ágnes koordinációs vezetőt képviseleti és cégjegyzési joggal ruházta fel, melyet az Igazgatóság együttes cégjegyzésre feljogosított tagjával, ill. a társaság feljogosított alkalmazottjával együttesen gyakorolhat. Ennek kapcsán az 1/2011.sz. Vezérigazgatói utasítás 2. sz. mellékleteként kiadott képviseleti és cégjegyzési 1

3 2011/4. OVIT HÍRADÓ jog átruházásáról szóló okirat jogosultsági köre a következőképp módosul: Az alkalmazottak jogosultsági körének felsorolásában a Görgey Péter koordinációs vezető szövegrész helyébe a a Koordinációs Vezető SZMSZ szerinti ügykörében Beszámoló az OVIT ZRt I. félévi gazdálkodásáról Görgey Péter törzskari főmérnök szövegrész kerül. a Törzskari Főmérnök SZMSZ szerinti ügykörében Társaságunk Közgyűlése a tulajdonosi elvárásokat rögzítő évi üzletpolitikai célkitűzéseinket az alábbi kiegészítésekkel, követelményekkel fogadta el: Az alkalmazottak jogosultsági köre kiegészül a Körtélyesi Ágnes koordinációs vezető szövegrésszel. a Koordinációs Vezető SZMSZ szerinti ügykörében Az alkalmazottak jogosultsági körének felsorolásában a Pataki István a Földgáz Üzletigazgatóság földgáz üzletigazgató SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész törlésre kerül, helyébe a Pallaghy Barnabás földgáz üzletigazgató szövegrész kerül. a Földgáz Üzletigazgatóság SZMSZ szerinti ügykörében Az Igazgatóság elrendeli az OVIT ZRt. cégjegyzésre jogosult munkavállalók körében bekövetkezett változás cégbírósági bejelentését augusztus 18-i rendkívüli ülésén az Igazgatóság megtárgyalta a 44/2011. (VII.29.) számú Igazgatósági Határozat módosítását, valamint a Beruházási döntés kezdeményezése a magyar-szlovák összekötő földgázvezeték megépítése tárgyában és az Előterjesztés a magyar szlovák összekötő földgázszállító vezeték megépítése tárgyában c. előterjesztéseket. A határozatok üzleti titoknak minősülnek. Dr. Sidló Krisztina 1. A Társaság maradéktalanul hajtsa végre határidőre a MAVIR ZRt.-vel kötött átviteli hálózat karbantartására, fejlesztésére, felújítására vonatkozó szerződésben foglaltakat. 2. A Társaság erőmű-karbantartó tevékenysége során teljesítse a társaságcsoport tagvállalataival kötött szerződésekben foglaltakat. 3. A Társaság 1. és 2. pont feletti szabad kapacitásait és szolgáltató-, gyártókapacitásait legalább az önköltséget fedező áron hasznosítsa a társaságcsoporton kívül. 4. Vegyen részt aktívan az MVM Csoport stratégiájának kialakításában, a stratégia évi feladatainak végrehajtásában, különös tekintettel a stratégia teljesítését szolgáló akciótervek kidolgozására, végrehajtására. 5. Teljesítse a Társaság a évi üzleti tervét, az abban foglalt tervezési feltételek figyelembevételével, az alábbiak szerint: a. az értékesítés nettó árbevétele érje el a M Ftot, melyből a társaságcsoporton kívül elért külső árbevétele érje el a M Ft-ot, b. adózás előtti eredménye érje el a 730 M Ft-ot, c. személyi jellegű ráfordításai ne haladják meg a M Ft-ot, d. a beruházások műszaki teljesítése ne haladja meg a 766 M Ft-ot, e. tartsa meg a társaság folyamatos fizetőképességét úgy, hogy a XII. 31-i hitel- és kölcsönállománya ne haladja meg a M Ft-ot, f. a korrigált saját tőke arányos nyereség (adózás előtti eredmény/saját tőke) érje el a 10%-ot; g. a közvetített szolgáltatások összköltséghez viszonyított aránya ne haladja meg a 35%-ot. 6. A Társaság az MVM Csoport tagjaként maradéktalanul tegyen eleget az uralmi szerződésben és csoportszintű szabályzatokban foglalt kötelezettségeinek. 2

4 OVIT HÍRADÓ 2011/4. Hajtsa végre a évi csoportszintű utasításnak megfelelő bérmegállapodást. 7. A Társaság a 3. szabályozási energiacsomag figyelembevételével tekintse át a MAVIR ZRt.-vel fenntartott kapcsolatrendszerét és szükség szerint módosítsa azt. A tulajdonosok által megfogalmazott célkitűzések és a vevői megrendelések I. félévi teljesítése a számviteli adatok tükrében a következőképpen alakult: társaságunk tárgyidőszaki saját teljesítményének értéke ,2 M Ft, amely a tervezett érték 47,7%-a. A termelési érték alakulása kedvezőbb az értékesítési nettó árbevételéhez viszonyítva, alapvetően a közvetített szolgáltatások értékének alakulása következtében. Adatok: M Ft-ban A vizsgált időszak értékesítési nettó árbevétele ,1 M Ft, amely a megelőző hat év viszonylatában a második legmagasabb realizált árbevétel, az éves szintű árbevételi értékekhez mért részarányát tekintve pedig a legnagyobb (40,1%). A megelőző években a félévben realizált árbevétel a teljes évhez viszonyítva jellemzően 30% körül alakult, a tárgyévi féléves teljesítés kiemelkedően jónak mondható. A évre tervezett, a realizált és a várható árbevétel tevékenységenkénti alakulását szemlélteti az alábbi diagram: MFt % 11 % 2 % 18 % 13 % 16 % 38 % 1 % évi terv I. félévi tény 1 % 9 % 3 % 23 % 12 % 13 % 38 % 1 % Egyéb Késztermék értékesítés Szállítás Egyéb szolgáltatások Karbantartási szolgáltatások Hálózatszerelés Technológiai szerelés Ipari és építipari beruházás Az árbevétel vevőkörönkénti megoszlását mutatja a következő ábra: MFt % 2 % 33 % 34 % 3 % évi terv I. félévi tény MVM csoporton kívüli egyéb társaságok MVM csoport többi társasága Paksi Atomerm Zrt. MAVIR ZRt. MVM Zrt. Társaságunk megrendelői körén belül továbbra is a MAVIR ZRt. és a Paksi Atomerőmű Zrt. meghatározó szerepe érvényesül. A I. félévben realizált társasági összárbevétel 39%-a a Paksi Atomerőműnek, 35,3%-a pedig MAVIR ZRt.-nek végzett munkák teljesítéséből származott. Az értékesítési nettó árbevétel értékét tekintve legjelentősebb, MAVIR részére végzett kivitelezések az I. félévben a teljesség igénye nélkül a következők: Ø Martonvásár Győr 400 kv-os távvezeték építésiszerelési munkái, oszlopok és kötőelemek gyártása Ø Albertirsa Martonvásár 400 kv-os távvezeték II. rendszere kiépítésének építési-szerelési munkái, oszlopok és kötőelemek gyártása Ø Szolnok 220/120 kv-os alállomás 400 kv-os bővítése (Zapad) országhatár Albertirsa 750 kv-os távvezeték korrózióvédelmi munkái Ø A TMAVIR Göd 400/220/120 kv-os alállomáson történő kialakításához szükséges kiviteli tervezés és kivitelezés Ø Albertirsa Martonvásár 400 kv-os távvezeték kétrendszerű szakaszának korrózióvédelmi munkái Ø Hévíz Toponár 400 kv-os távvezeték korrózióvédelmi munkái Az atomerőmű részére végzett megrendelések közül, szintén a realizált árbevétel alapján, meghatározó feladatok az alábbiak: Ø 8 db DHM /400 típusú főtranszformátor cseréje KDO /400 típusúra, tervezési és kivitelezési munkák Ø Paksi Atomerőmű 400/120 kv-os alállomás 400 kv-os 1 5. mezők szekunder és villamos védelmi rekonstrukciója, valamint az 1 4. blokkok fő- és 18 % 5 % 39 % 35 % 3 % 3

5 2011/4. OVIT HÍRADÓ háziüzemi transzformátorainak villamos védelmi rekonstrukciója, továbbá a 8 db 120 kv-os vonali mező védelmi rekons-trukciójának kivitelezési és üzembe helyezési munkái Ø Súlyos baleset kezeléséhez szükséges mérőrendszer létesítése Ø Paksi Atomerőmű 400/120 kv-os alállomás 1 5 KT jelű ELKSP 3-4 típusú 400 kv-os SF6 gázszigetelésű megszakítók cseréje Ø Hegesztési, technológiai csőszerelési, acélszerkezeti szerviztevékenység végzése a Paksi Atomerőmű területén Ø A Paksi Atomerőmű Elektronikus Diszpécser Központ rendszereinek rekonstrukciója Digitális Diszpécser Központra Az MVM Csoport többi társasága közül a tárgyidőszakban a Vértesi Erőmű ZRt., az MVM Csoporton kívüli megrendelők közül pedig a Mol Nyrt. volt a legjelentősebb megrendelőnk I VI. hónapban értékesítési nettó árbevételünk 81,8%-a származott az MVM Csoport tagvállalatainak végzett munkák teljesítéséből. Társaságunk beszámolási időszakban realizált értékesítési bruttó eredménye 3.254,6 M Ft, mely 44,9%-a a tervezett értéknek, az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyított aránya pedig 19,1%, mely 2 százalékponttal kedvezőbb a évre tervezett aránynál. A beszámolási időszakban az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege -264,1 M Ft. Az egyéb ráfordítások 55,3%-át az önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, 24,1%-át pedig a Kollektív Szerződés szerinti jövőbeni kifizetésekre képzett céltartalékok tették ki. Az önkormányzatokkal elszámolt adókon belül helyi iparűzési adó címén 148,5 M Ft-ot, építményadóként 24,7 M Ft-ot, gépjárműadóra pedig 20,7 M Ft-ot fizettünk ki. A hálózatszerelési munkák közben a földtulajdonosoknak okozott károk kompenzálásaként kifizetett terméskár 12,1 M Ft tett ki. Innovációs járulék címén 22,5 M Ft egyéb ráfordítás keletkezett. Közhasznú és egyéb szervezetek számára 8,4 M Ft-ot utaltunk át. Az első félévben a pénzügyi műveletek eredménye 27,2 M Ft-tal javította társaságunk jövedelmezőségét. Az erre az időszakra tervezettnél 103,2 M Ft-tal kedvezőbb érték egyrészt a felvett rövid lejáratú hitelek átalagos állományának, s ezáltal a cash pool rendszerben fizetett kamatok csökkenésének, másrészt az árfolyamváltozások társaságunk gazdálkodására gyakorolt kedvező hatásának tudható be. A rendkívüli eredmény nem befolyásolta jelentősen jövedelmezőségünket. Az MVM Zrt. társaságunk évi beruházási célkitűzéseinek megvalósítására 766 M Ft-os beruházási keretet hagyott jóvá. A tervkészítés időszakában még nem volt ismert, illetve előkészített, hogy 2011-től kezdődően az OVIT ZRt. tevékenységi körében új feladatként jelentkezik a következő évek MÁV-projektjeiben való részvétel, valamint az erőművi gépgyártási profil kialakítása. Ezen tevékenységek megkezdéséhez szükséges eszközpark kialakítása, valamint a jogi feltételek megteremtése következményeképpen történt meg a terv eredeti prioritásainak és annak tartalmának korrigálása. Az új termelési profilok kialakításának forrásigénye jelentős volument (42,1%) képez a jóváhagyott beruházási kereten belül, ezért az egyéb területek beruházási igényei közül 2011-re csak a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, valamint a megkezdett, vagy feltétlenül szükséges beruházásokat, és a rossz műszaki állapot miatt indokolt jármű- és eszközcseréket irányoztuk elő. A beszámolási időszakban a megtérülési viszonyok és szükségszerűség figyelembevételével beruházási keretünk terhére 131,1 M Ft-ot fordítottunk különböző eszközök, berendezések, munkagépek, valamint tehergépjárművek beszerzésére. A szervezet tevékenységében résztvevők I. féléves átlaglétszáma 1555 fő, amely 17 fővel alacsonyabb az ezen időszakra tervezettnél (1572 fő). A tervezettől való létszámeltérés elsősorban a teljes időben foglalkoztatottak esetében mutatkozik (16 fő), melynek oka, hogy az év első felében a szerződéses állományunk teljesítéséhez szükséges munkaerőigény alacsonyabb volt. A évben az Integrált Rendszer szempontjából a következő kiemelt jelentőségű esemény történt, illetve várható: a korábbi Transelektro Ganz-Röck telephelyén az MVM Csoporton belül újra beindítandó kazán- és nyomástartóedény-gyártás kapcsán kialakításra kerültek a tevékenység feltételei, illetve a vonatkozó szabályozások. A három rendszerszabvány (ISO 9001, ISO

6 OVIT HÍRADÓ 2011/4. és OHSAS 18001) követelményei szerinti tanúsítási eljárás, majd a hegesztőüzemi alkalmassági vizsgálat és a kiegészítő eljárásvizsgálatok (PED, Mekrblatt 2000) sikeresen lezajlottak. Az energetikai gépgyártás tanúsítása egybeesett az OVIT tanúsító szervezetének versenyeztetés alapján történő kiválasztásával. A nyertes tanúsító cég az EMT Első Magyar Tanúsító Zrt. a következő hároméves ciklusban végzi az OVIT Integrált Rendszerének tanúsítását. A szervezet UKAS nemzetközi akkreditációval rendelkezik, auditorai jelentős nukleáris tapasztalattal bírnak. A gázszállítási tevékenységhez kapcsolódó projektfeladatok során meghatároztuk a legfontosabb feladatokat, illetve azok határidejét annak érdekében, hogy az engedélyben szereplő feltételek szerinti irányítási rendszert mely az OVIT jelenlegi Integrált Rendszerének tapasztalatain és működési módszerein alapul ki lehessen alakítani. A vállalt, illetve előírt feladatok végrehajtása az irányítási rendszer tekintetében az ütemtervnek megfelelően zajlik. A korábbi tapasztalatok és a növekvő fővállalkozói szerepkörrel növekvő felelősség rávilágított arra, hogy az alvállalkozói kör felügyeletét és kontrollját fokozni kell. A Vezérigazgató úr az idei évtől a kritikus (tevékenységük, részarányuk, gazdasági hátterük stb. alapján) alvállalkozók helyszíni vevői auditjainak végrehajtását rendelte el. Ennek keretében 23 cégnél megtörténtek az auditok, további 20 esetében pedig folyamatban vannak. A tanúsított státusznak megfelelően az Integrált Rendszer éves feladatainak végrehajtása során a belső auditok az ütemterv szerint megtörténtek. A tanúsítóváltás eredményeképpen az okirat-megújító audit 2012 februárjában várható, azonban a helyszíni kivitelezési ellenőrzésre a kedvezőbb feltételek miatt a közeljövőben kerül sor. Összességében társaságunk I. félévi tevékenységét az üzletpolitikában meghatározott elvárások és a szerződésekben foglaltak szerint, a költségtakarékossági követelmények betartásának figyelembevételével végezte. A Vértesi Erőmű karbantartási munkáinak átvétele augusztus 1-től teljesült az OVIT ZRt. egyik kitűzött stratégiai terve, több hónapos tárgyalást és egyeztetést követően az OVIT ZRt. átvette a Vértesi Erőmű ZRt. teljes karbantartás-tervezését és -végrehajtását, melyet szerződésben is rögzített 2014-ig. A kiemelkedő feladat végrehajthatóságát egy részletes, helyszíni felmérésen alapuló karbantartási terv alapozta meg, amely egyben az üzleti terv bázisát is képezte. A terv kidolgozásában kiemelkedő szerepet vállalt Gyetvai László, Kotnyek József és Weisz János kollégánk. A karbantartás integrálása a HÁLIG és az ERIG szervezetébe 77 embert érintett. A HÁLIG a villamos és irányítástechnikai karbantartási területen kívül az üzemeltetésben is kiemelkedő szerepet vállal, az ERIG területén pedig új feladatként jelentkezik a karbantartástervezés, a turbina-, a kazán- és a tüzelőanyag-szállítás és a kéntelenítő karbantartás, de ELSŐ SZÁMÚ feladat mindkét szakterület számára a városfűtés ellátásának biztosítása. A szerződés különlegessége az, hogy a karbantartást úgy kell megszervezni és végrehajtani, hogy a Vértesi Erőmű ZRt. üzleti tervében rögzített termelési és rendelkezésre állási mutatók nem romolhatnak. Ez egy olyan feladat, amely sokkal szorosabb kapcsolattartást igényel a megrendelőnkkel, mint egyéb területeken, de ez mindenképpen erősíti a cégcsoporton belüli együttműködést és hatékonyságot. Szabó Attila erőművi és karbantartási igazgató Közgazdasági osztály 5

7 2011/4. OVIT HÍRADÓ ***superior kategóriába lépett a keszthelyi Hotel OVIT Idén 10 éves a Hotel***superior OVIT, a minősítés igazán méltó ajándék az ünnepi alkalomra! A szálloda kedvezményes csomagajánlatokkal várja a Vendégeket!!! További információ, elérhetőség: Hotel***superior OVIT 8360 Keszthely, Alsópáhoki út Tel.: Rizk Judit A Hotelstars Union Bíráló Bizottsága a szálloda pályázatát sikeresnek nyilvánította, így az a 3* superior (az eddigi 3* helyett) kategóriának megfelelő minősítő védjegy használatára jogosult. A Hotel***superior OVIT kényelmesen berendezett, légkondicionált szobákkal és apartmanokkal, kitűnő konyhával várja Vendégeit! Test és lélek kikapcsolódására úszómedence, pezsgőfürdő, szauna, szolárium, infrakabin, asztalitenisz, biliárd, a parkban grillezőhely és pétanque-pálya áll a vendégek rendelkezésére. A tágas, kiváló technikai felszereltségű, klimatizált konferenciaterem sikeres találkozóknak és tréningeknek ad helyszínt. A szálloda terápiás részlegén szakorvosi felügyelet mellett a hévízi gyógytó adottságaira épülő gyógykezelések igénybevételére nyílik lehetőség, úgymint iszappakolás, víz alatti masszázs, elektroterápiás kezelések, gyógytorna, valamint gyógy-, frissítő, talpmasszázs és japán Yumeiho-masszázs. Projektjeinkről Az Antonov 124 és az OVIT szállítási munkatársainak találkozása a Liszt Ferenc Repülőtéren A Japánban 2011 márciusában keletkezett földrengés okozta katasztrófa miatt valósult meg egy olyan művelet a repülőtéren, amilyet még soha nem láthattunk. A katasztrófa következményeként energiahiány alakult ki az ország több régiójában, tehát az energiabiztonság helyreállítása érdekében a japán szakembereknek meg kellett keresniük a lehető leggyorsabb módját egy új erőmű felállításának. Így esett a választásuk egy amerikai cég által gyártott, TM2500 típusú mobil erőműre. Ez a cég pedig rendelkezik magyarországi gyártó telephellyel is. A magyar telephely képviselője már 2010 őszén megkereste Millner Istvánt, azzal a kérdéssel fordulva hozzá, hogy Veresegyházán gyártandó erőműveiket hogyan lehetne a legközelebbi kikötőbe eljuttatni. Így a TM2500 elszállítási lehetőségének vizsgálatát már ekkor elkezdtük, még valamelyik kikötő irányába tervezve az útvonalat. A katasztrófa hatására a megtervezett szállítási útvonal: Veresegyház Budapest, FOKA kikötőről megváltozott Veresegyház Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre márciusában érkezett meg a felkérés a reptéri kiszállítás megvalósítására. Ettől az időponttól kezdve a Szállítási üzem dolgozói (diszpécserek, gépkocsiveze- 6

8 OVIT HÍRADÓ 2011/4. tők, kísérők) nagy erővel vettek részt az útvonalkeresésben, az erőművet szállító tréler kialakításában, az elvi engedélyek beszerzésében, az önkormányzatokkal történő tárgyalásokban és a hídvizsgálatok elvégeztetésében. Eljutottunk odáig, hogy a repülőteret meg tudjuk közelíteni, de onnan hogy jutunk be a repülőgéphez (melyik portán, milyen feltételekkel stb.)? Semmilyen kapcsolattartót nem kaptunk, tapogatóztunk a sötétben Próbáltuk felvenni a kapcsolatot repülőtéri cégekkel, hogy hallottak-e ennek a szállításnak a terveiről, de nem jártunk sikerrel. Egyetlen cég volt, amely segített nekünk a teherforgalmi portán keresztül történő bejutás lehetőségeinek megvizsgálásában. Találtunk is számunkra megfelelő útvonalat a repülőtéren belül, de sajnos ezt a Reptéri Rendészet felülvizsgálta és elutasította. Ezek után újabb kérdések merültek fel. Miután nyaggattuk a lehetséges megbízónkat, hogy próbáljon meg összekötőt adni, lassan összeállt, hogy kikkel kell a kapcsolatot felvenni. Ekkor még senki sem tudta, hogy kinek ki lesz a megbízója, kinek meddig tart a munkafeladata. Érdekes volt, mert senki nem akadékoskodott ezen, hanem mindenki a feladat megvalósíthatóságán dolgozott, s a lehető legpozitívabban állt hozzá a dolgokhoz. Amikor a szerződéses kapcsolatok tisztázódtak, a gyártó GE Hungary Kft. tartott egy egyeztetést a saját telephelyén, ahol a gyártócég szakemberei, a megbízónk (GE Prága), az Antonov mérnökei, az Antonov ügykezelő cége (Chapman Freeborn) és az OVIT Zrt. (Millner István) volt jelen. A beszélgetés angolul zajlott. A kezdetben 1-2 órásra tervezett tárgyalás gyorsan közeledett a végéhez (ki kinek a megbízásából mit csinál, milyen autóval hova tervezzük vinni az árut, ki rakodik, mivel stb.), amikor olyan részletek merültek fel, hogy néhány cm híján nem tudjuk saját autóval az Antonov daruja alá bejuttatni az árut, mert az magas; néhány cm híján nem tudja beemelni magába az Antonov az egyik darabot, mert beleér a daruba; hogyan is kell egy guruló szerkezetet rögzíteni egy repülőben stb. Ezen kritikus részletek tisztázása rohamosan nyújtotta a tárgyalás időtartamát rajzoltunk, számoltunk, magyaráztunk a legnagyobb békességben, de végül sikerült a főbb akadályokat elhárítani! Az első reptéri megbeszélésen, június elején három cég képviselői jöttek össze: ezek a Celebi, a Budapest Airport és az OVIT (Tuba Zoltán és Katonáné Honfi Nóra) voltak. Először nekünk kellett bemutatni, hogy mi a szállítási feladatunk, milyen és hány szerelvénnyel, darukkal érkeznénk a reptérre. Ezek után a repülés-üzemvezető vette át a szót, és elmondta, melyek a szabályok a reptéren belül. Felvázolta, hogy milyen útvonalon mehetünk be a repülőtérre, amelyet a rendészet is engedélyez, hol lehet a daruzást végrehajtani, és hová tudja a repülőtér az Antonovot a rakodás idejére eldugni. A repülés-üzemvezetőnek egyetlen egy kérése volt: a két repülőgép ne egy napon érkezzen, mert egyszerre nem lehet kiszolgálni azokat hatalmas méretük miatt (egy repülő ugyanis nem tudta a komplett berendezést a tartozékaival együtt elszállítani). Felmerültek különböző kérdések, amelyeket a következő találkozóra kellett tisztázni: a darugém magassága, az URH rádióink sávja, a tűzszerészeti vizsgálat tartalma, a beléptetési rend, a munkavédelem, a vámkezelés, az időrendi beosztás a beléptető portához, maga a munkafolyamat időbeli meghatározása mindezt úgy, hogy nem tudtuk pontosan, mikor érkeznek a gépek. A Celebi munkatársai biztosítottak minket, hogy a beléptetést intézik, az áru lerakodásában, illetve az Antonov 124 kiszolgálásában segítségünkre lesznek, még akkor is, ha a gépek este érkeznek. A második reptéri találkozó egy héttel a szállítás előtt történt, amikor már nemcsak az előbb említett három cég vett részt a megbeszélésen, hanem a darus cég (Ács Gép Zrt.) képviselője, valamint az Antonov magyarországi kezelője (Chapman Freeborn) is. A korábban feltett kérdéseket tisztáztuk. Megkaptuk a repülőgép menetrendjét (az első gép június 24-én kor landol, míg a második 25-én kor), megnéztük a helyszíneket: hol kell belépni a járműveknek, hová kell parkolni, hol állhat össze a két darab mobildaru, hol várakozhatnak a kamionok, illetve hol fogjuk berakodni az árut az Antonov 124-esekbe. Ekkorra már kaptunk az antonovosoktól rakodási tervet (csak hogy legyen mitől eltérnünk) is. A feladat nagyon izgalmas volt, és mindannyian izgatottan vártuk, hogy eljöjjön a kiszállítás ideje, de addig még rengeteg papírmunka volt hátra, és folyamatosan változott a repülőgépek érkezésének időpontja. A feladat a Szállítási üzem részéről mindkét brigádot, az összes kísérőt és diszpécsert igénybe vette, valamint 10 gépkocsivezetőt és 9 gépjárművet, kiegészítve a műhelyfőnökünk rajztudásával. A veresegyházi telephelyű GE Hungary Kft.-nél a 160 tonnás mobil erőmű szétszerelt egységeinek 7

9 2011/4. OVIT HÍRADÓ felrakodását már június 22-én megkezdtük, és 23-án folytattuk. Ekkor már tudtuk, hogy a repülőgépek érkezésében bizonytalanság van, s várhatóan mégis egy napon érkezik (25-én) mindkettő, vagyis úgy, ahogyan Budapest Airport kikötötte, hogy nem lehetséges Június 23-án este 7 órakor elindultak az első szerelvények, majd kor a 36 méter hosszú, 5 méter magas szerelvény néhány további társával együtt nekiindult az éjszakának. A kb. 40 kilométeres útszakaszt 5 és fél óra alatt tették meg ilyen méretű szerelvénnyel nem az egyenes a két pont közötti legrövidebb távolság. Amire a repülőtérre értek, a beléptetés már folyamatosan zajlott este 9 órától, egy-egy jármű tűzszerészeti és biztonságtechnikai vizsgálata 1 1,5 órát vett igénybe. Ennek időzítése és folyamatos bonyolítása kulcsfontosságú volt a késedelem nélküli repülőberakodás végrehajtásához! A fő trélerhez még két egység tartozott (egy 6 méter hosszú 3 tengelyes segédtréler, és egy 11 méter hoszszú dollyval összeszerelt hattyúnyak), amelyeket más járművek szállítottak. Azokat is leszedték, majd kint a reptéren a három egységet a brigádunk és a gépkocsivezetők összeszerelték. Így alakult ki 40 méter hosszú és 100,3 tonnás rakomány, amely három helyen is csuklott Napfelkeltekor, rövid pihenés után kezdte meg alvállalkozónk a 160 és a 400 tonnás mobildaru összeszerelését, amelynek segítségével leemelték a 20 méter hosszú, 86 tonnás fő trélert az OVIT speciális tréleréről. A brigádnak kézzel kellett a levegőben lógó fő egységhez illeszteni a hátsó tengelycsoportot. Kormányzás kizárva ezt pótolta a daru mozgása, csak 8

10 OVIT HÍRADÓ 2011/4. tologatással és szintezéssel lehetett a darabokat egymáshoz illeszteni, majd összecsavarozni. első gép Innentől kezdve minden csúszott. A berakodásra rengetegen voltak kíváncsiak, így még azt is pontosítani kellett, hogy a vendégek mikor érkezzenek, hogy mozogjanak a reptér területén. A gép leszállása után a legénység elkezdett dolgozni. Az első dolly alátolása sem volt egyszerű, mert a daru már nem segíthetett az oldalirányú mozgásban. Itt minden a sofőrön (Győrfi Zsigmond) és az irányítóján (Fogarasi Ervin) múlt. Kb. 1 óra tili-toli után sikerült mm-pontosan (!) beállni a traktorral, de még így sem lehetett összeakasztani a szerelvényt a brigád segédlete nélkül. A képen az összeakasztás helyét a kerék fölött összeboruló kollégák jelzik. Kinyitották a gép orrát, és letérdeltették a repülőt, azaz az orrfutóját előre nyújtva orra buktatták a monstrumot (ez a művelet nagyon hangos volt, mert be kellett indítani hozzá a hajtóművet). Ezután kihajtogatták a gép saját feljáró rámpáját, ezt megtoldották még egy további 10 méteres rámpával, amelyet egy külön kamion hozott. Mindezt azért, hogy a dőlésszög ne legyen meredek, a repülő törzse és a rámpa egy egyenes vonalat képezzen. A repülőgép belső magassága ugyanis 4,40 méter, a szállítandó darabé pedig 4,10 méter volt, így a legkisebb függőleges törés magassági problémát okozott volna. Miközben a fő trélert daruztuk és szereltük, a többi kamionról targoncával a Celebi leszedte az árut, a Chapman pedig intézte a vámpapírokat. A délutáni órákra befejeztük a munkát: az üres autók, a daruk, és, az OVIT munkatársai elvonultak a helyszínről, hogy kipihenjék az előző éjszakát és a hosszú napot, hogy szombaton újult erővel vethessék bele magukat a repülőgépbe való berakodásba.természetesen szombaton hajnalban csörgött a telefon, hogy késik az A rámpa összeszerelés a nagy meleg miatt igen lassan történt, így délután kettő óra felé kezdődhetett a közel 100 méter hosszú tolatás egy olyan trélerrel, amely 9

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve Hűtőkalorifer

Részletesebben

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

J a v a s l a t a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2008. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 2009. évi prémiumfeladatainak kiírására

J a v a s l a t a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2008. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 2009. évi prémiumfeladatainak kiírására SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250; Fax: 32/422-386; E-mail: polgarmester@.salgotarjan.hu Szám:19975-3 /2009. J a v a s l a t a Salgó

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt.

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. PROJEKTMENEDZSMENT Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. CÉGCSOPORT FELÉPÍTÉSE, FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK LOGISZTIKAI ÉS IPARI INGATLANOK KIVITELEZÉSE IRODAHÁZAK, KÖZINTÉZMÉNYEK ÉS SZÁLLODÁK KIVITELEZÉSE

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

A Hálózat Üzemeltetési Központ működése. Előadó: Somogyi István. irányítási osztályvezető

A Hálózat Üzemeltetési Központ működése. Előadó: Somogyi István. irányítási osztályvezető HÜK A Hálózat Üzemeltetési Központ működése Előadó: Somogyi István MAVIR Üzemeltetés irányítási osztályvezető MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31.

Jelentések és Mérleg. 2010. december 31. Jelentések és Mérleg 2010. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 125 314.470 000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások önkormányzatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Infoplan Kft. Továbbképzési program A kecskeméti autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Kecskemét Autógyár 132/22 kv állomás Mercedes-Benz gyár Kecskeméten 2008 nyár: bejelentés a gyár építéséről

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft 2012. évi MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE * 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az éves beszámoló formája: éves beszámoló Beszámolási időszak: 2012. január 1-től

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 4. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 214.11.12 Záró dátum: 214.11.28 Beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

SH+. számú előterjesztés

SH+. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere SH+. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS HÉB HUNGÁRIA ÉPÍTŐ ÉS BEFEKTETÉSI KFT. 1095 BUDAPEST, IPAR U. 7. B ÉP. VII. EM. 2. JÁNOSHALMA-MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT KEOP-1.3.0/09-11-2011-008 SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS Kedvezményezett: Jánoshalma

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat Fiktív Fagyi Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésből származó nettó 65 230 árbevétel 2 Külföldi értékesítésből származó nettó bevétel 34

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai:

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: Szervezeti, személyzeti adatok I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. október 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Központi Orvosi Ügyelettel összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A Központi Orvosi Ügyelettel összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Központi Orvosi Ügyelettel

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Éves rendes Küldöttközgyűlés Napirend és határozati javaslatok 2014 A Küldöttközgyűlés napirendje 1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása 2. A

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18367193-1-03 Bejegyző szerv: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Kecskemét Regisztrációs szám: Pk.60.060/2005/3. Motoros Könnyű Sportrepülő Szövetség 6035 Ballószög, II. körzet 35. 2005. Fordulónap: 2005.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/91

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/91 "Besenyszögi orvosi rendelő bővítése és korszerűsítéséhez kapcsolódó építési beruházási feladatok elvégzése" tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/91 Beszerzés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Manfred Schulz 2014. május 27. Kezdetben pusztán egy vízió volt 2 A Mercedes-Benz kecskeméti gyárának bemutatása és mára, íme

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/312-11/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8/312-11/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB IKTATÓSZÁM: 08-8/312-11/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. december 10-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján Köszöntjük a Nap Napja konferencia résztvevőit Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető RS Komplex szolgáltatás Piaci igény RS Komplex szolgáltatás A szolgáltatás háttere Részvételi feltételek 1.

Részletesebben

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Számvitel alapjai Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Eredmény a mérlegben (nyereség esetén) Mérleg Saját tőke Kötelezettségek Mérleg szerinti eredmény Nyereségadó Osztalék,

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben