1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai"

Átírás

1 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS: dr. Egri Imre, PhD, tanszékvezető főiskolai tanár Tagozat: nappali Félév: 2. Heti óraszám (előadás + gyakorlat): 2+0 Kód: ID 1111 Ellenőrzés módja: Kollokvium Kreditpont: 2 Az egyén, s társadalom fennmaradása a sikeres gazdálkodástól függ. Ezért nélkülözhetetlen a gazdálkodás alapelemeinek ismerete. Ezek ugyanúgy megjelennek a mindennapok szintjén a családi gazdálkodásban, a háztartások működtetésében, mint a vállalkozások gazdasági irányításában. Az alapvető gazdasági ismeretek földrajzi környezetünk legfontosabb gazdasági, társadalmi folyamatait, típusjelenségeit és kapcsolatrendszereit foglalják magukban, amelyek szükségesek az idegenforgalmi szolgáltatások sikeres működtetéséhez is, ezért a képzés megalapozásának szerves részét képezik. A gazdasági ismeretek oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a gazdasági élet legfontosabb szereplőit, megismerjék a legfrissebb gazdasági ismereteket, folyamatokat. Képesek legyenek értelmezni azokat mind a gazdasági élet szereplőinek szempontjából, mind nemzetgazdasági, világpiaci összefüggésben. Olyan földrajzi közgazdasági szemléletet sajátítsanak el, amely segíti a gazdaságpolitikai tájékozottság kialakulását. 1. A közgazdasági alapkategóriák: A gazdálkodás folyamat rendszere. A szükségletek rendszere. A fogyasztási döntés fő tényezői. 2. A gazdasági élet szerkezete: A nemzetgazdaság fogalma és szerkezete. A gazdasági élet tulajdonviszonyai. A gazdaság szervezeti keretei. 3. A piac jellemzői: A piac fogalma és típusai. A piac fő elemei. Az áru fogalma és az árutermelés folyamata. A piaci verseny és a piaci formák. 4. A piac működése: A kereslet, a kínálat és az árak kapcsolata. A termelési tényezők piacainak típusai. A piacgazdaság működése. Az értéktőzsde és az árutőzsde működése. 5. A pénz kialakulása és funkciói: A pénz kialakulása és szerepe. A nemesfémpénz és a pénzhelyettesítők. A pénz értéke az időben. 6. A modern pénzügyi szektor: A mai pénzügyi rendszer kialakulása. A pénzteremtés mechanizmusa, a pénzkínálat szabályozása. A bankok pénzügyi szerepe. A működő tőke típusai és gazdasági szerepe. 7. Vállalkozások a gazdaságban: A vállalkozások létrehozása, tulajdonságai. A vállalkozások gazdasági funkciója. A vállalkozások tulajdonviszonyai. 8. A vállalkozások termelő-szolgáltató tevékenysége: 1

2 A vállalkozási tevékenység megtervezése. A termelés költségei. A vállalkozások nyeresége, a profit maximalizálása. 9. Az állam a gazdaságban: Az állam vagyona, feladatai. Az állami költségvetés. Az állami monetáris politika. Az állam piacgazdasági szerepe. 10. A gazdasági növekedés értelmezése, ciklusai: A gazdasági növekedés tényezői. A gazdasági növekedés típusai. A növekedés feltételei és korlátai. Konjunktúra ciklusok a gazdaságban. 11. A gazdasági működés egyensúlyzavarai a munkaerőpiacon: A munkaerőpiac jellemzői. A munkanélküliség kialakulásának oka, típusai. A feketegazdaság problémaköre. 12. A gazdasági működés egyensúlyzavarának szerepe az árszínvonal változásában: Az infláció fogalma, típusai, mérése. Az adósságválság kialakulásának okai, társadalmi-gazdasági hatásai. Az állami beavatkozás eszközkészlete. 13. A nemzetgazdasági folyamatok számbavétele: A gazdasági fejlettség mutatói (GDP, GNP, GNI, GNDI, NNDI). Az országok fejlettség szerinti csoportosítása. A Nemzeti Elszámolások Rendszere (SNA), mérőszámai, tipizálása. Nemzetközi fizetési mérleg. 14. A világgazdaság folyamatai és szereplői: A világgazdaság fejlődése. Multinacionális vállalatok, adóparadicsomok és integrációs szervezetek. A nemzetközi kereskedelem szerkezete. A globalizáció, és az általa okozott társadalmi-kulturális ellentétek. 15. A magyar gazdaság helyzete, gazdaságpolitikai feladatai: A magyar gazdaság földrajzi-társadalmi környezete, a gazdasági szerkezetváltás. A piacgazdaságra történt áttérés munkaerő piaci, pénzügyi következményei. A gazdaság jelenlegi helyzete. Az EU teremtette gazdasági környezet, hazánk lehetőségei és feladatai. A vonatkozó törvények. Az évi törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről. Dürrné Csabina I. (1999): Gazdasági ismeretek. Celldömölk: Pauz-Westermann Kiadó p. Egri I. Hegedűs L. Katona M. (2003): Gazdasági ismeretek. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Általános Közgazdaságtudományi Tsz. 100 p. Bernek Á. Kondorosi F. Nemerkényi A. Szabó P. (2004): Az Európai Unió. Budapest: Cartographia Kft. 253 p. 2

3 A TANTÁRGY NEVE Jogi ismeretek I. A MODUL SZÁMA, NEVE: Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS: Dr. Nagy Anrea,főiskolai docens Tagozat: nappali Félév: 1. Heti óraszám (előadás + gyakorlat): 2+0 Kód: ID 1121 Ellenőrzés módja: Kollokvium Kreditpont: 3 Az ember életét átszövik az alapvető jogi normák. Minden cselekedetünk joghatással bír, amelyek ismerete a demokratikus rendszer kiépülésével megnőtt egyéni felelősség miatt, egyre inkább nélkülözhetetlenné válik, legalább az alapfokú tájékozottság szintjén. Az egyén előrejutása jogos érdekei minél jobb érvényesítésétől is függ. A gazdasági és munkajogi ismeretek oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a magyar és az Európai Unió jogrendszerének alapjait, a fő jogforrásokat. Képesek legyenek partneri viszonyt kialakítani a hivatalrendszerek képviselőivel, tudják érvényesíteni jogos érdekeiket munakvállalóként. Elsajátítják a jövőbeni szakmai tevékenységüket behatároló polgári, munka és gazdasági jog alapvető szabályait, s képesek lesznek azok értő alkalmazására. 1. Jogi alapok: A jog kialakulása. A jogforrás értelmezése. A jogszabályok elemei, érvényessége és hatálya. A jogviszony és a jogintézmény. 2. A jogrendszer tagozódása: Alkotmányjog és államigazgatási jog. Polgári jog és a polgári eljárási jog. A büntetőjog és a büntető eljárási jog. Munkajog, családjog, pénzügyi jog. Nemzetközi jog. 3. Az alkotmányjog alapjai: A magyar államszervezet és jogrendszer fejlődése. A magyar Alkotmány. A hatalmi ágak felosztása, az alkotmányos jogállam. A mai magyar államszervezet és jogrendszer felépítése, működése. Az állampolgári jogok és kötelezettségek szabályozása. A külföldiek jogai hazánkban, a magyar állampolgárok jogai külföldön. 4. Államigazgatási jog: A mai választójog. Az Országgyűlés, mint törvényhozó hatalom működése. A számvevőszék feladatai. A köztársasági elnök jogai és kötelezettségei. A kormányalakítás menete. A kormány, mint végrehajtó hatalom. A törvényalkotás folyamata. Az alkotmánybíróság szerepe, működése. A bírósági rendszer felépítése, működése. Az ügyészségek alkotmányos szerepe. 5. Az önkormányzati rendszer: Az önkormányzati rendszer kialakulása, a hatályos rendszer kiépülése és működése. Az önkormányzatiság különböző szintjei. Az önkormányzatok működése és megváltozott szerepe az Európai Unióban. 6. A polgári jog, a tulajdonjog: A polgári jog alapelvei és alapfogalmai. A polgári jogi jogviszony fajtái. A polgári jogi jogviszony szereplői. A tulajdonjog alanyai, tárgya és tartalma. Tulajdonszerzési módok, a tulajdon megszűnése. A tulajdonjog és részjogosultság. A használati jogok, haszonélvezet. A szolgalom. 7. A kötelmi jog alapjai, a szerződések: A polgári jogi szerződés, a szerződéskötés alapelvei. A szerződés megkötése, alakja. A képviselet. A Polgári Törvénykönyvben szabályozott szerződéstípusok. A szerződés érvénytelensége, módosítása és megszűnése. A szerződések teljesítése, megerősítése. A jogvesztés kikötése. A szerződések megszegése. Az általános kárfelelősségi forma, a kár megtérítése. 3

4 8. Büntetőjog, polgári eljárási jog, családjog: A büntetőjog alapelvei. A bűncselekmények típusai. A büntetőeljárásban résztvevő szervek jogköre. A felelősségre vonás rendje. A polgári peres és nem peres eljárás szabályai. A kereset, a hatáskör és illetékesség. A tárgyalás menete. Határozatok, jogorvoslatok. A családi jog alapelvei. A családi jellegű személyes és vagyoni viszonyok. A házasságkötés vagyoni hatásai. 9. Pénzügyi jog: A pénzügyi jog alapelvei. Az állami pénzügyi szervezetek működésének jogi szabályozása. A pénzügyi intézmények és szolgáltatások működésének jogi szabályozása. A pénzügyi rendszerben levő jogviszonyok szabályozása. 10. Nemzetközi magánjog: A nemzetközi magánjog alkalmazásának szabályai. A nemzetközi magánjog szerepe az országok közötti vitás kérdések elrendezésében. Példák a nemzetközi magánjog érvényesítésére. 11. A környezet- és a természetvédelem jogi szabályozása: Az évi környezetvédelmi törvény. Az évi természetvédelmi törvényről. Az erdőről és az erdő védelméről szóló törvényről. 11. Az idegenforgalom és a területfejlesztés jogi szabályozása: Az évi törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről. Az idegenforgalom jogi szabályozása. Idegenforgalomi vállalkozások létesítésének és működésének jogi vonatkozásai. 12. A munkajog I: A munkajog alapelvei. Munkaviszony létesítése. A munkaszerződés megkötése, érvénytelensége. A munkavégzés általános szabályai. A munkaidő és a munkabér meghatározása. A munkavállaló pihenése. 13. A munkajog II: A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége. A munkaviszony megszűnése, megszüntetése, felmondás és végkielégítés. A munkaügyi jogvita fajtái, a munkaügyi eljárás. 14. A gazdasági élet szereplői: A gazdasági társaságok alapításának szabályai. Az állami vállalat, a közös vállalat és az egyesülés létrehozása. A Bt. a Kft. az Rt. alapításának és működésének szabályai, a tagok felelőssége. Az egyéni vállalkozás alapításának és működésének szabályai. A cégbíróság szerepe. 15. A piaci verseny szabályai: A piaci verseny jogi keretei. A tisztességtelen versenycselekmények tilalma. A Gazdasági Versenyhivatal és a bíróság eljárása. A Magyar Alkotmány; A Polgári Törvénykönyv vonatkozó részei; A Gazdasági Társaságokról szóló törvény; A Munka törvénykönyvének vonatkozó részei Az évi LIII. Tv. a környezet védelméről, Az évi LIII. Tv. a természet védelméről Bakács T. (1992): Magyar környezetjog. Budapest: Berlin: New York: Springer Kiadó. Bándi Gy. (2002): Környezetjog. Budapest: Osiris Könyvek. 500 p. Drábik L. (1995): Jogi ismeretek. Budapest, ELTE egyetemi jegyzet. Ficzere L. (szerk.) (2002): Magyar közigazgatási jog: általános rész. Budapest: Osiris Kiadó. 4

5 A TANTÁRGY NEVE Utazási irodai gazdálkodás és vezetés A MODUL SZÁMA, NEVE: Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS: Furkóné Szabó Marianna, óraadó Tagozat: nappali Félév: 1. Heti óraszám (előadás + gyakorlat): 0+2 Kód: ID 1131 Ellenőrzés módja: Gyakorlati jegy Kreditpont: 3 A tanítás célja, hogy a végzett hallgatók képesek legyenek a belföldi, valamint a nemzetközi aktív és passzív idegenforgalomban egyénileg és csoportosan érkező vendégek fogadására, informálására, programok informatív, zökkenőmentes megszervezésére. Az utazási irodai ügyintézői ismeretek azokkal a tudnivalókkal ismerteti meg a hallgatókat, amelyek szükségesek a szervezett turizmus piacán, utazási és információs irodában történő megfelelő színvonalú, igényes értékesítő és informátori tevékenység ellátásához. 1. Az üzleti vállalkozások és a turisztikai termék kapcsolata: Az utazási szükséglet. Az utazásszervezés, mint üzleti vállalkozás. A vállalkozások és a turisztikai termék kapcsolata. 2. Az utazási irodai ügyintézői tevékenység: Az ügyintéző helye és szerepe az utazási vállalkozásokban. Szakmai, nyelvi és üzleti etikai követelmények. 3. Az utazásszervezéssel és közvetítéssel foglalkozó vállalkozások: A megalakítás jogi szabályozása. A vállalkozások formái, tevékenysége. Szerepük a turizmusban. 4. A szervező tevékenység jogi szabályozása: A szervezés jogi szabályozása. A közvetítői szerződés tartalmi formai követelményei. Utasbiztosítások. 5. A nemzetközi idegenforgalomban dolgozó referens tevékenysége: Az egyéni és csoportos utaztatás szervezésének munkafolyamata. A reklamációs ügyek intézése. 6. Magyarországi sajátosságok a szervezett turizmusban: A hazai utazási irodák működésének sajátosságai.a meghirdetett utak lebonyolításának tipikus jellemzői, problémái. 7. Az utazási irodai munkára jelentkezôkkel szembeni elvárások: A személyiséggel kapcsolatos általános elvárások. Kommunikáció, konfliktuskezelés. 8. Az értékesítési folyamat: Az értékesítés folyamata, tulajdonságai. Saját árualap értékesítése. 9. Kölcsönös értékesítés utazási irodák között: Idegen cégek árualapjának jutalék fejében történő értékesítése. A kölcsönös értékesítés előnyei a piacon. 10. Pénzügyi elszámolás a partnerekkel: A pénzügyi elszámolás folyamata. Kalkuláció készítése, elő- és utókalkuláció. 11. Utazások nyilvántartási rendszere: Szervezett egyéni és társasutazások nyilvántartási rendszerének kialakítása.a nyilvántartási rendszerek használatának szabályai. 12. Utazási marketing: 5

6 Utazási marketing. Utazási ajánlatokat tartalmazó bizalmas tarifa. Programfüzet összeállítsának tartalmi és formai követelményei. 13. A menetjegy-árusítási tevékenység: A menetjegy-árusítási tevékenység feltételei, szakaszai. Menetrendekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók. Helybiztosítási módozatok. 14. A valutaforgalmazás: A valuta vételi és eladási tevékenység az utazási vállalkozásoknál. A valutaforgalmazás személyi és pénzügyi feltételei. 15. Devizagazdálkodás: Devizagazdálkodás, árfolyampolitika. Aktuális vám és devizaszabályozási ismeretek. Fülöp Gy. (2004): Kisvállalati gazdálkodás. Budapest: Aula Kiadó. Hutiray Judit Mosonyi Ilona: Utazási irodai (pultos) ügyintézői ismeretek. KVIF, Budapest 1997 Törőcsik M - Varsányi J. (1998): Termékstratégia emocionális és racionális megközelítésben. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Király J. (2001): Kommunikáció az idegenforgalomban. Budapest: KIT: Képzőművészeti Kiadó. 128 p. 6

7 A TANTÁRGY NEVE Pszichológia A MODUL SZÁMA, NEVE: Szakmai kommunikációs tevékenység TANTÁRGYFELELŐS: Dr.Pauwlik Zsuzsa Orsika, főiskolai adjunktus Tagozat: nappali Félév: 1. Heti óraszám (előadás + gyakorlat): 2+0 Kód: ID 1211 Ellenőrzés módja: Kollokvium Kreditpont: 2 A tantárgy oktatása során általános lélektani szempontból közelítünk a témákhoz, bemutatjuk a felnőtt, egészséges ember pszichikai működését. A pszichológia rendkívül sokágú szakma, szerteágazó gyökerekkel, amelynek központi magja a személyiség, amely a fejlődés törvényszerűségei szerint a környezeti hatások eredményeként változik, gazdagodik. Emiatt minden témakörben a biológiai alapoktól a társadalmi vonatkozásokig terjed a tárgyalás. A modern pszichológia igazi célja az embert mozgató tényezők megértése, s ezért elkötelezett a tudomány társadalmi felhasználhatóságát illetően. A szocializáción keresztül alkalmazott lélektani ismereteket nyújtunk, ahol az egyes szakok specifikus igényeire építjük fel a tananyagot. A tantárgy célja, hogy olyan ismereteket adjon át, amelyek révén hozzáértőbbé válhat a hallgatók ismerete a társas viselkedésről. Ehhez fontos eszköz az önismeret fejlesztése, a sikeres alkalmazkodáshoz, a konfliktusok megoldásához. 1. A pszichológia alapjai, a pszichológia tudománya: A pszichológia témái. Nézőpontok a pszichológiában. A pszichológia módszerei. A pszichológia interdiszciplináris megközelítése. A pszichológia szakterületei. 2. A pszichológiai jelenségek biológiai alapjai, a pszichológiai fejlődés: Az idegrendszer szerveződése. Az agy felépítése és működése. A vegetatív idegrendszer. A belső elválasztású mirigyek rendszere. A viselkedés genetikai tényezői. Az öröklés és a környezet viszonya. A fejlődés szakaszai (újszülött kor, gyermekkor, gyermekkor utáni fejlődés). A személyiség és a társas kapcsolatok fejlődése. 3. Az érzékelés: Az érzékleti modalitások jellemzői. A látás, a hallás. Egyéb érzékletek. Érzékenység és a küszöbök, érzékcsalódások. 4. Az észlelés: Az észlelés természete. Lokalizáció. A felismerés és zavarai. A figyelem kialakulása, funkciói. A figyelem tulajdonságai, zavarai. Perceptuális kostancia. 5. Tudat és tudatállapotok és a tudatállapotok befolyásolása: A tudattal kapcsolatos fogalmak. A megosztott tudat. Az alvás és az álom. Pszichoaktív szerek. A meditáció és a hipnózis. Pszi-jelenségek. 6. A tanulás folyamata és az emlékezés: A tanulási folyamat megközelítései. Klasszikus kondicionálás. Operáns kondicionálás. Komplex tanulás. Az emlékezet típusai és biológiai alapjai. A rövid és a hosszú távú memória. Az emlékezet fejlesztése. Konstruktív emlékezet. 7. A gondolkodás és a nyelv, képzelet: A gondolkodás szerepe a megismerésben. A nyelv fejlődése. Gondolkodás, nyelv és kommunikáció. A társalgás logikája. A képzelet fajtái. A problémamegoldás alapjai. 8. A motiváció és az érzelmek: 7

8 A szükségletek fogalma, fajtái. A motívumok közös alapelvei, osztályai. A homeosztázis és késztetések. Jutalom és ösztönzés. Az érzelmek összetevői. Az érzelmi állapotokra adott általános reakciók. Érzelemkifejezés. Az érdeklődés és az érzelmek. 9. A személyiség és az egyéniség: Az intelligencia fogalma, struktúrája. A képességek, az intelligencia és a gondolkodás. Az egyéni különbségek mérése. Az öröklés szerepe. A genetikai és a környezeti tényezők kölcsönhatása. A személyiség folyamatossága. A diszkontinuitás forrásai. 10. A személyiség megközelítési módjai és végrehajtó rendszere: Pszichoanalitikus megközelítés. Behaviorista megközelítés. Fenomenológiai megközelítés. A tevékenység pszichológiai megközelítése. A cselekvés irányítása, ellenőrzése, az akarat. A készség fogalma, elsajátítása. Jártasságok, szokások. 11. A társas viselkedés érzelmi vonatkozásai és kölcsönhatásai: A társas viselkedés elméletei. Szociális viselkedések és attitűdök. A személyközi vonzalom. Engedelmesség és ellenállás. Azonosulás és internalizáció. Kollektív döntéshozatal. 12. A stressz: Stresszt keltő események jellemzői. A stresszre adott fiziológiai reakciók. A stresszre adott pszichológiai reakciók. Helyzetmegítélések és személyiségtípusok szerepe a stressz kialakulásában. A stressz és az egészség. A stressz kezelése. 13. Pszichopatológia és terápiás módszerek, a szenvedély: Az abnormális viselkedés. Szorongásos betegségek. Hangulatbetegségek. Személyiségzavarok. Pszichoterápiás technikák. Biológiai terápiák. Mentális egészségvédelem. A pozitív, hasznos tevékenység. A negatív, romboló tevékenység. A szenvedélybetegségek kezelése. 14. Munkapszichológiai ismeretek, a problémamegoldó gondolkodás: A munkapszichológia területei. Önismeret és a pályaismeret összefüggése. A tartalmas munka. A pályaalkalmasság. A gondolkodási fázisok. A gondolkodási műveletek. A gondolkodási tevékenység fejlesztésének lehetőségei. 15. Kultúrközi pszichológia és reklámpszichológiai ismeretek: Mezőfüggés különböző kultúrákban. Az eltérő viselkedésminták okai. A másság kezelése. A pszichés folyamatok és a reklám. A modern reklám jelentősége és eszköztára. Szex, pszichológia és média. Ádám Gy. (1985): Érzékelés, tudat, emlékezet. Budapest: Akadémiai Kiadó. Allport, G. W. (1980): A személyiség alakulása. Budapest: Akadémiai Kiadó. Aronson, E. (1997): A társas lény. Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó. Atkinson, L. R. - Atkinson, C. R. - Smith, E. E. - Bem J. D. - Nolen-Hoeksema, S. (2002): Piszhológia. Budapest: Osiris Kiadó. 657 p. Buda B. (1992): Empátia. Budapest: Gondolat Kiadó. Forgas, P. J. (2002): A társas érintkezés pszichológiája. Budapest: Kairosz Kiadó. 381 p. Forgas, P. J. (2003): Az érzelmek pszichológiája. Budapest: Kairosz Kiadó. 422 p. Földi K. (szerk.) (1980): Reklámpszichológia. Budapest: Gondolat Kiadó. Hall E. T. (1980): Rejtett dimenziók. Budapest: Gondolat Kiadó. Klein S. (1985): Munkapszichológia I-II. Budapest: Akadémiai Kiadó. Nguyen, L. A. - Fülöp M. (szerk.) (2003): Kultúra és pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó. 8

9 A TANTÁRGY NEVE Üzleti etika és tárgyalás alapjai I-II. A MODUL SZÁMA, NEVE: Szakmai kommunikációs tevékenység TANTÁRGYFELELŐS: Kód: ID 1221 ID1223 Dr. Mohácsi Márta, főiskolai tanár Tagozat: nappali Félév: 1-1. Heti óraszám (előadás + gyakorlat): 1+0, 0+1 Ellenőrzés módja: Kollokvium Gyakorlati jegy Kreditpont: 1-1 A tantárgy tartalmi célkitűzése az, hogy a hallgatók megismerkedve a gazdasági élet jogi és erkölcsi szabályozásának különbségével és az üzleti etika legfontosabb részterületeivel önállóan gondolkodjanak el az erkölcsös üzleti kapcsolatok hasznosságáról. A modern gazdasági kapcsolatok során felmerülő etikai kérdések megvilágítása, amelynek során a globalizáció, a környezetvédelem, a gazdasági érdekeltségi és munkavállalói viszonyrendszer morális konfliktusait kívánja tisztázni a tantárgy. A hallgatók elsajátítják a szóbeli érintkezés, tárgyalás fontosabb szabályait. 1. Etikai alapfogalmak: Az etika helye a tudományok rendszerében. Az etikai gondolkodás néhány jelentős irányzata. Az emberi tevékenység, mint erkölcsi értékhordozó. 2. Az erkölcsi cselekvés: Az ész, az akarat, tudás értékelése a történeti korok és eszmények értékkonfliktusaiban. Az etikai, erkölcsi törvények, normák objektív és szubjektív értelmezése. Etika és hétköznapi erkölcs. 3. Eszmei előzmények Az emberi jogok etikai alapjai és kiteljesedése. Az üzleti etika eszmetörténeti alapja. 4. Gazdasági etika A gazdaság, a jog és az erkölcs kapcsolata. Gazdasági igazságosság. Piacgazdaság és erkölcs. 5. Gazdaság és felelősség A legtágabban értelmezett gazdaság szintjeinek etikai kérdései. A technikai civilizáció és az erkölcs. A civilizáció, az ökológia felelőssége a gazdasági életben, a gazdasági élet alapkonfliktusai. Az oktatás és tudományos kutatás etikai szemszögből. 7. A vállalkozások etikai normái A vállalkozások ökológiai felelőssége Magyarországon. Piacgazdaság és erkölcs. A piacgazdaságba való átmenet etikai kérdései. 8. A nemzetközi üzleti élet etikája. Az interetnikus kapcsolatok és a globalizáció. 9. Az üzleti és a szociális etika kapcsolata Munkanélküliség, piac, verseny, alkalmazók és alkalmazottak. A szóbeli érintkezés etikai szabályai, vezetővel, ügyféllel, munkatársakkal. 10. Az üzleti kommunikáció normarendszere Etikai normák a tárgyalásokon, Reklámetika. 11. Duális struktúrák az üzleti etikában. 12. Adómorál Az állam és a gazdaság szerveződési szintjei szerint. A fekete gazdaság, mint etikai konfliktus. 13. Etika a pénzügyekben 9

10 Biztosítási etika. Bank - és tőzsdeetika. 14. Állam - és szakigazgatási etika. 15. A munka helye az emberi értékek rendszerében Foglalkozási ágak morális szokásai, eszményei. Tárgyalások etikája a munkaerőpiacon, a befektetőkkel A fekete gazdaság, mint etikai konfliktus az ügyfelekkel. Joós E. 1992: Etikai tanulmányok. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Aula Kiadó. Csurgó O-né és dr. Hajdú P. (szerk) (1994). Üzleti etika Saldo kiadó, Budapest. Clayton, P. (2004): Testbeszéd a munkahelyen. Budapest: Kossuth kiadó. 168 p. Carnegie, D. (1990): A meggyőzés iskolája. A hatásos beszéd módszerei. Budapest: HVG Rt. Duncel, J. (1991): Üzleti illemkódex. Budapest: Park Kiadó. Hidasi J. (1992): Kultúra, viselkedés, kommunikáció. Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó. Király J. (2001): Kommunikáció az idegenforgalomban. Budapest: KIT: Képzőművészeti Kiadó. 128 p. Sille I. (1991): Illem, etikett, protokoll. Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó. Pease, A. (1991): Testbeszéd. Budapest: Park Kiadó. Pease, A. (1991): Szó-beszéd. Budapest: Park Kiadó. 10

11 A TANTÁRGY NEVE Üzleti kommunikáció A MODUL SZÁMA, NEVE: Szakmai kommunikációs tevékenység TANTÁRGYFELELŐS: Dr. Magyar Zoltán főiskolai tanár Tagozat: nappali Félév: 1. Heti óraszám (előadás + gyakorlat): 0+2 Kód: ID 1232 Ellenőrzés módja: Gyakorlati jegy Kreditpont: 2 Ebben a szakmában az emberi érintkezés rendkívül sokoldalú formáival találkozhatunk. A feladat tehát az ehhez szükséges ismeretek, jártasságok, készségek kialakítása a megfelelés, a továbblépés érdekében. E tömören megfogalmazott nevelési, képzési célt tartalmi és módszertani szempontból egyaránt úgy kell elérni, hogy biztosítsa a hallgató személyiségfejlődését. Az üzleti kommunikáció speciális célkitűzése a hallgatók problémamegoldó gondolkodásának, vitakészségének, érvelési technikájának fejlesztése. Elméleti alapokra építve, de szituációs játékokon keresztül fel kell készíteni őket a kulturális különbségeken alapuló konfliktusok felismerésére és kezelésére. A tárgy következő egységei ezért az interkulturalitás és kommunikáció összefüggéseit, valamint a tárgyalástechnikát ismerteti meg a hallgatókkal. Mivel mindkét témakörnek nagy jelentősége van a nemzetközi üzleti gyakorlatban, oktatása egyre inkább tért hódít az a gazdasági profilú felsőoktatásban is. Így helyt kell kapnia a nagyon sok és nagyon különböző kultúrájú embereket involváló idegenforgalom leendő szakembereinek képzésében. A hallgatóknak meg kell ismerniük különböző nemzetek kulturális sajátosságait az életmódban, viselkedésben, az üzleti életben. Érteniük kell kultúra és turizmus kölcsönhatásában lejátszódó folyamatokat, ismerniük kell a kulturális sokk fogalmát, csökkentésének technikáit. Járatosnak kell lenniük a különböző tárgyalási stílusokban, ismerniük kell idegen kultúrák tárgyalási szokásait. Tudniuk kell tárgyalást előkészíteni, arra felkészülni, és azt levezetni. 1. Dialógusmodellek: Közléssel induló dialógus. Akaratnyilvánítással induló dialógus. Kérdéssel induló dialógus. 2. A verbális kommunikáció gyakorlata: Közlési helyzetek gyakorlása. A megszólítási formulák gyakorlása. Hogyan mondjuk nemet (indirekt beszédaktus). 3. A verbális üzleti kommunikáció gyakorlata: A nyilvánosság előtti megszólalás főbb elemei. A hatásos beszéd módszerei. Feladatok, gyakorlás. 4. Az írásbeli kommunikáció: A sikeres önéletrajz elemei. Hivatalos, üzleti levélírás szabályszerűségei. Pályázatírási stratégiák. Feladatok, gyakorlás. 5. A testbeszéd gyakorlása: Testbeszéd a nemek között. A testbeszéd által közölt alapinformációk felismerése. Kételkedés, a hazugságok felismerési lehetőségei. 6. Kommunikáció az üzleti életben: A vezetés kommunikációs technikái. A szervezeti szabályozás kommunikációja. A sikeres üzleti kommunikáció feltételei, a pozitív arculat. Feladatok, gyakorlás. 7. A tárgyalás: A tárgyalás előkészítése, szakaszai. Kérdezés, érvelés, meggyőzés a tárgyalásban. Tárgyalási technikák: tárgyalás pozícióból, nyerni minden áron, az átgondolt tárgyalás, a mindenki nyer technika, a jiu-jitsu tárgyalás, az egyeztetés, a nyomásgyakorlás, a blokkolás. 11

12 8. Értékesítés meggyőzéssel: A meggyőzés pszichológiája, a magabiztosság jelzése. Bizalomébresztés, kézfogások. Ültetéstervek, egyedül egy csoporttal szemben. 9. Viselkedéskultúra I: A társadalmi érintkezés és a magatartás szabályainak alapjai. Viselkedés nyilvánosság előtt. Viselkedés előadóként, hallgatóként. 10. Viselkedéskultúra II: Dohányzás. Telefonhasználat. Öltözködés, ruházat, divat. Névjegy, névjegyhasználat. 11. Viselkedéskultúra III: Meghívás, meghívók. Ajándékozás. Érkezés, várakozás, eltávozás. Vendéglátási formák és helyszínek. 12. A kultúra fogalma és jelentősége az idegenforgalomban: A kultúra, mint norma szerepe az idegenforgalomban. Turizmus és kultúra - a Jafari-modell. A fogadóközösségek, a szolgáltatási szféra és a vendégkör kultúrájának kölcsönhatása. A kulturális identitás problematikája a turizmusban. A vendég és vendéglátó interkulturális kapcsolata. 13. Nemzetközi protokoll II: Ügyfelek és vevők Európából. Ügyfelek és vevők a tengeren túli angolszász kultúrákból (USA, Kanada, Ausztrália stb.). Programkészítés és lebonyolítás az üzletfelek számára. Tárgyalási szokások különböző kultúrákban. 14. Nemzetközi protokoll III: Ügyfelek és vevők Afrikából. Ügyfelek és vevők Dél-Amerikából. Programkészítés és lebonyolítás az üzletfelek számára. Tárgyalási szokások különböző kultúrákban. 15. Nemzetközi protokoll IV: Ügyfelek és vevők a Közel-Keletről és az arab világból. Ügyfelek és vevők az indiai szubkontinensről. Ügyfelek és vevők Kínából. Ügyfelek és vevők a Távol-Keletről. Programkészítés és lebonyolítás az üzletfelek számára. Tárgyalási szokások különböző kultúrákban. Clayton, P. (2004): Testbeszéd a munkahelyen. Budapest: Kossuth kiadó. 168 p. Carnegie, D. (1990): A meggyőzés iskolája. A hatásos beszéd módszerei. Budapest: HVG Rt. Duncel, J. (1991): Üzleti illemkódex. Budapest: Park Kiadó. Hidasi J. (1992): Kultúra, viselkedés, kommunikáció. Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó. Király J. (2001): Kommunikáció az idegenforgalomban. Budapest: KIT: Képzőművészeti Kiadó. 128 p. Linkemer, B. (1993): A jó fellépés titka. Budapest: Park Kiadó. Oakwood, A. (1994): Mikor mondjunk nemet és hogyan. Budapest: Bagolyvár Kiadó. 208 p. Sille I. (1991): Illem, etikett, protokoll. Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó. Pease, A. (1991): Testbeszéd. Budapest: Park Kiadó. Pease, A. (1991): Szó-beszéd. Budapest: Park Kiadó. 12

13 A TANTÁRGY NEVE Szakmai idegen nyelv I. A MODUL SZÁMA, NEVE: Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata TANTÁRGYFELELŐS: Dr. Veres Ferenc, PhD, főiskolai tanár Tagozat: nappali Félév: 1. Heti óraszám (előadás + gyakorlat): 0+4 Kód: ID 1311 Ellenőrzés módja: Gyakorlati jegy Kreditpont: 3 A jelen és főleg a jövő turizmusa magasan kvalifikált, széles látókörű, művelt, a világban tájékozódni képes munkaerőt igényel. Az idegen nyelv oktatásának célja az, hogy olyan szakmenedzsereket képezzen, akik képesek szakmai tudásukat magas szintű idegen nyelvi ismeretekkel ötvözve a nemzetközi idegenforgalomban való részvételre. Az idegen nyelv tanulása középhaladó szinten kezdődik. Feltételezhető, hogy valamennyi hallgató rendelkezik nyelvi előtanulmányokkal, tekintettel arra, hogy érettségi vagy középfokú állami nyelvvizsga bizonyítvány birtokában kezdik el tanulmányaikat. 1. Szolgáltatások: Posta, levélkezelés. Telefonkezelés. Bankszféra, biztosítások kötése. 2. Közlekedés: Városi közlekedés. Közlekedés vidéken. Járművek. 3. Környezetvédelem: Települési környezetvédelem. Szennyezések. Természetvédelem. 4. Pénz, gazdálkodás: Pénz, gazdálkodás. Családi költségvetés, megélhetési költségek. 5. Ismerkedés: Ismerkedés, bemutatkozás. Család, rokoni kapcsolatok. 6. Szűkebb és tágabb lakókörnyezet: Házunk, lakásunk. A település és környéke. 7. Mindennapi élet: Napirend a hétköznapokban. Hétvége, szabadidő. A háztartás. 8. Oktatás: Iskola, iskolarendszer. Tanulás, pályaválasztás. 9. Munka, foglalkozások: Munkahelyek. Foglalkozások, szakmák. Elképzelések a jövőről. 10. Vásárlás: Vásárlás az élelmiszerboltban, a piacon. Tartós használati cikkek vásárlása. Ruházati cikkek vásárlása. Üzlettípusok. 11. A szabadidő eltöltése: A szabadidő eltöltése, szórakozás. Színház, mozi, koncert. Szabadidősportok. 12. Média, művelődés: Tv, rádió, sajtó. Olvasás, könyvtárhasználat. 13. Étkezés: Étkezési szokások hazánkban. Étkezési szokások az adott nyelvterületen. 14. Egészség: Betegségek, orvosi ellátás. Egészségügyi intézmények. Egészséges életmód. 15. Szabadidő, vakáció: Szabadidős tevékenységek. Sportágak, sportesemények. Utazás, időjárás. 13

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2009. év Lezárva: 2010.01.05. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak Mellék-szakirány Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Célkitűzés: A mellék-szakirány

Részletesebben

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

Társadalomismeret tantárgyi program

Társadalomismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógia Program Társadalomismeret tantárgyi program 2010. TÁRSADALOMISMERET 9 13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Számviteli alapismeretek I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1.Tantárgyhoz kötődő adatok Tantárgyfelelős adatai: Név: BOGDÁN LAURA Iroda: Tanári terem, Sepsiszentgyörgy Stadion u.12 Telefon: 0267-352805 Fax: 0267-352805

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató TANTÁRGYI TEMATIKÁK Tantárgy megnevezése, Pénzügyi- és banki ismeretek GVMPB11SLC Dr Elek Erzsébet 10 óra előadás+15 óra gyakorlat +0 labor 5 Megfelelő pénzügyi szemlélet kialakításához szükséges alapfogalom

Részletesebben

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. Képzési cél: Olyan diplomával már rendelkező szakemberek képzése, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, akik magas szintű nyelvtudásukra,

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben