1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai"

Átírás

1 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS: dr. Egri Imre, PhD, tanszékvezető főiskolai tanár Tagozat: nappali Félév: 2. Heti óraszám (előadás + gyakorlat): 2+0 Kód: ID 1111 Ellenőrzés módja: Kollokvium Kreditpont: 2 Az egyén, s társadalom fennmaradása a sikeres gazdálkodástól függ. Ezért nélkülözhetetlen a gazdálkodás alapelemeinek ismerete. Ezek ugyanúgy megjelennek a mindennapok szintjén a családi gazdálkodásban, a háztartások működtetésében, mint a vállalkozások gazdasági irányításában. Az alapvető gazdasági ismeretek földrajzi környezetünk legfontosabb gazdasági, társadalmi folyamatait, típusjelenségeit és kapcsolatrendszereit foglalják magukban, amelyek szükségesek az idegenforgalmi szolgáltatások sikeres működtetéséhez is, ezért a képzés megalapozásának szerves részét képezik. A gazdasági ismeretek oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a gazdasági élet legfontosabb szereplőit, megismerjék a legfrissebb gazdasági ismereteket, folyamatokat. Képesek legyenek értelmezni azokat mind a gazdasági élet szereplőinek szempontjából, mind nemzetgazdasági, világpiaci összefüggésben. Olyan földrajzi közgazdasági szemléletet sajátítsanak el, amely segíti a gazdaságpolitikai tájékozottság kialakulását. 1. A közgazdasági alapkategóriák: A gazdálkodás folyamat rendszere. A szükségletek rendszere. A fogyasztási döntés fő tényezői. 2. A gazdasági élet szerkezete: A nemzetgazdaság fogalma és szerkezete. A gazdasági élet tulajdonviszonyai. A gazdaság szervezeti keretei. 3. A piac jellemzői: A piac fogalma és típusai. A piac fő elemei. Az áru fogalma és az árutermelés folyamata. A piaci verseny és a piaci formák. 4. A piac működése: A kereslet, a kínálat és az árak kapcsolata. A termelési tényezők piacainak típusai. A piacgazdaság működése. Az értéktőzsde és az árutőzsde működése. 5. A pénz kialakulása és funkciói: A pénz kialakulása és szerepe. A nemesfémpénz és a pénzhelyettesítők. A pénz értéke az időben. 6. A modern pénzügyi szektor: A mai pénzügyi rendszer kialakulása. A pénzteremtés mechanizmusa, a pénzkínálat szabályozása. A bankok pénzügyi szerepe. A működő tőke típusai és gazdasági szerepe. 7. Vállalkozások a gazdaságban: A vállalkozások létrehozása, tulajdonságai. A vállalkozások gazdasági funkciója. A vállalkozások tulajdonviszonyai. 8. A vállalkozások termelő-szolgáltató tevékenysége: 1

2 A vállalkozási tevékenység megtervezése. A termelés költségei. A vállalkozások nyeresége, a profit maximalizálása. 9. Az állam a gazdaságban: Az állam vagyona, feladatai. Az állami költségvetés. Az állami monetáris politika. Az állam piacgazdasági szerepe. 10. A gazdasági növekedés értelmezése, ciklusai: A gazdasági növekedés tényezői. A gazdasági növekedés típusai. A növekedés feltételei és korlátai. Konjunktúra ciklusok a gazdaságban. 11. A gazdasági működés egyensúlyzavarai a munkaerőpiacon: A munkaerőpiac jellemzői. A munkanélküliség kialakulásának oka, típusai. A feketegazdaság problémaköre. 12. A gazdasági működés egyensúlyzavarának szerepe az árszínvonal változásában: Az infláció fogalma, típusai, mérése. Az adósságválság kialakulásának okai, társadalmi-gazdasági hatásai. Az állami beavatkozás eszközkészlete. 13. A nemzetgazdasági folyamatok számbavétele: A gazdasági fejlettség mutatói (GDP, GNP, GNI, GNDI, NNDI). Az országok fejlettség szerinti csoportosítása. A Nemzeti Elszámolások Rendszere (SNA), mérőszámai, tipizálása. Nemzetközi fizetési mérleg. 14. A világgazdaság folyamatai és szereplői: A világgazdaság fejlődése. Multinacionális vállalatok, adóparadicsomok és integrációs szervezetek. A nemzetközi kereskedelem szerkezete. A globalizáció, és az általa okozott társadalmi-kulturális ellentétek. 15. A magyar gazdaság helyzete, gazdaságpolitikai feladatai: A magyar gazdaság földrajzi-társadalmi környezete, a gazdasági szerkezetváltás. A piacgazdaságra történt áttérés munkaerő piaci, pénzügyi következményei. A gazdaság jelenlegi helyzete. Az EU teremtette gazdasági környezet, hazánk lehetőségei és feladatai. A vonatkozó törvények. Az évi törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről. Dürrné Csabina I. (1999): Gazdasági ismeretek. Celldömölk: Pauz-Westermann Kiadó p. Egri I. Hegedűs L. Katona M. (2003): Gazdasági ismeretek. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Általános Közgazdaságtudományi Tsz. 100 p. Bernek Á. Kondorosi F. Nemerkényi A. Szabó P. (2004): Az Európai Unió. Budapest: Cartographia Kft. 253 p. 2

3 A TANTÁRGY NEVE Jogi ismeretek I. A MODUL SZÁMA, NEVE: Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS: Dr. Nagy Andrea főiskolai docens Tagozat: nappali Félév: 1. Heti óraszám (előadás + gyakorlat): 2+0 Kód: ID 1121 Ellenőrzés módja: Kollokvium Kreditpont: 3 Az ember életét átszövik az alapvető jogi normák. Minden cselekedetünk joghatással bír, amelyek ismerete a demokratikus rendszer kiépülésével megnőtt egyéni felelősség miatt, egyre inkább nélkülözhetetlenné válik, legalább az alapfokú tájékozottság szintjén. Az egyén előrejutása jogos érdekei minél jobb érvényesítésétől is függ. A gazdasági és munkajogi ismeretek oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a magyar és az Európai Unió jogrendszerének alapjait, a fő jogforrásokat. Képesek legyenek partneri viszonyt kialakítani a hivatalrendszerek képviselőivel, tudják érvényesíteni jogos érdekeiket munakvállalóként. Elsajátítják a jövőbeni szakmai tevékenységüket behatároló polgári, munka és gazdasági jog alapvető szabályait, s képesek lesznek azok értő alkalmazására. 1. Jogi alapok: A jog kialakulása. A jogforrás értelmezése. A jogszabályok elemei, érvényessége és hatálya. A jogviszony és a jogintézmény. 2. A jogrendszer tagozódása: Alkotmányjog és államigazgatási jog. Polgári jog és a polgári eljárási jog. A büntetőjog és a büntető eljárási jog. Munkajog, családjog, pénzügyi jog. Nemzetközi jog. 3. Az alkotmányjog alapjai: A magyar államszervezet és jogrendszer fejlődése. A magyar Alkotmány. A hatalmi ágak felosztása, az alkotmányos jogállam. A mai magyar államszervezet és jogrendszer felépítése, működése. Az állampolgári jogok és kötelezettségek szabályozása. A külföldiek jogai hazánkban, a magyar állampolgárok jogai külföldön. 4. Államigazgatási jog: A mai választójog. Az Országgyűlés, mint törvényhozó hatalom működése. A számvevőszék feladatai. A köztársasági elnök jogai és kötelezettségei. A kormányalakítás menete. A kormány, mint végrehajtó hatalom. A törvényalkotás folyamata. Az alkotmánybíróság szerepe, működése. A bírósági rendszer felépítése, működése. Az ügyészségek alkotmányos szerepe. 5. Az önkormányzati rendszer: Az önkormányzati rendszer kialakulása, a hatályos rendszer kiépülése és működése. Az önkormányzatiság különböző szintjei. Az önkormányzatok működése és megváltozott szerepe az Európai Unióban. 6. A polgári jog, a tulajdonjog: A polgári jog alapelvei és alapfogalmai. A polgári jogi jogviszony fajtái. A polgári jogi jogviszony szereplői. A tulajdonjog alanyai, tárgya és tartalma. Tulajdonszerzési módok, a tulajdon megszűnése. A tulajdonjog és részjogosultság. A használati jogok, haszonélvezet. A szolgalom. 7. A kötelmi jog alapjai, a szerződések: A polgári jogi szerződés, a szerződéskötés alapelvei. A szerződés megkötése, alakja. A képviselet. A Polgári Törvénykönyvben szabályozott szerződéstípusok. A szerződés érvénytelensége, módosítása és megszűnése. A szerződések teljesítése, megerősítése. A jogvesztés kikötése. A szerződések megszegése. Az általános kárfelelősségi forma, a kár megtérítése. 3

4 8. Büntetőjog, polgári eljárási jog, családjog: A büntetőjog alapelvei. A bűncselekmények típusai. A büntetőeljárásban résztvevő szervek jogköre. A felelősségre vonás rendje. A polgári peres és nem peres eljárás szabályai. A kereset, a hatáskör és illetékesség. A tárgyalás menete. Határozatok, jogorvoslatok. A családi jog alapelvei. A családi jellegű személyes és vagyoni viszonyok. A házasságkötés vagyoni hatásai. 9. Pénzügyi jog: A pénzügyi jog alapelvei. Az állami pénzügyi szervezetek működésének jogi szabályozása. A pénzügyi intézmények és szolgáltatások működésének jogi szabályozása. A pénzügyi rendszerben levő jogviszonyok szabályozása. 10. Nemzetközi magánjog: A nemzetközi magánjog alkalmazásának szabályai. A nemzetközi magánjog szerepe az országok közötti vitás kérdések elrendezésében. Példák a nemzetközi magánjog érvényesítésére. 11. A környezet- és a természetvédelem jogi szabályozása: Az évi környezetvédelmi törvény. Az évi természetvédelmi törvényről. Az erdőről és az erdő védelméről szóló törvényről. 11. Az idegenforgalom és a területfejlesztés jogi szabályozása: Az évi törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről. Az idegenforgalom jogi szabályozása. Idegenforgalomi vállalkozások létesítésének és működésének jogi vonatkozásai. 12. A munkajog I: A munkajog alapelvei. Munkaviszony létesítése. A munkaszerződés megkötése, érvénytelensége. A munkavégzés általános szabályai. A munkaidő és a munkabér meghatározása. A munkavállaló pihenése. 13. A munkajog II: A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége. A munkaviszony megszűnése, megszüntetése, felmondás és végkielégítés. A munkaügyi jogvita fajtái, a munkaügyi eljárás. 14. A gazdasági élet szereplői: A gazdasági társaságok alapításának szabályai. Az állami vállalat, a közös vállalat és az egyesülés létrehozása. A Bt. a Kft. az Rt. alapításának és működésének szabályai, a tagok felelőssége. Az egyéni vállalkozás alapításának és működésének szabályai. A cégbíróság szerepe. 15. A piaci verseny szabályai: A piaci verseny jogi keretei. A tisztességtelen versenycselekmények tilalma. A Gazdasági Versenyhivatal és a bíróság eljárása. A Magyar Alkotmány; A Polgári Törvénykönyv vonatkozó részei; A Gazdasági Társaságokról szóló törvény; A Munka törvénykönyvének vonatkozó részei Az évi LIII. Tv. a környezet védelméről, Az évi LIII. Tv. a természet védelméről Bakács T. (1992): Magyar környezetjog. Budapest: Berlin: New York: Springer Kiadó. Bándi Gy. (2002): Környezetjog. Budapest: Osiris Könyvek. 500 p. Drábik L. (1995): Jogi ismeretek. Budapest, ELTE egyetemi jegyzet. Ficzere L. (szerk.) (2002): Magyar közigazgatási jog: általános rész. Budapest: Osiris Kiadó. 4

5 A TANTÁRGY NEVE Utazási irodai gazdálkodás és vezetés A MODUL SZÁMA, NEVE: Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS: Furkóné Szabó Marianna, óraadó Tagozat: nappali Félév: 2. Heti óraszám (előadás + gyakorlat): 0+2 Kód: ID 1131 Ellenőrzés módja: Gyakorlati jegy Kreditpont: 3 A tanítás célja, hogy a végzett hallgatók képesek legyenek a belföldi, valamint a nemzetközi aktív és passzív idegenforgalomban egyénileg és csoportosan érkező vendégek fogadására, informálására, programok informatív, zökkenőmentes megszervezésére. Az utazási irodai ügyintézői ismeretek azokkal a tudnivalókkal ismerteti meg a hallgatókat, amelyek szükségesek a szervezett turizmus piacán, utazási és információs irodában történő megfelelő színvonalú, igényes értékesítő és informátori tevékenység ellátásához. 1. Az üzleti vállalkozások és a turisztikai termék kapcsolata: Az utazási szükséglet. Az utazásszervezés, mint üzleti vállalkozás. A vállalkozások és a turisztikai termék kapcsolata. 2. Az utazási irodai ügyintézői tevékenység: Az ügyintéző helye és szerepe az utazási vállalkozásokban. Szakmai, nyelvi és üzleti etikai követelmények. 3. Az utazásszervezéssel és közvetítéssel foglalkozó vállalkozások: A megalakítás jogi szabályozása. A vállalkozások formái, tevékenysége. Szerepük a turizmusban. 4. A szervező tevékenység jogi szabályozása: A szervezés jogi szabályozása. A közvetítői szerződés tartalmi formai követelményei. Utasbiztosítások. 5. A nemzetközi idegenforgalomban dolgozó referens tevékenysége: Az egyéni és csoportos utaztatás szervezésének munkafolyamata. A reklamációs ügyek intézése. 6. Magyarországi sajátosságok a szervezett turizmusban: A hazai utazási irodák működésének sajátosságai.a meghirdetett utak lebonyolításának tipikus jellemzői, problémái. 7. Az utazási irodai munkára jelentkezôkkel szembeni elvárások: A személyiséggel kapcsolatos általános elvárások. Kommunikáció, konfliktuskezelés. 8. Az értékesítési folyamat: Az értékesítés folyamata, tulajdonságai. Saját árualap értékesítése. 9. Kölcsönös értékesítés utazási irodák között: Idegen cégek árualapjának jutalék fejében történő értékesítése. A kölcsönös értékesítés előnyei a piacon. 10. Pénzügyi elszámolás a partnerekkel: A pénzügyi elszámolás folyamata. Kalkuláció készítése, elő- és utókalkuláció. 11. Utazások nyilvántartási rendszere: Szervezett egyéni és társasutazások nyilvántartási rendszerének kialakítása.a nyilvántartási rendszerek használatának szabályai. 12. Utazási marketing: 5

6 Utazási marketing. Utazási ajánlatokat tartalmazó bizalmas tarifa. Programfüzet összeállítsának tartalmi és formai követelményei. 13. A menetjegy-árusítási tevékenység: A menetjegy-árusítási tevékenység feltételei, szakaszai. Menetrendekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók. Helybiztosítási módozatok. 14. A valutaforgalmazás: A valuta vételi és eladási tevékenység az utazási vállalkozásoknál. A valutaforgalmazás személyi és pénzügyi feltételei. 15. Devizagazdálkodás: Devizagazdálkodás, árfolyampolitika. Aktuális vám és devizaszabályozási ismeretek. Fülöp Gy. (2004): Kisvállalati gazdálkodás. Budapest: Aula Kiadó. Hutiray Judit Mosonyi Ilona: Utazási irodai (pultos) ügyintézői ismeretek. KVIF, Budapest 1997 Törőcsik M - Varsányi J. (1998): Termékstratégia emocionális és racionális megközelítésben. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Király J. (2001): Kommunikáció az idegenforgalomban. Budapest: KIT: Képzőművészeti Kiadó. 128 p. 6

7 A TANTÁRGY NEVE Pszichológia A MODUL SZÁMA, NEVE: Szakmai kommunikációs tevékenység TANTÁRGYFELELŐS: Pauwlik Zsuzsanna, főiskolai adjunktus Tagozat: nappali Félév: 1. Heti óraszám (előadás + gyakorlat): 2+0 Kód: ID 1211 Ellenőrzés módja: Kollokvium Kreditpont: 2 A tantárgy oktatása során általános lélektani szempontból közelítünk a témákhoz, bemutatjuk a felnőtt, egészséges ember pszichikai működését. A pszichológia rendkívül sokágú szakma, szerteágazó gyökerekkel, amelynek központi magja a személyiség, amely a fejlődés törvényszerűségei szerint a környezeti hatások eredményeként változik, gazdagodik. Emiatt minden témakörben a biológiai alapoktól a társadalmi vonatkozásokig terjed a tárgyalás. A modern pszichológia igazi célja az embert mozgató tényezők megértése, s ezért elkötelezett a tudomány társadalmi felhasználhatóságát illetően. A szocializáción keresztül alkalmazott lélektani ismereteket nyújtunk, ahol az egyes szakok specifikus igényeire építjük fel a tananyagot. A tantárgy célja, hogy olyan ismereteket adjon át, amelyek révén hozzáértőbbé válhat a hallgatók ismerete a társas viselkedésről. Ehhez fontos eszköz az önismeret fejlesztése, a sikeres alkalmazkodáshoz, a konfliktusok megoldásához. 1. A pszichológia alapjai, a pszichológia tudománya: A pszichológia témái. Nézőpontok a pszichológiában. A pszichológia módszerei. A pszichológia interdiszciplináris megközelítése. A pszichológia szakterületei. 2. A pszichológiai jelenségek biológiai alapjai, a pszichológiai fejlődés: Az idegrendszer szerveződése. Az agy felépítése és működése. A vegetatív idegrendszer. A belső elválasztású mirigyek rendszere. A viselkedés genetikai tényezői. Az öröklés és a környezet viszonya. A fejlődés szakaszai (újszülött kor, gyermekkor, gyermekkor utáni fejlődés). A személyiség és a társas kapcsolatok fejlődése. 3. Az érzékelés: Az érzékleti modalitások jellemzői. A látás, a hallás. Egyéb érzékletek. Érzékenység és a küszöbök, érzékcsalódások. 4. Az észlelés: Az észlelés természete. Lokalizáció. A felismerés és zavarai. A figyelem kialakulása, funkciói. A figyelem tulajdonságai, zavarai. Perceptuális kostancia. 5. Tudat és tudatállapotok és a tudatállapotok befolyásolása: A tudattal kapcsolatos fogalmak. A megosztott tudat. Az alvás és az álom. Pszichoaktív szerek. A meditáció és a hipnózis. Pszi-jelenségek. 6. A tanulás folyamata és az emlékezés: A tanulási folyamat megközelítései. Klasszikus kondicionálás. Operáns kondicionálás. Komplex tanulás. Az emlékezet típusai és biológiai alapjai. A rövid és a hosszú távú memória. Az emlékezet fejlesztése. Konstruktív emlékezet. 7. A gondolkodás és a nyelv, képzelet: A gondolkodás szerepe a megismerésben. A nyelv fejlődése. Gondolkodás, nyelv és kommunikáció. A társalgás logikája. A képzelet fajtái. A problémamegoldás alapjai. 8. A motiváció és az érzelmek: 7

8 A szükségletek fogalma, fajtái. A motívumok közös alapelvei, osztályai. A homeosztázis és késztetések. Jutalom és ösztönzés. Az érzelmek összetevői. Az érzelmi állapotokra adott általános reakciók. Érzelemkifejezés. Az érdeklődés és az érzelmek. 9. A személyiség és az egyéniség: Az intelligencia fogalma, struktúrája. A képességek, az intelligencia és a gondolkodás. Az egyéni különbségek mérése. Az öröklés szerepe. A genetikai és a környezeti tényezők kölcsönhatása. A személyiség folyamatossága. A diszkontinuitás forrásai. 10. A személyiség megközelítési módjai és végrehajtó rendszere: Pszichoanalitikus megközelítés. Behaviorista megközelítés. Fenomenológiai megközelítés. A tevékenység pszichológiai megközelítése. A cselekvés irányítása, ellenőrzése, az akarat. A készség fogalma, elsajátítása. Jártasságok, szokások. 11. A társas viselkedés érzelmi vonatkozásai és kölcsönhatásai: A társas viselkedés elméletei. Szociális viselkedések és attitűdök. A személyközi vonzalom. Engedelmesség és ellenállás. Azonosulás és internalizáció. Kollektív döntéshozatal. 12. A stressz: Stresszt keltő események jellemzői. A stresszre adott fiziológiai reakciók. A stresszre adott pszichológiai reakciók. Helyzetmegítélések és személyiségtípusok szerepe a stressz kialakulásában. A stressz és az egészség. A stressz kezelése. 13. Pszichopatológia és terápiás módszerek, a szenvedély: Az abnormális viselkedés. Szorongásos betegségek. Hangulatbetegségek. Személyiségzavarok. Pszichoterápiás technikák. Biológiai terápiák. Mentális egészségvédelem. A pozitív, hasznos tevékenység. A negatív, romboló tevékenység. A szenvedélybetegségek kezelése. 14. Munkapszichológiai ismeretek, a problémamegoldó gondolkodás: A munkapszichológia területei. Önismeret és a pályaismeret összefüggése. A tartalmas munka. A pályaalkalmasság. A gondolkodási fázisok. A gondolkodási műveletek. A gondolkodási tevékenység fejlesztésének lehetőségei. 15. Kultúrközi pszichológia és reklámpszichológiai ismeretek: Mezőfüggés különböző kultúrákban. Az eltérő viselkedésminták okai. A másság kezelése. A pszichés folyamatok és a reklám. A modern reklám jelentősége és eszköztára. Szex, pszichológia és média. Ádám Gy. (1985): Érzékelés, tudat, emlékezet. Budapest: Akadémiai Kiadó. Allport, G. W. (1980): A személyiség alakulása. Budapest: Akadémiai Kiadó. Aronson, E. (1997): A társas lény. Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó. Atkinson, L. R. - Atkinson, C. R. - Smith, E. E. - Bem J. D. - Nolen-Hoeksema, S. (2002): Piszhológia. Budapest: Osiris Kiadó. 657 p. Buda B. (1992): Empátia. Budapest: Gondolat Kiadó. Forgas, P. J. (2002): A társas érintkezés pszichológiája. Budapest: Kairosz Kiadó. 381 p. Forgas, P. J. (2003): Az érzelmek pszichológiája. Budapest: Kairosz Kiadó. 422 p. Földi K. (szerk.) (1980): Reklámpszichológia. Budapest: Gondolat Kiadó. Hall E. T. (1980): Rejtett dimenziók. Budapest: Gondolat Kiadó. Klein S. (1985): Munkapszichológia I-II. Budapest: Akadémiai Kiadó. Nguyen, L. A. - Fülöp M. (szerk.) (2003): Kultúra és pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó. 8

9 A TANTÁRGY NEVE Üzleti etika és tárgyalás alapjai I-II. A MODUL SZÁMA, NEVE: Szakmai kommunikációs tevékenység TANTÁRGYFELELŐS: Dr. habil. Láczay Magdolna, főiskolai tanár Tagozat: nappali Félév: 1-1. Heti óraszám (előadás + gyakorlat): 1+0, 0+1 Kód: ID 1221 ID1223 Ellenőrzés módja: Kollokvium Gyakorlati jegy Kreditpont: 1-1 A tantárgy tartalmi célkitűzése az, hogy a hallgatók megismerkedve a gazdasági élet jogi és erkölcsi szabályozásának különbségével és az üzleti etika legfontosabb részterületeivel önállóan gondolkodjanak el az erkölcsös üzleti kapcsolatok hasznosságáról. A modern gazdasági kapcsolatok során felmerülő etikai kérdések megvilágítása, amelynek során a globalizáció, a környezetvédelem, a gazdasági érdekeltségi és munkavállalói viszonyrendszer morális konfliktusait kívánja tisztázni a tantárgy. A hallgatók elsajátítják a szóbeli érintkezés, tárgyalás fontosabb szabályait. 1. Etikai alapfogalmak: Az etika helye a tudományok rendszerében. Az etikai gondolkodás néhány jelentős irányzata. Az emberi tevékenység, mint erkölcsi értékhordozó. 2. Az erkölcsi cselekvés: Az ész, az akarat, tudás értékelése a történeti korok és eszmények értékkonfliktusaiban. Az etikai, erkölcsi törvények, normák objektív és szubjektív értelmezése. Etika és hétköznapi erkölcs. 3. Eszmei előzmények Az emberi jogok etikai alapjai és kiteljesedése. Az üzleti etika eszmetörténeti alapja. 4. Gazdasági etika A gazdaság, a jog és az erkölcs kapcsolata. Gazdasági igazságosság. Piacgazdaság és erkölcs. 5. Gazdaság és felelősség A legtágabban értelmezett gazdaság szintjeinek etikai kérdései. A technikai civilizáció és az erkölcs. A civilizáció, az ökológia felelőssége a gazdasági életben, a gazdasági élet alapkonfliktusai. Az oktatás és tudományos kutatás etikai szemszögből. 7. A vállalkozások etikai normái A vállalkozások ökológiai felelőssége Magyarországon. Piacgazdaság és erkölcs. A piacgazdaságba való átmenet etikai kérdései. 8. A nemzetközi üzleti élet etikája. Az interetnikus kapcsolatok és a globalizáció. 9. Az üzleti és a szociális etika kapcsolata Munkanélküliség, piac, verseny, alkalmazók és alkalmazottak. A szóbeli érintkezés etikai szabályai, vezetővel, ügyféllel, munkatársakkal. 10. Az üzleti kommunikáció normarendszere Etikai normák a tárgyalásokon, Reklámetika. 11. Duális struktúrák az üzleti etikában. 12. Adómorál Az állam és a gazdaság szerveződési szintjei szerint. A fekete gazdaság, mint etikai konfliktus. 13. Etika a pénzügyekben 9

10 Biztosítási etika. Bank - és tőzsdeetika. 14. Állam - és szakigazgatási etika. 15. A munka helye az emberi értékek rendszerében Foglalkozási ágak morális szokásai, eszményei. Tárgyalások etikája a munkaerőpiacon, a befektetőkkel A fekete gazdaság, mint etikai konfliktus az ügyfelekkel. Joós E. 1992: Etikai tanulmányok. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Aula Kiadó. Csurgó O-né és dr. Hajdú P. (szerk) (1994). Üzleti etika Saldo kiadó, Budapest. Clayton, P. (2004): Testbeszéd a munkahelyen. Budapest: Kossuth kiadó. 168 p. Carnegie, D. (1990): A meggyőzés iskolája. A hatásos beszéd módszerei. Budapest: HVG Rt. Duncel, J. (1991): Üzleti illemkódex. Budapest: Park Kiadó. Hidasi J. (1992): Kultúra, viselkedés, kommunikáció. Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó. Király J. (2001): Kommunikáció az idegenforgalomban. Budapest: KIT: Képzőművészeti Kiadó. 128 p. Sille I. (1991): Illem, etikett, protokoll. Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó. Pease, A. (1991): Testbeszéd. Budapest: Park Kiadó. Pease, A. (1991): Szó-beszéd. Budapest: Park Kiadó. 10

11 A TANTÁRGY NEVE Üzleti kommunikáció A MODUL SZÁMA, NEVE: Szakmai kommunikációs tevékenység TANTÁRGYFELELŐS: Dr. Magyar Zoltán főiskolai adjunktus Tagozat: nappali Félév: 1. Heti óraszám (előadás + gyakorlat): 0+2 Kód: ID 1232 Ellenőrzés módja: Gyakorlati jegy Kreditpont: 2 Ebben a szakmában az emberi érintkezés rendkívül sokoldalú formáival találkozhatunk. A feladat tehát az ehhez szükséges ismeretek, jártasságok, készségek kialakítása a megfelelés, a továbblépés érdekében. E tömören megfogalmazott nevelési, képzési célt tartalmi és módszertani szempontból egyaránt úgy kell elérni, hogy biztosítsa a hallgató személyiségfejlődését. Az üzleti kommunikáció speciális célkitűzése a hallgatók problémamegoldó gondolkodásának, vitakészségének, érvelési technikájának fejlesztése. Elméleti alapokra építve, de szituációs játékokon keresztül fel kell készíteni őket a kulturális különbségeken alapuló konfliktusok felismerésére és kezelésére. A tárgy következő egységei ezért az interkulturalitás és kommunikáció összefüggéseit, valamint a tárgyalástechnikát ismerteti meg a hallgatókkal. Mivel mindkét témakörnek nagy jelentősége van a nemzetközi üzleti gyakorlatban, oktatása egyre inkább tért hódít az a gazdasági profilú felsőoktatásban is. Így helyt kell kapnia a nagyon sok és nagyon különböző kultúrájú embereket involváló idegenforgalom leendő szakembereinek képzésében. A hallgatóknak meg kell ismerniük különböző nemzetek kulturális sajátosságait az életmódban, viselkedésben, az üzleti életben. Érteniük kell kultúra és turizmus kölcsönhatásában lejátszódó folyamatokat, ismerniük kell a kulturális sokk fogalmát, csökkentésének technikáit. Járatosnak kell lenniük a különböző tárgyalási stílusokban, ismerniük kell idegen kultúrák tárgyalási szokásait. Tudniuk kell tárgyalást előkészíteni, arra felkészülni, és azt levezetni. 1. Dialógusmodellek: Közléssel induló dialógus. Akaratnyilvánítással induló dialógus. Kérdéssel induló dialógus. 2. A verbális kommunikáció gyakorlata: Közlési helyzetek gyakorlása. A megszólítási formulák gyakorlása. Hogyan mondjuk nemet (indirekt beszédaktus). 3. A verbális üzleti kommunikáció gyakorlata: A nyilvánosság előtti megszólalás főbb elemei. A hatásos beszéd módszerei. Feladatok, gyakorlás. 4. Az írásbeli kommunikáció: A sikeres önéletrajz elemei. Hivatalos, üzleti levélírás szabályszerűségei. Pályázatírási stratégiák. Feladatok, gyakorlás. 5. A testbeszéd gyakorlása: Testbeszéd a nemek között. A testbeszéd által közölt alapinformációk felismerése. Kételkedés, a hazugságok felismerési lehetőségei. 6. Kommunikáció az üzleti életben: A vezetés kommunikációs technikái. A szervezeti szabályozás kommunikációja. A sikeres üzleti kommunikáció feltételei, a pozitív arculat. Feladatok, gyakorlás. 7. A tárgyalás: A tárgyalás előkészítése, szakaszai. Kérdezés, érvelés, meggyőzés a tárgyalásban. Tárgyalási technikák: tárgyalás pozícióból, nyerni minden áron, az átgondolt tárgyalás, a mindenki nyer technika, a jiu-jitsu tárgyalás, az egyeztetés, a nyomásgyakorlás, a blokkolás. 11

12 8. Értékesítés meggyőzéssel: A meggyőzés pszichológiája, a magabiztosság jelzése. Bizalomébresztés, kézfogások. Ültetéstervek, egyedül egy csoporttal szemben. 9. Viselkedéskultúra I: A társadalmi érintkezés és a magatartás szabályainak alapjai. Viselkedés nyilvánosság előtt. Viselkedés előadóként, hallgatóként. 10. Viselkedéskultúra II: Dohányzás. Telefonhasználat. Öltözködés, ruházat, divat. Névjegy, névjegyhasználat. 11. Viselkedéskultúra III: Meghívás, meghívók. Ajándékozás. Érkezés, várakozás, eltávozás. Vendéglátási formák és helyszínek. 12. A kultúra fogalma és jelentősége az idegenforgalomban: A kultúra, mint norma szerepe az idegenforgalomban. Turizmus és kultúra - a Jafari-modell. A fogadóközösségek, a szolgáltatási szféra és a vendégkör kultúrájának kölcsönhatása. A kulturális identitás problematikája a turizmusban. A vendég és vendéglátó interkulturális kapcsolata. 13. Nemzetközi protokoll II: Ügyfelek és vevők Európából. Ügyfelek és vevők a tengeren túli angolszász kultúrákból (USA, Kanada, Ausztrália stb.). Programkészítés és lebonyolítás az üzletfelek számára. Tárgyalási szokások különböző kultúrákban. 14. Nemzetközi protokoll III: Ügyfelek és vevők Afrikából. Ügyfelek és vevők Dél-Amerikából. Programkészítés és lebonyolítás az üzletfelek számára. Tárgyalási szokások különböző kultúrákban. 15. Nemzetközi protokoll IV: Ügyfelek és vevők a Közel-Keletről és az arab világból. Ügyfelek és vevők az indiai szubkontinensről. Ügyfelek és vevők Kínából. Ügyfelek és vevők a Távol-Keletről. Programkészítés és lebonyolítás az üzletfelek számára. Tárgyalási szokások különböző kultúrákban. Clayton, P. (2004): Testbeszéd a munkahelyen. Budapest: Kossuth kiadó. 168 p. Carnegie, D. (1990): A meggyőzés iskolája. A hatásos beszéd módszerei. Budapest: HVG Rt. Duncel, J. (1991): Üzleti illemkódex. Budapest: Park Kiadó. Hidasi J. (1992): Kultúra, viselkedés, kommunikáció. Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó. Király J. (2001): Kommunikáció az idegenforgalomban. Budapest: KIT: Képzőművészeti Kiadó. 128 p. Linkemer, B. (1993): A jó fellépés titka. Budapest: Park Kiadó. Oakwood, A. (1994): Mikor mondjunk nemet és hogyan. Budapest: Bagolyvár Kiadó. 208 p. Sille I. (1991): Illem, etikett, protokoll. Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó. Pease, A. (1991): Testbeszéd. Budapest: Park Kiadó. Pease, A. (1991): Szó-beszéd. Budapest: Park Kiadó. 12

13 A TANTÁRGY NEVE Szakmai idegen nyelv I. A MODUL SZÁMA, NEVE: Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata TANTÁRGYFELELŐS: Dr. Veres Ferenc, PhD, főiskolai tanár Tagozat: nappali Félév: 1. Heti óraszám (előadás + gyakorlat): 0+4 Kód: ID 1311 Ellenőrzés módja: Gyakorlati jegy Kreditpont: 3 A jelen és főleg a jövő turizmusa magasan kvalifikált, széles látókörű, művelt, a világban tájékozódni képes munkaerőt igényel. Az idegen nyelv oktatásának célja az, hogy olyan szakmenedzsereket képezzen, akik képesek szakmai tudásukat magas szintű idegen nyelvi ismeretekkel ötvözve a nemzetközi idegenforgalomban való részvételre. Az idegen nyelv tanulása középhaladó szinten kezdődik. Feltételezhető, hogy valamennyi hallgató rendelkezik nyelvi előtanulmányokkal, tekintettel arra, hogy érettségi vagy középfokú állami nyelvvizsga bizonyítvány birtokában kezdik el tanulmányaikat. 1. Szolgáltatások: Posta, levélkezelés. Telefonkezelés. Bankszféra, biztosítások kötése. 2. Közlekedés: Városi közlekedés. Közlekedés vidéken. Járművek. 3. Környezetvédelem: Települési környezetvédelem. Szennyezések. Természetvédelem. 4. Pénz, gazdálkodás: Pénz, gazdálkodás. Családi költségvetés, megélhetési költségek. 5. Ismerkedés: Ismerkedés, bemutatkozás. Család, rokoni kapcsolatok. 6. Szűkebb és tágabb lakókörnyezet: Házunk, lakásunk. A település és környéke. 7. Mindennapi élet: Napirend a hétköznapokban. Hétvége, szabadidő. A háztartás. 8. Oktatás: Iskola, iskolarendszer. Tanulás, pályaválasztás. 9. Munka, foglalkozások: Munkahelyek. Foglalkozások, szakmák. Elképzelések a jövőről. 10. Vásárlás: Vásárlás az élelmiszerboltban, a piacon. Tartós használati cikkek vásárlása. Ruházati cikkek vásárlása. Üzlettípusok. 11. A szabadidő eltöltése: A szabadidő eltöltése, szórakozás. Színház, mozi, koncert. Szabadidősportok. 12. Média, művelődés: Tv, rádió, sajtó. Olvasás, könyvtárhasználat. 13. Étkezés: Étkezési szokások hazánkban. Étkezési szokások az adott nyelvterületen. 14. Egészség: Betegségek, orvosi ellátás. Egészségügyi intézmények. Egészséges életmód. 15. Szabadidő, vakáció: Szabadidős tevékenységek. Sportágak, sportesemények. Utazás, időjárás. 13

14 A TANTÁRGY NEVE Szakmai idegen nyelv II. A MODUL SZÁMA, NEVE: Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata TANTÁRGYFELELŐS: Dr. Veres Ferenc, PhD, főiskolai tanár Tagozat: nappali Félév: 2. Heti óraszám (előadás + gyakorlat): 0+4 Kód: ID 1322 Ellenőrzés módja: Gyakorlati jegy Kreditpont: 3 Az általános és a szakmai idegen nyelv oktatásának szerves egymásra épülésével a tárgy feladata a nyelvi alapkészségek megszilárdítása és a szakmai kommunikációs készségek kialakítása. Cél az, hogy a megszerzett ismeretek és készségek birtokában a végzett hallgatók üzleti-szakmai tevékenységük során mind szóban, mind írásban képesek legyenek idegen partnereikkel, ügyfeleikkel kommunikálni feladataik eredményes elvégzése érdekében. 1. A nyelvterület földrajzi elhelyezkedése, jellemzői: A nyelvterület országai. Tájainak földrajzi jellemzői. 2. Kulturális, történelmi jellemzők: A nyelvország és hazánk rövid történeti áttekintése. Kulturális nevezetességek. 3. A nyelvország és hazánk arculata: A nyelvország és hazánk kulturális értékei. Jelentősége a világ kultúrájában. 4. A nyelvország és hazánk tudományos élete: Tudományos intézmények. Tudományos eredmények. 5. Magyarország és a nyelvország kapcsolatrendszere: Kapcsolatok a történelem folyamán. Napjaink kapcsolatai. 6. A nyelvország gazdasága I: Mezőgazdaság, mezőgazdasági területek jellegzetességei. Ismert mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek. 7. A nyelvország gazdasága II: Fő ásványkincsek és iparágak. Gazdasági fejlettség, világgazdasági szerep. 8. Magyarország gazdasága I: Mezőgazdaság, mezőgazdasági területek jellegzetességei. Ismert mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek. 9. Magyarország gazdasága II: Fő ásványkincsek és iparágak. Gazdasági fejlettség, világgazdasági szerep. 10. Magyarország természeti kulturális értékei: Magyarország nemzeti parkjai. Világörökségi területek Magyarországon. 11. Az Európai Unió: Az Európai Unió kialakulása és tagjai. Az Európai Unió világgazdasági szerepe. Az Európai Unió fontosabb szabályai. 12. Alapvető szituációk: Találkozás, bemutatkozás. Eligazítás a mindennapi életben. 13. Az üzleti élet: Fogyasztói szokások. Vásár, kiállítás, reklám. 14. Programkínálat: Programkínálat a külföldi számára (vendéglő, koncert, városnézés). A magyar hagyományok bemutatása. 15. Gyakorlás: Turisztikai szituációk gyakorlása. 14

15 A TANTÁRGY NEVE Szakmai idegen nyelv III. A MODUL SZÁMA, NEVE: Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata TANTÁRGYFELELŐS: Dr. Veres Ferenc, PhD, főiskolai tanár Tagozat: nappali Félév: 3. Heti óraszám (előadás + gyakorlat): 0+4 Kód: ID 1333 Ellenőrzés módja: Gyakorlati jegy Kreditpont: 3 Az idegen nyelvet szakszerűen kell használniuk az információ kezelése (információ szerzése és nyújtása), illetve az üzleti tevékenységgel összefüggő megbeszélések, tárgyalások során. Specifikus célkitűzés az ismeretszerzés készségének kialakítása, a médiák és a szakmai területeken elért újabb és újabb eredmények követésére való hajlam kibontakoztatása és integrálása a személyiségbe. 1. Egyéni vállalkozások: Egyéni vállalkozások alapítása. Az egyéni vállalkozások működése az idegenfogalomban. 2. Társas vállalkozások: Vállalkozások alapítása, formái. A társas vállalkozások felépítése. 3. Vállalkozási ismeretek I: Munkarend, munkakörök. A vállalati tevékenység fő céljai és mutatói. A korszerű telekommunikációs eszközök használata. 4. Az áruszállítás: Az áru jellemzői. Eladási feltételek, árképzés. Áruszállítás. Okmányok. 5. A kereskedelmi ügylet I: A kereskedelmi ügylet lebonyolítása. Az ügyletet kísérő írásos kommunikáció. 6. A kereskedelmi ügylet II: Személy- és szállítmánybiztosítás. A fizetések lebonyolítása. 7. Üzleti dokumentumok: Üzleti levelezés. Emlékeztető, jelentés készítése. 8. Az üzleti élet: Önéletrajz. Felvételi elbeszélgetés. 9. Üzleti tárgyalások: Üzleti tárgyalás megszervezése. Üzleti tárgyalások kommunikációs szabályai. 10. Viselkedéskultúra: Dohányzás, telefonhasználat. Meghívás, meghívók. Ajándékozás. 11. Éttermek: Éttermek a nyelvországban és hazánkban. Asztalfoglalás - reggeli, ebéd és vacsora az étteremben. 12. Gasztronómiai ismeretek I: Ételek leírása és kínálása. Italok leírása és kínálása. 13. Gasztronómiai ismeretek II: Különleges étrendek. Tálalási ismeretek. Felszolgálás rendezvényeken. 14. Kapcsolattartás, problémák az éttermekben: Kapcsolattartás külső és belső partnerekkel. Reklamációk és kezelése. 15. Étkezési kultúra: Étkezési kultúra és szokások hazánkban. Étkezési kultúra és szokások a célnyelvi országokban. 15

16 A TANTÁRGY NEVE Irodai számítógépes programok A MODUL SZÁMA, NEVE: Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata TANTÁRGYFELELŐS: Dr. Nagy Mihály, PhD, főiskolai tanár Tagozat: nappali Félév: 1. Heti óraszám (előadás + gyakorlat): 0+2 Kód: ID 1341 Ellenőrzés módja: Gyakorlati jegy Kreditpont: 2 Az tárgy célja, hogy megismerkedjenek a számítógép felépítésével, az operációs rendszerek típusaival, valamint, hogy jártasságot szerezzenek az alapvető táblázatkezelő és szövegszerkesztői programok használata terén. 1. A számítógépes operációs rendszerek és hálózatok: A Windows XP operációs rendszer felépítése, telepítése. Egy cégen belüli számítógépes hálózat felépítése. Munka a belső hálózaton. 2. Az Internet és az elektronikus levelezés használata: Az Internet levelező program használatának megismerése. Egy webes levelező program használatának megismerése. Gyakorlatok az Internet használatában. Gyakorlatok a levelezési rendszerek használatában. 3. A szövegszerkesztő programok általános jellemzői: A szövegszerkesztés alapfunkciói. A szövegszerkesztő editáló parancsai (copy, paste, cut, find, replace). A Nézet, Beszúrás, Eszközök, Táblázat fő-menüpontok funkciói. Karakterformázás. 4. A WORD szövegszerkesztő program további funkcióinak használata: Fejléc, lábjegyzet, oldalszámozás létrehozása. Képek beszúrása, tartalomjegyzék készítése. Címjegyzék, körlevél létrehozása. 5. Gyakorló feladatok, kitekintés más szövegszerkesztők használatára: Gyakorlatok egy papíron megírt szövegrész megformázására. Papíralapú üzleti levél megírása számítógépen, céges fejléccel. 6. Gyakorló feladatok, kitekintés más szövegszerkesztők használatára: Címjegyzék létrehozása, körlevél funkció használata. Beszúrt objektumok kezelése. Tartalomjegyzék készítése. 7. Az Excel táblázatkezelő program alapfunkciói: Másolás cellatartalmak kivonásával, összeadásával. Sor-oszlop címek rögzítése, oszlopok elrejtése. 8. Gyakorló feladatok megoldása: Egyszerű turisztikai adatok rögzítése Excelben. A táblázatok megformázása, nyomtatási előkészítése. Cellaműveletek, képletek, hivatkozások. Függvények alkalmazása. Felülírás elleni védelem. 9. Diagramok szerkesztése: A diagramok típusai. A diagramok alkalmazási lehetőségei. 10. A táblázatkezelő alkalmazása üzleti kalkulációkhoz: Komplex üzleti kalkuláció megtervezése. Számítási lehetőségek a program használatával. 11. Üzleti kalkuláció gyakorló feladatok: 16

17 Komplex üzleti kalkuláció elkészítése. A számítások elvégzése program használatával. A dokumentáció megformázása nyomtatási verzióra. 12. A táblázatkezelő és a szövegszerkesztő együttes használata: File-ban kapott információk alapján táblázatkezelési feladatokat végrehajtása. Az elvégzett kalkulációk eredményeinek grafikus ábrázolása, szöveges értékelése. 13. Az Access adatbázis kezelő program használata: Adatbeviteli képernyők kialakítása. Lekérdezések, lekérdezési feltételek megfogalmazása. Riportok elkészítése. Az adatkezelés típusai. Az adatbázis tervezés módszerei. 14. Adatbázis kezelést gyakorló feladatok: Egy turisztikai adatbázis megtervezése. Az adatbeviteli képernyők kialakítása. Az adatbázis lekérdezési feltételeinek megfogalmazása. Az adatbázis használati lehetőségeinek bemutatása. 15. Adatbázis-kezelő, táblázatkezelő és szövegszerkesztő együttes használata: A komplex feldolgozó módszerek integrált alkalmazása. Egy üzleti döntés adatok komplex feldolgozása. A döntés alátámasztása, indoklása a feldolgozott adatbázis alapján.az eredmények kiértékelése. Bártfai B. (2004): Informatikai teszt- és feladatgyűjtemény: [ECDL tananyag]. Budapest: BBS-Info. 352 p. Bártfai B. (2004): Információ és kommunikáció: [ECDL tananyag]. Budapest: BBS-Info. 94 p. Bártfai B. (2004): Táblázatkezelés: [ECDL tananyag]. Budapest: BBS-Info. 88 p. Bártfai B. (2002): Szövegszerkesztés: [ECDL tananyag]. Budapest: BBS-Info. 88 p. Bártfai B. (2002): Számítógép-használat és fájlkezelés: [ECDL tananyag]. Budapest: BBS- Info. 200 p. Bártfai B. - Szűcs S. (2002): Az információtechnológia alapfogalmai: [ECDL tananyag]. Budapest: BBS-Info. 144 p. Bártfai B. - Szűcs S. (2004): Prezentáció és grafika: [ECDL tananyag]. Budapest: BBS-Info. 99 p. Danda, M. - Brown, H. T. (2003): Kishálózatok otthon és az irodában. Budapest: Szak Kiadó. Kunther G. (2004): Az Office 2003: A közös rendszer és alkalmazások. Budapest: Szak Kiadó. Kunther G. (2003): Böngészés, csevegés, levelezés. Budapest: Szak Kiadó. 17

18 A TANTÁRGY NEVE Vállalkozások és non-profit szervezetek A MODUL SZÁMA, NEVE: Vállalkozások menedzselése TANTÁRGYFELELŐS: Dr. Egri Imre, PhD, tanszékvezető főiskolai tanár Tagozat: nappali Félév: 1. Heti óraszám (előadás + gyakorlat): 2+0 Kód: ID 1412 Ellenőrzés módja: Kollokvium Kreditpont: 2 A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési mechanizmusaival foglalkozik. Átláthatóvá teszi a jelenlegi makrogazdasági környezetet, amely segítségével értelmezhetőek a specifikus reálgazdasági és vállalkozás gazdaságtani folyamatok (profit, ár vagyon stb.). Átláthatóvá teszi a vállalkozások pénzügyi kötelezettségeit (adózás, mérleg), piac vizsgálati feladatait (marketing, stratégiai tervezés). Foglalkozik a non-profit szervezetek működésével és szerepével a mai gazdasági életben, a turizmusban. 1. A vállalkozások helye, szerepe a társadalomban: A kisvállalkozások általános jellemzői. A vállalkozás célrendszere. A non-profit szervezetek. 2. A vállalkozások gazdasági környezete: A kisvállalkozás makro- és mikrogazdasági környezete. Az Európai Unió regionális politikája. A kormányzati vállalkozás politika eszközrendszere. 3. A vállalkozás működése: A vállalkozások szereplői. A vállalkozás alapításához szükséges anyagi és személyi feltételek. A cégdokumentumok formai és tartalmi követelményei. 4. Tulajdonosi és üzemeltetési konstrukciók a kisvállalkozásoknál: A vállalkozások szervezeti formái. Formaválasztás. Profitorientált-, non-profit szervezetek. 5. A non-profit szervezetek A non-profit szervezetek kritériumai, tevékenységek szerinti megoszlása. A civil szféra és a profitorientált vállalkozások eltérő szerepe. A Kormány civil stratégiájának tartalma. Non-profit szektor a turizmusban. 6. A vállalkozások erőforrásai: Befektetett eszközök. Forgó eszközök. Emberi erőforrások. 7. Reálgazdasági folyamatok és feladatok: Beszerzés, termelés, készletezés, értékesítés. Emberi erőforrás gazdálkodás. Információ ellátás. 8. Vállalkozás gazdálkodási folyamatai I: Az árstratégiát befolyásoló külső és belső tényezők. Ár, árképzés, bevétel típusai. Költségvetés, költségtípusok. Vállalkozási vagyon. A profit. A profitmaximalizálás. 9. Vállalkozás gazdálkodási folyamatai II: A non-profit szervezetek gazdálkodása, finanszírozási kérdései, bevételi szerkezetének jellemzői. Pályázati rendszerek a non-profit szektorban. 10. A kisvállalkozások marketing lehetőségei: A különböző tevékenységi területek eltérő marketing lehetőségei. Reklám szerepe a kisvállalkozásoknál. Reklám a non-profit szektorban. Direkt marketing. 18

19 11. Stratégiai tervezés alapjai: A stratégiai tervezés célja. A tervkészítés szakaszai, folyamata. Az üzleti terv felépítése. Az időgazdálkodás szerepe. Brain storming. 12. Stratégiai tervezés gyakorlata: Stratégia meghatározása induló vállalkozásnál. Stratégia meghatározása már működő vállalkozásnál. Controlling. 13. A piaci együttműködés és verseny: A piaci verseny folyamata. A versenyelőny meghatározása. A verseny forrásai, a versenytársak ármagatartása. 14. Az emberi erőforrás menedzsment: A munkaerő tervezés folyamata. A munkakör specializáció, munkakörtervezés. A hatékony vezető. Teljesítményellenőrzés és értékelés. 15. A szolgáltatásszervezés alapelvei: A szolgáltatások sajátosságai. A szolgáltatás piaci értéke. A szolgáltatások szervezése. A non-profit szolgáltatások. Bartal A. M. (1999): Nonprofit alapismeretek kézikönyve. Budapest : Ligatura Kiadó Csátaljai Zs. - Lepsényi M. - Futó G. (2003): Egyéni vállalkozó. Budapest: MediaTeam Bt. Fülöp Gy. (2004): Kisvállalati gazdálkodás. Budapest: Aula Kiadó. Huzrik A. (2004): Vállalkozz okosan! (feladatok). Budapest: Comenius Kiadó. 109 p. Kállay L. - Imre Sz. (2004): A kis- és középvállakozás fejlesztés gazdaságtana. Budapest: Aula Kiadó. Laczik Z. (szerk.) (2003): Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról kis és középvállalkozóknak. Budapest: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. 410 p. Mózes Z. (szerk.) (2004): Társas vállalkozások kézikönyve. Budapest: MediaTeam Bt. Radó A. - Réthy I. (2002): Vezetési ismeretek. Budapest: Szent István Egyetem. Vecsenyi J. (2002): Vállalkozás (ötlettől az újrakezdésig). Budapest: Aula Kiadó. Jenkei L. (1998): Non-profit szervezetek a turizmusban (adott fejezetek). Főiskolai jegyzet. Budapest: BGF 19

20 A TANTÁRGY NEVE Marketing I-II. A MODUL SZÁMA, NEVE: Vállalkozások menedzselése TANTÁRGYFELELŐS: Dr. Szakál Zoltán, PhD, főiskolai tanár Tagozat: nappali Félév: 2-2. Heti óraszám (előadás + gyakorlat): 1+0, 0+1 Kód: ID1421 ID1422 Ellenőrzés módja: Kollokvium Gyakorlati jegy Kreditpont: 2-1 Az üzleti élet számtalan területe közül talán a marketing az, amely a piacgazdaság létezéséről a leginkább árulkodik. A tantárgy célja, hogy átfogó képet adjon a marketing funkcióról, hogy bemutassa azt a környezetet, amelyben megfelelő stratégiákkal a vállalatoknak hatékonyan működhetnek. Ezeket értelmezni kell tudni a hazai társadalmigazdasági viszonyokra. 1. Bevezetés a marketingbe: A marketing alapfogalmai, a marketing gondolkodásmód kialakulása. A marketing menedzsment folyamata, helyzetelemzés. A marketing stratégiák meghatározása, kidolgozása, ellenőrzése, végrehajtása. 2. A szükséglet kialakítás: A szükségletkialakítás folyamata, tényezői. 3. A fogyasztói magatartás: A fogyasztók magatartását befolyásoló tényezők. A vásárlási folyamat. Az igények, vásárlási szerepek és magatartástípusok elemzése. 4. Piacszegmentáció: A piacszegmentáció fogalma eszközei, szerepe a marketingben. Célpiacok kiválasztása. A fogyasztói piac szegmentációjának demográfiai, társadalmi-gazdasági változói. A fogyasztói magatartási változói. 5. Termékpolitika és választékpolitikai döntések: A termék fogalma, a termékek csoportosítása. A termékpozícionálás tényezői, célcsoport kiválasztása. Vállalati termékpolitika. A termékek piaci életgörbéje, a vásárlók adaptációs grafikonja, az életgörbe szakaszai. 6. Termékpolitika és választékpolitikai döntések: A termékfejlesztés típusai, az új termékek kialakításának lépései. Márkapolitika. A termékszerkezet vizsgálata ABC-elemzéssel. 7. Ár és eladási kondíciók: Az árkialakítás piaci tényezői. Vevők versenytársak, szállítók magatartása. Árképzési elvek, árstratégia. 8. Elosztáspolitika: Elosztáspolitikai alapfogalmak. Az értékesítési csatornát meghatározó tényezők jellemzése. 9. Értékesítési formák: 20

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

AZ IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS ÓRATERVE

AZ IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS ÓRATERVE AZ IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS ÓRATERVE 1. A képzés óraterve Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tanulmányi ideje négy félév. Az idegenvezetőhostess szakirányon ez a hallgatóktól összességében

Részletesebben

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév A) ÁLTALÁNOS TÉTELEK 1. A számviteli információs rendszer fogalma, felépítése. A pénzügyi és a vezetői számvitel értelmezése. A számvitel

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév I. félév A TANTÁRGY Megnevezése: SZÁMVITELI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS Kódja: NFG_IF106G2 ISMERETEK Szak: Idegenforgalmi szakmenedzser szak Heti tanóra: 2 A tantárgy

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

1. Vállalkozói alapismeretek

1. Vállalkozói alapismeretek 1. Vállalkozói alapismeretek Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői: a kitűzött célok megvalósítására viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység mindig profitorientált,

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Ügyviteli titkár szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Számvitel szabályozása

Számvitel szabályozása Számvitel szabályozása 1. A számvitel szabályozása Magyarországon (Törvények és Kormány rendeletek) előzmények és a jelen a szabályozás váltás (a számviteli tv.) indoka, céljai, jelentősége a tv. hatálya

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek Felsıfokú Szakképzés TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL Számviteli alapismeretek Számviteli, banki, pénzügyi szakügyintézık, projektmenedzser asszisztens, informatikai statisztikus és gazdasági tervezı

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe 2013/2014 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Bevezetés a számvitelbe Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ.

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing alapjai 2011/2012. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti etika. 2008/2009. I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti etika. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

Üzleti etika TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2007/2008 I. félév

Üzleti etika TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2007/2008 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI)

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz szakirányú középfokú végzettség

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nonprofit számvitel. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nonprofit számvitel. tanulmányokhoz III. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nonprofit számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nonprofit számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

Gazdasági ismeretek. 7. Definiálja a tőzsdét! Sorolja fel jellemzőit, típusait! Mutassa be a tőzsdei ügyleteket!

Gazdasági ismeretek. 7. Definiálja a tőzsdét! Sorolja fel jellemzőit, típusait! Mutassa be a tőzsdei ügyleteket! Gazdasági ismeretek 1. Beszéljen a társadalmi újratermelés szerepéről! Mutassa be a nemzetgazdasági teljesítmény alapkategóriáit! Ismertesse a nemzetgazdaság fő folyamatait (gazdasági egyensúly, növekedés,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek I. A szükségletek és a javak - szükséglet - igény - javak - szabad javak - szűkös vagy gazdaági javak - termelési eszközök

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak?

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 1. tétel: Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 2. tétel: 3. tétel: Milyen érdekegyeztetési fórumokat ismer? Mit

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti etikett és protokoll Tantárgy kódja: Tantárgy

Részletesebben

Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) A tárgy neve Félév Óraszám Jelleg Kredit Vizsga Kötelező tárgyak A

Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) A tárgy neve Félév Óraszám Jelleg Kredit Vizsga Kötelező tárgyak A Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) 0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése KSZC01 Üzleti gazdaságtan I. 1 2 EA 3 K KSZC02 Gazdasági

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 02 VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt Végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Vendéglátó Szakmenedzser képzése négy alapozó

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2015. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

SZÁMVITEL PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI KÉPZÉS

SZÁMVITEL PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI KÉPZÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI KÉPZÉS Könyvvezetés és beszámolókészítés követelménymodul Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes Dr. Veress Attila ISBN 978-963-638-517-0 Kiadja a SALDO Pénzügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai III. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai (Gazdaságinformatikus szak) 2016/2017. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Gazdasági jog alapjai

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben