SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat

2 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1. A Horváth István Általános Iskola szervezeti felépítésére és mőködésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetıjének elıterjesztése alapján a nevelıtestület június 18-án fogadta el. 1/2. A jelen szervezeti és mőködési szabályzat az intézmény fenntartójának, Pétfürdı Nagyközség Önkormányzatának október 10.(173/2002.) napján történt jóváhagyásával lépett hatályba és ezzel az ezt megelızı szervezeti és mőködési szabályzat érvénytelenné vált. Az elfogadáskor a jogszabályokban meghatározottak szerint egyetértési ill. véleményezési jogot gyakorolt a diákönkormányzat, szülıi munkaközösség és az iskolaszék. 1/2. A jelen szervezeti és mőködési szabályzat az intézmény fenntartójának, Pétfürdı Nagyközség Önkormányzatának október 10. napján történt jóváhagyásával lépett hatályba és ezzel az ezt megelızı szervezeti és mőködési szabályzat érvénytelenné vált. 1/3. A szervezeti és mőködési szabályzat és a függelékeket képezı egyéb belsı szabályzatok betartása az intézmény valamennyi dolgozójának kötelezı.

3 3 2. BEVEZETİ RÉSZ 2/1. A szervezeti és mőködési szabályzat az iskola szervezeti felépítését, mőködési rendjét, a külsı és a belsı kapcsolattartás módját tartalmazza. 2/2. Hatálya kiterjed a Horváth István Általános Iskola valamennyi dolgozójára, tanulóira, a szülıkre, valamint az intézményben tartózkodó valamennyi személyre. 2/3. A szervezeti és mőködési szabályzat az évi LXXIX törvény és hozzá kapcsolódó Kormány és miniszteri rendeletek alapján készült. 3. AZ ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 3/1 KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY a) Alapító okirat száma: 1/1998.( ) b) Az intézmény neve:horváth István Általános Iskola c) Az intézmény székhelye : 8105 Pétfürdı, Berhidai u. 54. d) Telephelye: 8105 Pétfürdı, Hısök tere 1. e) Az intézmény jellege: Nyolc évfolyammal, matematika-számítástechnika és idegen nyelvi tagozatos csoportokkal mőködı nevelési oktatási intézmény. f) Az intézmény alapító, fenntartó szerve, címe: Pétfürdı Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8105 Pétfürdı, Berhidai u. 6. g) Az intézmény felügyeleti szerve: Pétfürdı Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8105 Pétfürdı, Berhidai u. 6. h) Az intézmény mőködési területe: Pétfürdı nagyközség közigazgatási területe i) Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, munkáltatói és szakmai szempontból önállá. Gazdaságilag részben önálló, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Gazdálkodási feladatait Pétfürdı Nagyközség Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatalának Kiskincstári szervezeti egysége végzi. Bankszámlával nem rendelkezik, pénzforgalmát az önkormányzati bankszámlához kapcsolódó alszámlán bonyolítja. j) Az intézmény vezetıje:

4 4 Az intézmény vezetıje az igazgató, akit pályázati eljárás keretében Pétfürdı Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete bíz meg 5 éves határozott idıtartamra. k) Az intézmény feladat ellátását szolgáló vagyon: Az intézmény feladatainak ellátásához rendelkezésre állnak a Pétfürdı nagyközség vagyonkataszterében 2304 hrsz-on és a 2380 hrsz-on nyilvántartott ingatlanok és a rajtuk álló épületek, gépek, berendezések, felszerelések, szemléltetı eszközök. l) Az intézmény alaptevékenysége: Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás feladatmutató: tanulók létszáma (fı) teljesítménymutató: tanulócsoportok száma (db) Intézményi vagyon mőködtetése feladatmutató: a létesítmény szolgáltatásait igénybe vevık létszáma teljesítménymutató: m) Az intézmény kiegészítı tevékenysége Iskolai intézményi étkeztetés feladatmutató: intézményi étkeztetést igénybe vevık létszáma (fı) teljesítménymutató: éves élelmezési napok száma (nap/év) Munkahelyi vendéglátás feladatmutató: teljesítménymutató: Napköziotthoni és tanulószobai ellátás feladatmutató: foglalkozásokon résztvevık létszáma (fı) teljesítménymutató: foglalkozási csoportok száma (csoport) Oktatási célok és egyéb feladatok feladatmutató: teljesítménymutató: - n) Az intézményvállalkozói tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységként részt vehet az intézményrendszeren kívüli nevelésben, oktatásban és alap tevékenysége zavarása nélkül lakossági szolgáltatást vállalhat. A vállalkozásból származó bevételét alaptevékenysége ellátásához használhatja fel. o) Az intézmény hosszú-, és körbélyegzıjének hivatalos szövege: Körbélyegzı: Hosszú bélyegzı: Fejbélyegzı: Horváth István Általános Iskola Magyar Köztársaság címere (középen) Pétfürdı Horváth István Általános Iskola 8105Pétfürdı, Berhidai út 54. Tel/ fax:88/ Horváth István Általános Iskola Pétfürdı p) Az intézmény gazdálkodása:

5 5 Az intézmény gazdálkodását a fenntartó által az éves költségvetésben jóváhagyott keretek között, az elıirányzatoknak megfelelıen végzi. Pénzforgalmát az OTP és Kereskedelmi Bank Rt-nél vezetett számú számlán kezli. A gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztást és felelısségvállalást a Pétfürdı Nagyközség Polgármesteri Hivatala, mint önállóan gazdálkodó intézmény és a Horváth István Általános Iskola, mint részben önálló intézmény között létrejött Együttmőködési megállapodás szabályozza, mely a Szervezeti és mőködési szabályzat mellékletét képezi. q) Az intézmény adózása: Az intézmény alaptevékenysége az évi LXXIV.tv.30.par.1.bek. értelmében tárgyi adómentes tevékenység. Adófizetési kötelezettsége illetve adólevonási joga a kiegészítı tevékenységeként folytatott iskolai intézményi étkeztetés és munkahelyi vendéglátás ellátásával kapcsolatban jelentkezı bevételek és kiadások teljesítése során keletkezik. Az elızetesen felszámított adó mértéke megállapításának módszere arányosítás. Az intézmény adószáma: r) Az intézmény OM azonosítója: /2. Az intézmény vezetése az igazgatóból, igazgatóhelyettesbıl, valamint a társadalmi szervezetek, szakmai közösségek vezetıibıl áll. 3/3. Az intézmény mőködését pedagógusok, pedagógiai asszisztensek, adminisztratív és technikai dolgozók biztosítják. 3/4. Az intézmény 2 önálló épülettel, 2 napközis tálalókonyhával üzemel. 3/5 Az intézmény szervezeti egységei: Alsó tagozat (1-3.évf.) és a napközi otthon, Felsı tagozat (4-8.évf.). 3/6. A felsı tagozatos tanulók oktatása részben szaktantermi, az 1-3. évfolyam tanulóinak oktatása pedig osztálytermi rendszerben történik. 4/1. Vezetı testület 4. AZ ISKOLA MŐKÖDÉSI RENDJE 4/1.a Az intézmény felelıs vezetıje az igazgató. Az intézmény mőködésével kapcsolatosan dönt minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Döntési jogkörét egyeztetési kötelezettségeinek figyelembe vételével gyakorolja. 4/1.b Az igazgató feladatköre: - a nevelıtestület vezetése - az igazgatóhelyettes és a gondnok irányítása - munkaerı-gazdálkodás

6 6 - mérések irányítása, összefogása - kapcsolat az iskolai szervezetekkel (GYÖK, ISZ, KT) - intézményi közmővelıdés, sport irányítása, ellenırzése - felsıbb szervek felé átfogó jelzések, tájékoztatók összeállítása (GYÖK, ISZ, KT) - munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlása 4/1.c Az igazgató vezetıi munkáját, döntéseinek elısegítését vezetı testület segíti. A vezetı testület - Érdekegyeztetı Tanács- összetétele: igazgató, igazgatóhelyettes, szakszervezet vezetıje, közalkalmazotti tanács elnöke - nagyobb horderejő szervezési, gazdasági, pedagógiai feladatokban történı döntés esetén a fenti testület kiegészül az alsó és felsı tagozatos munkaközösség-vezetıvel, iskolaszék elnökével és a diákönkormányzat vezetıjével. 4/1.d Az igazgató munkáját helyettes segíti. Az igazgató a helyettes megbízását határozatlan idıre a nevelıtestület véleményének kikérésével adja. A helyettes mőködésének fı területe az intézmény ügyvitelének, ügykezelésének, nyilvántartásának irányítása, segítése, az oktató-nevelı munka irányítása, ellenırzése. 4/1.e Az igazgató akadályoztatása, huzamosabb távolléte esetén jogköreit, feladatait helyettese látja el. Az igazgató és helyettese távolléte esetén a napi szervezési és mőködési feladatokat a felsı tagozatban a pedagógiai munkaközösség vezetı, az alsó tagozaton az alsós munkaközösség-vezetı látja el. 4/1.f A helyettes és a gondnok területük gondjáról, feladatáról, intézkedésükrıl rendszeresen tájékoztatják az intézmény vezetıjét. 4/2. Nevelıtestület 4/2.a Az intézmény nevelıtestülete az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Tagja minden pedagógus munkakört betöltı alkalmazott, valamint a nevelıoktató munkát közvetlenül segítı felsıfokú végzettségő dolgozó. A nevelıtestület különbözı ügyek elıkészítésére vagy eldöntésére bizottságokat hozhat létre, melyekre egyes jogköreit átruházhatja. A nevelıtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben A nevelıtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola mőködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Rendkívüli nevelıtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelıtestület tagjainak 25 %-a kéri, ill. ha az iskola igazgatója vagy vezetısége ezt indokoltnak tartja. 4/2.b A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: - a nevelıtestületi értekezlet akkor határozóképes, ha azon tagjainak több mint 50 %-a jelen van, kivétel Közoktatási tv. 13 (1) - a nevelıtestület döntéseit - ha errıl magasabb jogszabály ill. az SZMSZ másként nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. 4/2.c A nevelıtestület személyi kérdésekben - a nevelıtestület többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet.

7 7 4/2.d A nevelıtestületi értekezletrıl jegyzıkönyvet vagy emlékeztetıt kell készíteni 4/2.e A nevelı testületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az aktuális feladatok miatt csak a nevelı testület egy része /többnyire az azonos beosztásban dolgozók / vesz részt egy-egy értekezleten. Ilyen értekezlet lehet: egy osztályban tanító nevelık értekezlete, alsó ill. felsı tagozat nevelıinek értekezlete 4/3. Munkaközösségek 4/3.a Az iskolában munkaközösségek mőködnek 4/3.b A munkaközösség szakmai-pedagógiai alapon és demokratikus elveken szervezıdı iskolai mőhely. Fı feladata a pedagógusok szakmai kompetenciájának növelése. 4/3.c A munkaközösségek a következı tanév feladatainak elıkészítése céljából minden évben az alakuló nevelıtestületi értekezletet követı héten alakulnak újjá. 4/3.d A munkaközösség saját vezetıjét egy tanév idıtartamra az igazgató egyetértésével választja meg. A vezetı közvetítı szerepet tölt be a közösség jogszabályi elıírások keretei között kialakított kollektív véleménye, valamint a szakmai-munkáltatói elvárások, javaslatok között. 4/3.e A munkaközösség-vezetı félévi és év végi értekezleten beszámol a munkaközösség tevékenységérıl. 4/3.f A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek 4/3.g A szakmai munkaközösségek, feladatai a szakterületükön belül: - szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját - részt vesznek az iskolai oktató-nevelı munka belsı fejlesztésében /tartalmi és módszertani korszerősítés / - egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése - pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása - szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelık önképzéséhez - javaslatot tesznek és véleményezik a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai elıirányzatok felhasználásáról - segítik a pályakezdı pedagógusok munkáját - megválasztják a munkaközösség vezetıjét 4/3.h A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított 1 évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik. 4/3.i A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezetı irányítja.

8 8 A munkaközösség-vezetık munkájukat az SZMSZ. mellékletében található munkaköri leírás alapján végzik. 4/4. Az iskolai alkalmazottak / közalkalmazottak / közössége 4/4.a Az iskolai alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló, dolgozókból tevıdik össze. 4/4.b Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli érdekérvényesítési lehetıségeit a magasabb jogszabályok /Mt, Kjt /és ezekhez kapcsolódó rendeletek, valamint az intézmény Közalkalmazotti Szabályzata és a Kollektív Szerzıdése rögzíti. 4/5. Az iskolaszék 4/5.a Az iskolában a magasabb jogszabályokban elıírtak szerint az intézmény mőködésében érdekelt személyek és szervezetek együttmőködésének elımozdítására, a nevelı-oktató munka segítségére, valamint az iskolahasználók érdekeinek jobb képviseletéért iskolaszék mőködik. Az iskolaszék érdekegyeztetı szerv. 4/5.b Az iskolaszék tagjainak megválasztása nyílt A szülık képviselıit a szülık javaslatainak összegyőjtése után a szülıi munkaközösség iskolai választmánya nyílt szavazással választja meg egyszerő vagy minısített többséggel. Az iskolai diákönkormányzat képviselıit az iskolai diákönkormányzat vezetısége szavazással választja meg egyszerő többséggel A tantestület képviselıit a pedagógusok javaslatainak összegyőjtése után a tantestület nyílt szavazással választja meg. Az önkormányzat képviselıjét a képviselı testület delegálja. 4/5.c Az iskolaszék saját szervezeti és mőködési szabálya, valamint ügyrendje alapján mőködik. 4/5.d Az iskolaszék a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik 4/6. A szülık közössége / Szülıi Munkaközösség, SZM / 4/6.a Az iskolában a szülıknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülıi munkaközösség (SZM) mőködik. 4/6.b Az osztályok szülıi munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. 4/6.c Az iskola igazgatójával közvetlenül az iskolai SZM elnöke tart kapcsolatot.

9 9 4/6.d Az iskolai SZM választmányát az iskola igazgatójának tanévenként legalább egy alkalommal össze kell hívnia és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységérıl. 4/6.e Az iskolai szülıi munkaközösséget az alábbi jogok illetik meg: - megválasztja saját tisztségviselıit - megválasztja a szülık képviselıit az iskolaszékbe - kialakítja saját mőködési rendjét - képviseli a szülıket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében - véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a SZMSZ azon pontjait, amelyek a szülıkkel, ill. a tanulókkal kapcsolatosak. - véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülıkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben 4/7 A tanulók közösségei 4/7.a Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezetı, az osztályfınök áll. Az osztályfınököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfınökök osztályfınöki tevékenységüket az SZMSZ mellékletében található munkaköri leírás alapján végzik. 4/7.b A tanulók, a tanulóközösségek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. 4/7.c Javaslattétel, véleményezés elıtt azonban az iskolai diákönkormányzat vezetıségének véleményét ki kell kérnie. 4/7.d Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét saját szervezeti és mőködési szabályzata szerint folytatja. 4/7.e Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítı nagykorú személyt - a nevelıtestület véleményének figyelembe vételével a diákönkormányzat vezetısége kéri fel. 4/7.f Évente legalább egy alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyőlést, melyen a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészérıl, az iskolai munkatervrıl. A diákközgyőlés összehívását a diákönkormányzat vezetıje kezdeményezi. Az évi rendes diákközgyőlés összehívásáért az igazgató felelıs. 4/8. Az iskola munkarendje 4/8.a A tanév mindenkori rendjét a tanévnyitó miniszteri rendelet figyelembe vételével kell meghatározni. 4/8.b A jogszabályban meghatározott tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról az iskolavezetés elızetes javaslata alapján a tanévnyitó nevelıtestületi értekezlet dönt Egy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról a nevelıtestület véleményének kikérésével a diák önkormányzat dönt. 4/8.c Nevelıtestületi értekezletek: alakuló

10 10 tanévnyitó tanévzáró félévi és év végi osztályozó két alkalommal nevelési valamint munkaértekezletek 4/8.d A tanév alakuló nevelıtestületi értekezlettel kezdıdik. Ennek ideje az augusztus 20-a utáni elsı hétfı, de legkésıbb augusztus 25. A tanév munkaprogram javaslatát az évnyitó értekezleten (legkésıbb aug. 31.) az intézmény igazgatója terjeszti elı, amelyrıl a nevelıtestület dönt. A tanév munkaprogramja tartalmazza az új tanév feladatait az iskolai rendezvények és ünnepélyek idıpontját a tanítás nélküli munkanapok idıpontját és programját. 4/8.e A tanév a tanévzáró nevelıtestületi értekezlettel zárul. Ezen értekezleten az elmúlt idıszak nevelési-oktatási eredményeinek elemzésén túl a következı tanév fıbb feladatait is elı kell terjeszteni. 4/8.f A javítóvizsgára kötelezett tanulók vizsgáztatásának ideje augusztus 21. és 31-e közötti idıszak. A javítóvizsga idejérıl tanévzáró ünnepségen és legkésıbb augusztus 3-án kifüggesztett tájékoztatón keresztül értesítjük az érintett tanulókat. 4/8.g A felmentett tanulók osztályozó vizsgáztatásának ideje: a félévi és a tanév végi osztályozó értekezletet megelızı egy héten belül. A pontos idıpontról két héttel a vizsgát megelızıen kell értesíteni az érintett tanulókat. 4/8.h A félévi és tanév végi osztályozó értekezleteket a szorgalmi idıszak végétıl számított 3 napon belül lehet megtartani. 4/8.i 4/8.j A tanítási nap 8 órakor kezdıdik, és délután 13,40-kor ér véget. Szakköri foglalkozásokat, tanfolyamokat, korrepetálásokat, sportköröket a 0.,6. tanítási órában, illetve 14,00 óra után lehet tartani. Az óraközi szünetek 15,illetve 10 percesek, a házirendben meghatározott csengetési rend szerint. A tanítási órák 45 percesek. Legalább 10 fı tanuló jelentkezése esetén munkanapokon 6,00-tól reggeli napközis ügyeletet tartunk. A reggelizı és a menzás tanulók étkeztetésének felügyeletét tantárgyfelosztás szerinti beosztásban végzik a nevelık, illetve a pedagógiai asszisztensek 4/8.k Tanulók az iskola nevelıi szobáiba, irodáiba, szertárba csak az ott tartózkodó dolgozó, illetve nevelı engedélyével és felügyelete mellett léphet be és tartózkodhatnak. 4/8.l Tanítási órán kívüli idıben tanulók az iskola termeiben csak szervezett foglalkozásokon tartózkodhatnak, a szervezı tudtával és felelısségével. 4/8.m A tanulók a foglalkozáson kívüli idıben ügyeik intézésekor látogathatják az iskolát, de tantermekben, a tantermi folyosókon ebben az idıben nem tartózkodhatnak. Nyári ügyintézés a kijelölt ügyeleti napon történik.

11 11 4/8.n Az iskola vezetıi munkanapokon 7,45-tıl 13,00-ig tartózkodnak az intézményben. 13,00-tól 15,30-ig az igazgató illetve helyettesei ügyeletet tartanak. (a bent tartózkodás rendjét évente írásban kell meghatározni) 4/8.o Tanítási szünetekben az iskola ügyeleti rend szerint tart nyitva. 4/8.p A reggeli nyitva tartás kezdetétıl a vezetı beérkezéséig az ügyeletes nevelı, a délután távozó vezetı után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelıs az iskola mőködésének rendjéért, valamint ı jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. 4/8.q A napközis csoportok munkarendje a délelıtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdıdik és óráig, 4.évfolyamtól a tanulószoba óráig tart. 4/8.r 4/8.s 4/8.t Az iskolában reggel 7.45 órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet mőködik. Az ügyeletes nevelı köteles a rábízott épületrészekben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megırzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenırizni. Az ügyeletes nevelık az ügyeleti beosztás szerint ügyelnek. A távol levı nevelı ügyeletét a helyettesítés szerint beosztott nevelı köteles ellátni. tanulók a tanítási órák idején csak a szülı személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfınöke /távolléte esetén az igazgató vagy az igazgató helyettes / ill. a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben - szülıi kérés hiányában - az iskola elhagyására csak az igazgató, vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. Szorgalmi idıben a nevelıi és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.00 óra és között. 4/9. A tanórán kívüli foglalkozások 4/9.a Az intézményben a tanulók számára az alábbi - az iskola által szervezett - tanórán kívüli rendszeres foglalkozások mőködnek: - napközi otthon Egyéb tanórán kívüli foglalkozások. - szakköri - énekkari - sportköri - felzárkóztató - tehetségfejlesztı - továbbtanulásra elıkészítı foglalkozások 4/9.b A napközi otthon mőködésére vonatkozó általános szabályok: 4/9.b.1 A napközi otthon a családokat segítı szolgáltatás. A napközi otthoni foglalkozások a tanórára való felkészülés és a szabadidı hasznos eltöltésének színterei.

12 12 4/9.b.2 A napközi otthonba történı felvétel a szülı kérésére történik az SZMSZ elıírásai alapján 4/9.b.3 A napközis és menzai felvételekrıl általában augusztus 25-ig kell dönteni, tanév közben az igényeknek megfelelıen. 4/9.b.4 A csoportok kialakításánál törekedni kell arra, hogy egy napközis csoport egy iskolai osztályra épüljön, ahol ez nem megoldható ott azonos évfolyamokból kerüljenek ki a csoport tagjai. 4/9.b.5 A napközi otthonba tanévenként elıre minden év májusában, ill. elsı évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülı tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését. 4/9.b.6 A napközi otthonba az engedélyezett létszámhatárig minden jelentkezı tanulót fel kell venni. 4/9.b.7 A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülı személyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevelı engedélyével. Rendkívüli esetben - szülıi kérés hiányában - az eltávozásra az igazgató, vagy igazgatóhelyettes engedélyt adhat. 4/9.c Egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok: 4/9.c.1 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató foglalkoztatások kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történı jelentkezés tanév elején történik és egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelezı. 4/9.c.2 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezetı nevét, mőködésének idıtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. 4/9.c.3 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülıi, nevelıi igényeket a lehetıségek szerint figyelembe kell venni. 4/9.c.4 A tanórán kívüli foglalkozások vezetıit az igazgató bízza meg, akik munkájukat az SZMSZ mellékletében található munkaköri leírások alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. 4/9.c.5 A szakköröket, elıkészítı foglalkozásokat, korrepetálásokat az elızetesen kialakított rend szerint kell megtartani. Ettıl eltérni bejelentés után, cserével lehetséges. A szakkörök munkájáról szakköri naplót kell vezetni. A szakköröket az éves tantárgyfelosztásban fel kell tüntetni. 4/9.c.6 A szakkörök éves munkájukról kiállítások szervezésével, iskolai rendezvényeken szerepléssel, versenyeken való részvétellel adhatnak számot.

13 13 4/9.c.7 Az osztályfınökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelımunka elısegítése érdekében évente egy alkalommal osztályaik számára tanulmányi kirándulást szerveznek. A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfınököknek az osztályfınöki munkatervükben kell rögzíteniük. 4/9.c.8 A tanulmányi kirándulások tartalmi szervezésérıl, lebonyolításáról az osztályfınökök gondoskodnak. 4/9.c.9 A pályaválasztást segítı üzemlátogatásokat a helyi üzemekbe szervezzük elsısorban. Ezek szervezése, lebonyolítása az iskola vezetésének és a pályaválasztási felelısnek a közvetlen közremőködésével történik. 4/9.c.10Az iskola nevelıi, szülıi, az igazgató elızetes engedélyével a tanulók számára túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek. 4/9.c.11Az iskola a tehetséges tanulók fejlıdésének elısegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedıket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevı tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, ill. a szaktanárok a felelısek. 4/9.c.12A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár mőködik. 4/9.c.13Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 4/10. Az iskolai könyvtár mőködési rendje 4/10.a Az iskolában a nevelı-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elısegítése érdekében iskolai könyvtár mőködik. 4/10.b Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres győjtése, feltárása, nyilvántartása, ırzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. 4/10.c Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez be, melyeket a rászoruló tanulók számára egy-egy tanévre kikölcsönöz. 4/10.d Az iskolai könyvtár vezetıje rendszeres kapcsolatot tart fenn az alábbi könyvtárakkal: - Pétfürdı Közösségi Ház Könyvtára - Krúdy Gyula Városi Könyvtár Várpalota - Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtára Veszprém Vár u. 4/10.e Az iskolai könyvtár mőködtetéséért, feladatainak ellátásáért a könyvtáros tanár (tanító) a felelıs. A könyvtáros tanár munkáját munkaköri leírás alapján végzi.

14 14 4/10.f Az iskolai könyvtár győjteményének gyarapítása győjtıköri szabályzat alapján a nevelık és a szakmai munkaközösségek javaslatának figyelembe vételével történik. 4/10.g Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen vehetik igénybe az iskola dolgozói, a tanulók és azok csoportjai. 4/10.h Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: - tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól - tájékoztatás az iskolai dokumentumokról, SZMSZ-rıl, pedagógiai programról - a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások tartása - a könyvtári dokumentumok helyben történı használatának biztosítása - könyvtári dokumentumok kölcsönzése - tájékoztatás nyújtás más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése, 4/10.i A könyvtár szolgáltatásait csak az iskola dolgozói és tanulói vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat az érintett dolgozónak, vagy tanulónak haladéktalanul a könyvtáros tanár tudomására kell hoznia. 4/10.j Az iskolai könyvtár tanítási napokon legalább napi 1 órát tart nyitva éves nyitvatartási rend szerint. 4/10.k A nevelıknek az iskolai könyvtárban, ill. a könyvtáros közremőködésével tervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható idıpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások körét a tanév elején tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a könyvtárossal egyeztetniük kell. 4/10.l Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt segédkönyvek kivételével) 2 hét idıtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési idı egy alkalommal meghosszabbítható. 4/10.m Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetık: - kézikönyvek - kézikönyvnek minısülı iskolai dokumentumok - muzeális értékő dokumentumok 4/10.n A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülıje) a könyvtári dokumentumokban okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, ill. ha a kikölcsönzött dokumentumot az elıírt határidıre nem hozza vissza, a magasabb jogszabályokban elıírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhetı. A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros javaslata alapján az iskola igazgatója határozza meg. 4/11. A mindennapi testedzés formái 4/11.a Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a kötelezı heti 3 ill. 2 tanórai testnevelés órán és a szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon biztosítja.

15 15 4/11.b A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai diáksport egyesület (DSE) és a tömegsport keretében kell megszervezni. Ezekben az iskola minden tanulója részt vehet. 4/11.c Az iskolai DSE foglalkozásait a tanévenként az iskolai foglalkozási tervben kell megjelölni. 4/11.d Az iskola igazgatója az iskolában mőködı DSE-vel együttmőködési megállapodást köt, melyet évenként felül kell vizsgálni. 4/11.e A délutáni tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, hogy - ıszi és tavaszi idıszakban: a sportudvar, a tornaterem, a tornaszoba - a téli idıszakban: a tornaterem, tornaszoba a testnevelı tanár, tanító felügyelete mellett a tanulók számára nyitva legyen. 4/11.f A tömegsport foglalkozásokat tanévenként az iskolai tantárgy- felosztásban kell meghatározni. 4/12. Az iskola helyiségeinek használati rendje 4/12.a Az iskola épületeit, helyiséget rendeltetésüknek megfelelıen kell használni. 4/12.b Az iskola helyiségeinek használói felelısek: - az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért - az iskola rendjének, tisztaságának megırzéséért - a tőz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért - az iskolai SZMSZ-ben és tanulói házirendben megfogalmazott elıírások betartásáért. 4/12.c Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 4/12.d Az iskola helyiségeit elsısorban a hivatalos nyilvántartási idın túl és a tanítási szünetekben külsı megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külsı igénybe vevık csak a megállapodás szerinti idıben és helyiségben tartózkodhatnak az épületben. 4/12.e Az iskola helyiségeit, épületét a nevelıtestület döntése alapján térítésmentesen használhatja a Pétfürdıi Diáksport Egyesület 4/12.f A közoktatási törvény 39 (4) bekezdése alapján az iskolában párt vagy párthoz kötıdı társadalmi szervezet nem mőködhet. 4/12.g Az iskola területén dohányozni az erre kijelöl helyen szabad. 4/12.h Az iskolába látogató szülıket, vendégeket a portás a titkári irodába vagy a keresett dolgozóhoz kíséri. Tanítási órát sem tanuló sem felnıtt nem zavarhat meg.

16 16 4/12.i Az intézmény zavartalan mőködése, a tanulók védelme, valamint az intézményi vagyon megóvása érdekében az iskolában való belépés és benntartózkodás csak hivatalos ügyek intézése céljából az intézmény hivatalos helyiségében, engedélyezett azon személyek részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel. 4/12.j A szülı a pedagógussal történt elızetes egyeztetés alapján részt vehet gyermeke tanítási óráján, foglalkozásán. 4/12.k Ellenırzést végzı személy a munkájához szükséges helységeket veheti igénybe. 4/12.l Kereskedelmi tevékenységet végzık kivétel a könyvterjesztık csak elızetes vezetıi engedély alapján tartózkodhatnak az iskola tanári szobájában. 5. A NEVELİMUNKA SZABÁLYOZÁSA 5/1.a.1. 1 Az iskola valamennyi dolgozója köteles a munkaidı kezdetére megjelenni. A pedagógusok az elsı tanítási órájuk kezdete elıtt legalább 15 perccel, a reggeli ügyeletes nevelı reggel 7 órakor köteles a munkahelyen tartózkodni. Egyetlen nevelı sem hagyhatja el munkája befejeztével addig a munkahelyét, amíg a másnapi várható teendıirıl nem tájékozódott. Munkaidı-nyilvántartás 5/1.a.2 2. A munkaidı-nyilvántartás valamennyi pedagógus, illetve nevelı-oktató munkát közvetlenül segítı dolgozó kötelessége. A munkaidı-nyilvántartást az erre a célra készített heti őrlapon kell vezetni és azt a következı héten az igazgató helyettesnek át kell adni. A munkaidı-nyilvántartás alapját képezik a haladási és foglalkozási naplók, tartalmaznia kell: a.) Az adott napi, az iskolában tartott tanórai és nem tanórai foglalkozásokat. b.) Az intézményen kívül tartott tanórai és nem tanórai foglalkozásokat. 5/1.a.3. A pedagógus kéthavi kötelezı órakeretét a hivatalos iskolai elfoglaltság miatt meg nem tartott órák számával csökkenteni kell. Ilyen elfoglaltság lehet: továbbképzés, iskolaorvosi vizsgálatra kísérés, tanulmányi, kulturális és sportverseny, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, kül-, vagy belföldi konferencia stb. 5/1.b Az iskolához kerülı új dolgozók ismerjék meg munkaterületük sajátos feladatait, a velük szemben támasztott követelményeket, az iskola házirendjét, közelebbi és távolabbi célkitőzéseit, hagyományait. Ennek megvalósítása az alkalmazás kezdetén részben az iskolavezetés, másrészt pedig a dolgozók közül választott patronáló személy feladata. 5/1.c A munkából való távolmaradása esetén - amennyiben ez elıre látható - legalább 2 nappal korábban köteles munkáltatóját tájékoztatni, a távollét okát igazolni. 1 Az SZMSZ 5/1. pontját a 233/2006.(XI.9.) sz. Képviselı-testületi határozat hagyta jóvá 2 Az SZMSZ 5/1.a.2.és 5/1.a. 3. pontját a 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozat hagyta jóvá

17 17 Amennyiben elıre nem látható távolmaradásról van szó, a tanítási nap megkezdése elıtt értesítse munkahelyét, jelezve a távollét várható idıtartamát is. 5/1.d Az iskola belsı életével, mőködésével, személyi ügyeivel kapcsolatban tájékoztatást külsı szerveknek, személyeknek az iskola dolgozói olyan mértékig adhatnak, ami a saját közvetlen munkatevékenységükkel összefügg. A személyiségjogokat sértı, a dolgozókat vagy tanulókat alaptalanul hátrányos helyzetbe hozó nyilatkozat tételére senkinek sincs joga. 5/1.e Szolgálati titoknak tekintendı minden olyan tudomásunkra jutó információ, ami az intézményt, annak dolgozóit, tanulóit, azok szüleit másokkal szemben hátrányos helyzetbe hozhat. Ugyancsak szolgálati titoknak kell tekinteni mások munkájáról, körülményeirıl szerzett információkat, tudomásunkra jutó véleményeket, minısítéseket, értékeléseket. 5/2. A nevelımunka általános feladatai 5/2.a Minden nevelı legfıbb nevelıereje saját személyisége. Ezen belül az egységes ráhatások érdekében minden nevelınek törekednie kell az alábbiakra: - a munkához való pozitív hozzáállás, az általános erkölcsi magatartásformák kialakítása és elismerése. - a személyiséget, az általános emberi jogokat sértı bánásmód elítélése 5/2.b Valamely területen kimagasló képességekkel rendelkezı tanulók fejlıdésének elısegítése érdekében a következı eljárásokat alkalmazzuk: - szakkörök, középiskolára elıkészítı tanfolyamok szervezése - egyéni feladattervek - képességek szerinti csoportbontás - tantárgyi keretben szervezett házi tanulmányi versenyek megszervezése 5/2.c A tantervi minimumkövetelményeket gyengén teljesítı tanulók számára a felzárkóztatásuk érdekében a következı eljárásokat kell alkalmazni: - a tantervi minimum követelményeinek gyakoroltatása differenciált munka keretében a tanítási órákon - a tanítási órán kívül szervezett korrepetálások - napközi otthonba, tanulószobába történı irányítás - a teljesítıképesség hiánya, okának feltárása, ennek megfelelı egyéni fejlesztı program alkalmazása. 5/2.d Az egységes követelményrendszer megvalósítása érdekében egymás feladatairól, kölcsönösen tájékoztatják egymást a munkaközösségek, az osztályfınökök, szaktanárok, napközis nevelık. Az egyes tanulók értékelését, jellemzését közösen végezik. 5/2.e Az iskola nevelıi az adott évfolyam adott tantárgyára vonatkozó tanítási programot az iskola helyi tanterve alapján választhatják. A választott programot minden nevelı a

18 18 tanévet megelızı január 15-ig köteles egyeztetni a munkaközösség vezetıvel és az igazgatóval. 5/2.f A nem az adott szakiránynak megfelelı végzettségő valamint kezdı nevelıknek javasoljuk az óravázlattal történı felkészülést. Sikertelen óra esetén az órát látogató igazgató, helyettesei, vagy a munkaközösség vezetı számonkérheti felkészülés módját. Ismétlıdı felkészületlenség esetén az óravázlat készítését az igazgató elrendelheti. 5/2.g A távollévı nevelı köteles elısegíteni az ıt helyettesítı nevelık eredményes munkáját, a tanítási anyagok pontos megjelölésével, a segédletek elkészítésével. 5/2.h A távol lévı nevelı helyettesítésére az iskolavezetés - amennyiben erre lehetıség van - szakos, esetleg rokon szakos nevelıt oszt be. Ha a helyettesítı nevelı idıben tudomást szerez feladatáról, köteles legjobb tudása szerint óráira felkészülni. 5/2.i A szertári állományért, a szaktantermi, tantermi berendezésekért azok a nevelık felelısek egyenlı arányban, akik ezeket használják, kivéve a kizárólagos használatra átadott felszereléseket. Az egyértelmően megállapítható egyéni mulasztásból fakadó kár körülményeinek és nagyságának mérlegelése után az igazgató rendeli el a kártérítést. 5/3. Önképzés, továbbképzés 5/3.a Minden pedagógus hivatásbeli kötelessége szakmai felkészültségét folyamatosan gyarapítani. Ennek alapvetı eszköze az önképzés. A szakmai sajtó, pedagógiai kiadványok figyelemmel kísérése, ajánlata, esetenkénti feldolgozása minden munkaközösségnek feladata. 5/3.b Az intézmény érdekeit szolgáló, feladatait elısegítı tanfolyamon való részvétel esetén, amennyiben az ezen való részvételre a nevelıt az igazgató felkéri vagy kijelöli, elvégzése esetén felmerülı tanfolyami díjat az intézmény a dolgozótól átvállalja. 5/3.c A dolgozó a beiskolázási tervbe való felvételét a következı tanév továbbképzési idıszakára vonatkozólag február végéig írásban nyújtja be. A felvételrıl a továbbképzési tervben meghatározottak szerint az igazgató írásban értesíti a jelentkezıt. 5/4. A pedagógusok megbízásának elvei 5/4.a A nevelık éves rendszeres tevékenységét tantárgyfelosztás tartalmazza. Az egyes tantárgyi blokkok, óraszámok, nevelıkre történı felosztásában a szakmai munkaközösség aktív közremőködésére kell támaszkodni. A végsı döntés az igazgató joga és feladata, döntése elıtt a nevelı testület véleményét ki kell kérni. 5/4.b Pedagógusokat oktató-nevelı tevékenységük mellett végzendı egyéb vezetési, szervezési feladatok ellátására csak abban az esetben szabad kijelölni, ha ez a tevékenység a nevelımunka járulékos része. Kijelölésnél az egyéni adottságok, képességek, valamint a közösségi érdek az elsıdleges szempont. Az elviselhetı megterhelés azt kívánja, hogy 3-nál több megbízása egyetlen nevelınek sem legyen.

19 19 5/4.c Vezetıi, mőködési pótlékért ellátott feladatok: igazgató, igazgatóhelyettesek, diákönkormányzat patronáló pedagógus, osztályfınökök, munkaközösség-vezetık (legalább 3 fıs munkaközösség esetén),. A vezetıi, mőködési pótlékot egyedi elbírálás alapján differenciáltan, a feladat nagyságát figyelembe véve kell megállapítani. 5/4.d Igazgatói megbízás alapján, a nevelıvel történı megállapodás útján végzendı feladatok: pályaválasztási felelıs, tankönyvfelelıs. 5/4.e Külsı szervek által dotált, a nevelımunkával összefüggı tevékenységet a nevelı ill. dolgozó és az adott szerv közötti megállapodás alapján végezhetnek. Ezekre a feladatokra az iskolavezetés közvetítı tevékenységet nem vállal. Ilyen tevékenységek: könyv, gyermeksajtó, iskolatej, tanszerárusítás, fényképárusítás. 5/4.f Nevelési, oktatási programok, eredményvizsgálatok színvonalas megoldása érdekében célfeladattal ellátott pedagógiai bizottságot lehet létrehozni az iskola nevelıibıl. 5/4.g Kiemelkedı feladatok megoldására belsı pályázat is kiírható. A pályázat kiírását a nevelıtestület tagjai, munkaközössége, az intézmény vezetıi kezdeményezhetik, a kiírásról a nevelıtestület dönt. A pályázat szabályszerőségérıl az intézmény vezetıje gondoskodik. Elbírálását erre célra létrehozott szakbizottság végzi. 5/5. A tankönyvellátás rendje 5/5.a Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója és a két igazgatóhelyettes a felelıs. 5/5.b Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell a felelıs dolgozó nevét, aki az adott tanévben - elkészíti az iskolai tankönyvrendelést - részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben 5/5.c A tankönyvrendelésben ill. a tankönyvterjesztésben résztvevı munkatársakkal az iskola igazgatója megállapodást köt A megállapodásnak tartalmaznia kell:a felelıs dolgozók feladatait, a szükséges határidıket 5/5.d Az iskola igazgatója a tankönyvjegyzék megjelenése után kikéri az iskolaszék véleményét, hogy melyik az a legmagasabb beszerzési ár, amely felett tankönyv, ill. segédkönyv kiválasztását nem javasolja a pedagógusoknak. 5/5.e A tankönyvjegyzékbıl az iskola helyi tanterve alapján és az iskolaszék véleményének figyelembevételével a szakmai munkaközösségek /ahol nincs munkaközösség: a szaktanárok / választják ki a megrendelésre kerülı tankönyveket. 5/5.f Az igazgató május 31-ig felméri, hogy mennyi tanuló kíván tartóskönyvet, segédkönyvet kölcsönözni a könyvtárból, és errıl június 15-ig tájékoztatást ad az illetékes közösségeknek. 5/5.g A tankönyvfelelıs feladatai illetve a tankönyv ellátás rendje:

20 20 1. Elkészíteni a tanítók, szaktanárok, osztályfınökök segítségével - az iskola 1-8.évfolyamára vonatkozóan az összesített tankönyv illetve segédkönyv rendelést. (határidı: február 15-ig). 2. Elkészíti a tankönyvárusítás rendjét, azt legkésıbb augusztus 20-ig az iskola két fıépületében kifüggeszti. 3. A beérkezett tankönyveket a tanulók számára augusztus ig értékesíti. 4. Gondoskodik a késve megjelent tankönyveknek a tanulóhoz való eljuttatásáról. 5. A tankönyvterjesztés lezárultáig a (végleges elszámolás elkészültéig) heti 1 alkalommal, az általa kiválasztott napon ig köteles az iskolában maradni. 6. A megbízottat megbízási díj illeti meg, melynek fedezetét a terjesztı cégekkel kötött szerzıdések alapján járó terjesztési díj adja. 7. Az iskola ellenszolgáltatás nélkül biztosítja, hogy a beérkezı könyveket a megbízott az iskola területén tárolja illetve árusítsa. 5/6. Tanulói jogviszony elıírásai 5/6.a Tanulói jogviszony a közoktatási törvény 6 alapján keletkezik és 75 alapján szőnik meg. 5/6.b A tanulók osztályba sorolása elsı osztályban lehetıség szerint épüljön a kialakult óvodai csoportokra. A bontásra kerülı óvodai csoportok osztályba sorolásánál az óvónık meghallgatásával törekedni kell arra, hogy mindegyik osztályba jusson azonos mértékben jobb és gyengébb képességő gyerek. Amennyiben mód van rá, leendı elsıs ill. az új osztályfınökök már a tanév tartama alatt ismerkedjenek az osztályukba kerülı gyerekekkel. 5/6.c Az emeltszintő (tagozatos) csoportba kerülés feltétele elsısorban a tanulók tanulmányi eredménye. Ha ilyen módon a felvétel nem dönthetı el, az iskola szóbeli meghallgatást szervezhet, melyen a szülı jelen lehet. 5/6.d A tanév közben érkezı tanulók osztályba sorolásánál figyelembe kell venni az osztályok létszámait, képességek és nemek szerinti összetételét. 5/6.e Tanköteles tanuló felmentése a gondviselı kezdeményezésére történhet. A felmentéshez az igazgatónak ki kell kérni az osztályfınök ill. az illetékes szaktanár valamint a nevelési tanácsadó illetve az illetékes szakértıi és rehabilitációs bizottság szakértıi véleményét. 5/6.f Egyes tantárgyak gyakorlati része alól (pl. testnevelés, üzemlátogatás) felmenteni szakmai (orvosi) vélemény alapján lehet. 5/6.g A tanulói jogokat és kötelezettségeket a házirend tartalmazza. 5/6.h A diákönkormányzat képviseletét diákválasztmány látja el. 5/7. A tanulók mulasztásának igazolása 5/7.a A tanuló tanítási óráról való távolmaradását az osztálynaplóba az órát tartó pedagógus köteles bejegyezni az óra megkezdését követıen.

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika.

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika. Házirend Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika Igazgató Tápiószentmárton, 2013. Tartalomjegyzék Kubinyi Ágoston Általános

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Általános Iskola, Torony HÁZIREND. I. A tanulók jogai

Általános Iskola, Torony HÁZIREND. I. A tanulók jogai 1 Általános Iskola, Torony HÁZIREND I. A tanulók jogai Az elsı tanév megkezdésétıl a tanuló joga, hogy adottságainak és képességeinek megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön, személyiségét, emberi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Készítette: Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A Kertvárosi ÁMK

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola HÁZIREND. A házirend célja és feladata

Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola HÁZIREND. A házirend célja és feladata Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola HÁZIREND I. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

A Színyei Merse Pál Gimnázium Iskolai Sportkör. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Színyei Merse Pál Gimnázium Iskolai Sportkör. Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2009. október 01. A Színyei Merse Pál Gimnázium Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 52 (7) és (9) valamint a 114 (1), a diáksportkörökről,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 14. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom 1 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában S A J Ó S Z E N T P É T E R V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben