SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat

2 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1. A Horváth István Általános Iskola szervezeti felépítésére és mőködésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetıjének elıterjesztése alapján a nevelıtestület június 18-án fogadta el. 1/2. A jelen szervezeti és mőködési szabályzat az intézmény fenntartójának, Pétfürdı Nagyközség Önkormányzatának október 10.(173/2002.) napján történt jóváhagyásával lépett hatályba és ezzel az ezt megelızı szervezeti és mőködési szabályzat érvénytelenné vált. Az elfogadáskor a jogszabályokban meghatározottak szerint egyetértési ill. véleményezési jogot gyakorolt a diákönkormányzat, szülıi munkaközösség és az iskolaszék. 1/2. A jelen szervezeti és mőködési szabályzat az intézmény fenntartójának, Pétfürdı Nagyközség Önkormányzatának október 10. napján történt jóváhagyásával lépett hatályba és ezzel az ezt megelızı szervezeti és mőködési szabályzat érvénytelenné vált. 1/3. A szervezeti és mőködési szabályzat és a függelékeket képezı egyéb belsı szabályzatok betartása az intézmény valamennyi dolgozójának kötelezı.

3 3 2. BEVEZETİ RÉSZ 2/1. A szervezeti és mőködési szabályzat az iskola szervezeti felépítését, mőködési rendjét, a külsı és a belsı kapcsolattartás módját tartalmazza. 2/2. Hatálya kiterjed a Horváth István Általános Iskola valamennyi dolgozójára, tanulóira, a szülıkre, valamint az intézményben tartózkodó valamennyi személyre. 2/3. A szervezeti és mőködési szabályzat az évi LXXIX törvény és hozzá kapcsolódó Kormány és miniszteri rendeletek alapján készült. 3. AZ ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 3/1 KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY a) Alapító okirat száma: 1/1998.( ) b) Az intézmény neve:horváth István Általános Iskola c) Az intézmény székhelye : 8105 Pétfürdı, Berhidai u. 54. d) Telephelye: 8105 Pétfürdı, Hısök tere 1. e) Az intézmény jellege: Nyolc évfolyammal, matematika-számítástechnika és idegen nyelvi tagozatos csoportokkal mőködı nevelési oktatási intézmény. f) Az intézmény alapító, fenntartó szerve, címe: Pétfürdı Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8105 Pétfürdı, Berhidai u. 6. g) Az intézmény felügyeleti szerve: Pétfürdı Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8105 Pétfürdı, Berhidai u. 6. h) Az intézmény mőködési területe: Pétfürdı nagyközség közigazgatási területe i) Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, munkáltatói és szakmai szempontból önállá. Gazdaságilag részben önálló, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Gazdálkodási feladatait Pétfürdı Nagyközség Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatalának Kiskincstári szervezeti egysége végzi. Bankszámlával nem rendelkezik, pénzforgalmát az önkormányzati bankszámlához kapcsolódó alszámlán bonyolítja. j) Az intézmény vezetıje:

4 4 Az intézmény vezetıje az igazgató, akit pályázati eljárás keretében Pétfürdı Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete bíz meg 5 éves határozott idıtartamra. k) Az intézmény feladat ellátását szolgáló vagyon: Az intézmény feladatainak ellátásához rendelkezésre állnak a Pétfürdı nagyközség vagyonkataszterében 2304 hrsz-on és a 2380 hrsz-on nyilvántartott ingatlanok és a rajtuk álló épületek, gépek, berendezések, felszerelések, szemléltetı eszközök. l) Az intézmény alaptevékenysége: Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás feladatmutató: tanulók létszáma (fı) teljesítménymutató: tanulócsoportok száma (db) Intézményi vagyon mőködtetése feladatmutató: a létesítmény szolgáltatásait igénybe vevık létszáma teljesítménymutató: m) Az intézmény kiegészítı tevékenysége Iskolai intézményi étkeztetés feladatmutató: intézményi étkeztetést igénybe vevık létszáma (fı) teljesítménymutató: éves élelmezési napok száma (nap/év) Munkahelyi vendéglátás feladatmutató: teljesítménymutató: Napköziotthoni és tanulószobai ellátás feladatmutató: foglalkozásokon résztvevık létszáma (fı) teljesítménymutató: foglalkozási csoportok száma (csoport) Oktatási célok és egyéb feladatok feladatmutató: teljesítménymutató: - n) Az intézményvállalkozói tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységként részt vehet az intézményrendszeren kívüli nevelésben, oktatásban és alap tevékenysége zavarása nélkül lakossági szolgáltatást vállalhat. A vállalkozásból származó bevételét alaptevékenysége ellátásához használhatja fel. o) Az intézmény hosszú-, és körbélyegzıjének hivatalos szövege: Körbélyegzı: Hosszú bélyegzı: Fejbélyegzı: Horváth István Általános Iskola Magyar Köztársaság címere (középen) Pétfürdı Horváth István Általános Iskola 8105Pétfürdı, Berhidai út 54. Tel/ fax:88/ Horváth István Általános Iskola Pétfürdı p) Az intézmény gazdálkodása:

5 5 Az intézmény gazdálkodását a fenntartó által az éves költségvetésben jóváhagyott keretek között, az elıirányzatoknak megfelelıen végzi. Pénzforgalmát az OTP és Kereskedelmi Bank Rt-nél vezetett számú számlán kezli. A gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztást és felelısségvállalást a Pétfürdı Nagyközség Polgármesteri Hivatala, mint önállóan gazdálkodó intézmény és a Horváth István Általános Iskola, mint részben önálló intézmény között létrejött Együttmőködési megállapodás szabályozza, mely a Szervezeti és mőködési szabályzat mellékletét képezi. q) Az intézmény adózása: Az intézmény alaptevékenysége az évi LXXIV.tv.30.par.1.bek. értelmében tárgyi adómentes tevékenység. Adófizetési kötelezettsége illetve adólevonási joga a kiegészítı tevékenységeként folytatott iskolai intézményi étkeztetés és munkahelyi vendéglátás ellátásával kapcsolatban jelentkezı bevételek és kiadások teljesítése során keletkezik. Az elızetesen felszámított adó mértéke megállapításának módszere arányosítás. Az intézmény adószáma: r) Az intézmény OM azonosítója: /2. Az intézmény vezetése az igazgatóból, igazgatóhelyettesbıl, valamint a társadalmi szervezetek, szakmai közösségek vezetıibıl áll. 3/3. Az intézmény mőködését pedagógusok, pedagógiai asszisztensek, adminisztratív és technikai dolgozók biztosítják. 3/4. Az intézmény 2 önálló épülettel, 2 napközis tálalókonyhával üzemel. 3/5 Az intézmény szervezeti egységei: Alsó tagozat (1-3.évf.) és a napközi otthon, Felsı tagozat (4-8.évf.). 3/6. A felsı tagozatos tanulók oktatása részben szaktantermi, az 1-3. évfolyam tanulóinak oktatása pedig osztálytermi rendszerben történik. 4/1. Vezetı testület 4. AZ ISKOLA MŐKÖDÉSI RENDJE 4/1.a Az intézmény felelıs vezetıje az igazgató. Az intézmény mőködésével kapcsolatosan dönt minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Döntési jogkörét egyeztetési kötelezettségeinek figyelembe vételével gyakorolja. 4/1.b Az igazgató feladatköre: - a nevelıtestület vezetése - az igazgatóhelyettes és a gondnok irányítása - munkaerı-gazdálkodás

6 6 - mérések irányítása, összefogása - kapcsolat az iskolai szervezetekkel (GYÖK, ISZ, KT) - intézményi közmővelıdés, sport irányítása, ellenırzése - felsıbb szervek felé átfogó jelzések, tájékoztatók összeállítása (GYÖK, ISZ, KT) - munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlása 4/1.c Az igazgató vezetıi munkáját, döntéseinek elısegítését vezetı testület segíti. A vezetı testület - Érdekegyeztetı Tanács- összetétele: igazgató, igazgatóhelyettes, szakszervezet vezetıje, közalkalmazotti tanács elnöke - nagyobb horderejő szervezési, gazdasági, pedagógiai feladatokban történı döntés esetén a fenti testület kiegészül az alsó és felsı tagozatos munkaközösség-vezetıvel, iskolaszék elnökével és a diákönkormányzat vezetıjével. 4/1.d Az igazgató munkáját helyettes segíti. Az igazgató a helyettes megbízását határozatlan idıre a nevelıtestület véleményének kikérésével adja. A helyettes mőködésének fı területe az intézmény ügyvitelének, ügykezelésének, nyilvántartásának irányítása, segítése, az oktató-nevelı munka irányítása, ellenırzése. 4/1.e Az igazgató akadályoztatása, huzamosabb távolléte esetén jogköreit, feladatait helyettese látja el. Az igazgató és helyettese távolléte esetén a napi szervezési és mőködési feladatokat a felsı tagozatban a pedagógiai munkaközösség vezetı, az alsó tagozaton az alsós munkaközösség-vezetı látja el. 4/1.f A helyettes és a gondnok területük gondjáról, feladatáról, intézkedésükrıl rendszeresen tájékoztatják az intézmény vezetıjét. 4/2. Nevelıtestület 4/2.a Az intézmény nevelıtestülete az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Tagja minden pedagógus munkakört betöltı alkalmazott, valamint a nevelıoktató munkát közvetlenül segítı felsıfokú végzettségő dolgozó. A nevelıtestület különbözı ügyek elıkészítésére vagy eldöntésére bizottságokat hozhat létre, melyekre egyes jogköreit átruházhatja. A nevelıtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben A nevelıtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola mőködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Rendkívüli nevelıtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelıtestület tagjainak 25 %-a kéri, ill. ha az iskola igazgatója vagy vezetısége ezt indokoltnak tartja. 4/2.b A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: - a nevelıtestületi értekezlet akkor határozóképes, ha azon tagjainak több mint 50 %-a jelen van, kivétel Közoktatási tv. 13 (1) - a nevelıtestület döntéseit - ha errıl magasabb jogszabály ill. az SZMSZ másként nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. 4/2.c A nevelıtestület személyi kérdésekben - a nevelıtestület többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet.

7 7 4/2.d A nevelıtestületi értekezletrıl jegyzıkönyvet vagy emlékeztetıt kell készíteni 4/2.e A nevelı testületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az aktuális feladatok miatt csak a nevelı testület egy része /többnyire az azonos beosztásban dolgozók / vesz részt egy-egy értekezleten. Ilyen értekezlet lehet: egy osztályban tanító nevelık értekezlete, alsó ill. felsı tagozat nevelıinek értekezlete 4/3. Munkaközösségek 4/3.a Az iskolában munkaközösségek mőködnek 4/3.b A munkaközösség szakmai-pedagógiai alapon és demokratikus elveken szervezıdı iskolai mőhely. Fı feladata a pedagógusok szakmai kompetenciájának növelése. 4/3.c A munkaközösségek a következı tanév feladatainak elıkészítése céljából minden évben az alakuló nevelıtestületi értekezletet követı héten alakulnak újjá. 4/3.d A munkaközösség saját vezetıjét egy tanév idıtartamra az igazgató egyetértésével választja meg. A vezetı közvetítı szerepet tölt be a közösség jogszabályi elıírások keretei között kialakított kollektív véleménye, valamint a szakmai-munkáltatói elvárások, javaslatok között. 4/3.e A munkaközösség-vezetı félévi és év végi értekezleten beszámol a munkaközösség tevékenységérıl. 4/3.f A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek 4/3.g A szakmai munkaközösségek, feladatai a szakterületükön belül: - szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját - részt vesznek az iskolai oktató-nevelı munka belsı fejlesztésében /tartalmi és módszertani korszerősítés / - egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése - pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása - szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelık önképzéséhez - javaslatot tesznek és véleményezik a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai elıirányzatok felhasználásáról - segítik a pályakezdı pedagógusok munkáját - megválasztják a munkaközösség vezetıjét 4/3.h A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított 1 évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik. 4/3.i A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezetı irányítja.

8 8 A munkaközösség-vezetık munkájukat az SZMSZ. mellékletében található munkaköri leírás alapján végzik. 4/4. Az iskolai alkalmazottak / közalkalmazottak / közössége 4/4.a Az iskolai alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló, dolgozókból tevıdik össze. 4/4.b Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli érdekérvényesítési lehetıségeit a magasabb jogszabályok /Mt, Kjt /és ezekhez kapcsolódó rendeletek, valamint az intézmény Közalkalmazotti Szabályzata és a Kollektív Szerzıdése rögzíti. 4/5. Az iskolaszék 4/5.a Az iskolában a magasabb jogszabályokban elıírtak szerint az intézmény mőködésében érdekelt személyek és szervezetek együttmőködésének elımozdítására, a nevelı-oktató munka segítségére, valamint az iskolahasználók érdekeinek jobb képviseletéért iskolaszék mőködik. Az iskolaszék érdekegyeztetı szerv. 4/5.b Az iskolaszék tagjainak megválasztása nyílt A szülık képviselıit a szülık javaslatainak összegyőjtése után a szülıi munkaközösség iskolai választmánya nyílt szavazással választja meg egyszerő vagy minısített többséggel. Az iskolai diákönkormányzat képviselıit az iskolai diákönkormányzat vezetısége szavazással választja meg egyszerő többséggel A tantestület képviselıit a pedagógusok javaslatainak összegyőjtése után a tantestület nyílt szavazással választja meg. Az önkormányzat képviselıjét a képviselı testület delegálja. 4/5.c Az iskolaszék saját szervezeti és mőködési szabálya, valamint ügyrendje alapján mőködik. 4/5.d Az iskolaszék a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik 4/6. A szülık közössége / Szülıi Munkaközösség, SZM / 4/6.a Az iskolában a szülıknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülıi munkaközösség (SZM) mőködik. 4/6.b Az osztályok szülıi munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. 4/6.c Az iskola igazgatójával közvetlenül az iskolai SZM elnöke tart kapcsolatot.

9 9 4/6.d Az iskolai SZM választmányát az iskola igazgatójának tanévenként legalább egy alkalommal össze kell hívnia és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységérıl. 4/6.e Az iskolai szülıi munkaközösséget az alábbi jogok illetik meg: - megválasztja saját tisztségviselıit - megválasztja a szülık képviselıit az iskolaszékbe - kialakítja saját mőködési rendjét - képviseli a szülıket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében - véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a SZMSZ azon pontjait, amelyek a szülıkkel, ill. a tanulókkal kapcsolatosak. - véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülıkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben 4/7 A tanulók közösségei 4/7.a Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezetı, az osztályfınök áll. Az osztályfınököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfınökök osztályfınöki tevékenységüket az SZMSZ mellékletében található munkaköri leírás alapján végzik. 4/7.b A tanulók, a tanulóközösségek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. 4/7.c Javaslattétel, véleményezés elıtt azonban az iskolai diákönkormányzat vezetıségének véleményét ki kell kérnie. 4/7.d Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét saját szervezeti és mőködési szabályzata szerint folytatja. 4/7.e Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítı nagykorú személyt - a nevelıtestület véleményének figyelembe vételével a diákönkormányzat vezetısége kéri fel. 4/7.f Évente legalább egy alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyőlést, melyen a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészérıl, az iskolai munkatervrıl. A diákközgyőlés összehívását a diákönkormányzat vezetıje kezdeményezi. Az évi rendes diákközgyőlés összehívásáért az igazgató felelıs. 4/8. Az iskola munkarendje 4/8.a A tanév mindenkori rendjét a tanévnyitó miniszteri rendelet figyelembe vételével kell meghatározni. 4/8.b A jogszabályban meghatározott tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról az iskolavezetés elızetes javaslata alapján a tanévnyitó nevelıtestületi értekezlet dönt Egy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról a nevelıtestület véleményének kikérésével a diák önkormányzat dönt. 4/8.c Nevelıtestületi értekezletek: alakuló

10 10 tanévnyitó tanévzáró félévi és év végi osztályozó két alkalommal nevelési valamint munkaértekezletek 4/8.d A tanév alakuló nevelıtestületi értekezlettel kezdıdik. Ennek ideje az augusztus 20-a utáni elsı hétfı, de legkésıbb augusztus 25. A tanév munkaprogram javaslatát az évnyitó értekezleten (legkésıbb aug. 31.) az intézmény igazgatója terjeszti elı, amelyrıl a nevelıtestület dönt. A tanév munkaprogramja tartalmazza az új tanév feladatait az iskolai rendezvények és ünnepélyek idıpontját a tanítás nélküli munkanapok idıpontját és programját. 4/8.e A tanév a tanévzáró nevelıtestületi értekezlettel zárul. Ezen értekezleten az elmúlt idıszak nevelési-oktatási eredményeinek elemzésén túl a következı tanév fıbb feladatait is elı kell terjeszteni. 4/8.f A javítóvizsgára kötelezett tanulók vizsgáztatásának ideje augusztus 21. és 31-e közötti idıszak. A javítóvizsga idejérıl tanévzáró ünnepségen és legkésıbb augusztus 3-án kifüggesztett tájékoztatón keresztül értesítjük az érintett tanulókat. 4/8.g A felmentett tanulók osztályozó vizsgáztatásának ideje: a félévi és a tanév végi osztályozó értekezletet megelızı egy héten belül. A pontos idıpontról két héttel a vizsgát megelızıen kell értesíteni az érintett tanulókat. 4/8.h A félévi és tanév végi osztályozó értekezleteket a szorgalmi idıszak végétıl számított 3 napon belül lehet megtartani. 4/8.i 4/8.j A tanítási nap 8 órakor kezdıdik, és délután 13,40-kor ér véget. Szakköri foglalkozásokat, tanfolyamokat, korrepetálásokat, sportköröket a 0.,6. tanítási órában, illetve 14,00 óra után lehet tartani. Az óraközi szünetek 15,illetve 10 percesek, a házirendben meghatározott csengetési rend szerint. A tanítási órák 45 percesek. Legalább 10 fı tanuló jelentkezése esetén munkanapokon 6,00-tól reggeli napközis ügyeletet tartunk. A reggelizı és a menzás tanulók étkeztetésének felügyeletét tantárgyfelosztás szerinti beosztásban végzik a nevelık, illetve a pedagógiai asszisztensek 4/8.k Tanulók az iskola nevelıi szobáiba, irodáiba, szertárba csak az ott tartózkodó dolgozó, illetve nevelı engedélyével és felügyelete mellett léphet be és tartózkodhatnak. 4/8.l Tanítási órán kívüli idıben tanulók az iskola termeiben csak szervezett foglalkozásokon tartózkodhatnak, a szervezı tudtával és felelısségével. 4/8.m A tanulók a foglalkozáson kívüli idıben ügyeik intézésekor látogathatják az iskolát, de tantermekben, a tantermi folyosókon ebben az idıben nem tartózkodhatnak. Nyári ügyintézés a kijelölt ügyeleti napon történik.

11 11 4/8.n Az iskola vezetıi munkanapokon 7,45-tıl 13,00-ig tartózkodnak az intézményben. 13,00-tól 15,30-ig az igazgató illetve helyettesei ügyeletet tartanak. (a bent tartózkodás rendjét évente írásban kell meghatározni) 4/8.o Tanítási szünetekben az iskola ügyeleti rend szerint tart nyitva. 4/8.p A reggeli nyitva tartás kezdetétıl a vezetı beérkezéséig az ügyeletes nevelı, a délután távozó vezetı után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelıs az iskola mőködésének rendjéért, valamint ı jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. 4/8.q A napközis csoportok munkarendje a délelıtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdıdik és óráig, 4.évfolyamtól a tanulószoba óráig tart. 4/8.r 4/8.s 4/8.t Az iskolában reggel 7.45 órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet mőködik. Az ügyeletes nevelı köteles a rábízott épületrészekben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megırzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenırizni. Az ügyeletes nevelık az ügyeleti beosztás szerint ügyelnek. A távol levı nevelı ügyeletét a helyettesítés szerint beosztott nevelı köteles ellátni. tanulók a tanítási órák idején csak a szülı személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfınöke /távolléte esetén az igazgató vagy az igazgató helyettes / ill. a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben - szülıi kérés hiányában - az iskola elhagyására csak az igazgató, vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. Szorgalmi idıben a nevelıi és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.00 óra és között. 4/9. A tanórán kívüli foglalkozások 4/9.a Az intézményben a tanulók számára az alábbi - az iskola által szervezett - tanórán kívüli rendszeres foglalkozások mőködnek: - napközi otthon Egyéb tanórán kívüli foglalkozások. - szakköri - énekkari - sportköri - felzárkóztató - tehetségfejlesztı - továbbtanulásra elıkészítı foglalkozások 4/9.b A napközi otthon mőködésére vonatkozó általános szabályok: 4/9.b.1 A napközi otthon a családokat segítı szolgáltatás. A napközi otthoni foglalkozások a tanórára való felkészülés és a szabadidı hasznos eltöltésének színterei.

12 12 4/9.b.2 A napközi otthonba történı felvétel a szülı kérésére történik az SZMSZ elıírásai alapján 4/9.b.3 A napközis és menzai felvételekrıl általában augusztus 25-ig kell dönteni, tanév közben az igényeknek megfelelıen. 4/9.b.4 A csoportok kialakításánál törekedni kell arra, hogy egy napközis csoport egy iskolai osztályra épüljön, ahol ez nem megoldható ott azonos évfolyamokból kerüljenek ki a csoport tagjai. 4/9.b.5 A napközi otthonba tanévenként elıre minden év májusában, ill. elsı évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülı tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését. 4/9.b.6 A napközi otthonba az engedélyezett létszámhatárig minden jelentkezı tanulót fel kell venni. 4/9.b.7 A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülı személyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevelı engedélyével. Rendkívüli esetben - szülıi kérés hiányában - az eltávozásra az igazgató, vagy igazgatóhelyettes engedélyt adhat. 4/9.c Egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok: 4/9.c.1 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató foglalkoztatások kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történı jelentkezés tanév elején történik és egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelezı. 4/9.c.2 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezetı nevét, mőködésének idıtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. 4/9.c.3 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülıi, nevelıi igényeket a lehetıségek szerint figyelembe kell venni. 4/9.c.4 A tanórán kívüli foglalkozások vezetıit az igazgató bízza meg, akik munkájukat az SZMSZ mellékletében található munkaköri leírások alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. 4/9.c.5 A szakköröket, elıkészítı foglalkozásokat, korrepetálásokat az elızetesen kialakított rend szerint kell megtartani. Ettıl eltérni bejelentés után, cserével lehetséges. A szakkörök munkájáról szakköri naplót kell vezetni. A szakköröket az éves tantárgyfelosztásban fel kell tüntetni. 4/9.c.6 A szakkörök éves munkájukról kiállítások szervezésével, iskolai rendezvényeken szerepléssel, versenyeken való részvétellel adhatnak számot.

13 13 4/9.c.7 Az osztályfınökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelımunka elısegítése érdekében évente egy alkalommal osztályaik számára tanulmányi kirándulást szerveznek. A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfınököknek az osztályfınöki munkatervükben kell rögzíteniük. 4/9.c.8 A tanulmányi kirándulások tartalmi szervezésérıl, lebonyolításáról az osztályfınökök gondoskodnak. 4/9.c.9 A pályaválasztást segítı üzemlátogatásokat a helyi üzemekbe szervezzük elsısorban. Ezek szervezése, lebonyolítása az iskola vezetésének és a pályaválasztási felelısnek a közvetlen közremőködésével történik. 4/9.c.10Az iskola nevelıi, szülıi, az igazgató elızetes engedélyével a tanulók számára túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek. 4/9.c.11Az iskola a tehetséges tanulók fejlıdésének elısegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedıket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevı tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, ill. a szaktanárok a felelısek. 4/9.c.12A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár mőködik. 4/9.c.13Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 4/10. Az iskolai könyvtár mőködési rendje 4/10.a Az iskolában a nevelı-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elısegítése érdekében iskolai könyvtár mőködik. 4/10.b Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres győjtése, feltárása, nyilvántartása, ırzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. 4/10.c Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez be, melyeket a rászoruló tanulók számára egy-egy tanévre kikölcsönöz. 4/10.d Az iskolai könyvtár vezetıje rendszeres kapcsolatot tart fenn az alábbi könyvtárakkal: - Pétfürdı Közösségi Ház Könyvtára - Krúdy Gyula Városi Könyvtár Várpalota - Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtára Veszprém Vár u. 4/10.e Az iskolai könyvtár mőködtetéséért, feladatainak ellátásáért a könyvtáros tanár (tanító) a felelıs. A könyvtáros tanár munkáját munkaköri leírás alapján végzi.

14 14 4/10.f Az iskolai könyvtár győjteményének gyarapítása győjtıköri szabályzat alapján a nevelık és a szakmai munkaközösségek javaslatának figyelembe vételével történik. 4/10.g Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen vehetik igénybe az iskola dolgozói, a tanulók és azok csoportjai. 4/10.h Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: - tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól - tájékoztatás az iskolai dokumentumokról, SZMSZ-rıl, pedagógiai programról - a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások tartása - a könyvtári dokumentumok helyben történı használatának biztosítása - könyvtári dokumentumok kölcsönzése - tájékoztatás nyújtás más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése, 4/10.i A könyvtár szolgáltatásait csak az iskola dolgozói és tanulói vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat az érintett dolgozónak, vagy tanulónak haladéktalanul a könyvtáros tanár tudomására kell hoznia. 4/10.j Az iskolai könyvtár tanítási napokon legalább napi 1 órát tart nyitva éves nyitvatartási rend szerint. 4/10.k A nevelıknek az iskolai könyvtárban, ill. a könyvtáros közremőködésével tervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható idıpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások körét a tanév elején tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a könyvtárossal egyeztetniük kell. 4/10.l Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt segédkönyvek kivételével) 2 hét idıtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési idı egy alkalommal meghosszabbítható. 4/10.m Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetık: - kézikönyvek - kézikönyvnek minısülı iskolai dokumentumok - muzeális értékő dokumentumok 4/10.n A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülıje) a könyvtári dokumentumokban okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, ill. ha a kikölcsönzött dokumentumot az elıírt határidıre nem hozza vissza, a magasabb jogszabályokban elıírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhetı. A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros javaslata alapján az iskola igazgatója határozza meg. 4/11. A mindennapi testedzés formái 4/11.a Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a kötelezı heti 3 ill. 2 tanórai testnevelés órán és a szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon biztosítja.

15 15 4/11.b A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai diáksport egyesület (DSE) és a tömegsport keretében kell megszervezni. Ezekben az iskola minden tanulója részt vehet. 4/11.c Az iskolai DSE foglalkozásait a tanévenként az iskolai foglalkozási tervben kell megjelölni. 4/11.d Az iskola igazgatója az iskolában mőködı DSE-vel együttmőködési megállapodást köt, melyet évenként felül kell vizsgálni. 4/11.e A délutáni tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, hogy - ıszi és tavaszi idıszakban: a sportudvar, a tornaterem, a tornaszoba - a téli idıszakban: a tornaterem, tornaszoba a testnevelı tanár, tanító felügyelete mellett a tanulók számára nyitva legyen. 4/11.f A tömegsport foglalkozásokat tanévenként az iskolai tantárgy- felosztásban kell meghatározni. 4/12. Az iskola helyiségeinek használati rendje 4/12.a Az iskola épületeit, helyiséget rendeltetésüknek megfelelıen kell használni. 4/12.b Az iskola helyiségeinek használói felelısek: - az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért - az iskola rendjének, tisztaságának megırzéséért - a tőz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért - az iskolai SZMSZ-ben és tanulói házirendben megfogalmazott elıírások betartásáért. 4/12.c Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 4/12.d Az iskola helyiségeit elsısorban a hivatalos nyilvántartási idın túl és a tanítási szünetekben külsı megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külsı igénybe vevık csak a megállapodás szerinti idıben és helyiségben tartózkodhatnak az épületben. 4/12.e Az iskola helyiségeit, épületét a nevelıtestület döntése alapján térítésmentesen használhatja a Pétfürdıi Diáksport Egyesület 4/12.f A közoktatási törvény 39 (4) bekezdése alapján az iskolában párt vagy párthoz kötıdı társadalmi szervezet nem mőködhet. 4/12.g Az iskola területén dohányozni az erre kijelöl helyen szabad. 4/12.h Az iskolába látogató szülıket, vendégeket a portás a titkári irodába vagy a keresett dolgozóhoz kíséri. Tanítási órát sem tanuló sem felnıtt nem zavarhat meg.

16 16 4/12.i Az intézmény zavartalan mőködése, a tanulók védelme, valamint az intézményi vagyon megóvása érdekében az iskolában való belépés és benntartózkodás csak hivatalos ügyek intézése céljából az intézmény hivatalos helyiségében, engedélyezett azon személyek részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel. 4/12.j A szülı a pedagógussal történt elızetes egyeztetés alapján részt vehet gyermeke tanítási óráján, foglalkozásán. 4/12.k Ellenırzést végzı személy a munkájához szükséges helységeket veheti igénybe. 4/12.l Kereskedelmi tevékenységet végzık kivétel a könyvterjesztık csak elızetes vezetıi engedély alapján tartózkodhatnak az iskola tanári szobájában. 5. A NEVELİMUNKA SZABÁLYOZÁSA 5/1.a.1. 1 Az iskola valamennyi dolgozója köteles a munkaidı kezdetére megjelenni. A pedagógusok az elsı tanítási órájuk kezdete elıtt legalább 15 perccel, a reggeli ügyeletes nevelı reggel 7 órakor köteles a munkahelyen tartózkodni. Egyetlen nevelı sem hagyhatja el munkája befejeztével addig a munkahelyét, amíg a másnapi várható teendıirıl nem tájékozódott. Munkaidı-nyilvántartás 5/1.a.2 2. A munkaidı-nyilvántartás valamennyi pedagógus, illetve nevelı-oktató munkát közvetlenül segítı dolgozó kötelessége. A munkaidı-nyilvántartást az erre a célra készített heti őrlapon kell vezetni és azt a következı héten az igazgató helyettesnek át kell adni. A munkaidı-nyilvántartás alapját képezik a haladási és foglalkozási naplók, tartalmaznia kell: a.) Az adott napi, az iskolában tartott tanórai és nem tanórai foglalkozásokat. b.) Az intézményen kívül tartott tanórai és nem tanórai foglalkozásokat. 5/1.a.3. A pedagógus kéthavi kötelezı órakeretét a hivatalos iskolai elfoglaltság miatt meg nem tartott órák számával csökkenteni kell. Ilyen elfoglaltság lehet: továbbképzés, iskolaorvosi vizsgálatra kísérés, tanulmányi, kulturális és sportverseny, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, kül-, vagy belföldi konferencia stb. 5/1.b Az iskolához kerülı új dolgozók ismerjék meg munkaterületük sajátos feladatait, a velük szemben támasztott követelményeket, az iskola házirendjét, közelebbi és távolabbi célkitőzéseit, hagyományait. Ennek megvalósítása az alkalmazás kezdetén részben az iskolavezetés, másrészt pedig a dolgozók közül választott patronáló személy feladata. 5/1.c A munkából való távolmaradása esetén - amennyiben ez elıre látható - legalább 2 nappal korábban köteles munkáltatóját tájékoztatni, a távollét okát igazolni. 1 Az SZMSZ 5/1. pontját a 233/2006.(XI.9.) sz. Képviselı-testületi határozat hagyta jóvá 2 Az SZMSZ 5/1.a.2.és 5/1.a. 3. pontját a 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozat hagyta jóvá

17 17 Amennyiben elıre nem látható távolmaradásról van szó, a tanítási nap megkezdése elıtt értesítse munkahelyét, jelezve a távollét várható idıtartamát is. 5/1.d Az iskola belsı életével, mőködésével, személyi ügyeivel kapcsolatban tájékoztatást külsı szerveknek, személyeknek az iskola dolgozói olyan mértékig adhatnak, ami a saját közvetlen munkatevékenységükkel összefügg. A személyiségjogokat sértı, a dolgozókat vagy tanulókat alaptalanul hátrányos helyzetbe hozó nyilatkozat tételére senkinek sincs joga. 5/1.e Szolgálati titoknak tekintendı minden olyan tudomásunkra jutó információ, ami az intézményt, annak dolgozóit, tanulóit, azok szüleit másokkal szemben hátrányos helyzetbe hozhat. Ugyancsak szolgálati titoknak kell tekinteni mások munkájáról, körülményeirıl szerzett információkat, tudomásunkra jutó véleményeket, minısítéseket, értékeléseket. 5/2. A nevelımunka általános feladatai 5/2.a Minden nevelı legfıbb nevelıereje saját személyisége. Ezen belül az egységes ráhatások érdekében minden nevelınek törekednie kell az alábbiakra: - a munkához való pozitív hozzáállás, az általános erkölcsi magatartásformák kialakítása és elismerése. - a személyiséget, az általános emberi jogokat sértı bánásmód elítélése 5/2.b Valamely területen kimagasló képességekkel rendelkezı tanulók fejlıdésének elısegítése érdekében a következı eljárásokat alkalmazzuk: - szakkörök, középiskolára elıkészítı tanfolyamok szervezése - egyéni feladattervek - képességek szerinti csoportbontás - tantárgyi keretben szervezett házi tanulmányi versenyek megszervezése 5/2.c A tantervi minimumkövetelményeket gyengén teljesítı tanulók számára a felzárkóztatásuk érdekében a következı eljárásokat kell alkalmazni: - a tantervi minimum követelményeinek gyakoroltatása differenciált munka keretében a tanítási órákon - a tanítási órán kívül szervezett korrepetálások - napközi otthonba, tanulószobába történı irányítás - a teljesítıképesség hiánya, okának feltárása, ennek megfelelı egyéni fejlesztı program alkalmazása. 5/2.d Az egységes követelményrendszer megvalósítása érdekében egymás feladatairól, kölcsönösen tájékoztatják egymást a munkaközösségek, az osztályfınökök, szaktanárok, napközis nevelık. Az egyes tanulók értékelését, jellemzését közösen végezik. 5/2.e Az iskola nevelıi az adott évfolyam adott tantárgyára vonatkozó tanítási programot az iskola helyi tanterve alapján választhatják. A választott programot minden nevelı a

18 18 tanévet megelızı január 15-ig köteles egyeztetni a munkaközösség vezetıvel és az igazgatóval. 5/2.f A nem az adott szakiránynak megfelelı végzettségő valamint kezdı nevelıknek javasoljuk az óravázlattal történı felkészülést. Sikertelen óra esetén az órát látogató igazgató, helyettesei, vagy a munkaközösség vezetı számonkérheti felkészülés módját. Ismétlıdı felkészületlenség esetén az óravázlat készítését az igazgató elrendelheti. 5/2.g A távollévı nevelı köteles elısegíteni az ıt helyettesítı nevelık eredményes munkáját, a tanítási anyagok pontos megjelölésével, a segédletek elkészítésével. 5/2.h A távol lévı nevelı helyettesítésére az iskolavezetés - amennyiben erre lehetıség van - szakos, esetleg rokon szakos nevelıt oszt be. Ha a helyettesítı nevelı idıben tudomást szerez feladatáról, köteles legjobb tudása szerint óráira felkészülni. 5/2.i A szertári állományért, a szaktantermi, tantermi berendezésekért azok a nevelık felelısek egyenlı arányban, akik ezeket használják, kivéve a kizárólagos használatra átadott felszereléseket. Az egyértelmően megállapítható egyéni mulasztásból fakadó kár körülményeinek és nagyságának mérlegelése után az igazgató rendeli el a kártérítést. 5/3. Önképzés, továbbképzés 5/3.a Minden pedagógus hivatásbeli kötelessége szakmai felkészültségét folyamatosan gyarapítani. Ennek alapvetı eszköze az önképzés. A szakmai sajtó, pedagógiai kiadványok figyelemmel kísérése, ajánlata, esetenkénti feldolgozása minden munkaközösségnek feladata. 5/3.b Az intézmény érdekeit szolgáló, feladatait elısegítı tanfolyamon való részvétel esetén, amennyiben az ezen való részvételre a nevelıt az igazgató felkéri vagy kijelöli, elvégzése esetén felmerülı tanfolyami díjat az intézmény a dolgozótól átvállalja. 5/3.c A dolgozó a beiskolázási tervbe való felvételét a következı tanév továbbképzési idıszakára vonatkozólag február végéig írásban nyújtja be. A felvételrıl a továbbképzési tervben meghatározottak szerint az igazgató írásban értesíti a jelentkezıt. 5/4. A pedagógusok megbízásának elvei 5/4.a A nevelık éves rendszeres tevékenységét tantárgyfelosztás tartalmazza. Az egyes tantárgyi blokkok, óraszámok, nevelıkre történı felosztásában a szakmai munkaközösség aktív közremőködésére kell támaszkodni. A végsı döntés az igazgató joga és feladata, döntése elıtt a nevelı testület véleményét ki kell kérni. 5/4.b Pedagógusokat oktató-nevelı tevékenységük mellett végzendı egyéb vezetési, szervezési feladatok ellátására csak abban az esetben szabad kijelölni, ha ez a tevékenység a nevelımunka járulékos része. Kijelölésnél az egyéni adottságok, képességek, valamint a közösségi érdek az elsıdleges szempont. Az elviselhetı megterhelés azt kívánja, hogy 3-nál több megbízása egyetlen nevelınek sem legyen.

19 19 5/4.c Vezetıi, mőködési pótlékért ellátott feladatok: igazgató, igazgatóhelyettesek, diákönkormányzat patronáló pedagógus, osztályfınökök, munkaközösség-vezetık (legalább 3 fıs munkaközösség esetén),. A vezetıi, mőködési pótlékot egyedi elbírálás alapján differenciáltan, a feladat nagyságát figyelembe véve kell megállapítani. 5/4.d Igazgatói megbízás alapján, a nevelıvel történı megállapodás útján végzendı feladatok: pályaválasztási felelıs, tankönyvfelelıs. 5/4.e Külsı szervek által dotált, a nevelımunkával összefüggı tevékenységet a nevelı ill. dolgozó és az adott szerv közötti megállapodás alapján végezhetnek. Ezekre a feladatokra az iskolavezetés közvetítı tevékenységet nem vállal. Ilyen tevékenységek: könyv, gyermeksajtó, iskolatej, tanszerárusítás, fényképárusítás. 5/4.f Nevelési, oktatási programok, eredményvizsgálatok színvonalas megoldása érdekében célfeladattal ellátott pedagógiai bizottságot lehet létrehozni az iskola nevelıibıl. 5/4.g Kiemelkedı feladatok megoldására belsı pályázat is kiírható. A pályázat kiírását a nevelıtestület tagjai, munkaközössége, az intézmény vezetıi kezdeményezhetik, a kiírásról a nevelıtestület dönt. A pályázat szabályszerőségérıl az intézmény vezetıje gondoskodik. Elbírálását erre célra létrehozott szakbizottság végzi. 5/5. A tankönyvellátás rendje 5/5.a Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója és a két igazgatóhelyettes a felelıs. 5/5.b Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell a felelıs dolgozó nevét, aki az adott tanévben - elkészíti az iskolai tankönyvrendelést - részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben 5/5.c A tankönyvrendelésben ill. a tankönyvterjesztésben résztvevı munkatársakkal az iskola igazgatója megállapodást köt A megállapodásnak tartalmaznia kell:a felelıs dolgozók feladatait, a szükséges határidıket 5/5.d Az iskola igazgatója a tankönyvjegyzék megjelenése után kikéri az iskolaszék véleményét, hogy melyik az a legmagasabb beszerzési ár, amely felett tankönyv, ill. segédkönyv kiválasztását nem javasolja a pedagógusoknak. 5/5.e A tankönyvjegyzékbıl az iskola helyi tanterve alapján és az iskolaszék véleményének figyelembevételével a szakmai munkaközösségek /ahol nincs munkaközösség: a szaktanárok / választják ki a megrendelésre kerülı tankönyveket. 5/5.f Az igazgató május 31-ig felméri, hogy mennyi tanuló kíván tartóskönyvet, segédkönyvet kölcsönözni a könyvtárból, és errıl június 15-ig tájékoztatást ad az illetékes közösségeknek. 5/5.g A tankönyvfelelıs feladatai illetve a tankönyv ellátás rendje:

20 20 1. Elkészíteni a tanítók, szaktanárok, osztályfınökök segítségével - az iskola 1-8.évfolyamára vonatkozóan az összesített tankönyv illetve segédkönyv rendelést. (határidı: február 15-ig). 2. Elkészíti a tankönyvárusítás rendjét, azt legkésıbb augusztus 20-ig az iskola két fıépületében kifüggeszti. 3. A beérkezett tankönyveket a tanulók számára augusztus ig értékesíti. 4. Gondoskodik a késve megjelent tankönyveknek a tanulóhoz való eljuttatásáról. 5. A tankönyvterjesztés lezárultáig a (végleges elszámolás elkészültéig) heti 1 alkalommal, az általa kiválasztott napon ig köteles az iskolában maradni. 6. A megbízottat megbízási díj illeti meg, melynek fedezetét a terjesztı cégekkel kötött szerzıdések alapján járó terjesztési díj adja. 7. Az iskola ellenszolgáltatás nélkül biztosítja, hogy a beérkezı könyveket a megbízott az iskola területén tárolja illetve árusítsa. 5/6. Tanulói jogviszony elıírásai 5/6.a Tanulói jogviszony a közoktatási törvény 6 alapján keletkezik és 75 alapján szőnik meg. 5/6.b A tanulók osztályba sorolása elsı osztályban lehetıség szerint épüljön a kialakult óvodai csoportokra. A bontásra kerülı óvodai csoportok osztályba sorolásánál az óvónık meghallgatásával törekedni kell arra, hogy mindegyik osztályba jusson azonos mértékben jobb és gyengébb képességő gyerek. Amennyiben mód van rá, leendı elsıs ill. az új osztályfınökök már a tanév tartama alatt ismerkedjenek az osztályukba kerülı gyerekekkel. 5/6.c Az emeltszintő (tagozatos) csoportba kerülés feltétele elsısorban a tanulók tanulmányi eredménye. Ha ilyen módon a felvétel nem dönthetı el, az iskola szóbeli meghallgatást szervezhet, melyen a szülı jelen lehet. 5/6.d A tanév közben érkezı tanulók osztályba sorolásánál figyelembe kell venni az osztályok létszámait, képességek és nemek szerinti összetételét. 5/6.e Tanköteles tanuló felmentése a gondviselı kezdeményezésére történhet. A felmentéshez az igazgatónak ki kell kérni az osztályfınök ill. az illetékes szaktanár valamint a nevelési tanácsadó illetve az illetékes szakértıi és rehabilitációs bizottság szakértıi véleményét. 5/6.f Egyes tantárgyak gyakorlati része alól (pl. testnevelés, üzemlátogatás) felmenteni szakmai (orvosi) vélemény alapján lehet. 5/6.g A tanulói jogokat és kötelezettségeket a házirend tartalmazza. 5/6.h A diákönkormányzat képviseletét diákválasztmány látja el. 5/7. A tanulók mulasztásának igazolása 5/7.a A tanuló tanítási óráról való távolmaradását az osztálynaplóba az órát tartó pedagógus köteles bejegyezni az óra megkezdését követıen.

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések HÁZIREND 1. Általános információk az iskoláról Az iskola neve: Kerek Világ Általános Iskola Az iskola OM azonosítója: 101204 Székhelye: 7627 Pécs, Gesztenyés utca 2. igazgatója: Bergmann Éva ( elérhetı

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az Intézmény adatai... 5 A Gyermek- és Lakásotthon nagyobb csoportjai... 6

Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az Intézmény adatai... 5 A Gyermek- és Lakásotthon nagyobb csoportjai... 6 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben