A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA"

Átírás

1 A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE

2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TÁVOLMARADÁS, MULASZTÁS, KÉSÉS IGAZOLÁSA MULASZTÁS IGAZOLÁSA BETEGSÉG ESETÉN MULASZTÁS IGAZOLÁSA SZÜLŐI KÉRÉSRE HOSSZABB TÁVOLLÉT SZÜLŐI KÉRÉSRE TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK A MULASZTÁS IGAZOLÁSÁRA KÉSÉS KEZELÉSE TÉRÍTÉSI DÍJJAL, TANDÍJJAL, ÖSZTÖNDÍJJAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK TANDÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK: A TANULÓK DÍJAZÁSÁNAK SZABÁLYAI A TANÍTÁS KERETÉBEN ELKÉSZÍTETT DOLGOK VAGYONI JOGÁNAK MÁSRA VALÓ ÁTRUHÁZÁSA ESETÉRE TÁMOGATÁSOK ÉS ÖSZTÖNDÍJAK TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA, VÉLEMÉNYYNYILVÁNÍTÁSI JOGA A TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK FORMÁI VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS JOGA ÉS LEHETŐSÉGEI A TANULÓK JUTALMAZÁSA A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK FORMÁI: FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS ELVEK BŰNTETŐPONTOK RENDSZERE AZ ELEKTRONIKUS NAPLÓ HASZNÁLATA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI, VIZSGAIDŐPONTOK A TAGINTÉZMÉNY MUNKARENDJE CSENGETÉSI REND TANÓRAI ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK RENDJE SZABADON VÁLASZTOTT FOGLALKOZÁSOK A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁI: JELENTKEZÉS, KIIRATKOZÁS, TELJESÍTÉS A TANULÓ KÖTELESSÉGEI A TANULÓK TANULMÁNYAIVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK ÜNNEPI ÖLTÖZET A TESTNEVELÉSI ÓRÁKRA, A SPORTFOGLALKOZÁSOKRA (EDZÉSEKRE) VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK: A HETES FELADATAI AZ ELLENŐRZŐ KÖNYV HASZNÁLATA AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER FŐBB JELLEMZŐI: ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁS: SZÓBELI BESZÁMOLTATÁS: DOHÁNYZÁS TILALMA SZEMÉLYISÉG-, EGÉSZSÉG-, VAGYON-, TŰZ- ÉS BALESETVÉDELMI KÖTELESSÉGEK EGYÉB RENDELKEZÉSEK A TANULÓ JOGAI

3 11. HELYISÉGEK, BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK RENDJE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

4 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A házirend a tagintézmény egyik alapdokumentuma. Előírásait azzal a szándékkal fogalmaztuk meg, hogy az egyértelmű szabályok megteremtsék mindenki számára a nyugodt oktató-nevelő munka, az eredményes tanulás, a jó tagintézményi légkör feltételeit. A házirend hatálya kiterjed a tagintézmény valamennyi diákjára, pedagógusára, dolgozójára. A házirend betartása kötelező a tagintézmény teljes területén, továbbá az tagintézmény épületén kívül tartott tagintézményi illetve tagintézményhez kötődő rendezvényen (pl. osztálykiránduláson, tagintézményi táborokban, szalagavató bálon, stb.). A házirendet a tagintézmény nevelőtestülete fogadja el, a Diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) és a szülői munkaközösség (továbbiakban SZM) egyetértési jogának gyakorlását a tagintézmény-vezető biztosítja. Módosítását a tagintézmény bármely dolgozója illetve tanulója kezdeményezheti írásban a Diákönkormányzatnál vagy a tagintézmény vezetőjénél. Az így beterjesztett javaslatról a nevelőtestület 30 napon belül dönt. A házirend egy példányát beiratkozáskor, illetve a tanuló jogait vagy kötelességeit jelentősen érintő változás esetén minden tanulónak át kell adni. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend elfogadásáról minden osztályfőnöknek tájékoztatni kell a tanulókat osztályfőnöki órán, valamint a szülőket szülői értekezleten. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélnie a tanulókkal osztályfőnöki órán, valamint a szülőkkel szülői értekezleten. Az SZMSZ, a Házirend, a tagintézmény Pedagógiai Programja megtekinthető a tagintézmény könyvtárában, a nyitvatartási időben, az intézmény honlapján (www.is-kola.hu), valamint szülői értekezlet, illetve szülői fogadóóra ideje alatt a tagintézmény titkáránál. Tájékoztatás kérhető a tagintézmény-vezetőtől, tagintézmény-vezető helyettestől, osztályfőnököktől, a diákönkormányzatot segítő tanártól. 4

5 2. TÁVOLMARADÁS, MULASZTÁS, KÉSÉS IGAZOLÁSA A tanuló köteles a tanítási órákról és a tagintézmény által szervezett rendezvényekről való távolmaradását igazolni, az időtartamra vonatkozó szülői nagykorú tanuló esetén saját kéréssel vagy orvosi igazolással. A tanuló által mulasztott órák igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. Az igazolatlanul mulasztott órák következményeit az EMMI rendelet 51. szabályozza. Az első igazolatlan óránál a tagintézmény levélben értesíti a tanuló gondviselőjét a mulasztásról. Tíz óra igazolatlan mulasztásnál a tagintézmény újra ajánlott levélben értesíti a szülőt, és tanköteles tanuló esetében a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot is. A tankötelezettség a tanuló 16. életévének a betöltéséig tart (Nemzeti Köznevelési törvény, 45 (3). Ha a nem tanköteles tanuló igazolatlan óráinak száma meghaladja a 30-at, tanulói jogviszonya automatikusan megszűnik. Amennyiben a tanuló tanköteles, 30 igazolatlan órát meghaladó mulasztás esetében értesíteni kell a tanulót, a szülőt és az általános szabálysértési hatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot is. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása eléri az 50 órát, az iskola haladéktalanul értesíti a tanuló tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt. 5

6 Ha a tanuló hiányzása az adott tantárgyból meghaladja a megtartott órák 30%-át, vagy az igazolt és az igazolatlan mulasztásainak összege eléri a 250 órát, és érdemjegyei alapján nem osztályozható, akkor a nevelőtestület engedélyezheti, hogy osztályozóvizsgát tehessen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 20 óránál többet mulasztott igazolatlanul, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozó vizsgát kell tennie. Bármilyen hiányzás első napján a tanuló, illetve kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) köteles értesíteni az osztályfőnököt vagy az tagintézmény titkárát telefonon, személyesen, vagy elektronikus úton. A tagintézményi étkezést igénybe vevő tanulóknak a hiányzás 1. napján értesíteniük kell a gazdasági irodát (a megadott telefonszámon) Mulasztás igazolása betegség esetén Ha a tanuló beteg volt, az orvos igazolását a tanuló az ellenőrző könyvbe köteles bejegyeztetni, kiskorú tanuló esetén a szülővel aláíratni, majd az osztályfőnökének az általa meghatározott időben, de legkésőbb a hiányzást követő osztályfőnöki órán bemutatni. A mulasztás indokoltságáról az osztályfőnöknek joga van meggyőződni Mulasztás igazolása szülői kérésre Előzetes bejelentés alapján egy tanévben 20 mulasztott órát igazoltnak kell tekinteni, ha a távollét engedélyezését az ellenőrző könyvön keresztül legkésőbb a távollétet megelőző napon kérte a szülő vagy nagykorú tanuló esetén maga a tanuló. Különösen indokolt esetben a tagintézmény vezetőjének engedélyével a távollét utólag is igazolható a szülő illetve a nagykorú kérésére. Ebben az esetben az igazolást írásbeli indoklással együtt a mulasztást követő napon kell bemutatni Hosszabb távollét szülői kérésre Előzetes kérelemre hosszabb távollétet írásbeli kérelemre az osztályfőnökkel egyetértésben a tagintézmény-vezető engedélyez. 6

7 2.4. További lehetőségek a mulasztás igazolására Ha a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt hiányzik, távollétét az osztályfőnök igazolja. A távollét okát hitelt érdemlően bizonyító iratot a tanuló a távollétet megelőzően, kivételes esetben a mulasztást követő napon köteles bemutatni. Ha a tanuló a tagintézmény által nevezett tanulmányi vagy sportversenyen vesz részt, akkor mulasztása hivatalos távollétnek minősül, az osztályfőnök igazolja azokat Késés kezelése Késésnek minősül, ha a tanuló a tanítási órára a becsengetést követően érkezik az osztályterembe. A késés igazolásának módja megegyezik a mulasztott óra igazolásának módjával. Késés esetén a szaktanárnak a hiányzási naplóba be kell jegyeznie, hogy a tanuló hány percet késett az óráról. Az osztályfőnöknek minden hónap végén összesítenie kell a késésekből eredő perceket, és amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késéseket igazolt vagy igazolatlan órává kell átváltania. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. 3. TÉRÍTÉSI DÍJJAL, TANDÍJJAL, ÖSZTÖNDÍJJAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 3.1. Térítési és tandíj Az étkezési díj kivételével a térítési- és tandíjakat a gazdasági ügyintéző évente két részletben (szeptemberben és februárban), az étkezési díjakat a tagintézmény vezető által jóváhagyott befizetési napokon havonta a pénzkezelési szabályzat szerint szedi be. A tagintézmény az igénybe nem vett étkezésekre befizetett térítési díjat a bejelentést követő naptól kezdődően a következő befizetés alkalmával beszámítja. Ha a beszámításra nincs lehetőség, akkor a tagintézmény a többlet-befizetést visszafizeti a pénztárból. A lemondás telefonon vagy személyesen történhet Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat a Vhr. 34. szabályozza. A térítési díj mértékét a Vhr. 35. határozza meg. Az étkezésért fizetendő térítési díj mértéke a mindenkori étkezési nyersanyag költsége (Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése adott időszakra hatályos rendelete alapján). 7

8 A szakmai alapdokumentumban az alapfeladatok között, továbbá a pedagógiai programban nem szereplő és Vhr ban fel nem sorolt tanórán kívüli foglalkozások esetén a szakfeladatra jutó kiadások egy tanulóra eső hányadának 15-20%-a a térítési díj. A nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a Vhr. 33. (1) bekezdés b) és c) pontjában felsorolt szolgáltatások esetében a szakfeladatra jutó kiadások egy tanulóra eső hányadának 5-20%-a a térítési díj Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: A pedagógiai programhoz, illetve a helyi tantervhez nem kapcsolódó nevelés, oktatás és az ezzel összefüggő más szolgáltatás. A tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett alapműveltségi vizsga, érettségi vizsga és szakmai vizsga beleértve a javító- és pótló vizsgát is, továbbá a tanulmányi jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második és további javítóvizsga. A tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlésekor. A második szakképesítésre történő felkészítés valamennyi képzési formában. A tandíj mértéke a szakfeladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra eső hányadának 100%-a A tanulók díjazásának szabályai a tanítás keretében elkészített dolgok vagyoni jogának másra való átruházása esetére Az Nkt. 46. (9)-(10) alapján a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából, kollégiumi tagsági viszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. Ha a tagintézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert, akkor a tanulót megilleti a bevétel 25%-a azzal a kitétellel, hogy ha az előállított dolog a Ptk. szerinti szellemi alkotás, e rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a munkaviszonyban vagy más hasonló 8

9 jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha a tagintézmény, kollégium a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt kérelemre a tanuló részére legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnésekor visszaadni. Az őrzésre egyebekben a Ptk. szerinti felelős őrzés szabályait kell alkalmazni Támogatások és ösztöndíjak A tanulónak joga van ahhoz, hogy szociális kedvezményekben és társadalmi juttatásokban részesüljön. Igényeit a megfelelő űrlapok illetve kérelem benyújtásával kell jeleznie a meghatározott felelősöknél vagy az is igazgatójánál, illetve a tagintézményvezetőnél. A térítési díjat csökkenteni kell az alábbiak szerint: az étkezésért fizetendő díj esetén alanyi jogon 50%-os kedvezmény jogszabály alapján biztosítható. kitűnő tanulmányi eredmény esetén a megállapított összeg 60%-ával, jeles tanulmányi eredmény esetén a megállapított összeg 40%-ával, ha mindkét szülő vagy a gyermekét egyedül nevelő szülő munkanélküli, akkor a megállapított összeg 90%-ával, ha az egy főre jutó nettó jövedelem a családban a mindenkori minimálbérnél kisebb, vagy azzal megegyező, akkor a szolgáltatás igénybevételére megállapított % érték alsó határa a kedvezmény. A tandíjat csökkenteni kell az alábbiak szerint: kitűnő tanulmányi eredmény esetén a megállapított összeg 60%-ával, jeles tanulmányi eredmény esetén a megállapított összeg 40%-ával, ha mindkét szülő vagy a gyermekét egyedül nevelő szülő munkanélküli, akkor a megállapított összeg 90%-ával, ha az egy főre jutó nettó jövedelem a családban a mindenkori minimálbérnél kisebb, vagy azzal megegyező, akkor a megállapított összeg 50%-ával. 9

10 4. TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA, VÉLEMÉNYYNYILVÁNÍTÁSI JOGA 4.1. A tanulók tájékoztatásának formái A tanulót minden olyan eseményről, történésről, változásról tájékoztatni kell, amely a tagintézményben folytatott tevékenységével, a tanulói jogviszonyával, jogaival és kötelességeivel kapcsolatos. A tanulók tájékoztatásának formái: Szóbeli tájékoztatás: osztályfőnökök, szaktanárok által történik. Szükség esetén jegyzőkönyv készülhet róla. Írásbeli tájékoztatás: folyosón elhelyezett hirdetőtáblán, faliújságon, tagintézményvezetői üzenő útján történik. Ha a tájékoztató irat a tanulók legalább 50%-át érinti, akkor azt a tagintézmény körbélyegzőjével és a tagintézmény-vezető vagy helyettese kézjegyével el kell látni. Elektronikus tájékoztatás: a tagintézmény honlapján, tagintézményi rádióban, a tagintézményi TV hálózaton keresztül történhet Véleménynyilvánítás joga és lehetőségei A tanulónak joga, hogy személyesen vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, kérdéseket intézzen a tagintézmény vezetőségéhez illetve a diákönkormányzathoz, választó és választható legyen a diákönkormányzat testületeibe a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályai szerint, az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt mondjon az tagintézmény oktató és nevelő munkájáról. A tanulónak joga van ahhoz, hogy kérdéseivel, kéréseivel, véleményével, javaslataival a tagintézmény vezetőségéhez forduljon. A tanulók szervezett véleménynyilvánítására osztályfőnöki óra keretében, alkalmi felmérések révén, az osztályképviseleten keresztül, a DÖK képviselőin keresztül, a diákközgyűlésen, illetve közvetlenül a tagintézmény vezetőhöz fordulva van lehetőség. 10

11 A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma a diákközgyűlés, ahol részt vehetnek a nevelőtestület tagjai is. Megtartásának idejét a tanév helyi rendje szabályozza. A diákközgyűlés napirendjét az igazgató, a tagintézményvezető és a diákképviselő közösen állapítja meg. A napirend nyilvánosságra hozatala az osztályokban való kifüggesztéssel történik. A fórumon a tanulók részére az igazgató, a tagintézmény vezető és a DÖK vezetője ad tájékoztatást. A tagintézmény életével kapcsolatos kérdéseket az iskola igazgatójához, a tagintézményvezetőhöz a diákönkormányzat a közgyűlést megelőzően írásban is eljuttathatja. Az írásban illetőleg a szóban feltett kérdésre a fórumon az illetékes vezető ad érdemi választ. Rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője a javasolt napirend megjelölésével kezdeményezheti az igazgatónál, ill. tagintézmény-vezetőnél, aki a kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik a rendkívüli diákközgyűlés összehívásáról a napirend közzétételével. Ha az igazgató, ill. tagintézmény-vezető a rendkívüli diákközgyűlés összehívását nem tartja szükségesnek, gondoskodik a kezdeményezést kiváltó kérdés más úton való megnyugtató rendezéséről. A DÖK jogosult a diákság részére a tagintézmény vezetéssel egyeztetve rendezvényeket szervezni, a tagintézmény létesítményeit és berendezéseit használni. 5. A TANULÓK JUTALMAZÁSA Azt a tanulót és osztályt, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt vagy más irányú tagintézményi tevékenységben jó eredményt ér el, hozzájárul a tagintézmény jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, a tagintézmény dicséretben részesíti, illetve jutalmazza A tanulók jutalmazásának formái: 1. Adott tárgyból huzamosan kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulót a szaktanár javaslata alapján az osztályfőnök szaktárgyi dicséretben részesíti, és ezt év végén a törzslap és a bizonyítvány jegyzet rovatába a következő záradékkal beírja: tantárgyból nyújtott kimagasló teljesítményéért megdicsérem. 2. Az osztályfőnök közösségi munkája elismeréseként a tanulót példaként állítja az osztály elé, osztályfőnöki dicséretben részesíti. 11

12 3. A tagintézmény-vezető az osztálya vagy iskolája hírnevét teljesítményével növelő tanulót dicséretben részesíti. 4. A nevelőtestület egész évi kiemelkedő tanulmányi vagy közösségi munkájáért, példamutató kötelességteljesítéséért nevelőtestületi dicséretben részesítheti a tanulót, s ezt az osztályfőnök a törzslap és a bizonyítvány megfelelő rovatába bejegyzi a következő záradékkal: Kiemelkedő tanulmányi eredményéért és/vagy közösségi munkájáért a nevelőtestület megdicséri. 5. A nevelőtestület a tanév végén dönt az Évfolyamelső címek odaítéléséről. A címet a közösségi munkában élenjáró, példamutató tanulmányi eredményt elért tanuló kaphatja meg. A cím elnyerését bizonyító oklevelet a tagintézmény közössége előtt a tagintézmény vezetője adja át. 6. A kiemelkedő tanulmányi eredményű, példamutató közösségi munkát végző tanulókat a nevelőtestület könyvvel is jutalmazhatja. A tagintézményi diákönkormányzat saját hatáskörében is jutalmazhat, illetve a fenti jutalmak odaítélésére javaslatot tehet. 7. A közösségi munkában élenjáró, jó tanulmányi eredményt elért tanuló a Kossuth-diák Díjat nyerheti el. A díj elnyeréséhez a tanuló és/vagy az osztályközösség nyújthat be pályázatot. A díj odaítéléséről titkos szavazással a diákönkormányzat vezetői (tagintézmény tanulóinak véleményét kikérve) és a nevelőtestület közösen dönt. A díj átadására a ballagás, illetve a tanévzáró tagintézményi ünnepségen kerül sor. 8. Ha a tanuló a kötelességein felül tevékenységet vállal, vagy az elvártnál magasabb színvonalon végzi munkáját, jutalompontokat, azok alapján dícséreteket kaphat. A jutalompontokat az osztályfőnök tartja nyilván. A jutalmazást a következő táblázat alapján kell elvégezni: 12

13 Dicséret Jutalom A tanuló részt vesz: - osztályprogram, - tagintézményi program, 2 pont - kirándulás szervezésében, osztálydekoráció készítésében. A tanuló rendezvény előkészítésében, lebonyolításában segít: - tagintézményi műsorban szerepel; - tanulmányi, sport-, tagintézményi, levelezős versenyen indul, de nem ér el kimagasló eredményt. Többletfeladatot vállal: 3 pont - térképfelelős - DÖK képviselő - tagintézményi rádiót működteti, stb.(félévente egy alkalommal) a) Megyei és helyi versenyen 1-6. helyezést ér el. 6 pont b) Országos versenyen helyezést ér el. 12 pont c) Országos versenyen helyezést ér el 25 pont 6 pont elérése esetén osztályfőnöki elismerés 12 pont elérése esetén osztályfőnöki dicséret 18 pont elérése esetén igazgatói elismerés 24 pont elérése esetén igazgatói dicséret 30 pont elérése esetén nevelőtestületi dicséret. A dicséret az osztálynapló megfelelő rovatába és az ellenőrző könyvbe bejegyzésre kerül az alábbi szöveggel: Példamutató tevékenységéért.. kapott. A tanulóközösségek jutalmazásának formái: a) Dicséretben részesíthető az az osztály vagy közösség, amely kiemelkedő, elismerésre méltó teljesítményével növeli az tagintézmény tekintélyét, hírnevét. A dicséretről az tagintézmény tanulóit a tagintézmény vezető tájékoztatja. 13

14 b) Az osztályok pályázhatnak a Kossuth-osztály címre. A cím elnyerésére az az osztály jogosult, aki a tanév során az tagintézmény közösségéért, környezete tisztaságáért, megóvásáért a legtöbbet tette, tanulmányi munkája, magatartása példaértékű. A cím odaítélése során figyelembe vesszük a tanév során végzett és folyamatosan értékelt tanulmányi, közösségi és környezeti munkát (80%) valamint a cím elnyerésére benyújtott pályázatokat (20%). A pályázatban az osztály tanulmányi munkájáról, közösségért végzett tevékenységéről kell számot adni. A cím elnyeréséről a nevelőtestület és a DÖK vezetőinek (a diákok véleményét figyelembe véve) szavazatai alapján születik döntés. A címet elnyerő osztály jutalma: egy közösen eltöltendő szabadnap, valamint a kitüntető címet jelképező dombormű. Pontozás szempontjai 1. Tanterem tisztasága (rendszeres és véletlenszerű; tanítás közben és után) 2. Tanítás végén székek felrakva (rendszeres illetve véletlenszerű) 3. Terem díszítése (munkaközösségek, DÖK által kiírt versenyek) 4. Tagintézményi rendezvény lebonyolításában való részvétel 5. Tagintézményi műsor elkészítése 6. Tagintézmény rádió, tagintézmény TV szerkesztése (félévente értékelve) 7. Tagintézmény épületének és környezetének megóvása, rendben tartása (szemétszedés, tagintézmény udvarának rendbe tétele, virágültetés stb.) 8. Büntetőpontok száma (évvégén) 9. Tanulmányi átlag (évvégén) Pont 0-5 pont 5 pont büntetőpontok száma / 5 = levonódik az összpontszámból pont = tanulmányi átlag * 10 Annak az osztálynak, amely két egymást követő alkalommal 0 pontot kap a terem tisztaságára, a tagintézmény területén szemetet kell szednie, a sportpályát rendbe kell hoznia. (1 pontot kaphat). Az elvégzett feladatot igazolja az osztályfőnök és a tagintézmény-vezető vagy helyettese. 14

15 6. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 6.1. Általános elvek A jogszabályok és a tagintézményi SZMSZ egyértelműen megfogalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit. Fontosnak tartjuk azonban kiemelni, hogy a tanulónak jogai gyakorlásakor igazodni kell a másokat megillető hasonló jogokhoz; a jog gyakorlása nem sértheti mások jogait, nem korlátozhat másokat jogai érvényesítésében, nem veszélyeztetheti mások testi épségét, nem sértheti mások jó hírnevét, emberi méltóságát. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát, lelkiismereti meggyőződését tiszteletben tartsák, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne tegyék ki. Ha a tanuló úgy érzi, hogy emberi mivoltában megsértették, segítségért fordulhat osztályfőnökéhez, az tagintézmény vezetőihez, a diákönkormányzathoz, illetve írásban panaszt tehet az iskola igazgatójánál, vagy a tagintézmény vezetőjénél, és kérheti az őt ért sérelem orvoslását. A tanulónak joga, hogy ellene kollektív büntetést ne alkalmazzanak, azaz senkit nem érhet hátrány mások viselkedése, magatartása miatt.a fegyelmező intézkedések alkalmazásánál érvényesülni kell a fokozatosság elvének, amelytől indokolt esetben a vétség súlyára tekintettel el lehet térni. Fegyelmező intézkedések kiszabására kisebb súlyú fegyelmi vétségek esetén kerül sor. Az intézkedés célja a nevelés, a közösség és az egyén magatartásának helyes irányba való befolyásolása Bűntetőpontok rendszere A házirendet megszegő tanuló a kötelességszegés mértékének és módjának megfelelően bűntetőpontokat kap. A bűntetés mértékét az alábbi táblázat tartalmazza: Vétség Büntetőpont Kiválthatóság 1. Igazolatlanul nem vesz részt a tanuló a kötelező tanórán. 2. Igazolatlanul nem vesz részt a tanuló a tagintézmény rendezvényein (óraszámra vetítve). 3. Tevékenyen nem vesz részt a tanuló a kötelező órán. 3 pont nincs 2 pont van, 1 héten belül a szaktanár által meghatározott 15

16 4. Nem hoz felszerelést, ezért nem tud megfelelően dolgozni az órán. 5. Testnevelés órára nem hoz felszerelést, ezért nem tud részt venni az órán. 6. Bejelentett dolgozat vagy felelés időpontjában igazolatlanul nem vesz részt a tanuló a kötelező órán. 7. Nem óvja meg az oktatás során használt eszközöket, felszereléseket, a tagintézmény épületetét, a tantermek berendezéseit szándékosan rongálja, firkál. (Az eset súlyát mérlegelve) 8. Fegyelmezetlen vagy tiszteletlen magatartásával zavarja a tanítást, rágógumit rág, trágár szavakat használ. Társát szóban, írásban megalázza. 9. Engedély nélkül hagyja el a tagintézmény területét. 10. A tagintézmény területén, valamint tagintézményi és osztály rendezvény alatt dohányzik a szervezetre káros élvezeti cikket árusít vagy fogyaszt. 11. Indokolatlanul késve érkezik az órarend szerinti órára. 12. A számítógépes hálózatot nem a tanév elején ismertetett módon használja, vagy szándékosan kárt okoz. Az informatikai tárhelyeket nem a szabályoknak megfelelően használja. pluszfeladat elvégzése van, 1 héten belül a 1 pont szaktanár által meghatározott pluszfeladat elvégzése van, 1 féléven belül 1 alkalommal a szaktanár 3 pont által meghatározott pluszfeladat elvégzése 5 pont nincs 2 pont nincs 2 pont nincs 6 pont nincs 6 pont nincs van, 1 héten belül a szaktanár által 2 pont meghatározott pluszfeladat elvégzése 2 pont nincs 16

17 13. Szándékosan rongálja a tagintézmény elektronikai, számítástechnikai berendezéseit (TV, Smarteszközök, monitorok, stb.). 14. Nem teljesíti hetesi kötelezettségét. 1 pont 15. A tagintézmény rendezvényein nem a házirendben meghatározott ünnepi öltözetben jelenik meg. 6 pont nincs van, 1 héten belül az osztályfőnök által meghatározott pluszfeladat elvégzése 2 pont nincs 16. Autóval az tagintézmény udvarán parkol. 2 pont nincs 17. Rádiótelefon, MP lejátszó, ipod, egyéb multimédiás eszköz az óra alatti bármilyen formában történő használata. 2 pont nincs 18. Ellenőrzője nincs az iskolában. 1 pont nincs 19. A tanuló részére ellenőrző másodlatot kell kiállítani, mert használhatatlanná vált. az eredeti elveszett vagy 3 pont nincs Ha a tanuló adott mennyiségű bűntetőpontot gyűjtött, azt az alábbi elvek szerint az osztályfőnök, illetve a tagintézmény-vezető a megfelelő fokozatú bejegyzés segítségével jelzi a szülőnek. 6 pont elérése esetén osztályfőnöki figyelmeztetés 12 pont elérése esetén osztályfőnöki intő (magatartási jegy: jó vagy változó) 18 pont elérése esetén igazgatói figyelmeztetés (magatartási jegy: változónál jobb nem lehet) 24 pont elérése esetén igazgatói intő (magatartási jegy: rossz), egyeztető tárgyalás kezdeményezése 30 pont elérése esetén fegyelmi eljárás indítása. A fegyelmi eljárás szabályait a tagintézmény SZMSZ-e tartalmazza. 1. Ha a tanuló bármilyen okból büntető pontot kap, akkor ezt a tényt a pedagógus közli a tanulóval, a büntető pontot beírja az elektronikus naplóba, indoklással és dátummal együtt. 17

18 2. A büntetőpont a szaktanár felajánlása alapján a táblázatban foglaltaknak megfelelően kiváltható. 3. A tanulót helytelen magatartása, tanulmányi kötelezettségének elmulasztása, a házirend előírásainak megszegése miatt az osztályfőnök közvetlenül is részesítheti szóbeli vagy írásbeli fegyelmező intézkedésben. 4. Ha a tanuló önként vállalt, vagy a közösség által rábízott feladatait rendszeresen nem teljesíti, a közösség az osztályfőnökkel való megbeszélés után a megbízatást visszavonhatja. 5. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, a jogszabályban meghatározott fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. Az eljárás módjára és formájára nézve a törvény rendelkezései az irányadók. 6. Az a tanuló, aki szándékosan vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, fegyelmi és/vagy kártérítési felelősséggel tartozik. 7. AZ ELEKTRONIKUS NAPLÓ HASZNÁLATA A tagintézményben elektronikus naplót használunk. Ennek vezetése a szaktanárok és az osztályfőnök feladata. Minden szülőnek joga van megismerni a gyermekét érintő információk eléréséhez szükséges belépési adatokat. Ezeket az adatokat a tanulói jogviszony létesítését követően 15 napon belül (a tagintézményi felvételi eljárás során felvett 9. évfolyamos tanulók esetén a tanév első szülői értekezletén) írásban kapják meg a szülők az osztályfőnöktől. A napló felületén megtekinthetőek a szerzett érdemjegyek, a hiányzással kapcsolatos adatok, a tanító pedagógusok neve, az osztály/csoport órarendje, illetve a jutalmazással és fegyelmezéssel kapcsolatos bejegyzések. 8. OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI, VIZSGAIDŐPONTOK Az osztályozó- és a javítóvizsgák részletes követelményei megegyeznek az adott tantágy adott osztálytípusra és évfolyamra vonatkozó, a tagintézmény pedagógiai programjában rögzített követelményekkel. A tanulmányok alatti vizsgák időpontjait a tanév elején elkészített Munkaterv tartalmazza. 18

19 Osztályozó vizsgára jelentkezni írásban lehet a kijelölt vizsgaidőpont előtt legalább 15 nappal. A jelentkezési lapot az osztályfőnöknek kell leadni. Az osztályozó vizsgák témakörei a házirend mellékletében találhatók meg. 9. A TAGINTÉZMÉNY MUNKARENDJE A kötelező tanítási órák órarend szerint 8 órakor kezdődnek, időtartamuk negyvenöt perc. A tanítási órák között szünetet kell tartani (kivéve, ha az oktatási cél ennek ellenkezőjét kívánja) Csengetési rend 1. 8:00 8: :55 9: :50 10: :45 11: :40 12:25 EBÉDSZÜNET 20 PERC 6. 12:45 13: :40 14: :35 15:20 A tagintézmény-vezető szükség esetén, adott tanítási napra ettő eltérő csengetési rendet is elrendelhet. Erről legalább egy nappal előbb köteles tájékoztatni a tanulókat. A tanulóknak elsőórájuk kezdete előtt kell az iskolába érkezniük; ezt követően az tagintézmény épületében, területén kötelesek tartózkodni a tanítás végéig. A tanuló tanítási idő alatt az tagintézmény épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén a tagintézmény-vezető vagy a tagintézmény-vezető helyettes engedélyével hagyhatja el. Becsengetést követően a tanulóknak a tanteremben vagy a szaktanterem előtt fegyelmezetten kell várakozniuk. Becsengetés után tanuló az tagintézmény folyosóin nem, csak a gyülekezésre kijelölt helyen tartózkodhat. 19

20 A tanóra kezdetén a hetes tájékoztatja a hiányzókról a szaktanárt, aki a hiányzás tényét a hiányzási napló megfelelő rovatában rögzíti. Ha csoportbontásban folyik az adott órán az oktatás, a szaktanár a hetessel a hiányzási naplót átküldi a másik csoportba Tanórai és egyéb foglalkozások rendje A tagintézményben tartott tanórák rendjét az Órarend tartalmazza. Az érvényes órarend megtekinthető az tagintézmény titkárnál, a tagintézmény honlapján, valamint az elektronikus napló felületén. A tagintézmény-vezető a tanórán kívüli tevékenységek listáját (tevékenység, nap, időpont, szaktanár, helyszín) minden tanév második tanítási hetében hozza nyilvánosságra. A lista az tagintézmény titkárnál és a tagintézmény honlapján tekinthető meg Szabadon választott foglalkozások A nem kötelező tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulók írásban jelentkezhetnek a foglalkozást tartó szaktanárnál. A szaktanár nyilvántartja a foglalkozáson résztvevők listáját. Jelentkezés a szabadon választott, egyéb foglalkozásokra, május 20-ig van lehetőség az osztályfőnöknél Az egyéb foglalkozások szervezeti formái: Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások (korrepetálás, közép- illetve emelt szintű érettségire való felkészítés): Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. Tagintézményi sportkör,tömegsport: Az tagintézményi sportkör tagja lehet az tagintézmény minden tanulója. Az tagintézményi sportkör és tömegsport csoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különböző sportágakban az tagintézményi, iskolák közötti és iskolán kívüli sportversenyekre. Szakkörök: A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az tagintézmény lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az tagintézmény nevelőtestülete dönt. 20

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48.

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Házirend A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Érvényességi terület: Az iskola területén, és minden iskolai rendezvényen. Érvényességi kör: Az iskola minden

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

Jelentkezés az érettségi vizsgára

Jelentkezés az érettségi vizsgára + A 2013/2014-es tanév SZÜLŐI INFO-ját azzal a céllal adjuk közre, hogy a tanév várható programjairól, törvényi változásokról, egyéb információkról tájékoztassuk Önöket. További információk olvashatók

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17.

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. H Á Z I R E N D Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. A házirend tartalma: Általános rendelkezések A tanuló jogai A tanuló kötelességei

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI Módosítva: 2014. október 13. FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez

Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez 1. Tanulói jogviszony 1.1. A tankötelezettség a szülő választása alapján iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Szülők Tanácsa

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Szülők Tanácsa Kissné Hegedűs Éva mb. igazgató részére Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai u. 6-14. Tárgy: házirend véleményezése. Tisztelt Igazgató Asszony! Köszönettel vettük a Batthyány Kázmér Gimnázium új házirendjének

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat - 1 - A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA 2014. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én 2014. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta az iskolaszék és a diákönkormányzat. 3700

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

AZ ALTISZ ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok

AZ ALTISZ ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok AZ ALTISZ ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL 2013 1. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

- A tanév első féléve 2015. január 16-ig tart. A szülők január 23-ig kapnak értesítést az első félév eredményéről.

- A tanév első féléve 2015. január 16-ig tart. A szülők január 23-ig kapnak értesítést az első félév eredményéről. + A 2014/2015-ös tanév SZÜLŐI INFO-ját azzal a céllal adjuk közre, hogy a tanév várható programjairól, egyéb információkról tájékoztassuk Önöket. További információk olvashatók az iskola honlapján: www.kolcsey-zeg.hu

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2013. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi

Részletesebben

A magántanulói jogviszony

A magántanulói jogviszony Magántanulói jogviszony jellemzői: A magántanulói jogviszony Beiratkozási kötelezettség. Félévkor és év végén osztályozóvizsga. A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Megilletik ugyanazok

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Az Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIRENDJE

Az Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIRENDJE Az Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIRENDJE 2015 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések 1.1 Az intézmény adatai... 3 1.2 A házirend személyi hatálya... 3 1.3 A házirend testületi hatálya... 3 1.4

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend valamennyi iskolapolgár (pedagógus, tanuló) számára szabályozza az együttműködés formáit. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket,

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma I. TANULÓI MUNKAREND 1. A házirend célja és tartalma 1. A házirend célja A tanulói házirendet az intézményvezető előterjesztésére a nevelőtestülete fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit:

Részletesebben

HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI

HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI 2012. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola tanulói házirendje

A Móricz Zsigmond Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola tanulói házirendje A Móricz Zsigmond Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola tanulói házirendje A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Móricz Zsigmond Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján.

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. HÁZIREND Kossuth Lajos Általános Iskola A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói

Részletesebben

Aranyi Imre intézményvezető

Aranyi Imre intézményvezető DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2015. augusztus 31. Hatálybalépés ideje: 2015. szeptember 01. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre intézményvezető 1 T A R

Részletesebben

A BARACSKAI KOZMA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat és a nevelőtestület.

A BARACSKAI KOZMA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat és a nevelőtestület. A BARACSKAI KOZMA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat és a nevelőtestület. 2014. 1 Tartalomjegyzék 1.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

DISCIMUS SZAKKÖZÉPISKOLA DEBRECEN OM: 100571 HÁZIREND 2013

DISCIMUS SZAKKÖZÉPISKOLA DEBRECEN OM: 100571 HÁZIREND 2013 DISCIMUS SZAKKÖZÉPISKOLA DEBRECEN OM: 100571 HÁZIREND 2013 Hatálybalépés ideje: 2013. március 26. Felülvizsgálat módja: évente, nevelőtestületi záróértekezleten; jogszabályváltozás esetén 1 A Discimus

Részletesebben

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 26. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 45. (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. )

A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. ) I. Általános rész A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. ) HÁZIRENDJE Iskolánk alapvető feladata a 6-14 éves korosztály oktatása,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE

CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE A CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE Összeállította: Imréné Lukácsi Ildikó igazgató CEGLÉD 2013. február Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A házirend

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től Tartalom: 1 A házirend hatálya, nyilvánossága, felülvizsgálata és módosítása... 3 2 Az iskola munkarendje:... 4 3 Az iskola helységeinek, berendezési tárgyainak,

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma A Povolny Ferenc Szakképző Iskola közzétételi listája a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján 23. (1). A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben

A Leopold Mozart Zeneiskola házirendje

A Leopold Mozart Zeneiskola házirendje A Leopold Mozart Zeneiskola házirendje Módosítva: Budaörs, 2009. szeptember 1. 1 Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai II. A Házirend hatálya, kihirdetése III. A Házirend jogi alapja IV. Diák érdekképviselet

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2013. március 26. Hatálybalépés ideje: 2013. szeptember 01. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre igazgató 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. Telefonszám:46/530-340 OM azonosító: 201410

Részletesebben

5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK... 14 5.1 A jutalmazás tartalma, formái... 14 5.2 A jutalmazás formái... 14 6 A TANULÓK FEGYELMEZÉS... 15 6.

5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK... 14 5.1 A jutalmazás tartalma, formái... 14 5.2 A jutalmazás formái... 14 6 A TANULÓK FEGYELMEZÉS... 15 6. Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1 Általános elvárások... 3 1.1.2 A házirend célja... 3 1.1.3 A házirend feladata... 4 1.2 A házirend szabályinak

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

TANDÍJ és TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

TANDÍJ és TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas Áchim András u. 1. TANDÍJ és TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 1-től Kerpits Miklós EKIF elnök Tóth Tibor Győző igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

HÁZIREND. Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola. Pribelszki János igazgató 2012.

HÁZIREND. Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola. Pribelszki János igazgató 2012. HÁZIREND Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola Pribelszki János igazgató 2012. HÁZIREND Jelen Házirend állapítja meg a Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola tanulói számára a jogok és kötelességek

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1. A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása, illetve a saját hatáskörben

Részletesebben

HÁZIREND (2009) A házirend célja és feladata

HÁZIREND (2009) A házirend célja és feladata HÁZIREND (2009) mely a BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a 30/2004. (X.28.) sz. OM rendelet előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

2015.09.25. OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK AZ OKTATÁSHOZ VALÓ JOG ÉS A TANKÖTELEZETTSÉG

2015.09.25. OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK AZ OKTATÁSHOZ VALÓ JOG ÉS A TANKÖTELEZETTSÉG JOGSZABÁLYI HÁTTÉR OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK AZ OKTATÁSHOZ VALÓ JOG ÉS A DR. JÁSPER ANDRÁS Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 25. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm, Iskola u. 3. HÁZIREND

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm, Iskola u. 3. HÁZIREND József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Üröm TARTALOMJEGYZÉK Bevezető rendelkezések 1. o. A házirend célja és feladata 1. o. A házirend hatálya 1. o. Jogszabályi vonatkozások

Részletesebben

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2012-2013 Régi és új jogszabályok A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 HÁZIREND Érvényes: 2014. 09. 15-től visszavonásig

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

A Leg a láb. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Házirendje

A Leg a láb. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Házirendje A Leg a láb Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás azzal a szándékkal jött létre, hogy lehetőséget nyújtsunk az esztétikai érzékenység, a szépre való

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás Előadó: Dr. Benczik

Részletesebben

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2008 Béri Balog Ádám Általános Iskola 9730 Kőszeg, Deák Ferenc u. 6. Tel: 94/360-055; Fax: 94/360-208 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2014 HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA

HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata... 4 2. A házirend hatálya... 5 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. Telefonszám:46/530-340 OM azonosító: 201410

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: Bn. Beírási napló étl. N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Tl. Törzslap sztl. B. Bizonyítvány szb. ig. igazgató aláírása eln. elnök

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE. 2013. Március 31.

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE. 2013. Március 31. A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE 2013. Március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja és feladata 3 A házirend hatálya 3 A házirend nyilvánossága 3 Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben