számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere g~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Diákok Sportegyesüete évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő szóó tájékoztatóró I. Tartami összefogaó A Kőbányai Diákok Sportegyesüete (a továbbiakban: KDSE vagy Egyesüet) 2013-ban működési kötségekre két megáapodás aapján összesen,5 miió forint támogatásban részesüt a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzattó (a továbbiakban: Önkormányzat).. A 65/2013. (II. 28.) KÖKT határozat aapján az Önkormányzat 10 miió forint támogatást nyújtott a KDSE részére. A támogatás céja a sportró szóó évi I. törvényben, az Önkormányzat sportta kapcsoatos feadatairó szóó 18/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendeetben, vaamint az Önkormányzat évekre vonatkozó Sportkoncepciójában fogat feadatok végrehajtása, ietve ennek eősegítése a KDSE keretében.. A KDSE- Hajdú Péter enök úr- határidőre eszámot a támogatással Az eszámoás kivonata az eőterjesztés 2. meékete. A részetes eszámoás- a terjedeme miatt- az Oktatási, Kuturáis és Civi Csoportná megtekinthető. A pénzügyi eszámoás aapját képező számaösszesítő fő soraibó megáapítható, hogy a KDSE a támogatást az aábbi kötségnemekre hasznáta fe:. Szeméyi juttatások 510 OOO Ft 2. Munkaadót terheő járuékok 181 OOO Ft 3. Éemiszer, étkezés OOO OOO Ft 4. Irodaszer, nyomtatvány Ft 5. Könyv, foyóirat beszerzés Ft 6. Szakmai anyag 27050Ft 7. Nagyértékű tárgyi eszköz Ft 8. Egyéb készet Ft 9. Igénybevett szogátatások Ft 10. Száítás-raktározás kötségei Ft. További doogi kiadások (kiküdetés, reprezentáció, adók, díjak) Ft 12. Edzőtábor (száás, étkezés, terembéret) Ft 13. Terembéreti d~j Ft Összesen: 10 OOO OOO Ft A támogatás fehasznáása megfee a támogatás céjának és a támogatási szerződésben fogataknak Étkezésre, éemiszervásárásra a támogatás egfejebb 0%-a fordítható. 2. A 345/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat aapján az Önkormányzat további 1,5 miió forint támogatásban részesítette a KDSÉ-t. A támogatás céja a KDSE működési kötségeihez nyújtott céjeegű támogatás vissza nem térítendő önkormányzati pénzeszközátadássa.

2 Az eszámoás kivonata az eőterjesztés 3. meékete. A részetes eszámoás- a terjedememiattaz Oktatási, Kuturáis és Civi Csoportná megtekinthető. A KDSE ezen támogatási ge is határidőre eszámot A támogatás az aábbi kötségnemekre kerüt fehasznáásra:. Éemiszer, étkezés 150 OOO Ft 2. Irodaszer, nyomtatvány Ft 3. Egyéb készet Ft 4. Igénybevett szogátatások Ft 5. Száítás-raktározás kötségei Ft 6. További doogi kiadások Ft (kiküdetés, reprezentáció, adók, díjak) 7. Edzőtábor (száás, étkezés, terembéret) Ft 8. Terembéreti d~j Ft Összesen: 1500 OOO Ft Ezen támogatási fehasznáása is mindenben megfee a támogatási szerződésben fogataknak A támogatássa történő tevékenységérő. eszámoás meett a KDSE részetes tájékoztatást adott a évi A 2012/2013-as bajnoki évben a Fővárosi Kosárabda Bajnokságban a KDSE csapatai stabiizáták pozíciójukat az 1-5. hey vaameyikének megszerzéséve. Kiemeten fogakoznak a 10 éves kor aatti gyerekekkel Foytatták a 2012-ben indított Kőbányai Kenguru Bajnokságot, ameyen 18 csapat több mint 2000 főve vett részt. Az Egyesüet központi bázisa a Zrínyi Mikós Gimnázium, aho hetente 18 edzés és hétvégenként mérkőzések zajanak. Több kerüeti átaános iskoában és az óvodákban is jeen vannak. Küöneges figyemet szentenek a hátrányos heyzetű gyerekekre, és biztosí~ák a nagycsaádos kedvezményeket. Az egészséges éetmódra neveés kapcsán tevékeny részesei a szabadidő sportoássa vaó etötésének. A nem igazot gyerekek száma 150 fő, 5 kerüeti oktatási intézményben 10 csoportta dogoznak, az intézményekke együttműködési szerződést kötöttek. A nyári időszakban a Baatonná edzőtáborokat tartanak. Rendszeresen szerveznek nemzetközi tomákat a küönböző korosztáyoknak ban is megrendezték a hagyományos Darázs-Kupát, vaamint a Kosárabda Akadémia névadója tiszteetére az I. Zsíros Tibor Kupát. A fővárosi kerüetek között egyedüiként aktív segítői a Kőbányán megrendezésre kerüő Adidas-streetba feszti vának. A szakmai beszámoó az eőterjesztés 4. meékete. Összegzésként emondható, hogy szakmai hátterének köszönhetőerr és a támogatás biztosítása révén a KDSE évben is nagymértékben hozzájárut az Önkormányzat Sportkoncepciójában megfogamazott céok megvaósításához a sportoási ehetőségek biztosításáva az amatőr és a versenysport terüetén egyaránt. A KDSE tevékenysége révén Kőbánya a kerüet határain tú is ismertté vát, hiszen az ésportoók kiemekedő tejesítménye nemcsak az Egyesüetük, hanem a kerüetünk hímevét is öregbíti. 2

3 Enök úr köszönetét fejezi ki az Önkormányzat számára a kapott támogatásért, amey hozzájárut a KDSE zavartaan működéséhez. II. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete meghozza az eőterjesztés. meékete szerinti határozatot. Budapest, február 10.. meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének.../2014. (II. 20.) határozata a Kőbányai Diákok Sportegyesüete évi támogatásának eszámoásáró Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a Kőbányai Diákok Sportegyesüetének a évi,5 miió forint támogatásró szóó eszámoását efogadj a. 3

4 t Q) 1. sz. meéket SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS) t 5/2013(11.21.) szám ú szerződés keretében biztositott "Egyesüet Müködési" támogatás fehasznáásáró Kedvezményezett neve: Kőbányai Diákok SE 1 ~ " "'~!Jeen eszámoás összeáítójának neve, teefonszáma, e-mai címe: IBiróné Lengye Magdona L _ Szerződés e: ~:o OOO OOO Ft t ' Eszámoandó támogatás e: 10 OOO OOO Ft ~ i "! - i Támogató töti ki! [Eszamoást eenőrizte: Dátum: c----~ 'aáírás: Száma bizonyat adatai A számán ra SzerzéSdéshez E ra szerepés meéketként csatot -ra E A bizonyatot bési a : ~ Termék Támogató töti KÖLTSÉGTERV fő ~ ~ Tejesítés kiáító (SzáiHtó) Száma e* támogatás g o Száma sorszáma Iszoigáitatás ki sorai ra dátuma neve (ehet (Ft) terhére 1/1 megnevezése rövidteni) eszámot "' kötségterv egyes fő soraiban igényet támogatás EőzéS részetek eszámoásáb an efogadott Támogatás ra eszámotösszesen Etérés e %- a KDSE Tápai edzésv. 120 OOO 120 OOO szeméyi juttatások KDSE Varga edzésv. 130 OOO 130 OOO KDSE Benesies edz. 100 OOO 100 OOO KDSE ifj.h.p.edzésv. 160 OOO 160 OOO NAV teefon e.-i hjár OOO NAV teefon szja OOO NAV teefon eo.-i hjár OOO NAV teefon szja OOO NAV teefon eo.-i hjár OOO NAV teefon szja OOO NAV teefon eo.-i hjár OOO Munkaadókat terheő NAV teefon szja OOO járuékok és szociáis NAV ekho 20% 102 OOO 102 OOO hozzájáruási adó NAV teefon eo.-i hjár OOO NAV teefon szja OOO NAV teefon eü.-i hjár OOO NAV teefon szja OOO NAV teefon eí..-i hjár OOO NAV teefon szja OOO NAV teefon eo.-i hjár OOO NAV teefon szja OOO 22. KA13/ "':" ~~ étkezés Éemiszer beszerzés 23. PFOSA ,étkezés Mákó Bt. étkezés AN2EA Pergapapír Kft irodaszer,nyomt VSZ ,01,09. Card ex kártya VSZ ,01,09. Cardex naptár OOO 181 OOO 1 OOO OOO OO! ~'~81: OOO -1 OOO 0!' :s:\1> iftt1 1. oda, összesen: 6

5 Széma bizonyat adatai Aszémén ev szerepő kötségterv Eőző Szerződéshez ~ ~ meéketként csatot A bizonyatot bő a egyes fő részetek Témogatésra Etérés ti :s Termék Témogató töti Tejesités kéitó (Széitó) Széma e témogatés soraiban eszémoéséb eszámot e %- KÖLTSÉGTERV fő ~!! Széma sorszéma szogétatés k!.s o déturna neve (ehet (Ft) terhére igényet an efogadott összesen a sorai : U megnevezése (.) rövidíteni) eszémot témogatés irodaszer, nyomtatvány beszerzés 27. TM 1 EA Jutek 21 Kft boriték AM7E Pergapapír Kft papír JY9EA BKSZ egyzökönyv 6 OOO 6 OOO 30. BI2EA Jutek 21 Kft papír ' AN2EA Pergapapr Kft béyegző / Tesco G. Kft festékpatron VL1EA BKSZ jegyzőkönyv 4 OOO 4 OOO 34. AN2EA Pergapapír Kft irodaszer / Lövi Viktor festékpatron OOO / Lövi Viktor pendrive / Vöröskö Kft. HP színes BI2EA Jutek 21 Kft fénymás papír PFOSA Kármán Tamásné darazsak füzet BI2EA Jutek 21 Kft fénymás papír / Lövi Viktor festékpatron 9 OOO 9 OOO 42. COPY Wa iitrade Copy Kft darázs f. nyom VL 1SA Kettner S.Kft tintapatron AN2EA Pergapapír Kft irodaszer / Lapker Zrt f:í(j " Könyv, foyóirat, egyéb 46. BI2EA Vezinfo kft szakkönyv 5 OOO 5 OOO információhordozó beszerzés o o hajtó és kenőanyag 47. NQ9LA Sportrekám Kft. sereg, figura '1 (i)\) szakmai anyag 48. XG1EA Sportrekám Kft okevé NQ9LA Sportrekám Kft. sereg, figura VL 1SA Kettner S.Kft 2 db aptop (1 kisértékű tárgyi eszköz / Drenea Kft kosárháó SA2012/ DrPhone Kft, mob.te.tartozék Magyar Teekom Adapter Magyar T.Nyrt teefon tör / Decathon sportruházat Média Markt Rádió OOO :jtj1 2. oda, összesen: 6

6 Száma bizonyat adatai A számán n szerepő kötségterv Eőző Szerződéshez 'E n1 'S E A bizonyatot bő a egyes fő részetek Támogatás ra Etérés meéketként csatot U 'js Termék Támogató töti Tejesités kiáitó (Száitó) Száma e támogatás soraiban eszámoásáb eszámot- e %- KÖLTSÉGTERV fő ~!! Száma sorszáma Iszoigáitatás ki! g o dátuma neve (ehet (Ft) terhére igényet an efogadott összesen a sora n U megnevezése U röviden i) eszámot támogatás... egyéb készet Média Markt eem OOO / Nova Gyógyszertár ragtapasz NQ9ED Két kaszás Kft sportcipő Magyar T.Nyrt teefon tör Decathon sportruházat Magyar T.Nyrt teefon tör UK1SA Shoebox KFT sportcipő / Chematis P.Kft. eukopast / Chematis P.Kft. ágyzseatin Magyar T.Nyrt teefon tör / Hervis Sport Kft. sprortruházat Decathon sprortruházat 27 OOO 27 OOO Ystie H.Kft. adapter Magyar T.Nyrt teefon tör VL 1SA Kettner S.Kft kábe,akku Magyar T.Nyrt teefon tör OQOEB Fekete Rudofné sprortruházat / Auchan M. Kft tabettok Magyar T.Nyrt teefon tör Magyar T.Nyrt teefon tör / Adidas Bud. Kft sportcipő Magyar T.Nyrt teefon tör Á13/ T azo Kft. hűtőmágnes Magyar T.Nyrt teefon tör i RLB-60 BT szaftver frissiés SS(:; 82. YK2EA Gyorstapaó Kft kucsmásoás AG7SA-A SR-Stúdió Bt. sportmez szit / Mister Minit kucsmásoás / Mister Minit kucsmásoás AN2EA Aranyama Kft. foto készíés PFOSA Pro-Expert Bt. szerz.szer. 130 OOO 130 OOO 88. PFOSA Tatár István oktatás 200 OOO 200 OOO MFC/ Men For Care Kft. sportorvosi e. 242 OOO 242 OOO 90. YK2EA Gyors T.Kft. kucsmásoás ML9EA Kőbánya SC sportszogátatás 12 OOO 12 OOO 92. VL 1SA Kettner S.Kft vírusirtó teep PFOSA Pro-Expert Bt. szerz.szer. 130 OOO 130 OOO 94. PF OSA Tatár István oktatás 200 OOO 200 OOO 95. LJ9SA G-Heim Bt, edzésvezetés 20 OOO 20 OOO (jtm 3. oda, összesen: 6

7 Száma bizonyat adatai A számán.! sze re p ő kötségterv Eőző Szerződéshez,., E E "' meéketként csatot A bizonyatot bő a egyes fő részetek Támogatás ra Etérés : 'IS Termék Támogató töti Tejesités kiátó (Száitó) Száma e* támogatás soraiban eszámoásáb eszámot e 1%- KÖLTSÉGTERV fő ~ e Száma sorszáma Iszoigáitatás ki!.s o dátuma neve (ehet (Ft) terhére Igényet an efogadott összesen a sorai "' megnevezése rövidíteni eszámot támogatás u 96. LJ9SA G-Heim Bt, edzésvezetés 20 OOO 20 OOO 97. WH1SA Tóth Tamás játékvezetés 5 OOO 5 OOO 98. PFOSA Tatár István oktatás 200 OOO 200 OOO 99. PFOSA Pro-Expert Bt. szerz.szer. 130 OOO 130 OOO 100. AJ7E-E P.B.T.E sportszogátatás 180 OOO 180 OOO 101. SU1SA Vizuáis T.Kft. fotó készíés XX2SA Menyhárt Ferenc játékvezetés WH1SA Tóth Tamás játékvezetés 8 OOO 8 OOO 104. AM8SB Bogdán A. sport.r.szerv. 30 OOO 30 OOO 105. PFOSA Tatár István oktatás 200 OOO 200 OOO 106. PFOSA Pro-Expert Bt. szerz.szer. 130 OOO 130 OOO 107. AJ7S P.B.T.E sportszogátatás 180 OOO 180 OOO 108. AM8SB Bogdán A. sport.r.szerv. 30 OOO 30 OOO 109. PF OSA Tatár István oktatás 200 OOO 200 OOO 110. AG7S-U Pro-Expert Bt. szerz.szer. 130 OOO 130 OOO 111. AJ7S P.B.T.E sportszogátatás 180 OOO 180 OOO 112. D GTS Hungary kft. domain igénybevett 113. AM8SB Bogdán A. sport.r.szerv. 30 OOO 30 OOO szogátatások 114. AG7S-U Pro-Expert Bt. szerz.szer. 130 OOO 130 OOO 115. VL 1 SA Tatár István oktatás 200 OOO 200 OOO 116. AJ7S P.B.T.E sportszogátatás 180 OOO 180 OOO Penta Únió továbbképzés V4269/ Vezinfo kft továbbképzés VL'EA Császóc Bt. kucsmásoás AJ7S P.B.T.E sportszogátatás 180 OOO 180 OOO Mister Mint kucsmásoás UI1LA Carous Chován Kft. könyvvizsgáat UI1LA Carous Chován Kft. könyvvizsgáat UI1LA Carous Chován Kft. könyvvizsgáat U1 LA Carous Chován Kft. könyvvizsgáat Magyar T.Nyrt teefondíj ,04.16 Magyar T.Nyrt teefondíj Magyar T.Nyrt teefondíj Magyar T.Nyrt teefondíj Magyar T.Nyrt teefondíj Magyar T.Nyrt teefondíj Magyar T.Nyrt teefondíj Magyar T.Nyrt teefondíj Magyar T.Nyrt teefondfj ~&1 4. oda, összesen: 6

8 Száma bizonyat adatai A számán.!! szerepő kötségterv Eőző Szerződéshez ~ ~ A bizonyatot bő a egyes fő részetek Támogatás ra Etérés meéketként csatot ~ Termék Támogató töti Száma e támogatás soraiban eszámoásáb eszámot e %- KÖLTSÉGTERV fő ~ 2! Tejesités kiátó (Szátó) Száma sorszáma Iszoigáitatás ki! s o dátuma neve (ehet (Ft) terhére igényet an efogadott összesen a sorai O C) megnevezése C) rövidíteni eszámot támogatás u ,31. C IB-Bank banki kötség C IB-Bank banki kötség C IB-Bank banki kötség C IB-Bank banki kötség C IB-Bank banki kötség C IB-Bank banki kötség C IB-Bank banki kötség C IB-Bank bankikötség C IB-Bank banki kötség C IB-Bank banki kötség / Magyar Posta evéfeadás Magyar Posta evéfeadás Baswe Hote parkoási d íj nm Száítás-raktározás, BKV Zrt. száítás kötségei "Star Bus "2000 Kft. száítás Dr.Tóth Idikó aáírás hit !' HU/03892/ MKOSZ játékengedéy / MOL autópáya matrica Tatárné Varga. kiküdetés VBEM Emberi E. Min. páyázati díj 3 OOO 3 OOO Tatárné Varga. kiküdetés ;f75/00034' MOL autópáya matrica / Dr.Tóth Idikó aáírás hit VBeM Emberi E. Min. páyázati díj 2 OOO 2 OOO 159. HU/ MKOSZ ifi.hajdu Péter kiküdetés Tápai Zsot kiküdetés további doogi / OMV aut. Matrica kiadások (kiküdetés, MKOSZ közig.díj 60 OOO 60 OOO reprezentáció, adók, Köb.Sp.Szöv. tagdfj 25 OOO 25 OOO díjak) Dr.Tóth Idikó aáírás hit H U/O 1282/ MKOSZ nevezési dfj HU/01322/ MKOSZ nevezési díj AM8SB Advantage SZ.S.E. nevezési díj 48 OOO 48 OOO Advantage Sz.S.E nevezési díj 56 OOO 56 OOO Tatárné Varga Ivett,.. ~... g'.. u Tatárné Varga Ivett,.,~,.,1~' u VL1EA BKSZ játékos eig. 3 OOO 3 OOO 173. HU/03205/ MKOSZ tagdíj OOO Lfti1 5. oda, összesen: 6

9 Száma bizonyat adatai A számán "' szerepö kötségterv Eőző Szerződéshez E "' meéketként csatot ra E A bizonyatot bő a egyes fő részetek Támogatás ra Etérés i/1 -~ Termék Támogató töti Tejesités kiátó (Szátó) Száma e támogatás soraiban eszámoásáb eszámot e/%- KÖLTSÉGTERV fő.:! i!! Száma sorszáma Iszoigáitatás ki! ~ o dátuma neve (ehet (Ft) terhére Igényet an efogadott összesen a sorai 1/) "' 1/) megnevezése.., rövidíteni) eszámot támogatás Dr.Tóth Idikó aáírási címpd HU/01 911/ MKOSZ átigazoás HU/02031/ MKOSZ edzöi eng BI2EA Tatabánya KK részvétei d íj 10 OOO 10 OOO 178. WH1SA Becsei G.edzöt. Tapoca e. tábor 88 OOO 88 OOO SSKCBKJUGO Kassa száás Edzőtábor (száás, 180. Ö Tapoca Város Önk. száásdíj étkezés, terem béret) 181. NQ9SB Gória Kft száásdíj Debr N B.Bogár Városi Ön terembéret TA13/ Tapoca Kft. terembéret 285 OOO 220 OOO /A/ Köb. Onkorm. terembéret 54 OOO 54 OOO 108 OOO 108 OOO Terembéreti díj /A/ Köb. Onkorm. terembéret 54 OOO 54 OOO o o ' '\,,! Afa-visszaigényés esetén a "Száma e" oszopban az Áfa néküi (nettó) et ke szerepetetn1. Összesen 10 OOO OOO o o o o 10 OOO OOO Auírott kedvezményezett kijeentem, hogy a támogatásként eszámot fenti a támogatási szerződésben fogataknak megfeeően kerüt fehasznáásra. Kijeentem, hogy a csatot bizonyatok másoatai az eredetive mindenben megegyeznek. Igazojuk, hogy a jegyzékben fogatak az érvényes pénzügyi és számvitei rendekezések szerint kerütek fehasznáásra, kifizetésre és könyveésre. u wm ""'''"1, o/d:! (cégszerű) aáírás (/tq 6. oda, összesen: 6

10 ~ ~~ t f 34!'/2013(VI.27.) ~ Kedvezményezett neve - - ~ ~-~---~KŐb á~~ioi.ik.~kse -- ~ ~ ci; Jeen eszámoas összeáítójának neve, teefonszáma, e-mai címe. S1.erződés e: 1-:szamoandó támogatás e. sz. meéket SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS) szám ú szerződés keretében biztosított "Egyesüet Működési" támogatás fehasznáásáró ~~~;~~:~e:~e~~a~~~~~~~6-~~~~ ' OOO Ft. -t_~o OOO_~~--~ ~ ~ ~ J Száma bizonyat adatai A számán "' Szerződéshez 'E.., E os szerepő meéketként csatot A bizonyatot bő a ~ Termék Támogató töti KÖLTSÉGTERV fő ~!!! Tejesités káitó (Száitó) Száma e* támogatás Száma sorszáma iszoigáitatás ki!.9 o sorai dátuma neve (ehet (Ft) terhére ~ ~ megnevezése röviditeni) eszámot sz< méyi juttatások Munkaadókat terheő járuékok és szociáb hozzájáruási adó kötségterv egyes fő soraiban igényet támogatás Támogató töti ki/ ""~-----~ fdszámoást eenőrizte: [Dátum: aáírás: Eőző részetek eszámoásáb an efogadott Támogatásra eszámot. összesen Etérés e % a '-"-----~--. o o o o., / Tesco G. Kft éemiszer f:temiszer beszerzés / Tesco G. Kft éemiszer ,étkezés 3. K Tortás Cukr.Kft. torta WH 1 SA Aranykonyha étkezés XX2SA EVI Kft. étkezés irodaszer 6. VSZ023494/ Cardex Kft üdvözőkártya ,nyomtatvány beszerzés Könyv, foyóirat, egyéb információhordozó beszerzés hajtó és kenőanyag kisértékű tárgyi eszköz Magyar T.Nyrt Te. Részet 5_~ OOO 150 OOO ## ###### o o o o, o O : u~ 1. oda, összesen: 2

11 Száma bizonyat adata A számán... Szerződéshez E... szerepő kötségterv Eőző meéketként csatot "" E A bizonyatot bő a egyes fő részetek Támogatás ra Etérés : 'IS Termék Támogató töti KÖLTSÉGTERV fő ~!! Tejesités kiáitó (Száitó) Száma e* támogatás Száma sorszáma ki!.9 o Iszoigáitatás sorai dátuma neve (ehet (Ft) terhére igényet an efogadott összesen a... "' megnevezése (.) "' röviditeni) eszámot támogatás 111\Cib'ICI VVIIIICVL soraiban eszámoásáb eszámot- e/%- egyéb készet 8. AINTP Te tartók / Decathon Min paánk Magyar T.Nyrt Te. Részet AJ7S P.B.T.E sportszogátatás 180 OOO 180 OOO igénybe vett 12. BI2SA Koncz S. e. v. szaftver jav. 25 OOO 25 OOO szogátatások SR-Stúdió Bt. sportmez szit Magyar T.Nyrt teefondíj "Star Bus "2000 Kft. száítás Száítás-raktározás, kötségei ########### további doogi kiadások (kiküdetés, reprezentáció, adók, díjak) 16. HU/03204/ MKOSZ nevezési díj !.... \'.. Edzőtábor (száás, 17 TA 13/ Tapoca Kft. terembéret 285 OOO étkezés, terembéret j Terembéreti díj 18 UK1SA Gimn.G.Szerv. terembéret o. O i *X.c... =--- :_..:..,~~ -...,_ g p g p n~,_"._. ',,. '.j)',j i j\'1'.''.:. ', 1 1 ' _d'" 1 ;,.);.~ ::) }! ;,!; ' d, "' (. '''' Összeseni ooo o o o o ooo Auírott kedvezményezett kijeentem, hogy a támogatásként eszámot fenti a támogatási szerződésben fogataknak megfeeően kerűt fehasznáásra. Kijeentem, hogy a csatot bizonyatok másoatai az eredetive mindenben megegyeznek Igazojuk, hogy a jegyzékben fogatak az érvényes pénzügyi és számvitei rendekezések szerint kerütek fehasznáásra, kifizetésre és könyveésre. IT>i<'>m B,d,poot, ,...,... "y~... """.. " (cégszerű) aáirás 2. oda, összesen: 2

12 KŐBÁNYAI DIÁKOK SPORTE'GYESÜLETE ZSÍROS TIBOR KOSÁRLABDA AKADÉMIA 1103 BUDAPEST, Kada utca TELEFON: Bankszámaszám: E-mai: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Tárgy: Beszámoó a évi eszámoáshoz Sportegyesüetünk az önkormányzattó két részetben kapott támogatás pénzügyi eszámoását az aábbiszöveges beszámoóva egészítern ki: A 2012/2013-as bajnoki évben a fővárosban stabiizátuk pozíciónkat, átaában az 1-5 hey vaameyikét szerezték meg csapataink. Nagy hangsúyt fektetünk az együttműködő egyesüetekke vaó közös munkára, programokon vaó részvétere. A nyári időszakban rendszeresen nemzetközi tornákat is szerveztünk a küönböző korosztáyoknak. Kiemeten kezetük a tíz éves kor aatti gyerekek mindkét nemben történő fogakoztatását. Ennek érdekében ún. Kenguru-tornákat szerveztünk, foytattuk a tavay beindított Kőbányai Kenguru Bajnokságot két csoportban 18 csapat részvéteéve. Jeeneg a 2002-ben és utána szüetett ányok és fiúk akotta vegyes csapatok több mint 200 főve vesznek részt a mérkőzéseken. A kőbányai csapaton kívü egy szovák és 12 kerüeten kívüi csapat is szerepe a bajnokságunkban. Az itt fefedezett tehetségeket rendszeresen fogakoztatjuk versenyző csapatainknál Ezen kívü a kerüetben több fogakozást szervezünk - átaában a reggei órákban - heti két vagy több akaomma. Egyesüetünk központi bázisa a Zrínyi Mikós Gimnázium, aho hetente 18 edzés és hétvégenként mérkőzések zajanak. A Szent Lászó Gimnáziumban akár két páyán is foyhatnak az edzések, így a csoportok étszámátó függően 8-16 edzésheyünk van. A kerüeti átaános iskoákban jeeneg 10 (min. 20 edzés) csoportunk működik és a kerüeti óvodákban is jeen vagyunk. Csapataink részére uszodai fogakozásokat, atétikai edzéseket és kondicionáási ehetőségeket tudtunk szervezni együttműködési megáapodásainknak köszönhetően. Küöneges figyemet szenteünk a hátrányos heyzetű gyerekekre, akikke Kőbányán sajnáatos módon nagy étszámban taákozhatunk. A gazdasági váság hatására étszámuk egyébként érezhetően megnövekedett. Heyzetük kezeéséhez fehasznájuk a kerüeti eséyegyenőségi tervet és programot is, részükre - miként a nagycsaádosok részére- kedvezményeket biztosítunk. A nem igazotak száma a küönböző iskoákban 150 fő, ők eőkészítő csoportokban sajátítják e a sportág aapjait az együttműködő oktatási intézmények diáksport csoportjaiban. A kerüetben jeeneg öt oktatási intézményben (Kada Miháy Átaános Iskoa, Harmat Átaános Iskoa, Szent Lászó Átaános Iskoa, Keresztury Dezső Átaános Iskoa, Széchenyi István Átaános Iskoa) 10 sportcsoportta dogozunk együttműködési szerződés aapján.

13 Minden nyáron szervezünk minden korosztáy számára a versenyidőszak eőtt edzőtáborozást a Baatonná, aho a kosárabda-ehetőségen kívü úszó és atétikai fogakozásokat is biztosítunk sportoóinknak, vaamint a természeti környezetben végezhető edzésmunka is kihasznáásra kerü. Itt a csapatok kohézióját is erősítjük. Az emút években már a nyár foyamán is szervezünk táborokat, aho esősorban az egyéni képzésre, a 2-3 ember kapcsoatának oktatására heyezzük a hangsúyt. Ezen kívü csapat tesztek és femérések is szerepeinek a programban. Megrendeztük a hagyományos Darázs-Kupát és akadémiánk névadójának tiszteetére az. Zsíros Tibor Kupát. Az egészséges éetmódra neveés kapcsán tevékeny részesei vagyunk a szabadidő sportoássa vaó eitötésének terjesztésében. Ennek érdekében jeeneg a kerüeti iskoák bevonásáva tartunk az iskoákban sportfogakozásokat, vaamint aktív segítői vagyunk- a fővárosi kerüetek között egyedüiként -a Kőbányán évenként megrendezésre kerüő adidas-streetba fesztivának. Fontosnak tartjuk a rendszeres nemzetközi megmérettetést, ezért - esősorban a környező országokban - aakítottunk ki kapcsoatokat a BK Levice, az SBS Ostrava, a BK Detva és Kassa csapataiva, akikke együttműködünk a szakemberképzés terüetén, vaamint rendszeresen részt veszünk nemzetközi tornákon. Az önkormányzati támogatást fenti tevékenységek finanszírozására hasznátuk fe. Budapest, január 17. enök

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselötestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselötestülete Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ---számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Torna Cub 2014. évi támogatásának eszámoásáró I. Tartami

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere 'i ---számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszgátatási Bizttság részére a Kőbányai Sprtegyesüetek és Sprtszervezetek Szövetsége 2014. évi támgatásának

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere {'' G1. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sprtegyesüet 2013. évi támgatásának eszámásáró és az Egyesüet

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

;J H /1. szám ú előterjesztés

;J H /1. szám ú előterjesztés ;J H /1. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységérő szóó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

_L. számú előterjesztés

_L. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere _L. számú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére az erdei iskoa, nyári tábor, vándortábor 201. évi támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

Kőbányai Kenguru Kupa. Versenykiírás 2016/2017.

Kőbányai Kenguru Kupa. Versenykiírás 2016/2017. ZSÍROS TIBOR KOSÁRLABDA AKADÉMIA KŐBÁNYAI DIÁKOK SPORTEGYESÜLETE Kőbányai Kenguru Kupa Versenykiírás 2016/2017. 2016/2017. KŐBÁNYAI KENGURU KUPA 2. 1. A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető.

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető. {) ( számú eőterjesztés Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Havasi Gyopár Szociáis, Egészségügyi, Kuturáis, Segítő Közhasznú

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

J,j. számú előterjesztés

J,j. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere, ;L J,j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Törekvés Sprtegyesüet 2013. évi támgatásának eszámásáró és az Egyesüet

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Törekvés Sportegyesület 2014. évi támogatásának elszámolásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Törekvés Sportegyesület 2014. évi támogatásának elszámolásáról Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszgátatási Bizttság részére a Törekvés Sprtegyesüet 2014. évi támgatásának eszámásáró I. Tartami összefgaó

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tájékoztatás a Képviseő-testüet részére a közétkeztetés színvonaának értékeésérő A neveési-oktatási intézmények féévenként trasos értékeést

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

_E_is_. számú előterjesztés

_E_is_. számú előterjesztés _E_is_. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a civi szervezetek 2014. évi támogatásának

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés J~!f. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. évi tevékenységérő

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik/. sz.: 1.43112012. Eőadó: Beanka Zso Me: 1 db bes=ámoó Postacím: 5601 Pf II2. Teefon: (66) 523-801 Teefax: (66) 523-804

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete 16/2011. (.I. 1&) önkrmányzati rendeete az Önkrmányzat 2010. évi kötségvetési beszámójáró és zárszámadásáró Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö:

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö: BUDa Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpogármester-heyettes iiii Ii ~ 1111111111111111111111111~ 1111111111111111111 "1 000057212259" F. Kgy. 2014 FEBR 2 6. ikt. szám: FPH039/31-1912014 tárgy:.

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben