Vállalkozási szerződés,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási szerződés,"

Átírás

1 Vállalkozási szerződés, amely létrejött egyrészről: másrészről: név: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal cím: Budapest XIV. Columbus u adószám: számlaszám: Magyar Államkincstár mint Megrendelő képviseli: Szabados Gábor, elnök név: Fehérép Kft. cím: 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13. cégjegyzékszám: adószám: számlaszám: mint Vállalkozó képviseli: Horváth Attila, ügyvezető igazgató között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett: 1. A Vállalkozás tárgya: Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Columbus utca szám alatti székháza nyílászáróinak cseréje beruházásának megvalósítását. 2. Vállalkozási díj, fizetési feltételek 2.1. A vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált bekerülési költség, mely tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításához szükséges kivitelezési munkák teljes költségét, beleértve a megvalósításra vonatkozó valamennyi járulékos munkát és annak díját, az egyéb járulékos költségeket, a megvalósítással kapcsolatos adott esetben felmerülő valamennyi adót, díjat, egyéb költséget: Nettó vállalkozói ár: Ft ÁFA: Ft Bruttó vállalkozói ár: Ft Azaz bruttó Hatvannyolcmillió- kilencszáztizenhatezer-kétszázharminchét forint egyösszegű átalányár A szerződés módosítására, így vállalkozói ár esetleges módosítására, kizárólag a Kbt. előírásai szerint kerülhet sor Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó szerződésszerű teljesítés esetén egy részszámlát (melyet el kell látni részleteket tartalmazó dokumentumokkal) nyújthat be a műszaki ellenőr általi teljesítésigazolását követően. 1

2 2.4. A Szerződésben rögzítettek szerinti elszámoláshoz teljesítésigazoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja, és amit a műszaki ellenőr szükségesnek tart a részszámla igazolásához A végszámlát műszaki ellenőr általi teljesítésigazolást, illetve az elkészült teljes mű befejezés igazolását követően jogosult a Vállalkozó benyújtani a Megrendelőnek. 2.6 A befejezés igazolása a 100 %-os műszaki készültség esetén, a műszaki átadásátvételi eljárás sikeres lezárását követően állítható ki. A befejezés igazolásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel és a felvonulási terület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása. 2.7 A Vállalkozónak a végszámlát el kell látnia a részleteket tartalmazó dokumentumokkal olyan formában, ahogyan azt a műszaki ellenőr előírja, amelyek igazolják: a szerződésszerűen elvégzett összes munka végső (teljes) értékét a Hiánypótlási Igazolásban rögzített időpontig, a műszaki ellenőr felmérése és jóváhagyása alapján Ha a műszaki ellenőr nem ért egyet vagy nem tudja igazolni a végszámlát, akkor további 10 nap időtartamon belül a Megrendelővel és a Vállalkozóval közös egyeztetéseken kell tisztáznia a vita tárgyát. Megegyezés hiánya esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő által jóváhagyott műszaki ellenőri utasítás szerinti a végszámlát összeállítani és 5 napon belül megküldeni. A Vállalkozónak jogában áll, hogy a műszaki ellenőr által el nem ismert követeléseiről egy külön számlát állítson ki, és legkésőbb a végszámlával egy időben benyújtsa azt A végszámla benyújtásakor a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni egy másolati példánnyal a műszaki ellenőr részére is egy írásbeli nyilatkozatot, amelyben megerősíti, hogy a végszámla összege tartalmazza a teljes körű végelszámolást, amely a Szerződésből eredően a Vállalkozó számára esedékes A Megrendelő a Szerződés rendelkezései szerint kiállított végszámlát a teljesítéstől számított amennyiben a megfelelő teljesítésigazolás rendelkezésre áll, 30 napon belül átutalással egyenlíti ki Vállalkozó bankszámlájára A szerződésnek megfelelően benyújtott végszámla elfogadása kizárja az utólagos pénzügyi követeléseket A Megrendelő nem teszi lehetővé a rész-/végszámla engedményezését/faktorálását. 3. A Teljesítési határidők A Felek a következő teljesítési határidőkben állapodnak meg: Vállalt teljesítési határidő: 2010/08/21. (év/hó/nap) 2

3 4. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 4.1. A Megrendelő a hatályos szabályozásnak megfelelő, illetve szükség szerinti műszaki ellenőrt biztosít a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a tervdokumentációnak és az előírásoknak megfelelően történik-e. Az ellenőrzés tényét, valamint észrevételeit a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti. Ha a műszaki ellenőr azt tapasztalja, hogy naplóbejegyzése ellenére a Vállalkozó megsérti a munka- és tűzvédelmi előírásokat, azt jelezheti, illetve jelezni köteles az illetékes hatóság részére. Súlyos esetben megtilthatja a szabályt sértő dolgozók munkaterületre belépését, valamint a munkavégzést felfüggesztheti A Megrendelő csak az érvényes magyar nemzeti szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesítést fogad el A Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egyidejűleg írásban közölni azokat a helyi különleges vagy kivételes szabályokat és előírásokat, amelyeket a Vállalkozónak figyelembe kell vennie. 4.4 A Megrendelő jogosult közegészségügyi és járványügyi különleges események bekövetkezése esetén maximum 30 napra a Vállalkozó munkavégzését felfüggeszteni. A Vállalkozó a felfüggesztés miatt többlet költségigényt nem érvényesíthet. 5. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 5.1 A Vállalkozó a munkakezdést, valamint a felelős műszaki vezetőjének adatait köteles bejelenteni a területileg illetékes hatóságnak. Köteles figyelembe venni, hogy a kivitelezés során a lakókörnyezet nyugalmát nem zavarhatja. Ennek biztosítása érdekében köteles minden olyan intézkedést megtenni, amivel a lakókörnyezet nyugalma biztosítható. 5.2 A munkák megkezdésekor telepített ideiglenes létesítményt, legyen az bármilyen természetű és a helyszínen bárhol szükséges, a Vállalkozónak kell megterveznie, és azt a kivitelezés megkezdése előtt a Megrendelő képviselőjének jóváhagyásra be kell nyújtania. Minden felelősséget és költséget a Vállalkozó visel az ilyen ideiglenes létesítményekkel kapcsolatban. 5.3 A Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig a kivitelezési terület őrzéséről és a vagyonvédelemről köteles gondoskodni. 5.4 A Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásáról. 5.5 A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadásakor megkezdeni, és egyidejűleg az Építési Naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani. Minden fontos adatot, amely az építkezéssel kapcsolatos, be kell vezetnie az Építési Naplóba. Az Építési Napló vezetésével kapcsolatban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. 3

4 5.6 A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő képviseletében eljáró személyek részére az építési területre való bejutást, és ott a biztonságos információszerzést és ellenőrzést. 5.7 A Vállalkozó kötelezettsége saját költségén az építési beruházás idejére megszervezni saját igényének megfelelő - elektromos energiát, - ivóvizet, - csatorna használatot, valamint minden egyéb kommunális és szociális ellátást is. Ajánlatkérő biztosítja a rendszeréhez való csatlakozás lehetőségét. 5.8 A Vállalkozó köteles a munkákat a munkanemekre vonatkozó Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben elvégezni, így vállalási összege is I. osztályú teljesítésre vonatkozik. A Vállalkozó köteles tanúsítani az elvégzett munka minőségét. 5.9 A Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt és a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, amelyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során a Megrendelőnek vagy harmadik félnek okozott, függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni A Vállalkozó köteles a munkaterületen tevékenykedő összes vállalkozó munkáját összehangolni és biztosítani a megfelelő feltételeket A Vállalkozónak a szerződéskötés napján a szerződés összegével azonos összegre és a munkavégzés teljes időtartamára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. A felelősségbiztosítási kötvény meglétét hitelt érdemlően kell igazolni Az építési munka ideje alatt az építési területet anyagtárolás, deponálás stb. számára igénybe venni csak a szükséges mértékben lehet. A meglévő közlekedési útvonalakon a gépjárművek csak rakodás idejéig tartózkodhatnak A bontott anyag és építési törmelék elszállítása, valamint a szállítási és lerakási díj költségének megfizetése a Vállalkozót terheli. A Vállalkozó az anyag lerakását a Megrendelővel egyeztetni köteles A Vállalkozó jogosult a - nyertes ajánlata szerint - alvállalkozókat alkalmazni. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Megrendelő az alvállalkozó részére további alvállalkozó igénybevételét nem engedélyezheti! 5.16 A Vállalkozó garantálja, hogy a teljesítésben résztvevő valamennyi munkavállaló érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkezik. 4

5 5.17 A Vállalkozó feladata a kiviteli terv, az ajánlatkérési dokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó által benyújtott költségvetés tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget. A kiírásban nem szereplő, de az üzemszerű működtetéshez nélkülözhetetlen műszaki szükségességből adódó munkák költsége az ajánlati ár részét képezik A szerződés tárgyához kapcsolódó pótmunkákat a Vállalkozó köteles a Megrendelő előzetes engedélyét követően elvégezni, és a pótmunkák díját tételes költségvetéssel alátámasztani, amelyek díjtételei megegyeznek az ajánlatban szereplőkkel. Ha abban nem szerepel díjtétel, akkor az alkalmazandó rezsióradíj egyezik meg az ajánlatban szereplővel. 6. Jótállás 6.1 A Vállalkozó az elvégzett munkára (és a kötelező műszaki alkalmassági idő figyelembevételével a beépített anyagokra) ezen ajánlata alapján összesen 120 hónap teljes körű jótállást vállal. A jótállási határidő a sikeres átadás-átvétel napjával kezdődik. 6.2 A Vállalkozó által vállalt jótállási időszakon belül előforduló hibákat a Vállalkozó köteles a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül kijavítani és a kijavításra a Megrendelővel egyeztetett határidőt rögzíteni. A szerződésben meghatározott jótálláson felül az elkészült művet a kötelező műszaki alkalmassági időre szóló szavatosság is biztosítja. 6.3 A Vállalkozó a jogszabályokban foglalt szavatosság vállalására köteles. 7. Jótállási biztosíték 7.1. A Megrendelő jótállási biztosíték nyújtására tart igényt, melynek mértéke Ft, azaz Egymillió forint. A jótállási biztosíték teljesíthető az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő átutalással, ajánlatkérő nevére szóló feltétel nélküli kizárólagos bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. A jótállási biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától kezdődően a jótállási időtartam végéig kell fennállnia, melyet a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában kell a nyertes ajánlattevőnek dokumentáltan biztosítania. 7.2 A jótállási biztosíték szolgál a Megrendelő biztosítékául arra az esetre, ha a Vállalkozó nem tudná, vagy nem akarná elvégezni a megállapított jótállási körbe tartozó hiányosságokat. A Megrendelő a jótállási biztosíték összegét - tekintet nélkül a Vállalkozó vagy bárki más ellenvetésére igénybe veheti, ha a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségét. 8. Kötbér A kötbér - mint szerződést biztosító mellékkikötés - elsődlegesen a kárátalány szerepét tölti be. A Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kötbéren felüli kártérítési igényét a Vállalkozóval szemben érvényesítse. 5

6 8.1 Késedelmi kötbér Ha a Vállalkozó elmulasztaná, hogy befejezze a vállalt kötelezettségeinek teljesítését a Szerződésben rögzített véghatáridőre, akkor Ft/nap, azaz Kétszázezer forint/nap késedelmi kötbért köteles fizetni a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik a vállalt befejezési határidő és az átadás-átvételi igazolás szerinti tényleges befejezési időpont között. A késedelmi kötbérek összesített legmagasabb mértéke a teljes vállalási díj bruttó ellenértékének, mint kötbéralapnak a 20%-a. A Vállalkozó a végszámláját a kötbér összegével csökkentett értékkel nyújthatja be a Megrendelőnek. Az átadás átvételi eljárás megkezdése nem jelent részleges teljesítést, a használatbavételi engedély (ha azt jogszabály előírja) átadásáig, illetve a sikeres átadásátvétel időpontjáig a késedelmi kötbér jár. 8.2 Meghiúsulási kötbér A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke: ,- Ft, azaz Négymillió-ötszázezer forint. 9. Műszaki átadás-átvétel 9.1 A teljesítés szakaszos átadás-átvételi eljárással történik. 9.2 A műszaki átadások időpontját a Vállalkozó tűzi ki, ha a szerződés szerinti teljesítés megtörtént és a továbbépítés vagy a rendeltetésszerű használat feltételei biztosíthatóak. Az átadások időpontja előtt legalább 15 nappal előbb kell értesíteni a meghívottakat. 9.3 A műszaki átadás megkezdése előtt három nappal a Vállalkozónak a Megrendelő részére át kell adnia a szerződés szerinti minőségtanúsításokat a megfelelő bizonylataival és mellékleteivel együtt. 9.4 A műszaki átadás előtt három nappal a Megrendelő részére át kell adni az átadási (megvalósulási) tervdokumentációt 5 példányban az összes mellékleteivel együtt. Ha a Vállalkozó az átadási tervdokumentációt a Megrendelő felszólítása ellenére nem készíti el, a Megrendelőnek jogában áll saját hatáskörében a Vállalkozó költségén elkészíttetni. 9.5 A műszaki ellenőr köteles az elvégzett munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Ha a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, a Megrendelő az átadásátvételt megtagadhatja. Ez esetben a Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni. 9.6 A Vállalkozó javítási kötelezettsége teljesítéséhez köteles póthatáridőt megjelölni, és egyeztetni, ezen időtartamon belül köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti 6

7 a műszaki ellenőrt, amikor a hiányosságok pótlásra vagy a hibák kijavításra kerültek. Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti a jótállási biztosíték terhére. 9.7 Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 9.8 A műszaki átadás-átvétel lezárásától számított egy éven belül utó-felülvizsgálati eljárás keretében bejárás lefolytatására kerül sor. A Megrendelő a műszaki ellenőr bevonásával készíti elő az eljárást és hívja meg arra az érintetteket. 9.9 Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a rendeltetésszerű használatot. A hiánypótlási munkák átadás-átvételére, a hibás és késedelmes teljesítésre a szerződés vonatkozó kikötései érvényesek A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétellel teljesít. 10. Egyéb feltételek 10.1 A Felek a szerződés teljesítése folyamán kötelesek együttműködni és egymást minden olyan körülményről értesíteni, ami a szerződés szerinti teljesítéssel kapcsolatos, különösen az ütemes teljesítést akadályozó vagy a költségeket befolyásoló körülményekkel kapcsolatban A Megrendelő megszüntetheti a szerződést részben vagy egészben minden jogi eljárás és következmény nélkül, ha a Vállalkozó csődbe megy, vagy csődeljárás bírósági határozat következtében elveszti rendelkezési jogát A Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését felfüggeszteni. Ilyen esetben a Vállalkozó kötelessége a) azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és mértékben, b) felfüggesztett munkával kapcsolatban csak az értesítésben kívánt mértékben adni ki további megrendeléseket vagy szerződéseket anyagok szolgáltatások és létesítmények beszerzése céljából. (c) sürgősen megtenni minden ésszerű erőfeszítést az összes megrendelés, alvállalkozói szerződés és bérleti megállapodás felfüggesztéséért oly módon, hogy a feltételek kielégítőek legyenek a Megrendelő számára és olyan mértékben, amelyek a felfüggesztett munka végrehajtására vonatkoznak A Megrendelő jogosult a szerződést részben vagy egészben felbontani, ha a Vállalkozó: - olyan munkát végez, amely nem elégíti ki a szerződés követelményeit, - nem tartja be a szerződés ütemtervét vagy abban annyira nem mutat előrehaladást, hogy veszélyezteti a szerződés teljesítését. - Ha az előbbiek közül bármelyik fennáll, a Megrendelőnek írásban kell közölnie a Vállalkozóval azt a szándékát, hogy mulasztás miatt felbontja a szerződést, valamint indokait. 7

8 10.5 Mulasztás miatti felbontás után a Vállalkozó kötelessége: - azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és terjedelemben, - nem ad ki további vásárlási megrendeléseket vagy szerződéseket a beszüntetett munka végrehajtásával kapcsolatban, - minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása, karbantartása és átadása a Megrendelőnek, melyeket a Vállalkozó szállított, vagy a Megrendelő biztosított a munka végzéséhez, - együttműködés a Megrendelővel az információ átadásában és a félbeszakított munkák elrendezésében, így mérsékelve a károkat, - a Megrendelő egyéb ésszerű kérésének kielégítése a félbeszakított munkával kapcsolatban, - továbbra is a szerződés feltételei szerint eljárni a munka olyan részein, amelyekre nem vonatkozik a felbontás Jelen szerződés a közbeszerzési eljárás dokumentumaival (ajánlati felhívás, dokumentáció és mellékleteik, ajánlat és mellékleteik) együtt érvényes, és ezek a szerződés részét képezik Vitás kérdések rendezésében Felek egyezségre törekednek, és megkísérlik vitáikat egyeztetéseken keresztül rendezni akár választott békéltető szakértő bevonásával A szerződés kapcsán keletkezett és a nem rendezhető viták esetében Felek alávetik magukat Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 11. Kapcsolattartás A szerződő Feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka tekintetében. A képviselő jogosult eljárni Felek nevében a szerződés tárgyát képező munkát érintő összes ügyben. Megrendelő képviselői: Neve: Mizák Éva osztályvezető Címe: 1145 Budapest, Columbus utca Tel.: (06-1) Műszaki ellenőr neve: VOLMER Német - Magyar Szervező, Tervező és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.; képviseli: Völgyi Gábor ügyvezető Címe: 1113 Budapest, Villányi út 54. Tel.: (1) Fax: (1) Vállalkozó képviselői: Neve: Horváth Attila Címe: 8000 Székesfehérvár, Sziget utca 13. Telefon: 22/ Az építés felelős műszaki vezetője: Sipos Tamás Címe: 8000 Székesfehérvár, Budai u Telefon:22/ Vállalkozó helyszíni építésvezetője: Lingurár Zalán Címe: 8000 Székesfehérvár, Budai u Telefon: 22/

9

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (Székhelye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., telefon és telefax száma: 06-29-462-101,

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviselő: Fodor Zoltán polgármester) mint

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre amely létrejött egyrészről Jánoshida Község Önkormányzata Székhelye: 5143, Jánoshida, Fő út. 28. Telefonszám: 57/558-060 Telefaxszám: 57/558-061

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

2 3. Teljesítési határidők A kivitelezés kezdésének időpontja: augusztus 30. A befejezési határidő: október 31. Vállalkozó köteles a szerz

2 3. Teljesítési határidők A kivitelezés kezdésének időpontja: augusztus 30. A befejezési határidő: október 31. Vállalkozó köteles a szerz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelő,

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Parád Nagyközség Önkormányzata (adószáma: 15379298-2- 10 képviseli: Nagy Oszkár polgármester) mint Építtető, valamint

Részletesebben

Tárgy: Közbiztonsági Központ kialakítása Melléklet : szerződés tervezet

Tárgy: Közbiztonsági Központ kialakítása Melléklet : szerződés tervezet Ügyiratszám: Tárgy: Közbiztonsági Központ kialakítása Melléklet : szerződés tervezet Tisztelt Képviselő-testület! A régi vízmű épületének átalakítási munkáira 2016. június 23-i Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint....

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint.... VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről......, mint Megrendelők Valamint.... Vállalkozó cégjegyzékszáma: Cégjegyzéket vezető bíróság: Adóazonosító szám: Bankszámla szám: mint Vállalkozó között

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cég neve: Szent István Egyetem Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Bankszámlaszám: 10032000-00282826-00000000 Képviselve: Dr. Solti László rektor

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll.

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. amely létrejött egyrészről Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. Tel: 4378-647 Képviselő: Szepessy

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. Az Árpád utca korszerűsítése Balatonfűzfőn 2010. Előzmény: Megrendelő, mint ajánlatkérő 2009/06/11 (év/hó/nap) hirdetmény

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére.

b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK 02. RÉSZ amely létrejött egyrészről Név: Óbudai Egyetem Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b Telefon: 06-1-666-56-31 Adószám: 15773063-2-41 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS E szerződés egyrészről Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelő, (képviseletében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc. u. 35. Képviseli: Sisák Imre polgármester Tel: 0632-460-753 Fax: 0632-460-918 Adószám: 15450827-2-12

Részletesebben

Nyírbátor, Ipari park bővítése, utak kiépítése megnevezésű munkálatok KIVITELEZÉSÉHEZ

Nyírbátor, Ipari park bővítése, utak kiépítése megnevezésű munkálatok KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a Nyírbátor, Ipari park bővítése, utak kiépítése megnevezésű munkálatok KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely egyrészről Nyírbátor Város

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Megrendelő ny. száma: MO/16/ 2011. ikt. száma: I/ 4676/2011. Szállító ny. száma: ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS T a r t a l o m 1./ A szerződés tárgya 2./ Teljesítés helye 3./ Teljesítési határidő 4./

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Nyírbátor északi városrészének rehabilitációja elnevezésű projektben meghatározott kertépítési munkálatokhoz

Nyírbátor északi városrészének rehabilitációja elnevezésű projektben meghatározott kertépítési munkálatokhoz V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a Nyírbátor északi városrészének rehabilitációja elnevezésű projektben meghatározott kertépítési munkálatokhoz.váll.szerzérv V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

"Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u.

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 Cseh 92 Kft 9371 Vitnyéd, Szt. Antal u. 16 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely

Részletesebben

Nyírbátor, Fáy, Füveskert, Szentvér utcák felújítása KIVITELEZÉSÉHEZ

Nyírbátor, Fáy, Füveskert, Szentvér utcák felújítása KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a Nyírbátor, Fáy, Füveskert, Szentvér utcák felújítása KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely egyrészről Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

On-line értesítés:

On-line értesítés: Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban : VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban amely létrejött egyrészről Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. adószáma: 15344571-2-04

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., képviseli: Dr. Kálmán András polgármester, bankszámla szám: 10700134-26007409-51100005,

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Szerződő felek: Megrendelő: MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. Telefon: 66/515-500 fax: 66/515-503 Pénzintézet megnevezése: K&H Bank Zrt. Bankszámla szám

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERzönÉS

VÁLLALKOZÁSISZERzönÉS 2. számú melléklet amely egyrészről a VÁLLALKOZÁSISZERzönÉS Pátrohai Református Egyházközség (adószám: 19859589-1-15" képv. Koncz Imre lelkipásztor) 4523 Pátroha, Kossuth Lajos u. 49. szám alatti egyházközség,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: cím: adószám: bankszámlaszám: KSH szám: képviseli: Hidegkút Község Önkormányzata Pénzes Erzsébet polgármester továbbiakban mint Megrendelő másrészről

Részletesebben

Építési kivitelezési szerződés

Építési kivitelezési szerződés Építési kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről (építtető) lakhelye: születési helye, ideje: anyja mint Megrendelő, másrészről (építőipari kivitelező vállalkozó) Neocasa Construct Kft székhelye:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), képviseli: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke mint megrendelő,

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. részre amely létrejött egyrészről a Pásztó Város Önkormányzata Cím : 3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35. Adószám :15450827-2-12 Törzsszám: 450823 Számlaszáma : 11741024-15450827-00000000

Részletesebben

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: SZMM Aszódi Javítóintézete székhely: 2170 Aszód, Baross tér 2. nevében és képviseletében eljár: Szarka Attila igazgató és Urbán Imréné gazdasági

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése"

A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése A I? 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-215108/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/37-62/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata (8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., képviseli: Marton Béla polgármester, törzsszám: 734213, adószám:

Részletesebben

A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r.

A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r. ísv h 9-tf I * OV- Ügyiratszám: 1-62479/212. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: ŰSZT-211-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5001 Szolnok, Kossuth L. út 2. Képviseli: Fejér Andor elnök Adószám: 15408002-2-16 Számlaszám: 11745004-15408002 Tel.: 56/505-200*

Részletesebben

ny. száma: I. 6235-3/2010. ny. száma: ikt. száma: II/5191/2010. ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: I. 6235-3/2010. ny. száma: ikt. száma: II/5191/2010. ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ Szállító ny. száma: I. 6235-3/2010. ny. száma: ikt. száma: II/5191/2010. ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítés helye 3./ Teljesítési határidõ

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: 18083-2014 Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A TOLMÁCSI KÖZSÉGHÁZ ÉPÜLETÉNEK KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE amely létrejött TOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2657 Tolmács, Sport u. 1. Bankszámla szám OTP 11741031-15452654 Adószám: 15452654-2-12

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Bankszámlaszám: 11734152-15350057-00000000 Képviseletében:

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Iktatószám: AK-05-140/2009. amely létrejött egyrészről: az Állami Számvevőszék székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. Törzskönyvi azonosító szám: 324766 Adószám: 15324762-2-41

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelı, (képviseletében Dr.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ikt.szám: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Újfehértó Város Önkormányzata Székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. KSH jelzőszáma: 15732475-8411-321-15 Adószám: 15732475-2-15 Pénzforgalmi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely egyrészről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14., statisztikai szám: 15504005-8411-321-01, képv.: Wintermantel Zsolt polgármester),

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata

Kisbajcs Község Önkormányzata KISBAJCS BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE I. ÜTEM HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS UTÁNI SZERZŐDÉSKÖTÉS SZERZŐDÉS 2010. ARVIA Kft 9024. Győr, Bartók Béla u. 8/A Kisbajcs Község Önkormányzata 9062

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Dorog Város Képviselő-testületének május 08-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Dorog Város Képviselő-testületének május 08-i rendkívüli ülésére Dorog Város Képviselő-testülete Közbeszerzési Munkabizottsága E L Ő T E R J E S Z T É S Dorog Város Képviselő-testületének 2008. május 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dorog, Ady Endre utca út- és járdaépítése

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. január 24-ei II. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Előterjesztés a Patak

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) Neve: Tolna Megyei Önkormányzat Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 15414007-2-17 Képviseletében

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-2-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Balassagyarmat Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás ügyszáma: 39 038/2007 sz. szerződés iktatószáma: 39 038 9 / 2007 Közbeszerzési bizottság határozatainak száma: meghirdetés: 2/2007 (VII. 27.) eredmény

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A Budapest XII. kerület, Stromfeld Aurél út Németvölgyi út Pagony utca körforgalmú csomópont kialakításának kiviteli munkái tárgyú közbeszerzési eljárás 2. módosító hirdetménye Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés

A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés Készült: 4 db eredeti példányban Nyíregyháza, 2010. július 28.

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-28/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-28/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-28/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (1239. Bp. Grassalkovich út 162., számlaszám: OTP és Kereskedelmi Bank RT. által kezelt 11784009-15523002

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ DÉS A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ KI ELLÁTÁSÁRA amely létrejött SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1042 Budapest, István út 14., nyilvántartási szám:15504005-751-321-01, képv.: Wintermantel Zsolt polgármester),

Részletesebben