Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR"

Átírás

1 Komrom június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér. E f f t l * / í» n 80 FI I I # r Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND Trsszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Szerkesztőség és kidóhivtl : Joki-könyvnyomd könyv es ppírkereskedés részv -trs Komrüir.. Ndor utc 22 Telefon 92. Késinktokt nem d VIBSZA iserkesstéfl Bizonyr nem fejtettek ki elég propgndt, zok volt Kirly püspök ösztöndijsok, kik ngynevű emberbrt emlékére ösztöndíj lpítvnyt krtk létesíteni. Szeretnők zt hinni, hogy igen sok ösztöndíjs nem is tudott erről mozglomról, ki tudott, felületesen vette z ügyet. Mert csk igy lehet megérteni zt, hogy J volt ösztöndijsok, kik szép szmml vnnk, köztük sokn gzdgok, kik trsdlmi pozíciójuknk, gzdgsguknk lpjt éppen ennek z ösztöndíjnk köszönhetik, 350 koront tudtk csk összegyűjteni. Ezt mondhtnók, sznlmsn csekély pénzbeli kifejezése nnk kötelező hlnk, melyet ngy emberbrt megérdemel. Bizonyos, hogy e ngy sziv nem szmított semmiféle hlr, de h mr ki volt dv jelszó, h meg volt pendítve z eszme, hogy ngy emberbrt emlékére ösztöndíj lpítvny létesíttessék volt ösztöndijsok részéről, kkor mgyros gvllérivl ngyobb ldoztot kell hozni zoknk, kiknek nygi helyzete ezt megengedi. A sok tehetős volt ösztöndíjstól ez 350 K ngyon de ngyon csekély összeg. H újr kezükbe veszik jobb sorsr érdemes ügyet, bizonyosn ngyobb összeg fog összedűlni s h nnk kmtit nemesi rngr vló tekintet nélkül, szegény, de szorglms tnuló kpj, kkor XX. szzd demokrtikus szelleme fogj thtni ezt z lpítvnyt. Sfnyuló nemzedék jún. 11. Evról-évre szomorúbb tpsztltokról szmolnk be zok jelentések, melyek z orszg soro/s l kerülő ifjúsgtól szólnk. A sttisztik zt muttj, hogy kevés ktonnk vló lklms legény s Kinizsi Pl nemzedéke csenevész, stny utódokt llít sorozó bizottsg elé. Visszemlékezésnek is fjó és bntó érzés, hogy évről-évre konsttljuk bjt, mely nemhogy szűnne, de évről-évre ijesztőbb képben trj elénk ifjúsgunk gyöngülését. Hogy mi ennek z ok, nem nehéz megtllni. Ahol zelőtt egy-egy cspszék mérte z lkoholt, m legkisebb flu is rngoskodik korcsmk- j bn Az előtt nem hulltk z emberek olyn sűrű rjokbn, m z ngolkór, tüdővész, görvély ijesztő szmokbn növeli betegek szmt. A plink és betegség között is nyilvnvló kpcsolt. De még nyilvnvlóbb, h re gondolunk nép tpllkozsr, lksügyére, higiénijr, melyről ne beszéljünk virgnyelven, ne szegyeijük berllni, hogy borzlms, éppen Knn földjén. A nép nem tpllkozik eléggé jól, mert nem telik, ngy drgsg. Ez z orszgos nézet és vélemény. Es ne hogy zt higyjük, hogy drgsg loklis tünet. Interncionlis jelenség. Nem csk itt nlunk, vgy bővebb körzetben beszélve: Mgyrorszgon vu drgsg, hnem z egész, vilgon. A helyi tüneteket nem lehet kizrólg irnydónk tekinteni. Azok minduntln hlltott úgynevezett lptételek drgsg főokról, hogy termelés nem iud lépést trtni fogysztssl tovbb, hogy z ipr és kereskedelem fejiődése következtében kevesebb munkerő ll mezőgzdsgi termelés rendelkezésére, miből z következik, hogy fogyszts igénye emelkedik, hsonlóképpen nemzetközi forglom kdlyi, védvmok, zrt vmterületek, militrizmussl és z llm fenntrtsvl jró emelkedő közterhek: mind-mind htó tényezők, de csk msodsorbn loklisk s felsorolsuk éppen úgy, mint felismerésük rr szolgl, hogy ezen belül loklis jelenségek elhelyezkedése, hts megfigyelhető legyen. A drgsg leküzdésével csk z lehet cél, hogy ezek tényezők mérsékeltessenek, kikpcsoltssnk, vgy leglbb lklmzkodjnk ^. okok elhríts eredményeként. A drgsg elviselhetővé tétele, megélhetés kedvezőbbé vló tétele végső eredményében nem z llmr, hnem trsdlomr T Első ARCA. percefe. Az vztlon nyílik jzmin, Illtb fonj.i hjdt. Ctodt, gyerekes lom hull rm, S csk nézlek, nézlek hllgtg. A sok-sok lom, mit csk szőttem Szz lmtln, rossz éjjelen, PORO bizlms suttogssl A kis szobb: 1, megjelen. PifOSlÓ píl hmvzz.' ' cod, Szemedbe' titkos lobbns. szivünket töleli gyöngén Egy híttos szent vrzs S míg z jkd szótln nyugsz-.k, szemed beszéde hull felem, S én lssn, hlkn néked nyújtom Az eletem egy bi;s mesén is megnyílik z jkd zrj S szvid enyhe ritmusn I inn fehérlő jzmin-g lesz A t.ivoző, hlk délutn. Fint Sndor. Emlékeimből Ltogts Görgeinél. irt: Zvory Sndor dr. Sokt tűnődtem milleniumkor micsod mrdndó emléket szerezzek, mely feledhetetlenné tegye előttem e nevezetes esztendőt? Gondolj merészet és ngyot!" mondj Bnkbn, Erkel operjbn, ht gondoltm. Megltogtom Görgei Artúrt! De vjjon elfogd-é ilyen ismeretlen nevű kis embert? tmdt fel kételyem Eh 1 mindegy. Felmegyek öccséhez, kinél lkik, ide ürügyem is vn bemenetelre, megköszönöm neki z élvezetet, mit könyvének olvssból merítettem, egyúttl t tbornokot is tln meglthtom nl. Beléptem közjegyzői irodb. Négy, vgy öt fitl embert tlltm ott egy sztlnl, munkvl elfogllv. Ezek egyike z irodfőnök lehetett fogdott. Görgei Istvn urt keresem, szólék <> most nincs itthon, külföldre utzott, jelenleg Drezdbn vn. 1 lt tbornok úr ittbenn vn-e fővrosbn : Itt vn. Bejelentem zonnl. Névjegyet se kért, ment szomszéd szobb. No Jézuskm! gondoltm, én csk nyomt keresem és most itt lesz előttem mg z oroszln I Irglmtlnul trémztm. Tessék bemenni, szólt, nyitv hgyott jtór muttv. Beléptem. írósztltól felllv fogdott' glmbősz ggstyn Mgs termete oly egvenes, mint gyertyszl. Ez tisztes ősz fej teht z, kire oly súlyos vdkt szórt roszkrt és tudtlnsg, holott tisztelettel nyln meg kezét sunyó medve is" nrnt Ler kirlyról írj Schkespere. Ez gondolt villnt meg gvmbn. Egészséges piros orcjról szinte sugrzik becsületesség és szemeiből z egyenes lélek. Megnevezem mgmt. Negyvennyolc esztendeje mr, hogy én tbornok ur nevét tisztelem. Es minél többet hllottm vitézi tetteiről és olvstm viselt dolgiról: e tiszteletem nnl ngyobbr nőtt. Az hinyzott még, hogy élő lkjt is Lssm. Bocsss meg kérem kívncsisgomt, hogy tovbb rnr nem bírtm ellentlini vgynk : megismerkedni szbdsghrcunk legngyobb ktonjvl. Hozt Isten! smindkét kezét nyujt. Üljön le, gyújtson r s egy szivros sktulyt tett elem. Szokott e dohnyozni.? Szoktm, de csk z imént dohnyoz- Esténkint legkellemesebb szórkozóhely j GRAND" kvéhz hol legkitűnőbb zenekr fflt UttVAl JL^c/l ~m hírneves cignypríms vezetése mellett npont hngversenyez.

2 2. Komromi oldl. v r. A z élelmezési i p r rendszeres sz b l y o z s, ennek fejlesztése, é l e l m i s z e r, v g y üzemek létesítése, k r t e l l e k b ü n tetése f o g y s z t s i dók és v m o k m é r s é k l é s e csk m s o d s o r b n képez l lmi feldtot, trsdlmi egyesülés, e g y ü t t e s és c é l t u d t o s m ű k ö d é s z, m e l y ltl e célok e l é r h e t ő k. A f o g y s z t s n k és t e r m e l é s n e k mg körében g y k o r l t i l g k i kell vlsztni t u d n i zt, h o g y m i t és m i b e n és h o g y t k r é k o s k o d j é k, m e r t h i s z e n, h d r g s g e l h r í t s n k n e m is, de z r c h i m e d e s i c s v r h o z h s o n l ó r e m e l k e d é s n e k és pénzbeli e l l e n s z o l g l t t s n k ez z e l s ő és l e g b i z t o s b b ellenszere. Okttók kellenek, kik megértetik nép p e l, h o g y o k t l n költekezést ne t e g y e n fejlődése rovsr. Inkbb konyhj bn legyen pzrló, mint korcsmkbn d ő z s ö l ő. K ö z e l e d j e k z o r v o s h o z és h g y j fképnél kuruzslókt. A kultúr fk l y j t k e l l f e l l o b b n t n i, h o g y z érte l e m b e v i l g í t s sötét, pusztító h e l y e ket s nép m e g l s s, h o l tör re z o r o z v leselkedő h l l. Mert csk í g y vrhtunk j ö v ő generciójtól életrevló, e r ő s nemze déket! A VARMEGYÉBŐL. Gut község derék tűzoltósg szép ün nepélyre készül vsrnp, midőn tűzoltó testület zon tgji kpjk meg diszermet, kik 25 éve szolgij!; e nemes ügyet. A z Őfel sége domnyozt diszérmeket buzditó beszéd kíséretében Ktirihy Istvn főispn, szövetség gilis elnöke osztj szét. Gut község mr erősen készül vsr npi ünnepélyre, s főispn és kísérete fogd ttsr Résztvesznek z ünnepélyen még Csermk Hugó csi gyri igzgtó, szövet ség frdhttln, lelkes ügyvezető elnöke, Dvidhzy Jnos nemesócsi főszolgbíró. Alpi Gyul dr. vrmegvei fölevéltros, szow t s é g titkr, \'izvry Dezső n g y m e g y e r i főt. tó, jrsi tüzfelügyelő, FeJiérvry József, csi gyrtisztviselő, elnöki titkr és még sz mosn. Ktirthy Istvn főispn és Csermk Hugó ü. v. elnök vsrnp d. u. 3 órkor érkeznek Gutr. ** Egy hvi k ö z i g z g t s. Komrom vrmegye közigzgtsi bizottsg kedden trtott rendes hvi ülését Kiirthy Istvn főispn elnöklete ltt bizottsgi tgok élénk részvé tele mellett. A vrmegye lispnjnk jelentése szerint közigzgts menete zvrtlnul f o l y t m u l t hóbn, munks m o z g l o m n e m volt észlelhető. A vrmegye közegészsége kielégítő. '* A v r m e g y e uti. Jnosiis József műszki tncsos jelentése szerint z llmi közutk jókrbn vnnk. A törvényhtósgi közutk llpot is ltlbn kielégítőnek mondhtó, kivéve gut-nemesócsi út egy részét, melynek kijvítst legközelebb elkezdik. A vrmegye területén levő hidk szintén j ó krbn vnnk. Cüzclfó ünnepély Gúfn. ** B e t ö l t ö t t l l s o k. Kisbér kuzség képviselőtestülete folyó hó 2-n megtrtott gyűlésén végrehjtói llsr Vczy Gyult, Komromvrmegye Tüzoltószövetségének gilis elnöksége nemcsk zt trtj m i n d i g j községi bbi llsr pedig Kiss lmréné szem előtt, hogy vrmegye tűzoltó intézmé született L o r k Izbellt vlsztott meg. nyei mintszerűek legyenek, hnem éber íígye** A v r m e g y e d ó z s. A közigzg lemmel kiseri tűzolts h u m n u s feldt t e l tsi bizottsg keddi ülepen Fülöp Bódog k i r. jesitésében szerzett érdemeket, hogy zok f e l pénzügyigzgtó j e l e n t i, hogy m u l t hóbn jussnk trón zsmolyig is. honnét m i n d i g 51 'isi»3 K egyenes dót űzettek be, h d m e n megérkezik z érdem elismerése, őfelsége tességi díjbn pedig 4139 K folyt be. A z ltl tűzolts és mentés terén kifejtett 25 egyenes dóknl kedvezőtlenebb, hdmenteséves hű szolglt jutlmzsr lpított disz segi dijnl kedvezőbb jelenlegi llpot érem domnyozsvl. tvlyinl. tni, köszönöm, most n e m gyújtok r. K o mromtól n e m messze vn szülőflum szó lék tovbb, m is élénken emlékezem, m e n y nyire lelkesedtünk, mikor tbornok úr győ zelmeinek hírét hllottuk, m i k o r hborúnk forrójt főzte Komromnl. E g y jelenség különösen soh se múlik el emlél<ezetemböl, <juerlond németek puskporos hjójt; G ö nyőnél ellőtte. Emlékszem r, s megvillnt szeme. N y u g t felöl lttuk füstöt felgomolyogni é s éreztük földet reszketni lttunk. E n k k o r verettem hidt z I»regdunn, tlpfkból, mert n e m volt hídkészletünk. A polgrokt szólítot tm fel, hogy segítsenek és ők segítettek; igen derék emberek voltk. Eleinte féltek, mert z ellenség lőtt r n k ; de én biztttm ő k e t : ne féljenek, n e m mindenik golyó tll, de z ellenség is inkbb mirnk lőtt ktonkr, kik ott llottunk. Szegény Gönyő k k o r e l pusztult. É n m i n t ht éves gyerek lttm ezt rettenetes felrobbn,ist s elmondtm zt E m lékeim forrdlomból., c. cikkemben hogy le írtm. N o én msik ilyen felrobbnst is lttm. M i k o r bevettük Budt és bsnn v o l t u n k mr vrbn, Alnoch krt lnchidt fel robbntni. Szerencsere lnchidbn nem esett kr. E z t felrobbntst is lttm. Egy fitl úrinő lépett be ekkor szom szédos szobból SZILY " U L r l 1914.! jun. 11. Bérbeds. A primsi urdlmk jószgigzgtosg z lbbi birtoktestek bér letere es eldsr l í ) l 4. év június 25-én d. e 10 órr primsi szmvevőség irodjbn E s z t e r g o m b n zrt Írsbeli jnltok lpjn versenytrgylst hirdet. 1. F o l y ó évi október 1-tol 6-ig Ó é v r e. Keszegflvi u. n. morj erdő k h. Keszegflvi Hullmtér erdő nélkül kh j n. 1-tol <i évre ) GútCsörgői hlszt, b) T n y ('sürgő (guti htrbn) 154" 1078 kh. Bővebb tudnivlók z Öregcsenyi (Bjcs) jószgfelügyelőségnél sze rezhetők. * Tnfolym t n í t ó k és lelkészek r é s z é r e. Kolozsvron jul 29-től ugusztus 5-ig lelkészek és tnítók részere vdoutermö gyógy növények rendszeres szedése és értékesítésire tnfolym n y i l i k. A t n f o l y m 20 növendéke ingven lks útiköltség es npidi] fejeben 64 K tlnybn részesül. Június 10-ig dndók be kérvények kolozsvri gzdsgi kdémihoz. * A győr-kisbéri vsút. A győr kisbéri v s u l építésének előmunklti gyors n hldnk. Most jrt Győrött G u t h György mérnök, k i vsútvonl egyes szkszink ujbb tervek szerinti elhelyezésére készített méréseket. A z első terv szerint vsút Győrből bni-ut mentén vezetne el, z uj megoldssl vont közvetlenül érintené Szbdhegyet vonl befejezésénei pedig zt tervezik, hogy vsutt kerülővel z szri keményítőgyr mellett vezetik e l, " Álltorvosi körök. A Vrmegyei Gzdsgi Egyesület z eddigi csi, csúzi, guti, ngymegyeri, nemesócsi, ngyigmndi] tóvrosi és ógylli lltorvosi körök mellé trjn! és bokodi körök szervezését fogj jvsolni miniszternél. A vrmegye lltegészségügye. Keleti J ó z s e f k i r. főlltorvos jelentése szerint Komrom vrmegyében rgdós szj- és k ö r ö m f j s most zon községekben terjed, melyeknek mrhllomny z őszön es télen n e m ment t ezen rglyon. Állmsegély. A földművelésügyi miniszter 2000 K llmsegélyt Utlvnyozotl Komrommegyei Gzdsgi Egyesületnek z idei szrvsmrh díjzsokr. * * T g o s í t s. V perbetei ngyobb gz dk elhtroztk, h o g y község mintegy 800 h o l d n y i htrt tgosítni fogjk. A z előmun kltokt megkezdették. - Istvn öcsémnek leny, szólt b e oszlik is m homly ki Görgei s bemuttott.. ménvekről s terjed vilgossg, miót Igen örvendek. Edes tyjnl is kr (i rgei Istvn könyve megjelent. tm ez lklomml tisztelegni, hogy megkö Tpsztlom ezt mgm is. Mikor szönjem neki zt z élvezetet, mellyel könyvét hz jöttem, rossz szemmel néztek rm z olvstm. emberek, mcskzenét is dtk. Később, h Igen? ht olvst z Öcsém könyv.'.; z utcn lttk, megnéztek, de z rcukon I 'Ivstm bizony, tbornok u r, h ltszott, hogy nincsenek bizonyítékik súlyos r o m s z o r olvstm végig egymsutn,.-v telén Vdr. M zonbn mr n e m tpsztlok rosz ez volt egyedüli olvsmnyom. G y e r m e k e i m, indultot. m i k o r bekísértek olvsószobmb, mr nem is Ez Görgei Istvn könyvének követ kérdezték m i olvsnivlót djnk be, csk kezménye Akik olvstk, m i n d megtörtek. hoztk Görgeit. N e m is mindenki ítélt el engem. Mg Fellltm, tvozni készültem. Küstow is, p c d g n e m trtozóit z én pr Ne menjen még el, h vn ideje. tomhoz, - mert ö republiknus volt, ked Időm voln, de lélek, h o g y terhére vezően irt rólm. Megjelent most egy ujbb leszek tbornok úrnk hosszbb ittlétemmel. könyv is énrólm. N e m, söt igen szívesen ltom. Ismerem, nlm is meg v n. Elemér Görgei Istvn ngy szolgltot tett Oszkr irt m g y r toi tenetirödiomnk z ltl, hogv Igen, ez z. E n n e k könyvnek' ér nem kímélve költséget, időt. frdsgot, nnyi dekes keletkezesének története. Ugynis, én okirtot, levelet összegyűjtött s lehetővé tette, vegytnt tnultm Redtenbchertól; ennek h o g y s;t szemeinkkel lssunk, ne mende könyvnek szerzője szinten vegytnt tnult mondk utn induljunk. Nincs z ő könyvében ugynttól. A tnr m e g volt vele elégedve, egyetlen egy llíts s<-m, m i t o k i r t o k k l ne m e r i ltt, hogy szorglms, kitrtó bizonyítn. Híz z sok frdsgb került z N o, Ön lesz hrmdik mg n öcsémnek. Sok szzkt kidott, h hllott kémikus mond k i z én kezem lól v l m i levélről vgy irtról, mit én i r t n i, kikerül. A z első volt Görgei. vgy én rólm szólt, hogy zt megsze Mit?.. pttnt fel fitlember rezze. Most Múzeum birtokbn vnnk, ezt z embert nem k r o m követni. hsznlhtjk történetírók. N o - n o fitl brtom, h ön csk msok ; ASZLÖ c i i - v - s / t - s z T f o Kcs; ii 1 igujbb es felöhoket és ktoni legjobb szövetekből JMF~ T T e : ; y r L O t t mmy ^ bsu tnexiefeltetetik:. minőségű Pontos uri öltönyt egyenruhkt és külföldi legjutnyosbb rbn. es bel- szolid kiszolgls.

3 1914. jun. 11. Komromi Újsg :'». oldl. ** Segély vsútnk. A németdiószcgckccsi vsúthoz Ndszeg község 20 ezer K hozzjrulst szvzott meg. * Álltbetegségek vrmegyében. sllóközi jrs : lépfenejkomromfüss, veszettség Csicsó, szj- és körömfjs Orsujflu, rüh Ngykeszi, sertéspestis Keszegflv. Gcsztesi jrs; szj- és körömfjs Kisbér, Mocs, rüh (sszr, Szk, sertéspestis Ács Tti jrs: veszettség Neszmély, szj- és körömfjs Oroszlny, Tt, Trdos, rüh Fővros. Udvrdi jrs szj- és körömfjs Izs. Kirly püspök emlékezete. A ngy emberbrt szobrnk leleplezése június 7. Szzdik év lordulój vn e/. évr>en nnk, hogy néhi Kirly József pécsi püspök, Kommrom teledhetetlen emlékű ngy ti*, vrni eey-i tnuló nemet ifjk jvr forintos lpítvnyt lett, Ezt z évfordulót kegyeletes hl lélekemelő ünneppé vtt zzl, DOgJ z lpítvny részesei nemess/ivü em borbrtnk szobrot emeltek s z emlékművet vsrnp. íunius 7-én dtk t főgimnzium buii nyilvnossgnk. Az ldott emlékű főpp ngyszb-.su lpítvnyvl mr életében megörökítette nevét hosszú időkre, nemet cselekedete ércnél mrdndóbb emieket emelt ngysgnk, de kegyelet és N hl külsőleg í* megkívnt örökíteni kitűnő emberirt kivlósgt, hogy rgyogó példul lljon mindenek előtt ngy cselekedetek emlékére. Lpunkbn, Komromi Újsgbn, Pz- Hiny Zoltn dr. pozsonyi jogkdémii tnr vetette íöl szobor eszméjét B hlsszivü lpitvnyosok domnyiból immr főgimn zium elótti prkbn hirdeti Kirly József ércikj z igzi ngysgnk, z igzi érdemnek, z egész embernek elismerését s nemes tettekre buzdító példul szolgl késő utókornk Az ünnepélyt z e.>ős idő következtében főgimuzium dísztermében trtottk, melyet ez lklomml diszes előkelő közönség töltött meg A közönség soribn ott voltk Zoltvnyi íren dr. pnnonhlmi tőiskol igzgtój, Kuziesk Auréllperjel, Horvth Kristóf hzfőnök, Kürtliy [ttfo lőispu, Beöthy Zsolt egyetemi tnr, nyomn megy, 6 nem sjt tpsztlti utjn: kkor sohsem lesz önből jó kémikus 1 zt megjegyzett ngyon szivére vette z én emberem. >ekidölt, ttnulmnyozott minden könyvet, mi totem es mtoktól én rólm megjelelt; ekkor elhmrkodott ítéletet felőlem megbnt s hogy zt jóv tegye! irt ezt könyvet Mg beszélte el ezt nlm, mikor könyve sjtó lól kikerült s z első í eidnyt nekem elhozt. Búcsúztm. A tbornok kikísért lépcsőig, itt újr búcsúztm. Ngyon örülök, hogy tbornok urt '.ven jó egétzbégben tlltm. Trts meg j Gondviselés ilyen jó egészségben meg sok, igen sok! Köszönöm, köszönöm s legyintett s kezével. (>rcg vgyok mr, 78 eves. Mindegy. A 70-esek utn jönnek -sok, z utn többiek. Megéri még zokt 8 tbornok Úr, mert hogyn orvosi szemmel ltom : Stoff jó! Hngosn felkcgott, Igz vn' mond: Stoff cskugyn jó. Nem volt én nlm boldogbb ember, Dlidőn I iörgeitöl lejöttem. 48 esztendeig vrtm e szerencsére, hogy meglthssm szbdsglrcunk e héroszt. Vgym teliesült. De teltesült jókivntom is. jobbn mint reméltem. urgei m 96 eves! Konkoly Thege Miklós mm tncsos Srkny Ferenc orszgy, képviselő, ObjCSJ Dénes lispu, Phzmuy Zottfl dr. jogkdémii tnr, Kuncz Jenő győrmegyei 'őjegy/ő, 1. Szbó Géz pol grmester, B.trnyy Gézi, Konkoly Thege Bél' Ferenczy Kroly, l'ogrnyi Jéltef dlb Krolj, Blint Istvu, Szbó Klmn dr. S/.IJJ Ferenc dr. Muler József, Witusek Kroly dr., Alpi Gyul dr.. ArsojOSSJ Lszló dr,, Komjthy Jenőüé, Czéh Istvu és msok vlmint Mórocz Emilin főgimnziumi igzgtó vezetésével iőgimnzium tnn kr s tnuló itjusg. Az ünnepélyt llymnus eléneklése utn Horvth Kristóf hzfőnök, z lpítvny igzgtój nyitott meg. ki szép beszéd ben mélttt Kirly József emlékezetét és z ltl tett ngy lpítvn)nk kulturlis jeleutőségét. Legyen ldott emlékesete ngy emberbrtnk es nemes tette lt-gyen péld fenkölt lelkű 8 melegszívű emberek előtt! ezzel végezte szép beszédét. A lelkes éljenzéssel fogdott megnyitó utn Beöthy Zsolt dr eg) etetni tnr, Jóki Egyesület ngynevű elnöke trtott meg ünnepi beszédét, mely következő. Tisztelt ünneplő közönség-, kegyeltnek mi ünnepére nemcsk ez s/ép szobor gyűjtött össze bennünket, bioem z nemes emlék, melynek művész szép lkots mrdndó ltelképévé lett. Ez z emlék múltb rgdj vissz lelkünket Nem messze régiségbe, csk z lig egy szzdot múltb. És történetünk tegnpjnk kép»- mennyire különbözőnek, lel kében msnk ltszik, mint mi mi filgunk képe. Ez mindent mstól vrs és mindent mgunknk vrs vilg; mz ngy ldoztok vilg volt. A sors cspsi, meg-megujuló elnyomts, ngy vilgnk lelkünkhoz mind köze iebb férkőző példi minth uj vilgossgot gyújtottk s megvltoztttk voln zt z ősi mgyr természetet, mely életét nem sjnlt hztól, de zbjt igen." Megtnultuk, hogy kosért, hz jvért, biztossgért, hldsért nem elég életünket jnlgtnunk, hnem munknkt és munkuk eredményét hozzuk ldoztul A Ludovik, Nemzeti Muzeuoi, z Akdémi, z llndó színhzk, közkönyvtrk, ngy gyűjtemények lpítsnk kor ez; Széchenyiek, Wesselényié*, Mrczibnyik, Telekiek. Kulcsrok, Földvrik mgyr erkölcsi vilg. Ezek ngyok nem kértek, hnem dtk; nem vrtk senkitől semmit, csk z Úristentől, hogy ldj meg ldoztukt. A szent ldoztok e kornk gyermeke, ngy ldozók egyike volt vrosunk szülötte: Kirly Jó/set pécsi püspök, kinek emlékét ünnepeljük Jóformn elete lvt kis plébnikon töltötte s elmúlt hetven éves, mikor Pécs püspöki székebe emelkedett. Életének végét nem ll" suk fénye rnyozt be, hnem ngy szivének boldogsg, hogy immr bőven volt vetőmgj szegénység, műveltség, mgyrsg s/mr. Nincs vllsnk, jótékonysgnk, közművelődésnek, hzfisgnk oltr, melvnél ne ldozott voln. De legngyobb ldoztt, több, mint kétszzezer forintot, szülőföldje: Komroi vros és vrmegye művelődési hldsnk hozt. Ezt ngy, k itohkus és nemes tnulóknk sznt ösztöndij-lpitvnyt nomzet törvénykönyvében, z 1827-iki orszggyűlés cikkei között köszönte meg. Az lpítvny, mint megldott termőig, immr szz esztendeje évről-évre meghozz ldsos gyümölcsét nemcsk ugy lpitó szülőföldének, hnem z egész mgyr közművelődésnek. Nemcsk segit, nemcsk ösztönöz, nemcsk erősít, hnem tuit is bennünket. Különösen két tnulsg z, melyet m lelkünkben fölébreszt. Az lpítvny htrozmnyi, föltételei, korlti zt_ muttjk, hogy z eszmevilg, melyben ngyemlékű püspök élt, nem egészen miénk. Azót nemcsk politiki fejlődésünk irny, de vilgfölfogsunk is módosulson ment keresztül. Ennek ellenére mi uj időnknek oszttln ét mély kegyelete, lelkünket eltöltő hl hirdeti, hogy: jó sziv és nemes szndék minden, brmiképp vltozott jövő kornk )o es nemes törekvéseit szolglj Akik seemelyök és felekezetök szerint nem lehetnek is közvetetlen réssetei Kiriy püspök lpítvnynk : réssesei vgyunk mindnyjn miut mgyrok, mint nnk mgyr művelődésnek osztlyosi, melyet ngy lpítvny egy szzd ót 6zolgl. Íme, öss/edobogó szivvel, felekezeti és osztlykülönbség nélkül tesszük le koszorúnkt szobrnk tlpztr. De vn ennek szivünkben m urlkodó emlékezésnek még <:gy emeli tnulsg. Az, hogy kegyelet nemcsk ngy elmék lkotsit virrsztj híven hnem ngy szivek megnyiltkozsit is Ünnepünk uj bi/onysgot te*,/, egy gyönyörű emlekiölirt igzsg mellett, mely Pistoj vrosnk főterén rgyog. Ennek vrosnk volt főppj ötöd félszz év előtt Forteguerr bíboros, kifiek rny szive élte tihpjig szóvl és tettel, domnyivl és lpitvnyivl feledhetetlen ldst osztott szegénynek, elhgyottnk, tévelygőnek, betegnek. E nemrégiben, lig néhny évtizede, teht hll utn több, mint négyszz évvel, szobrot llítottk emlékének. Azt írtk r: Tegyen ez izobor tnúsgot ról, hogy s/e^nyek sohsem felejtik. 1 jótevőiket." Ugynezt hlt, gzdgodsr, erősödésre szomjzó szegény mgyr lélek hljt Innleti mi szobrunk is. Az emlékezés mindig tölemelkedés. Fölemelkedés olyn mgssgb, booun elérje szemünk multt. De z emlékezés mgssgból ltekinthetünk ms irnyb, jövő irnyb is. Ennek z útjit megvilgítjk z emlékezésből, H múltból tündöklő tnulsgok. A mi m felújuló emlékeink foglltbn is vn egy mozznt, mely ilyen útbigzító vilgossgnk ltszik előttem. Kirly püspök egyik lpítvnynk ugynis zt reudeltetést szbt, hogy nemzetünk ngy gysznpjnk, mohcsi veszedelemnek éffordulóío beszédeket mondjnk. E beszédek évről-évre hirdessék, hogy hov jut z nemzet, mely kirlyvl egyenetlenkedve, törvényeit nem tisztelve, kö/jvkt elhnygolv, z önérdeket közérdek tölé helyezi. Zok-szó ne hngozzék kegyelet ünnepén, de véssük megilletődött szivünkbe e/eket z igéket, H helyezzük szobor elé ngy szivet és bölcs elmet megillető koszorúnkt. A gondoltokbn gzdg, gyönyörű beszéd zúgó tpsokr rgdt hllgtósgot, mely kitűnő szónokot percekig meleg szeretettel ünnepelte. A volt ösztöndijsok nevében Pzmny Zoltn dr. pozsonyi jogkdémii tnr lendületes, mgvs beszédben rótt le hls elismerését Kirly József emlékének, jelenlegi ösztöndíjsok nevében pedig Korenchy Lszló joghllgtó mondott fordultos ügyes b^zédet. Kürtliy Istvun főispn, szoborbizottsg elnöke dt t ezutn szobrot s néhny meleg szóvl jnlott gondjib főgimnzium igzgtójnk. Móroc: P^milin igzgtó lelkes hngn beszédben vette t s/.obrot, mely oly szépen illik lőgimnzium elé és Jóki szülőhz közelébe, hogy ngy férfiúnk lelkesítő szép példj ngy tettekre buzdítson, nemes emléke tiszteletre és hlr tnits késő nemzedéket. Mint drg kincset fogj megőrizni mindenkor főgimnzium igzgtósg z emléket és zt fenkölt szellemet, nemes gondolkozst és ngylelkűséget, melyet szobor lkj hirdet, mindenkor szerotettel fogj polni. Mjd buzditó szvkkl lordult tnuló ifjúsghoz és bejelentette z ünneplő közönségnek, bogy mi np emlékére z ösztöndijsok 350 korons lpítvnyt tettek egy szegénysorsú jót nuló jutlmzsr és Csplr Antl plebuos pedig 100 korons irodlmi lpítvnyt tett Czuczor Gergely önképző kör jvv. A ngy tetszéssel fogdott beszéd utn Szóztot énekelte el főgimuzium énekkr, mellyel leleplezési ünnepély véget ért. Az DOSZTÁL JÓZSEF ES FIA KOMAROM, Ferencz József-rkprt jl. szm. Kühnel-féle gyrtelep Telefon 79. szm, < >kíeveles^ntre>íegj v i t ó T ^ B n *T?*rF** Mzentt Kllij m.nden rendszerű tizedes, szzdos és hid- Mj± VU-- OS ercoiltoüe, IliloiUOpit.O, mérlegek jvítst es hitejeshését. Ö l w gépjvító, hengerrovtkolo s vsszerkezet keszttó műhely. feimesmnn gzizzófény! Motorok jvíts! *útk, i vrt *»» szereié*. Tervek és költségvetés díjmentesen! Vízvezeték, cstornzs és fürdóbsrendezési vlllt

4 - 4. Komromi Ujs oldl ' 4 * j u n. 11. Gyul, Almssy Árpd, Szijj Ferenc, Mihol Jnos s msok. A szegbeverósi ktus lefolys utn z iprtestület ngytermében diszközgyű A komromi picr tejtermékeket lés volt. Tizéves tllkozó. Pünkösd két SZlHtÓ vidéki gzdk érdekében Fejérvry ünnepén Pozsonybn összejöttek zok, kik Géz ngykeszii ngybirtokos felhívt V r z ev. líceumbn 1904-ben tettek érettségit. megyei Gzdsgi Egyesületet, hogy kom Köztük i f j. DobfOVics Mtys szolgbíró, Nemes r o m i rendőrségnél hsson od, hogy k o m Istvn ékeli j e g y z ő. Tvolmrdsukt kimen A l^gimnzium i'jusg is trtott ünner o m i tejkereskedőket ellenőrizzék, hogy tej teilék Juhsz Miklós csllóközrnyosi s. jegyző I elyt H leleplezés lklmvl. Az ífmsg üuneknnkt jól kimosv bocsssk tejtermelő és Klmn Ferenc nemesócsi t. b. szolgbíró. pélye néhny perccel leleplezési ünnep utn vidéki gzdk rendelkezésére. A r d i k l i s prt vidékünkön. A lolvt le ugyncsk dittrmbn szépszmú * V e r s e n y t r g y l s. Az igssgügymtnpokbn meglkult orszgos rdiklis prtb közönség jelenlétében. QÍszter komromi törvényszéki épület ttro Vrosunkból Grünfeld E r n ő ngykereskedő, A/, énekkr éneke vezette be z ünnepélyt, zst, i l l e t t e helyrellítsi mnkltit K God Géz igzgtó, Kisbérről Neumnn Jkó mjd Fekete Ferenc I I. 0. t n. F l k : Szent B6 1 erejéig engedélyezte. Az engedélyezett dr, körorvos, Böhm József, Vörösmrthy M i Mrton cimü szép költeményét szvlt el ügye költségből kő míves éi festfi munkr 7203 K. hly es Blu J ó z s e f tnítók, Szőnyből C s u sen, htsosn. A zenekr ezutn Bcb Tvsz 36 f., mzoló munkr 3481 K. lktos. s kssy Istvn jószgfelügyelő, Ttbnyról ébredését jtszott el közönség elismerése bdogos munkr 293 K. esik, A munkltok Kirschner Ljos é s Lnyi Ferenc tnítók jelen mellett, melj utn Szbó Ivn V. o. t. mondott i tds tn zonnl kezdődnek és z tettek be belépésüket. lendületes szép beszédet ngy lpitvnyozó tdi npjtól szmított 90 np ltt befejeemlékezetére. A tetszéssel fogdott ünnepi be E l j e g y z é s. Drélich Mncit, Drélich sendők. A munkiltokr í. évi június hó 22. szed utn Wintner Sndor V Wintner György J n o s vrosi gzmester bjos lenyt npok npin d. e. 10 órkor k i r. törvényszék elnök II.. Pr Ljos V. Kis/doríer Lszló V. o. tnu bn jegyezte el borsiezj Borsiczky Gyul vsúti ségénél megtrtndó egységrs sri írsbeli tisztviselő, pozsonyi lkos. lók és Korén Jóss< I I V. o t. egy szép <piintrtt t versenytrgylst hirdetnek. dtk elő zongorn és vonós hngszeriken. A Konkoly T h e g e G i z e l l hngver precizen elődott zeneszm meleg elismeréssel senye. M, szerdn este hrom bjos tllkozott. Ezutn Hjdú Istvn V I. o. t. E n d művésznő, K o n k o l y Thege Gizell, Sinkó rődynek Fim, tnuld meg... c. gyönyörű köl Renée, Hlmgyi A n n u s vlmint Srkny teményét szvlt el htsosn I végül z ének Ferenc művészi nívón lló hngversenye és zenekr orgon és songor kísérettel elődott bizonyr mrdndó nyomokt f o g hgyni Személyi hir. Csonki Dezső, d r. z vrosunk zenetörténelmében. Mindegyik isteni Te Deumml zrt be szép ünnepélyt. orszgos levéltr főlevéltros múlt héten tehetséggel megldott lélek tele, művészi Komrombn időzött. mbícióvl, rtermettséggel. A mi esti hng Ltogts. Sörös Pongrc neves versenyről sokig vissztérő kellemes emlé földink, p n n o n h l m i főiskoli tnr, M, T, kekkel f o g eltvozni hllgtósg. Akdémi tgj pénteken é s szombton K o Kinevezés. A pénzügyminiszter M, mrombn időzött, s vrmegyei levéltrbn singet E m i l komromi lkost bonyhdi dóhi A sorozs e r e d m é n y e. Június h ó végzett kuttsokt. vtlhoz ideiglenes minőségű BegitŐdijs dóhi 8-n é s 9-én trtottk m e g K o m r o m b n vtli gykornokk nevezte k i. Kinevezés. D r. Bock Pl ügyvédje sorozst E l s ő npon z első é s msodik k o r löltet győri k i r. tbl területére díjs j o g A L e n y e g y e s ü l e t junilis. A k o osztlybeliek, msodik npon hrmdik k o r g y k o r n o k n k nevezte k i tbl elnöke. m iromi Gyermekvédő Lenyegyesület vsrnp osztlyúk es vidékiek llottk bizottsg E g y h z l t o g t s. Tóth K l m n, június hó 14 én z Apiyi szigeten junilist elé. Első korosztlyból lklms lett 27, komromi ref. egyhzmegye esperese s z o m b rendez. A z egyesület vezetősége igen kedves msodikból 4 s hrmdikból 2, vidéki t o n, június i) n trtott egyhzltogtst formjt tllt k i trss összejövetelnek s llitskötelesek közül 7. k o m r o m i ref. egyhznl. A z esperes Tub reméljük is, hogy ez nyri multsg minden M e g h o s s z b b í t o t t k z e b z r l t o t. Gspr körlelkész és Mészros Dénes körtnitó tekintetben ngy sikerű lesz. A siker ltt ez Almssy Árpd rendőrfőkpitny egy ujbbn kiséreteben megjelent reggel S órkor ref. úttl első sorbn vidm, fesztelen hngultot előfordult veszettségi eset következteben z vllsú tnulók vllsvizsgjn, m j d d. e. 11 értjük, mely lehetetlen, hogy m e g ne rgdj ebzrltot ujbb negyven npr, f. évi julins órkor z egyhz presbitériumnk üiésén sziveket odkünn zon vdregényes szi hó ís-ig meghosszbbított, Figyelmezteti trtott meg knonik vizitciót. A z ülésen geten, m e l y most ll pompjbn s mely v rendőrfőkpitny z ebtuljdonosokt, hogy ezen megvizsglt z egyhz szmdsit, lpit srnp z egyesület bjos tgjink édes k idő ltt kutyikt otthon megkötve trtsk, vnyit é s meghllgtt z egyhz belügyeiről cjtól lesz hngos. A rendezőség gondosko mert h rendőri ellenőrző vizsglt szbdon tett helyettes lelkészi jelentéseket. Délutn z dott rról, h o g y megfelelő időközökben ké tllj vlkinek z ebét, zt elkobozzk é s újvrosi ref. iskolt ltogtt m e g é s végig nyelmes hjó lljon közönség rendelkezésére. gyepmesternek tdjk, tuljdonost pedig hllgtt tnulók vizsgjt. AZ esperes Induls hrom izben komromi hjóllo megbüntetik M i helyesnek tlljuk e rendeletet, tpsztltk fölött teljes megelégedését fejezte k i. msról é s pedig d u. 2 órkor, fél 4-kor es 5 de zt rendelkezését, hogy kutykt o d órkor Bndi" nevü hjóvl. Belépőjegy és E l j e g y z é s. / / /. Vskó Istvn, hz is megkötve trtsk, nem tllitik egeszén hjójegy tour-retour 1 K 40 íill. Induls vissz Osztrk Mgyr Bnk pozsonyi fiókjnk tiszt indokoltnk, minthogy z ebtrtó tuljdonosok szige^öl este fél 0 - k o r és! 0 ó r k o r, m viselőié npokbn jegyezte el In I o n Kelet is legngyobb elégületlenséggel fogdjk egy kissé korink kell trtnunk, mert zt l l o u k úrhölgyet, lndori Kcler Zoltn d r. SZÍ vrosszerte c szigorú rendelkezést. A kóborló, gondoljuk, hogy z o l y n pomps multsgból, előkelő tóvro>i ügyvéd, komromi e t n g, egy z utckon, séttéren tllhtó ebek ellen mint m i l y e n n e k Lenyegylet junilis ígérhz főügyészének kedves és müveit lenyt, legszigorúbb eljrs is i n d o k o l t, de hogy miért kezik, n e m lehet éjfél előtt hz kerülni A kell megkötni z egészséges kutykt odhz, H i v t l v i z s g l t. Dr. V kó Endre tlplvlót Lévi Adi teljes zenekr szolgizt ngyon kevesen értik m e g vrosbn. A z komromi k i r. törvényszéki elnök kedden z ttj, ízletes ételekről é s j ó itlokról, külöl ilyen rendelkezés csk polgrsg hngos esztergomi jrsbírósg hivtlt vizsglt m e g. figyelemmel gondoskodik rendezőség, mely zúgolódst hivj k i, miről, értesülésünk Z s z l ó s z e n t e l é s. N gy (ion g ke rr is figyelemnél volt, hogy z étel és i ; szerint, rendőrség ellenőrző közegei mr rk méltnyosk legyenek A z t hisszük, h rétében vttk tel helybeli érdemes kőműveseddig is személyesen meggyőződhettek. komromi fitlsg vsrnp z Aplyiszitrsult u j zszlójt pünkösd msodik ünnepén. Az ünnepség reggel 9 órkor kezdődött Szt.- geten d egymsnk tllkozót. * A v s r i helypénz. A ken skedelemandri templombn, hol Kutscher József plé ügyi minis/t'-r egy vsri helypénzbeszedési H z s s g. Michl bnos előbb ünnepi misét cei brlt, mjd utn ügyben boxott ítéletében kimondott, hogy v gyógyszertr tuljdonos június h ó 9-én deli sri helyi i ' l " s i ügyekben z 1890«é t i I. mgsn szrnyló beszéd kiséreteben felszen 12 órkor vezette oltrhoz Henne! Mrgitot, telte htlms fehér selyem zszlót. A zsstörtényetkknek jogosult tmdtjnl mgsbb Hennel Kroly ngybérlő lenyt Psgtón. lóoyi tisztet Boldogky Gyulné töltötte (1 jk szedésére, illetőleg vmdijk fizetésének be s ő törte he i első rnyszöget zszló megtgdsr vontkozó szk-zi jogosult A j n d é k templomnk. A rudjb szép sztk kíséretében. Szeg* t szentmiklósi r. kth. templomnek Bihkker vsri beljpénsnél mgsbb helypénz s/edése, vertek be meg Kutscher Józsel plébnos F. illetőleg vsn helypénz tíz. t-sének megtg gzd pünkösdre művészi kivitelű ldozttó Szbó Géz polgrmester úgy mg. mint ds esetén nem nyerhetnek lklmzst, Újr rcsot domnyoz* >tt. Kürthy Istvn l-'ispii» > (ihyezv 1» s l spn kijelentette kereskedelemügyi miniszter ebben Hlleset. 1 iti rendeletében zt is, hogy vsri helypénz oetében, Bsil Aldr, Peredi Géz d r., Bzsbé gyszb lorbersbergi Lorbeier Lszló I). cskis i vsrtéren dó tényleges helyfoglls Klmn d r., Boldoghy Gyul. Bíró Sndor, I i. T. budpesti n v n g. íelügvelö-révkpitnvtuk. esetén fizetendő. Hibs teht vsrtrtó köz Kővrt Jóssei d r,, Klly Bődre d r, Reviczky élete 694k évében történt elhllozs. A * ségeknek és frosoknk z gykorlt, rne Bél, Zecbmeister Sndor és még m k n msuk. Az elhunytbn özv, hngy Ljoené es Pőcze lyet p díg orszgszerte követnek, hogy vsr Képviseltették m g u k t ; Uolnr J n o s knonok, Jnosné testvérüket T t o j k ó György ne ped g idején községbe és vrosb érkező mindenféle SoÓtby Gyul k. n o n o k, Muler JÓZSef, Gl sógort gyszoljk. ünnepély u ú n i ko/.onség levonult főgimn zium prkjb t* sseg szemlélte H leleplezett szobrot, melyet Istók ínot, hírneves szob rszművész, lkotott A ssobormfi Kirly Józse fet mstél&zeres ngysgbn muttj be ós egyike H tlentuiu08 műves/, legszebb lko tsink. jrmű tn beszedik fsd hely pénzt, t e k i n tet nélkül rr, hogy vsrtéren és nnk trtozékin helyet fogllnk-e z ruvl vgy sem. HÍREK. VÁROSI ÜGYEK. Központi fűtések. Alcsony nyomsú VI'-, gőz- és melegvízfűtések. S z e l l ő z ő be rendezések. Központi meleg légsnbb-i I l i i <»«Iornu/fts. \ i Inny m n ^ o sjoswsleéoli ii-rvfí^c &H lzessiizés)e«özv. BEÉR egészségügyi berendező <» t e l e f o n - ADOLFN É Komrom. Megye-utc 18. szm. vízkészítő telepek. S z n t ó b e Kstélyok, rendezések s é g ü g y i b e r e n d e z é s e i. A « sz. s z b d l o m t u l j d o n o s. -, mindenféle ipri célokr.. = - villk, g z d s g i Pontos, épületek, m g n h z k egész szolid kiszolgls. Viz-. légszesz és cstornzsi berendezések. Fürdőisob v í z v e z e t é k i kutk, l é g s z e s z b e r e n d e z é s e k, c s i l l r o k, lég szeszfűtések é.s k l y h k spe cilis rendszerrel hő k i h s z nlsr Beton és kőgygcső cstornzsok.

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

Főmunkatárs: Kérelem.

Főmunkatárs: Kérelem. Komrom 98 j n u r 7 ^ /V. M R Komromrmegye és Komrom F^lc Voros Megjelenk K mden r c ^ ros és D egyk zonbn rsk 30 'form szoehól bu rbl rk'k. béree dendy és g z d g. ez z m.klen é z hnk, k' csk lyen er.

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

ekt I(etteftrcs 5{uséti,Urtrtep íenfoíes Líónurt funirt ofsón(t,fr I PILISMARTnIÍREK Flugyűlés1993 Sjátbevételek16.159eFt (ebbőlhelyi dó) Az orvosirendelórészére 505eFt érték. benvásároltkkorszerúberendezést.

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - ------ Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA ------------------- X. évfolym 9. szám 2009. szeptember ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI

Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI De valaki azt mondhatn{: neked hited van, nekem pedig cselekedeteim L{tj{tok teh{t, hogy tettek {ltal igazul

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS. I li I Ká 98 ácius 2. XVIII. évfly t2 Si KOMÁRO Káváegyei és vási édekű tásdli, közgzdsági hetilp A Kái Vöös Keszt Egylet és Káváegye Tüzltószöweiségének hivtls lpj. Megjelenik inden csütötökön. Etftzstésl

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

A komáromi alapszervezetet feloszlatták!

A komáromi alapszervezetet feloszlatták! XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. JANUÁR 30. 0, 40 euró A Mgyr Közösség Pártj feblpuk trtlmából: ruár hetedikei épszvzássl Egy komáromi pilót kpcsoltb kibővített elökkldji (2. oldl) ségi ülésé fogllkozott zok

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT XXII. évfolyam, 4. szám Április 11. Országgyűlési választás 2010. április Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Sárszentlõrinci Hírek 27. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Felelõs kiadó: Demény Károly ÜNNEP! SÁRSZENTLÕRINC-UZD ÜNNEPE! 27. JÚNIUS 30. - JÚLIUS 1.

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Összefogás gyermekeinkért!

Összefogás gyermekeinkért! A TARTALOMBÓL: Vég re va la mit ta lán el érünk...2 Pandora szelencéje...3 Való Vi lág mû sort csak este 23 óra után!...5 Csalás vagy a véletlenek osztják a szerepeket a Való Világban?...6 Biztonsági rések

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben