Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR"

Átírás

1 Komrom június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér. E f f t l * / í» n 80 FI I I # r Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND Trsszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Szerkesztőség és kidóhivtl : Joki-könyvnyomd könyv es ppírkereskedés részv -trs Komrüir.. Ndor utc 22 Telefon 92. Késinktokt nem d VIBSZA iserkesstéfl Bizonyr nem fejtettek ki elég propgndt, zok volt Kirly püspök ösztöndijsok, kik ngynevű emberbrt emlékére ösztöndíj lpítvnyt krtk létesíteni. Szeretnők zt hinni, hogy igen sok ösztöndíjs nem is tudott erről mozglomról, ki tudott, felületesen vette z ügyet. Mert csk igy lehet megérteni zt, hogy J volt ösztöndijsok, kik szép szmml vnnk, köztük sokn gzdgok, kik trsdlmi pozíciójuknk, gzdgsguknk lpjt éppen ennek z ösztöndíjnk köszönhetik, 350 koront tudtk csk összegyűjteni. Ezt mondhtnók, sznlmsn csekély pénzbeli kifejezése nnk kötelező hlnk, melyet ngy emberbrt megérdemel. Bizonyos, hogy e ngy sziv nem szmított semmiféle hlr, de h mr ki volt dv jelszó, h meg volt pendítve z eszme, hogy ngy emberbrt emlékére ösztöndíj lpítvny létesíttessék volt ösztöndijsok részéről, kkor mgyros gvllérivl ngyobb ldoztot kell hozni zoknk, kiknek nygi helyzete ezt megengedi. A sok tehetős volt ösztöndíjstól ez 350 K ngyon de ngyon csekély összeg. H újr kezükbe veszik jobb sorsr érdemes ügyet, bizonyosn ngyobb összeg fog összedűlni s h nnk kmtit nemesi rngr vló tekintet nélkül, szegény, de szorglms tnuló kpj, kkor XX. szzd demokrtikus szelleme fogj thtni ezt z lpítvnyt. Sfnyuló nemzedék jún. 11. Evról-évre szomorúbb tpsztltokról szmolnk be zok jelentések, melyek z orszg soro/s l kerülő ifjúsgtól szólnk. A sttisztik zt muttj, hogy kevés ktonnk vló lklms legény s Kinizsi Pl nemzedéke csenevész, stny utódokt llít sorozó bizottsg elé. Visszemlékezésnek is fjó és bntó érzés, hogy évről-évre konsttljuk bjt, mely nemhogy szűnne, de évről-évre ijesztőbb képben trj elénk ifjúsgunk gyöngülését. Hogy mi ennek z ok, nem nehéz megtllni. Ahol zelőtt egy-egy cspszék mérte z lkoholt, m legkisebb flu is rngoskodik korcsmk- j bn Az előtt nem hulltk z emberek olyn sűrű rjokbn, m z ngolkór, tüdővész, görvély ijesztő szmokbn növeli betegek szmt. A plink és betegség között is nyilvnvló kpcsolt. De még nyilvnvlóbb, h re gondolunk nép tpllkozsr, lksügyére, higiénijr, melyről ne beszéljünk virgnyelven, ne szegyeijük berllni, hogy borzlms, éppen Knn földjén. A nép nem tpllkozik eléggé jól, mert nem telik, ngy drgsg. Ez z orszgos nézet és vélemény. Es ne hogy zt higyjük, hogy drgsg loklis tünet. Interncionlis jelenség. Nem csk itt nlunk, vgy bővebb körzetben beszélve: Mgyrorszgon vu drgsg, hnem z egész, vilgon. A helyi tüneteket nem lehet kizrólg irnydónk tekinteni. Azok minduntln hlltott úgynevezett lptételek drgsg főokról, hogy termelés nem iud lépést trtni fogysztssl tovbb, hogy z ipr és kereskedelem fejiődése következtében kevesebb munkerő ll mezőgzdsgi termelés rendelkezésére, miből z következik, hogy fogyszts igénye emelkedik, hsonlóképpen nemzetközi forglom kdlyi, védvmok, zrt vmterületek, militrizmussl és z llm fenntrtsvl jró emelkedő közterhek: mind-mind htó tényezők, de csk msodsorbn loklisk s felsorolsuk éppen úgy, mint felismerésük rr szolgl, hogy ezen belül loklis jelenségek elhelyezkedése, hts megfigyelhető legyen. A drgsg leküzdésével csk z lehet cél, hogy ezek tényezők mérsékeltessenek, kikpcsoltssnk, vgy leglbb lklmzkodjnk ^. okok elhríts eredményeként. A drgsg elviselhetővé tétele, megélhetés kedvezőbbé vló tétele végső eredményében nem z llmr, hnem trsdlomr T Első ARCA. percefe. Az vztlon nyílik jzmin, Illtb fonj.i hjdt. Ctodt, gyerekes lom hull rm, S csk nézlek, nézlek hllgtg. A sok-sok lom, mit csk szőttem Szz lmtln, rossz éjjelen, PORO bizlms suttogssl A kis szobb: 1, megjelen. PifOSlÓ píl hmvzz.' ' cod, Szemedbe' titkos lobbns. szivünket töleli gyöngén Egy híttos szent vrzs S míg z jkd szótln nyugsz-.k, szemed beszéde hull felem, S én lssn, hlkn néked nyújtom Az eletem egy bi;s mesén is megnyílik z jkd zrj S szvid enyhe ritmusn I inn fehérlő jzmin-g lesz A t.ivoző, hlk délutn. Fint Sndor. Emlékeimből Ltogts Görgeinél. irt: Zvory Sndor dr. Sokt tűnődtem milleniumkor micsod mrdndó emléket szerezzek, mely feledhetetlenné tegye előttem e nevezetes esztendőt? Gondolj merészet és ngyot!" mondj Bnkbn, Erkel operjbn, ht gondoltm. Megltogtom Görgei Artúrt! De vjjon elfogd-é ilyen ismeretlen nevű kis embert? tmdt fel kételyem Eh 1 mindegy. Felmegyek öccséhez, kinél lkik, ide ürügyem is vn bemenetelre, megköszönöm neki z élvezetet, mit könyvének olvssból merítettem, egyúttl t tbornokot is tln meglthtom nl. Beléptem közjegyzői irodb. Négy, vgy öt fitl embert tlltm ott egy sztlnl, munkvl elfogllv. Ezek egyike z irodfőnök lehetett fogdott. Görgei Istvn urt keresem, szólék <> most nincs itthon, külföldre utzott, jelenleg Drezdbn vn. 1 lt tbornok úr ittbenn vn-e fővrosbn : Itt vn. Bejelentem zonnl. Névjegyet se kért, ment szomszéd szobb. No Jézuskm! gondoltm, én csk nyomt keresem és most itt lesz előttem mg z oroszln I Irglmtlnul trémztm. Tessék bemenni, szólt, nyitv hgyott jtór muttv. Beléptem. írósztltól felllv fogdott' glmbősz ggstyn Mgs termete oly egvenes, mint gyertyszl. Ez tisztes ősz fej teht z, kire oly súlyos vdkt szórt roszkrt és tudtlnsg, holott tisztelettel nyln meg kezét sunyó medve is" nrnt Ler kirlyról írj Schkespere. Ez gondolt villnt meg gvmbn. Egészséges piros orcjról szinte sugrzik becsületesség és szemeiből z egyenes lélek. Megnevezem mgmt. Negyvennyolc esztendeje mr, hogy én tbornok ur nevét tisztelem. Es minél többet hllottm vitézi tetteiről és olvstm viselt dolgiról: e tiszteletem nnl ngyobbr nőtt. Az hinyzott még, hogy élő lkjt is Lssm. Bocsss meg kérem kívncsisgomt, hogy tovbb rnr nem bírtm ellentlini vgynk : megismerkedni szbdsghrcunk legngyobb ktonjvl. Hozt Isten! smindkét kezét nyujt. Üljön le, gyújtson r s egy szivros sktulyt tett elem. Szokott e dohnyozni.? Szoktm, de csk z imént dohnyoz- Esténkint legkellemesebb szórkozóhely j GRAND" kvéhz hol legkitűnőbb zenekr fflt UttVAl JL^c/l ~m hírneves cignypríms vezetése mellett npont hngversenyez.

2 2. Komromi oldl. v r. A z élelmezési i p r rendszeres sz b l y o z s, ennek fejlesztése, é l e l m i s z e r, v g y üzemek létesítése, k r t e l l e k b ü n tetése f o g y s z t s i dók és v m o k m é r s é k l é s e csk m s o d s o r b n képez l lmi feldtot, trsdlmi egyesülés, e g y ü t t e s és c é l t u d t o s m ű k ö d é s z, m e l y ltl e célok e l é r h e t ő k. A f o g y s z t s n k és t e r m e l é s n e k mg körében g y k o r l t i l g k i kell vlsztni t u d n i zt, h o g y m i t és m i b e n és h o g y t k r é k o s k o d j é k, m e r t h i s z e n, h d r g s g e l h r í t s n k n e m is, de z r c h i m e d e s i c s v r h o z h s o n l ó r e m e l k e d é s n e k és pénzbeli e l l e n s z o l g l t t s n k ez z e l s ő és l e g b i z t o s b b ellenszere. Okttók kellenek, kik megértetik nép p e l, h o g y o k t l n költekezést ne t e g y e n fejlődése rovsr. Inkbb konyhj bn legyen pzrló, mint korcsmkbn d ő z s ö l ő. K ö z e l e d j e k z o r v o s h o z és h g y j fképnél kuruzslókt. A kultúr fk l y j t k e l l f e l l o b b n t n i, h o g y z érte l e m b e v i l g í t s sötét, pusztító h e l y e ket s nép m e g l s s, h o l tör re z o r o z v leselkedő h l l. Mert csk í g y vrhtunk j ö v ő generciójtól életrevló, e r ő s nemze déket! A VARMEGYÉBŐL. Gut község derék tűzoltósg szép ün nepélyre készül vsrnp, midőn tűzoltó testület zon tgji kpjk meg diszermet, kik 25 éve szolgij!; e nemes ügyet. A z Őfel sége domnyozt diszérmeket buzditó beszéd kíséretében Ktirihy Istvn főispn, szövetség gilis elnöke osztj szét. Gut község mr erősen készül vsr npi ünnepélyre, s főispn és kísérete fogd ttsr Résztvesznek z ünnepélyen még Csermk Hugó csi gyri igzgtó, szövet ség frdhttln, lelkes ügyvezető elnöke, Dvidhzy Jnos nemesócsi főszolgbíró. Alpi Gyul dr. vrmegvei fölevéltros, szow t s é g titkr, \'izvry Dezső n g y m e g y e r i főt. tó, jrsi tüzfelügyelő, FeJiérvry József, csi gyrtisztviselő, elnöki titkr és még sz mosn. Ktirthy Istvn főispn és Csermk Hugó ü. v. elnök vsrnp d. u. 3 órkor érkeznek Gutr. ** Egy hvi k ö z i g z g t s. Komrom vrmegye közigzgtsi bizottsg kedden trtott rendes hvi ülését Kiirthy Istvn főispn elnöklete ltt bizottsgi tgok élénk részvé tele mellett. A vrmegye lispnjnk jelentése szerint közigzgts menete zvrtlnul f o l y t m u l t hóbn, munks m o z g l o m n e m volt észlelhető. A vrmegye közegészsége kielégítő. '* A v r m e g y e uti. Jnosiis József műszki tncsos jelentése szerint z llmi közutk jókrbn vnnk. A törvényhtósgi közutk llpot is ltlbn kielégítőnek mondhtó, kivéve gut-nemesócsi út egy részét, melynek kijvítst legközelebb elkezdik. A vrmegye területén levő hidk szintén j ó krbn vnnk. Cüzclfó ünnepély Gúfn. ** B e t ö l t ö t t l l s o k. Kisbér kuzség képviselőtestülete folyó hó 2-n megtrtott gyűlésén végrehjtói llsr Vczy Gyult, Komromvrmegye Tüzoltószövetségének gilis elnöksége nemcsk zt trtj m i n d i g j községi bbi llsr pedig Kiss lmréné szem előtt, hogy vrmegye tűzoltó intézmé született L o r k Izbellt vlsztott meg. nyei mintszerűek legyenek, hnem éber íígye** A v r m e g y e d ó z s. A közigzg lemmel kiseri tűzolts h u m n u s feldt t e l tsi bizottsg keddi ülepen Fülöp Bódog k i r. jesitésében szerzett érdemeket, hogy zok f e l pénzügyigzgtó j e l e n t i, hogy m u l t hóbn jussnk trón zsmolyig is. honnét m i n d i g 51 'isi»3 K egyenes dót űzettek be, h d m e n megérkezik z érdem elismerése, őfelsége tességi díjbn pedig 4139 K folyt be. A z ltl tűzolts és mentés terén kifejtett 25 egyenes dóknl kedvezőtlenebb, hdmenteséves hű szolglt jutlmzsr lpított disz segi dijnl kedvezőbb jelenlegi llpot érem domnyozsvl. tvlyinl. tni, köszönöm, most n e m gyújtok r. K o mromtól n e m messze vn szülőflum szó lék tovbb, m is élénken emlékezem, m e n y nyire lelkesedtünk, mikor tbornok úr győ zelmeinek hírét hllottuk, m i k o r hborúnk forrójt főzte Komromnl. E g y jelenség különösen soh se múlik el emlél<ezetemböl, <juerlond németek puskporos hjójt; G ö nyőnél ellőtte. Emlékszem r, s megvillnt szeme. N y u g t felöl lttuk füstöt felgomolyogni é s éreztük földet reszketni lttunk. E n k k o r verettem hidt z I»regdunn, tlpfkból, mert n e m volt hídkészletünk. A polgrokt szólítot tm fel, hogy segítsenek és ők segítettek; igen derék emberek voltk. Eleinte féltek, mert z ellenség lőtt r n k ; de én biztttm ő k e t : ne féljenek, n e m mindenik golyó tll, de z ellenség is inkbb mirnk lőtt ktonkr, kik ott llottunk. Szegény Gönyő k k o r e l pusztult. É n m i n t ht éves gyerek lttm ezt rettenetes felrobbn,ist s elmondtm zt E m lékeim forrdlomból., c. cikkemben hogy le írtm. N o én msik ilyen felrobbnst is lttm. M i k o r bevettük Budt és bsnn v o l t u n k mr vrbn, Alnoch krt lnchidt fel robbntni. Szerencsere lnchidbn nem esett kr. E z t felrobbntst is lttm. Egy fitl úrinő lépett be ekkor szom szédos szobból SZILY " U L r l 1914.! jun. 11. Bérbeds. A primsi urdlmk jószgigzgtosg z lbbi birtoktestek bér letere es eldsr l í ) l 4. év június 25-én d. e 10 órr primsi szmvevőség irodjbn E s z t e r g o m b n zrt Írsbeli jnltok lpjn versenytrgylst hirdet. 1. F o l y ó évi október 1-tol 6-ig Ó é v r e. Keszegflvi u. n. morj erdő k h. Keszegflvi Hullmtér erdő nélkül kh j n. 1-tol <i évre ) GútCsörgői hlszt, b) T n y ('sürgő (guti htrbn) 154" 1078 kh. Bővebb tudnivlók z Öregcsenyi (Bjcs) jószgfelügyelőségnél sze rezhetők. * Tnfolym t n í t ó k és lelkészek r é s z é r e. Kolozsvron jul 29-től ugusztus 5-ig lelkészek és tnítók részere vdoutermö gyógy növények rendszeres szedése és értékesítésire tnfolym n y i l i k. A t n f o l y m 20 növendéke ingven lks útiköltség es npidi] fejeben 64 K tlnybn részesül. Június 10-ig dndók be kérvények kolozsvri gzdsgi kdémihoz. * A győr-kisbéri vsút. A győr kisbéri v s u l építésének előmunklti gyors n hldnk. Most jrt Győrött G u t h György mérnök, k i vsútvonl egyes szkszink ujbb tervek szerinti elhelyezésére készített méréseket. A z első terv szerint vsút Győrből bni-ut mentén vezetne el, z uj megoldssl vont közvetlenül érintené Szbdhegyet vonl befejezésénei pedig zt tervezik, hogy vsutt kerülővel z szri keményítőgyr mellett vezetik e l, " Álltorvosi körök. A Vrmegyei Gzdsgi Egyesület z eddigi csi, csúzi, guti, ngymegyeri, nemesócsi, ngyigmndi] tóvrosi és ógylli lltorvosi körök mellé trjn! és bokodi körök szervezését fogj jvsolni miniszternél. A vrmegye lltegészségügye. Keleti J ó z s e f k i r. főlltorvos jelentése szerint Komrom vrmegyében rgdós szj- és k ö r ö m f j s most zon községekben terjed, melyeknek mrhllomny z őszön es télen n e m ment t ezen rglyon. Állmsegély. A földművelésügyi miniszter 2000 K llmsegélyt Utlvnyozotl Komrommegyei Gzdsgi Egyesületnek z idei szrvsmrh díjzsokr. * * T g o s í t s. V perbetei ngyobb gz dk elhtroztk, h o g y község mintegy 800 h o l d n y i htrt tgosítni fogjk. A z előmun kltokt megkezdették. - Istvn öcsémnek leny, szólt b e oszlik is m homly ki Görgei s bemuttott.. ménvekről s terjed vilgossg, miót Igen örvendek. Edes tyjnl is kr (i rgei Istvn könyve megjelent. tm ez lklomml tisztelegni, hogy megkö Tpsztlom ezt mgm is. Mikor szönjem neki zt z élvezetet, mellyel könyvét hz jöttem, rossz szemmel néztek rm z olvstm. emberek, mcskzenét is dtk. Később, h Igen? ht olvst z Öcsém könyv.'.; z utcn lttk, megnéztek, de z rcukon I 'Ivstm bizony, tbornok u r, h ltszott, hogy nincsenek bizonyítékik súlyos r o m s z o r olvstm végig egymsutn,.-v telén Vdr. M zonbn mr n e m tpsztlok rosz ez volt egyedüli olvsmnyom. G y e r m e k e i m, indultot. m i k o r bekísértek olvsószobmb, mr nem is Ez Görgei Istvn könyvének követ kérdezték m i olvsnivlót djnk be, csk kezménye Akik olvstk, m i n d megtörtek. hoztk Görgeit. N e m is mindenki ítélt el engem. Mg Fellltm, tvozni készültem. Küstow is, p c d g n e m trtozóit z én pr Ne menjen még el, h vn ideje. tomhoz, - mert ö republiknus volt, ked Időm voln, de lélek, h o g y terhére vezően irt rólm. Megjelent most egy ujbb leszek tbornok úrnk hosszbb ittlétemmel. könyv is énrólm. N e m, söt igen szívesen ltom. Ismerem, nlm is meg v n. Elemér Görgei Istvn ngy szolgltot tett Oszkr irt m g y r toi tenetirödiomnk z ltl, hogv Igen, ez z. E n n e k könyvnek' ér nem kímélve költséget, időt. frdsgot, nnyi dekes keletkezesének története. Ugynis, én okirtot, levelet összegyűjtött s lehetővé tette, vegytnt tnultm Redtenbchertól; ennek h o g y s;t szemeinkkel lssunk, ne mende könyvnek szerzője szinten vegytnt tnult mondk utn induljunk. Nincs z ő könyvében ugynttól. A tnr m e g volt vele elégedve, egyetlen egy llíts s<-m, m i t o k i r t o k k l ne m e r i ltt, hogy szorglms, kitrtó bizonyítn. Híz z sok frdsgb került z N o, Ön lesz hrmdik mg n öcsémnek. Sok szzkt kidott, h hllott kémikus mond k i z én kezem lól v l m i levélről vgy irtról, mit én i r t n i, kikerül. A z első volt Görgei. vgy én rólm szólt, hogy zt megsze Mit?.. pttnt fel fitlember rezze. Most Múzeum birtokbn vnnk, ezt z embert nem k r o m követni. hsznlhtjk történetírók. N o - n o fitl brtom, h ön csk msok ; ASZLÖ c i i - v - s / t - s z T f o Kcs; ii 1 igujbb es felöhoket és ktoni legjobb szövetekből JMF~ T T e : ; y r L O t t mmy ^ bsu tnexiefeltetetik:. minőségű Pontos uri öltönyt egyenruhkt és külföldi legjutnyosbb rbn. es bel- szolid kiszolgls.

3 1914. jun. 11. Komromi Újsg :'». oldl. ** Segély vsútnk. A németdiószcgckccsi vsúthoz Ndszeg község 20 ezer K hozzjrulst szvzott meg. * Álltbetegségek vrmegyében. sllóközi jrs : lépfenejkomromfüss, veszettség Csicsó, szj- és körömfjs Orsujflu, rüh Ngykeszi, sertéspestis Keszegflv. Gcsztesi jrs; szj- és körömfjs Kisbér, Mocs, rüh (sszr, Szk, sertéspestis Ács Tti jrs: veszettség Neszmély, szj- és körömfjs Oroszlny, Tt, Trdos, rüh Fővros. Udvrdi jrs szj- és körömfjs Izs. Kirly püspök emlékezete. A ngy emberbrt szobrnk leleplezése június 7. Szzdik év lordulój vn e/. évr>en nnk, hogy néhi Kirly József pécsi püspök, Kommrom teledhetetlen emlékű ngy ti*, vrni eey-i tnuló nemet ifjk jvr forintos lpítvnyt lett, Ezt z évfordulót kegyeletes hl lélekemelő ünneppé vtt zzl, DOgJ z lpítvny részesei nemess/ivü em borbrtnk szobrot emeltek s z emlékművet vsrnp. íunius 7-én dtk t főgimnzium buii nyilvnossgnk. Az ldott emlékű főpp ngyszb-.su lpítvnyvl mr életében megörökítette nevét hosszú időkre, nemet cselekedete ércnél mrdndóbb emieket emelt ngysgnk, de kegyelet és N hl külsőleg í* megkívnt örökíteni kitűnő emberirt kivlósgt, hogy rgyogó példul lljon mindenek előtt ngy cselekedetek emlékére. Lpunkbn, Komromi Újsgbn, Pz- Hiny Zoltn dr. pozsonyi jogkdémii tnr vetette íöl szobor eszméjét B hlsszivü lpitvnyosok domnyiból immr főgimn zium elótti prkbn hirdeti Kirly József ércikj z igzi ngysgnk, z igzi érdemnek, z egész embernek elismerését s nemes tettekre buzdító példul szolgl késő utókornk Az ünnepélyt z e.>ős idő következtében főgimuzium dísztermében trtottk, melyet ez lklomml diszes előkelő közönség töltött meg A közönség soribn ott voltk Zoltvnyi íren dr. pnnonhlmi tőiskol igzgtój, Kuziesk Auréllperjel, Horvth Kristóf hzfőnök, Kürtliy [ttfo lőispu, Beöthy Zsolt egyetemi tnr, nyomn megy, 6 nem sjt tpsztlti utjn: kkor sohsem lesz önből jó kémikus 1 zt megjegyzett ngyon szivére vette z én emberem. >ekidölt, ttnulmnyozott minden könyvet, mi totem es mtoktól én rólm megjelelt; ekkor elhmrkodott ítéletet felőlem megbnt s hogy zt jóv tegye! irt ezt könyvet Mg beszélte el ezt nlm, mikor könyve sjtó lól kikerült s z első í eidnyt nekem elhozt. Búcsúztm. A tbornok kikísért lépcsőig, itt újr búcsúztm. Ngyon örülök, hogy tbornok urt '.ven jó egétzbégben tlltm. Trts meg j Gondviselés ilyen jó egészségben meg sok, igen sok! Köszönöm, köszönöm s legyintett s kezével. (>rcg vgyok mr, 78 eves. Mindegy. A 70-esek utn jönnek -sok, z utn többiek. Megéri még zokt 8 tbornok Úr, mert hogyn orvosi szemmel ltom : Stoff jó! Hngosn felkcgott, Igz vn' mond: Stoff cskugyn jó. Nem volt én nlm boldogbb ember, Dlidőn I iörgeitöl lejöttem. 48 esztendeig vrtm e szerencsére, hogy meglthssm szbdsglrcunk e héroszt. Vgym teliesült. De teltesült jókivntom is. jobbn mint reméltem. urgei m 96 eves! Konkoly Thege Miklós mm tncsos Srkny Ferenc orszgy, képviselő, ObjCSJ Dénes lispu, Phzmuy Zottfl dr. jogkdémii tnr, Kuncz Jenő győrmegyei 'őjegy/ő, 1. Szbó Géz pol grmester, B.trnyy Gézi, Konkoly Thege Bél' Ferenczy Kroly, l'ogrnyi Jéltef dlb Krolj, Blint Istvu, Szbó Klmn dr. S/.IJJ Ferenc dr. Muler József, Witusek Kroly dr., Alpi Gyul dr.. ArsojOSSJ Lszló dr,, Komjthy Jenőüé, Czéh Istvu és msok vlmint Mórocz Emilin főgimnziumi igzgtó vezetésével iőgimnzium tnn kr s tnuló itjusg. Az ünnepélyt llymnus eléneklése utn Horvth Kristóf hzfőnök, z lpítvny igzgtój nyitott meg. ki szép beszéd ben mélttt Kirly József emlékezetét és z ltl tett ngy lpítvn)nk kulturlis jeleutőségét. Legyen ldott emlékesete ngy emberbrtnk es nemes tette lt-gyen péld fenkölt lelkű 8 melegszívű emberek előtt! ezzel végezte szép beszédét. A lelkes éljenzéssel fogdott megnyitó utn Beöthy Zsolt dr eg) etetni tnr, Jóki Egyesület ngynevű elnöke trtott meg ünnepi beszédét, mely következő. Tisztelt ünneplő közönség-, kegyeltnek mi ünnepére nemcsk ez s/ép szobor gyűjtött össze bennünket, bioem z nemes emlék, melynek művész szép lkots mrdndó ltelképévé lett. Ez z emlék múltb rgdj vissz lelkünket Nem messze régiségbe, csk z lig egy szzdot múltb. És történetünk tegnpjnk kép»- mennyire különbözőnek, lel kében msnk ltszik, mint mi mi filgunk képe. Ez mindent mstól vrs és mindent mgunknk vrs vilg; mz ngy ldoztok vilg volt. A sors cspsi, meg-megujuló elnyomts, ngy vilgnk lelkünkhoz mind köze iebb férkőző példi minth uj vilgossgot gyújtottk s megvltoztttk voln zt z ősi mgyr természetet, mely életét nem sjnlt hztól, de zbjt igen." Megtnultuk, hogy kosért, hz jvért, biztossgért, hldsért nem elég életünket jnlgtnunk, hnem munknkt és munkuk eredményét hozzuk ldoztul A Ludovik, Nemzeti Muzeuoi, z Akdémi, z llndó színhzk, közkönyvtrk, ngy gyűjtemények lpítsnk kor ez; Széchenyiek, Wesselényié*, Mrczibnyik, Telekiek. Kulcsrok, Földvrik mgyr erkölcsi vilg. Ezek ngyok nem kértek, hnem dtk; nem vrtk senkitől semmit, csk z Úristentől, hogy ldj meg ldoztukt. A szent ldoztok e kornk gyermeke, ngy ldozók egyike volt vrosunk szülötte: Kirly Jó/set pécsi püspök, kinek emlékét ünnepeljük Jóformn elete lvt kis plébnikon töltötte s elmúlt hetven éves, mikor Pécs püspöki székebe emelkedett. Életének végét nem ll" suk fénye rnyozt be, hnem ngy szivének boldogsg, hogy immr bőven volt vetőmgj szegénység, műveltség, mgyrsg s/mr. Nincs vllsnk, jótékonysgnk, közművelődésnek, hzfisgnk oltr, melvnél ne ldozott voln. De legngyobb ldoztt, több, mint kétszzezer forintot, szülőföldje: Komroi vros és vrmegye művelődési hldsnk hozt. Ezt ngy, k itohkus és nemes tnulóknk sznt ösztöndij-lpitvnyt nomzet törvénykönyvében, z 1827-iki orszggyűlés cikkei között köszönte meg. Az lpítvny, mint megldott termőig, immr szz esztendeje évről-évre meghozz ldsos gyümölcsét nemcsk ugy lpitó szülőföldének, hnem z egész mgyr közművelődésnek. Nemcsk segit, nemcsk ösztönöz, nemcsk erősít, hnem tuit is bennünket. Különösen két tnulsg z, melyet m lelkünkben fölébreszt. Az lpítvny htrozmnyi, föltételei, korlti zt_ muttjk, hogy z eszmevilg, melyben ngyemlékű püspök élt, nem egészen miénk. Azót nemcsk politiki fejlődésünk irny, de vilgfölfogsunk is módosulson ment keresztül. Ennek ellenére mi uj időnknek oszttln ét mély kegyelete, lelkünket eltöltő hl hirdeti, hogy: jó sziv és nemes szndék minden, brmiképp vltozott jövő kornk )o es nemes törekvéseit szolglj Akik seemelyök és felekezetök szerint nem lehetnek is közvetetlen réssetei Kiriy püspök lpítvnynk : réssesei vgyunk mindnyjn miut mgyrok, mint nnk mgyr művelődésnek osztlyosi, melyet ngy lpítvny egy szzd ót 6zolgl. Íme, öss/edobogó szivvel, felekezeti és osztlykülönbség nélkül tesszük le koszorúnkt szobrnk tlpztr. De vn ennek szivünkben m urlkodó emlékezésnek még <:gy emeli tnulsg. Az, hogy kegyelet nemcsk ngy elmék lkotsit virrsztj híven hnem ngy szivek megnyiltkozsit is Ünnepünk uj bi/onysgot te*,/, egy gyönyörű emlekiölirt igzsg mellett, mely Pistoj vrosnk főterén rgyog. Ennek vrosnk volt főppj ötöd félszz év előtt Forteguerr bíboros, kifiek rny szive élte tihpjig szóvl és tettel, domnyivl és lpitvnyivl feledhetetlen ldst osztott szegénynek, elhgyottnk, tévelygőnek, betegnek. E nemrégiben, lig néhny évtizede, teht hll utn több, mint négyszz évvel, szobrot llítottk emlékének. Azt írtk r: Tegyen ez izobor tnúsgot ról, hogy s/e^nyek sohsem felejtik. 1 jótevőiket." Ugynezt hlt, gzdgodsr, erősödésre szomjzó szegény mgyr lélek hljt Innleti mi szobrunk is. Az emlékezés mindig tölemelkedés. Fölemelkedés olyn mgssgb, booun elérje szemünk multt. De z emlékezés mgssgból ltekinthetünk ms irnyb, jövő irnyb is. Ennek z útjit megvilgítjk z emlékezésből, H múltból tündöklő tnulsgok. A mi m felújuló emlékeink foglltbn is vn egy mozznt, mely ilyen útbigzító vilgossgnk ltszik előttem. Kirly püspök egyik lpítvnynk ugynis zt reudeltetést szbt, hogy nemzetünk ngy gysznpjnk, mohcsi veszedelemnek éffordulóío beszédeket mondjnk. E beszédek évről-évre hirdessék, hogy hov jut z nemzet, mely kirlyvl egyenetlenkedve, törvényeit nem tisztelve, kö/jvkt elhnygolv, z önérdeket közérdek tölé helyezi. Zok-szó ne hngozzék kegyelet ünnepén, de véssük megilletődött szivünkbe e/eket z igéket, H helyezzük szobor elé ngy szivet és bölcs elmet megillető koszorúnkt. A gondoltokbn gzdg, gyönyörű beszéd zúgó tpsokr rgdt hllgtósgot, mely kitűnő szónokot percekig meleg szeretettel ünnepelte. A volt ösztöndijsok nevében Pzmny Zoltn dr. pozsonyi jogkdémii tnr lendületes, mgvs beszédben rótt le hls elismerését Kirly József emlékének, jelenlegi ösztöndíjsok nevében pedig Korenchy Lszló joghllgtó mondott fordultos ügyes b^zédet. Kürtliy Istvun főispn, szoborbizottsg elnöke dt t ezutn szobrot s néhny meleg szóvl jnlott gondjib főgimnzium igzgtójnk. Móroc: P^milin igzgtó lelkes hngn beszédben vette t s/.obrot, mely oly szépen illik lőgimnzium elé és Jóki szülőhz közelébe, hogy ngy férfiúnk lelkesítő szép példj ngy tettekre buzdítson, nemes emléke tiszteletre és hlr tnits késő nemzedéket. Mint drg kincset fogj megőrizni mindenkor főgimnzium igzgtósg z emléket és zt fenkölt szellemet, nemes gondolkozst és ngylelkűséget, melyet szobor lkj hirdet, mindenkor szerotettel fogj polni. Mjd buzditó szvkkl lordult tnuló ifjúsghoz és bejelentette z ünneplő közönségnek, bogy mi np emlékére z ösztöndijsok 350 korons lpítvnyt tettek egy szegénysorsú jót nuló jutlmzsr és Csplr Antl plebuos pedig 100 korons irodlmi lpítvnyt tett Czuczor Gergely önképző kör jvv. A ngy tetszéssel fogdott beszéd utn Szóztot énekelte el főgimuzium énekkr, mellyel leleplezési ünnepély véget ért. Az DOSZTÁL JÓZSEF ES FIA KOMAROM, Ferencz József-rkprt jl. szm. Kühnel-féle gyrtelep Telefon 79. szm, < >kíeveles^ntre>íegj v i t ó T ^ B n *T?*rF** Mzentt Kllij m.nden rendszerű tizedes, szzdos és hid- Mj± VU-- OS ercoiltoüe, IliloiUOpit.O, mérlegek jvítst es hitejeshését. Ö l w gépjvító, hengerrovtkolo s vsszerkezet keszttó műhely. feimesmnn gzizzófény! Motorok jvíts! *útk, i vrt *»» szereié*. Tervek és költségvetés díjmentesen! Vízvezeték, cstornzs és fürdóbsrendezési vlllt

4 - 4. Komromi Ujs oldl ' 4 * j u n. 11. Gyul, Almssy Árpd, Szijj Ferenc, Mihol Jnos s msok. A szegbeverósi ktus lefolys utn z iprtestület ngytermében diszközgyű A komromi picr tejtermékeket lés volt. Tizéves tllkozó. Pünkösd két SZlHtÓ vidéki gzdk érdekében Fejérvry ünnepén Pozsonybn összejöttek zok, kik Géz ngykeszii ngybirtokos felhívt V r z ev. líceumbn 1904-ben tettek érettségit. megyei Gzdsgi Egyesületet, hogy kom Köztük i f j. DobfOVics Mtys szolgbíró, Nemes r o m i rendőrségnél hsson od, hogy k o m Istvn ékeli j e g y z ő. Tvolmrdsukt kimen A l^gimnzium i'jusg is trtott ünner o m i tejkereskedőket ellenőrizzék, hogy tej teilék Juhsz Miklós csllóközrnyosi s. jegyző I elyt H leleplezés lklmvl. Az ífmsg üuneknnkt jól kimosv bocsssk tejtermelő és Klmn Ferenc nemesócsi t. b. szolgbíró. pélye néhny perccel leleplezési ünnep utn vidéki gzdk rendelkezésére. A r d i k l i s prt vidékünkön. A lolvt le ugyncsk dittrmbn szépszmú * V e r s e n y t r g y l s. Az igssgügymtnpokbn meglkult orszgos rdiklis prtb közönség jelenlétében. QÍszter komromi törvényszéki épület ttro Vrosunkból Grünfeld E r n ő ngykereskedő, A/, énekkr éneke vezette be z ünnepélyt, zst, i l l e t t e helyrellítsi mnkltit K God Géz igzgtó, Kisbérről Neumnn Jkó mjd Fekete Ferenc I I. 0. t n. F l k : Szent B6 1 erejéig engedélyezte. Az engedélyezett dr, körorvos, Böhm József, Vörösmrthy M i Mrton cimü szép költeményét szvlt el ügye költségből kő míves éi festfi munkr 7203 K. hly es Blu J ó z s e f tnítók, Szőnyből C s u sen, htsosn. A zenekr ezutn Bcb Tvsz 36 f., mzoló munkr 3481 K. lktos. s kssy Istvn jószgfelügyelő, Ttbnyról ébredését jtszott el közönség elismerése bdogos munkr 293 K. esik, A munkltok Kirschner Ljos é s Lnyi Ferenc tnítók jelen mellett, melj utn Szbó Ivn V. o. t. mondott i tds tn zonnl kezdődnek és z tettek be belépésüket. lendületes szép beszédet ngy lpitvnyozó tdi npjtól szmított 90 np ltt befejeemlékezetére. A tetszéssel fogdott ünnepi be E l j e g y z é s. Drélich Mncit, Drélich sendők. A munkiltokr í. évi június hó 22. szed utn Wintner Sndor V Wintner György J n o s vrosi gzmester bjos lenyt npok npin d. e. 10 órkor k i r. törvényszék elnök II.. Pr Ljos V. Kis/doríer Lszló V. o. tnu bn jegyezte el borsiezj Borsiczky Gyul vsúti ségénél megtrtndó egységrs sri írsbeli tisztviselő, pozsonyi lkos. lók és Korén Jóss< I I V. o t. egy szép <piintrtt t versenytrgylst hirdetnek. dtk elő zongorn és vonós hngszeriken. A Konkoly T h e g e G i z e l l hngver precizen elődott zeneszm meleg elismeréssel senye. M, szerdn este hrom bjos tllkozott. Ezutn Hjdú Istvn V I. o. t. E n d művésznő, K o n k o l y Thege Gizell, Sinkó rődynek Fim, tnuld meg... c. gyönyörű köl Renée, Hlmgyi A n n u s vlmint Srkny teményét szvlt el htsosn I végül z ének Ferenc művészi nívón lló hngversenye és zenekr orgon és songor kísérettel elődott bizonyr mrdndó nyomokt f o g hgyni Személyi hir. Csonki Dezső, d r. z vrosunk zenetörténelmében. Mindegyik isteni Te Deumml zrt be szép ünnepélyt. orszgos levéltr főlevéltros múlt héten tehetséggel megldott lélek tele, művészi Komrombn időzött. mbícióvl, rtermettséggel. A mi esti hng Ltogts. Sörös Pongrc neves versenyről sokig vissztérő kellemes emlé földink, p n n o n h l m i főiskoli tnr, M, T, kekkel f o g eltvozni hllgtósg. Akdémi tgj pénteken é s szombton K o Kinevezés. A pénzügyminiszter M, mrombn időzött, s vrmegyei levéltrbn singet E m i l komromi lkost bonyhdi dóhi A sorozs e r e d m é n y e. Június h ó végzett kuttsokt. vtlhoz ideiglenes minőségű BegitŐdijs dóhi 8-n é s 9-én trtottk m e g K o m r o m b n vtli gykornokk nevezte k i. Kinevezés. D r. Bock Pl ügyvédje sorozst E l s ő npon z első é s msodik k o r löltet győri k i r. tbl területére díjs j o g A L e n y e g y e s ü l e t junilis. A k o osztlybeliek, msodik npon hrmdik k o r g y k o r n o k n k nevezte k i tbl elnöke. m iromi Gyermekvédő Lenyegyesület vsrnp osztlyúk es vidékiek llottk bizottsg E g y h z l t o g t s. Tóth K l m n, június hó 14 én z Apiyi szigeten junilist elé. Első korosztlyból lklms lett 27, komromi ref. egyhzmegye esperese s z o m b rendez. A z egyesület vezetősége igen kedves msodikból 4 s hrmdikból 2, vidéki t o n, június i) n trtott egyhzltogtst formjt tllt k i trss összejövetelnek s llitskötelesek közül 7. k o m r o m i ref. egyhznl. A z esperes Tub reméljük is, hogy ez nyri multsg minden M e g h o s s z b b í t o t t k z e b z r l t o t. Gspr körlelkész és Mészros Dénes körtnitó tekintetben ngy sikerű lesz. A siker ltt ez Almssy Árpd rendőrfőkpitny egy ujbbn kiséreteben megjelent reggel S órkor ref. úttl első sorbn vidm, fesztelen hngultot előfordult veszettségi eset következteben z vllsú tnulók vllsvizsgjn, m j d d. e. 11 értjük, mely lehetetlen, hogy m e g ne rgdj ebzrltot ujbb negyven npr, f. évi julins órkor z egyhz presbitériumnk üiésén sziveket odkünn zon vdregényes szi hó ís-ig meghosszbbított, Figyelmezteti trtott meg knonik vizitciót. A z ülésen geten, m e l y most ll pompjbn s mely v rendőrfőkpitny z ebtuljdonosokt, hogy ezen megvizsglt z egyhz szmdsit, lpit srnp z egyesület bjos tgjink édes k idő ltt kutyikt otthon megkötve trtsk, vnyit é s meghllgtt z egyhz belügyeiről cjtól lesz hngos. A rendezőség gondosko mert h rendőri ellenőrző vizsglt szbdon tett helyettes lelkészi jelentéseket. Délutn z dott rról, h o g y megfelelő időközökben ké tllj vlkinek z ebét, zt elkobozzk é s újvrosi ref. iskolt ltogtt m e g é s végig nyelmes hjó lljon közönség rendelkezésére. gyepmesternek tdjk, tuljdonost pedig hllgtt tnulók vizsgjt. AZ esperes Induls hrom izben komromi hjóllo megbüntetik M i helyesnek tlljuk e rendeletet, tpsztltk fölött teljes megelégedését fejezte k i. msról é s pedig d u. 2 órkor, fél 4-kor es 5 de zt rendelkezését, hogy kutykt o d órkor Bndi" nevü hjóvl. Belépőjegy és E l j e g y z é s. / / /. Vskó Istvn, hz is megkötve trtsk, nem tllitik egeszén hjójegy tour-retour 1 K 40 íill. Induls vissz Osztrk Mgyr Bnk pozsonyi fiókjnk tiszt indokoltnk, minthogy z ebtrtó tuljdonosok szige^öl este fél 0 - k o r és! 0 ó r k o r, m viselőié npokbn jegyezte el In I o n Kelet is legngyobb elégületlenséggel fogdjk egy kissé korink kell trtnunk, mert zt l l o u k úrhölgyet, lndori Kcler Zoltn d r. SZÍ vrosszerte c szigorú rendelkezést. A kóborló, gondoljuk, hogy z o l y n pomps multsgból, előkelő tóvro>i ügyvéd, komromi e t n g, egy z utckon, séttéren tllhtó ebek ellen mint m i l y e n n e k Lenyegylet junilis ígérhz főügyészének kedves és müveit lenyt, legszigorúbb eljrs is i n d o k o l t, de hogy miért kezik, n e m lehet éjfél előtt hz kerülni A kell megkötni z egészséges kutykt odhz, H i v t l v i z s g l t. Dr. V kó Endre tlplvlót Lévi Adi teljes zenekr szolgizt ngyon kevesen értik m e g vrosbn. A z komromi k i r. törvényszéki elnök kedden z ttj, ízletes ételekről é s j ó itlokról, külöl ilyen rendelkezés csk polgrsg hngos esztergomi jrsbírósg hivtlt vizsglt m e g. figyelemmel gondoskodik rendezőség, mely zúgolódst hivj k i, miről, értesülésünk Z s z l ó s z e n t e l é s. N gy (ion g ke rr is figyelemnél volt, hogy z étel és i ; szerint, rendőrség ellenőrző közegei mr rk méltnyosk legyenek A z t hisszük, h rétében vttk tel helybeli érdemes kőműveseddig is személyesen meggyőződhettek. komromi fitlsg vsrnp z Aplyiszitrsult u j zszlójt pünkösd msodik ünnepén. Az ünnepség reggel 9 órkor kezdődött Szt.- geten d egymsnk tllkozót. * A v s r i helypénz. A ken skedelemandri templombn, hol Kutscher József plé ügyi minis/t'-r egy vsri helypénzbeszedési H z s s g. Michl bnos előbb ünnepi misét cei brlt, mjd utn ügyben boxott ítéletében kimondott, hogy v gyógyszertr tuljdonos június h ó 9-én deli sri helyi i ' l " s i ügyekben z 1890«é t i I. mgsn szrnyló beszéd kiséreteben felszen 12 órkor vezette oltrhoz Henne! Mrgitot, telte htlms fehér selyem zszlót. A zsstörtényetkknek jogosult tmdtjnl mgsbb Hennel Kroly ngybérlő lenyt Psgtón. lóoyi tisztet Boldogky Gyulné töltötte (1 jk szedésére, illetőleg vmdijk fizetésének be s ő törte he i első rnyszöget zszló megtgdsr vontkozó szk-zi jogosult A j n d é k templomnk. A rudjb szép sztk kíséretében. Szeg* t szentmiklósi r. kth. templomnek Bihkker vsri beljpénsnél mgsbb helypénz s/edése, vertek be meg Kutscher Józsel plébnos F. illetőleg vsn helypénz tíz. t-sének megtg gzd pünkösdre művészi kivitelű ldozttó Szbó Géz polgrmester úgy mg. mint ds esetén nem nyerhetnek lklmzst, Újr rcsot domnyoz* >tt. Kürthy Istvn l-'ispii» > (ihyezv 1» s l spn kijelentette kereskedelemügyi miniszter ebben Hlleset. 1 iti rendeletében zt is, hogy vsri helypénz oetében, Bsil Aldr, Peredi Géz d r., Bzsbé gyszb lorbersbergi Lorbeier Lszló I). cskis i vsrtéren dó tényleges helyfoglls Klmn d r., Boldoghy Gyul. Bíró Sndor, I i. T. budpesti n v n g. íelügvelö-révkpitnvtuk. esetén fizetendő. Hibs teht vsrtrtó köz Kővrt Jóssei d r,, Klly Bődre d r, Reviczky élete 694k évében történt elhllozs. A * ségeknek és frosoknk z gykorlt, rne Bél, Zecbmeister Sndor és még m k n msuk. Az elhunytbn özv, hngy Ljoené es Pőcze lyet p díg orszgszerte követnek, hogy vsr Képviseltették m g u k t ; Uolnr J n o s knonok, Jnosné testvérüket T t o j k ó György ne ped g idején községbe és vrosb érkező mindenféle SoÓtby Gyul k. n o n o k, Muler JÓZSef, Gl sógort gyszoljk. ünnepély u ú n i ko/.onség levonult főgimn zium prkjb t* sseg szemlélte H leleplezett szobrot, melyet Istók ínot, hírneves szob rszművész, lkotott A ssobormfi Kirly Józse fet mstél&zeres ngysgbn muttj be ós egyike H tlentuiu08 műves/, legszebb lko tsink. jrmű tn beszedik fsd hely pénzt, t e k i n tet nélkül rr, hogy vsrtéren és nnk trtozékin helyet fogllnk-e z ruvl vgy sem. HÍREK. VÁROSI ÜGYEK. Központi fűtések. Alcsony nyomsú VI'-, gőz- és melegvízfűtések. S z e l l ő z ő be rendezések. Központi meleg légsnbb-i I l i i <»«Iornu/fts. \ i Inny m n ^ o sjoswsleéoli ii-rvfí^c &H lzessiizés)e«özv. BEÉR egészségügyi berendező <» t e l e f o n - ADOLFN É Komrom. Megye-utc 18. szm. vízkészítő telepek. S z n t ó b e Kstélyok, rendezések s é g ü g y i b e r e n d e z é s e i. A « sz. s z b d l o m t u l j d o n o s. -, mindenféle ipri célokr.. = - villk, g z d s g i Pontos, épületek, m g n h z k egész szolid kiszolgls. Viz-. légszesz és cstornzsi berendezések. Fürdőisob v í z v e z e t é k i kutk, l é g s z e s z b e r e n d e z é s e k, c s i l l r o k, lég szeszfűtések é.s k l y h k spe cilis rendszerrel hő k i h s z nlsr Beton és kőgygcső cstornzsok.

5 1914 jun. II, Komromi Újsg 5. oldl. Képkillíts kultúrplotbn. Holnp, csütörtökön d. e. 11 órkor nyitj meg kultúrplot levéltrhelyiségében Knrthv Istvn főispn zt gzdg képkillíts't, melyet Konkoly Thegl Bél ny. törvényszéki birú tehetséges fi ifjú Konkoly Thege Miklós kepeiből llítottk össze. A tlentuinos ifjú mtőr, ki különben Komromi Kcz Endre és Blló Ede festőművész tnítvny, különösen erői tehetséget rul el csendéletekben s : tfestészetben. Igen szépek gyümölcsei es virgi. Nem csk z oljfesteszetden otthonos, hnem szén, tus es vizfestészetben is vtott kezekre vllnk képei. A killított képek közül Szbó György, Konkoly Thege Ljos, Burghrdt Adel, Klis Ljos, Gobbi Kroly tuljdont képezi jónéhny. A képek jórészt eldók és z rk olcsók. A killíts június ig lesz nyitv. Belépődíj 20 f. Részvétel. A ftfnksbiztositi Tisztes.-lök Orszgos Egyesületinek legutóbb Hud pett6d trtott kö/.gyüléséu Komroiui Kerületi Mnksbiztosi tó Pénstr tisztviselőinek képviseletébe Hcker Richrd, Rozs József, Rener Ármin és Neuwirt József jelentek meg. Hzssg. Hnuer Mici és dorjnhzi dr. Molnr Jenő június 14-én délelőtt 1,12 órkor trtjk esküvőjüket ppi róm. kth. plébni templombn. Kirnduls. A Győri Torn Egylet f. hó 21-én Kolozsném és ('sicsó közeiéhen levő veneki szigetre rendez trss kirndulst. Névmgyrosítsok. SziíT Miklós '. >ltn ngymegyeri születésű budpesti lkos Repcsényi" re, kiskorú Lőwy Lszló, Imre és Mihly komromi illetőségű lkosok.. Lornd"- r i vltoztttk csldi nevüket. Adkozs. Gróf Andrssv Géz smert versenyistlló tuljdonos, Tóvroson székelő Orszgos Lovsz Segélyegyletnek 100 K-t domnyozott. A vrosi gőz- és kdfürdő nyitv reggel 6 órtól esti 8 órig, (Pénztr esti 7 órig) Kertmegnyitó multsg. A Kom* romi Iproskör június 21-én vsrnp, ndorutci sjt helyiségében tnccl egybekötött kertmegnyitó multsgot rendez. A multsgon délutn 83. gv. ezred zenekr, este cig Lévi Lci teljes zenekr jtszik. Belépődíj SZemélyenkint 1 koron, kezdete d. u. \ órkor. ízletes ételekről és jó itlokról kör vezetősége gondoskodik. H z idő kedvezőtlen lenne, multsgot egy héttel később trtik meg. A kedves multsg igen ltog tottnk ígérkezik. A séttér szépül. Dóss József, s tí6ztiksziuo rettdéglőee séttéren e bó lolyii kioszkot építtet, hol kvéhzi itlukt szolglnk ki és setéről estére eigoysene fogj közönséget szórkozttni Az iki honvédek. Az iki Honvédegyletek Orsz. Egyesülete mult héten trtott közgyűlését fővrosbn. A gyüléseo előterjesztetek z iki honvédek létszmt, mely szerint egy tbornok, hrom törzstiszt, 171 főtiszt es 1K.V2 ltiszt és közvitéz él, kiknek nyugdijr évente 1, koront fordít kormny, Ez bizony elég cse kély összeg, mieitis z gg hrcosok nyugdijuk felemelését kert k Az cstrsult tncestélye. A k kétszz év ót fenn./» komromi cstrsult június 14 én Vigdó termében sjt lpj (Vr zrtkörű tncestéryt rendez Belépődíj személyjegy 1 kor. (.'sldjegy 2 kor. Kezdete este 8 órkor. Csöd. A komromi törvényszék f. é. mjs 86 én trtott ülésében Spn Lzr és rs ngmiiegyeii bejegyzett cég közkereseti tsg elleo brból tllhtó ingó vgyonr s csődöt megnyitott. Csódbiztosul dn Ngy Vilmos kir. törvényszéki lbirót rendes BZZbdsgfde vgy egyéb kdlyoztts trtmr dr. Gl Lszló kir. torven)széki birót, tömeggondnokul dr. Erdélyi Bél ngymegyeri ügyfédet, helyetteséül dr. Schmidthuer Vilmos komromi ügyvédet nevezte ki. A követelések bejelentésének btrideje július 17. A felszmolsi trgyls ugusztus 3 n délelőtt 9 órkor lesz komromi törvényszék helyiségében. A komromi cserkészek nótskönyve. Érdekes kis füzet hgyt el sjtót. A Jóki könyvnyomd kidt tetszetős kis füzetben zokt dlokt, melyeket Krle Sndor főgimnziumi tnr, komromi cserkészet megteremtőjének vidm cserkészei énekelni szoktk, mikor kirndulnk szbdb. A csinos kis füzet r 20 f. Kphtó Jóki könyvnyomdbn (Komrom, Xdor-u. 23). Nyri multsg. Szépen sikerült nyri multsgot rendezett komromi ref. ifjúsgi egyesület gilis rendezősége vsrnp Dlegyesület nyri helyiségében. A gyöngyöző jókedf vilgos reggelig együtt trtott tncosokt. A főgimnzium dísztornjt kellemetlen idő mitt vsrnp nem trthttk meg s zt holnpr, csütörtökre hlsztottk el. Junilis. A Mocsi Önk Tüzoltószzd zrógykorlti lklmvl, folyó hó 21-én, sjt pénztr jvr, Blog Miks vendéglője ben junilist rendez. Belépődíj: férfiknk 80 fillér Felülfizetések köszönettel togdttnk és hirlpilg nyugtzttnk. Gykorlt kezdete d. u. 2 órkor, tncmultsg kezdete fél 5 órkor. Szerpentin ós confetti cst. Este fél 10 órkor ngy tűzijték. Ppnövendékek felvétele. A veszprémi püspöki ppnevelőintézetbe felvételüket kérő ifjk vizsglt f. évi július hó 1-én délelőtt 10 órkor fog megtrttni Veszprémben, püspöki széhhzbn. A felvét Ire f, éri június hó 30 ik npjn kell jelentkezni püspöki tit krnl. A plyzók következő okmnyokt hozzk mgukkl: 1. A sikerrel letett érettségi vizsgltról szóló bizonyítvnyt. 2, Keresztlevelet s '.). z illetékes hittnitól vgy lelkésztől erkölcsi bizonyítvnyt. A jelentkezők kötelesek mgukt orvosi vizsgltnk lvetni. Cimbejeientö lpok postn. A keresk. miniszter zon célból, hogy fürdő- es nyrlóhelyeket felkeresők és turistk kényelmesen rendelkezhessenek posti küldeményeik utnküldese irnt: cimbejeientö lpokt rendszeresített. A cimbejeientö lpok ingyen dtnk s zokkl csk zon m. kir. post- és tvírd hivtlnl lehet rendelkezni, melynek székhelyén vgy kézbesítési körében rendelkező egyén trtózkodik A cimbejelentési lpokt kitöltésük utn levélgyűjtő szekrénybe lehet dobni Hllosn megrúgt ló. Ngy József mező utci fuvros kedden, június bó 'j»ii hjnlbn Góly ord körül elterülő réten 1 gelő lovit megkrt fogni, hogy bs hjts. Az egyik ló csökönyösködött ős gzdjt.i lején megrúgt Ngy József.«rúgs követ* keztében megszédült, szutn mghoz tért s lovkt hzvezette mező utci lksr. Otthon ónbn éles tjdlmi tmd tik, mire lefeküdt és reggel 7 órr lóriigt kő keztében meghlt. Csk egy ny tu j, mennyi gondot okoz egy gyermek tplls, mikor leges legjobb tpllószer, ss nytej hinyzik vgy kevés. Milyen sokszor gyötrődik z ny mitt, hogy nem tud mit dm gyermekének. Ám esérl gondos ny nem l>' cstkosik kisérlel z< *ekbe, hnem cskis kipróblt, megbízhtó tp szerhez folymodik, s ez nem lehet ms, c>k Nestlé gyermekliszt, mely mr pr np multn érezteti kitűnő htst. Egy igen toul* ségoh könyv jelent meg Nestlé-lisst hsznltról es gy «'/.t s könyvet, vlmint BgJ próbdoboz Nestlé-lisztet ingyen es hérhentve kuld «i Henri Nestlé cég, Wien, I.Biberstrsse B8P. Szentpéteri csendélet. Molnr Jnos k.-szentpéten huszonegy éves legény s egyik *>>t" 11 órkor ss istllóbn nyugvór tért. Éjszk ismeretlen tettes belopódzott hozz, kivette nnk mellényzsebéből kését es s mély lombn levő legényt /zl htbsuirt, zutn pedig z éjszk leple ltt eltűnt. A súlyosn megsebesült legény kiltsr bsbeliek segítségére siettek, m:.jd pedig Ogyllr, z m VOShoS vitték. Kié csomg? Két késbesithetetleo, Komrombn feldott csomg vn sopioni postigzgtósgnl. Az egyiknek feldój ismeretlen, trtlm bőrtsk, toiletto trgyk. A msiknk feldój Turki Lszló, trtlm nyomttvny. öngyilkos legény. Görözdi Péter csicsói kisgzd József ne<ü 21 éves fi, folyó hó 1-én délutn tvozott el hzulról ós csk msnp éjjel tért hz. Ezen idő ltt fitl legény ltogtst tett komromi testvérénél is. Mikor Görözdi József hzment, lks helyett tkrmnyszinbe ment, hol szivén lőtte mgt ós mindjrt meghlt. Az öngyilkos fitlember mgbzrkózott, szótln természetű volt és éppen e mitt nem tudjk szülei, hogy mi ok volt legényfiuknk z öngyilkossgr. A spnyol kirly felrobbnt dinmitként pttnt föl helyéről, mikor megtudt, hogy zvros politiki viszonyok mitt mostnbn nem jöhet Komromb, hogy nnk legngyobb nevezetességét, Jóki könyvnyomdt megnézhesse. Nykszirtmerevedés. Kocsis Andrs perbetei lkos tegnp reggel nykszirtmerevedésben meghlt. Az óvintézkedéseket megtették. Eltűnt. Dnis Pl oroszlnyi lkos, gyengeelméjü, még mjus hó 9-én Oroszlny községből eltvozott és zót nyomveszett. Körözését elrendelték. Arról lehet különösen megismerni, hogy útközben rongy és ppírszeleteket összeszedi és ingujjb, ndrgjb gyömöszöli. Kedves hzisszony, ne tkrékoskodj tpllé élelmiszerek beszerzésénél, Úgyszintén ne tkrékoskodj ;iz elsőrendű konyhszükségleteknél. De lehetőleg tkrékoskodj z erőt és z időt illetőleg. Minden elrontott étel pénz és Időveszteséget jelent. Vilgos fejek, kik trt.tuk vlmit jó hzisszony hírnévre, minden tészt készítésénél cskis dr. I >etkerfélc»egv vilgos fej" védjegygyei elltott sütőporcsomgot hsznljk. Ez legjobb kelesztííszer és főelonye z, hogy I tészt feltűnően könnyű és tplló lesz. Minden tésztnk t ízétkülönösen cincii, miért is egy konyhbn sem szbd dr. ()etker-fcle sütőpornk hinyozni Hll kútbn. Domonkos LAJOS tnyi lkos ö éves kis 1 lnykj e hé ö-én est" kútb esett, mire kilógtk, meg'uldt kis csöppség, Elvert legény. Folyó" hó 4-én este Alsóg^.ll htrbn s gbootblk között csendörórjrt rérbefsgyv tllt Blss Gyul bnyszt. A oyomoss megllpított, h»gy Blzst két legéuy megleste és z egyik lpttl, msik pedig sörösüveggel ugy megverte, hogy szegény bnyss eszméletlenül terült el földön. Blzs sérülése súlyos, A csendőrség két verekedő legényt feljelentette. Megszökött foglyok. Említettük mr, hogy nemesócsi foghzból közelmúltbn két fogoly börtön flt kisvn megszökött. A nemesócsi szolgbíró most dt ki róluk körözést. Az egyik Kton Lszló 31 éves nőtlen zsigrdi születésű, msik Hertzfeld Hermim dunszerdhelyi 31 éves. * Verekedés sorozsnl. A oemes ócsi sorozson szűnni legények összeverekedtek s ócsikkl, persze előkerült bicsk is s estnk több sebesültje is vn. mozgószinhz. Ferenc József-rkprt. Június h» 1 1 én l'rnpjn, csütörtökön AB Óec>A.ii. 4 fel\ ifi i \% clíil ko/.olt <»r*xitg. yslgor 2 lelv! ü«ior i«>g««l»». (Kcgttó itb, Június 1.1-, 14-én szombt és vsrnp fcv. Színmű 5 felvonsbn. Főszereplő : Henny l'ortcn. Azonkívül heti szenzciós újdonsgok. Mozi utn menjünk z Otthon kvéhzb!

6 6. Komromi oldl Újsg Irodlom és művészet trsult o l y n elsőrngú énekesnőkkel, é n e k e sekkel, k o m i k u s o k k l, tncosokkl bir, h o g y z operett elődsokról csk jót m o n d h t u n k! ép ugy m i n t szinmű, vígjték, drmi elő dsokról. Hétfőn Bródy Sndornk szenzciós szín A m i n t mr lpunk előző szmibn előre műve Tímr Liz került bemuttsr telt jeleztük, Mezei Bél debreceni színigzgtó jól hz előtt. A drb ngy igzsgi k o m r o m i szervezett trsultivl bevonult k t o n i lo közönség szivéhez is megtlltk z utt, s vrdbn felllított nyri színkörbe és csütörtö igzn ngy figyelemmel és gyónyürüséggel kön este Helti Tündérlki lnyok" c. drb hllgttk htsos drbot. A címszerepben jvl megkezdette ket hónpr terjedő szinihlssy Mrisk (Liz) nyújtott tökéletes l siezonjt. kítst, kivüle igen ngy htssl jtszott meg Mezei színigzgtó regi ismerőse k o szerepét F e h é r Gyul (Timr). N g y Sndor mromi színhzltogtó közönségnek, viszont z orvos. Vndory Géz ( K u n o i drgonyos Mezei is jól ismeri m i p u b l i k u m u n k t, tudj főhdngy szerepében tünt k i, igen j ó volt H. igényeit, szeszélyeit, tudj, hogy mit kell n y ú j Serfőzi Zseni (Timrne) é s Kssy Kroly, tni, hogy szezon végéig kitrtson szín v l m i n t Mds Istvn. A közönség szerep hz mellett. Mr ezek tények mgukb rejtik lőket sokszor hivt lmpk elé felvonsok szezon sikerét és hisszük, hogy u g y k ö végén. zönség, mint trsult és z igzgtó k e l l e mes emlékekkel fog vissz gondolni szezonr. ( F r k s M r t urópi és m e r i k i A Komrom szellemi életét irnyító Jóki h n g v e r s e n y k ö r u t o n. ) Mint értesülünk, n Közművelődési Egyesület legutóbbi teli sze pokbn j r t Komrombn Sydow Pl iondoni zon ltt ugyn bőségesen gondoskodott nivós uupresshrio, Budpesten K i r. operbn hngversenyekről, művészestélyekröl kultúr fellépő Asttiew orosz tncosnő iuipressnój plotbn, de mgt színhzt mégis mr 8 Frks Mrt kivló tehetségű hegedűuiüvésznő két éve nélkülözi közönségünk, melynek földiuket hrom éve^ hngverseny murner fenti műélvezeteken kívül elég része volt m o szerződtette. Őszinte örömmel vettük s közöljük zibn, cirkuszbn es kbrébn, hisszük teht, e hírt 8 meg vgyunk ról győződte, bogy i t t h o g y szinhzkedvelő közönségünk vlósggl hon tökéletes művészetével ismertté tett nevét ki vn éhezve színhz tekintetében, s br kültoldi tourneéjn elérendő sikereinek gvrszeszélyesebb es kiszmíthttlnbb közönsé pits utn rövid időn belül külföld előtt is get keveset tllunk közelben, hisszük mégis, ismertté fogj tenni. hogy ezúttl kitrtó, hls p u b l i k u m vlik bek le ( A szinhz mgs h e l y r i t ) közön ségünk ngy része kifogsolj es nem minden U g y n meg csk pr elődst lttunk, lp uélkül. Komrombn még nem voltk ilyen de mr bból is megllpíthtjuk nyugodt mgs rk i különösen z első hrom sor lelkiismerettel, h o g y trsultnk ugy dr mitt zúgolódik közönség. Szó sincs ról. m i mi, mint z operett erői elsörendűek, mit igen jól tudjuk, hogy Mezei igzgtó ngy különben bizonyítht z tény is, hogy Mezei képes csk fenntrtni egy e trsultvl hóditott meg Debreezen vros ldoztok rn ilyen elsőrendű trsultot, de zt hisszük, hogy közönségét. Így komromik prtfogsr is mérsékeltebb rk ellett sokkl jobbn biz méltó. S h ez jó erőkből lló trsult így tosítn rendes npi bevételeit, mint i g y, mg egészében megcsonkitttlnul mrd mikor mgs helyrk mitt közönség itt szezon végéig, közönségünk erkölcsi kö egy része nem képes ltogtni színhzt telességet teljesít, h kitrt trsult mellett. Mérsékeltebb rk mellett sokkl több telt Az első hét Ktondolog és T i m r Liz elő hzr tehetne szert z igzgtó, s h z eddigi dsit leszmítv nem született telt hzk föl' szinti rk t i brom osztlyr osztn tol jegyében. (L Ö0. 2*, 1*60), bizonyos, hogy ngyobb M Lssuk különben hét műsort. deklődés muttkozn z elődsok irnt. Mezei Helti Jenőnek TiiiuUrLiki lnyok színmüvé Bélt nemcsk ]ó direktornk, de kitűnő üzlet vel kezdték meg csütörtökön sziniszezont köze embernek ismerjük és éppen ezért lehetetlennek pes közönség előtt. fllssy Mrisk kedves trtjuk, hogy n közönség ezen hngultt ne megjelenése, orgnum, lélekből megjtszott tenné megfontols trgyv. szindus jelenetei, Bnyi Irén bjos nivits, Fehér G y u l diszkrét, finom jték egy cs (Színhzi m ű s o r. ) Csütörtökön : délutn psr meghódítottk közönséget. Jók voltk Nnit este «i Kiskirly: pénteken: Mumus még U t i Giz, Hlssyné, Ngy Sndor. Régi vig'tek újdonsg ; szombton : Troubdour ismerősünk Szly G y u l, ez tlentumos oper. művész, groteszk szerepében szintén ngy sikert rtott. A z előds gördülékeny volt, s közönség ngy megelégedesse!, egy kellemesen eltöltött est emlékével hgyt el színhzt. Színhz. r,4 Pénteken z operett személyzet B k o n y i Mrtos-Klmn I m r e ngysikereket ért operet tedében Ki^kirly-br\ m u t t k o z o t t be. A z előds igen j ó v o l t s szereplők mindnynyin megnyerték közönség szeretetét. Btizflvi E l z CZozo) tempermentumos j t é k vl és pomps tncvl, Ngy Arnk ( M o n t r i n i ; gyönyörű énekével rgdt tpsr kö zönséget, Olh G y u l (Kiskirly), m i régi kedves ismerősünk szép énekét meleg r o k o n szenvvel fogdt hllgtósg, úgyszintén Sz. Ngy Imrét (Lncelot) is. A z előds k ö z pontj zonbn Kssy Kroly ( H u c h ) volt, ki ötletes, vidm jték, ügyes tnc révén hmrosn kedvencévé lesz komromiknk is. Jók v o l t k még Szly. Yrdi, Róni. A krok éneke precíz es fegyelmezett, m i k i tűnő krmester érdeme. Közönség közepes szmbn volt nézőtéren. Szombton Cignyprims, G r ü n b u m W i l h e i m es Klmn Imre, vsrnp Ktondolog Zerkovitz, kedden pedig Mozikirly Szirmi operettje szép szmú közönséget vonzott. Btizfrvi Elz, N g y Arnk, Mrkus Angél, Kssy Kroly, Olh G y u l, Ngy Imre fülbemszó éneke, tüzes tnc sok tpsot cslt k i közönség soriból. Serfőzi Etel, Szly Gyul, Róni ímre, Mds Istvn, Vndory mókin sokt kcgott közönség. Zsolny M tncy és Blog Lcnci lenge tncit nem egyszer megkellett ismételni. A z énekszmok s z é f e n mentek, m i derék krmestert is dicséri. Nem krtunk ismétlésekbe esni, mklőn e hroi operettről összevontn irtunk. A TANÜGY. zz A v r m e g y e t n ü g y e. Mirtse Ljos kir. tnfelügyelő közigzgtsi bizottsg keddi ülésén jelentette, hogy Kemény Árpd segédtnfelügyek vei m u l t hónpbn meg ltogtt bnhidi, dunlmsi, szri vérteskethelyi, füzitőpuszti, kőmlődi, dunszent miklósi, szomódi iskolkt és bnhidi és z oroszlnyi óvodkt. Résztvett bogyréti és pusztmonostori elemi iskolk vizsgin. =z T n i t ó v l s z t s. Bes Lzr ngy megyeri ret. osztlytnítót mocsi ref főtnitóv vlsztottk meg. zzz F i z e t é s k i e g é s z i t é s. A nem llmi óvó nők lizetéskiegeszitese mr kezdetét vette és eddig következő óvónők részesültek segélyben : bji 1000 K, bnhidi 1461 K, kecskédi 1028 K, szemerei 1088 K, kurtkeszi 8 l ő K, kürti 11)52 K, peroetei 500 K. SZOm o r i 1000 K, z ujgylli 1442 K, vertessomlói 1300 K segélyt kptk. ~ V i z s g r e n d polg. lenyiskolbn A k o m r o m i m g y. k i r. llmi polgri leny iskol vizsgrendje z tnévben k ö v e t k e z ő : június 15-én d. e. 8-kor z I. és I I., io-kor H l. és I V. osztly róni. kth. tnnlóink, d. e. 10-kor reí. és z g. hitv. ev. tnulók hittnvizsgj. D, u. 3-kor neol. és o r t h. izr tnulók hittnvizsgj, 16-n d e i g mgntnulók Írsbeli visgi, 16-n & u. 4 - k o r mgntnulók Inttnvizsgi, 17-én d. e 8 1 l - i g z I A ) osztly vizsgj, 17-én d. u. 3 6-ig z I. B) osztly vizsgj, 18-n jun 11. d. e ig I I. A ) osztly vizsgj, hs-n d u i g I I. B) osztly vizsgj, lk-r* d. e. 8 l - i g írsbeli vizsg z irodi t n f o l y mon, 19-én d. e ig I I I. A ) osztly vizsgj, iy-én d. u i g vizsg német trslgsi t n f o l y m o n, 20-n d. e ig és d u i g mgntnulók szóbeli vizsgi, 22-én d. e ig I I I. B) osztly vizsgj,' é n d. e. 8 l - i g írsbeli vizsg z irodi t n f o l y m o n, n d. e 8 l - i g I V. A) o. vizsgj, 23-n d. u. 3 6 ig vizsg z irodi t n f o l y m o n g y o r s - é s gépírsból, 24-én d. e. 8 l - i g I V. B) osztly vizsgj, 24 én d. u. 3 = H i - i g vizsg z irodi tnfolymon szóbeli 25-én es 26-n d. e ig és d. u. 2 t i i^r mgntnulók szóbeli vizsgi. 27-én d. u. 6-kor zroünnepély, június 12-én d. u. 5-től torn vizsgk, 13 n d e. 8-tól Írsbeli, d. u. 3-tól szóbeli vizsg ltin nyelvből főgimnzium bn, június i g női kézimunk- és rjzkillits polgri iskol és tovbbképző női kézimunktnfolym tnulóink munkiból. A vizsgk, z Írsbeliek kivételével nyilvnosk. = T i l t k o z ó g y ű l é s. L p u n k mjus 28-iki szmbn e címen egyik vidéki lptr sunk nyomn közölt hírünkre, Kiss Bél felsőglli (uj telep) főtnitó űr rról értesít ben nünket, hogy tti tnítók jrsköre, mjus 7-én trtott vlsztmnyi ülésén nen: fogllt llst budpesti tnitóknk vllsoktts ügyében elfogllt ismeretes llspontj ellen, hnem fogllkozvn zzl miniszteri rende lettel, mely tnítóegyesületeket eltiltj,. békésmegyei" htrozt trgylstól, jrskor vlsztmny cstlkozott központi (^komromi) vlsztmnynk e trgybn hozott htrozthoz s visszutsított miniszternek z egyesület munkjt niegbénitó rendeletét. = A k t h. fiúiskol v i z s g r e n d j e. A komromi róni. k t h. elemi fiúiskolbn z tnévzróvizsglti következő rendben fognk m e g t r t t n i : Június hó 12-en z V. osztlybn 8 órkor, V I. o. 10 órkor, június 13-n.»z I. o. 9 órkor, jűnius lö-én I i. o. fél 9 órkor, június 16-n I I I. o fél 9 órkor, június 17-en I V. o. fél 9 órkor, Az ének- és tornvizsg június hó 12-én dél utn 3 órkor lesz. A z iskoli év június hó 24-én reggel fél 8 órkor trtndó hldó istentisztelettel es z értesítők kioszisv?! zródik. 1 = B e z r t iskol, ó v o d. A kolth köz* ségi iskol vörhenyjrvny, trjni óvod es népiskol différi mitt m u l t hóbn zrv volt. S P O R T. T e n n i s z v e r s e n y és csónkkeresz telő S p r t e g y e s ü l e t b e n. A Komromi Sport egyesület vezetősége z egyesületi elet éléuki tósén i hó 27-én, 28 n, 29-én teunisz verseny rendezését htrozt el melyen részvételre s/í vesen ltj ugy helybeli, vnlmint megyei sportegyesületek tgjit. A tennisz verseny sor rendje következő : I. Féríí egyes. Tét 5 kornemzetközi vgy orszgos versenyek nyertesei kizrv. I I. Féri pros Tét 3 koron. I I I. Vegyes pros, Tét 3 koron. I V. Vegyes pros H n d i kp. Versenyzési htridő, június hó 15-ik, s e ne ve/esek ez időpontig z egyesület ig/^ I újsghoz iutézeudők. A versenyek mindenkor délutn 3 órkor kezdődnek Belépődíj szénivenként 1 koron A verseny egész trtmr 2 koron. A tennisz versenyt csónk keresztel >; ünnepély követi, melyről bővebben legközelebb loguuk megemlékezni. L b d r u g ó m é r k ő z é s. A Kossérosni Foothll Club vsrnp, június 14 én érdekesnek ígérkező mérkőzést rendez viztoronymelletu sporttelepen. Ellen tele Székesfehérvri Torn Club első cspt lesz, mely elsőrendű erők hői ll. A mérkőzés, melyre külön is felhív)uk sportkedvelő közönségünk figyelmét, délutn fél 6 órkor kezdődik. Helyrk: ülőhely 1 K, llóhely 40 fill., tréuiog- es tnulójegy 10 n l i. K e r é k p r verseny. Az érsekújvri Törekvés* sport egyesület i. hó 14-éu Bjcs és Érsekújvr között orszgúti kerékprversenyt rendez. Induls délutn 4 órkor Bjcsrel. Első d i j egy ezüst bot 20 kor. értékbeu, mso dik d i j egy 10 kor. rny.

7 I jun 11. KÖZGAZDASÁG. Tnulmnyi kirnduls. A Kooiromvrmegyei Gzdsgi Egyesület vrmegye lótenyésztési bizottsgvl kröltve, július hó 6, 7., 8 és 9-ig terjedő időben vrmegye lótenyésztő kisgzdi részvételével tnulmnyi kirndulst rendez z lbbi progrmml : Július,; n Komromból indul d.u. 2 ó. 52 p. Budpestre érkezés d. u o* ó 20 p. menetdíj 2 K. 05 f, Budpesten vcsor 1 kor. 80 f. Budpest- Kőbny villmoson 12 f. Kőbnyról indul este 8 o 20 p. Június hó 7-én Szegedre érkezik éjjel 1 ó. 14 p, Menetdíj :> k Szegedről indul éjjel 3 ó 00 p. Mezőbegyesre érkezik reggel 5 ó. 35 p. Menetdíj 1 k. 80 f. Mezőhegyesen reggeli (kvé vgy tej vjjl) 70 HU. Mezőhegyesen ebéd 3 k. Mezőhegyesről indul (közben Mkón kiszlls) d. u. 1 ó. 15 p. Szeg die érkezik este 9 ó. 15 p. Menetdíj 1 k. 80 f. Szegeden vcsor 2 K. Szegeden meghls 2 K. Július hó 8-n Szegeden reggeli 70 fillér ^/.egeden ebéd 3 K. Szegeden vcsor 2 K. Szegedről indul este 11 ó. 25 p. Július hó 9 én Budpestre érkezik reggel 5 ó. 15 p. Menetdíj 3 K. 40 f. Budpesten reggeli 70 f. Budpestről indul reggel 6 o. 10 p, Komromb érkezik d. e. 10 o, 1 p. Menetdíj 2 K. 05 f Összes költség 30 K. 32 f. A kirnduls célj, hogy vrmegyénk kisgzdi eredeti hzjbn ismerkedjenek meg Nóuius" lófjtvl. A kirndulson résztvehet vrmegyénk minden kisgzdj, h ebbeli szndékt június 20-ig z egyesület titkrnl bejelenteni és ezen ideig 30 koron 32 fillér útiköltség és elltsi dijt beküldi. A vrmegye gzdsgi viszonyi. A gzdsgi felügyelő jelentése szerint vetések mult hvi fgyok mitt rosszbbodtk. A fgy helyenkmt szöllőben és gyümölcsösben tett krt, z összes gzdsgi növények fejlődését pedig megksztott A búzbn rozsd tett tetemes krt.ahol fgy nem lépett fel, rozs elég szépnek muttkozik. A tvszik közepes termést Ígérnek. A kpsok elég jól llnk. Kidótuljdonosok : Brnyy József dr. és Fülöp Zsigmond. Kidóhivtl: Joki-könyvnyomd, könyv- és ppírkereskedés r-t. Komrom. HIRDETÉSEK. Eldó hz. Komromi Újsg 7. oldl. TANONC Oóki r.-t. könyv- és ppirkereskedésében fizetéssel felvétetik. HURI IDÉNYRE tisztelettel jnlok: I. rendű Mgyr Szlmit. Friss töltésű svny- és gyógyvizek. Alklmi vétel: szrz mosószppn, (Szegedi, Apolló és Schicht), búz- és rozskeményítő, különféle nyri csemegesütemények. &jt Szőlőtuljdonosok figyelmébe! Rézglic és Rffi ngybn. Gulys Zsigmond fűszer-, csemege-, bor- és Komrombn, Klpk Egy tnuló festékkereskedése felvétetik Gvörgp-tér. Epitési irodjt n. e közönség szíves figyelmébe jnlj TUBA LAJOS építész, oki. építőmester KOMAROM Thly Klmn-utc 16. szm. Egy ór reklmképen! Aki ingyen kr egy urt, még hozz elegns precíziós ort. urk vgy hölgyek részére r lszts szerint irjon /.onnl Uhrenhus Fr. SCHMIDT Prg. Weinberge. Vn szerencsém n. é. közönség szives értesítésére dni. mint Schlésinsrer Péter jóhirnevű szbó üzletének 21 éven keresztül volt üzletvezetője, hogy Ndor-utc 12. sz. ltt (Ambrózy-féle hzbn) teljesen újonnn berendezve f%z és Ä e v m e^ Y U^ telttel Férfiszbó. nyitok. Állndón rktron trtok legjobb bel- és külföldi szövetekből készült férfi- és gyermekruhkt, tovbb készítek mérték szerint legújbb divt szerinti öltönyöket legjutnyosbb rbn és legjobb kivitelben. Kérve ngyérdemű közönség szives prtfogst, vgyok kivló tisztelettel H tisztviselőtelep 13. szmú MÁZ ELADÓ. Bővebb Felvilgosíts Mester-utc 5.! szm ltt nyerhető. Littke L. f t É f pezsgő bőrgyr- Főrktr: Budpest. IV.ker. Szép-uícz 3. sz. telepe HP? Cl 2 A od 2: U : THfEÜRYA. r: í ÓGYS1ERE3ZBALZSAM A ofle»n tchter A.Thierry in ^nqr* ' i ioi«i t'ieiioii iiihmi IÍMIO- «N Mc>llsj >sesj4sj*itél f eybltl l>ului iito:;xi.mif «*l i lújdl mi <»U.»,ó fcttthttgét. í rekedtséget és gégebjokt megszüntet, vlmint l.tzt. kül"u>>seu» ht ;jvo:non,.ir,\ j és kolik ellen. Gyógyhtsú rnyér és ltesti bntlmknl, tisztítj" veséket,! étvégjfgsrjsbst és clósemti z emésztést. I\it::n"*cti bevlt Ibgijsnl, odvs fogk! s/.ijbuznél, vlmint i Ö1SS1 szj- és fogbetegségek, büflfögél ellen, megszünteti sz.ij- vgy gyomortól eredő bűzt. Jó htsú pnthkgilisztnl. Meggyógyít minden sebet, sebhelyet, Ofbncot, Iitól ere Jó hólygot, kelést, StemÖlcsöt, i'üi'si ncbekol. icgosgjom tobtréseketi vll és kiütést. Fülbntlmk ellen kitűnő htsú MinJcn hznl kütöböstfl inlluenz, koler vgy ms jrvnyoknl kéznél legyen írjunk: Thierry A. Őrngyl-gyógytrnk Pregrd. Rohitsch meliett. 12 kis vgy ü dupl vgy 1 Btgy spejilüveg 6*60 koron. NUÍ:JI»I» r«'iul«'l«'sr 1% IM-I J4'l<'iil< ]4«'n> r«r«>iig<'4l iin-iiy b tr. 2Z 53 * Í C' w «* C g 2 c " IS N ^> y o w ^. 151L» : S y x fi «ti > * N X «73 1» W BN C/l «8 0- : :3 0 w.3 EH1ERRV fi. gyógyszerész egyedül ulódi CEWCIFObIft-KENOCSE. MgkdlyOS s megszüntet vérmérgezést, fjdlms operciókt leggykrbbn feleslegessé tesz. 11 sznltos gyerck-.gys nókoél fjó eml"k, tsjbmgidits, rekedes, emlőkemenyedés ellen. OfbnC, telt«'»rt lbk, sebek, dgdt végtgok. <'MOiitMZSl9 ftkélytk, ütés, szúrs, loves, vgs, vgy ZÚSÓdl iltl okozott sebeknél kitnő gyógy htsó szer. Idegeti testek eltvolítsr, mint : uveg, szlk, por, ser^'t, tüsftj Ith. kill«.esek, krbunkulus, képződmények, vlmint rk ellen, féreg, tothsdt, köfömgyűlés, hólyg, >^é>»i M'bok, hosszú betegségeknél tlóforduló 1 ilfekvésné keléseknél, túlfolysnl, vlmint kiplls eseten csecsemőknél stb. stb. kitűnő) htsfl tésjs) f Ar K STM BtéSS «lo/«i«s IM'IÍÜI<I^M«* IIMII«II k >li!6!:. l: esten kpht" Török József gyógytrbn, összes gyógyssertrbn. Ngybn: Thlmyer és Seitz, Hochmeister Utódi es Rdnovits Testv. droguerikbn Budpesten kphtó. Ahol nincs lerkt, rendeljünk közvetlenül TIIIKltltY A. <WiiK>l-K)«io«'<'rlftrl»61, PKI4.lt AI» %. Itoliil^rh iiirllflf i^ülzengql- polhelci * THIERRY in níftq

8 K o m r o m i Ujsg b\ oldl. T prc-gvógyfürdö Í4 I I U O H VASMEGYÉBEN m^rfrnzensbd.speclllsnöiésszivgyógyfördök. Hidegvírgyógyintt'zetAiliipluiűvslpjtrnzcnsbdivl egyenértékű, sőt mnenbjit is jóvl felül múlj és bsnkbn legjobb. Természetes szénsvs furdök. Glubersos vss es lithien trtlmú lklikus sós forrsok Rdium Inhltorium. Prtln gyógy! it vérszegénység, csuz. húgysvs dithezis. ideg bjok, vese. hólyg, emésztési es légzőszervek hurutos bntlmi ellen. tok. dr. Brth Kornél v tnrsegéd es dr. Glück 6yul Evd : mjus 24-tŐI szeptember 15-ig. esetleg végéig Vsút-, post-, t.irird- es t.'lefonlloms. Közvetlen vsúti küzlekeviés _T»rcsfur.lfelirttl Villnyvilgíts, fenyvesek. : r = = z = = Kívntr prospektus fi. ' > hsznlj sjt jvr Köhögés rekedtseg. hurut, e l nylksods. gége ]MI NTÁTB Á R I 6Y1 É T, S JNSjssssss^^ SgfggJM ft es torok hurut, gör csös es szmrkö högés ellen. 3 " ] r\f)» ' gyzflileg hitelesített bizonyitv.iny orrosoktól és mgnosoktól legjobbn igzoljk bistos btsukt és közkedveltségüket. Egy csomg 20 é 40 fillér, egy d.boz 60 füler. Elrusító. w X w w Fried Klmn és Fi. Kphtó Komrombn: Stciucr Miklós örökösök gyógyszertribn és Riszduyfcr Kroly drogérijbn, Kovitsnszky Kndre és Kis> Jio»g\ '.-részeknél, Ngy megyersn Angyl Antl gyógytrbn. Kovcs Hirdetéseket felvesz üóki-könyvnyomd, könyv- e's ppirkereskede's r.-t. Komrom öelefon 92. GeleFon 92. N d o r - u t c 23. Komrom A vrmegye nyomdtechnik típusú új legngyobb legújbb betüfjokkl nyomdvlllt. g é p..ive', gzdgon és felszereli legszebb teljesen modern könyvnyomd Ár tekintetében is felveszi dvl és versenyrért versenyt Ízléses kivitelben, g y o r s n mindennemű keszit nyomttvnyt úgymint : műveket, eljegyzés krtykt, névjegyeket, ; brmely nyom- hírlpot, folyóirtokt, meghívókt, stb. K é r j e n tőlünk ingyen rjdnltoi e's meggyőződik hogy mi legelőnyösebb feltételek mellett szllítunk. Joki-kunyvnyonid r. - t komrombn.

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK. 1. változat ISMERET

ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK. 1. változat ISMERET ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK ISMERET 1. változt KOGNITÍV KÖVETELMÉNYEK ISMERET MEGÉRTÉS ALKALMAZÁS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK TÉNYEK ÉS ELEMI INFORMÁCIÓK ISMERETE FOGALMAK,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Különszám A PRESBITERI TISZTSÉG

Különszám A PRESBITERI TISZTSÉG H Í V Ó SZ Ó Különszám Szigetszentmiklós-Kossuth utci Református Egyházközség lpj A PRESBITERI TISZTSÉG Tisztelt Gyülekezet, Kedves Testvérek! A Kánon szerint egyházunk zsintpresbiteri egyház, mi zt jelenti,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek Egszsgügyi, Szocilis s Sportbizottsga Elnöktől 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 222 Fax: 59/321-139 e-mail: kisujph@kisujszallas.hu honlap:

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence Hmvs rétihéj védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Mrcl-medence A Mrcl-medencében immár hrmdik lklomml szerveztük meg tábort hmvs rétihéják védelmében. A tábor időpontját z előző évek tpsztlt lpján május

Részletesebben

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író N Kƅ rk ás p rk Nyírplo H r yán köz A főere körülvevő fás-ligees prk nyon is kellees klíá bizí, ind érnek, ind pedig nk. Zs kv A Fő ere egységesen sbilizál kvics, íg keskenyebb fák közöi uk, ööríe kvics

Részletesebben

Mintafeladatsor. Ismerd fel a szabályt, majd folytasd a sort még két elemmel! Ügyelj a szófajra is! Toldalékos szavakat nem írhatsz!

Mintafeladatsor. Ismerd fel a szabályt, majd folytasd a sort még két elemmel! Ügyelj a szófajra is! Toldalékos szavakat nem írhatsz! MRO Histori Telefon: 06-1/336-1656 E-mil: info@felvesznek.hu Mintfeltsor 1. Ismer fel szályt, mj folyts sort még két elemmel! Ügyelj szófjr is! Tollékos szvkt nem írhtsz! ) rk, rát, rár,...,... ) megolvs,

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r Történelem A Bécsi Fegyvert{r Szacsky Mih{ly (első közlés 1990/3 Venatus) Bécsben a Ringből nyílik egy sug{rút, az Arsenal, amelynek egyik oldal{n egy nagy park közepén {ll névadója, az Arsenal, azaz a

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

A VARÁZSECSET rajzszakkör eredményei a 2012/ 2013-as tanévben

A VARÁZSECSET rajzszakkör eredményei a 2012/ 2013-as tanévben A VARÁZSECSET rjzzkkör eredményei 2012/ 2013- tnévben 1. Az Autómente np lklmból Mozdulj jó irnyb! címmel hirdetett rjzplyztot Nemzeti Fejleztéi Miniztérium. Szkkörünk tgji zmo rjzot küldtek be verenyre,

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP 2009. jnuár 23. MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

Az ösztöndíjban részesül:

Az ösztöndíjban részesül: Az ösztöndíjban részesül: A 2013/2014. tanév I. félévére I/A kategóri{ban Csernoviczki Éva, a Zsigmond Kir{ly Főiskola hallgatója, judo Dombi Rudolf, a Semmelweis Egyetem hallgatója, kajak-kenu Lőrincz

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l ilis 10. IX. évfolym 16. szám den lyósdei öldi 5keíegízek Egész évre i o P. Félévre 5 P. s Mfö h á z helyen ó. )dönnél. olványok ) könyv mint kivont. [rehjttólé sz. Rácz 3n végre itott véglyvi htóht kiskorú

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2012. jnuár 20. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15.

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15. Készítette: Frks Attil 6.c Megyeri Úti Áltlános Iskol Felkészítő tnár: Szőnyi Zsuzsnn Budpest, 2003. jnuár 15. Bevezetés Fővárosunk, Budpest legfőbb szépsége fekvéséből, ezen belül rjt keresztülfolyó Dun

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Pici kitekintő lpkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Jegyzet Korrekció vgy trendforduló? meriki részvénypicon z utóbbi években erőteljesen emelkedő trend lkult ki, melyet csk néhány árkorrekció fékezett,

Részletesebben

ú í í ó Ü Á üé Ő É É Á ü ő Ú í Ü Ü ó Ü Í Ú Ü ő Ó Ó ő Ö í í Á Ü Ó í ő í ó í ő ú ü ő ó ó ő í í Ó Ö Ü ó Ó Ó ú Ő É í ő ő ú ü ő ó ó ő í í ó í ő ó É í Ó í Ú í ó Ú É í í ó Ö í ó í ú í ú í ő í ú ú ú ú ő ú í ő

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym MNy1 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt3 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 20. jnuár 28. 1:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

BUDAPEST, 1930 DECEMBER 10.

BUDAPEST, 1930 DECEMBER 10. II ÉVFOLTAI 35 SZÁll BUDAPEST 1930 DECEMBER 10 FÖSZERKESZTÖ : SEGÉDSZERKESZTÖ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS IlADÓIDVATAL: BUDAPEST 1 BÖSZÖRMÉNYI-ÚT

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelete

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelete Kisújszlls Vros Önkormnyzt Képvisel-testületének. (III..) önkormnyzti rendelete Kisújszlls Vros helyi építési szlyztról és szlyozsi tervérl Kisújszlls Vros Önkormnyztnk Képvisel-testülete z épített környezet

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezőberény Város Önkormányzti Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtrtott rendkívüli nyílt üléséről. jlésjly Mezőberény, Városház 15. sz. terme. Jelen vnnk: Siklósi István

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj MÁRCIUS 15. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szbdságszeretetét, szbdság utáni vágyát fejezi ki. Ezen npon mgyr szbdsághrc kezdetét ünnepeljük. z 1848 március

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

KOMAROMI ÚJSÁG. Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős Szerkeszti FÜLÖP ZSIGMOND

KOMAROMI ÚJSÁG. Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős Szerkeszti FÜLÖP ZSIGMOND 1 Komárom, I9I4. március 19. XIV. évfolym 12. szám. KOMAROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési ár: Egész évre H) k\, félévre

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolymosok számár A 2 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn.

Részletesebben

Perspektíva (Kidolgozott feladatok)

Perspektíva (Kidolgozott feladatok) Perspektí (idolgozott feldtok) 1. feldt z 1.. ábrán egy épület két etületét (megfelelõ kicsinyítésben) és etítõ rendszert dtk meg. Szerkesszünk perspektí képet! megoldás során z átmetszõ módszert sználjk

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym MNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2013. jnuár 19. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

A Peszéri-erdőben jártunk

A Peszéri-erdőben jártunk A Peszéri-erdőben jártunk Mesél z erdő, mesél z erdő Hobo A május már csk ilyen. Rövid, szeszélyes és terepen lenni csk keveset lehet. Néh eszembe jut, bárcsk lehetne tnévben is egy újrtervezés gomb, és

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam 6111 11111/11112 2111 8111 3111 10111 4111 5111 9111 7111

A 2011/2012-es tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam 6111 11111/11112 2111 8111 3111 10111 4111 5111 9111 7111 Spienti Erdélyi Mgyr Tudományegyetem Műszki és Humántudományok Kr, Mrosvásárhely A 2011/2012-es tnév nyári vizsgbeosztás I. évfolym ikt. szám: 362/2012.05.15 Dátum 6111 11111/11112 2111 8111 3111 10111

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA Coching kézikönyv SÁRVÁRI GYÖRGY A BELSÔ HARCOSÚTJA COACHING KÉZIKÖNYV Sárvári György 2008 Szerkesztette: Sebes Ktlin Borítóterv: Czeizel Blázs Tördelés: Arktisz Stúdió

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

Mintafeladatsor. 2. A jó, megfelelô szinonimája az utolsó két betû nélkül. ...

Mintafeladatsor. 2. A jó, megfelelô szinonimája az utolsó két betû nélkül. ... MRO Histori Tlon: 06-1/336-1656 E-mil: ino@lvsznk.hu Mintltsor 1. 2. Ey ismrt myrorszái város nvét kphto, h mhtározásokt h ly - sn jt m, mllô sorrn rko és véül összolvso. 1. Lht kirkoó, nmztközi, szkmi;

Részletesebben

A KATOLIKUS SAJTÓMOZGALOM MAGYARORSZ[GON 1896 1932

A KATOLIKUS SAJTÓMOZGALOM MAGYARORSZ[GON 1896 1932 DOKTORI DISSZERT[CIÓ TÉZISEI KLESTENITZ TIBOR ISTV[N A KATOLIKUS SAJTÓMOZGALOM MAGYARORSZ[GON 1896 1932 EÖTVÖS LOR[ND TUDOM[NYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOM[NYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOM[NYOK DOKTORI ISKOLA BUDAPEST,

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

A szlmviteli torveny szerinti egyeb szervezetek

A szlmviteli torveny szerinti egyeb szervezetek 1 8 1 3 7 I 9 el4lslel5 9 0 1 Sttistiki smjel vgy ddsm (csekksmlsdm) A slmviteli trveny serinti egyeb serveetek egyserusitett eves besmlj 2 0 1 2 Orsgs Al ltment Alpitviny egyeb seryeet megnevese 1 138

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy1 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2011. jnuár 22. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

ü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü ü ü ű ü ű ü ü ü Ő ü ű ü ű 1997.NOVEMBER 21. 2. OLDAL ruocatottjaink! A Kiskundorozsmrt Alaptvny Kuratriuma f. v november 5-i ii snelbrlta a berke. zett pa yzatokat s

Részletesebben

Élet és Egészség. Óvatosan az energiaitalokkal, a dózis halálos is lehet! FiatalOK 2 old. A szeretet. Egy könyv a mai ember számára

Élet és Egészség. Óvatosan az energiaitalokkal, a dózis halálos is lehet! FiatalOK 2 old. A szeretet. Egy könyv a mai ember számára 2012 Április (1) #1 Élet és Egészség Az egészségednél már csk z életed fontosbb Óvtosn z energiitlokkl, dózis hlálos is lehet! FitlOK 2 old Miért és hogyn tnítsuk gyermekünket idegen nyelvre? A Te csládod

Részletesebben

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném.

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném. 89 mekkor ugrások vnnk hvont. H erre vlki stbil költségvetést tud tervezni, zt ngyon megköszönném. Dr. S z b ó Gyul: Szeretném, h számszerűen is elhngzn, hogy z egészségügyi dolgozóknk ígért 2427% os bérfejlesztést

Részletesebben

DUNAMELLEK JOVEL,SZENTLELEKURISTENI. EghizkertiletiK6zlemdnyek. 2005/ m{us. Nagy Sindor presbiteq fdgondnoh

DUNAMELLEK JOVEL,SZENTLELEKURISTENI. EghizkertiletiK6zlemdnyek. 2005/ m{us. Nagy Sindor presbiteq fdgondnoh / DUNAMELLEK Dunmell ki Reformdtus EghizkertiletiK6zlemdnyek. 2005/ m{us JOVEL,SZENTLELEKURISTENI Evfordul6k tenger6ben 6hinkl Amikor ezeket sorokt irni kezdem,6ppen 60. 6vfordul6j vn Berlin elest6nek.

Részletesebben

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró Az OÁMK Simon István Utci Áltlános Iskoláj Diákönkormányztánk Lpj 2010. március - június Csukás István: Tnévzáró Félre irk, sutb tásk, vidám szemünk ne is láss, vigyük gyorsn pdlásr, őszig legyen ott lkás.

Részletesebben

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó!

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó! MEZŐKIÁLTÓ 201 5. július - ugusztus - szeptember XVIII. évfolym 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A trtlomból - Polgármesteri vezércikk - Bábszkkör - Pályázti beszámoló - Európi Mobilitási

Részletesebben

Felelős szerkesztő: hullás óta a g y á s z, a s z o m o r ú s á g ütött tanyát, de a l e g s z o

Felelős szerkesztő: hullás óta a g y á s z, a s z o m o r ú s á g ütött tanyát, de a l e g s z o f "; é v f 0 l. y m. 2 3 ; s z á m r 20 fillér. - ELŐFIZETÉSI E g é s z évre 10 P. 5 P. ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Egyes szin ár Megjelenik minden 20 fill. Felelős szerkesztő: BECSKŐ szombton.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Kegyeletes ünnepségek. a hősi halottak emlékezetére

Kegyeletes ünnepségek. a hősi halottak emlékezetére Vih évfolym 22. szm r 20 fillér. Komárom, 1935. június 1 ELŐFIZETÉSI ÁR Egész évre 10 P. Negyedévre 250 P. Félévre 5 P. Egyes szám ár 20 fill. Megjelenik minden szombton. Felelős szerkesztő: PTHÓ GYUL

Részletesebben

Bencze- Kovács Virág

Bencze- Kovács Virág XLVIII. évf. 2. szám www.cserkesz.hu/mcs szkág vízicserkészek jubileum 400-sok szmárfül tengeren is túl knálgép crne, vle! interjú: Bencze- Kovács Virág mgyr logiki játék mndorl trtlom töltsd fel te is

Részletesebben