Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR"

Átírás

1 Komrom június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér. E f f t l * / í» n 80 FI I I # r Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND Trsszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Szerkesztőség és kidóhivtl : Joki-könyvnyomd könyv es ppírkereskedés részv -trs Komrüir.. Ndor utc 22 Telefon 92. Késinktokt nem d VIBSZA iserkesstéfl Bizonyr nem fejtettek ki elég propgndt, zok volt Kirly püspök ösztöndijsok, kik ngynevű emberbrt emlékére ösztöndíj lpítvnyt krtk létesíteni. Szeretnők zt hinni, hogy igen sok ösztöndíjs nem is tudott erről mozglomról, ki tudott, felületesen vette z ügyet. Mert csk igy lehet megérteni zt, hogy J volt ösztöndijsok, kik szép szmml vnnk, köztük sokn gzdgok, kik trsdlmi pozíciójuknk, gzdgsguknk lpjt éppen ennek z ösztöndíjnk köszönhetik, 350 koront tudtk csk összegyűjteni. Ezt mondhtnók, sznlmsn csekély pénzbeli kifejezése nnk kötelező hlnk, melyet ngy emberbrt megérdemel. Bizonyos, hogy e ngy sziv nem szmított semmiféle hlr, de h mr ki volt dv jelszó, h meg volt pendítve z eszme, hogy ngy emberbrt emlékére ösztöndíj lpítvny létesíttessék volt ösztöndijsok részéről, kkor mgyros gvllérivl ngyobb ldoztot kell hozni zoknk, kiknek nygi helyzete ezt megengedi. A sok tehetős volt ösztöndíjstól ez 350 K ngyon de ngyon csekély összeg. H újr kezükbe veszik jobb sorsr érdemes ügyet, bizonyosn ngyobb összeg fog összedűlni s h nnk kmtit nemesi rngr vló tekintet nélkül, szegény, de szorglms tnuló kpj, kkor XX. szzd demokrtikus szelleme fogj thtni ezt z lpítvnyt. Sfnyuló nemzedék jún. 11. Evról-évre szomorúbb tpsztltokról szmolnk be zok jelentések, melyek z orszg soro/s l kerülő ifjúsgtól szólnk. A sttisztik zt muttj, hogy kevés ktonnk vló lklms legény s Kinizsi Pl nemzedéke csenevész, stny utódokt llít sorozó bizottsg elé. Visszemlékezésnek is fjó és bntó érzés, hogy évről-évre konsttljuk bjt, mely nemhogy szűnne, de évről-évre ijesztőbb képben trj elénk ifjúsgunk gyöngülését. Hogy mi ennek z ok, nem nehéz megtllni. Ahol zelőtt egy-egy cspszék mérte z lkoholt, m legkisebb flu is rngoskodik korcsmk- j bn Az előtt nem hulltk z emberek olyn sűrű rjokbn, m z ngolkór, tüdővész, görvély ijesztő szmokbn növeli betegek szmt. A plink és betegség között is nyilvnvló kpcsolt. De még nyilvnvlóbb, h re gondolunk nép tpllkozsr, lksügyére, higiénijr, melyről ne beszéljünk virgnyelven, ne szegyeijük berllni, hogy borzlms, éppen Knn földjén. A nép nem tpllkozik eléggé jól, mert nem telik, ngy drgsg. Ez z orszgos nézet és vélemény. Es ne hogy zt higyjük, hogy drgsg loklis tünet. Interncionlis jelenség. Nem csk itt nlunk, vgy bővebb körzetben beszélve: Mgyrorszgon vu drgsg, hnem z egész, vilgon. A helyi tüneteket nem lehet kizrólg irnydónk tekinteni. Azok minduntln hlltott úgynevezett lptételek drgsg főokról, hogy termelés nem iud lépést trtni fogysztssl tovbb, hogy z ipr és kereskedelem fejiődése következtében kevesebb munkerő ll mezőgzdsgi termelés rendelkezésére, miből z következik, hogy fogyszts igénye emelkedik, hsonlóképpen nemzetközi forglom kdlyi, védvmok, zrt vmterületek, militrizmussl és z llm fenntrtsvl jró emelkedő közterhek: mind-mind htó tényezők, de csk msodsorbn loklisk s felsorolsuk éppen úgy, mint felismerésük rr szolgl, hogy ezen belül loklis jelenségek elhelyezkedése, hts megfigyelhető legyen. A drgsg leküzdésével csk z lehet cél, hogy ezek tényezők mérsékeltessenek, kikpcsoltssnk, vgy leglbb lklmzkodjnk ^. okok elhríts eredményeként. A drgsg elviselhetővé tétele, megélhetés kedvezőbbé vló tétele végső eredményében nem z llmr, hnem trsdlomr T Első ARCA. percefe. Az vztlon nyílik jzmin, Illtb fonj.i hjdt. Ctodt, gyerekes lom hull rm, S csk nézlek, nézlek hllgtg. A sok-sok lom, mit csk szőttem Szz lmtln, rossz éjjelen, PORO bizlms suttogssl A kis szobb: 1, megjelen. PifOSlÓ píl hmvzz.' ' cod, Szemedbe' titkos lobbns. szivünket töleli gyöngén Egy híttos szent vrzs S míg z jkd szótln nyugsz-.k, szemed beszéde hull felem, S én lssn, hlkn néked nyújtom Az eletem egy bi;s mesén is megnyílik z jkd zrj S szvid enyhe ritmusn I inn fehérlő jzmin-g lesz A t.ivoző, hlk délutn. Fint Sndor. Emlékeimből Ltogts Görgeinél. irt: Zvory Sndor dr. Sokt tűnődtem milleniumkor micsod mrdndó emléket szerezzek, mely feledhetetlenné tegye előttem e nevezetes esztendőt? Gondolj merészet és ngyot!" mondj Bnkbn, Erkel operjbn, ht gondoltm. Megltogtom Görgei Artúrt! De vjjon elfogd-é ilyen ismeretlen nevű kis embert? tmdt fel kételyem Eh 1 mindegy. Felmegyek öccséhez, kinél lkik, ide ürügyem is vn bemenetelre, megköszönöm neki z élvezetet, mit könyvének olvssból merítettem, egyúttl t tbornokot is tln meglthtom nl. Beléptem közjegyzői irodb. Négy, vgy öt fitl embert tlltm ott egy sztlnl, munkvl elfogllv. Ezek egyike z irodfőnök lehetett fogdott. Görgei Istvn urt keresem, szólék <> most nincs itthon, külföldre utzott, jelenleg Drezdbn vn. 1 lt tbornok úr ittbenn vn-e fővrosbn : Itt vn. Bejelentem zonnl. Névjegyet se kért, ment szomszéd szobb. No Jézuskm! gondoltm, én csk nyomt keresem és most itt lesz előttem mg z oroszln I Irglmtlnul trémztm. Tessék bemenni, szólt, nyitv hgyott jtór muttv. Beléptem. írósztltól felllv fogdott' glmbősz ggstyn Mgs termete oly egvenes, mint gyertyszl. Ez tisztes ősz fej teht z, kire oly súlyos vdkt szórt roszkrt és tudtlnsg, holott tisztelettel nyln meg kezét sunyó medve is" nrnt Ler kirlyról írj Schkespere. Ez gondolt villnt meg gvmbn. Egészséges piros orcjról szinte sugrzik becsületesség és szemeiből z egyenes lélek. Megnevezem mgmt. Negyvennyolc esztendeje mr, hogy én tbornok ur nevét tisztelem. Es minél többet hllottm vitézi tetteiről és olvstm viselt dolgiról: e tiszteletem nnl ngyobbr nőtt. Az hinyzott még, hogy élő lkjt is Lssm. Bocsss meg kérem kívncsisgomt, hogy tovbb rnr nem bírtm ellentlini vgynk : megismerkedni szbdsghrcunk legngyobb ktonjvl. Hozt Isten! smindkét kezét nyujt. Üljön le, gyújtson r s egy szivros sktulyt tett elem. Szokott e dohnyozni.? Szoktm, de csk z imént dohnyoz- Esténkint legkellemesebb szórkozóhely j GRAND" kvéhz hol legkitűnőbb zenekr fflt UttVAl JL^c/l ~m hírneves cignypríms vezetése mellett npont hngversenyez.

2 2. Komromi oldl. v r. A z élelmezési i p r rendszeres sz b l y o z s, ennek fejlesztése, é l e l m i s z e r, v g y üzemek létesítése, k r t e l l e k b ü n tetése f o g y s z t s i dók és v m o k m é r s é k l é s e csk m s o d s o r b n képez l lmi feldtot, trsdlmi egyesülés, e g y ü t t e s és c é l t u d t o s m ű k ö d é s z, m e l y ltl e célok e l é r h e t ő k. A f o g y s z t s n k és t e r m e l é s n e k mg körében g y k o r l t i l g k i kell vlsztni t u d n i zt, h o g y m i t és m i b e n és h o g y t k r é k o s k o d j é k, m e r t h i s z e n, h d r g s g e l h r í t s n k n e m is, de z r c h i m e d e s i c s v r h o z h s o n l ó r e m e l k e d é s n e k és pénzbeli e l l e n s z o l g l t t s n k ez z e l s ő és l e g b i z t o s b b ellenszere. Okttók kellenek, kik megértetik nép p e l, h o g y o k t l n költekezést ne t e g y e n fejlődése rovsr. Inkbb konyhj bn legyen pzrló, mint korcsmkbn d ő z s ö l ő. K ö z e l e d j e k z o r v o s h o z és h g y j fképnél kuruzslókt. A kultúr fk l y j t k e l l f e l l o b b n t n i, h o g y z érte l e m b e v i l g í t s sötét, pusztító h e l y e ket s nép m e g l s s, h o l tör re z o r o z v leselkedő h l l. Mert csk í g y vrhtunk j ö v ő generciójtól életrevló, e r ő s nemze déket! A VARMEGYÉBŐL. Gut község derék tűzoltósg szép ün nepélyre készül vsrnp, midőn tűzoltó testület zon tgji kpjk meg diszermet, kik 25 éve szolgij!; e nemes ügyet. A z Őfel sége domnyozt diszérmeket buzditó beszéd kíséretében Ktirihy Istvn főispn, szövetség gilis elnöke osztj szét. Gut község mr erősen készül vsr npi ünnepélyre, s főispn és kísérete fogd ttsr Résztvesznek z ünnepélyen még Csermk Hugó csi gyri igzgtó, szövet ség frdhttln, lelkes ügyvezető elnöke, Dvidhzy Jnos nemesócsi főszolgbíró. Alpi Gyul dr. vrmegvei fölevéltros, szow t s é g titkr, \'izvry Dezső n g y m e g y e r i főt. tó, jrsi tüzfelügyelő, FeJiérvry József, csi gyrtisztviselő, elnöki titkr és még sz mosn. Ktirthy Istvn főispn és Csermk Hugó ü. v. elnök vsrnp d. u. 3 órkor érkeznek Gutr. ** Egy hvi k ö z i g z g t s. Komrom vrmegye közigzgtsi bizottsg kedden trtott rendes hvi ülését Kiirthy Istvn főispn elnöklete ltt bizottsgi tgok élénk részvé tele mellett. A vrmegye lispnjnk jelentése szerint közigzgts menete zvrtlnul f o l y t m u l t hóbn, munks m o z g l o m n e m volt észlelhető. A vrmegye közegészsége kielégítő. '* A v r m e g y e uti. Jnosiis József műszki tncsos jelentése szerint z llmi közutk jókrbn vnnk. A törvényhtósgi közutk llpot is ltlbn kielégítőnek mondhtó, kivéve gut-nemesócsi út egy részét, melynek kijvítst legközelebb elkezdik. A vrmegye területén levő hidk szintén j ó krbn vnnk. Cüzclfó ünnepély Gúfn. ** B e t ö l t ö t t l l s o k. Kisbér kuzség képviselőtestülete folyó hó 2-n megtrtott gyűlésén végrehjtói llsr Vczy Gyult, Komromvrmegye Tüzoltószövetségének gilis elnöksége nemcsk zt trtj m i n d i g j községi bbi llsr pedig Kiss lmréné szem előtt, hogy vrmegye tűzoltó intézmé született L o r k Izbellt vlsztott meg. nyei mintszerűek legyenek, hnem éber íígye** A v r m e g y e d ó z s. A közigzg lemmel kiseri tűzolts h u m n u s feldt t e l tsi bizottsg keddi ülepen Fülöp Bódog k i r. jesitésében szerzett érdemeket, hogy zok f e l pénzügyigzgtó j e l e n t i, hogy m u l t hóbn jussnk trón zsmolyig is. honnét m i n d i g 51 'isi»3 K egyenes dót űzettek be, h d m e n megérkezik z érdem elismerése, őfelsége tességi díjbn pedig 4139 K folyt be. A z ltl tűzolts és mentés terén kifejtett 25 egyenes dóknl kedvezőtlenebb, hdmenteséves hű szolglt jutlmzsr lpított disz segi dijnl kedvezőbb jelenlegi llpot érem domnyozsvl. tvlyinl. tni, köszönöm, most n e m gyújtok r. K o mromtól n e m messze vn szülőflum szó lék tovbb, m is élénken emlékezem, m e n y nyire lelkesedtünk, mikor tbornok úr győ zelmeinek hírét hllottuk, m i k o r hborúnk forrójt főzte Komromnl. E g y jelenség különösen soh se múlik el emlél<ezetemböl, <juerlond németek puskporos hjójt; G ö nyőnél ellőtte. Emlékszem r, s megvillnt szeme. N y u g t felöl lttuk füstöt felgomolyogni é s éreztük földet reszketni lttunk. E n k k o r verettem hidt z I»regdunn, tlpfkból, mert n e m volt hídkészletünk. A polgrokt szólítot tm fel, hogy segítsenek és ők segítettek; igen derék emberek voltk. Eleinte féltek, mert z ellenség lőtt r n k ; de én biztttm ő k e t : ne féljenek, n e m mindenik golyó tll, de z ellenség is inkbb mirnk lőtt ktonkr, kik ott llottunk. Szegény Gönyő k k o r e l pusztult. É n m i n t ht éves gyerek lttm ezt rettenetes felrobbn,ist s elmondtm zt E m lékeim forrdlomból., c. cikkemben hogy le írtm. N o én msik ilyen felrobbnst is lttm. M i k o r bevettük Budt és bsnn v o l t u n k mr vrbn, Alnoch krt lnchidt fel robbntni. Szerencsere lnchidbn nem esett kr. E z t felrobbntst is lttm. Egy fitl úrinő lépett be ekkor szom szédos szobból SZILY " U L r l 1914.! jun. 11. Bérbeds. A primsi urdlmk jószgigzgtosg z lbbi birtoktestek bér letere es eldsr l í ) l 4. év június 25-én d. e 10 órr primsi szmvevőség irodjbn E s z t e r g o m b n zrt Írsbeli jnltok lpjn versenytrgylst hirdet. 1. F o l y ó évi október 1-tol 6-ig Ó é v r e. Keszegflvi u. n. morj erdő k h. Keszegflvi Hullmtér erdő nélkül kh j n. 1-tol <i évre ) GútCsörgői hlszt, b) T n y ('sürgő (guti htrbn) 154" 1078 kh. Bővebb tudnivlók z Öregcsenyi (Bjcs) jószgfelügyelőségnél sze rezhetők. * Tnfolym t n í t ó k és lelkészek r é s z é r e. Kolozsvron jul 29-től ugusztus 5-ig lelkészek és tnítók részere vdoutermö gyógy növények rendszeres szedése és értékesítésire tnfolym n y i l i k. A t n f o l y m 20 növendéke ingven lks útiköltség es npidi] fejeben 64 K tlnybn részesül. Június 10-ig dndók be kérvények kolozsvri gzdsgi kdémihoz. * A győr-kisbéri vsút. A győr kisbéri v s u l építésének előmunklti gyors n hldnk. Most jrt Győrött G u t h György mérnök, k i vsútvonl egyes szkszink ujbb tervek szerinti elhelyezésére készített méréseket. A z első terv szerint vsút Győrből bni-ut mentén vezetne el, z uj megoldssl vont közvetlenül érintené Szbdhegyet vonl befejezésénei pedig zt tervezik, hogy vsutt kerülővel z szri keményítőgyr mellett vezetik e l, " Álltorvosi körök. A Vrmegyei Gzdsgi Egyesület z eddigi csi, csúzi, guti, ngymegyeri, nemesócsi, ngyigmndi] tóvrosi és ógylli lltorvosi körök mellé trjn! és bokodi körök szervezését fogj jvsolni miniszternél. A vrmegye lltegészségügye. Keleti J ó z s e f k i r. főlltorvos jelentése szerint Komrom vrmegyében rgdós szj- és k ö r ö m f j s most zon községekben terjed, melyeknek mrhllomny z őszön es télen n e m ment t ezen rglyon. Állmsegély. A földművelésügyi miniszter 2000 K llmsegélyt Utlvnyozotl Komrommegyei Gzdsgi Egyesületnek z idei szrvsmrh díjzsokr. * * T g o s í t s. V perbetei ngyobb gz dk elhtroztk, h o g y község mintegy 800 h o l d n y i htrt tgosítni fogjk. A z előmun kltokt megkezdették. - Istvn öcsémnek leny, szólt b e oszlik is m homly ki Görgei s bemuttott.. ménvekről s terjed vilgossg, miót Igen örvendek. Edes tyjnl is kr (i rgei Istvn könyve megjelent. tm ez lklomml tisztelegni, hogy megkö Tpsztlom ezt mgm is. Mikor szönjem neki zt z élvezetet, mellyel könyvét hz jöttem, rossz szemmel néztek rm z olvstm. emberek, mcskzenét is dtk. Később, h Igen? ht olvst z Öcsém könyv.'.; z utcn lttk, megnéztek, de z rcukon I 'Ivstm bizony, tbornok u r, h ltszott, hogy nincsenek bizonyítékik súlyos r o m s z o r olvstm végig egymsutn,.-v telén Vdr. M zonbn mr n e m tpsztlok rosz ez volt egyedüli olvsmnyom. G y e r m e k e i m, indultot. m i k o r bekísértek olvsószobmb, mr nem is Ez Görgei Istvn könyvének követ kérdezték m i olvsnivlót djnk be, csk kezménye Akik olvstk, m i n d megtörtek. hoztk Görgeit. N e m is mindenki ítélt el engem. Mg Fellltm, tvozni készültem. Küstow is, p c d g n e m trtozóit z én pr Ne menjen még el, h vn ideje. tomhoz, - mert ö republiknus volt, ked Időm voln, de lélek, h o g y terhére vezően irt rólm. Megjelent most egy ujbb leszek tbornok úrnk hosszbb ittlétemmel. könyv is énrólm. N e m, söt igen szívesen ltom. Ismerem, nlm is meg v n. Elemér Görgei Istvn ngy szolgltot tett Oszkr irt m g y r toi tenetirödiomnk z ltl, hogv Igen, ez z. E n n e k könyvnek' ér nem kímélve költséget, időt. frdsgot, nnyi dekes keletkezesének története. Ugynis, én okirtot, levelet összegyűjtött s lehetővé tette, vegytnt tnultm Redtenbchertól; ennek h o g y s;t szemeinkkel lssunk, ne mende könyvnek szerzője szinten vegytnt tnult mondk utn induljunk. Nincs z ő könyvében ugynttól. A tnr m e g volt vele elégedve, egyetlen egy llíts s<-m, m i t o k i r t o k k l ne m e r i ltt, hogy szorglms, kitrtó bizonyítn. Híz z sok frdsgb került z N o, Ön lesz hrmdik mg n öcsémnek. Sok szzkt kidott, h hllott kémikus mond k i z én kezem lól v l m i levélről vgy irtról, mit én i r t n i, kikerül. A z első volt Görgei. vgy én rólm szólt, hogy zt megsze Mit?.. pttnt fel fitlember rezze. Most Múzeum birtokbn vnnk, ezt z embert nem k r o m követni. hsznlhtjk történetírók. N o - n o fitl brtom, h ön csk msok ; ASZLÖ c i i - v - s / t - s z T f o Kcs; ii 1 igujbb es felöhoket és ktoni legjobb szövetekből JMF~ T T e : ; y r L O t t mmy ^ bsu tnexiefeltetetik:. minőségű Pontos uri öltönyt egyenruhkt és külföldi legjutnyosbb rbn. es bel- szolid kiszolgls.

3 1914. jun. 11. Komromi Újsg :'». oldl. ** Segély vsútnk. A németdiószcgckccsi vsúthoz Ndszeg község 20 ezer K hozzjrulst szvzott meg. * Álltbetegségek vrmegyében. sllóközi jrs : lépfenejkomromfüss, veszettség Csicsó, szj- és körömfjs Orsujflu, rüh Ngykeszi, sertéspestis Keszegflv. Gcsztesi jrs; szj- és körömfjs Kisbér, Mocs, rüh (sszr, Szk, sertéspestis Ács Tti jrs: veszettség Neszmély, szj- és körömfjs Oroszlny, Tt, Trdos, rüh Fővros. Udvrdi jrs szj- és körömfjs Izs. Kirly püspök emlékezete. A ngy emberbrt szobrnk leleplezése június 7. Szzdik év lordulój vn e/. évr>en nnk, hogy néhi Kirly József pécsi püspök, Kommrom teledhetetlen emlékű ngy ti*, vrni eey-i tnuló nemet ifjk jvr forintos lpítvnyt lett, Ezt z évfordulót kegyeletes hl lélekemelő ünneppé vtt zzl, DOgJ z lpítvny részesei nemess/ivü em borbrtnk szobrot emeltek s z emlékművet vsrnp. íunius 7-én dtk t főgimnzium buii nyilvnossgnk. Az ldott emlékű főpp ngyszb-.su lpítvnyvl mr életében megörökítette nevét hosszú időkre, nemet cselekedete ércnél mrdndóbb emieket emelt ngysgnk, de kegyelet és N hl külsőleg í* megkívnt örökíteni kitűnő emberirt kivlósgt, hogy rgyogó példul lljon mindenek előtt ngy cselekedetek emlékére. Lpunkbn, Komromi Újsgbn, Pz- Hiny Zoltn dr. pozsonyi jogkdémii tnr vetette íöl szobor eszméjét B hlsszivü lpitvnyosok domnyiból immr főgimn zium elótti prkbn hirdeti Kirly József ércikj z igzi ngysgnk, z igzi érdemnek, z egész embernek elismerését s nemes tettekre buzdító példul szolgl késő utókornk Az ünnepélyt z e.>ős idő következtében főgimuzium dísztermében trtottk, melyet ez lklomml diszes előkelő közönség töltött meg A közönség soribn ott voltk Zoltvnyi íren dr. pnnonhlmi tőiskol igzgtój, Kuziesk Auréllperjel, Horvth Kristóf hzfőnök, Kürtliy [ttfo lőispu, Beöthy Zsolt egyetemi tnr, nyomn megy, 6 nem sjt tpsztlti utjn: kkor sohsem lesz önből jó kémikus 1 zt megjegyzett ngyon szivére vette z én emberem. >ekidölt, ttnulmnyozott minden könyvet, mi totem es mtoktól én rólm megjelelt; ekkor elhmrkodott ítéletet felőlem megbnt s hogy zt jóv tegye! irt ezt könyvet Mg beszélte el ezt nlm, mikor könyve sjtó lól kikerült s z első í eidnyt nekem elhozt. Búcsúztm. A tbornok kikísért lépcsőig, itt újr búcsúztm. Ngyon örülök, hogy tbornok urt '.ven jó egétzbégben tlltm. Trts meg j Gondviselés ilyen jó egészségben meg sok, igen sok! Köszönöm, köszönöm s legyintett s kezével. (>rcg vgyok mr, 78 eves. Mindegy. A 70-esek utn jönnek -sok, z utn többiek. Megéri még zokt 8 tbornok Úr, mert hogyn orvosi szemmel ltom : Stoff jó! Hngosn felkcgott, Igz vn' mond: Stoff cskugyn jó. Nem volt én nlm boldogbb ember, Dlidőn I iörgeitöl lejöttem. 48 esztendeig vrtm e szerencsére, hogy meglthssm szbdsglrcunk e héroszt. Vgym teliesült. De teltesült jókivntom is. jobbn mint reméltem. urgei m 96 eves! Konkoly Thege Miklós mm tncsos Srkny Ferenc orszgy, képviselő, ObjCSJ Dénes lispu, Phzmuy Zottfl dr. jogkdémii tnr, Kuncz Jenő győrmegyei 'őjegy/ő, 1. Szbó Géz pol grmester, B.trnyy Gézi, Konkoly Thege Bél' Ferenczy Kroly, l'ogrnyi Jéltef dlb Krolj, Blint Istvu, Szbó Klmn dr. S/.IJJ Ferenc dr. Muler József, Witusek Kroly dr., Alpi Gyul dr.. ArsojOSSJ Lszló dr,, Komjthy Jenőüé, Czéh Istvu és msok vlmint Mórocz Emilin főgimnziumi igzgtó vezetésével iőgimnzium tnn kr s tnuló itjusg. Az ünnepélyt llymnus eléneklése utn Horvth Kristóf hzfőnök, z lpítvny igzgtój nyitott meg. ki szép beszéd ben mélttt Kirly József emlékezetét és z ltl tett ngy lpítvn)nk kulturlis jeleutőségét. Legyen ldott emlékesete ngy emberbrtnk es nemes tette lt-gyen péld fenkölt lelkű 8 melegszívű emberek előtt! ezzel végezte szép beszédét. A lelkes éljenzéssel fogdott megnyitó utn Beöthy Zsolt dr eg) etetni tnr, Jóki Egyesület ngynevű elnöke trtott meg ünnepi beszédét, mely következő. Tisztelt ünneplő közönség-, kegyeltnek mi ünnepére nemcsk ez s/ép szobor gyűjtött össze bennünket, bioem z nemes emlék, melynek művész szép lkots mrdndó ltelképévé lett. Ez z emlék múltb rgdj vissz lelkünket Nem messze régiségbe, csk z lig egy szzdot múltb. És történetünk tegnpjnk kép»- mennyire különbözőnek, lel kében msnk ltszik, mint mi mi filgunk képe. Ez mindent mstól vrs és mindent mgunknk vrs vilg; mz ngy ldoztok vilg volt. A sors cspsi, meg-megujuló elnyomts, ngy vilgnk lelkünkhoz mind köze iebb férkőző példi minth uj vilgossgot gyújtottk s megvltoztttk voln zt z ősi mgyr természetet, mely életét nem sjnlt hztól, de zbjt igen." Megtnultuk, hogy kosért, hz jvért, biztossgért, hldsért nem elég életünket jnlgtnunk, hnem munknkt és munkuk eredményét hozzuk ldoztul A Ludovik, Nemzeti Muzeuoi, z Akdémi, z llndó színhzk, közkönyvtrk, ngy gyűjtemények lpítsnk kor ez; Széchenyiek, Wesselényié*, Mrczibnyik, Telekiek. Kulcsrok, Földvrik mgyr erkölcsi vilg. Ezek ngyok nem kértek, hnem dtk; nem vrtk senkitől semmit, csk z Úristentől, hogy ldj meg ldoztukt. A szent ldoztok e kornk gyermeke, ngy ldozók egyike volt vrosunk szülötte: Kirly Jó/set pécsi püspök, kinek emlékét ünnepeljük Jóformn elete lvt kis plébnikon töltötte s elmúlt hetven éves, mikor Pécs püspöki székebe emelkedett. Életének végét nem ll" suk fénye rnyozt be, hnem ngy szivének boldogsg, hogy immr bőven volt vetőmgj szegénység, műveltség, mgyrsg s/mr. Nincs vllsnk, jótékonysgnk, közművelődésnek, hzfisgnk oltr, melvnél ne ldozott voln. De legngyobb ldoztt, több, mint kétszzezer forintot, szülőföldje: Komroi vros és vrmegye művelődési hldsnk hozt. Ezt ngy, k itohkus és nemes tnulóknk sznt ösztöndij-lpitvnyt nomzet törvénykönyvében, z 1827-iki orszggyűlés cikkei között köszönte meg. Az lpítvny, mint megldott termőig, immr szz esztendeje évről-évre meghozz ldsos gyümölcsét nemcsk ugy lpitó szülőföldének, hnem z egész mgyr közművelődésnek. Nemcsk segit, nemcsk ösztönöz, nemcsk erősít, hnem tuit is bennünket. Különösen két tnulsg z, melyet m lelkünkben fölébreszt. Az lpítvny htrozmnyi, föltételei, korlti zt_ muttjk, hogy z eszmevilg, melyben ngyemlékű püspök élt, nem egészen miénk. Azót nemcsk politiki fejlődésünk irny, de vilgfölfogsunk is módosulson ment keresztül. Ennek ellenére mi uj időnknek oszttln ét mély kegyelete, lelkünket eltöltő hl hirdeti, hogy: jó sziv és nemes szndék minden, brmiképp vltozott jövő kornk )o es nemes törekvéseit szolglj Akik seemelyök és felekezetök szerint nem lehetnek is közvetetlen réssetei Kiriy püspök lpítvnynk : réssesei vgyunk mindnyjn miut mgyrok, mint nnk mgyr művelődésnek osztlyosi, melyet ngy lpítvny egy szzd ót 6zolgl. Íme, öss/edobogó szivvel, felekezeti és osztlykülönbség nélkül tesszük le koszorúnkt szobrnk tlpztr. De vn ennek szivünkben m urlkodó emlékezésnek még <:gy emeli tnulsg. Az, hogy kegyelet nemcsk ngy elmék lkotsit virrsztj híven hnem ngy szivek megnyiltkozsit is Ünnepünk uj bi/onysgot te*,/, egy gyönyörű emlekiölirt igzsg mellett, mely Pistoj vrosnk főterén rgyog. Ennek vrosnk volt főppj ötöd félszz év előtt Forteguerr bíboros, kifiek rny szive élte tihpjig szóvl és tettel, domnyivl és lpitvnyivl feledhetetlen ldst osztott szegénynek, elhgyottnk, tévelygőnek, betegnek. E nemrégiben, lig néhny évtizede, teht hll utn több, mint négyszz évvel, szobrot llítottk emlékének. Azt írtk r: Tegyen ez izobor tnúsgot ról, hogy s/e^nyek sohsem felejtik. 1 jótevőiket." Ugynezt hlt, gzdgodsr, erősödésre szomjzó szegény mgyr lélek hljt Innleti mi szobrunk is. Az emlékezés mindig tölemelkedés. Fölemelkedés olyn mgssgb, booun elérje szemünk multt. De z emlékezés mgssgból ltekinthetünk ms irnyb, jövő irnyb is. Ennek z útjit megvilgítjk z emlékezésből, H múltból tündöklő tnulsgok. A mi m felújuló emlékeink foglltbn is vn egy mozznt, mely ilyen útbigzító vilgossgnk ltszik előttem. Kirly püspök egyik lpítvnynk ugynis zt reudeltetést szbt, hogy nemzetünk ngy gysznpjnk, mohcsi veszedelemnek éffordulóío beszédeket mondjnk. E beszédek évről-évre hirdessék, hogy hov jut z nemzet, mely kirlyvl egyenetlenkedve, törvényeit nem tisztelve, kö/jvkt elhnygolv, z önérdeket közérdek tölé helyezi. Zok-szó ne hngozzék kegyelet ünnepén, de véssük megilletődött szivünkbe e/eket z igéket, H helyezzük szobor elé ngy szivet és bölcs elmet megillető koszorúnkt. A gondoltokbn gzdg, gyönyörű beszéd zúgó tpsokr rgdt hllgtósgot, mely kitűnő szónokot percekig meleg szeretettel ünnepelte. A volt ösztöndijsok nevében Pzmny Zoltn dr. pozsonyi jogkdémii tnr lendületes, mgvs beszédben rótt le hls elismerését Kirly József emlékének, jelenlegi ösztöndíjsok nevében pedig Korenchy Lszló joghllgtó mondott fordultos ügyes b^zédet. Kürtliy Istvun főispn, szoborbizottsg elnöke dt t ezutn szobrot s néhny meleg szóvl jnlott gondjib főgimnzium igzgtójnk. Móroc: P^milin igzgtó lelkes hngn beszédben vette t s/.obrot, mely oly szépen illik lőgimnzium elé és Jóki szülőhz közelébe, hogy ngy férfiúnk lelkesítő szép példj ngy tettekre buzdítson, nemes emléke tiszteletre és hlr tnits késő nemzedéket. Mint drg kincset fogj megőrizni mindenkor főgimnzium igzgtósg z emléket és zt fenkölt szellemet, nemes gondolkozst és ngylelkűséget, melyet szobor lkj hirdet, mindenkor szerotettel fogj polni. Mjd buzditó szvkkl lordult tnuló ifjúsghoz és bejelentette z ünneplő közönségnek, bogy mi np emlékére z ösztöndijsok 350 korons lpítvnyt tettek egy szegénysorsú jót nuló jutlmzsr és Csplr Antl plebuos pedig 100 korons irodlmi lpítvnyt tett Czuczor Gergely önképző kör jvv. A ngy tetszéssel fogdott beszéd utn Szóztot énekelte el főgimuzium énekkr, mellyel leleplezési ünnepély véget ért. Az DOSZTÁL JÓZSEF ES FIA KOMAROM, Ferencz József-rkprt jl. szm. Kühnel-féle gyrtelep Telefon 79. szm, < >kíeveles^ntre>íegj v i t ó T ^ B n *T?*rF** Mzentt Kllij m.nden rendszerű tizedes, szzdos és hid- Mj± VU-- OS ercoiltoüe, IliloiUOpit.O, mérlegek jvítst es hitejeshését. Ö l w gépjvító, hengerrovtkolo s vsszerkezet keszttó műhely. feimesmnn gzizzófény! Motorok jvíts! *útk, i vrt *»» szereié*. Tervek és költségvetés díjmentesen! Vízvezeték, cstornzs és fürdóbsrendezési vlllt

4 - 4. Komromi Ujs oldl ' 4 * j u n. 11. Gyul, Almssy Árpd, Szijj Ferenc, Mihol Jnos s msok. A szegbeverósi ktus lefolys utn z iprtestület ngytermében diszközgyű A komromi picr tejtermékeket lés volt. Tizéves tllkozó. Pünkösd két SZlHtÓ vidéki gzdk érdekében Fejérvry ünnepén Pozsonybn összejöttek zok, kik Géz ngykeszii ngybirtokos felhívt V r z ev. líceumbn 1904-ben tettek érettségit. megyei Gzdsgi Egyesületet, hogy kom Köztük i f j. DobfOVics Mtys szolgbíró, Nemes r o m i rendőrségnél hsson od, hogy k o m Istvn ékeli j e g y z ő. Tvolmrdsukt kimen A l^gimnzium i'jusg is trtott ünner o m i tejkereskedőket ellenőrizzék, hogy tej teilék Juhsz Miklós csllóközrnyosi s. jegyző I elyt H leleplezés lklmvl. Az ífmsg üuneknnkt jól kimosv bocsssk tejtermelő és Klmn Ferenc nemesócsi t. b. szolgbíró. pélye néhny perccel leleplezési ünnep utn vidéki gzdk rendelkezésére. A r d i k l i s prt vidékünkön. A lolvt le ugyncsk dittrmbn szépszmú * V e r s e n y t r g y l s. Az igssgügymtnpokbn meglkult orszgos rdiklis prtb közönség jelenlétében. QÍszter komromi törvényszéki épület ttro Vrosunkból Grünfeld E r n ő ngykereskedő, A/, énekkr éneke vezette be z ünnepélyt, zst, i l l e t t e helyrellítsi mnkltit K God Géz igzgtó, Kisbérről Neumnn Jkó mjd Fekete Ferenc I I. 0. t n. F l k : Szent B6 1 erejéig engedélyezte. Az engedélyezett dr, körorvos, Böhm József, Vörösmrthy M i Mrton cimü szép költeményét szvlt el ügye költségből kő míves éi festfi munkr 7203 K. hly es Blu J ó z s e f tnítók, Szőnyből C s u sen, htsosn. A zenekr ezutn Bcb Tvsz 36 f., mzoló munkr 3481 K. lktos. s kssy Istvn jószgfelügyelő, Ttbnyról ébredését jtszott el közönség elismerése bdogos munkr 293 K. esik, A munkltok Kirschner Ljos é s Lnyi Ferenc tnítók jelen mellett, melj utn Szbó Ivn V. o. t. mondott i tds tn zonnl kezdődnek és z tettek be belépésüket. lendületes szép beszédet ngy lpitvnyozó tdi npjtól szmított 90 np ltt befejeemlékezetére. A tetszéssel fogdott ünnepi be E l j e g y z é s. Drélich Mncit, Drélich sendők. A munkiltokr í. évi június hó 22. szed utn Wintner Sndor V Wintner György J n o s vrosi gzmester bjos lenyt npok npin d. e. 10 órkor k i r. törvényszék elnök II.. Pr Ljos V. Kis/doríer Lszló V. o. tnu bn jegyezte el borsiezj Borsiczky Gyul vsúti ségénél megtrtndó egységrs sri írsbeli tisztviselő, pozsonyi lkos. lók és Korén Jóss< I I V. o t. egy szép <piintrtt t versenytrgylst hirdetnek. dtk elő zongorn és vonós hngszeriken. A Konkoly T h e g e G i z e l l hngver precizen elődott zeneszm meleg elismeréssel senye. M, szerdn este hrom bjos tllkozott. Ezutn Hjdú Istvn V I. o. t. E n d művésznő, K o n k o l y Thege Gizell, Sinkó rődynek Fim, tnuld meg... c. gyönyörű köl Renée, Hlmgyi A n n u s vlmint Srkny teményét szvlt el htsosn I végül z ének Ferenc művészi nívón lló hngversenye és zenekr orgon és songor kísérettel elődott bizonyr mrdndó nyomokt f o g hgyni Személyi hir. Csonki Dezső, d r. z vrosunk zenetörténelmében. Mindegyik isteni Te Deumml zrt be szép ünnepélyt. orszgos levéltr főlevéltros múlt héten tehetséggel megldott lélek tele, művészi Komrombn időzött. mbícióvl, rtermettséggel. A mi esti hng Ltogts. Sörös Pongrc neves versenyről sokig vissztérő kellemes emlé földink, p n n o n h l m i főiskoli tnr, M, T, kekkel f o g eltvozni hllgtósg. Akdémi tgj pénteken é s szombton K o Kinevezés. A pénzügyminiszter M, mrombn időzött, s vrmegyei levéltrbn singet E m i l komromi lkost bonyhdi dóhi A sorozs e r e d m é n y e. Június h ó végzett kuttsokt. vtlhoz ideiglenes minőségű BegitŐdijs dóhi 8-n é s 9-én trtottk m e g K o m r o m b n vtli gykornokk nevezte k i. Kinevezés. D r. Bock Pl ügyvédje sorozst E l s ő npon z első é s msodik k o r löltet győri k i r. tbl területére díjs j o g A L e n y e g y e s ü l e t junilis. A k o osztlybeliek, msodik npon hrmdik k o r g y k o r n o k n k nevezte k i tbl elnöke. m iromi Gyermekvédő Lenyegyesület vsrnp osztlyúk es vidékiek llottk bizottsg E g y h z l t o g t s. Tóth K l m n, június hó 14 én z Apiyi szigeten junilist elé. Első korosztlyból lklms lett 27, komromi ref. egyhzmegye esperese s z o m b rendez. A z egyesület vezetősége igen kedves msodikból 4 s hrmdikból 2, vidéki t o n, június i) n trtott egyhzltogtst formjt tllt k i trss összejövetelnek s llitskötelesek közül 7. k o m r o m i ref. egyhznl. A z esperes Tub reméljük is, hogy ez nyri multsg minden M e g h o s s z b b í t o t t k z e b z r l t o t. Gspr körlelkész és Mészros Dénes körtnitó tekintetben ngy sikerű lesz. A siker ltt ez Almssy Árpd rendőrfőkpitny egy ujbbn kiséreteben megjelent reggel S órkor ref. úttl első sorbn vidm, fesztelen hngultot előfordult veszettségi eset következteben z vllsú tnulók vllsvizsgjn, m j d d. e. 11 értjük, mely lehetetlen, hogy m e g ne rgdj ebzrltot ujbb negyven npr, f. évi julins órkor z egyhz presbitériumnk üiésén sziveket odkünn zon vdregényes szi hó ís-ig meghosszbbított, Figyelmezteti trtott meg knonik vizitciót. A z ülésen geten, m e l y most ll pompjbn s mely v rendőrfőkpitny z ebtuljdonosokt, hogy ezen megvizsglt z egyhz szmdsit, lpit srnp z egyesület bjos tgjink édes k idő ltt kutyikt otthon megkötve trtsk, vnyit é s meghllgtt z egyhz belügyeiről cjtól lesz hngos. A rendezőség gondosko mert h rendőri ellenőrző vizsglt szbdon tett helyettes lelkészi jelentéseket. Délutn z dott rról, h o g y megfelelő időközökben ké tllj vlkinek z ebét, zt elkobozzk é s újvrosi ref. iskolt ltogtt m e g é s végig nyelmes hjó lljon közönség rendelkezésére. gyepmesternek tdjk, tuljdonost pedig hllgtt tnulók vizsgjt. AZ esperes Induls hrom izben komromi hjóllo megbüntetik M i helyesnek tlljuk e rendeletet, tpsztltk fölött teljes megelégedését fejezte k i. msról é s pedig d u. 2 órkor, fél 4-kor es 5 de zt rendelkezését, hogy kutykt o d órkor Bndi" nevü hjóvl. Belépőjegy és E l j e g y z é s. / / /. Vskó Istvn, hz is megkötve trtsk, nem tllitik egeszén hjójegy tour-retour 1 K 40 íill. Induls vissz Osztrk Mgyr Bnk pozsonyi fiókjnk tiszt indokoltnk, minthogy z ebtrtó tuljdonosok szige^öl este fél 0 - k o r és! 0 ó r k o r, m viselőié npokbn jegyezte el In I o n Kelet is legngyobb elégületlenséggel fogdjk egy kissé korink kell trtnunk, mert zt l l o u k úrhölgyet, lndori Kcler Zoltn d r. SZÍ vrosszerte c szigorú rendelkezést. A kóborló, gondoljuk, hogy z o l y n pomps multsgból, előkelő tóvro>i ügyvéd, komromi e t n g, egy z utckon, séttéren tllhtó ebek ellen mint m i l y e n n e k Lenyegylet junilis ígérhz főügyészének kedves és müveit lenyt, legszigorúbb eljrs is i n d o k o l t, de hogy miért kezik, n e m lehet éjfél előtt hz kerülni A kell megkötni z egészséges kutykt odhz, H i v t l v i z s g l t. Dr. V kó Endre tlplvlót Lévi Adi teljes zenekr szolgizt ngyon kevesen értik m e g vrosbn. A z komromi k i r. törvényszéki elnök kedden z ttj, ízletes ételekről é s j ó itlokról, külöl ilyen rendelkezés csk polgrsg hngos esztergomi jrsbírósg hivtlt vizsglt m e g. figyelemmel gondoskodik rendezőség, mely zúgolódst hivj k i, miről, értesülésünk Z s z l ó s z e n t e l é s. N gy (ion g ke rr is figyelemnél volt, hogy z étel és i ; szerint, rendőrség ellenőrző közegei mr rk méltnyosk legyenek A z t hisszük, h rétében vttk tel helybeli érdemes kőműveseddig is személyesen meggyőződhettek. komromi fitlsg vsrnp z Aplyiszitrsult u j zszlójt pünkösd msodik ünnepén. Az ünnepség reggel 9 órkor kezdődött Szt.- geten d egymsnk tllkozót. * A v s r i helypénz. A ken skedelemandri templombn, hol Kutscher József plé ügyi minis/t'-r egy vsri helypénzbeszedési H z s s g. Michl bnos előbb ünnepi misét cei brlt, mjd utn ügyben boxott ítéletében kimondott, hogy v gyógyszertr tuljdonos június h ó 9-én deli sri helyi i ' l " s i ügyekben z 1890«é t i I. mgsn szrnyló beszéd kiséreteben felszen 12 órkor vezette oltrhoz Henne! Mrgitot, telte htlms fehér selyem zszlót. A zsstörtényetkknek jogosult tmdtjnl mgsbb Hennel Kroly ngybérlő lenyt Psgtón. lóoyi tisztet Boldogky Gyulné töltötte (1 jk szedésére, illetőleg vmdijk fizetésének be s ő törte he i első rnyszöget zszló megtgdsr vontkozó szk-zi jogosult A j n d é k templomnk. A rudjb szép sztk kíséretében. Szeg* t szentmiklósi r. kth. templomnek Bihkker vsri beljpénsnél mgsbb helypénz s/edése, vertek be meg Kutscher Józsel plébnos F. illetőleg vsn helypénz tíz. t-sének megtg gzd pünkösdre művészi kivitelű ldozttó Szbó Géz polgrmester úgy mg. mint ds esetén nem nyerhetnek lklmzst, Újr rcsot domnyoz* >tt. Kürthy Istvn l-'ispii» > (ihyezv 1» s l spn kijelentette kereskedelemügyi miniszter ebben Hlleset. 1 iti rendeletében zt is, hogy vsri helypénz oetében, Bsil Aldr, Peredi Géz d r., Bzsbé gyszb lorbersbergi Lorbeier Lszló I). cskis i vsrtéren dó tényleges helyfoglls Klmn d r., Boldoghy Gyul. Bíró Sndor, I i. T. budpesti n v n g. íelügvelö-révkpitnvtuk. esetén fizetendő. Hibs teht vsrtrtó köz Kővrt Jóssei d r,, Klly Bődre d r, Reviczky élete 694k évében történt elhllozs. A * ségeknek és frosoknk z gykorlt, rne Bél, Zecbmeister Sndor és még m k n msuk. Az elhunytbn özv, hngy Ljoené es Pőcze lyet p díg orszgszerte követnek, hogy vsr Képviseltették m g u k t ; Uolnr J n o s knonok, Jnosné testvérüket T t o j k ó György ne ped g idején községbe és vrosb érkező mindenféle SoÓtby Gyul k. n o n o k, Muler JÓZSef, Gl sógort gyszoljk. ünnepély u ú n i ko/.onség levonult főgimn zium prkjb t* sseg szemlélte H leleplezett szobrot, melyet Istók ínot, hírneves szob rszművész, lkotott A ssobormfi Kirly Józse fet mstél&zeres ngysgbn muttj be ós egyike H tlentuiu08 műves/, legszebb lko tsink. jrmű tn beszedik fsd hely pénzt, t e k i n tet nélkül rr, hogy vsrtéren és nnk trtozékin helyet fogllnk-e z ruvl vgy sem. HÍREK. VÁROSI ÜGYEK. Központi fűtések. Alcsony nyomsú VI'-, gőz- és melegvízfűtések. S z e l l ő z ő be rendezések. Központi meleg légsnbb-i I l i i <»«Iornu/fts. \ i Inny m n ^ o sjoswsleéoli ii-rvfí^c &H lzessiizés)e«özv. BEÉR egészségügyi berendező <» t e l e f o n - ADOLFN É Komrom. Megye-utc 18. szm. vízkészítő telepek. S z n t ó b e Kstélyok, rendezések s é g ü g y i b e r e n d e z é s e i. A « sz. s z b d l o m t u l j d o n o s. -, mindenféle ipri célokr.. = - villk, g z d s g i Pontos, épületek, m g n h z k egész szolid kiszolgls. Viz-. légszesz és cstornzsi berendezések. Fürdőisob v í z v e z e t é k i kutk, l é g s z e s z b e r e n d e z é s e k, c s i l l r o k, lég szeszfűtések é.s k l y h k spe cilis rendszerrel hő k i h s z nlsr Beton és kőgygcső cstornzsok.

5 1914 jun. II, Komromi Újsg 5. oldl. Képkillíts kultúrplotbn. Holnp, csütörtökön d. e. 11 órkor nyitj meg kultúrplot levéltrhelyiségében Knrthv Istvn főispn zt gzdg képkillíts't, melyet Konkoly Thegl Bél ny. törvényszéki birú tehetséges fi ifjú Konkoly Thege Miklós kepeiből llítottk össze. A tlentuinos ifjú mtőr, ki különben Komromi Kcz Endre és Blló Ede festőművész tnítvny, különösen erői tehetséget rul el csendéletekben s : tfestészetben. Igen szépek gyümölcsei es virgi. Nem csk z oljfesteszetden otthonos, hnem szén, tus es vizfestészetben is vtott kezekre vllnk képei. A killított képek közül Szbó György, Konkoly Thege Ljos, Burghrdt Adel, Klis Ljos, Gobbi Kroly tuljdont képezi jónéhny. A képek jórészt eldók és z rk olcsók. A killíts június ig lesz nyitv. Belépődíj 20 f. Részvétel. A ftfnksbiztositi Tisztes.-lök Orszgos Egyesületinek legutóbb Hud pett6d trtott kö/.gyüléséu Komroiui Kerületi Mnksbiztosi tó Pénstr tisztviselőinek képviseletébe Hcker Richrd, Rozs József, Rener Ármin és Neuwirt József jelentek meg. Hzssg. Hnuer Mici és dorjnhzi dr. Molnr Jenő június 14-én délelőtt 1,12 órkor trtjk esküvőjüket ppi róm. kth. plébni templombn. Kirnduls. A Győri Torn Egylet f. hó 21-én Kolozsném és ('sicsó közeiéhen levő veneki szigetre rendez trss kirndulst. Névmgyrosítsok. SziíT Miklós '. >ltn ngymegyeri születésű budpesti lkos Repcsényi" re, kiskorú Lőwy Lszló, Imre és Mihly komromi illetőségű lkosok.. Lornd"- r i vltoztttk csldi nevüket. Adkozs. Gróf Andrssv Géz smert versenyistlló tuljdonos, Tóvroson székelő Orszgos Lovsz Segélyegyletnek 100 K-t domnyozott. A vrosi gőz- és kdfürdő nyitv reggel 6 órtól esti 8 órig, (Pénztr esti 7 órig) Kertmegnyitó multsg. A Kom* romi Iproskör június 21-én vsrnp, ndorutci sjt helyiségében tnccl egybekötött kertmegnyitó multsgot rendez. A multsgon délutn 83. gv. ezred zenekr, este cig Lévi Lci teljes zenekr jtszik. Belépődíj SZemélyenkint 1 koron, kezdete d. u. \ órkor. ízletes ételekről és jó itlokról kör vezetősége gondoskodik. H z idő kedvezőtlen lenne, multsgot egy héttel később trtik meg. A kedves multsg igen ltog tottnk ígérkezik. A séttér szépül. Dóss József, s tí6ztiksziuo rettdéglőee séttéren e bó lolyii kioszkot építtet, hol kvéhzi itlukt szolglnk ki és setéről estére eigoysene fogj közönséget szórkozttni Az iki honvédek. Az iki Honvédegyletek Orsz. Egyesülete mult héten trtott közgyűlését fővrosbn. A gyüléseo előterjesztetek z iki honvédek létszmt, mely szerint egy tbornok, hrom törzstiszt, 171 főtiszt es 1K.V2 ltiszt és közvitéz él, kiknek nyugdijr évente 1, koront fordít kormny, Ez bizony elég cse kély összeg, mieitis z gg hrcosok nyugdijuk felemelését kert k Az cstrsult tncestélye. A k kétszz év ót fenn./» komromi cstrsult június 14 én Vigdó termében sjt lpj (Vr zrtkörű tncestéryt rendez Belépődíj személyjegy 1 kor. (.'sldjegy 2 kor. Kezdete este 8 órkor. Csöd. A komromi törvényszék f. é. mjs 86 én trtott ülésében Spn Lzr és rs ngmiiegyeii bejegyzett cég közkereseti tsg elleo brból tllhtó ingó vgyonr s csődöt megnyitott. Csódbiztosul dn Ngy Vilmos kir. törvényszéki lbirót rendes BZZbdsgfde vgy egyéb kdlyoztts trtmr dr. Gl Lszló kir. torven)széki birót, tömeggondnokul dr. Erdélyi Bél ngymegyeri ügyfédet, helyetteséül dr. Schmidthuer Vilmos komromi ügyvédet nevezte ki. A követelések bejelentésének btrideje július 17. A felszmolsi trgyls ugusztus 3 n délelőtt 9 órkor lesz komromi törvényszék helyiségében. A komromi cserkészek nótskönyve. Érdekes kis füzet hgyt el sjtót. A Jóki könyvnyomd kidt tetszetős kis füzetben zokt dlokt, melyeket Krle Sndor főgimnziumi tnr, komromi cserkészet megteremtőjének vidm cserkészei énekelni szoktk, mikor kirndulnk szbdb. A csinos kis füzet r 20 f. Kphtó Jóki könyvnyomdbn (Komrom, Xdor-u. 23). Nyri multsg. Szépen sikerült nyri multsgot rendezett komromi ref. ifjúsgi egyesület gilis rendezősége vsrnp Dlegyesület nyri helyiségében. A gyöngyöző jókedf vilgos reggelig együtt trtott tncosokt. A főgimnzium dísztornjt kellemetlen idő mitt vsrnp nem trthttk meg s zt holnpr, csütörtökre hlsztottk el. Junilis. A Mocsi Önk Tüzoltószzd zrógykorlti lklmvl, folyó hó 21-én, sjt pénztr jvr, Blog Miks vendéglője ben junilist rendez. Belépődíj: férfiknk 80 fillér Felülfizetések köszönettel togdttnk és hirlpilg nyugtzttnk. Gykorlt kezdete d. u. 2 órkor, tncmultsg kezdete fél 5 órkor. Szerpentin ós confetti cst. Este fél 10 órkor ngy tűzijték. Ppnövendékek felvétele. A veszprémi püspöki ppnevelőintézetbe felvételüket kérő ifjk vizsglt f. évi július hó 1-én délelőtt 10 órkor fog megtrttni Veszprémben, püspöki széhhzbn. A felvét Ire f, éri június hó 30 ik npjn kell jelentkezni püspöki tit krnl. A plyzók következő okmnyokt hozzk mgukkl: 1. A sikerrel letett érettségi vizsgltról szóló bizonyítvnyt. 2, Keresztlevelet s '.). z illetékes hittnitól vgy lelkésztől erkölcsi bizonyítvnyt. A jelentkezők kötelesek mgukt orvosi vizsgltnk lvetni. Cimbejeientö lpok postn. A keresk. miniszter zon célból, hogy fürdő- es nyrlóhelyeket felkeresők és turistk kényelmesen rendelkezhessenek posti küldeményeik utnküldese irnt: cimbejeientö lpokt rendszeresített. A cimbejeientö lpok ingyen dtnk s zokkl csk zon m. kir. post- és tvírd hivtlnl lehet rendelkezni, melynek székhelyén vgy kézbesítési körében rendelkező egyén trtózkodik A cimbejelentési lpokt kitöltésük utn levélgyűjtő szekrénybe lehet dobni Hllosn megrúgt ló. Ngy József mező utci fuvros kedden, június bó 'j»ii hjnlbn Góly ord körül elterülő réten 1 gelő lovit megkrt fogni, hogy bs hjts. Az egyik ló csökönyösködött ős gzdjt.i lején megrúgt Ngy József.«rúgs követ* keztében megszédült, szutn mghoz tért s lovkt hzvezette mező utci lksr. Otthon ónbn éles tjdlmi tmd tik, mire lefeküdt és reggel 7 órr lóriigt kő keztében meghlt. Csk egy ny tu j, mennyi gondot okoz egy gyermek tplls, mikor leges legjobb tpllószer, ss nytej hinyzik vgy kevés. Milyen sokszor gyötrődik z ny mitt, hogy nem tud mit dm gyermekének. Ám esérl gondos ny nem l>' cstkosik kisérlel z< *ekbe, hnem cskis kipróblt, megbízhtó tp szerhez folymodik, s ez nem lehet ms, c>k Nestlé gyermekliszt, mely mr pr np multn érezteti kitűnő htst. Egy igen toul* ségoh könyv jelent meg Nestlé-lisst hsznltról es gy «'/.t s könyvet, vlmint BgJ próbdoboz Nestlé-lisztet ingyen es hérhentve kuld «i Henri Nestlé cég, Wien, I.Biberstrsse B8P. Szentpéteri csendélet. Molnr Jnos k.-szentpéten huszonegy éves legény s egyik *>>t" 11 órkor ss istllóbn nyugvór tért. Éjszk ismeretlen tettes belopódzott hozz, kivette nnk mellényzsebéből kését es s mély lombn levő legényt /zl htbsuirt, zutn pedig z éjszk leple ltt eltűnt. A súlyosn megsebesült legény kiltsr bsbeliek segítségére siettek, m:.jd pedig Ogyllr, z m VOShoS vitték. Kié csomg? Két késbesithetetleo, Komrombn feldott csomg vn sopioni postigzgtósgnl. Az egyiknek feldój ismeretlen, trtlm bőrtsk, toiletto trgyk. A msiknk feldój Turki Lszló, trtlm nyomttvny. öngyilkos legény. Görözdi Péter csicsói kisgzd József ne<ü 21 éves fi, folyó hó 1-én délutn tvozott el hzulról ós csk msnp éjjel tért hz. Ezen idő ltt fitl legény ltogtst tett komromi testvérénél is. Mikor Görözdi József hzment, lks helyett tkrmnyszinbe ment, hol szivén lőtte mgt ós mindjrt meghlt. Az öngyilkos fitlember mgbzrkózott, szótln természetű volt és éppen e mitt nem tudjk szülei, hogy mi ok volt legényfiuknk z öngyilkossgr. A spnyol kirly felrobbnt dinmitként pttnt föl helyéről, mikor megtudt, hogy zvros politiki viszonyok mitt mostnbn nem jöhet Komromb, hogy nnk legngyobb nevezetességét, Jóki könyvnyomdt megnézhesse. Nykszirtmerevedés. Kocsis Andrs perbetei lkos tegnp reggel nykszirtmerevedésben meghlt. Az óvintézkedéseket megtették. Eltűnt. Dnis Pl oroszlnyi lkos, gyengeelméjü, még mjus hó 9-én Oroszlny községből eltvozott és zót nyomveszett. Körözését elrendelték. Arról lehet különösen megismerni, hogy útközben rongy és ppírszeleteket összeszedi és ingujjb, ndrgjb gyömöszöli. Kedves hzisszony, ne tkrékoskodj tpllé élelmiszerek beszerzésénél, Úgyszintén ne tkrékoskodj ;iz elsőrendű konyhszükségleteknél. De lehetőleg tkrékoskodj z erőt és z időt illetőleg. Minden elrontott étel pénz és Időveszteséget jelent. Vilgos fejek, kik trt.tuk vlmit jó hzisszony hírnévre, minden tészt készítésénél cskis dr. I >etkerfélc»egv vilgos fej" védjegygyei elltott sütőporcsomgot hsznljk. Ez legjobb kelesztííszer és főelonye z, hogy I tészt feltűnően könnyű és tplló lesz. Minden tésztnk t ízétkülönösen cincii, miért is egy konyhbn sem szbd dr. ()etker-fcle sütőpornk hinyozni Hll kútbn. Domonkos LAJOS tnyi lkos ö éves kis 1 lnykj e hé ö-én est" kútb esett, mire kilógtk, meg'uldt kis csöppség, Elvert legény. Folyó" hó 4-én este Alsóg^.ll htrbn s gbootblk között csendörórjrt rérbefsgyv tllt Blss Gyul bnyszt. A oyomoss megllpított, h»gy Blzst két legéuy megleste és z egyik lpttl, msik pedig sörösüveggel ugy megverte, hogy szegény bnyss eszméletlenül terült el földön. Blzs sérülése súlyos, A csendőrség két verekedő legényt feljelentette. Megszökött foglyok. Említettük mr, hogy nemesócsi foghzból közelmúltbn két fogoly börtön flt kisvn megszökött. A nemesócsi szolgbíró most dt ki róluk körözést. Az egyik Kton Lszló 31 éves nőtlen zsigrdi születésű, msik Hertzfeld Hermim dunszerdhelyi 31 éves. * Verekedés sorozsnl. A oemes ócsi sorozson szűnni legények összeverekedtek s ócsikkl, persze előkerült bicsk is s estnk több sebesültje is vn. mozgószinhz. Ferenc József-rkprt. Június h» 1 1 én l'rnpjn, csütörtökön AB Óec>A.ii. 4 fel\ ifi i \% clíil ko/.olt <»r*xitg. yslgor 2 lelv! ü«ior i«>g««l»». (Kcgttó itb, Június 1.1-, 14-én szombt és vsrnp fcv. Színmű 5 felvonsbn. Főszereplő : Henny l'ortcn. Azonkívül heti szenzciós újdonsgok. Mozi utn menjünk z Otthon kvéhzb!

6 6. Komromi oldl Újsg Irodlom és művészet trsult o l y n elsőrngú énekesnőkkel, é n e k e sekkel, k o m i k u s o k k l, tncosokkl bir, h o g y z operett elődsokról csk jót m o n d h t u n k! ép ugy m i n t szinmű, vígjték, drmi elő dsokról. Hétfőn Bródy Sndornk szenzciós szín A m i n t mr lpunk előző szmibn előre műve Tímr Liz került bemuttsr telt jeleztük, Mezei Bél debreceni színigzgtó jól hz előtt. A drb ngy igzsgi k o m r o m i szervezett trsultivl bevonult k t o n i lo közönség szivéhez is megtlltk z utt, s vrdbn felllított nyri színkörbe és csütörtö igzn ngy figyelemmel és gyónyürüséggel kön este Helti Tündérlki lnyok" c. drb hllgttk htsos drbot. A címszerepben jvl megkezdette ket hónpr terjedő szinihlssy Mrisk (Liz) nyújtott tökéletes l siezonjt. kítst, kivüle igen ngy htssl jtszott meg Mezei színigzgtó regi ismerőse k o szerepét F e h é r Gyul (Timr). N g y Sndor mromi színhzltogtó közönségnek, viszont z orvos. Vndory Géz ( K u n o i drgonyos Mezei is jól ismeri m i p u b l i k u m u n k t, tudj főhdngy szerepében tünt k i, igen j ó volt H. igényeit, szeszélyeit, tudj, hogy mit kell n y ú j Serfőzi Zseni (Timrne) é s Kssy Kroly, tni, hogy szezon végéig kitrtson szín v l m i n t Mds Istvn. A közönség szerep hz mellett. Mr ezek tények mgukb rejtik lőket sokszor hivt lmpk elé felvonsok szezon sikerét és hisszük, hogy u g y k ö végén. zönség, mint trsult és z igzgtó k e l l e mes emlékekkel fog vissz gondolni szezonr. ( F r k s M r t urópi és m e r i k i A Komrom szellemi életét irnyító Jóki h n g v e r s e n y k ö r u t o n. ) Mint értesülünk, n Közművelődési Egyesület legutóbbi teli sze pokbn j r t Komrombn Sydow Pl iondoni zon ltt ugyn bőségesen gondoskodott nivós uupresshrio, Budpesten K i r. operbn hngversenyekről, művészestélyekröl kultúr fellépő Asttiew orosz tncosnő iuipressnój plotbn, de mgt színhzt mégis mr 8 Frks Mrt kivló tehetségű hegedűuiüvésznő két éve nélkülözi közönségünk, melynek földiuket hrom éve^ hngverseny murner fenti műélvezeteken kívül elég része volt m o szerződtette. Őszinte örömmel vettük s közöljük zibn, cirkuszbn es kbrébn, hisszük teht, e hírt 8 meg vgyunk ról győződte, bogy i t t h o g y szinhzkedvelő közönségünk vlósggl hon tökéletes művészetével ismertté tett nevét ki vn éhezve színhz tekintetében, s br kültoldi tourneéjn elérendő sikereinek gvrszeszélyesebb es kiszmíthttlnbb közönsé pits utn rövid időn belül külföld előtt is get keveset tllunk közelben, hisszük mégis, ismertté fogj tenni. hogy ezúttl kitrtó, hls p u b l i k u m vlik bek le ( A szinhz mgs h e l y r i t ) közön ségünk ngy része kifogsolj es nem minden U g y n meg csk pr elődst lttunk, lp uélkül. Komrombn még nem voltk ilyen de mr bból is megllpíthtjuk nyugodt mgs rk i különösen z első hrom sor lelkiismerettel, h o g y trsultnk ugy dr mitt zúgolódik közönség. Szó sincs ról. m i mi, mint z operett erői elsörendűek, mit igen jól tudjuk, hogy Mezei igzgtó ngy különben bizonyítht z tény is, hogy Mezei képes csk fenntrtni egy e trsultvl hóditott meg Debreezen vros ldoztok rn ilyen elsőrendű trsultot, de zt hisszük, hogy közönségét. Így komromik prtfogsr is mérsékeltebb rk ellett sokkl jobbn biz méltó. S h ez jó erőkből lló trsult így tosítn rendes npi bevételeit, mint i g y, mg egészében megcsonkitttlnul mrd mikor mgs helyrk mitt közönség itt szezon végéig, közönségünk erkölcsi kö egy része nem képes ltogtni színhzt telességet teljesít, h kitrt trsult mellett. Mérsékeltebb rk mellett sokkl több telt Az első hét Ktondolog és T i m r Liz elő hzr tehetne szert z igzgtó, s h z eddigi dsit leszmítv nem született telt hzk föl' szinti rk t i brom osztlyr osztn tol jegyében. (L Ö0. 2*, 1*60), bizonyos, hogy ngyobb M Lssuk különben hét műsort. deklődés muttkozn z elődsok irnt. Mezei Helti Jenőnek TiiiuUrLiki lnyok színmüvé Bélt nemcsk ]ó direktornk, de kitűnő üzlet vel kezdték meg csütörtökön sziniszezont köze embernek ismerjük és éppen ezért lehetetlennek pes közönség előtt. fllssy Mrisk kedves trtjuk, hogy n közönség ezen hngultt ne megjelenése, orgnum, lélekből megjtszott tenné megfontols trgyv. szindus jelenetei, Bnyi Irén bjos nivits, Fehér G y u l diszkrét, finom jték egy cs (Színhzi m ű s o r. ) Csütörtökön : délutn psr meghódítottk közönséget. Jók voltk Nnit este «i Kiskirly: pénteken: Mumus még U t i Giz, Hlssyné, Ngy Sndor. Régi vig'tek újdonsg ; szombton : Troubdour ismerősünk Szly G y u l, ez tlentumos oper. művész, groteszk szerepében szintén ngy sikert rtott. A z előds gördülékeny volt, s közönség ngy megelégedesse!, egy kellemesen eltöltött est emlékével hgyt el színhzt. Színhz. r,4 Pénteken z operett személyzet B k o n y i Mrtos-Klmn I m r e ngysikereket ért operet tedében Ki^kirly-br\ m u t t k o z o t t be. A z előds igen j ó v o l t s szereplők mindnynyin megnyerték közönség szeretetét. Btizflvi E l z CZozo) tempermentumos j t é k vl és pomps tncvl, Ngy Arnk ( M o n t r i n i ; gyönyörű énekével rgdt tpsr kö zönséget, Olh G y u l (Kiskirly), m i régi kedves ismerősünk szép énekét meleg r o k o n szenvvel fogdt hllgtósg, úgyszintén Sz. Ngy Imrét (Lncelot) is. A z előds k ö z pontj zonbn Kssy Kroly ( H u c h ) volt, ki ötletes, vidm jték, ügyes tnc révén hmrosn kedvencévé lesz komromiknk is. Jók v o l t k még Szly. Yrdi, Róni. A krok éneke precíz es fegyelmezett, m i k i tűnő krmester érdeme. Közönség közepes szmbn volt nézőtéren. Szombton Cignyprims, G r ü n b u m W i l h e i m es Klmn Imre, vsrnp Ktondolog Zerkovitz, kedden pedig Mozikirly Szirmi operettje szép szmú közönséget vonzott. Btizfrvi Elz, N g y Arnk, Mrkus Angél, Kssy Kroly, Olh G y u l, Ngy Imre fülbemszó éneke, tüzes tnc sok tpsot cslt k i közönség soriból. Serfőzi Etel, Szly Gyul, Róni ímre, Mds Istvn, Vndory mókin sokt kcgott közönség. Zsolny M tncy és Blog Lcnci lenge tncit nem egyszer megkellett ismételni. A z énekszmok s z é f e n mentek, m i derék krmestert is dicséri. Nem krtunk ismétlésekbe esni, mklőn e hroi operettről összevontn irtunk. A TANÜGY. zz A v r m e g y e t n ü g y e. Mirtse Ljos kir. tnfelügyelő közigzgtsi bizottsg keddi ülésén jelentette, hogy Kemény Árpd segédtnfelügyek vei m u l t hónpbn meg ltogtt bnhidi, dunlmsi, szri vérteskethelyi, füzitőpuszti, kőmlődi, dunszent miklósi, szomódi iskolkt és bnhidi és z oroszlnyi óvodkt. Résztvett bogyréti és pusztmonostori elemi iskolk vizsgin. =z T n i t ó v l s z t s. Bes Lzr ngy megyeri ret. osztlytnítót mocsi ref főtnitóv vlsztottk meg. zzz F i z e t é s k i e g é s z i t é s. A nem llmi óvó nők lizetéskiegeszitese mr kezdetét vette és eddig következő óvónők részesültek segélyben : bji 1000 K, bnhidi 1461 K, kecskédi 1028 K, szemerei 1088 K, kurtkeszi 8 l ő K, kürti 11)52 K, peroetei 500 K. SZOm o r i 1000 K, z ujgylli 1442 K, vertessomlói 1300 K segélyt kptk. ~ V i z s g r e n d polg. lenyiskolbn A k o m r o m i m g y. k i r. llmi polgri leny iskol vizsgrendje z tnévben k ö v e t k e z ő : június 15-én d. e. 8-kor z I. és I I., io-kor H l. és I V. osztly róni. kth. tnnlóink, d. e. 10-kor reí. és z g. hitv. ev. tnulók hittnvizsgj. D, u. 3-kor neol. és o r t h. izr tnulók hittnvizsgj, 16-n d e i g mgntnulók Írsbeli visgi, 16-n & u. 4 - k o r mgntnulók Inttnvizsgi, 17-én d. e 8 1 l - i g z I A ) osztly vizsgj, 17-én d. u. 3 6-ig z I. B) osztly vizsgj, 18-n jun 11. d. e ig I I. A ) osztly vizsgj, hs-n d u i g I I. B) osztly vizsgj, lk-r* d. e. 8 l - i g írsbeli vizsg z irodi t n f o l y mon, 19-én d. e ig I I I. A ) osztly vizsgj, iy-én d. u i g vizsg német trslgsi t n f o l y m o n, 20-n d. e ig és d u i g mgntnulók szóbeli vizsgi, 22-én d. e ig I I I. B) osztly vizsgj,' é n d. e. 8 l - i g írsbeli vizsg z irodi t n f o l y m o n, n d. e 8 l - i g I V. A) o. vizsgj, 23-n d. u. 3 6 ig vizsg z irodi t n f o l y m o n g y o r s - é s gépírsból, 24-én d. e. 8 l - i g I V. B) osztly vizsgj, 24 én d. u. 3 = H i - i g vizsg z irodi tnfolymon szóbeli 25-én es 26-n d. e ig és d. u. 2 t i i^r mgntnulók szóbeli vizsgi. 27-én d. u. 6-kor zroünnepély, június 12-én d. u. 5-től torn vizsgk, 13 n d e. 8-tól Írsbeli, d. u. 3-tól szóbeli vizsg ltin nyelvből főgimnzium bn, június i g női kézimunk- és rjzkillits polgri iskol és tovbbképző női kézimunktnfolym tnulóink munkiból. A vizsgk, z Írsbeliek kivételével nyilvnosk. = T i l t k o z ó g y ű l é s. L p u n k mjus 28-iki szmbn e címen egyik vidéki lptr sunk nyomn közölt hírünkre, Kiss Bél felsőglli (uj telep) főtnitó űr rról értesít ben nünket, hogy tti tnítók jrsköre, mjus 7-én trtott vlsztmnyi ülésén nen: fogllt llst budpesti tnitóknk vllsoktts ügyében elfogllt ismeretes llspontj ellen, hnem fogllkozvn zzl miniszteri rende lettel, mely tnítóegyesületeket eltiltj,. békésmegyei" htrozt trgylstól, jrskor vlsztmny cstlkozott központi (^komromi) vlsztmnynk e trgybn hozott htrozthoz s visszutsított miniszternek z egyesület munkjt niegbénitó rendeletét. = A k t h. fiúiskol v i z s g r e n d j e. A komromi róni. k t h. elemi fiúiskolbn z tnévzróvizsglti következő rendben fognk m e g t r t t n i : Június hó 12-en z V. osztlybn 8 órkor, V I. o. 10 órkor, június 13-n.»z I. o. 9 órkor, jűnius lö-én I i. o. fél 9 órkor, június 16-n I I I. o fél 9 órkor, június 17-en I V. o. fél 9 órkor, Az ének- és tornvizsg június hó 12-én dél utn 3 órkor lesz. A z iskoli év június hó 24-én reggel fél 8 órkor trtndó hldó istentisztelettel es z értesítők kioszisv?! zródik. 1 = B e z r t iskol, ó v o d. A kolth köz* ségi iskol vörhenyjrvny, trjni óvod es népiskol différi mitt m u l t hóbn zrv volt. S P O R T. T e n n i s z v e r s e n y és csónkkeresz telő S p r t e g y e s ü l e t b e n. A Komromi Sport egyesület vezetősége z egyesületi elet éléuki tósén i hó 27-én, 28 n, 29-én teunisz verseny rendezését htrozt el melyen részvételre s/í vesen ltj ugy helybeli, vnlmint megyei sportegyesületek tgjit. A tennisz verseny sor rendje következő : I. Féríí egyes. Tét 5 kornemzetközi vgy orszgos versenyek nyertesei kizrv. I I. Féri pros Tét 3 koron. I I I. Vegyes pros, Tét 3 koron. I V. Vegyes pros H n d i kp. Versenyzési htridő, június hó 15-ik, s e ne ve/esek ez időpontig z egyesület ig/^ I újsghoz iutézeudők. A versenyek mindenkor délutn 3 órkor kezdődnek Belépődíj szénivenként 1 koron A verseny egész trtmr 2 koron. A tennisz versenyt csónk keresztel >; ünnepély követi, melyről bővebben legközelebb loguuk megemlékezni. L b d r u g ó m é r k ő z é s. A Kossérosni Foothll Club vsrnp, június 14 én érdekesnek ígérkező mérkőzést rendez viztoronymelletu sporttelepen. Ellen tele Székesfehérvri Torn Club első cspt lesz, mely elsőrendű erők hői ll. A mérkőzés, melyre külön is felhív)uk sportkedvelő közönségünk figyelmét, délutn fél 6 órkor kezdődik. Helyrk: ülőhely 1 K, llóhely 40 fill., tréuiog- es tnulójegy 10 n l i. K e r é k p r verseny. Az érsekújvri Törekvés* sport egyesület i. hó 14-éu Bjcs és Érsekújvr között orszgúti kerékprversenyt rendez. Induls délutn 4 órkor Bjcsrel. Első d i j egy ezüst bot 20 kor. értékbeu, mso dik d i j egy 10 kor. rny.

7 I jun 11. KÖZGAZDASÁG. Tnulmnyi kirnduls. A Kooiromvrmegyei Gzdsgi Egyesület vrmegye lótenyésztési bizottsgvl kröltve, július hó 6, 7., 8 és 9-ig terjedő időben vrmegye lótenyésztő kisgzdi részvételével tnulmnyi kirndulst rendez z lbbi progrmml : Július,; n Komromból indul d.u. 2 ó. 52 p. Budpestre érkezés d. u o* ó 20 p. menetdíj 2 K. 05 f, Budpesten vcsor 1 kor. 80 f. Budpest- Kőbny villmoson 12 f. Kőbnyról indul este 8 o 20 p. Június hó 7-én Szegedre érkezik éjjel 1 ó. 14 p, Menetdíj :> k Szegedről indul éjjel 3 ó 00 p. Mezőbegyesre érkezik reggel 5 ó. 35 p. Menetdíj 1 k. 80 f. Mezőhegyesen reggeli (kvé vgy tej vjjl) 70 HU. Mezőhegyesen ebéd 3 k. Mezőhegyesről indul (közben Mkón kiszlls) d. u. 1 ó. 15 p. Szeg die érkezik este 9 ó. 15 p. Menetdíj 1 k. 80 f. Szegeden vcsor 2 K. Szegeden meghls 2 K. Július hó 8-n Szegeden reggeli 70 fillér ^/.egeden ebéd 3 K. Szegeden vcsor 2 K. Szegedről indul este 11 ó. 25 p. Július hó 9 én Budpestre érkezik reggel 5 ó. 15 p. Menetdíj 3 K. 40 f. Budpesten reggeli 70 f. Budpestről indul reggel 6 o. 10 p, Komromb érkezik d. e. 10 o, 1 p. Menetdíj 2 K. 05 f Összes költség 30 K. 32 f. A kirnduls célj, hogy vrmegyénk kisgzdi eredeti hzjbn ismerkedjenek meg Nóuius" lófjtvl. A kirndulson résztvehet vrmegyénk minden kisgzdj, h ebbeli szndékt június 20-ig z egyesület titkrnl bejelenteni és ezen ideig 30 koron 32 fillér útiköltség és elltsi dijt beküldi. A vrmegye gzdsgi viszonyi. A gzdsgi felügyelő jelentése szerint vetések mult hvi fgyok mitt rosszbbodtk. A fgy helyenkmt szöllőben és gyümölcsösben tett krt, z összes gzdsgi növények fejlődését pedig megksztott A búzbn rozsd tett tetemes krt.ahol fgy nem lépett fel, rozs elég szépnek muttkozik. A tvszik közepes termést Ígérnek. A kpsok elég jól llnk. Kidótuljdonosok : Brnyy József dr. és Fülöp Zsigmond. Kidóhivtl: Joki-könyvnyomd, könyv- és ppírkereskedés r-t. Komrom. HIRDETÉSEK. Eldó hz. Komromi Újsg 7. oldl. TANONC Oóki r.-t. könyv- és ppirkereskedésében fizetéssel felvétetik. HURI IDÉNYRE tisztelettel jnlok: I. rendű Mgyr Szlmit. Friss töltésű svny- és gyógyvizek. Alklmi vétel: szrz mosószppn, (Szegedi, Apolló és Schicht), búz- és rozskeményítő, különféle nyri csemegesütemények. &jt Szőlőtuljdonosok figyelmébe! Rézglic és Rffi ngybn. Gulys Zsigmond fűszer-, csemege-, bor- és Komrombn, Klpk Egy tnuló festékkereskedése felvétetik Gvörgp-tér. Epitési irodjt n. e közönség szíves figyelmébe jnlj TUBA LAJOS építész, oki. építőmester KOMAROM Thly Klmn-utc 16. szm. Egy ór reklmképen! Aki ingyen kr egy urt, még hozz elegns precíziós ort. urk vgy hölgyek részére r lszts szerint irjon /.onnl Uhrenhus Fr. SCHMIDT Prg. Weinberge. Vn szerencsém n. é. közönség szives értesítésére dni. mint Schlésinsrer Péter jóhirnevű szbó üzletének 21 éven keresztül volt üzletvezetője, hogy Ndor-utc 12. sz. ltt (Ambrózy-féle hzbn) teljesen újonnn berendezve f%z és Ä e v m e^ Y U^ telttel Férfiszbó. nyitok. Állndón rktron trtok legjobb bel- és külföldi szövetekből készült férfi- és gyermekruhkt, tovbb készítek mérték szerint legújbb divt szerinti öltönyöket legjutnyosbb rbn és legjobb kivitelben. Kérve ngyérdemű közönség szives prtfogst, vgyok kivló tisztelettel H tisztviselőtelep 13. szmú MÁZ ELADÓ. Bővebb Felvilgosíts Mester-utc 5.! szm ltt nyerhető. Littke L. f t É f pezsgő bőrgyr- Főrktr: Budpest. IV.ker. Szép-uícz 3. sz. telepe HP? Cl 2 A od 2: U : THfEÜRYA. r: í ÓGYS1ERE3ZBALZSAM A ofle»n tchter A.Thierry in ^nqr* ' i ioi«i t'ieiioii iiihmi IÍMIO- «N Mc>llsj >sesj4sj*itél f eybltl l>ului iito:;xi.mif «*l i lújdl mi <»U.»,ó fcttthttgét. í rekedtséget és gégebjokt megszüntet, vlmint l.tzt. kül"u>>seu» ht ;jvo:non,.ir,\ j és kolik ellen. Gyógyhtsú rnyér és ltesti bntlmknl, tisztítj" veséket,! étvégjfgsrjsbst és clósemti z emésztést. I\it::n"*cti bevlt Ibgijsnl, odvs fogk! s/.ijbuznél, vlmint i Ö1SS1 szj- és fogbetegségek, büflfögél ellen, megszünteti sz.ij- vgy gyomortól eredő bűzt. Jó htsú pnthkgilisztnl. Meggyógyít minden sebet, sebhelyet, Ofbncot, Iitól ere Jó hólygot, kelést, StemÖlcsöt, i'üi'si ncbekol. icgosgjom tobtréseketi vll és kiütést. Fülbntlmk ellen kitűnő htsú MinJcn hznl kütöböstfl inlluenz, koler vgy ms jrvnyoknl kéznél legyen írjunk: Thierry A. Őrngyl-gyógytrnk Pregrd. Rohitsch meliett. 12 kis vgy ü dupl vgy 1 Btgy spejilüveg 6*60 koron. NUÍ:JI»I» r«'iul«'l«'sr 1% IM-I J4'l<'iil< ]4«'n> r«r«>iig<'4l iin-iiy b tr. 2Z 53 * Í C' w «* C g 2 c " IS N ^> y o w ^. 151L» : S y x fi «ti > * N X «73 1» W BN C/l «8 0- : :3 0 w.3 EH1ERRV fi. gyógyszerész egyedül ulódi CEWCIFObIft-KENOCSE. MgkdlyOS s megszüntet vérmérgezést, fjdlms operciókt leggykrbbn feleslegessé tesz. 11 sznltos gyerck-.gys nókoél fjó eml"k, tsjbmgidits, rekedes, emlőkemenyedés ellen. OfbnC, telt«'»rt lbk, sebek, dgdt végtgok. <'MOiitMZSl9 ftkélytk, ütés, szúrs, loves, vgs, vgy ZÚSÓdl iltl okozott sebeknél kitnő gyógy htsó szer. Idegeti testek eltvolítsr, mint : uveg, szlk, por, ser^'t, tüsftj Ith. kill«.esek, krbunkulus, képződmények, vlmint rk ellen, féreg, tothsdt, köfömgyűlés, hólyg, >^é>»i M'bok, hosszú betegségeknél tlóforduló 1 ilfekvésné keléseknél, túlfolysnl, vlmint kiplls eseten csecsemőknél stb. stb. kitűnő) htsfl tésjs) f Ar K STM BtéSS «lo/«i«s IM'IÍÜI<I^M«* IIMII«II k >li!6!:. l: esten kpht" Török József gyógytrbn, összes gyógyssertrbn. Ngybn: Thlmyer és Seitz, Hochmeister Utódi es Rdnovits Testv. droguerikbn Budpesten kphtó. Ahol nincs lerkt, rendeljünk közvetlenül TIIIKltltY A. <WiiK>l-K)«io«'<'rlftrl»61, PKI4.lt AI» %. Itoliil^rh iiirllflf i^ülzengql- polhelci * THIERRY in níftq

8 K o m r o m i Ujsg b\ oldl. T prc-gvógyfürdö Í4 I I U O H VASMEGYÉBEN m^rfrnzensbd.speclllsnöiésszivgyógyfördök. Hidegvírgyógyintt'zetAiliipluiűvslpjtrnzcnsbdivl egyenértékű, sőt mnenbjit is jóvl felül múlj és bsnkbn legjobb. Természetes szénsvs furdök. Glubersos vss es lithien trtlmú lklikus sós forrsok Rdium Inhltorium. Prtln gyógy! it vérszegénység, csuz. húgysvs dithezis. ideg bjok, vese. hólyg, emésztési es légzőszervek hurutos bntlmi ellen. tok. dr. Brth Kornél v tnrsegéd es dr. Glück 6yul Evd : mjus 24-tŐI szeptember 15-ig. esetleg végéig Vsút-, post-, t.irird- es t.'lefonlloms. Közvetlen vsúti küzlekeviés _T»rcsfur.lfelirttl Villnyvilgíts, fenyvesek. : r = = z = = Kívntr prospektus fi. ' > hsznlj sjt jvr Köhögés rekedtseg. hurut, e l nylksods. gége ]MI NTÁTB Á R I 6Y1 É T, S JNSjssssss^^ SgfggJM ft es torok hurut, gör csös es szmrkö högés ellen. 3 " ] r\f)» ' gyzflileg hitelesített bizonyitv.iny orrosoktól és mgnosoktól legjobbn igzoljk bistos btsukt és közkedveltségüket. Egy csomg 20 é 40 fillér, egy d.boz 60 füler. Elrusító. w X w w Fried Klmn és Fi. Kphtó Komrombn: Stciucr Miklós örökösök gyógyszertribn és Riszduyfcr Kroly drogérijbn, Kovitsnszky Kndre és Kis> Jio»g\ '.-részeknél, Ngy megyersn Angyl Antl gyógytrbn. Kovcs Hirdetéseket felvesz üóki-könyvnyomd, könyv- e's ppirkereskede's r.-t. Komrom öelefon 92. GeleFon 92. N d o r - u t c 23. Komrom A vrmegye nyomdtechnik típusú új legngyobb legújbb betüfjokkl nyomdvlllt. g é p..ive', gzdgon és felszereli legszebb teljesen modern könyvnyomd Ár tekintetében is felveszi dvl és versenyrért versenyt Ízléses kivitelben, g y o r s n mindennemű keszit nyomttvnyt úgymint : műveket, eljegyzés krtykt, névjegyeket, ; brmely nyom- hírlpot, folyóirtokt, meghívókt, stb. K é r j e n tőlünk ingyen rjdnltoi e's meggyőződik hogy mi legelőnyösebb feltételek mellett szllítunk. Joki-kunyvnyonid r. - t komrombn.

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra AJÁNLOTT TANMENET Éves órszám: 36 ór Ismerkedés z új tnkönyvvel, z első évfolymon tnultk felelevenítése 1 ór Hol élek? 4 ór + 1 ór összefogllás = 5 ór Az erdő életközössége 8 ór + 1 ór összefogllás = 9

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

Fejetetejére áll. Szinház - Mozi - Közgazdaság. fitókzatós autóbalesei a Köröndön 1935. MÁJUS

Fejetetejére áll. Szinház - Mozi - Közgazdaság. fitókzatós autóbalesei a Köröndön 1935. MÁJUS 50487 / T Á R S D L M I, K R I T I K I É S K Ö Z G Z D S Á G I tm 5 - < -» H E T I L P, «4j.. " v Fejetetejére áll Három Kegyelmes j é úr fitókztós utóblesei Köröndön Kedves Gyuli/ Csortos Szinház - Mozi

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK Hsználti utsítás SAF széri 2012 VENTILÁTOR JELÖLÉSEI SAF X X X X X X X X csõcsonk átmérõje - 100,, Ventilátor cslád - VKO, VKO1, M, MA, M1, M3, MAO2, M1OK2, R, R1, K, K1,

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép.

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép. Irány nyár......felkészült már? www.udiszervizek.hu Audi Eredeti MMI 3 High nvigációs szoftver 2014-s Európ térkép. 83 990 Ft Audi Service Utzásr készen Vonzó válszték meggyőző mínőség. Válsszon

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

Matematikai feladatlap Test z matematiky

Matematikai feladatlap Test z matematiky Keresztnév: Vezetéknév: Mtemtiki feldtlp Test z mtemtiky eloslovenské testovnie žikov 9. roèník ZŠ T9-01 Kedves tnulók, mtemtiki feldtlpot kptátok kézhez. teszt 0 feldtot trtlmz. Minden helyes válszt 1

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

Felelős. szerkesztő: PATHÓ G Y U L A

Felelős. szerkesztő: PATHÓ G Y U L A VIII. évfolym 4. szám. Ár 20 fillér. Komárom, 1936. j n u á r 25. O ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 P. Negyedévre Egyes szm r Megjelenik minden 250 V. 20 fül. Felelős konszolidáltság jegyében céltudtos

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. jnuár 26. 14:00 ór A 1 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6)

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 8. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2010. jnuár 23. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben