Flóra néni gyémántdiplomája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Flóra néni gyémántdiplomája"

Átírás

1 BADACSONY XVIII. évfolyam 10. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Flóra néni gyémántdiplomája október Fotó: Holczinger Gyémántdiplomát kapott Holczinger Jánosné, amelyet nevében Stankovics György vett át a Képviselõtestület október 8-i soros ülésén. - Egy rendkívüli esemény részesei vagyunk - mondta köszöntõjében Krisztin N. László polgármester - mert Holczinger Jánosné - akit mindannyian Flóra néninek ismertünk - az akkori badacsonytomaji általános iskola meghatározó pedagógusa volt. A tanítványa voltam és nagyon élénken élnek bennem azok a csodálatos emlékek, amelyekhez bennünket juttatott. Az õ tevékenysége is szerepet játszott abban, hogy többen közülünk a pedagógusi pályát választották. Oktatásról és nevelésrõl beszéltünk, de Flóra néni már akkor is fordítva értelmezte ezeket és elsõsorban nevelt. Csizmarik Béláné igazgató köszöntõjében elmondta, öröm számukra, hogy az iskolában kerül sor Holczinger Jánosné gyémántdiplomájának átadására, hiszen Flóra néni a badacsonytomaji iskolában tanított 22 éven keresztül. Flóra néni munkája során mindig nagy-nagy szeretettel nevelte-oktatta tanítványait, kellõ szigorral, de emberségesen tanította a diákokat. Hivatástudata, a gyermekek iránti szeretete átsegítette azokon a nehézségeken is, melyeket az olykor méltatlan körülmények, a szükségtantermek, az oktatási rendszer anyagi szûkössége okozott. Gyergyai Albert írja: A tanári pálya minden más pályánál tágasabb, határtalanabb, s mint a Nílus termékeny vize, túlárad saját partjain. A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus lélekbúvár, mûvész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti - bár ez sem kevés - hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó s eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, az elvontság és tapasztalás közé Flóra néni pedagógusi tevékenységérõl több száz badacsonytomaji tanítványa õriz szép emlékeket, a jelenlegi nevelõtestület tagjai közül is többeket tanított. Stankovics György megköszönte az ünnepelt nevében mindazok munkáját, akik a szép esemény létrejöttéhez hozzájárultak. Holczinger Jánosné sz. Németh Flóra április 18.án született a Zala megyei Gétyén ben szerzett tanítói oklevelet a gyõri Állami Tanítóképzõben, majd Tárkán ill. Zalaapátiban helyettesítõ tanitóként tevékenykedett áprilisától a zalaudvarnoki iskola tanítója lett, majd márciusától pedagógus férjével, János bácsival együtt a csákvári iskolában tanítottak. Az 1956/57-es tanévben a köveskáli iskola, majd 1957-tõl nyugdíjazásáig 1979-ig a badacsonytomaji iskola pedagógusaként dolgozott ban Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült, majd 1979-ben Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át. A Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János kar - mint jogutód - igazgatósága és tanári kollektívája nevében mély tisztelettel köszöntöm Önt. Gyémántdiplománk szerény elismerése annak az áldozatos, fáradhatatlan munkának, amelyet ön hosszú évtizedeken keresztül, ideálisnak egyáltalán nem mondható körülmények között a magyar közoktatás érdekében kifejtett. Kedves kolléganõ! Hatvan éve átvett diplomája megvalósult, élõvé vált, mert több száz, több ezer emberpalántát vezetett el a könyvhöz, a betûvetéshez, a számoláshoz, a mûvészethez. Hiszem, hogy életútja során teljesült az a pedagógiai vágy is, a tanítvány több esetben megelõzte tanítóját. Az Ön példája bizonyítja azt az igazságot, hogy akik sokakat tanítanak, világítanak, mint a csillagok. Ön, mint a csillagok egyike ragyog, mert sugározza a tanítói mesterség valamennyi fortélyát, a tapasztalatok sokaságát. Azt tette, amit Arthur Miller megfogalmazott: az embereknek nem azt kell adni, amit kérnek, hanem azt, amit kérniük kellene. Mindezekért kedves díszoklevéllel kitüntetett tanítónõ kívánom, hogy pályája arany ágacskáját a tanítványok szemének csillogása jelentse, amelybõl sugárzódik a köszönöm, a tisztelet, a hála. A következõ évekre sok boldogságot, erõt és egészséget kívánok. Õszinte nagyrabecsüléssel: Cseh János dékán Tárgyalnak a strandért Egyesületünk minden lehetséges fórumon bejelentkezett ügyfélnek - tájékoztatta lapunkat Simonné Visi Erzsébet, a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület elnöke - ennélfogva minden folyamatról közvetlenül szerezhetünk információt. Az SCD Holding Zrt.-vel szeptember folyamán kétszer tárgyaltunk - az elsõ leginkább ismerkedés volt - ahol kifejtettük álláspontunkat, hogy nem a rossz szándék vezet bennünket, pusztán azt a strandot szeretnénk visszakapni, amelyet eddig használtunk. Õk viszont elmondták, a korábban beígért 3000m2-es területen tudják csak elképzelni a megoldást. A következõ alkalommal felajánlották, hogy a jövõben megteremtik ezen a területen számunkra a fürdési lehetõséget, errõl a szándékukról háromoldalú megállapodást készítenek elõ és azt számunkra elküldik. Az egyesület által fogadott ügyvédünk ezt az ajánlatot megkapta, azonban nem volt általunk elfogadhatónak ítélt konkrét garancia arra, hogy hol és mikor valósul meg a strand. Egyébként vízhez jutási jog szerepel az írásban, de védett nádas miatt bizonytalan, hogy valaha is megkapná a vízjogi engedélyt. A bizonytalanság mellett szerepelt olyan kitétel, hogy minden jogorvoslati lehetõségünkrõl azonnal mondjunk le. /Folytatás az 5. oldalon A strandért folynak a tárgyalások címmel./ Megszépül a Hõsök kertje Elkezdõdött a Hõsök kertjének felújítása, a Városüzemeltetési Kht. dolgozói kicserélik a fejfákat. Az emlékhely újraszentelésére november 1-jén, ünnepélyes keretek között kerül sor. Újszülöttek támogatása A Szociális Bizottság indítványának megfelelõen a Képviselõ-testület október 8-i ülésén megszavazta, hogy az átmeneti segélykeretbõl az újszülött támogatási alapra, az éves terven felül átcsoportosítsanak négyszázezer forintot. Farkas Éva elnök azzal a ténynyel indokolta a kérést, hogy az újszülöttek száma örvendetesen emelkedett a településen. II. Balatoni Komp Badacsonytomaj Város Képviselõ-testülete - a szeptember 26-i rendkívüli ülésén - megszavazott ötmillió forintot a BAHART Zrt. és a Balatoni Fejlesztés Tanács kérésére. Fonyód is ugyanekkora összeget biztosított hozzájárulásként a tervezési munkák költségeihez, ezzel a két város ismét kinyilvánította projekt támogatási szándékát. Megújul az Egészségház A projektben a majd 40 éves egészségügyi alapellátást nyújtó egészségház épületének komplex akadálymentesítése történik meg, amelynek során több ponton fizikai illetve info-kommunikációs akadálymentesítési segédeszközök kerülnek beépítésre. Mozgássérült parkoló és WC épül, vezetõsávok és táblák kerülnek kihelyezésre. A fejlesztés indoka az épület akadálymentes megközelítésének hiánya, illetve a többi nehézkesen közlekedõ és érzékszervi csökkent képességû beteg életének megkönnyítése. A beruházás összes költsége: Ft Az elnyert támogatás: Ft

2 Felhívás a házszámtáblák kihelyezésére Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõtestülete 9/2008. (V.13.) rendelete rendelkezik a házszámtáblák elhelyezésének rendjérõl, miszerint - A házszámtáblát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az ingatlantulajdonosoknak. A házszámtábla kihelyezésérõl, szükséges cseréjérõl, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni. - A házszámtáblát az ingatlanon lévõ kerítésre vagy házfalra az utcáról jól látható módon kell elhelyezni. - Az épületekre csak a meghatározott méretû és tartalmú házszámtábla helyezhetõ el. A házszámtábla az épületnek az érintett közterületen belüli sorszámát, valamint a közterület nevét és Badacsonytomaj Város címerét tartalmazza. - Akik az érintett ingatlanra vonatkozóan lakcímmel rendelkeznek, kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon belül hivatalos okmányaikon átvezettetni. Aki a helyi szabályokat megszegi szabálysértést követ el és Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható. Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendeletben foglalt kötelezettségüknek haladéktalanul tegyenek eleget. Az Önkormányzat által térítésmentesen biztosított házszámtáblák átvételérõl (a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztályán, munkaidõben) és kihelyezésérõl gondoskodni szíveskedjenek. Tisztelettel: Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Képviselõ-testületi ülés A Képviselõ-testület soron következõ ülésére: november 05-én kerül sor. Javasolt napirendek: - Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl. - Helyi adórendeletek felülvizsgálata. - Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzemeltetésének tapasztalatai. - A 2008/2009. évi téli felkészülés feladatai. - A Városüzemeltetõ Kht. átalakítása. - Polgármesteri Hivatal munkájáról beszámoló. - Belsõ ellenõrzési ütemterv elfogadása. - Köztisztasági rendelet felülvizsgálata. - Állami Számvevõszék vizsgálatára készített intézkedési terv idõarányos végrehajtása. - Badacsony Kártyával kapcsolatos tájékoztató Veszprém Megye Önkormányzatának Hírei Újabb jelentõs beruházás a veszprémi kórházban Közel harminc milliós beruházással, amelybõl 19,5 milliót a megyei önkormányzat vállalt újabb beruházást valósítottak meg a Veszprém megyei kórházban hangsúlyozta Sándor Tamás a megyei önkormányzat irodavezetõje. Országszerte ritkaság, hogy az egészségügy mai helyzetében itt gyakoriak a mostanihoz hasonló események mondta dr. Rácz Jenõ fõigazgató az ünnepélyes átadáson október 3-án. Köszönet az SZJA 1 %-áért A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) ezúton köszöni meg az adózó állampolgárok évi 1 %-os SZJA felajánlását, mellyel támogatták és segítették az egyesület bûnmegelõzési tevékenységét. A 2008 októberében átutalt ,- Ft. a PEB mûködési költségeire, a szolgálati gépkocsi üzembentartására és kommunikációs költségekre használtuk fel. A támogatást megköszönve, kérjük a lakosság, a természetes és jogi személyek további támogatását, közös célunk a bûnmegelõzés és a bûncselekmények visszaszorítása érdekében. Mórocz István elnök Értesítés Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Badacsonytomajon a Kert utcai Egészségház akadálymentesítésnek kivitelezési munkálatai október 06-án elkezdõdtek. A felújítás elõre láthatólag 2 hónapig tart. Amennyiben a rendelési idõ megváltozik, arról elõzetesen a bejáratánál kifüggesztett tájékozatóval értesítjük önöket. Az esetleges kellemetlenségekért elõre is elnézésüket kérjük. Megértésüket megköszönve Tisztelettel: Krisztin N. László polgármester PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõtestülete pályázatot hirdet a fenntartásában lévõ Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár vezetõi álláshelyének betöltésére, határozatlan idõre szóló közalkalmazotti jogviszony keretében. Alkalmazási feltételek: - szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, - legalább 5 év szakmai gyakorlat, - büntetlen elõélet, amit 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni, - érvényes B kategóriás vezetõi engedély, - egészségügyi alkalmasság, - saját gépjármû használata munkavégzés céljából. A pályázathoz csatolni kell: - az alkalmazási feltételek meglétét igazoló dokumentumok másolatait, - szakmai koncepciót, vezetõi programot, - szakmai önéletrajzot az eddigi munkahelyek felsorolásával. Juttatások: - illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint, - vezetõi pótlék a pótlékalap 230%-a, - étkezési hozzájárulás, közlekedési támogatás. Az alkalmazásnál elõnyt jelent a vezetõi gyakorlat és az angol vagy német nyelv ismerete. A pályázatokat Badacsonytomaj Város Polgármesterének (8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 2.) címezve kell írásban, a szükséges mellékletekkel felszerelve benyújtani a Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül. Az álláshely január 1. napjától tölthetõ be, a vezetõi megbízás 5 évre szól. A pályázatokat a Képviselõ-testület bírálja el és dönt a pályázat nyertesérõl, a pályázatok benyújtási határidejének lejártát követõ rendes ülésén. A Képviselõ-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az ellátandó feladatról részletes felvilágosítást Badacsonytomaj Város Jegyzõje ad személyesen ügyfélfogadási idõben (hétfõ-szerda-péntek), vagy telefonon a 87/ es számon. Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Fásítottak a támogatásból A Nõk a Balatonért Egyesület parlagfûmentesítési pályázaton nyert támogatásából tízezer forint erejéig a badacsonytomaji csoport részesült, amelyet a Bercsényi utcai játszótér fásítására fordítottuk. Tisztelettel köszönjük a Városüzemeltetõ Kft. közremûködését! Farkas Éva NABE csop. vez. BADACSONY Badacsonytomaj Önkormányzat lapja. Helyi közéleti lap Honlap: Megjelenik 1150 példányban. Nytsz.: B/PHF/639/Ve/91. Felelõs szerkesztõ: Kalmár György; Felelõs kiadó: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának megbízásából Kalmár György Telefon: 87/ , 30/ ; cím: A szerkesztõség címe: Badacsonytomaj, Fõ u. 2. Tel.: 87/ , fax: 87/ A megjelent írások és levelek a szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztõség véleményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza. Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca Az újság a település honlapján is olvasható! Következõ lapzárta: november 7. A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk. K Ö Z É R D E K Û A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: ig óráig; Szerda: ig óráig; Péntek: óráig Kedd, csütörtök zárt nap. Telefon: 87/ , fax: 87/ Fogadóórák: Krisztin N. László polgármester Minden hónap elsõ kedd: ig Sall Csaba alpolgármester Minden hónap második kedd: ig Mórocz István alpolgármester Minden hónap harmadik kedd: ig Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Minden szerda: ig Háziorvosi ellátás: Rendel: Dr. Scheller György Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: ; hétfõ, szerda, csütörtök, péntek: óráig; kedd: óráig. Sürgõs esetben hétköznap ig hívható Dr. Scheller György Tel.: (06) 30/ Hétköznap tól másnap reggel 8.00-ig és hétvégén hívható: Tapolca körzeti ügyelet. Tel: es telefonszámon Fogszakorvos: Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán Bejelentkezés, idõpont egyeztetés: Tel.: ; Hétfõ: óráig; kedd: 7-13 óráig; szerda: óráig; csütörtök: 7-13 óráig; minden pénteken 7-13 óráig Hétvégén, ünnep és szabadnapokon ügyelet: Veszprém szakrendelõ (Halle u.5/d) Gyermekorvosi betegrendelés-tanácsadás: Rendel: Dr. Sellyei Ferenc B.tomaj, Kert u. 32. Tel.: Betegrendelés: Hétfõ, szerda, péntek: 8-12-ig Kedd, csütörtök: ig Tanácsadás: Minden hónap 2. és 4. csütörtök: ig Hétköznap: tól és a hétvégén központi ügyelet: Tapolca Kórház Tel.: Védõnõi szolgálat: Piros Ágnes Várandós nõk részére: csütörtök , csecsemõ-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás: csütörtök Tel.: , (06) Gyermekjóléti Szolgálat: (Fogadóórák:) Hétfõ: óra szerda: óra Elérhetõség:(06) Griff Gyógyszertár: B.tomaj, Hõsök tere 5. Tel.: Hétfõ-szerda-péntek: ig, ig Kedd-csütörtök: ig, ig Szombat: óráig Zárás után ügyelet: Tapolcán Hatósági állatorvos Dr. Vecsera Ervin 87/ , 30/ Rendelõ: Tapolca, Batsányi u. 44. Rendelési idõ: hétfõtõl-péntekig , szombat ig Tûzoltóság: Fõ utca 58., 87/ Rendõrség: 87/ ; 87/ Szolgálatot teljesítõ rendõr: Polgárõrség: (Arany György titkár) Tel.: Temetõgondnokság: Fõ utca 1. Tel.: 87/ Badacsonytomaj Városüzemeltetõ KHT.: Badacsonytomaj 8258, Fõ u. 27. Tel.: 06-87/ ; Fax:: 06-87/ ; Fogadó óra: munkanapokon 9 órától-12 óráig Pekli Tamás FVM falugazdász Belvárosi Irodaház, Tapolca Telefon: 87/ ; 87/ Kábeltelevízió hibabejelentés: ElektroV szervíz: Tel.: Kulturális intézmények és szolgáltatások Tourinform Iroda: Tel/fax: 87/ , 87/ ; Badacsony, Park u Honlap: Nyitva tartás: H-P 9-15 óráig (hétvégén zárva) Városi Könyvtár: Tel.: 87/ ; Fõ u A könyvtár nyitva tartása: hétfõ: óráig, szerda: óráig, péntek: óráig, szombat: 9-13 óráig. Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár: Tel.: 87/ , Fax: 87/ Badacsonytomaj, Római út 69.; Kedd-Péntek: ; Szombat: ; Vasárnap: Zárva; Hétfõ: Szünnap Az intézmény nyitva tartása programfüggõ! Egry József Emlékmúzeum: Zárva

3 Aktuális kérdésekrõl a polgármesterrel - Az örsi strand ügyében tárgyalásokat folytattak a SCD Holding vezetésével, amelyen részt vettek a BÖÉE képviselõi is. Milyen megállapodásra jutottak a megbeszélésen? - Valóban az elmúlt idõszakban két alkalommal is jártunk az SCD elnök-vezérigazgatójánál, Jászai Gellért Úrnál. Ezeken a megbeszéléseken részt vettek a BÖÉE elnökségének tagjai közül néhányan. Az elsõ alkalmat én tulajdonképpen egy problémafeltáró, bizalomerõsítõ megbeszélésnek tudnám jellemezni. Mindannyian elmondtuk az üggyel kapcsolatos gondolatainkat, elemeztük a helyzetet, a BÖÉE elnökségi tagok kifejtették kérésüket a strand kialakításával kapcsolatban. Ígéretet kaptunk Jászai Úrtól, hogy keresni fogja a megoldásokat. A második megbeszélésre Jászai Úr hívott bennünket, ahol ismertette a megoldási javaslatát, amelynek lényege az volt, hogy ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy az apartman-szálloda építése kapcsán a kért strandot kialakítja, s ezzel megoldja a régóta húzódó problémát. Abban maradtunk, hogy írásban, szerzõdéstervezet formájában elküldi mindkét fél (önkormányzat, egyesület) részére az elhangzottakat. Információink szerint hamarosan a tervezetet meg is küldték az egyesületnek. Az egyesület megvitatta az anyagot és megfelelõ garanciák hiányára hivatkozva, azt nem fogadta el. Önkormányzatunk csak napokkal késõbb kapta meg a tervezetet. Összefoglalva pillanatnyilag nincs egyezség, keresni kell a megegyezés további útjait. - Mennyire egységes az önkormányzat és a BÖÉE véleménye az örsi strand ügyében? - Úgy látom a cél érdekében egységes a két fél véleménye, de a cél elérése érdekében alkalmazott módszerekben van különbség a felek felfogásában. A képviselõ-testület álláspontja az, hogy a kérdést csak tárgyalásos úton, az SCD-vel együttmûködve lehet és kell megoldani. Meggyõzõdésünk, hogy a településünknek a Idõszerû pályázatok Önkormányzati pályázatok Az elsõ fordulóban nyertes pályázatunk: Egy jobb kilátásért címû projektünk, melynek keretében új kilátó létesülne a Badacsony hegyen, a pályázat elsõ fordulójában nyert. A bíráló bizottság az igényelt támogatás teljes összegét megítélte, mely Ft. A projekt teljes költségvetése Ft. A megítélt támogatás végleges elnyerésének feltétele, hogy a második forduló feltételeit határidõre teljesítsük. A következõ pályázatok beadásra kerültek, s bírálatuk folyamatban van: Új városháza létesítése: November elején várható döntés. Egészségház fejlesztése: Még nincs döntés, a szeptember 30-án megtartott helyszíni szemle során mindent rendben találtak, fejlesztési igényünk megalapozott. A következõ új pályázat került beadásra: Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be Útfejlesztés a sport elérésére címmel, a Sport utca felújítására. A projektben megújulna a több évtizedes Sport utca, amely gyûjtõútként fontos szerepet tölt be, mivel a Városi Sporttelep összeköttetését biztosítja a település egyik fõ közlekedési útjával. A pályázat elnyerése esetén megújul az útburkolat, megoldódik a csapadékvíz elvezetés problémája, 19 db új parkolóhely létesül, amelybõl kettõ a mozgássérültek részére lesz fenntartva. A projekt teljes költségvetése: Ft, az igényelt támogatás összege pedig Ft. Pályázati lehetõség vállalkozóknak strand mellett a fejlesztésekre is szüksége van. Ezért kerülnünk kell, hogy a helyzet olyan mértékben elmérgesedjen, hogy az SCD által vállalt fejlesztések (apartman-hotel a badacsonyörsi kemping helyén, 4 csillagos szálloda a 6 hektáros területen) ellehetetlenüljenek. - Augusztus végén polgármester úr találkozott a település jelenlegi és régi ösztöndíjasaival. Hogyan értékeli a találkozót? - A képviselõ-testület döntött korábban úgy, hogy szervezzünk egy olyan találkozót, ahol a képviselõk, és az felsõoktatási intézményekben tanuló, az önkormányzat által tanulmányi ösztöndíjban részesülõ helyi fiatalok találkozhatnak. Azokat az ösztöndíjasainkat hívtuk, akik 2002-tõl vették igénybe ezt a támogatási formát. Húszan fogadták el a meghívásunkat, néhányan külföldi út és munkavállalás miatt jelezték távolmaradásukat. A megbeszélésen a kölcsönös bemutatkozás után ismertettük az önkormányzat elképzeléseit, és kértük ezekkel kapcsolatban a fiatalok véleményét. Többen hozzászóltak, s nagyon okos, elõremutató gondolatokat fogalmaztak meg. Kértük a fiatalok segítségét a jövõre nézve is: megegyeztünk, hogy a legfontosabb önkormányzati kérdésekrõl folyamatosan tájékoztatjuk Õket, s ezekkel kapcsolatban mindig elmondják a véleményüket. Nagyon hasznosnak ítélem a megbeszélést! Korábbi hivatásomból adódóan eddig is tudtam, hogy a fiatalokra kell és érdemes alapozni, a véleményük sokszor elgondolkodtató, újszerûbb, mint a miénk, idõsebbeké. - A Zalai dombháttól a Vulkánok völgyéig Leader Egyesület sikeres stratégiai programot készített és szeptember 26-án minõsítõ oklevelet kapott. Pontosan mit jelent ez a minõsítés és mi várható a jövõbeli pályázati lehetõségekkel kapcsolatban. - Igen nagy örömünkre közel másfél éves kemény munka után végre eredményt hirdetett a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, és a Leader csoportunkat nyertesnek nyilvánította. Ezzel lehetõvé vált, hogy a mintegy 1,5 milliárd forintot 5 év alatt a stratégiai tervben megfogalmazott fejlesztési célokra felhasználjuk. Idõközben a Leader csoport átalakult egyesületté, a központ továbbra is Badacsonytomajon van. Létrehoztuk az egyesület munkaszervezetét a napi munka vitelére. A munkaszervezet a polgármesteri hivatal épületében az adóosztály régi helyén mûködik 3 fõvel. A pályázatok igénybevételét lehetõvé tevõ jogszabályok még nem jelentek meg, de a megjelenésük napokon belül várható. Az egyesület elnöksége a 17-i ülésén dönt a települési információs fórumok, a tájékoztatás, a pályázatkészítési ügymenet tekintetében. Kérjük az érintett vállalkozásokat, civil szervezeteket, õstermelõket, hogy figyeljék a szórólapokat, tájékozódjanak a honlapon, vagy kérjenek tájékoztatást, segítséget a polgármesteri hivatalban elõbb említett irodában! Lakossági tájékoztatás Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ingyenes élelmiszersegély programot hirdetett meg a rászorulók megsegítésének érdekében. A porgram keretén belül a Veszprém-Fõegyházmegyei Karitász közremûködésével tartós élelmiszercsomagok kerülnek kiosztásra a jelentkezõk körében városunkban január hónaptól negyedévente egy-egy alkalommal. A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az alábbi kategóriákba tartozó személyeket tekinti rászorulóknak: o létminimum alatt vagy annak közelében élõk, o munkanélküliek, o hajléktalanok, o kisnyugdíjasok, o hátrányos szociális helyzetû gyermekek. Az élelmiszercsomagok rászorulókhoz való eljuttatásáról a Szent Erzsébet Karitász Csoport, valamint az Önkormányzat gondoskodik. Bõvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán a szociális ügyintézõnél kapható ügyfélfogadási idõben (hétfõi és szerdai napokon: és , péntek: ). Jelentkezési határidõ: november 15-ig. Krisztin N. László polgármester Új körzeti megbízottak Horváth József fõhadnagy, Révfülöpi õrsparancsnok bemutatta a Képviselõ-testületnek október 8-án azokat a fiatal, frissen kinevezett rendõröket, akik Badacsonytomaj körzetében teljesítenek ezentúl szolgálatot. A parancsnok elmondta, hogy az idõsek távozásával igencsak megfiatalodott az állomány, ezért segítséget várnak munkájuk hatékony végzéséhez, amellyel eddig elégedettek voltak. Ruzsa Zoltán õrmester lett a badacsonytomaji 3. számú körzeti megbízott, aki Vastag Béla helyét vette át. Károly Nikolett õrmester pedig a tomaji 1. számú megbízott, a csoport vezetõje. Dézsi Richárd törzsõrmester kettes számú Körzeti Megbízottként a tördemici térségért felelõs. Mindhárom körzeti megbízott egymás területén is dolgozik, annak érdekében, hogy ismerjék az ott folyó tevékenységeket is. A polgármester türelmet, a helyzet átérzését kérte az új rendõröktõl, mert az életfeltételek nehezedésével az emberek is egyre ingerültebbek. Munkájukhoz sok sikert kívánt a testület nevében. A 107-es hívószám mellett a Tapolcai Rendõrkapitányság elérhetõ a 87/ es számon. Károly Nikolett õrmester szolgálati telefonja: 06-30/ Köszönet A TEVÜM bizottság javaslatára a Képviselõ-testület határozatban köszönte meg a Városüzemeltetõ Kht. kollektívájának a strandok és parkolók zökkenõmentes mûködtetését, az idegenforgalmi szezonban elvégzett munkáját. Új pályázati lehetõségek jelennek meg októberben, melynek keretében lehetõség lesz szálláshelyek fejlesztésére, borturizmushoz, horgászturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére. A pályázatokkal kapcsolatos részletes felvilágosítás: a Polgármesteri Hivatalban Varga Róbertnél.

4 Új elnököt választottak Tisztújító közgyûlést tartott a CÉH Turisztikai Egyesület szeptember harmincadikán a mûvelõdési házban. A tagság jelenlévõ egyharmada meghallgatta Margittai Elemér elnök beszámolóját a második-harmadik negyedéves tevékenységükrõl, a harmadik negyedévrõl szóló pénzügyi beszámolót és végül tisztújítást tartottak. Az elnök a TDM alapon szervezõdött egyesület legfontosabb feladatáról, a turizmusfejlesztésrõl beszélt, felvázolva a fõ irányvonalakat. Az elvégzett munkáink ezekhez kapcsolódtak - mondta az elnök - pályázatokat adtunk be. Az egyik legnagyobb pályázatunkat ugyan elutasították, a borhetekre viszont nyertünk négymillió forintnyi támogatást. A munkák döntõ többségét a Tourinform Iroda dolgozói végezték. A miskolci, veszprémi kiállításon vettek részt, budapesti Badacsony borfesztiválon fõként a borászok képviselték a tagságot. A bacsony.com állandó frissítése megoldott, a rendvények népszerûsítése olyan, pénzünknek megfelelõ reklámhordozókat kerestünk, ahol magas az ár érték arány. Országos viszonylatban az elsõk között sikerült az Üdülési Alapítvánnyal, az üdülési csekket elfogadó szerzõdést egyesületi szinten megkötni. Az nem mindennapi dolog, hogy az iroda közvetített szolgáltatásra kap engedélyt, amit mindenki kihasználhat. A beszámolók után a megjelentek kérdései, hozzászólásai következtek és kissé meglepte az elnökséget az a kérdés, hogy miért nincs sem a városnak, sem a CÉH-nek idegen nyelvû honlapja. Tasner Mónika irodavezetõ válaszában meglepetésének adott hangot, hogy sem az elnökség sem az elnök nem ismeri saját honlapjukat, hiszen a badacsony.com kezdettõl fogva háromnyelvû. Krisztin N. László polgármester hozzászólásában jónak ítélte az Önkormányzat és az Egyesület közötti együttmûködést, minden lehetséges módon segítik munkájukat. Az alapgondolat teljesült, hogy azok kezébe adjuk a turizmus útjainak meghatározását, egyes rendezvények szervezését, akik ebbõl élnek, jobban ismerik a lehetõségeket. Az együttmûködési megállapodásban foglaltak szerinti pénzeket korrektül átadjuk, ezen felül átutaltunk négymillió forintot megelõlegezve az egyesület által megnyert pályázati összeget. Azt várjuk az egyesülettõl, hogy segítse azokat az irányvonalakat meghatározni, ami mentén érdemes költeni ezekbõl a turisztikai bevételekbõl. Szükséges lenne az összes szereplõ bevételeit, tevékenységét elemezni, azt viszont nem várható el az önkormányzattól, hogy egy az egyben visszaforgassák a befolyt pénzeket. A jelenlegi gazdasági helyzetben nem kevés az az összeg, amit az Önkormányzat támogatásként ad az egyesületnek. Szeretném, ha a beszámoló kapcsán az elnökség részérõl megfogalmazódna az, hogy ezt a fajta együttmûködést várták-e részünkrõl. Néhány jobbító szándékú javaslatokat szívesen fogadunk az egyesülettõl. A tisztújító szavazás megkezdése elõtt Margittai Elemér elnök - megköszönve a jövõért folytatott közös munkát - bejelentette, hogy nem kíván indulni sem az elnöki, sem pedig az elnökségi posztért. Az új elnök Nagy Miklós, megköszönte maga és az elnökség tagjai nevében is a megszavazott bizalmat. A további munkához pedig a tagok segítségét, további támogatását kérte. Köszönet Margittai Elemérnek, hiszen rengeteg idõt fektetett abba, hogy a kitûzött feladatok megvalósuljanak - mondta Nagy Miklós. Az elmúlt években több-kevesebb hibával sikeresen végrehajtottuk a vállalt feladatokat, tanultunk a hibákból, s van min változtatni. Két kiemelt feladatunk lesz az elkövetkezõ idõszakban, az egyik a tagság és az elnökség közötti jobb kommunikáció, a másik pedig az elnökségen belül a szervezettség javítása, a feladatok pontos elosztása. Folytatjuk a megkezdett programokat, ehhez viszont meg kell találni a szükséges pénzeszközöket. A tagsággal kéthavonta egyeztetni szeretnénk a programokat és bevonnánk õket is a feladatok elvégzésébe. Kiosztották a bizonyítványt a balatoni strandoknak Tíz balatoni strand kapott jelest a szezonvégi bizonyítványosztásnál a fürdõzõktõl, közöttük is a badacsonyi, a balatonboglári Platán strand, valamint a balatonszemesi szabadstrand és élményfürdõ szerepelt a legjobban. A Balatoni Turisztikai Szolgálat (BTSZ Bt.) tóparti fürdõhelyeket bemutató portálja, a Balatontipp.hu augusztusban indította el minõsítõ rendszerét, melyben az olvasók az idei szezonban gyûjtött tapasztalatok alapján mondhattak véleményt a strandokról. A százhúszezer látogatóból a szeptember közepi bizonyítványzárásig több mint kétezren adták le osztályzatukat - tíz kategória szerint - a portálon önállóan szereplõ hetven strandra. A most nyilvánosságra hozott összesítésben az a 46 strand került be, amelyikrõl legalább 20 fürdõzõ rögzítette véleményét. Fotó: Kalmár Fotó: Kalmár A kétharmadrészben fizetõs, harmadrészben ingyenesen mûködõ fürdõhelyek összesített átlageredménye 4,2 lett. Az 1762 olvasó leggyengébbre, kereken négyesre a WC-k, vizesblokkok minõségét, tisztaságát értékelte. Az átlaggal azonos jegyet, 4,2-t adtak a meder állapotára, a sportolási lehetõségekre, a kereskedelmi, vendéglátási szolgáltatások választékára, a vendégkörre, a személyzet viselkedésére és az ár-érték arányra. Az úszás lehetõsége és a gyerekeknek biztosított játéklehetõség 4,3-es lett, a pázsit, a növényzet gondozottsága, a parti rész tisztasága, rendezettsége 4,5-el jeles osztályzatot kapott az összesített eredményben. A strandok közül 42 négyest vagy annál is jobb osztályzatot kapott, három strand 3,7-3,8-as jegyével megközelítette a jó szintet, csak a keszthelyi Déli szabadstrand maradt el jelentõsen a többitõl a 3,1 átlagjegyével. Ennél a fürdõhelynél a meder állapota az 1,7-es osztályzatával éppen csak elérte az elégséges szintet. A jeles eredményt elérõk között 4,5-es átlaggal végzett a balatonakali, a balatonudvari és a csopaki községi strand, a balatonvilágosi Club Aliga strandja, a gyenesdiási Diási és keszthelyi Városi strand. Náluk egytizeddel jobb eredményt ért el a szigligeti strand, 4,7-es átlaggal a legjobb osztályzatot kapta a badacsonyi, a balatonboglári Platán strand, valamint a balatonszemesi szabadstrand és élményfürdõ. A sokak által kedvelt füredi Esterházy 4,4-es, a siófoki Nagystrand pedig 4,2-es átlagosztályzatot kapott. Gyõrffy Árpád Az egészségügy helyzete Egyelõre nincs lehetõség a Badacsonytomajon történõ vérvételre, de az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a probléma megoldódjon - hangzott el a település egészségügyi helyzetérõl szóló beszámoló kapcsán, a Képviselõ-testület október 8-i ülésén. Dr. Scheller György körzeti orvos véleménye szerint elsõsorban üzleti megfontolások állnak a helyben történõ vérvétel lehetõségének szüneteltetése mögött. A támogatás szûkösségére való hivatkozással, a szállításért mind a tizenhárom körzetben pluszpénzt kérne a laboratórium üzemeltetõje. Badacsonytomajról a követelt összegnél kevesebb költséggel lehetne bevinni Tapolcára a betegek vérmintáját, de ez nemcsak anyagi kérdés. A szállításhoz megfelelõ engedélyekkel, papírokkal egyetlen ember rendelkezik a környéken, azt viszont az ÁNTSZ nem engedi, hogy az orvosok maguk fuvarozzák a vérmintákat. A területen 3-4 olyan fekvõbeteg van - mondta Dr. Scheller György - akiktõl rendszeresen kell vért venni, a többi esetben csak a beteg kényelmét szolgálta, hogy nem kellett emiatt Tapolcára menni. Nekünk terhet jelent, de vajon luxus-e ez a betegnek? Abban reménykedünk, hogy a TB és a minisztérium olyan véleményen lesz, ami megoldja ezt a helyzetet, de eredmény leghamarabb novemberre várható. A Tapolcai Kistérség elnöke is tárgyalásokat folytat a harminchárom település lakosságát érzékenyen érintõ ügyben. Elkeserítõ, hogy ilyen állapotok uralkodnak az egészségügyben, ez az ország szégyene - tette hozzá Forintos Ervin képviselõ hozzászólásában. A Képviselõ-testület támogat minden olyan lépést, ami az egészségügyi helyzetet javíthatja, vagy a korábban elért színvonal megtartásához szükséges - mondta Krisztin N. László polgármester. Az önkormányzat anyagi áldozatvállalásával - akár más programok rovására - meg kell oldani, hogy az emberek egészségügyi ellátása biztonságos legyen. Mórocz István alpolgármester a beszámoló kapcsán kihangsúlyozta a szûrõvizsgálatokon való részvétel fontosságát, amelyekre nagy szükség van és az önkormányzat is áldoz erre. Kétéves kihagyás után újraindult a gyermekek fogászati szûrése - ami eddig a TAJ szám átadása miatt szünetelt. Elõkészítés alatt áll a kislányok méhnyakrák elleni szervezett védõoltásának engedélyezése. Valamennyiünk érdeke saját és utódaink egészségének megõrzése. Borongolás Különleges vonat futott be a tomaji állomásra szeptember 25-én, a száz évvel ezelõtti korszakot idézõ kocsikból pedig fúvószenekari kísérettel szálltak le az utasok. A badacsonyi borban benne van történelmünk, jelenünk és remélhetõleg benne van jövõnk is - errõl szól mai programunk - mondta Krisztin N. László polgármester a vendégeknek. A Borongolás nevû program évek óta folyik, amelynek létrehozásában Saly György nyugalmazott miniszteri fõtanácsos segített a helyieknek - tudtuk meg Weller András borásztól, a Borongolás egyik fõ szervezõjétõl. A felsõ politikai körök, illetve azok a borkereskedõk érkeztek a vonattal, akiktõl térségünk borkereskedelmének fellendülését remélhetjük. A célunk ezzel az volt, hogy személyesen jöjjenek el, nézzék meg, helyben kóstolják ezeket a borokat, s formáljanak róla véleményt. A Szeremley- és a Fischer pincészettel ismerkedhettek meg idén a vendégek közelebbrõl, az elhangzott interjúk, vendégkönyvi bejegyzések alapján meg voltak elégedve az itteni tapasztalataikkal.

5 Köztünk élnek - tehetségesek Fotó: Kernya Aki életében megtapasztalta már valamelyik küzdõsport megpróbáltatásait és örömeit - átérzéssel, aki nem, az szájtátva nézheti a televízióban a valódi harcosok küzdelmét. Most ez a badacsonytomaji fiú arra készül, hogy megküzdjön a Seibukai okushin karate legjobbjaival, a japán bajnokokkal. Tavasszal eddigi eredményeim alapján bekerültem a Magyar okushin Seibukai Karate válogatottba, így nemzetközi versenyek résztvevõje lehetek. Ráadásul az elsõ válogatott megmérettetésem a IX. Seibukai okushin Karate Japán Bajnokság lesz november 9-én Hiratsuka-n, ami a szakág évenkénti legnagyobb versenye. Magyarországot hatan képviseljük, november 5-én indul a csapat Budapestrõl és tíz napot tölt Japánban. A rengeteg munka ellenére kevés ehhez hasonlóan nagy lehetõség adódik egy sportoló életében, ezért természetesen ki szeretném használni. Ehhez azonban anyagi támogatásra van szükségem, szerencsére van már egy badacsonytomaji támogatóm is, a Badacsonyi Kertépítõ és Építõipari Kft. segít álmaim megvalósításában. A télen még indulok egy országos küzdelemben, amelyet Budapesten rendeznek, jövõre pedig szeretnék minél több hazai, illetve nemzetközi megmérettetésen helytállni, válogatott- és klubszínekben egyaránt. Ezek közül legfontosabb számomra a két magyar Seibukai okushin - és persze a jövõ évi japán bajnokság. Nemzetközi-, válogatott edzõtáborok, versenyek vannak még elõjegyezve 2009-es naptáramban, ami a kihívás mellett komoly kiadásokat is jelent, az egyetemi tanulmányaimat is figyelembe véve. Tapolcán szerzett asztalos szakmát, majd zánkai érettségi után felvették a soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karára, ahol most a harmadik évfolyamot végzi. A tanulás és a karate mellett játszik az egyetemi zenekarban. Szintetizátoron és zongorán egyébként magánúton tanult meg olyan szinten játszani, hogy ma már fellépéseket is vállalhat. Most a versenyzés mellett a diploma megszerzése a fõ célja, késõbb persze edzõsködni szeretne, a zene pedig marad hobbinak. Nagy Leopold több mint hat éve kezdett sportolni a Tapolcai VSE Seibukai okushin Szakosztályában, s jelenleg is ennek a klubnak a színeiben versenyez. Tavaly decemberben megszerezte a barna övet jelentõ 2. kyu övfokozatot. Az iskola mellett napi edzéssel Sopronban, míg a hétvégeken Tapolcán Kernya József mesterrel készül a versenyekre. Eddigi legjobb eredményei: A IV. Bilance Kupa Nemzetközi okushin Karate verseny 80 kg-os kategóriájában III. helyezés. A IX. Szoboszló Kupa Nemzetközi okushin karate verseny 80 kg-os kategóriájában I. helyezés. Az V. Almásfüzitõ Kupa Országos okushin karate verseny 90 kg-os kategóriájában III. helyezés. Súlyos papírhegyek Fotó: Tatay A diákönkormányzat meghirdetett programjai közé tartozik az újrahasznosítható hulladékok gyûjtése, amelyben a gyerekek szívesen vesznek részt - persze sok szülõi segítséggel. Tanulóink hetekkel az idõpont elõtt Nagy Leopold igyekeztek minél több papírt összegyûjteni, hiszen az ezért kapott pénz az osztályközösségek programjaihoz nyújt segítséget. A több mint kg súlyú papírból a legtöbbet az I. helyen végzõ 4. osztály (tanulónkénti átlag: 164 kg) még külön jutalomban is részesült, a II. helyen a 6. osztály, a III. helyen az 5. osztály végzett. Ezúton is szeretnénk megköszönni az iskolavezetés és a tanulók nevében a szülõknek és a Városüzemeltetõ Kht. dolgozóinak az odaadó lelkes munkáját, hiszen összefogással minden könnyebb. Lakatné Mógor Katalin, a diákönkormányzat vezetõje Gyûlik az osztálypénz Az iskolában papírgyûjtés volt, de Kati néninek eszébe jutott hogyan lehet még pénzhez jutni. A gesztenyeszedéssel. Pénteken délután elindultunk vadgesztenyét gyûjteni, az osztály egy részével. Badacsonyba mentünk a parkba és az Egry József Múzeum elé. Három anyuka is segített: Anikó néni, Kati néni és az én anyukám. Voltak kicsi gesztenyék, voltak nagyok. Volt, aki az árokban szedte volt, aki a bokorban és volt, aki az úton. Marci még a fáról is leverte. Nagyon sok gyûlt össze mire visszaértünk az autókhoz. Még útközben is szedtük, meg is telt vele hat nagy zsák, amit Katáéknál esõmentes helyre tettünk. Egy kicsit még a gyerekek futkároztak, de Kati néni a sok munka után is tartogatott valami meglepetést. A meglepi pedig pizza volt és már mentünk is Badacsonytomajra az étterembe. Mindenki két szelet pizzát kapott és egy üdítõt. Jóízûen megettük és nagyon jól éreztük magunkat. A tomajiak Anikó nénivel, a tördemiciek Kati nénivel mentek haza. Németh Benigna IV. oszt. A diákönkormányzat életérõl Húsz éve annak, hogy irányíthatom, egyengethetem gyermekeink közösségi életét, tevékenységét. Az osztályfõnökök segítségével, a gyerekek javaslatára kerülnek ki azok az osztálytitkárok és helyettesek, akik küldöttekké válnak és tisztségviselõi lehetnek a diákönkormányzat vezetõségének. Tevékenységüket társaik meghallgatásával és a nevelõtestület véleményének kikérésével végzik. Döntési joggal rendelkezhetnek, saját közösségi életük tervezésében, szervezésében tisztségviselõk megválasztásában. Határozhatnak továbbá egy tanítás nélküli munkanap programjáról, saját mûködésük (SZMSZ) rendjérõl. Ez utóbbit a tanulóközösség fogadja el, és a nevelõtestület hagyja jóvá. Javaslattételi joggal élhetnek a szakkörök megválasztásánál, a Házirend kialakításánál, a tanulók jutalmazásánál és büntetésénél. Egyetértési joggal rendelkeznek a Házirend elfogadásában és a szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásában. Céljaink: Az igazi közösséggé formálódás, az ügyeleti rendszer hatékonyságának növelése, környezetünk szépségének megismerése, ápolása, kapcsolattartás és együttmûködés a programjainkban szerepet vállaló közösségekkel. Összehívtuk a BÖÉE rendkívüli közgyûlését, amelyen ügyvédünk tájékoztatott bennünket a jogi lehetõségeinkrõl és úgy határoztunk, - 78 fõ részvételével - hogy elutasítjuk az ajánlatot. Válaszunkban leírtuk, hogy ragaszkodunk a törvényes kereteken belüli rendezéshez. A település rendezési tervének vonatkozó része kapcsán vita van köztünk az Önkormányzattal, viszont a hivatal azt szeretné, hogy folytassuk a tárgyalásokat és kössünk egyezséget az SCD-vel. Nyilván a kilátásba helyezett fejlesztésbõl származó Jeles napok, hagyományok - október 15-tõl november 15-ig - Az október más néven Mindszent hava, vagy Õszhó. Jeles napjai: 16-a Gál napja, ekkor fejezõdik be a halászat. 20-a Vendel napja, aki a dunántúli pásztorok védõszentje. 23-a János napja. Ezen a napon gyújtottak elõször lámpásokat a házakban. 26-a Dömötör napja. Vendel mellett õ is a pásztorok védelmezõje. Sok helyen juhászbált tartottak. 31-e Farkas napja, ideális nap a faültetésre. A november más néven Szent András hava, vagy Õszutó hó. Jeles napjai: 1: Mindszent. A természet nyugovóra tér. Az I. sz. óta e napon emlékezünk meg a halottainkról, az ablakokba gyertyát teszünk, a sírokra pedig virágokat. Eredetileg azoknak a halott lelkeknek az ünnepe volt, akikrõl a naptár név szerint Feladataink kiterjednek az iskolai munkával kapcsolatba hozható társadalmi és hagyományos megemlékezéseken való részvételre. (DÖK-túra, Télapó, Karácsony, Farsang, tavasz ünnepei, Tataynapok, Gyermeknap és Városnap, jubileumi évfordulók, stb.) Hozzájárulunk hulladékgyûjtéssel, társadalmi munkával környezetünk, településünk ápolásához. Nemzetközi kapcsolataink erõsítése érdekében részt veszünk a szomszédos Szlovákiában található marcelházi testvériskola gyermek és sportrendezvényein és szívesen várjuk õket vissza programjainkra. Legfontosabb feladatunknak valljuk, hogy tevékenységünk révén a diákönkormányzat programjai minden tagunk számára elérhetõek és élményszerûek legyenek Lakatné Mógor Katalin DÖK vezetõ Fotó: Tatay A strandért folynak a tárgyalások bevételek és a leendõ munkahelyek miatt szorgalmazzák ezt, de véleményem szerint a beruházás megvalósulása esetén sem teremtõdik örsön számottevõ új munkalehetõség, településrészünket viszont elszakítják a Balatontól. Egyelõre azt szeretnénk bizonyítani, hogy korábban is volt ott strand, ahol mi szeretnénk és ennek alátámasztására jó lehetõségünk van. A következõ tárgyalási forduló idõpontjáról ugyan nem tudtunk megállapodni az SCD-vel, de levelezünk velük. A volt kemping területének belterületbe vonása ellen augusztusban fellebbeztünk és annyit sikerült elérni, hogy a megyei földhivatal új eljárás lefolytatására kötelezte az I. fokú hatóságot. A Civil Kerekasztal és az egyéb fórumokon elhangzott beszélgetések kapcsán kiderült, hogy a Balaton körül számos helyen lesz probléma a víz megközelíthetõsége. nem emlékezik meg. A hiedelem szerint ezen az éjszakán a halottak kikelnek sírjukból, ezért sok helyen a vacsora alkalmával az elhunyt lelkének is megterítettek. E napon munkatilalom volt, hogy semmi ne zavarhassa a halottak lelki békéjét. 3-a Hubert napja. A vadászok védõszentje. 11-e Márton napja. Ludat vágtak, édességet sütöttek, megkóstolták az újbort, a gazdák megvendégelték az alkalmazottakat, cselédeket, pásztorokat. Az idõjóslás szerint: Márton olykor fehér lúdon jár. - havazás várható; Ha Márton lúdja jégen áll, karácsonykor sárban botorkál. - az esetlegesen fagyos idõ nemsokára megenyhül. A Pannóniában született tours-i püspök, Szent Márton a középkor egyik legnépszerûbb szentje volt, kultusza hazánkban is virágzott. Folytatás következik a mikulással. Csöreginé Baranyai Anita etnográfus

6 Katolikus üzenet Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. (Lk 6,38) Megtörtént-e veled, hogy ajándékot kaptál egy barátodtól, és érezted, hogy viszonoznod kell? Nem is annyira azért, hogy megszabadulj egy kötelezettségtõl, hanem igaz, hálával teli szeretetbõl? Biztosan elõfordult már. Ha veled így történt, képzelheted, hogy van ez Istennel, aki maga a szeretet. Õ mindig viszonoz minden ajándékot, amit embertársainknak adunk az Õ nevében. Az igazi keresztények igen gyakran tapasztalhatják ezt. Újra és újra, minden egyes alkalommal meglepõdünk, mert az ember soha nem szokik hozzá Isten kimeríthetetlen találékonyságához. Sorolhatnék ezer meg ezer példát, írhatnék egy egész könyvre valót, hogy meglásd, mennyire igaz a szentírási hasonlat: jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Isten ajándékának bõségét, Isten nagylelkûségét jelzik ezek a szavak. Már leszállt az éj Rómában. Egy alagsori lakásban néhány lány, aki az evangélium tanítása szerint akart élni, éppen jó éjszakát kívánt egymásnak és aludni készült. Hirtelen a csöngõ hangja verte fel a házat. Ki lehet ilyen késõi órában? Egy férfi állt az ajtóban. Végsõ kétségbeesésében elmondta, hogy másnap családjával együtt kiteszik az utcára, mert nem tudja kifizetni a lakbért. A lányok összenéztek, s szó nélkül kinyitották a fiókot, ahol külön borítékban tartották a fizetésük maradványait és a számlákra félretett közös tartalékot. Gondolkodás nélkül mindent nekiadtak. Azon az éjszakán boldogan aludtak. Érezték, hogy valaki más majd gondoskodik róluk. S tényleg, még hajnalban megszólalt a telefon. - Azonnal jövök taxival - mondta a már ismert férfihang. Csodálkoztak, hogy taxival jön, és vártak. Már a férfi arcán lehetett látni, hogy megváltozott a helyzet. - Tegnap este, ahogy hazaértem, az a hír fogadott, hogy örökséghez jutottam, amire én egyáltalán nem számítottam. A szívem diktálja, hogy felezzem meg veletek. Az összeg éppen a kétszerese volt annak, amit a lányok odaadtak nagylelkûen. Te is tapasztaltad ezt? Ha nem, akkor ne feledd, hogy tiszta Egryék - mint már említettük ban hagyták el a tomaji felsõ házat és 1941-ben költöztek Badacsonyba, a partközeli villájukba és 1941 között Budapesten laktak. A három nyarat Badacsonyban /kétszer/ és Fonyódon bérelt nyaralóban töltötték. Egryék új villája háromemeletes. Az alsó szinten 3 x 4 méteres elõszoba, innen nyílik a konyha, a mellékhelyiségek és a följáró az emeletre. A följáróból nyílik a lakószoba, egy kiugrasztott zárt, fedett erkély és a fürdõszoba. A lakószobából lehet feljutni a mester szentélyébe, a második emeletre, amelynek egész szélességében az elnyújtott mûterem volt. A mûterem nagy ablakából szabad a kilátás nyugat, illetve Szigliget felé. A Fonyódra nézõ falon kijárat van az alatta lévõ erkély tetejére, remek kilátással a vízre és a fonyódi hegyre. Az épület alsó fele faragott bazalt /mint a tomaji templom/, a felsõ része vakolt felületû. A 243 négyszögöl területen álló ház jól illeszkedik a környezetbe. Egryék viszont addigra már annyira elszegényedtek - a betegség, az építkezés és a háború következtében - hogy valamire való kerítésük sohasem volt és a ház ablakait, ajtóit sem tudták befestetni. A villa környéke cseppet sem hasonlított a mostanira. Békanyálas, csenevész náddal benõtt pocsolya szegélyezte az erre vezetõ gidres-gödrös út egyik oldalát, a másikat pedig néhány kisebb ház és elöregedett szõlõk. A lehangoló képen sokat javítottak - különösen tavasszal - a gyönyörû gesztenyefák, melyek az út mellett sorakoztak. Egryék 10 évet töltöttek itt együtt, a mûvész alkotó életének utolsó tíz esztendejét. Egry a ház második emeletén élt és dolgozott. Nem szerette, ha zavarják. Mûvésznek is magányos, visszavonult, halk szavú volt. Az alkotáshoz élményt reggel és este horgászás közben szerzett. A horgászás mellett a másik szenvedélye volt a sakk. Badacsonyszerte ismerték ezt a szenvedélyét is. A sakk lekötötte, elszórakoztatta. Szórakozásuk volt még a badacsonyi magányban /fõleg szándékkal, érdek nélkül kell adni mindenkinek, aki kér, anélkül, hogy bármit is remélnénk viszonzásként. Próbáld meg! De nem azért, mert eredményt remélsz, hanem mert szereted Istent. De hiszen nekem nincs semmim! - feleled. Ez nem igaz. Ha akarjuk, kimeríthetetlen kincseink vannak: szabad idõnk, szívünk, mosolyunk, tanácsaink, mûveltségünk, békénk, szavaink. Azért, hogy akinek van, adjon annak, akinek nincs, hogy megértse Én azt se tudom, kinek adjak - mondod most. Nézz körül! Emlékszel a betegre ott a kórházban; az özvegyasszonyra, aki mindig egyedül van? Osztálytársadra, aki megbukott az év végén, és attól minden önbizalmát elvesztette? Öcsédre, aki még gondoskodásra szorul? Barátodra a börtönben? Vagy a munkahelyeden veled dolgozó fiatal kollégára, aki bátortalan és ügyetlen? Bennük vár Krisztus. Tedd magadévá a keresztények új életformáját! Ezt sugallja az egész evangélium, mint gyógyírt az emberek elszigeteltségére és örökös aggodalmaskodására. Hagyj fel azzal, hogy a földi javakban keresd a biztonságot és hagyatkozz egyedül Istenre! Ekkor derül majd ki, hogy mennyire hiszel benne, és hited megerõsödik Isten adományaival. Logikus: Isten nem azért tesz így, hogy meggazdagodjunk. Azért teszi, hogy mások is utánozzanak, amikor látják, hogy adakozásunk nyomán mennyi kis csoda történik. Azért tesz így Isten, mert minél többel rendelkezünk, annál többet tudunk adni, mint kezelõi Isten javainak - hiszen minden az Övé! Hogy a közösségben, amelyben élünk, egymás rendelkezésére bocsássuk vagyonunkat, hogy rólunk is elmondhassák, mint a jeruzsálemi õskeresztényekrõl, hogy nem volt közöttük szegény (Ap.Csel 4,34) Nem gondolod, hogy ezzel valóban lelket adhatsz a szociális forradalomnak, amelyre a világ vár? Adjatok, és akkor ti is kaptok E szavakkal Jézus biztosan a menynyei jutalomra gondolt elsõsorban, de ami itt a földön történik, az már annak elõvételezése és biztosítéka. István atya Kalmár László: Badacsonytomaj történelme Zalaújlaktól Badacsonyig V. 125 éve született a Balaton festõje õsztõl tavaszig / a szomszédolás. Leginkább Vajdáékkal jártak össze. A háború után Tatayékkal is, de azok fönt laktak a hegyen, úgy, hogy inkább õk jártak Egryékhez. A házuknál sûrûn megfordultak a rokon Bogyayék és a mûvésztársak, írók, festõk, színészek: Márffy, Dési-Huber, Kenetty, Szõnyi, Bajor Giziék, Borsos, Pátzay, Keresztury, Medgyessy és sokan mások. Íme néhány sor Egryné naplójából: január 8. De nagy társaság jelent meg. Szalay elhozta Bognárt angol feleségével, Dayka Margitot és az urát, meg egy filmest és Rubetszky szobrászt. Nézték Jóska képeit, s el voltak ragadtatva, fõképpen a balatoni fényözönös képek által. Szerettek volna valamit venni, de Jóska nem volt hajlandó Szalaitól hallottuk, hogy annyira hat rá ez a mostani helyzet /akkor már körös-körül dúlt a háború/, hogy nem tud dolgozni Jóskánál másképp nyilvánul meg ez a szörnyû nyomás, de ugyanez a dolog. Egry viszont dolgozott, amennyire fogyatkozó ereje engedte. Önéletírásában vetette papírra: Idegességemben újból a fafaragáshoz menekülök. Ez az egyedüli, ami leköt, illetve megnyugtat ezekben a szörnyû idõkben. Fafaragásai közül a legszebb és a legmeghatóbb a már említett Édesanyám c. alkotása, amelyet Medgyessy Ferenc szobrászmûvész biztatására készített. Lekötötte természetesen a horgászás is, amire most sokkal inkább szüksége volt, mint békeidõben. Egy-egy horgászzsákmánnyal mindig úgy tért haza, mint gyõztes hadvezér. Mékli Károly akkor még tanuló, de már horgásztársa a mesternek, késõbb elmesélte, hogy ha nem fogott semmit, a vízrõl toronyiránt, a vasúton keresztül ment haza, de ha fogott egy-egy szép pontyot, az állomásnál nyüzsgõ tömegen át, jókora kerülõvel közelítette meg a házukat. Egyébként õ maga is szerette a halat, amely kedvenc eledele volt. Ezzel kapcsolatban kedvelte a Hej halászok kezdetû, máig népszerû dalt is. Következik: Háborús évek Könyvajánló Szépirodalom: Barsi Ödön: Az ördög hegedûse; Child, Lincoln: Örvénylõ mélység; Connelly, Michael: Lezáratlan akták; Courths-Mahler, Hedwig: A szívem mélyén; Le Carré, John: A zebra dala; Lewis, Susan: A francia viszony; Márai Sándor: Ítélet Canudosban; Prange, Peter: Az utolsó hárem; Quick, Amanda: A folyó titka; Roberts, Nora: Nézd meg az anyját! ; Virágok szigete ; Merész vállalkozás; Robotham, Michael: Éjjeli kompjárat Gyermek- és ifjúsági irodalom: Ctvrtek, Václav: Rumcájsz; Gál Halász Anna: Nagyi, mesélj!; Masannek, Joachim: A vad focibanda; Pósa Lajos: Verses mesék Mátyás királyról; Szép Ernõ: Mátyás király tréfái Ismeretterjesztõ irodalom: Tudod-e? 2.; Berne, Eric: Sorskönyv ; Emberi játszmák; Állambiztonság és olimpia; Szó-beszéd : beszédjavító mondókák; Rosta István: Eötvös Loránd; Velner András: Jedlik Ányos; Holdas Sándor: Az állatkert - belülrõl; Milenkovics, Bernd: Enzimekkel az öregedés ellen; Romics Imre: Urológia mindenkinek; Erdélyi Magdolna: Lovak; Bécsi sütemények; Koktélok; Fedorovskij, Vladimir: Az Orient expressz regénye; Vadas József: Kovács Margit; Karlócainé Kelemen Marianne: Hajtogatási egyszeregy; Frankl András: Száguldás a Forma-1-ben és azon túl; Vitorlás kézikönyv; Mihály Zoltán: Kárpát koszorú; Größing, Sigfrid-Maria: Tragédiák a Habsburg-házban Szeretettel hívja, várja Önöket az önök könyvtárosa: Szántainé Ruzsa Mariann Varga Zsanett Senkihez..Gyere, gyere hozzám újból ragadj ki szavaiddal innét érezz, mert hiába mondanám szemem tüzét úgysem hinnéd. perzselj fel puha bõröddel érints, csókolj meg ajkaddal ragadj el innét messzire édes-kesernyés szavakkal. suttogd fülembe az életed csepegtesd belém a véred repülj velem oly tájakra melyrõl tudod, magad el nem éred vigyáznék rád örökké vigyáznék, nem mint kincsre, hanem mint éltetõre, mely egy életre ver bilincsbe. gyere, láss végre a szememmel lásd, hogy kivé lettél nekem érezd amit én régóta érzek,...hogy neked adnám az életem. Harmati Miklós Riba István emlékére Meghalt Riba István a Hegyközség bojtára, számadást nem írja, a bort nem számlálja. Nyolcvan évet élt meg, sok örömmel, búval fiatal levente, szörnyû háborúval. Tizenhat évesen vitték háborúzni, ott tanították meg döglött lovat nyúzni. Gulág szigeteken töltötte szép ifjú éveit, várva a vonatot amely egykoron visszavisz. Tíz évet eltöltött a poklok poklában, mindig reménykedett a badacsonyi nyárban. Bajtársak közül kevesen tértek vissza, ritkán beszélt róla, hogy azt el ne sírja. Mégis hazajött a szörnyû táborokból, itthon újra ivott badacsonyi borból. Badacsonyi fák között sétálgatva megyünk, nincs már Pista bácsi kivel beszélgetünk. Sajnálják sokan, hogy nincs már közöttünk, egy elegáns Úrral kevesebbek lettünk. Isten nyugosztalja.

7 Simonné Visi Erzsébet elnök, BÖÉE: Fantasztikusan nagy élmény volt szervezõknek, résztvevõknek egyaránt, hiszen nagy lelkesedéssel vonultunk, miközben több, mint száz liter bort osztottunk szét, de így is kevésnek bizonyult. Újra csak köszönni tudom a közösség munkáját, a sok finom pogácsát az asszonyoknak. A hagyományoktól eltérõen traktorral vonultunk és különösen szívmelengetõ érzés volt, az a szinte szimbolikus látvány, ahogy a szörfösöket vontattuk. Mindezek ellenére nagyon hiányzik, hogy Örsrõl induljon a menet, mert minden rendezvény Badacsonytomajon és Badacsonyban zajlik. Jövõre mi õrsrõl szeretnénk indulni. Életet szeretnénk tapasztalni ebben a városrészben is, hogy azoknak is jusson valami a jó hangulatból, akik nem vesznek részt a mulatságban - régebben például jók voltak a zenés ébresztõk. A helyieknek nagy igénye lenne egyébként is az összejövetelekre, mert sajnos nehezen mozdulnak ki. A Balatoni Horgászati Zrt., valamint a Bakony-Balaton Horgász Szövetség szervezésében lezajlott az I. Nagy- Balatoni Horgászverseny szeptember 27-én. Városunk Önkormányzata a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület szakmai segítségével - példát mutatva a Balaton parti településeknek - élre állt, biztosította a Badacsonyi és a Badacsonytomaji strandokat a verseny helyszíneként. Emellett két versenybizottságban is elnökként tevékenykedtek, így Krisztin N. László polgármester a 3. számú, Németh Szabina igazgató pedig a 2. számú versenybizottság elnökeként vezette a versenyt. Mórocz István alpolgármester személyes jelenlétével biztosította a két helyszín közötti operatív együttmûködést. A Horgászegyesület részérõl Dankó István elnökhelyettes, Fekete Ferenc ügyvezetõ elnök, Lukács László az ellenõrzõ bizottság elnöke, Stankovics György ellenõrzõ Vélemény és értékelés a Badacsonyi Szüretrõl FIZETETT HIRDETÉS Németh Szabina a szervezést bonyolító Mûvelõdési Ház igazgatója: Harmincnyolc csoport - néptánc együttesek, a baráti települések képviselõi kocsikon, illetve gyalogosan, gyõri zászlóforgatók - vett részt a felvonuláson. A helyi civil szervezeteket, intézményeket és az egész lakosságot megszólítottuk, akik közül leginkább az örsiek, az iskola, óvoda, a NABE, a badacsonyi szörf klub tevékenykedett. A polgárõrök és a horgászok az egyéb programokhoz kapcsolódóan segítettek bennünket A reneszánsz jegyében került megrendezésre a szüret, ezért próbáltunk mind a díszítésben, mind a ruházatban ehhez igazodni. Annál inkább, mivel a ruhák bérleti díjára pályázaton nyertünk pénzt Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól, annyi kikötésük volt, hogy jellegük reneszánsz legyen. Szép számú civil jelentkezõnek tudtunk így ruhát adni, de a hivatal dolgozói is beöltöztek. Szerettük volna a résztvevõk körét úgy Az Elsõ Nagy-Balatoni Horgászverseny bizottsági tag, és Csala László versenyfelelõs, valamint jómagam, mint az egyesület elnöke vettük ki részünket a munkából. A Horgászati Zrt., valamint a BBHSZ kiemelkedõ munkát végzett a szervezésben, azonban a Balaton igen gyér halállománya a versenyen is bebizonyosodott, így hiába volt a jó szervezés, az eredmények önmagukért beszélnek. Felnõtt elsõ helyezést értek el: Badacsonyi strand - Lukács László, itt 2. és 3. helyezést nem lehetett kiadni, mivel 1 db 30 gr-os hal volt a hét résztvevõ horgász zsákmánya. Ugyanez a hal vitte el a Legnagyobb hal címet is - szégyenszemre. A Badacsonytomaji Strandon felnõtt kategóriában: 1. helyezett Bódi Géza, badacsonytomaji horgász 400 gr 2. helyezett Szõke Erasmus, révfülöpi horgász 340 gr 3. helyezett Ráth András, szombathelyi horgász 100 gr A legnagyobb halat is Bódi Géza fogta, egy 300 gr-os dévért. A Halászati Zrt. oklevéllel, Önkormányzatunk pedig emlékplakettel jutalmazta a helyezetteket. A jó szervezõmunka, a szép díjak, az áldozatkész közremûködés semmit sem ért - bár a részvevõk jó érezték magukat a kis létszám ellenére is - hiszen bebizonyosodott, hogy a Balaton megfelelõ halállomány telepítése nélkül már ma sem zsúfolt a halaktól. Néhány év múlva pedig - hasonló telepítési módszerrel - üres, haltalan vízzé válik. A Horgászegyesület vezetõsége ez úton is köszöni a közremûködõknek az aktív és segítõkész részvételt. Kovács András BSHE elnök kiszélesíteni, hogy saját ötleteikkel vegyenek részt a rendezvényen. Hagyományt szeretnénk abból is teremteni, hogy a település központi részét a lakók feldíszítsék, ehhez kértünk most is segítséget. Elõször helyeztük el madárijesztõket a fõutcán és tettük a hirdetõ molinókat embert formáló szalmabálákra. Ami gondot okozott, hogy a környéken elérhetõ fogatok létszáma korlátozott, ezért volt jó az örsiek ötlete, hogy kistraktorral vonultak fel, a hozzájuk kötött szörfösökkel. A menetet már harmadik éve zárta a Dotto-vonat, amelyre bárki felülhetett. Új helyszínen volt a sátor a móló tövében, de errõl eddig csak jó véleményeket hallottunk. A badacsonyi borászok kitelepülhettek, étkezésre is nyílott lehetõség. A szüreti napok idején mindig is nagy hagyományokkal rendelkezett a népmûvészeti vásár, most ennek a Dísz-téren adtunk helyet. A megyei kézmûves és iparkamarán keresztül kerestünk valódi népmûvészeket, akik közül 23-an hozták el portékájukat. A Dísz-téren felállított színpaddal nagyobb területre húzódott szét a rendezvény, ahol bemutatkoztak ugyanazok a fellépõk, akik a nagyszínpadon is szerepeltek. Jó visszhangja volt a Ludas Matyi utcaszínpadi elõadásnak. A rendezvényt teljes egészében a mûvelõdési ház szervezte, az önkormányzat pedig segített a lakosságot mozgósítani. - Mennyibe került a rendezvény? - Még nincsenek meg a végleges adatok, de körülbelül ötmilliós költséggel számolunk, ami nagyjából az elmúlt évivel azonos. Tavaly országos televízióban hirdettük a Badacsonyi Szüretet, idén inkább a napilapokat választottuk, de több rádió és televízió ismertette programajánlónkat, interjú is elhangzott a Gyõri Rádióban. Négy helyen helyeztünk el óriásplakátot, Pécsett, Kecskeméten, az M7-es mellett és Balatonfûzfõn egy hónapon keresztül láthatták hirdetésünket. A visszajelzések alapján van értelme az ilyen megjelenésnek is, de eddig ezeket a reklámlehetõségeket nem használtuk ki. - Teljesen érthetetlen számomra, hogy a forgalomirányító rendõr a körforgalomnál a rendezvény kezdete elõtt húsz perccel miért terel el mindenkit, csak lovaskocsik mehetnek be felkiáltással, holott a fõ utca közelében sincs még a menet? - A rendezvényt be kell jelentenünk a rendõrségen, többször egyeztettünk velük, van egy intézkedési tervük, ami alapján dolgoznak. Az már az õ rugalmatlanságuk, hogy a sajtó munkatársait igazolvánnyal sem engedik be. Saját véleményem szerint be kellett volna engedni. Badacsonyi sí-gyaloglás Magyarországon is kezd népszerûvé válni a nordic walking, mint szabadidõs sporttevékenység, amelyet már helyben is kipróbálhattak az érdeklõdõk. Galambos Lászlóné júliusban és szeptemberben szervezett élménytúrákat, Badacsony ezzel bekapcsolódott abba a túrasorozatba, amelyet minden évben megrendez a Magyar Nordic Walking Országos Sportszövetség. Szeretnék, ha minél többen kedvet kapnának ehhez a sportághoz, hiszen ez az egyszerûnek tûnõ mozgásforma - amelyet minden korosztály bármikor alkalmazhat a megfelelõ technika elsajátítása után - nagy élményt nyújt azoknak, akik kipróbálják. A Seibukai okushin Karate tapolcai szakosztálya tagfelvételt hirdet Badacsonytomajon. Az edzéseket csütörtökönként 18:00-19:30 óráig a Tatay Sándor Általános Iskola tornatermében tartjuk. További információ: Dávid József 1 dan, tel: 30/ , Nagy Leopold 2 kyu 30/

8 Sikeres három forduló az NB III-ban - Nagyon nehéz meccseink következnek, de bízom benne, hogy ellenük is sikerül egy-egy bravúrt véghezvinni. Arra számítok, hogy tizenöt pontot begyûjtünk ebben a szezonban és sikeres alapozással tavasszal folytathatjuk a jó szereplést. Úgy gondolom, hogy nemcsak a csapat tesz meg mindent a sikerekért, hanem a mellettünk dolgozó egész stáb Lévai Csaba vezetésével. A legutóbbi - felnõtt csapatról szóló - tájékoztatónkban, arról írtunk, hogy bízunk a fiúkban, bízunk ez elvégzett munkában. Örömmel vették a szurkolók, vezetõk egyaránt, hogy (a 16. helyrõl 2 pont birtokában) változás állt be csapatunk helyezésében, s a középmezõnyben foglal helyet a 10. forduló után. A forduló összesített mérlege: három gyõzelem - 9 pont, 8 rúgott, 2 kapott gól. Részletesebben: Badacsonytomaj - FEMAT Csesztreg 3:1, gólszerzõink: Korpos Tibor, Szõcze Csaba, Kiss Márton. SAB Vép-Dominó Trans - Badacsonytomaj 0:2, gólszerzõink: Csala Ferenc, Korpos Tibor. Badacsonytomaj - Soproni VSE-GYSEV 3:1, Gólszerzõnk: Kiss Márton mesterhármassal! A megszerzett tizenegy ponttal a kilencedik helyen állunk. A következõ fordulókban igazi nagy csapatokkal találkozunk - villanyfényes mérkõzésen Bükön játszunk, majd jön a bajnokesélyes Hévíz, megyünk Tapolcára, jön Mosonmagyaróvár. Befejezésül Szombathelyen lépünk pályára. Házi góllövõ listánk jelenlegi állása: Kiss Márton 6, Korpos Tibor 3, Szõcze Csaba 2, Csala, Rózsás, Simon 1-1 góllal terhelték ellenfeleink hálóját. Lesz Ferenc Nagyon nehezen kezdõdött a Badacsonytomaj labdarúgói számára az NB III-as bajnokság, de megtört a jég. Lévai Albert Csaba elnök szerint az elõzmények alapján erre lehetett számítani, az idei szezonban még két gyõzelmet remélnek. - Az elsõ vesztes meccsek után milyen volt a hangulat? - Nem volt ez csoda, hiszen tavaly a szezon vége után kezdtünk a csapatépítéshez és a Megyei Bajnokságra készültünk. Közben kiderült, hogy az NB III-ban folytathatjuk, nyilván, hogy ez nem kis váltást követelt meg a csapattól és az edzõtõl egyaránt. A vesztes sorozat után többen kérdezték, hogy miért nem cserélek edzõt, de én megbízok a Tamásban. Már az eredmények kezdik igazolni a várakozásunkat. Láttam, hogy a játékosok és az edzõ is teljes odaadással végezte a dolgát, az eredményeknek is elõbb-utóbb meg kellett érkezni. A fejlõdés nyilvánvalóan még nem fejezõdött be, de én úgy gondolom, meg lehetünk elégedve. Koller Tamás edzõ - A szezon elõtt türelmet kért a csapat számára, úgy tûnik teljes mértékben igazolódtak azok az elõzetes jóslatai, miszerint a Tomaj számára hatodik forduló után kezdõdik igazából a bajnokság. Hogyan látja most a csapat helyzetét? - Az elmúlt egy év alatt rengeteget fejlõdtünk, de tudtam, hogy nem lehet siettetni a folyamatot. Attól nem is tartottam, hogy nem tudjuk tartani a lépést a többiekkel, mert a játékosok mindent megtettek a siker érdekében. Sokat dolgozunk és erre lehet alapozni. A csornai mérkõzés kivételével elégedett voltam a hozzáállással, a mutatott játékkal egyaránt még a vesztes mérkõzéseken is. Kialakult a taktika, mindenki tudja mit kell tennie és én arra építettem, hogy kijövünk a gödörbõl, ha felvesszük az NB III ritmusát. A mai mérkõzést elég álmosan kezdtük, kaptunk egy potyagólt, így aztán eléggé felemeltem a hangom a szünetben. Sérülések miatt a két legjobb csatárommal voltak gondok, de sikerült egy mesterhármassal szép eredményt elérni. - Milyen lesz a folytatás? A hazai mérkõzéseken idõnként már hallani lehet a szurkolók hangját is. Két rövid vélemény ezek közül: Frantal Ambrus szerint a csapatszellem határtalanul jó, rengeteget javult. Ez az összhang nemcsak a pályán, hanem azon kívül is megmutatkozik, bízik a további jó szereplésben. Rezsuta István (Matyi): A sérülések ellenére nagyszerû volt a játékosok lelkesedése, megmutatkozott az edzõ hozzáállása, munkája, ha lehet dicsérni, akkor az egész csapat megérdemli. Badacsonytomaj November Búcsúi bál a Mûvelõdési Házban November Katalin bál a Mûvelõdési Házban Badacsonytördemic - Faluház Október Fényt a magyar éjszakába! Lámpakiállítás a Faluházban Október TÖK jó este/tökfaragás és sütés/ November 15. Márton Napi újbor ünnep és libavacsora Szigliget Oktber Szigligeti Süllõfesztivál Szigligeti strand Bõvebb információ: Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Tourinform Iroda tel.: 87/ Kulturális és turisztikai események a Badacsony Régióban Folytatódik a 365 nap BorBarangolás Badacsonyban! Egész évben nyitva tartunk! Télen is érdemes felkeresni Badacsonyt, mert mindig talál nyitva tartó pincét és vendéglõt! Szombat esténként pedig zenés borvacsora keretében a gasztronómiai élvezetek mellé egy-egy családi pincészet kínálja díjnyertes borait. Szombat esti zenés borvacsorák idõpontjai és helyszínei a következõ lapszámban!!! A kultúrák közötti párbeszéd A városi könyvtár tisztelettel meghívja a település polgárait Bogyay Katalin oktatási szakállamtitkár elõadására. A Tatay-iskolában október 28-án délután kettõ órakor megtartott elõadás témája a kultúrák közötti párbeszéd. Szántainé Ruzsa Mariann Hegytakarítás A Nõk a Balatonért Egyesület október 25-re Hegytakarítást szervez. A programhoz megkereste a város civil szervezeteit, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Aki szeretne a Badacsony hegytetõ takarításában résztvenni, azt várják a szervezõk 25-én 9.30-ra Badacsonytomajon, Tájház udvarában. Minden további információt a helyszínen adnak meg. Meghívó A Badacsonytomaji Szent Imre plébánia szeretettel meghívja Önt október 19-én délután három órára II. János Pál Megválasztásának Emléknapjára Az ünnepi szentmisét az emlékhelyen Dr. Márfi Gyula érsek mutatja be. A szentmisét felajánljuk városunk lakóiért és mindazokért, akik imádságos lélekkel felkeresik az emlékhelyet. Rossz idõ esetén a szentmise a Szent Imre Plébáni templomban lesz. Munkalehetõség A Pro-Humán Kft. elsõsorban Székesfehérváron, Tatabányán, Komáromban és vonzáskörzetükben kínál munkahelyeket multinacionális cégeknél. A munkavállalók számára a megfelelõ kereseti lehetõség mellett szállást, illetve bejárást is biztosítanak. További információért keresse a Polgármesteri Hivatalban Mórocz István alpolgármestert, Török Rita szociális ügyintézõt.

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6 VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6 DECEMBER ÜNNEPI NYITVATARTÁS Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket irodánk decemberi nyitva tartásáról: 2013. december 20. (péntek) munkanap, ügyfélfogadás: 8:00 12:00 óráig 2013.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Iktató szám: 78/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Tárgy: A Csicsergő Óvoda óvodavezetőjének magasabb vezetői óvodavezetői

Részletesebben

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1 Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Diákönkormányzat munkaterv 2014/2015. tanév Iskolánk diákönkormányzata a DÖK SZMSZ által szabályozott keretek között, választott vezetőik

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 2607-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz EU Élelmiszersegély programban

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. július 17. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Z e b e c k e. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Z e b e c k e. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Z e b e c k e Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 17/2015.(VI.05.) 18/2015.(VI.05.) 19/2015.(VI.05.)

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak A Mérnökgeológiai Jubileumi Konferencia eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak Dr. Farkas György

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 22-én Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Rózsavölgyi Jánosné

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 19-i rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 8/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. október 20-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-18/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 26-án

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 18-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. március 18.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás Előadó: Dr. Benczik

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 08. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 13/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 13/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a 13/2007. (I. 22.) számú A Ligeti Óvoda vezetőjének felmentéséről, nevelési-oktatási intézmények vezetői megbízására pályázatok kiírásáról A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben