24. Végkövetkeztetések arról a társadalomfilozófiáról, amely felé az általános elmélet mutathat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "24. Végkövetkeztetések arról a társadalomfilozófiáról, amely felé az általános elmélet mutathat"

Átírás

1 24. Végkövetkeztetések arról a társadalomfilozófiáról, amely felé az általános elmélet mutathat I. Annak a gazdasági rendnek, amelyben élünk, fő hibája, hogy nem tud teljes foglalkoztatást biztosítani; továbbá, hogy önkényes és igazságtalan benne a vagyon és jövedelem elosztása. E két baj közül elméletünk az elsővel foglalkozik; de két vonatkozásban a másodikkal kapcsolatban is tartalmaz megállapításokat. A tizenkilencedik század vége óta, különösen Nagy-Britanniában, az egyenes adók: a jövedelemadó, a többletjövedelem adója és az örökösödési adó a vagyon- és a jövedelemeloszlás legnagyobb aránytalanságainak megszüntetése tekintetében jelentékeny haladást eredményeztek. Sokan szívesen látnák, ha ez a folyamat jóval radikálisabb lenne, de elrettenti őket két meggondolás: félnek, hogy túlságosan kifizetődővé válna az ügyes adóalap-eltitkolás, a kockázatvállalás ösztönző motívumai pedig túlságosan gyöngülnének; de azt hiszem, főképp abból a hiedelmükből fakad a félelmük, hogy a tőkeállomány növekedése az egyéni megtakarításra ösztönző motívumok hatékonyságától függ, s e tekintetben nagyrészt a gazdagok fölöslegeiből származó megtakarításokra vagyunk utalva. Érvelésünk az első aggályt nem érinti; lényegesen módosíthatja azonban a másodikkal kapcsolatos véleményt. Láttuk ugyanis, hogy amíg el nem értük a teljes foglalkoztatást, addig a tőkeállomány növekedésének egyáltalán nem feltétele a kis fogyasztási hajlandóság, sőt ez éppen fékezné a tőkeállomány növekedését; csak a teljes foglalkoztatás körülményei közt kedvez a kis fogyasztási hajlandóság a tőkeállomány növekedésének. A tapasztalat továbbá azt bizonyítja, hogy mai körülményeink közt az intézmények által eszközölt és a leírási alapok formájában képződő megtakarítások a szükségesnél nagyobbak, s ha intézkedések történné- 396

2 nek a jövedelmek olyan újraelosztására, amely megnövelhetné a fogyasztási hajlandóságot, ennek kifejezetten kedvező hatása lehetne a tőkeállomány növekedésére. Jól szemlélteti a kérdés körül a közvéleményben uralkodó zavart az a nagyon elterjedt hiedelem, hogy az örökösödési adó az ország tőkeállományának csökkenéséhez vezet. Ha az állam az örökösödési adóból származó bevételeit rendes kiadásainak a fedezésére fordítaná, tehát, ha megfelelő mértékben csökkennének vagy megszűnnének a jövedelmi és fogyasztási adók, akkor természetesen igaz volna, hogy a súlyos örökösödési adót fenntartó államháztartási politika növeli a társadalom fogyasztási hajlandóságát. Minthogy a megszokott nagyságú fogyasztási hajlandóság növekedése általában (a teljes foglalkoztatás állapota kivételével) fokozza a beruházás indítékait is: az említett elterjedt hiedelem ellentétben áll a valósággal. Arra a következtetésre jutunk tehát, hogy jelenlegi viszonyaink között a vagyon növekedése a közhiedelemmel ellentétben távolról sem a gazdagok önmegtartóztatásától függ, sőt ez valószínűleg inkább gátolja a növekedést. Ezzel tárgytalanná válik az egyik fő szociális érv, amelyet a nagy vagyoni egyenlőtlenségek mellett felhozni szoktak. Nem állítom, hogy nincsenek egyéb olyan okok, amelyek bizonyos körülmények között igazolhatnak bizonyos fokú vagyoni egyenlőtlenségeket, s amelyek érvényességét elméletünk nem érinti. De mindenesetre tárgytalanná válik azoknak az érveknek a legfőbbike, amelyeket idáig annak az igazolására használtak fel, hogy az óvatos haladás bölcs dolog. Különösen vonatkozik ez az örökösödési adókkal szemben tanúsított magatartásunkra. A jövedelemegyenlőtlenség mellett ugyanis fel lehet hozni bizonyos olyan érveket, amelyeket nem lehet minden további nélkül az örökölt vagyonok egyenlőtlenségére alkalmazni. A magam részéről azt hiszem, hogy társadalmilag és lélektanilag indokolt a jövedelmek és a vagyon jelentős egyenlőtlensége, de nem olyan mérvű aránytalansága, amilyen ma tapasztalható. Vannak olyan értékes emberi tevékenységek, amelyek teljes kibontakozásához szükség van a pénzszerzés motívumára és olyan környezetre, amelyben magánvagyonok halmozódhatnak fel. Sőt bizo- 397

3 nyos ártalmatlan emberi hajlamokat viszonylag ártalmatlan mederbe lehet terelni, ha megvan a lehetőség pénzkeresésre és magánvagyon szerzésére; ha ezek a hajlamok nem elégülhetnének ki ilyen módon, könnyen kegyetlenkedésben, az egyéni hatalomra és tekintélyre való gátlás nélküli törekvésben, vagy a mások fölé emelkedés egyéb formáiban vezetődnének le. Jobb, ha valaki a bankfolyószámláján és nem polgártársain elégíti ki uralkodásai vágyát. És bár néha az előbbi csak eszköze az utóbbinak, máskor esetleg levezetője is lehet. E tevékenységek ösztönzéséhez és e hajlamok kielégítéséhez azonban nem feltétlenül szükséges a játékot olyan magas tétekben folytatni, mint ma. Sokkal alacsonyabb tétek ugyanígy megfelelnének a célnak, mihelyt a játékosok megszokták őket. Más kérdés az emberi természet teljes átalakítása, és megint más a meghatározott keretek közé szorítása; a kettőt nem szabad összetéveszteni egymással. Lehetséges ugyan, hogy az ideális társadalomban arra tanítanák, ösztönöznék vagy nevelnék az embereket, hogy egyáltalában tartózkodjanak ettől a játéktól; de józan és bölcs államvezető művészetnek minősülhet az olyan is, amely megengedi, hogy játsszák bizonyos szabályok és korlátok határain belül, mindaddig, amíg az átlagembernek vagy akár csupán a társadalom jelentős részének legyőzhetetlen szenvedélye a pénzkeresés. II. Van azonban érvelésünknek egy másik olyan, sokkal fontosabb vonatkozása, amely kapcsolatban áll a vagyoni egyenlőtlenségek jövőjével: nevezetesen a kamatlábelmélet. Idáig abban látták a mérsékelten magas kamatláb indokolt voltát, hogy gondoskodni kell a megtakarítás megfelelő ösztönzéséről. Bebizonyítottuk azonban, hogy a hatékony megtakarítás mértékét szükségképpen a beruházás nagysága határozza meg, a beruházás növekedésének pedig az alacsony kamatláb kedvez (a teljes foglalkoztatás eléréséig). A legelőnyösebb, ha a tőke mindenkori határhatékony- 398

4 gát figyelembe véve, arra a pontra csökkentjük a kamatlábat, amelynél elérjük a teljes foglalkoztatást. Nem lehet kétséges, hogy ebből a kritériumból az eddig szokásosnál sokkal alacsonyabb kamatláb következik. Abból, amit a tőke határhatékonyságának a növekvő tőkeállomány esetén bekövetkező változásairól sejthetünk, valószínűnek kell tartanunk, hogy a többékevésbé állandó teljes foglalkoztatás fenntartásához folyamatosan csökkenő kamatlábra van szükség, kivéve, ha a fogyasztói hajlandóság egészben véve (az állami fogyasztást is beleértve) szélsőségesen módosul. Bizonyosra veszem, hogy a tőke iránti keresletnek szigorú korlátai vannak, vagyis nem nehéz annyira növelni. a tőkeállományt, hogy a határhatékonysága igen kicsivé csökkenjen. Ez persze nem jelentené a tőkejavak közel ingyenes használatát, hanem csupán azt, hogy a hozamuk alig fedezne többet a kopás és avulás okozta értékcsökkenésnél, továbbá a kockázatnak, illetve az ügyesség és az ítélőképesség kifejtésének valamilyen ellenértékénél. Röviden: a tartós javak teljes hozama az élettartamuk folyamán a nem tartós javakéhoz hasonlóan csak a termelésük munkaköltségeit fedezné, meg valamelyes kockázati jutalmat és az ügyesség, illetve felügyelet költségeit. A dolgoknak ilyen állapota teljesen összeegyeztethető volna bizonyos mértékű individualizmussal, ugyanakkor azonban mégis egyet jelentene az összes járadékélvezők fájdalommentes kimúlásával, s fájdalom nélkül megszüntetné a tőkéseknek azt a halmozódó képességét, hogy a mások elnyomására és a maguk hasznára fordíthatják a tőke ritkasági értékét. Manapság a kamat nem tényleges áldozatnak a jutalma, semmivel sem inkább az, mint a földjáradék. A tőke birtokosa azért részesül kamatban, mert a tőke ritka, éppúgy, ahogyan a földbirtokos azért részesül járadékban, mert a föld ritka. De míg a földszűkének lehetnek elkerülhetetlen okai, a tökeszűkének nincs semmi ilyen lényeges oka. Ilyen okról hosszú távlatban csak akkor beszélhetnénk, ha a megtakarítás olyan tényleges áldozattal járna, amelyre csak a kamat formájában jelentkező jutalom vehetné rá az embereket. Ilyen helyzet pedig csak akkor állhatna elő, ha az egyéni fogyasztásra való haj- 399

5 landóság olyan mértékű volna, hogy a teljes foglalkoztatás körülményei között már a kellő tőkebőség megteremtése előtt nullára csökkenne a nettó megtakarítás. De még ebben az esetben is olyan szinten lehetne tartani a megtakarítást az állam közreműködésével véghez vitt társadalmi megtakarítás segítségével, amely lehetővé tenné a tőkeállomány növekedését mindaddig, ameddig meg nem szűnik a tőke szűkössége. Én tehát a kapitalizmusnak azt a jellemvonását, hogy a tőke tulaj dohosának járadékot biztosít, átmeneti állapotnak látom, amely megszűnik, mihelyt teljesítette a feladatát. A járadékbiztosítás megszűntével pedig a kapitalizmus sok más vonása is idejétmúlttá válik. Én amellett lennék, hogy ilyen legyen az események menete; nagy előnye ennek, hogy a járadékélvezők, vagyis a funkció nélküli beruházók lassú kihalása nem tenne szükségessé forradalmi változást, hanem csupán fokozatos, következetes továbbfolytatása volna annak, amit az újabb időben Nagy-Britanniában tapasztalhattunk. A gyakorlatban tehát arra törekedhetünk (minthogy nincs benne semmi elérhetetlen), hogy a tőke volumene mindaddig nőjön, amíg a ritkasága meg nem szűnik annyira, hogy a funkció nélküli beruházók már nem jutnak általa haszonhoz; egyidejűleg olyan egyenesadórendszert valósíthatunk meg, amely lehetővé teszi, hogy ésszerű jutalom ellenében a társadalom szolgálatába állítsuk a bankárok, vállalkozók és társaik eszét, elszántságát és ügyességét, mégpedig mivel annyira szeretik mesterségüket a jelenleginél sokkal olcsóbban. Ugyanakkor be kell látnunk: csak a tapasztalat mutathatja meg, milyen mértékig szükséges az állam politikájában megtestesülő közös akaratot a beruházás indítékainak fokozására és kiegészítésére irányítani, és másrészt milyen mértékben helyes ösztönözni az átlagos fogyasztási hajlandóságot, anélkül, hogy szem elől tévesztenénk fő célunkat: a tőke megfosztását a ritkasági értékétől egy vagy két nemzedéken belül. Kiderülhet, hogy a kamatláb csökkenése jelentősen fokozza a fogyasztási hajlandóságot, s hogy a mainál nem sokkal nagyobb beruházási ráta mellett is elérhetjük a teljes foglalkoztatást. Ebben az esetben a nagy jövedelmek és 400

6 örökségek még erősebb megadóztatására irányuló tervekkel szemben fel lehetne hozni, hogy megvalósításuk esetén a jelenleginél jóval alacsonyabb felhalmozás mellett valósulna meg a teljes foglalkoztatás. Az ilyen irányú fejlődésnek a lehetőségét, sőt a valószínűségét sem tagadom. Ilyen kérdésekben ugyanis alaptalan jósolgatásokba bocsátkoznánk, ha meg akarnánk mondani, milyen lesz az átlagember magatartása a megváltozott viszonyok között. Ha azonban tényleg könnyen meg lehetne közelíteni a teljes foglalkoztatást a mainál nem sokkal magasabb felhalmozási ráta mellett, akkor ezzel legalább megoldódna egy igen súlyos probléma. Külön döntést igényelne ebben az esetben, hogy milyen mértékben és milyen eszközökkel terhelhetjük meg és szoríthatjuk fogyasztásának korlátozására jogosan és ésszerűen a ma élő nemzedéket annak érdekében, hogy idővel utódaik a beruházási telítettség állapotához jussanak el. III. Elméletem következményei bizonyos más vonatkozásokban mérsékelten konzervatívok. Kiderül ugyan belőle, milyen életbevágóan fontos, hogy bizonyos mértékig központilag ellenőrizzenek olyan folyamatokat, amelyeket ma általában az egyéni kezdeményezés irányít; de széles körűek azok a tevékenységek is, amelyekre ez a következtetés nem vonatkozik. Az államnak irányító befolyást kell gyakorolnia a fogyasztási hajlandóságra részben az adórendszer révén, részben a kamatláb megállapításával, és talán részben más módokon is. Ezenkívül nem látszik valószínűnek, hogy a bankpolitikának a kamatlábra gyakorolt befolyása önmagában optimális beruházási volument eredményezhetne. Azt hiszem tehát, hogy a beruházás társadalmi kézbevétele meglehetősen széles körben bizonyul majd az egyetlen olyan eszköznek, 401

7 melynek révén meg lehet közelíteni a teljes foglalkoztatást; 269 ennek azonban nem kell feltétlenül kizárnia mindenféle olyan kompromisszumot és megoldást, amelyek révén a közhatóság a magánkezdeményezéssel együttműködhet. Ezen túlmenően azonban semmi sem indokolja egyértelműen az olyan államszocialista rendszert, amely felölelné a közösség gazdasági életének a zömét. Nem az a fontos, hogy az állam tulajdonba vegye a termelőeszközöket. Ha az állam meghatározhatja a termelőeszközök bővítésére szánt erőforrások teljes nagyságát és a termelőerők tulajdonosainak járó ellenszolgáltatások mértékét, akkor mindent megtehet, ami szükséges, és az ehhez szükséges szocializáló rendszabályokat fokozatosan és a társadalom általános hagyományaival való szakítás nélkül lehet bevezetni. Az elfogadott klasszikus közgazdasági elmélet felett gyakorolt bírálatunk elsősorban nem az elemzésében található logikai hibákra vonatkozott, hanem azt hangsúlyozta, hogy ennek az elméletnek a hallgatólagos előfeltételezései ritkán vagy éppen sohasem valósultak meg, s ezért nem alkalmas a valóságos világ gazdasági problémáinak a megoldására. Ha viszont központi irányító szerveinknek sikerül olyan teljes termelési volument biztosítani, amely a lehető legjobban megfelel a teljes foglalkoztatásnak, akkor a klasszikus elmélet ettől a ponttól kezdve újra érvényessé válik. Ha feltesszük, 269 Keynes gondolatai kisebb vagy nagyobb mértékben szinte minden polgári közgazdaságtani irányzatra hatottak, amely makroökonómiai problémákkal foglalkozik. Ez a hatás azonban korántsem egyértelmű. Keynes elméletéből eltérő következtetéseket vontak le, más-más elemeket emeltek ki. A Keyneshez legközelebb álló mai polgári közgazdászok körében is két irányzatot figyelhetünk meg. Az egyik amelynek egyik kiemelkedő képviselője Joan Robinson Keynes fenti gondolatára helyezi a főhangsúlyt: a teljes foglalkoztatást nem lehet pénz- és hitelpolitikával, a beruházások széles körű társadalmi kézbevétele nélkül elérni, ezért az állam fokozott közvetlen beavatkozását és központi gazdasági tervezést javasol. A másik irányzat viszont amelynek jellemző képviselője Hansen a következőkben előadott gondolatra támaszkodik: az állam minél kevésbé avatkozzék be a gazdasági életbe, ezért elsősorban a beruházások ösztönzésének pénz- és hitelpolitikai eszközeit (a kamatláb leszorítása, esetleg enyhe infláció, költségvetési deficit) kell igénybe venni, és csak ha ezek nem bizonyulnak kielégítőeknek, végezzen az állam maga is beruházásokat. (A szerk.) 402

8 hogy a termelés volumene adott, vagyis ezt a volument a klasszikus gondolatrendszeren kívül eső erők eleve meghatározzák, akkor nem kifogásolhatjuk a klasszikus elemzést arról, hogy a magánérdek miképpen határozza meg azt, hogy pontosan mit termeljenek, milyen arányokban kombinálják az ehhez szükséges termelési tényezőket, és hogyan osztódjon el közöttük a végső termék értéke. Ha pedig már más módszerekkel elintéztük a takarékosság problémáját, akkor nem kifogásolhatjuk a modern klasszikus elmélet megállapításait arról, hogy mennyire lehet összeegyeztetni a magánérdeket a közérdekkel a tökéletes verseny, illetve a tökéletlen verseny körülményei között. Eltekintve tehát annak a szükséges voltától, hogy legyen olyan központi irányítás, amely egymáshoz hangolja a fogyasztási hajlandóságot és a beruházás indítékait, továbbra sincs több ok a gazdasági élet szocializálására, mint eddig volt. Konkrétabban fogalmazva: nem látok okot arra a feltevésre, hogy a mai rendszerünk súlyos tévedéseket követne el a foglalkoztatott termelési tényezők felhasználása terén. Természetesen előfordul a téves előrelátás; de ezt a döntések centralizálásával sem lehetne elkerülni. Ha tízmillió dolgozni kész és dolgozni tudó ember közül kilenc milliót foglalkoztatnak, semmi sem bizonyítja, hogy ezt a kilenc milliót nem a megfelelő módon foglalkoztatják. Mai rendszerünkben nem azt kifogásoljuk, hogy ezt a kilenc milliót más módon kellene foglalkoztatni, hanem, hogy az egymilliót sehogyan nem foglalkoztatják. Nem a tényleges foglalkoztatás irányát, hanem volumenét illetően mondott csődöt mai rendszerünk. Egyetértek tehát Gesell-lel abban, hogy a klasszikus elmélet hézagainak a betöltése nem a manchesterizmus elejtéséhez, hanem annak a környezetnek a helyesebb meghatározásához vezet, amelyre a gazdasági erők szabad játékának szüksége van ahhoz, hogy lehetővé váljon a termelési potenciál teljes kihasználása. A teljes foglalkoztatást biztosítani tudó központi irányítás természetesem a hagyományos állami funkciók jelentős kiterjesztésével jár. Sőt éppen a modern klasszikus elmélet hívta fel a figyelmet számos olyan helyzetre, amelyben szükség van a gazdasági erők szabad játékának korlátozására vagy irányítására. De még így is elég tág tere ma- 403

9 rad a magánkezdeményezés és a magánfelelősség érvényesülésének. Ezen a területen belül még mindig érvényesülhetnek az individualizmus hagyományos előnyei. Álljunk meg egy pillanatra és gondoljuk át, melyek ezek az előnyök. Ezek részben a hatékonysággal: a decentralizációval és az önérdek érvényesülésével kapcsolatosak. A döntések decentralizálásának és az egyéni felelősségnek a hatékonyságot növelő előnyei talán még nagyobbak is, mint amilyennek a tizenkilencedik században hitték őket; s ezt követően az önérdeken alapuló gazdaságszervezés elleni reakció talán túlzásba ment. De mindenekfelett hangsúlyozni kell, hogy az individualizmus ha meg lehet tisztítani hibáitól és a vele elkövetett visszaélésektől a személyes szabadság legjobb biztosítéka abban az értelemben, hogy minden más rendszernél nagyobb teret nyújt az egyéni választásnak. Egyúttal a legjobb biztosítéka az élet sokszerű változatosságának, amely éppen az egyéni választás széles körű érvényesüléséből ered, s amelynek az elveszítése a homogén vagy totalitárius állam legsúlyosabb hátránya. Ez a sokszerűség tartja fenn azokat a hagyományokat, amelyekben a megelőző nemzedékek leghibátlanabb, legsikeresebb döntései testesülnek meg; szeszélyes sokrétűségével színezi a jelent; s minthogy ugyanúgy teret ad a kísérletezésnek, mint a hagyománynak és a fantáziának, a lehető legjobban szolgálja a jövő jobbátételét. Az állam funkcióinak az a megnövekedése, amelyet a fogyasztási hajlandóságnak és a beruházás indítékainak összehangolása megkövetel, az individualizmusba való szörnyű beavatkozásnak tűnhet egy tizenkilencedik századbeli újságíró vagy egy mai amerikai pénzember szemében. Én azonban védelmezem, egyrészt mert ez az egyetlen járható mód arra, hogy elkerüljük a meglevő gazdasági formák mindenestül való megsemmisítését, és másrészt, mert ez az előfeltétele az egyéni kezdeményezés eredményes érvényesülésének. Ha ugyanis a hatékony kereslet elégtelen, akkor nemcsak az erőforrások pazarlása válik megbotránkoztatóvá és tűrhetetlenné, hanem az az egyéni vállalkozó is hátrányba kerül, aki megkísérli ezeket az erőforrásokat működtetni. Túlságosan sok zérus van a 404

10 hazárdjátékban, 270 amelyet játszik, s így a játékosok összességének veszítenie kell, ha eléggé energikusak és bizakodók ahhoz, hogy mindent megjátsszanak. Mind ez ideig a világ vagyonának növekedése mindig kisebb volt az egyéni megtakarítások összegének nettó növekedésénél; a különbséget azoknak a vesztesége tette ki, akiknek a bátorságához és kezdeményezéséhez nem járult rendkívüli ügyesség vagy szokatlanul jó szerencse. Ha azonban a hatékony kereslet kellő nagyságú, akkor az átlagos ügyesség és az átlagos jó szerencse elegendő. Úgy látszik, hogy a mai tekintélyuralmi államok a munkanélküliség problémáját a hatékonyság és a szabadság rovására oldják meg. Bizonyos hogy a világ nem fogj a sokáig eltűrni a munkanélküliséget, amely a megélénkülés rövid időszakaitól eltekintve együtt jár, és véleményem szerint szükségképpen együtt jár a mai kapitalizmus individualizmusával. De talán helyes diagnózis esetén orvosolhatjuk a bajt a hatékonyság és a szabadság veszélyeztetése nélkül. IV. Az eddigiekben csak mellesleg utaltam arra, hogy az új rendszer a réginél inkább kedvezhet a békének. Érdemes a kérdésnek ezt az oldalát újból megvizsgálni. A háborúnak sokféle oka van. Diktátorok és más olyan emberek, akik számára kellemes izgalmát nyújt a háború vagy legalábbis a kilátásai könnyen kihasználhatják népük természetes harcias ösztöneit. De a szenvedélyek tüzére az olajat gazdasági tényezők öntik, nevezetesen a túlnépesedés és a piacokéért folyó verseny. Valószínűleg ez a második tényező volt az uralkodó már a tizen- 270 A rulettjátékban a játékosok a rulettkorongon levő számokra tesznek pénztéteket. Az a szám nyer, amelyen a megperdített golyó megáll. Ha a golyó a zéruson áll meg, a rulettbank kapja az összes téteket. (A szerk.) 405

11 kilencedik században és lehet a jövőben is; ez a tényező szorosan kapcsolódik könyvünk tárgyához. Az előző fejezetben kifejtettem, hogy a belföldön érvényesülő laissez-faire rendszernek és a nemzetközi aranystandardnek abban a környezetében, amely a tizenkilencedik század második felében az ortodox közgazdasági gondolkodásnak megfelelt, a piacokért folyó konkurenciaharcon kívül nincs más eszköze az államnak a hazai gazdasági nehézségek enyhítésére. Semmiféle eszköz sem jöhetett ugyanis szóba, amely segíthetett volna a krónikus vagy átmeneti munkanélküliség állapotában, kivéve a kereskedelmi mérleg aktív tételeinek növelésére irányuló rendszabályokat. Míg tehát a közgazdászok a hagyományoknak megfelelően megszokták, hogy dicsérték az uralkodó nemzetközi rendszert, amely állítólag biztosítja a nemzetközi munkamegosztás gyümölcseit és egyidejűleg összhangba hozza a különböző nemzetek érdekeit, ellepleződött e rendszernek hátrányos hatása; s azok az államférfiak cselekedtek a józan észnek megfelelően, azok értették meg helyesen az események tényleges menetét, akik hitték, hogyha egy gazdag, régi kultúrájú ország elhanyagolja a piacokért vívott harcot, akkor jóléte elsenyved. Ha azonban az államok megtanulják, hogyan biztosíthatják belső gazdaságpolitikájukkal a teljes foglalkoztatást (ehhez hozzá kell tennünk : ha a népszaporodásuk tréndjét is ki tudják egyensúlyozni!), akkor nem kell semmiféle olyan fontos gazdasági erővel számolnunk, amely szembeállítaná valamely ország érdekeit a szomszédaiéval. Ilyenkor is meglennének a elehetőségei a nemzetközi munkamegosztásnak és a külföldi hitelnyújtásnak, megfelelő feltételek mellett. Nem lenne azonban olyan ok, amely arra kényszerítené az egyik országot, hogy ráerőltesse az áruit egy másikra, vagy visszautasítsa a szomszédja kínálta árukat, nem azért, mintha különben nem tudná megfizetni a számára legszükségesebb importárukat, hanem azzal a kifejezett céllal, hogy felborítsa a fizetések egyensúlyát, és a maga számára biztosítsa az aktív kereskedelmi mérleget. Ma a nemzetközi kereskedelem a belföldi foglalkoztatás biztosításának utolsó szalmaszála: a külső piacokon erőlteti az eladásokat, az importot pedig korlátozza. Ez a manőverezés azonban legjobb eset- 406

12 ben is csak áthárítja a munkanélküliséget a harcban alulmaradó szomszédra. Ezzel szemben az átalakulás után a külkereskedelem az áruk és szolgáltatások kölcsönösen előnyös, önkéntes, akadálytalan cseréjévé válik. V. Vajon csupán ábrándokat kergetünk, ha ezeknek az eszméknek a megvalósulását reméljük? Nem gyökereznek vajon eléggé a politikai társadalom fejlődését irányító motívumokban? Erősebbek és nyilvánvalóbbak-e azok az érdekek, amelyeket kereszteznek, mint amelyeket előmozdítanak? Erre e helyütt nem kísérlem meg a feleletet. Egy másik, ettől a mostanitól eltérő jellegű könyvre lenne szükség, hogy akár csak körvonalaiban is utalhassunk azokra a gyakorlati rendszabályokra, amelyek során fokozatosan meg lehetne valósítani ezeket az eszméket. Ha azonban az eszmék helyesek s a szerzőnek természetesen ebből a hipotézisből kell kiindulnia hiba lenne tagadni, hogy bizonyos idő múltával hathatóssá válhatnak. Az emberek ma különösen türelmetlenül várnak a szokásosnál alaposabb diagnózisra különösen készek az ilyen befogadására. Buzgón készülnek a kipróbálására, ha legalább hihetőnek tűnik. De ha el is tekintünk ettől a mai hangulattól, a közgazdászok és politikai bölcselők nézetei akár igazuk van, akár tévednek sokkal nagyobb hatásúak, mint rendszerint hisszük; valójában mindennél jobban hatnak világunk sorsára. Azok a gyakorlati emberek, akik menteseknek vélik magukat minden szellemi befolyás hatásától, rendszerint valamelyik rég elhunyt közgazdász rabszolgái. Magas állásokat betöltő őrültek, akik hangokat hallanak a levegőben, hajdani könyvmolyoktól kölcsönözték rögeszméik magvát. Meggyőződésem, hogy rendkívül eltúlozzák a hagyományos érdekek erejét az eszmék fokozatosan érvényesülő hatalmával szemben. Az eszmék nem azonnal, de bizonyos idő múltával utat törnek; a közgazdaságtudomány és az 407

13 állambölcselet terén ugyanis kevesen működnek olyanok, akiket huszonötödik vagy harmincadik életévük betöltése után új elméletek befolyásolnak, s ezért valószínű, hogy azok az eszmék, amelyeket közhivatalnokok és politikusok, sőt agitátorok a folyó eseményekre alkalmaznak, nem éppen a legújabbak. Előbb vagy utóbb azonban az eszmék és nem a hagyományos érdekek törnek új utakat, és vezetnek jóra vagy rosszra. 408

A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés

A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés ERDŐS TIBOR A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés 1. Bevezetés Az 1930-as évek éles választóvonalat alkotnak a közgazdasági gondolkodásban. Eddig, vagyis a közgazdaság-tudomány megszületésétől

Részletesebben

Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS?

Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS? Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS? Ha egy konzervatívot a politikai meggyőződéséről kérdezzük, könnyen kaphatjuk válaszként, hogy nincs ilyen meggyőződése, sőt, a modernitás legsúlyosabb eltévelyedésének

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

ALAPJÖVEDELEM ÉS MUNKASZERZŐDÉS 1

ALAPJÖVEDELEM ÉS MUNKASZERZŐDÉS 1 Claus Offe ALAPJÖVEDELEM ÉS MUNKASZERZŐDÉS 1 1 Offe, Claus (2008): Basic Income and the Labor Contract. In: Basic Income Studies, Vol. 3., No. 1.: 4 cikk. 54 FORDULAT 11 ABSZTRAKT. A tanulmány első része

Részletesebben

1. előadás A KÖZGAZDASÁGTAN NÉHÁNY FONTOS ALAPELVE

1. előadás A KÖZGAZDASÁGTAN NÉHÁNY FONTOS ALAPELVE 1. előadás A KÖZGAZDASÁGTAN NÉHÁNY FONTOS ALAPELVE Kertesi Gábor Telegdy Álmos D. Friedman: Price Theory an intermediate text (1986); G. Mankiw: Principles of Economics (2002), valamint P. Heyne et al:

Részletesebben

A hiány újratermelése*

A hiány újratermelése* Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. október (1139 1157. o.) A hiány újratermelése* A téma körülhatárolása A tanulmány címében szereplő hiány szó közismert jelenségcsoportra utal. Valamennyien találkozunk

Részletesebben

A magyar gazdaság egyensúlyzavarai és a megoldás elvi lehetősége 1

A magyar gazdaság egyensúlyzavarai és a megoldás elvi lehetősége 1 Szakolczai György A magyar gazdaság egyensúlyzavarai és a megoldás elvi lehetősége 1 A cikk azt a kérdést vizsgálja, hogy hogyan alakul az ikerdeficit a költségvetés és a folyó fizetési mérleg együttes

Részletesebben

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben *

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * Jean-Paul Fitoussi Éloi Laurent Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * A tanulmányban a makrogazdasági politika és a szociális modellek közötti kapcsolat elmúlt

Részletesebben

Ismét a Jó Társadalom felé? 1

Ismét a Jó Társadalom felé? 1 GÖSTA ESPING-ANDERSEN Ismét a Jó Társadalom felé? 1 A nyugati jóléti államok hosszú történetében két jellemzõ vonás rajzolódik ki élesen. A elsõ szerint azt láthatjuk, hogy e történetet a konszolidáció

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL

Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL Original (published in English): Karl-Heinz Peschke, SVD SOCIAL ECONOMY IN THE LIGHT OF CHRISTIAN FAITH Editor: ORDO SOCIALIS ISBN 3-7902-5204-2 Translation

Részletesebben

Ferge Zsuzsa Kinek az érdeke? A szociálpolitika mint szakma

Ferge Zsuzsa Kinek az érdeke? A szociálpolitika mint szakma Ferge Zsuzsa Kinek az érdeke? A szociálpolitika mint szakma A HVG ez év január közepén vitát kezdeményezett a szociálpolitikáról, s ezt március 18- án zárta le. A kérdés nem kavart fel szenvedélyeket,

Részletesebben

Oskar Lange. A szocializmus gazdaságelméletéről. Oskar Lange: Economic Theory and Market Socialism (részlet, 1 3 fejezet).

Oskar Lange. A szocializmus gazdaságelméletéről. Oskar Lange: Economic Theory and Market Socialism (részlet, 1 3 fejezet). Oskar Lange A szocializmus gazdaságelméletéről Oskar Lange: Economic Theory and Market Socialism (részlet, 1 3 fejezet). A vita jelenlegi állása A szocialistáknak minden bizonnyal jó okuk van arra, hogy

Részletesebben

Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása)

Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása) Bela Györgyi Pataki György Valené Kelemen Ágnes Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása) 20. szám Budapest, 2003. május ISBN

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde Pénzintézetek Szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde Pénzintézetek Szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde Pénzintézetek Szakirány CSALÁDTÁMOGATÁSI POLITIKA MAGYARORSZÁGON Változások 1998 és 2006 között Budapest

Részletesebben

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából)

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Gazdasági ismeretek (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) Lektorálta: Dr. Kádek István tanszékvezető főiskolai docens (EKF) Eger, 2006 Gazdasági

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI TANKÖNYV

VÁLLALKOZÁSI TANKÖNYV Tedd meg az első lépést! VÁLLALKOZÁSI TANKÖNYV Készült a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával, a KKC-2007-K-08-02-019 pályázat keretében. Összeállította az Easy Learning Hungary

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Szemelvénygyűjtemény Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 15 Fenntartható vidék 22 Alkotmányos rend 31 Jogállamiság 43 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 51 Mélyszegénységi- és romapolitika 61 Ruszin

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012.

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. Vállalat Gazdaságtan Szerkesztette: Kelemen Tamás BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. 1 Bevezetés... 4 Vállalkozások kialakulása... 4 A Vállalkozás célja... 5 Vállalatok jogi szervezeti

Részletesebben

F. LISKA TIBOR. A Liska-modell

F. LISKA TIBOR. A Liska-modell VISSZATEKINTÕ 940 F. Liska Tibor Közgazdasági Szemle, XLV. évf., 1998. október (940 953. o.) F. LISKA TIBOR A Liska-modell Liska Tibor (1925 1994) kutatásai olyan társadalmi-gazdasági modell kidolgozására

Részletesebben

A szociális demokrácia alapjai

A szociális demokrácia alapjai A SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA OLVASÓKÖNYVE 1. Szerkesztette Tobias Gombert A szociális demokrácia alapjai Kiadja a Friedrich Ebert Alapítvány Német kiadás: Politikai Aladémia Osztálya, Bonn (3. átdolgozott kiadás

Részletesebben

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK Készítette:

Részletesebben