IMagyarorszag. 106 Szegedi Torvenyszek , -~. [iliiiliiill / ~/[ill

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IMagyarorszag. 106 Szegedi Torvenyszek , /! @li)/@]]/[ili[ilill. @ -~. [iliiiliiill / ~/[ill"

Átírás

1 A kettfis ktinyvvitelt vezetfi egyeb szervezet egyszeriisitett beszarnoloja es kozhaszrnisagi melleklete Torvenyszek: 16 Szegedi Torvenyszek Tar9yev: BekUld6 adatai El6tag - TovaDDr Cjf6ri"evek-' " Viselt nev: Icseh6 IRoland SzUletesi nev: ICseh6!Gabor IRoland Anyja neve: IJulianna IMaria Szuletes] orszaq neve: SZliletesi telepules neve: IMagyarorszag ISzeged SzUletesi ideje: Csermely Kornyezetvedelmi Egyesulet Szervezet szekhelye: ---(rliriyft6szc[m:-t~i~~~ Telepules: IL...S_z_e..:.9_e_d _ KbzterOlet neve: l_c_s_o_n_9_ra_d_i., J Kozterulet jellege: ISU9arut Hazszarn: I... -J[ Lepcsohaz: I_B_. _ Emelet: Ajt6: 1,-5_. _ Beje9yz6 hatarozat szarna: Nyilvantartasi szarn: Szervezet -~. [iliiiliiill / ~/[ill Kepvisel6 neve: Icseh6 Gabor, /!.r {,~ / r" ) r Keltezes: Kit61to verzi6:2.52. Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva:

2 ~- _..-. A kettfis kiinyvvitelt vezetfi egyeb szervezet egyszerfisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete Csermely Kornyezetvedelrnl Egyesulet Az eqyszerusftett eves beszamolo merleqe (Adatok ezer forintban.) EI6z6 ev EI6z6 ev Tarqyev helyesbltese..,'es'zk b i o l( AKT fv A K) _... _...._--. _ _ A. Befektetett eszkozok I. Imrnaterialis javak II. Tarqyi eszkozok III. Befektetett penzuqyi eszkozok B. Forg6eszkozok I. Keszletek II. Kovetelesek 6 III. Ertekpapfrok IV. Penzeszkozok C. Aktfv id6beli elhatarolasok 5 6 ESZKOZOK OSSZESEN FORRAsOK (PASSZfVAK).D._. Sajattoke... '-" - - _ , I. Indul6 t6ke/jegyzett t6ke ' ;;-4'66 ' II. Tdkevaltozas/eredrneny III. Lekotott tartalek IV. Ertekelesi tartalek V. Tarqyevi eredrneny alaptevekenyseqbol VI. Tarqyevi erderneny vallalkozasi tevekenyseqbol E. Celtartalekok F. Kotelezettseqek I. Hatrasorolt kotelezettseqek. II. Hosszu lejaratu kotelezettseqek III. Rbvid lejaratu kotelezettseqek 655 G. Passzfv id6beli elhatarolasok.".. - ~- ~ _- --.._. - _.. -_... -,". _ _ !:l, FORRAsOK OSSZESEN Kitolto verzi6:2.52. Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva:

3 't ~~ kuw P ~ - - ~~ A kettds konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet egyszerfisitett beszamoloja es kbzhaszmisagi melleklete - _ _ _._- -_.- -" Csermely Kornyezetvedelmi EgyesOlet Az egyszerusftett eves beszarnolo eredrneny-klmutatasa (Adatok ezer torlntben.) Alaptevekenyseq Vallalkozasi tevekenyseq bsszesen e/6z6 ev e/6z6 ev targyev e/6z6 ev e/6z6 ev targyev e/6z6 e v e/6z6 ev targyev netyesbitese belyesbltese helyesbitese 1. Ertekesftes nett6 arbevetele Aktivalt sajat teljesftrnenyek erteke 3. Egyeb bevetelek - --_., tagdfj, alapft6t61 kapott betizetes tamoqatasok adornanyok 4. Penzugyi rmlveletek bevetelei Rendkivuli bevetelek ebb61: - alapft6t61 kapott befizetes - tamoqatasok. A.. q~?~e:>_ ~e:~~~!{~~.2-t:.3..:':4::!:~) ,.-. _ _ ebb61: kozhasznu tevekenyseq bevetelei Anyagjellegu ratorditasok Szemelyi jelleqd ratordltasok 18 1;l ebb61: vezet6 tisztseqviselok juttatasai 8. Ertekcstikkenesi lefras Egyeb ratordltasok Penzugyi rnilveletek ratordltasal Kitolto verzi6:2.52. Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva:

4 A kettfis konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet egyszeriisitett beszamoloja es kbzhasznusagi melleklete Csermely Kornyezetvedelml Egyesulet Az egyszerusitett eves beszamolo eredrneny-klmutatasa 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevekenyseq Vallalkozasi tevekenyseq bsszesen e/6z6 ev e/6z6 ev targyev e/6z6 ev e/6z6 ev targyev e/6z6 ev e/6z6 ev targyev tietyesb ttese nelyesbltese betyesbttese 11. RendkivOli ratordltasok B. bsszes rafordltas ( ) ebbal: kozhasznutevekenyseg ratordltasai C. Adozas elottl eredmeny (A-B) Adofizetesi kotelezettseq 1? _!.\d.9.2:qt~~.r~~'!1~rlylc:l~. -'" "--859 '.. _ " 52 '.",-_ "'-; Jovahaqyott osztalek E. Tarqyevi eredrneny (D-13) Tajekoztat6 adatok A. Kozponti koltseqvetesi tarnoqatas B. Helyi onkorrnanyzati koltseqvetesi tamoqatas C. Az EuroJ?ai Unio strukturalis alapjaib61, illetve a Kohezios Alapbol nyujtott tarnoqatas D.Normativ.tam oq atas _ p _. _ _ - -' -' ~. _. E. A szernelyi jovedelarnado me~hatarozottreszenek adozo ren elkezese szerinti. telhasznalasarol sz evi CXXVl.torveny alapjan kiutalt osszeg F. Kozszoigaltatasi bevetel Konyvvizsgal6i zaradek Az adatok konyvvizsqalattal ala vannak tamasztva, D Igen Nem Kitolt6 verzi6:2.52. Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva:

5 _4 I A kettfis konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete 1. Szervezet azonosft6 adatai 1.1 Nev 'lcsermely Kornyezetvedeltni EgyesOiet 1.2 Szekhely lranyitoszarn: Telepules: l_s_z_e.::.g_e_d --...I1 Kozterulet neve: IcSOngradi [KozterOiet jellege: Isugarut ~ I Hazszarn: Lepcsohaz: lb. [ Emelet: 1 2.' Ajt6: 15. I 1.3 Bejegyzo hatarozat szama: ~. m.~/~ I~ 1.4 Nyllvantartasi szarn: 1.4 Szervezet adoszarna: 1.6 Kepviselo neve: Icseh6 Gabor I 2. Targyevben vegzett alapeel szerinti es kozhasznu tevekenysegek bemutatasa 212-ben az egylk legfolltosab b tet adatunkn ak a Del-altold! Regi 6 termesz eu ertekeinek fehnereset,,..!tekirl tett uk: A -proj ektbem a botanikai kutatasokat, a' Coleoptera (bogar) fajbkra, a herpeto- (Reteltuek,' hlilh5kf.- - az avt taunara (madarak) vonatkozo valam int em ldstanl (m ammoi6giai) bicdlverzttas monltorozasr vegezt uk, mellette kunhalomtetmdrest folytattunk. 28 alkalommal akossaqi tanacsadast vegeztiink. A kornyezet- es tarmeszetvedele m t em akareb en m eqal aku tasunk 6ta t artunk 6vodai, altalanos es kazepiskolai esoportoknak foglalkozasokat. 212-ben 1 6vodai cs oport nak, 32 altalanos iiletve 3 kozepiskolai osztatynak tartottunk rendhagy6 termeszensmerett fo gl al ko zast a Dei -Altaid termeszetl ertekeirol. 15 kirandulas szerveztonk, amelyeken bemutattuk a Del-Alfold, a Hortobagy es a Karpatkanyar termesz etl ert ekeit jlinius z-an a Te Szedd akci6 kereteben iiiegaiis hutladek lerako kat sz am o tt unk fel a Pusztaszeri Ta.ivedelmi Knrzet teruleten. 3. Kozhasznu tevekenyseqek bernutatasa (tevekenyseqenkent) 3.1 Kozhasznu tevekenyseq rneqnevezese: Itermeszetvedelmi tevekenyseq [ 3.2 Kozhasznu tevekenyseqhez kapcsol6d6 kozteladat, joqszabalyhely: evi Lilt. torveny [ (1) bekezdes, 56. s, e), d) es i) pont I 3.3 Kozhasznu tevekenyseq celcsoportia: la Del-alfoldi regi6 takossaqa -3 A K6ihasznu tevekenysegb61 'reszesulok lefsiama'; [ 3.5 Kozhasznu tevekenyseq f6bb eredrnenyei: '.. ',. -,..."- ' A Del-alfOidi Regi6ra tekintve a tavatyt evben 4 uj clncertajt sikeriilt kimuratnunk. 8 alkato m m at ertesftettuk a "Zoldhat6sagot" es a tenneszetvedelml oroket termeszetkarostrasrot. Kornyezeti nevetest programjainkon leginkabb altaliinos iskol as gyerekek vettek reszt, akikben sikeriilt ~elkelteni a termeszet lrantl erdeklodest. A n1gi6 lakosainak figyel m et telhivtuk a termeszen artekek - KitoltO verzi6:2.s2. Nyorntatvany verzi6:1.6 Nyomtatva:

6 . _ _ st. ~~ Po ~~ ~ A kettfis konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete IcsermelY Kornyezetvedelmi EgyesOlet 4. Kozhaszrui tevekenyseg erdekeberi felhasznalt vagyon klrnutatasa (Ada/ok ezer torintben.} 4.1 Felhasznalt vagyonelem megnevezese Vagyonelem erteke Felhasznalas celja Nem sajatvaqyon (idegen) 56 Kozhasznutevekenyseg 4.2 Felhasznalt vagyonelem rneqnevezese Vagyonelem erteke Felhasznalas cella.. -4 :3 _. Felti asznalfvagyo-nele"t-il -megnevezese._ - Varlyonelem erteke - -. Felhasznalascelja Kozhasznu teveken~seg erdekeben telhasznalt vagyon imutatasa (osszesen) 56 Kozhasznu teveken~seg erdekeben telhasznalt vagron imutatasa (mtndosszesen Cel szennn [utattasok klmutatasa Cel szerinti juttatas megnevezese Eloz6 ev Tarqyev 5.2 Cel szerinti [uttatas megnevezese Elozo ev Tarqy ev 5.3 Cel szerinti jutattas rneqnevezese Elozo ev Tarqy ev. ~ - " _.-- -~._.. -. _ _ _._ Cel szerinti [uttatasok kimutatasa (osszesen) Cel szerinti [uttatasok kimutatasa (mlndosszesen) 6. Vezeto tlszteeqvtseldknek nyujtott [uttatas 6.1 Tisztseq Elazo ev (1) Tarqyev (2) 6.2 Tisztseq Elozo ev (1) Tarqy ev (2) A. "_.... VezetO tlsztsepviseloknek nyujtott juttatas osszesen: -- '. -.. " -- _ " _.., ' ~..-." _.. _. _.._ -- - Kitolt6 verzi6:2.52. Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva:

7 A kettos konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet egyszerfisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete Csermely Kornyezetvedetml EgyesOlet 7. Kozhasznu jogallas meqallapltasahoz szukseqes mutat6k (Adatok ezer forintban.) Alapadatok EI6z6 ev (1) Tarqyev (2) B. Eves osszes bevetel ebb61: C. A szemelyi jovedelemado meqhatarozott reszenek az ad6z6 rendelkezese szerinti telhasznalasarol sz evi CXXVI. torveny alapjan atutalt osszeq D. Kozszoigaitatasi bevetel E. Normatrv tamoqatas. F. Az Eur6pai Uni6 strukturalis alapjaib61, iiietve a Kohezios Alapb61 nyujtott tamoqatas G. Korrigalt bevetel [B-(C+D+E+F}] H. osszes ratordltas (kladas) I. Ebb61 szemelyi jellegu ratordftas J. Kozhaszmi tevekenyseq ratordttasal K. Ad6zott eredmeny L. A szervezet rnunkajaban kozremukodo kozerdekti onkentes tevekenyseget vegz6 szemelyek szama t kozerdekli onkentes tevekenyseqrol sz evi LXXXVIII. torvenynek megfelel6en) Eroforras ellatottsag mutat6i Mutat6 teljesitese _.- -Iqen "-_._ _. _ - _. -._ _. _ Nem Ectv. 32, (4) a) [(81+82)/2 > 1.., - Ft] ~ Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=] Ectv. 32. (4) c) [(I1+/2-A1-A2)/(H1+H2»=,25] ~ ~ Terseaelmi tamogatottsag mutat6i Mutat6 teljesitese Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=,2] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2»=O,5] ~ ~ Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 1 fa] ~ Kit61t6 verzi6:2.52. Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva:

8 A kettfis kenyvvitelt vezetfi egyeb szervezet egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete Csermely Kornyezetvedelml EgyesUlet Tamoqatasi program elnevezese: Tamoqato megn ev eze se: 212. ev i 1llkodesi tamoqat as Ne m zeti Egyiinlllukodesi A l ap koz ponti koltseqvetes Tamoqat as torras a: Tarnoqatas idotartama: onkorrnanyzati koltseqvetes nemzetkbzi torras mas qazdalkodo Tamoqatasi osszeq: - ebbol a tarqyevre jut6 osszeq: -,-=-"targyevoefn elli-asi naltosszeq: ---_._ _ ", _ ' ".. '... -._ , tarqyevben foly6sftott bsszeg: 9 Tarnoqatas tfpusa: visszaterltendd vissza nem terltendo Szemelyi Targyevben telhasznalt osszeg reszletezese [oqcfrnenkerrt Dologi Felhalmozasi 6sszesen: Tamoqatas targyevi telhasznalaaanak szoveqes bernutatasa: A tamoqatas segitsegevel egy es i.ll etiink az admtnlsztractos, a konyvel esl, a P R es m arketing rerao atokat, tovabba a kornrnunikaclot sikeres en el tudra vegezni. A terepi programok egy reszenek, valamint a rendezvenyeink u tikoltseget - _.- ebbal fedez ti.1k~-a - d lgm ilis fenykepezogep a dokumen tact ot segiti. Az elotnm,sbk, a klilollbozo helysiil;jenek -- -'. '_.. megtalalasaban nelkulozhetetlen segitseget nyuj t a GARMIN GPSMAP 625 navigacios kesziilek, emellen a terepl adatatok t elv etelez eaben Is h aszn o s segit6tarsunkka van, Kenytelenek v agyllnk kov etn l a folyamatosan fej l od o sz oftverpiacot, igy m egv asaroltllk a W i n d ow s 7 o p eracto s ren d s zert es azottice 21 proqramcsomaqot. AZ uzren evnen vegzett todd tevekenysegek es programok nernutatasa 212 ben az egyik legfonto sabb feladatunknak a Del -alftildi Reg io ter m esz eu ertekeinek felllleres et tektn tettu k, A projektben a b otanikai k utatasokar, a Coleoptera (bogar) tajokra, a h erp eto- (keteltciek, huuok) az avitaunara (madarak) Ivo n atkozo val amint em to stan t (mammotdqtat) bt o dlverzttas mon ttoro aast v egeztuk, mell ene kunh alomtelmerest ~o lytattun k. 28 al kalommal akossagi ran ac sad asr vegeztonk. A kornyezet- es t erm eszetved etem te makoreben m eqalakutasunk ora tartunk ovouat, att alan os es kozeptsko tal csopo rt oknak fo glalkozasokat. 212-ben 1 6vod ai cs oportnak, 32 altalanos iiietve 3 kozepiskolai o s ztalyn ak tartottunk re n dhaav o t er rn eszeusmerett ro uratko zast a Del-Altaid t ermeszen ertekeirol. Kitolto verzi6:2.52. Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva:

9 -~ --., }l, ~~ nn. :-:: A kettfis konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete uuu \!!~ ~ IcsermelY Kornyezetvedelrnl Egyesi.ilet Tarnoqatasi program elnevezese: Tarnoqato meqnevezese: 212. evben utalt 211. evi SZJA 1% Nemzetl Ada- es Vamhivatal.-._... _. -- _ _.- Tamoqatas for rasa: - - _. - _ _-.--., -'. " ktiz ponti koltseqvetes -...._._..._--- --, _._ ---_._ onkormanyzati koltsegvetes nemzetktizi torras D D mas qazdalkodo Tamoqatas ldotartama: Tamoqatasi tisszeg: - ebb61 a tarqyevre jut6 tisszeg: - tarqyevben Ielhasznalt tisszeg: tarqyevben foly6sitott tisszeg: T~~~9.~t~~ _t! e..u_~ ~ :...-- _.._ visszateritejlp visszanem teritendo -... _-_ n- Targyevben telhaszrialt osszeg reszletezese [oqcfrnenkent Szernelyl Dologi Felhalmozasi bsszesen: Tamogatas targyevi felhasznalaaanak szoveqes bemutatasa: A fel ajanl aso k legnagyobb resz et az Ifj CJ sag kornyezen nevelesere tcrdftortuk, k tr andulasokat, csat adt rendezvenysket as eloadasokat szerveztunk. Sz lnten jeientos osszeget hasznaltunk fel a terrneszetvedelrnt at ap kutatasok utikoltseg enek finanszfrozasara. Egy alkalornmal a Del-Alfoldl Regia fejlesztes l tervehez kapcsotodo s zakmal anyagot keszfnetunk. Ezeken felul 1 havi mobil Internet dfjat ttzettunk kl. AZ uztett evoen vegzen ronn tevekenysegek es programok nernutatasa 212-beri az egyik legfontosabb feladatunknak atfel.alfoldi Reg ia ternh~ s z e tl ertekeinek felmereset tel<intenok. A projektben a botanlkal kutatasokat, a Coleoptera (bogar) fajok ra, a nerp eto- (keteltliek, huliok) az avltaunara (m adarak) vonatkoza varamtnt enuostant (ll1amll1oi6glai) blodlverzitas monttoroz ast vegeztok, mettatte kunhalomtetmerest totytattunk, 28 al kal o rn m al akossagi tanacsadast vegeztunk. A kornyezet- as termeszetveoerem temakoreben meqalakurasu n k ora tartunk ovodat, altalan o s es ktizeplskolai csoportoknak foglalkozasokat. 212-ben 1 ovodai csoportnak, 32 attatan os iiietve 3 kozeplskolal osatatynak tartottunk rendhagya termeszeusmeren toqtalkozast a Del-Alfold te rmeszetl ertekeirol. Kitolto verzi6:2.52. Nyorntatvany verzi6:1.6 Nyomtatva:

reszere atutalt osszeq tethasznalasaro

reszere atutalt osszeq tethasznalasaro 12KOZ Kozlemeny az ad6z6 rendelkezese szerint a kedvezmenyezett reszere atutalt osszeq tethasznalasaro Nemzeti Ad6 es Vamhivatal [A szernelyi jovedelernado meqhatarozott reszenek az ad6z6 rendelkezese

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettös könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszeruisitett beszámolója és közhasznüsági mellékiete. ElsO utónév I 1 1. IMaria. IMária.

A kettös könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszeruisitett beszámolója és közhasznüsági mellékiete. ElsO utónév I 1 1. IMaria. IMária. egyszeruistett beszámolója és közhasznüsági mellékiete Torvényszék: Tárgyev: [is Nyregyházi Törvényszék PK 142 [jo BekuldO adatai Elötag Családi név Viselt név: jmarkóczi SzUletési név: Markóczi Anyja

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

101 Fovarosi Torvenyszek 121011121

101 Fovarosi Torvenyszek 121011121 A kettos kiinyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszeriisitett beszamo6ja es kozhasznusagi melleklete Targyev: Torvenyszek: 11 Fovarosi Torvenyszek 12111121 BekUldo adatai E6tag Csaladi nev Else utonev Tovabbi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK EGYSZERUSJTETT EVES BESZAMOLOJANAK MERLEGE

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK EGYSZERUSJTETT EVES BESZAMOLOJANAK MERLEGE 1 8 2 6 8 5 7 5 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Statisztikai szamjel vagy adoszam Az egyeb szervezet megnevezese: SZIV SN OrSZagOS Betegegyesulet Az egyeb szervezet cime: 1134 Budapest, Angyalfoldi ut 36. 3,em. 122.

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete Illl TTTF1 Mill A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete Torvenyszek: 01 Fovarosi Torvenyszek Targyev: 2 0 1 2 Bekuldo adatai Elotag Viselt nev:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kiss Gabriella Születési név: Kiss Gabriella

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.08 14:01:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Diófa Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása Magánszemélytől kapott támogatás központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.09 17:40:31 Szervezet neve: Gyermekváros Egyesület Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 2 9 Település: Debrecen Közterület neve: Berek Közterület

Részletesebben

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU 18043554143 ad6szama cegjegyzekszama KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU EGYSZERUSiTETT EVES BESZAMOLOJA ffie] EV Magyar Kornyezeti Nevelesi Egyesiilet 1113 Budapest, Zsombolyai utca

Részletesebben

**** 4 0000-00-00. Az e^yszeres konywitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kdzhasznusagi melleklete. 08 Gyori Torvenyszek

**** 4 0000-00-00. Az e^yszeres konywitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kdzhasznusagi melleklete. 08 Gyori Torvenyszek mm mn mi in11 Az e^yszeres konywitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kdzhasznusagi melleklete PK-141 A szervezetet nyilvantarto bir6sag megnevezese: Targyev: 08 Gyori Torvenyszek

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés és telepítés... 3 Közhasznúsági melléklet... 4 Források,

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE 8.számú melléklet KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. A KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

Részletesebben