Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2013.évi ( ) egyszerűsített éves beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2013.évi (2013.01.01-2013.12.31) egyszerűsített éves beszámolójához"

Átírás

1 Pécsbányai Kulturális Egyesület 7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. Bírósági bejegyzési szám: 13.PK /2011 Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2013.évi ( ) egyszerűsített éves beszámolójához Komló, február 25.. Vozár Pál elnök A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 1/19

2 I. Általános rész Az Egyesület alapításának időpontja : 2011.július 20. A Egyesület neve : Az Egyesület rövidített cégneve : Pécsbányai Kulturális Egyesület PBK Egyesület (közhasznú szervezet) Adószám : A Egyesület székhelye : 7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. Az Egyesület működésének időtartama : határozatlan Az Egyesület legfőbb szerve: Az Egyesület törzstőkéje : A Egyesület képviseletének módja : Közgyűlés Nincs Elnök és Ügyvivő elnök önállóan A Egyesület képviselője : Elnök: Vozár Pál (7627Pécs Gesztenyés u. 30.) Ügyvivő elnök: dr. Kovács László (7627 Pécs Körmöcz u. 7.) Cészerinti besorolása : kulturális tevékenység 2/19

3 II. Bevezető ismertetés 1. Az Egyesület a Szt. 9. par. alapján egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. 2. Az Egyesület az összköltséges eljárás szerinti "A" eredménykimutatást választotta. Ez a kiegészítő melléklet úgy készült, hogy a benne foglalt adatok természetüktől függően egyeznek, megfelelnek, összhangban állnak a főkönyvi számlák, főkönyvi kivonatok, mérleg, eredménykimutatás, adóbevallások adataival, valamint az Egyesület számviteli politikájában megfogalmazottakkal. 3. Az Egyesület a számviteli alapelvek megtartásával jár el. Az Egyesület a számviteli politikáját összegszerűségében egyenletes eredmény alakulási megfontolástól, céltól vezetetten alakította ki. Számviteli politikájában rögzítette, hogy - a gazdasági események elszámolására és rögzítésére a kettős könyvvitelt és a hozzákapcsolódó analitikus nyilvántartásokat alkalmazza, - a mérleg és eredménykimutatás elkészítésének határideje a december 31.-i adatok alapján május az immateriális javak, a tárgyi eszközök mennyiségi leltárfelvételére kötelezettség van előírva, a készleteiről mennyiségi nyilvántartást vezet. - az értékcsökkenési leírás összegének a meghatározása a bruttó érték alapulvételével történik. A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásával kapcsolatos áttekintés : - az Egyesület az értékcsökkenési leírást az eszköz használatba vételének napjától számítja, - a ,- Ft értéket meg nem haladó tárgyi eszközöket az Egyesület használatba vételkor költségként elszámolja, - az értékcsökkenési kulcsok ki alakítása a számviteli törvény alapján történik, - az értékcsökkenési leírás alapjául a tárgyi eszközök ( immateriális javak ) bruttó értéke szolgál minden esetben. III. A vagyoni-, pénzügyi- helyzet átfogó jellemzése. 1. A mérleg főbb sorain bekövetkezett változások számszerűen : Eszközök ( Mérleg főösszeg 578 ezer Ft ) A tétel ( sor ) megnevezése Változások az előző évhez képest Tárgyévi Tárgyévi Növekedés Részarány adat % e Ft e Ft Csökkenés Előző évi adat e Ft e Ft A A. Befektetett eszközök B. Forgóeszközök C. Aktiv idöbeli elhatárolás Eszközök összesen 100, /19

4 Források ( Mérleg főösszeg 578 ezer Ft ) A tétel (sor) megnevezése Változások az előző évhez képest Tárgyévi Tárgyévi Növekedés Részarány adat % e Ft e Ft Csökkenés Előző évi adat e Ft e Ft A D. Saját tőke E. Céltartalék F. Kötelezettségek G. Passziv időbeli elh Források összesen A táblázat alapján a következő észrevételt tesszük : - az eszközökön belül 162 e Ft-ot a befektetett eszközök képviselte, Pécsbányai Közösségek Háza szennyvíz alapvezeték, és csapadékcsatorna átkötésének befejező munkáit tartalmazza, a forgóeszközök között 398 e Ft pénzeszköz került kimutatásra - a forrás oldalon a saját tőke 515 e Ft A vagyoni helyzet átfogó jellemzése, bemutatása Sorszám Megnevezés Számitási mód e Ft 2013 % 1 Saját tőke saját tőke ( t. évben ) ,5 változása = saját tőke ( e. évben ) Saját tőke részarány 3. Forgó eszközök aránya 4. Források aránya 5. Befekt.eszk. fedezettsége 6. Tárgyi eszköz arány saját tőke = mérleg főösszeg 578 Forgó eszközök értéke = Összes eszköz 578 Kötelezettségek = Saját tőke 515 saját tőke = befektetett eszközök 162 Tárgyi eszközök értéke = Összes eszköz ,1 71, ,9 A saját tőke 89,1 %-ot képvisel az összes forráson belül, míg a kötelezettségek aránya 0%. A Sajáttőke 317,9%-ban fedezi az Egyesület befektetett eszközeit. Az egyesület vagyonának közel 68,8%át a pénzeszközök teszik ki. 28,0 4/19

5 3. A pénzügyi, likviditási helyzet átfogó jellemzése, bemutatása Sorszám Megnevezés Számitási mód e Ft Likviditási mutató I forgóeszközök 416 fizetőképesség = rövid lej.kötelezettség 0 2 Pénzhányad Pénz + értékpapirok = rövid lej. kötelezettség - 3 Likviditási mutató II gyorslikviditás Pénzáll. + követelés = rövidlej. kötelezettség 0 4 Eladósodottság kötelezettségek = összes forrás A Egyesület rövidlejáratú kötelezettséggel napon nem rendelkezett, így a likviditási mutatók értéke nem értelmezhető. A likviditás vizsgálata így nem releváns. Az eladósodottság mértéke 0%. 4. Jövedelmezőség bemutatása: Sorszám Megnevezés Számitási mód e Ft 2013 % 1 Árbevétel arányos Adózás előtti eredmény -175 jövedelem = Nettó árbevétel+egyéb bevétel Eszköz arányos jövedelem 3 Vagyon arányos jövedelem Adózás előtti eredmény = összes eszköz 578 Adózás előtti eredmény = Saját tőke 578 A jövedelmezőségi mutatók a negatív adózás előtti eredmény miatt nem értelmezhetőek. IV. Kiegészítés a mérleghez Az Egyesület csatorna munkák kívül- további nagy értékű befektetett eszközzel nem rendelkezik. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése az Egyesületnek 2013 évben 44 e Ft értékben volt. Számlaszám Eszközök megnevezése Bruttó összeg Értékcsökkenés Nettó összeg 124 Termelő gépek, berendezések /19

6 Befektetett eszközök : A forgóeszközök összevont áttekintése A forgó eszközök között 398 e Ft pénzeszköz szerepel, ezen kívül még 11 e Ft vevői követelés, ill. adóhatósággal szembeni követelés 4 e Ft, ill. munkavállalóval szembeni követelés 3 e Ft. Aktív időbeli elhatárolások bemutatása, indoklása. Az Egyesület évi beszámolójában aktiv időbeli elhatárolást nem szerepeltet. A mérleg fő forrásainak - passziváinak - áttekintése. Az Egyesület saját tőkéje 515 e Ft értéket mutat Tőkeváltozás/eredmény Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen: Kerekített érték Kötelezettséggel az Egyesület nem rendelkezik. Passzív időbeli elhatárolások értéke 63 e Ft, mely a évben jelentkező, de a mérleg fordulónapot megelőző időszakra vonatkozó kiadásokból áll: Telefonköltség ( szla) Ft Telefonköltség ( szla) Ft Számviteli szolgáltatás ( szla) Ft V. Kiegészítések az eredménykimutatáshoz 1. A mérleg szerinti eredmény összetevőinek áttekintése Az Egyesület mérleg szerinti eredménye -175 e Ft, melyből az üzemi tevékenység nyeresége 118 e Ft, a pénzügyi műveletek eredménye 1 e Ft és a rendkívüli eredmény összege: -294 e Ft. Megnevezés Tárgy év Eft Változás eft Üzemi tevékenység eredménye Pü. - i müveletek eredménye 0 - Szokásos Egyesületi eredmény Rendkivüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség 0 0 Adózott eredmény /19

7 Mérleg szerinti eredmény Egyéb tájékoztatás A Egyesület 2 fő munkavállalót foglalkoztatott január 1 és december 31. napja között, illetve 1 főt megbízási jogviszonyban. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérköltség összesen a 3 főre e Ft volt, a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok: 752 e Ft. Az Egyesület a évhez képest közel 1,5 m Ft támogatással kevesebbet kapott a évben, ill. a működéshez kapcsolódó bevételei is közel 150 e Ft-tal alacsonyabb értékben teljesült. Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatása támogatásonkénti megbontásban Támogatási program elnevezése Működési támogatás Támogató megnevezése PMJV Önkormányzata Támogatás forrása * központi költségvetés/önkormányzati költségvetés/nemzetközi forrás/más gazdálkodó Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg Támogatás típusa visszatérítendő/vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként o Személyi o Dologi o Felhalmozási o Összesen Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása Az Egyesület munkavállalóinak bérét járulékait, rezsi, számviteli, közművelődési, telefon, szóróanyag és egyéb vásárolt szolgáltatások költségeit számolta el. (Lásd: éves szakmai beszámoló) *aláhúzással jelölni a megfelelő kifejezést Támogatási program elnevezése A Pécsbányai Művelődési Ház működési költségeire 7/19

8 Támogató megnevezése PMJV Részönkormányzat Támogatás forrása * központi költségvetés/önkormányzati költségvetés/nemzetközi forrás/más gazdálkodó Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg Támogatás típusa visszatérítendő/vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként o Személyi o Dologi o Felhalmozási o Összesen Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A Pécsbányai Közösségi Ház működésével, közművelődési tevékenységével kapcsolatos minden jellegű költség. (Lásd: éves szakmai beszámoló) *aláhúzással jelölni a megfelelő kifejezést Támogatási program elnevezése A Pécsbányai Közösségi Ház működési költségeire Támogató megnevezése Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Támogatás forrása * központi költségvetés/önkormányzati költségvetés/nemzetközi forrás/más gazdálkodó Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg Támogatás típusa visszatérítendő/vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként o Személyi o Dologi o Felhalmozási o Összesen Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A Pécsbányai Kulturális Egyesület munkavállalóinak, a megbízási szerződéssel dolgozó munkatársnak a béreire, járulékaira fordítottuk. *aláhúzással jelölni a megfelelő kifejezést 8/19

9 Támogatási program elnevezése A Pécsbányai Közösségi Ház működési és fenntartási költségeire Támogató megnevezése Támogatás forrása * központi költségvetés/önkormányzati költségvetés/nemzetközi forrás/más gazdálkodó Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg Támogatás típusa visszatérítendő/vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként o Személyi o Dologi o Felhalmozási o Összesen Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A Pécsbányai Kulturális Egyesület munkavállalóinak, a megbízási szerződéssel dolgozó munkatársnak a béreire, járulékaira fordítottuk. *aláhúzással jelölni a megfelelő kifejezést Támogatási program elnevezése Házunk tája ifjúsági tábor Támogató megnevezése Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Támogatás forrása * központi költségvetés/önkormányzati költségvetés/nemzetközi forrás/más gazdálkodó Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg Támogatás típusa visszatérítendő/vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként o Személyi o Dologi o Felhalmozási o Összesen Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A Pécsbányai Közösségi Ház által rendezett nyári ifjúsági alkotótábor költségeire Támogatási program elnevezése Bányásznap és bányász nyugdíjasok kirándulása 9/19

10 Támogató megnevezése PMJV Önkormányzat Támogatás forrása * központi költségvetés/önkormányzati költségvetés/nemzetközi forrás/más gazdálkodó Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg Támogatás típusa visszatérítendő/vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként o Személyi o Dologi o Felhalmozási o Összesen Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A Pécsbányatelepi Közösségi Ház, 2013 augusztus 31.-én 15 órai kezdettel, hagyományos Bányásznapi megemlékezést tartott. Programunk: Térzene: Fekete Gyémánt fúvószenekar fellépésével Ünnepi beszéd a Bányász szobornál Koszorúzás a temetőben Bányász relikviák kiállítás megnyitása a Közösségi Ház Kiállítóterében Bányászbál a Közösségi Ház tornatermében (Pusch Zenekar) A Bányásznap költségeihez a támogatásból az esti bál megrendezéséhez és az előzetes költségekhez (pl: meghívó küldése, reklámanyagok) járultunk hozzá. A Fekete Gyémánt fúvószenekar fellépéséért fizettünk összeget. Buszos kirándulást szervezett a Közösségi Ház, Végh Péter képviselő úr támogatásával Siklósra. A busz a költségét a képviselő úr állta. Program: Indulás Pécsbányáról a Siklósi Vár megtekintése (belépőjegy: 700.-/fő) Ebéd a siklósi Joó pincénél (pincepörkölt, borkóstoló, rétes) Ára: /fő érkezés Pécsbányára A kiránduláson részt vevőknek az ebéd árát és a belépőjegyeket kellett fizetniük. Támogatási program elnevezése Működési költségekre Támogató megnevezése PMJV Önkormányzat képviselői keret Támogatás forrása * központi költségvetés/önkormányzati költségvetés/nemzetközi forrás/más gazdálkodó Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg Támogatás típusa visszatérítendő/vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként o Személyi o Dologi o Felhalmozási 10/19

11 o Összesen Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A Pécsbányatelepi Közösségi Ház működtetéséhez a PMJV Önkormányzattal kötött Közművelődési Megállapodás (08-8/323-64/2011) alapján a Pécsbányai Kulturális Egyesületnek közművelődési szakembert kell alkalmaznia. A feladatot a Ka-Cso Bt. Vállalkozói szerződésben vállalta január 01-től. A támogatásban az ő szolgáltatásuk havi számláját számoltam el. Támogatási program elnevezése Működési költségekre Támogató megnevezése PMJV képviselői keret Támogatás forrása * központi költségvetés/önkormányzati költségvetés/nemzetközi forrás/más gazdálkodó Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg Támogatás típusa visszatérítendő/vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként o Személyi o Dologi o Felhalmozási o Összesen Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A Pécsbányatelepi Közösségi Ház működésében felmerülő bérekre, megbízási díjra és járulékra fordítottuk a támogatás jelentős részét, míg a fennmaradó részt olyan költségekre, amelyek a működéshez elengedhetetlenek, de más támogatásban nem tudtuk elszámolni, mint például TEMI tagsági díj és domain tárhely szolgáltatás. Az Egyesület által a évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Szakmai beszámoló 2013 év Január JANUÁR 24-én csütörtökön 16:00-18:30 között készítettünk közösen jelmezeket a fiatalokkal, melyeket azután fel is vettünk. JANUÁR 31-én CSÜTÖRTÖKÖN farsangi mulatságunkon az Ifjúsági Klubban 16:00-20:00 között, melynek keretében jelmezbe öltözve különféle játékokat játszottunk, felvonultunk, táncoltunk és fánkot is sütöttünk. A farsangra szeretettel vártuk 11/19

12 azokat is, akik eddig nem jártak még az Ifi-klubba, de volt kedvük velünk mókázni. Csatlakozni jelmezben lehetet! Idén is folytatódik a filmklub, melynek következő filmjét, az Életrevalók c. francia vígjátékot JANUÁR 25-én PÉNTEKEN 16:00-kor néztük meg az Ifi-klubban, és utána beszélgettünk róla. Február FEBRUÁR 02.-án szombaton kor Almási Dániel fiatal pécsbányatelepi képzőművész grafikáiból nyitottunk meg gyűjteményes kiállítást. Március Március 02.-án: A TÁMOP B-12/1 A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások című kiemelt projekt keretében a Türr István Képző és Kutató Intézet készségfelméréssel induló képzési- és munkagyakorlati lehetőséget biztosított a programra jelentkezők és a programba kerülési kritériumoknak megfelelők számára Ifi klub programjai: - március 7., csütörtök: alkotó foglalkozás volt Márkkal és Orsival.: matricafestés a bögrékre. Mindenki egyéni, névre szóló bögrét alkotott magának, így ezután mindenkinek saját, egyedi bögréje lesz a teázásoknál. - március 8., péntek: Filmklub Márkkal. Ez alkalommal az ifivezetők hoztak filmet. A film címe: Fehér tenyér. A film után szabadon beszélgettünk arról, kinek mit jelentett a film, mi jutott róla eszébe, stb. - március 14. csütörtök: Hulladékos foglakozás volt Orsival. Hulladék alapanyagokból alkottunk mindenféle izgalmasat, mint ékszert, használati tárgyat, hangszert, stb. A foglalkozáshoz fontos volt, hogy a fiatalok is hozzanak magukkal alapanyagot, melyet amúgy már kidobnának. Pl. samponos / tusfürdős / tisztítószeres flakont, tejes / gyümölcsleves dobozt, aludobozt (pl kólás), stb. - március 21., csütörtök: Alkotó foglalkozás Krisztával. Szabadfoglalkozás. - március 22., péntek: Filmklub Márkkal. - március 28., csütörtök: Hulladékos foglalkozás Orsival Március 08. án kor GOBLEIN kiállítás megnyitója. Révész Lajos emlékére, az ő munkáiból nyitottunk meg egy gyűjteményes kiállítást, ami utána egész március folyamán megtekinthető volt a Közösségi Ház Kiállítóterében nyitvatartási idő alatt. Március 8.-én kezdettel NŐNAPI BÁL A Bányász Nyugdíjas Szakszervezet Pécsbányatelepi Tagozata és a Közösségi Ház közös szervezésében Nőnapi mulatságot tartottunk, melyre az ORIGÓ ház CINKE programjának művészei meglepetés műsorral készültek. A zenét a Pusch zenekar szolgáltatta. Március kor: 2. Futóverseny a mecseki bányászok emlékére A verseny rendezője: Melitta Szabadidő Sportegyesület és a Pécsbányatelepi Közösségi Ház Időpont: március 09. (szombat) 11:00 óra Nevezés: Pécs, Pécsbányatelepi Közösségi Házzal(Gesztenyés u. 17.) Nevezési díj: 1.8 km-es távra NINCS 5 km-es távra 300 Ft A verseny célja: A hagyomány és a tradíció, valamint az egészséges életmód összekapcsolása. Rajt: Bányász emlékmű 11:00 óra Verseny távjai: 1.8 km, 5 km Verseny útvonalai: 1.8 km-es családi futás útvonala: Bányász emlékmű- Gesztenyés u.- Pécsbányatelepi út ( a szerpentinig)- szerpentin Rákos Lajos u.(balra) Pécsbányatelepi út (a kórháznál kanyarodva)- Gesztenyés u.- Bányász emlékmű. 5 km:bányász emlékmű- Gesztenyés u.- Pécsbányatelepi út ( a szerpentinig)- szerpentin- Rákos Lajos u.(balra) - Kénes út (a Komlói út előtt 50 m-nél fordul a mezőny)- Pécsbányatelepi út- Sétatér 12/19

13 u.- Zöldellő u.- Debreceni Márton u.- Gesztenyés u.- Bányász emlékmű. Cél:: Bányász emlékmű (Gesztenyés u.) Szintidők: 1.8 km-nek 30 perc 5 km-nek 60 perc Egyéb: A futóversenyen mindenki saját felelősségére indult. A célban: Mindenkit frissítő itallal vártunk. A női futókat egy szál virággal köszöntöttük. Eredményhirdetés: 12:30 órakor a Közösségi Háznál. Az eredményhirdetés után a nevezési lapok alapján különböző ajándékok kerültek kisorsolásra. Március között Takarítsuk ki Pécsbányát Végh Péter képviselő úr és a BIOKOM támogatásával szervezett a Közösségi Ház egy takarító napot, melyre minden pécsbányatelepi lakost szeretettel vártunk, aki szeretné szebbé tenni lakókörnyezetét, s rá tud erre szánni egy fél napot. Az akciót a Közösségi Ház koordinálta, zsákokat, kesztyűket a délelőtt folyamán itt lehetett vételezni. Március 30. Retro Túra A Pécs Városi Természetbarát Szövetség hagyományteremtõ szándékkal megrendezte a Retró túrát. A túrán két táv, 25, 15 és 10 km, közül lehetett választani. Lehetőséget biztosítottunk a két táv egymás utáni teljesítésére. Rajt: ig távonként változó. Pécs, Gesztenyés u. 17. Útvonal és további részletek a honlapunkon: A túrán szolgáltatásként zsíros kenyeret, üdítőt és retrós finomságokat kínáltunk, a sikeres teljesítésért kitűzőt és emléklapot adtunk a résztvevőknek A Rendezvény helyszínén RETRÓ kiállítást szerveztünk. Kértük a résztvevőket, hogy egy-két retrós emléket hozzanak magukkal a 70-es - 80-as évekből (pl: Moncsicsi, Rubik kocka, Polimer kazetta stb..), melyeket felcímkézve, névre szólóan kiállítunk. Majd a beérkezést követően, mindenki visszakapja féltve őrzött értékeit. Az első 200 fő induló, külön RETRÓ ajándékot kapott. Április április 2. kedd április 11. csüt. április 16. kedd Ifiklub 13:00-15:30 Élményfestés a kicsiknek (Kriszta) 16:00-18:00 Emberi jogi foglalkozás a nagyoknak (Ági) 15:30 Foglalkozás a költészet napja alkalmából (vers zene festés/rajzolás) (Orsi, Krisz) 15:30-16:30 Mozgásos foglalkozás gyerekeknek (4-7 évesek) 16:30-18:00 Mozgásos foglalkozás gyerekeknek (8-12 évesek) (Kriszta) Újraindult az Élményfestés 4-12 éves pécsbányai gyerekeknek. A 12 éven felüli fiataloknak április 2-án 16:00-18:00-ig emberi jogi foglalkozást tartottunk, ahol játékokon keresztül ismerkedtünk az alapvető emberi jogokkal. A Költészet Napja alkalmából az április 11-ei foglalkozásunkra mindenki elhozhatta kedvenc versét, dalszövegét, megzenésített versét, s akár kreatív írással maga is papírra vethette gondolatait. A kedvenc képekről aztán festmények, rajzok formájában megelevenedhetnek. A 4-12 éves korosztálynak korcsoportos bontással mozgásosdrámás foglalkozást indítottunk a Pécsbányai Közösségi Házban. Az első foglalkozást 2013.április 16- án kedden 15:30-16:30-ig a /19

14 április 18. csütörtök április 23. kedd április 25. csütörtök április 30. kedd 15:30 Hulladékos foglalkozás nagyoknak (Orsi) 15:30-16:30 Alkotó foglalkozás kicsiknek (4-7) 15:30-18:00 Zene/ emberi jogok nagyoknak (Kriszta) 15:30-16:30 Mozgásos foglalkozás kicsiknek (4-7) 16:30-18:00 Mozgásos foglalkozás gyerekeknek (8-12) (Kriszta) éveseknek tartottuk, 16:30-18:00- ig a 8-12 éveseknek. Folytatódik a Hulladékgyár! Orsival minden második csütörtökön elkészítheted saját kreatív termékedet hulladékból. Ha tudsz, hozz magaddal vastagfalú műanyag flakonokat és Tetrapackdobozt (üdítős és tejes doboz)! A 4-12 éveseknek olyan alkotófoglalkozásokat indítottunk a Murál Morál Mező önkénteseivel, ahol a gyerekek a szabad alkotó technikákkal (festés, rajzolás, agyagozás, stb.), és különféle kézműves technikákkal (reart, nemezelés, papírhajtogatás, stb.)találkozhatnak. Május május 01. Retró túra Egyesületünket többen megkeresték, hogy a márciusi RETRÓ túrát szívesen,utólag bejárnák, teljesítenék, mivel a télies időjárás nem tette lehetővé egyes esetekben a túrára az eljutást sem. Így tehát megrendezésre került a RETRÓ II. teljesítménytúra én a következő módosításokkal: Nem volt külön 25-ös résztáv, de lehetőség volt a maradék két táv egymás utáni teljesítésére (10km +15km = 25 km) Rajt: 15 km: ig, 10 km: ig A szolgáltatás + díjazás nem változik, de aki volt az első RETRÓ túrán idén, és másodszor is teljesíti, eltérő kitűzőt + emléklapot fog kapni. Rajt-Cél: Pécsbánya, Közösségi ház: Pécs, Gesztenyés u. 17. A túrán szolgáltatásként zsíros kenyeret, üdítőt és retrós finomságokkal kedveskedtünk május 2-5. között a Pécsi Szín-Tér Egyesület a Pécsbányai Kluturális Egyesülettel együttműködve természeti alkotótábort szerveztünk Kémesen pécsbányatelepi és kémesi fiatalok bevonásával. A tábor célja a fiatalokban természeti élmények és közös alkotótevékenység által az önmagukkal, környezetükkel és egymással való egységtudat kialakítása, melyet a helyi közösség (Kémes, Ormánság) természeti és emberi értékeinek feltárásával, helyi környezetük megismertetése által a más lakókörnyezetből érkező fiatalokkal való eszmecsere által érünk el. A program hozzájárult a hátrányos helyzetű fiatalok szocializációjának, készségeik-és képességeik fejlesztésének előmozdításához, egyéni világuk kitágításához a számukra ismeretlen és új kihívásokat jelentő közegben való tapasztalatszerzéssel. Az alkotómunka eredményeképpen a fiatalok létrehoztak a helyi iskola külső falán egy 10 m2-es hulladékmozaikot és köztéren elhelyezhető nagyméretű papírmasé szobrokat május kor Az első alkalommal lemaradóknak ismételt alkalom! Türr István Képző és Kutató Intézet készségfelméréssel induló képzési- és munkagyakorlati lehetőséget biztosít a programra jelentkezők és a programba kerülési kritériumoknak megfelelők számára az egész országban. Amit ad a program: 1. Alapkompetenciák fejlesztése. 2. Foglalkoztathatóságot elősegítő szakmai képzések. 14/19

15 3. Segítség a mindennapi problémák megoldásában. 4. Megélhetési támogatás és egyéb juttatások nyújtása a képzések idejére május : Bűnmegelőzési előadás A BMRFK Bűnmegelőzési Osztálya felajánlott egy tájékoztatási fórumot, amely kimondottan az idős emberek sérelmére elkövetett bűncselekmények kivédéséről, megelőzéséről szól. Az előadás kisfilmek vetítésével, gyakorlati tanácsokkal próbál a közbiztonság kérdéseire válaszokat találni. Előadő: Selényi Miklósné r.alezredes Június június Lakossági Fórum A meghívott vendég: Moór Eszter a Népjóléti és Sportbizottság Elnöke. Az Elnök asszony tartott egy tájékoztatást-beszámolót a hatáskörébe tartozó és a városrészt érintő ügyekről, tájékoztatta a pécsbányaiakat a segélyezések, önkormányzati lakások és közmunka témákban elért eddigi eredményekről, s a további tervekről. Utána egy interaktív beszélgetésre volt lehetőségünk, melyben felvethette mindenki az őt foglalkoztató problémák kapcsán kéréseit. Ezt előzetesen írásban is megtehette június 22.-én 13 órai kezdettel, Pécsbányatelepi juniális rendezvényt tartott. Programunk: -pincepörkölt főzés (a bogrács mellett önkormányzati képviselőnk Végh Péter) - cigánytánc bemutató -gyermek játszóház, légvár, arcfestés, -fotó kiállítás megnyitó Laufer László (Dunántúli Napló munkatársának) fotóiból -rocky bemutató -lábtengó, csocsó bajnokság -utcabál Ifi-klub nyári programjai A Pécsi Szín-Tér Egyesület Légy szerencséd kovácsa! című projektjén belül két új ifjúsági program indult a pécsbányai Közösségi Házban: -fociedzések: minden szerdán 16:00-18:00-ig, melyre éves pécsbányai fiatalok jelentkezhettek (lányok is!!). Az edzéseket a nagy füves pályán Kiss Tibor, az FTC egykori ifjúsági válogatottja tartja. Jelentkezni Pécsi Balázsnál vagy Katona Krisztánál lehetettszemélyesen vagy a es telefonszámon. Júniusi időpontok: jún.5.,12.,19.,26. -autentikus cigány zenei foglalkozásokat: minden csütörtökön 16:00-18:00 az Ifiklubban, melyre nemcsak a fiatalokat, hanem minden pécsbányai érdeklődőt szívesen látunk. A foglalkozásokon Balogh János (Pici) tanítja a gyerekeket gitározni, énekelni, a táncokat, pedig a fiatalok vezetésével tanuljuk. Júniusi időpontok: jún.6.,13.,20.,27. -A Murál Morál Mező önkéntesei havonta egyszer gyalogtúrát szerveznek a pécsbányai gyerekeknek, melyre első alkalommal 2013.június 16-án vasárnap került sor. Ez alkalommal Pécsbányáról a Tubesre kirándultunk a TV-torony érintésével. 11:00-kor gyülekeztünk a Kultúrháznál, és 18 óra körül érkeztünk haza helyi járattal. Augusztus augusztus között a Pécsbányai Közösségi Házban nyári alkotótábort szervezett a Pécsi Szín-Tér Egyesület, 25 fő év közti pécsbányai gyerek és fiatal bevonásával. A tábor ideje alatt augusztus 17-én szombaton 20 órai kezdettel a Közösségi Ház egyik falára szabadtéri filmvetítést tartottunk, melyre minden pécsbányai lakost szeretettel vártunk. A táborban kemencét, kerti bútorokat és színházi performanszot készítettünk, melyeket 2013.augusztus 20-án délután 15 órakor mutattuk be a pécsbányai lakóknak és minden érdeklődőnek, közösen ünnepelve az alkotókat. A program az Európai Unió Fiatalok Lendületben Programja, a Norvég Civil Alap és a Nemzeti Családügyi-és Szociális Intézet támogatásával valósult meg. Augusztus 31: Bányásznap A Pécsbányatelepi Közösségi Ház, 2013 augusztus 31.-én 15 órai kezdettel, Bányásznapi megemlékezést tartott. Programunk: 15/19

16 14.30 Térzene: Fekete Gyémánt fúvószenekar fellépésével Ünnepi beszéd a Bányász szobornál Koszorúzás a temetőben Bányász relikviák kiállítás megnyitása a Közösségi Ház Kiállítóterében Bányászbál a Közösségi Ház tornatermében (Pusch Zenekar) Október Október 03.-án: Siklósi kirándulás a bányásznyugdíjasoknak Buszos kirándulást szerveztünk Végh Péter képviselő úr támogatásával Siklósra. A program: Indulás Pécsbányáról a Siklósi Vár megtekintése (belépőjegy: 700.-/fő) Ebéd a siklósi Joó pincénél (pincepörkölt, borkóstoló, rétes) Ára: /fő érkezés Pécsbányára A busz a költségét a képviselő úr állta. A kiránduláson részt vevőknek az ebéd árát és a belépőjegyeket kellett fizetniük. Október Gesztenyési közösségi park A Borostyán Egyesület idén sikeresen pályázott a PMJV Önkormányzat által kiírt LÉPJ-Légy Pécs Jövője pályázaton. Az elnyert támogatásból Pécsbányatelep templomának kertjét szeretné megújítani, mindannyiunk közös használatára, örömére. Ehhez kérte a Közösségi Ház és minden telepi lakos segítségét az alább felsorolt időpontokban. A közösségi munkára jelentkezőket a Közösségi Házban személyesen Vozár Pálnál, vagy telefonon a 30/ os számon vártuk. A munka időpontjai várhatóan: október , és október Pár órányi közös munka sokat segített abban, hogy Pécsbányatelep egyre szebb, élhetőbb legyen. Október 12.-én szombaton, órai kezdettel A Pécsbányatelepi Közösségi Házban SZÜRETI BÁL zenés, táncos társasági estet rendeztünk. Mottónk: Megérett a Mecsek leve, Van-e íze, van-e heve? Lássuk mire indít a teste, Ezért van ez az este. A hangulatfelelős: Hegedűs-Major duó volt. November November 16.-án A Pécsbányatelepi Közösségi Ház szervezésében ünnepséget tartottunk 1956 hőseinek emlékére A program: 14:00 Koszorúzás Málics Ottó 56 - os mártír sírjánál Helyszín: Pécsbányatelep temető 15:00 A mecseki láthatatlanok Bacskó Tünde színművész műsora, majd kötetlen beszélgetés keretében oszthatta meg mindenki saját és családja forradalmi emlékeit. Helyszín: a Pécsbányatelepi Közösségi Ház Klub-könyvtára December Szt. Borbála napi hangverseny december 01.-én órakor, a pécsbányatelepi templomban. Fellépők: Kuti Ágnes szoprán Huszics Ibolya - zongora Szamosi Szabolcs orgona Solymosi Péter trombita Mátyás Tibor trombita és a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola trombita tanszaka és rézfúvós kvintettje Műsoron: Alessandro Scarlatti: Rompe Sprezza G. F. Handel: Őrizz meg, nagy Istenünk Ch. Gounod: Parce Domine Joseph Haydn C-dur Concerto II. A hangversenyt követően vendégül láttuk a hallgatóságot a Pécsbányatelepi Közösségi Házban. Fő támogatónk Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata volt. 16/19

17 2013. december 08. vasárnap MIKULÁS TÚRA A túra rendezői:melitta Szabadidő Sportegyesület és a Pécsbányai Kulturális Egyesület Nevezés: óra között: Pécs, Pécsbányatelepi Közösségi Házban (Gesztenyés u. 17.) A túra célja: A túrázás népszerűsítése. Családok kirándulási lehetőségének bővítése. Rajt: Pécsbányatelepi Közösségi Háztól között folyamatosan. A túra rövid távja: 4 km. Szintkülönbség: 260 méter Útvonala: Pécsbányatelepi Közösségi Ház Ezer éves fa Gesztenyés Tripamer fa Andor forrás- Fehérkúti kulcsosház Gesztenyés - Pécsbányatelepi Közösségi Ház Szintidő: 3,5 óra Cél: Pécsbányatelepi Közösségi Ház A túra hosszabb távja: 12 km. Szintkülönbség 320 méter Útvonala: Pécsbányatelepi Közösségi Ház Ezer éves fa Gesztenyés Tripamer fa Petnyák völgy Nagy-Mély völgy Rábai fa - Fehérkúti kulcsosház Gesztenyés - Pécsbányatelepi Közösségi Ház Szintidő: 4 óra Cél: Pécsbányatelepi Közösségi Ház Egyéb: Az útvonalról térképet adunk, de hasznos lehet, ha hozol magaddal Mecsek térképet. A célban kemencében sült lepénnyel és forró punccsal vártuk a beérkező túrázókat. December 18.-án a Sétatér utcai Tagóvodával közösen karácsonyváró ünnepséget tartottunk, melyre nem csak az óvodások és családjuk, de az egész településrész hivatalos volt. A Közösségi Ház szerezte be a fenyőfát, gondoskodott a dekorációról, míg a műsort az Óvoda állította össze. Fellépett egy Bábcsoport is, akik ingyen vállalták a karácsonyi műsoruk színre vitelét. December 19.-én a Közösségi Ház Ifi Klubja gondoskodott a karácsonyváró hangulatról. Egy ragyogóan sikerült színi produkcióval álltak elő, melyben hagyományos roma kulturális gyökerű témát dolgoztak fel. Állandó programjaink: Ifjúsági klub: szerda Csütörtök Nyugdíjas klub: csütörtök Könyvtár hétfő-péntek Német tanfolyam kedd csütörtök Tornaterem: hétfő : Aerobic kedd: Asztalitenisz akrobatikus rock&roll szerda: asztalitenisz Pilates csütörtök: Asztalitenisz akrobatikus rock&roll péntek: aerobic Éves tevékenységünk fotódokumentációja megtekinthető a : Galéria oldalán. Az Egyesület által végzett közhasznú tevékenységek, a tevékenységek fő célcsoportjainak és eredményeinek bemutatása 1) Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A Pécsbányai Kulturális Egyesület 2013-ban csak alapcél szerinti közhasznú tevékenységet végzett, ami a fenti szakmai beszámolóban kifejtésre került. 2) Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) Közhasznú tevékenység megnevezése A Pécsbányatelepi Közösségi Ház működtetése közművelődési 17/19

18 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely feladatellátás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 77. -ban kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2002. (02.15.) számú Rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amely a 4 (1) bek. a./-f./, valamint a (3) bek. b./-d./ pontjai alatt határozza meg a Feladatátadó által kötelezően ellátandó helyi önkormányzati közművelődési feladatokat. 1. A Feladatátadó a Rendelet 4. (1) bekezdésében felsorolt közművelődési feladatok közül az a./ c./ d./ e./ és g./ pontokban írt feladatok : - az iskolarendszeren kívüli képzések, munkaerőpiaci képzések, a felnőttoktatás egyes formáinak intézményesülését a közművelődés feladatrendszerében, - a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak feltárása, megismertetése a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, - az egyetemes, a nemzeti és más kisebbségi kultúra megismertetése tárgyi és szellemi értékeinek gyarapítása, az ünnepek kultúrájának gondozása, különös tekintettel a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német, ruszin, ukrán és a szerb nemzetiségi kultúrára, - az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének és - a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése Közhasznú tevékenység célcsoportja Közhasznú tevékenységben részesülők létszáma A pécsbányatelepi lakosok 2319 fő 18/19

19 Közhasznú tevékenység főbb eredményei A Pécsbányai Kulturális Egyesület működteti a helyi Közösségi Házat, a pécsbányatelepi lakosságnak folyamatosan biztosítva a közművelődés lehetőségét. Pécs, február /19

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. március Irinyi farsang Fotók: Szekeres Péter 2014. március 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár február havi programja Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Tár

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. ÁPRILIS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 170,- FT Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton 2012.március 30-án bonyolította le a hercegkúti Gyöngyszem

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 1.) A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 2011. évi számviteli beszámolója és mellékletei Mérleg Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.09 17:40:31 Szervezet neve: Gyermekváros Egyesület Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 2 9 Település: Debrecen Közterület neve: Berek Közterület

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

2. oldal 2015. május. Költészet napja. Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

2. oldal 2015. május. Költészet napja. Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2. oldal 2015. május Költészet napja Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2015. május 3. oldal Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja 2015. május 10-től 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT A GYAKORLAT SORÁN MEGISMERT IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG SAJÁTOSSÁGAI, FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Konzulens: Szebeni Rita Készítette:

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója és vezetőségi jelentése

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója és vezetőségi jelentése A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója és vezetőségi jelentése a 2013. december 31-én végződő gazdasági évre a Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY VELENCEI HÍRADÓ A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Virágos Velence Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki részt kíván venni városunk virágosításában május -én, szombaton 9 órára! (Cikk a 0. oldalon.) 8.

Részletesebben

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. A KEZDETEK III. KLUBKÖNYVTÁR (1968-1997) IV. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. FEBRUÁR HÓ, 14. ÉVFOLYAM 2 SZÁM ÁRA: 200,- FT Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése A Bodrogolaszi

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben