Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2013.évi ( ) egyszerűsített éves beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2013.évi (2013.01.01-2013.12.31) egyszerűsített éves beszámolójához"

Átírás

1 Pécsbányai Kulturális Egyesület 7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. Bírósági bejegyzési szám: 13.PK /2011 Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2013.évi ( ) egyszerűsített éves beszámolójához Komló, február 25.. Vozár Pál elnök A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 1/19

2 I. Általános rész Az Egyesület alapításának időpontja : 2011.július 20. A Egyesület neve : Az Egyesület rövidített cégneve : Pécsbányai Kulturális Egyesület PBK Egyesület (közhasznú szervezet) Adószám : A Egyesület székhelye : 7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. Az Egyesület működésének időtartama : határozatlan Az Egyesület legfőbb szerve: Az Egyesület törzstőkéje : A Egyesület képviseletének módja : Közgyűlés Nincs Elnök és Ügyvivő elnök önállóan A Egyesület képviselője : Elnök: Vozár Pál (7627Pécs Gesztenyés u. 30.) Ügyvivő elnök: dr. Kovács László (7627 Pécs Körmöcz u. 7.) Cészerinti besorolása : kulturális tevékenység 2/19

3 II. Bevezető ismertetés 1. Az Egyesület a Szt. 9. par. alapján egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. 2. Az Egyesület az összköltséges eljárás szerinti "A" eredménykimutatást választotta. Ez a kiegészítő melléklet úgy készült, hogy a benne foglalt adatok természetüktől függően egyeznek, megfelelnek, összhangban állnak a főkönyvi számlák, főkönyvi kivonatok, mérleg, eredménykimutatás, adóbevallások adataival, valamint az Egyesület számviteli politikájában megfogalmazottakkal. 3. Az Egyesület a számviteli alapelvek megtartásával jár el. Az Egyesület a számviteli politikáját összegszerűségében egyenletes eredmény alakulási megfontolástól, céltól vezetetten alakította ki. Számviteli politikájában rögzítette, hogy - a gazdasági események elszámolására és rögzítésére a kettős könyvvitelt és a hozzákapcsolódó analitikus nyilvántartásokat alkalmazza, - a mérleg és eredménykimutatás elkészítésének határideje a december 31.-i adatok alapján május az immateriális javak, a tárgyi eszközök mennyiségi leltárfelvételére kötelezettség van előírva, a készleteiről mennyiségi nyilvántartást vezet. - az értékcsökkenési leírás összegének a meghatározása a bruttó érték alapulvételével történik. A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásával kapcsolatos áttekintés : - az Egyesület az értékcsökkenési leírást az eszköz használatba vételének napjától számítja, - a ,- Ft értéket meg nem haladó tárgyi eszközöket az Egyesület használatba vételkor költségként elszámolja, - az értékcsökkenési kulcsok ki alakítása a számviteli törvény alapján történik, - az értékcsökkenési leírás alapjául a tárgyi eszközök ( immateriális javak ) bruttó értéke szolgál minden esetben. III. A vagyoni-, pénzügyi- helyzet átfogó jellemzése. 1. A mérleg főbb sorain bekövetkezett változások számszerűen : Eszközök ( Mérleg főösszeg 578 ezer Ft ) A tétel ( sor ) megnevezése Változások az előző évhez képest Tárgyévi Tárgyévi Növekedés Részarány adat % e Ft e Ft Csökkenés Előző évi adat e Ft e Ft A A. Befektetett eszközök B. Forgóeszközök C. Aktiv idöbeli elhatárolás Eszközök összesen 100, /19

4 Források ( Mérleg főösszeg 578 ezer Ft ) A tétel (sor) megnevezése Változások az előző évhez képest Tárgyévi Tárgyévi Növekedés Részarány adat % e Ft e Ft Csökkenés Előző évi adat e Ft e Ft A D. Saját tőke E. Céltartalék F. Kötelezettségek G. Passziv időbeli elh Források összesen A táblázat alapján a következő észrevételt tesszük : - az eszközökön belül 162 e Ft-ot a befektetett eszközök képviselte, Pécsbányai Közösségek Háza szennyvíz alapvezeték, és csapadékcsatorna átkötésének befejező munkáit tartalmazza, a forgóeszközök között 398 e Ft pénzeszköz került kimutatásra - a forrás oldalon a saját tőke 515 e Ft A vagyoni helyzet átfogó jellemzése, bemutatása Sorszám Megnevezés Számitási mód e Ft 2013 % 1 Saját tőke saját tőke ( t. évben ) ,5 változása = saját tőke ( e. évben ) Saját tőke részarány 3. Forgó eszközök aránya 4. Források aránya 5. Befekt.eszk. fedezettsége 6. Tárgyi eszköz arány saját tőke = mérleg főösszeg 578 Forgó eszközök értéke = Összes eszköz 578 Kötelezettségek = Saját tőke 515 saját tőke = befektetett eszközök 162 Tárgyi eszközök értéke = Összes eszköz ,1 71, ,9 A saját tőke 89,1 %-ot képvisel az összes forráson belül, míg a kötelezettségek aránya 0%. A Sajáttőke 317,9%-ban fedezi az Egyesület befektetett eszközeit. Az egyesület vagyonának közel 68,8%át a pénzeszközök teszik ki. 28,0 4/19

5 3. A pénzügyi, likviditási helyzet átfogó jellemzése, bemutatása Sorszám Megnevezés Számitási mód e Ft Likviditási mutató I forgóeszközök 416 fizetőképesség = rövid lej.kötelezettség 0 2 Pénzhányad Pénz + értékpapirok = rövid lej. kötelezettség - 3 Likviditási mutató II gyorslikviditás Pénzáll. + követelés = rövidlej. kötelezettség 0 4 Eladósodottság kötelezettségek = összes forrás A Egyesület rövidlejáratú kötelezettséggel napon nem rendelkezett, így a likviditási mutatók értéke nem értelmezhető. A likviditás vizsgálata így nem releváns. Az eladósodottság mértéke 0%. 4. Jövedelmezőség bemutatása: Sorszám Megnevezés Számitási mód e Ft 2013 % 1 Árbevétel arányos Adózás előtti eredmény -175 jövedelem = Nettó árbevétel+egyéb bevétel Eszköz arányos jövedelem 3 Vagyon arányos jövedelem Adózás előtti eredmény = összes eszköz 578 Adózás előtti eredmény = Saját tőke 578 A jövedelmezőségi mutatók a negatív adózás előtti eredmény miatt nem értelmezhetőek. IV. Kiegészítés a mérleghez Az Egyesület csatorna munkák kívül- további nagy értékű befektetett eszközzel nem rendelkezik. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése az Egyesületnek 2013 évben 44 e Ft értékben volt. Számlaszám Eszközök megnevezése Bruttó összeg Értékcsökkenés Nettó összeg 124 Termelő gépek, berendezések /19

6 Befektetett eszközök : A forgóeszközök összevont áttekintése A forgó eszközök között 398 e Ft pénzeszköz szerepel, ezen kívül még 11 e Ft vevői követelés, ill. adóhatósággal szembeni követelés 4 e Ft, ill. munkavállalóval szembeni követelés 3 e Ft. Aktív időbeli elhatárolások bemutatása, indoklása. Az Egyesület évi beszámolójában aktiv időbeli elhatárolást nem szerepeltet. A mérleg fő forrásainak - passziváinak - áttekintése. Az Egyesület saját tőkéje 515 e Ft értéket mutat Tőkeváltozás/eredmény Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen: Kerekített érték Kötelezettséggel az Egyesület nem rendelkezik. Passzív időbeli elhatárolások értéke 63 e Ft, mely a évben jelentkező, de a mérleg fordulónapot megelőző időszakra vonatkozó kiadásokból áll: Telefonköltség ( szla) Ft Telefonköltség ( szla) Ft Számviteli szolgáltatás ( szla) Ft V. Kiegészítések az eredménykimutatáshoz 1. A mérleg szerinti eredmény összetevőinek áttekintése Az Egyesület mérleg szerinti eredménye -175 e Ft, melyből az üzemi tevékenység nyeresége 118 e Ft, a pénzügyi műveletek eredménye 1 e Ft és a rendkívüli eredmény összege: -294 e Ft. Megnevezés Tárgy év Eft Változás eft Üzemi tevékenység eredménye Pü. - i müveletek eredménye 0 - Szokásos Egyesületi eredmény Rendkivüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség 0 0 Adózott eredmény /19

7 Mérleg szerinti eredmény Egyéb tájékoztatás A Egyesület 2 fő munkavállalót foglalkoztatott január 1 és december 31. napja között, illetve 1 főt megbízási jogviszonyban. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérköltség összesen a 3 főre e Ft volt, a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok: 752 e Ft. Az Egyesület a évhez képest közel 1,5 m Ft támogatással kevesebbet kapott a évben, ill. a működéshez kapcsolódó bevételei is közel 150 e Ft-tal alacsonyabb értékben teljesült. Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatása támogatásonkénti megbontásban Támogatási program elnevezése Működési támogatás Támogató megnevezése PMJV Önkormányzata Támogatás forrása * központi költségvetés/önkormányzati költségvetés/nemzetközi forrás/más gazdálkodó Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg Támogatás típusa visszatérítendő/vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként o Személyi o Dologi o Felhalmozási o Összesen Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása Az Egyesület munkavállalóinak bérét járulékait, rezsi, számviteli, közművelődési, telefon, szóróanyag és egyéb vásárolt szolgáltatások költségeit számolta el. (Lásd: éves szakmai beszámoló) *aláhúzással jelölni a megfelelő kifejezést Támogatási program elnevezése A Pécsbányai Művelődési Ház működési költségeire 7/19

8 Támogató megnevezése PMJV Részönkormányzat Támogatás forrása * központi költségvetés/önkormányzati költségvetés/nemzetközi forrás/más gazdálkodó Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg Támogatás típusa visszatérítendő/vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként o Személyi o Dologi o Felhalmozási o Összesen Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A Pécsbányai Közösségi Ház működésével, közművelődési tevékenységével kapcsolatos minden jellegű költség. (Lásd: éves szakmai beszámoló) *aláhúzással jelölni a megfelelő kifejezést Támogatási program elnevezése A Pécsbányai Közösségi Ház működési költségeire Támogató megnevezése Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Támogatás forrása * központi költségvetés/önkormányzati költségvetés/nemzetközi forrás/más gazdálkodó Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg Támogatás típusa visszatérítendő/vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként o Személyi o Dologi o Felhalmozási o Összesen Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A Pécsbányai Kulturális Egyesület munkavállalóinak, a megbízási szerződéssel dolgozó munkatársnak a béreire, járulékaira fordítottuk. *aláhúzással jelölni a megfelelő kifejezést 8/19

9 Támogatási program elnevezése A Pécsbányai Közösségi Ház működési és fenntartási költségeire Támogató megnevezése Támogatás forrása * központi költségvetés/önkormányzati költségvetés/nemzetközi forrás/más gazdálkodó Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg Támogatás típusa visszatérítendő/vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként o Személyi o Dologi o Felhalmozási o Összesen Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A Pécsbányai Kulturális Egyesület munkavállalóinak, a megbízási szerződéssel dolgozó munkatársnak a béreire, járulékaira fordítottuk. *aláhúzással jelölni a megfelelő kifejezést Támogatási program elnevezése Házunk tája ifjúsági tábor Támogató megnevezése Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Támogatás forrása * központi költségvetés/önkormányzati költségvetés/nemzetközi forrás/más gazdálkodó Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg Támogatás típusa visszatérítendő/vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként o Személyi o Dologi o Felhalmozási o Összesen Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A Pécsbányai Közösségi Ház által rendezett nyári ifjúsági alkotótábor költségeire Támogatási program elnevezése Bányásznap és bányász nyugdíjasok kirándulása 9/19

10 Támogató megnevezése PMJV Önkormányzat Támogatás forrása * központi költségvetés/önkormányzati költségvetés/nemzetközi forrás/más gazdálkodó Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg Támogatás típusa visszatérítendő/vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként o Személyi o Dologi o Felhalmozási o Összesen Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A Pécsbányatelepi Közösségi Ház, 2013 augusztus 31.-én 15 órai kezdettel, hagyományos Bányásznapi megemlékezést tartott. Programunk: Térzene: Fekete Gyémánt fúvószenekar fellépésével Ünnepi beszéd a Bányász szobornál Koszorúzás a temetőben Bányász relikviák kiállítás megnyitása a Közösségi Ház Kiállítóterében Bányászbál a Közösségi Ház tornatermében (Pusch Zenekar) A Bányásznap költségeihez a támogatásból az esti bál megrendezéséhez és az előzetes költségekhez (pl: meghívó küldése, reklámanyagok) járultunk hozzá. A Fekete Gyémánt fúvószenekar fellépéséért fizettünk összeget. Buszos kirándulást szervezett a Közösségi Ház, Végh Péter képviselő úr támogatásával Siklósra. A busz a költségét a képviselő úr állta. Program: Indulás Pécsbányáról a Siklósi Vár megtekintése (belépőjegy: 700.-/fő) Ebéd a siklósi Joó pincénél (pincepörkölt, borkóstoló, rétes) Ára: /fő érkezés Pécsbányára A kiránduláson részt vevőknek az ebéd árát és a belépőjegyeket kellett fizetniük. Támogatási program elnevezése Működési költségekre Támogató megnevezése PMJV Önkormányzat képviselői keret Támogatás forrása * központi költségvetés/önkormányzati költségvetés/nemzetközi forrás/más gazdálkodó Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg Támogatás típusa visszatérítendő/vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként o Személyi o Dologi o Felhalmozási 10/19

11 o Összesen Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A Pécsbányatelepi Közösségi Ház működtetéséhez a PMJV Önkormányzattal kötött Közművelődési Megállapodás (08-8/323-64/2011) alapján a Pécsbányai Kulturális Egyesületnek közművelődési szakembert kell alkalmaznia. A feladatot a Ka-Cso Bt. Vállalkozói szerződésben vállalta január 01-től. A támogatásban az ő szolgáltatásuk havi számláját számoltam el. Támogatási program elnevezése Működési költségekre Támogató megnevezése PMJV képviselői keret Támogatás forrása * központi költségvetés/önkormányzati költségvetés/nemzetközi forrás/más gazdálkodó Támogatás időtartama Támogatás összege o ebből a tárgyévre jutó összeg o tárgyévben felhasznált összeg o tárgyévben folyósított összeg Támogatás típusa visszatérítendő/vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként o Személyi o Dologi o Felhalmozási o Összesen Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A Pécsbányatelepi Közösségi Ház működésében felmerülő bérekre, megbízási díjra és járulékra fordítottuk a támogatás jelentős részét, míg a fennmaradó részt olyan költségekre, amelyek a működéshez elengedhetetlenek, de más támogatásban nem tudtuk elszámolni, mint például TEMI tagsági díj és domain tárhely szolgáltatás. Az Egyesület által a évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Szakmai beszámoló 2013 év Január JANUÁR 24-én csütörtökön 16:00-18:30 között készítettünk közösen jelmezeket a fiatalokkal, melyeket azután fel is vettünk. JANUÁR 31-én CSÜTÖRTÖKÖN farsangi mulatságunkon az Ifjúsági Klubban 16:00-20:00 között, melynek keretében jelmezbe öltözve különféle játékokat játszottunk, felvonultunk, táncoltunk és fánkot is sütöttünk. A farsangra szeretettel vártuk 11/19

12 azokat is, akik eddig nem jártak még az Ifi-klubba, de volt kedvük velünk mókázni. Csatlakozni jelmezben lehetet! Idén is folytatódik a filmklub, melynek következő filmjét, az Életrevalók c. francia vígjátékot JANUÁR 25-én PÉNTEKEN 16:00-kor néztük meg az Ifi-klubban, és utána beszélgettünk róla. Február FEBRUÁR 02.-án szombaton kor Almási Dániel fiatal pécsbányatelepi képzőművész grafikáiból nyitottunk meg gyűjteményes kiállítást. Március Március 02.-án: A TÁMOP B-12/1 A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások című kiemelt projekt keretében a Türr István Képző és Kutató Intézet készségfelméréssel induló képzési- és munkagyakorlati lehetőséget biztosított a programra jelentkezők és a programba kerülési kritériumoknak megfelelők számára Ifi klub programjai: - március 7., csütörtök: alkotó foglalkozás volt Márkkal és Orsival.: matricafestés a bögrékre. Mindenki egyéni, névre szóló bögrét alkotott magának, így ezután mindenkinek saját, egyedi bögréje lesz a teázásoknál. - március 8., péntek: Filmklub Márkkal. Ez alkalommal az ifivezetők hoztak filmet. A film címe: Fehér tenyér. A film után szabadon beszélgettünk arról, kinek mit jelentett a film, mi jutott róla eszébe, stb. - március 14. csütörtök: Hulladékos foglakozás volt Orsival. Hulladék alapanyagokból alkottunk mindenféle izgalmasat, mint ékszert, használati tárgyat, hangszert, stb. A foglalkozáshoz fontos volt, hogy a fiatalok is hozzanak magukkal alapanyagot, melyet amúgy már kidobnának. Pl. samponos / tusfürdős / tisztítószeres flakont, tejes / gyümölcsleves dobozt, aludobozt (pl kólás), stb. - március 21., csütörtök: Alkotó foglalkozás Krisztával. Szabadfoglalkozás. - március 22., péntek: Filmklub Márkkal. - március 28., csütörtök: Hulladékos foglalkozás Orsival Március 08. án kor GOBLEIN kiállítás megnyitója. Révész Lajos emlékére, az ő munkáiból nyitottunk meg egy gyűjteményes kiállítást, ami utána egész március folyamán megtekinthető volt a Közösségi Ház Kiállítóterében nyitvatartási idő alatt. Március 8.-én kezdettel NŐNAPI BÁL A Bányász Nyugdíjas Szakszervezet Pécsbányatelepi Tagozata és a Közösségi Ház közös szervezésében Nőnapi mulatságot tartottunk, melyre az ORIGÓ ház CINKE programjának művészei meglepetés műsorral készültek. A zenét a Pusch zenekar szolgáltatta. Március kor: 2. Futóverseny a mecseki bányászok emlékére A verseny rendezője: Melitta Szabadidő Sportegyesület és a Pécsbányatelepi Közösségi Ház Időpont: március 09. (szombat) 11:00 óra Nevezés: Pécs, Pécsbányatelepi Közösségi Házzal(Gesztenyés u. 17.) Nevezési díj: 1.8 km-es távra NINCS 5 km-es távra 300 Ft A verseny célja: A hagyomány és a tradíció, valamint az egészséges életmód összekapcsolása. Rajt: Bányász emlékmű 11:00 óra Verseny távjai: 1.8 km, 5 km Verseny útvonalai: 1.8 km-es családi futás útvonala: Bányász emlékmű- Gesztenyés u.- Pécsbányatelepi út ( a szerpentinig)- szerpentin Rákos Lajos u.(balra) Pécsbányatelepi út (a kórháznál kanyarodva)- Gesztenyés u.- Bányász emlékmű. 5 km:bányász emlékmű- Gesztenyés u.- Pécsbányatelepi út ( a szerpentinig)- szerpentin- Rákos Lajos u.(balra) - Kénes út (a Komlói út előtt 50 m-nél fordul a mezőny)- Pécsbányatelepi út- Sétatér 12/19

13 u.- Zöldellő u.- Debreceni Márton u.- Gesztenyés u.- Bányász emlékmű. Cél:: Bányász emlékmű (Gesztenyés u.) Szintidők: 1.8 km-nek 30 perc 5 km-nek 60 perc Egyéb: A futóversenyen mindenki saját felelősségére indult. A célban: Mindenkit frissítő itallal vártunk. A női futókat egy szál virággal köszöntöttük. Eredményhirdetés: 12:30 órakor a Közösségi Háznál. Az eredményhirdetés után a nevezési lapok alapján különböző ajándékok kerültek kisorsolásra. Március között Takarítsuk ki Pécsbányát Végh Péter képviselő úr és a BIOKOM támogatásával szervezett a Közösségi Ház egy takarító napot, melyre minden pécsbányatelepi lakost szeretettel vártunk, aki szeretné szebbé tenni lakókörnyezetét, s rá tud erre szánni egy fél napot. Az akciót a Közösségi Ház koordinálta, zsákokat, kesztyűket a délelőtt folyamán itt lehetett vételezni. Március 30. Retro Túra A Pécs Városi Természetbarát Szövetség hagyományteremtõ szándékkal megrendezte a Retró túrát. A túrán két táv, 25, 15 és 10 km, közül lehetett választani. Lehetőséget biztosítottunk a két táv egymás utáni teljesítésére. Rajt: ig távonként változó. Pécs, Gesztenyés u. 17. Útvonal és további részletek a honlapunkon: A túrán szolgáltatásként zsíros kenyeret, üdítőt és retrós finomságokat kínáltunk, a sikeres teljesítésért kitűzőt és emléklapot adtunk a résztvevőknek A Rendezvény helyszínén RETRÓ kiállítást szerveztünk. Kértük a résztvevőket, hogy egy-két retrós emléket hozzanak magukkal a 70-es - 80-as évekből (pl: Moncsicsi, Rubik kocka, Polimer kazetta stb..), melyeket felcímkézve, névre szólóan kiállítunk. Majd a beérkezést követően, mindenki visszakapja féltve őrzött értékeit. Az első 200 fő induló, külön RETRÓ ajándékot kapott. Április április 2. kedd április 11. csüt. április 16. kedd Ifiklub 13:00-15:30 Élményfestés a kicsiknek (Kriszta) 16:00-18:00 Emberi jogi foglalkozás a nagyoknak (Ági) 15:30 Foglalkozás a költészet napja alkalmából (vers zene festés/rajzolás) (Orsi, Krisz) 15:30-16:30 Mozgásos foglalkozás gyerekeknek (4-7 évesek) 16:30-18:00 Mozgásos foglalkozás gyerekeknek (8-12 évesek) (Kriszta) Újraindult az Élményfestés 4-12 éves pécsbányai gyerekeknek. A 12 éven felüli fiataloknak április 2-án 16:00-18:00-ig emberi jogi foglalkozást tartottunk, ahol játékokon keresztül ismerkedtünk az alapvető emberi jogokkal. A Költészet Napja alkalmából az április 11-ei foglalkozásunkra mindenki elhozhatta kedvenc versét, dalszövegét, megzenésített versét, s akár kreatív írással maga is papírra vethette gondolatait. A kedvenc képekről aztán festmények, rajzok formájában megelevenedhetnek. A 4-12 éves korosztálynak korcsoportos bontással mozgásosdrámás foglalkozást indítottunk a Pécsbányai Közösségi Házban. Az első foglalkozást 2013.április 16- án kedden 15:30-16:30-ig a /19

14 április 18. csütörtök április 23. kedd április 25. csütörtök április 30. kedd 15:30 Hulladékos foglalkozás nagyoknak (Orsi) 15:30-16:30 Alkotó foglalkozás kicsiknek (4-7) 15:30-18:00 Zene/ emberi jogok nagyoknak (Kriszta) 15:30-16:30 Mozgásos foglalkozás kicsiknek (4-7) 16:30-18:00 Mozgásos foglalkozás gyerekeknek (8-12) (Kriszta) éveseknek tartottuk, 16:30-18:00- ig a 8-12 éveseknek. Folytatódik a Hulladékgyár! Orsival minden második csütörtökön elkészítheted saját kreatív termékedet hulladékból. Ha tudsz, hozz magaddal vastagfalú műanyag flakonokat és Tetrapackdobozt (üdítős és tejes doboz)! A 4-12 éveseknek olyan alkotófoglalkozásokat indítottunk a Murál Morál Mező önkénteseivel, ahol a gyerekek a szabad alkotó technikákkal (festés, rajzolás, agyagozás, stb.), és különféle kézműves technikákkal (reart, nemezelés, papírhajtogatás, stb.)találkozhatnak. Május május 01. Retró túra Egyesületünket többen megkeresték, hogy a márciusi RETRÓ túrát szívesen,utólag bejárnák, teljesítenék, mivel a télies időjárás nem tette lehetővé egyes esetekben a túrára az eljutást sem. Így tehát megrendezésre került a RETRÓ II. teljesítménytúra én a következő módosításokkal: Nem volt külön 25-ös résztáv, de lehetőség volt a maradék két táv egymás utáni teljesítésére (10km +15km = 25 km) Rajt: 15 km: ig, 10 km: ig A szolgáltatás + díjazás nem változik, de aki volt az első RETRÓ túrán idén, és másodszor is teljesíti, eltérő kitűzőt + emléklapot fog kapni. Rajt-Cél: Pécsbánya, Közösségi ház: Pécs, Gesztenyés u. 17. A túrán szolgáltatásként zsíros kenyeret, üdítőt és retrós finomságokkal kedveskedtünk május 2-5. között a Pécsi Szín-Tér Egyesület a Pécsbányai Kluturális Egyesülettel együttműködve természeti alkotótábort szerveztünk Kémesen pécsbányatelepi és kémesi fiatalok bevonásával. A tábor célja a fiatalokban természeti élmények és közös alkotótevékenység által az önmagukkal, környezetükkel és egymással való egységtudat kialakítása, melyet a helyi közösség (Kémes, Ormánság) természeti és emberi értékeinek feltárásával, helyi környezetük megismertetése által a más lakókörnyezetből érkező fiatalokkal való eszmecsere által érünk el. A program hozzájárult a hátrányos helyzetű fiatalok szocializációjának, készségeik-és képességeik fejlesztésének előmozdításához, egyéni világuk kitágításához a számukra ismeretlen és új kihívásokat jelentő közegben való tapasztalatszerzéssel. Az alkotómunka eredményeképpen a fiatalok létrehoztak a helyi iskola külső falán egy 10 m2-es hulladékmozaikot és köztéren elhelyezhető nagyméretű papírmasé szobrokat május kor Az első alkalommal lemaradóknak ismételt alkalom! Türr István Képző és Kutató Intézet készségfelméréssel induló képzési- és munkagyakorlati lehetőséget biztosít a programra jelentkezők és a programba kerülési kritériumoknak megfelelők számára az egész országban. Amit ad a program: 1. Alapkompetenciák fejlesztése. 2. Foglalkoztathatóságot elősegítő szakmai képzések. 14/19

15 3. Segítség a mindennapi problémák megoldásában. 4. Megélhetési támogatás és egyéb juttatások nyújtása a képzések idejére május : Bűnmegelőzési előadás A BMRFK Bűnmegelőzési Osztálya felajánlott egy tájékoztatási fórumot, amely kimondottan az idős emberek sérelmére elkövetett bűncselekmények kivédéséről, megelőzéséről szól. Az előadás kisfilmek vetítésével, gyakorlati tanácsokkal próbál a közbiztonság kérdéseire válaszokat találni. Előadő: Selényi Miklósné r.alezredes Június június Lakossági Fórum A meghívott vendég: Moór Eszter a Népjóléti és Sportbizottság Elnöke. Az Elnök asszony tartott egy tájékoztatást-beszámolót a hatáskörébe tartozó és a városrészt érintő ügyekről, tájékoztatta a pécsbányaiakat a segélyezések, önkormányzati lakások és közmunka témákban elért eddigi eredményekről, s a további tervekről. Utána egy interaktív beszélgetésre volt lehetőségünk, melyben felvethette mindenki az őt foglalkoztató problémák kapcsán kéréseit. Ezt előzetesen írásban is megtehette június 22.-én 13 órai kezdettel, Pécsbányatelepi juniális rendezvényt tartott. Programunk: -pincepörkölt főzés (a bogrács mellett önkormányzati képviselőnk Végh Péter) - cigánytánc bemutató -gyermek játszóház, légvár, arcfestés, -fotó kiállítás megnyitó Laufer László (Dunántúli Napló munkatársának) fotóiból -rocky bemutató -lábtengó, csocsó bajnokság -utcabál Ifi-klub nyári programjai A Pécsi Szín-Tér Egyesület Légy szerencséd kovácsa! című projektjén belül két új ifjúsági program indult a pécsbányai Közösségi Házban: -fociedzések: minden szerdán 16:00-18:00-ig, melyre éves pécsbányai fiatalok jelentkezhettek (lányok is!!). Az edzéseket a nagy füves pályán Kiss Tibor, az FTC egykori ifjúsági válogatottja tartja. Jelentkezni Pécsi Balázsnál vagy Katona Krisztánál lehetettszemélyesen vagy a es telefonszámon. Júniusi időpontok: jún.5.,12.,19.,26. -autentikus cigány zenei foglalkozásokat: minden csütörtökön 16:00-18:00 az Ifiklubban, melyre nemcsak a fiatalokat, hanem minden pécsbányai érdeklődőt szívesen látunk. A foglalkozásokon Balogh János (Pici) tanítja a gyerekeket gitározni, énekelni, a táncokat, pedig a fiatalok vezetésével tanuljuk. Júniusi időpontok: jún.6.,13.,20.,27. -A Murál Morál Mező önkéntesei havonta egyszer gyalogtúrát szerveznek a pécsbányai gyerekeknek, melyre első alkalommal 2013.június 16-án vasárnap került sor. Ez alkalommal Pécsbányáról a Tubesre kirándultunk a TV-torony érintésével. 11:00-kor gyülekeztünk a Kultúrháznál, és 18 óra körül érkeztünk haza helyi járattal. Augusztus augusztus között a Pécsbányai Közösségi Házban nyári alkotótábort szervezett a Pécsi Szín-Tér Egyesület, 25 fő év közti pécsbányai gyerek és fiatal bevonásával. A tábor ideje alatt augusztus 17-én szombaton 20 órai kezdettel a Közösségi Ház egyik falára szabadtéri filmvetítést tartottunk, melyre minden pécsbányai lakost szeretettel vártunk. A táborban kemencét, kerti bútorokat és színházi performanszot készítettünk, melyeket 2013.augusztus 20-án délután 15 órakor mutattuk be a pécsbányai lakóknak és minden érdeklődőnek, közösen ünnepelve az alkotókat. A program az Európai Unió Fiatalok Lendületben Programja, a Norvég Civil Alap és a Nemzeti Családügyi-és Szociális Intézet támogatásával valósult meg. Augusztus 31: Bányásznap A Pécsbányatelepi Közösségi Ház, 2013 augusztus 31.-én 15 órai kezdettel, Bányásznapi megemlékezést tartott. Programunk: 15/19

16 14.30 Térzene: Fekete Gyémánt fúvószenekar fellépésével Ünnepi beszéd a Bányász szobornál Koszorúzás a temetőben Bányász relikviák kiállítás megnyitása a Közösségi Ház Kiállítóterében Bányászbál a Közösségi Ház tornatermében (Pusch Zenekar) Október Október 03.-án: Siklósi kirándulás a bányásznyugdíjasoknak Buszos kirándulást szerveztünk Végh Péter képviselő úr támogatásával Siklósra. A program: Indulás Pécsbányáról a Siklósi Vár megtekintése (belépőjegy: 700.-/fő) Ebéd a siklósi Joó pincénél (pincepörkölt, borkóstoló, rétes) Ára: /fő érkezés Pécsbányára A busz a költségét a képviselő úr állta. A kiránduláson részt vevőknek az ebéd árát és a belépőjegyeket kellett fizetniük. Október Gesztenyési közösségi park A Borostyán Egyesület idén sikeresen pályázott a PMJV Önkormányzat által kiírt LÉPJ-Légy Pécs Jövője pályázaton. Az elnyert támogatásból Pécsbányatelep templomának kertjét szeretné megújítani, mindannyiunk közös használatára, örömére. Ehhez kérte a Közösségi Ház és minden telepi lakos segítségét az alább felsorolt időpontokban. A közösségi munkára jelentkezőket a Közösségi Házban személyesen Vozár Pálnál, vagy telefonon a 30/ os számon vártuk. A munka időpontjai várhatóan: október , és október Pár órányi közös munka sokat segített abban, hogy Pécsbányatelep egyre szebb, élhetőbb legyen. Október 12.-én szombaton, órai kezdettel A Pécsbányatelepi Közösségi Házban SZÜRETI BÁL zenés, táncos társasági estet rendeztünk. Mottónk: Megérett a Mecsek leve, Van-e íze, van-e heve? Lássuk mire indít a teste, Ezért van ez az este. A hangulatfelelős: Hegedűs-Major duó volt. November November 16.-án A Pécsbányatelepi Közösségi Ház szervezésében ünnepséget tartottunk 1956 hőseinek emlékére A program: 14:00 Koszorúzás Málics Ottó 56 - os mártír sírjánál Helyszín: Pécsbányatelep temető 15:00 A mecseki láthatatlanok Bacskó Tünde színművész műsora, majd kötetlen beszélgetés keretében oszthatta meg mindenki saját és családja forradalmi emlékeit. Helyszín: a Pécsbányatelepi Közösségi Ház Klub-könyvtára December Szt. Borbála napi hangverseny december 01.-én órakor, a pécsbányatelepi templomban. Fellépők: Kuti Ágnes szoprán Huszics Ibolya - zongora Szamosi Szabolcs orgona Solymosi Péter trombita Mátyás Tibor trombita és a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola trombita tanszaka és rézfúvós kvintettje Műsoron: Alessandro Scarlatti: Rompe Sprezza G. F. Handel: Őrizz meg, nagy Istenünk Ch. Gounod: Parce Domine Joseph Haydn C-dur Concerto II. A hangversenyt követően vendégül láttuk a hallgatóságot a Pécsbányatelepi Közösségi Házban. Fő támogatónk Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata volt. 16/19

17 2013. december 08. vasárnap MIKULÁS TÚRA A túra rendezői:melitta Szabadidő Sportegyesület és a Pécsbányai Kulturális Egyesület Nevezés: óra között: Pécs, Pécsbányatelepi Közösségi Házban (Gesztenyés u. 17.) A túra célja: A túrázás népszerűsítése. Családok kirándulási lehetőségének bővítése. Rajt: Pécsbányatelepi Közösségi Háztól között folyamatosan. A túra rövid távja: 4 km. Szintkülönbség: 260 méter Útvonala: Pécsbányatelepi Közösségi Ház Ezer éves fa Gesztenyés Tripamer fa Andor forrás- Fehérkúti kulcsosház Gesztenyés - Pécsbányatelepi Közösségi Ház Szintidő: 3,5 óra Cél: Pécsbányatelepi Közösségi Ház A túra hosszabb távja: 12 km. Szintkülönbség 320 méter Útvonala: Pécsbányatelepi Közösségi Ház Ezer éves fa Gesztenyés Tripamer fa Petnyák völgy Nagy-Mély völgy Rábai fa - Fehérkúti kulcsosház Gesztenyés - Pécsbányatelepi Közösségi Ház Szintidő: 4 óra Cél: Pécsbányatelepi Közösségi Ház Egyéb: Az útvonalról térképet adunk, de hasznos lehet, ha hozol magaddal Mecsek térképet. A célban kemencében sült lepénnyel és forró punccsal vártuk a beérkező túrázókat. December 18.-án a Sétatér utcai Tagóvodával közösen karácsonyváró ünnepséget tartottunk, melyre nem csak az óvodások és családjuk, de az egész településrész hivatalos volt. A Közösségi Ház szerezte be a fenyőfát, gondoskodott a dekorációról, míg a műsort az Óvoda állította össze. Fellépett egy Bábcsoport is, akik ingyen vállalták a karácsonyi műsoruk színre vitelét. December 19.-én a Közösségi Ház Ifi Klubja gondoskodott a karácsonyváró hangulatról. Egy ragyogóan sikerült színi produkcióval álltak elő, melyben hagyományos roma kulturális gyökerű témát dolgoztak fel. Állandó programjaink: Ifjúsági klub: szerda Csütörtök Nyugdíjas klub: csütörtök Könyvtár hétfő-péntek Német tanfolyam kedd csütörtök Tornaterem: hétfő : Aerobic kedd: Asztalitenisz akrobatikus rock&roll szerda: asztalitenisz Pilates csütörtök: Asztalitenisz akrobatikus rock&roll péntek: aerobic Éves tevékenységünk fotódokumentációja megtekinthető a : Galéria oldalán. Az Egyesület által végzett közhasznú tevékenységek, a tevékenységek fő célcsoportjainak és eredményeinek bemutatása 1) Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A Pécsbányai Kulturális Egyesület 2013-ban csak alapcél szerinti közhasznú tevékenységet végzett, ami a fenti szakmai beszámolóban kifejtésre került. 2) Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) Közhasznú tevékenység megnevezése A Pécsbányatelepi Közösségi Ház működtetése közművelődési 17/19

18 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely feladatellátás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 77. -ban kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2002. (02.15.) számú Rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amely a 4 (1) bek. a./-f./, valamint a (3) bek. b./-d./ pontjai alatt határozza meg a Feladatátadó által kötelezően ellátandó helyi önkormányzati közművelődési feladatokat. 1. A Feladatátadó a Rendelet 4. (1) bekezdésében felsorolt közművelődési feladatok közül az a./ c./ d./ e./ és g./ pontokban írt feladatok : - az iskolarendszeren kívüli képzések, munkaerőpiaci képzések, a felnőttoktatás egyes formáinak intézményesülését a közművelődés feladatrendszerében, - a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak feltárása, megismertetése a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, - az egyetemes, a nemzeti és más kisebbségi kultúra megismertetése tárgyi és szellemi értékeinek gyarapítása, az ünnepek kultúrájának gondozása, különös tekintettel a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német, ruszin, ukrán és a szerb nemzetiségi kultúrára, - az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének és - a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése Közhasznú tevékenység célcsoportja Közhasznú tevékenységben részesülők létszáma A pécsbányatelepi lakosok 2319 fő 18/19

19 Közhasznú tevékenység főbb eredményei A Pécsbányai Kulturális Egyesület működteti a helyi Közösségi Házat, a pécsbányatelepi lakosságnak folyamatosan biztosítva a közművelődés lehetőségét. Pécs, február /19

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 8 2 4 4 6 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2012.évi (2012.01.01-2012.12.31) egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2012.évi (2012.01.01-2012.12.31) egyszerűsített éves beszámolójához Pécsbányai Kulturális Egyesület 7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. Bírósági bejegyzési szám: 13.PK.60.119/2011 Kiegészítő melléklet és közhasznúsági jelentés Pécsbányai Kulturális Egyesület 2012.évi (2012.01.01-2012.12.31)

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Essősy Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1 8 0 5 0 4 1 9 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 4172 Bírósági Végzés száma: 16. Pk. 60.809 / 1993 / 14 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 1 5 0 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett adatokat

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.07.06 16:59:22 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 5 5 Település: Budapest Közterület neve: Falk Miksa Közterület jellege: utca Házszám: 19.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Nemes Családi név Első utónév További utónevek László Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 18:18:24 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 7 Település: Budapest Közterület neve: Wesselényi Közterület jellege: utca Házszám: 17.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. SZABÓ

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 10 Egri Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szoldatics Családi név Első utónév További utónevek Anikó Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 010 Pr. Dr. Bősze Péter Pál Bősze Péter Pál Anyja neve: Születési

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 16 Szolnoki Törvényszék 2 1 4 215.5.28 21:36:49 Szervezet székhelye: Irányítószám: 5 Település: Szolnok Közterület neve: Kassai Közterület jellege: út Házszám: 15 Lépcsőház: Emelet:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek HORVÁTH ISTVÁN TIBOR HORVÁTH ISTVÁN TIBOR Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kedves Családi név Első utónév További utónevek Éda Születési név: Kedves Éda Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 20 Zalaegerszegi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. SZACSKY MIHÁLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Erdei Mária Születési név: Erdei Mária Anyja neve: Mag Margit Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 18 Szombathelyi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Csejteiné Pados Mária Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Czinege Családi név Első utónév További utónevek József Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 7 Székesfehérvári Törvényszék 2 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 1 Dr.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szabó Családi név Első utónév További utónevek Attila Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Juhász József Bálint Juhász József Bálint Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 07 Székesfehérvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Farkas Családi név Első utónév További utónevek Anett Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

K I E G É S Z I T Ő M E L L É K L E T PÁPAI FÚVÓSOK EGYESÜLETE 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójához A Pápai Fúvósok Egyesületét a Veszprém Megyei Bíróság 3286. számon jegyezte be, a végzés 2011.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Á írin^ H 111II A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet PK-142 Törvényszék: 15 Nyíregyházi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bánszki Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gombás Családi név Első utónév További utónevek Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. BARTYIK

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 6 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 1 Dr. Szűcs Norbert Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szabó Családi név Első utónév További utónevek Csilla Születési név: Szabó Csilla Anyja neve: Születési

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2012. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 212. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag HUBAY Családi név Első utónév További utónevek ANDREA Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Bálintné Takács Magdolna Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Hajdú Huba Ottóné Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Borai Botond Születési név: Borai Botond Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 5 8 4 7 9 3 1 9 5 4 9 1 Nyilvántartási szám: 2/1/25. Bejegyző határozat száma: PK.6118/21 Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. az egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Cseszneki Gyuláné Hutterer Judit Julianna Kucsera

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 16 Szolnoki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek HORTINÉ DR. BATHÓ EDIT Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag VÁCY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009 18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009 I. Általános rész 1. A szervezet bemutatása: A szervezet neve: Szent Kristóf

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Magyar Frizbi Szövetség

Magyar Frizbi Szövetség Magyar Frizbi Szövetség székhely: 1118 Budapest, Somlói utca 72. fsz. 3. adószám: 18445011-1-43 nyilvántartási szám: 37248 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Magyar Frizbi Szövetség Egyszerűsített

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 16 Szolnoki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 1 Dr. KATONA GÁBOR Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 Szekszárdi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Schlág Családi név Első utónév További utónevek Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Mascher Róbert Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 11 Tatabányai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Böszörményiné Szirma Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag NAGY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 i Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: 001

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Sziklainé Sardú Dorottya Születési név: Sardú Dorottya Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Nagy Miklós Születési név: Nagy Miklós Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Bodóné Pótári Mária Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 2 év. Komlóért Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 2 év. Komlóért Egyesület egyéb szervezet megnevezése A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 2 év egyéb szervezet megnevezése 7300 Komló, 48-as tér 1. címe Keltezés: 2013. május 21. Leimszider Attila az

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (4.melléklet)

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (4.melléklet) Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 01 Fővárosi Törvényszék 01 PK 60739 /2006/05 01/05/10002 KARMEL ALAPÍTVÁNY TETTEKKEL EGÉSZSÉGÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK MEGORZÉSÉÉRT 2000 Szentendre,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben