- egységes szerkezetbe foglalva május 19. napján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján"

Átírás

1 VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva május 19. napján

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a március 4. napján megtartott közgyűlésén a Ptk. és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseire figyelemmel módosította, az egységes szerkezetű alapszabályt az alábbi tartalommal fogadta el Az Egyesület neve: Vezér Hallgatói Egyesület 1.2. Székhelye: 1141 Budapest Vezér út Működése kiterjed Magyarország egész területére Az Egyesület önkormányzati elven működő társadalmi szervezet Az Egyesület jogi személy; közhasznú szervezet. II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 2.1. Az Egyesület céljai: a) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Vezér úti Kollégiumában lakó egyetemi és főiskolai hallgatók életkörülményeinek javítása, b) az a) pontban megjelölt személyek nevelése, oktatása, a civil szféra szerepének és létének biztosítása és tudatosítása, valamit az egyetemhez való elköteleződés, elkötelezettség erősítése, az alma materben elsajátítható tudás kiegészítése hatékony, a kollégiumi élethez szabott oktatási formában, c) erősíteni nemzetünk kulturális és természeti értékeinek tiszteletét és megbecsülését az egyetemi oktatás területén kívül is, d) segítségnyújtás az a) pontban megjelölt személyek egészségének megőrzéséhez, mentálhigiéniás programok útján Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról rendelkező évi CLXXV. törvény figyelembevételével az Egyesület céljának megvalósításához az alábbiakban felsorolt területeken a megjelölt jogszabályhelyek szerinti állami és önkormányzati közfeladatokhoz közvetve hozzájáruló, támogató közhasznú tevékenységeket folytat; amellyel hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. a) alapító okirat: 2.1./a. és d. pont: az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 35. (1)-(2) bekezdés, 141. (2) bekezdés g) pont és 144. (2) bekezdés b) alapító okirat: 2.1./b) pont: a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 1. (1) bekezdés, 8. (6) bekezdés c) alapító okirat: 2.1./c) pont: a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 64. (1) bekezdés, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 76. (2) bekezdés b-c), g) pont 2.3. Az Egyesület alapelvként fogadja el, hogy szoros együttműködésben áll az általa támogatott kollégiumi hallgatók kollégiumának vezetőségével, a kollégiumi lakók felsőoktatási intézményének vezetőségével, valamint a kollégiumban működő hallgatói önkormányzattal Az Egyesület fórumot és keretet biztosít a fiatalok vélemény-nyilvánításának az őket érintő és foglalkoztató kérdésekben Az Egyesület a jelen fejezetben meghatározott céljait előadás-sorozatok, tanulmányi órák, képesség javító kurzusok, kulturális-szórakoztató és sportrendezvények, irodalmi estek, fórumok, előadások, filmklubok és tanulmányi utak szervezésével, valamint közös projektek és tagjainak önkéntes tevékenysége révén kívánja elérni Az Egyesület közhasznú szervezet, működése és beszámolói nyilvánosak. Az Egyesület tevékenységéről évente beszámolót tesz közzé az Egyesület honlapján.

3 2.7. Az Egyesület nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesedjen, az Egyesület közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. III. AZ EGYESÜLET TAGJAI, A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 3.1. Az Egyesület rendes tagja lehet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Vezér úti Kollégiumának jelenlegi és valamikori lakója, egyéb ELTE kollégiumok jelenlegi és valamikori lakói, illetve az ELTE jelenlegi és valamikori hallgatói, valamint dolgozói -, aki a jelen alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el, kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére és a tagfelvételi kérelmét az Egyesület Elnöksége jóváhagyja A tagfelvétellel kapcsolatos döntés az Egyesület Elnökségének hatáskörébe tartozik. A tag felvételéről az Elnökség egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagfelvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni, amelyet a következő közgyűlés köteles megtárgyalni. Annak a Vezér úti Kollégiumban lakó hallgatónak a felvételét, aki az alapszabályban előírt módin megfizeti a tagdíjat, nem lehet megtagadni Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi természetes vagy jogi személy, aki az Egyesület alapszabályát elfogadja, és adományaival támogatja az Egyesület céljainak megvalósítását. A pártoló tag felvétele a rendes tagra irányadó szabályok szerint történik Az Egyesület tagjairól az Elnökség nyilvántartást vezet Az egyesületi tagság megszűnik: a) természetes személy tag halálával, jogi személy, szervezet tag esetén jogutód nélküli megszűnéssel, b) a kilépési szándék írásbeli bejelentésével, c) az Egyesület megszűnésével, d) kizárással Kilépési szándékát a tag köteles írásban bejeleni az Egyesület Elnökségének. A tagsági jogviszony a kilépés bejelentésével egyidejűleg megszűnik A Közgyűlés titkos, minősített többségi határozattal, azaz a jelen levő, szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szavazattöbbségével meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az egyesületi tagságból eredő kötelezettségeit ismételten, vagy súlyosan vétkesen megszegi, így különösen ha a tag tagsági díjának, illetve az általa vállalt anyagi támogatásnak a fizetését 6 hónapnál hosszabb ideig elmulasztja, és e kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, vagy az Egyesület céljainak elérését tudatosan akadályozza, az Egyesület szellemiségével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, illetve tevékenységével, viselkedésével az Egyesület rossz megítélését kelti. A kizárásról szóló határozat csak azt követően hozható meg, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, és részére lehetőséget biztosítottak a védekezésének előterjesztésére, enyhítő, menti körülményeinek ismertetésére. A kizárás tárgyában az érintett tag nem szavazhat; szavazati jogát a határozatképesség és a határozathozatal számításánál figyelmen kívül kell hagyni. IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4 4.1. Az Egyesület minden rendes tagja azonos szavazati joggal rendelkezik. Az Egyesület tagja a Közgyűlésen részt vehet, indítvánnyal élhet és felszólalhat, szavazhat. Szavazati jogát minden rendes tag kizárólag személyesen gyakorolhatja Az Egyesület tisztségviselőjéül bármelyik rendes tag megválasztható Az Egyesület rendes tagja köteles az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat betartani, és az Egyesület célját, értékrendjét, szellemiségét tiszteletben tartani. Az Egyesület rendes tagja köteles a Közgyűlés által meghatározott mértékű éves tagdíjat minden év október 20-ig, egy összegben, az Egyesület pénztárába befizetni Az Egyesület rendes tagja közreműködik az egyesületi célok megvalósítása érdekében a közgyűlés által meghatározott programok végrehajtásában Az Egyesület pártoló tagja tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban, a pártoló tag azonban nem szavazhat, és tisztségre nem választható. A pártoló tag tagdíj fizetésére nem köteles, az általa vállalt anyagi támogatást azonban köteles nyújtani. A pártoló tag az Elnökség megbízásából elláthat minden, az egyesületi élettel összefüggő feladatot. A pártoló tag jogai és kötelezettségei egyebekben megegyeznek a rendes tagéval. V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 5.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok, az Elnök Az elnökség tagja csak az lehet, a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és c) aki ca) magyar állampolgár, vagy cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás Nem lehet az egyesület elnökségi tagja az, aki a megelőző három évben olyan már megszűnt közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt (a megszűnését megelőző két évből legalább egy évig), a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüg-

5 gesztette vagy törölte [Ectv. 39. (1) bek.] A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A Közgyűlés 5.6. A Közgyűlést legalább évente kétszer, az adott naptári év január 1-je és április 20-a, valamint szeptember 1-je és november 20-a között össze kell hívni. A Közgyűlést az Elnök hívja össze. Az Elnökség a tagok részére meghívót küld, a helyszín, az időpont és a napirend valamint a határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés időpontjának a megjelölésével. A közgyűlésre minden tagot úgy kell meghívni, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell lennie. A közgyűlésen minden szavazatra jogosult tag egy szavazattal rendelkezik. A Közgyűlés nyilvános Az Elnök a Közgyűlést köteles összehívni, ha a tagok egyharmada azt - a cél és az ok megjelölésével - írásban kéri, vagy az Elnökség a Közgyűlés összehívásáról szótöbbséggel meghozott határozatával határoz. A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül össze kell hívni A Közgyűlés napirendjét az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés állapítja meg. A Közgyűlést az Elnök vezeti A Közgyűlés határozatképes, ha a nyilvántartott, rendes tagok több mint a fele jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, változatlan napirend mellett, a Közgyűlés időpontját követően 8 napon belül, megismételt Közgyűlést kell tartani. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, amennyiben a távolmaradás jogkövetkezményeire a meghívóban a tagok figyelmét felhívták A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait a jelen levő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Közgyűlés a tisztségviselőket nyílt szavazással, a jelen levő, szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével választja meg. Amennyiben a leadott szavazatok többségét egy jelölt sem szerzi meg, a Közgyűlés a legtöbb szavazatot kapott két jelölt részvételével újabb szavazást tart. A tag kizárásáról szóló döntés meghozatalakor az érintett tag szavazati jogát nem gyakorolhatja, a tag kizárásáról szóló szavazás titkos Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály megállapítása és módosítása, b) a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása, visszahívása, c) az Elnökség éves beszámolójának és a közhasznúsági mellékletelfogadása, d) az éves költségvetés és beszámoló megállapítása, e) az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének kimondása, f) az Egyesület feloszlásának kimondása, g) az Egyesület tagjának kizárása. A Közgyűlés az Egyesület éves beszámolójáról és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza Az alapszabály módosításához, tag kizárásához, az Egyesület feloszlásának és egyesülésének kimondásához a jelenlevő és szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedének szavazata (minősített többség) szükséges A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezetni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen.

6 Az Elnökség Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a Közgyűlés által választott 5 főből álló Elnökség. Az Elnökség tagjai: az Elnök, az Elnökhelyettes és a Titkár, valamint további kettő elnökségi tag. Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók Az Elnökségi tagokat a Közgyűlés, az Egyesület tagjai közül, nyílt szavazással 1 3 évre választja. A Közgyűlés az egyes tisztségviselők személyéről külön-külön szavaz. Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a leadott szavazatoknak több mint felét megszerezte. Amennyiben a leadott szavazatok több, mint felét egy jelölt sem szerezte meg, legkésőbb 8 napon belül a szavazást meg kell ismételni. A megismételt szavazáson csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölt választható meg. Megválasztottnak kell tekinteni azt a jelöltet, aki a megismételt szavazás során a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a szavazást, a megismételt szavazásra irányadó szabályok szerint meg kell ismételni Az Egyesületet az Elnök, akadályoztatása esetén pedig az Elnökhelyettes önállóan képviseli. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az Elnök önálló aláírással gyakorolja Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Különösen az Elnökség feladat- és hatáskörébe tartozik: a) az Egyesület rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása, b)az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása, c) a közgyűlési határozatok végrehajtása és a végrehajtás ellenőrzése, d) döntés a tagfelvételi kérelemről, e) a közgyűlés tagjainak tájékoztatása a felvett új tag(ok)ról, a tagok nyilvántartása, f) közhasznúsági melléklet tervezetének elkészítése és jóváhagyás végett a Közgyűlés elé terjesztése, d) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági mellékletekbe, valamint a közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére Döntéseiről, intézkedéseiről az Elnökség köteles a soron következő Közgyűlésen beszámolni. Az Elnökség évente beszámolót készít, és azt a Közgyűlés elé tárja Az elnökségi tagság megszűnik: a) az egyesületi tagság megszűnésével, b) a mandátum lejártával, c) visszahívással, d) lemondással, e) az Egyesületből való kizárással Azt az elnökségi tagot, aki az Egyesület érdekeivel, céljaival ellentétes magatartást tanúsít, tevékenységével az Egyesület hírnevét rontja, vagy az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, bármely tag, vagy a Felügyelő Bizottság javaslatára a Közgyűlés visszahívhatja. Az elnökségi tagok visszahívásáról a Közgyűlés, a jelen levő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének szavazatával határozhat. A visszahívásról történő határozat meghozatala előtt módot kell adni az érintettnek, hogy a visszahívás indokai vonatkozásában védekezését előadja. A visszahívás tárgyában az érintett nem szavazhat, szavazati jogát a határozatképesség és a határozathozatal tekintetében figyelmen kívül kell hagyni Az elnökségi tagság megszűnése esetén a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az újonnan megválasztott elnökségi tag mandátuma a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig tart Az Elnökség az elnökségi tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség legalább évente négyszer ülést tart, amelyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden elnökségi tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább

7 3 napnak kell eltelnie. Bármely, az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervezetet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökségi ülések nyilvánosak Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén új szavazást kell tartani, és ennek eredménytelensége esetén a megszavazandó kérdést elvetettnek kell tekinteni. Az Elnök az Elnökség határozatairól nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a határozatokat, és a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve személyét is Az Elnökség valamint a Közgyűlés határozatait, illetve döntéseit az Elnök írásban közli az érintettekkel Amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, az Elnök a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza. Az Elnök Az Elnök hatásköré és feladatai: a) az Elnökség üléseinek összehívása, élőkészítése és vezetése, b) az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben, és hatóságok, illetve bíróságok előtt, c) az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, d) éves beszámoló tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés élé terjesztése, e) a Határozatok Könyvének és az Elnökség határozatainak nyilvántartásának vezetése, az Elnökség és a Közgyűlés határozatainak közlésé az érintettekkel, f) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, az Elnökség, illetőleg az Egyesület egyéb szervezeti egységének kizárólagos hatáskörébe Az Elnök kötelezettségei: a) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak, döntéseinek végrehajtása, és ennek során a tagság észrevételeinek mindenkori figyelembe vételé, a Közgyűlés határozatainak megfelelő intézkedések meghozatala, b) a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címén befolyt összeg kezelése, illetve az eszközök felhasználásának ellenőrzése, c) az Egyesület tévékénysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése, a kiadások számláinak ellenőrzése, d) az Egyesület beszámolójának, és közhasznúsági mellékletének nyilvánosságra hozatala, e) a Határozatok Könyvének, és az elnökségi döntések nyilvántartásának naprakész vezetése, az Egyesület iratainak, bevételi és kiadási bizonylatainak számláinak kezelésé és nyilvántartása, a pénztárkönyv vezetése. Az Elnökhelyettes Az Elnökhelyettes az Elnök akadályoztatása esetén az Elnök hatáskörét látja el. Az Elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása szükséges Az Elnök önállóan gyakorolja a rendelkezési jogot az Egyesület bankszámlája felett. A Titkár A Titkár feladatai és hatásköre: a) az Egyesületre vonatkozó pályázati lehetőségek felkutatása, az Elnök munkájának segítése, előkészítése, b) az Egyesület tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, tagok nyilvántartása Mind a Közgyűlésről, mind az Elnökség üléseiről a Titkár jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet az Elnökség jelenlévő minden tagja, Közgyűlés esetén további erre kijelölt két hitelesítő tag írja alá.

8 A Felügyelő Bizottság Ha a közhasznú egyesület éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv (felügyelő bizottság) létrehozása kötelező. VI. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA 6.1. Az Egyesület, mint civil szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján kezdi meg Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, valamint a külső támogatók által a részére juttatott támogató befizetésekből gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban - a fenntartási ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő közterhek megfizetése mellett - céljainak megvalósítására használja fel A tagdíj összegét, befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az Egyesület köteles közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni. Az Egyesület a működésének módját, valamint a közhasznú tevékenységének ellátására és a szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó információkat az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat

9 az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével a képviselő az Egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére köteles fordítani, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására köteles fordítani; rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat Az Egyesület működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Egyesület Elnöke biztosítja az érdeklődő részére munkanapokon előzetesen egyeztetett időpontban az Egyesület székhelyén, felügyelet mellett. Az Egyesület közhasznúsági mellékletéről az érdeklődő a költségek megtérítése mellett másolatot kérhet Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli. VII. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE VIII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 8.1. Az egyesület megszűnik a Ptk. 64. (1) bekezdésében meghatározott esetekben Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt. Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a Közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az Egyesület feloszlatással szűnik meg vagy a felügyelő szerv megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után az Eötvös Loránd Tudományegyetem tulajdonába kerül, és azt oktatási célra kell felhasználni. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9.1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény, az Ectv. illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a 1141 Budapest, Vezér út 112. szám alatt, június 15. napján tartott Alakuló Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta Az Egyesület Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. Ezt a módosított és egységes szerkezetű alapszabályt az egyesület május 19. napján megtartott

10 közgyűlése megtárgyalta és jegyzőkönyvbe foglalt határozatával jóváhagyta. A jelen módosítás érinti az alapszabály pontját, annak második mondata hatályon kívül helyezésre került, utalva az Ectv pontjában írt fogalom-meghatározásra és az pontjából hatályon kívül helyezésre került az elektronikus ülésezésre vonatkozó rendelkezés és 6.5. pont kiegészült azzal a rendelkezéssel, hogy a gazdálkodása során elért eredményét az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. Budapest, május 19. Mudra Viktória az Egyesület elnöke Záradék: Alulírott jogi képviselő igazolom, hogy a létesítő okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Mindezek alapján ellenjegyzem Budapesten, május 19. napján:

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály A FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály Sopianae Ifjúsági Egyesület Alapszabály A Sopianae Ifjúsági Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

PLUS+ Egyesület. Alapszabály

PLUS+ Egyesület. Alapszabály PLUS+ Egyesület Alapszabály A PLUS Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A StudioArt Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a Taggyűlés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár

Részletesebben

Banki Hitel Károsultjainak Egyesületének Alapszabálya

Banki Hitel Károsultjainak Egyesületének Alapszabálya Banki Hitel Károsultjainak Egyesületének Alapszabálya A Banki Hitel Károsultjainak Egyesületét a Fővárosi Bíróság 10896 sorszám alatt nyilvántartásba vette. Budapesten 2007 szeptember 26-án rendkívüli

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya-Maklár Kulturális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), illetőleg

Részletesebben

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály A Nagycenk Fejl déséért -Közhasznú Egyesület közgy lése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illet leg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Első Magyar Egészségügyi Jogvédő és Önsegélyező Egyesület

ALAPSZABÁLY. Első Magyar Egészségügyi Jogvédő és Önsegélyező Egyesület ALAPSZABÁLY Első Magyar Egészségügyi Jogvédő és Önsegélyező Egyesület Az Első Magyar Egészségügyi Jogvédő és Önsegélyező Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben (a módosított szövegrészek dőlt betűvel szedve, a legutóbbi módosítást elfogadta az egyesület 2014.május

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület Kibic Közhasznú Sportegyesület Alapszabály Kibic Közhasznú Sportegyesület 2 Alapszabály A Kibic Közhasznú Sportegyesület 2009. június 28-án tartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Alexander-technika Tanárok Egyesülete

Alexander-technika Tanárok Egyesülete Alexander-technika Tanárok Egyesülete ALAPSZABÁLYA Az Alexander-technika Tanárok Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya A Veteránjármű Egyesület Pécs 2007. június 19.napján tartott közgyűlésén módosított alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosításai dőlt betűvel szedve láthatók.

ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosításai dőlt betűvel szedve láthatók. - 1 - BUDAPEST JIU-DO CLUB ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosításai dőlt betűvel szedve láthatók. 1. Az Egyesület neve, székhelye

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület A Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület közgyűlése az Egyesület módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg: Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY A Seinchin Karate Sportegyesület Pesterzsébet közgyűlése az egyesületekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ZAZEE Kulturális Egyesület Alapszabály 2014. május 14-i módosításokkal egységes szerkezetben

ZAZEE Kulturális Egyesület Alapszabály 2014. május 14-i módosításokkal egységes szerkezetben ZAZEE Kulturális Egyesület Alapszabály 2014. május 14-i módosításokkal egységes szerkezetben A ZAZEE Kulturális Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Alapszabály. 1. Az Egyesület adatai. 2. Az Egyesület célja. 3. Az Egyesület tevékenysége

Alapszabály. 1. Az Egyesület adatai. 2. Az Egyesület célja. 3. Az Egyesület tevékenysége Alapszabály 1. Az Egyesület adatai 1.1 Az Egyesület neve: Mentrópia Kulturális Közhasznú Egyesület 1.2 Az Egyesület rövidített neve: Mentrópia Egyesület 1.3 Az Egyesület székhelye: 1191 Budapest, Kisfaludy

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben)

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) A módosítások dőlt betűvel szerepelnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Ebgondolat Állat- és Természetvédő Egyesület. Alapszabály

Ebgondolat Állat- és Természetvédő Egyesület. Alapszabály Ebgondolat Állat- és Természetvédő Egyesület Alapszabály Az Ebgondolat Állat- és Természetvédő Egyesület alakuló közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A francia klub neve: PERKÁTA SAINT MAXIMIN BARÁTI KÖR Székhelye: 2431 Perkáta,

Részletesebben

,,Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

,,Alapszabály. Általános rendelkezések 1. ,,Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. Az Egyesület neve: ; OFOE 1. 2. Székhelye: 1025 Budapest Zöldlomb utca 56/A 2./3. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, természetes- és jogi személyek adományaiból, valamint

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2010. január 15-i Közgyűlésen. 1/10. oldal A BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Szalacskai Borbarát Egyesület. Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Szalacskai Borbarát Egyesület. Alapszabálya (egységes szerkezetben) Szalacskai Borbarát Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Szalacskai Borbarát Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

2.2. Az Egyesület az alábbi sportágakban fejti ki tevékenységét:

2.2. Az Egyesület az alábbi sportágakban fejti ki tevékenységét: A ROCK AND MAGIC SPORTEGYESÜLET Közgyűlése az Egyesület alapszabályát Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Ocean Sailing Óceáni Vitorlázás Sport Egyesület Alapszabálya

Ocean Sailing Óceáni Vitorlázás Sport Egyesület Alapszabálya Az Ocean Sailing Óceáni Vitorlázás Sport Egyesület Alapszabálya (elfogadva az Egyesület 2013. június 26-án megtartott alakuló közgyűlésén, módosítva a T. Fővárosi Törvényszék 13. Pk.60.467/2013/2 és 13.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesülethez alapító

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya A VeteránOT.Pécs Egyesület 2013. január 19. napján (szombaton) tartott alakuló közgyűlésén hozott alapszabályt a következők alapján állapította meg: 1.

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y amelyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete alakuló közgyűlésén megjelentek a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai, valamint az 1989. évi II. tv. alapján egyesületet hoznak

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Oszoly Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Az Oszoly Környezetvédő Egyesület 2008. október 30-iki közgyűlésén az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben