- egységes szerkezetbe foglalva május 19. napján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján"

Átírás

1 VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva május 19. napján

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a március 4. napján megtartott közgyűlésén a Ptk. és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseire figyelemmel módosította, az egységes szerkezetű alapszabályt az alábbi tartalommal fogadta el Az Egyesület neve: Vezér Hallgatói Egyesület 1.2. Székhelye: 1141 Budapest Vezér út Működése kiterjed Magyarország egész területére Az Egyesület önkormányzati elven működő társadalmi szervezet Az Egyesület jogi személy; közhasznú szervezet. II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 2.1. Az Egyesület céljai: a) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Vezér úti Kollégiumában lakó egyetemi és főiskolai hallgatók életkörülményeinek javítása, b) az a) pontban megjelölt személyek nevelése, oktatása, a civil szféra szerepének és létének biztosítása és tudatosítása, valamit az egyetemhez való elköteleződés, elkötelezettség erősítése, az alma materben elsajátítható tudás kiegészítése hatékony, a kollégiumi élethez szabott oktatási formában, c) erősíteni nemzetünk kulturális és természeti értékeinek tiszteletét és megbecsülését az egyetemi oktatás területén kívül is, d) segítségnyújtás az a) pontban megjelölt személyek egészségének megőrzéséhez, mentálhigiéniás programok útján Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról rendelkező évi CLXXV. törvény figyelembevételével az Egyesület céljának megvalósításához az alábbiakban felsorolt területeken a megjelölt jogszabályhelyek szerinti állami és önkormányzati közfeladatokhoz közvetve hozzájáruló, támogató közhasznú tevékenységeket folytat; amellyel hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. a) alapító okirat: 2.1./a. és d. pont: az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 35. (1)-(2) bekezdés, 141. (2) bekezdés g) pont és 144. (2) bekezdés b) alapító okirat: 2.1./b) pont: a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 1. (1) bekezdés, 8. (6) bekezdés c) alapító okirat: 2.1./c) pont: a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 64. (1) bekezdés, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 76. (2) bekezdés b-c), g) pont 2.3. Az Egyesület alapelvként fogadja el, hogy szoros együttműködésben áll az általa támogatott kollégiumi hallgatók kollégiumának vezetőségével, a kollégiumi lakók felsőoktatási intézményének vezetőségével, valamint a kollégiumban működő hallgatói önkormányzattal Az Egyesület fórumot és keretet biztosít a fiatalok vélemény-nyilvánításának az őket érintő és foglalkoztató kérdésekben Az Egyesület a jelen fejezetben meghatározott céljait előadás-sorozatok, tanulmányi órák, képesség javító kurzusok, kulturális-szórakoztató és sportrendezvények, irodalmi estek, fórumok, előadások, filmklubok és tanulmányi utak szervezésével, valamint közös projektek és tagjainak önkéntes tevékenysége révén kívánja elérni Az Egyesület közhasznú szervezet, működése és beszámolói nyilvánosak. Az Egyesület tevékenységéről évente beszámolót tesz közzé az Egyesület honlapján.

3 2.7. Az Egyesület nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesedjen, az Egyesület közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. III. AZ EGYESÜLET TAGJAI, A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 3.1. Az Egyesület rendes tagja lehet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Vezér úti Kollégiumának jelenlegi és valamikori lakója, egyéb ELTE kollégiumok jelenlegi és valamikori lakói, illetve az ELTE jelenlegi és valamikori hallgatói, valamint dolgozói -, aki a jelen alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el, kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére és a tagfelvételi kérelmét az Egyesület Elnöksége jóváhagyja A tagfelvétellel kapcsolatos döntés az Egyesület Elnökségének hatáskörébe tartozik. A tag felvételéről az Elnökség egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagfelvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni, amelyet a következő közgyűlés köteles megtárgyalni. Annak a Vezér úti Kollégiumban lakó hallgatónak a felvételét, aki az alapszabályban előírt módin megfizeti a tagdíjat, nem lehet megtagadni Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi természetes vagy jogi személy, aki az Egyesület alapszabályát elfogadja, és adományaival támogatja az Egyesület céljainak megvalósítását. A pártoló tag felvétele a rendes tagra irányadó szabályok szerint történik Az Egyesület tagjairól az Elnökség nyilvántartást vezet Az egyesületi tagság megszűnik: a) természetes személy tag halálával, jogi személy, szervezet tag esetén jogutód nélküli megszűnéssel, b) a kilépési szándék írásbeli bejelentésével, c) az Egyesület megszűnésével, d) kizárással Kilépési szándékát a tag köteles írásban bejeleni az Egyesület Elnökségének. A tagsági jogviszony a kilépés bejelentésével egyidejűleg megszűnik A Közgyűlés titkos, minősített többségi határozattal, azaz a jelen levő, szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szavazattöbbségével meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az egyesületi tagságból eredő kötelezettségeit ismételten, vagy súlyosan vétkesen megszegi, így különösen ha a tag tagsági díjának, illetve az általa vállalt anyagi támogatásnak a fizetését 6 hónapnál hosszabb ideig elmulasztja, és e kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, vagy az Egyesület céljainak elérését tudatosan akadályozza, az Egyesület szellemiségével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, illetve tevékenységével, viselkedésével az Egyesület rossz megítélését kelti. A kizárásról szóló határozat csak azt követően hozható meg, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, és részére lehetőséget biztosítottak a védekezésének előterjesztésére, enyhítő, menti körülményeinek ismertetésére. A kizárás tárgyában az érintett tag nem szavazhat; szavazati jogát a határozatképesség és a határozathozatal számításánál figyelmen kívül kell hagyni. IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4 4.1. Az Egyesület minden rendes tagja azonos szavazati joggal rendelkezik. Az Egyesület tagja a Közgyűlésen részt vehet, indítvánnyal élhet és felszólalhat, szavazhat. Szavazati jogát minden rendes tag kizárólag személyesen gyakorolhatja Az Egyesület tisztségviselőjéül bármelyik rendes tag megválasztható Az Egyesület rendes tagja köteles az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat betartani, és az Egyesület célját, értékrendjét, szellemiségét tiszteletben tartani. Az Egyesület rendes tagja köteles a Közgyűlés által meghatározott mértékű éves tagdíjat minden év október 20-ig, egy összegben, az Egyesület pénztárába befizetni Az Egyesület rendes tagja közreműködik az egyesületi célok megvalósítása érdekében a közgyűlés által meghatározott programok végrehajtásában Az Egyesület pártoló tagja tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban, a pártoló tag azonban nem szavazhat, és tisztségre nem választható. A pártoló tag tagdíj fizetésére nem köteles, az általa vállalt anyagi támogatást azonban köteles nyújtani. A pártoló tag az Elnökség megbízásából elláthat minden, az egyesületi élettel összefüggő feladatot. A pártoló tag jogai és kötelezettségei egyebekben megegyeznek a rendes tagéval. V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 5.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok, az Elnök Az elnökség tagja csak az lehet, a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és c) aki ca) magyar állampolgár, vagy cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás Nem lehet az egyesület elnökségi tagja az, aki a megelőző három évben olyan már megszűnt közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt (a megszűnését megelőző két évből legalább egy évig), a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüg-

5 gesztette vagy törölte [Ectv. 39. (1) bek.] A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A Közgyűlés 5.6. A Közgyűlést legalább évente kétszer, az adott naptári év január 1-je és április 20-a, valamint szeptember 1-je és november 20-a között össze kell hívni. A Közgyűlést az Elnök hívja össze. Az Elnökség a tagok részére meghívót küld, a helyszín, az időpont és a napirend valamint a határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés időpontjának a megjelölésével. A közgyűlésre minden tagot úgy kell meghívni, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell lennie. A közgyűlésen minden szavazatra jogosult tag egy szavazattal rendelkezik. A Közgyűlés nyilvános Az Elnök a Közgyűlést köteles összehívni, ha a tagok egyharmada azt - a cél és az ok megjelölésével - írásban kéri, vagy az Elnökség a Közgyűlés összehívásáról szótöbbséggel meghozott határozatával határoz. A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül össze kell hívni A Közgyűlés napirendjét az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés állapítja meg. A Közgyűlést az Elnök vezeti A Közgyűlés határozatképes, ha a nyilvántartott, rendes tagok több mint a fele jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, változatlan napirend mellett, a Közgyűlés időpontját követően 8 napon belül, megismételt Közgyűlést kell tartani. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, amennyiben a távolmaradás jogkövetkezményeire a meghívóban a tagok figyelmét felhívták A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait a jelen levő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Közgyűlés a tisztségviselőket nyílt szavazással, a jelen levő, szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével választja meg. Amennyiben a leadott szavazatok többségét egy jelölt sem szerzi meg, a Közgyűlés a legtöbb szavazatot kapott két jelölt részvételével újabb szavazást tart. A tag kizárásáról szóló döntés meghozatalakor az érintett tag szavazati jogát nem gyakorolhatja, a tag kizárásáról szóló szavazás titkos Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály megállapítása és módosítása, b) a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása, visszahívása, c) az Elnökség éves beszámolójának és a közhasznúsági mellékletelfogadása, d) az éves költségvetés és beszámoló megállapítása, e) az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének kimondása, f) az Egyesület feloszlásának kimondása, g) az Egyesület tagjának kizárása. A Közgyűlés az Egyesület éves beszámolójáról és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza Az alapszabály módosításához, tag kizárásához, az Egyesület feloszlásának és egyesülésének kimondásához a jelenlevő és szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedének szavazata (minősített többség) szükséges A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezetni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen.

6 Az Elnökség Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a Közgyűlés által választott 5 főből álló Elnökség. Az Elnökség tagjai: az Elnök, az Elnökhelyettes és a Titkár, valamint további kettő elnökségi tag. Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók Az Elnökségi tagokat a Közgyűlés, az Egyesület tagjai közül, nyílt szavazással 1 3 évre választja. A Közgyűlés az egyes tisztségviselők személyéről külön-külön szavaz. Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a leadott szavazatoknak több mint felét megszerezte. Amennyiben a leadott szavazatok több, mint felét egy jelölt sem szerezte meg, legkésőbb 8 napon belül a szavazást meg kell ismételni. A megismételt szavazáson csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölt választható meg. Megválasztottnak kell tekinteni azt a jelöltet, aki a megismételt szavazás során a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a szavazást, a megismételt szavazásra irányadó szabályok szerint meg kell ismételni Az Egyesületet az Elnök, akadályoztatása esetén pedig az Elnökhelyettes önállóan képviseli. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az Elnök önálló aláírással gyakorolja Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Különösen az Elnökség feladat- és hatáskörébe tartozik: a) az Egyesület rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása, b)az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása, c) a közgyűlési határozatok végrehajtása és a végrehajtás ellenőrzése, d) döntés a tagfelvételi kérelemről, e) a közgyűlés tagjainak tájékoztatása a felvett új tag(ok)ról, a tagok nyilvántartása, f) közhasznúsági melléklet tervezetének elkészítése és jóváhagyás végett a Közgyűlés elé terjesztése, d) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági mellékletekbe, valamint a közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére Döntéseiről, intézkedéseiről az Elnökség köteles a soron következő Közgyűlésen beszámolni. Az Elnökség évente beszámolót készít, és azt a Közgyűlés elé tárja Az elnökségi tagság megszűnik: a) az egyesületi tagság megszűnésével, b) a mandátum lejártával, c) visszahívással, d) lemondással, e) az Egyesületből való kizárással Azt az elnökségi tagot, aki az Egyesület érdekeivel, céljaival ellentétes magatartást tanúsít, tevékenységével az Egyesület hírnevét rontja, vagy az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, bármely tag, vagy a Felügyelő Bizottság javaslatára a Közgyűlés visszahívhatja. Az elnökségi tagok visszahívásáról a Közgyűlés, a jelen levő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének szavazatával határozhat. A visszahívásról történő határozat meghozatala előtt módot kell adni az érintettnek, hogy a visszahívás indokai vonatkozásában védekezését előadja. A visszahívás tárgyában az érintett nem szavazhat, szavazati jogát a határozatképesség és a határozathozatal tekintetében figyelmen kívül kell hagyni Az elnökségi tagság megszűnése esetén a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az újonnan megválasztott elnökségi tag mandátuma a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig tart Az Elnökség az elnökségi tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség legalább évente négyszer ülést tart, amelyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden elnökségi tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább

7 3 napnak kell eltelnie. Bármely, az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervezetet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökségi ülések nyilvánosak Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén új szavazást kell tartani, és ennek eredménytelensége esetén a megszavazandó kérdést elvetettnek kell tekinteni. Az Elnök az Elnökség határozatairól nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a határozatokat, és a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve személyét is Az Elnökség valamint a Közgyűlés határozatait, illetve döntéseit az Elnök írásban közli az érintettekkel Amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, az Elnök a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza. Az Elnök Az Elnök hatásköré és feladatai: a) az Elnökség üléseinek összehívása, élőkészítése és vezetése, b) az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben, és hatóságok, illetve bíróságok előtt, c) az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, d) éves beszámoló tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés élé terjesztése, e) a Határozatok Könyvének és az Elnökség határozatainak nyilvántartásának vezetése, az Elnökség és a Közgyűlés határozatainak közlésé az érintettekkel, f) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, az Elnökség, illetőleg az Egyesület egyéb szervezeti egységének kizárólagos hatáskörébe Az Elnök kötelezettségei: a) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak, döntéseinek végrehajtása, és ennek során a tagság észrevételeinek mindenkori figyelembe vételé, a Közgyűlés határozatainak megfelelő intézkedések meghozatala, b) a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címén befolyt összeg kezelése, illetve az eszközök felhasználásának ellenőrzése, c) az Egyesület tévékénysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése, a kiadások számláinak ellenőrzése, d) az Egyesület beszámolójának, és közhasznúsági mellékletének nyilvánosságra hozatala, e) a Határozatok Könyvének, és az elnökségi döntések nyilvántartásának naprakész vezetése, az Egyesület iratainak, bevételi és kiadási bizonylatainak számláinak kezelésé és nyilvántartása, a pénztárkönyv vezetése. Az Elnökhelyettes Az Elnökhelyettes az Elnök akadályoztatása esetén az Elnök hatáskörét látja el. Az Elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása szükséges Az Elnök önállóan gyakorolja a rendelkezési jogot az Egyesület bankszámlája felett. A Titkár A Titkár feladatai és hatásköre: a) az Egyesületre vonatkozó pályázati lehetőségek felkutatása, az Elnök munkájának segítése, előkészítése, b) az Egyesület tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, tagok nyilvántartása Mind a Közgyűlésről, mind az Elnökség üléseiről a Titkár jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet az Elnökség jelenlévő minden tagja, Közgyűlés esetén további erre kijelölt két hitelesítő tag írja alá.

8 A Felügyelő Bizottság Ha a közhasznú egyesület éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv (felügyelő bizottság) létrehozása kötelező. VI. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA 6.1. Az Egyesület, mint civil szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján kezdi meg Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, valamint a külső támogatók által a részére juttatott támogató befizetésekből gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban - a fenntartási ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő közterhek megfizetése mellett - céljainak megvalósítására használja fel A tagdíj összegét, befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az Egyesület köteles közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni. Az Egyesület a működésének módját, valamint a közhasznú tevékenységének ellátására és a szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó információkat az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat

9 az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével a képviselő az Egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére köteles fordítani, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására köteles fordítani; rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat Az Egyesület működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Egyesület Elnöke biztosítja az érdeklődő részére munkanapokon előzetesen egyeztetett időpontban az Egyesület székhelyén, felügyelet mellett. Az Egyesület közhasznúsági mellékletéről az érdeklődő a költségek megtérítése mellett másolatot kérhet Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli. VII. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE VIII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 8.1. Az egyesület megszűnik a Ptk. 64. (1) bekezdésében meghatározott esetekben Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt. Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a Közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az Egyesület feloszlatással szűnik meg vagy a felügyelő szerv megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után az Eötvös Loránd Tudományegyetem tulajdonába kerül, és azt oktatási célra kell felhasználni. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9.1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény, az Ectv. illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a 1141 Budapest, Vezér út 112. szám alatt, június 15. napján tartott Alakuló Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta Az Egyesület Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. Ezt a módosított és egységes szerkezetű alapszabályt az egyesület május 19. napján megtartott

10 közgyűlése megtárgyalta és jegyzőkönyvbe foglalt határozatával jóváhagyta. A jelen módosítás érinti az alapszabály pontját, annak második mondata hatályon kívül helyezésre került, utalva az Ectv pontjában írt fogalom-meghatározásra és az pontjából hatályon kívül helyezésre került az elektronikus ülésezésre vonatkozó rendelkezés és 6.5. pont kiegészült azzal a rendelkezéssel, hogy a gazdálkodása során elért eredményét az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. Budapest, május 19. Mudra Viktória az Egyesület elnöke Záradék: Alulírott jogi képviselő igazolom, hogy a létesítő okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Mindezek alapján ellenjegyzem Budapesten, május 19. napján:

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2011 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Az Egyesület neve: Az Egyesület neve angolul: Együtt Sikeres Nováért Egyesület Association for Successfull

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt új A l a p s z a b á l y a Az eredeti, a május 7 én elfogadott verzió szerint törlendő: dőlt aláhúzott, új javasolt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága ALAPSZABÁLY A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 62. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő Alapszabályt alkotja:

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2013. május 24-én megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2013. május 24-i Küldöttgyűlése

Részletesebben

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták a Civil Élet Egyesület létrehozását.

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület Alapítói (BankNet Kft., DataNet Kft., E-Net Kft., Elender Kft., EuNet Kft., Hungarnet

Részletesebben