Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, március 21.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21."

Átírás

1 Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, március 21.

2 ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék az Egyesületet es számon nyilvántartásba vette. Az Egyesület küldöttei, a március 21-én tartott Közgyűlésen az alapszabály módosításáról döntöttek. A Küldöttgyűlés az alábbi, módosított alapszabályt fogadta el. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete Az Egyesület rövidített neve: SVIE 2. Székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H. Kelen Irodaház, fszt./a. 3. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít. 4. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagsági körén kívüli személyek is részesülhetnek. AZ EGYESÜLET CÉLJA Az Egyesület célja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Schönherz Zoltán Kollégium tagjainak értelmiségivé válását segítő szakmai, tudományos és közösségi, művelődési, valamint testedzési és szórakozási tevékenységének előremozdítása és szervezése illetve támogatása, rádióamatőr tevékenység szervezése illetve támogatása, szakmai és kulturális kiadványok elkészítésének szervezése és támogatása, szakmai és kulturális rendezvények szervezése, ill. szervezésének támogatása, a kollégiumi hagyományok őrzése, ápolása, olyan kezdeményezések támogatása, amelyek a kollégiumi infrastruktúra javítására, illetve az infrastruktúra romlásának megelőzésére irányulnak. 2. Az Egyesület célja továbbá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Schönherz Zoltán Kollégium tagjai által kialakított szellemiség átadása az újabb generációk számára, valamint az Egyesület tagjainak érdekképviselete és érdekvédelme. 3. Az Egyesület közhasznú tevékenységként, tudományos tevékenységet és kutatást végez, valamint az ifjúság érdekképviseletét látja el. A fenti tevékenységeket az állam felsőoktatással kapcsolatos közfeladatához kapcsolódóan végzi, mely közfeladatot a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény szabályozza. EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE Az Egyesületnek rendes-, pártoló-, valamint tiszteletbeli tagjai vannak. 2. Az Egyesület rendes tagjai lehetnek a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának nappali tagozatos hallgatói, akik bármely, a Schönherz Zoltán Kollégiumban működő Egyesületi Körben tagsággal bírnak és az Egyesületi célok elérését

3 tevékenyen támogatják, valamint az Alapszabály rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 3. Az Egyesületnek pártoló tagjai lehetnek azon természetes személyek, akik az Egyesületi célok megvalósítását támogatni kívánják, valamint az Egyesület Alapszabályát és Szervezeti Működési Szabályát magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 4. Tiszteletbeli taggá válik az, akit az Elnökség határozatával a tiszteletbeli tagok közé felvesz. A tiszteletbeli tagság a felkérés elfogadásával jön létre. 5. Az Egyesület rendes illetve pártoló tagjává válhat az, aki felvételét kéri az Egyesületbe és megfelel a fentebb írt feltételeknek. A tagfelvételi kérelmekről a Választmány dönt. A Választmány elutasító döntése esetén a jelentkező - annak kézhezvételét követő 15 napon belül írásban- a Küldöttgyűléshez fellebbezhet Az Egyesületi tagság megszűnik, az Egyesületi tag kilépésével kizárásával elhalálozásával tagdíjfizetési kötelezettségének nem teljesítése esetén. 2. A kilépést a Választmányhoz intézett írásbeli nyilatkozatban kell bejelenteni. Ilyen esetben a tagsági jogviszony a nyilatkozat kézbesítését követő hónap utolsó napjával szűnik meg. 3. A Választmány szótöbbséggel kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az Egyesület érdekei ellen súlyosan vét. Kizárható az Egyesületi tag, ha az Egyesület céljainak megvalósítását akadályozza vagy veszélyezteti, továbbá ha magatartásával vagy nyilatkozataival az Egyesület jóhírnevét csorbítja. A kizárt tag a Választmány határozata ellen - annak kézhezvételét követő 15 napon belül írásban- a Küldöttgyűléshez fellebbezhet. A Választmány kizáró határozata és a Küldöttgyűlési döntés közötti időben a tag az Egyesületi tagsági jogait nem gyakorolhatja. 4. Az Egyesület a tagot írásban, 30 napos határidővel felszólítja az elmaradt tagdíj befizetésére, és egyben tájékoztatja a befizetés esetleges elmaradásának jogkövetkezményeiről. Ha a tag a tagdíjat az írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti be határidőben, úgy tagsági viszonya megszűnik, amiről az Egyesület Elnöksége a tagot írásban köteles értesíteni. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A rendes tagok részt vehetnek az Egyesület rendezvényein, szavazásra jogosultak, tisztségviselőt választhatnak és annak választhatók. A rendes tagok kötelesek az Egyesület működésében tevékenyen részt venni és előmozdítani az Egyesületi célok megvalósulását. 2. A tiszteletbeli tagok az Egyesület bármely nyilvános rendezvényén részt vehetnek, észrevételeket, javaslatokat tehetnek az Egyesület működésére vonatkozóan. Szavazati joggal nem rendelkeznek, a Felügyelő Bizottsági illetve Választmányi tisztségek kivételével, az egyesület tisztségviselőjévé nem választhatók. A tiszteletbeli tagok kötelesek az Egyesületet erkölcsileg támogatni. 3. A pártoló tagok az Egyesület bármely nyilvános rendezvényén részt vehetnek, észrevételeket, javaslatokat tehetnek az Egyesület működésére vonatkozóan. Egyesületi Kör tagjaivá válhatnak, azonban szavazati joggal az Egyesületben nem rendelkeznek, Egyesületi tisztségre nem választhatók. 4. Az Egyesület rendes tagjai kötelesek tagdíjat fizetni az Egyesületnek. A tagdíj éves összegét a Küldöttgyűlés állapítja meg. A tagdíjfizetés határideje minden év szeptember 30. napja.

4 AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS SZERVZETI EGYSÉGEI TISZTSÉGVISELŐK Az Egyesület szervei a következők: Küldöttgyűlés Elnökség Elnök Választmány Felügyelő Bizottság Fegyelmi és Etikai Bizottság Jelölő Bizottság Titkár Az Egyesület szervezeti egységei a következők: Egyesületi Körök Reszortok Reszortvezetők Tanácsa Gazdasági Tanács Nevelőtanári Gárda Schönherz Alumni 2. Az Egyesület tisztségviselői: az Elnökségi tagok, a Választmány tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai a Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjai Jelölő Bizottság tagjai 3. Egyesületi tisztségviselő csak természetes személy lehet, kinek megbízatása 1 évre szól, megválasztásukról és újraválasztásukról a Jelölő Bizottság kivételével a Küldöttgyűlés határozhat. 4. Az Egyesületi tisztség megszűnik: lemondással visszahívással mandátum lejártával egyesületi tagság megszűnésével amennyiben a tisztség betöltését jelen Alapszabály vagy a Szervezeti és Működési Szabályzat valamely szervhez, vagy szervezeti egységhez való tartozáshoz köti és a tisztségviselő e tagsága bármely okból megszűnik. Küldöttgyűlés Az Egyesület legfőbb szerve a Küldöttgyűlés. A Küldöttgyűlés az Egyesület rendes tagjai által delegált küldöttekből áll, amely az Egyesületet érintő bármely kérdésekben döntésre jogosult. A Küldöttgyűlést legalább évente kétszer az Egyesület Elnöke hívja össze (rendes Küldöttgyűlés). Az éves beszámoló elfogadásáról döntő rendes Küldöttgyűlés egyben tisztújító Küldöttgyűlés. A rendes Küldöttgyűléseken felül Küldöttgyűlést kell összehívni

5 akkor is, ha ezt a rendes tagok egytizede, az Elnökség, a Választmány vagy a Felügyelő Bizottság indítványozza. Az indítványt - a cél megjelölésével - írásban kell az Elnökkel közölni. 2. Az Egyesület Küldöttgyűlése: a tisztségviselőkből, a Jelölő Bizottság tagjaiból, az Alumni ügyvezetőjéből, valamint az Alumni által delegált további egy tagból, valamint az Egyesületi Körök által delegált küldöttekből áll. 3. Az Egyesületi Kör legalább 1 fő küldöttet állít. Ezen küldött személyén felül minden, az adott Egyesületi Körhöz tartozó- Választmánynál rendes tagként regisztrált - 20 fő után még 1 fő küldöttet választhat. A küldötte(ke)t, és a pótküldötte(ke)t az Egyesületi Körök, üléseiken választják meg. A választott küldött/pótküldött fél évig töltheti be e tisztségét. A küldött/pótküldött újraválasztható. A pótküldött a küldött akadályoztatása esetén a küldöttel azonos jogkörrel vesz részt a Küldöttgyűlésen. Minden Egyesületi Kör legalább annyi pótküldöttet választ, ahány küldöttje van. Több pótküldött választása esetén, az Egyesületi Körnek a pótküldöttek között sorrendiséget kell megállapítania. Amennyiben a küldött/pótküldött mandátuma a lejáratnál előbb szűnik meg, az utódjául megválasztott személy mandátuma addig szól, ameddig az elődje mandátuma érvényes volt. 4. Mind a rendes-, mind a rendkívüli Küldöttgyűlést annak időpontja előtt legalább 15 nappal, a napirendi pontokat tartalmazó meghívók kézbesítésével, írásban kell összehívni. 5. A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása, az éves költségvetés meghatározása, a tisztségviselők megválasztása és visszahívása, Elnökségi éves beszámoló elfogadása az Alapszabály elfogadása és módosítása, Szervezeti Működési Szabályzat elfogadása, módosítása, az Egyesület feloszlásának és más társadalmi szervezettel való egyesülésének és szétválásának kimondása, tagdíj megállapítása, javaslatot tesz a Schönherz Kollégiumért Alapítvány alapítója felé, az Alapítvány kurátorainak személyére A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult küldöttek legalább 50 százaléka, plusz 1 küldött jelen van. A határozatképtelenség miatt 15 napon belül összehívott Küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha erről a szavazásra jogosultakat az eredeti meghívóban már előre tájékoztatták. A megismételt Küldöttgyűlés összehívásáról már a rendes Küldöttgyűlés meghívójában is intézkedni lehet. 2. A Küldöttgyűlés, a 3. bekezdésben említett kérdéseket érintő határozatok kivételével, egyszerű szótöbbséggel dönt. A határozathozatal általában nyílt szavazással történik. Az ügyintéző és képviseleti szerveket titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja a Küldöttgyűlés. 3. Az Alapszabály valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításához, az éves beszámoló jóváhagyásához, továbbá az Egyesület feloszlásához a Küldöttgyűlés kétharmados szótöbbsége szükséges. 4. A Küldöttgyűlés ülései nyilvánosak, mely nyilvánosság a jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 5. A Küldöttgyűlés ülése a levezető elnök személyének megválasztásával veszi kezdetét.

6 Elnökség Az Egyesület tevékenységét az Elnökség irányítja. Az Elnökségnek 5 tagja van, közöttük az Elnök és az Alelnök. Az Elnök a napirendre való tekintettel más szakértőket is meghívhat, akik tanácskozási joggal vesznek részt az Elnökségi üléseken. 2. Az Elnökség dönt az Egyesület működését érintő minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Így különösen: dönt a tiszteletbeli tagok megválasztásának, dönt a nevelőtanári cím adományozásának, dönt a Reszortok megalakulásának engedélyezése kérdéskörében, valamint elfogadja azok szabályzatait, dönt a pénzkezelés, könyvelés és pénztári ellenőrzés kérdéseiben, megállapítja a Küldöttgyűlés javasolt napirendjét, javaslatokat készít a Küldöttgyűlés részére, dönt a Reszortok, Egyesületi Körök működéséhez szükséges erőforrások odaítéléséről Az Elnökség rendszeresen, a folyamatos munka biztosításához szükséges mértékben, de legalább évente 6 alkalommal tart ülést. Az üléseket az Egyesület Elnöke hívja össze írásos vagy más bizonyítható módon küldött meghívóval, amelyben a napirendet is közli az Elnökségi tagokkal. Az Elnökség ülései nyilvánosak. 2. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén legalább 4 Elnökségi tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 3. Az Elnökség a Küldöttgyűlésnek felel a működéséért, tevékenységéről köteles az évi rendes Küldöttgyűléseken beszámolni. Az Elnökség a tisztújító Küldöttgyűlésre köteles elkészíteni az éves beszámolót és a következő évi költségvetést. A Küldöttgyűlést érdeklő minden pénzügyi kérdésről az Elnökség a Küldöttgyűlésen köteles tájékoztatást adni. Elnök Az Elnök feladatai: Összehívja a rendes, valamint a rendkívüli Küldöttgyűlést, az Elnökségi ülést, vezeti az Elnökség tanácskozásait. Két Elnökségi ülés között irányítja az Egyesület működését, gondoskodik a Küldöttgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról. A Küldöttgyűlés elé terjeszti az Elnökség éves beszámolóját. Az Elnök akadályoztatása esetén az Elnök által megbízott Elnökségi tag hívja össze a Küldöttgyűlést, az Elnökségi ülést, és vezeti az Elnökség tanácskozásait. Gyakorolja az Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört. 2. Az Elnök jogkörét és feladatait akadályoztatása esetén az Alelnök látja el. Választmány A Választmány az Egyesület választott operatív ügyintéző szerve.

7 A Választmány, a Küldöttgyűlés által 1 évre választott tisztségviselőkből áll. A szervezet létszáma a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletében szereplő reszortok száma szerinti személy, plusz 1 fő. A Választmány tagjai közül legalább 1 fő a Nevelőtanári Gárda tagja. Amennyiben olyan személy kerül megválasztásra Választmányi tagként, aki az Egyesületnek nem rendes tagja, úgy az a személy, kizárólag tanácskozási joggal vehet részt a szerv ülésein. A szerv tagjainak több mint fele, az Egyesület rendes tagjai közül kerül ki. 2. A tisztújító Küldöttgyűlésen a Választmányi tagok választását a tisztségre történő jelölés előzi meg. A Reszortvezetők Tanácsának tagjai automatikusan a választmányi tisztség jelöltjeivé válnak. A fennmaradó Választmányi tisztségi helyekre a tisztújító Küldöttgyűlésen van lehetőség további jelölteket állítani. 3. A Választmány nevelőtanár tagjává választja a küldöttgyűlés azt a jelöltet, aki a nevelőtanár jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta. A további tisztségi helyekre a következő, a Választmány fennmaradó létszámának megfelelő legtöbb szavazatot elért jelölt jogosult. 4. A Választmány első ülését az Egyesület Elnöke hívja össze. A Választmány itt választja meg a tagjai közül a Választmány vezetőjét. A Választmány döntéseiben a Választmány minden tagja egy szavazati joggal rendelkezik. A Választmány tagja a szavazati jog gyakorlását, kizárólag esetileg és csak a Választmány vezetőjének beleegyezésével ruházhatja át. A választmány ülése akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. 5. A Választmány üléseit legalább havonta tartja. A Választmány ülését a Választmány alakuló ülésén megválasztott vezetője készíti elő és hívja össze úgy, hogy a Választmány tagjai legalább 5 nappal az ülés megtartása előtt tudomást szerezzenek annak helyéről, időpontjáról és napirendi pontjairól. A Választmány ülései nyilvánosak. A Választmány ülése akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. 6. Határozatait nyílt szavazással, minősített többséggel hozza. 7. A Választmány feladat- és hatásköre: dönt személyek jutalmazásáról és díjak odaítéléséről, megállapítja a Küldöttgyűlés lebonyolításának módját, előkészíti a Küldöttgyűlés üléseit, dönt a rendes és a pártoló tagok felvételéről, dönt az Egyesületi Körré nyilvánítással kapcsolatos kérvények ügyében, megszűnő Egyesületi Körök esetén dönt, a Választmánynál rendes tagként regisztrált tagok, pártoló taggá minősítésének kérdéskörében, vezeti az Egyesület tagságának nyilvántartását valamint a küldöttek névjegyzékét Megválasztja, visszahívja a Jelölő Bizottság tagjait, beszámoltatja munkájáról a Jelölő Bizottságot. Felügyelő Bizottság A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület szabályszerű működését, különösen a vagyoni eszközöknek a jogszabályban meghatározott módon történő felhasználását. Közvetlen intézkedési joggal nem rendelkezik, észrevételeit az Elnökséggel közli. 2. A Felügyelő Bizottság 5 főből áll, elnökét és további négy tagját a Küldöttgyűlés 1 évre választja. A Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság egy tagját az Egyesület tiszteletbeli tagjai közül választja, aki kizárólag tanácskozási joggal jogosult részt venni a Felügyelő Bizottság ülésein. A Felügyelő Bizottság működéséért kizárólag a Küldöttgyűlésnek felelős, melynek évente, a tisztújító Küldöttgyűlésen beszámol. Hatáskörére a évi CLXXV. törvény 41. -ban foglaltak az irányadóak.

8 3. Üléseit, melyet évente legalább két alkalommal tart, a bizottság elnöke hívja össze írásos meghívóval, amelyben a napirendet is közli a Felügyelő Bizottsági tagokkal. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak. 4. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén három tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Fegyelmi és Etikai Bizottság A Fegyelmi Bizottság az Egyesületen belüli etikai kihágásokat, egyesületi erőforrásokkal való visszaéléseket hivatott kivizsgálni. 2. A Fegyelmi Bizottság esetileg ülésezik, és határozatait az Elnökség illetve a Választmány egyetértésével hajtja végre. Kizárási és körmegszüntetési kérdésekben a Választmány, egyéb kérdésekben az Elnökség egyetértése szükséges. 3. A Fegyelmi Bizottság 3 főből áll melynek tagjait a Küldöttgyűlés 1 évre választja. A Fegyelmi Bizottság tagjai közül két fő a Nevelőtanári Gárda tagja (a két fő nevelőtanár közül legalább egy fő Egyesületi rendes tag), egy fő pedig az Egyesület rendes tagja. Amennyiben olyan nevelőtanár kerül megválasztásra aki az Egyesületnek nem rendes tagja, úgy az a személy, kizárólag tanácskozási joggal vehet részt a szerv ülésein. Jelölő Bizottság A Jelölő Bizottság az Egyesület elnökségének választásáért felelős szerve. A Jelölő Bizottság tagjait a Nevelőtanári Gárda javaslatára, a Választmány a tisztújító Küldöttgyűlést követő egy évre választja meg. Felmentésükről a Választmány dönt. 2. A Jelölő Bizottság egy elnökből és további két tagból áll, akik mindannyian Nevelőtanárok. Amennyiben olyan nevelőtanár kerül megválasztásra aki az Egyesületnek nem rendes tagja, úgy az a személy, kizárólag tanácskozási joggal vehet részt a szerv ülésein. A három fő nevelőtanár közül legalább két fő Egyesületi rendes tag. 3. Beszámolási kötelezettséggel tartozik a Választmány felé, melyet felhívásra haladéktalanul, de legalább minden évben a tisztújító Küldöttgyűlés előtt szóban köteles megtenni. Titkár A Titkár az Egyesület ügyintéző személye. A Titkár feladatát megbízási szerződés keretében látja el. Személyét az Elnök javaslatára, az Elnökség választja meg. Felmentéséről az Elnök előterjesztése alapján az Elnökség dönt. 2. A Titkár feladatait az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg. Egyesületi Körök Az Egyesület szervezeti egységei az Egyesületi Körök. Az Egyesületi Körök Reszortokba tömörülhetnek. Az Egyesületi Körök tagjai Egyesületi rendes, illetve pártoló tagok. Az

9 Egyesületi Köröket a körtagok által közvetlenül megválasztott vezető irányítja, ő képviseli. Az Egyesületi Körök évente legalább egy alkalommal ülést tartanak. 2. Az Egyesületi Kör vezetője kizárólag az Egyesület rendes tagja lehet. Az Egyesület rendes tagjai, kizárólag egy Egyesületi Körben regisztráltathatják magukat rendes tagként. Az Egyesület rendes tagja küldöttválasztás során, kizárólag egy Egyesületi Kör tekintetében rendelkezik szavazati jogosultsággal. Reszortok A Schönherz Zoltán Kollégiumban folyó sokszínű tevékenységet az Egyesület a Reszortokon keresztül irányítja. Az azonos működési területű vagy érdeklődési körű Egyesületi Körök, érdekeik egyeztetése, véleményezése és együttműködés céljából Reszortokat alkotnak. 2. Működésének részletes szabályait az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Reszort Vezetők Tanácsa A Reszortvezetők Tanácsának célja az Egyesületben működő Reszortok, Egyesületi Körök tevékenységének összehangolása, stratégiai döntések meghozatala, valamint az Egyesület Reszort Vezetők Tanácsa részére dedikált erőforrásainak megfelelő elosztása. 2. Az Reszortvezetők Tanácsa működésének részletes szabályait az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Gazdasági Tanács A Gazdasági Tanács célja, hogy véleményével segítse az Elnökség gazdasági döntéseit, valamint hogy az Elnökség irányvonalait követve hosszú távú gazdasági stratégiát dolgozzon ki és feltérképezze azok megvalósíthatóságát. 2. Működésének részletes szabályait az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Nevelőtanári Gárda A Nevelőtanári Gárda célja, hogy véleményével segítse az Elnökség stratégiai döntéseit. Tagjai a nevelőtanárok, akik az Egyesületben hosszú ideje tevékenykedő tapasztalt egyesületi tagok közül kerülnek ki. 2. A nevelőtanári cím, az Elnökség felkérése alapján, a kinevezés elfogadásával jön létre. Amennyiben az Elnökség máshogy nem határoz, e címre való jogosultság egy évig tart. 3. A Nevelőtanári Gárda működésének részletes szabályait az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

10 Schönherz Alumni A Schönherz Alumni célja, hogy véleményével és erőforrásaival segítse az Elnökség munkáját, az Egyesület céljait, így különösen: - segít megőrizni a Schönherz Zoltán Kollégium értékeit, ezen belül elsősorban az önkormányzatiságot; - óvja és továbbörökíti a kollégiumi hagyományokat; - tanácsokkal, tapasztalatokkal és egyéb lehetőségekkel segíti az Egyesület és a Schönherz Alumni tagjait; - segít megfelelő kapcsolatot kiépíteni a Villamosmérnöki és Informatikai Kar és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetésével, az üzleti szféra szereplőivel és más alumni szervezetekkel. 2. A Schönherz Alumni tagjai az Egyesület azon pártoló illetve tiszteletbeli tagjaiból kerülnek ki, akik elfogadják a Schönherz Alumni belépési nyilatkozatát. 3. A Schönherz Alumni működésének részletes szabályait az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 23. Az Egyesületet az Elnök önállóan, bármely két Elnökségi tag együttesen képviseli. 24. Az Egyesület bankszámlái feletti rendelkezési jogot az Elnökség Gazdaságisa, és bármely más Elnökségi tag együttesen gyakorolja. HATÁROZATOK ÉS NYILVÁNOSSÁG A testületi szervek döntéseit a Választmány nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét. 2. A Választmány gondoskodik a szervezet döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon. 3. A testületi szervek döntéseit az Egyesület a Schönherz Zoltán Kollégiumban elhelyezett hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra. 4. A szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet a szervezet székhelyén, előre egyeztetett időpontban. 5. A szervezet működésének illetve szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolóinak közzétételéről, a Schönherz Zoltán Kollégiumban elhelyezett hirdetőtábláján tájékoztatja a nyilvánosságot.

11 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG Az Egyesület tisztségviselői kijelölésénél ill. választásánál figyelembe veszi a évi CLXXV törvény 38. -ban írott összeférhetetlenségi szabályokat. 2. A testületi szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 3. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, az a személy, aki a Küldöttgyűlés, illetve az Elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve az Küldöttgyűlés azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve a fenti pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 4. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az Egyesület vezető Elnökségi tagja illetve Felügyelő Bizottsági tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. 5. Az Elnökségi tag illetve Felügyelő Bizottsági tag, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS BESZÁMOLÁSA Az Egyesület bevétele tagdíjakból, jogi és természetes személyek felajánlásaiból, támogatásaiból, adományaiból, valamint az Egyesület közhasznú tevékenységének folytatásából, vállalkozási tevékenységéből, és egyéb, jogszabályban megállapított bevételből áll. 2. Tartozásaiért az Egyesület saját vagyonával felel. A rendes tagok tagdíjfizetésére kötelezettek, de az Egyesület tartozásaiért nem felelősek.

12 3. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy jelen Alapszabályban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 4. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. 5. Az Elnökség gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló és azzal egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elkészítéséről. A beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról a Küldöttgyűlés dönt. 6. A beszámolót és a közhasznúsági melléklet az Elnökség a Schönherz Kollégium földszinti hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra. 7. A közhasznúsági melléklet bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. VEGYES RENDELKEZÉSEK Az Egyesület megszűnik, ha feloszlását vagy átalakulását a legfelsőbb szerve kimondja; az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve törvényességi ellenőrzési eljárás keretében, megszűnését megállapítja vagy megszünteti a bíróság fizetésképtelensége miatt indult eljárásban megszünteti. és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik. 2. Ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, teljes vagyona az esetleges hitelezők kielégítése után - a Schönherz Kollégiumért Alapítvány tulajdonába és kezelésébe megy át. 29. Ezen alapszabályban nem szabályozottakra az egyesülési jogról szóló évi CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyv egyesületekre vonatkozó előírásai alkalmazandók. Budapest, március 21. Elnök Ellenjegyezem: március 21.

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y INTERNETES BÉLYEGGYŰJTŐ KLUB (EGYESÜLET) A L A P S Z A B Á L Y 1 / 11 Az Internetes Bélyeggyűjtő Klub 2014. szeptember 19. napján tartott Közgyűlése a 2011. évi CLXXV. tv., a 2011. évi CLXXXI. tv., valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rész 1. Az Egyesület főbb adatai: 1.1 neve: Újszászi 4H Egyesület 1.2 székhelye: 5052. Újszász, Bajcsy-Zs. u. 16. 1.3 ellenőrzés: Az Egyesület felett a törvényességi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Komthermál Kft. Úszóklub Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az egyesület közgyűlése által 2011. július 08-án elfogadott az egyesület szervezeti és működési szabályzatának III./2.10. pontját

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben)

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések: Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) 1. Az egyesület neve: Ördögmák Természetbarát Egyesület 2. Alapításának éve: 2009 3. Az egyesület székhelye: 6723, Szeged Kereszttöltés

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya 2004. 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) Székhelye:

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben