LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Magyarország Alaptörvénye, a polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. Törvény (a továbbiakban: civil törvény) alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező egyesület. 2. Az Egyesület neve és székhelye (1) Az Egyesület neve: Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (2) Az Egyesület rövid neve: LÁSS (3) Az Egyesület székhelye: Budapest, 1097 Drégely u. 17. V/15. (4) Az Egyesület alapításának éve: (5) Az Egyesület működési területe: a Magyar Köztársaság területe (6) Az Egyesület bélyegzője: Téglalap alakú, a) " Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete, b) "LÁSS felirattal. (7) Az Egyesület honlapjának címe: (8) Az egyesület adószáma: (9) Az Egyesület a Ptk. És a civil törvény rendelkezéseinek megfelelően jogi személy, mely törekszik arra, hogy közhasznú besorolással rendelkezzék, illetőleg e besorolását fenntartsa. II. Az Egyesület ellenőrzése 3. Az Egyesület ellenőrzése (1) Az Egyesület nyilvántartásba vételét a Fővárosi Törvényszék végzi. (2) Az Egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó jogszabályok szerint gyakorol törvényességi ellenőrzést. (3) Az Egyesület pénzügyi ellenőrzését a Nemzeti Adó-és Vámhivatal illetékes

2 szerve látja el. (4) Az Egyesület által végzett egyes tevékenységek felett a tevékenység célja szerint illetékes állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol. III. Az Egyesület célja és feladatai 4. Az Egyesület céljai (1) A látássérült emberek szélesebb rétegeivel (életkortól és nemtől függetlenül) megismertetni a mozgás örömét; (2) A látássérültek körében népszerűsíteni a szabadidős sporttevékenységeket, és folyamatosan bővíteni az egyesület tagságát; (3) Lehetőséget teremteni minél több szabadidős sporttevékenység kipróbálására, és rendszeres gyakorlására; (4) Biztosítani a látássérült emberek számára nehezen, vagy segítség nélkül egyáltalán nem elérhető szabadidős sporttevékenységekben (futás, lovaglás, síelés, túrázás, evezés stb.) történő részvételt; (5) A szabadidő hasznos eltöltését segítő szabadidős sportprogramokat, sportnapokat, sporttáborokat szervezni hazánkban és külföldön. 5. Az Egyesület feladatai és tevékenységei (1) Az Egyesület az alábbi feladatokat végzi: a) Az egyesület céljainak megvalósításához szükséges anyagi, és tárgyi feltételek megteremtése; b) A szabadidős tevékenységekhez szükséges speciális körülmények (személyi segítők, akadálymentes környezet) biztosítása; c) A látássérültek szabadidős sportjának propagálása, ezzel integrációjuk elősegítése; d) a látássérültek szabadidős sportja fontosságának, egészségi és lelki állapotukra gyakorolt pozitív hatásának hangsúlyozása; e) Más szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, és kölcsönös tapasztalatszerzés; f) Nyílt munkahely biztosítása néhány, az egyesületben tevékenykedő látássérült személy számára; g) Rendezvényszervezés, h) A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően önkéntes tevékenység szervezése, az Egyesület céljainak mind teljesebb megvalósítása érdekében; (2) A fenti célok megvalósítása, valamint a megvalósításhoz szükséges fenti feladatok végzése érdekében közhasznú tevékenységként az Egyesület különösen, de nem kizárólagosan - az alábbi, jogszabályban meghatározott közfeladatok ellátásában vesz részt, közhasznú tevékenységeit ez által gyakorolva: * a) közvetlen feladatellátásként ismeretterjesztés, érzékenyítés, a tudatosság növelése. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló évi XCII. Törvény 8. cikk szerint; **

3 b) az egészséges életmód és a szabadidő'sport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a fogyatékosok sportjának támogatása közvetlen feladat vállalásként a sportról szóló évi I. törvény 49. c)-e) pontja alapján. c) A fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások: rehabilitációs program, segédeszköz/ segédeszköz-ellátás fejlesztés, a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 21. a)-g) pontjai alapján; (3) Az Egyesület közhasznú tevékenységként nyújtott szolgáltatásait nemcsak tagjai, hanem mindenki számára biztosítja. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesületgazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. (4) Az Egyesület a működésére, szolgáltatása igénybevételének módjára vonatkozó adatokat és egyéb tájékoztatást a honlapján hozza nyilvánosságra. Az Egyesület beszámolói szintén a honlapon történő közléssel kerülnek nyilvánosságra hozatalra. IV. Az Egyesület tagsága 6. Az Egyesület tagja lehet (1) Minden, az éves tagdíj befizetésének eleget tevő természetes személy, aki az egyesület céljaival és alapszabályával egyetért és az egyesületi munkában aktív részvételt vállal. (2) Az Egyesület pártoló tagja lehet minden, az egyesület munkáját erkölcsileg és/vagy anyagilag támogató magán és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság feltéve, hogy a pártoló tagként való felvételét kéri, s e kérelemnek az elnökség helyt ad. 7. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése (1) A tagsági jogviszony keletkezése a) Új tagok felvétele az elnökséghez címzett belépési nyilatkozat kitöltésével és az első tagdij befizetésével történik. A tag felvételéről az elnökség határoz. Ha a tag az alapszabályban előírt feltételeknek megfelel, a belépési nyilatkozatot kitölti és az első tagdíjat megfizeti, az elnökség a tag felvételét nem tagadhatja meg. Az egyesületbe történő be- és kilépés önkéntes. b) A tagokat az egyesület tagsági okirattal látja el, róluk nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a tag nevét, születési nevét, lakóhelyét, születési helyét és idejét, anyja nevét, továbbá ha van, a tag elektronikus levélcímét, értesitési címét, és telefonszámát. c) Az éves tagdíj befizetésének a tárgyév június 30. napjáig kell eleget tenni az Egyesület székhelyén történő készpénzes befizetéssel, vagy banki átutalással. (2) A tagsági jogviszony megszűnése A tagsági jogviszony megszűnik: a) Kilépéssel, b) Elhalálozással, c) A tag cselekvőképtelenné válásával,

4 d) Törléssel, e) Kizárással, f) Az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével: A tag az Egyesületből bármikor kiléphet, ám az adott évre befizetett tagdíjat, illetve annak időarányos részét nem követelheti vissza. Az egyesületből történő kilépést írásban kell jelezni az elnökség felé a kilépési nyilatkozat aláirásával. Ha a tag meghal, tagsági jogviszonya ezen időponttól megszűnik, a halál tényéről való tudomásszerzést követően a nyilvántartásból való törléséről az elnökség intézkedik. Ha a tagcselekvőképtelenné válik, tagsági jogviszonya ezen időponttól megszűnik, a cselekvőképtelenné válás tényéről való tudomásszerzést követően a nyilvántartásból való törléséről az elnökség intézkedik. Amennyiben a tag a tagdíj fizetési kötelezettségének a tagdij fizetési határidőt követő 60 napon belül nem tesz eleget, az elnökség irásban, a jogkövetkezményre történő figyelmeztetéssel felszólitja a tagdij megfizetésére. Ha a tag a felszólítás kézhezvételétől számitott 30 napon belül sem tesz eleget kötelezettségének a tagsági jogviszony megszűnik, a tagot az elnökség törli a nyilvántartásból. A törlésről a tagot nyolc napon belül írásban értesíteni kell. (3) Az elnökség Határozatával kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a személyt, aki magatartásával ismételten vagy súlyosan akadályozza azegyesület tevékenységét, vagy súlyosan rontja annak megítélését. A kizárási eljárást bármely egyesületi tag vagy szerv indítványozhatja, az eljárás megindításáról az elnökség határozattal dönt, ezt követően írásban, igazolható módon értesíti az eljárás alá vont tagot az eljárás megindításáról azzal, hogy a védelmében felhozható tényeket és bizonyítékokat az értesítés kézhez vételétől számított tizenöt napon belül akár írásban, akár az elnökséggel egyeztetett időpontban szóval is előadhatja, a védekezés elmulasztása ugyanakkor az eljárás lefolytatását nem gátolja. Ha a tag védekezését szóval adja elő, a meghallgatást elnökségi ülés keretében kell eszközölni, és a tag védekezését az ülés jegyzőkönyvébe kell foglalni. Az elnökség csak az érdemi védekezés előterjesztését, vagy az erre rendelkezésre álló határidő eredménytelen leteltét követően határozhat a tag kizárásáról. A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni. Az indokolás tartalmazza a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, valamint a határozat elleni jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatást. A kizárást kimondó határozatot a taggal írásban, igazolható módon közölni kell. A kizárást kimondó határozat ellen a tag a kézhez vételtől számított tizenöt napon belül az Egyesület közgyűléséhez fellebbezhet. A fellebbezésnek a kizárást kimondó határozattal szemben halasztó hatálya van. Fellebbezés hiányában a kizárást kimondó határozat a fellebbezési határidő leteltével hatályosul. Fellebbezés esetén a közgyűlést a fellebbezés benyújtásától számított hatvan napon belüli időpontra kell összehívni, a tag védekezését a közgyűlésen ismételten előadhatja, egyebekben a II. fokú kizárási eljárásra az I. fokú eljárás szabályai értelemszerűen irányadóak. (4) A fentiek mellett a tagsági jogviszony megszűnik az Egyesület jogutód nélküli megszűnésének időpontjában. 8. A tagok jogai és kötelezettségei (1) Az Egyesület tagjainak jogai: a) A tagok részt vehetnek az egyesület által szervezett valamennyi szabadidős sport-és más egyéb tevékenységben; b) Részt vehetnek és felszólalhatnak az egyesület közgyűlésein, továbbá a rendes tagok a közgyűlésen szavazhatnak és az egyesület bármely tisztségére megválaszthatók; c) Észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak az egyesület munkáját illető bármilyen kérdésben, továbbá az egyesület irataiba betekinthetnek, azokról saját

5 költségükön másolatot készíthetnek. d) Az egyesület vezető szerveitől és tisztségviselőitől az egyesület tevékenységét érintő bármely ügyben felvilágosítást kérhetnek. e) Az iratbetekintés jogát a tag az elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban gyakorolhatja, az időpontot azonban úgy kell meghatározni, hogy az a betekintés iránti kérelem benyújtásától számított tizenöt napon belül legyen (2) Az Egyesület tagjainak kötelezettségei: a) A tagok kötelesek az alapszabályban foglaltaknak, valamint az egyesület vezető szervei által hozott határozatoknak maradéktalanul eleget tenni; b) A tagok támogatják az egyesület célkitűzéseinek sikeres megvalósulását, munkájukkal hozzájárulnak ahhoz; c) A tagok a szabadidős sporttevékenységeken keresztül képviselik a látássérültek integrációjának fontosságát, a látássérült és látó társadalom összefogásának szükségességét; d) A tagok népszerűsítik az Egyesületet, ápolják hagyományait; e) A tagok a határidők megtartásával fizetik az éves tagdíjat. V. Az Egyesület szervezete 9. Az Egyesület szervei (1) A közgyűlés (2) Az elnökség (3) Az elnök (4) A felügyelő bizottság 10. Az Egyesület közgyűlése (1)Az Egyesület döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés; (2)A közgyűlésen szavazati jogát mindegyik tag csak személyesen gyakorolhatja, és minden tag egyetlen szavazattal rendelkezik; (3)A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, az adott év április 30. napjáig össze kell hivni (4)A közgyűlés időpontját, helyét és tervezett napirendjét a megrendezést 30 nappal megelőzően, írásos meghívó kiküldésével kell közölni a tagokkal. A meghívónak tartalmaznia kell a) az Egyesület nevét és székhelyét; b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; c) az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. (5) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több, mint fele jelen van; (6)A közgyűlés eredeti időpontjától számított 30 perc elteltével a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha erről a tagok tájékoztatása a meghívóban megtörtént. 11. A közgyűlés napirendje (1)A közgyűlés napirendjére az elnökség tesz javaslatot a közgyűlésnek. (2) A közgyűlésen - évente egyszer - az alábbi napirendeket kötelezően tárgyalni kell:

6 a) az Egyesület tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót, b) az Egyesület évi költségvetését, c) az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet. 12. A közgyűlés hatásköre A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: (1) Az Egyesület megalakulásának, jogutódlással történő, vagy jogutód nélküli megszüntetésének kimondása; (2) az alapszabály megállapítása és módosítása, (3) az Egyesület vezető szerveinek és a tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása, (4) nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása, (5) az Egyesület éves tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló elfogadása, (6) a tagsági díj mértékének meghatározása, (7) az éves beszámoló elfogadása, (8) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. (9) Az éves beszámolót a közgyűlés az általános szabályok szerint fogadja el. 13. A közgyűlés lebonyolítása és határozathozatala (1) A közgyűlést az elnök nyitja meg, majd a jelenlévő tagok javaslatai alapján a jegyzőkönyvvezetőt és a két jegyzőkönyv hitelesítőt, valamint két szavazatszámlálót kell megválasztani a jelenlévő tagok közül. A tagok bármelyikének javaslatára a közgyűlés levezető elnököt is választhat, ilyen javaslat hiányában az ülést az elnök vezeti. A jegyzőkönyvvezető, a hitelesítők és a szavazatszámlálók megválasztása után az elnökség javaslata alapján, a meghívónak megfelelően szavazni kell az ülés napirendjéről. A fenti kérdésekben a közgyűlés az általános határozathozatali szabályok szerint dönt. A határozatokat az Egyesület honlapján történő közzététellel kell kihirdetni, az érintettekkel pedig írásban, igazolható módon is közölni kell. (2) A tagok a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat. A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja, e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. (3) Az elnököt, az elnökség többi tagját és a három tagú felügyelő bizottságot a tagság nyílt szavazással választja meg. (4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat oly módon, hogy a jegyzőkönyvből a határozatok meghozatalának időpontja, a határozatok hatálya, valamint az azokat támogatók és ellenzők számaránya, valamint lehetőség szerint személye megállapítható legyen. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a közgyűlés elején megválasztott jegyzőkönyvvezető írja alá, és két, a közgyűlés

7 elején megválasztott személy hitelesíti. (5) A közgyűlés nyilvános. 14. A tisztségviselők megválasztása (1) A közgyűlés által választott tisztségviselők: a) az elnök, b) elnökségi tagok, c) háromtagú felügyelő bizottság, (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tisztségviselőket a közgyűlés négy évre választja nyílt szavazással. A tisztségekre bármely szavazati joggal rendelkező tag jelölhet személyt. (3) Megválasztott elnöknek az a személy tekinthető, aki a leadott szavazatoknak többségét megszerezte. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni. (4) Az elnökség tagjai: a) az elnök, valamint b) az elnökségi tagságra jelölt személyek közül a négy legtöbb szavazatot kapott jelölt. Ha szavazategyenlőség miatt az elnökségi tagok személye nem állapítható meg, a szavazategyenlőséggel érintett személyek tekintetében a szavazást meg kell ismételni. (5) A felügyelő bizottság tagja az a három személy, aki a bizottsági tagságra jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta. Ha szavazategyenlőség miatt a felügyelő bizottsági tagok személye nem állapítható meg, a szavazategyenlőséggel érintett személyek tekintetében a szavazást meg kell ismételni. VI. Az Egyesület elnöksége 15. Az elnökség hatásköre (1) Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek jogszabály, vagy az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont, illetőleg az Egyesület más szervének hatáskörébe utalt. (2) Az elnökség feladata és hatásköre különösen: a) az Egyesület közgyűlésének összehívása, b) az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása, c) a közgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése és a végrehajtás ellenőrzése, d) az Egyesület pénzkezelési, leltározási, és selejtezési szabályzatának megállapítása és módosítása, e) az Egyesület zavartalan működéséhez szükséges határozatok meghozatala, f) az Egyesület adminisztratív feladatainak ellátása, g) az Egyesület éves programjának kidolgozása, az éves program jóváhagyása, h) az évi költségvetés és a beszámoló tervezetének elkészítése, i) az Egyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz, testedzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, j) az elnök által kötött megállapodások jóváhagyása, k) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a közgyűlés a hatáskörébe utal. (3) Az elnökség - megfelelő fedezet birtokában - dönt a rendkívüli és a költségvetésben nem

8 szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. (4) Az elnökség egyedi határozattal egyéb - más, egyesületi szerv kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - ügyet is a saját hatáskörébe vonhat. (5) Az elnökség tevékenységéről az Egyesület közgyűlésének tartozik beszámolási kötelezettséggel. 16. Az elnökség tagjai (1) Az elnökség létszáma 5 fő. (2) Az elnökségnek csak az az egyesületi tag lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. (3) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: a) Az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, b) Észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével összefüggő kérdésekben, c) Felvilágosítás kérése az Egyesülettel, illetőleg az Egyesület szerveinek működésével és a gazdálkodással összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban, d) Javaslattétel közgyűlés, elnökségi ülés összehívására, (4) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. (5) Az elnöki megbízatás, illetve az elnökségi tagság megszűnik: a) A mandátum lejártával, b) Elhalálozással, c) Cselekvőképtelenné válás esetén, d) Lemondással, e) Visszahívással. (6) Az elnök illetve az elnökségi tag megbízatása megszűnik a négy éves időtartam leteltével. Ha a mandátum lejártáig nem sikerül új elnököt illetve elnökségi tagokat választani a közgyűlés összehívásának joga az elnökséget a mandátum lejártát követően is megilleti, és az elnökség haladéktalanul köteles intézkedni a közgyűlés összehívása iránt. (7) Az elnök illetve az elnökségi tag tisztsége megszűnik a tag halálával. (8) Az elnök, illetve az elnökségi tag tisztsége megszűnik a tag cselekvőképtelenné válásával. (9) Az elnök, illetve az elnökségi tag az elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozatával tisztségéről bármikor indokolás nélkül lemondhat. (10) A közgyűlés az elnököt, illetőleg az elnökségi tagot visszahívhatja, ha az elnök, illetőleg a tag feladatának ellátásában hat hónapot meghaladóan akadályozva van. A közgyűlés visszahívhatja az elnököt, illetve az elnökségi tagot akkor is, ha az olyan szabályszegést követ el, mely ezen alapszabály értelmében egyesületi tag kizárását alapozhatja meg. Ha az elnököt, illetve az elnökségi tagot az egyesületből jogerősen kizárják, a kizárást kimondó határozat hatályosulásával együtt a tisztségviselőt tisztségéből erre vonatkozó külön határozat hiányában is visszahívottnak kell tekinteni. 17. Az elnökség működése (1) Az elnökség legalább négy havonként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kérik. (2) Az elnökség ülései nyilvánosak, ám különösen indokolt esetben, ha ezt személyiségi jogok védelme szükségessé teszi, az elnökség zárt ülés tartásáról is határozhat, a határozatokat viszont ilyenkor is nyilvánosságra kell hozni. 18. Az elnökségi ülés (1) Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról s a

9 megtárgyalandó kérdésekről - az előterjesztések megküldésével legalább egy héttel korábban - írásban - értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. (2) Az elnökség a szavazásra jogosult tagok több mint a felének jelenléte esetén határozatképes. A határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülést 3 napon belül ismételten össze kell hívni. 19. A szavazás (1) Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén A javaslatot elvetettnek kell tekinteni. (2) Az elnökség ülésén szavazási kötelezettség áll fenn, az elnökség tagjai tehát a szavazásra bocsátott kérdésekről vagy igennel, vagy nemmel kötelesek szavazni. (3) Az elnökség 2/3-os többséggel hoz határozatot a közgyűlés által átruházott hatáskörben eldöntendő kérdésekben. (4) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat oly módon, hogy a jegyzőkönyvből a határozatok tartalma, kelte, hatálya, valamint az azokat elfogadók és ellenzők számaránya továbbá személye megállapítható legyen. Az elnökség határozatairól az érintetteket nyolc napon belül írásban kell tájékoztatni. A határozatokat emellett az ülést követően tizenöt napra ki kell függeszteni az egyesület székhelyén és ha az egyesület honlappal rendelkezik a honlapon is közzé kell tenni azokat. 20. Az Egyesület elnöke (1) Az Egyesület legfőbb tisztségviselője az Egyesület elnöke. Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja és felügyeli az Egyesület tevékenységét. (2) Az elnök feladata és hatásköre: a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, b) az Egyesület hivatali, adminisztratív és gazdasági munkájának irányítása, c) az Egyesület képviselete, d) az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának felügyelete, e) az Egyesület munkájának figyelemmel kísérése, f) a hírközlő szervek tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről, g) utalványozási jogkör gyakorlása bármely elnökségi taggal együttesen, h) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetőleg az Egyesület egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe, i) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. (3) Az elnök - akadályoztatása esetén - képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Egyesület más elnökségi tagjára is átruházhatja. VII. Az Egyesület felügyelő-bizottsága 21. A felügyelő bizottság

10 (1) A felügyelő bizottság létszáma: 3 fő. (2) A felügyelő bizottságnak csak az a személy lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. (3) A felügyelő bizottság évente legalább egyszer ülésezik, az ülés nyilvános. Az ülésről jegyzőkönyv készül, melyre az elnökségi ülésekről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. A felügyelő bizottság ülését annak elnöke hívja össze. A felügyelő bizottság elnökének a legtöbb szavazattal megválasztott tagját kell tekinteni. A felügyelő bizottság tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A felügyelő bizottság határozatképes, ha azon tagjainak több mint a fele jelen van. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma két fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az egyesület elnöksége hatvan napon belül köteles közgyűlést összehívni új felügyelő bizottsági tag megválasztása céljából. (4) A felügyelő bizottság feladata és hatásköre: a) Ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet és azokat megvizsgálhatja. b) A felügyelő bizottság tagjai az elnökségi ülésen tanácskozási joggal résztvehetnek. c) A felügyelő bizottság köteles a közgyűlést tájékoztatni és közgyűlés összehívását kezdeményezni az elnökségnél, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult közgyűlés döntését teszi szükségessé, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. d) A közgyűlést a felügyelő bizottság indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. e) Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. (5) A felügyelő bizottsági tagság megszűnik: a) A mandátum lejártával, b) Elhalálozással, c) Cselekvőképtelenné válás esetén, d) Lemondással, e) Visszahívással. (6) A felügyelő bizottság tagjának megbízatása megszűnik a négy éves időtartam leteltével. (7) A felügyelő bizottsági tag tisztsége megszűnik a tag halálával. (8) A felügyelő bizottsági tag tisztsége megszűnik a tag cselekvőképtelenné válásával. (9) A felügyelő bizottsági tag az elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozatával tisztségéről bármikor indokolás nélkül lemondhat. (10) A közgyűlés a felügyelő bizottság tagját visszahívhatja, ha az feladatának ellátásában hat hónapot meghaladóan akadályozva van. A közgyűlés visszahívhatja a tagot akkor is, ha az olyan szabályszegést követ el, mely ezen alapszabály értelmében egyesületi tag kizárását alapozhatja meg. VIII. Összeférhetetlenségi és bejelentési szabályok

11 22. (1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. (2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. (3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. (4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (5) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. (6) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (7) Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) Az elnökség tagja, b) Az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) Az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. (8) A fentieken túl - az Egyesület adott szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

12 IX. Az Egyesület jogképessége 23. Az Egyesület jogi személy Az Egyesület jogi személy, amelyet az elnök önállóan képvisel. E jogkörét akadályoztatása esetén vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnök más elnökségi tagra is átruházhatja. X. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása, az adománygyűjtés szabályai 24. Az Egyesület gazdálkodása (1) Az Egyesület bevételei: a) a tagdíj, valamint a tagok által rendelkezésre bocsátott esetleges egyéb vagyon; b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; c) a költségvetési támogatás, ezen belül a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; továbbá az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás; valamint az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás; úgyszintén a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; f) befektetési tevékenységből származó bevétel; g) a fenti alpontok alá nem tartozó egyéb bevétel. (2) Az Egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai): a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek; c) az Egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; d) a fenti három alpont alá nem tartozó egyéb költség. (3) Az Egyesület a fenti rendelkezések alapján, a civil törvény, valamint a számviteli jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezéseinek betartásával, közhasznú tevékenységének megvalósítása érdekében gazdálkodik. XI. Az Egyesület megszűnése

13 25. (1) Az Egyesület megszűnhet jogutódlással és jogutód nélkül. (2) Az Egyesület megszűnésére a Ptk. 3:48.,-a 3: ai és a civil törvény 9-10/F. - ainak megfelelően kerülhet sor. XII. Záró rendelkezések 26. Alapszabály elfogadása és a tagdij megállapitása (1) A jelen alapszabályt az Egyesület alakuló közgyűlése szeptember 26. napján fogadta el. (2) Az egyesületi tagdíj összege évben 1000 Ft, melynek befizetése december 31. napjáig esedékes. A évi tagdíj összege 3000 Ft. Budapest, október 30. Forgács Szabolcs elnök Záradék Ezen alapszabály módosítására október 30. napján az Egyesület közgyűlésén, a közgyűlés által került sor. Az elnök és a tanúk ez úton igazolják, hogy jelen alapszabály az Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos alapszabálya. Az alapszabályban a legutóbbi módosításokat dupla aláhúzott betűvel szedtük. Budapesten, október 30. napján Forgács Szabolcs elnök Előttünk, mint tanúk előtt:

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Hallássérültek Oktatási és Kulturális Esélyegyenlőségéért Egyesület alapszabálya

Hallássérültek Oktatási és Kulturális Esélyegyenlőségéért Egyesület alapszabálya Hallássérültek Oktatási és Kulturális Esélyegyenlőségéért Egyesület alapszabálya I. Fejezet Általános rendelkezések I. Hallássérültek Oktatási és Kulturális Esélyegyenlőségéért Egyesület 1. A Hallássérültek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

Közhasznúsági tudnivalók

Közhasznúsági tudnivalók United Way Kisalföld Alapítvány Civil Információs Centrum Közhasznúsági tudnivalók Közhasznúságról húsz percben című előadás anyaga Dr. Tóth Katalin Hatályos jogszabályok az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben)

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések: Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) 1. Az egyesület neve: Ördögmák Természetbarát Egyesület 2. Alapításának éve: 2009 3. Az egyesület székhelye: 6723, Szeged Kereszttöltés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y INTERNETES BÉLYEGGYŰJTŐ KLUB (EGYESÜLET) A L A P S Z A B Á L Y 1 / 11 Az Internetes Bélyeggyűjtő Klub 2014. szeptember 19. napján tartott Közgyűlése a 2011. évi CLXXV. tv., a 2011. évi CLXXXI. tv., valamint

Részletesebben

1 Alapszabály sablon Egyesület

1 Alapszabály sablon Egyesület 1 Alapszabály sablon A... EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a... létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a

Részletesebben

A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola alapítványt hoz létre. Ez az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan)

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Felügyelő Bizottságának Ügyrendje Budapest, 2016. április 26. Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály I. Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elősegítsék a kerékpáros sportban érintettek összefogását a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 (MINTA) Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a.. EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 1. (1) Magyar Azbesztmentesítők Szövetség (továbbiakban: Szövetség) célja.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS melyet a Miskolci Törvényszék 4.Pk.164/1991/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapítói az alábbiak szerint rögzítenek: 1./

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

Az új Ptk. nak való megfelelés

Az új Ptk. nak való megfelelés Az új Ptk. nak való megfelelés 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Március 15.-éig a létesítő okiratot az új Polgári törvénykönyvhöz kell igazítani Létesítő okirat felülvizsgálata Országos Bírósági

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 29/2014 K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 29/2014 K I V O N A T BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 29/2014 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben