A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA"

Átírás

1 A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA Csapatösszeállítás a labdarúgó-világbajnokság döntıjében, 1954 Donauschwäbisches Zentralmuseum, Ulm (DZM 9881) A népvándorlás korától a Keleti Frank Királyságig A hunok megjelenése Európában Kr. u. 375 táján népvándorlást idéz elı. A népvándorlás során germán népek települnek le a Nyugatrómai Birodalom területén. A keleti germánok fokozatosan elveszítik származási területükhöz főzıdı kapcsolataikat és összeolvadnak a helybéli lakossággal. A nyugati germán népek a Frank Birodalomban egyesülnek, amely az ókori Római Birodalom bukása után új nagyhatalommá válik. 1/30

2 751-tıl a Karoling-család tagja, Kis Pippin ( ) uralkodik a Frank Birodalomban. Fia, Károly ( ) Nyugat-Európa leghatalmasabb uralkodója lesz, 800 karácsonyán III. Leó pápa Rómában császárrá koronázza. Nagy Károly ezáltal a kereszténység világi uralkodójává válik. Pecsétjének felirata: Renovatio Imperii Romani (A Római Birodalom megújítása). 843-ban a Frank Birodalmat a verduni szerzıdésben örökösödési viszályok miatt három részre osztják: a Nyugati Frank Királyságra, a Keleti Frank Királyságra és egy közbülsı birodalmi területi egységre hullik szét. A Keleti Frank Királyság a Német Birodalom elıfutára szintén széttagolódik A magyar honfoglalás A 9. század végén a hatalomért és élettérért folyó küzdelmek mozgásba hozzák a középázsiai sztyeppén élı népeket. A magyarok törzsszövetsége a szomszédos kelet-európai térségbıl nyugat felé vonul. Árpád fejedelem vezérletével átkel a Kárpátokon és bevonul a középsı Duna-vidékre, ahol ekkor többnyire szlávok élnek. A magyar honfoglalás véget vet a népvándorlásnak, területileg elválasztja egymástól a délszlávokat és a nyugati szlávokat, hatást gyakorol a német birodalom fejlıdésére: olyan nagy a fenyegetettséget jelent számukra az elırenyomuló lovas nép, hogy a német hercegségek védelmük érdekében szövetkezni kényszerülnek egymással A magyarok kalandozó hadjáratai és a Lech-mezei vereség A honfoglalást követıen magyar lovascsapatok számos zsákmányszerzı hadjáratot indítanak nyugati és déli irányban: behatoltak a Keleti Frank Királyság és a Morva Fejedelemség területére, elırenyomultak Itáliáig, a Nyugati Frank Királyságba, a Pireneusfélszigetig és Bizáncig. Gyızelmeik révén gazdag zsákmányra tesznek szert és biztosítják hatalmukat a szomszédos népekkel szemben. A Keleti Frank Királyság uralkodója, I. Henrik ( ) fegyvernyugvást vásárol a magyaroktól. Ez idı alatt várakat építtet és nehézfegyverzető lovassereget állíttat fel. Azonban a döntı gyızelmet fiának, I. Ottónak ( ) sikerül kivívni: 955. augusztus 10-én Augsburg mellett, a Lech folyó mezején vívott csatában a magyar sereg vereséget szenved. Ottó a gyızelem után megkapja a Nagy melléknevet. 2/30

3 962 A Német-római Császárság megalapítása I. (Nagy) Ottó német király ( ) a magyarok felett aratott gyızelme és sikeres itáliai hadjárata után hosszú idıre megerısíti hatalmát. A 911 óta hat hercegségre széthullott Keleti Frank Királyság I. (Nagy) Ottó uralma alatt Német-római Császárság néven ismét egyesül február 2-án XII. János pápa I. (Nagy) Ottót Rómában császárrá koronázza. A Német-római Császárság sok hercegségbıl és fejedelemségbıl áll, amelyek hercegei és fejedelmei a birodalmi politikában a királyválasztás és a birodalmi győlésben való képviselet útján vesznek részt. Ugyanakkor vonatkoznak rájuk a birodalmi törvények és a birodalmi győlés határozatai. A birodalom 1806-ig áll fenn A magyar államalapítás A Lech-mezei csata után Géza ( ) fejedelem megerısíti hatalmát: szorgalmazza a kereszténység felvételét, 973-ban keresztény hittérítıket hív az országba (többek közt Salzburgból, Passauból, Bizáncból). Géza megkeresztelteti fiát, Vajkot, aki Passau védıszentje után az István nevet kapja. Feleségül kéri számára Gizella bajor hercegnıt 995-ben. Ezáltal rokoni kapcsolatot teremt a német uralkodóházzal: Gizella bátyja, Henrik 1002-ben német király, majd 1014-ben német császár lesz december 25-én Istvánt a II. Szilveszter pápától és III. Ottó császártól kapott koronával Magyarország elsı királyává koronázzák. Megkoronázása a magyar államalapításra teszi rá a pecsétet, Magyarország a keresztény Nyugathoz csatlakozik. I. István ( ) Magyarországot nyugati mintára szervezett állammá alakítja. Hatalmi központja a királyi udvar. Tíz püspökség alapításával a kereszténység térhódítását, az egyházszervezet kiépítését támogatja. Az országot közigazgatási egységekre (megyékre) osztja. 12. század közepe A szászok letelepedése Magyarországon II. Béla ( ) és II. Géza ( ) magyar királyok uralkodása idején a Németrómai Császárság területérıl telepeseket toboroznak. Feladatuk a magyar határok védelme és az ország gazdasági fejlıdésének elısegítése. Számos falut és várost alapítanak Erdélyben és a Szepességben. Jóllehet ezek a német 3/30

4 bevándorlók a Rajna-vidékrıl, a Mosel-vidéki Frankföldrıl, Flandriából és Luxemburgból, Türingiából és Szászországból, továbbá francia és itáliai területekrıl származnak, egységesen erdélyi illetve szepességi szászoknak (lat. Saxones) nevezik ıket. Közvetlenül a királyi hatalom alá tartoznak és bizonyos privilégiumokat kapnak: területi autonóniát, az önálló bíráskodás jogát, önigazgatást. Ellenszolgáltatásként adót fizetnek. E jogokat és kötelezettségeket elsıként a II. András által 1224-ben kiadott kiváltságlevél, az ún. Diploma Andreanum foglalja írásba A tatárjárás és Magyarország újjáépítése 1241 tavaszán a mongol lovasseregek megtámadják Lengyelországot és Magyarországot. Nagy pusztítást végeznek és a lakosság soraiban súlyos veszteségeket okoznak. A német-lengyel és a magyar sereg egyaránt alulmarad a támadókkal szemben. A tatárok katonai fölényük ellenére 1242-ben elvonulnak, miután a nagykán hirtelen elhalálozott. A pusztítást az újjáépítés idıszaka követi. Ismételten német bevándorlók telepednek le az országban Béla IV. ( ), Károly Róbert ( ), I. (Nagy) Lajos ( ) és Zsigmond ( ) hívó szavára. A telepeseknek adókedvezményeket és kiváltságokat biztosítanak. A Kárpátok hegyvonulata mentén, a stratégiailag kedvezı fekvéső helyeken német városjogú kézmőves-, kereskedı- és bányászvárosok jönnek létre. Az ország védelmét és gazdasági fejlıdését szolgálják. Az ország belsejében a németek mellett olaszok és franciák ún. latinok is letelepednek Az Oszmán Birodalom terjeszkedése A keresztény balkáni népek 1389-ben vereséget szenvednek a török hadaktól az elsı rigómezei csatában (Amselfeld/Kosovo). A törökök egy év múlva már a magyar végeket támadják. A keresztény Nyugatot fenyegetı török elleni védekezés lesz a Magyar Királyság külpolitikájának legfontosabb feladata. Zsigmond király keresztes hadjáratot vezet Jeruzsálem felszabadítására, amely azonban 1396-ban a nikápolyi csatában (Nikopolis) vereséggel végzıdik. A török elleni védekezés terhe elsısorban a közvetlenül fenyegetett területekre hárul. Hunyadi János (? ) 1431 óta áll Zsigmond szolgálatában tıl erdélyi vajda, hadvezérként részt vesz a husziták és a törökök elleni küzdelmekben és 1452 között az ország kormányzója. Konstantinápoly eleste után (1453) ismételten hadjáratot indít a török ellen ban a nándorfehérvári csatában (Beograd/Belgrád) legnagyobb katonai gyızelmét aratja, diadala évtizedekre feltartóztatja a törökök elırenyomulását. 4/30

5 Zsigmond, három ország uralkodója Luxemburgi Zsigmond, IV. Károly német császár és cseh király második fia 1385-ben nıül veszi Máriát, I. (Nagy) Lajos magyar király leányát. Két évvel késıbb Zsigmondot Magyarország királyává, 1410-ben a Német-római Birodalom, 1419-ben Csehország királyává koronázzák ban a Német-római Birodalom császára lesz. Zsigmond az elsı olyan uralkodó, aki megpróbál olyan közép-kelet-európai birodalmat teremteni, amely jobban képes védelmezni önmagát az elırenyomuló törökkel szemben. Zsigmondot veje Albert osztrák fıherceg, magyar trónon az elsı Habsburg uralkodó követi ben Magyarország királyává, egy évvel késıbb Csehország királyává és német császárrá választják októberében bekövetkezett halála után 1440-ben utószülött fiát, V. Lászlót a Visegrádról ellopott koronával megkoronázzák. Ezzel nyugtalan idıszak kezdıdik, amely eltart egészen 1458-ig Magyarország politikai és kulturális virágzása I. (Corvin) Mátyás uralkodása idején I. (Corvin) Mátyás, Hunyadi János hadvezér fia, a középkori Magyarország utolsó jelentıs uralkodójának számít. 32 évi uralma idején megerısíti a központi hatalmat, adóreformot vezet be, állandó hadsereget állít fel. Hadat visel a török ellen Bosznia és Szerbia területén (1479/83), elfoglalja 1468-ban Morvaországot, Sziléziát és Luzsicát ben elfoglalja Bécs városát, s országa fıvárosává teszi. I. Mátyás országát hosszú idıre belsı renddel ajándékozza meg. Mint a humanizmus és a képzımővészetek barátja és támogatója számos külföldi mővészt és tudóst hív udvarába, akik hozzájárulnak a renaissance kibontakozásához Magyarországon. Könyvtára, a Bibliotheca Corviniana, Európa legjelentısebb könyvtárai közé tartozik A reformáció október 31-én Luther Márton ágostonrendi szerzetes kiszögezi egyházkritikai téziseit a kastélytemplom kapujára Wittenbergben. 95 tételében a katolikus egyházban fennálló viszonyok miatti felháborodásának ad hangot, amely mindenekelıtt a búcsúcédulák árusítására és a vezeklés gyakorlatára vonatkozik. Ez a reformáció kezdete (lat. reformatio: átalakítás,megújulás). A különbözı protestáns egyházak létrejöttéhez vezet (pl. evangélikus, református, kálvini). Több írásmőben terjeszti Luther gondolatait az egyházról, a szentségekrıl és a papságról, ezek, hála az újonnan felfedezett könyvnyomtatásnak, gyorsan sokszorosíthatók. Oly 5/30

6 kifejezıen fordítja le a bibliát német nyelvre, hogy szófordulatai átmennek az általános szóhasználatba. Luther bibliafordítása az újfelnémet írodalmi nyelv alapját képezi. A reformáció gyorsan terjed Magyarországon is. A jelentıs részben németajkú és német kultúrájú szabad királyi városokban (mindenekelıtt Felsı-Magyarországon és Erdélyben) Luther írásai rendkívül kedvezı fogadtatásban részesülnek Magyar diákok német egyetemeken Wittenberg városa a reformáció központjává válik. A választófejedelmi egyetemen Martin Luther és Philipp Melanchthon tananyagokat és oktatási módszereket dolgoz ki, amelyeket azután Közép-Európa legtöbb lutheránus egyeteme átvesz ben iratkozik be az elsı Magyarországról érkezı diák a Wittenbergi Egyetemre; 1600-ig a a magyar beiratkozók száma meghaladja az ezret. A legtöbben Erdélybıl érkeznek. Melanchthon tanítványa, Sylvester János 1539-ben írja meg az elsı magyar-latin grammatikát, 1541-ben magyarra fordítja az Új Testamentumot. Az erdélyi szász Heltai Gáspár, a késıbbi reformátor, 1530-ban és 1543-ban szintén Wittenbergben tanul. Az elsı teljes bibliafordítás ugyancsak egy wittenbergi diáktól származik: Károli Gáspártól. Bibliája 1590-ben jelenik meg Vizsolyban ( Vizsolyi Biblia ). Más német egyetem is vonz magyar hallgatókat: 1560 és 1620 között Heidelbergben 304, Lipcsében 72, Marburgban 49, Tübingában 46 és Jénában 27 a beiratkozók száma augusztus 29. A mohácsi csata és Magyarország három részre szakadása 1521-ben az oszmán sereg I. Szulejmán szultán vezetésével elfoglalja Nándorfehérvárt ban legyızi a magyar sereget a Mohács melletti csatában, ahol a magyar király, II. Lajos ( ) életét veszti ben a törökök Bécs kapui elıtt állnak. A német birodalmi rendek, attól félve, hogy az oszmánok képesek lennének meghódítani Európát, 1529 és 1737 között biztosítják az ún. török segélyt: e pénzeszköz felhasználásával erıdrendszert létesítenek az osztrák örökös tartományok és az Oszmán Birodalom között, az Adriától egészen a Keleti-Kárpátokig ben a török elfoglalja az orzág középsı részét és Budát. Magyarország három részre szakad: az ország nyugati és északi része (a Magyar Királyság) a Habsburg Monarchia része lesz. Az ország középsı része török hódoltsági terület. Az Erdélyi Fejedelemségben magyar arisztokraták uralkodnak; külpolitikájuk részben a szultán, részben a Habsburgok felé orientálódik. Ez az állapot százötven évig fennáll. 6/30

7 Magyarország felszabadítása a török uralom alól A 17. század végén a törökök ismét Közép-Európa ellen támadnak és Bécs városát ostromolják. A kahlenbergi csatával (1683. szeptember 12.) azonban fordulóponthoz érkeznek: az európai hadsereg Sobieski János lengyel királlyal és Lotharingiai Károly hadvezérrel az élen legyızi a törököt. A következı években Magyarországot számos német hadvezér és katona segédletével lépésrıl lépésre visszafoglalják a töröktıl ban visszahódítják Budát, 1697-ig Magyarország egész területe felszabadul a Száva vonaláig és a középsı Duna-vidékig. A karlócai (szerb. Karlovci) (1699) és a pozsareváci (szerb. Požarevac) (1718) béke véget vet az Oszmán Birodalom terjeszkedésének Európában. E békeszerzıdések lehetıvé teszik Ausztria felemelkedését, nagyhatalommá válását: 1687-ben a magyar rendek a pozsonyi (szlov. Bratislava) országgyőlésen elismerik a Habsburgok fiúági örökösödési jogát a magyar trónra Német telepesek toborzása Az és évi békekötéssel a Kárpát-medencét végérvényesen visszahódítják a töröktıl. Ezt követıen mind a császári vezetés Bécsben, mind pedig a magyar egyházi és világi földbirtokosok azon fáradoznak, hogy új telepeseket toborozzanak az elhagyott, elnéptelenedett területek újbóli benépesítésére és használhatóvá tételére. Kedvcsinálónak számos kedvezményt kínálnak, például többéves adómentességet. Baden-Württembergbıl, Bajorországból és Hessenbıl, Svábföldrıl, Pfalzból és Ausztriából vonulnak az emberek a Duna mentén a visszahódított területekre. Sokak a háborúk, éhínségek és adóterhek okozta gazdasági nehézségek elıl akarnak elmenekülni, s remélik szerencséjüket Magyarországon megtalálni. Csak 1786-ban szünteti be II. József ( ) a betelepítések állami támogatását. Addig mintegy német telepes vándorol Magyarországra. Az ország különbözı részein élnek: a Dél-Dunántúlon (az ún. Sváb Törökörszágban), a Buda körüli településeken, Szatmárban (rum. Satu Mare) és környékén, a Bánátban és Bácskában. Ezeket a telepeseket a többi nép általánosítva sváboknak nevezi. A 20. században a duna(ment)i svábok elnevezést kapják. 7/30

8 18. század A vándorló kézmővesek A török kiőzése után az egykori hódoltsági területen lévı szabad királyi városokban új céheket alapítanak. A Magyar Királyság és a Német Császárság területén egyaránt köteles minden kézmőves legény, aki mester kíván lenni, több, a munkáját igazoló ún. bizonyságlevélre szert tenni. Ezért a legény kénytelen vándorolni. Sok német kézmőves vándorol Magyarországra, néhányan hosszabb idıre le is telepednek itt. Ugyígy fordítva: magyar legények is vándorútra kelnek Németországba. E vendorlások során munkafolyamatok és kézmőves szokások átadására kerül sor. A magyar nyelvben a mai napig megtalálhatók német kézmővesipari szakkifejezések, mint például a hóbli vagy a dübli A német Vormärz Vormärz-nek nevezik a bécsi kongresszus (1815) és az 1848 márciusában kitört forradalom közötti idıszakot ben öt európai nagyhatalom (Ausztria, Poroszország, Nagy-Britannia, Oroszország és Franciaország) képviselıi találkoznak Bécsben. Miután Napóleont Waterloo-nál véglegesen legyızték, tartós békét kívánnak teremteni. A restauráció (helyreállítás) politikája mellett döntenek: a francia forradalom (1789) elıtti, régi hatalmi viszonyokat kívánják visszaállítani. Az újonnan alapított Német Szövetségben konzervatív légkör és politikai rezignáltság uralkodik. A biedermeier és a romantika kultúrája visszafelé tekint, nélkülöz minden politikát. Ellenállás mindenekelıtt az irodalom, az írók körébıl indul ki: a "Fiatal Németország csoportja politikai változásokért és jobb életkörülményekért száll síkra. Közéjük tartozik Christian Dietrich Grabbe, Ludwig Börne és Bettina von Arnim. Megjelenı írásaikat azonban 1835-ben a szövetségi győlés betiltja A magyar reformkor Néhány arisztokrata, gróf Széchenyi Istvánnal ( ) és gróf Batthyány Lajossal ( ) az élen Magyarország modernizálásáért küzd. Céljukat a liberális köznemesség tagjai támogatják. A reformországgyőléseken az ország politikai, társadalmi és gazdasági átalakításáról vitáznak. 8/30

9 A reformerek a különbözı társadalmi rétegek érdekegyesítésére törekszenek. Liberális nemzet megvalósítását tőzik ki célul. A számát tekintve nem jelentıs polgárság szerepét a liberális köznemesség veszi át, Magyarország elmaradottságának felszámolására torekedve. Míg Széchenyi elsısorban a mezıgazdaság modernizálásán fáradozik, addig Kossuth Lajos ( ) és köre az iparfejlesztést szorgalmazza. Az 1847-ben nyilvánosságra hozott Ellenzéki Nyilatkozat a liberális nemesi ellenzék követeléseit fogalmazza meg: felelıs kormányt, népképviseletet, közteherviselést, kötelezı örökváltságot Forradalom a német államokban 1848 február, Párizs: diákok, munkások és a nemzeti gárda tagjai az utcákon barrikádokat emelnek. Lemondásra kényszerítik a királyt és kikiáltják a köztársaságot. A forradalom magával ragadja egész Európát: márciusban a Német Szövetség legtöbb államát is. A felkelık célja: egységes nemzetállam és liberális alkotmány. A március 18.-i berlini barrikádharcok után Frigyes Vilmos porosz király egybehívja a nemzetgyőlést (Frankfurti Parlament, május május 31.). A nemzetgyőlés választott képviselıkbıl áll, akik javarészt a polgárság soraiból valók. Új, össznémet alkotmánytervezetet készítenek, amelyben az alapvetı jogokat rögzítik: minden polgár egyenlıségét, szólás-, sajtó- és gyülekezési szabdságot. Amikor a német nemzetállamról van szó, a képviselık a kisnémet egységet választják ben a forradalom elbukik, a nemzetgyőlést feloszlatják. Néhány vívmány azonban megmarad Forradalom és szabadságharc Magyarországon 1848 március 15-én vér nélkül gyız a forradalom Pesten. Célja a polgári nemzetállam megvalósítása. A márciusi ifjak 12 pontja, Petıfi Sándor ( ) Nemzeti dala tükrözi a forradalmi demokraták követeléseit. A bécsi udvar az áprilisi törvényekben garantálja az ország belpolitikai önállóságát. Magyarországot perszonálúnió köti össze Ausztriával. Gróf Batthyány Lajos alakítja meg az elsı független, az országgyőlésnek felelıs magyar kormányt. A bécsi udvar hamarosan visszavonná engedményeit. Kossuth Lajos és követıi védelmezik a forradalom vívmányait. A forradalom szabadságharcba megy át áprilisában a kormány Debrecenbe menekül, ahol kikiáltják Magyarország függetlenségét. 9/30

10 I. Miklós cár I. Ferenc Józsefnek katonai segítséget nyújt nyarán Magyarországot két oldalról támadják. Kossuth Lajos kormányzó leköszön, számőzetésbe megy augusztus 13-án a magyar sereg Világosnál (rum. Şiria) leteszi a fegyvert az orosz sereg elıtt. Osztrák részrıl súlyos megtorló intézkedésekre kerül sor. Kivégzik gróf Batthyány Lajost és 13 tábornokot. Az ország katonai igazgatás alá kerül. 19. század 2. fele Kulturális kapcsolatok A 19. század második felében újfajta cserekapcsolatok bontakoznak ki Németország és Magyarország között: a zenészek, színészek, írók, politikusok, tudósok és képzımővészek világában, ahol az egyén nemzeti hovatartozása alig jut szerephez. A zenei életben kiemelkedı jelentıségő Liszt Ferenc és Richard Wagner kapcsolata. A gyıri születéső karmester, Richter János (Wagner tanítványa és munkatársa) karigazgató Münchenben és Budapesten. Münchenben Piloty Károly festıiskolája neves magyar festıket vonz: Székely Bertalant, Benczúr Gyulát, Liezen-Mayer Sándort, Wagner Sándort, Szinyei Merse Pált. Hollósy Simon festıiskolát tart fenn Schwabingban. Az építészetben is híres példák említhetık: így Rauscher Lajos, Kármán Géza Aladár. Avagy Lechner Ödön és Popp Ferenc, akik Budapesten és Münchenben szecessziós épületeket alkotnak. Schulek Frigyes, a budai Halászbástya építésze részt vesz a regensburgi dóm restaurálási és átépítési munkátataiban A Német Császárság megalapítása A német-római birodalom 1806-ban sok kis államra hullik szét. Nagyságát és hatalmát tekintve Poroszország és Ausztria a legjelenısebb közöttük. Az egységes nemzetállam a német egység megteremtését célzó kísérletek meghiúsulnak az érintettek egyetnemértése és hatalmi törekvései miatt. Így csupán laza szövetség jön létre (Német Szövetség, 1815). Majd csak a porosz-francia háborút ( ) követıen sikerül az egyesítés. A III. Napóleon felett aratott gyızelem után a dél-német államok hazafias lelkesedéstıl főtve Poroszországgal összefogva megalapítják a német császárságot, Ausztria részvétele nélkül. I. Vilmos porosz királyt január 18-án Versailles-ben német császárrá kiáltják ki. 10/30

11 Otto von Bismarck birodalmi kancellár 1871-tıl 1890-ig irányítja a birodalmat I. Vilmos ( ), III. Frigyes (1888) és II. Vilmos ( ) császársága idején. A Német Császárság 1918-ig marad fenn miként az Osztrák-Magyar Monarchia is Az osztrák-magyar kiegyezés Bár Ausztria 1849-ben fegyveres erıszakkal elfojtja a magyar függetlenségi törekvéseket, a konfliktus megoldatlan marad. A katonai elnyomás és a neoabszolutizmus évei következnek Magyarországon. Kül- és belpolitikai kudarcok után kompromisszumot kell keresni, amely mind a Habsburg uralom mind pedig a magyar törekvések számára lefogadható ben az osztrák-magyar kiegyezés teremti meg a megoldást: az abszolutizmust követıen Magyarországnak ismét saját kormánya lesz gróf Andrássy Gyula miniszterelnökkel az élen. I. Ferenc Józsefet Magyarország királyává, feleségét Erzsébetet királynéjává koronázzák. Ezáltal dualista állam jön létre: az Osztrák-Magyar Monarchia, amelyben közös ügyek a külügy, hadügy és az ezek fedezését biztosító pénzügy. A Monarchia 1918-ig áll fenn éppúgy, mint a Német Császárság. Bár Magyarország immár nemzetállam, ennek ellenére soknemzetiségő állam marad június 13. július 13. A berlini kongresszus A balkáni válság ( ) és az orosz-török háború ( ) után összeül a nagyhatalmak Anglia, Franciaország, az Osztrák-Magyar Monarchia, Németország, Oroszország és az Oszmán Birodalom kongresszusa Berlinben. Célja a béke biztosítása és a keleti kérdés megoldása. Valójában az Oszmán Birodalom örökségérıl van szó: az európai nagyhatalmak mindenekelıtt Oroszország és az Osztrák-Magyar Monarchia rivalizálnak egymással az egykori oszmán területek birtoklásáért a Balkánon. A berlini szerzıdésben meghúzzák az új államok Románia, Szerbia, Bulgária és Montenegró határait. Az Osztrák-Magyar Monarchiát a szerzıdés felhatalmazza Bosznia és Hercegovina katonai megszállására. 11/30

12 1879. október 7. Az Osztrák-Magyar Monarchia és a Német Birodalom kettıs szövetsége A két császár szövetsége gr. Andrássy Gyula, 1871 novemberétıl az Osztrák-Magyar Monarchia közös külügyminisztere és Otto von Bismarck német birodalmi kancellár egyezkedése nyomán jön létre. Garantálják egymásnak a kölcsönös fegyveres segélynyújtást egy Oroszországgal való konfliktus esetére. Ez a szövetség az elsı világháború végéig fennáll. Olaszország csatlakozásával (1882) a kettıs szövetségbıl Hármasszövetség lesz, amelyhez késıbb még Románia is csatlakozik Németország és Magyarország iparosítása Az 1830-as években az európai államokban mélyreható változások kezdıdnek: Angliából teret hódít az ipari forradalom. Míg 1830-ban a német lakosságnak 80 százaléka a mezıgazdaságból él, addig 1880-ban már kevesebb mint 50 százaléka. Az agrártársadalom ipari társadalommá fejlıdik. Az áttörés legszembetőnıbb jegye a gyárak, gépek, új technikák és a bérmunka megjelenése. A szén- és érclelıhelyekre alapozva Felsı-Sziléziában és a porosz Rajna-vidéken óriási iparkörzetek létesülnek. Magyarországon ez a folyamat a 19. század második felében bontakozik ki erıteljesen. A vas- és acélgyártás növekszik, egyre inkább a gépek határozzák meg a munka- és élettempót, a gyári munka megváltoztatja a társadalmat. Németországból sok technikai újítás jut el Magyarországra. A német birodalom az I. világháborúig Ausztria-Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere: 1910-ben teljes exportjának 48%-a oda irányul Az elsı világháború június 28-án Ferenc Ferdinánd fıherceget, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösét Szarajevóban (Bosznia) tett látogatása során meggyilkolják. A merénylı Gavrilo Princip, szerb diák, egy nacionalista összeesküvı csoport tagja. A szervezet célja, hogy a Monarchia lemondjon Szerbia javára Bosznia-Hercegovináról. Egy hónappal késıbb Ausztria-Magyarország hadat üzen Szerbiának. Erre Oroszország általános mozgósítással válaszol, amire pedig Németország hadat üzen Oroszországnak. Ily módon hadüzenetek láncreakcióját váltják ki. 12/30

13 Ausztria-Magyarország és a Német Birodalom az ún. központi hatalmak a háborúban az Oszmán Birodalommal és Bulgáriával együtt szövetségesek. Az antant-hatalmak ellen (Franciaország, Nagy-Britannia és Oroszország) küzdenek, amelyhez 1915-ben Olaszország, majd 1916-ban Románia is csatlakozik. Az elsı világháborúban mintegy tízmillió ember hal meg, köztük kétmillió német és magyar október A Habsburg-monarchia felbomlása január 8-án Woodrow Wilson amerikai elnök kongresszusi üzenetében kihirdeti14 pontban összefoglalt tervezetét a világbéke biztosításáról,amely magába foglalja többek közt a Habsburg-monarchia népeinek önrendelkezési jogát, és a Népszövetség felállítását. A jövıben a Népszövetség feladata a világbéke fenntartása és valamennyi ország területi sérthetetlenségének s politikai függetlenségének biztosítása. Rendelkezése április 18-ig marad érvényben októberében néhány nap alatt széthullik a Habsburg-monarchia: Bécsben megalakul a német-osztrák nemzetgyőlés (október 21.), gróf Károlyi Mihály vezetésével Budapesten a Magyar Nemzeti Tanács (október 25.), Tomáš Garrigue Masaryk megalapítja Csehszlovákiát (október 28.) és a délszláv népek kiválnak az osztrák-magyar államszövetségbıl (október 29.). A november 4.-i fegyverszünettel a széthullott monarchia számára befejezıdik az elsı világháború Forradalom és köztársaság Németországban Az elsı világháború végén Németországban három csoportosulás küzd a politikai hatalomért: egyrészt a monarchisták, másrészt a demokrácia hívei, valamint az orosz példát követık, akik a munkás- és katonatanácsok kormányzását óhajtják november elején sok városban felkelés tör ki. Munkás- és katonatanácsokat alakítanak. November 9-én II. Vilmos császár lemond trónjáról és számőzetésbe megy, Hollandiába. Még ugyanazon a napon kikiáltják a Németországi Köztársaságot, a parlamenti demokráciát november 11-én Németország fegyverszüneti szerzıdést köt az antanthatalmakkal. A szociáldemokrata Friedrich Ebert birodalmi kancellárként átveszi a kormányhatalmat. Az elsı szabad és egyenjogú választáson 1919 februárjában a weimari köztársaság elnökévé választják. 13/30

14 1919 februárjában meggyilkolják Kurt Eisner bajor miniszterelnököt. Ez forradalom kitöréséhez vezet Bajorországban Április 7-én a munkás- és katonatanácsok központi tanácsa kikiáltja a müncheni tanácsköztársaságot, amelyet azonban alig négy hét után katonai erıvel levernek, élharcosait meggyilkolják illetve bebörtönzik Forradalom és a köztársaság Magyarországon Az elsı világháború végén Magyarországon katasztrofális háborús kimerültség uralkodik. A tüntetık új kormányt követelnek október végén, az ıszirózsás forradalom idején gróf Károlyi Mihály ellenzéki politikus átveszi a hatalmat november 16-án a Nemzeti Tanács kihirdeti Magyarországon köztársaságot. Az új kormány polgári-parlamentáris demokráciát próbál kialakítani. De március 20-án eléri Magyarországot a hír: gyıztes ellenfelei Magyarországnak új határokat húznak a hatalmas külpolitikai nyomás a kormányt lemondásra kényszeríti. Ekkor az egyesült baloldal veszi át a vezetést Kun Béla irányításával, aki szovjet mintára proletárdiktatúrává akarja változtatni az országot. A kényszerintézkedések és tiltakozások káoszt teremtenek az országban. 133 nap múltán a bevonuló román csapatok véget vetnek a tanácsköztársaság uralmának. Horthy Miklós ellentengernagy vezetésével a vörösterrort a fehérterror váltja fel. A nemzeti forradalom során Horthy átveszi a hatalmat. Tiszti különítményei a tanácsköztársaság számos képviselıjét meggyilkolják március 1-én Horthyt az országgyőlés katonai egységek jelenlétében kormányzóvá választja ig van hatalmon január 18. A Párizs környéki békekonferenciák 1919 januárjától több Párizs környéki kastélyban tárgyalások folynak. A négy gyıztes hatalom (Anglia, Franciaország, az Egyesült Államok és Olaszország) a legyızött hatalmakkal békeszerzıdéseket köt. A Párizs környéki békeszerzıdések lezárják az elsı világháborút és megszabják Európa háború utáni átrendezıdését június 28-án Németország Versailles-ban írja alá a békeszerzıdést. Ausztria szeptember 10-én Saint Germainben, végül Magyarország június 4-én Trianonban. 14/30

15 1919. június 28. A német békeszerzıdés Versailles-ban A szerzıdés kimondja Németország demilitarizálását és meghatározza területi veszteségeit: Németország lemond Elzász-Lotaringiáról Franciaország javára, a Saarvidék 15 évre a Népszövetség ellenırzése alá kerül. Kelet-Poroszország és a Memelvidék Lengyelországhoz kerül, Danzig (Gdansk) ún. szabadállam lesz. Németországban a békeszerzıdést a gyıztes szövetséges hatalmak versailles-i diktátumának tekintik. Emiatt a német külpolitika alapvetı célja lesz az elszenvedett területi veszteségek revíziója június 4. A magyar békeszerzıdés Trianonban A szerzıdés következtében Magyarország területének 67%-át, lakosságának 58%-át veszíti el az Osztrák-Magyar Monarchia más utódállamai Ausztria, Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia javára. Több mint 3 millió magyar él ettıl kezdve már kisebbségként az ország határain kívül. Sokak emigrálnak a következı években az ún. Csonka-Magyarország területére. A területi veszteségeket Magyarországon sokkhatásként élik meg. A külpolitika legfıbb célja a rákövetkezı években a békeszerzıdés pontjainak revíziója január 30. Adolf Hitler a német kancellár január 30-án Paul von Hindenburg államelnök Adolf Hitlert nevezi ki birodalmi kancellárrá. Hitler a felhatalmazási törvény segítségével építi ki hatalmát, amely lehetıvé teszi számára a különbözı pártok gleichschaltolását és a német nemzetiszocialista párttal egypártrendszert valósít meg. Németországot ezáltal központosított totális diktatúrává változtatja, amelyet az 1945-ben bekövetkezı összeomlásig irányít. A nemzetiszocialista külpolitika célja a versailles-i szerzıdés revíziója és ezzel egybekötve új élettér meghódítása. Külpolitikai és gazdasági érdekek vezetnek Németország és Magyarország egymáshoz való közeledéséhez: augusztus 22-én Horthy Miklós, Magyarország kormányzója elsı hivatalos látogatását teszi Adolf Hitlernél, két évvel késıbb másodszor is Berlinben jár, hogy az Imrédy Béla miniszterelnök társaságában tett látogatással a német-magyar barátságot megpecsételje. 15/30

16 1934. február 21. A magyar-német kereskedelmi szerzıdés június 17. és 19. között Gömbös Gyula ( ) magyar miniszterelnök látogatást tesz Adolf Hitlernél Berlinben. Elhatározzák, hogy fokozzák országaik gazdasági együttmőködését februárjában megkötik a magyar-német kereskedelmi szerzıdést, amely kimondja a német ipari késztermékek és a magyar agrártermékek jövıbeli árucseréjét, s annak módját. A hatások a késıbbiekben egyértelmően megmutatkoznak: Magyarország Németországba irányuló exportja az évi 12 százalékról 1943/44-ben 70 százalékra növekszik. Mivel azonban Magyarország már nem választhatja meg szabadon többi kereskedelmi partnerét, egyre inkább függ Németországtól, Németország pedig egyre jobban Magyarország adósa lesz. A két ország hamarosan kiterjeszti kapcsolatait a kultúra területére is május 28-án Josef Goebbels (birodalmi népfelvilágosító és propagandaminiszter) és Hóman Bálint (magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter) szellemi és kulturális együttmőködési szerzıdést köt november 25. Az Antikomintern Paktum Japán és Németország szövetséget köt 1936-ban a Kommunista Internacionálé (Komintern) ellen. Egy titkos kiegészítı jegyzıkönyvben kölcsönös segítségrıl biztosítják egymást a Szovjetúnió támadása esetére. Olaszország után (1937) Magyarország is csatlakozik 1939 februárjában az Antikomintern Paktumhoz szeptember 15. A zsidóellenes törvények szeptember 15-én a nemzetiszocialista párt birodalmi pártgyőlésen kihirdeti a nürnbergi fajvédelmi törvényeket. Célja, hogy a németországi zsidókat kizárja a közéletbıl és gazdaságból. Ily módon a teret hódító antiszemitizmus jogi megalapozást nyer. További törvények és rendeletek születnek. A birodalmi polgári törvénykönyv véget vet a németek és zsidók egyenjogúságának, a törvény a német nép és a német házasságok védelme érdekében megtiltja a vegyesházasságot. Hitler hatalomrajutása óta menekülnek el zsidó emberek a Német Birodalomból és más országban keresnek menedéket októberéig a német hatóságok 4380 zsidónak számító, Magyarországra kivándorolt személyt regisztrálnak, tényleges számuk ismeretlen. De Magyarországon is hivatalos politikai programmá válik az antiszemitizmus. 16/30

17 Zsidóellenes törvényeket hoznak, amelyek a zsidókat kirekesztik a gazdasági és társadalmi életbıl. A numerus claususról szóló törvénycikk már 1920 óta korlátozza az egyetemekre felvehetı zsidó származású hallgatók számát ban, 1939-ben és 1941-ben a magyar kormány három zsidótörvényt hoz a nürnbergi fajvédelmi törvények mintájára. A zsidótörvények kimondják a zsidók jogfosztását, tulajdonuk elkobzását, kirekesztésüket a magyar társadalomból augusztus A XI. Nyári Olimpiai Játékok Berlinben A külföldrıl érkezı tiltakozások és bojkottfelhívások ellenére a nemzetiszocialisták sikeresen kihasználják az olimpia sportrendezvényeinek látványosságát saját propagandájuk számára, hogy jobb képet fessenek Németországról a külföld szemében. Elsı alkalommal közvetítik az Olimpiai Játékokat a televízióban és elıször viszik futók fáklyával az olimpiai lángot Athénból a megnyitóra. Az antiszemita jelszavak eltőnnek a városképbıl, a zsidóellenes médiahajszát betiltják a játékok idejére. Arról pedig, hogy letartóztatják a Berlinben élı összes szintit és romát, s a Berlin melletti Marzahnban lévı táborba viszik, a bel- és külföld szinte semmit sem észlel. Éppoly kevéssé tőnik fel, hogy csupán néhány kilométerre Berlintıl felállítják a sachsenhauseni koncentrációs tábort. A német atléták 33 arany-, 26 ezüst- és 30 bronzérmet nyernek, utánuk következnek az Amerikai Egyesült Államok sportolói (24 arany-, 20 ezüst-, 12 bronzéremmel) és a magyarok (10 arany-, 1 ezüst- és 5 bronzéremmel). A magyar vívó, Kabos Endre ( ) aranyérmet nyer egyéni kardvívásban. Kabos Endrét zsidó származása miatt 1944-ben Magyarország német megszállása után a németek internálják. Sikerül elmenekülnie, azonban a budapesti Margit híd felrobbantásakor ismeretlen körülmények között életét veszti as évek Magyar mővészek Németországban A 20. század elején Magyarországon élénk a mővészeti élet. A Tanácsköztársaság leverése (1919) után a fehér terror idején üldözik a konzervatív kormányzat politikai ellenfeleit, sok mővész Németországba emigrál. Berlin, az európai filmmetropolisz, vonzza magához a magyar színészeket, rendezıket és a forgatókönyvírókat is. Az 1917-ben alapított Ufa-nál (Universum-Film Rt.) folytatja 17/30

18 mővészi karrierjét például Korda Sándor rendezı ( ), Eggerth Márta (szül. 1912) és Rökk Marika ( ) színésznık. A Bauhausnál dolgozik és tanít ekkortájt több Magyarországról származó kiemelkedı mővész: így Moholy-Nagy László ( ), aki 1920-ban érkezik Berlinbe, s akit Walter Gropius 1923-ban a fémmőhely vezetıjévé nevez ki. Avagy a Pécsrıl származó Marcel Breuer ( ), aki 1925-tıl a bútormőhelyt vezeti, majd késıbb építészként válik ismertté szeptember 29. A müncheni egyezmény Adolf Hitler külpolitikai célja további területek bekebelezése márciusában sikerül a Német Birodalomhoz csatolnia Ausztriát. Ezután Csehszlovákia a következı célpontja Közép-Kelet-Európában. Ott ekkor mintegy 3 millió szudétanémet él szeptemberében konferenciára ül össze Hitler, Mussolini, Chamberlain és Daladier Münchenben. Csehszlovákia, de még a szövetséges Szovjetúnió sem kap meghívást. Németország, Olaszország és Franciaország aláírja a müncheni egyezményt Csehszlovákia felosztásáról. A Szudéta-vidék a Német Birodalomhoz kerül, Szlovákia független állam lesz. Hitler beleegyezésével a magyar honvédsereg 1939 márciusában megkezdi Kárpátalja megszállását november 2. és augusztus 30. Az elsı és a második bécsi döntés A bécsi döntések részlegesen visszaállítják Németország és Magyarország elsı világháborús területi veszteségeit. Ez Csehszlovákia és Románia hátrányára történik. Az elsı bécsi döntésben 1938-ban a német és az olasz külügyminiszter Magyarországnak ítéli Szlovákia déli részét. Ezáltal közel 1 millió szlovák állampolgárból lesz magyar állampolgár, kétharmaduk magyar, egyharmaduk szlovák, rutén és német. A második bécsi döntés nyomán (1940) Romániának vissza kell adnia Magyarországnak Észak-Erdélyt Klausenburg/ Kolozsvár (rum. Cluj) központtal. Ez 2,5 millió lakost érint, közel a fele román és német. Egyidejőleg megkötik a bécsi kisebbségi megállapodást: Magyarország és Románia kötelezi magát, hogy a német kisebbségeknek különleges jogokat biztosít, az ún. népcsoportjogokat. Ezt kihasználva a Német Birodalom a magyarországi németeket háborús céljainak szekerébe fogja: az SS politikai szervezést folytat körükben és 18/30

19 ideológiailag uniformizálja ıket és 1944 között kb magyarországi németet toboroznak az SS soraiba Magyarország háború és béke között Gróf Teleki Pál ( ) miniszterelnöksége idején Magyarország 1939-ben csatlakozik az Antikomintern paktumhoz, 1940-ben a háromhatalmi egyezményhez. A kormányzat abbéli reménye, miszerint szövetségi politikája révén visszaszerezheti elsı világháborús területi veszteségeit, a visszacsatolások révén beteljesedni látszik. E politika fonákja azonban megmutatkozik 1941 áprilisában, amikor a német hadsereg Magyarország területén keresztül felvonul Jugoszlávia ellen. Nagy-Britannia a diplomáciai kapcsolatok megszakítását helyezi kilátásba Magyarországgal. Amennyiben Magyarország csatlakozik a támadáshoz, Nagy-Britannia és szövetségesei hadüzenetével kell számolnia. Teleki felelısnek érzi magát a kilátástalan helyzetért, április 3-án öngyilkosságot követ el. Magyarország kilép a Népszövetségbıl és Németországgal együtt megtámadja Jugoszláviát. A magyar hadsereg elfoglalja Bácskát, Baranya déli részét, Muraközt és a Muravidéket. Június 2-án a német csapatok megkezdik bevonulásukat a Szovjetúnióba. Négy nappal késıbb Magyarország is hadat üzen a Szovjetúniónak, a Harmadik Birodalom vazallusa lesz A második világháború Európában szeptember 1-én a Német Birodalom csapatai elızetes hadüzenet nélkül megtámadják Lengyelországot. Ezzel megkezdıdik Európában a második világháború, amely május 8-i befejezéséig majdnem 55 millió emberéletet követel. Magyarország és Németország kezdetben szövetségesek ben közösen támadják meg a Szovjetúniót. De fordul a kocka: 1944-ben a német hadsereg megszállja Magyarországot. A háború végeztével a hatalom új birtokosai Magyarországon válaszolnak erre az agresszióra, mégpedig a magyarországi német lakosság előzésével március 19. Magyarország német megszállása Amikor Adolf Hitler és Horthy Miklós 1944 márciusában találkozik a Salzburg melletti Klessheimben, Hitler kijelenti, hogy a német csapatoknak meg kell szállni Magyar- 19/30

20 országot. Két nappal késıbb megtörténik Magyarország német megszállása ( Margaréta hadmővelet ). Az Adolf Eichmann különítmény elıkészíti a magyarországi zsidó lakosság koncentrációs táborba történı elszállítását Auschwitzba és Birkenauba. Az új magyar kormány Sztójay Döme miniszterelnökkel, egykori berlini magyar követtel az élen követi a teljhatalmú megbízottként budapesti követ, Edmund Veesenmayer utasításait. Számos zsidóellenes rendeletet bocsátanak ki. Különleges egységet állítanak fel, amely támogatja a német csapatokat a zsidók begyőjtésében és deportálásában. Berlinhez hasonlóan Budapesten is létrehoznak egy intézetet 1944 április 15-én a zsidókérdés kutatására október 15. A nyilaskeresztes puccs és Horthy bukása augusztus 27-én az elırenyomuló orosz hadsereg átlépi a magyar határt. Amikor október 11-én a német határt is eléri, Horthy Miklós fegyverszünetet köt a Szovjetúnióval Moszkvában. Október 15-én felolvassa a rádióban a fegyverszünetet bejelentı nyilatkozatot. Még ugyanazon a napon nyilas puccsra kerül sor: a magyar nemzetiszocialisták német csapatok segítségével átveszik a hatalmat. Horthyt a németek lemondásra kényszerítik, a nyilasok vezérét, Szálasi Ferencet miniszterelnökké neveztetik ki. Magyarországon nyilas terror tombol, miközben a szovjet hadsereg egyre jobban az ország belsejébe hatol. Október és november folyamán a szovjet csapatok megszállják az Alföldet, november végén Budapestet ostromolják, január 18-án felszabadítják Pestet, február 13-án Budát is. Hamarosan, január 20-án Magyarország fegyverszüneti egyezményt ír alá a Szovjetúnióval Moszkvában áprilisában az utolsó német csapatok is elhagyják Magyarországot és ezzel az ország területén befejezıdnek a hadmőveletek A holokauszt Németországban és a vele szövetséges államokban 1933 óta a zsidók megkülönböztetését és üldözését a nemzetiszocialisták törvényben írják elı. Már 1933-ban létrehozzák a München melletti Dachauban az elsı koncentrációs tábort, kezdetben fıként politikai ellenfeleik számára november 9-rıl 10-re virradó éjjel, az ún. birodalmi kristályéjszakán zsinagógákat gyújtanak fel, temetıket gyaláznak meg, zsidókat tartóztatnak le ben megkezdıdik a zsidók gettókba és megsemisítı táborokba hurcolása. A Berlin melletti wannsee-i konferencián január 20-án határozatot hoznak valamennyi 20/30

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

Német nép- és honismeret

Német nép- és honismeret Német nép- és honismeret 9. évfolyam A germánok története Népvándorlás A magyar nép honfoglalása Család A kötelező tananyag kiegészítése, a germánok népvándorlásával és a keleti germánok birodalmi alapításaival

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához 1. Didaktikai kérdések a II. világháború tanításánál 2. Szakmai nehézségek a II. világháború tanításában 3. Etikai és szakmai dilemmák

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl.

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. Hosszú hajú horda, ( ) akik avas vajjal kenik be a hajukat és bőzlenek a hagymától meg a fokhagymától. Kikrıl van szó ebben az idézetben és hogyan

Részletesebben

A POLITIKUS, AKI A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK KETTİS IDENTITÁSÁÉRT KÜZDÖTT

A POLITIKUS, AKI A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK KETTİS IDENTITÁSÁÉRT KÜZDÖTT BLEYER JAKAB A POLITIKUS, AKI A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK KETTİS IDENTITÁSÁÉRT KÜZDÖTT Bleyer Jakab (1874-1933) Bleyer Jakab 1920 körül (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, Lt. sz.: 1595/1957 fk. Fotó: Brunhuber

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. A világ és Európa a kora újkorban Témák Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. Felfedezők, feltalálók. Függetlenség

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek Fogalom Személyek Évszámok Véres megtorlás Haynau 1850-59 Neoabszolutizmus Windischgraetz 1859 Föderalizmus Schwarzenberg okt dipl. 1860 Centralizáció Alexander Bach feb. pát. 1861 Osztrák adórendszer

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMÁK

TÖRTÉNELEM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMÁK TÖRTÉNELEM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMÁK KÖZÉPSZINT - 2011/2012 TÉMAKÖRÖK ÉS TÉMÁK I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. A virágzó középkor (XII XIV. század) Európájának gazdasági folyamatai 2. Magyarország

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) III. KÁROLY (1711-1740

MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) III. KÁROLY (1711-1740 MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) I. A szatmári béke (1711): III. KÁROLY (1711-1740 a) a Rákóczi-szabadságharcot zárta le Ausztria és Magyarország között b) Károlyi Sándor és III. (Habsburg)

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Baik Gyula?? Baik Gyuláné (szül. Landsinger Gizella)? 1937? Schischa Ignác 1847 1910 Schischa Ignácné (szül. Österreicher Regina) 1870 1925

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-10. évfolyam. Célok és feladatok TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy tanításának alapvetı célja nemzeti történelmünk kiemelkedı eseményeinek, sorsfordulóinak felelevenítése. A tantárgy megismertet

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN 1. Ukrajna általános bemutatása 1.1. Rövid történelmi áttekintés (1991-tıl) Szovjet elızmények. Függetlenség elnyerése

Részletesebben

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab.

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab. Családfa Apai nagyapa Hollander Jakab 1850-es évek 1933 Apai nagyanya Hollander Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944 Anyai nagyapa Klein Izrael 1852 1944 Anyai nagyanya Klein Izraelné (szül.? Gitta)

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22.

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22. . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ország Izrael, Tel-Aviv Miniszteri delegáció

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2009/2010 TÖRTÉNELEM

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2009/2010 TÖRTÉNELEM Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2009/2010 TÖRTÉNELEM III. (országos döntő) forduló 2010. április 24. Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Versenyző Pontszám

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Az Európai Unió és a fiatalok Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Milyen céllal jött létre az Unió? az európai államok egységességének ideája nem újszerű gondolat Kant világpolgár Victor Hugo Európai

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig Érettségi témakörök TÉMÁK 9.1. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei 9.2. A Horthy-rendszer jellege

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

Megoldás. Elemenként 0,5pont (2,5) II.

Megoldás. Elemenként 0,5pont (2,5) II. Megoldás 1. feladat I. a) Ernuszt János b) kincstartó c) Handó György vagy Nagylucsei Orbán (esetleg Ernuszt Zsigmond) d) A: rendkívüli hadiadó B: koronavám II. Elemenként 0,5pont (2,5) a) - nehézlovasság

Részletesebben

KÓDEX. Szultán és császár birodalmában MAGYARORSZÁG -? MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1526-1790 KOSSUTH KIADÓ

KÓDEX. Szultán és császár birodalmában MAGYARORSZÁG -? MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1526-1790 KOSSUTH KIADÓ M A G Y A R KÓDEX Szultán és császár birodalmában MAGYARORSZÁG -? MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1526-1790 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET/TÖRTENELEM 7 POLITIKA ÉS HADÜGY A TÖRÖK KORBAN (1526-1699) / Fodor Pál Oborni

Részletesebben

Békéscsaba >> Auschwitz

Békéscsaba >> Auschwitz Békéscsaba >> Auschwitz Hirsch Gábor Gábor Hirsch 1 Békéscsabáról >> Auschwitzba Családi háttér Gyerekkorom Békéscsabán, Magyarország, zsidó törvények Zsidóházak, gettó, deportálás Auschwitzról, megérkezés

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Tájékoztató. 2) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtıl mentesen), vagy

Tájékoztató. 2) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtıl mentesen), vagy Tájékoztató az ellátás külföldön élı jogosultak részére történı folyósításának lehetıségeirıl A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 79. (2) bekezdése,

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Gyorsított időutazás

Gyorsított időutazás Gyorsított időutazás Új kerettantervek Iskolatípusonként külön tanterv - 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola - 8 osztályos gimnázium - 6 osztályos gimnázium Változatlan óraszámok (2 2 3 3) A korábbihoz

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Mit tart a SAJÁT LAKÓHELYE legfontosabb társadalmi problémájának, gondjának? TOP10

Mit tart a SAJÁT LAKÓHELYE legfontosabb társadalmi problémájának, gondjának? TOP10 Környezettudatos magatartás az Észak- Magyarországi régióban egy friss empirikus kutatás eredményei Dr. Nagy Szabolcs Intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Miskolci Egyetem Mit tart a SAJÁT LAKÓHELYE

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben

Integrált térségi közlekedésfejlesztés az EU szempontjai szerint

Integrált térségi közlekedésfejlesztés az EU szempontjai szerint Integrált térségi közlekedésfejlesztés az EU szempontjai szerint Dr. Egyházy Zoltán osztályvezető Balatonföldvár, 2012. május 15. AZ ELŐADÁS TÁRGYA Európa bajban van... 100 évvel ezelőtt... a dualista

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla értékelésének változásai és változatai. Megújuló tankönyv c. konferencia

Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla értékelésének változásai és változatai. Megújuló tankönyv c. konferencia Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla értékelésének változásai és változatai Megújuló tankönyv c. konferencia 1 Bevezető megjegyzések Modern magyar történelem 1918-1920. évi szakasza egyszerre volt a

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Magyar külpolitika. Órarendi beosztás: Hétfő 14.50-17.50

Magyar külpolitika. Órarendi beosztás: Hétfő 14.50-17.50 Magyar külpolitika A tantárgy kódja: 7NK40NBK06M A tantárgy megnevezése (magyarul): Magyar külpolitika A tantárgy neve (angolul): Hungarian Foreign Policy A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat

Részletesebben

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban Az EU jogrendje 3. Nemzetközi szerzıdések Jogelvek A Közösségek (egyenként) rendelkeznek nemzetközi szerzıdéskötési képességgel. Csak az alapító Szerzıdésben

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS. Beszámoló a Munkaügyi Tanács 2008. évi szlovéniai tanulmányútjáról

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS. Beszámoló a Munkaügyi Tanács 2008. évi szlovéniai tanulmányútjáról DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 8. sz. napirendi pont Beszámoló a Munkaügyi Tanács 2008. évi szlovéniai tanulmányútjáról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS

A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS A hadművelet az Overlord (hűbérúr) fedőnevet kapta. A hadművelet nagy részben azért lehetett sikeres, mert a németek azt hitték, hogy a partraszállás a Somme folyótól északra

Részletesebben

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara A Fıváros Önkormányzata és a kerületi Önkormányzatok együttmőködése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával SZATMÁRYN RYNÉ JÄHL ANGÉLA BKIK Tagcsoport Kollégiumi

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ

ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 2. No. 3. (Autumn 2011/3 ősz) ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ Robert Badinter elıadása a Közép-Európai Egyetemen KRANCZICKI

Részletesebben

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről Оxszаw,А: ёs Hivatal a Xtc+~~~S -fi ( S 4 11 Az Országgyúlés /2014. ( ) ОСУ Ьatározata Ёdс.«t: 2о14.1 иl. 0 ~. А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322 Jeney János 1 NEMZETKÖZI TÉRKÉPTÁRI KUTATÁSOK (MAGYAR NÉPESSÉGTÉRKÉPEK) BEVEZETÉS A magyar népességtérképek a magyarországi levéltárak mellett számos külföldi levéltárban is találhatók. A doktori disszertációmban

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar ZSOMBOLYA Zsombolya, románul Jimbolia, németül Hatzfeld város a román-szerb határ mellett, Temesvártól 45 km-re Nyugatra. Lakosainak száma 2002-ben kevéssel haladta meg a 11 ezret, az egykori 8 ezres helyi

Részletesebben

Magyarország jelképeirıl l és ünnepeirıl szóló 3. fıtörvény

Magyarország jelképeirıl l és ünnepeirıl szóló 3. fıtörvény Magyarország jelképeirıl l és ünnepeirıl szóló 3. fıtörvény - 2 - Magyarország jelképeirıl és ünnepeirıl szóló 3. fıtörvény tartalomjegyzéke I. szakasz Általános rendelkezés. 3. oldal 1. II. szakasz Magyarország

Részletesebben

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈ Falak és választóvonalak a történelemben Terminus Könyvek ⒈ (A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézete Kiadványai) Sorozatszerkesztő: Kiss Lajos András falak és választóvonalak a

Részletesebben

Szentföldi anziksz. Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten

Szentföldi anziksz. Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten Szentföldi anziksz Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten Izrael-zsidóság Zsidóság: kötelességekkel teli élet 1) Tanulás 2) Élet 3) Étel 4) Ruházat 5) Üzlet 6) Család és szexualitás 7) Spiritualitás

Részletesebben