HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS FEJLESZTÉSE A MAGYAR-UKRÁN HATÁRTÉRSÉGBEN EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS FEJLESZTÉSE A MAGYAR-UKRÁN HATÁRTÉRSÉGBEN EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS"

Átírás

1 HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS FEJLESZTÉSE A MAGYAR-UKRÁN HATÁRTÉRSÉGBEN EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS

2 HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS FEJLESZTÉSE A MAGYAR-UKRÁN HATÁRTÉRSÉGBEN EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS

3 Fotó: Móricz Simon, Népszabadság Siri Ellen Sletner Nagykövet Norvég Királyi Nagykövetség Ambassador Royal Norwegian Embassy Посол Посольство Королівства Норвегія 2 3

4 ElÔ szó Norvégia, az Európai Gazdasági Térségen (EGT) keresztül évek óta aktívan hozzájárul a társadalmi és gazdasági különbségek csökkentéséhez Európában. Az EU 2004-es bôvítése óta a Norvég Alap több mint 1,3 milliárd euró (mintegy 350 milliárd forint) összeggel járult hozzá különbözô projektek megvalósításához az EU új tagállamaiban. A es idôszakban Magyarország volt a második legnagyobb kedvezményezett, így mintegy 35 milliárd forintot fordíthatott a magyarországi projektek megvalósítására. Jelen program is a Norvég Alap támogatásával jött létre, melynek fontos célkitûzése a határon átnyúló együttmûködés elôsegítése. A magyar-ukrán határtérségben 36 sikeresen megvalósított projekt járult hozzá több helyi és regionális intézmény és szervezet között az együttmûködés elmélyítéséhez. Nagy örömünkre szolgál a határtérségben megvalósult projektek sikere, és bízunk benne, hogy az együttmûködéseknek lesz folytatása a jövôben is. Introduction Norway has, for many years now, actively contributed to the reduction of social and economic disparities in Europe through the European Economic Area (EEA). Since the EU enlargement in 2004, Norway through the Norway Grants has contributed with more than 1.3 billion Euros to projects implemented in the newest member states. Hungary as the second largest beneficiary, received some 135 million Euros during the Grant period An important goal within the Norway Grants has been to contribute to cross border co-operation and we are therefore pleased that this Fund was established under our Grant. Through the fund, 36 sub-projects have successfully been implemented in the border region of Hungary and the Ukraine, and a closer cooperation has been established between local and regional institutions and organizations. We are pleased to see the successful completion of these projects and hope that this strong co-operation will continue in the future. Передмова Норвегія, через Європейський Економічний Регіон (EGT), вже роками активно сприяє процесу зменшення громадських та економічних різниць в Європі. Після розширення кордонів ЄС у 2004 році Норвезький Фонд, наданням фінансової підтримки на суму майже в 1,3 мільярдів євро (майже 350 мільярдів форинтів), сприяв здійсненню різних проектів новонароджених держав ЄС. В період років Угорщина була другою найбільшою країною-бенефіціантом, таким чином вона отримала можливість вичерпати фінансову підтримку для здійснення угорських проектів на суму майже в 35 мільярдів форинтів. Ця програма також була здійснена завдяки підтримки Норвезького Фонду, важливою метою якої є сприяння транскордонному співробітництву. В угорсько-українському прикордонному регіоні 36 успішно здійснених проектів сприяли зміцненню співпраць багатьох місцевих та регіональних інститутів та організацій. Для нас дуже радісно бачити і відчувати успіх здійснених проектів, і ми надіємося, що ці співпраці також матимуть продовження і в майбутньому.

5 Dr. Vereczkey Zoltán Vezérigazgató Director Генеральний директор 4 5

6 KÖSZÖNTÔ Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretén belül kiemelten fontosnak tartom a határon átnyúló együttmûködések támogatását, amelyeket a VÁTI Nonprofit Kft. kezel. A következô oldalakon az olvasó 36 olyan sikerrel megvalósult projekttel találkozhat, amelyek jelentôs társadalmi hatással bírnak az ukrán-magyar határtérség mindennapjaira. Határon átnyúló összefogással kidolgozásra kerültek hulladékgazdálkodási, helyi infrastruktúrafejlesztési tervek, tanulmányok. Támogatást kaptak környezetvédelmi és gazdaságfejlesztési projektek, továbbá turisztikai, kulturális és sport együttmûködések sora indulhatott el. Minden közremûködônek gratulálok a látványos eredményekhez, melyeket Szabolcs- Szatmár-Bereg és Kárpátalja megyékben elértek, s további kitartást kívánok az elkövetkezendô évekre! preface Within the EEA and Norwegian Financial Mechanism I consider highly important the support of crossborder co-operations managed by VÁTI Nonprofit Ltd. The following 36 successfully implemented projects have a significant social influence on the everyday life of people living in the Ukrainian-Hungarian borderland. Through alliance of the regions waste management and local infrastructure development plans and studies have been worked out. Environmental protection and business improvement projects have received support; furthermore several co-operations have been launched in the field of culture, tourism and sport. Let me hereby congratulate all the participants on the spectacular results that they have achieved in Szabolcs-Szatmár-Bereg and Kárpátalja counties, and wish them endurance and prosperity for the following years. Вітання Всі, врегульовані Неприбутковим Товариством «VÁTI» транскордонні співробітництва, які поступають від Європейського Союзу, і навіть поза його кордонів, я вважаю надзвичайно важливими. На подальших сторінках можна бачити 36 успішно проведених проектів, які мають важливий громадський вплив на будні українсько-угорського прикордонного регіону. Завдяки транскордонному об єднанню були здійснені питання господарювання відходами, плани й дослідження розвитку місцевої інфраструктури. Матеріальну підтримку отримали також проекти по захисту навколишнього середовища та економічного розвитку, а також було запущено ряд співпраць в сфері туризму, культури і спорту. Я вітаю всіх учасників з досягнутими результатами, які були реалізовані в областях Сабольч-Сатмар- Береґ і на Закарпатті, і бажаю подальшої наполегливості на майбутні роки!

7 A z E G T & N o rv é g F i n a n s z í roz á s i M e c h a n i z m u s H atá ro n át n y ú l ó e g y ü t t m Û kö d é s f e j l e s z t é s e a m ag ya r- u k r á n határtérségben HU0013/NA/2005-1/PA-9 Az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmus valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. által lebonyolított Határon átnyúló együttmûködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben címû program keretében forint állt rendelkezésre a pályázatok megvalósítására. A pályázati felhívások a program keretében június 6-án és október 5-én jelentek meg. A közzétett pályázati felhívások keretében olyan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei non-profit szervezetek, önkormányzatok, oktatási intézmények pályázhattak, amelyek legalább egy ukrajnai, kárpátaljai partnerrel együttmûködnek. Pályázhattak országos szervezôdések is, amelyek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei képviselettel, fiókszervezettel rendelkeznek. Az elsô pályázati felhívás keretében benyújtott 65 pályázatból kiválasztott és végül megvalósított nyertes 28 pályázat támogatási szerzôdéseinek megkötésére március 11-én kerülhetett sor ünnepélyes keretek között. A második pályázati felhívás keretében összesen 29 pályázat érkezett és további 8 projektgazda köthetett támogatási szerzôdést. Az elsô pályázati felhívás keretében kettô, míg a második pályázati felhívásnál egy pályázó esetében pozitív támogató döntés született, azonban a projektgazda nem tudta vállalni a projekt megvalósítását. Az elnyert támogatás összege projektenként változó, 2,5 millió és 27,5 millió forint között mozog. A fejlesztések megvalósításához allokált támogatás aránya az egyes projektek költségéhez viszonyítva maximum 90%, mely két részbôl tevôdik össze: EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaiból (85%) és magyar nemzeti társfinanszírozásból (15%). A pályázati alap alapvetô célja olyan projektek támogatása, melyek elôsegítik a határmenti együttmûködés kialakítását, a már meglévô kapcsolatok elmélyítését a magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és az ukrajnai Kárpátalja megye között, a térség fokozottabb gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi integrációjának biztosítása érdekében. A pályázati felhívás elkészítése során négy fejlesztési irány került meghatározásra: 1. Prioritás: Fenntartható gazdasági fejlôdés támogatása Határmenti turisztikai, szabadidôs tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése Határmenti üzleti lehetôségek feltárása és fejlesztése Információs technológiai infrastrukturális fejlesztések elôkészítése 2. Prioritás: Humán erôforrás fejlesztés, oktatás, kulturális és innovációs együttmûködések támogatása Közös oktatási tevékenységek támogatása, beleértve a munkanélküliek oktatását is Oktatási csereprogramok Kulturális és sport együttmûködések, rendezvények Felsôfokú oktatási intézmények és kutatóintézetek közötti K+F együttmûködések 6 7

8 3. Prioritás: Környezet- és természetvédelem Együttmûködések támogatása a határtérség természeti erôforrásainak védelmére A megújuló/alternatív energiaforrások használatának támogatása, ismeretterjesztés elôsegítése A fenntartható turizmus feltételeinek támogatása Környezettudatosság növelése 4. Prioritás: Helyi infrastruktúrafejlesztés Nem beruházási jellegû tevékenységek, mint például közút- és hídfejlesztési tervek, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének támogatása Az alábbi ábra a megvalósított pályázatok megoszlását mutatja a fejlesztési irányok között Prioritások 1. Fenntartható gazdasági fejlôdés támogatása 2. Humán erôforrás fejlesztés, oktatás, kulturális és innovációs együttmûködések támogatása 3. Környezet- és természetvédelem 4. Helyi infrastruktúrafejlesztés A támogatás révén a magyar-ukrán határ mentén fejlôdik majd a turisztikai és szabadidôs tevékenységek sora. Támogatást kaptak oktatási csere programok, környezetvédelmi és gazdaságfejlesztési projektek, valamint kulturális és sport együttmûködések. Kidolgozásra kerültek hulladékgazdálkodási, fenntartható turizmusfejlesztési modellek, közlekedési infrastruktúrafejlesztési tervek, tanulmányok. A program keretében megvalósított fejlesztésekrôl kiadványunk következô részében tájékozódhat.

9 T h e E E A & N o rw e g i a n F i n a n c i a l M e c h a n i s m D e v e l o pm e n t o f c ro s s - b o r d e r cooperation in the Hungarian Ukrainian border region HU0013/NA/2005-1/PA-9 Commissioned by EEA & Norwegian Financial Mechanism and the National Development Agency, 582,352,925 Forints was at disposal for the implementation of the applications within the framework of the programme entitled Development of cross-border co-operation at the Hungarian-Ukrainian border, executed by VÁTI Hungarian Nonprofit Limited Liability Company for Regional Development and Town Planning. The calls for proposals were published on 6th of June 2008 and 5th of October Within the framework of the calls for proposals, applicants that co-operate with at least one Ukrainian, Sub- Carpathian partner, and are non-profit organisations, local governments and educational institutions from Szabolcs-Szatmár-Bereg county, could apply. National organisations that have representation or branch organisation in Szabolcs-Szatmár-Bereg County could also apply. The conclusion of the subsidy contracts of 28 granted and finally realised projects selected from the 65 applications submitted within the framework of the first call for proposals took place on 11th of March 2009, among festive circumstances. For the second call for proposals, altogether 29 applications arrived, and another 8 project holders were entitled to conclude subsidy contracts. Unfortunately within the framework of the first call for proposals in two cases, while upon the second call for proposals in case of one application supportive decisions were made, however, the project holders could not undertake to realise their projects. The amount of grant awarded diverges by projects, fluctuating between 2.5 million and 27.5 million Forints. The proportion of support allocated to the realisation of the developments, compared to the total budget of the individual project, is maximum 90%, which is constituted by two parts: from the resources of the EEA and the Norwegian Financial Mechanism (85%) and the Hungarian national co-financing (15%). The overall aim of the call for proposals is to support projects that promote the development of cooperation along the border the deepening of already existing connections between Szabolcs-Szatmár- Bereg county in Hungary and Kárpátalja county in Ukraine, in the interest of increasing business, environmental protection and social integration of the area. During the course of the preparation of the call for proposals, four directions of development were defined: Priority 1: Supporting sustainable business development Development of tourist and leisure activities and services along the border Exploration and development of business possibilities along the border; Preparation of information technology infrastructural developments Priority 2: Supporting human resource development, educational, cultural and innovation cooperation Supporting joint educational activities, including the teaching of the unemployed Educational exchange programmes Cultural and sport co-operation and events R&D co-operations between institutions of higher education and research institutions 8 9

10 Priority 3: Environment and nature protection Supporting co-operation for the protection of the natural resources of the border area Supporting the use of renewable / alternative sources of energy, the promotion of the dispersing of knowledge Supporting the conditions of sustainable tourism Increasing environmental-awareness Priority 4: Local infrastructure development Non-investment nature activities, for instance, supporting the preparation of public road and bridge development plans, feasibility studies The illustration below shows the distribution of projects implemented among the directions of development Priorities 1. Support of sustainable business development 2. Human resource development, the support of education and cultural and innovation co-operations 3. Environment and nature protection 4. Development of local infrastructure Through the support, a series of tourist and leisure activities have been developed along the Hungarian Ukrainian border. Educational exchange programmes, environmental protection and business development projects, as well as cultural and sports co-operation have received support. Waste management, sustainable tourism development models, transport infrastructure development plans and studies have been developed. Information about developments realised within the framework of the programme can be found in the following part of our publication.

11 E G T та Норве зьк и й М е х а н і зм Фі н а нс у ва н н я Р о зви т ок т ра нс кордон ног о с п і вр обі т н и ц т ва в у г ор с ько -у к ра ї нс ьком у п р и кордон ном у регіоні HU0013/NA/2005-1/PA-9 В рамках програми під назвою «Розвиток транскордонного співробітництва в угорсько-українському прикордонному регіоні», проведеної Угорським Неприбутковим ТзОВ з Регіонального розвитку та урбаністики «VÁTI» за дорученням EGT та Норвезького Механізму Фінансування а також Агентства Національного Розвитку, для здійснення конкурсів було в розпорядженні форинтів. В рамках програми конкурсні оголошення були опубліковані 06 червня 2008 року, а також 05 жовтня 2009 року. В рамках конкурсного оголошення могли подавати свої заявки такі неприбуткові організації, самоуправління, навчальні заклади області Сабольч-Сатмар-Береґ, які мають хоча б одного українського, закарпатського партнера для співпраці. Мали право для подачі конкурсу і такі державні організації, які мають представництво, філію в області Сабольч-Сатмар-Береґ. З 65-и поданих в рамках першого конкурсного оголошення конкурсів було вибрано і в кінці реалізовано 28 успішних конкурсів, підписання угоди про фінансову підтримку яких було проведено в рамках урочистого заходу 11 березня 2009 року. В другому конкурсному оголошенні всього було подано 29 конкурсів, з яких подальші 8 успішних конкурсантів мали право на підписання угоди про фінансову підтримку. В рамках першого конкурсного оголошення було два таких проектів, а в другому конкурсному оголошенні один проект, де було винесено позитивне рішення про підтримку, але господар проекту не зміг взятися за здійснення проекту. Сума отриманих грантів по проектам була змінною, від 2,5 мільйонів форинтів до 27,5 мільйонів форинтів. Для здійснення проектів пропорція алокаційної підтримки деяких проектів по відношенню до загального їх кошторису складала максимум 90 %-ів, що складається з двох частин: з фінансового джерела EGT і Норвезького Механізму Фінансування (85 %) та національного співфінансування Угорщини (15 %). Основною метою Конкурсного фонду була підтримка таких проектів, які сприятимуть виникненню транскордонного співробітництва, поглибленню вже наявних зв язків між прикордонними областями Уогощини та України областю Сабьольч-Сатмар-Береґ та Закарпаттям, в інтересах забезпечення економічної і громадської інтеграції, а також інтеграції по захисту навколишнього середовища. Під час підготовки конкурсного оголошення було визначено чотири направлення розвитку: 1. Пріоритет: Підтримка довгострокового економічного розвитку Розвиток діяльностей та послуг прикордонного туризму Розкриття та розвиток прикордонних комерційних можливостей Підготовка інформаційно-технологічного інфраструктурного розвитку 2. Пріоритет: Розвиток трудових ресурсів, підтримка співпраці у сфері освіти, культури та інновації Підтримка спільних навчальних діяльностей, включаючи до цього також і навчання безробітних Пов язані з навчанням програми обміну Культурні і спортивні співпраці, заходи Співпраці Дослідження+Розвиток між вищими навчальними закладами та дослідними інститутами 10 11

12 3. Пріоритет: Захист навколишнього середовища та захист природи Підтримка співпраць, спрямованих на захист природних ресурсів прикордонного краю Підтримка використання альтернативних енергоресурсів, сприяння їх популяризації Підтримка умов довгострокового туризму Покращення світогляду щодо захисту навколишнього середовища 4. Пріоритет: Розвиток локальної інфраструктури Підтримка складання досліджень по реалізації діяльностей не інвестиційного характеру, як наприклад плани розвитку доріг та мостів Нижченаведений графік показує розподіл реалізованих конкурсів серед визначених напрямків розвитку Пріоритети 1. Підтримка довгострокового економічного розвитку 2. Розвиток трудових ресурсів, підтримка співпраці у сфері освіти, культури та інновації 3. Захист навколишнього середовища та захист природи 4. Розвиток локальної інфраструктури Завдяки грантів вздовж угорсько-українського кордону буде розвиватися ряд туристичних діяльностей. Гранти отримали також і програми по обміну між навчальними закладами, проекти по захисту навколишнього середовища та економічного розвитку, а також підтримку отримали і культурні та спортивні співпраці. Про здійснення в рамках програми розвитку ви можете отримати інформацію у наступному нашому виданні.

13 Együttmûködô partner: Gordiusz Magyar Diákszövetség Megítélt támogatás: Forint A projekttel kapcsolatban bôvebb információt itt érhet el: Ba l sa i Népfôiskolai és Tu r i zmusfejlesztési Közhasznú Egyesület 4468 Balsa, Szabolcsvezér u. 32. Telefon: / Honlap: Kapcsolattartó: Szuromi Eleonóra 12 13

14 B a l s a i N é p f ô i s k o l a i és Tu r i z m u s f e j l e s z t és i K ö z h a s z n ú Egyesület C i v i l e k a környezett u dat o s s á g szolgálatában Már nem megfoghatatlan, elvont fogalom a környezettudatosság Balsán és Beregszászon sem. A helyi lakosság és a civil szervezetek tudják, hogy mit tehetnek környezetükért helyi és napi szinten is, hála a megrendezett Környezetvédelmi Napoknak, a fotókiállításnak és tájékoztató anyagoknak, amelyek e témában születtek. A projekt általános célja a klímaváltozás elleni harcra való felkészülés, a környezettudatosság érvényesítésének elôsegítése a térségben, a lakosság környezettudatosságának formálása. A megvalósítás során az együttmûködô partnerek fontosnak tartották a minél szélesebb nyilvánosság bevonását, együttmûködések kialakítását a határtérségben mûködô civil szervezetek között. A projekt tevékenységei mind azt garantálták, hogy a klímaváltozás elleni harc és a környezettudatosság súlyuknak megfelelô figyelmet kapjanak. A Balsán és Beregszászon megrendezett Környezetvédelmi Napok az elért eredmények kiterjesztését és a további együttmûködéseket biztosították, a fotókiállítás és a tájékoztató anyag a nyilvánosságot, a minél szélesebb célcsoport elérését és a figyelemfelkeltést segítette.

15 Együttmûködô partner: Beregszász Város Önkormányzata Megítélt támogatás: Forint A projekttel kapcsolatban bôvebb információt itt érhet el: Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. Telefon: / ; / Fax: / Honlap: Kapcsolattartó: Koncz István 14 15

16 Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Szabolcs- Szatmár-Bereg és K á r pá t a l j a E g y ü t t az ÉlÔ Tiszáért! Nemcsak beszéltek, tettek is a Tiszáért. Vásárosnamény és Beregszász vezetésével nagyszabású környezetvédelmi program valósult meg, hogy a nagy folyó a forrástól a torkolatig élô és tiszta legyen. Versengtek a települések és a diákok, készült interaktív kiállítás, saját honlap és tartottak konferenciát is a jövô lehetôségeirôl. A határ két oldalán élôk példamutató összefogásról tettek tanúbizonyságot. "A Tisza forrásától annak torkolatáig az itt élôk összefogásával, a tôlünk függô szennyezések kommunális hulladékok megszüntethetôk!" ez lehetne a projekt mottója. Ennek érdekében a projekt megvalósítói a Tiszavölgy monitorozását végezték el, egy nagyszabású környezetvédelmi és sportprogram segítségével pedig személyesen keresték fel és aktivizálták az illegális hulladéklerakók feltérképezésére a Tisza menti településeken élôket. A kampányról tudósítások készültek, amelyek önálló honlapon tekinthetôk meg. Az így elkészült anyagokat interaktív kiállítás létrehozásához és egy dokumentumfilmhez használták fel, ez utóbbit a térség összes iskolájához eljuttatták. A Tisza mentén élô gyermekeket környezetvédelmi vetélkedôbe vonták be, s minden településen szemétgyûjtési versenyt is hirdettek. A projekt meghatározó eleme a Vásárosnaményi és a Beregszászi Környezetvédelmi Napok, amelynek eseményeibe bevonták a környezô településeket, a projekt eredményeinek haszonélvezôit, a turisztikai szolgáltatókat, a lakosságot és a gyerekeket. A projekt Vásárosnaményban konferenciával zárult, ahol kiállítás keretében mutatták be a környezeti veszélyforrásokat feltáró munka eredményeit. A konferencián az európai, követésre méltó gyakorlatok ismertetésének is fontos szerepet szántak.

17 Együttmûködô partner: Asztély Községi Tanács Megítélt támogatás: Forint A projekttel kapcsolatban bôvebb információt itt érhet el: Beregsurány Község Önkormányzata 4933 Beregsurány, Rákóczi u. 1. Telefon: / ; / Fax: / Honlap: Kapcsolattartó: Gál Szilvia 16 17

18 Beregsurány Község Önkormányzata K u lt ú r a é s s p o r t h a t á ro n innen és túl Hagyományteremtô- és kézmûves foglalkozásokkal, valamint közös sporttáborokkal erôsítették testvértelepülési szálaikat Beregsurány és Asztély lakói. A II. Nemzetközi Alkotótábor a megismerést és jószomszédi viszony elmélyülését szolgálta a településen kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az együttmûködô partnerek nyarán kötöttek testvértelepülési együttmûködést, amelynek alapján a kulturális együttmûködés kialakítását, szorosabbá tételét célzó programsorozatot szerveztek egészségmegôrzô sporttáborral és a II. Nemzetközi Alkotótáborral. A sporttábor a két település, illetve a szomszédos település legkisebbjeinek, az óvodás- és iskoláskorú gyermekeknek kínált szórakozási és ismerkedési lehetôséget úgy, hogy a sport elôtérbe helyezésével az egészséges életmódra is felhívták a figyelmet. A II. Nemzetközi Alkotótáborban hazai és külföldi mûvészek részvételével különféle népi hagyományteremtô- és kézmûves foglalkozásokon vehettek részt az érdeklôdôk, lehetôség nyílt festésre, fonásra, szövésre, korongozásra. A kurzusokat, workshopokat, helyi és regionális tekintetben szakmailag ismert és elismert mûvészek tartották. Az alkotótábor ideje alatt elkészített mûveket a rendezvény utolsó napján mutatták be a település kiállítótermében.

19 Együttmûködô partner: Határon Átnyúló Együttmûködések Fejlesztése Alapítvány Szamos-Tisza-mente Szatmárért Egyesület Megítélt támogatás: Forint A projekttel kapcsolatban bôvebb információt itt érhet el: BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Panyola, Mezôvég u. 31. Telefon: / Fax: / Honlap: Kapcsolattartó: Zilainé Dányádi Erika 18 19

20 BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. K l í m a b a r á t zöldáramok hete Zöldenergiát termelô gépet is kipróbálhattak az érdeklôdôk a Klímabarát zöldáramok hetén, amely a klímaváltozás okozta veszélyekre és a környezettudatosságra, mint megoldásra hívta fel a figyelmet. Aki nem tudott jelen lenni az újszerû konferencián, az elkészült kiadványból és az e-learningre épülô oktatási módszer segítségével tájékozódhat. A fenntartható fejlôdés és a környezetkímélô energiafelhasználás mellett elkötelezett projektgazda vezetésével kidolgozott elképzelés a megújuló/alternatív energiaforrások népszerûsítését, felhasználási módjainak ismertetését tûzte ki célul. A projekt szándéka a fogyasztók elsôsorban önkormányzati intézmények és általában a társadalom figyelmének felkeltése az energiahatékonyság, energiatudatosság és hosszú távú gondolkodás fontosságára. Az együttmûködô partnerek annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a klímaváltozással járó veszélyekre és a megújuló energiaforrásokban rejlô lehetôségekre Klímabarát Zöldáramok Hete címmel népszerûsítô kampányt szerveztek. Tájékoztató fórumokon vonták be a vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek képviselôit, valamint többnapos szakmai elôadások keretében ismertették a témában eddig elért eredményeket, és bemutatták a zöldenergiát termelô gépeket, amelyeket a résztvevôk a helyszínen saját maguk is kipróbálhattak. A programot egy, az e-learning módszerre épülô, környezettudatosságra nevelô oktatási program kidolgozása és internetes felületen történô megjelenítése is elérhetôvé tette az érdeklôdôk számára. A projekt keretében magyar, ukrán és angol nyelven a zöldenergia termelését, hasznosítását bemutató, színes kiadvány is készült.

21 Együttmûködô partner: Gordiusz Magyar Diákszövetség Megítélt támogatás: Forint A projekttel kapcsolatban bôvebb információt itt érhet el: Bujtosi Szabadidô Csarnok és Megyei Sportintézet 4400 Nyíregyháza, Géza u Telefon: / ; / Fax: / Honlap: Kapcsolattartó: Máthé Csaba 20 21

22 B u j t o s i S z a b a d i d ô C s a r n o k és Megyei Sportintézet T i s z a i R e g a t t a a m a g ya r- u k r á n határ mentén Eldördült a startpisztoly és egymásnak feszültek az ukrán és magyar tiszai csónakok. A vállalkozás nemcsak a sportot és a mozgásban gazdag életmódot népszerûsítette, de a határ két oldalán élôket is közelebb hozta egymáshoz. A projekt megvalósítására a Tisza folyó mentén került sor. Az I. Ukrán-Magyar Tiszai Regatta közelebb hozta egymáshoz a két megyében mûködô sport- és civil szervezeteket, intézményeket, a lakosságot, a projekt megvalósulásával pedig további partnerségek és együttmûködések alakultak ki. A projekt hiányt pótol, hiszen hasonló öszszefogásra még nem volt példa a területen. További közvetlen cél volt egy olyan bázis megteremtése, amelyre alapozva ezentúl minden évben megrendezésre kerülhet a verseny, ezáltal biztosítva a lehetôséget a határ két oldalán élôknek az információcserére és együttmûködések kialakítására.

23 Együttmûködô partner: Natura Turisztikai Szövetség Megítélt támogatás: Forint A projekttel kapcsolatban bôvebb információt itt érhet el: E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. Telefon: / Fax: / Honlap: Kapcsolattartó: Varga Andr ás 22 23

24 E - m i s s z i ó Te r m és z e t - és Környezetvédelmi Egyesület Hulladékgazdálkodási szemlélet f o r m á l á s Kárpátalján Nem minden szemét, ami a kukába kerül! - jól tudják ezt már a határtérségben élôk. A kezeletlen és szenynyezést okozó hulladék problémájára szemléletes válaszokat adtak az öko-fesztiválon és látványos kiállításokon. Az önkormányzatok kerekasztal beszélgetéseken vizsgálták meg a fejlesztési lehetôségeket, míg a lakosság kézzelfogható ötleteket is kapott a témában. Az együttmûködô partnerek a projekt keretében a magyarországi környezeti nevelési, szemléletformálási tapasztalatokat kívánták átadni és hasznosítani a kárpátaljai hulladékgazdálkodás területén. A határtérségben évrôl évre jelentôsebb problémákat okoz a folyamatosan növekvô kezeletlen hulladék, amelynek egy része a folyókon keresztül országhatárokon át szennyezi a partmenti területeket. Ezért mindkét országnak alapvetô érdeke, hogy a lakosság szemlélete és a helyi intézményrendszer is fejlôdjön. A projekt keretében a két együttmûködô szervezet felmérte a lakosság szokásait és ismereteit a témában, kerekasztal-beszélgetések keretében megvizsgálták a fejlesztési lehetôségeket és aktív szemléletformálással céloztak meg minden korosztályt. Az ökofesztiválon vizuálisan, kiállításokkal is szemléltették a környezettudatos életmód módszereit, használati tárgyait ezzel is növelve a lakosság téma iránti érzékenységét.

EGT. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért

EGT. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért EGT Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán Norvégia, Izland és Liechtenstein hozzájárulása

Részletesebben

a HAND Szövetség globális nevelés munkacsoporttagjainak bemutatkozása

a HAND Szövetség globális nevelés munkacsoporttagjainak bemutatkozása a HAND Szövetség globális nevelés munkacsoporttagjainak bemutatkozása Global education the Hungarian vision An introduction to the Global Education working group of the HAND Association Hungary's accession

Részletesebben

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 1 2013/december A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 20 éves a Kárpátok Eurorégió A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN HU 0105-11 SZ. PHARE PROGRAM ZÁRÓKIADVÁNY KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK IFJÚSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETEN 2006 Támogatónk az A LEGKÖZÖSEBB ÜGY - A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS Csongrád-megye civil szervezetei Ifjúsági-, természet-, és környezetvédelmi

Részletesebben

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKET MEGELŐZŐ EGYESÜLET HUMAN-NET ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, 2009. A PROJEKT

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA 2014 Kistérségi Gyerekesély Stratégia, Cselekvési Terv és Forrástérkép A Kistérségi Gyerekesély Stratégiát, Cselekvési tervet és Forrástérképet a TÁMOP 5.2.3-

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ

ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ Záró kiadvány Tartalom ELŐSZÓ AZ OSZTRÁK DRÁVA MINTATERÜLET A SOČA MINTA FOLYÓKORRIDOR 02 20 36 ÚTBAN A KORSZERŰ FOLYÓ FELÉ A SZLOVÉN DRÁVA MINTATERÜLET A VJOSA

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati felelõsségvállalásról szóló konferencia elõadásaiból 1

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

Csetnek Tünde Tímea. A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben

Csetnek Tünde Tímea. A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben Csetnek Tünde Tímea A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben Politikatudományi Tanszék Témavezetők: Dr. Jenei György, DSc. egyetemi tanár, BCE Dr.Hajnal György, Egyetemi docens,

Részletesebben

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz Fenntarthatósági Szótár Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz 2 Magyar Telekom Fenntarthatósági Szótár A Magyar Telekom Csoport számára a fenntarthatóság, a környezet társadalom

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT AZ

A KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT AZ A KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSÉNEK ESZKÖZE DARÁNYI VIKTÓRIA 1 - DR. GÁLOSI-KOVÁCS BERNADETT 2 Abstract: Environment-conscious settlement development

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kétmilliós segítség a kárpátaljai Eszenynek XXVII. évfolyam 15. szám 2015. április 23. Állás: jogász A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat A Budapest Bank társadalmi felelősségvállalása 2014. május 31. A pályázott kategória: Nemzetközi cég magyar nagyvállalata Pályázati anyag

Részletesebben