HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS FEJLESZTÉSE A MAGYAR-UKRÁN HATÁRTÉRSÉGBEN EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS FEJLESZTÉSE A MAGYAR-UKRÁN HATÁRTÉRSÉGBEN EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS"

Átírás

1 HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS FEJLESZTÉSE A MAGYAR-UKRÁN HATÁRTÉRSÉGBEN EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS

2 HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS FEJLESZTÉSE A MAGYAR-UKRÁN HATÁRTÉRSÉGBEN EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS

3 Fotó: Móricz Simon, Népszabadság Siri Ellen Sletner Nagykövet Norvég Királyi Nagykövetség Ambassador Royal Norwegian Embassy Посол Посольство Королівства Норвегія 2 3

4 ElÔ szó Norvégia, az Európai Gazdasági Térségen (EGT) keresztül évek óta aktívan hozzájárul a társadalmi és gazdasági különbségek csökkentéséhez Európában. Az EU 2004-es bôvítése óta a Norvég Alap több mint 1,3 milliárd euró (mintegy 350 milliárd forint) összeggel járult hozzá különbözô projektek megvalósításához az EU új tagállamaiban. A es idôszakban Magyarország volt a második legnagyobb kedvezményezett, így mintegy 35 milliárd forintot fordíthatott a magyarországi projektek megvalósítására. Jelen program is a Norvég Alap támogatásával jött létre, melynek fontos célkitûzése a határon átnyúló együttmûködés elôsegítése. A magyar-ukrán határtérségben 36 sikeresen megvalósított projekt járult hozzá több helyi és regionális intézmény és szervezet között az együttmûködés elmélyítéséhez. Nagy örömünkre szolgál a határtérségben megvalósult projektek sikere, és bízunk benne, hogy az együttmûködéseknek lesz folytatása a jövôben is. Introduction Norway has, for many years now, actively contributed to the reduction of social and economic disparities in Europe through the European Economic Area (EEA). Since the EU enlargement in 2004, Norway through the Norway Grants has contributed with more than 1.3 billion Euros to projects implemented in the newest member states. Hungary as the second largest beneficiary, received some 135 million Euros during the Grant period An important goal within the Norway Grants has been to contribute to cross border co-operation and we are therefore pleased that this Fund was established under our Grant. Through the fund, 36 sub-projects have successfully been implemented in the border region of Hungary and the Ukraine, and a closer cooperation has been established between local and regional institutions and organizations. We are pleased to see the successful completion of these projects and hope that this strong co-operation will continue in the future. Передмова Норвегія, через Європейський Економічний Регіон (EGT), вже роками активно сприяє процесу зменшення громадських та економічних різниць в Європі. Після розширення кордонів ЄС у 2004 році Норвезький Фонд, наданням фінансової підтримки на суму майже в 1,3 мільярдів євро (майже 350 мільярдів форинтів), сприяв здійсненню різних проектів новонароджених держав ЄС. В період років Угорщина була другою найбільшою країною-бенефіціантом, таким чином вона отримала можливість вичерпати фінансову підтримку для здійснення угорських проектів на суму майже в 35 мільярдів форинтів. Ця програма також була здійснена завдяки підтримки Норвезького Фонду, важливою метою якої є сприяння транскордонному співробітництву. В угорсько-українському прикордонному регіоні 36 успішно здійснених проектів сприяли зміцненню співпраць багатьох місцевих та регіональних інститутів та організацій. Для нас дуже радісно бачити і відчувати успіх здійснених проектів, і ми надіємося, що ці співпраці також матимуть продовження і в майбутньому.

5 Dr. Vereczkey Zoltán Vezérigazgató Director Генеральний директор 4 5

6 KÖSZÖNTÔ Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretén belül kiemelten fontosnak tartom a határon átnyúló együttmûködések támogatását, amelyeket a VÁTI Nonprofit Kft. kezel. A következô oldalakon az olvasó 36 olyan sikerrel megvalósult projekttel találkozhat, amelyek jelentôs társadalmi hatással bírnak az ukrán-magyar határtérség mindennapjaira. Határon átnyúló összefogással kidolgozásra kerültek hulladékgazdálkodási, helyi infrastruktúrafejlesztési tervek, tanulmányok. Támogatást kaptak környezetvédelmi és gazdaságfejlesztési projektek, továbbá turisztikai, kulturális és sport együttmûködések sora indulhatott el. Minden közremûködônek gratulálok a látványos eredményekhez, melyeket Szabolcs- Szatmár-Bereg és Kárpátalja megyékben elértek, s további kitartást kívánok az elkövetkezendô évekre! preface Within the EEA and Norwegian Financial Mechanism I consider highly important the support of crossborder co-operations managed by VÁTI Nonprofit Ltd. The following 36 successfully implemented projects have a significant social influence on the everyday life of people living in the Ukrainian-Hungarian borderland. Through alliance of the regions waste management and local infrastructure development plans and studies have been worked out. Environmental protection and business improvement projects have received support; furthermore several co-operations have been launched in the field of culture, tourism and sport. Let me hereby congratulate all the participants on the spectacular results that they have achieved in Szabolcs-Szatmár-Bereg and Kárpátalja counties, and wish them endurance and prosperity for the following years. Вітання Всі, врегульовані Неприбутковим Товариством «VÁTI» транскордонні співробітництва, які поступають від Європейського Союзу, і навіть поза його кордонів, я вважаю надзвичайно важливими. На подальших сторінках можна бачити 36 успішно проведених проектів, які мають важливий громадський вплив на будні українсько-угорського прикордонного регіону. Завдяки транскордонному об єднанню були здійснені питання господарювання відходами, плани й дослідження розвитку місцевої інфраструктури. Матеріальну підтримку отримали також проекти по захисту навколишнього середовища та економічного розвитку, а також було запущено ряд співпраць в сфері туризму, культури і спорту. Я вітаю всіх учасників з досягнутими результатами, які були реалізовані в областях Сабольч-Сатмар- Береґ і на Закарпатті, і бажаю подальшої наполегливості на майбутні роки!

7 A z E G T & N o rv é g F i n a n s z í roz á s i M e c h a n i z m u s H atá ro n át n y ú l ó e g y ü t t m Û kö d é s f e j l e s z t é s e a m ag ya r- u k r á n határtérségben HU0013/NA/2005-1/PA-9 Az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmus valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. által lebonyolított Határon átnyúló együttmûködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben címû program keretében forint állt rendelkezésre a pályázatok megvalósítására. A pályázati felhívások a program keretében június 6-án és október 5-én jelentek meg. A közzétett pályázati felhívások keretében olyan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei non-profit szervezetek, önkormányzatok, oktatási intézmények pályázhattak, amelyek legalább egy ukrajnai, kárpátaljai partnerrel együttmûködnek. Pályázhattak országos szervezôdések is, amelyek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei képviselettel, fiókszervezettel rendelkeznek. Az elsô pályázati felhívás keretében benyújtott 65 pályázatból kiválasztott és végül megvalósított nyertes 28 pályázat támogatási szerzôdéseinek megkötésére március 11-én kerülhetett sor ünnepélyes keretek között. A második pályázati felhívás keretében összesen 29 pályázat érkezett és további 8 projektgazda köthetett támogatási szerzôdést. Az elsô pályázati felhívás keretében kettô, míg a második pályázati felhívásnál egy pályázó esetében pozitív támogató döntés született, azonban a projektgazda nem tudta vállalni a projekt megvalósítását. Az elnyert támogatás összege projektenként változó, 2,5 millió és 27,5 millió forint között mozog. A fejlesztések megvalósításához allokált támogatás aránya az egyes projektek költségéhez viszonyítva maximum 90%, mely két részbôl tevôdik össze: EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaiból (85%) és magyar nemzeti társfinanszírozásból (15%). A pályázati alap alapvetô célja olyan projektek támogatása, melyek elôsegítik a határmenti együttmûködés kialakítását, a már meglévô kapcsolatok elmélyítését a magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és az ukrajnai Kárpátalja megye között, a térség fokozottabb gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi integrációjának biztosítása érdekében. A pályázati felhívás elkészítése során négy fejlesztési irány került meghatározásra: 1. Prioritás: Fenntartható gazdasági fejlôdés támogatása Határmenti turisztikai, szabadidôs tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése Határmenti üzleti lehetôségek feltárása és fejlesztése Információs technológiai infrastrukturális fejlesztések elôkészítése 2. Prioritás: Humán erôforrás fejlesztés, oktatás, kulturális és innovációs együttmûködések támogatása Közös oktatási tevékenységek támogatása, beleértve a munkanélküliek oktatását is Oktatási csereprogramok Kulturális és sport együttmûködések, rendezvények Felsôfokú oktatási intézmények és kutatóintézetek közötti K+F együttmûködések 6 7

8 3. Prioritás: Környezet- és természetvédelem Együttmûködések támogatása a határtérség természeti erôforrásainak védelmére A megújuló/alternatív energiaforrások használatának támogatása, ismeretterjesztés elôsegítése A fenntartható turizmus feltételeinek támogatása Környezettudatosság növelése 4. Prioritás: Helyi infrastruktúrafejlesztés Nem beruházási jellegû tevékenységek, mint például közút- és hídfejlesztési tervek, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének támogatása Az alábbi ábra a megvalósított pályázatok megoszlását mutatja a fejlesztési irányok között Prioritások 1. Fenntartható gazdasági fejlôdés támogatása 2. Humán erôforrás fejlesztés, oktatás, kulturális és innovációs együttmûködések támogatása 3. Környezet- és természetvédelem 4. Helyi infrastruktúrafejlesztés A támogatás révén a magyar-ukrán határ mentén fejlôdik majd a turisztikai és szabadidôs tevékenységek sora. Támogatást kaptak oktatási csere programok, környezetvédelmi és gazdaságfejlesztési projektek, valamint kulturális és sport együttmûködések. Kidolgozásra kerültek hulladékgazdálkodási, fenntartható turizmusfejlesztési modellek, közlekedési infrastruktúrafejlesztési tervek, tanulmányok. A program keretében megvalósított fejlesztésekrôl kiadványunk következô részében tájékozódhat.

9 T h e E E A & N o rw e g i a n F i n a n c i a l M e c h a n i s m D e v e l o pm e n t o f c ro s s - b o r d e r cooperation in the Hungarian Ukrainian border region HU0013/NA/2005-1/PA-9 Commissioned by EEA & Norwegian Financial Mechanism and the National Development Agency, 582,352,925 Forints was at disposal for the implementation of the applications within the framework of the programme entitled Development of cross-border co-operation at the Hungarian-Ukrainian border, executed by VÁTI Hungarian Nonprofit Limited Liability Company for Regional Development and Town Planning. The calls for proposals were published on 6th of June 2008 and 5th of October Within the framework of the calls for proposals, applicants that co-operate with at least one Ukrainian, Sub- Carpathian partner, and are non-profit organisations, local governments and educational institutions from Szabolcs-Szatmár-Bereg county, could apply. National organisations that have representation or branch organisation in Szabolcs-Szatmár-Bereg County could also apply. The conclusion of the subsidy contracts of 28 granted and finally realised projects selected from the 65 applications submitted within the framework of the first call for proposals took place on 11th of March 2009, among festive circumstances. For the second call for proposals, altogether 29 applications arrived, and another 8 project holders were entitled to conclude subsidy contracts. Unfortunately within the framework of the first call for proposals in two cases, while upon the second call for proposals in case of one application supportive decisions were made, however, the project holders could not undertake to realise their projects. The amount of grant awarded diverges by projects, fluctuating between 2.5 million and 27.5 million Forints. The proportion of support allocated to the realisation of the developments, compared to the total budget of the individual project, is maximum 90%, which is constituted by two parts: from the resources of the EEA and the Norwegian Financial Mechanism (85%) and the Hungarian national co-financing (15%). The overall aim of the call for proposals is to support projects that promote the development of cooperation along the border the deepening of already existing connections between Szabolcs-Szatmár- Bereg county in Hungary and Kárpátalja county in Ukraine, in the interest of increasing business, environmental protection and social integration of the area. During the course of the preparation of the call for proposals, four directions of development were defined: Priority 1: Supporting sustainable business development Development of tourist and leisure activities and services along the border Exploration and development of business possibilities along the border; Preparation of information technology infrastructural developments Priority 2: Supporting human resource development, educational, cultural and innovation cooperation Supporting joint educational activities, including the teaching of the unemployed Educational exchange programmes Cultural and sport co-operation and events R&D co-operations between institutions of higher education and research institutions 8 9

10 Priority 3: Environment and nature protection Supporting co-operation for the protection of the natural resources of the border area Supporting the use of renewable / alternative sources of energy, the promotion of the dispersing of knowledge Supporting the conditions of sustainable tourism Increasing environmental-awareness Priority 4: Local infrastructure development Non-investment nature activities, for instance, supporting the preparation of public road and bridge development plans, feasibility studies The illustration below shows the distribution of projects implemented among the directions of development Priorities 1. Support of sustainable business development 2. Human resource development, the support of education and cultural and innovation co-operations 3. Environment and nature protection 4. Development of local infrastructure Through the support, a series of tourist and leisure activities have been developed along the Hungarian Ukrainian border. Educational exchange programmes, environmental protection and business development projects, as well as cultural and sports co-operation have received support. Waste management, sustainable tourism development models, transport infrastructure development plans and studies have been developed. Information about developments realised within the framework of the programme can be found in the following part of our publication.

11 E G T та Норве зьк и й М е х а н і зм Фі н а нс у ва н н я Р о зви т ок т ра нс кордон ног о с п і вр обі т н и ц т ва в у г ор с ько -у к ра ї нс ьком у п р и кордон ном у регіоні HU0013/NA/2005-1/PA-9 В рамках програми під назвою «Розвиток транскордонного співробітництва в угорсько-українському прикордонному регіоні», проведеної Угорським Неприбутковим ТзОВ з Регіонального розвитку та урбаністики «VÁTI» за дорученням EGT та Норвезького Механізму Фінансування а також Агентства Національного Розвитку, для здійснення конкурсів було в розпорядженні форинтів. В рамках програми конкурсні оголошення були опубліковані 06 червня 2008 року, а також 05 жовтня 2009 року. В рамках конкурсного оголошення могли подавати свої заявки такі неприбуткові організації, самоуправління, навчальні заклади області Сабольч-Сатмар-Береґ, які мають хоча б одного українського, закарпатського партнера для співпраці. Мали право для подачі конкурсу і такі державні організації, які мають представництво, філію в області Сабольч-Сатмар-Береґ. З 65-и поданих в рамках першого конкурсного оголошення конкурсів було вибрано і в кінці реалізовано 28 успішних конкурсів, підписання угоди про фінансову підтримку яких було проведено в рамках урочистого заходу 11 березня 2009 року. В другому конкурсному оголошенні всього було подано 29 конкурсів, з яких подальші 8 успішних конкурсантів мали право на підписання угоди про фінансову підтримку. В рамках першого конкурсного оголошення було два таких проектів, а в другому конкурсному оголошенні один проект, де було винесено позитивне рішення про підтримку, але господар проекту не зміг взятися за здійснення проекту. Сума отриманих грантів по проектам була змінною, від 2,5 мільйонів форинтів до 27,5 мільйонів форинтів. Для здійснення проектів пропорція алокаційної підтримки деяких проектів по відношенню до загального їх кошторису складала максимум 90 %-ів, що складається з двох частин: з фінансового джерела EGT і Норвезького Механізму Фінансування (85 %) та національного співфінансування Угорщини (15 %). Основною метою Конкурсного фонду була підтримка таких проектів, які сприятимуть виникненню транскордонного співробітництва, поглибленню вже наявних зв язків між прикордонними областями Уогощини та України областю Сабьольч-Сатмар-Береґ та Закарпаттям, в інтересах забезпечення економічної і громадської інтеграції, а також інтеграції по захисту навколишнього середовища. Під час підготовки конкурсного оголошення було визначено чотири направлення розвитку: 1. Пріоритет: Підтримка довгострокового економічного розвитку Розвиток діяльностей та послуг прикордонного туризму Розкриття та розвиток прикордонних комерційних можливостей Підготовка інформаційно-технологічного інфраструктурного розвитку 2. Пріоритет: Розвиток трудових ресурсів, підтримка співпраці у сфері освіти, культури та інновації Підтримка спільних навчальних діяльностей, включаючи до цього також і навчання безробітних Пов язані з навчанням програми обміну Культурні і спортивні співпраці, заходи Співпраці Дослідження+Розвиток між вищими навчальними закладами та дослідними інститутами 10 11

12 3. Пріоритет: Захист навколишнього середовища та захист природи Підтримка співпраць, спрямованих на захист природних ресурсів прикордонного краю Підтримка використання альтернативних енергоресурсів, сприяння їх популяризації Підтримка умов довгострокового туризму Покращення світогляду щодо захисту навколишнього середовища 4. Пріоритет: Розвиток локальної інфраструктури Підтримка складання досліджень по реалізації діяльностей не інвестиційного характеру, як наприклад плани розвитку доріг та мостів Нижченаведений графік показує розподіл реалізованих конкурсів серед визначених напрямків розвитку Пріоритети 1. Підтримка довгострокового економічного розвитку 2. Розвиток трудових ресурсів, підтримка співпраці у сфері освіти, культури та інновації 3. Захист навколишнього середовища та захист природи 4. Розвиток локальної інфраструктури Завдяки грантів вздовж угорсько-українського кордону буде розвиватися ряд туристичних діяльностей. Гранти отримали також і програми по обміну між навчальними закладами, проекти по захисту навколишнього середовища та економічного розвитку, а також підтримку отримали і культурні та спортивні співпраці. Про здійснення в рамках програми розвитку ви можете отримати інформацію у наступному нашому виданні.

13 Együttmûködô partner: Gordiusz Magyar Diákszövetség Megítélt támogatás: Forint A projekttel kapcsolatban bôvebb információt itt érhet el: Ba l sa i Népfôiskolai és Tu r i zmusfejlesztési Közhasznú Egyesület 4468 Balsa, Szabolcsvezér u. 32. Telefon: / Honlap: Kapcsolattartó: Szuromi Eleonóra 12 13

14 B a l s a i N é p f ô i s k o l a i és Tu r i z m u s f e j l e s z t és i K ö z h a s z n ú Egyesület C i v i l e k a környezett u dat o s s á g szolgálatában Már nem megfoghatatlan, elvont fogalom a környezettudatosság Balsán és Beregszászon sem. A helyi lakosság és a civil szervezetek tudják, hogy mit tehetnek környezetükért helyi és napi szinten is, hála a megrendezett Környezetvédelmi Napoknak, a fotókiállításnak és tájékoztató anyagoknak, amelyek e témában születtek. A projekt általános célja a klímaváltozás elleni harcra való felkészülés, a környezettudatosság érvényesítésének elôsegítése a térségben, a lakosság környezettudatosságának formálása. A megvalósítás során az együttmûködô partnerek fontosnak tartották a minél szélesebb nyilvánosság bevonását, együttmûködések kialakítását a határtérségben mûködô civil szervezetek között. A projekt tevékenységei mind azt garantálták, hogy a klímaváltozás elleni harc és a környezettudatosság súlyuknak megfelelô figyelmet kapjanak. A Balsán és Beregszászon megrendezett Környezetvédelmi Napok az elért eredmények kiterjesztését és a további együttmûködéseket biztosították, a fotókiállítás és a tájékoztató anyag a nyilvánosságot, a minél szélesebb célcsoport elérését és a figyelemfelkeltést segítette.

15 Együttmûködô partner: Beregszász Város Önkormányzata Megítélt támogatás: Forint A projekttel kapcsolatban bôvebb információt itt érhet el: Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. Telefon: / ; / Fax: / Honlap: Kapcsolattartó: Koncz István 14 15

16 Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Szabolcs- Szatmár-Bereg és K á r pá t a l j a E g y ü t t az ÉlÔ Tiszáért! Nemcsak beszéltek, tettek is a Tiszáért. Vásárosnamény és Beregszász vezetésével nagyszabású környezetvédelmi program valósult meg, hogy a nagy folyó a forrástól a torkolatig élô és tiszta legyen. Versengtek a települések és a diákok, készült interaktív kiállítás, saját honlap és tartottak konferenciát is a jövô lehetôségeirôl. A határ két oldalán élôk példamutató összefogásról tettek tanúbizonyságot. "A Tisza forrásától annak torkolatáig az itt élôk összefogásával, a tôlünk függô szennyezések kommunális hulladékok megszüntethetôk!" ez lehetne a projekt mottója. Ennek érdekében a projekt megvalósítói a Tiszavölgy monitorozását végezték el, egy nagyszabású környezetvédelmi és sportprogram segítségével pedig személyesen keresték fel és aktivizálták az illegális hulladéklerakók feltérképezésére a Tisza menti településeken élôket. A kampányról tudósítások készültek, amelyek önálló honlapon tekinthetôk meg. Az így elkészült anyagokat interaktív kiállítás létrehozásához és egy dokumentumfilmhez használták fel, ez utóbbit a térség összes iskolájához eljuttatták. A Tisza mentén élô gyermekeket környezetvédelmi vetélkedôbe vonták be, s minden településen szemétgyûjtési versenyt is hirdettek. A projekt meghatározó eleme a Vásárosnaményi és a Beregszászi Környezetvédelmi Napok, amelynek eseményeibe bevonták a környezô településeket, a projekt eredményeinek haszonélvezôit, a turisztikai szolgáltatókat, a lakosságot és a gyerekeket. A projekt Vásárosnaményban konferenciával zárult, ahol kiállítás keretében mutatták be a környezeti veszélyforrásokat feltáró munka eredményeit. A konferencián az európai, követésre méltó gyakorlatok ismertetésének is fontos szerepet szántak.

17 Együttmûködô partner: Asztély Községi Tanács Megítélt támogatás: Forint A projekttel kapcsolatban bôvebb információt itt érhet el: Beregsurány Község Önkormányzata 4933 Beregsurány, Rákóczi u. 1. Telefon: / ; / Fax: / Honlap: Kapcsolattartó: Gál Szilvia 16 17

18 Beregsurány Község Önkormányzata K u lt ú r a é s s p o r t h a t á ro n innen és túl Hagyományteremtô- és kézmûves foglalkozásokkal, valamint közös sporttáborokkal erôsítették testvértelepülési szálaikat Beregsurány és Asztély lakói. A II. Nemzetközi Alkotótábor a megismerést és jószomszédi viszony elmélyülését szolgálta a településen kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az együttmûködô partnerek nyarán kötöttek testvértelepülési együttmûködést, amelynek alapján a kulturális együttmûködés kialakítását, szorosabbá tételét célzó programsorozatot szerveztek egészségmegôrzô sporttáborral és a II. Nemzetközi Alkotótáborral. A sporttábor a két település, illetve a szomszédos település legkisebbjeinek, az óvodás- és iskoláskorú gyermekeknek kínált szórakozási és ismerkedési lehetôséget úgy, hogy a sport elôtérbe helyezésével az egészséges életmódra is felhívták a figyelmet. A II. Nemzetközi Alkotótáborban hazai és külföldi mûvészek részvételével különféle népi hagyományteremtô- és kézmûves foglalkozásokon vehettek részt az érdeklôdôk, lehetôség nyílt festésre, fonásra, szövésre, korongozásra. A kurzusokat, workshopokat, helyi és regionális tekintetben szakmailag ismert és elismert mûvészek tartották. Az alkotótábor ideje alatt elkészített mûveket a rendezvény utolsó napján mutatták be a település kiállítótermében.

19 Együttmûködô partner: Határon Átnyúló Együttmûködések Fejlesztése Alapítvány Szamos-Tisza-mente Szatmárért Egyesület Megítélt támogatás: Forint A projekttel kapcsolatban bôvebb információt itt érhet el: BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Panyola, Mezôvég u. 31. Telefon: / Fax: / Honlap: Kapcsolattartó: Zilainé Dányádi Erika 18 19

20 BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. K l í m a b a r á t zöldáramok hete Zöldenergiát termelô gépet is kipróbálhattak az érdeklôdôk a Klímabarát zöldáramok hetén, amely a klímaváltozás okozta veszélyekre és a környezettudatosságra, mint megoldásra hívta fel a figyelmet. Aki nem tudott jelen lenni az újszerû konferencián, az elkészült kiadványból és az e-learningre épülô oktatási módszer segítségével tájékozódhat. A fenntartható fejlôdés és a környezetkímélô energiafelhasználás mellett elkötelezett projektgazda vezetésével kidolgozott elképzelés a megújuló/alternatív energiaforrások népszerûsítését, felhasználási módjainak ismertetését tûzte ki célul. A projekt szándéka a fogyasztók elsôsorban önkormányzati intézmények és általában a társadalom figyelmének felkeltése az energiahatékonyság, energiatudatosság és hosszú távú gondolkodás fontosságára. Az együttmûködô partnerek annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a klímaváltozással járó veszélyekre és a megújuló energiaforrásokban rejlô lehetôségekre Klímabarát Zöldáramok Hete címmel népszerûsítô kampányt szerveztek. Tájékoztató fórumokon vonták be a vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek képviselôit, valamint többnapos szakmai elôadások keretében ismertették a témában eddig elért eredményeket, és bemutatták a zöldenergiát termelô gépeket, amelyeket a résztvevôk a helyszínen saját maguk is kipróbálhattak. A programot egy, az e-learning módszerre épülô, környezettudatosságra nevelô oktatási program kidolgozása és internetes felületen történô megjelenítése is elérhetôvé tette az érdeklôdôk számára. A projekt keretében magyar, ukrán és angol nyelven a zöldenergia termelését, hasznosítását bemutató, színes kiadvány is készült.

21 Együttmûködô partner: Gordiusz Magyar Diákszövetség Megítélt támogatás: Forint A projekttel kapcsolatban bôvebb információt itt érhet el: Bujtosi Szabadidô Csarnok és Megyei Sportintézet 4400 Nyíregyháza, Géza u Telefon: / ; / Fax: / Honlap: Kapcsolattartó: Máthé Csaba 20 21

22 B u j t o s i S z a b a d i d ô C s a r n o k és Megyei Sportintézet T i s z a i R e g a t t a a m a g ya r- u k r á n határ mentén Eldördült a startpisztoly és egymásnak feszültek az ukrán és magyar tiszai csónakok. A vállalkozás nemcsak a sportot és a mozgásban gazdag életmódot népszerûsítette, de a határ két oldalán élôket is közelebb hozta egymáshoz. A projekt megvalósítására a Tisza folyó mentén került sor. Az I. Ukrán-Magyar Tiszai Regatta közelebb hozta egymáshoz a két megyében mûködô sport- és civil szervezeteket, intézményeket, a lakosságot, a projekt megvalósulásával pedig további partnerségek és együttmûködések alakultak ki. A projekt hiányt pótol, hiszen hasonló öszszefogásra még nem volt példa a területen. További közvetlen cél volt egy olyan bázis megteremtése, amelyre alapozva ezentúl minden évben megrendezésre kerülhet a verseny, ezáltal biztosítva a lehetôséget a határ két oldalán élôknek az információcserére és együttmûködések kialakítására.

23 Együttmûködô partner: Natura Turisztikai Szövetség Megítélt támogatás: Forint A projekttel kapcsolatban bôvebb információt itt érhet el: E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. Telefon: / Fax: / Honlap: Kapcsolattartó: Varga Andr ás 22 23

24 E - m i s s z i ó Te r m és z e t - és Környezetvédelmi Egyesület Hulladékgazdálkodási szemlélet f o r m á l á s Kárpátalján Nem minden szemét, ami a kukába kerül! - jól tudják ezt már a határtérségben élôk. A kezeletlen és szenynyezést okozó hulladék problémájára szemléletes válaszokat adtak az öko-fesztiválon és látványos kiállításokon. Az önkormányzatok kerekasztal beszélgetéseken vizsgálták meg a fejlesztési lehetôségeket, míg a lakosság kézzelfogható ötleteket is kapott a témában. Az együttmûködô partnerek a projekt keretében a magyarországi környezeti nevelési, szemléletformálási tapasztalatokat kívánták átadni és hasznosítani a kárpátaljai hulladékgazdálkodás területén. A határtérségben évrôl évre jelentôsebb problémákat okoz a folyamatosan növekvô kezeletlen hulladék, amelynek egy része a folyókon keresztül országhatárokon át szennyezi a partmenti területeket. Ezért mindkét országnak alapvetô érdeke, hogy a lakosság szemlélete és a helyi intézményrendszer is fejlôdjön. A projekt keretében a két együttmûködô szervezet felmérte a lakosság szokásait és ismereteit a témában, kerekasztal-beszélgetések keretében megvizsgálták a fejlesztési lehetôségeket és aktív szemléletformálással céloztak meg minden korosztályt. Az ökofesztiválon vizuálisan, kiállításokkal is szemléltették a környezettudatos életmód módszereit, használati tárgyait ezzel is növelve a lakosság téma iránti érzékenységét.

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése A kedvezményezett neve 1. Aranyeső 2. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 5. MAGOSFA Környezeti nevelési és Ökoturisztikai 6. DemNet

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Alapadatok A Svájci-Magyar Együttműködési Program speciális allokációja (Keretmegállapodás) 237/2008. (IX. 26.) Korm.

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.12 5 th period Szentendre Local press coverage January 2015

Részletesebben

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 bemutatása

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 bemutatása A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 bemutatása Innovációs és Technológiai Transzfer irodák létrehozása a magyar-ukrán határtérségben c. projekt nyitókonferenciája Záhony,

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND IVC eredmények Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen INTERREG IVC/EUROPE információs nap 2015.04.28

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

European Union European Regional Development Fund

European Union European Regional Development Fund TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓK, PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Magyarország-Románia Határmenti Együttműködési Program 2007-2013 2007-2013 European Union European Regional Development Fund BEVEZETÉS MILYEN típusú projektek

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Majorné Vén Mariann - projektmenedzser Sárdi Anna szakmai vezető VÁTI Nonprofit Kft. 47. Savaria

Részletesebben

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében 2015.06.03. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Klímaadaptáció Hajdú-Bihar megyében Hajdú-Bihar megyében

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség környezeti ágazati stratégiáját megalapozó dokumentum rövidített változata

A magyar-szerb határmenti térség környezeti ágazati stratégiáját megalapozó dokumentum rövidített változata INNOAXIS The borderline as an axis of innovation A magyar-szerb határmenti térség környezeti ágazati stratégiáját megalapozó dokumentum rövidített változata INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Intézmény logója Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Pesel Antal gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22.

A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22. A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22. 2. pályázati felhívás Irányító Hatóság: A Szlovén Köztársaság

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány NCA-NK-10-B-0449

Megvalósíthatósági tanulmány NCA-NK-10-B-0449 1. Általános információk Megvalósíthatósági tanulmány NCA-NK-10-B-0449 Projekt címe: Túra utak a Szatmár-Beregben Megvalósulás helyszíne: Szatmár-Bereg, Fehérgyarmat Kedvezményezett(ek) bemutatása: Szabolcs-Szatmár-Beregi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

MEGHÍVÓ TÉRSÉGI EXPORA. 2009. július 30. augusztus 01. Beregdaróc. Klímabarát zöldáramok hete HU0013/NA/02

MEGHÍVÓ TÉRSÉGI EXPORA. 2009. július 30. augusztus 01. Beregdaróc. Klímabarát zöldáramok hete HU0013/NA/02 MEGHÍVÓ TÉRSÉGI EXPORA 2009. július 30. augusztus 01. Beregdaróc Klímabarát zöldáramok hete HU0013/NA/02 Tisztelt Hölgyem/Uram! A BIO-SZIL Nonprofit Kft. és a programban együttműködő partnerek nevében

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) Körös-Maros Nemzeti Park (5040 Szarvas, Anna-liget) Dél-alföldi Regionális Marketing

Részletesebben

Marián Miklós projekt menedzser Budapest Tel.: +36-20-383-5347 mmiklos@t-online.hu www.forrastanacsado.hu

Marián Miklós projekt menedzser Budapest Tel.: +36-20-383-5347 mmiklos@t-online.hu www.forrastanacsado.hu Marián Miklós projekt menedzser Budapest Tel.: +36-20-383-5347 mmiklos@t-online.hu www.forrastanacsado.hu Alapadatok HERITOUR, INTERREG IIIB CADSES Program, 3.f. Cultural thematic route development in

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 2010 Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 Nyertes összeg Önerő Elutasítás "Együtt a 2010 31.264.004,- Nyert 31.264.004,- 0,- - könyvtárral" 1. TÁMOP- 3.2.11/10-1- 2010-0054 Célja: a nevelési-oktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

MAGYARORSZÁGON KERÜLT MEGRENDEZÉSRE AZ AQUA-ADD PROJEKT ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

MAGYARORSZÁGON KERÜLT MEGRENDEZÉSRE AZ AQUA-ADD PROJEKT ZÁRÓ RENDEZVÉNYE SAJTÓANYAG 8. SZÁM - 2014. szeptember MAGYARORSZÁGON KERÜLT MEGRENDEZÉSRE AZ AQUA-ADD PROJEKT ZÁRÓ RENDEZVÉNYE Közeledve az Aqua-add projekt megvalósításának utolsó hónapjaihoz, 2014. szeptember 23-26

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

Jó gyakorlatok az energetikában

Jó gyakorlatok az energetikában ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. Jó gyakorlatok az energetikában Vámosi Gábor Ügyvezető Jó gyakorlatok bemutatásának jelentősége Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Title Enterprise Europe Network Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Jogi háttér CIP (Competitiveness and

Részletesebben

Visszatérítendő támogatások rendszere

Visszatérítendő támogatások rendszere Visszatérítendő támogatások rendszere JESSICA program Uniós projekt finanszírozás másképp Koordinációs Irányító Hatóság Balogh András Visszatérítendő pénzügyi eszközök ERDF: Jeremie Jessica Jasmine Jaspers

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

Elbírálás alatt álló pályázatok

Elbírálás alatt álló pályázatok Elbírálás alatt álló pályázatok 1 Cooperation projects to support transnational tourism based on European Visiting Our Mother cultural and industrial heritage 127-G-ENT- PPA-14-7722 2 Erasmus+ 3 Erasmus+

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 4.2 1247/2008 Csapi 2. Sz. Középiskola Csap Művészeti programok lebonyolításához szükséges technikai eszközök 409 990 Érvénytelenség

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Összefoglalás: A Magyar Higiénikusok Társasága (MHT) 1931-ben alakult. 2001 óta közhasznú

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d 3d) A kkv-k kapacitásának támogatása a növekedésben és innovációs folyamatokban való részvétel

Részletesebben

Svájci-Magyar Együttműködési Program

Svájci-Magyar Együttműködési Program Svájci-Magyar Együttműködési Program A Hozzájárulásról általában 2006. február 27. Svájc-Európai Bizottság kétoldalú megállapodás Célkitűzés: Egyrészt az Európai Unió tagállamai közötti, másrészt az érintett

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Water Resource Management in Protected Areas Vízkészletgazdálkodás védett területeken WAREMA Projekt Munkaülés A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

Klaszter konferencia 2013

Klaszter konferencia 2013 Klaszter konferencia 2013 Klasztersorsok Magyarországon szekció Az ArchEnerg Akkreditált Innovációs Klaszter élettörténete Szügyi György Innovációs és szervezetfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november

Részletesebben

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Vámosi Gábor igazgató 1 Megalakulás Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával alakult meg 2009. március 6-án Tulajdonosok:

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

NEMZETKÖZI KLASZTERPROGRAMOK TAPASZTALATAI, ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK KELLER PÉTER

NEMZETKÖZI KLASZTERPROGRAMOK TAPASZTALATAI, ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK KELLER PÉTER NEMZETKÖZI KLASZTERPROGRAMOK TAPASZTALATAI, ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK KELLER PÉTER INTÉZMÉNYRENDSZER -2011 2011-2014 2014- LEGFONTOSABB PROJEKTEK Hazai projekt Nemzetközi projektek 2011-16 Klaszterfejlesztés

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében Welcome! This is an online publication within the CHAMP-project with virtual pages that can be turned with the mouse or by clicking on the navigation bar Az éghajlatváltozáshoz való hatékony alkalmazkodáshoz

Részletesebben

Kerthelyreállítások kezdeményezése, koncipiálása és vezetése a Forster Központban 2007 és 2010 között a KEOP 3.1.3 kódszámú, gyűjteményes és történeti kertek helyreállítása című pályázati konstrukció kiírását

Részletesebben

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28.

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28. A GUTS Projekt Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek Győr, Mobilis, 2013. junius.28. 1 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai A közlekedésből származó káros anyag kibocsátás folyamatosan

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

Dr. Jarosievitz Beáta Főiskolai tanár Scientix nagykövet

Dr. Jarosievitz Beáta Főiskolai tanár Scientix nagykövet Dr. Jarosievitz Beáta Főiskolai tanár Scientix nagykövet E-mail: jarosievitz@gdf.com SEK Budapest Óvoda Ált. Isk. és Gimn. (1021 Bp. Hűvösvölgyi út 131.) és Gábor Dénes Főiskola (1119 Bp., Mérnök u. 39.)

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Tájékoztatók, beszámolók / Reports INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN DOBAY Kata 1 Absztrakt Az emberi erőforrás fejlesztését az Új Magyarország Fejlesztési Terv, később Új

Részletesebben

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek!

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek! Előadói felhívás EWA Tavaszi Napok 2015 - Budapesti Víz Konferencia A Budapesti Víz Világtalálkozó helyszíne ismét várja a települési vízgazdálkodási és víziközmű szakma nemzetközi szereplőit, szakembereit.

Részletesebben

E-mail: ugyfelszolgalat@nfgm.gov.hu Web: www.kiut.hu MEGHÍVÓ TERVEZET. A KIÚT Térségfejlesztési Egyesület Hungary és a

E-mail: ugyfelszolgalat@nfgm.gov.hu Web: www.kiut.hu MEGHÍVÓ TERVEZET. A KIÚT Térségfejlesztési Egyesület Hungary és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium KIÚT Térségfejlesztési Egyesület 4625 Záhony, Euópa tér 20. 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15. Tel.: 45/525-633 Tel.: 1/374-2700 E-mail: kiutzh@axelero.hu E-mail:

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest Summary BESTUFS II national seminar in Hungary 11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest At the seminar were 42 participants from

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén.

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. A 2009. évben az akkori Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint a Környezet és Energia Operatív Program

Részletesebben

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu Környezetvédő Egyesület Érd www.avarosvedo.hu Küldetési nyilatkozat Az Érdi Környezetvédő Egyesület célja lakóhelyünk, Érd természeti, épített és kulturális értékeinek, megismerése, megismertetése, és

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére Tárgy: Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Környezeti nevelés, fenntarthatóság és közösségi terek Norvégiában

Környezeti nevelés, fenntarthatóság és közösségi terek Norvégiában XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Környezeti nevelés, fenntarthatóság és közösségi terek Norvégiában Tøyen Általános Iskola környezeti nevelés, szemléletformálás

Részletesebben

Pályázati figyelő 2014. április

Pályázati figyelő 2014. április Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 i összege mértéke Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (NFFKÜ) EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Információs nap célja Pályázati felhívás általános ismertetése; Források hatékony felhasználásának elősegítése; Gyakorlati tanácsadás; Kommunikációs

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

ANNEXES. 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012

ANNEXES. 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012 ANNEXES 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012 5.1.3. ACTION A.3: Munition treatment planning 5.1.3.-1. Map of the target area

Részletesebben

BIOFUTURE Határ-menti bemutató és oktató központ a fenntartható és hatékony energia használatért

BIOFUTURE Határ-menti bemutató és oktató központ a fenntartható és hatékony energia használatért BIOFUTURE Határ-menti bemutató és oktató központ a fenntartható és hatékony energia használatért Fenntartható fejlődés A Földet nem nagyapáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. A fenntartható

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

1. Számviteli beszámoló: 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása: A beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként megtekinthető. 1.2. Könyvvizsgálat: Az alapítvány nem könyvvizsgálatra kötelezett 1.3.

Részletesebben

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013.

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013. Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 Szajol Tószeg Újszász 2011-2013. 1 021 860 Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése célés gyakorlatorientált képzések

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

NKEK Nonprofit Kft. bemutatása és az EGT Alap Megújuló Energia Programterület ismertetése, célkitűzései

NKEK Nonprofit Kft. bemutatása és az EGT Alap Megújuló Energia Programterület ismertetése, célkitűzései NKEK Nonprofit Kft. bemutatása és az EGT Alap Megújuló Energia Programterület ismertetése, célkitűzései Dibáczi Zita osztályvezető Nemzetközi Projektek Osztály NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben