HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS FEJLESZTÉSE A MAGYAR-UKRÁN HATÁRTÉRSÉGBEN EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS FEJLESZTÉSE A MAGYAR-UKRÁN HATÁRTÉRSÉGBEN EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS"

Átírás

1 HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS FEJLESZTÉSE A MAGYAR-UKRÁN HATÁRTÉRSÉGBEN EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS

2 HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS FEJLESZTÉSE A MAGYAR-UKRÁN HATÁRTÉRSÉGBEN EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS

3 Fotó: Móricz Simon, Népszabadság Siri Ellen Sletner Nagykövet Norvég Királyi Nagykövetség Ambassador Royal Norwegian Embassy Посол Посольство Королівства Норвегія 2 3

4 ElÔ szó Norvégia, az Európai Gazdasági Térségen (EGT) keresztül évek óta aktívan hozzájárul a társadalmi és gazdasági különbségek csökkentéséhez Európában. Az EU 2004-es bôvítése óta a Norvég Alap több mint 1,3 milliárd euró (mintegy 350 milliárd forint) összeggel járult hozzá különbözô projektek megvalósításához az EU új tagállamaiban. A es idôszakban Magyarország volt a második legnagyobb kedvezményezett, így mintegy 35 milliárd forintot fordíthatott a magyarországi projektek megvalósítására. Jelen program is a Norvég Alap támogatásával jött létre, melynek fontos célkitûzése a határon átnyúló együttmûködés elôsegítése. A magyar-ukrán határtérségben 36 sikeresen megvalósított projekt járult hozzá több helyi és regionális intézmény és szervezet között az együttmûködés elmélyítéséhez. Nagy örömünkre szolgál a határtérségben megvalósult projektek sikere, és bízunk benne, hogy az együttmûködéseknek lesz folytatása a jövôben is. Introduction Norway has, for many years now, actively contributed to the reduction of social and economic disparities in Europe through the European Economic Area (EEA). Since the EU enlargement in 2004, Norway through the Norway Grants has contributed with more than 1.3 billion Euros to projects implemented in the newest member states. Hungary as the second largest beneficiary, received some 135 million Euros during the Grant period An important goal within the Norway Grants has been to contribute to cross border co-operation and we are therefore pleased that this Fund was established under our Grant. Through the fund, 36 sub-projects have successfully been implemented in the border region of Hungary and the Ukraine, and a closer cooperation has been established between local and regional institutions and organizations. We are pleased to see the successful completion of these projects and hope that this strong co-operation will continue in the future. Передмова Норвегія, через Європейський Економічний Регіон (EGT), вже роками активно сприяє процесу зменшення громадських та економічних різниць в Європі. Після розширення кордонів ЄС у 2004 році Норвезький Фонд, наданням фінансової підтримки на суму майже в 1,3 мільярдів євро (майже 350 мільярдів форинтів), сприяв здійсненню різних проектів новонароджених держав ЄС. В період років Угорщина була другою найбільшою країною-бенефіціантом, таким чином вона отримала можливість вичерпати фінансову підтримку для здійснення угорських проектів на суму майже в 35 мільярдів форинтів. Ця програма також була здійснена завдяки підтримки Норвезького Фонду, важливою метою якої є сприяння транскордонному співробітництву. В угорсько-українському прикордонному регіоні 36 успішно здійснених проектів сприяли зміцненню співпраць багатьох місцевих та регіональних інститутів та організацій. Для нас дуже радісно бачити і відчувати успіх здійснених проектів, і ми надіємося, що ці співпраці також матимуть продовження і в майбутньому.

5 Dr. Vereczkey Zoltán Vezérigazgató Director Генеральний директор 4 5

6 KÖSZÖNTÔ Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretén belül kiemelten fontosnak tartom a határon átnyúló együttmûködések támogatását, amelyeket a VÁTI Nonprofit Kft. kezel. A következô oldalakon az olvasó 36 olyan sikerrel megvalósult projekttel találkozhat, amelyek jelentôs társadalmi hatással bírnak az ukrán-magyar határtérség mindennapjaira. Határon átnyúló összefogással kidolgozásra kerültek hulladékgazdálkodási, helyi infrastruktúrafejlesztési tervek, tanulmányok. Támogatást kaptak környezetvédelmi és gazdaságfejlesztési projektek, továbbá turisztikai, kulturális és sport együttmûködések sora indulhatott el. Minden közremûködônek gratulálok a látványos eredményekhez, melyeket Szabolcs- Szatmár-Bereg és Kárpátalja megyékben elértek, s további kitartást kívánok az elkövetkezendô évekre! preface Within the EEA and Norwegian Financial Mechanism I consider highly important the support of crossborder co-operations managed by VÁTI Nonprofit Ltd. The following 36 successfully implemented projects have a significant social influence on the everyday life of people living in the Ukrainian-Hungarian borderland. Through alliance of the regions waste management and local infrastructure development plans and studies have been worked out. Environmental protection and business improvement projects have received support; furthermore several co-operations have been launched in the field of culture, tourism and sport. Let me hereby congratulate all the participants on the spectacular results that they have achieved in Szabolcs-Szatmár-Bereg and Kárpátalja counties, and wish them endurance and prosperity for the following years. Вітання Всі, врегульовані Неприбутковим Товариством «VÁTI» транскордонні співробітництва, які поступають від Європейського Союзу, і навіть поза його кордонів, я вважаю надзвичайно важливими. На подальших сторінках можна бачити 36 успішно проведених проектів, які мають важливий громадський вплив на будні українсько-угорського прикордонного регіону. Завдяки транскордонному об єднанню були здійснені питання господарювання відходами, плани й дослідження розвитку місцевої інфраструктури. Матеріальну підтримку отримали також проекти по захисту навколишнього середовища та економічного розвитку, а також було запущено ряд співпраць в сфері туризму, культури і спорту. Я вітаю всіх учасників з досягнутими результатами, які були реалізовані в областях Сабольч-Сатмар- Береґ і на Закарпатті, і бажаю подальшої наполегливості на майбутні роки!

7 A z E G T & N o rv é g F i n a n s z í roz á s i M e c h a n i z m u s H atá ro n át n y ú l ó e g y ü t t m Û kö d é s f e j l e s z t é s e a m ag ya r- u k r á n határtérségben HU0013/NA/2005-1/PA-9 Az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmus valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. által lebonyolított Határon átnyúló együttmûködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben címû program keretében forint állt rendelkezésre a pályázatok megvalósítására. A pályázati felhívások a program keretében június 6-án és október 5-én jelentek meg. A közzétett pályázati felhívások keretében olyan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei non-profit szervezetek, önkormányzatok, oktatási intézmények pályázhattak, amelyek legalább egy ukrajnai, kárpátaljai partnerrel együttmûködnek. Pályázhattak országos szervezôdések is, amelyek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei képviselettel, fiókszervezettel rendelkeznek. Az elsô pályázati felhívás keretében benyújtott 65 pályázatból kiválasztott és végül megvalósított nyertes 28 pályázat támogatási szerzôdéseinek megkötésére március 11-én kerülhetett sor ünnepélyes keretek között. A második pályázati felhívás keretében összesen 29 pályázat érkezett és további 8 projektgazda köthetett támogatási szerzôdést. Az elsô pályázati felhívás keretében kettô, míg a második pályázati felhívásnál egy pályázó esetében pozitív támogató döntés született, azonban a projektgazda nem tudta vállalni a projekt megvalósítását. Az elnyert támogatás összege projektenként változó, 2,5 millió és 27,5 millió forint között mozog. A fejlesztések megvalósításához allokált támogatás aránya az egyes projektek költségéhez viszonyítva maximum 90%, mely két részbôl tevôdik össze: EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaiból (85%) és magyar nemzeti társfinanszírozásból (15%). A pályázati alap alapvetô célja olyan projektek támogatása, melyek elôsegítik a határmenti együttmûködés kialakítását, a már meglévô kapcsolatok elmélyítését a magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és az ukrajnai Kárpátalja megye között, a térség fokozottabb gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi integrációjának biztosítása érdekében. A pályázati felhívás elkészítése során négy fejlesztési irány került meghatározásra: 1. Prioritás: Fenntartható gazdasági fejlôdés támogatása Határmenti turisztikai, szabadidôs tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése Határmenti üzleti lehetôségek feltárása és fejlesztése Információs technológiai infrastrukturális fejlesztések elôkészítése 2. Prioritás: Humán erôforrás fejlesztés, oktatás, kulturális és innovációs együttmûködések támogatása Közös oktatási tevékenységek támogatása, beleértve a munkanélküliek oktatását is Oktatási csereprogramok Kulturális és sport együttmûködések, rendezvények Felsôfokú oktatási intézmények és kutatóintézetek közötti K+F együttmûködések 6 7

8 3. Prioritás: Környezet- és természetvédelem Együttmûködések támogatása a határtérség természeti erôforrásainak védelmére A megújuló/alternatív energiaforrások használatának támogatása, ismeretterjesztés elôsegítése A fenntartható turizmus feltételeinek támogatása Környezettudatosság növelése 4. Prioritás: Helyi infrastruktúrafejlesztés Nem beruházási jellegû tevékenységek, mint például közút- és hídfejlesztési tervek, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének támogatása Az alábbi ábra a megvalósított pályázatok megoszlását mutatja a fejlesztési irányok között Prioritások 1. Fenntartható gazdasági fejlôdés támogatása 2. Humán erôforrás fejlesztés, oktatás, kulturális és innovációs együttmûködések támogatása 3. Környezet- és természetvédelem 4. Helyi infrastruktúrafejlesztés A támogatás révén a magyar-ukrán határ mentén fejlôdik majd a turisztikai és szabadidôs tevékenységek sora. Támogatást kaptak oktatási csere programok, környezetvédelmi és gazdaságfejlesztési projektek, valamint kulturális és sport együttmûködések. Kidolgozásra kerültek hulladékgazdálkodási, fenntartható turizmusfejlesztési modellek, közlekedési infrastruktúrafejlesztési tervek, tanulmányok. A program keretében megvalósított fejlesztésekrôl kiadványunk következô részében tájékozódhat.

9 T h e E E A & N o rw e g i a n F i n a n c i a l M e c h a n i s m D e v e l o pm e n t o f c ro s s - b o r d e r cooperation in the Hungarian Ukrainian border region HU0013/NA/2005-1/PA-9 Commissioned by EEA & Norwegian Financial Mechanism and the National Development Agency, 582,352,925 Forints was at disposal for the implementation of the applications within the framework of the programme entitled Development of cross-border co-operation at the Hungarian-Ukrainian border, executed by VÁTI Hungarian Nonprofit Limited Liability Company for Regional Development and Town Planning. The calls for proposals were published on 6th of June 2008 and 5th of October Within the framework of the calls for proposals, applicants that co-operate with at least one Ukrainian, Sub- Carpathian partner, and are non-profit organisations, local governments and educational institutions from Szabolcs-Szatmár-Bereg county, could apply. National organisations that have representation or branch organisation in Szabolcs-Szatmár-Bereg County could also apply. The conclusion of the subsidy contracts of 28 granted and finally realised projects selected from the 65 applications submitted within the framework of the first call for proposals took place on 11th of March 2009, among festive circumstances. For the second call for proposals, altogether 29 applications arrived, and another 8 project holders were entitled to conclude subsidy contracts. Unfortunately within the framework of the first call for proposals in two cases, while upon the second call for proposals in case of one application supportive decisions were made, however, the project holders could not undertake to realise their projects. The amount of grant awarded diverges by projects, fluctuating between 2.5 million and 27.5 million Forints. The proportion of support allocated to the realisation of the developments, compared to the total budget of the individual project, is maximum 90%, which is constituted by two parts: from the resources of the EEA and the Norwegian Financial Mechanism (85%) and the Hungarian national co-financing (15%). The overall aim of the call for proposals is to support projects that promote the development of cooperation along the border the deepening of already existing connections between Szabolcs-Szatmár- Bereg county in Hungary and Kárpátalja county in Ukraine, in the interest of increasing business, environmental protection and social integration of the area. During the course of the preparation of the call for proposals, four directions of development were defined: Priority 1: Supporting sustainable business development Development of tourist and leisure activities and services along the border Exploration and development of business possibilities along the border; Preparation of information technology infrastructural developments Priority 2: Supporting human resource development, educational, cultural and innovation cooperation Supporting joint educational activities, including the teaching of the unemployed Educational exchange programmes Cultural and sport co-operation and events R&D co-operations between institutions of higher education and research institutions 8 9

10 Priority 3: Environment and nature protection Supporting co-operation for the protection of the natural resources of the border area Supporting the use of renewable / alternative sources of energy, the promotion of the dispersing of knowledge Supporting the conditions of sustainable tourism Increasing environmental-awareness Priority 4: Local infrastructure development Non-investment nature activities, for instance, supporting the preparation of public road and bridge development plans, feasibility studies The illustration below shows the distribution of projects implemented among the directions of development Priorities 1. Support of sustainable business development 2. Human resource development, the support of education and cultural and innovation co-operations 3. Environment and nature protection 4. Development of local infrastructure Through the support, a series of tourist and leisure activities have been developed along the Hungarian Ukrainian border. Educational exchange programmes, environmental protection and business development projects, as well as cultural and sports co-operation have received support. Waste management, sustainable tourism development models, transport infrastructure development plans and studies have been developed. Information about developments realised within the framework of the programme can be found in the following part of our publication.

11 E G T та Норве зьк и й М е х а н і зм Фі н а нс у ва н н я Р о зви т ок т ра нс кордон ног о с п і вр обі т н и ц т ва в у г ор с ько -у к ра ї нс ьком у п р и кордон ном у регіоні HU0013/NA/2005-1/PA-9 В рамках програми під назвою «Розвиток транскордонного співробітництва в угорсько-українському прикордонному регіоні», проведеної Угорським Неприбутковим ТзОВ з Регіонального розвитку та урбаністики «VÁTI» за дорученням EGT та Норвезького Механізму Фінансування а також Агентства Національного Розвитку, для здійснення конкурсів було в розпорядженні форинтів. В рамках програми конкурсні оголошення були опубліковані 06 червня 2008 року, а також 05 жовтня 2009 року. В рамках конкурсного оголошення могли подавати свої заявки такі неприбуткові організації, самоуправління, навчальні заклади області Сабольч-Сатмар-Береґ, які мають хоча б одного українського, закарпатського партнера для співпраці. Мали право для подачі конкурсу і такі державні організації, які мають представництво, філію в області Сабольч-Сатмар-Береґ. З 65-и поданих в рамках першого конкурсного оголошення конкурсів було вибрано і в кінці реалізовано 28 успішних конкурсів, підписання угоди про фінансову підтримку яких було проведено в рамках урочистого заходу 11 березня 2009 року. В другому конкурсному оголошенні всього було подано 29 конкурсів, з яких подальші 8 успішних конкурсантів мали право на підписання угоди про фінансову підтримку. В рамках першого конкурсного оголошення було два таких проектів, а в другому конкурсному оголошенні один проект, де було винесено позитивне рішення про підтримку, але господар проекту не зміг взятися за здійснення проекту. Сума отриманих грантів по проектам була змінною, від 2,5 мільйонів форинтів до 27,5 мільйонів форинтів. Для здійснення проектів пропорція алокаційної підтримки деяких проектів по відношенню до загального їх кошторису складала максимум 90 %-ів, що складається з двох частин: з фінансового джерела EGT і Норвезького Механізму Фінансування (85 %) та національного співфінансування Угорщини (15 %). Основною метою Конкурсного фонду була підтримка таких проектів, які сприятимуть виникненню транскордонного співробітництва, поглибленню вже наявних зв язків між прикордонними областями Уогощини та України областю Сабьольч-Сатмар-Береґ та Закарпаттям, в інтересах забезпечення економічної і громадської інтеграції, а також інтеграції по захисту навколишнього середовища. Під час підготовки конкурсного оголошення було визначено чотири направлення розвитку: 1. Пріоритет: Підтримка довгострокового економічного розвитку Розвиток діяльностей та послуг прикордонного туризму Розкриття та розвиток прикордонних комерційних можливостей Підготовка інформаційно-технологічного інфраструктурного розвитку 2. Пріоритет: Розвиток трудових ресурсів, підтримка співпраці у сфері освіти, культури та інновації Підтримка спільних навчальних діяльностей, включаючи до цього також і навчання безробітних Пов язані з навчанням програми обміну Культурні і спортивні співпраці, заходи Співпраці Дослідження+Розвиток між вищими навчальними закладами та дослідними інститутами 10 11

12 3. Пріоритет: Захист навколишнього середовища та захист природи Підтримка співпраць, спрямованих на захист природних ресурсів прикордонного краю Підтримка використання альтернативних енергоресурсів, сприяння їх популяризації Підтримка умов довгострокового туризму Покращення світогляду щодо захисту навколишнього середовища 4. Пріоритет: Розвиток локальної інфраструктури Підтримка складання досліджень по реалізації діяльностей не інвестиційного характеру, як наприклад плани розвитку доріг та мостів Нижченаведений графік показує розподіл реалізованих конкурсів серед визначених напрямків розвитку Пріоритети 1. Підтримка довгострокового економічного розвитку 2. Розвиток трудових ресурсів, підтримка співпраці у сфері освіти, культури та інновації 3. Захист навколишнього середовища та захист природи 4. Розвиток локальної інфраструктури Завдяки грантів вздовж угорсько-українського кордону буде розвиватися ряд туристичних діяльностей. Гранти отримали також і програми по обміну між навчальними закладами, проекти по захисту навколишнього середовища та економічного розвитку, а також підтримку отримали і культурні та спортивні співпраці. Про здійснення в рамках програми розвитку ви можете отримати інформацію у наступному нашому виданні.

13 Együttmûködô partner: Gordiusz Magyar Diákszövetség Megítélt támogatás: Forint A projekttel kapcsolatban bôvebb információt itt érhet el: Ba l sa i Népfôiskolai és Tu r i zmusfejlesztési Közhasznú Egyesület 4468 Balsa, Szabolcsvezér u. 32. Telefon: / Honlap: Kapcsolattartó: Szuromi Eleonóra 12 13

14 B a l s a i N é p f ô i s k o l a i és Tu r i z m u s f e j l e s z t és i K ö z h a s z n ú Egyesület C i v i l e k a környezett u dat o s s á g szolgálatában Már nem megfoghatatlan, elvont fogalom a környezettudatosság Balsán és Beregszászon sem. A helyi lakosság és a civil szervezetek tudják, hogy mit tehetnek környezetükért helyi és napi szinten is, hála a megrendezett Környezetvédelmi Napoknak, a fotókiállításnak és tájékoztató anyagoknak, amelyek e témában születtek. A projekt általános célja a klímaváltozás elleni harcra való felkészülés, a környezettudatosság érvényesítésének elôsegítése a térségben, a lakosság környezettudatosságának formálása. A megvalósítás során az együttmûködô partnerek fontosnak tartották a minél szélesebb nyilvánosság bevonását, együttmûködések kialakítását a határtérségben mûködô civil szervezetek között. A projekt tevékenységei mind azt garantálták, hogy a klímaváltozás elleni harc és a környezettudatosság súlyuknak megfelelô figyelmet kapjanak. A Balsán és Beregszászon megrendezett Környezetvédelmi Napok az elért eredmények kiterjesztését és a további együttmûködéseket biztosították, a fotókiállítás és a tájékoztató anyag a nyilvánosságot, a minél szélesebb célcsoport elérését és a figyelemfelkeltést segítette.

15 Együttmûködô partner: Beregszász Város Önkormányzata Megítélt támogatás: Forint A projekttel kapcsolatban bôvebb információt itt érhet el: Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. Telefon: / ; / Fax: / Honlap: Kapcsolattartó: Koncz István 14 15

16 Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Szabolcs- Szatmár-Bereg és K á r pá t a l j a E g y ü t t az ÉlÔ Tiszáért! Nemcsak beszéltek, tettek is a Tiszáért. Vásárosnamény és Beregszász vezetésével nagyszabású környezetvédelmi program valósult meg, hogy a nagy folyó a forrástól a torkolatig élô és tiszta legyen. Versengtek a települések és a diákok, készült interaktív kiállítás, saját honlap és tartottak konferenciát is a jövô lehetôségeirôl. A határ két oldalán élôk példamutató összefogásról tettek tanúbizonyságot. "A Tisza forrásától annak torkolatáig az itt élôk összefogásával, a tôlünk függô szennyezések kommunális hulladékok megszüntethetôk!" ez lehetne a projekt mottója. Ennek érdekében a projekt megvalósítói a Tiszavölgy monitorozását végezték el, egy nagyszabású környezetvédelmi és sportprogram segítségével pedig személyesen keresték fel és aktivizálták az illegális hulladéklerakók feltérképezésére a Tisza menti településeken élôket. A kampányról tudósítások készültek, amelyek önálló honlapon tekinthetôk meg. Az így elkészült anyagokat interaktív kiállítás létrehozásához és egy dokumentumfilmhez használták fel, ez utóbbit a térség összes iskolájához eljuttatták. A Tisza mentén élô gyermekeket környezetvédelmi vetélkedôbe vonták be, s minden településen szemétgyûjtési versenyt is hirdettek. A projekt meghatározó eleme a Vásárosnaményi és a Beregszászi Környezetvédelmi Napok, amelynek eseményeibe bevonták a környezô településeket, a projekt eredményeinek haszonélvezôit, a turisztikai szolgáltatókat, a lakosságot és a gyerekeket. A projekt Vásárosnaményban konferenciával zárult, ahol kiállítás keretében mutatták be a környezeti veszélyforrásokat feltáró munka eredményeit. A konferencián az európai, követésre méltó gyakorlatok ismertetésének is fontos szerepet szántak.

17 Együttmûködô partner: Asztély Községi Tanács Megítélt támogatás: Forint A projekttel kapcsolatban bôvebb információt itt érhet el: Beregsurány Község Önkormányzata 4933 Beregsurány, Rákóczi u. 1. Telefon: / ; / Fax: / Honlap: Kapcsolattartó: Gál Szilvia 16 17

18 Beregsurány Község Önkormányzata K u lt ú r a é s s p o r t h a t á ro n innen és túl Hagyományteremtô- és kézmûves foglalkozásokkal, valamint közös sporttáborokkal erôsítették testvértelepülési szálaikat Beregsurány és Asztély lakói. A II. Nemzetközi Alkotótábor a megismerést és jószomszédi viszony elmélyülését szolgálta a településen kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az együttmûködô partnerek nyarán kötöttek testvértelepülési együttmûködést, amelynek alapján a kulturális együttmûködés kialakítását, szorosabbá tételét célzó programsorozatot szerveztek egészségmegôrzô sporttáborral és a II. Nemzetközi Alkotótáborral. A sporttábor a két település, illetve a szomszédos település legkisebbjeinek, az óvodás- és iskoláskorú gyermekeknek kínált szórakozási és ismerkedési lehetôséget úgy, hogy a sport elôtérbe helyezésével az egészséges életmódra is felhívták a figyelmet. A II. Nemzetközi Alkotótáborban hazai és külföldi mûvészek részvételével különféle népi hagyományteremtô- és kézmûves foglalkozásokon vehettek részt az érdeklôdôk, lehetôség nyílt festésre, fonásra, szövésre, korongozásra. A kurzusokat, workshopokat, helyi és regionális tekintetben szakmailag ismert és elismert mûvészek tartották. Az alkotótábor ideje alatt elkészített mûveket a rendezvény utolsó napján mutatták be a település kiállítótermében.

19 Együttmûködô partner: Határon Átnyúló Együttmûködések Fejlesztése Alapítvány Szamos-Tisza-mente Szatmárért Egyesület Megítélt támogatás: Forint A projekttel kapcsolatban bôvebb információt itt érhet el: BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Panyola, Mezôvég u. 31. Telefon: / Fax: / Honlap: Kapcsolattartó: Zilainé Dányádi Erika 18 19

20 BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. K l í m a b a r á t zöldáramok hete Zöldenergiát termelô gépet is kipróbálhattak az érdeklôdôk a Klímabarát zöldáramok hetén, amely a klímaváltozás okozta veszélyekre és a környezettudatosságra, mint megoldásra hívta fel a figyelmet. Aki nem tudott jelen lenni az újszerû konferencián, az elkészült kiadványból és az e-learningre épülô oktatási módszer segítségével tájékozódhat. A fenntartható fejlôdés és a környezetkímélô energiafelhasználás mellett elkötelezett projektgazda vezetésével kidolgozott elképzelés a megújuló/alternatív energiaforrások népszerûsítését, felhasználási módjainak ismertetését tûzte ki célul. A projekt szándéka a fogyasztók elsôsorban önkormányzati intézmények és általában a társadalom figyelmének felkeltése az energiahatékonyság, energiatudatosság és hosszú távú gondolkodás fontosságára. Az együttmûködô partnerek annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a klímaváltozással járó veszélyekre és a megújuló energiaforrásokban rejlô lehetôségekre Klímabarát Zöldáramok Hete címmel népszerûsítô kampányt szerveztek. Tájékoztató fórumokon vonták be a vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek képviselôit, valamint többnapos szakmai elôadások keretében ismertették a témában eddig elért eredményeket, és bemutatták a zöldenergiát termelô gépeket, amelyeket a résztvevôk a helyszínen saját maguk is kipróbálhattak. A programot egy, az e-learning módszerre épülô, környezettudatosságra nevelô oktatási program kidolgozása és internetes felületen történô megjelenítése is elérhetôvé tette az érdeklôdôk számára. A projekt keretében magyar, ukrán és angol nyelven a zöldenergia termelését, hasznosítását bemutató, színes kiadvány is készült.

21 Együttmûködô partner: Gordiusz Magyar Diákszövetség Megítélt támogatás: Forint A projekttel kapcsolatban bôvebb információt itt érhet el: Bujtosi Szabadidô Csarnok és Megyei Sportintézet 4400 Nyíregyháza, Géza u Telefon: / ; / Fax: / Honlap: Kapcsolattartó: Máthé Csaba 20 21

22 B u j t o s i S z a b a d i d ô C s a r n o k és Megyei Sportintézet T i s z a i R e g a t t a a m a g ya r- u k r á n határ mentén Eldördült a startpisztoly és egymásnak feszültek az ukrán és magyar tiszai csónakok. A vállalkozás nemcsak a sportot és a mozgásban gazdag életmódot népszerûsítette, de a határ két oldalán élôket is közelebb hozta egymáshoz. A projekt megvalósítására a Tisza folyó mentén került sor. Az I. Ukrán-Magyar Tiszai Regatta közelebb hozta egymáshoz a két megyében mûködô sport- és civil szervezeteket, intézményeket, a lakosságot, a projekt megvalósulásával pedig további partnerségek és együttmûködések alakultak ki. A projekt hiányt pótol, hiszen hasonló öszszefogásra még nem volt példa a területen. További közvetlen cél volt egy olyan bázis megteremtése, amelyre alapozva ezentúl minden évben megrendezésre kerülhet a verseny, ezáltal biztosítva a lehetôséget a határ két oldalán élôknek az információcserére és együttmûködések kialakítására.

23 Együttmûködô partner: Natura Turisztikai Szövetség Megítélt támogatás: Forint A projekttel kapcsolatban bôvebb információt itt érhet el: E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. Telefon: / Fax: / Honlap: Kapcsolattartó: Varga Andr ás 22 23

24 E - m i s s z i ó Te r m és z e t - és Környezetvédelmi Egyesület Hulladékgazdálkodási szemlélet f o r m á l á s Kárpátalján Nem minden szemét, ami a kukába kerül! - jól tudják ezt már a határtérségben élôk. A kezeletlen és szenynyezést okozó hulladék problémájára szemléletes válaszokat adtak az öko-fesztiválon és látványos kiállításokon. Az önkormányzatok kerekasztal beszélgetéseken vizsgálták meg a fejlesztési lehetôségeket, míg a lakosság kézzelfogható ötleteket is kapott a témában. Az együttmûködô partnerek a projekt keretében a magyarországi környezeti nevelési, szemléletformálási tapasztalatokat kívánták átadni és hasznosítani a kárpátaljai hulladékgazdálkodás területén. A határtérségben évrôl évre jelentôsebb problémákat okoz a folyamatosan növekvô kezeletlen hulladék, amelynek egy része a folyókon keresztül országhatárokon át szennyezi a partmenti területeket. Ezért mindkét országnak alapvetô érdeke, hogy a lakosság szemlélete és a helyi intézményrendszer is fejlôdjön. A projekt keretében a két együttmûködô szervezet felmérte a lakosság szokásait és ismereteit a témában, kerekasztal-beszélgetések keretében megvizsgálták a fejlesztési lehetôségeket és aktív szemléletformálással céloztak meg minden korosztályt. Az ökofesztiválon vizuálisan, kiállításokkal is szemléltették a környezettudatos életmód módszereit, használati tárgyait ezzel is növelve a lakosság téma iránti érzékenységét.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Projektgenerálás és pályázatok kidolgozása a határon átnyúló területi együttműködés pályázati rendszerben 2009. január 5 - április 30. Projekt kód: 2008/II/EC/32 I. A projekt célja

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Intézmény logója Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Pesel Antal gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus Alprojektek A finanszírozott nemzetközi alprojektek száma 10, minden alprojekt r illetve a nemzeti partnerek által képviselt földrajzi régiókban kell tevékenykedjenek.

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Alapadatok A Svájci-Magyar Együttműködési Program speciális allokációja (Keretmegállapodás) 237/2008. (IX. 26.) Korm.

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai KEK tagállamok Visegrádi Négyek Előzmények Közép-európai Kezdeményezés (KEK) o 1989. 11.11. Budapest, Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország és

Részletesebben

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése A kedvezményezett neve 1. Aranyeső 2. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 5. MAGOSFA Környezeti nevelési és Ökoturisztikai 6. DemNet

Részletesebben

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND IVC eredmények Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen INTERREG IVC/EUROPE információs nap 2015.04.28

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 bemutatása

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 bemutatása A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 bemutatása Innovációs és Technológiai Transzfer irodák létrehozása a magyar-ukrán határtérségben c. projekt nyitókonferenciája Záhony,

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

TrEE Hírlevél 3. 3 Hírlevél TrEE Teaching recycling and Environmental Education

TrEE Hírlevél 3. 3 Hírlevél TrEE Teaching recycling and Environmental Education TrEE Teaching recycling and Environmental Education 3 Hírlevél 2015 TrEE Hírlevél 3. A 3. HÍRLEVél mindazon tevékenységekről számolbe, amelyet a projekt 2. évében végeztek a partnerek. TrEE Hírlevelet

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei Vámosi Gábor igazgató Energiaügynökségek Európában Energia Ügynökség Magyarországon Észak-Alföldi Régió Megyék (települések száma): - Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében Welcome! This is an online publication within the CHAMP-project with virtual pages that can be turned with the mouse or by clicking on the navigation bar Az éghajlatváltozáshoz való hatékony alkalmazkodáshoz

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén.

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. A 2009. évben az akkori Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint a Környezet és Energia Operatív Program

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28.

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28. A GUTS Projekt Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek Győr, Mobilis, 2013. junius.28. 1 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai A közlekedésből származó káros anyag kibocsátás folyamatosan

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

I4C eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI SMART CAFÉ 2014. December 9, Debrecen. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen

I4C eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI SMART CAFÉ 2014. December 9, Debrecen. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND I4C eredmények Gönczi Richárd NCP SZPI SMART CAFÉ 2014. December 9, Debrecen SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen INTERREG IVC eredmények Learning by sharing Tanulás

Részletesebben

URBACT Információs Nap Budapest. Urbact Információs Nap 2011. december 14. Budapest

URBACT Információs Nap Budapest. Urbact Információs Nap 2011. december 14. Budapest URBACT Információs Nap Budapest URBACT RegGov Network Urbact = európai városok közötti tapasztalat-csere és tudás terjesztése a fenntartható városfejlesztés elősegítése érdekében Regional Governance of

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

2016 FEBRUÁRI HÍRLEVÉL

2016 FEBRUÁRI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2016 FEBRUÁRI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu Környezetvédő Egyesület Érd www.avarosvedo.hu Küldetési nyilatkozat Az Érdi Környezetvédő Egyesület célja lakóhelyünk, Érd természeti, épített és kulturális értékeinek, megismerése, megismertetése, és

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Az Equity Action projekt bemutatása. A rendezvény célja

Az Equity Action projekt bemutatása. A rendezvény célja Az Equity Action projekt bemutatása A rendezvény célja Taller Ágnes dr. Koós Tamás 2013. február 14. This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from the European Union, in the framework

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

BIOFUTURE Határ-menti bemutató és oktató központ a fenntartható és hatékony energia használatért

BIOFUTURE Határ-menti bemutató és oktató központ a fenntartható és hatékony energia használatért BIOFUTURE Határ-menti bemutató és oktató központ a fenntartható és hatékony energia használatért Fenntartható fejlődés A Földet nem nagyapáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. A fenntartható

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Intézményrendszernek végzett munkák

Intézményrendszernek végzett munkák Boza Pál HDI Consulting Kft. 2013. október 29. Budapest HDI Consulting Kft. Intézményrendszernek végzett munkák KEOP IH számára pályázati konstrukciók előkészítése pl. KEOP 4.3.1 Norvég Alap energiahatékonysági

Részletesebben

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Edzők Társasága Fenntartható fejlődés 1. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Water Resource Management in Protected Areas Vízkészletgazdálkodás védett területeken WAREMA Projekt Munkaülés A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben