SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR"

Átírás

1 RÁKÓCZI SZÖVETSÉG SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR RÁKÓCZI SZÖVETSÉG H 1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV/1. Levélcím: H 1255 Budapest, Pf. 23. Telefon: (+36 1) , (+36 1) Fax: (+36 1)

2 ARÁKÓCZI S ZÖVETSÉG S ZENTENDREI F ÕISKOLÁS T ÁBORA A Rákóczi Szövetség A rendszerváltozás folyamatában lehetõvé vált polgári önszervezõdés nyomán 1989-ben megalapított, s ebbõl kifolyólag a legrégibb civil szervezetek közé tartozó Rákóczi Szövetség alapszabályzatában is rögzített kettõs célkitûzést fogalmazott meg. Egyrészrõl a felvidéki és kárpátaljai magyarság identitásának megõrzését, amelyet az évi jubileumi közgyûlésen a magyar magyar kapcsolatok határokon átívelõ építésével kiterjesztett a teljes Kárpát-medencei magyarságra, másrészrõl névadója, a magyar történelem egyik legvonzóbb személyisége, a történelmi korszakoktól függetlenül osztatlan megbecsüléstõl övezett II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem kultuszának, szellemi örökségének megõrzését és ápolását. A Rákóczi Szövetség megkülönböztetett hangsúlyt fektet az ifjúság mûveltségének, történelemtudatának, valamint nemzeti identitásának és Kárpát-medencei összetartozástudatának erõsítésére. E célkitûzéseknek megfelelõen évrõl évre számos olyan rendezvényt nyári tábort, ifjúsági találkozót, határon túli tanulmányutat, történelmi vetélkedõt, ismeretterjesztõ elõadást, megemlékezést és emlékünnepséget szervez budapesti központja és a Kárpát-medencében mûködõ közel 260 helyi szervezete révén. Ezzel lehetõvé válik, hogy a Délvidéken, Erdélyben, Felvidéken és Kárpátalján, valamint Horvátországban és az anyaországban mûködõ különbözõ oktatási és kulturális intézmények, szakmai, társadalmi és ifjúsági szervezetek, egyesületek képviselõi találkozhassanak és baráti kapcsolatokat létesíthessenek egymással. A tábor létrejötte, céljai és eredményei A Rákóczi Szövetség az általa vallott értékekbõl, illetve célkitûzéseibõl fakadóan 1989-ben jutott arra a felismerése, miszerint a Kárpát-medencei magyar egyetemi és fõiskolai hallgatók, különösen az ifjúsági és diákszervezetek vezetõi számára olyan fórumot kell biztosítani, ahol történelmi, politológiai és közéleti, közgazdasági, illetve kulturális ismereteik elmélyítetésével egyetemben a közösség iránti felelõsségvállalás jegyében formálódik a társadalomról, politikáról és gazdaságról alkotott gondolatviláguk, valamint a nemzet szétszakítottsága ellenére kapcsolatokat alakíthatnak ki és fûzhetnek szorosabbra egymással. Ezen elhatározás és cél mentén szervezi a Rákóczi Szövetség 1989 óta minden év nyarán a hiánypótló szerepet betöltõ Nyári Fõiskolás Tábort, mely a legrégebbi és egyik legnép- 1

3 szerûbb ifjúsági rendezvénye, s amellyel kapcsolatban nem titkolt szándékként fogalmazta meg a Kárpát-medencei magyar ifjúság fórumává történõ fejlesztését. A tábor egyedülálló lehetõséget biztosít a fiatalok számára olyan neves közéleti személyiségekkel, politikusokkal, történészekkel, politológusokkal, írókkal, publicistákkal, közgazdászokkal és gazdasági vezetõkkel való találkozásra és kötetlen eszmecserére, akikkel nem, vagy csak nagyon ritkán találkozhatnak ilyen szûk körben. A tábor számára 1989 és 2001 között az Energiagazdálkodási Intézet szentendrei üdülõje, annak privatizálását követõen 2002-ben egyetlen alkalommal Budapesten a Római-parti Kemping adott otthont, majd 2003-tól visszakerült Szentendrére, s azóta a Pap-szigeti Kemping fogadja a fiatalokat. Az 1989-ben elsõ alkalommal megszervezett tábor még csak a felvidéki hallgatókat fogta össze, a következõ évben már erdélyi fõiskolások és egyetemisták is érkeztek, mígnem 1998-tól a Kárpát-medence valamennyi régiójából származó fiatal elõtt nyitva áll, minek következtében délvidéki, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és magyarországi ifjúsági és diákszervezetek is delegálhatták képviselõiket. Kezdetben fõ részvételével valósultak meg a táborok, az utóbbi években létszámuk fõre bõvült, ami örömteli eredménynek tekinthetõ. Nem elhallgatható eredményként vehetõ számba az is, hogy a Rákóczi Szövetség eddig mindennemû gazdasági nehézség ellenére a felmerülõ költségeket (szállás, étkezés, utazás, programokon való részvétel) minden évben teljes mértékben képes volt felvállalni. Az elmúlt két évtized folyamán közel ezer Kárpát-medencei egyetemi és fõiskolai hallgató látogatott Szentendrére, valamint mintegy 200 neves tudós és közéleti személyiség szerepelt az elõadók között. A Rákóczi Szövetség tisztségviselõi, képviselõi és munkatársai mindent megtettek annak érdekében, hogy a fiatalok egyhetes programját tartalmas elõadásokkal és nívós beszélgetésekkel, élményeket és új tapasztalatokat nyújtó kirándulásokkal, igényes kulturális, szórakoztató és sportmûsorokkal töltsék meg. Mindezek együttesen segítik elõ a fiatalok kapcsolatépítését, elkötelezettségen alapuló társadalmi szerepvállalásuk és Kárpát-medencei összetartozás-tudatuk elmélyítését, valamint az ifjúsági szervezetek hosszú távú együttmûködését. Mivel a Nyári Fõiskolás Tábor, betöltvén 20. esztendejét, visszavonhatatlanul és kétségbevonhatatlanul a nagykorúság állapotába lépett, fontosnak tartottuk összefoglalni legfontosabb mozzanatait. Elsõsorban azok részére készült ez a kis kiadvány, akik valamilyen minõségben meghívott fõiskolásként/egyetemistaként, elõadóként, közremûködõként, szolgáltatóként vagy szervezõként egy vagy több alkalommal személyesen is megfordultak a Rákóczi Szövetség legrégibb táborában. De természetesen minden olyan érdeklõdõ számára is, aki talán ennek olvastán dönt úgy, hogy személyesen is szeretné megtapasztalni a tábor hangulatát és a Kárpát-medencei magyar összetartozás érzését Szentendrén, vagy a számos egyéb rendezvény egyikén. 2

4 A tábor története szeptember A Rákóczi Szövetség a hagyományteremtés szándékától vezérelve elsõ alkalommal szervezte meg a határon túli magyar egyetemi és fõiskolai hallgatók találkozóját. Az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében megrendezett elsõ Szentendrei Fõiskolás Táborba 21 felvidéki magyar fõiskolás érkezett, akik a Csehszlovákia különbözõ egyetemein mûködõ magyar ifjúsági klubokat (Brünni Kazinczy Ferenc Ifjúsági Klub, Nyitrai Juhász Gyula Ifjúsági Klub, Pozsonyi József Attila Ifjúsági Klub, Prágai Ady Endre Ifjúsági Klub) és a Kassai Magyar Tannyelvû Ipari Középiskola diákjait képviselték. Az egyhetes táborban a fiatalok jeles magyar közéleti személyiségekkel találkozhattak. Az erdélyi származású Bodor Pál újságíró (Magyar Nemzet) A romániai magyarság helyzete, Pomogáts Béla irodalomtörténész A kisebbségi magyar irodalom helyzete, Czenthe Miklós történész, a Rákóczi Szövetség tisztségviselõje A Rákóczi Szövetség céljai és tevékenysége, Halzl József A Magyar Demokrata Fórum helyzete és célkitûzései, Péter László (Magyar Szocialista Munkáspárt) A magyar nemzetiségi politika céljai és kilátásai, Fényi Tibor Az SZDSZ programja és nemzetiségi politikája, Lengyel László közgazdász-politológus A magyar gazdaság kibontakozásának lehetõségei és politikai feltételei, Nagy Gáspár A Bethlen Alapítvány, Tirts Tamás (Fidesz) A Fidesz célkitûzési, nemzetiségi politikája, Dragon Pál (Független Kisgazdapárt) A Kisgazdapárt története és jövõbeli célkitûzései, Czakó Gábor író A társadalom fejlõdését meghatározó értékek, Molnár Imre történész Keresztény ifjúsági mozgalmak Csehszlovákiában a két világháború között, Kamarás István szociológus A katolikus ifjúsági közösségek helyzete Magyarországon címmel tartott elõadást. A találkozót izgalmas szellemi vetélkedõvel és a szentendrei Ferences Gimnázium diákjainak erdélyi költõk verseibõl összeállított mûsorával gazdagították, a végén pedig Almásy László Attila orgonamûvész adott hangversenyt a városmajori templomban, majd ezt követõen találkoztak a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület tagjaival. A kelet-közép-európai kommunista rendszerek végleges erodálódását, illetõleg az egykori baráti kapcsolatok megszûnését jelezte az a 20 év távlatából teljességgel abszurdnak tûnõ, de akkor valóságot jelentõ mozzanat, miszerint a nyitrai fõiskolások egy csoportját miután az intézmény vezetõi tudomást szereztek a hallgatók részvételérõl a táborban kizárták a fõiskoláról. A retorzió végrehajtását csak az akadályozta meg, hogy novemberben a bársonyos forradalom elsöpörte a csehszlovák kommunista hatalmat. Visszaemlékezésében plasztikusan ábrázolja az akkori események hátterében meghúzódó komor valóságot dr. Somogyi Alfrédné, Varga Laura szeptember 11-én, hétfõn, négyen, tanítóképzõs barátnõk a Juhász Gyula Ifjúsági Klub, azaz a JUGYIK tagjai indultunk Szentendrére, a Barackvirág utcába. Késõbb még két csoporttársnõnk csatlakozott hozzánk. Érdekes módon a brünni magyar diákok (a Kazinczy Ferenc Diákklub tagjai) fogadtak minket. Hamarosan megjöttek a prágaiak, 3

5 az Ady Endre Diákkör (AED), a pozsonyiak, a József Attila Ifjúsági Klub (JAIK) és a városmajoriak is. Az elsõ elõadást Bodor Pál tartotta, majd videóztunk (Egészséges erotika, Szörnyek évadja). A hét folyamán számos más elõadót is meghallgattunk: Pomogáts Béla a határon túli magyar irodalomról, Czenthe Miklós a Rákóczi Szövetségrõl, Halzl József a Magyar Demokrata Fórumról, Fényi Tibor a Szabad Demokraták Szövetségérõl, Lengyel László a magyar gazdaságról, Nagy Gáspár a Bethlen Gábor Alapítványról, Dragon Pál a Kisgazdapártról, Tirts Tamás a Fideszrõl, Molnár Imre a magyar szlovák kapcsolatokról tartott elõadást. A legnagyobb élmény pénteken várt minket a városmajori nagytemplomban meghallgatott orgonahangverseny után. A kistemplomban fiatalokkal találkoztunk és beszélgettünk az Istenrõl, hitrõl. Ez volt az a pillanat, amikor megéreztük a szabadság ízét. Sajnos, nálunk abban az idõben még azt is titkolni kellett, ha templomba ment az ember. Még a legjobb barátnõmmel is csak suttogva beszélgettünk Istenrõl Most már nehéz elképzelni, de ahhoz, hogy édesanyám egyik pedagóguskollégáját elbocsássák az iskolából, elég volt annyi, hogy templomban volt az esküvõje. Otthon nem tudták, hogy hol töltöttem ezeket a napokat, mivel szüleim úgy sejtették, hogy Nyitrán vagyok, és rendesen elkezdtem a fõiskolai tanévet. Mikor hazaértem, utólag már persze elmondtam, hogy hol voltam és milyen élményekben volt részem. Édesapám már akkor jelezte, hogy ha ez kiderül, nem lesz könnyû dolgom a nyitrai fõiskolán. Hétfõn érkeztem meg Nyitrára, ahol már várt egy üzenet: Gál Tibor tanár úr elõtt kell megjelennünk. Mivel csodával határos módon a határõr, hazafelé jövet, nem pecsételte le az útlevelünket, mi úgy gondoltuk, elhiszi majd, hogy csak egy napig tartózkodtunk külföldön. Úgy is kezdtük nála, hogy csak hétfõn voltunk Magyarországon, tankönyveket venni. De ezzel nem elégedett meg, bekérette az útlevelünket, mint valami állami hatóság, sõt késõbb még a szüleinket is behívatta a fõiskolára. Számunkra világos volt, hogy a táborban való jelenlétünk volt az igazi probléma. Amikor Gál tanár úr egy-egy alkalommal vallatott, el is mondta, hogy õ tudja, hogy mi hol voltunk, s ez nem méltó egy pedagógusi pályára készülõ fiatalhoz. Külön-külön hallgatott ki minket, de nem vallottuk be, hogy hol is voltunk. Bár felkínálta a lehetõséget, hogy ha bemártjuk azt, aki kiküldött minket, akkor mi megmenekülhetünk a fõiskoláról való kidobástól. Igen, mert volt valaki, aki tájékoztatott minket arról, hogy lesz ez a diáktábor, és biztatott is arra, hogy részt vegyünk rajta. Ez az ember ma már ki merem jelenteni László Béla tanár úr volt. Már diákként is éreztük, hogy a két megnevezett tanárunk között nem volt felhõtlen a viszony. Eszközökké lettünk egy ideológiai alapokon nyugvó hatalmi viaskodásban. Az idõ László Béla tanár urat igazolta, aki akkor is kiállt magyarságáért, és az elmúlt 20 évben nem fordított köpönyeget, másoktól eltérõen A szeptember közepén kezdõdött meghurcolásunk bõ egy hónapig tartott. Ennek a hihetetlen boszorkányüldözésnek egy emlékezetes pontja volt, amikor fegyelmi bizottság elé citáltak minket, és a fõiskola vezetõi, az elvtársak, mindenképpen vallomást akartak kicsikarni tõlünk. Sokszor szorongattak azzal, hogy bizonyíték van a kezükben arról, hogy mi egy hétig Magyarországon voltunk. Az országos vámhivataltól vagy a belügyminisztériumból megkapták a vámnyilatkozatunkat mondták. Ez lett volna a bizo- 4

6 nyíték. Végül október 25-én, a többiekhez hasonlóan, kaptam egy iratot, hogy mivel nem voltam a fõiskolán szeptember elsõ napjaiban, és távollétemet nem tudtam igazolni, ezért feltételesen kidobnak a tanárképzõ fõiskoláról. A korábbi egy hónap sem volt könnyû, de a következõ három hét igazán nehéz volt. Damoklész kardjaként lebegett fölöttünk a fõiskolai tanulmányaink vége, pedagógusi pályánk szertefoszlása. Majd jött november 17-e, a csehszlovákiai bársonyos forradalom. S az azt következõ napok meghozták az ideológiai fordulatot, és a mi ügyünk politikai felhangját éppen ez igazolja áprilisában vonta vissza a fõiskola a mi feltételes kicsapásunkról szóló határozatot. De már semmi sem volt olyan, mint azelõtt. Még a barátok között is megváltozott a bizalmi viszony, és semmit nem mertünk õszintén megbeszélni úgy, mint korábban. A veszély és a meghurcolás elmúlt. A fõiskolát befejeztem, ma is tanítok. Visszagondolva a 20 évvel ezelõtti eseményekre, a legrosszabb az volt, hogy egy számunkra különleges élményt jelentõ, a szabadság ízét megcsillantó tábor miatt itthon hazudnunk kellett. Védeni és elhallgatni valami olyat, ami jó volt, s amit inkább el kellett volna mondanunk a többieknek is. Istennek útjai és a Tõle való fordulatok valóban kiismerhetetlenek. Egy évvel késõbb, 1990 õszén, ismét ott voltunk Szentendrén. Ekkor már László Béla tanár úrnak, mint dékánhelyettesnek az aláírása volt azon a papíron, amit igazolásként kaptunk tõle, ha netán valaki megint megkérdezné, hogy hol voltunk szeptember elsõ napjaiban. Hát fordult a világ Szentendre nem csak ezt az ideológiai élményt adta nekem, hanem még egy személyes élményt is. A kálváriánk hírét minden szlovákiai magyar diákklub regisztrálta. És 1989 októberében elkezdõdött egy szervezkedés, hogy a nyitrai lányok megmentése érdekében, vagy legalább a velünk való szolidaritás kifejezésére, a prágai, a brünni és a pozsonyi magyar diákok is tesznek majd valamit. Ezt a szervezkedést is elmosták a november 17-i események. Ama bizonyos szervezkedés, majd pedig a forradalom hevében azonban megismerkedtem egy Pozsonyban tanuló diákkal, a JAIK akkori elnökével, aki két évvel késõbb megkérte a kezemet. Így elmondhatom, hogy az 1989-es szentendrei tábornak, s az azt követõ kálváriának (is) köszönhetem majd 20 éves boldog házasságomat és négy szép gyermekemet. A tábort a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület és az Energiagazdálkodási Intézet támogatta szeptember 1 9. A Rákóczi Szövetség második alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre közel 70 erdélyi, felvidéki és kárpátaljai fõiskolás és egyetemista érkezett. A kelet-közép-európai kommunista rendszerek összeomlását követõen a magyarság identitástudata újraértelmezésének, illetõleg határokon átívelõ lelki újraegyesítésének lényegesen kedvezõbb feltételei alakultak ki, s immáron a táborban való részvétel sem vont maga után olyan szankciókat, mint a tavalyi évben. 5

7 A táborban Lengyel László közgazdász-politológus A magyar gazdaság talpra állításának esélyei és feltételei, az együttmûködés lehetõségei a szomszédos országokkal, Bácskai Erzsébet pszichológus Önismeret, társismeret, azonosságtudat, Püspöki Nagy Péter történész Szent István államszervezési elvei, Bolberitz Pál teológus A Magyar Katolikus Egyház legújabb kori története, különös tekintettel a második világháború utáni korszakra, Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt fõtitkára A kereszténydemokrácia helyzete és jövõje Európában és Magyarországon, Für Lajos történész, honvédelmi miniszter Magyarország katonapolitikai koncepciója, Katona Tamás történész, a Külügyminisztérium politikai államtitkára Az es magyar szabadságharc és a nemzetiségek, Käfer István történész Szlovák magyar problémák, Molnár Imre történész Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetébõl, valamint Jeszenszky Géza történész, külügyminiszter Magyarország külpolitikája, különös tekintettel a magyar nemzeti kisebbségek helyzetére címmel tartott elõadást. A kulturális programok keretében Bánffy György színmûvész A magyar nyelv századai címmel irodalmi összeállítást adott elõ. Záró program gyanánt Almásy László Attila orgonahangversenyét élvezhették a fiatalok a városmajori templomban, majd ezt követõen találkoztak a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület tagjaival. A tábort a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület és az Energiagazdálkodási Intézet támogatta szeptember 1 8. A Rákóczi Szövetség harmadik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre 60, felerészben erdélyi, felerészben felvidéki fõiskolás és egyetemista érkezett. A találkozón a Kárpát-medencei, különösen a határokon kívül rekedt s kisebbségi létbe kényszerített magyarság aktuális problémáit taglaló elõadásokat, illetõleg fórumokat tartottak. Ebben az évben elsõ ízben a határon túlról is jöttek elõadók. A Felvidékrõl Duray Miklós A csehszlovák belpolitika aktuális kérdései magyar nézõpontból, Öllös László Nemzetiségi politika Csehszlovákiában és Tóth Károly Kisebbségi politizálás lehetõségei és alternatívái, míg a Délvidékrõl Sinkovics Péter A jugoszláviai válság és annak magyar vonatkozásai címmel tartott elõadást. Hazai vonatkozásban Bod Péter Ákos ipari és kereskedelmi miniszter A magyar ipar szerkezeti átalakításának lehetõségei és problémái, a szomszédos országokkal történõ gazdasági együttmûködés kérdései, Horváth Balázs a határon kívüli magyarok ügyeivel megbízott tárca nélküli miniszter A határon túli magyarság aktuális problémái, Keresztes K. Sándor környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter Magyarország környezetvédelmi politikája, a nemzetközi együttmûködés lehetõségei és problémái, különös tekintettel a szomszédos országokra, Csurka István író, a Magyar Demokrata Fórum alelnöke A diktatúrából a demokráciába történõ átmenet problémái Közép- és Kelet-Európában, Czakó Gábor író A remény, Raffay Ernõ történész, a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára A 20. század magyar történelmének sorsfordító eseményei, Göndöcs László, a Rákóczi Szövetség fõtit- 6

8 kára Az egyén és közösség az önépítkezés szakaszában, Keresztfalvi Péter A keresztény ember társadalmi elkötelezettsége, valamint Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke Az évi csehszlovák népszámlálás magyar szemmel címmel tartott elõadást. A városmajori templomban Almásy László Attila adott orgonahangversenyt, majd ezt követõen a fiatalok találkoztak a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület tagjaival. A tábor utolsó napján pedig Egerbe kirándultak, mely egy kedélyes borkóstolóval zárult. A tábort a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület, az Energiagazdálkodási Intézet és a Fõvárosi Távfûtõmûvek támogatta augusztus 30. szeptember 5. A Rákóczi Szövetség negyedik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre hozzávetõleg 60 erdélyi és felvidéki fõiskolás és egyetemista érkezett. A táborban Lengyel László közgazdász-politológus A magyar gazdaság esélyei és a szomszédos országokkal való együttmûködés perspektívái, Szabó Iván ipari miniszter A gazdasági átalakulás és az új iparpolitika kihívásai, Tölgyessy Péter alkotmányjogász, a Szabad Demokraták Szövetsége elnöke Magyarország a rendszerváltás után ellenzéki szemmel, Németh Zsolt, a Fidesz országgyûlési képviselõje A Fidesz fõ célkitûzései, a szomszédos országokban élõ magyarságra irányuló kisebbségpolitikája, Csorba Béla tanár, költõ, néprajzkutató A vajdasági magyarság helyzete, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége politikai célkitûzései, Surján László népjóléti miniszter A kereszténydemokrácia céljai, helyzete és perspektívái, Szarka László történész Kisebbségpolitika itthon és a szomszédos országokban, Kálmán Attila mûvelõdési és közoktatásügyi államtitkár A magyar közoktatás helyzete, az anyaország feladatai a szomszédos országok magyarsága oktatási igényeinek kielégítésében, Knízner István A budapesti világkiállítás koncepciója és elõkészületi munkái, Raffay Ernõ történész, a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára A magyar román kapcsolatok története napjainkig, Jeszenszky Géza történész, külügyminiszter A magyar külpolitika eddigi eredményei és aktuális feladatai, Pajor-Gyulai Károly mérnök-közgazdász, kormányfõtanácsos Az anyaország közremûködési lehetõségei a szomszédos országok magyarlakta régióinak gazdasági fejlesztésében, végezetül Lipp László római katolikus pap ismertebb nevén László atya A kereszténység mint társadalomszervezõ erõ címmel tartott elõadást. Halzl József elnök és Göndöcs László fõtitkár részvételével egy bemutatkozó fórumot is tartottak, melyen a megjelent diákszervezetek képviselõi ismertették tevékenységüket. A kulturális programok keretében Budapesten megtekintették a Duna Mûvészegyüttes folklór mûsorát. A táborozás végén Almásy László Attila adott orgonahangversenyt a Mátyás templomban, amit a városmajori templomban búcsúest követett, ahol a vendégek a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület tagjaival is találkoztak. Az utolsó napon a Vértesi Erõmû Rt. dunántúli autóbusz-kirándulást szervezett a résztvevõknek. 7

9 1993. szeptember A Rákóczi Szövetség ötödik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre mintegy 60 erdélyi és felvidéki fõiskolás és egyetemista érkezett. A találkozón Hegedûs Lóránt református püspök Új életstílus, Lengyel László közgazdász-politológus A magyar gazdasági helyzet és annak perspektívái, különös tekintettel közép- és kelet-európai kapcsolatainkra, Jeszenszky Géza történész, külügyminiszter A magyar külpolitika idõszerû kérdései, különös tekintettel a szomszédos országokkal való kapcsolatra, Boross Péter belügyminiszter Magyarország belsõ biztonsága, különös tekintettel bizonytalan környezetünkre, Kádár Béla, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere A magyar külkereskedelem idõszerû kérdései, Czakó Gábor író A dolgok rémuralma, Katona Tamás történész, miniszterelnökségi politikai államtitkár Görgey és a tavaszi hadjárat, Orbán Viktor, a Fidesz elnöke A Fidesz politikai célkitûzései, különös tekintettel a magyar nemzeti kisebbség ügyére, Halzl József elnök A Rákóczi Szövetség az ifjúságért, Vígh Károly történész Horthy Miklós történelmi alakja, Molnár Imre történész Magyarságkép jövõkép, Kubasek János Kõrösi Csoma Sándor nyomában a Háromszéktõl a Himalájáig (Zarándokúton Nyugat-Tibet ösvényein), Für Lajos történész, honvédelmi miniszter Magyarország honvédelmi koncepciója, különös tekintettel Közép- és Kelet-Európa bizonytalan helyzetére címmel tartott elõadást. Az elõadók átfogó tájékoztatást adtak a hazai közélet legfontosabb eseményeirõl. A hagyományoknak megfelelõen Almásy László Attila orgonahangversenyét követõen a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület vendégül látta a fiatalokat. Az utolsó napon a Balatonra kirándultak szeptember 4 9. A Rákóczi Szövetség hatodik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre közel 60 erdélyi és felvidéki fõiskolás és egyetemista érkezett. Rövidített idõtartamban jelen volt a Pozsonyi Teológiai Fõiskolán tanuló felvidéki magyar diákok egy csoportja is. A táborban Orbán Viktor, a Fidesz elnöke A Fidesz helyzete és célkitûzései, Lábodi László, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke A kisebbségi kérdés elméleti vonatkozásai, Lengyel László közgazdász-politológus, a Pénzügykutató Rt. vezérigazgatója Gazdasági és politikai helyzet a szociál-liberális koalíció kezdetén, Szarka László történész Szlovák kérdés a párizsi békeszerzõdés elõtt 1919-ben, Tölgyessy Péter, a Szabad Demokraták Szövetsége országgyûlési képviselõje Az évi politikai események mai szemmel, Surján László, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke A kereszténydemokrácia esélyei Közép-Európában, Torgyán József, a Független Kisgazdapárt elnöke A Független Kisgazdapárt kisebbségi politikai programja, különös tekintettel a tervezett alapszerzõdésekre, Németh Géza Szekták a Felvidéken és Erdélyben címmel tartott elõadást. Csoóri Sándor író, költõ, a Magyarok Világszövetségének elnöke és Tabajdi Csaba politikai államtitkár nemzetstratégiai kérdésekben fejtették ki véleményüket. A szlovákiai választási koalíció létrejöttének körülményeit a három felvidéki magyar párt vezetõi: 8

10 Csáky Pál, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom alelnöke, Duka Zólyomi Árpád, az Együttélés Politikai Mozgalom elnöke és A. Nagy László, a Magyar Polgári Párt elnöke ismertették. A hagyományokhoz híven a tábor záró eseménye a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület tagjaival való találkozó volt, amit Almásy László Attila orgonahangversenye követett szeptember 4 9. A Rákóczi Szövetség hetedik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre mintegy 60 erdélyi és felvidéki fõiskolás és egyetemista érkezett. A Halzl József elnök által megnyitott találkozón Lengyel László közgazdász-politológus, a Pénzügykutató Rt. vezérigazgatója Hazánk gazdasági helyzete jelen és jövõ, Péterfi Ferenc közösségfejlesztõ szakértõ Közösségfejlesztés, közösségépítés, civil társadalom, Für Lajos történész, a Magyar Demokrata Fórum elnöke A magyarság 20. századi sorsfordulói, Waszlavik László rockzenész A legjobb zene a magyar, Pálfy G. István újságíró A tömegkommunikáció helyzete Magyarországon, Pécsi L. Dániel A civil kezdeményezések helyzete Közép-Európában, visszhangjuk az Európa Tanácsban, Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Polgári Szövetség, Miklós György Nacionalizmus, Pozsgay Imre volt államminiszter, politológus Szervezõdõ pártszövetségek, Ottlik Károly protokollszakértõ Viselkedéskultúra, Bauer Béla szociológus Ifjúság a lokalitásban elmélet és gyakorlat, Tamás László A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ifjúságpolitikája ifjúságpolitika Romániában, Tabajdi Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal kisebbségi ügyekkel foglalkozó politikai államtitkára Cserbenhagyás vagy érdekvédelem?, Torgyán József, a Független Kisgazdapárt elnöke Nemzeti Szövetség Magyarországon, Szõcs Géza erdélyi költõ, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség korábbi alelnöke Magyarország ben címmel tartott elõadást. A határon túli és magyarországi ifjúsági szervezetek vezetõi ez alkalommal is találkoztak, minek során behatóan megtárgyalták az ifjúságot érintõ aktuális kérdéseket. Almásy László Attila némileg rendhagyó módon nem Budapesten, hanem a szentendrei Péter-Pál templomban adott orgonahangversenyt. Az utolsó napon Szentendre Visegrád Esztergom útvonalon autóbusz-kiránduláson vettek részt szeptember 1 7. A Rákóczi Szövetség nyolcadik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre 80 határon túli diák érkezett. A találkozón Dobozi György, az Energiagazdálkodási Rt. vezérigazgatója energetikai kérdésekrõl beszélt, majd Szabó Iván, a Magyar Demokrata Néppárt elnöke Kormány a mérlegen félidõben, Stumpf István politológus Magyarország belpolitikai helyzete politológus szemmel; a választói magatartás várható tendenciái 1998-ig, Solymosi László- 9

11 né Partnerség a civil szférában, Lengyel László közgazdász-politológus Látszik-e az alagút vége?, Bagi Gábor történész-muzeológus A magyar külpolitika értékelése, Szász Jenõ, Székelyudvarhely polgármestere Az út rögösségérõl, mely a szentendrei táborból a székelyudvarhelyi polgármesteri székbe vezet, Bauer Béla szociológus Gondolatok az Igazi Mao címû film margójára, Franka Tibor újságíró A magyar sajtó helyzete, Mohay Tamás néprajztudós Magyarság és Mária-tisztelet A csíksomlyói búcsú képekben; Tabajdi Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal kisebbségi ügyekkel foglalkozó államtitkára Belpolitikai vihar a román magyar alapszerzõdés körül helyzetkép a parlament ülése után, Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt frakciójának helyettes vezetõje Kereszténydemokrácia és nemzet, Sunyovszky Szilvia színmûvész Hivatástudat és értékrend, Fekete György belsõépítész, volt helyettes államtitkár A Magyar Örökség (Díj), Molnár Imre történész Küldetéstudat ezer év magyar szentjeinek életében, Jeszenszky Géza történész, volt külügyminiszter A román magyar alapszerzõdés és annak nemzetközi megítélése, Pusztaszeri László történész A magyarság eredete és a honfoglalás, végezetül Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Van alternatíva? címmel tartott elõadást. A programot a Szentendrei Skanzen megtekintését is magába foglaló kirándulások, továbbá éjjeli filmvetítések tették színesebbé, melyek során a vizuális kultúra iránt fogékony fiatalok több neves magyar filmrendezõ, így Sára Sándor Feldobott kõ, Bódy Gábor Psyché, Gothár Péter Megáll az idõ, valamint Márton István Budapest Orfeum címû alkotását tekinthették meg. Szeptember 3-án együtt nézték meg a román magyar alapszerzõdés elfogadása miatt összehívott rendkívüli parlamenti ülésrõl sugárzott televíziós közvetítést. Némileg rendhagyó módon a budapesti Wekerle-telepi Szent József kórus adott koncertet a szentendrei Péter-Pál templomban augusztus 31. szeptember 5. A Rákóczi Szövetség kilencedik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre több mint 50 határon túli diák érkezett. A tábor programjának ebben az évben is kiemelkedõ eseménye volt a meghívott parlamenti pártok képviselõinek elõadása. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Magyar polgárok határon innen és túl A Fidesz-MPP külpolitikai elképzelései, Lezsák Sándor, a Magyar Demokrata Fórum elnöke 7 milliós ország lesz Magyarország? Az MDF népesedéspolitikai elképzelései, Szabó Iván, a Magyar Demokrata Néppárt elnöke Ígérgetés vagy felelõs politizálás Mit tervez az MDNP egy korszerû Magyarország megteremtéséért, Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke Ifjúság és kereszténydemokrácia, Lányi Zsolt, a Független Kisgazdapárt országgyûlési képviselõje Az FKGP stratégiája a határon túli magyarság kérdésében, míg a Magyar Szocialista Párt képviseletében Ring Éva, a Határon Túli Magyarok Hivatala közigazgatási fõtanácsosa Az új arcú magyarok szellemi öröksége címmel tartott elõadást. A Szabad Demokraták Szövetségét Horn Gábor országos ügyvivõ képviselte. 10

12 A pártok vezetõ tisztségviselõi mellett értékes szakelõadások is elhangzottak. A tábor immáron hagyományos vendége, Lengyel László közgazdász-politológus, a Pénzügykutató Rt. vezérigazgatója Mozgástér vagy kényszerpálya címû elõadásában a gazdasági kibontakozás esélyeit vizsgálta, s ezen belül azt elemezte, hogy a magyarországi gazdasági fejlõdés milyen lehetõségeket nyújt a határon túli magyar fiatalok érvényesülésére. Kaltenbach Jenõ ombudsman A nemzeti és etnikai kisebbségek jogvédelme Az országgyûlési biztos szerepe napjaink Magyarországán címû elõadásában a nemzeti kisebbségekkel foglalkozó s Közép-Európában egyedülálló ombudsmani intézmény funkcióját ismertette. Kulcsár Szabó Ernõné, a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium munkatársa A határon túli magyarság magyarországi oktatásfinanszírozási lehetõségei címû elõadásában a határon túli magyar fiatalok anyaországi továbbtanulási kilátásairól adott áttekintést. Lázár Ervin író a szülõföld szeretetérõl tartott személyes hangvételû elõadást. A Rákóczi Szövetség vezetõi találkoztak a magyar ifjúsági szervezetek vezetõivel, s ennek során megbeszélték az együttmûködés további lehetõségeit. Minden este gazdag kulturális programválaszték biztosította a kikapcsolódást. Horián Viktor, a Pozsonyi Színmûvészeti Fõiskola növendéke színi elõadásában Eugene Ionescu Meghalt a király címû darabját nézték meg. A Bendõ együttes népzenei mûsorral, míg a KOR-ZÁR együttes megzenésített versekkel lépett fel. Fábry Sándor humorista önálló estet adott. A tábor hagyományos befejezéseként Almásy László Attila orgonamûvész városmajori templomban adott hangversenye, majd a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület által rendezett fogadás szolgált augusztus 29. szeptember 5. A Rákóczi Szövetség tizedik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre 70 határon túli diák érkezett. A jubileumi tábort annak fõvédnöke, Habsburg György nagykövet nyitotta meg. A pártok vezetõ személyeivel való találkozás során Németh Zsolt, a Külügyminisztérium politikai államtitkára, a Fidesz külpolitikai szaktekintélye, Lezsák Sándor, a Magyar Demokrata Fórum elnöke, Csurka István, a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke, Bánk Attila és Horváth Béla, a Független Kisgazdapárt országgyûlési képviselõi, Szent-Iványi István, a Szabad Demokraták Szövetsége és Tabajdi Csaba, a Magyar Szocialista Párt külpolitikai szakértõje fejtette ki véleményét aktuálpolitikai, a határon túli ifjúságot fokozottan érdeklõ és érintõ kérdésekben. A szomszédos országok (Jugoszlávia, Románia, Szlovákia) bemutatását követõen adódott lehetõség a határon túli magyar politikai pártok, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja (A. Nagy László és Csáky Pál) képviselõivel való beszélgetésre. A politikai jellegû témák mellett komoly hangsúlyt helyeztek a gazdasági és energetikai problémákra is. Lengyel László közgazdász-politológus, a Pénzügykutató Rt. vezérigazgatója Gazdasági és politikai alternatívák, Zarándy Pál, az ETV Erõterv Rt. igazgatója Közép-Kelet-Európa energetikai rendszerének átalakulása, Heil Péter, a Miniszter- 11

13 elnöki Hivatal fõosztályvezetõje A Phare-program Közép-Kelet-Európában címmel tartott elõadást. Mindamellett Befektetõi szemmel a régióban címmel olyan meghívottakkal szerveztek kerekasztal-beszélgetést, akiknek cégei a szomszédos országokban jelentõs befektetések felett diszponálnak (Akzo-Nobel, Külkereskedelmi Bank, MOL, Pannonplast). A Rákóczi Szövetség vezetõi külön konzultációt is folytattak az egyes régiókból idelátogató diákcsoportokkal. A kötetlen programok tekintetében több vetélkedõ mellett a fiatalok egy roppant izgalmas fociológiai beszélgetést is folytathattak Kun Ferenczcel, a Rákóczi Szövetség alelnökével és Bene Ferenccel, a 60-as és 70-es évek legendás válogatott labdarúgójával. Számos nívós kulturális esemény emelte a tábor színvonalát, így a Pannónia Klezmer, a Greenfields, a Bendõ és a NonSens koncertje, szlovákiai magyar költõk megzenésített versei a KOR-ZÁR elõadásában, Fellner Gréti önálló estje, valamint Kovács Botond orgonahangversenye augusztus 29. szeptember 5. A Rákóczi Szövetség tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre 50 határon túli diák érkezett. A magyarság túlélési esélyei az évezredfordulón elnevezéssel meghirdetett táborban a nemzet jövõjét alapvetõen befolyásoló kérdéseket mint a demográfia, a globalizáció, a határon túli magyarság helyzete vették vizsgálat alá. Ezek több szempontú megközelítése, átfogó értelmezése érdekében Jelenits István piarista szerzetes A katolicizmus szerepe az ezredfordulón, Tõkéczki László történész Értékek és eszmék a fogyasztói társadalomban, Vértes András közgazdász A globalizáció hatása a magyar gazdaságra, Szörényi Szabolcs A számítógép a 21. században, Réz András esztéta Az ördög évszázada, Hidy Péter szociológus A magyar kultúra elterjesztésének eszközei a 21. században címmel tartott elõadást. A tradíciókhoz híven számos jeles közéleti szereplõ is ellátogatott a táborba, így Németh Zsolt, a Külügyminisztérium politikai államtitkára, Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Duray Miklós, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja tiszteletbeli elnöke, akik a határon túli magyarság szempontjából vizsgálták a túlélés esélyeit. Chikán Attila gazdasági miniszter ezúttal nem (csak) politikusi minõségben, hanem közgazdász professzorként tartott elõadást, majd folytatott beszélgetést a diákokkal. A rendkívül hasznos információkat nyújtó pályázatírási és szervezetfejlesztési tréningek mellett több kulturális rendezvény, így a KOR-ZÁR és a NonSens koncertje színesítette a programot. Szeptember 3-án az egyetemisták és fõiskolások Kõszegre utaztak, ahol csatlakoztak az Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament és a Kor-Határ Alapítvány által Fesztivál a határon címmel megszervezett nagyszabású ifjúsági találkozóhoz, amelyen mintegy 800 magyarországi fiatal társaságában vehettek részt a sokszínû programsorozaton. 12

14 2000. augusztus 28. szeptember 5. A Rákóczi Szövetség tizenkettedik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre mintegy 70 határon túli diák érkezett. Az Orient Expressz címet viselõ tábor programja a Millennium évében rendkívül összetett volt. A határon túli magyar politikai pártok vezetõi közül Csáky Pállal, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettesével, Kasza Józseffel, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével és Kovács Miklóssal, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökével folytathattak az aktuális problémákat számba vevõ beszélgetést. Szakmai történelmi, filozófiai, esztétikai és etikai vonatkozásban Keresztes Lajos történész Európai potyautasok a magyarok mint hívatlan vendégek a politikai Európában, Molnár Gusztáv Geopolitikai törésvonalak a Kárpát-medencében, Kömlõdi Ferenc médiafilozófus Az intelligens média felé, Réz András esztéta Kultúrpláza plázakultúra és Móra Veronika Génmanipuláció címmel tartott elõadást. Az országbemutató sorozat keretében Mehmet Basaran, a Köprü Híd fõszerkesztõje Az Oszmán Birodalom után, Attatürk és a modern Törökország, Csíkhelyi Lenke történész A bolgár ortodoxia, Sárdi Károly kül- és biztonságpolitikai szakértõ Ausztria 20. százada, Takács Ferenc A német gazda(g)ság, Olasz György A francia nemzetfelfogás, Tóth István Zoltán, az Országimázs Központ fõosztályvezetõje Magyarország új arca címmel tartott elõadást, valamint egy szerb táncházat és egy õsmagyar kultúrát ismertetõ elõadást is rendeztek. Külön színt képviselt Kun Ferencz és Bánki Dodó Fociológia, Ekler Dezsõ és Vadász György építészmérnökök Botránykõ?!, Nemere István író A 21. század története és Szendrõ Szabolcs A Börzsönytõl a Himalájáig címmel meghirdetett beszélgetése. A Szülõföld ösztöndíjról Csete Örs, az Apáczai Közalapítvány irodaigazgatója, Ríz Ádám, az Oktatási Minisztérium fõosztályvezetõje és Szabó Zoltán, a Selye János Szakkollégium ügyvezetõje tartott ismertetést. A kétségkívül hasznos információkat adó pályázatírási tréningek mellett minden este változatos kulturális mûsor a Bananas, a KOR-ZÁR és a NonSens koncertje, Szûcs Enikõ performance mûsora, Homorodi Cili és Kerekesi Éva sztepp bemutatója egészítette ki az ismeretterjesztõ, gondolatébresztõ elõadásokat augusztus 28. szeptember 2. A Rákóczi Szövetség tizenharmadik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre 55 határon túli diák érkezett. A Lélekbulvár elnevezésû tábor programjának centrumában egy mindig aktuális téma: az ember, s azon belül is az emberi lélek állt. A lélek rejtelmeinek feltárásához különösen korunk kihívásaihoz, vagyis az egyre gyorsuló világhoz való alkalmazkodás és az exponenciálisan növekvõ információáradat következményeihez több tudományág, különösen az orvostudomány, a pszichológia, a néprajztudomány és az esztétika mód- 13

15 szerével közelítettek. E témakörben Léder Rózsa szakpszichológus A magyar lelkiállapot a fiatalok körében, Szili Ilona szakpszichológus Egész-ség, lelki és testi problémák összefüggései az orvostudomány szemszögébõl, Erõss László pszichológus Szcientológia vallás vagy üzletelés a lélekkel?, Huncsik Péter pszichológus A pszichodráma lehetõségei az interetnikus konfliktusok megoldásában, Andrásfalvy Bertalan néprajztudós A hagyományos magyar népi mûveltség értékei (A lélek ápolása a magyar nép hagyományos kultúrájában), Szabó Ottó festõmûvész Lélek és mûvészet, Czakó Gábor író Bûn az élet?, Szarka Miklós misszióvezetõ Vallásos-e és hogyan vallásos a mai ember? és Réz András esztéta Új evolúció címmel tartott elõadást. A lélektani természetû elõadások mellett a határon túli ifjúságot különösen érdeklõ státusztörvény ügyével, valamint a határon túli felsõoktatás ügyével is foglalkoztak. A státusztörvény végrehajtása és nemzetközi háttere címû fórumon Eiselt György, a Belügyminisztérium informatikai és távközlési helyettes államtitkára, Jakab András, a Határon Túli Magyarok Hivatala elnöki fõtanácsadója és Halzl József elnök fejtette ki véleményét. Ehhez kapcsolódóan Dobos Ferenc, a Balázs Ferenc Intézet kutatási igazgatója Melyik felén kenjük meg a vajas kenyeret? (A státusztörvény hatása a határon túli magyarok közéleti értékrendjére) címmel tartott elõadást. A határon túli magyar intézményfejlesztési elképelések címû elõadás keretében Zsigmond Barna, az Oktatási Minisztérium Nemzetközi és Határon Túli Felsõoktatási Fejlesztési Programiroda igazgatója és Ulicsák Szilárd, a Határon Túli Magyarok Hivatala irodavezetõje ismertették a kormányzati koncepciót. A fiatalok az elõadások mellett egy egész napot felölelõ önismereti és kommunikációs tréningsorozaton, valamint egy visegrádi kirándulással egybekötött vetélkedõn vettek részt, mely utóbbin különbözõ, játékos formában feladott készség- és képességfejlesztõ gyakorlatot kellett megoldaniuk. Az esti kulturális programok tekintetében a felvidéki KOR-ZÁR együttes verseket megzenésítõ és a Sándor Kvartett komolyzenei koncertje említendõ meg augusztus A Rákóczi Szövetség tizennegyedik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort, ezúttal mivel az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjének privatizációja elõrehaladott állapotba jutott rendhagyó módon Budapesten, a Római-parti Kempingben. A táborba mintegy 70 határon túli diák érkezett. A tábor programjának tengelyében egyfelõl az új kormányzat elképzeléseinek, illetve a határon túli magyarság törekvéseinek megismerése, másfelõl az aktuális gazdasági, gazdaságpolitikai kérdések megvitatása állt. Szalay Gábor, a Gazdasági Minisztérium politikai államtitkára a Széchényi-tervrõl, annak jövõjérõl, az új kormány ezzel, illetõleg a szomszédos országok magyarságát érintõ célkitûzéseivel kapcsolatos elképzeléseirõl, valamint a regionális gazdasági együttmûködés lehetõségeirõl, Hernádi Zsolt, a MOL elnöke a társaság Kárpát-medencei célkitûzéseirõl, hosszú távú terveirõl, míg Betegh Sándor, a Danubius Hotel vezérigazgatója saját cégének példáján keresztül a Kárpát-medencei léptékben zajló magyar beruházásokról és ezek gazdaságföldrajzi következményeirõl tartott elõadást. 14

16 A határon túli magyarság vonatkozásában Milován Sándor, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke kárpátaljai helyzetelemzést adott, míg Hamberger Judit, a Teleki László Alapítvány munkatársa a felvidéki magyarság helyzetét ismertette a népszámlálás után, különös tekintettel a szlovák magyar viszony alakulására. Aktuális társadalmi kérdéseket illetõen Kucsera Tamás bemutatta a határon túli ifjúsági szervezetek Magyar Ifjúsági Konferenciában betöltött szerepét, amit szakmai vita követett. Potápi Árpád országgyûlési képviselõ, a Székely Szövetség elnöke a Magyarországon mûködõ civil szervezetek általános ismertetését követõen vázolta szervezetének ténykedését. Halzl József elnök a Rákóczi Szövetség célkitûzéseirõl, ezek megvalósításáról szólt. Koltay Gábor filmrendezõ a média, a televíziózás mai magyar közéletben játszott szerepérõl tartott elõadást. A fiatalok az összetartás-tudatot és a csapatszellemet erõsítõ játékos vetélkedõ mellett Benkõ Szabolcs és a Sándor Kvartett komolyzenei hangversenyét, a Los Bastrados együttes közismert slágereket felvonultató koncertjét hallgatták meg augusztus A Rákóczi Szövetség tizenötödik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort, mely visszatért Szentendrére. A Pap-szigeti Kempingbe 80 határon túli diák érkezett. A tábor tematikája a politika közélet, gazdaság, média és sport rendezõelve mentén formálódott ki, minek során az aktuális kül- és belpolitikai eseményeket, a távközlési piac jövõbeni alakulását, a közszolgálati híradás állapotát, magyar vállalatok Kárpát-medencei befektetéseit és a sport fontosságát vették górcsõ alá. A politika közélet témakörben Szili Katalin, az Országgyûlés elnöke a rendezvény nyitóelõadásában a parlament Kárpát-medencei magyarság érdekében kifejtett tevékenységét foglalta össze, melyben az Európai Unióhoz történõ csatlakozás után esedékes nemzeti vízum kérdésének pozitív megoldását és a kettõs állampolgárság rendezését említette meg. Benyhe István, a Duna TV kommunikációs igazgatója Magyarország szomszédos országokhoz fûzõdõ külpolitikai viszonyait fejtegette, mellyel kapcsolatban legfontosabb kérdésként az merült fel, hogy milyen politikai stratégia alkalmazásával lehet biztosítani a szomszédos országokban élõ magyarság megmaradását, és ezzel együtt megoldást találni nehéz helyzetére. Csáky Pál szlovák miniszterelnök-helyettes a Magyar Koalíció Pártjának a Szlovák Köztársaság kormányában betöltött szerepét elemezte. A státusztörvény oktatási programjának felvidéki vonatkozású reformjairól Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára aki a kormányzat határon túli magyarsággal kapcsolatos politikáját is összefoglalta és Duka Zólyomi Árpád, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának elnökhelyettese fejtette ki véleményét. Az Európai Unióhoz való csatlakozás után a szomszédos országokba szóló vízumkényszer lehetõségérõl pedig Németh Zsolttal, az Országgyûlés Külügyi Bizottságának elnökével aki kitért a kettõs állampolgárság kérdéseire is és Kovács Miklóssal, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökével aki egyúttal a kárpátaljai magyarság helyzetérõl is átfogó képet adott folytattak a résztvevõk beszélgetést. Kõnig Sándor, az Apáczai Közalapítvány elnöke a határon túli magyar oktatásügy támogatását végzõ közalapítvány tevékeny- 15

17 ségérõl adott tájékoztatást. Bacsó Nándor ügyvezetõ igazgató a Héra Alapítvány, míg Halzl József elnök a Rákóczi Szövetség munkáját mutatta be. A gazdaság témakörében a korábbi évek hagyományait követve a szomszédos országokkal folytatandó gazdasági együttmûködésben érdekelt cégek képviselõi ismertették eredményeiket, terveiket. A magyar gazdaság helyzetét, irányát Varga Mihály volt pénzügyminiszter, az Országgyûlés Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának elnöke értékelte. Magyar nagyvállalatok a határon túl címmel Bogsch Erikkel, a Richter Gedeon vezérigazgatójával, Kapolyi Lászlóval, a System Consulting elnökével és Hantosné Honi Judittal, az OTP Bank fõosztályvezetõjével folytattak kerekasztal-beszélgetést. A távközlési piac kilátásairól Doros Béla, a Matáv igazgatója és Szalay-Bobrovniczky Kristóf, az Euroweb vezérigazgatója adott prognózist. A közszolgálati híradással és tájékoztatással, illetõleg a magyarországi médiahelyzettel kapcsolatban Kondor Katalin, a Magyar Rádió elnöke, Pekár István, a Duna TV elnöke és Rákay Philip, a HÍR TV mûsorvezetõje mûhelytitkokat is megosztva adott átfogó képet. Bayer Zsolt újságíróval kötetlen jellegû beszélgetést folytattak. A Kárpát-medencei magyar sport helyzetérõl Gergely András világbajnok vízilabdázóval és Orosz Csaba olimpikon kenussal folytathattak beszélgetést, akik mindketten felvidéki származásúak lévén nem csak a sportsikerek okozta eufóriáról, hanem a kisebbségi lét árnyoldalairól is hiteles képet festettek. A gazdag szakmai programot sokrétû kulturális program egészítette ki, melynek keretében Almásy László Attila adott orgonahangversenyt a szentendrei Péter-Pál templomban, valamint megtekintették Rudolf Péter és Kapitány Iván Üvegtigris címû filmvígjátékát. Noha a délszláv polgárháborút egy magyar önkéntes szemével bemutató Chico címû film vetítése technikai vis maior miatt elmaradt, a film fõszereplõjével, Eduardo Rózsa Floressel hosszú beszélgetést folytattak, aki érzékelhetõ közelségbe hozta a film legapróbb részleteit is. Az utolsó este a Lean Dubh együttes lépett fel. A táborban a Rákóczi Szövetség, valamint a határon túli egyetemi ifjúságot képviselõ szervezetek (Erdélybõl az Országos Magyar Diákszövetség, Felvidékrõl a Diákhálózat, Kárpátaljáról a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete, Vajdaságból a Vajdasági Magyar Diákszövetség,) vezetõi megbeszélést folytattak az együttmûködés helyzetérõl és aktuális politikai kérdésekrõl. A négy érintett diákszervezet közös állásfoglalásban mondott köszönetet a tábor megszervezéséért, és reményüket fejezték ki a tekintetben, hogy a kedvezménytörvény módosítása után az érintett családok közvetlenül kapják meg a törvény alapján nekik járó oktatás-nevelési támogatást. Hangsúlyozták annak szükségességét, hogy újrainduljon az Apáczai Közalapítvány által kezdeményezett, de idõközben megfeneklett ösztöndíj-program a határon túli magyar fõiskolások részére. 16

18 Állásfoglalás Az idén XV. alkalommal szervezte meg a Rákóczi Szövetség az immár hagyománnyal rendelkezõ Kárpátok Fõiskolás Tábort Szentendrén, ahol részt vettek a Kárpát-medencei magyar ifjúság képviselõi. A rendezvényen a már megszokott színvonalas programokon vehettek részt a határon túli magyar fiatalok, ahol megjelentek a magyar közélet meghatározó személyiségei. Annak ellenére, hogy az idén a tábor elõször nem részesült állami támogatásban, örömmel tapasztaljuk, hogy a Rákóczi Szövetség mégis tudta biztosítani a már megszokott színvonalat és létszámot. Olyan cégek vezetõi is részt vettek és tartottak elõadást, amelyek jelentõs szerepet játszanak a szomszédos országok gazdasági életében. A programok szakmailag kimerítõek voltak, melyek során megvitatásra kerültek a határon túli magyarságot érintõ aktuális politikai kérdések, úgymint a státusztörvény, vízumkényszer, kettõs állampolgárság. Örömmel vettük tudomásul, hogy a kedvezménytörvény módosításával lehetõvé válik, hogy oktatási-nevelési támogatásban részesüljenek az egy iskolaköteles gyermeket nevelõ családok is. Feltétlenül szükségesnek tartjuk viszont, hogy e támogatásban közvetlenül részesüljenek az érintett családok. Reményünket fejezzük ki, hogy a magyar kormány megtalálja annak módját, hogy hosszú távú, több belépésre jogosító és ingyenes vízumot tud biztosítani a határon túli magyarok számára, felhasználva a Lengyelország és Ukrajna között született megállapodás tapasztalatait. A szakmai programok keretén belül tartalmas eszmecserére került sor a tábor elõadói és résztvevõi között a kettõs állampolgárság kérdéseirõl, és ama vélemény fogalmazódott meg, hogy azon szomszédos országokban, ahol ezt az adott ország kormánya támogatja és a magyar közösség is igényli, meg kell találni a kettõs állampolgárság intézménye megvalósításának módját. Úgy gondoljuk, a kérdés gyakorlati megoldása nem okoz tömeges bevándorlást, és nem gyakorol jelentõsebb befolyást a magyar gazdaságra. Örülünk, hogy az Apáczai Közalapítvány kibõvült anyagi kerettel rendelkezik, azonban nehezményezzük, hogy e keret fõként a szakoktatás támogatására szûkült le, továbbá kifogásoljuk, hogy a korábbi ösztöndíj-program megfeneklett. A tábor megerõsítette bennünk a tudatot, hogy az ifjúságnak kulcsszerepet kell vállalnia a határon túli magyarság megmaradásában és gyarapodásában. Reméljük, a Rákóczi Szövetség hagyományaihoz hûen a jövõ évben is megszervezi a Kárpátmedencei ifjúság számára ezen találkozót, ezáltal is hozzájárulva a nemzeti összetartozás-tudatunk erõsítéséhez. Szentendre, augusztus 28. Szakszon Norbert elnök, Diákhálózat (Felvidék) Enyedi Lajos elnök, Országos Magyar Diákszövetség (Erdély) Sarok Norbert elnök, Vajdasági Magyar Diákszövetség (Vajdaság) Mester András elnök, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (Kárpátalja) szeptember 1 5. A Rákóczi Szövetség tizenhatodik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort, immáron a Pap-szigeti Kempingben, melyre 80 határon túli diák érkezett. A tábor tematikáját Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozása határozta meg, minek következtében a Kárpát-medencei magyarság politikai, gazdasági, kulturális hely- 17

19 zetét és mentális állapotát kívánták elemezni az új kihívásokat rejtõ helyzetben. A jeles közéleti személyiségek és szakemberek által tartott elõadások politikai, gazdasági és kulturális tárgycsoportba voltak sorolhatók. A bel- és külpolitikai tárgyú elõadások tekintetében Németh Zsolt, az Országgyûlés Külügyi Bizottságának elnöke az Európai Unióban érvényesítendõ magyar nemzetstratégiáról fejtette ki nézeteit. Baráth Etele, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára az uniós támogatási formákról és e források lehívásának lehetõségeirõl adott ismertetést. Csepeli György, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára az informatika hihetetlen felértékelõdésérõl, az Internet és mobilkommunikáció robbanásszerû fejlõdésérõl, a Kárpát-medencei digitális honfoglalásról fejtette ki véleményét. A határon túli magyarság perspektíváját a csatlakozás kapcsán Bauer Edit, a felvidéki Magyar Koalíció Pártjának európai parlamenti képviselõje és Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke elemezte. A gazdasági jellegû kérdéseket illetõen Tolnay Lajos, a Magyar Alumínium Rt. elnöke, Mártha Imre, a Magyar Villamos Mûvek Rt. kereskedelmi igazgatója, valamint Galácz Ábel, a MOL Rt. Elnöki Titkárságának vezetõje tartott elõadást a Kárpát-medencei magyar befektetésekrõl. Ezen elõadások keretében megvitatták a határon túli hallgatók nagyvállalatoknál végezhetõ szakmai gyakorlatának eshetõségét is. Szintén ehhez a területhez kapcsolódott Both János, az Új Kézfogás Közalapítvány titkárának a határon túli vállalkozásfejlesztésrõl nyújtott tájékoztatása. A kulturális szegmensben Klaus Weigelt, a Konrád Adenauer Alapítvány elnöke a kereszténység jelentõségérõl, Európa formálódásában betöltött szerepérõl, Czakó Gábor író pedig a magyar nyelv és európai kultúra összefüggéseirõl tartott elõadást. A szakmai elõadásokat kulturális programok egészítették ki. A tábor elsõ estéjén a korábbi évekhez hasonlóan a Benkõ kvartett adott kamarakoncertet. Megtekintették Koltay Gábor Trianon melyet követõen alkalom adódott a rendezõvel való kötetlen társalgásra és Fekete Ibolya Chico címû filmjét. A szabadidõs programok vonatkozásában több, egymás megismerését szolgáló vetélkedõt szerveztek. Osztatlan sikert aratott a Kavalkád táncegyüttes tábort záró népi táncháza. A rendezvény záróaktusát a Halzl József elnök által moderált s Barthel-Rúzsa Zsolt, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke részvételével megszervezett ifjúsági kerekasztal-beszélgetés képezte, amelyen az ifjúsági szervezetek civil társadalomban betöltött szerepének és lehetõségeinek megvitatását követõen a határon túli magyar diákszervezetek közös zárónyilatkozatot fogadtak el, melyhez felkérték a jelen nem lévõ határon túli ifjúsági szervezetek csatlakozását is. 18

20 Zárónyilatkozat XVI. Kárpát-medencei Nyári Fõiskolás Tábor A Rákóczi Szövetség immáron tizenhatodik éve rendezte meg Kárpát-medencei Fõiskolás Táborát Szentendrén, mely a Magyar Ifjúsági Konferencia mellett szinte az egyetlen fórumot jelenti a határon túli fiatalok és szervezeteik találkozására. Alulírottak, az általunk képviselt ifjúsági szervezetek nevében, kihasználva az együttgondolkodás lehetõségét és a határon túli fiatalok helyzetét elemezve, a következõ nyilatkozatot fogadjuk el: 1. A határon túli ifjúsági szervezetek fontosnak tartják kihangsúlyozni, hogy a mindenkori magyar kormány nagy felelõsséget visel a határon túli magyarság iránt. Szeretnénk felhívni a frissen megalakuló magyar kormány figyelmét, hogy az elmúlt években stagnált, sõt egyes területeken csökkent a határon túli célokra fordítható vagy a határon túli magyarsággal foglalkozó szervezetek által igénybe vehetõ állami források mértéke. Mivel ez a folyamat a nemzet egésze és így a Magyar Köztársaság szempontjából káros, a kormányt fokozott felelõsség terheli eme folyamat megállításában. Felszólítjuk ezért a magyar kormányt, hogy emelje a határon túli célokra fordítható források összegét, biztosítva azon pályázati lehetõségek kibõvítését, melyek közvetlenül ilyen célokat szolgálnak. 2. A fõiskolás tábor során fokozatosan érlelõdött meg az a gondolat, hogy elengedhetetlen a magyar nemzeti stratégia megalkotása, mely választ adna olyan fontos kérdésekre, mint a magyarság tragikus demográfiai mutatói, a csökkenõ gyereklétszám, a családalapítási kedv apadása. Ezek a folyamatok a határon túli régiókban folyamatos asszimilációval párosodnak. Felkérjük ezért a magyar országgyûlés pártjait, hogy kezdeményezzék egy magyar nemzeti stratégia kidolgozását, melynek munkálataiba bekapcsolódnának a magyarországi és határon túli civil szervezetek is. Felkérjük továbbá õket, hogy segítsék elõ ezt megfelelõ finanszírozási programok kidolgozásával is. 3. Nagy jelentõségû ügynek tartjuk a határon túli magyar oktatásügy szempontjából az oktatási-nevelési támogatás bevezetését, mely reményeink szerint nagy szerepet fog játszani a határon túli oktatásügy vonzóképességének növelésében, és így alkalmas lehet az asszimilációs folyamat megállítására. Fontosnak tartjuk, hogy az oktatási támogatás képes legyen közvetlenül a szülõket megszólítani, így általában javasoljuk ismerve az egyes régiók eltérõ helyzetét, hogy az oktatási támogatás a családokhoz közvetlen módon jusson el. 4. Üdvözöljük az elmúlt idõszak pozitív fejleményeit, így a felvidéki magyar nyelvû oktatásban beállt alapvetõ változásokat, a révkomáromi magyar nyelvû egyetem létrejöttét, az önálló nyitrai nemzetiségi kar megalapítását és az érsekújvári független, magyar tannyelvû gimnázium megalakulását. Fontosnak tartjuk azonban felhívni a közvélemény figyelmét a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Fõiskola körüli problémákra. Szervezeteink a fõiskola jelenlegi státuszának és függetlenségének megõrzése mellett állnak, és szolidaritásukat fejezik ki az e célból szervezett szeptember 8-i tüntetéssel. 5. Szervezeteink kötelességüknek érzik felhívni a figyelmet a Vajdaságban eluralkodó, az ottani magyarságot sújtó erõszakra, amellyel a magyarságot szülõföldjük elhagyására akarják kényszeríteni. Felszólítjuk a magyar politikai döntéshozókat, hogy felhasználva a nemzetközi fórumokat is fokozott aktivitással cselekedjenek a magyarokat, különösen a fiatalságot folyamatosan érõ erõszak megszüntetése érdekében. Szentendre, szeptember 4. Aláírók: Diákhálózat (Felvidék); Magyar Ifjúsági Közösség (Felvidék); Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (Kárpátalja); Országos Magyar Diákszövetség (Erdély); Magyar Ifjúsági Tanács (Erdély); Vajdasági Magyar Diákszövetség (Vajdaság) A tábort a Konrad Adenauer Alapítvány és a Hírközlési és Informatikai Minisztérium támogatta. 19

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről.

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről. SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának 2007. március 21-i üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

R á k ó c z i S z ö v e t s é g

R á k ó c z i S z ö v e t s é g Rákóczi Szövetség A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG CÉLJAI Az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetség célja a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatása hosszú távú megmaradásáért folytatott küzdelmében, valamint II.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

HEVES MEGYE TISZTIKARA

HEVES MEGYE TISZTIKARA HEVES MEGYE TISZTIKARA 1990 2000 Országgyűlési képviselők 1990 1998 1990. május 2. 1994. június 27. 1 Szarvas Béla (Magyar Demokrata Fórum) 1. választókerület, Eger 1990. május 2. 1994. június 27. Kelemen

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI XVI. rész ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Záhony Város Önkormányzat V.I.P lista összeállításának szempontjai: A V.I.P. listán szerepeljen csoportonként a személy 1.

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai A közgyőlés társulásai 1. sz. függelék 1. Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) 38/1998. (III. 26.) sz. KH 1. pontja 189/2005.

Részletesebben

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete A Konrad Adenauer és a Fidesz Ifjúsági Tagozata tisztelettel meghívják közös szimpóziumukra Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete címmel. Helyszín: Pannonia Med Hotel (9400 Sopron, Várkerület

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel 18762756-9133-529-14 HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8716 MESZTEGNYŐ LADI JÁNOS U. 55. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV MESZTEGNYŐ, 2012-02-18 TÁRSADALMI SZERVEZET

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A KÁRPÁTIKUM ALAPÍTVÁNY FONTOSABB CÉLJAI: 1. A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése. 2. Globalizálódó

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket A 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat, az oklevelet és a kisplasztikát, Dr. Molnár Csaba Minisztere Az NFGM megbízásából 16 a Szövetség

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZLETES P RO GRAMTERVEZET IDŐ : 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

Van-e, kell-e magyar modell? Nyugdíj-, Egészségügy- és Pénztárkonferencia 2010. Program

Van-e, kell-e magyar modell? Nyugdíj-, Egészségügy- és Pénztárkonferencia 2010. Program Van-e, kell-e magyar modell? Nyugdíj-, Egészségügy- és Pénztárkonferencia 2010. Program 1. nap Plenáris ülés Levezető elnök: Dr. Juhász Istvánné főtitkár, Stabilitás Pénztárszövetség 10:00-10:10 Megnyitó

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. 2012. évi közhasznúsági jelentés

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. 2012. évi közhasznúsági jelentés Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete 2012. évi közhasznúsági jelentés Tartalom 1. Szervezet alapadatai 2. Az Egyesület számviteli beszámolója (éves mérleg és eredmény levezetés) 3.

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3508/01095 TÉMA: Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2013. 04.01. 2014. 11.30. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma,

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Oktatási útiterv. A Holokauszt Emlékközpontban. www.hdke.hu. 2010. június 10.

Oktatási útiterv. A Holokauszt Emlékközpontban. www.hdke.hu. 2010. június 10. Oktatási útiterv A Holokauszt Emlékközpontban 2010. június 10. Az Emlékközpont oktatási küldetése a holokauszt eseményeinek, szereplőinek hiteles megismertetése a magyar oktatási rendszerben tanulókkal

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14.

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14. 8.30-tól regisztráció 2015. május 12. (kedd, délelőtt) 9.30-10.00 A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Előadó: Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, NFM 1. témakör:

Részletesebben

A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra

A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra erősítése érdekében» című projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.2. pályázati típus Testvérvárosok

Részletesebben

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL 1. A konferencia célja A Dunaújvárosi Főiskola 2007-től hagyományteremtő módon nemzetközi tudományos

Részletesebben

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6.

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 254/1996. (VI.27.) sz. határozata a "Középkori Egyetem" Alapítvány alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1.) megköszöni Theodor Zensnek a Német

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

Bakony-Balaton Német-Magyar Konferencia a gazdaságról, tudományról, turizmusról és vidékfejlesztésről június Veszprém.

Bakony-Balaton Német-Magyar Konferencia a gazdaságról, tudományról, turizmusról és vidékfejlesztésről június Veszprém. Bakony-Balaton Német-Magyar Konferencia a gazdaságról, tudományról, turizmusról és vidékfejlesztésről Észak-balatoni Polgári Klub 2012. június 27-28. Veszprém Program A rendezvény fővédnöke: Dr. Navracsics

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 201 évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: 1. Bolgár gyermeknapi rendezvény.

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a program célja a minél szélesebb körű ismeretetek átadása, a tanulmányút során számos intézménylátogatásra is sor került.

Tekintettel arra, hogy a program célja a minél szélesebb körű ismeretetek átadása, a tanulmányút során számos intézménylátogatásra is sor került. Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy hírlevelünkben tájékoztassuk arról, hogy Egyiptomi Fogyasztóvédelmi Ügynökség (CPA) magas rangú delegációja érkezett tanulmányútra a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

A határon túli magyarok szereplése a hírműsorokban, 2010-ben

A határon túli magyarok szereplése a hírműsorokban, 2010-ben A határon túli magyarok szereplése a hírműsorokban, 2010-ben A Magyarország határain kívül élő nemzettársainkra egyre nagyobb figyelem irányul. 2010. augusztus 20-án lépett életbe a kettős állampolgárságról

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október Szakmai beszámoló Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, 2016. október 7-8-9. Az Európa a polgárokért program támogatásával 2016. október 7-8-9-én az Európa jövője Az euroszkepticizmus és az aktív

Részletesebben

Komlóskáról neten található linkek:

Komlóskáról neten található linkek: Komlóskáról neten található linkek: Komlóska Községről, Budapest, Corvinus Egyetem, KOVÁSZ http://kovasz.bkae.hu/konferencia/hazigazda.html Komlóska bányászatának története http://diak.budai-rfg.sulinet.hu/~havassy/komloska/banyasz.html

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben