SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR"

Átírás

1 RÁKÓCZI SZÖVETSÉG SZENTENDREI FÕISKOLÁS TÁBOR RÁKÓCZI SZÖVETSÉG H 1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV/1. Levélcím: H 1255 Budapest, Pf. 23. Telefon: (+36 1) , (+36 1) Fax: (+36 1)

2 ARÁKÓCZI S ZÖVETSÉG S ZENTENDREI F ÕISKOLÁS T ÁBORA A Rákóczi Szövetség A rendszerváltozás folyamatában lehetõvé vált polgári önszervezõdés nyomán 1989-ben megalapított, s ebbõl kifolyólag a legrégibb civil szervezetek közé tartozó Rákóczi Szövetség alapszabályzatában is rögzített kettõs célkitûzést fogalmazott meg. Egyrészrõl a felvidéki és kárpátaljai magyarság identitásának megõrzését, amelyet az évi jubileumi közgyûlésen a magyar magyar kapcsolatok határokon átívelõ építésével kiterjesztett a teljes Kárpát-medencei magyarságra, másrészrõl névadója, a magyar történelem egyik legvonzóbb személyisége, a történelmi korszakoktól függetlenül osztatlan megbecsüléstõl övezett II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem kultuszának, szellemi örökségének megõrzését és ápolását. A Rákóczi Szövetség megkülönböztetett hangsúlyt fektet az ifjúság mûveltségének, történelemtudatának, valamint nemzeti identitásának és Kárpát-medencei összetartozástudatának erõsítésére. E célkitûzéseknek megfelelõen évrõl évre számos olyan rendezvényt nyári tábort, ifjúsági találkozót, határon túli tanulmányutat, történelmi vetélkedõt, ismeretterjesztõ elõadást, megemlékezést és emlékünnepséget szervez budapesti központja és a Kárpát-medencében mûködõ közel 260 helyi szervezete révén. Ezzel lehetõvé válik, hogy a Délvidéken, Erdélyben, Felvidéken és Kárpátalján, valamint Horvátországban és az anyaországban mûködõ különbözõ oktatási és kulturális intézmények, szakmai, társadalmi és ifjúsági szervezetek, egyesületek képviselõi találkozhassanak és baráti kapcsolatokat létesíthessenek egymással. A tábor létrejötte, céljai és eredményei A Rákóczi Szövetség az általa vallott értékekbõl, illetve célkitûzéseibõl fakadóan 1989-ben jutott arra a felismerése, miszerint a Kárpát-medencei magyar egyetemi és fõiskolai hallgatók, különösen az ifjúsági és diákszervezetek vezetõi számára olyan fórumot kell biztosítani, ahol történelmi, politológiai és közéleti, közgazdasági, illetve kulturális ismereteik elmélyítetésével egyetemben a közösség iránti felelõsségvállalás jegyében formálódik a társadalomról, politikáról és gazdaságról alkotott gondolatviláguk, valamint a nemzet szétszakítottsága ellenére kapcsolatokat alakíthatnak ki és fûzhetnek szorosabbra egymással. Ezen elhatározás és cél mentén szervezi a Rákóczi Szövetség 1989 óta minden év nyarán a hiánypótló szerepet betöltõ Nyári Fõiskolás Tábort, mely a legrégebbi és egyik legnép- 1

3 szerûbb ifjúsági rendezvénye, s amellyel kapcsolatban nem titkolt szándékként fogalmazta meg a Kárpát-medencei magyar ifjúság fórumává történõ fejlesztését. A tábor egyedülálló lehetõséget biztosít a fiatalok számára olyan neves közéleti személyiségekkel, politikusokkal, történészekkel, politológusokkal, írókkal, publicistákkal, közgazdászokkal és gazdasági vezetõkkel való találkozásra és kötetlen eszmecserére, akikkel nem, vagy csak nagyon ritkán találkozhatnak ilyen szûk körben. A tábor számára 1989 és 2001 között az Energiagazdálkodási Intézet szentendrei üdülõje, annak privatizálását követõen 2002-ben egyetlen alkalommal Budapesten a Római-parti Kemping adott otthont, majd 2003-tól visszakerült Szentendrére, s azóta a Pap-szigeti Kemping fogadja a fiatalokat. Az 1989-ben elsõ alkalommal megszervezett tábor még csak a felvidéki hallgatókat fogta össze, a következõ évben már erdélyi fõiskolások és egyetemisták is érkeztek, mígnem 1998-tól a Kárpát-medence valamennyi régiójából származó fiatal elõtt nyitva áll, minek következtében délvidéki, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és magyarországi ifjúsági és diákszervezetek is delegálhatták képviselõiket. Kezdetben fõ részvételével valósultak meg a táborok, az utóbbi években létszámuk fõre bõvült, ami örömteli eredménynek tekinthetõ. Nem elhallgatható eredményként vehetõ számba az is, hogy a Rákóczi Szövetség eddig mindennemû gazdasági nehézség ellenére a felmerülõ költségeket (szállás, étkezés, utazás, programokon való részvétel) minden évben teljes mértékben képes volt felvállalni. Az elmúlt két évtized folyamán közel ezer Kárpát-medencei egyetemi és fõiskolai hallgató látogatott Szentendrére, valamint mintegy 200 neves tudós és közéleti személyiség szerepelt az elõadók között. A Rákóczi Szövetség tisztségviselõi, képviselõi és munkatársai mindent megtettek annak érdekében, hogy a fiatalok egyhetes programját tartalmas elõadásokkal és nívós beszélgetésekkel, élményeket és új tapasztalatokat nyújtó kirándulásokkal, igényes kulturális, szórakoztató és sportmûsorokkal töltsék meg. Mindezek együttesen segítik elõ a fiatalok kapcsolatépítését, elkötelezettségen alapuló társadalmi szerepvállalásuk és Kárpát-medencei összetartozás-tudatuk elmélyítését, valamint az ifjúsági szervezetek hosszú távú együttmûködését. Mivel a Nyári Fõiskolás Tábor, betöltvén 20. esztendejét, visszavonhatatlanul és kétségbevonhatatlanul a nagykorúság állapotába lépett, fontosnak tartottuk összefoglalni legfontosabb mozzanatait. Elsõsorban azok részére készült ez a kis kiadvány, akik valamilyen minõségben meghívott fõiskolásként/egyetemistaként, elõadóként, közremûködõként, szolgáltatóként vagy szervezõként egy vagy több alkalommal személyesen is megfordultak a Rákóczi Szövetség legrégibb táborában. De természetesen minden olyan érdeklõdõ számára is, aki talán ennek olvastán dönt úgy, hogy személyesen is szeretné megtapasztalni a tábor hangulatát és a Kárpát-medencei magyar összetartozás érzését Szentendrén, vagy a számos egyéb rendezvény egyikén. 2

4 A tábor története szeptember A Rákóczi Szövetség a hagyományteremtés szándékától vezérelve elsõ alkalommal szervezte meg a határon túli magyar egyetemi és fõiskolai hallgatók találkozóját. Az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében megrendezett elsõ Szentendrei Fõiskolás Táborba 21 felvidéki magyar fõiskolás érkezett, akik a Csehszlovákia különbözõ egyetemein mûködõ magyar ifjúsági klubokat (Brünni Kazinczy Ferenc Ifjúsági Klub, Nyitrai Juhász Gyula Ifjúsági Klub, Pozsonyi József Attila Ifjúsági Klub, Prágai Ady Endre Ifjúsági Klub) és a Kassai Magyar Tannyelvû Ipari Középiskola diákjait képviselték. Az egyhetes táborban a fiatalok jeles magyar közéleti személyiségekkel találkozhattak. Az erdélyi származású Bodor Pál újságíró (Magyar Nemzet) A romániai magyarság helyzete, Pomogáts Béla irodalomtörténész A kisebbségi magyar irodalom helyzete, Czenthe Miklós történész, a Rákóczi Szövetség tisztségviselõje A Rákóczi Szövetség céljai és tevékenysége, Halzl József A Magyar Demokrata Fórum helyzete és célkitûzései, Péter László (Magyar Szocialista Munkáspárt) A magyar nemzetiségi politika céljai és kilátásai, Fényi Tibor Az SZDSZ programja és nemzetiségi politikája, Lengyel László közgazdász-politológus A magyar gazdaság kibontakozásának lehetõségei és politikai feltételei, Nagy Gáspár A Bethlen Alapítvány, Tirts Tamás (Fidesz) A Fidesz célkitûzési, nemzetiségi politikája, Dragon Pál (Független Kisgazdapárt) A Kisgazdapárt története és jövõbeli célkitûzései, Czakó Gábor író A társadalom fejlõdését meghatározó értékek, Molnár Imre történész Keresztény ifjúsági mozgalmak Csehszlovákiában a két világháború között, Kamarás István szociológus A katolikus ifjúsági közösségek helyzete Magyarországon címmel tartott elõadást. A találkozót izgalmas szellemi vetélkedõvel és a szentendrei Ferences Gimnázium diákjainak erdélyi költõk verseibõl összeállított mûsorával gazdagították, a végén pedig Almásy László Attila orgonamûvész adott hangversenyt a városmajori templomban, majd ezt követõen találkoztak a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület tagjaival. A kelet-közép-európai kommunista rendszerek végleges erodálódását, illetõleg az egykori baráti kapcsolatok megszûnését jelezte az a 20 év távlatából teljességgel abszurdnak tûnõ, de akkor valóságot jelentõ mozzanat, miszerint a nyitrai fõiskolások egy csoportját miután az intézmény vezetõi tudomást szereztek a hallgatók részvételérõl a táborban kizárták a fõiskoláról. A retorzió végrehajtását csak az akadályozta meg, hogy novemberben a bársonyos forradalom elsöpörte a csehszlovák kommunista hatalmat. Visszaemlékezésében plasztikusan ábrázolja az akkori események hátterében meghúzódó komor valóságot dr. Somogyi Alfrédné, Varga Laura szeptember 11-én, hétfõn, négyen, tanítóképzõs barátnõk a Juhász Gyula Ifjúsági Klub, azaz a JUGYIK tagjai indultunk Szentendrére, a Barackvirág utcába. Késõbb még két csoporttársnõnk csatlakozott hozzánk. Érdekes módon a brünni magyar diákok (a Kazinczy Ferenc Diákklub tagjai) fogadtak minket. Hamarosan megjöttek a prágaiak, 3

5 az Ady Endre Diákkör (AED), a pozsonyiak, a József Attila Ifjúsági Klub (JAIK) és a városmajoriak is. Az elsõ elõadást Bodor Pál tartotta, majd videóztunk (Egészséges erotika, Szörnyek évadja). A hét folyamán számos más elõadót is meghallgattunk: Pomogáts Béla a határon túli magyar irodalomról, Czenthe Miklós a Rákóczi Szövetségrõl, Halzl József a Magyar Demokrata Fórumról, Fényi Tibor a Szabad Demokraták Szövetségérõl, Lengyel László a magyar gazdaságról, Nagy Gáspár a Bethlen Gábor Alapítványról, Dragon Pál a Kisgazdapártról, Tirts Tamás a Fideszrõl, Molnár Imre a magyar szlovák kapcsolatokról tartott elõadást. A legnagyobb élmény pénteken várt minket a városmajori nagytemplomban meghallgatott orgonahangverseny után. A kistemplomban fiatalokkal találkoztunk és beszélgettünk az Istenrõl, hitrõl. Ez volt az a pillanat, amikor megéreztük a szabadság ízét. Sajnos, nálunk abban az idõben még azt is titkolni kellett, ha templomba ment az ember. Még a legjobb barátnõmmel is csak suttogva beszélgettünk Istenrõl Most már nehéz elképzelni, de ahhoz, hogy édesanyám egyik pedagóguskollégáját elbocsássák az iskolából, elég volt annyi, hogy templomban volt az esküvõje. Otthon nem tudták, hogy hol töltöttem ezeket a napokat, mivel szüleim úgy sejtették, hogy Nyitrán vagyok, és rendesen elkezdtem a fõiskolai tanévet. Mikor hazaértem, utólag már persze elmondtam, hogy hol voltam és milyen élményekben volt részem. Édesapám már akkor jelezte, hogy ha ez kiderül, nem lesz könnyû dolgom a nyitrai fõiskolán. Hétfõn érkeztem meg Nyitrára, ahol már várt egy üzenet: Gál Tibor tanár úr elõtt kell megjelennünk. Mivel csodával határos módon a határõr, hazafelé jövet, nem pecsételte le az útlevelünket, mi úgy gondoltuk, elhiszi majd, hogy csak egy napig tartózkodtunk külföldön. Úgy is kezdtük nála, hogy csak hétfõn voltunk Magyarországon, tankönyveket venni. De ezzel nem elégedett meg, bekérette az útlevelünket, mint valami állami hatóság, sõt késõbb még a szüleinket is behívatta a fõiskolára. Számunkra világos volt, hogy a táborban való jelenlétünk volt az igazi probléma. Amikor Gál tanár úr egy-egy alkalommal vallatott, el is mondta, hogy õ tudja, hogy mi hol voltunk, s ez nem méltó egy pedagógusi pályára készülõ fiatalhoz. Külön-külön hallgatott ki minket, de nem vallottuk be, hogy hol is voltunk. Bár felkínálta a lehetõséget, hogy ha bemártjuk azt, aki kiküldött minket, akkor mi megmenekülhetünk a fõiskoláról való kidobástól. Igen, mert volt valaki, aki tájékoztatott minket arról, hogy lesz ez a diáktábor, és biztatott is arra, hogy részt vegyünk rajta. Ez az ember ma már ki merem jelenteni László Béla tanár úr volt. Már diákként is éreztük, hogy a két megnevezett tanárunk között nem volt felhõtlen a viszony. Eszközökké lettünk egy ideológiai alapokon nyugvó hatalmi viaskodásban. Az idõ László Béla tanár urat igazolta, aki akkor is kiállt magyarságáért, és az elmúlt 20 évben nem fordított köpönyeget, másoktól eltérõen A szeptember közepén kezdõdött meghurcolásunk bõ egy hónapig tartott. Ennek a hihetetlen boszorkányüldözésnek egy emlékezetes pontja volt, amikor fegyelmi bizottság elé citáltak minket, és a fõiskola vezetõi, az elvtársak, mindenképpen vallomást akartak kicsikarni tõlünk. Sokszor szorongattak azzal, hogy bizonyíték van a kezükben arról, hogy mi egy hétig Magyarországon voltunk. Az országos vámhivataltól vagy a belügyminisztériumból megkapták a vámnyilatkozatunkat mondták. Ez lett volna a bizo- 4

6 nyíték. Végül október 25-én, a többiekhez hasonlóan, kaptam egy iratot, hogy mivel nem voltam a fõiskolán szeptember elsõ napjaiban, és távollétemet nem tudtam igazolni, ezért feltételesen kidobnak a tanárképzõ fõiskoláról. A korábbi egy hónap sem volt könnyû, de a következõ három hét igazán nehéz volt. Damoklész kardjaként lebegett fölöttünk a fõiskolai tanulmányaink vége, pedagógusi pályánk szertefoszlása. Majd jött november 17-e, a csehszlovákiai bársonyos forradalom. S az azt következõ napok meghozták az ideológiai fordulatot, és a mi ügyünk politikai felhangját éppen ez igazolja áprilisában vonta vissza a fõiskola a mi feltételes kicsapásunkról szóló határozatot. De már semmi sem volt olyan, mint azelõtt. Még a barátok között is megváltozott a bizalmi viszony, és semmit nem mertünk õszintén megbeszélni úgy, mint korábban. A veszély és a meghurcolás elmúlt. A fõiskolát befejeztem, ma is tanítok. Visszagondolva a 20 évvel ezelõtti eseményekre, a legrosszabb az volt, hogy egy számunkra különleges élményt jelentõ, a szabadság ízét megcsillantó tábor miatt itthon hazudnunk kellett. Védeni és elhallgatni valami olyat, ami jó volt, s amit inkább el kellett volna mondanunk a többieknek is. Istennek útjai és a Tõle való fordulatok valóban kiismerhetetlenek. Egy évvel késõbb, 1990 õszén, ismét ott voltunk Szentendrén. Ekkor már László Béla tanár úrnak, mint dékánhelyettesnek az aláírása volt azon a papíron, amit igazolásként kaptunk tõle, ha netán valaki megint megkérdezné, hogy hol voltunk szeptember elsõ napjaiban. Hát fordult a világ Szentendre nem csak ezt az ideológiai élményt adta nekem, hanem még egy személyes élményt is. A kálváriánk hírét minden szlovákiai magyar diákklub regisztrálta. És 1989 októberében elkezdõdött egy szervezkedés, hogy a nyitrai lányok megmentése érdekében, vagy legalább a velünk való szolidaritás kifejezésére, a prágai, a brünni és a pozsonyi magyar diákok is tesznek majd valamit. Ezt a szervezkedést is elmosták a november 17-i események. Ama bizonyos szervezkedés, majd pedig a forradalom hevében azonban megismerkedtem egy Pozsonyban tanuló diákkal, a JAIK akkori elnökével, aki két évvel késõbb megkérte a kezemet. Így elmondhatom, hogy az 1989-es szentendrei tábornak, s az azt követõ kálváriának (is) köszönhetem majd 20 éves boldog házasságomat és négy szép gyermekemet. A tábort a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület és az Energiagazdálkodási Intézet támogatta szeptember 1 9. A Rákóczi Szövetség második alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre közel 70 erdélyi, felvidéki és kárpátaljai fõiskolás és egyetemista érkezett. A kelet-közép-európai kommunista rendszerek összeomlását követõen a magyarság identitástudata újraértelmezésének, illetõleg határokon átívelõ lelki újraegyesítésének lényegesen kedvezõbb feltételei alakultak ki, s immáron a táborban való részvétel sem vont maga után olyan szankciókat, mint a tavalyi évben. 5

7 A táborban Lengyel László közgazdász-politológus A magyar gazdaság talpra állításának esélyei és feltételei, az együttmûködés lehetõségei a szomszédos országokkal, Bácskai Erzsébet pszichológus Önismeret, társismeret, azonosságtudat, Püspöki Nagy Péter történész Szent István államszervezési elvei, Bolberitz Pál teológus A Magyar Katolikus Egyház legújabb kori története, különös tekintettel a második világháború utáni korszakra, Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt fõtitkára A kereszténydemokrácia helyzete és jövõje Európában és Magyarországon, Für Lajos történész, honvédelmi miniszter Magyarország katonapolitikai koncepciója, Katona Tamás történész, a Külügyminisztérium politikai államtitkára Az es magyar szabadságharc és a nemzetiségek, Käfer István történész Szlovák magyar problémák, Molnár Imre történész Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetébõl, valamint Jeszenszky Géza történész, külügyminiszter Magyarország külpolitikája, különös tekintettel a magyar nemzeti kisebbségek helyzetére címmel tartott elõadást. A kulturális programok keretében Bánffy György színmûvész A magyar nyelv századai címmel irodalmi összeállítást adott elõ. Záró program gyanánt Almásy László Attila orgonahangversenyét élvezhették a fiatalok a városmajori templomban, majd ezt követõen találkoztak a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület tagjaival. A tábort a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület és az Energiagazdálkodási Intézet támogatta szeptember 1 8. A Rákóczi Szövetség harmadik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre 60, felerészben erdélyi, felerészben felvidéki fõiskolás és egyetemista érkezett. A találkozón a Kárpát-medencei, különösen a határokon kívül rekedt s kisebbségi létbe kényszerített magyarság aktuális problémáit taglaló elõadásokat, illetõleg fórumokat tartottak. Ebben az évben elsõ ízben a határon túlról is jöttek elõadók. A Felvidékrõl Duray Miklós A csehszlovák belpolitika aktuális kérdései magyar nézõpontból, Öllös László Nemzetiségi politika Csehszlovákiában és Tóth Károly Kisebbségi politizálás lehetõségei és alternatívái, míg a Délvidékrõl Sinkovics Péter A jugoszláviai válság és annak magyar vonatkozásai címmel tartott elõadást. Hazai vonatkozásban Bod Péter Ákos ipari és kereskedelmi miniszter A magyar ipar szerkezeti átalakításának lehetõségei és problémái, a szomszédos országokkal történõ gazdasági együttmûködés kérdései, Horváth Balázs a határon kívüli magyarok ügyeivel megbízott tárca nélküli miniszter A határon túli magyarság aktuális problémái, Keresztes K. Sándor környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter Magyarország környezetvédelmi politikája, a nemzetközi együttmûködés lehetõségei és problémái, különös tekintettel a szomszédos országokra, Csurka István író, a Magyar Demokrata Fórum alelnöke A diktatúrából a demokráciába történõ átmenet problémái Közép- és Kelet-Európában, Czakó Gábor író A remény, Raffay Ernõ történész, a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára A 20. század magyar történelmének sorsfordító eseményei, Göndöcs László, a Rákóczi Szövetség fõtit- 6

8 kára Az egyén és közösség az önépítkezés szakaszában, Keresztfalvi Péter A keresztény ember társadalmi elkötelezettsége, valamint Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke Az évi csehszlovák népszámlálás magyar szemmel címmel tartott elõadást. A városmajori templomban Almásy László Attila adott orgonahangversenyt, majd ezt követõen a fiatalok találkoztak a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület tagjaival. A tábor utolsó napján pedig Egerbe kirándultak, mely egy kedélyes borkóstolóval zárult. A tábort a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület, az Energiagazdálkodási Intézet és a Fõvárosi Távfûtõmûvek támogatta augusztus 30. szeptember 5. A Rákóczi Szövetség negyedik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre hozzávetõleg 60 erdélyi és felvidéki fõiskolás és egyetemista érkezett. A táborban Lengyel László közgazdász-politológus A magyar gazdaság esélyei és a szomszédos országokkal való együttmûködés perspektívái, Szabó Iván ipari miniszter A gazdasági átalakulás és az új iparpolitika kihívásai, Tölgyessy Péter alkotmányjogász, a Szabad Demokraták Szövetsége elnöke Magyarország a rendszerváltás után ellenzéki szemmel, Németh Zsolt, a Fidesz országgyûlési képviselõje A Fidesz fõ célkitûzései, a szomszédos országokban élõ magyarságra irányuló kisebbségpolitikája, Csorba Béla tanár, költõ, néprajzkutató A vajdasági magyarság helyzete, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége politikai célkitûzései, Surján László népjóléti miniszter A kereszténydemokrácia céljai, helyzete és perspektívái, Szarka László történész Kisebbségpolitika itthon és a szomszédos országokban, Kálmán Attila mûvelõdési és közoktatásügyi államtitkár A magyar közoktatás helyzete, az anyaország feladatai a szomszédos országok magyarsága oktatási igényeinek kielégítésében, Knízner István A budapesti világkiállítás koncepciója és elõkészületi munkái, Raffay Ernõ történész, a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára A magyar román kapcsolatok története napjainkig, Jeszenszky Géza történész, külügyminiszter A magyar külpolitika eddigi eredményei és aktuális feladatai, Pajor-Gyulai Károly mérnök-közgazdász, kormányfõtanácsos Az anyaország közremûködési lehetõségei a szomszédos országok magyarlakta régióinak gazdasági fejlesztésében, végezetül Lipp László római katolikus pap ismertebb nevén László atya A kereszténység mint társadalomszervezõ erõ címmel tartott elõadást. Halzl József elnök és Göndöcs László fõtitkár részvételével egy bemutatkozó fórumot is tartottak, melyen a megjelent diákszervezetek képviselõi ismertették tevékenységüket. A kulturális programok keretében Budapesten megtekintették a Duna Mûvészegyüttes folklór mûsorát. A táborozás végén Almásy László Attila adott orgonahangversenyt a Mátyás templomban, amit a városmajori templomban búcsúest követett, ahol a vendégek a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület tagjaival is találkoztak. Az utolsó napon a Vértesi Erõmû Rt. dunántúli autóbusz-kirándulást szervezett a résztvevõknek. 7

9 1993. szeptember A Rákóczi Szövetség ötödik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre mintegy 60 erdélyi és felvidéki fõiskolás és egyetemista érkezett. A találkozón Hegedûs Lóránt református püspök Új életstílus, Lengyel László közgazdász-politológus A magyar gazdasági helyzet és annak perspektívái, különös tekintettel közép- és kelet-európai kapcsolatainkra, Jeszenszky Géza történész, külügyminiszter A magyar külpolitika idõszerû kérdései, különös tekintettel a szomszédos országokkal való kapcsolatra, Boross Péter belügyminiszter Magyarország belsõ biztonsága, különös tekintettel bizonytalan környezetünkre, Kádár Béla, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere A magyar külkereskedelem idõszerû kérdései, Czakó Gábor író A dolgok rémuralma, Katona Tamás történész, miniszterelnökségi politikai államtitkár Görgey és a tavaszi hadjárat, Orbán Viktor, a Fidesz elnöke A Fidesz politikai célkitûzései, különös tekintettel a magyar nemzeti kisebbség ügyére, Halzl József elnök A Rákóczi Szövetség az ifjúságért, Vígh Károly történész Horthy Miklós történelmi alakja, Molnár Imre történész Magyarságkép jövõkép, Kubasek János Kõrösi Csoma Sándor nyomában a Háromszéktõl a Himalájáig (Zarándokúton Nyugat-Tibet ösvényein), Für Lajos történész, honvédelmi miniszter Magyarország honvédelmi koncepciója, különös tekintettel Közép- és Kelet-Európa bizonytalan helyzetére címmel tartott elõadást. Az elõadók átfogó tájékoztatást adtak a hazai közélet legfontosabb eseményeirõl. A hagyományoknak megfelelõen Almásy László Attila orgonahangversenyét követõen a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület vendégül látta a fiatalokat. Az utolsó napon a Balatonra kirándultak szeptember 4 9. A Rákóczi Szövetség hatodik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre közel 60 erdélyi és felvidéki fõiskolás és egyetemista érkezett. Rövidített idõtartamban jelen volt a Pozsonyi Teológiai Fõiskolán tanuló felvidéki magyar diákok egy csoportja is. A táborban Orbán Viktor, a Fidesz elnöke A Fidesz helyzete és célkitûzései, Lábodi László, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke A kisebbségi kérdés elméleti vonatkozásai, Lengyel László közgazdász-politológus, a Pénzügykutató Rt. vezérigazgatója Gazdasági és politikai helyzet a szociál-liberális koalíció kezdetén, Szarka László történész Szlovák kérdés a párizsi békeszerzõdés elõtt 1919-ben, Tölgyessy Péter, a Szabad Demokraták Szövetsége országgyûlési képviselõje Az évi politikai események mai szemmel, Surján László, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke A kereszténydemokrácia esélyei Közép-Európában, Torgyán József, a Független Kisgazdapárt elnöke A Független Kisgazdapárt kisebbségi politikai programja, különös tekintettel a tervezett alapszerzõdésekre, Németh Géza Szekták a Felvidéken és Erdélyben címmel tartott elõadást. Csoóri Sándor író, költõ, a Magyarok Világszövetségének elnöke és Tabajdi Csaba politikai államtitkár nemzetstratégiai kérdésekben fejtették ki véleményüket. A szlovákiai választási koalíció létrejöttének körülményeit a három felvidéki magyar párt vezetõi: 8

10 Csáky Pál, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom alelnöke, Duka Zólyomi Árpád, az Együttélés Politikai Mozgalom elnöke és A. Nagy László, a Magyar Polgári Párt elnöke ismertették. A hagyományokhoz híven a tábor záró eseménye a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület tagjaival való találkozó volt, amit Almásy László Attila orgonahangversenye követett szeptember 4 9. A Rákóczi Szövetség hetedik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre mintegy 60 erdélyi és felvidéki fõiskolás és egyetemista érkezett. A Halzl József elnök által megnyitott találkozón Lengyel László közgazdász-politológus, a Pénzügykutató Rt. vezérigazgatója Hazánk gazdasági helyzete jelen és jövõ, Péterfi Ferenc közösségfejlesztõ szakértõ Közösségfejlesztés, közösségépítés, civil társadalom, Für Lajos történész, a Magyar Demokrata Fórum elnöke A magyarság 20. századi sorsfordulói, Waszlavik László rockzenész A legjobb zene a magyar, Pálfy G. István újságíró A tömegkommunikáció helyzete Magyarországon, Pécsi L. Dániel A civil kezdeményezések helyzete Közép-Európában, visszhangjuk az Európa Tanácsban, Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Polgári Szövetség, Miklós György Nacionalizmus, Pozsgay Imre volt államminiszter, politológus Szervezõdõ pártszövetségek, Ottlik Károly protokollszakértõ Viselkedéskultúra, Bauer Béla szociológus Ifjúság a lokalitásban elmélet és gyakorlat, Tamás László A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ifjúságpolitikája ifjúságpolitika Romániában, Tabajdi Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal kisebbségi ügyekkel foglalkozó politikai államtitkára Cserbenhagyás vagy érdekvédelem?, Torgyán József, a Független Kisgazdapárt elnöke Nemzeti Szövetség Magyarországon, Szõcs Géza erdélyi költõ, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség korábbi alelnöke Magyarország ben címmel tartott elõadást. A határon túli és magyarországi ifjúsági szervezetek vezetõi ez alkalommal is találkoztak, minek során behatóan megtárgyalták az ifjúságot érintõ aktuális kérdéseket. Almásy László Attila némileg rendhagyó módon nem Budapesten, hanem a szentendrei Péter-Pál templomban adott orgonahangversenyt. Az utolsó napon Szentendre Visegrád Esztergom útvonalon autóbusz-kiránduláson vettek részt szeptember 1 7. A Rákóczi Szövetség nyolcadik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre 80 határon túli diák érkezett. A találkozón Dobozi György, az Energiagazdálkodási Rt. vezérigazgatója energetikai kérdésekrõl beszélt, majd Szabó Iván, a Magyar Demokrata Néppárt elnöke Kormány a mérlegen félidõben, Stumpf István politológus Magyarország belpolitikai helyzete politológus szemmel; a választói magatartás várható tendenciái 1998-ig, Solymosi László- 9

11 né Partnerség a civil szférában, Lengyel László közgazdász-politológus Látszik-e az alagút vége?, Bagi Gábor történész-muzeológus A magyar külpolitika értékelése, Szász Jenõ, Székelyudvarhely polgármestere Az út rögösségérõl, mely a szentendrei táborból a székelyudvarhelyi polgármesteri székbe vezet, Bauer Béla szociológus Gondolatok az Igazi Mao címû film margójára, Franka Tibor újságíró A magyar sajtó helyzete, Mohay Tamás néprajztudós Magyarság és Mária-tisztelet A csíksomlyói búcsú képekben; Tabajdi Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal kisebbségi ügyekkel foglalkozó államtitkára Belpolitikai vihar a román magyar alapszerzõdés körül helyzetkép a parlament ülése után, Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt frakciójának helyettes vezetõje Kereszténydemokrácia és nemzet, Sunyovszky Szilvia színmûvész Hivatástudat és értékrend, Fekete György belsõépítész, volt helyettes államtitkár A Magyar Örökség (Díj), Molnár Imre történész Küldetéstudat ezer év magyar szentjeinek életében, Jeszenszky Géza történész, volt külügyminiszter A román magyar alapszerzõdés és annak nemzetközi megítélése, Pusztaszeri László történész A magyarság eredete és a honfoglalás, végezetül Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Van alternatíva? címmel tartott elõadást. A programot a Szentendrei Skanzen megtekintését is magába foglaló kirándulások, továbbá éjjeli filmvetítések tették színesebbé, melyek során a vizuális kultúra iránt fogékony fiatalok több neves magyar filmrendezõ, így Sára Sándor Feldobott kõ, Bódy Gábor Psyché, Gothár Péter Megáll az idõ, valamint Márton István Budapest Orfeum címû alkotását tekinthették meg. Szeptember 3-án együtt nézték meg a román magyar alapszerzõdés elfogadása miatt összehívott rendkívüli parlamenti ülésrõl sugárzott televíziós közvetítést. Némileg rendhagyó módon a budapesti Wekerle-telepi Szent József kórus adott koncertet a szentendrei Péter-Pál templomban augusztus 31. szeptember 5. A Rákóczi Szövetség kilencedik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre több mint 50 határon túli diák érkezett. A tábor programjának ebben az évben is kiemelkedõ eseménye volt a meghívott parlamenti pártok képviselõinek elõadása. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Magyar polgárok határon innen és túl A Fidesz-MPP külpolitikai elképzelései, Lezsák Sándor, a Magyar Demokrata Fórum elnöke 7 milliós ország lesz Magyarország? Az MDF népesedéspolitikai elképzelései, Szabó Iván, a Magyar Demokrata Néppárt elnöke Ígérgetés vagy felelõs politizálás Mit tervez az MDNP egy korszerû Magyarország megteremtéséért, Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke Ifjúság és kereszténydemokrácia, Lányi Zsolt, a Független Kisgazdapárt országgyûlési képviselõje Az FKGP stratégiája a határon túli magyarság kérdésében, míg a Magyar Szocialista Párt képviseletében Ring Éva, a Határon Túli Magyarok Hivatala közigazgatási fõtanácsosa Az új arcú magyarok szellemi öröksége címmel tartott elõadást. A Szabad Demokraták Szövetségét Horn Gábor országos ügyvivõ képviselte. 10

12 A pártok vezetõ tisztségviselõi mellett értékes szakelõadások is elhangzottak. A tábor immáron hagyományos vendége, Lengyel László közgazdász-politológus, a Pénzügykutató Rt. vezérigazgatója Mozgástér vagy kényszerpálya címû elõadásában a gazdasági kibontakozás esélyeit vizsgálta, s ezen belül azt elemezte, hogy a magyarországi gazdasági fejlõdés milyen lehetõségeket nyújt a határon túli magyar fiatalok érvényesülésére. Kaltenbach Jenõ ombudsman A nemzeti és etnikai kisebbségek jogvédelme Az országgyûlési biztos szerepe napjaink Magyarországán címû elõadásában a nemzeti kisebbségekkel foglalkozó s Közép-Európában egyedülálló ombudsmani intézmény funkcióját ismertette. Kulcsár Szabó Ernõné, a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium munkatársa A határon túli magyarság magyarországi oktatásfinanszírozási lehetõségei címû elõadásában a határon túli magyar fiatalok anyaországi továbbtanulási kilátásairól adott áttekintést. Lázár Ervin író a szülõföld szeretetérõl tartott személyes hangvételû elõadást. A Rákóczi Szövetség vezetõi találkoztak a magyar ifjúsági szervezetek vezetõivel, s ennek során megbeszélték az együttmûködés további lehetõségeit. Minden este gazdag kulturális programválaszték biztosította a kikapcsolódást. Horián Viktor, a Pozsonyi Színmûvészeti Fõiskola növendéke színi elõadásában Eugene Ionescu Meghalt a király címû darabját nézték meg. A Bendõ együttes népzenei mûsorral, míg a KOR-ZÁR együttes megzenésített versekkel lépett fel. Fábry Sándor humorista önálló estet adott. A tábor hagyományos befejezéseként Almásy László Attila orgonamûvész városmajori templomban adott hangversenye, majd a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület által rendezett fogadás szolgált augusztus 29. szeptember 5. A Rákóczi Szövetség tizedik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre 70 határon túli diák érkezett. A jubileumi tábort annak fõvédnöke, Habsburg György nagykövet nyitotta meg. A pártok vezetõ személyeivel való találkozás során Németh Zsolt, a Külügyminisztérium politikai államtitkára, a Fidesz külpolitikai szaktekintélye, Lezsák Sándor, a Magyar Demokrata Fórum elnöke, Csurka István, a Magyar Igazság és Élet Pártja elnöke, Bánk Attila és Horváth Béla, a Független Kisgazdapárt országgyûlési képviselõi, Szent-Iványi István, a Szabad Demokraták Szövetsége és Tabajdi Csaba, a Magyar Szocialista Párt külpolitikai szakértõje fejtette ki véleményét aktuálpolitikai, a határon túli ifjúságot fokozottan érdeklõ és érintõ kérdésekben. A szomszédos országok (Jugoszlávia, Románia, Szlovákia) bemutatását követõen adódott lehetõség a határon túli magyar politikai pártok, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja (A. Nagy László és Csáky Pál) képviselõivel való beszélgetésre. A politikai jellegû témák mellett komoly hangsúlyt helyeztek a gazdasági és energetikai problémákra is. Lengyel László közgazdász-politológus, a Pénzügykutató Rt. vezérigazgatója Gazdasági és politikai alternatívák, Zarándy Pál, az ETV Erõterv Rt. igazgatója Közép-Kelet-Európa energetikai rendszerének átalakulása, Heil Péter, a Miniszter- 11

13 elnöki Hivatal fõosztályvezetõje A Phare-program Közép-Kelet-Európában címmel tartott elõadást. Mindamellett Befektetõi szemmel a régióban címmel olyan meghívottakkal szerveztek kerekasztal-beszélgetést, akiknek cégei a szomszédos országokban jelentõs befektetések felett diszponálnak (Akzo-Nobel, Külkereskedelmi Bank, MOL, Pannonplast). A Rákóczi Szövetség vezetõi külön konzultációt is folytattak az egyes régiókból idelátogató diákcsoportokkal. A kötetlen programok tekintetében több vetélkedõ mellett a fiatalok egy roppant izgalmas fociológiai beszélgetést is folytathattak Kun Ferenczcel, a Rákóczi Szövetség alelnökével és Bene Ferenccel, a 60-as és 70-es évek legendás válogatott labdarúgójával. Számos nívós kulturális esemény emelte a tábor színvonalát, így a Pannónia Klezmer, a Greenfields, a Bendõ és a NonSens koncertje, szlovákiai magyar költõk megzenésített versei a KOR-ZÁR elõadásában, Fellner Gréti önálló estje, valamint Kovács Botond orgonahangversenye augusztus 29. szeptember 5. A Rákóczi Szövetség tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre 50 határon túli diák érkezett. A magyarság túlélési esélyei az évezredfordulón elnevezéssel meghirdetett táborban a nemzet jövõjét alapvetõen befolyásoló kérdéseket mint a demográfia, a globalizáció, a határon túli magyarság helyzete vették vizsgálat alá. Ezek több szempontú megközelítése, átfogó értelmezése érdekében Jelenits István piarista szerzetes A katolicizmus szerepe az ezredfordulón, Tõkéczki László történész Értékek és eszmék a fogyasztói társadalomban, Vértes András közgazdász A globalizáció hatása a magyar gazdaságra, Szörényi Szabolcs A számítógép a 21. században, Réz András esztéta Az ördög évszázada, Hidy Péter szociológus A magyar kultúra elterjesztésének eszközei a 21. században címmel tartott elõadást. A tradíciókhoz híven számos jeles közéleti szereplõ is ellátogatott a táborba, így Németh Zsolt, a Külügyminisztérium politikai államtitkára, Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Duray Miklós, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja tiszteletbeli elnöke, akik a határon túli magyarság szempontjából vizsgálták a túlélés esélyeit. Chikán Attila gazdasági miniszter ezúttal nem (csak) politikusi minõségben, hanem közgazdász professzorként tartott elõadást, majd folytatott beszélgetést a diákokkal. A rendkívül hasznos információkat nyújtó pályázatírási és szervezetfejlesztési tréningek mellett több kulturális rendezvény, így a KOR-ZÁR és a NonSens koncertje színesítette a programot. Szeptember 3-án az egyetemisták és fõiskolások Kõszegre utaztak, ahol csatlakoztak az Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament és a Kor-Határ Alapítvány által Fesztivál a határon címmel megszervezett nagyszabású ifjúsági találkozóhoz, amelyen mintegy 800 magyarországi fiatal társaságában vehettek részt a sokszínû programsorozaton. 12

14 2000. augusztus 28. szeptember 5. A Rákóczi Szövetség tizenkettedik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre mintegy 70 határon túli diák érkezett. Az Orient Expressz címet viselõ tábor programja a Millennium évében rendkívül összetett volt. A határon túli magyar politikai pártok vezetõi közül Csáky Pállal, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettesével, Kasza Józseffel, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével és Kovács Miklóssal, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökével folytathattak az aktuális problémákat számba vevõ beszélgetést. Szakmai történelmi, filozófiai, esztétikai és etikai vonatkozásban Keresztes Lajos történész Európai potyautasok a magyarok mint hívatlan vendégek a politikai Európában, Molnár Gusztáv Geopolitikai törésvonalak a Kárpát-medencében, Kömlõdi Ferenc médiafilozófus Az intelligens média felé, Réz András esztéta Kultúrpláza plázakultúra és Móra Veronika Génmanipuláció címmel tartott elõadást. Az országbemutató sorozat keretében Mehmet Basaran, a Köprü Híd fõszerkesztõje Az Oszmán Birodalom után, Attatürk és a modern Törökország, Csíkhelyi Lenke történész A bolgár ortodoxia, Sárdi Károly kül- és biztonságpolitikai szakértõ Ausztria 20. százada, Takács Ferenc A német gazda(g)ság, Olasz György A francia nemzetfelfogás, Tóth István Zoltán, az Országimázs Központ fõosztályvezetõje Magyarország új arca címmel tartott elõadást, valamint egy szerb táncházat és egy õsmagyar kultúrát ismertetõ elõadást is rendeztek. Külön színt képviselt Kun Ferencz és Bánki Dodó Fociológia, Ekler Dezsõ és Vadász György építészmérnökök Botránykõ?!, Nemere István író A 21. század története és Szendrõ Szabolcs A Börzsönytõl a Himalájáig címmel meghirdetett beszélgetése. A Szülõföld ösztöndíjról Csete Örs, az Apáczai Közalapítvány irodaigazgatója, Ríz Ádám, az Oktatási Minisztérium fõosztályvezetõje és Szabó Zoltán, a Selye János Szakkollégium ügyvezetõje tartott ismertetést. A kétségkívül hasznos információkat adó pályázatírási tréningek mellett minden este változatos kulturális mûsor a Bananas, a KOR-ZÁR és a NonSens koncertje, Szûcs Enikõ performance mûsora, Homorodi Cili és Kerekesi Éva sztepp bemutatója egészítette ki az ismeretterjesztõ, gondolatébresztõ elõadásokat augusztus 28. szeptember 2. A Rákóczi Szövetség tizenharmadik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjében, melyre 55 határon túli diák érkezett. A Lélekbulvár elnevezésû tábor programjának centrumában egy mindig aktuális téma: az ember, s azon belül is az emberi lélek állt. A lélek rejtelmeinek feltárásához különösen korunk kihívásaihoz, vagyis az egyre gyorsuló világhoz való alkalmazkodás és az exponenciálisan növekvõ információáradat következményeihez több tudományág, különösen az orvostudomány, a pszichológia, a néprajztudomány és az esztétika mód- 13

15 szerével közelítettek. E témakörben Léder Rózsa szakpszichológus A magyar lelkiállapot a fiatalok körében, Szili Ilona szakpszichológus Egész-ség, lelki és testi problémák összefüggései az orvostudomány szemszögébõl, Erõss László pszichológus Szcientológia vallás vagy üzletelés a lélekkel?, Huncsik Péter pszichológus A pszichodráma lehetõségei az interetnikus konfliktusok megoldásában, Andrásfalvy Bertalan néprajztudós A hagyományos magyar népi mûveltség értékei (A lélek ápolása a magyar nép hagyományos kultúrájában), Szabó Ottó festõmûvész Lélek és mûvészet, Czakó Gábor író Bûn az élet?, Szarka Miklós misszióvezetõ Vallásos-e és hogyan vallásos a mai ember? és Réz András esztéta Új evolúció címmel tartott elõadást. A lélektani természetû elõadások mellett a határon túli ifjúságot különösen érdeklõ státusztörvény ügyével, valamint a határon túli felsõoktatás ügyével is foglalkoztak. A státusztörvény végrehajtása és nemzetközi háttere címû fórumon Eiselt György, a Belügyminisztérium informatikai és távközlési helyettes államtitkára, Jakab András, a Határon Túli Magyarok Hivatala elnöki fõtanácsadója és Halzl József elnök fejtette ki véleményét. Ehhez kapcsolódóan Dobos Ferenc, a Balázs Ferenc Intézet kutatási igazgatója Melyik felén kenjük meg a vajas kenyeret? (A státusztörvény hatása a határon túli magyarok közéleti értékrendjére) címmel tartott elõadást. A határon túli magyar intézményfejlesztési elképelések címû elõadás keretében Zsigmond Barna, az Oktatási Minisztérium Nemzetközi és Határon Túli Felsõoktatási Fejlesztési Programiroda igazgatója és Ulicsák Szilárd, a Határon Túli Magyarok Hivatala irodavezetõje ismertették a kormányzati koncepciót. A fiatalok az elõadások mellett egy egész napot felölelõ önismereti és kommunikációs tréningsorozaton, valamint egy visegrádi kirándulással egybekötött vetélkedõn vettek részt, mely utóbbin különbözõ, játékos formában feladott készség- és képességfejlesztõ gyakorlatot kellett megoldaniuk. Az esti kulturális programok tekintetében a felvidéki KOR-ZÁR együttes verseket megzenésítõ és a Sándor Kvartett komolyzenei koncertje említendõ meg augusztus A Rákóczi Szövetség tizennegyedik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort, ezúttal mivel az Energiagazdálkodási Intézet üdülõjének privatizációja elõrehaladott állapotba jutott rendhagyó módon Budapesten, a Római-parti Kempingben. A táborba mintegy 70 határon túli diák érkezett. A tábor programjának tengelyében egyfelõl az új kormányzat elképzeléseinek, illetve a határon túli magyarság törekvéseinek megismerése, másfelõl az aktuális gazdasági, gazdaságpolitikai kérdések megvitatása állt. Szalay Gábor, a Gazdasági Minisztérium politikai államtitkára a Széchényi-tervrõl, annak jövõjérõl, az új kormány ezzel, illetõleg a szomszédos országok magyarságát érintõ célkitûzéseivel kapcsolatos elképzeléseirõl, valamint a regionális gazdasági együttmûködés lehetõségeirõl, Hernádi Zsolt, a MOL elnöke a társaság Kárpát-medencei célkitûzéseirõl, hosszú távú terveirõl, míg Betegh Sándor, a Danubius Hotel vezérigazgatója saját cégének példáján keresztül a Kárpát-medencei léptékben zajló magyar beruházásokról és ezek gazdaságföldrajzi következményeirõl tartott elõadást. 14

16 A határon túli magyarság vonatkozásában Milován Sándor, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke kárpátaljai helyzetelemzést adott, míg Hamberger Judit, a Teleki László Alapítvány munkatársa a felvidéki magyarság helyzetét ismertette a népszámlálás után, különös tekintettel a szlovák magyar viszony alakulására. Aktuális társadalmi kérdéseket illetõen Kucsera Tamás bemutatta a határon túli ifjúsági szervezetek Magyar Ifjúsági Konferenciában betöltött szerepét, amit szakmai vita követett. Potápi Árpád országgyûlési képviselõ, a Székely Szövetség elnöke a Magyarországon mûködõ civil szervezetek általános ismertetését követõen vázolta szervezetének ténykedését. Halzl József elnök a Rákóczi Szövetség célkitûzéseirõl, ezek megvalósításáról szólt. Koltay Gábor filmrendezõ a média, a televíziózás mai magyar közéletben játszott szerepérõl tartott elõadást. A fiatalok az összetartás-tudatot és a csapatszellemet erõsítõ játékos vetélkedõ mellett Benkõ Szabolcs és a Sándor Kvartett komolyzenei hangversenyét, a Los Bastrados együttes közismert slágereket felvonultató koncertjét hallgatták meg augusztus A Rákóczi Szövetség tizenötödik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort, mely visszatért Szentendrére. A Pap-szigeti Kempingbe 80 határon túli diák érkezett. A tábor tematikája a politika közélet, gazdaság, média és sport rendezõelve mentén formálódott ki, minek során az aktuális kül- és belpolitikai eseményeket, a távközlési piac jövõbeni alakulását, a közszolgálati híradás állapotát, magyar vállalatok Kárpát-medencei befektetéseit és a sport fontosságát vették górcsõ alá. A politika közélet témakörben Szili Katalin, az Országgyûlés elnöke a rendezvény nyitóelõadásában a parlament Kárpát-medencei magyarság érdekében kifejtett tevékenységét foglalta össze, melyben az Európai Unióhoz történõ csatlakozás után esedékes nemzeti vízum kérdésének pozitív megoldását és a kettõs állampolgárság rendezését említette meg. Benyhe István, a Duna TV kommunikációs igazgatója Magyarország szomszédos országokhoz fûzõdõ külpolitikai viszonyait fejtegette, mellyel kapcsolatban legfontosabb kérdésként az merült fel, hogy milyen politikai stratégia alkalmazásával lehet biztosítani a szomszédos országokban élõ magyarság megmaradását, és ezzel együtt megoldást találni nehéz helyzetére. Csáky Pál szlovák miniszterelnök-helyettes a Magyar Koalíció Pártjának a Szlovák Köztársaság kormányában betöltött szerepét elemezte. A státusztörvény oktatási programjának felvidéki vonatkozású reformjairól Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára aki a kormányzat határon túli magyarsággal kapcsolatos politikáját is összefoglalta és Duka Zólyomi Árpád, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának elnökhelyettese fejtette ki véleményét. Az Európai Unióhoz való csatlakozás után a szomszédos országokba szóló vízumkényszer lehetõségérõl pedig Németh Zsolttal, az Országgyûlés Külügyi Bizottságának elnökével aki kitért a kettõs állampolgárság kérdéseire is és Kovács Miklóssal, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökével aki egyúttal a kárpátaljai magyarság helyzetérõl is átfogó képet adott folytattak a résztvevõk beszélgetést. Kõnig Sándor, az Apáczai Közalapítvány elnöke a határon túli magyar oktatásügy támogatását végzõ közalapítvány tevékeny- 15

17 ségérõl adott tájékoztatást. Bacsó Nándor ügyvezetõ igazgató a Héra Alapítvány, míg Halzl József elnök a Rákóczi Szövetség munkáját mutatta be. A gazdaság témakörében a korábbi évek hagyományait követve a szomszédos országokkal folytatandó gazdasági együttmûködésben érdekelt cégek képviselõi ismertették eredményeiket, terveiket. A magyar gazdaság helyzetét, irányát Varga Mihály volt pénzügyminiszter, az Országgyûlés Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának elnöke értékelte. Magyar nagyvállalatok a határon túl címmel Bogsch Erikkel, a Richter Gedeon vezérigazgatójával, Kapolyi Lászlóval, a System Consulting elnökével és Hantosné Honi Judittal, az OTP Bank fõosztályvezetõjével folytattak kerekasztal-beszélgetést. A távközlési piac kilátásairól Doros Béla, a Matáv igazgatója és Szalay-Bobrovniczky Kristóf, az Euroweb vezérigazgatója adott prognózist. A közszolgálati híradással és tájékoztatással, illetõleg a magyarországi médiahelyzettel kapcsolatban Kondor Katalin, a Magyar Rádió elnöke, Pekár István, a Duna TV elnöke és Rákay Philip, a HÍR TV mûsorvezetõje mûhelytitkokat is megosztva adott átfogó képet. Bayer Zsolt újságíróval kötetlen jellegû beszélgetést folytattak. A Kárpát-medencei magyar sport helyzetérõl Gergely András világbajnok vízilabdázóval és Orosz Csaba olimpikon kenussal folytathattak beszélgetést, akik mindketten felvidéki származásúak lévén nem csak a sportsikerek okozta eufóriáról, hanem a kisebbségi lét árnyoldalairól is hiteles képet festettek. A gazdag szakmai programot sokrétû kulturális program egészítette ki, melynek keretében Almásy László Attila adott orgonahangversenyt a szentendrei Péter-Pál templomban, valamint megtekintették Rudolf Péter és Kapitány Iván Üvegtigris címû filmvígjátékát. Noha a délszláv polgárháborút egy magyar önkéntes szemével bemutató Chico címû film vetítése technikai vis maior miatt elmaradt, a film fõszereplõjével, Eduardo Rózsa Floressel hosszú beszélgetést folytattak, aki érzékelhetõ közelségbe hozta a film legapróbb részleteit is. Az utolsó este a Lean Dubh együttes lépett fel. A táborban a Rákóczi Szövetség, valamint a határon túli egyetemi ifjúságot képviselõ szervezetek (Erdélybõl az Országos Magyar Diákszövetség, Felvidékrõl a Diákhálózat, Kárpátaljáról a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete, Vajdaságból a Vajdasági Magyar Diákszövetség,) vezetõi megbeszélést folytattak az együttmûködés helyzetérõl és aktuális politikai kérdésekrõl. A négy érintett diákszervezet közös állásfoglalásban mondott köszönetet a tábor megszervezéséért, és reményüket fejezték ki a tekintetben, hogy a kedvezménytörvény módosítása után az érintett családok közvetlenül kapják meg a törvény alapján nekik járó oktatás-nevelési támogatást. Hangsúlyozták annak szükségességét, hogy újrainduljon az Apáczai Közalapítvány által kezdeményezett, de idõközben megfeneklett ösztöndíj-program a határon túli magyar fõiskolások részére. 16

18 Állásfoglalás Az idén XV. alkalommal szervezte meg a Rákóczi Szövetség az immár hagyománnyal rendelkezõ Kárpátok Fõiskolás Tábort Szentendrén, ahol részt vettek a Kárpát-medencei magyar ifjúság képviselõi. A rendezvényen a már megszokott színvonalas programokon vehettek részt a határon túli magyar fiatalok, ahol megjelentek a magyar közélet meghatározó személyiségei. Annak ellenére, hogy az idén a tábor elõször nem részesült állami támogatásban, örömmel tapasztaljuk, hogy a Rákóczi Szövetség mégis tudta biztosítani a már megszokott színvonalat és létszámot. Olyan cégek vezetõi is részt vettek és tartottak elõadást, amelyek jelentõs szerepet játszanak a szomszédos országok gazdasági életében. A programok szakmailag kimerítõek voltak, melyek során megvitatásra kerültek a határon túli magyarságot érintõ aktuális politikai kérdések, úgymint a státusztörvény, vízumkényszer, kettõs állampolgárság. Örömmel vettük tudomásul, hogy a kedvezménytörvény módosításával lehetõvé válik, hogy oktatási-nevelési támogatásban részesüljenek az egy iskolaköteles gyermeket nevelõ családok is. Feltétlenül szükségesnek tartjuk viszont, hogy e támogatásban közvetlenül részesüljenek az érintett családok. Reményünket fejezzük ki, hogy a magyar kormány megtalálja annak módját, hogy hosszú távú, több belépésre jogosító és ingyenes vízumot tud biztosítani a határon túli magyarok számára, felhasználva a Lengyelország és Ukrajna között született megállapodás tapasztalatait. A szakmai programok keretén belül tartalmas eszmecserére került sor a tábor elõadói és résztvevõi között a kettõs állampolgárság kérdéseirõl, és ama vélemény fogalmazódott meg, hogy azon szomszédos országokban, ahol ezt az adott ország kormánya támogatja és a magyar közösség is igényli, meg kell találni a kettõs állampolgárság intézménye megvalósításának módját. Úgy gondoljuk, a kérdés gyakorlati megoldása nem okoz tömeges bevándorlást, és nem gyakorol jelentõsebb befolyást a magyar gazdaságra. Örülünk, hogy az Apáczai Közalapítvány kibõvült anyagi kerettel rendelkezik, azonban nehezményezzük, hogy e keret fõként a szakoktatás támogatására szûkült le, továbbá kifogásoljuk, hogy a korábbi ösztöndíj-program megfeneklett. A tábor megerõsítette bennünk a tudatot, hogy az ifjúságnak kulcsszerepet kell vállalnia a határon túli magyarság megmaradásában és gyarapodásában. Reméljük, a Rákóczi Szövetség hagyományaihoz hûen a jövõ évben is megszervezi a Kárpátmedencei ifjúság számára ezen találkozót, ezáltal is hozzájárulva a nemzeti összetartozás-tudatunk erõsítéséhez. Szentendre, augusztus 28. Szakszon Norbert elnök, Diákhálózat (Felvidék) Enyedi Lajos elnök, Országos Magyar Diákszövetség (Erdély) Sarok Norbert elnök, Vajdasági Magyar Diákszövetség (Vajdaság) Mester András elnök, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (Kárpátalja) szeptember 1 5. A Rákóczi Szövetség tizenhatodik alkalommal rendezte meg a Szentendrei Fõiskolás Tábort, immáron a Pap-szigeti Kempingben, melyre 80 határon túli diák érkezett. A tábor tematikáját Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozása határozta meg, minek következtében a Kárpát-medencei magyarság politikai, gazdasági, kulturális hely- 17

19 zetét és mentális állapotát kívánták elemezni az új kihívásokat rejtõ helyzetben. A jeles közéleti személyiségek és szakemberek által tartott elõadások politikai, gazdasági és kulturális tárgycsoportba voltak sorolhatók. A bel- és külpolitikai tárgyú elõadások tekintetében Németh Zsolt, az Országgyûlés Külügyi Bizottságának elnöke az Európai Unióban érvényesítendõ magyar nemzetstratégiáról fejtette ki nézeteit. Baráth Etele, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára az uniós támogatási formákról és e források lehívásának lehetõségeirõl adott ismertetést. Csepeli György, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára az informatika hihetetlen felértékelõdésérõl, az Internet és mobilkommunikáció robbanásszerû fejlõdésérõl, a Kárpát-medencei digitális honfoglalásról fejtette ki véleményét. A határon túli magyarság perspektíváját a csatlakozás kapcsán Bauer Edit, a felvidéki Magyar Koalíció Pártjának európai parlamenti képviselõje és Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke elemezte. A gazdasági jellegû kérdéseket illetõen Tolnay Lajos, a Magyar Alumínium Rt. elnöke, Mártha Imre, a Magyar Villamos Mûvek Rt. kereskedelmi igazgatója, valamint Galácz Ábel, a MOL Rt. Elnöki Titkárságának vezetõje tartott elõadást a Kárpát-medencei magyar befektetésekrõl. Ezen elõadások keretében megvitatták a határon túli hallgatók nagyvállalatoknál végezhetõ szakmai gyakorlatának eshetõségét is. Szintén ehhez a területhez kapcsolódott Both János, az Új Kézfogás Közalapítvány titkárának a határon túli vállalkozásfejlesztésrõl nyújtott tájékoztatása. A kulturális szegmensben Klaus Weigelt, a Konrád Adenauer Alapítvány elnöke a kereszténység jelentõségérõl, Európa formálódásában betöltött szerepérõl, Czakó Gábor író pedig a magyar nyelv és európai kultúra összefüggéseirõl tartott elõadást. A szakmai elõadásokat kulturális programok egészítették ki. A tábor elsõ estéjén a korábbi évekhez hasonlóan a Benkõ kvartett adott kamarakoncertet. Megtekintették Koltay Gábor Trianon melyet követõen alkalom adódott a rendezõvel való kötetlen társalgásra és Fekete Ibolya Chico címû filmjét. A szabadidõs programok vonatkozásában több, egymás megismerését szolgáló vetélkedõt szerveztek. Osztatlan sikert aratott a Kavalkád táncegyüttes tábort záró népi táncháza. A rendezvény záróaktusát a Halzl József elnök által moderált s Barthel-Rúzsa Zsolt, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke részvételével megszervezett ifjúsági kerekasztal-beszélgetés képezte, amelyen az ifjúsági szervezetek civil társadalomban betöltött szerepének és lehetõségeinek megvitatását követõen a határon túli magyar diákszervezetek közös zárónyilatkozatot fogadtak el, melyhez felkérték a jelen nem lévõ határon túli ifjúsági szervezetek csatlakozását is. 18

20 Zárónyilatkozat XVI. Kárpát-medencei Nyári Fõiskolás Tábor A Rákóczi Szövetség immáron tizenhatodik éve rendezte meg Kárpát-medencei Fõiskolás Táborát Szentendrén, mely a Magyar Ifjúsági Konferencia mellett szinte az egyetlen fórumot jelenti a határon túli fiatalok és szervezeteik találkozására. Alulírottak, az általunk képviselt ifjúsági szervezetek nevében, kihasználva az együttgondolkodás lehetõségét és a határon túli fiatalok helyzetét elemezve, a következõ nyilatkozatot fogadjuk el: 1. A határon túli ifjúsági szervezetek fontosnak tartják kihangsúlyozni, hogy a mindenkori magyar kormány nagy felelõsséget visel a határon túli magyarság iránt. Szeretnénk felhívni a frissen megalakuló magyar kormány figyelmét, hogy az elmúlt években stagnált, sõt egyes területeken csökkent a határon túli célokra fordítható vagy a határon túli magyarsággal foglalkozó szervezetek által igénybe vehetõ állami források mértéke. Mivel ez a folyamat a nemzet egésze és így a Magyar Köztársaság szempontjából káros, a kormányt fokozott felelõsség terheli eme folyamat megállításában. Felszólítjuk ezért a magyar kormányt, hogy emelje a határon túli célokra fordítható források összegét, biztosítva azon pályázati lehetõségek kibõvítését, melyek közvetlenül ilyen célokat szolgálnak. 2. A fõiskolás tábor során fokozatosan érlelõdött meg az a gondolat, hogy elengedhetetlen a magyar nemzeti stratégia megalkotása, mely választ adna olyan fontos kérdésekre, mint a magyarság tragikus demográfiai mutatói, a csökkenõ gyereklétszám, a családalapítási kedv apadása. Ezek a folyamatok a határon túli régiókban folyamatos asszimilációval párosodnak. Felkérjük ezért a magyar országgyûlés pártjait, hogy kezdeményezzék egy magyar nemzeti stratégia kidolgozását, melynek munkálataiba bekapcsolódnának a magyarországi és határon túli civil szervezetek is. Felkérjük továbbá õket, hogy segítsék elõ ezt megfelelõ finanszírozási programok kidolgozásával is. 3. Nagy jelentõségû ügynek tartjuk a határon túli magyar oktatásügy szempontjából az oktatási-nevelési támogatás bevezetését, mely reményeink szerint nagy szerepet fog játszani a határon túli oktatásügy vonzóképességének növelésében, és így alkalmas lehet az asszimilációs folyamat megállítására. Fontosnak tartjuk, hogy az oktatási támogatás képes legyen közvetlenül a szülõket megszólítani, így általában javasoljuk ismerve az egyes régiók eltérõ helyzetét, hogy az oktatási támogatás a családokhoz közvetlen módon jusson el. 4. Üdvözöljük az elmúlt idõszak pozitív fejleményeit, így a felvidéki magyar nyelvû oktatásban beállt alapvetõ változásokat, a révkomáromi magyar nyelvû egyetem létrejöttét, az önálló nyitrai nemzetiségi kar megalapítását és az érsekújvári független, magyar tannyelvû gimnázium megalakulását. Fontosnak tartjuk azonban felhívni a közvélemény figyelmét a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Fõiskola körüli problémákra. Szervezeteink a fõiskola jelenlegi státuszának és függetlenségének megõrzése mellett állnak, és szolidaritásukat fejezik ki az e célból szervezett szeptember 8-i tüntetéssel. 5. Szervezeteink kötelességüknek érzik felhívni a figyelmet a Vajdaságban eluralkodó, az ottani magyarságot sújtó erõszakra, amellyel a magyarságot szülõföldjük elhagyására akarják kényszeríteni. Felszólítjuk a magyar politikai döntéshozókat, hogy felhasználva a nemzetközi fórumokat is fokozott aktivitással cselekedjenek a magyarokat, különösen a fiatalságot folyamatosan érõ erõszak megszüntetése érdekében. Szentendre, szeptember 4. Aláírók: Diákhálózat (Felvidék); Magyar Ifjúsági Közösség (Felvidék); Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (Kárpátalja); Országos Magyar Diákszövetség (Erdély); Magyar Ifjúsági Tanács (Erdély); Vajdasági Magyar Diákszövetség (Vajdaság) A tábort a Konrad Adenauer Alapítvány és a Hírközlési és Informatikai Minisztérium támogatta. 19

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága április 23-i ülésének beszámolója Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Média... 8 Nincs hírértéke a határon

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Magyar nemzetpolitika... 6 A Máért Oktatási és kulturális szakbizottság ülése Ülésezett a Máért Gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága

Részletesebben

A KISEBBSÉGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSÁNAK POLITIKÁJA

A KISEBBSÉGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSÁNAK POLITIKÁJA Bárdi Nándor, Misovicz Tibor A KISEBBSÉGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSÁNAK POLITIKÁJA A jelen tanulmány célja a határon túli magyarok támogatására vonatkozó tapasztalatok öszszegezése, a célok és a feladatok

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája 1918 1938

Részletesebben

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER NEGYEDIK ÉVFOLYAM -1993.2.

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER NEGYEDIK ÉVFOLYAM -1993.2. AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER NEGYEDIK ÉVFOLYAM -1993.2. ANTALL JÓZSEF A KÖZÉP-EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL CSERES TIBOR, DOBAI PÉTER, KUKORELLY ENDRE ÍRÁSA PÁRIZSBÓL KÖZÉP-EURÓPÁRÓL

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 19. 3.

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 19. 3. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Oldal Előszó. 2 1. Nyugat-Európa.. 4 2. Észak-Amerika 19 3. Dél-Amerika

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA Elismerések külhoni honfitársainknak Magas rangú állami kitüntetéseket vehettek át külhonban élõ honfitársaink, akik közül e lapszámunkban dr. Horváth Jánost,

Részletesebben

Kanadai jótékonysági tábor diákoknak. Canadian Charity Camp for Students. Sikeresen zárult a IV. Magyar Világtalálkozó

Kanadai jótékonysági tábor diákoknak. Canadian Charity Camp for Students. Sikeresen zárult a IV. Magyar Világtalálkozó A PANORÁMA AJÁNLATA Kanadai jótékonysági tábor diákoknak Idén is csodálatos élményben volt részük azoknak a határon túli diákoknak, akik ingyenesen vehettek részt a kanadai Rákóczi Alapítvány által, immár

Részletesebben

A nyugati magyar örökség magyarországi fogadásáról *

A nyugati magyar örökség magyarországi fogadásáról * Bakos.qxd 2012.10.17. 16:15 Page 3 KÉRDEZ AZ IDŐ BAKOS ISTVÁN A nyugati magyar örökség magyarországi fogadásáról * A z elmúlt évtizedekben számos írásban, előadásban, vitán, sőt főfoglalkozásban és társadalmi

Részletesebben

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után BÁRDI NÁNDOR Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után Ez a tanulmány fogalmak és viszonyok tisztázására törekszik, egy olyan helyzetben, amikor Magyarországon a határon túl élő magyarok

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31.

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31. Szedj föl pár kilót! 2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. Az önkormányzat kezdeményezésére és koordinálásával, cégek, intézmények, civilek közremûködésével, minél több hulladéklerakót

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam Fejér Megyei Népművelők Egyesülete 2010. január 2. évfolyam Fókuszban TÉMÁINKBÓL Szakmai tanulmányút 2009. szeptember 3 5. 1 3. oldal Vidékfejlesztés, közösségek, közösségi terek tanácskozás Kőszárhegyen

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 16. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 16. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága május 21-i ülése Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 4 Magyar nemzetpolitika... 9 Kövér László köszöntőlevele

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Schmitt Pál: Magyarország többre képes

Schmitt Pál: Magyarország többre képes KÖZÉLETI ÚJSÁG XI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2009. május 28. ingyenes FOTÓ: BÁNYAVÁRY PÁL Göncz Kinga váci látogatásáról Dr. Jakab Zoltán: Elismerés a választókerület számára Vácra látogatott Göncz Kinga, a Magyar

Részletesebben

Ne sajnáld, ha kutyád kopasz

Ne sajnáld, ha kutyád kopasz 2 2006. március 2006. március EGYETEMI HÍREK Ünnepi megemlékezések... 4 Kitüntetések / Új képzés... 5 Fórum / Hagyomány... 5 Felezés / Vedd ki a részed!... 6 DEHÖK-közgyűlés / Pályakezdő diplomások...

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti Az idei tanévben a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ad otthont a XX. Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek. A jubileumi alkalomra való tekintettel, arra gondoltunk, hogy jó lenne visszaemlékezni

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1808 2012 Egyetemi folyóirat Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Emlékoszlopavatás a Ludovikán Altábornagy lett: Bleszity János 10 éve az Európai Unióban

Részletesebben

MAGYAR KÜLPOLITIKA ROMÁN MAGYAR VISZONYLATBAN

MAGYAR KÜLPOLITIKA ROMÁN MAGYAR VISZONYLATBAN XXXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. MÁJUS JÚNIUS MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2,50 Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN MAGYAR KÜLPOLITIKA ROMÁN MAGYAR

Részletesebben

2009. június 2. Hírlevél. www.innovacio.hu 11. 11. szám. szám. XIX. évfolyam 2009. június 2.

2009. június 2. Hírlevél. www.innovacio.hu 11. 11. szám. szám. XIX. évfolyam 2009. június 2. XIX. évf. 2009. június 2. 11. szám Hírlevél www.innovacio.hu 11. szám XIX. évfolyam 2009. június 2. 32 Választmány Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Szabó Gábor Elnök Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged,

Részletesebben