XI. SZEMESZTER tavasz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. SZEMESZTER 2011. tavasz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9."

Átírás

1 XI. SZEMESZTER tavasz Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9.

2 SZERVEZŐK SZERVEZİK Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet Magyar Regionális Tudományi Társaság Bıvebb információ: SZERVEZİ KÖSZÖNTŐ KÖSZÖNTİ A Területfejlesztési Szabadegyetem elıadássorozat idén tavasszal is folytatódik, immáron a 11. szemeszterben köszönthetjük Önöket. A területfejlesztés, illetve a regionális tudomány idıszerő és izgalmas témaköreibıl válogat ismét szabadegyetemünk. A rendezvényeket továbbra is a Magyar Regionális Tudományi Társaság támogatja. Az elızı félévben rávilágítottunk a regionális gazdaságfejlesztés és az alulról szervezıdı stratégiák alapjaira, illetve az innovatív hálózatok legfontosabb vonatkozásaira. Közösen értékeltük az európai és a nemzeti regionális politikák eredményességét, hatékonyságát az EU Régiók Bizottságának volt elnöke, Luc Van den Brande segítségével. Nagy érdeklıdés mellett zajlott a 2010 tavaszán útjára indított Bemutatkoznak a Kárpát-medence régiói címő sorozatunk soron következı elıadása, illetve programjai, amikor is a Felvidékre látogattunk. A szemeszter végén Sopron, mint zöld város, és benne a Nyugat-magyarországi Egyetem, mint zöld egyetem alternatíváit elemeztük kerekasztal beszélgetésünk résztvevıi segítségével. Ebben a félévben Sopron és térségének szellemi és anyagi kultúrája, értékei és hagyományai ihletik elıadásaink témáit. Határtérségünket leginkább a közös kulturális múlt köti össze. Ezt a közös múltat többek közt a térség világhírő zeneszerzıje, Liszt Ferenc vagy régiónk kézmőves-ipari hagyományai jelképezik a legjobban. Az itt lakók identitástudata olyan közös kulturális gyökerekbıl táplálkozik, amelyeket elıadásaink és kerekasztal beszélgetéseink során érdemes felelevenítünk. A félév harmadik elıadásán, kivételes emberi adottságokkal, vagyis a kreatív tehetséggel foglalkozunk és a tehetséggondozás aktuális kérdéseirıl faggatjuk vendégeinket: valójában kiket nevezünk tehetségeseknek és mit tehetünk értük, és milyen lehetıségei vannak az átlagnak, a legelhanyagoltabb nemzedéknek? Végül, májusban a Kárpát-medence régióinak bemutatása ezúttal Kárpátaljára érkezik. A régió ajtói fotókiállítás, könyv-, gasztronómiai és zenei bemutató segítségével tárulnak ki. Várjuk Önöket ebben a szemeszterben is! A Területfejlesztési Szabadegyetem szervezıi: Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Magyar Regionális Tudományi Társaság

3 A Sopron, Kismarton, Fertı-tó régió, a változatos határhelyzet és a nyelvi sokféleség ellenére is évszázadok óta egy kulturális régió, bár az elmúlt évtizedekben a térséget vasfüggöny osztotta ketté. A kultúrrégió hagyományainak közös hasznosítása kivételes lehetıségként kínálkozik a határ két oldalán tevékenykedı szervezetek, szakemberek számára egyaránt. A közös hagyomány folytatásának feltételei egy sor kulturális esemény segítségével adottak. Joseph Haydn tiszteletére évente nemzetközi hírő Haydn ünnepi játékokat rendeznek Kismartonban. A zeneszerzıt ezen kívül különbözı rendezvényeken méltatják mindkét országban, különösen a fertıdi Esterházy-kastélyban. Liszt Ferenc tiszteletére évek óta komoly hangsúlyt fektet Burgenland Tartomány és a szülıfalu Doborján. Az elmúlt idıszakban Sopron is felzárkózott a rendezvényekhez és 2006-ban már a II. Liszt Fesztivált rendezték a városban. Külön öröm, hogy a szülıfaluban elkészült a hangversenyterem, mely a régió zenei életének egyik kiemelt szentélyévé válhat. Lisztet mindig is európai rangú mővész volt, hiszen egész Európát otthonának tekintette és európainak érezte magát. Ez a tény megfelel a tervezett rendezvények, népeket összekötı szellemiségének. Most amikor megvalósult ismét, hogy határok nélküli térben élhetünk, támaszkodnunk kell közös hagyományainkra, melyek egyben a régió fejlıdésének hajtóereje lehet. A közös kulturális múltunk ellenére, a határ két oldala között, minimális az együttmőködés és a párbeszéd. A kiváló attrakciók párhuzamos életet élnek, ezáltal rengeteg szinergia kihasználatlanul marad és az ebben rejlı kulturális és turisztikai lehetıségek továbbra is parlagon hevernek. Ebbıl következıen az alábbi kérdésekre keressük a választ beszélgetı partnereinkkel: Ki tudja-e használni a zene régiója a közös örökségben rejlı lehetıségeket? Érdemes-e határon átívelı megoldásokat keresni? Miben hasonlít és különbözik a két oldal kulturális turizmusa? Milyen vonzerıt jelenthet a határközelség osztrák, illetve magyar szempontból a régióban? Ezen az estén vendégeink a zene kerekasztalánál foglalnak helyet a határ mindkét oldaláról. Idıpont / Zeitpunkt: március 16. (szerda / Mittwoch) Helyszín / Ort: Best Western Pannónia Med Hotel (Európa-terem / Europasaal) Moderátor/Moderator: Kóczán Péter, Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Liszt Ferenc Kulturális Egyesület / Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Liszt Ferenc Kulturverein Zenei aláfestés / Musikalische Begleitung: Tóthné Rázó Emıke Honlap / Webseite: A ZENE RÉGIÓJA - A RÉGIÓ ZENÉJE DIE MUSIK DER REGION - DIE REGION DER MUSIK Die Region Ödenburg, Eisenstadt, Neusiedlersee ist trotz diverser Grenzsituationen und der Vielfältigkeit der Sprachen seit Jahrhunderte eine kulturelle Region geblieben, obwohl das Gebiet in den letzten Jahrzehnten von dem Eisernen Vorhang gespaltet war. Die gemeinsame Verwertung der traditionellen Werte der Kulturregion bietet außergewöhn liche Möglichkeiten für die auf beiden Seiten der Grenze tätigen Organisationen und Experten. Die Bedingungen für die Weiterführung der gemeinsamen Traditionen ergeben sich mit Hilfe einer Reihe von kulturellen Erreignissen. Zu Ehren von Joseph Haydn werden in Eisenstadt jährlich internationale feierliche Spiele veranstaltet. Darüber hinaus wird der Komponist auf verschiedenen Veranstaltungen von beiden Ländern gewürdigt, vor allem im Schloss Esterházy in Fertıd. Auf die Verehrung von Ferenc Liszt legt das Bundesland Burgendland so wie sein Heimatdorf, Doborján seit Jahren bedenkliche Betonung. Mittlerweile hat sich auch Ödenburg zu der Organisierung der Veranstaltungen angeschlossen und im 2006 fand da bereits der II. Liszt Festival statt. Besondere Freude ist die Fertigstellung des Konzertsaals im Heimatdorf, welcher zum Heiligtum des musikalischen Lebens der Region werden kann. Liszt war schon immer ein Künstler von europäischem Rang, da er ganz Europa als sein Heimat betrachtet und sich selbst als einen Europäer gefühlt hatte. Diese Tatsache widerspiegelt sich auch in den völkerverbindenden Geistigkeiten der geplanten Veranstalt ungen. Jetzt, wo es wieder verwirklicht wurde, dass wir in grenzenlosen Räumen leben können, sollten wir uns auf unsere gemeinsame Traditionen stützen, die zugleich die Triebkraft für die Entwicklung der Region sein könnten. Trotz unserer gemeinsamen kulturellen Vergangenheit sind die Kooperation und die Zwischengespräch minimal in unserer Grenzregion. Die tolle Attraktionen leben parallel, dadurch bleiben zahlreiche Synergien und kulturelle, touristische Möglichkeiten ungenutzt. Aber könnte die Region der Musik die Möglichkeiten der gemeinsamen Erbschaften in der Zukunft ausnutzen? Gibt es Sinne grenzüberschreitenden Lösungen zu suchen? Was für eine Aktivitäten sind möglich für Ungarn und Österreich, dass die Länder die Potenziale in der Nähe der Grenze gemeinsam ausnutzen können? An diesem Abend nehmen unsere Gäste von beiden Seiten der Grenze, an dem Runden Tisch der Musik Platz. A kerekasztal beszélgetés résztvevıi / Tielnehmer des Rundtischgesprächs: Christa Prets, elnök / Präsidentin, eu-art-network Eisenstadt Daru Gábor, intendáns / Intendant, programigazgató/programmdirektor, Duna Televízió Nonprofit Zrt. Franz Patay, fıtitkár / Generalsekreter, International Music + Media Centre Wien Horváth Zoltánné, kulturális igazgató / Kulturdirektorin, Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Mag. Hans Artner, fıosztályvezetı / Hauptreferatsleiter, Burgenlandi Kormányhivatal, Turisztikai Osztály/ Amt der Bgld. Landesregierung Ungvári Csaba, vezérigazgató-helyettes / Generaldirektor-Vertreter, GYSEV Zrt.

4 Sopron határszéli fekvése, ispáni vára, szabad királyi városi rangra emelkedése mind növelte kereskedelmi jelentıségét, nagy vonzása volt a kézmővesek megtelepedésében. Az 1379-ben összeírt adózó polgárok között már 73 kézmővest találunk, akik 32 iparágat mőveltek. A században alakult céhek ellenırzésük alá vonták a legfontosabb iparágak mővelıit, vásáraikkal a környék ellátásához növekvı mértékben hozzájárultak. A kiemelkedı királyi városok (Sopron, Kismarton, Ruszt) céheinek szinte megyényi vásári körzeteiben megjelentek a kisebb centrumok is, a 17. század második felében. A városokban a hagyományos életforma szerint élı, rendi típusú polgárság mellett késıbb felbukkantak a vállalkozó szellemő új polgárság képviselıi is, akiknek igényük volt rá, hogy vállalkozásaik mőködtetése mellett a polgári életforma tartalmi civilizatorikus elemeit is képviseljék, illetve megengedhették maguknak, hogy annak külsıségeire is áldozzanak. Vitathatatlan, hogy a városok urbanizációs struktúrájának, arculatának kialakításában döntı szerepe volt az itt honos német polgárságnak. A német kultúra jelentékenyen hatott egy-egy település modernizációs vonásainak kialakulására. Sopron hajdani országos jelentıségét a tény is alátámasztja, hogy Pest, Brassó, Debrecen, Kassa, Kolozsvár és Temesvár mellett tehát az elsık között itt is létesült kereskedelmi és iparkamara, 1850-ben. Már e városok puszta felsorolása is sejteti, hogy az ipar és kereskedelem irányításában Sopron milyen nagy körzethez jutott a XIX. század közepétıl kezdıdıen, hiszen kamarájának hatásköre majdnem az egész Dunántúlra kiterjedt. Sopron térségbeli szerepe azonban már a dualizmus idején jelentısen csökkent, mely az itteni kézmőves-iparos réteg megélhetését is érzékenyen érintette. Hagyományaik azonban továbbra is fontos részét adják a város szellemi és anyagi kultúrájának, nélkülözhetetlenek annak újjáélesztésében. Idıpont: március 30. (szerda) óra Helyszín: Közgazdaságtudományi Kar, Aula Elıadó: Károlyi Gyula, elnök, kıfaragó mester, Sopron és Vidéke Ipartestület A kerekasztal beszélgetés résztvevıi: Feldinger György autószerelı mester Hirschler Rezsı üvegmőves mester Kiss István villanyszerelı mester Molnár Alajos ügyvezetı Schneider István órásmester Steinbach Ernı kályhásmester Honlap: IPAROSOK ÚTJÁN MESTERSÉGEK RÉGEN ÉS MA Hosszú idı óta nem volt annyira aktuális az emberiség egyik legérdekfeszítıbb, legtitokzatosabb problémájának, a tehetség létrejöttének, mibenlétének és megjelenésének kérdése, mint napjainkban. Az emberi tehetség irányába forduló megkülönböztetett figyelem jól tetten érhetı. Egyre elfogadottabb az a nézet, miszerint a mai, felgyorsult világban csak azok lesznek képesek boldogulni, akik kellı ötletességgel, szellemi hajlékonysággal, kezdeményezı- és problémamegoldó-készséggel rendelkeznek. Az emberi tehetség mindig a kultúra egészébıl táplálkozik és annak egészére irányul. Mindeközben felnıtt, az e tekintetben legelhanyagoltabb nemzedék, akik leginkább az átlagosság nyomasztó terhét viselik. A szülık, az állandó egzisztenciális harcukban, többnyire nem értek rá felfedezni gyermekeikben a valós értékeket az eredendı tehetséget. Ne feledjük, minden ember tehetséges valamiben! Az iskolarendszer számára is kényelmesebb megoldás volt az átlag se túl tehetséges, se teljesen leszakadó gyermekek képzése. Ezen az estén arra keressük a választ, hogy vajon meghatározható-e egy település tehetség-háztartása, vonzó vagy taszító hatása? A tehetség feltárásban és gondozásban eredményes középiskolák miként találják meg és fejlesztik tehetséges diákjaik talentumát? És miként illannak el ezek az ígéretes pillanatok, ha város, a helyi miliı nem képes táptalajt adni a kibontakozáshoz. Mit vár a kutató és mit a középiskolák a jövı nemzedékétıl? Idıpont: április 27. (szerda) óra Helyszín: Közgazdaságtudományi Kar, Aula Elıadó: Dr. Gyıri Ferenc, Dugonics András Piarista Gimnázium, Szeged A kerekasztal beszélgetés résztvevıi: Hámori Veronika, igazgató, Fazekas Mihály Fıvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Hardi Titusz OSB, igazgató, Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium, Pannonhalma Szabó Miklós, igazgató, Széchenyi István Gimnázium, Sopron Tölli Balázs, igazgató, Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Sopron Honlap: TEHETSÉGGONDOZÁS ÚJ ESÉLYEK EGY NEMZEDÉKNEK v.pdf

5 2011. május 3. (kedd) óra A Kárpátaljai nap megnyitója Fotókiállítás, könyvbemutató, szıttes- és gasztronómiai bemutató (az esemény részletes programját külön plakátokon hirdetjük meg) A Kárpát-medence régióit bemutató sorozatunk ebben a félévben Kárpátaljára érkezik. Kárpátalja földrajzi elhelyezkedése, történelme és etnikai összetétele szempontjából egyedülálló adottságokkal rendelkezik. Az régió elhelyezkedésbıl adódó lehetıségek már a múlt század elsı éveiben pozitív folyamatokat indítottak el a regionális gazdaságban, további kihasználásuk pedig Ukrajna általános külpolitikai orientációjától, valamint a centrum-periféria viszony országon belüli alakulásától függ. Az EU keleti bıvítésének ugyanis destabilizáló hatásai is lehetnek Ukrajnára nézve, hiszen tovább mélyülhet a nyugati (határ menti), az ország középsı illetve keleti területeinek megosztottsága. A Lengyelország, Szlovákia, Magyarország es Románia közé beékelıdött Kárpátalja az ország többi régiójánál intenzívebb és közvetlenebb módon kerülhet kapcsolatba, ami jelentısen hozzájárulhat a régió további gazdasági fejlıdéséhez. A szabadegyetemi este során a két legjelentısebb Kárpátalján élı magyarság érdekvédelmét képviselı szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokratikus Szövetség (UMDSZ) elnöke értékeli Kárpátalja jelenlegi helyzetét, társadalmi aspektusait, illetve a településhálózat gazdasági és szociális szempontjait. Elıadóink segítségével áttekintést kapunk az ukrajnai magyarság mindennapjairól és a határon átnyúló kapcsolatairól. A szakmai elıadáson kívül vendégeink megismerhetik Kárpátalja kevéssé ismert különleges szépségő tájait, nevezetességeit, kulturális értékeit, megkóstolhatják egyes specialitásait kárpátaljai vagy Kárpátalját jól ismerı elıadóink tolmácsolásában. Idıpont: május 3. (kedd) óra Elıadók: Gajdos István, elnök, Ukrajnai magyar Demokrata Szövetség, polgármester, Beregszász Kovács Miklós, elnök, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola Társadalomtudományi Tanszék Dr. Orosz Ildikó, elnök, Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola Honlap: óra: A kárpátaljai Credo zenekar koncertje BEMUTATKOZNAK A KÁRPÁT-MEDENCE RÉGIÓI A KÁRPÁTALJA VENDÉGEINK VOLTAK 2006-TÓL Alföldi György DLA, egyetemi docens, BME Építészmérnöki Kar Balázs Pál, környezetmérnök szakos hallgató Bajnai Gordon, miniszter, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Baráth Etele, parlamenti képviselı, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke, Beke Marianna, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Beliczay Erzsébet, építész, elnökhelyettes, Levegı Munkacsoport Beluszky Pál, tudományos tanácsadó, MTA RKK KÉTI Berényi János, tagozatvezetı, Közlekedéstudományi Intézet Bódi Ferenc, tudományos fımunkatárs, MTA PTI Bozzay Balázs, ügyvezetı igazgató, BFH Kft. Börcsök László, építész, SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar Budai Katalin, turizmus-vendéglátás szakos hallgató Budavári László, Magyar Innovációs Szövetség, Innonet Gyır Czinner Antal, egyetemi tanár, tudományos igazgató, Heim Pál Gyermekkórház Csák Máté, építész, mőgyőjtı, akvarellista Csizmadia Zoltán, egyetemi adjunktus, MTA RKK NYUTI, Gyır Debreczeni Ferenc, ügyvezetı igazgató, Észak-alföldi RFÜ Kht. Dorogi Árpád, polgármester, Zsira Durai Miklós, ügyvezetı alelnök, Magyar Koalíció Pártja Faragó László, fıigazgató-helyettes, MTA RKK DTI, Pécs Faragó Sándor, egyetemi tanár, rektor, Nyugat-magyarországi Egyetem Fódi Veronika, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Fodor Dóra, Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Fonyi Tamás, gazdasági és logisztikai igazgató, Swedwood Sopron Bútor Kft. Franz Schausberger, igazgató, Európai Régiók Intézete, EU Régiók Bizottsága Gálné Kapás Márta, Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Georg Folian, ügyvezetı igazgató, Warimpex Ag. Gergely Jenı, egyetemi tanár, ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék Grundtner Gábor, Felsı és Közép Szigetközi Leader Akciócsoport Gyırffy Gábor, tanácsadó, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Harangozó Gábor, képviselı, Európai Parlament Hárs Olivér, társelnök, Castanea Környezetvédelmi Egyesület Heil Péter, elnökhelyettes, Nemzeti Fejlesztési Hivatal Hevér Andrea, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Hortobágyi T. Cirill, OSB perjel atya, Pannonhalmi Fıapátság Horváth András, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Horváth Gyula, egyetemi tanár, fıigazgató, MTA RKK Horváth Krisztina, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Ignácz József, polgármester, Besence Jónás Tamás, Herder-díjas költı Józan Tibor, elnök, Soproni Városszépítı Egyesület Kali Iván, vezetı szakdiplomata, Magyar Köztársaság Nagykövetsége, Bécs

6 Kaufman Ilona, NYME KTK, Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet Kárpáti László, tagozatvezetı, MTA MRTT Nyugat-dunántúli Tagozat Kerekes Attila, városi fımérnök, Sopron Kiss Judit, képviseletvezetı, Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviselete Kósa Lajos, polgármester, Debrecen Kovács Katalin, osztályvezetı, MTA RKK KÉTI Körmendi Anna, jogász, mőgyőjtı Krisch Róbert, ügyvezetı igazgató, Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. Kulbert Zsófia, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Kulcsár László, egyetemi tanár, NYME Benedek Elek Pedagógiai Fıiskola Kuntner Ferenc, volt polgármester, Kıszeg VENDÉGEINK VOLTAK 2006-TÓL Ladányi János, egyetemi tanár, BCE Szociológia és Társadalompolitikai Intézet Lados Mihály, MTA RKK NYUTI, Gyır Lengyel Imre, egyetemi tanár, elnök, Regionális Tudományos Bizottság Luc van den Brande, elnök, CIVEX Bizottság, EU Régiók Bizottsága Lukács Amarilla, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Lukovich Tamás, alelnök, Magyar Urbanisztikai Társaság Lunk Tamás, VitalPro KFT (ROP IH egykori vezetõje) Márczis Márta, elnök, Vidék Parlament Márkus Judit, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Medgyasszay Péter, építész, Független Ökológiai Központ Michalkó Gábor, fıiskolai tanár, Kodolányi János Fıiskola Mocsi Ádám, természetvédelmi-mérnök hallgató Nagy Nóra, építımővész szakos hallgató Németh Laura, közgazdász szakos hallgató Németh Béla, titkár, Közlekedéstudományi Egyesület Novák Ágnes, építész, BME Építımérnöki Kar Magasépítési Tanszék Oroszlán György, kutató professzor, NYME Savaria Egyetemi Központ İr Zoltán, polgármester, İriszentpéter Páliné Keller Csilla, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Palkovits János, polgármester, Fertırákos Pálné Kovács Ilona, igazgató, MTA RKK DTI, IDEA Regionális Munkacsoport Parragh László, elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Payrits Ferenc, elnök, Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Kópháza Pelczné Gáll Ildikó, Parlament alelnöke, intézetvezetı, Miskolci Egyetem Pettendi Szabó Péter, fotógráfus Polgár Tibor, VÁTI Kht Pörös Béla, programvezetı Gondoskodó Falu Program Radics László, polgármester, Répceszemere Rechnitzer János, egyetemi tanár, MTA RKK NYUTI igazgató, Gyır Rózsás Árpád, fıtanácsadó, Gyula város, Budapesti Corvinus Egyetem Salamon Zoltán, ügyvezetı igazgató, SAMAS Hungária Kft. Schrott Réka, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Simone Hagenauer, Ecoplus Alsó-Ausztria Gazdaságfejlesztési Ügynökség Surján László, képviselı, Európa Parlament Szabados Zsuzsanna, elnök, FAMULUS Sümeg Kistérségéért Egyesület Szederné Kummer Mária, irodavezetı titkár, Zalai Falvakért Egyesület Székely Csaba, elnök-vezérigazgató, GYSEV Rt. Szekeres Jánosné, képviseletvezetı, VENDÉGEINK VOLTAK 2006-TÓL KSH Zalaegerszegi Képviselet Szeri István, c. fıiskolai docens, vezérigazgató, Tisza Volán Zrt. Szilágyi László, fıorvos, tulajdonos, elnök-vezérigazgató Szilágyiné Fodor Zsuzsanna, tulajdonos, BW Pannonia Med Hotel Szirmai Viktória, egyetemi tanár, MTA RKK NYUTI, Székesfehérvár Szőcs Katalin, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Tama István, vezetı, Nyugat-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Tamás Pál, egyetemi tanár, igazgató, MTA Szociológiai Kutató Intézet Tarrósy István, Pécs 2010 Európa Kulturális Fıváros Irányító-egyeztetı Tanács Taschner Tamás, irodavezetı, Tourinform Sopron Thomas Perlaki, tartományi közlekedéskoordinátor, Burgenland Tiboldi Tibor, igazgató, Lufthansa Consulting Group, repülıtér-fejlesztés Tímár Andrea, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Tóth Balázs István, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Tóth Imre, igazgató, Soproni Múzeum Tóth Sándor, minıségbiztosítási igazgató, AUTOLIV Kft. Tóth Zoltán, közgazdász szakos hallgató Törzsök Erika, elnök, EÖKIK Közalapítvány Váradi Istvánné, elnökhelyettes, Nagykanizsa, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Velez Zoltán, c. egyetemi docens, elnök, Gazdasági Tanács, Gödöllı Wild Róbert, elnök, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Fertõrákos Zolnay János, kutató, EÖKIK Közalapítvány Zongor Gábor, fıtitkár, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

XV. SZEMESZTER 2013. tavasz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9.

XV. SZEMESZTER 2013. tavasz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. XV. SZEMESZTER 2013. tavasz Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. SZERVEZŐK Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális

Részletesebben

területfejlesztési szabadegyetem vii. szemeszter 2009. tavasz soproni regionális tudományi műhely

területfejlesztési szabadegyetem vii. szemeszter 2009. tavasz soproni regionális tudományi műhely területfejlesztési szabadegyetem soproni regionális tudományi műhely vii. szemeszter 2009. tavasz Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. szervezők A Területfejlesztési

Részletesebben

XVI. SZEMESZTER 2013. ősz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9.

XVI. SZEMESZTER 2013. ősz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. XVI. SZEMESZTER 2013. ősz Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. SZERVEZŐK Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Magyar Okleveles Adószakértık Egyesülete MEGHÍVÓ Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia SOPRON 2009. szeptember 29-30. A Nyugat-magyarországi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR FELHÍVÁS Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia SOPRON 2009. szeptember 29-30. A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Önkéntes Tőzoltó Egyesület Völcsej. Mo-i Gradistyei Horvátok Egyesülete Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

JEGYZİKÖNYV. Önkéntes Tőzoltó Egyesület Völcsej. Mo-i Gradistyei Horvátok Egyesülete Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Szám: 1/2009 JEGYZİKÖNYV Készült: az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület 2009.március 04 én 16:00 órai kezdettel megtartott közgyőlésrıl, melynek címe: FÓKUSZBAN A GAZDASÁGFEJLESZTÉS Az ülés helye: Fertıszentmiklós

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA Nyíregyháza Megyei Jogú Város, és a Nyíregyházi Főiskola tudományos turisztikai konferenciát szervez 2010. május 20-21-én Nyíregyházán a Városháza Krúdy termében

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYME KTK Pénzügyi és Számviteli Intézet Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012.

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Név: Barótfi István Tud. fokozat vagy beosztás: a mőszaki tud. doktora Szakterület: környezetkímélı energetika,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MEGHÍVÓ Pénzügyi mágiák pénzügyi kiutak controlling, számviteli és adózási konferencia SOPRON 2010. szeptember 30 október 1. A Nyugat-magyarországi

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava Kezdetek: AKKU 2004 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA 2004 LILLE - a minta 11 pályázó város: (Budapest, Debrecen, Eger, Gyır, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Veszprém) 12. - : Európa

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre Meghívó a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, és az egri Bródy Sándor Városi könyvtár közös szervezéső konferenciájára Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYME KTK Pénzügyi és Számviteli Intézet MEGHÍVÓ Adóz(z)unk a jövőnek? Modern pénzügyek Uniós kihívások pénzügyi, adózási és számviteli konferencia

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató Felterjesztett neve Munkahelye, beoszása Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szabó Károly Nagy Sándor Dr. Kőrösi Margit Mamuzsics Gábor Lajos Bancsi Attila Rácz Róbert Dr. Asztalos Gézáné Dr. Ferenczy Judit Katalin

Részletesebben

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés MEGHÍVÓ A Kodolányi János Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága záró konferenciát szervez a Társadalmi konfliktusok

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516-572 Fax +36 96 516-579 E-mail smahom@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név Nemzetiség Magyar

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETİK SZAKMAI NAPJAI

INTÉZMÉNYVEZETİK SZAKMAI NAPJAI MEGHÍVÓ AZ INTÉZMÉNYVEZETİK SZAKMAI NAPJAI CÍMŐ MŐHELYFOGLALKOZÁSAINKRA Naponta változó helyszínnel: BUDAI KÖZÉPISKOLA, WESSELÉNYI MIKLÓS MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA, BOLYAI JÁNOS FİV. GYAK.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Van-e, kell-e magyar modell? Nyugdíj-, Egészségügy- és Pénztárkonferencia 2010. Program

Van-e, kell-e magyar modell? Nyugdíj-, Egészségügy- és Pénztárkonferencia 2010. Program Van-e, kell-e magyar modell? Nyugdíj-, Egészségügy- és Pénztárkonferencia 2010. Program 1. nap Plenáris ülés Levezető elnök: Dr. Juhász Istvánné főtitkár, Stabilitás Pénztárszövetség 10:00-10:10 Megnyitó

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Miskolc Mosonmagyarovar. Pilisvörövsar. Tata Budapest. Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny. Bonyhad. Baja Mohacs

Miskolc Mosonmagyarovar. Pilisvörövsar. Tata Budapest. Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny. Bonyhad. Baja Mohacs Miskolc Mosonmagyarovar Pilisvörövsar Eger Nagykallo Sopron Györ Mor Tata Debrecen Veszprem Dunaujvaros Zalaegerszeg Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny Bonyhad Oroshaza Pecs Boly Baja Mohacs Szeged DAS:

Részletesebben

E-mail: ugyfelszolgalat@nfgm.gov.hu Web: www.kiut.hu MEGHÍVÓ TERVEZET. A KIÚT Térségfejlesztési Egyesület Hungary és a

E-mail: ugyfelszolgalat@nfgm.gov.hu Web: www.kiut.hu MEGHÍVÓ TERVEZET. A KIÚT Térségfejlesztési Egyesület Hungary és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium KIÚT Térségfejlesztési Egyesület 4625 Záhony, Euópa tér 20. 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15. Tel.: 45/525-633 Tel.: 1/374-2700 E-mail: kiutzh@axelero.hu E-mail:

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk. 10.00 6. Piarista Gimnázium Illényi János. 10.12 10. Szent Angéla Rózsadombi dudások

9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk. 10.00 6. Piarista Gimnázium Illényi János. 10.12 10. Szent Angéla Rózsadombi dudások Várható időpont Iskola Név 9.45 1. Kabócák 9.48 2. Piarista Gimnázium Boldizsár Botond - hegedű (édesapja kíséri brácsán) 9.51 3. Szlávik Bence 9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk 9.57 5. Budapest

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN Első nap: 2006. május 18. (csütörtök) Egyetemi innováció, különös tekintettel a Debreceni Egyetemen zajló innovációs folyamatokra és a Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpontra második nap: 2006.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

Könyvtárostanárok Egyesületének XI. Nyári Akadémiája Kecskemét 2007. július 2 július 6. PROGRAM

Könyvtárostanárok Egyesületének XI. Nyári Akadémiája Kecskemét 2007. július 2 július 6. PROGRAM Könyvtárostanárok Egyesületének XI. Nyári Akadémiája Kecskemét 2007. július 2 július 6. PROGRAM ARCULATTERVEZÉS MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ Az iskolai könyvtár menedzselésének új és hagyományos eszközei Helyszín:

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-8/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

EGY PROJECT TÖRTÉNETE

EGY PROJECT TÖRTÉNETE EGY PROJECT TÖRTÉNETE ÁTS-LESKÓ ZSUZSANNA ERDŐS ATTILA ÁDÁM www.odooproject.hu facebook: odooproject www.blog.odooproject.com SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 1. Építészet 2. Mérnöki

Részletesebben

A pályázat összefoglalása

A pályázat összefoglalása A pályázat összefoglalása A projekt címe: Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központban A kompetencia alapú oktatásról általában A kompetencia

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-00150015. Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért MEGHÍVÓ

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-00150015. Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZKÉSZLETEK ÖSSZEFÜGGÉSEKKEL, JELLEGZETESSÉGEKKEL ÉS VÁLTOZÁSOKKAL FOGLALKOZÓ EGYETEMI KUTATÁSOK C. SZAKMAI FÓRUMRA MECSI JÓZSEF PROFESSZOR EMLÉKÉRE A Pannon Egyetem

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - Az Alapítvány A Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2004. januárjában azzal az alapvetı célkitőzéssel jött létre,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.július 14-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kossuth L. u. 65-67 Azonosító adatok:

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2012. szeptember 13. (csütörtök) soron kívüli 1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 2. Részvétel

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN Kedves Kollégák! A Misszió szervezésében 2012 őszén második alkalommal kerül sor az Országos Egészségügyi Középvezetői Konferencia megrendezésére. A színvonalas előadásaival fémjelzett tudományos Rendezvény

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Tudományos Diákköri Konferencia. Neumann János Informatikai Kar

Tudományos Diákköri Konferencia. Neumann János Informatikai Kar Tudományos Diákköri Konferencia Neumann János Informatikai Kar Ünnepélyes megnyitó: F06. előadó 2012. november15. 13 30 Megnyitja: Dr. Nádai László dékán Szekció ülések: Informatika alkalmazások I. szekció

Részletesebben