XI. SZEMESZTER tavasz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. SZEMESZTER 2011. tavasz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9."

Átírás

1 XI. SZEMESZTER tavasz Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9.

2 SZERVEZŐK SZERVEZİK Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet Magyar Regionális Tudományi Társaság Bıvebb információ: SZERVEZİ KÖSZÖNTŐ KÖSZÖNTİ A Területfejlesztési Szabadegyetem elıadássorozat idén tavasszal is folytatódik, immáron a 11. szemeszterben köszönthetjük Önöket. A területfejlesztés, illetve a regionális tudomány idıszerő és izgalmas témaköreibıl válogat ismét szabadegyetemünk. A rendezvényeket továbbra is a Magyar Regionális Tudományi Társaság támogatja. Az elızı félévben rávilágítottunk a regionális gazdaságfejlesztés és az alulról szervezıdı stratégiák alapjaira, illetve az innovatív hálózatok legfontosabb vonatkozásaira. Közösen értékeltük az európai és a nemzeti regionális politikák eredményességét, hatékonyságát az EU Régiók Bizottságának volt elnöke, Luc Van den Brande segítségével. Nagy érdeklıdés mellett zajlott a 2010 tavaszán útjára indított Bemutatkoznak a Kárpát-medence régiói címő sorozatunk soron következı elıadása, illetve programjai, amikor is a Felvidékre látogattunk. A szemeszter végén Sopron, mint zöld város, és benne a Nyugat-magyarországi Egyetem, mint zöld egyetem alternatíváit elemeztük kerekasztal beszélgetésünk résztvevıi segítségével. Ebben a félévben Sopron és térségének szellemi és anyagi kultúrája, értékei és hagyományai ihletik elıadásaink témáit. Határtérségünket leginkább a közös kulturális múlt köti össze. Ezt a közös múltat többek közt a térség világhírő zeneszerzıje, Liszt Ferenc vagy régiónk kézmőves-ipari hagyományai jelképezik a legjobban. Az itt lakók identitástudata olyan közös kulturális gyökerekbıl táplálkozik, amelyeket elıadásaink és kerekasztal beszélgetéseink során érdemes felelevenítünk. A félév harmadik elıadásán, kivételes emberi adottságokkal, vagyis a kreatív tehetséggel foglalkozunk és a tehetséggondozás aktuális kérdéseirıl faggatjuk vendégeinket: valójában kiket nevezünk tehetségeseknek és mit tehetünk értük, és milyen lehetıségei vannak az átlagnak, a legelhanyagoltabb nemzedéknek? Végül, májusban a Kárpát-medence régióinak bemutatása ezúttal Kárpátaljára érkezik. A régió ajtói fotókiállítás, könyv-, gasztronómiai és zenei bemutató segítségével tárulnak ki. Várjuk Önöket ebben a szemeszterben is! A Területfejlesztési Szabadegyetem szervezıi: Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Magyar Regionális Tudományi Társaság

3 A Sopron, Kismarton, Fertı-tó régió, a változatos határhelyzet és a nyelvi sokféleség ellenére is évszázadok óta egy kulturális régió, bár az elmúlt évtizedekben a térséget vasfüggöny osztotta ketté. A kultúrrégió hagyományainak közös hasznosítása kivételes lehetıségként kínálkozik a határ két oldalán tevékenykedı szervezetek, szakemberek számára egyaránt. A közös hagyomány folytatásának feltételei egy sor kulturális esemény segítségével adottak. Joseph Haydn tiszteletére évente nemzetközi hírő Haydn ünnepi játékokat rendeznek Kismartonban. A zeneszerzıt ezen kívül különbözı rendezvényeken méltatják mindkét országban, különösen a fertıdi Esterházy-kastélyban. Liszt Ferenc tiszteletére évek óta komoly hangsúlyt fektet Burgenland Tartomány és a szülıfalu Doborján. Az elmúlt idıszakban Sopron is felzárkózott a rendezvényekhez és 2006-ban már a II. Liszt Fesztivált rendezték a városban. Külön öröm, hogy a szülıfaluban elkészült a hangversenyterem, mely a régió zenei életének egyik kiemelt szentélyévé válhat. Lisztet mindig is európai rangú mővész volt, hiszen egész Európát otthonának tekintette és európainak érezte magát. Ez a tény megfelel a tervezett rendezvények, népeket összekötı szellemiségének. Most amikor megvalósult ismét, hogy határok nélküli térben élhetünk, támaszkodnunk kell közös hagyományainkra, melyek egyben a régió fejlıdésének hajtóereje lehet. A közös kulturális múltunk ellenére, a határ két oldala között, minimális az együttmőködés és a párbeszéd. A kiváló attrakciók párhuzamos életet élnek, ezáltal rengeteg szinergia kihasználatlanul marad és az ebben rejlı kulturális és turisztikai lehetıségek továbbra is parlagon hevernek. Ebbıl következıen az alábbi kérdésekre keressük a választ beszélgetı partnereinkkel: Ki tudja-e használni a zene régiója a közös örökségben rejlı lehetıségeket? Érdemes-e határon átívelı megoldásokat keresni? Miben hasonlít és különbözik a két oldal kulturális turizmusa? Milyen vonzerıt jelenthet a határközelség osztrák, illetve magyar szempontból a régióban? Ezen az estén vendégeink a zene kerekasztalánál foglalnak helyet a határ mindkét oldaláról. Idıpont / Zeitpunkt: március 16. (szerda / Mittwoch) Helyszín / Ort: Best Western Pannónia Med Hotel (Európa-terem / Europasaal) Moderátor/Moderator: Kóczán Péter, Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Liszt Ferenc Kulturális Egyesület / Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Liszt Ferenc Kulturverein Zenei aláfestés / Musikalische Begleitung: Tóthné Rázó Emıke Honlap / Webseite: A ZENE RÉGIÓJA - A RÉGIÓ ZENÉJE DIE MUSIK DER REGION - DIE REGION DER MUSIK Die Region Ödenburg, Eisenstadt, Neusiedlersee ist trotz diverser Grenzsituationen und der Vielfältigkeit der Sprachen seit Jahrhunderte eine kulturelle Region geblieben, obwohl das Gebiet in den letzten Jahrzehnten von dem Eisernen Vorhang gespaltet war. Die gemeinsame Verwertung der traditionellen Werte der Kulturregion bietet außergewöhn liche Möglichkeiten für die auf beiden Seiten der Grenze tätigen Organisationen und Experten. Die Bedingungen für die Weiterführung der gemeinsamen Traditionen ergeben sich mit Hilfe einer Reihe von kulturellen Erreignissen. Zu Ehren von Joseph Haydn werden in Eisenstadt jährlich internationale feierliche Spiele veranstaltet. Darüber hinaus wird der Komponist auf verschiedenen Veranstaltungen von beiden Ländern gewürdigt, vor allem im Schloss Esterházy in Fertıd. Auf die Verehrung von Ferenc Liszt legt das Bundesland Burgendland so wie sein Heimatdorf, Doborján seit Jahren bedenkliche Betonung. Mittlerweile hat sich auch Ödenburg zu der Organisierung der Veranstaltungen angeschlossen und im 2006 fand da bereits der II. Liszt Festival statt. Besondere Freude ist die Fertigstellung des Konzertsaals im Heimatdorf, welcher zum Heiligtum des musikalischen Lebens der Region werden kann. Liszt war schon immer ein Künstler von europäischem Rang, da er ganz Europa als sein Heimat betrachtet und sich selbst als einen Europäer gefühlt hatte. Diese Tatsache widerspiegelt sich auch in den völkerverbindenden Geistigkeiten der geplanten Veranstalt ungen. Jetzt, wo es wieder verwirklicht wurde, dass wir in grenzenlosen Räumen leben können, sollten wir uns auf unsere gemeinsame Traditionen stützen, die zugleich die Triebkraft für die Entwicklung der Region sein könnten. Trotz unserer gemeinsamen kulturellen Vergangenheit sind die Kooperation und die Zwischengespräch minimal in unserer Grenzregion. Die tolle Attraktionen leben parallel, dadurch bleiben zahlreiche Synergien und kulturelle, touristische Möglichkeiten ungenutzt. Aber könnte die Region der Musik die Möglichkeiten der gemeinsamen Erbschaften in der Zukunft ausnutzen? Gibt es Sinne grenzüberschreitenden Lösungen zu suchen? Was für eine Aktivitäten sind möglich für Ungarn und Österreich, dass die Länder die Potenziale in der Nähe der Grenze gemeinsam ausnutzen können? An diesem Abend nehmen unsere Gäste von beiden Seiten der Grenze, an dem Runden Tisch der Musik Platz. A kerekasztal beszélgetés résztvevıi / Tielnehmer des Rundtischgesprächs: Christa Prets, elnök / Präsidentin, eu-art-network Eisenstadt Daru Gábor, intendáns / Intendant, programigazgató/programmdirektor, Duna Televízió Nonprofit Zrt. Franz Patay, fıtitkár / Generalsekreter, International Music + Media Centre Wien Horváth Zoltánné, kulturális igazgató / Kulturdirektorin, Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Mag. Hans Artner, fıosztályvezetı / Hauptreferatsleiter, Burgenlandi Kormányhivatal, Turisztikai Osztály/ Amt der Bgld. Landesregierung Ungvári Csaba, vezérigazgató-helyettes / Generaldirektor-Vertreter, GYSEV Zrt.

4 Sopron határszéli fekvése, ispáni vára, szabad királyi városi rangra emelkedése mind növelte kereskedelmi jelentıségét, nagy vonzása volt a kézmővesek megtelepedésében. Az 1379-ben összeírt adózó polgárok között már 73 kézmővest találunk, akik 32 iparágat mőveltek. A században alakult céhek ellenırzésük alá vonták a legfontosabb iparágak mővelıit, vásáraikkal a környék ellátásához növekvı mértékben hozzájárultak. A kiemelkedı királyi városok (Sopron, Kismarton, Ruszt) céheinek szinte megyényi vásári körzeteiben megjelentek a kisebb centrumok is, a 17. század második felében. A városokban a hagyományos életforma szerint élı, rendi típusú polgárság mellett késıbb felbukkantak a vállalkozó szellemő új polgárság képviselıi is, akiknek igényük volt rá, hogy vállalkozásaik mőködtetése mellett a polgári életforma tartalmi civilizatorikus elemeit is képviseljék, illetve megengedhették maguknak, hogy annak külsıségeire is áldozzanak. Vitathatatlan, hogy a városok urbanizációs struktúrájának, arculatának kialakításában döntı szerepe volt az itt honos német polgárságnak. A német kultúra jelentékenyen hatott egy-egy település modernizációs vonásainak kialakulására. Sopron hajdani országos jelentıségét a tény is alátámasztja, hogy Pest, Brassó, Debrecen, Kassa, Kolozsvár és Temesvár mellett tehát az elsık között itt is létesült kereskedelmi és iparkamara, 1850-ben. Már e városok puszta felsorolása is sejteti, hogy az ipar és kereskedelem irányításában Sopron milyen nagy körzethez jutott a XIX. század közepétıl kezdıdıen, hiszen kamarájának hatásköre majdnem az egész Dunántúlra kiterjedt. Sopron térségbeli szerepe azonban már a dualizmus idején jelentısen csökkent, mely az itteni kézmőves-iparos réteg megélhetését is érzékenyen érintette. Hagyományaik azonban továbbra is fontos részét adják a város szellemi és anyagi kultúrájának, nélkülözhetetlenek annak újjáélesztésében. Idıpont: március 30. (szerda) óra Helyszín: Közgazdaságtudományi Kar, Aula Elıadó: Károlyi Gyula, elnök, kıfaragó mester, Sopron és Vidéke Ipartestület A kerekasztal beszélgetés résztvevıi: Feldinger György autószerelı mester Hirschler Rezsı üvegmőves mester Kiss István villanyszerelı mester Molnár Alajos ügyvezetı Schneider István órásmester Steinbach Ernı kályhásmester Honlap: IPAROSOK ÚTJÁN MESTERSÉGEK RÉGEN ÉS MA Hosszú idı óta nem volt annyira aktuális az emberiség egyik legérdekfeszítıbb, legtitokzatosabb problémájának, a tehetség létrejöttének, mibenlétének és megjelenésének kérdése, mint napjainkban. Az emberi tehetség irányába forduló megkülönböztetett figyelem jól tetten érhetı. Egyre elfogadottabb az a nézet, miszerint a mai, felgyorsult világban csak azok lesznek képesek boldogulni, akik kellı ötletességgel, szellemi hajlékonysággal, kezdeményezı- és problémamegoldó-készséggel rendelkeznek. Az emberi tehetség mindig a kultúra egészébıl táplálkozik és annak egészére irányul. Mindeközben felnıtt, az e tekintetben legelhanyagoltabb nemzedék, akik leginkább az átlagosság nyomasztó terhét viselik. A szülık, az állandó egzisztenciális harcukban, többnyire nem értek rá felfedezni gyermekeikben a valós értékeket az eredendı tehetséget. Ne feledjük, minden ember tehetséges valamiben! Az iskolarendszer számára is kényelmesebb megoldás volt az átlag se túl tehetséges, se teljesen leszakadó gyermekek képzése. Ezen az estén arra keressük a választ, hogy vajon meghatározható-e egy település tehetség-háztartása, vonzó vagy taszító hatása? A tehetség feltárásban és gondozásban eredményes középiskolák miként találják meg és fejlesztik tehetséges diákjaik talentumát? És miként illannak el ezek az ígéretes pillanatok, ha város, a helyi miliı nem képes táptalajt adni a kibontakozáshoz. Mit vár a kutató és mit a középiskolák a jövı nemzedékétıl? Idıpont: április 27. (szerda) óra Helyszín: Közgazdaságtudományi Kar, Aula Elıadó: Dr. Gyıri Ferenc, Dugonics András Piarista Gimnázium, Szeged A kerekasztal beszélgetés résztvevıi: Hámori Veronika, igazgató, Fazekas Mihály Fıvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Hardi Titusz OSB, igazgató, Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium, Pannonhalma Szabó Miklós, igazgató, Széchenyi István Gimnázium, Sopron Tölli Balázs, igazgató, Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Sopron Honlap: TEHETSÉGGONDOZÁS ÚJ ESÉLYEK EGY NEMZEDÉKNEK v.pdf

5 2011. május 3. (kedd) óra A Kárpátaljai nap megnyitója Fotókiállítás, könyvbemutató, szıttes- és gasztronómiai bemutató (az esemény részletes programját külön plakátokon hirdetjük meg) A Kárpát-medence régióit bemutató sorozatunk ebben a félévben Kárpátaljára érkezik. Kárpátalja földrajzi elhelyezkedése, történelme és etnikai összetétele szempontjából egyedülálló adottságokkal rendelkezik. Az régió elhelyezkedésbıl adódó lehetıségek már a múlt század elsı éveiben pozitív folyamatokat indítottak el a regionális gazdaságban, további kihasználásuk pedig Ukrajna általános külpolitikai orientációjától, valamint a centrum-periféria viszony országon belüli alakulásától függ. Az EU keleti bıvítésének ugyanis destabilizáló hatásai is lehetnek Ukrajnára nézve, hiszen tovább mélyülhet a nyugati (határ menti), az ország középsı illetve keleti területeinek megosztottsága. A Lengyelország, Szlovákia, Magyarország es Románia közé beékelıdött Kárpátalja az ország többi régiójánál intenzívebb és közvetlenebb módon kerülhet kapcsolatba, ami jelentısen hozzájárulhat a régió további gazdasági fejlıdéséhez. A szabadegyetemi este során a két legjelentısebb Kárpátalján élı magyarság érdekvédelmét képviselı szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokratikus Szövetség (UMDSZ) elnöke értékeli Kárpátalja jelenlegi helyzetét, társadalmi aspektusait, illetve a településhálózat gazdasági és szociális szempontjait. Elıadóink segítségével áttekintést kapunk az ukrajnai magyarság mindennapjairól és a határon átnyúló kapcsolatairól. A szakmai elıadáson kívül vendégeink megismerhetik Kárpátalja kevéssé ismert különleges szépségő tájait, nevezetességeit, kulturális értékeit, megkóstolhatják egyes specialitásait kárpátaljai vagy Kárpátalját jól ismerı elıadóink tolmácsolásában. Idıpont: május 3. (kedd) óra Elıadók: Gajdos István, elnök, Ukrajnai magyar Demokrata Szövetség, polgármester, Beregszász Kovács Miklós, elnök, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola Társadalomtudományi Tanszék Dr. Orosz Ildikó, elnök, Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola Honlap: óra: A kárpátaljai Credo zenekar koncertje BEMUTATKOZNAK A KÁRPÁT-MEDENCE RÉGIÓI A KÁRPÁTALJA VENDÉGEINK VOLTAK 2006-TÓL Alföldi György DLA, egyetemi docens, BME Építészmérnöki Kar Balázs Pál, környezetmérnök szakos hallgató Bajnai Gordon, miniszter, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Baráth Etele, parlamenti képviselı, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke, Beke Marianna, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Beliczay Erzsébet, építész, elnökhelyettes, Levegı Munkacsoport Beluszky Pál, tudományos tanácsadó, MTA RKK KÉTI Berényi János, tagozatvezetı, Közlekedéstudományi Intézet Bódi Ferenc, tudományos fımunkatárs, MTA PTI Bozzay Balázs, ügyvezetı igazgató, BFH Kft. Börcsök László, építész, SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar Budai Katalin, turizmus-vendéglátás szakos hallgató Budavári László, Magyar Innovációs Szövetség, Innonet Gyır Czinner Antal, egyetemi tanár, tudományos igazgató, Heim Pál Gyermekkórház Csák Máté, építész, mőgyőjtı, akvarellista Csizmadia Zoltán, egyetemi adjunktus, MTA RKK NYUTI, Gyır Debreczeni Ferenc, ügyvezetı igazgató, Észak-alföldi RFÜ Kht. Dorogi Árpád, polgármester, Zsira Durai Miklós, ügyvezetı alelnök, Magyar Koalíció Pártja Faragó László, fıigazgató-helyettes, MTA RKK DTI, Pécs Faragó Sándor, egyetemi tanár, rektor, Nyugat-magyarországi Egyetem Fódi Veronika, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Fodor Dóra, Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Fonyi Tamás, gazdasági és logisztikai igazgató, Swedwood Sopron Bútor Kft. Franz Schausberger, igazgató, Európai Régiók Intézete, EU Régiók Bizottsága Gálné Kapás Márta, Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Georg Folian, ügyvezetı igazgató, Warimpex Ag. Gergely Jenı, egyetemi tanár, ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék Grundtner Gábor, Felsı és Közép Szigetközi Leader Akciócsoport Gyırffy Gábor, tanácsadó, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Harangozó Gábor, képviselı, Európai Parlament Hárs Olivér, társelnök, Castanea Környezetvédelmi Egyesület Heil Péter, elnökhelyettes, Nemzeti Fejlesztési Hivatal Hevér Andrea, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Hortobágyi T. Cirill, OSB perjel atya, Pannonhalmi Fıapátság Horváth András, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Horváth Gyula, egyetemi tanár, fıigazgató, MTA RKK Horváth Krisztina, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Ignácz József, polgármester, Besence Jónás Tamás, Herder-díjas költı Józan Tibor, elnök, Soproni Városszépítı Egyesület Kali Iván, vezetı szakdiplomata, Magyar Köztársaság Nagykövetsége, Bécs

6 Kaufman Ilona, NYME KTK, Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet Kárpáti László, tagozatvezetı, MTA MRTT Nyugat-dunántúli Tagozat Kerekes Attila, városi fımérnök, Sopron Kiss Judit, képviseletvezetı, Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviselete Kósa Lajos, polgármester, Debrecen Kovács Katalin, osztályvezetı, MTA RKK KÉTI Körmendi Anna, jogász, mőgyőjtı Krisch Róbert, ügyvezetı igazgató, Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. Kulbert Zsófia, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Kulcsár László, egyetemi tanár, NYME Benedek Elek Pedagógiai Fıiskola Kuntner Ferenc, volt polgármester, Kıszeg VENDÉGEINK VOLTAK 2006-TÓL Ladányi János, egyetemi tanár, BCE Szociológia és Társadalompolitikai Intézet Lados Mihály, MTA RKK NYUTI, Gyır Lengyel Imre, egyetemi tanár, elnök, Regionális Tudományos Bizottság Luc van den Brande, elnök, CIVEX Bizottság, EU Régiók Bizottsága Lukács Amarilla, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Lukovich Tamás, alelnök, Magyar Urbanisztikai Társaság Lunk Tamás, VitalPro KFT (ROP IH egykori vezetõje) Márczis Márta, elnök, Vidék Parlament Márkus Judit, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Medgyasszay Péter, építész, Független Ökológiai Központ Michalkó Gábor, fıiskolai tanár, Kodolányi János Fıiskola Mocsi Ádám, természetvédelmi-mérnök hallgató Nagy Nóra, építımővész szakos hallgató Németh Laura, közgazdász szakos hallgató Németh Béla, titkár, Közlekedéstudományi Egyesület Novák Ágnes, építész, BME Építımérnöki Kar Magasépítési Tanszék Oroszlán György, kutató professzor, NYME Savaria Egyetemi Központ İr Zoltán, polgármester, İriszentpéter Páliné Keller Csilla, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Palkovits János, polgármester, Fertırákos Pálné Kovács Ilona, igazgató, MTA RKK DTI, IDEA Regionális Munkacsoport Parragh László, elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Payrits Ferenc, elnök, Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Kópháza Pelczné Gáll Ildikó, Parlament alelnöke, intézetvezetı, Miskolci Egyetem Pettendi Szabó Péter, fotógráfus Polgár Tibor, VÁTI Kht Pörös Béla, programvezetı Gondoskodó Falu Program Radics László, polgármester, Répceszemere Rechnitzer János, egyetemi tanár, MTA RKK NYUTI igazgató, Gyır Rózsás Árpád, fıtanácsadó, Gyula város, Budapesti Corvinus Egyetem Salamon Zoltán, ügyvezetı igazgató, SAMAS Hungária Kft. Schrott Réka, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Simone Hagenauer, Ecoplus Alsó-Ausztria Gazdaságfejlesztési Ügynökség Surján László, képviselı, Európa Parlament Szabados Zsuzsanna, elnök, FAMULUS Sümeg Kistérségéért Egyesület Szederné Kummer Mária, irodavezetı titkár, Zalai Falvakért Egyesület Székely Csaba, elnök-vezérigazgató, GYSEV Rt. Szekeres Jánosné, képviseletvezetı, VENDÉGEINK VOLTAK 2006-TÓL KSH Zalaegerszegi Képviselet Szeri István, c. fıiskolai docens, vezérigazgató, Tisza Volán Zrt. Szilágyi László, fıorvos, tulajdonos, elnök-vezérigazgató Szilágyiné Fodor Zsuzsanna, tulajdonos, BW Pannonia Med Hotel Szirmai Viktória, egyetemi tanár, MTA RKK NYUTI, Székesfehérvár Szőcs Katalin, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Tama István, vezetı, Nyugat-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Tamás Pál, egyetemi tanár, igazgató, MTA Szociológiai Kutató Intézet Tarrósy István, Pécs 2010 Európa Kulturális Fıváros Irányító-egyeztetı Tanács Taschner Tamás, irodavezetı, Tourinform Sopron Thomas Perlaki, tartományi közlekedéskoordinátor, Burgenland Tiboldi Tibor, igazgató, Lufthansa Consulting Group, repülıtér-fejlesztés Tímár Andrea, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Tóth Balázs István, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Tóth Imre, igazgató, Soproni Múzeum Tóth Sándor, minıségbiztosítási igazgató, AUTOLIV Kft. Tóth Zoltán, közgazdász szakos hallgató Törzsök Erika, elnök, EÖKIK Közalapítvány Váradi Istvánné, elnökhelyettes, Nagykanizsa, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Velez Zoltán, c. egyetemi docens, elnök, Gazdasági Tanács, Gödöllı Wild Róbert, elnök, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Fertõrákos Zolnay János, kutató, EÖKIK Közalapítvány Zongor Gábor, fıtitkár, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

területfejlesztési szabadegyetem viii. szemeszter 2009. ősz

területfejlesztési szabadegyetem viii. szemeszter 2009. ősz területfejlesztési szabadegyetem soproni regionális tudományi műhely viii. szemeszter 2009. ősz Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. szervezők Nyugat-magyarországi

Részletesebben

IX. SZEMESZTER 2010. tavasz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9.

IX. SZEMESZTER 2010. tavasz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. IX. SZEMESZTER 2010. tavasz Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. SZERVEZŐK Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális

Részletesebben

XIII. SZEMESZTER 2012. tavasz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9.

XIII. SZEMESZTER 2012. tavasz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. XIII. SZEMESZTER 2012. tavasz Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. SZERVEZŐK Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális

Részletesebben

XV. SZEMESZTER 2013. tavasz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9.

XV. SZEMESZTER 2013. tavasz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. XV. SZEMESZTER 2013. tavasz Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. SZERVEZŐK Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális

Részletesebben

Szervezők { Q > ê z w Q z êy 5 ê{ 5 êtt 2008. ősz

Szervezők { Q > ê z w Q z êy 5 ê{ 5 êtt 2008. ősz Szervezők Területfejlesztési Szabadegyetem Programfüzet Soproni Regionális Tudományi M hely 2008. ősz Köszöntő A Területfejlesztési Szabadegyetem hatodik szemeszteréhez érkezett. A rendezvénysorozat ez

Részletesebben

területfejlesztési szabadegyetem vii. szemeszter 2009. tavasz soproni regionális tudományi műhely

területfejlesztési szabadegyetem vii. szemeszter 2009. tavasz soproni regionális tudományi műhely területfejlesztési szabadegyetem soproni regionális tudományi műhely vii. szemeszter 2009. tavasz Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. szervezők A Területfejlesztési

Részletesebben

XVI. SZEMESZTER 2013. ősz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9.

XVI. SZEMESZTER 2013. ősz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. XVI. SZEMESZTER 2013. ősz Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. SZERVEZŐK Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani

Részletesebben

XVII. SZEMESZTER 2014. tavasz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9.

XVII. SZEMESZTER 2014. tavasz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. XVII. SZEMESZTER 2014. tavasz Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9. SZERVEZŐK Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR FELHÍVÁS Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia SOPRON 2009. szeptember 29-30. A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Közgazdaságtudományi Szekció 2011.04.14-16. Gödöllı Regionális gazdaságtan II. tagozat 2011.04.15. Ékes Szeverin Kristóf Fazekas Nikolett Világgazdaság és globalizáció

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Magyar Okleveles Adószakértık Egyesülete FELHÍVÁS Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia SOPRON 2009. szeptember 29-30. A Nyugat-magyarországi

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYME KTK Pénzügyi és Számviteli Intézet Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012.

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Magyar Okleveles Adószakértık Egyesülete MEGHÍVÓ Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia SOPRON 2009. szeptember 29-30. A Nyugat-magyarországi

Részletesebben

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete A Konrad Adenauer és a Fidesz Ifjúsági Tagozata tisztelettel meghívják közös szimpóziumukra Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete címmel. Helyszín: Pannonia Med Hotel (9400 Sopron, Várkerület

Részletesebben

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2.

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. Helyszín: TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. PROGRAM (http://www.sci.u-szeged.hu/gafo/): Március 12., csütörtök 13.00-14.00: Regisztráció. Gazdaság- és Társadalomföldrajzi

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

I 3 SMES. INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program. Nemzetközi konferencia és tréning program a Dél-Dunántúlon

I 3 SMES. INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program. Nemzetközi konferencia és tréning program a Dél-Dunántúlon I 3 SMES INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program Pécs, Magyarország 2009. Április 27-29. 1 Célok Konferencia: A konferencia célja kettıs. Elsı felében bemutatásra

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Önkéntes Tőzoltó Egyesület Völcsej. Mo-i Gradistyei Horvátok Egyesülete Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

JEGYZİKÖNYV. Önkéntes Tőzoltó Egyesület Völcsej. Mo-i Gradistyei Horvátok Egyesülete Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Szám: 1/2009 JEGYZİKÖNYV Készült: az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület 2009.március 04 én 16:00 órai kezdettel megtartott közgyőlésrıl, melynek címe: FÓKUSZBAN A GAZDASÁGFEJLESZTÉS Az ülés helye: Fertıszentmiklós

Részletesebben

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás ÜGYREND VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA 8 / 2006. (III.23.) OM rendelet 20. -a alapján A Tanácsadó Testület szavazati joggal

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR PROGRAM Pénzügyi mágiák pénzügyi kiutak controlling, számviteli és adózási konferencia SOPRON 2010. szeptember 30 október 1. A Nyugat-magyarországi

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN

TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN DR. LADOS MIHÁLY MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Területfejlesztési stratégiák (Rt21) Széchenyi István Egyetem VÁZLAT 1. A területfejlesztés

Részletesebben

2010. június. BA NAPPALI ÉS LEVELEZİ TAGOZAT Nemzetközi gazdálkodás alapszak

2010. június. BA NAPPALI ÉS LEVELEZİ TAGOZAT Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2010. június BA NAPPALI ÉS LEVELEZİ TAGOZAT Nemzetközi gazdálkodás alapszak 1. Paróczai Péter A magyar külkereskedelmi termékforgalom változása az EU csatlakozást követıen Dr. Vértesy László 2. Vass Adél

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Név: Barótfi István Tud. fokozat vagy beosztás: a mőszaki tud. doktora Szakterület: környezetkímélı energetika,

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN Első nap: 2006. május 18. (csütörtök) Egyetemi innováció, különös tekintettel a Debreceni Egyetemen zajló innovációs folyamatokra és a Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpontra második nap: 2006.

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia A zöld munkahelyeké a jövő? A foglalkoztatáspolitika kihívásai A foglalkoztatáspolitikai feladatok és energiapolitikai célok közötti szinergiák

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttm

ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttm ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttmőködési szeminárium Nyugatmagyarországi és industrievierteli iskolák számára 2010. november 24. szerda HLW Sta. Christiana, Frohsdorf

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA Nyíregyháza Megyei Jogú Város, és a Nyíregyházi Főiskola tudományos turisztikai konferenciát szervez 2010. május 20-21-én Nyíregyházán a Városháza Krúdy termében

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14.

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14. 8.30-tól regisztráció 2015. május 12. (kedd, délelőtt) 9.30-10.00 A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Előadó: Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, NFM 1. témakör:

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM Mi, alapítók a mai napon létrehozzuk a KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTERT. A Hármashatármenti térség ukrán, szlovák és magyar vállalkozásfejlesztéssel, ipartelepítéssel

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

BIOLÓGIA. 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

BIOLÓGIA. 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: BIOLÓGIA BIOLÓGIA 1 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava Kezdetek: AKKU 2004 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA 2004 LILLE - a minta 11 pályázó város: (Budapest, Debrecen, Eger, Gyır, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Veszprém) 12. - : Európa

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Kitüntetések március 15-e alkalmából

Kitüntetések március 15-e alkalmából Nemzeti ünnepünk alkalmából számos egészségügyi szakember vehetett át magas szintű állami elismerést. Gratulálunk dr. Bitvai Katalinnak és dr. Kizman Antalnak Pro Sanitate-díjukhoz! A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Tapasztalat és rutin ellenére esély nélkül? Intézkedések az idősebb munkavállalók foglalkoztatásának növelésére A 2012-es év az Aktív idősödés

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR A turizmus szerepe az ország, egyes országrészek, tájegységek és a települések életében és fejlődésében Országos, térségi és települési áttekintés

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2012. szeptember 13. (csütörtök) soron kívüli 1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 2. Részvétel

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN DÉKÁNI IRODA Telefon Iroda Email-cím Dr. Székely Csaba DSc Dr. Fábián Attila PhD Dr. Juhász Lajos PhD dékán, egyetemi tanár

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok január 23 24. SYMA Csarnok Educatio 2009 Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

KGYTK Országos tehetségsegítő módszertani konferencia. Budapest, 2015. június 5.

KGYTK Országos tehetségsegítő módszertani konferencia. Budapest, 2015. június 5. KGYTK Országos tehetségsegítő módszertani konferencia Budapest, 2015. június 5. A konferenciát köszönti a vendéglátó intézmény igazgatóhelyettese, Horváth Erika A kilenc csodaszarvas című román népballadát

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Sárospatak város Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3.

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Munkaerő-piaci nyitás Önkéntesség a munkavállalás motorja? Aktuális okokból az idei konferenciának két súlyponti témája van: Mivel 2011. május

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Észak-balatoni Polgári Klub Alapítva 1998

Észak-balatoni Polgári Klub Alapítva 1998 Az Árpádháziak szellemi örökségétől az európai partnerségig A versenyképesség és energiái a magyar-türingiai kapcsolatokban Magyar-Türingiai Gazdasági Konferencia Székesfehérvár 2014. január 30-31. Helyszín:

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

A KAR TDK-ELŐADÁST KÉSZÍTŐ HALLGATÓINAK NÉVSORA, A DOLGOZATOK CÍMEI ÉS AZ ELÉRT EREDMÉNYEK Dátum Név Évf. Tag. A dolgozat címe Konzulens Eredmény Kari Tudományos Diákköri Konferencia () Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben