XI. SZEMESZTER tavasz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. SZEMESZTER 2011. tavasz. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9."

Átírás

1 XI. SZEMESZTER tavasz Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, AULA Sopron, Erzsébet utca 9.

2 SZERVEZŐK SZERVEZİK Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet Magyar Regionális Tudományi Társaság Bıvebb információ: SZERVEZİ KÖSZÖNTŐ KÖSZÖNTİ A Területfejlesztési Szabadegyetem elıadássorozat idén tavasszal is folytatódik, immáron a 11. szemeszterben köszönthetjük Önöket. A területfejlesztés, illetve a regionális tudomány idıszerő és izgalmas témaköreibıl válogat ismét szabadegyetemünk. A rendezvényeket továbbra is a Magyar Regionális Tudományi Társaság támogatja. Az elızı félévben rávilágítottunk a regionális gazdaságfejlesztés és az alulról szervezıdı stratégiák alapjaira, illetve az innovatív hálózatok legfontosabb vonatkozásaira. Közösen értékeltük az európai és a nemzeti regionális politikák eredményességét, hatékonyságát az EU Régiók Bizottságának volt elnöke, Luc Van den Brande segítségével. Nagy érdeklıdés mellett zajlott a 2010 tavaszán útjára indított Bemutatkoznak a Kárpát-medence régiói címő sorozatunk soron következı elıadása, illetve programjai, amikor is a Felvidékre látogattunk. A szemeszter végén Sopron, mint zöld város, és benne a Nyugat-magyarországi Egyetem, mint zöld egyetem alternatíváit elemeztük kerekasztal beszélgetésünk résztvevıi segítségével. Ebben a félévben Sopron és térségének szellemi és anyagi kultúrája, értékei és hagyományai ihletik elıadásaink témáit. Határtérségünket leginkább a közös kulturális múlt köti össze. Ezt a közös múltat többek közt a térség világhírő zeneszerzıje, Liszt Ferenc vagy régiónk kézmőves-ipari hagyományai jelképezik a legjobban. Az itt lakók identitástudata olyan közös kulturális gyökerekbıl táplálkozik, amelyeket elıadásaink és kerekasztal beszélgetéseink során érdemes felelevenítünk. A félév harmadik elıadásán, kivételes emberi adottságokkal, vagyis a kreatív tehetséggel foglalkozunk és a tehetséggondozás aktuális kérdéseirıl faggatjuk vendégeinket: valójában kiket nevezünk tehetségeseknek és mit tehetünk értük, és milyen lehetıségei vannak az átlagnak, a legelhanyagoltabb nemzedéknek? Végül, májusban a Kárpát-medence régióinak bemutatása ezúttal Kárpátaljára érkezik. A régió ajtói fotókiállítás, könyv-, gasztronómiai és zenei bemutató segítségével tárulnak ki. Várjuk Önöket ebben a szemeszterben is! A Területfejlesztési Szabadegyetem szervezıi: Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Magyar Regionális Tudományi Társaság

3 A Sopron, Kismarton, Fertı-tó régió, a változatos határhelyzet és a nyelvi sokféleség ellenére is évszázadok óta egy kulturális régió, bár az elmúlt évtizedekben a térséget vasfüggöny osztotta ketté. A kultúrrégió hagyományainak közös hasznosítása kivételes lehetıségként kínálkozik a határ két oldalán tevékenykedı szervezetek, szakemberek számára egyaránt. A közös hagyomány folytatásának feltételei egy sor kulturális esemény segítségével adottak. Joseph Haydn tiszteletére évente nemzetközi hírő Haydn ünnepi játékokat rendeznek Kismartonban. A zeneszerzıt ezen kívül különbözı rendezvényeken méltatják mindkét országban, különösen a fertıdi Esterházy-kastélyban. Liszt Ferenc tiszteletére évek óta komoly hangsúlyt fektet Burgenland Tartomány és a szülıfalu Doborján. Az elmúlt idıszakban Sopron is felzárkózott a rendezvényekhez és 2006-ban már a II. Liszt Fesztivált rendezték a városban. Külön öröm, hogy a szülıfaluban elkészült a hangversenyterem, mely a régió zenei életének egyik kiemelt szentélyévé válhat. Lisztet mindig is európai rangú mővész volt, hiszen egész Európát otthonának tekintette és európainak érezte magát. Ez a tény megfelel a tervezett rendezvények, népeket összekötı szellemiségének. Most amikor megvalósult ismét, hogy határok nélküli térben élhetünk, támaszkodnunk kell közös hagyományainkra, melyek egyben a régió fejlıdésének hajtóereje lehet. A közös kulturális múltunk ellenére, a határ két oldala között, minimális az együttmőködés és a párbeszéd. A kiváló attrakciók párhuzamos életet élnek, ezáltal rengeteg szinergia kihasználatlanul marad és az ebben rejlı kulturális és turisztikai lehetıségek továbbra is parlagon hevernek. Ebbıl következıen az alábbi kérdésekre keressük a választ beszélgetı partnereinkkel: Ki tudja-e használni a zene régiója a közös örökségben rejlı lehetıségeket? Érdemes-e határon átívelı megoldásokat keresni? Miben hasonlít és különbözik a két oldal kulturális turizmusa? Milyen vonzerıt jelenthet a határközelség osztrák, illetve magyar szempontból a régióban? Ezen az estén vendégeink a zene kerekasztalánál foglalnak helyet a határ mindkét oldaláról. Idıpont / Zeitpunkt: március 16. (szerda / Mittwoch) Helyszín / Ort: Best Western Pannónia Med Hotel (Európa-terem / Europasaal) Moderátor/Moderator: Kóczán Péter, Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Liszt Ferenc Kulturális Egyesület / Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Liszt Ferenc Kulturverein Zenei aláfestés / Musikalische Begleitung: Tóthné Rázó Emıke Honlap / Webseite: A ZENE RÉGIÓJA - A RÉGIÓ ZENÉJE DIE MUSIK DER REGION - DIE REGION DER MUSIK Die Region Ödenburg, Eisenstadt, Neusiedlersee ist trotz diverser Grenzsituationen und der Vielfältigkeit der Sprachen seit Jahrhunderte eine kulturelle Region geblieben, obwohl das Gebiet in den letzten Jahrzehnten von dem Eisernen Vorhang gespaltet war. Die gemeinsame Verwertung der traditionellen Werte der Kulturregion bietet außergewöhn liche Möglichkeiten für die auf beiden Seiten der Grenze tätigen Organisationen und Experten. Die Bedingungen für die Weiterführung der gemeinsamen Traditionen ergeben sich mit Hilfe einer Reihe von kulturellen Erreignissen. Zu Ehren von Joseph Haydn werden in Eisenstadt jährlich internationale feierliche Spiele veranstaltet. Darüber hinaus wird der Komponist auf verschiedenen Veranstaltungen von beiden Ländern gewürdigt, vor allem im Schloss Esterházy in Fertıd. Auf die Verehrung von Ferenc Liszt legt das Bundesland Burgendland so wie sein Heimatdorf, Doborján seit Jahren bedenkliche Betonung. Mittlerweile hat sich auch Ödenburg zu der Organisierung der Veranstaltungen angeschlossen und im 2006 fand da bereits der II. Liszt Festival statt. Besondere Freude ist die Fertigstellung des Konzertsaals im Heimatdorf, welcher zum Heiligtum des musikalischen Lebens der Region werden kann. Liszt war schon immer ein Künstler von europäischem Rang, da er ganz Europa als sein Heimat betrachtet und sich selbst als einen Europäer gefühlt hatte. Diese Tatsache widerspiegelt sich auch in den völkerverbindenden Geistigkeiten der geplanten Veranstalt ungen. Jetzt, wo es wieder verwirklicht wurde, dass wir in grenzenlosen Räumen leben können, sollten wir uns auf unsere gemeinsame Traditionen stützen, die zugleich die Triebkraft für die Entwicklung der Region sein könnten. Trotz unserer gemeinsamen kulturellen Vergangenheit sind die Kooperation und die Zwischengespräch minimal in unserer Grenzregion. Die tolle Attraktionen leben parallel, dadurch bleiben zahlreiche Synergien und kulturelle, touristische Möglichkeiten ungenutzt. Aber könnte die Region der Musik die Möglichkeiten der gemeinsamen Erbschaften in der Zukunft ausnutzen? Gibt es Sinne grenzüberschreitenden Lösungen zu suchen? Was für eine Aktivitäten sind möglich für Ungarn und Österreich, dass die Länder die Potenziale in der Nähe der Grenze gemeinsam ausnutzen können? An diesem Abend nehmen unsere Gäste von beiden Seiten der Grenze, an dem Runden Tisch der Musik Platz. A kerekasztal beszélgetés résztvevıi / Tielnehmer des Rundtischgesprächs: Christa Prets, elnök / Präsidentin, eu-art-network Eisenstadt Daru Gábor, intendáns / Intendant, programigazgató/programmdirektor, Duna Televízió Nonprofit Zrt. Franz Patay, fıtitkár / Generalsekreter, International Music + Media Centre Wien Horváth Zoltánné, kulturális igazgató / Kulturdirektorin, Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Mag. Hans Artner, fıosztályvezetı / Hauptreferatsleiter, Burgenlandi Kormányhivatal, Turisztikai Osztály/ Amt der Bgld. Landesregierung Ungvári Csaba, vezérigazgató-helyettes / Generaldirektor-Vertreter, GYSEV Zrt.

4 Sopron határszéli fekvése, ispáni vára, szabad királyi városi rangra emelkedése mind növelte kereskedelmi jelentıségét, nagy vonzása volt a kézmővesek megtelepedésében. Az 1379-ben összeírt adózó polgárok között már 73 kézmővest találunk, akik 32 iparágat mőveltek. A században alakult céhek ellenırzésük alá vonták a legfontosabb iparágak mővelıit, vásáraikkal a környék ellátásához növekvı mértékben hozzájárultak. A kiemelkedı királyi városok (Sopron, Kismarton, Ruszt) céheinek szinte megyényi vásári körzeteiben megjelentek a kisebb centrumok is, a 17. század második felében. A városokban a hagyományos életforma szerint élı, rendi típusú polgárság mellett késıbb felbukkantak a vállalkozó szellemő új polgárság képviselıi is, akiknek igényük volt rá, hogy vállalkozásaik mőködtetése mellett a polgári életforma tartalmi civilizatorikus elemeit is képviseljék, illetve megengedhették maguknak, hogy annak külsıségeire is áldozzanak. Vitathatatlan, hogy a városok urbanizációs struktúrájának, arculatának kialakításában döntı szerepe volt az itt honos német polgárságnak. A német kultúra jelentékenyen hatott egy-egy település modernizációs vonásainak kialakulására. Sopron hajdani országos jelentıségét a tény is alátámasztja, hogy Pest, Brassó, Debrecen, Kassa, Kolozsvár és Temesvár mellett tehát az elsık között itt is létesült kereskedelmi és iparkamara, 1850-ben. Már e városok puszta felsorolása is sejteti, hogy az ipar és kereskedelem irányításában Sopron milyen nagy körzethez jutott a XIX. század közepétıl kezdıdıen, hiszen kamarájának hatásköre majdnem az egész Dunántúlra kiterjedt. Sopron térségbeli szerepe azonban már a dualizmus idején jelentısen csökkent, mely az itteni kézmőves-iparos réteg megélhetését is érzékenyen érintette. Hagyományaik azonban továbbra is fontos részét adják a város szellemi és anyagi kultúrájának, nélkülözhetetlenek annak újjáélesztésében. Idıpont: március 30. (szerda) óra Helyszín: Közgazdaságtudományi Kar, Aula Elıadó: Károlyi Gyula, elnök, kıfaragó mester, Sopron és Vidéke Ipartestület A kerekasztal beszélgetés résztvevıi: Feldinger György autószerelı mester Hirschler Rezsı üvegmőves mester Kiss István villanyszerelı mester Molnár Alajos ügyvezetı Schneider István órásmester Steinbach Ernı kályhásmester Honlap: IPAROSOK ÚTJÁN MESTERSÉGEK RÉGEN ÉS MA Hosszú idı óta nem volt annyira aktuális az emberiség egyik legérdekfeszítıbb, legtitokzatosabb problémájának, a tehetség létrejöttének, mibenlétének és megjelenésének kérdése, mint napjainkban. Az emberi tehetség irányába forduló megkülönböztetett figyelem jól tetten érhetı. Egyre elfogadottabb az a nézet, miszerint a mai, felgyorsult világban csak azok lesznek képesek boldogulni, akik kellı ötletességgel, szellemi hajlékonysággal, kezdeményezı- és problémamegoldó-készséggel rendelkeznek. Az emberi tehetség mindig a kultúra egészébıl táplálkozik és annak egészére irányul. Mindeközben felnıtt, az e tekintetben legelhanyagoltabb nemzedék, akik leginkább az átlagosság nyomasztó terhét viselik. A szülık, az állandó egzisztenciális harcukban, többnyire nem értek rá felfedezni gyermekeikben a valós értékeket az eredendı tehetséget. Ne feledjük, minden ember tehetséges valamiben! Az iskolarendszer számára is kényelmesebb megoldás volt az átlag se túl tehetséges, se teljesen leszakadó gyermekek képzése. Ezen az estén arra keressük a választ, hogy vajon meghatározható-e egy település tehetség-háztartása, vonzó vagy taszító hatása? A tehetség feltárásban és gondozásban eredményes középiskolák miként találják meg és fejlesztik tehetséges diákjaik talentumát? És miként illannak el ezek az ígéretes pillanatok, ha város, a helyi miliı nem képes táptalajt adni a kibontakozáshoz. Mit vár a kutató és mit a középiskolák a jövı nemzedékétıl? Idıpont: április 27. (szerda) óra Helyszín: Közgazdaságtudományi Kar, Aula Elıadó: Dr. Gyıri Ferenc, Dugonics András Piarista Gimnázium, Szeged A kerekasztal beszélgetés résztvevıi: Hámori Veronika, igazgató, Fazekas Mihály Fıvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Hardi Titusz OSB, igazgató, Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium, Pannonhalma Szabó Miklós, igazgató, Széchenyi István Gimnázium, Sopron Tölli Balázs, igazgató, Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Sopron Honlap: TEHETSÉGGONDOZÁS ÚJ ESÉLYEK EGY NEMZEDÉKNEK v.pdf

5 2011. május 3. (kedd) óra A Kárpátaljai nap megnyitója Fotókiállítás, könyvbemutató, szıttes- és gasztronómiai bemutató (az esemény részletes programját külön plakátokon hirdetjük meg) A Kárpát-medence régióit bemutató sorozatunk ebben a félévben Kárpátaljára érkezik. Kárpátalja földrajzi elhelyezkedése, történelme és etnikai összetétele szempontjából egyedülálló adottságokkal rendelkezik. Az régió elhelyezkedésbıl adódó lehetıségek már a múlt század elsı éveiben pozitív folyamatokat indítottak el a regionális gazdaságban, további kihasználásuk pedig Ukrajna általános külpolitikai orientációjától, valamint a centrum-periféria viszony országon belüli alakulásától függ. Az EU keleti bıvítésének ugyanis destabilizáló hatásai is lehetnek Ukrajnára nézve, hiszen tovább mélyülhet a nyugati (határ menti), az ország középsı illetve keleti területeinek megosztottsága. A Lengyelország, Szlovákia, Magyarország es Románia közé beékelıdött Kárpátalja az ország többi régiójánál intenzívebb és közvetlenebb módon kerülhet kapcsolatba, ami jelentısen hozzájárulhat a régió további gazdasági fejlıdéséhez. A szabadegyetemi este során a két legjelentısebb Kárpátalján élı magyarság érdekvédelmét képviselı szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokratikus Szövetség (UMDSZ) elnöke értékeli Kárpátalja jelenlegi helyzetét, társadalmi aspektusait, illetve a településhálózat gazdasági és szociális szempontjait. Elıadóink segítségével áttekintést kapunk az ukrajnai magyarság mindennapjairól és a határon átnyúló kapcsolatairól. A szakmai elıadáson kívül vendégeink megismerhetik Kárpátalja kevéssé ismert különleges szépségő tájait, nevezetességeit, kulturális értékeit, megkóstolhatják egyes specialitásait kárpátaljai vagy Kárpátalját jól ismerı elıadóink tolmácsolásában. Idıpont: május 3. (kedd) óra Elıadók: Gajdos István, elnök, Ukrajnai magyar Demokrata Szövetség, polgármester, Beregszász Kovács Miklós, elnök, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola Társadalomtudományi Tanszék Dr. Orosz Ildikó, elnök, Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola Honlap: óra: A kárpátaljai Credo zenekar koncertje BEMUTATKOZNAK A KÁRPÁT-MEDENCE RÉGIÓI A KÁRPÁTALJA VENDÉGEINK VOLTAK 2006-TÓL Alföldi György DLA, egyetemi docens, BME Építészmérnöki Kar Balázs Pál, környezetmérnök szakos hallgató Bajnai Gordon, miniszter, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Baráth Etele, parlamenti képviselı, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke, Beke Marianna, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Beliczay Erzsébet, építész, elnökhelyettes, Levegı Munkacsoport Beluszky Pál, tudományos tanácsadó, MTA RKK KÉTI Berényi János, tagozatvezetı, Közlekedéstudományi Intézet Bódi Ferenc, tudományos fımunkatárs, MTA PTI Bozzay Balázs, ügyvezetı igazgató, BFH Kft. Börcsök László, építész, SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar Budai Katalin, turizmus-vendéglátás szakos hallgató Budavári László, Magyar Innovációs Szövetség, Innonet Gyır Czinner Antal, egyetemi tanár, tudományos igazgató, Heim Pál Gyermekkórház Csák Máté, építész, mőgyőjtı, akvarellista Csizmadia Zoltán, egyetemi adjunktus, MTA RKK NYUTI, Gyır Debreczeni Ferenc, ügyvezetı igazgató, Észak-alföldi RFÜ Kht. Dorogi Árpád, polgármester, Zsira Durai Miklós, ügyvezetı alelnök, Magyar Koalíció Pártja Faragó László, fıigazgató-helyettes, MTA RKK DTI, Pécs Faragó Sándor, egyetemi tanár, rektor, Nyugat-magyarországi Egyetem Fódi Veronika, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Fodor Dóra, Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Fonyi Tamás, gazdasági és logisztikai igazgató, Swedwood Sopron Bútor Kft. Franz Schausberger, igazgató, Európai Régiók Intézete, EU Régiók Bizottsága Gálné Kapás Márta, Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Georg Folian, ügyvezetı igazgató, Warimpex Ag. Gergely Jenı, egyetemi tanár, ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék Grundtner Gábor, Felsı és Közép Szigetközi Leader Akciócsoport Gyırffy Gábor, tanácsadó, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Harangozó Gábor, képviselı, Európai Parlament Hárs Olivér, társelnök, Castanea Környezetvédelmi Egyesület Heil Péter, elnökhelyettes, Nemzeti Fejlesztési Hivatal Hevér Andrea, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Hortobágyi T. Cirill, OSB perjel atya, Pannonhalmi Fıapátság Horváth András, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Horváth Gyula, egyetemi tanár, fıigazgató, MTA RKK Horváth Krisztina, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Ignácz József, polgármester, Besence Jónás Tamás, Herder-díjas költı Józan Tibor, elnök, Soproni Városszépítı Egyesület Kali Iván, vezetı szakdiplomata, Magyar Köztársaság Nagykövetsége, Bécs

6 Kaufman Ilona, NYME KTK, Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet Kárpáti László, tagozatvezetı, MTA MRTT Nyugat-dunántúli Tagozat Kerekes Attila, városi fımérnök, Sopron Kiss Judit, képviseletvezetı, Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviselete Kósa Lajos, polgármester, Debrecen Kovács Katalin, osztályvezetı, MTA RKK KÉTI Körmendi Anna, jogász, mőgyőjtı Krisch Róbert, ügyvezetı igazgató, Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. Kulbert Zsófia, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Kulcsár László, egyetemi tanár, NYME Benedek Elek Pedagógiai Fıiskola Kuntner Ferenc, volt polgármester, Kıszeg VENDÉGEINK VOLTAK 2006-TÓL Ladányi János, egyetemi tanár, BCE Szociológia és Társadalompolitikai Intézet Lados Mihály, MTA RKK NYUTI, Gyır Lengyel Imre, egyetemi tanár, elnök, Regionális Tudományos Bizottság Luc van den Brande, elnök, CIVEX Bizottság, EU Régiók Bizottsága Lukács Amarilla, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Lukovich Tamás, alelnök, Magyar Urbanisztikai Társaság Lunk Tamás, VitalPro KFT (ROP IH egykori vezetõje) Márczis Márta, elnök, Vidék Parlament Márkus Judit, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Medgyasszay Péter, építész, Független Ökológiai Központ Michalkó Gábor, fıiskolai tanár, Kodolányi János Fıiskola Mocsi Ádám, természetvédelmi-mérnök hallgató Nagy Nóra, építımővész szakos hallgató Németh Laura, közgazdász szakos hallgató Németh Béla, titkár, Közlekedéstudományi Egyesület Novák Ágnes, építész, BME Építımérnöki Kar Magasépítési Tanszék Oroszlán György, kutató professzor, NYME Savaria Egyetemi Központ İr Zoltán, polgármester, İriszentpéter Páliné Keller Csilla, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Palkovits János, polgármester, Fertırákos Pálné Kovács Ilona, igazgató, MTA RKK DTI, IDEA Regionális Munkacsoport Parragh László, elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Payrits Ferenc, elnök, Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Kópháza Pelczné Gáll Ildikó, Parlament alelnöke, intézetvezetı, Miskolci Egyetem Pettendi Szabó Péter, fotógráfus Polgár Tibor, VÁTI Kht Pörös Béla, programvezetı Gondoskodó Falu Program Radics László, polgármester, Répceszemere Rechnitzer János, egyetemi tanár, MTA RKK NYUTI igazgató, Gyır Rózsás Árpád, fıtanácsadó, Gyula város, Budapesti Corvinus Egyetem Salamon Zoltán, ügyvezetı igazgató, SAMAS Hungária Kft. Schrott Réka, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Simone Hagenauer, Ecoplus Alsó-Ausztria Gazdaságfejlesztési Ügynökség Surján László, képviselı, Európa Parlament Szabados Zsuzsanna, elnök, FAMULUS Sümeg Kistérségéért Egyesület Szederné Kummer Mária, irodavezetı titkár, Zalai Falvakért Egyesület Székely Csaba, elnök-vezérigazgató, GYSEV Rt. Szekeres Jánosné, képviseletvezetı, VENDÉGEINK VOLTAK 2006-TÓL KSH Zalaegerszegi Képviselet Szeri István, c. fıiskolai docens, vezérigazgató, Tisza Volán Zrt. Szilágyi László, fıorvos, tulajdonos, elnök-vezérigazgató Szilágyiné Fodor Zsuzsanna, tulajdonos, BW Pannonia Med Hotel Szirmai Viktória, egyetemi tanár, MTA RKK NYUTI, Székesfehérvár Szőcs Katalin, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Tama István, vezetı, Nyugat-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Tamás Pál, egyetemi tanár, igazgató, MTA Szociológiai Kutató Intézet Tarrósy István, Pécs 2010 Európa Kulturális Fıváros Irányító-egyeztetı Tanács Taschner Tamás, irodavezetı, Tourinform Sopron Thomas Perlaki, tartományi közlekedéskoordinátor, Burgenland Tiboldi Tibor, igazgató, Lufthansa Consulting Group, repülıtér-fejlesztés Tímár Andrea, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Tóth Balázs István, NYME KTK, diplomadíjas közgazdász Tóth Imre, igazgató, Soproni Múzeum Tóth Sándor, minıségbiztosítási igazgató, AUTOLIV Kft. Tóth Zoltán, közgazdász szakos hallgató Törzsök Erika, elnök, EÖKIK Közalapítvány Váradi Istvánné, elnökhelyettes, Nagykanizsa, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Velez Zoltán, c. egyetemi docens, elnök, Gazdasági Tanács, Gödöllı Wild Róbert, elnök, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Fertõrákos Zolnay János, kutató, EÖKIK Közalapítvány Zongor Gábor, fıtitkár, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

Vezetıi összefoglaló

Vezetıi összefoglaló 1 Vezetıi összefoglaló Az Európa Kulturális Fıvárosa program égisze alatt 500-nál több projektben közel 4000 kulturális rendezvény valósult meg Pécsett, a régióban, a pályázó városokban, valamint a testvér-

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Legyél Te is sportkommentátor! Sátrunkban kipróbálhatod, milyen lehet focimeccset, vízilabda mérkőzést, vagy akár olimpiát közvetíteni!

Legyél Te is sportkommentátor! Sátrunkban kipróbálhatod, milyen lehet focimeccset, vízilabda mérkőzést, vagy akár olimpiát közvetíteni! PROGRAM 2015. július 21., kedd Közmédia sátor 12:00 Szinkronizálj velünk! Legyél Te is sportkommentátor! Sátrunkban kipróbálhatod, milyen lehet focimeccset, vízilabda mérkőzést, vagy akár olimpiát közvetíteni!

Részletesebben

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró XVI. évfoly olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de Grußwort des Botschafters der Republik Ungarn vom 16. April 2010 Lieber Herr Vorsitzender

Részletesebben

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. MÁJUS 12 17., BUDAPEST V., FERENCIEK TERE (KÖNYVHETI TÁJÉKOZTATÓ) Megnyitó A Szent István Társulat szervezésében

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR IDEGENFORGALMI STRATÉGIÁJA ÉS IDEGENFORGALMI OPERATÍV PROGRAMJA 2008-2013

MOSONMAGYARÓVÁR IDEGENFORGALMI STRATÉGIÁJA ÉS IDEGENFORGALMI OPERATÍV PROGRAMJA 2008-2013 MOSONMAGYARÓVÁR IDEGENFORGALMI STRATÉGIÁJA ÉS IDEGENFORGALMI OPERATÍV PROGRAMJA 2008-2013 Nyugat-magyarországi Egyetem Turizmus Intézet 2008 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló...6 1.1 Az idegenforgalmi

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. Doktori (PhD-) értekezés. Szerzı: Fodor Gyula

A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. Doktori (PhD-) értekezés. Szerzı: Fodor Gyula A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben Doktori (PhD-) értekezés Szerzı: Fodor Gyula Témavezetı: Prof. Dr. Süli-Zakar István Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

KAPU A VILÁGRA. Program- és városismertetõ

KAPU A VILÁGRA. Program- és városismertetõ A KAPU A VILÁGRA Program- és városismertetõ Mire jó a könyv, könyvtár, a hangtár és a könyvtáros? Tudás elmélet gyakorlati alkalmazás A Mátrix Marketing Mûhely ügyvezetõjeként számomra nélkülözhetetlen

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Szerkesztıbizottság

Részletesebben

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája I.

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája I. Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája I. Hagyományőrző tevékenységi formák a múltban és a jelenben Helyzetértékelés, problémafeltárás Népi kézműves értékek a mesterségek

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

Máder Miklós Péter. Szakmai lektor: Fábián Róbert. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet

Máder Miklós Péter. Szakmai lektor: Fábián Róbert. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Máder Miklós Péter A BÉKÉSCSABÁN TANULÓ, VESZÉLYEZTETETT KORÚ DIÁKOK PREVENCIÓS IGÉNYEI ÉS SZÜKSÉGLETEI. PEDAGÓGUSOK AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSRŐL. 2011. Szakmai lektor: Fábián Róbert Nemzeti Drogmegelőzési

Részletesebben

AZ EGRI FERTÁLYMESTERSÉG ÉLİ HAGYOMÁNYA

AZ EGRI FERTÁLYMESTERSÉG ÉLİ HAGYOMÁNYA AZ EGRI FERTÁLYMESTERSÉG ÉLİ HAGYOMÁNYA Jelölést benyújtó: Egri Fertálymesteri Testület Eger, Bajcsy Zsilinszky út 9. Eger, 2013. június 7. kiegészítés: 2014. március 24. 1 JELÖLÉSI ADATLAP A SZELLEMI

Részletesebben

Volt lecke rengeteg s játszottunk eleget. Szurkoltunk is? Lehet, de üsse kő:... ma az a fő, hogy itt van a, itt van a nagy szünidő!

Volt lecke rengeteg s játszottunk eleget. Szurkoltunk is? Lehet, de üsse kő:... ma az a fő, hogy itt van a, itt van a nagy szünidő! Pedagógusfórum A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XII. évfolyam n 2013. május június n 5 6. szám n Ára: 1,20 Kedves olvasóinknak sikeres tanévzárást és jó nyaralást kívánunk! Volt lecke

Részletesebben

A HATÁR MENTI TERÜLETEK JELLEGZETESSÉGEINEK ÁTALAKULÁSA A 20. SZÁZAD VÉGI NYUGAT-MAGYARORSZÁGON

A HATÁR MENTI TERÜLETEK JELLEGZETESSÉGEINEK ÁTALAKULÁSA A 20. SZÁZAD VÉGI NYUGAT-MAGYARORSZÁGON Tér és Társadalom 15. évf. 2001/2. 107-129. p. Tér és Társadalom XV. évf. 2001 2: 107-130 A HATÁR MENTI TERÜLETEK JELLEGZETESSÉGEINEK ÁTALAKULÁSA A 20. SZÁZAD VÉGI NYUGAT-MAGYARORSZÁGON (The Transformation

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Mátéfi kapitány. Békéscsabai Elõre NKSE vezetõedzõje, a mezõbándi születésû Mátéfi Eszter

Mátéfi kapitány. Békéscsabai Elõre NKSE vezetõedzõje, a mezõbándi születésû Mátéfi Eszter XIX. évfolyam 15. szám 2009. augusztus 13. INGYENES VÁROSI LAP Strandparti a fürdôben emrégiben strandpartit rendeztek az Árpád fürdôben, ahol értékes díjakért több sportágban és versenyszámban nevezhettek

Részletesebben

2009. június 2. Hírlevél. www.innovacio.hu 11. 11. szám. szám. XIX. évfolyam 2009. június 2.

2009. június 2. Hírlevél. www.innovacio.hu 11. 11. szám. szám. XIX. évfolyam 2009. június 2. XIX. évf. 2009. június 2. 11. szám Hírlevél www.innovacio.hu 11. szám XIX. évfolyam 2009. június 2. 32 Választmány Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Szabó Gábor Elnök Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged,

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. AUSCHWITZ

Részletesebben

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények Pató Mária: Új típusú múzeumi találkozások Változó igények változó múzeum(ok) (A Damjanich János Múzeum elmúlt tíz évének közmővelıdési, múzeumpedagógiai példáján) Az út rejtett és neve nincsen. Egyedül

Részletesebben

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8.

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8. Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8. Közép-Európai Közlemények Történészek, regionalisták és geográfusok folyóirata TANÁCSADÓ

Részletesebben

völgységi hírlevél Közel háromezer ember a strandnyitó majálison Bonyhád és környéke közéleti lapja VI. évfolyam, 4. szám 2012.

völgységi hírlevél Közel háromezer ember a strandnyitó majálison Bonyhád és környéke közéleti lapja VI. évfolyam, 4. szám 2012. völgységi Bonyhád és környéke közéleti lapja hírlevél VI. évfolyam, 4. szám 2012. május Közel háromezer ember a strandnyitó majálison A bonyhádiak és a környéken élők régi vágya teljesült május 1-jén,

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben