J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl 40-47/2013. ( ) sz. határozat 1

2 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: A melléklet jelenléti ív szerint Farkas Szabolcs elnök köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselıket és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a testületi tagok 3 fıvel vesznek részt az ülésen, a testület határozatképes. A kiküldött meghívóban a jelenlévık tájékoztatva lettek a napirendi pontokról, melyek tárgyalásában változtatást nem javasolt. Kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a napirendi pontok tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezzék. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. Farkas Szabolcs a továbbiakban javasolta, hogy a Képviselı-testület jegyzıkönyv hitelesítınek Polónyi Péter képviselıt válassza. Kérte a képviselıket, ha egyetértenek a javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással Polónyi Péter képviselıt jegyzıkönyv hitelesítınek választotta. 1. napirendi pont CÁMK igazgatói pályázat Elıterjesztı: Petı Zsolt jegyzı Farkas Szabolcs: Az írásos elıterjesztést és a pályázati anyagot a jelenlévık megkapták. A nemzeti köznevelésrıl szóló törvény értelmében az általános mővelıdési központ önálló intézményként mőködı köznevelési intézmény, élén igazgató áll. Fıszabályként az intézményvezetı kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A május 27-én kiírt CÁMK igazgatói pályázati kiírásra a megadott határidıig ( ig) 1 érvényes pályázat érkezett. A pályázó Jaczina Zoltánné. A CÁMK nevelıtestületi és alkalmazotti közössége augusztus 14-én megtartott értekezletén véleményezte a benyújtott pályázatot. A nevelıtestület a szakmai programot egyhangúlag elfogadta, valamint az alkalmazotti közösség a pályázó személyét egyhangúlag támogatta. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat. Kassakürtiné Domány Katalin: A pályázati anyagban két helyen is a kisebbségi önkormányzati meghatározás szerepel, a nemzetiségi meghatározás helyett. Véleményem szerint a pályázat nagyon szép és értékes. 2

3 Jaczina Zoltánné: Köszönöm az észrevételt, a javítást elvégzem. A Német Munkaközösség kérésének megfelelıen a pályázati anyag 25. oldalán a rövidtávú feladatoknál szerepel, a szülıkkel, a nemzetiségi önkormányzattal való partneri együttmőködés erısítése, új kapcsolati formák keresése. Szeretnénk kérni, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselıi, amennyiben lehetséges az óvodai rendezvényeken vegyenek részt. Több hozzászólás nem lévén Farkas Szabolcs elnök kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 0 40/2013. ( ) sz. határozat A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva a CÁMK igazgatói kinevezésével egyetért. Határidı: Felelıs: Farkas Szabolcs CNNÖ elnök 2. napirendi pont CNNÖ évi költségvetés elıirányzatainak módosítása Elıterjesztı: Farkas Szabolcs elnök Farkas Szabolcs: Az írásos elıterjesztést, valamint a határozati javaslatot a képviselık megkapták. A évi költségvetés kiadási és bevételi fıösszege, valamint az elıirányzatok módosítása került meghatározásra. Átvett pénzeszköz elıirányzata 150 e Ft-tal emelkedik Dologi kiadások elıirányzata 596 e Ft-tal emelkedik Átadott pénzeszköz elıirányzata 160 e Ft-tal emelkedik Általános tartalék elıirányzata 606 e Ft-tal csökken. Ennek megfelelıen: Bevételi elıirányzat összesen: e Ft Kiadási elıirányzatok összesen: e Ft Általános tartalék elıirányzata 150 e Ft Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat. Hozzászólás nem lévén Farkas Szabolcs elnök kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a 3

4 A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 0 41/2013. ( ) sz. határozat A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvényben, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ában, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 42. -ában foglaltak szerint a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2013.( ) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2013.( ) számú határozat 2. (1) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat a évi költségvetését állapítja meg e Ft Költségvetési bevétellel e Ft Költségvetési kiadással a Költségvetési kiadásokon belül 150 e Ft Általános tartalékkal A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2013.( ) számú határozat 2. (2) pontjában meghatározott 1. sz. melléklet helyébe e határozat 1. sz. melléklete lép. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2013.( ) számú határozat 2. (3) pontjában meghatározott 2. sz. melléklet helyébe e határozat 2. sz. melléklete lép. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2013.( ) számú határozat 2. (7) pontjában meghatározott 3. sz. melléklete helyébe e határozat 3. sz. melléklete lép. 2. A határozat a kihirdetését követı napon lép hatályba. Felelıs: Farkas Szabolcs CNNÖ elnöke Határidı: szeptember 30. 4

5 3. napirendi pont CNNÖ I. félévi beszámolója Elıterjesztı: Farkas Szabolcs, CNNÖ elnök Farkas Szabolcs: A nemzetiségi önkormányzat elnöke az önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselı-testületet. Az írásos elıterjesztés tartalmazza az eredeti elıirányzatot, a módosított elıirányzatot és a teljesítést. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számlájának december 31-i záró egyenlege 756 e Ft volt, ami megegyezik a pénzmaradvány összegével. A pénzmaradvány igénybevétele a évben megtörtént. Az átvett pénzeszközökön belül elsı félév folyamán a nemzetiségi önkormányzat a központi költségvetéstıl 222 e Ft általános mőködési támogatásban részesült. Pályázattal való elszámolásból a nemzetiségi önkormányzatnak 150 e Ft bevétele származott. A félév folyamán a fizetési számlán lévı pénzeszközök után 3 e Ft kamatbevétel realizálódott. Kiadásoknál a megváltozott jogszabályok következtében a reprezentációs költségek után 18 e Ft szociális hozzájárulási adót fizettünk. A VUK-tábor költségeire 160 e Ft átadott pénzeszköz elıirányzata került könyvelésre. A 788 e Ft összegő dologi kiadás egy részét a nemzetiségi önkormányzat mőködési kiadásai teszik ki (tagdíj, pályázati díj, postaköltség, pénzforgalmi jutalék, nyomtatványok, megemlékezés koszorúi, mősorok, megemlékezések fellépıinek reprezentációs költsége stb.), másik része a testületi határozatok végrehajtásához kapcsolódik. Ilyen kiadások voltak: közösen megrendezett rendezvények (Farsangszoba, Báránytánc), nemzetiségi nevelés, oktatás segítése (könyvutalványok), kulturális és hitélet támogatása (Nemzetiségi Kórus buszköltsége, Hittan-tábor), a német nyelv és hagyományok ápolása, bemutatása (Német nyelvi tábor, Berzelblatt, Ceglédberceli Füzetek) stb. A félév során a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat lekönyvelt kiadásainak összege 806 e Ft-ot tett ki. Az önkormányzat általános tartalékának elıirányzata 150 e Ft. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat. Hozzászólás nem lévén Farkas Szabolcs elnök kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 0 42/2013. ( ) sz. határozat A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 87., valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. -a alapján elkészített I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót e Ft bevétellel, 806 e Ft kiadással elfogadja. Határidı: szeptember 15. Felelıs: Farkas Szabolcs CNNÖ elnöke Petı Zsolt jegyzı 5

6 4. napirendi pont Báránytánc 2013 szakmai és pénzügyi beszámoló Elıterjesztı: Farkas Szabolcs CNNÖ elnöke Szakmai elıterjesztı: Farkas Szabolcs A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 27/2013. ( ) sz. határozatában döntött a évi Báránytánc közös megrendezésérıl. A rendezvény megvalósulását követıen a képviselıtestületnek az errıl szóló beszámolót is el kell fogadnia. A rendezvény szakmai beszámolóját az 1. számú melléklet, a pénzügyi beszámolót a 2. számú melléklet tartalmazza. Az írásos elıterjesztéseket a jelenlévık megkapták. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat. Hozzászólás nem lévén Farkas Szabolcs elnök kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 0 43/2013. ( ) sz. határozat A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva a Báránytánc 2013 elnevezéső kulturálishagyományırzı program megvalósításáról szóló, mellékletként csatolt szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. Határidı: augusztus 15. Felelıs: Farkas Szabolcs, CNNÖ elnök 5. napirendi pont Katolikus nyári tábor beszámoló (szóbeli) Elıterjesztı: Farkas Szabolcs CNNÖ elnöke Farkas Szabolcs: A Képviselı-testület júliusban döntött az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény tanulói számára megrendezett katolikus nyári tábor támogatásáról. A rendezvény megvalósulását követıen a képviselıtestületnek az errıl szóló beszámolót is el kell fogadnia. Megkérem Szondi Ferencné táborvezetıt, hogy ismertesse beszámolóját! Szondi Ferencné: július ig, 51 gyermek részvételével megtartottuk a tábort. A kézmőves foglalkozások lebonyolításához használtuk fel a nemzetiségi önkormányzat támogatását. Volt egy óvodás csoportunk is, velük gyöngyöt főztőnk, babát készítettünk. Július 18-án akadályverseny keretében meglátogattuk a tájházat, német énekeket is tanultak a gyerekek. A Hortobágyi horgásztóhoz is kivittük a gyerekeket, ahol horgászversenyt rendeztünk. Az önkormányzat biztosította részünkre a Petıfi úti óvoda épületét, ahol a gyermekek étkeztetését bonyolítottuk le. 6

7 Kassakürtiné Domány Katalin: Részt vettem a záró rendezvényen és láttam, hogy a gyerekek jól érezték magukat, nagyon lelkesek voltak. Kaposi József: A táborról csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. Gratulálok a szervezıknek és a segítıknek. Több hozzászólás nem lévén Farkas Szabolcs elnök kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a szakmai és pénzügyi beszámolóval, kézfelemeléssel jelezzék. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 0 44/2013. ( ) sz. határozat A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény tanulói számára megrendezett katolikus nyári tábor megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja. Határidı: augusztus 15. Felelıs: Farkas Szabolcs, CNNÖ elnök 6. napirendi pont Ceglédberceli Nemzetiségi Napok Rendezvény támogatása Elıterjesztı: Farkas Szabolcs elnök Farkas Szabolcs: A nemzetiségi önkormányzat a helyi német nemzetiségi hagyományok felelevenítése és megtartása céljából a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesülettel közösen megrendezi a Ceglédberceli Nemzetiségi Napok 2013 elnevezéső kulturálishagyományırzı programot, szeptember 14-én és 15-én. A rendezvény programtervét és költségvetési tervét az 1. számú melléklet tartalmazza A kulturális mősorban fellépési lehetıséget biztosítunk az óvodások, az iskolások nemzetiségi tánccsoportjainak, az ifjúsági tánccsoportnak és fúvószenekarnak, valamint a községi fúvószenekarnak. A rendezvény tervezett költségkerete 603 ezer Ft. Benesch Anita képviselı a testületi ülésre megérkezett, a Képviselı-testület 4 fıvel ülésezik. Kaposi József: Igyekszünk a tavalyi rendezvény színvonalán megszervezni az idei rendezvényt is. Megkezdtük a szervezést és keressük azokat a csoportokat is, akik meghívást nyernek. Sajnos szőkültek a csoportok lehetıségei, és pénzügyi forrásai is. Vannak olyan csoportok, akik csak részbeni- vagy teljes útiköltség térítéssel tudnak részt venni a rendezvényünkön, ezért az írásos elıterjesztés mellékletét képezı költségvetési terv még változhat. 7

8 Kassakürtiné Domány Katalin: A nyári szabadságolások miatt a felkérésre küldött válaszok is késnek. A költségvetésbıl is látszik, hogy igyekszünk mindent a leggazdaságosabban megoldani. Farkas Szabolcs: Dekoráció, videó, hangosítás költségéhez célszerőbb lenne hozzájárulni, mert nem terheli reprezentációs adó. Azokat a költség nemeket kerülni kellene, ami után adót is kell fizetni. Kassakürtiné Domán Katalin: Szeretnénk, ha a hangosítás költségére a községi önkormányzattól támogatást kapnánk. Több hozzászólás nem lévén Farkas Szabolcs kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, 0 45/2013. ( ) sz. határozat A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva 1. A helyi német nemzetiségi hagyományok felelevenítése és megtartása céljából a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesülettel közösen megrendezi a Ceglédberceli Nemzetiségi Napok 2013 elnevezéső kulturális-hagyományırzı programot szeptember 14-én és 15-én. 2. Az 1. számú mellékletként csatolt programterv alapján elfogadja a rendezvény programtervét és a 2. számú mellékletként csatolt költségvetés-tervezetét. 3. A Ceglédberceli Nemzetiségi Napok megrendezésére 150 ezer Ft-ot biztosít a évi költségvetésének dologi elıirányzata terhére, melyet a rendezvény nem reprezentációs jellegő kiadásaira fordít. 4. A Ceglédberceli Nemzetiségi Napok megrendezésérıl szóló szakmai és pénzügyi beszámoló tárgyalását október 31-ig napirendre tőzi. Határidı: október 31. Felelıs: Farkas Szabolcs, CNNÖ elnök 7. napirendi pont Ceglédberceli füzetek 2. számának német nyelvő kiadásához támogatás biztosítása Elıterjesztı: Farkas Szabolcs elnök Szakmai elıterjesztı: Polónyi Péter CNNIE elnök helyettes Farkas Szabolcs: Az írásos elıterjesztést és a határozati javaslatot a képviselık megkapták. Az elsı füzet márciusban elkészült, melyhez a nemzetiségi önkormányzat 50 e Ft támogatást. A Ceglédberceli Füzetek 1. része 2013 márciusában jelent meg. Jelenleg a második kötet készül és munkálatai már olyan fázisban vannak, hogy a kiadás elıkészítésén (szerkesztés, fordítás) dolgoznak. A második kötet anyagának német nyelvre fordításához 50 ezer Ft támogatást kért a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület. Megkérem Polónyi Péter képviselıt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. 8

9 Polónyi Péter: Az ÉMNÖSZ pályázati kiírására a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület elkészítette a Ceglédberceli füzetek címő pályázatát, melyhez a képviselıtestület elvi támogatását biztosította. Az ÉMNÖSZ Ft támogatást biztosított a pályázat megvalósításához, azzal a kikötéssel, hogy a kiadvány anyaga németül is készüljön el. A füzetnek nagy sikere volt, pillanatok alatt elfogyott. Jelenleg a második kötet készül és munkálatai már olyan fázisban vannak, hogy a kiadás elıkészítésén (szerkesztés, fordítás) dolgoznak. A második kötet anyagának német nyelvre fordításához 50 ezer Ft támogatást kér az egyesület. Farkas Szabolcs: Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat. Hozzászólás nem lévén Farkas Szabolcs elnök kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, 0 46/2013. ( ) sz. határozat Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület által megjelentetett Ceglédberceli Füzetek 2. számának kiadásához 50 ezer Ft támogatást biztosítson, a költségvetés általános tartaléka terhére. Határidı: augusztus 15. Felelıs: Farkas Szabolcs, CNNÖ elnök 8. napirendi pont Az EMMI tájékoztatása a nemzetiségi önkormányzatok egyetértési jogának megszőnésével kapcsolatban Farkas Szabolcs: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 36/2013. ( ) sz. határozatában tiltakozott a évi CXC. törvény 84. (9) módosítása ellen (2013. évi LV. törvény), mely szerint megszőnik a nemzetiségi önkormányzatok egyetértési joga a nemzetiségi nevelési-oktatási intézmények estében - az intézményben folyó szakmai munka értékeléséhez, - SZMSZ-ének jóváhagyásához, - pedagógiai programjának, pedagógiai-mővelıdési programjának jóváhagyásához és végrehajtásának értékeléséhez. A határozatot megküldtük: Földi László országgyőlési képviselınek, Emberi Erıforrások Minisztériuma, Balog Zoltán miniszternek, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, Heinek Ottó elnöknek, Pest Megyei Német Önkormányzat, Ritter Imre elnöknek, Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Ritter Imre elnöknek, Kulturverein Vecsés, Frühwirth Mihály elnöknek, Pest megye német nemzetiségi önkormányzatainak. Az elıterjesztéshez csatoltam a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata részérıl Heinek Ottó elnök válaszát, illetve az Emberi Erıforrások Minisztériuma köznevelésért felelıs helyettes államtitkárának tájékoztatását. 9

10 Polónyi Péter: A pedagógiai program elkészítése a nevelı-testület feladata. Ez korábban úgy mőködött, hogy a nemzetiségi intézményeknél a pedagógia programot elfogadta a nemzetiségi önkormányzat és a fenntartó is. A törvény szabályozza azt is, hogy a pedagógiai program mit tartalmazhat és mit nem. Szakmai jellegő dokumentumot olyan kompetenciával rendelkezı szakemberek készítsenek el, akik mindennap ezzel dolgoznak. Farkas Szabolcs: Javaslom, hogy a nemzetiségi önkormányzat a határozatot az alábbi kiegészítéssel fogadja el: a pedagógiai program nemzetiségi vonatkozású részei módosulnak, az intézményvezetık a továbbiakban is tájékoztassák errıl a nemzetiségi önkormányzatot Több hozzászólás nem lévén Farkas Szabolcs elnök kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a kiegészítéssel, kézfelemeléssel jelezzék. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a javasolt módosítást elfogadta. Farkas Szabolcs: Kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, 0 47/2013. ( ) sz. határozat A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az Emberi Erıforrások Minisztériuma köznevelésért felelıs helyettes államtitkárának tájékoztatását elfogadja az alábbi kiegészítéssel: Amennyiben a CÁMK Napsugár Óvodájának, illetve a Ceglédberceli Eötvös József Általános Iskola, Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Iskola pedagógiai programjának nemzetiségi vonatkozású részei módosulnak, arról az intézményvezetık a továbbiakban is tájékoztassák a nemzetiségi önkormányzatot, illetve testületi ülésen kerüljenek ismertetésre a változások és a módosítások indokai. Határidı: augusztus 15. Felelıs: Farkas Szabolcs, CNNÖ elnök 9. napirendi pont Egyebek A napirendi pont keretében: Farkas Szabolcs elnök tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a nemzetiségi önkormányzat - a feladatalapú támogatásként 81 ponttal: ,-ft támogatást kapott. Országosan az elsı 15 nemzetiségi önkormányzat között van Ceglédbercel. - a népszámlálás nemzetiségi részérıl kapcsolatos Ombudsmani jelentésrıl, - Újhartyánban megrendezésre kerülı Családi Zenekarok Találkozójáról 10

11 Több napirendi pont nem lévén Farkas Szabolcs elnök a testületi ülést bezárta. Ceglédbercel, augusztus 27. Farkas Szabolcs CNNÖ elnöke Polónyi Péter jegyzıkönyv hitelesítı 11

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.28-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık 1 Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/180-9/2009. JEGYZİKÖNYV Készült: A Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003. Szám:122-7 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. május 31.-én (kedden)

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben