VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN HU SZ. PHARE PROGRAM ZÁRÓKIADVÁNY

2 KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY U

3 TISZTELT OLVASÓ! Ajánlom figyelmébe a HU Vállalkozások innovatív tevékenységének támogatása a Dél-Alföldön c. Phare program zárókiadványát! Jelen kiadvány célja a program eredményeinek bemutatása, illetve a program végrehajtása során nyert tapasztalatok minél szélesebb körben való elterjesztése. Az Európai Unió Vállalkozásfejlesztési Fõigazgatósága felismerve azt a hiányosságot, hogy az EU országai nem fektetnek kellõ hangsúlyt az innovációs kezdeményezések ösztönzésére és támogatására, regionális innovációs fejlesztési programokat indított a gazdaság folyamatos fejlõdésének biztosítása és versenyképességének fokozása érdekében. A Bizottság megteremtette annak lehetõségét, hogy az Unió által ösztönzött innovációs tevékenységben a tapasztalt régiók együttmûködéséhez a tagjelölt országok régiói is kapcsolódhassanak. Ennek kiteljesítését hivatott segíteni a Phare támogatással megvalósuló HU program, melynek segítségével a Dél-Alföld régió egy már jól mûködõ európai rendszerhez tud kapcsolódni, mely jelenleg a világ legnagyobb innovációs hálózata. A Phare program végrehajtását megalapozta, hogy a Dél-Alföld régió legfontosabb erõforrása a magasan képzett munkaerõ. A régió felsõoktatási és kutatás-fejlesztési intézményeiben felhalmozódott szellemi potenciál jelentõs innovációs erõt képvisel. Az intézmények és a gazdasági-társadalmi szféra között szoros az együttmûködés; melynek révén széles körû hazai és külföldi kapcsolatrendszer alakult ki. A program kedvezményezettjei között megtalálhatóak a régió nemzetközileg is elismert kutatóintézetei mellett a kis- és közepes vállalkozások, segítve ezzel a kutatási eredmények gyakorlati hasznosulását. Mindezen eredmények mellett 8 innovációs központ kialakítását tette lehetõvé a támogatás, melyek mûködése hatékonyan biztosítja a régió innovációs potenciáljának folyamatos bõvülését. A Phare program lebonyolítása során eltelt több mint 2 éves idõszakban a vázolt eredmények mellett az EU speciális pályázati rendszeréhez kapcsolódó jelentõs projektmegvalósítói, projektmenedzsmenti ismeretek halmozódtak fel a programban résztvevõ szervezeteknél és vállalkozásoknál. Mindez biztos alapokat és jelentõs tapasztalatokat nyújt az EU Strukturális Alapok forrásainak megszerzéséhez, a jövõbeni projektek megvalósításához. Bízom benne, hogy a kiadvány áttanulmányozása során sok új és hasznos információt találnak, melyeket jelenlegi és jövõbeni munkájuk során is sikerrel hasznosíthatnak. Galovicz Mihály programengedélyezõ ügyvezetõ

4 HU Vállalkozások innovatív tevékenységének ösztönzése a dél-alföldön c. Phare program áttekintése A program célja volt, hogy a fenntartható fejlõdés szempontjainak elõtérbe helyezésével, a régió innovációs tevékenységére és fejlesztési terveire alapozva növelje a gazdasági és társadalmi együttmûködést a Dél-alföldi régióban, javítsa a régió versenyképességét és elõsegítse a régióban mûködõ cégek exportnövekedését. Az innovatív tevékenységek támogatásával, a régió kutatási eredményeire támaszkodó, azokra épülõ új termékek, termelési eljárások kifejlesztésére, üzleti hasznosítására kerülhetett sor a támogatott projektek esetében. A PROGRAM KÉT PROGRAMELEMBÕL ÁLLT: A) Innovációs központok létrehozása a régióban B) A régió innovatív kis- és közepes vállalkozásainak támogatása Az A) programelem keretében 3,2 millió euró volt az odaítélhetõ vissza nem térítendõ támogatás mértéke, amelybõl 2,4 millió euró volt Phare támogatás. A projektek teljes költségvetésén belül a támogatás mértéke maximum 60% lehetett. Ennek keretében lehetõség nyílt olyan központok létrehozására, amelyekben jól felszerelt irodákat, szemináriumi termeket alakítottak ki és magas technikai színvonalú telekommunikációs infrastruktúrát helyeztek üzembe. Ezek a központok alkalmasak lesznek felsõoktatási és más intézmények kutatási eredményeinek, igényeinek közvetítésére, valamint a szakmai információáramlás elõsegítésére. Cél volt továbbá, hogy képesek legyenek az innovatív kis- és középvállalkozások befogadására. A B) programelem keretében az odaítélhetõ vissza nem térítendõ támogatás mértéke euró volt (ebbõl euró Phare támogatás), amelyet a kis- és közepes méretû vállalkozások a régió kutatási eredményeit felhasználva termékfejlesztésre fordíthattak. A projektek teljes költségvetésén belül a támogatás mértéke maximum 40% lehetett. A PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK INTÉZMÉNYI KERETE: A program teljeskörû végrehajtásáért a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság, mint Szerzõdõ Hatóság volt a felelõs. Az Európai Bizottság Magyarországi Delegációja május 1-jéig gyakorolta a program feletti jóváhagyási jogkört. A program megvalósításának lépései: A program pályázati felhívása július 20-án, jelent meg, a pályázatok beadási határideje október 10. volt. A pályázati felhívásra beérkezett pályázatok közül kilencet fogadtak el. 2

5 3 Mivel a kilenc elfogadott pályázat nem használta ki a rendelkezésre álló eurós keretet (fennmaradt: 1,3 millió euró), ezért a pályázatot második körben február 12-én ismételten meghirdettük. A második kör beadási határideje április 23. volt. Ekkor újabb kilenc pályázat nyert támogatást, így a június 30-ai szerzõdéskötési határidõig 18 projektmegvalósítóval köthetett a VÁTI Kht. támogatási szerzõdést. Mindkét komponensben kilenc-kilenc támogatási szerzõdést kötöttünk meg. A rendelkezésre álló négy millió eurós támogatási keret 97%-át, azaz eurót fed le a 18 támogatott projekt. A támogatási szerzõdések megkötését követõen kezdõdhetett meg a projektek megvalósítása, ezen belül is a közbeszerzések PHARE eljárásrendnek megfelelõ lebonyolítása. A program kedvezményezettjei a tenderdossziék kidolgozásához a VÁTI Kht-val kötött együttmûködési megállapodás keretében Tenderkészítõ és Tanácsadó Konzorcium segítségét vehették igénybe. A program végrehajtásában jelentõs állomás volt május 1-je, hazánk uniós csatlakozása, mivel a közbeszerzési eljárásokat szabályozó PRAG-ot, azaz a Gyakorlati útmutató a Phare Ispa és Sapard eljárásrendekhez c. alapdokumentumot a évi CXXIX. tv. a Közbeszerzésekrõl elõírásai váltották fel. A 18 nyertes pályázatból 15 valósult meg a projektzárási határidõig. A projektek zárásának, és a zárójelentések leadási határideje szeptember 30. volt. Kelemen Ildikó programmenedzser VÁTI Kht.

6 SZAKÉRTÕI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A HU SZ. VÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA A DÉL-ALFÖLDÖN C. PHARE PROGRAMHOZ A program keretében a pályázatot kiíró és azt kezelõ VÁTI Kht. szakértõi segítségnyújtásra kért fel tanácsadó cégeket azzal a szándékkal, hogy azok minél több és jobb minõségû pályázat elkészítésében segítsék a potenciális pályázókat. Erre azért is volt szükség, mert a Phare programok pályázati és eljárásrendje kevéssé volt ismert a kis- és középvállalkozások elõtt. Az elsõ pályázati szakaszban (2002-ben) az Enterprise plc angol tanácsadó cég által irányított szakértõi team végezte a tanácsadást. A második pályázati szakaszban (2003-ban) a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Irodát bízták meg a szakértõi tanácsadás elvégzésével. Az elsõ (2002-es) pályázati szakaszhoz kapcsolódóan a kialakított módszertannak megfelelõen projektek generálását és a projektek fejlesztését tûzték ki célul két szakaszban. Az elõkészítõ szakaszban elvégzett szakértõi tevékenységek az alábbiak voltak:! A lehetséges kedvezményezettek és projekt elképzelések körének azonosítása ennek érdekében a szakértõk a régióban rendelkezésre álló anyagokat tekintették át, illetve konzultációkat folytattak a régióban mûködõ jelentõsebb K+F szervezetekkel.! Információs workshopok szervezése mindkét pályázati ablak esetében a potenciális kedvezményezettek számára a pályázat meghirdetését megelõzõen a konkrét fejlesztési elképzelések beazonosításának elõsegítése érdekében.! Segítségnyújtás a pályázati dokumentáció kidolgozásához.! A pályázati rendszerhez kapcsolódó hírlevél kidolgozása és terjesztése.! Segítségnyújtás a pályázati rendszerek meghirdetésével összefüggõ tájékoztatási tevékenységek megszervezéséhez. A megvalósítási szakaszban:! Információs workshopok szervezése a potenciális kedvezményezettek számára, tanácsadás a projektek fejlesztéséhez és pályázatok kidolgozásához kapcsolódóan.! Folyamattanácsadás a pályázók számára személyre szabott konzultációk keretében.! A pályázati dokumentációt képezõ háttéranyagok üzleti terv és K+F terv javasolt struktúrájának kialakítása.! Telefonos tanácsadás biztosítása.! alapú tanácsadás biztosítása. 4

7 5 A második (2003-as) pályázati szakaszban a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda vette át a szakértõi tevékenységek irányítását aminek során új módszertan alapján dolgoztunk. " A potenciális pályázók számára információs szolgáltatást és szakértõi segítségnyújtást tettünk elérhetõvé a felmerülõ kérdések megválaszolására. Ennek érdekében felállítottunk egy telefonos forró drótot, amelyen lehetõség szerint azonnal megválaszoltuk a felmerült kérdéseket, valamint interneten is a pályázók rendelkezésére álltunk. A megbízóval együtt a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda is fontosnak tartotta, hogy a telefonon és ben megválaszolt kérdések és válaszok minden érdeklõdõ számára hozzáférhetõk legyenek a programban közremûködõ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség honlapján. " A potenciális pályázók részére személyes konzultációs lehetõséget biztosítottunk. A személyes konzultációra helyszíni látogatások alkalmával került sor, ahol a szakértõk megválaszolták a felmerült kérdéseket, és segédkeztek a projektek elõkészítésében, átgondolásában. Emellett konzultációs napokat szerveztünk, ahol a pályázók szintén személyesen egyeztethettek aszakértõkkel. " A rendezvényeken elhangzott információk eljuttatása érdekében sajtóhíranyagot készítettünk, amely az érintett megyei kamarák honlapjaira felkerült, mindenki számára elérhetõvé téve a tájékoztatónapon elhangzottakat. A szakértõi munka tapasztalatai A pályázati program iránt nagy volt az érdeklõdés a régióban. A potenciális pályázók egyértelmûen igényelték a szakértõi segítségnyújtást. Ez abban is megmutatkozott, hogy a meghirdetett tájékoztató elõadásokra sokan jöttek el és azokon aktív volt a hallgatóság. Az érdeklõdés fõbb területei az alábbiak voltak: a) Az innováció fogalmának az értelmezése Felmerült kérdések:! Mit értünk innováció alatt?! Melyek az ismérvei az Innovációs Központnak?

8 ! Mi különbözteti meg egymástól az innovációs központot, az inkubátorházat, a K+F központot és az információs központot? b) A pályázók meggyõzése során a szakértõk nem csak arra összpontosítottak, hogy tudatosítsák az elérhetõ támogatást mivel az elsõ forduló során az kiderült, hogy a magyar kormányzati támogatásoknál jobb támogatási arányok is elérhetõk, hanem az extra elõnyökre is felhívták a figyelmet. Ilyen elõnynek tekinthettük a következõket:! Nem volt foglalkoztatási kötelezettséghez kötve a támogatás.! Nem került jelzálogjog bejegyzésre a támogatásból megvalósuló ingatlanra és eszközre.! Nem kellett megtérülési ráta-számítással bizonyítani a beruházás megtérülési idejét.! A szükséges saját erõhöz magyar támogatást is igénybe lehetett venni (a megadott százalékos mértékig).! A projekt teljes költségébe apportot is beszámíthattak. c) A potenciális pályázók többsége igényelte a négyszemközti szakértõi konzultációt is. Nagyon fontos tapasztalat volt ennek a tevékenységnek a végrehajtása során, hogy a jó ötletekkel rendelkezõ pályázók igénylik a szakértõi bátorítást és megerõsítést, de legalább ilyen fontos tapasztalat az is, hogy ennek során ki lehetett szûrni azokat az ötletgazdákat, akiknek az elképzelése nem illeszkedett a pályázati rendszerbe, illetve az ehhez kötõdõ eljárásrendbe. Ilyenek voltak például: személyes kutatási tevékenység, mûvészeti tevékenység, önálló tevékenység, egyedi elõállítású gépek, eszközök elállítása és saját kivitelezésû projektvégrehajtás. d) A konzultációk során nagy hangsúlyt fektettek a szakértõk a PHARE eljárásrend ismertetésére is, ugyanis az érdeklõdõk, illetve a pályázók általában nem ismerték az eljárásrend menetét. Összefoglaló következtetésként elmondhatjuk:! A pályázati rendszerek sikeres megvalósításának fontos eleme lehet a pályázati rendszerhez kapcsolódó projekt csatorna kialakítása önmagában a pályázat meghirdetése nem mindig vezet megfelelõ eredményre.! A pályázati rendszerek sikerét nagyban befolyásolja, hogy az adott pályázati rendszer milyen mértékben veszi figyelembe a potenciális kedvezményezettek valós szükségleteit, tényleges lehetõségeit és kapacitásait. Ennek megfelelõen a pályázati rendszerek kialakításának egészen korai szakaszában fontos a széleskörû konzultáció az érintett szervezetekkel, köztük a potenciális kedvezményezettekkel. 6

9 7! A projekt csatornának fontos eleme a folyamatos tanácsadás a potenciális kedvezményezettek, a pályázók számára ez a fajta tevékenység jelentõs mértékben javíthatja a benyújtott pályázatok minõségét.! Végül, de nem utolsósorban, a tanácsadásnak nem csak (sõt, nem elsõsorban) a pályázat formai követelményeinek bemutatására kell koncentrálnia, hanem sokkal inkább a projektfejlesztési folyamat aktív segítésére. Összességében eredményesnek mondhatjuk a szakértõk segítségnyújtást, hiszen megfelelõ számú pályázó jelentkezett a támogatásra, a pályázók jól elõ tudták készíteni a projektjavaslataikat, és mind formai, mind tartalmi szempontból jó pályázatokat nyújtottak be. Róka László ügyvezetõ MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda

10 HU A 8 Építõipari innovációs központ létrehozása BÉKÉS MEGYEI ÁLLAMI KÖZÚTKEZELÕ KHT Békéscsaba, Szabadság tér 7 9. Phare támogatás: Kormányzati társfinanszírozás: euró euró A projekt céljai: Az építõipar területén ezen belül kiemelten a közlekedési infrastruktúra területén a régió kis- és közepes vállalkozásai innovációs tevékenységének támogatása széleskörû együttmûködésben a régió szakmai, oktatói, kutatói szervezeteivel. A nagyvállalatokkal, külföldi, belföldi partnerekkel és a helyi vállalkozók együttmûködésével, koordinálásával, a humán erõforrás fejlesztésével és a korszerû menedzsment módszerek integrált alkalmazásával az innovációs tevékenység fejlesztése (új, korszerû, takarékos, költségkímélõ technológiák, termékek, gépek kifejlesztése, hasznosítása). A KKV-k tulajdonosai, menedzsmentje részére a szakmai tudás bõvítésén túl korszerû menedzsment, marketing, pénzügyi, gazdasági ismeretek közvetítésével javítani a KKV-k versenyképességét (nem csak Magyarország, hanem az Európai Unió területén is), csökkentve üzletviteli költségeiket. A tudásalapú gazdaság fejlesztése, a versenyképes, dinamikus gazdaság útján a foglalkoztatottság növekedésének elérése. Adatbázisok létrehozása, fenntartása (pályázati lehetõségek, jogszabályok, szakmai könyvtár, vállalkozói lista stb.), a piaci kapcsolatok bõvítése, a versenyképesség javítása érdekében. Naprakész informatikai, környezetvédelemmel kapcsolatos aktuális ismeretek közvetítése. Az Európai Unióval kapcsolatos aktuális ismeretek közvetítése. Kapcsolatok, együttmûködések kiépítése felsõfokú oktatási intézmények, kutató központok, innovációs központok, programcentrumok, érdekképviseletek, vállalkozások, nemzetközi szervezetek, (kiemelten a szomszédos országok kis- és középvállalkozásai stb.) a piaci kapcsolatok bõvítése, tapasztalatcsere érdekében.

11 További célkitûzés a Dél-Alföldi régió sajátos problémáinak, fejlesztési igényeinek a feltárása, megfogalmazása a leendõ ügyfelek bevonásával, és ezen igények szerint közösségi kezdeményezések eljuttatása az illetékes szerveknek. A projekt eredményei: 1 db szemináriumi terem kialakítása informatikai és audiovizuális berendezésekkel. A szemináriumi terem mûködését kiegészítõ helyiségek (vendégszobák az elõadóknak, mosdó helyiségek, büfé/kávézó) kialakítása. Magas színvonalú telekommunikációs és informatikai infrastruktúra létrehozása (szélessávú internet, CD-jogtár, pályázatfigyelés stb.) A projekt fenntarthatósága és jövõképe: A Békés Megyei Állami Közútkezelõ Kht. a feladatainak ellátása valamint a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Közlekedési Programcentrumának gesztori munkája során számtalanszor szembesül a térség kisés középvállalkozásainak információs elmaradottságával. Sokszor hiányos ismeretekkel rendelkeznek a korszerû anyagokról, technológiákról, marketing- és menedzsment-technikákról, éppen ezért ezek adaptációja is késik vagy elmarad. Mivel az információ a XXI. században az egyik legfontosabb erõforrássá lépett elõ, ennek hiánya lépéshátrányt eredményez a versenyképesség területén más régiók vállalkozóival és a régió nagyvállalataival szemben. Az Építõipari Innovációs Központ létrehozásával az alábbi célkitûzések infrastrukturális feltételei teremtõdnek meg hosszabb távon: a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyhelyzetének javítása, az európai uniós feltételeknek való megfelelés, piaci kapcsolatok bõvítésének lehetõsége, az információáramlás és információcsere minõségének javítása, a KKV-k adaptációs képességének javítása. Az Innovációs Központot non-profit alapon mûködtetik, a költségek fedezetéhez pályázati források is nagyban hozzájárulnak majd. 9

12 HU A 10 Megújuló energiaforrások innovációs központja TESSEDIK SÁMUEL FÕISKOLA 5540 Szarvas, Szabadság u. 2. Phare támogatás: Kormányzati társfinanszírozás: euró euró A projekt céljai: Az Európai Unió elõírásai szerint hazánkban 2010-re a megújuló energiaforrásoknak kell biztosítani a teljes energiafelhasználás 12 %-át. Ez az arány jelenleg 3 4 % körül mozog, tehát bõven van feladat az elõírás teljesítéséhez. Ezért is vállalkozott a Tessedik Sámuel Fõiskola az innovációs központ létesítésére. A központ tevékenysége a napenergia, a szélenergia, a termálenergia kiterjedtebb hasznosításának elõsegítésére irányul, illetve az elsõdleges biomassza energetikai célú hasznosítását és az energianövények termesztését kívánja növelni elsõsorban az Alföldön. Ezen célkitûzések reális alapon nyugszanak, hiszen ebben a térségben legnagyobb hazánkban a napfényes órák száma, kutatási eredmények bizonyítják, hogy megfelelõen méretezett tornyokkal befogható a szélenergia, rendkívül jelentõs a termálvízkincs, az átlagnál jóval nagyobb a mezõgazdasági eredetû biomassza menynyisége és ezen térségre is érvényes az alternatív területhasználat megvalósítása, pl. az energianövények termesztése. A projekt eredményei: A projekt keretében megvalósult az innovációs központnak helyt adó épület átalakítása, felújítása, annak berendezése, a témához kapcsolódó K+F, laboratóriumi és számítástechnikai eszközök beszerzése. Kialakultak a Fõiskola tanszékein azok a teamek is, amelyek szakmailag, konkrét K+F tevékenységgel segítik a célkitûzések megvalósítását. A megcélzott tevékenység minden szempontból innovatív, hiszen ebben a témában eddig csak esetleges, illetve részfeladatok

13 megoldására irányuló próbálkozások voltak. Az innovációs központ révén megtörténhet a témához kapcsolódó kutatási eredmények gyakorlati hasznosítása, az energia elõállítás és felhasználás eszközeinek gyártása, új iparágak, erre irányuló új vállalkozások létesítését indukálhatják, a mezõgazdasági vállalkozások kész technológiát kaphatnak a biomassza kezelésére, az energianövények termesztésére és nem utolsó sorban ösztönzõleg hat az új eljárásokat kifejlesztõ K+F tevékenységre is. A projekt fenntarthatósága: Az Innovációs Központ további mûködtetését az érintettek Kft. formájában tudják elképzelni. A Kft. alapítói a rendelkezésre álló szándéknyilatkozatok szerint a Kereskedelmi és Iparkamara, az Agrárkamara, a MTESZ helyi szervezete, a városi önkormányzat, a megyei önkormányzat, valamint a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Kft. Ehhez külön OM engedéllyel csatlakozna a Fõiskola is. Az önfenntartó mûködés megteremtéséig a Kft. alaptõkéje biztosítja a tevékenység anyagi hátterét. 11

14 HU A 12 Agrár-vízgazdálkodási innovációs központ HALÁSZATI ÉS ÖNTÖZÉSI KUTATÓINTÉZET 5541 Szarvas, Pf. 47. Phare támogatás: Kormányzati társfinanszírozás: euró euró A projekt célkitûzései: Az Agrár-vízgazdálkodási Innovációs Központ megvalósítására egy háromtagú konzorcium alakult, melynek tagjai a projekt koordinátora, a Halászati és Öntözési Kutatóintézet (HAKI) mellett a Tessedik Sámuel Fõiskola Mezõgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Fõiskolai Kara, valamint a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány. Szarvas és térsége gazdaságilag és társadalmilag elmaradott térség. E helyzetbõl az egyik kitörési pontot a tradicionális értékeken alapuló és a jelenlegi eredményekbõl építkezõ vízgazdálkodási szektor jelenti. A szarvasi térségben nagy hagyománya van a hal- és vízgazdálkodásnak, melyek kapcsolódási pontot alkotnak a terület oktatási, kutatási, fejlesztési, gazdasági tevékenységeket lefedõ intézményei, szervezetei között. A vízgazdálkodás nemzetközi szinten is versenyképes szektor, fejlõdõképes, és potenciális emberi, természeti erõforrásokat, növekedési tartalékokat rejt magában, amelynek teljesebb körû kihasználását segítené elõ az innovációs központ. A projekt célja egy olyan létesítmény kialakítása, amely helyet ad a térség mezõgazdasággal és vízgazdálkodással foglalkozó kutató és oktató intézményei, illetve az e területeken tevékenykedõ kis- és középvállalkozások együttmûködéséhez, és biztosítja az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A projekt fõ célkitûzéseinek megfelelõen az Innovációs Központ egy magas technikai színvonalú irodai infrastruktúrát ill. egy olyan szakmai szolgáltatási hátteret kíván biztosítani a betelepülõ vállalkozások számára, amelynek alapját a konzorciumi partnerek tevékenysége adja.

15 A projekt eredményei: A projekt célkitûzései közül a fizikai infrastruktúra kiépítése befejezõdött, amelynek eredményeképpen megkezdõdött a vállalkozások beköltözése. Átalakításra került a projekt céljára felajánlott irodaépület, ahol így 17 iroda, egy szerverszoba, egy fénymásoló helyiség, egy teakonyha és egy 30 fõs tanácsterem található. Az irodai infrastruktúra kialakításához rendelkezésre áll 20 db munkaállomás, 16 db nyomtatóval, 4 db multifunkcionális lézereszköz (nyomtató, fax egyben), 1 db színes lézer fénymásoló prospektuskészítõvel, 1 db szerver a gépek kiszolgálására, projektor a tanácsterem számára és 20 db számítógépes munkahely a munkaállomások elhelyezésére, valamint székek. INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ELÕSEGÍTÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDJAI A konzorcium tagjainak (HAKI, TSF és BMVA) tevékeny közremûködésével az Innovációs Központon keresztül olyan szoros együttmûködés alakulhat ki, amelyben a betelepülõ cégek széleskörû információellátása válik lehetõvé a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása érdekében. Ez az információáramlás természetesen az intézetek és a vállalatok között is mûködne, a K+F jobb kiszolgálását eredményezve Szarvason és környékén. Az uniós csatlakozás kapcsán növekedtek azok a lehetõségek, amelyekkel az Innovációs Központba beköltözõ vállalkozások élhetnek, így nemcsak hazai, hanem nemzetközi fejlesztési programokban is részt vehetnek, illetve már jelenleg is részt vesznek. A konzorcium-alapítók és a vállalkozások együttmûködése további lehetõségeket biztosít különbözõ programokba történõ bekapcsolódásra és azok sikeres végrehajtására. Az Innovációs Központban mûködõ KKV-k és a kutató intézetek együttmûködésének szinergiahatása újabb fejlõdési hullámot indíthat el. A vállalkozások koncentrációja elõsegíti a feladatok megosztását, az intern és extern üzleti kapcsolatok bõvülését, javítja a termelés és a fejlesztés hatékonyságát. A projekt fenntarthatósága: Az alapszolgáltatásokból származó bevételek (ingatlan bérleti díj, nyomtatás, fénymásolás, stb.) biztosítják a mûködtetés során az Innovációs Központ, mint ingatlan, illetve az alapvetõ infrastruktúra fenntartását. Az Innovációs Központba betelepült, illetve a külsõ vállalkozások számára igény szerint nyújtott tanácsadó, konzultációs és képzési szolgáltatásokból származó bevételek, illetve a közös hazai és nemzetközi innovációs fejlesztési projektek biztosítják a szükséges forrásokat a szolgáltatások folyamatos, magas színvonalú nyújtásához, illetve az Innovációs Központ fejlesztéséhez. A jól képzett szakemberek (a Tessedik Sámuel Fõiskola oktatói, a Halászati és Öntözési Kutatóintézet kutatói és a BMVA szakembergárdája) által a vállalkozói kör széles rétegének nyújtott szolgáltatások piacképességét, s így bevételét a piaci igények folyamatos követése, a képzési struktúra folyamatos adaptálása biztosítja. 13

16 HU A 14 Innovációs központ létrehozása az inkubátorház bõvítésével BÁCS-KISKUN MEGYEI ANGOL MAGYAR KISVÁLLALKOZÁSI ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/a Phare támogatás: Kormányzati társfinanszírozás: euró euró A projekt célkitûzései: A projekt célja a vezetõ partner által üzemeltetett inkubátorház bõvítése tetõtér ráépítéssel és ott egy innovációs központot kialakítása. Az Innovációs Központban irodák, tárgyaló, oktató terem, szociális helyiségek létrehozása a kornak megfelelõ technológiai és informatikai felszereléssel. Ezen helyiségekben és a meglevõ menedzser központban, olyan innovációs feladatcsoport kialakítása és ellátása, amely további (elsõsorban nonprofit) vállalkozásokkal együttmûködve megfelelõen integrálja és serkenti a megye innovációs készségeit. A projekt elérendõ eredménye, hogy Bács-Kiskun megye és a dél-alföldi régió kutatóintézeteire támaszkodva segítse elõ új technológiák és termékek kifejlesztését, valamint az innovatív vállalkozások tevékenységét. A projekt eredményei: A projekt megvalósítása során 16 iroda, két tárgyaló, egy oktatóterem, valamint a kiszolgálóhelyiségek kerültek kialakításra. Az eszközbeszerzések megvalósultak. Az inkubátorház bõvítése, az innovációs központ kialakítása során technológiailag, informatikailag jól felszerelt irodák, elõadó- és oktató termek kiépítésére kerül sor. Az oktató- és elõadótermeket nem csak az irodák bérlõi, hanem Bács-Kiskun megye és a dél-alföldi régió kis- és közepes vállalkozói is igénybe vehetik. A kialakításra kerülõ helyiségek mindegyikében szélessávú Internet hozzáférés, és telekommunikációs infrastruktúra biztosított, az elõadó- és oktatóteremben magas színvonalú infor-

17 matikai technológia biztosítja az innovatív tevékenységhez szükséges információkat. Az Innovációs Központ mûködésének megindulásával lehetõség nyílik a vállalkozások és kutató állomások részére a már meglévõ és folyamatosan bõvülõ adatbázis felhasználására. A projekt fenntarthatósága: A létesítmény a partnerekkel együttmûködve különbözõ szolgáltatásokkal kívánja elõsegíteni a vállalkozások innovációs tevékenységeit, hozzájárulva Bács-Kiskun megye kis- és középvállalkozásainak erõsítéséhez. A Kecskeméti Fõiskola, a térség meghatározó felsõoktatási intézménye, mint társult partner három kart: a tanítóképzõ, a mûszaki és a kertészeti kart integrálja magába. Az itt felgyülemlett tudás, valamint a folyamatosan futó kutatási eredmények magukért beszélnek. Ezek fejlesztése és továbbadása a kis- és közepes vállalkozások felé a Fõiskola aktív közremûködése nélkül nem lehetséges. A város illetve a megye vállalkozói az elõadótermek igénybevételével fórumokon illetve konzultációkon jeleníthetik meg igényeiket. A Kecskeméti Fõiskola a profiljába tartozó képzések és a K+F eredmények kizárólagos felelõse. Ezirányú akkreditációt csak a Fõiskola végezhet. Közvetítõ funkció a felsõoktatási kutató központok és a KKV-k között a kutatási eredmények kereskedelmi hasznosítása érdekében. Az elõadó termek kihasználtságát az évente több alkalommal megrendezhetõ, az innovációs témával kapcsolatos szakmai fórumok szervezése biztosíthatja a felsõoktatási intézmények közremûködésével. Az Innovációs Központban tevékenykedõ vállalkozások helyben felmerülõ igényei informatikai úton, vagy személyes konzultációk jóvoltából juthatnak tovább a felsõoktatási intézményekbe. Az eltelt idõszakban a Bács-Kiskun Megyei Angol-Magyar Kisvállalkozási Alapítvány non-profit szervezetként tevékenykedett, az irodaházban található helyiségek bérbeadásából mûködtette az Inkubátorházat. Az Innovációs Központ az Inkubátorház részeként hasonló módon fog mûködni. 15

18 HU A 16 Élelmiszerbiztonsági és innovációs központ DÉL-ALFÖLDI BIO-INNOVÁCIÓS CENTRUM KHT Szeged, Rákóczi tér 1. Phare támogatás: Kormányzati társfinanszírozás: euró euró A projekt célkitûzései: Az élelmiszerbiztonság kérdése egyike azon területeknek, amelyet mind az Európai Unió, mind Magyarország kiemelten fontosnak és elengedhetetlennek tart az egészség és a fogyasztók védelmének érdekében. A dél-alföldi régióban az agrártermelés, ezen belül a szabadföldi és a hajtatásos zöldség- és gyümölcstermesztése országos összehasonlításban is meghatározó jelentõségû. A termékek döntõ hányadát ebben a térségben is KKV-k állítják elõ. Ezen gazdaságok termelési színvonala változó, általában nagy volumenû homogén áru elõállítására nem képesek. A régió nagy agrárgazdaságai (Árpád Agrár Rt., Hód-Mezõgazda Rt., Hungerit Rt., Mórakert Szövetkezet) az utóbbi években sokat tettek élelmiszerbiztonsági rendszereik kiépítése érdekében, így magas szintû ISO, HACCP, GHP/GMP szabványrendszereket mûködtetnek, ugyanakkor ezen, esetenként több ezer családi gazdálkodót is integráló nagy vállalatok nem rendelkeznek olyan minõségvizsgáló laboratóriumi háttérrel, amelyek egzakt analitikai mérésekkel tudnák támogatni minõségbiztosítási rendszereiket a termõföldtõl a fogyasztó asztaláig. E hiányt felismerve Csongrád Megye Önkormányzata a régió integrátor nagy vállalataival összefogva elhatározta, hogy a funkcióját elvesztõ Szentesi Zöldségkutató Állomás infrastruktúráján élelmiszerbiztonsági és innovációs központot hoz létre. Az új élelmiszerbiztonsági központ feladatai: Középszintû élelmiszerbiztonsági monitoring rendszer kiépítése és mûködtetése a dél-alföldi régióban (nagy mérõmûszeres analitikai szolgáltatás nyújtása a régió agrárgazdaságai részére (vegyszermaradvány vizsgálatok, termõtalaj és vizek analízise, beltartalmi értékek meghatározása stb.)

19 Biztonságos élelmiszert eredményezõ növénytermesztési technológiák fejlesztése, adaptálása Szaktanácsadás, oktatás A projekt eredményei: A Phare pályázati támogatás felhasználásával, euró öszszegben megvalósult az Élelmiszerbiztonsági Központ laboratóriumainak felszerelése, nagy mérõmûszeres parkjának kiépítése. Így beszerzésre került gáz- és tömegspektrométer a szerves eredetû anyagok meghatározására, atomabszorpciós spektrofotométer a fémek és fémszennyezõk kimutatására és Ionkromatográf, az anionok detektálására. Mindezek mellett jutott forrás a laboratóriumok bebútorozására, 100 fõ befogadására alkalmas elõadó terem felszerelésére, a számítástechnikai háttér megteremtésére is. Az európai színvonalú laboratóriumi kapacitás kiépítésével megteremtõdött annak feltétele, hogy a régióban megtermelt nagy tömegû agrártermék (takarmány, zöldségnövény, húskészítmény), mint ellenõrzött, biztonságos élelmiszer kerüljön az Európai Unió piacaira. A projekt fenntarthatósága: A projekt megvalósulásával olyan közvetlen gazdasági eredmények várhatók, amelyek meghatározóak a dél-alföldi régió gazdasági életében. Az agrártermékek minõsége alapvetõen eldönti piacra kerülési lehetõségeiket, így rendívül fontos, hogy a régióból kikerülõ termények élelmiszerbiztonsági szempontból nem csak elfogadható, hanem magas minõségi színvonalat képviseljenek. Az elõállt K+F szolgáltatás nemcsak az integrátorok számára hasznosul, hanem az integrátoroknak beszállító több ezer gazdálkodó számára is. A projekt egyik legfontosabb közvetett hatása a vidékfejlesztés területén jelentkezik: az eladhatóbb termékek lehetõvé teszik a vidéki lakosság megtartását, jövedelemképzõ tevékenységük folytatását, esetleges bõvítését. A régiós innovációs központ, ill. a hozzákapcsolódó monitoring rendszer megfelelõ adaptációt követõen mintaként szolgálhat más régiók számára is. Az Élelmiszerbiztonsági és Innovációs Központ a termelõ tevékenységébõl származó árbevételre, a fejlesztésekhez rendelkezésre álló hazai és nemzetközi K+F pályázati forrásokra, valamint az integrátorokkal kötött középtávú K+F szerzõdésekre támaszkodik. 17

20 HU A 18 Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ létesítése* BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Phare támogatás: ,5 euró Kormányzati társfinanszírozás: ,5 euró A projekt célkitûzése: Mezõgazdasági és élelmiszeripari központ létesítése a KKV-k versenyképességének megteremtésére, a termék- és technológiai szerkezetváltás elõsegítésére. Egy 1646,2 m 2 alapterületû központ épül fel a projekt keretében, amely magában foglalja az innovációs tanácsadó képzõ és szolgáltató egységét kiegészülve egy zöldség/gyümölcs logisztikai raktárral és egy húsfeldolgozó technológiának helyet biztosító bemutató oktató üzemmel. A projekt stratégiai jelentõségû lehet az új, innovatív élelmiszergazdaság integrált fejlesztésében. Közvetlen célok voltak: A fenntartható fejlõdés követelményrendszerének és a minõségorientált piacgazdasági kihívásoknak megfelelõ integrált, szükséges feldolgozottságú, piacképes termékeket elõállító KKV-k létrejöttében való közremûködés. Elõsegíteni a zöldség- és gyümölcstermelés minõségi és mennyiségi megtervezését és az igényekhez való igazítását. Mûszaki feltételeket teremteni a beszállítók részére az áruosztályozás, válogatás, csomagolás, tárolás és az értékesítés közös elvégzéséhez. Elõsegíteni az egységes, jó minõségû termékek koncentrált piacra jutását. Kialakítani a megfelelõ termelési gyakorlatot. A környezetbarát technológiai-mûszaki innováció közvetítése a gazdasági modernizáció érdekében. *Az Innovációs Központ építése a kiadvány szerkesztésekor még folyamatban volt.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2016. október Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Társadalmi egyeztetésre került két, korábban felfüggesztett

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium

Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági termékek (EU) belső piacon és harmadik országokban történő megismertetése és promóciója Pályázók köre: Szakmai és szakmaközi szervezetek PR tevékenység, promóció

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a Baromfitartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program bemutatása

Vidékfejlesztési Program bemutatása A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló intézkedések Irányító Hatóságának jóváhagyásával készült. Vidékfejlesztési Program bemutatása Pannon Térségfejlesztő

Részletesebben

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16.

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. 1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. Tel.: 06-1-461 461-33-00 Az IT Információs Társadalom Kht. segítõ tevékenysége a pályázatok elõkészítésében Farsang Attila regionális irodavezetõ Miskolc, 2004. február

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program MÓDOSÍTOTT GINOP ÜTEMTERV 20. GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- GINOP-1.2.1- neve keretösszege Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM Mi, alapítók a mai napon létrehozzuk a KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTERT. A Hármashatármenti térség ukrán, szlovák és magyar vállalkozásfejlesztéssel, ipartelepítéssel

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt GINOP 5.2.5-16-2016 BEMUTATKOZIK A GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK című kiemelt projekt KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT ALAPADATAI GINOP 5.2.5-16-2016-00001

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

K+F+I Pályázati Áttekintő

K+F+I Pályázati Áttekintő K+F+I Pályázati Áttekintő Gubacska Anikó Innovációs referens, NKFI Hivatal HORIZONT 2020 program 2016-2017. évi Biztonságos, Tiszta Hatékony Energia felhívások pályázati információs napja 2015. november

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

Vállalati tanácsadás program a Dél-alföldi régióban

Vállalati tanácsadás program a Dél-alföldi régióban Vállalati tanácsadás program a Dél-alföldi régióban Vállalati tanácsadás program A program lebonyolítására létrejött a KAVOSZ Konzorcium. A nyertes konzorcium tagjai : akavosz Zrt., a Vállalkozók és Munkáltatók

Részletesebben