VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN HU SZ. PHARE PROGRAM ZÁRÓKIADVÁNY

2 KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY U

3 TISZTELT OLVASÓ! Ajánlom figyelmébe a HU Vállalkozások innovatív tevékenységének támogatása a Dél-Alföldön c. Phare program zárókiadványát! Jelen kiadvány célja a program eredményeinek bemutatása, illetve a program végrehajtása során nyert tapasztalatok minél szélesebb körben való elterjesztése. Az Európai Unió Vállalkozásfejlesztési Fõigazgatósága felismerve azt a hiányosságot, hogy az EU országai nem fektetnek kellõ hangsúlyt az innovációs kezdeményezések ösztönzésére és támogatására, regionális innovációs fejlesztési programokat indított a gazdaság folyamatos fejlõdésének biztosítása és versenyképességének fokozása érdekében. A Bizottság megteremtette annak lehetõségét, hogy az Unió által ösztönzött innovációs tevékenységben a tapasztalt régiók együttmûködéséhez a tagjelölt országok régiói is kapcsolódhassanak. Ennek kiteljesítését hivatott segíteni a Phare támogatással megvalósuló HU program, melynek segítségével a Dél-Alföld régió egy már jól mûködõ európai rendszerhez tud kapcsolódni, mely jelenleg a világ legnagyobb innovációs hálózata. A Phare program végrehajtását megalapozta, hogy a Dél-Alföld régió legfontosabb erõforrása a magasan képzett munkaerõ. A régió felsõoktatási és kutatás-fejlesztési intézményeiben felhalmozódott szellemi potenciál jelentõs innovációs erõt képvisel. Az intézmények és a gazdasági-társadalmi szféra között szoros az együttmûködés; melynek révén széles körû hazai és külföldi kapcsolatrendszer alakult ki. A program kedvezményezettjei között megtalálhatóak a régió nemzetközileg is elismert kutatóintézetei mellett a kis- és közepes vállalkozások, segítve ezzel a kutatási eredmények gyakorlati hasznosulását. Mindezen eredmények mellett 8 innovációs központ kialakítását tette lehetõvé a támogatás, melyek mûködése hatékonyan biztosítja a régió innovációs potenciáljának folyamatos bõvülését. A Phare program lebonyolítása során eltelt több mint 2 éves idõszakban a vázolt eredmények mellett az EU speciális pályázati rendszeréhez kapcsolódó jelentõs projektmegvalósítói, projektmenedzsmenti ismeretek halmozódtak fel a programban résztvevõ szervezeteknél és vállalkozásoknál. Mindez biztos alapokat és jelentõs tapasztalatokat nyújt az EU Strukturális Alapok forrásainak megszerzéséhez, a jövõbeni projektek megvalósításához. Bízom benne, hogy a kiadvány áttanulmányozása során sok új és hasznos információt találnak, melyeket jelenlegi és jövõbeni munkájuk során is sikerrel hasznosíthatnak. Galovicz Mihály programengedélyezõ ügyvezetõ

4 HU Vállalkozások innovatív tevékenységének ösztönzése a dél-alföldön c. Phare program áttekintése A program célja volt, hogy a fenntartható fejlõdés szempontjainak elõtérbe helyezésével, a régió innovációs tevékenységére és fejlesztési terveire alapozva növelje a gazdasági és társadalmi együttmûködést a Dél-alföldi régióban, javítsa a régió versenyképességét és elõsegítse a régióban mûködõ cégek exportnövekedését. Az innovatív tevékenységek támogatásával, a régió kutatási eredményeire támaszkodó, azokra épülõ új termékek, termelési eljárások kifejlesztésére, üzleti hasznosítására kerülhetett sor a támogatott projektek esetében. A PROGRAM KÉT PROGRAMELEMBÕL ÁLLT: A) Innovációs központok létrehozása a régióban B) A régió innovatív kis- és közepes vállalkozásainak támogatása Az A) programelem keretében 3,2 millió euró volt az odaítélhetõ vissza nem térítendõ támogatás mértéke, amelybõl 2,4 millió euró volt Phare támogatás. A projektek teljes költségvetésén belül a támogatás mértéke maximum 60% lehetett. Ennek keretében lehetõség nyílt olyan központok létrehozására, amelyekben jól felszerelt irodákat, szemináriumi termeket alakítottak ki és magas technikai színvonalú telekommunikációs infrastruktúrát helyeztek üzembe. Ezek a központok alkalmasak lesznek felsõoktatási és más intézmények kutatási eredményeinek, igényeinek közvetítésére, valamint a szakmai információáramlás elõsegítésére. Cél volt továbbá, hogy képesek legyenek az innovatív kis- és középvállalkozások befogadására. A B) programelem keretében az odaítélhetõ vissza nem térítendõ támogatás mértéke euró volt (ebbõl euró Phare támogatás), amelyet a kis- és közepes méretû vállalkozások a régió kutatási eredményeit felhasználva termékfejlesztésre fordíthattak. A projektek teljes költségvetésén belül a támogatás mértéke maximum 40% lehetett. A PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK INTÉZMÉNYI KERETE: A program teljeskörû végrehajtásáért a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság, mint Szerzõdõ Hatóság volt a felelõs. Az Európai Bizottság Magyarországi Delegációja május 1-jéig gyakorolta a program feletti jóváhagyási jogkört. A program megvalósításának lépései: A program pályázati felhívása július 20-án, jelent meg, a pályázatok beadási határideje október 10. volt. A pályázati felhívásra beérkezett pályázatok közül kilencet fogadtak el. 2

5 3 Mivel a kilenc elfogadott pályázat nem használta ki a rendelkezésre álló eurós keretet (fennmaradt: 1,3 millió euró), ezért a pályázatot második körben február 12-én ismételten meghirdettük. A második kör beadási határideje április 23. volt. Ekkor újabb kilenc pályázat nyert támogatást, így a június 30-ai szerzõdéskötési határidõig 18 projektmegvalósítóval köthetett a VÁTI Kht. támogatási szerzõdést. Mindkét komponensben kilenc-kilenc támogatási szerzõdést kötöttünk meg. A rendelkezésre álló négy millió eurós támogatási keret 97%-át, azaz eurót fed le a 18 támogatott projekt. A támogatási szerzõdések megkötését követõen kezdõdhetett meg a projektek megvalósítása, ezen belül is a közbeszerzések PHARE eljárásrendnek megfelelõ lebonyolítása. A program kedvezményezettjei a tenderdossziék kidolgozásához a VÁTI Kht-val kötött együttmûködési megállapodás keretében Tenderkészítõ és Tanácsadó Konzorcium segítségét vehették igénybe. A program végrehajtásában jelentõs állomás volt május 1-je, hazánk uniós csatlakozása, mivel a közbeszerzési eljárásokat szabályozó PRAG-ot, azaz a Gyakorlati útmutató a Phare Ispa és Sapard eljárásrendekhez c. alapdokumentumot a évi CXXIX. tv. a Közbeszerzésekrõl elõírásai váltották fel. A 18 nyertes pályázatból 15 valósult meg a projektzárási határidõig. A projektek zárásának, és a zárójelentések leadási határideje szeptember 30. volt. Kelemen Ildikó programmenedzser VÁTI Kht.

6 SZAKÉRTÕI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A HU SZ. VÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA A DÉL-ALFÖLDÖN C. PHARE PROGRAMHOZ A program keretében a pályázatot kiíró és azt kezelõ VÁTI Kht. szakértõi segítségnyújtásra kért fel tanácsadó cégeket azzal a szándékkal, hogy azok minél több és jobb minõségû pályázat elkészítésében segítsék a potenciális pályázókat. Erre azért is volt szükség, mert a Phare programok pályázati és eljárásrendje kevéssé volt ismert a kis- és középvállalkozások elõtt. Az elsõ pályázati szakaszban (2002-ben) az Enterprise plc angol tanácsadó cég által irányított szakértõi team végezte a tanácsadást. A második pályázati szakaszban (2003-ban) a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Irodát bízták meg a szakértõi tanácsadás elvégzésével. Az elsõ (2002-es) pályázati szakaszhoz kapcsolódóan a kialakított módszertannak megfelelõen projektek generálását és a projektek fejlesztését tûzték ki célul két szakaszban. Az elõkészítõ szakaszban elvégzett szakértõi tevékenységek az alábbiak voltak:! A lehetséges kedvezményezettek és projekt elképzelések körének azonosítása ennek érdekében a szakértõk a régióban rendelkezésre álló anyagokat tekintették át, illetve konzultációkat folytattak a régióban mûködõ jelentõsebb K+F szervezetekkel.! Információs workshopok szervezése mindkét pályázati ablak esetében a potenciális kedvezményezettek számára a pályázat meghirdetését megelõzõen a konkrét fejlesztési elképzelések beazonosításának elõsegítése érdekében.! Segítségnyújtás a pályázati dokumentáció kidolgozásához.! A pályázati rendszerhez kapcsolódó hírlevél kidolgozása és terjesztése.! Segítségnyújtás a pályázati rendszerek meghirdetésével összefüggõ tájékoztatási tevékenységek megszervezéséhez. A megvalósítási szakaszban:! Információs workshopok szervezése a potenciális kedvezményezettek számára, tanácsadás a projektek fejlesztéséhez és pályázatok kidolgozásához kapcsolódóan.! Folyamattanácsadás a pályázók számára személyre szabott konzultációk keretében.! A pályázati dokumentációt képezõ háttéranyagok üzleti terv és K+F terv javasolt struktúrájának kialakítása.! Telefonos tanácsadás biztosítása.! alapú tanácsadás biztosítása. 4

7 5 A második (2003-as) pályázati szakaszban a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda vette át a szakértõi tevékenységek irányítását aminek során új módszertan alapján dolgoztunk. " A potenciális pályázók számára információs szolgáltatást és szakértõi segítségnyújtást tettünk elérhetõvé a felmerülõ kérdések megválaszolására. Ennek érdekében felállítottunk egy telefonos forró drótot, amelyen lehetõség szerint azonnal megválaszoltuk a felmerült kérdéseket, valamint interneten is a pályázók rendelkezésére álltunk. A megbízóval együtt a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda is fontosnak tartotta, hogy a telefonon és ben megválaszolt kérdések és válaszok minden érdeklõdõ számára hozzáférhetõk legyenek a programban közremûködõ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség honlapján. " A potenciális pályázók részére személyes konzultációs lehetõséget biztosítottunk. A személyes konzultációra helyszíni látogatások alkalmával került sor, ahol a szakértõk megválaszolták a felmerült kérdéseket, és segédkeztek a projektek elõkészítésében, átgondolásában. Emellett konzultációs napokat szerveztünk, ahol a pályázók szintén személyesen egyeztethettek aszakértõkkel. " A rendezvényeken elhangzott információk eljuttatása érdekében sajtóhíranyagot készítettünk, amely az érintett megyei kamarák honlapjaira felkerült, mindenki számára elérhetõvé téve a tájékoztatónapon elhangzottakat. A szakértõi munka tapasztalatai A pályázati program iránt nagy volt az érdeklõdés a régióban. A potenciális pályázók egyértelmûen igényelték a szakértõi segítségnyújtást. Ez abban is megmutatkozott, hogy a meghirdetett tájékoztató elõadásokra sokan jöttek el és azokon aktív volt a hallgatóság. Az érdeklõdés fõbb területei az alábbiak voltak: a) Az innováció fogalmának az értelmezése Felmerült kérdések:! Mit értünk innováció alatt?! Melyek az ismérvei az Innovációs Központnak?

8 ! Mi különbözteti meg egymástól az innovációs központot, az inkubátorházat, a K+F központot és az információs központot? b) A pályázók meggyõzése során a szakértõk nem csak arra összpontosítottak, hogy tudatosítsák az elérhetõ támogatást mivel az elsõ forduló során az kiderült, hogy a magyar kormányzati támogatásoknál jobb támogatási arányok is elérhetõk, hanem az extra elõnyökre is felhívták a figyelmet. Ilyen elõnynek tekinthettük a következõket:! Nem volt foglalkoztatási kötelezettséghez kötve a támogatás.! Nem került jelzálogjog bejegyzésre a támogatásból megvalósuló ingatlanra és eszközre.! Nem kellett megtérülési ráta-számítással bizonyítani a beruházás megtérülési idejét.! A szükséges saját erõhöz magyar támogatást is igénybe lehetett venni (a megadott százalékos mértékig).! A projekt teljes költségébe apportot is beszámíthattak. c) A potenciális pályázók többsége igényelte a négyszemközti szakértõi konzultációt is. Nagyon fontos tapasztalat volt ennek a tevékenységnek a végrehajtása során, hogy a jó ötletekkel rendelkezõ pályázók igénylik a szakértõi bátorítást és megerõsítést, de legalább ilyen fontos tapasztalat az is, hogy ennek során ki lehetett szûrni azokat az ötletgazdákat, akiknek az elképzelése nem illeszkedett a pályázati rendszerbe, illetve az ehhez kötõdõ eljárásrendbe. Ilyenek voltak például: személyes kutatási tevékenység, mûvészeti tevékenység, önálló tevékenység, egyedi elõállítású gépek, eszközök elállítása és saját kivitelezésû projektvégrehajtás. d) A konzultációk során nagy hangsúlyt fektettek a szakértõk a PHARE eljárásrend ismertetésére is, ugyanis az érdeklõdõk, illetve a pályázók általában nem ismerték az eljárásrend menetét. Összefoglaló következtetésként elmondhatjuk:! A pályázati rendszerek sikeres megvalósításának fontos eleme lehet a pályázati rendszerhez kapcsolódó projekt csatorna kialakítása önmagában a pályázat meghirdetése nem mindig vezet megfelelõ eredményre.! A pályázati rendszerek sikerét nagyban befolyásolja, hogy az adott pályázati rendszer milyen mértékben veszi figyelembe a potenciális kedvezményezettek valós szükségleteit, tényleges lehetõségeit és kapacitásait. Ennek megfelelõen a pályázati rendszerek kialakításának egészen korai szakaszában fontos a széleskörû konzultáció az érintett szervezetekkel, köztük a potenciális kedvezményezettekkel. 6

9 7! A projekt csatornának fontos eleme a folyamatos tanácsadás a potenciális kedvezményezettek, a pályázók számára ez a fajta tevékenység jelentõs mértékben javíthatja a benyújtott pályázatok minõségét.! Végül, de nem utolsósorban, a tanácsadásnak nem csak (sõt, nem elsõsorban) a pályázat formai követelményeinek bemutatására kell koncentrálnia, hanem sokkal inkább a projektfejlesztési folyamat aktív segítésére. Összességében eredményesnek mondhatjuk a szakértõk segítségnyújtást, hiszen megfelelõ számú pályázó jelentkezett a támogatásra, a pályázók jól elõ tudták készíteni a projektjavaslataikat, és mind formai, mind tartalmi szempontból jó pályázatokat nyújtottak be. Róka László ügyvezetõ MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda

10 HU A 8 Építõipari innovációs központ létrehozása BÉKÉS MEGYEI ÁLLAMI KÖZÚTKEZELÕ KHT Békéscsaba, Szabadság tér 7 9. Phare támogatás: Kormányzati társfinanszírozás: euró euró A projekt céljai: Az építõipar területén ezen belül kiemelten a közlekedési infrastruktúra területén a régió kis- és közepes vállalkozásai innovációs tevékenységének támogatása széleskörû együttmûködésben a régió szakmai, oktatói, kutatói szervezeteivel. A nagyvállalatokkal, külföldi, belföldi partnerekkel és a helyi vállalkozók együttmûködésével, koordinálásával, a humán erõforrás fejlesztésével és a korszerû menedzsment módszerek integrált alkalmazásával az innovációs tevékenység fejlesztése (új, korszerû, takarékos, költségkímélõ technológiák, termékek, gépek kifejlesztése, hasznosítása). A KKV-k tulajdonosai, menedzsmentje részére a szakmai tudás bõvítésén túl korszerû menedzsment, marketing, pénzügyi, gazdasági ismeretek közvetítésével javítani a KKV-k versenyképességét (nem csak Magyarország, hanem az Európai Unió területén is), csökkentve üzletviteli költségeiket. A tudásalapú gazdaság fejlesztése, a versenyképes, dinamikus gazdaság útján a foglalkoztatottság növekedésének elérése. Adatbázisok létrehozása, fenntartása (pályázati lehetõségek, jogszabályok, szakmai könyvtár, vállalkozói lista stb.), a piaci kapcsolatok bõvítése, a versenyképesség javítása érdekében. Naprakész informatikai, környezetvédelemmel kapcsolatos aktuális ismeretek közvetítése. Az Európai Unióval kapcsolatos aktuális ismeretek közvetítése. Kapcsolatok, együttmûködések kiépítése felsõfokú oktatási intézmények, kutató központok, innovációs központok, programcentrumok, érdekképviseletek, vállalkozások, nemzetközi szervezetek, (kiemelten a szomszédos országok kis- és középvállalkozásai stb.) a piaci kapcsolatok bõvítése, tapasztalatcsere érdekében.

11 További célkitûzés a Dél-Alföldi régió sajátos problémáinak, fejlesztési igényeinek a feltárása, megfogalmazása a leendõ ügyfelek bevonásával, és ezen igények szerint közösségi kezdeményezések eljuttatása az illetékes szerveknek. A projekt eredményei: 1 db szemináriumi terem kialakítása informatikai és audiovizuális berendezésekkel. A szemináriumi terem mûködését kiegészítõ helyiségek (vendégszobák az elõadóknak, mosdó helyiségek, büfé/kávézó) kialakítása. Magas színvonalú telekommunikációs és informatikai infrastruktúra létrehozása (szélessávú internet, CD-jogtár, pályázatfigyelés stb.) A projekt fenntarthatósága és jövõképe: A Békés Megyei Állami Közútkezelõ Kht. a feladatainak ellátása valamint a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Közlekedési Programcentrumának gesztori munkája során számtalanszor szembesül a térség kisés középvállalkozásainak információs elmaradottságával. Sokszor hiányos ismeretekkel rendelkeznek a korszerû anyagokról, technológiákról, marketing- és menedzsment-technikákról, éppen ezért ezek adaptációja is késik vagy elmarad. Mivel az információ a XXI. században az egyik legfontosabb erõforrássá lépett elõ, ennek hiánya lépéshátrányt eredményez a versenyképesség területén más régiók vállalkozóival és a régió nagyvállalataival szemben. Az Építõipari Innovációs Központ létrehozásával az alábbi célkitûzések infrastrukturális feltételei teremtõdnek meg hosszabb távon: a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyhelyzetének javítása, az európai uniós feltételeknek való megfelelés, piaci kapcsolatok bõvítésének lehetõsége, az információáramlás és információcsere minõségének javítása, a KKV-k adaptációs képességének javítása. Az Innovációs Központot non-profit alapon mûködtetik, a költségek fedezetéhez pályázati források is nagyban hozzájárulnak majd. 9

12 HU A 10 Megújuló energiaforrások innovációs központja TESSEDIK SÁMUEL FÕISKOLA 5540 Szarvas, Szabadság u. 2. Phare támogatás: Kormányzati társfinanszírozás: euró euró A projekt céljai: Az Európai Unió elõírásai szerint hazánkban 2010-re a megújuló energiaforrásoknak kell biztosítani a teljes energiafelhasználás 12 %-át. Ez az arány jelenleg 3 4 % körül mozog, tehát bõven van feladat az elõírás teljesítéséhez. Ezért is vállalkozott a Tessedik Sámuel Fõiskola az innovációs központ létesítésére. A központ tevékenysége a napenergia, a szélenergia, a termálenergia kiterjedtebb hasznosításának elõsegítésére irányul, illetve az elsõdleges biomassza energetikai célú hasznosítását és az energianövények termesztését kívánja növelni elsõsorban az Alföldön. Ezen célkitûzések reális alapon nyugszanak, hiszen ebben a térségben legnagyobb hazánkban a napfényes órák száma, kutatási eredmények bizonyítják, hogy megfelelõen méretezett tornyokkal befogható a szélenergia, rendkívül jelentõs a termálvízkincs, az átlagnál jóval nagyobb a mezõgazdasági eredetû biomassza menynyisége és ezen térségre is érvényes az alternatív területhasználat megvalósítása, pl. az energianövények termesztése. A projekt eredményei: A projekt keretében megvalósult az innovációs központnak helyt adó épület átalakítása, felújítása, annak berendezése, a témához kapcsolódó K+F, laboratóriumi és számítástechnikai eszközök beszerzése. Kialakultak a Fõiskola tanszékein azok a teamek is, amelyek szakmailag, konkrét K+F tevékenységgel segítik a célkitûzések megvalósítását. A megcélzott tevékenység minden szempontból innovatív, hiszen ebben a témában eddig csak esetleges, illetve részfeladatok

13 megoldására irányuló próbálkozások voltak. Az innovációs központ révén megtörténhet a témához kapcsolódó kutatási eredmények gyakorlati hasznosítása, az energia elõállítás és felhasználás eszközeinek gyártása, új iparágak, erre irányuló új vállalkozások létesítését indukálhatják, a mezõgazdasági vállalkozások kész technológiát kaphatnak a biomassza kezelésére, az energianövények termesztésére és nem utolsó sorban ösztönzõleg hat az új eljárásokat kifejlesztõ K+F tevékenységre is. A projekt fenntarthatósága: Az Innovációs Központ további mûködtetését az érintettek Kft. formájában tudják elképzelni. A Kft. alapítói a rendelkezésre álló szándéknyilatkozatok szerint a Kereskedelmi és Iparkamara, az Agrárkamara, a MTESZ helyi szervezete, a városi önkormányzat, a megyei önkormányzat, valamint a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Kft. Ehhez külön OM engedéllyel csatlakozna a Fõiskola is. Az önfenntartó mûködés megteremtéséig a Kft. alaptõkéje biztosítja a tevékenység anyagi hátterét. 11

14 HU A 12 Agrár-vízgazdálkodási innovációs központ HALÁSZATI ÉS ÖNTÖZÉSI KUTATÓINTÉZET 5541 Szarvas, Pf. 47. Phare támogatás: Kormányzati társfinanszírozás: euró euró A projekt célkitûzései: Az Agrár-vízgazdálkodási Innovációs Központ megvalósítására egy háromtagú konzorcium alakult, melynek tagjai a projekt koordinátora, a Halászati és Öntözési Kutatóintézet (HAKI) mellett a Tessedik Sámuel Fõiskola Mezõgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Fõiskolai Kara, valamint a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány. Szarvas és térsége gazdaságilag és társadalmilag elmaradott térség. E helyzetbõl az egyik kitörési pontot a tradicionális értékeken alapuló és a jelenlegi eredményekbõl építkezõ vízgazdálkodási szektor jelenti. A szarvasi térségben nagy hagyománya van a hal- és vízgazdálkodásnak, melyek kapcsolódási pontot alkotnak a terület oktatási, kutatási, fejlesztési, gazdasági tevékenységeket lefedõ intézményei, szervezetei között. A vízgazdálkodás nemzetközi szinten is versenyképes szektor, fejlõdõképes, és potenciális emberi, természeti erõforrásokat, növekedési tartalékokat rejt magában, amelynek teljesebb körû kihasználását segítené elõ az innovációs központ. A projekt célja egy olyan létesítmény kialakítása, amely helyet ad a térség mezõgazdasággal és vízgazdálkodással foglalkozó kutató és oktató intézményei, illetve az e területeken tevékenykedõ kis- és középvállalkozások együttmûködéséhez, és biztosítja az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A projekt fõ célkitûzéseinek megfelelõen az Innovációs Központ egy magas technikai színvonalú irodai infrastruktúrát ill. egy olyan szakmai szolgáltatási hátteret kíván biztosítani a betelepülõ vállalkozások számára, amelynek alapját a konzorciumi partnerek tevékenysége adja.

15 A projekt eredményei: A projekt célkitûzései közül a fizikai infrastruktúra kiépítése befejezõdött, amelynek eredményeképpen megkezdõdött a vállalkozások beköltözése. Átalakításra került a projekt céljára felajánlott irodaépület, ahol így 17 iroda, egy szerverszoba, egy fénymásoló helyiség, egy teakonyha és egy 30 fõs tanácsterem található. Az irodai infrastruktúra kialakításához rendelkezésre áll 20 db munkaállomás, 16 db nyomtatóval, 4 db multifunkcionális lézereszköz (nyomtató, fax egyben), 1 db színes lézer fénymásoló prospektuskészítõvel, 1 db szerver a gépek kiszolgálására, projektor a tanácsterem számára és 20 db számítógépes munkahely a munkaállomások elhelyezésére, valamint székek. INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ELÕSEGÍTÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDJAI A konzorcium tagjainak (HAKI, TSF és BMVA) tevékeny közremûködésével az Innovációs Központon keresztül olyan szoros együttmûködés alakulhat ki, amelyben a betelepülõ cégek széleskörû információellátása válik lehetõvé a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása érdekében. Ez az információáramlás természetesen az intézetek és a vállalatok között is mûködne, a K+F jobb kiszolgálását eredményezve Szarvason és környékén. Az uniós csatlakozás kapcsán növekedtek azok a lehetõségek, amelyekkel az Innovációs Központba beköltözõ vállalkozások élhetnek, így nemcsak hazai, hanem nemzetközi fejlesztési programokban is részt vehetnek, illetve már jelenleg is részt vesznek. A konzorcium-alapítók és a vállalkozások együttmûködése további lehetõségeket biztosít különbözõ programokba történõ bekapcsolódásra és azok sikeres végrehajtására. Az Innovációs Központban mûködõ KKV-k és a kutató intézetek együttmûködésének szinergiahatása újabb fejlõdési hullámot indíthat el. A vállalkozások koncentrációja elõsegíti a feladatok megosztását, az intern és extern üzleti kapcsolatok bõvülését, javítja a termelés és a fejlesztés hatékonyságát. A projekt fenntarthatósága: Az alapszolgáltatásokból származó bevételek (ingatlan bérleti díj, nyomtatás, fénymásolás, stb.) biztosítják a mûködtetés során az Innovációs Központ, mint ingatlan, illetve az alapvetõ infrastruktúra fenntartását. Az Innovációs Központba betelepült, illetve a külsõ vállalkozások számára igény szerint nyújtott tanácsadó, konzultációs és képzési szolgáltatásokból származó bevételek, illetve a közös hazai és nemzetközi innovációs fejlesztési projektek biztosítják a szükséges forrásokat a szolgáltatások folyamatos, magas színvonalú nyújtásához, illetve az Innovációs Központ fejlesztéséhez. A jól képzett szakemberek (a Tessedik Sámuel Fõiskola oktatói, a Halászati és Öntözési Kutatóintézet kutatói és a BMVA szakembergárdája) által a vállalkozói kör széles rétegének nyújtott szolgáltatások piacképességét, s így bevételét a piaci igények folyamatos követése, a képzési struktúra folyamatos adaptálása biztosítja. 13

16 HU A 14 Innovációs központ létrehozása az inkubátorház bõvítésével BÁCS-KISKUN MEGYEI ANGOL MAGYAR KISVÁLLALKOZÁSI ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/a Phare támogatás: Kormányzati társfinanszírozás: euró euró A projekt célkitûzései: A projekt célja a vezetõ partner által üzemeltetett inkubátorház bõvítése tetõtér ráépítéssel és ott egy innovációs központot kialakítása. Az Innovációs Központban irodák, tárgyaló, oktató terem, szociális helyiségek létrehozása a kornak megfelelõ technológiai és informatikai felszereléssel. Ezen helyiségekben és a meglevõ menedzser központban, olyan innovációs feladatcsoport kialakítása és ellátása, amely további (elsõsorban nonprofit) vállalkozásokkal együttmûködve megfelelõen integrálja és serkenti a megye innovációs készségeit. A projekt elérendõ eredménye, hogy Bács-Kiskun megye és a dél-alföldi régió kutatóintézeteire támaszkodva segítse elõ új technológiák és termékek kifejlesztését, valamint az innovatív vállalkozások tevékenységét. A projekt eredményei: A projekt megvalósítása során 16 iroda, két tárgyaló, egy oktatóterem, valamint a kiszolgálóhelyiségek kerültek kialakításra. Az eszközbeszerzések megvalósultak. Az inkubátorház bõvítése, az innovációs központ kialakítása során technológiailag, informatikailag jól felszerelt irodák, elõadó- és oktató termek kiépítésére kerül sor. Az oktató- és elõadótermeket nem csak az irodák bérlõi, hanem Bács-Kiskun megye és a dél-alföldi régió kis- és közepes vállalkozói is igénybe vehetik. A kialakításra kerülõ helyiségek mindegyikében szélessávú Internet hozzáférés, és telekommunikációs infrastruktúra biztosított, az elõadó- és oktatóteremben magas színvonalú infor-

17 matikai technológia biztosítja az innovatív tevékenységhez szükséges információkat. Az Innovációs Központ mûködésének megindulásával lehetõség nyílik a vállalkozások és kutató állomások részére a már meglévõ és folyamatosan bõvülõ adatbázis felhasználására. A projekt fenntarthatósága: A létesítmény a partnerekkel együttmûködve különbözõ szolgáltatásokkal kívánja elõsegíteni a vállalkozások innovációs tevékenységeit, hozzájárulva Bács-Kiskun megye kis- és középvállalkozásainak erõsítéséhez. A Kecskeméti Fõiskola, a térség meghatározó felsõoktatási intézménye, mint társult partner három kart: a tanítóképzõ, a mûszaki és a kertészeti kart integrálja magába. Az itt felgyülemlett tudás, valamint a folyamatosan futó kutatási eredmények magukért beszélnek. Ezek fejlesztése és továbbadása a kis- és közepes vállalkozások felé a Fõiskola aktív közremûködése nélkül nem lehetséges. A város illetve a megye vállalkozói az elõadótermek igénybevételével fórumokon illetve konzultációkon jeleníthetik meg igényeiket. A Kecskeméti Fõiskola a profiljába tartozó képzések és a K+F eredmények kizárólagos felelõse. Ezirányú akkreditációt csak a Fõiskola végezhet. Közvetítõ funkció a felsõoktatási kutató központok és a KKV-k között a kutatási eredmények kereskedelmi hasznosítása érdekében. Az elõadó termek kihasználtságát az évente több alkalommal megrendezhetõ, az innovációs témával kapcsolatos szakmai fórumok szervezése biztosíthatja a felsõoktatási intézmények közremûködésével. Az Innovációs Központban tevékenykedõ vállalkozások helyben felmerülõ igényei informatikai úton, vagy személyes konzultációk jóvoltából juthatnak tovább a felsõoktatási intézményekbe. Az eltelt idõszakban a Bács-Kiskun Megyei Angol-Magyar Kisvállalkozási Alapítvány non-profit szervezetként tevékenykedett, az irodaházban található helyiségek bérbeadásából mûködtette az Inkubátorházat. Az Innovációs Központ az Inkubátorház részeként hasonló módon fog mûködni. 15

18 HU A 16 Élelmiszerbiztonsági és innovációs központ DÉL-ALFÖLDI BIO-INNOVÁCIÓS CENTRUM KHT Szeged, Rákóczi tér 1. Phare támogatás: Kormányzati társfinanszírozás: euró euró A projekt célkitûzései: Az élelmiszerbiztonság kérdése egyike azon területeknek, amelyet mind az Európai Unió, mind Magyarország kiemelten fontosnak és elengedhetetlennek tart az egészség és a fogyasztók védelmének érdekében. A dél-alföldi régióban az agrártermelés, ezen belül a szabadföldi és a hajtatásos zöldség- és gyümölcstermesztése országos összehasonlításban is meghatározó jelentõségû. A termékek döntõ hányadát ebben a térségben is KKV-k állítják elõ. Ezen gazdaságok termelési színvonala változó, általában nagy volumenû homogén áru elõállítására nem képesek. A régió nagy agrárgazdaságai (Árpád Agrár Rt., Hód-Mezõgazda Rt., Hungerit Rt., Mórakert Szövetkezet) az utóbbi években sokat tettek élelmiszerbiztonsági rendszereik kiépítése érdekében, így magas szintû ISO, HACCP, GHP/GMP szabványrendszereket mûködtetnek, ugyanakkor ezen, esetenként több ezer családi gazdálkodót is integráló nagy vállalatok nem rendelkeznek olyan minõségvizsgáló laboratóriumi háttérrel, amelyek egzakt analitikai mérésekkel tudnák támogatni minõségbiztosítási rendszereiket a termõföldtõl a fogyasztó asztaláig. E hiányt felismerve Csongrád Megye Önkormányzata a régió integrátor nagy vállalataival összefogva elhatározta, hogy a funkcióját elvesztõ Szentesi Zöldségkutató Állomás infrastruktúráján élelmiszerbiztonsági és innovációs központot hoz létre. Az új élelmiszerbiztonsági központ feladatai: Középszintû élelmiszerbiztonsági monitoring rendszer kiépítése és mûködtetése a dél-alföldi régióban (nagy mérõmûszeres analitikai szolgáltatás nyújtása a régió agrárgazdaságai részére (vegyszermaradvány vizsgálatok, termõtalaj és vizek analízise, beltartalmi értékek meghatározása stb.)

19 Biztonságos élelmiszert eredményezõ növénytermesztési technológiák fejlesztése, adaptálása Szaktanácsadás, oktatás A projekt eredményei: A Phare pályázati támogatás felhasználásával, euró öszszegben megvalósult az Élelmiszerbiztonsági Központ laboratóriumainak felszerelése, nagy mérõmûszeres parkjának kiépítése. Így beszerzésre került gáz- és tömegspektrométer a szerves eredetû anyagok meghatározására, atomabszorpciós spektrofotométer a fémek és fémszennyezõk kimutatására és Ionkromatográf, az anionok detektálására. Mindezek mellett jutott forrás a laboratóriumok bebútorozására, 100 fõ befogadására alkalmas elõadó terem felszerelésére, a számítástechnikai háttér megteremtésére is. Az európai színvonalú laboratóriumi kapacitás kiépítésével megteremtõdött annak feltétele, hogy a régióban megtermelt nagy tömegû agrártermék (takarmány, zöldségnövény, húskészítmény), mint ellenõrzött, biztonságos élelmiszer kerüljön az Európai Unió piacaira. A projekt fenntarthatósága: A projekt megvalósulásával olyan közvetlen gazdasági eredmények várhatók, amelyek meghatározóak a dél-alföldi régió gazdasági életében. Az agrártermékek minõsége alapvetõen eldönti piacra kerülési lehetõségeiket, így rendívül fontos, hogy a régióból kikerülõ termények élelmiszerbiztonsági szempontból nem csak elfogadható, hanem magas minõségi színvonalat képviseljenek. Az elõállt K+F szolgáltatás nemcsak az integrátorok számára hasznosul, hanem az integrátoroknak beszállító több ezer gazdálkodó számára is. A projekt egyik legfontosabb közvetett hatása a vidékfejlesztés területén jelentkezik: az eladhatóbb termékek lehetõvé teszik a vidéki lakosság megtartását, jövedelemképzõ tevékenységük folytatását, esetleges bõvítését. A régiós innovációs központ, ill. a hozzákapcsolódó monitoring rendszer megfelelõ adaptációt követõen mintaként szolgálhat más régiók számára is. Az Élelmiszerbiztonsági és Innovációs Központ a termelõ tevékenységébõl származó árbevételre, a fejlesztésekhez rendelkezésre álló hazai és nemzetközi K+F pályázati forrásokra, valamint az integrátorokkal kötött középtávú K+F szerzõdésekre támaszkodik. 17

20 HU A 18 Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ létesítése* BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Phare támogatás: ,5 euró Kormányzati társfinanszírozás: ,5 euró A projekt célkitûzése: Mezõgazdasági és élelmiszeripari központ létesítése a KKV-k versenyképességének megteremtésére, a termék- és technológiai szerkezetváltás elõsegítésére. Egy 1646,2 m 2 alapterületû központ épül fel a projekt keretében, amely magában foglalja az innovációs tanácsadó képzõ és szolgáltató egységét kiegészülve egy zöldség/gyümölcs logisztikai raktárral és egy húsfeldolgozó technológiának helyet biztosító bemutató oktató üzemmel. A projekt stratégiai jelentõségû lehet az új, innovatív élelmiszergazdaság integrált fejlesztésében. Közvetlen célok voltak: A fenntartható fejlõdés követelményrendszerének és a minõségorientált piacgazdasági kihívásoknak megfelelõ integrált, szükséges feldolgozottságú, piacképes termékeket elõállító KKV-k létrejöttében való közremûködés. Elõsegíteni a zöldség- és gyümölcstermelés minõségi és mennyiségi megtervezését és az igényekhez való igazítását. Mûszaki feltételeket teremteni a beszállítók részére az áruosztályozás, válogatás, csomagolás, tárolás és az értékesítés közös elvégzéséhez. Elõsegíteni az egységes, jó minõségû termékek koncentrált piacra jutását. Kialakítani a megfelelõ termelési gyakorlatot. A környezetbarát technológiai-mûszaki innováció közvetítése a gazdasági modernizáció érdekében. *Az Innovációs Központ építése a kiadvány szerkesztésekor még folyamatban volt.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

Szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzéssel a Prime Rate Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nél versenyképességük fokozása érdekében

Szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzéssel a Prime Rate Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nél versenyképességük fokozása érdekében Szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzéssel a Prime Rate Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nél versenyképességük fokozása érdekében az Európai Unió által támasztott szigorú biztonsági előírásoknak is. A projekt

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Sajtóanyag. 10 új pályázat -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre

Sajtóanyag. 10 új pályázat -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre Sajtóanyag 10 új -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség július 13-án mintegy 13 milliárd forint értékben újabb tíz gazdaságfejlesztési ot jelentet meg. Ezek a ok

Részletesebben

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft.

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások Előadó: Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Egymásra épülő üzletágaink Finanszírozási tanácsadás Projektmenedzsment

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Klaszter konferencia 2013

Klaszter konferencia 2013 Klaszter konferencia 2013 Klasztersorsok Magyarországon szekció Az ArchEnerg Akkreditált Innovációs Klaszter élettörténete Szügyi György Innovációs és szervezetfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt.

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. március GINOP 2015 várható pályázatok Megnt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évi tervezett ütemezése. A várható pályázati

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Hagyomány - Helyi termék - Hálózat Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Kamara szerepe köztestületi funkció, kamarai

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012.

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Vállalkozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege (Ft) KKV-k pályázhatnak (nagyválallat nem!) KKV technológia fejlesztés (A)

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

ÉMI Szentendre. Ipari Park innovációs vállalkozói központ bérlői ismertetője. Budapest Szentendre 2009. február

ÉMI Szentendre. Ipari Park innovációs vállalkozói központ bérlői ismertetője. Budapest Szentendre 2009. február ÉMI Szentendre Ipari Park innovációs vállalkozói központ bérlői ismertetője Budapest Szentendre 2009. február Az ÉMI Szentendre Ipari Park innovációs parki, innovációs klaszter fejlesztési projektje Az

Részletesebben

Vállalati tanácsadás program a Dél-alföldi régióban

Vállalati tanácsadás program a Dél-alföldi régióban Vállalati tanácsadás program a Dél-alföldi régióban Vállalati tanácsadás program A program lebonyolítására létrejött a KAVOSZ Konzorcium. A nyertes konzorcium tagjai : akavosz Zrt., a Vállalkozók és Munkáltatók

Részletesebben

Innovatív vállalkozásgyárak

Innovatív vállalkozásgyárak Innovatív vállalkozásgyárak megvalósításának lehetőségei Somogyi Miklós ügyvezető igazgató Közép-magyarországi Innovációs Központ 2014. november 29. Gazdaságfejlesztési cél A hazai gazdaságfejlesztés célja

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve:

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK Környezet és

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014.

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014. LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag Gazdaságfejlesztés intézkedés A1 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2014. december Cég bemutatása A pályázati intézkedésben meghatározott

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési eszközök

Gazdaságfejlesztési eszközök Gazdaságfejlesztési eszközök A 2014-20 tervezési időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Nyírbátor, 2013. 12. 11. Előadó: Szuhóczky Gábor, közgazdász TOP vállalkozói partnerségi munkacsoport vezetője

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

IPTECH-INNO Projekt Ipari- Technológiai Innovációs Központ

IPTECH-INNO Projekt Ipari- Technológiai Innovációs Központ Ipari- Technológiai Innovációs Központ Tatabánya, 2012. február 1 Összefoglaló a Tatabányai Innovációs Központ létrehozásáról A tatabányai innovációs központ létrehozását indokolja, hogy a városban dinamikus

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

A Mórakert TÉSZ információs rendszere

A Mórakert TÉSZ információs rendszere A Mórakert TÉSZ információs rendszere Berecz Patrícia DE AMTC GVK SU 2009-2009.08.27 Tartalom A Mórakert TÉSZ bemutatás Informatikai ellátottság Kommunikáció Egyéb informatikai rendszerek A Mórakert TÉSZ

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

"M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház" Projekt Zárórendezvénye

M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház Projekt Zárórendezvénye Szabadszállás M8 Ipari Park A Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetségének tagja "M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház" Projekt Zárórendezvénye Hantos Zoltán Elnök Magyar Tudományos-

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium

Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági termékek (EU) belső piacon és harmadik országokban történő megismertetése és promóciója Pályázók köre: Szakmai és szakmaközi szervezetek PR tevékenység, promóció

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM MUNKAKÖZI ANYAG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A 2013. április 19-én benyújtott a Megyei Közgyűlés 291/2013. (V.17.) számú

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

CIVIL HÍRVIVŐ. 5. szám

CIVIL HÍRVIVŐ. 5. szám Hálózat az Integrációért Alapítvány 8792 Zalavég, Petőfi S. u. 32. CIVIL HÍRVIVŐ 5. szám Kedves Barátunk! A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma támogatásával

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. A minőségi javulás ígérete Változások az új tervezési időszakban NFT I. tapasztalatok ÚMFT Hosszú támogatási folyamat, ezen belül elhúzódó

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi besorolású és a

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM Mi, alapítók a mai napon létrehozzuk a KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTERT. A Hármashatármenti térség ukrán, szlovák és magyar vállalkozásfejlesztéssel, ipartelepítéssel

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában www.kutatas.hu Dr. Vadász István pályázati főigazgató-helyettes Jogszabályi

Részletesebben

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában 1996 PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Közhasznú Társaság 2009 PROMEI Nonprofit Kft. Az Európai Uniós csatlakozás hazai intézményrendszerének részeként feladatai: modernizációs

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft.

Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft. Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft. Laser Consult Kft 1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal innovációt támogató pályázatai Asbóth Oszkár program Baross Gábor program

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A fejlesztési célra 2015. évben 1,524 milliárd forint áll rendelkezésre.

A fejlesztési célra 2015. évben 1,524 milliárd forint áll rendelkezésre. A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK Környezet és

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

EU FP7 részvételt támogató hazai intézkedések. 2012. szeptember 17. www.nih.gov.hu

EU FP7 részvételt támogató hazai intézkedések. 2012. szeptember 17. www.nih.gov.hu EU FP7 részvételt támogató hazai intézkedések 1 Az intézkedések célja Magyarország részvétele az EU K+F programjaiban lényegesen elmaradást mutat az EU átlagától, különösen az elnyert támogatási összegek

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben