VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN HU SZ. PHARE PROGRAM ZÁRÓKIADVÁNY

2 KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY U

3 TISZTELT OLVASÓ! Ajánlom figyelmébe a HU Vállalkozások innovatív tevékenységének támogatása a Dél-Alföldön c. Phare program zárókiadványát! Jelen kiadvány célja a program eredményeinek bemutatása, illetve a program végrehajtása során nyert tapasztalatok minél szélesebb körben való elterjesztése. Az Európai Unió Vállalkozásfejlesztési Fõigazgatósága felismerve azt a hiányosságot, hogy az EU országai nem fektetnek kellõ hangsúlyt az innovációs kezdeményezések ösztönzésére és támogatására, regionális innovációs fejlesztési programokat indított a gazdaság folyamatos fejlõdésének biztosítása és versenyképességének fokozása érdekében. A Bizottság megteremtette annak lehetõségét, hogy az Unió által ösztönzött innovációs tevékenységben a tapasztalt régiók együttmûködéséhez a tagjelölt országok régiói is kapcsolódhassanak. Ennek kiteljesítését hivatott segíteni a Phare támogatással megvalósuló HU program, melynek segítségével a Dél-Alföld régió egy már jól mûködõ európai rendszerhez tud kapcsolódni, mely jelenleg a világ legnagyobb innovációs hálózata. A Phare program végrehajtását megalapozta, hogy a Dél-Alföld régió legfontosabb erõforrása a magasan képzett munkaerõ. A régió felsõoktatási és kutatás-fejlesztési intézményeiben felhalmozódott szellemi potenciál jelentõs innovációs erõt képvisel. Az intézmények és a gazdasági-társadalmi szféra között szoros az együttmûködés; melynek révén széles körû hazai és külföldi kapcsolatrendszer alakult ki. A program kedvezményezettjei között megtalálhatóak a régió nemzetközileg is elismert kutatóintézetei mellett a kis- és közepes vállalkozások, segítve ezzel a kutatási eredmények gyakorlati hasznosulását. Mindezen eredmények mellett 8 innovációs központ kialakítását tette lehetõvé a támogatás, melyek mûködése hatékonyan biztosítja a régió innovációs potenciáljának folyamatos bõvülését. A Phare program lebonyolítása során eltelt több mint 2 éves idõszakban a vázolt eredmények mellett az EU speciális pályázati rendszeréhez kapcsolódó jelentõs projektmegvalósítói, projektmenedzsmenti ismeretek halmozódtak fel a programban résztvevõ szervezeteknél és vállalkozásoknál. Mindez biztos alapokat és jelentõs tapasztalatokat nyújt az EU Strukturális Alapok forrásainak megszerzéséhez, a jövõbeni projektek megvalósításához. Bízom benne, hogy a kiadvány áttanulmányozása során sok új és hasznos információt találnak, melyeket jelenlegi és jövõbeni munkájuk során is sikerrel hasznosíthatnak. Galovicz Mihály programengedélyezõ ügyvezetõ

4 HU Vállalkozások innovatív tevékenységének ösztönzése a dél-alföldön c. Phare program áttekintése A program célja volt, hogy a fenntartható fejlõdés szempontjainak elõtérbe helyezésével, a régió innovációs tevékenységére és fejlesztési terveire alapozva növelje a gazdasági és társadalmi együttmûködést a Dél-alföldi régióban, javítsa a régió versenyképességét és elõsegítse a régióban mûködõ cégek exportnövekedését. Az innovatív tevékenységek támogatásával, a régió kutatási eredményeire támaszkodó, azokra épülõ új termékek, termelési eljárások kifejlesztésére, üzleti hasznosítására kerülhetett sor a támogatott projektek esetében. A PROGRAM KÉT PROGRAMELEMBÕL ÁLLT: A) Innovációs központok létrehozása a régióban B) A régió innovatív kis- és közepes vállalkozásainak támogatása Az A) programelem keretében 3,2 millió euró volt az odaítélhetõ vissza nem térítendõ támogatás mértéke, amelybõl 2,4 millió euró volt Phare támogatás. A projektek teljes költségvetésén belül a támogatás mértéke maximum 60% lehetett. Ennek keretében lehetõség nyílt olyan központok létrehozására, amelyekben jól felszerelt irodákat, szemináriumi termeket alakítottak ki és magas technikai színvonalú telekommunikációs infrastruktúrát helyeztek üzembe. Ezek a központok alkalmasak lesznek felsõoktatási és más intézmények kutatási eredményeinek, igényeinek közvetítésére, valamint a szakmai információáramlás elõsegítésére. Cél volt továbbá, hogy képesek legyenek az innovatív kis- és középvállalkozások befogadására. A B) programelem keretében az odaítélhetõ vissza nem térítendõ támogatás mértéke euró volt (ebbõl euró Phare támogatás), amelyet a kis- és közepes méretû vállalkozások a régió kutatási eredményeit felhasználva termékfejlesztésre fordíthattak. A projektek teljes költségvetésén belül a támogatás mértéke maximum 40% lehetett. A PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK INTÉZMÉNYI KERETE: A program teljeskörû végrehajtásáért a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság, mint Szerzõdõ Hatóság volt a felelõs. Az Európai Bizottság Magyarországi Delegációja május 1-jéig gyakorolta a program feletti jóváhagyási jogkört. A program megvalósításának lépései: A program pályázati felhívása július 20-án, jelent meg, a pályázatok beadási határideje október 10. volt. A pályázati felhívásra beérkezett pályázatok közül kilencet fogadtak el. 2

5 3 Mivel a kilenc elfogadott pályázat nem használta ki a rendelkezésre álló eurós keretet (fennmaradt: 1,3 millió euró), ezért a pályázatot második körben február 12-én ismételten meghirdettük. A második kör beadási határideje április 23. volt. Ekkor újabb kilenc pályázat nyert támogatást, így a június 30-ai szerzõdéskötési határidõig 18 projektmegvalósítóval köthetett a VÁTI Kht. támogatási szerzõdést. Mindkét komponensben kilenc-kilenc támogatási szerzõdést kötöttünk meg. A rendelkezésre álló négy millió eurós támogatási keret 97%-át, azaz eurót fed le a 18 támogatott projekt. A támogatási szerzõdések megkötését követõen kezdõdhetett meg a projektek megvalósítása, ezen belül is a közbeszerzések PHARE eljárásrendnek megfelelõ lebonyolítása. A program kedvezményezettjei a tenderdossziék kidolgozásához a VÁTI Kht-val kötött együttmûködési megállapodás keretében Tenderkészítõ és Tanácsadó Konzorcium segítségét vehették igénybe. A program végrehajtásában jelentõs állomás volt május 1-je, hazánk uniós csatlakozása, mivel a közbeszerzési eljárásokat szabályozó PRAG-ot, azaz a Gyakorlati útmutató a Phare Ispa és Sapard eljárásrendekhez c. alapdokumentumot a évi CXXIX. tv. a Közbeszerzésekrõl elõírásai váltották fel. A 18 nyertes pályázatból 15 valósult meg a projektzárási határidõig. A projektek zárásának, és a zárójelentések leadási határideje szeptember 30. volt. Kelemen Ildikó programmenedzser VÁTI Kht.

6 SZAKÉRTÕI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A HU SZ. VÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA A DÉL-ALFÖLDÖN C. PHARE PROGRAMHOZ A program keretében a pályázatot kiíró és azt kezelõ VÁTI Kht. szakértõi segítségnyújtásra kért fel tanácsadó cégeket azzal a szándékkal, hogy azok minél több és jobb minõségû pályázat elkészítésében segítsék a potenciális pályázókat. Erre azért is volt szükség, mert a Phare programok pályázati és eljárásrendje kevéssé volt ismert a kis- és középvállalkozások elõtt. Az elsõ pályázati szakaszban (2002-ben) az Enterprise plc angol tanácsadó cég által irányított szakértõi team végezte a tanácsadást. A második pályázati szakaszban (2003-ban) a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Irodát bízták meg a szakértõi tanácsadás elvégzésével. Az elsõ (2002-es) pályázati szakaszhoz kapcsolódóan a kialakított módszertannak megfelelõen projektek generálását és a projektek fejlesztését tûzték ki célul két szakaszban. Az elõkészítõ szakaszban elvégzett szakértõi tevékenységek az alábbiak voltak:! A lehetséges kedvezményezettek és projekt elképzelések körének azonosítása ennek érdekében a szakértõk a régióban rendelkezésre álló anyagokat tekintették át, illetve konzultációkat folytattak a régióban mûködõ jelentõsebb K+F szervezetekkel.! Információs workshopok szervezése mindkét pályázati ablak esetében a potenciális kedvezményezettek számára a pályázat meghirdetését megelõzõen a konkrét fejlesztési elképzelések beazonosításának elõsegítése érdekében.! Segítségnyújtás a pályázati dokumentáció kidolgozásához.! A pályázati rendszerhez kapcsolódó hírlevél kidolgozása és terjesztése.! Segítségnyújtás a pályázati rendszerek meghirdetésével összefüggõ tájékoztatási tevékenységek megszervezéséhez. A megvalósítási szakaszban:! Információs workshopok szervezése a potenciális kedvezményezettek számára, tanácsadás a projektek fejlesztéséhez és pályázatok kidolgozásához kapcsolódóan.! Folyamattanácsadás a pályázók számára személyre szabott konzultációk keretében.! A pályázati dokumentációt képezõ háttéranyagok üzleti terv és K+F terv javasolt struktúrájának kialakítása.! Telefonos tanácsadás biztosítása.! alapú tanácsadás biztosítása. 4

7 5 A második (2003-as) pályázati szakaszban a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda vette át a szakértõi tevékenységek irányítását aminek során új módszertan alapján dolgoztunk. " A potenciális pályázók számára információs szolgáltatást és szakértõi segítségnyújtást tettünk elérhetõvé a felmerülõ kérdések megválaszolására. Ennek érdekében felállítottunk egy telefonos forró drótot, amelyen lehetõség szerint azonnal megválaszoltuk a felmerült kérdéseket, valamint interneten is a pályázók rendelkezésére álltunk. A megbízóval együtt a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda is fontosnak tartotta, hogy a telefonon és ben megválaszolt kérdések és válaszok minden érdeklõdõ számára hozzáférhetõk legyenek a programban közremûködõ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség honlapján. " A potenciális pályázók részére személyes konzultációs lehetõséget biztosítottunk. A személyes konzultációra helyszíni látogatások alkalmával került sor, ahol a szakértõk megválaszolták a felmerült kérdéseket, és segédkeztek a projektek elõkészítésében, átgondolásában. Emellett konzultációs napokat szerveztünk, ahol a pályázók szintén személyesen egyeztethettek aszakértõkkel. " A rendezvényeken elhangzott információk eljuttatása érdekében sajtóhíranyagot készítettünk, amely az érintett megyei kamarák honlapjaira felkerült, mindenki számára elérhetõvé téve a tájékoztatónapon elhangzottakat. A szakértõi munka tapasztalatai A pályázati program iránt nagy volt az érdeklõdés a régióban. A potenciális pályázók egyértelmûen igényelték a szakértõi segítségnyújtást. Ez abban is megmutatkozott, hogy a meghirdetett tájékoztató elõadásokra sokan jöttek el és azokon aktív volt a hallgatóság. Az érdeklõdés fõbb területei az alábbiak voltak: a) Az innováció fogalmának az értelmezése Felmerült kérdések:! Mit értünk innováció alatt?! Melyek az ismérvei az Innovációs Központnak?

8 ! Mi különbözteti meg egymástól az innovációs központot, az inkubátorházat, a K+F központot és az információs központot? b) A pályázók meggyõzése során a szakértõk nem csak arra összpontosítottak, hogy tudatosítsák az elérhetõ támogatást mivel az elsõ forduló során az kiderült, hogy a magyar kormányzati támogatásoknál jobb támogatási arányok is elérhetõk, hanem az extra elõnyökre is felhívták a figyelmet. Ilyen elõnynek tekinthettük a következõket:! Nem volt foglalkoztatási kötelezettséghez kötve a támogatás.! Nem került jelzálogjog bejegyzésre a támogatásból megvalósuló ingatlanra és eszközre.! Nem kellett megtérülési ráta-számítással bizonyítani a beruházás megtérülési idejét.! A szükséges saját erõhöz magyar támogatást is igénybe lehetett venni (a megadott százalékos mértékig).! A projekt teljes költségébe apportot is beszámíthattak. c) A potenciális pályázók többsége igényelte a négyszemközti szakértõi konzultációt is. Nagyon fontos tapasztalat volt ennek a tevékenységnek a végrehajtása során, hogy a jó ötletekkel rendelkezõ pályázók igénylik a szakértõi bátorítást és megerõsítést, de legalább ilyen fontos tapasztalat az is, hogy ennek során ki lehetett szûrni azokat az ötletgazdákat, akiknek az elképzelése nem illeszkedett a pályázati rendszerbe, illetve az ehhez kötõdõ eljárásrendbe. Ilyenek voltak például: személyes kutatási tevékenység, mûvészeti tevékenység, önálló tevékenység, egyedi elõállítású gépek, eszközök elállítása és saját kivitelezésû projektvégrehajtás. d) A konzultációk során nagy hangsúlyt fektettek a szakértõk a PHARE eljárásrend ismertetésére is, ugyanis az érdeklõdõk, illetve a pályázók általában nem ismerték az eljárásrend menetét. Összefoglaló következtetésként elmondhatjuk:! A pályázati rendszerek sikeres megvalósításának fontos eleme lehet a pályázati rendszerhez kapcsolódó projekt csatorna kialakítása önmagában a pályázat meghirdetése nem mindig vezet megfelelõ eredményre.! A pályázati rendszerek sikerét nagyban befolyásolja, hogy az adott pályázati rendszer milyen mértékben veszi figyelembe a potenciális kedvezményezettek valós szükségleteit, tényleges lehetõségeit és kapacitásait. Ennek megfelelõen a pályázati rendszerek kialakításának egészen korai szakaszában fontos a széleskörû konzultáció az érintett szervezetekkel, köztük a potenciális kedvezményezettekkel. 6

9 7! A projekt csatornának fontos eleme a folyamatos tanácsadás a potenciális kedvezményezettek, a pályázók számára ez a fajta tevékenység jelentõs mértékben javíthatja a benyújtott pályázatok minõségét.! Végül, de nem utolsósorban, a tanácsadásnak nem csak (sõt, nem elsõsorban) a pályázat formai követelményeinek bemutatására kell koncentrálnia, hanem sokkal inkább a projektfejlesztési folyamat aktív segítésére. Összességében eredményesnek mondhatjuk a szakértõk segítségnyújtást, hiszen megfelelõ számú pályázó jelentkezett a támogatásra, a pályázók jól elõ tudták készíteni a projektjavaslataikat, és mind formai, mind tartalmi szempontból jó pályázatokat nyújtottak be. Róka László ügyvezetõ MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda

10 HU A 8 Építõipari innovációs központ létrehozása BÉKÉS MEGYEI ÁLLAMI KÖZÚTKEZELÕ KHT Békéscsaba, Szabadság tér 7 9. Phare támogatás: Kormányzati társfinanszírozás: euró euró A projekt céljai: Az építõipar területén ezen belül kiemelten a közlekedési infrastruktúra területén a régió kis- és közepes vállalkozásai innovációs tevékenységének támogatása széleskörû együttmûködésben a régió szakmai, oktatói, kutatói szervezeteivel. A nagyvállalatokkal, külföldi, belföldi partnerekkel és a helyi vállalkozók együttmûködésével, koordinálásával, a humán erõforrás fejlesztésével és a korszerû menedzsment módszerek integrált alkalmazásával az innovációs tevékenység fejlesztése (új, korszerû, takarékos, költségkímélõ technológiák, termékek, gépek kifejlesztése, hasznosítása). A KKV-k tulajdonosai, menedzsmentje részére a szakmai tudás bõvítésén túl korszerû menedzsment, marketing, pénzügyi, gazdasági ismeretek közvetítésével javítani a KKV-k versenyképességét (nem csak Magyarország, hanem az Európai Unió területén is), csökkentve üzletviteli költségeiket. A tudásalapú gazdaság fejlesztése, a versenyképes, dinamikus gazdaság útján a foglalkoztatottság növekedésének elérése. Adatbázisok létrehozása, fenntartása (pályázati lehetõségek, jogszabályok, szakmai könyvtár, vállalkozói lista stb.), a piaci kapcsolatok bõvítése, a versenyképesség javítása érdekében. Naprakész informatikai, környezetvédelemmel kapcsolatos aktuális ismeretek közvetítése. Az Európai Unióval kapcsolatos aktuális ismeretek közvetítése. Kapcsolatok, együttmûködések kiépítése felsõfokú oktatási intézmények, kutató központok, innovációs központok, programcentrumok, érdekképviseletek, vállalkozások, nemzetközi szervezetek, (kiemelten a szomszédos országok kis- és középvállalkozásai stb.) a piaci kapcsolatok bõvítése, tapasztalatcsere érdekében.

11 További célkitûzés a Dél-Alföldi régió sajátos problémáinak, fejlesztési igényeinek a feltárása, megfogalmazása a leendõ ügyfelek bevonásával, és ezen igények szerint közösségi kezdeményezések eljuttatása az illetékes szerveknek. A projekt eredményei: 1 db szemináriumi terem kialakítása informatikai és audiovizuális berendezésekkel. A szemináriumi terem mûködését kiegészítõ helyiségek (vendégszobák az elõadóknak, mosdó helyiségek, büfé/kávézó) kialakítása. Magas színvonalú telekommunikációs és informatikai infrastruktúra létrehozása (szélessávú internet, CD-jogtár, pályázatfigyelés stb.) A projekt fenntarthatósága és jövõképe: A Békés Megyei Állami Közútkezelõ Kht. a feladatainak ellátása valamint a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Közlekedési Programcentrumának gesztori munkája során számtalanszor szembesül a térség kisés középvállalkozásainak információs elmaradottságával. Sokszor hiányos ismeretekkel rendelkeznek a korszerû anyagokról, technológiákról, marketing- és menedzsment-technikákról, éppen ezért ezek adaptációja is késik vagy elmarad. Mivel az információ a XXI. században az egyik legfontosabb erõforrássá lépett elõ, ennek hiánya lépéshátrányt eredményez a versenyképesség területén más régiók vállalkozóival és a régió nagyvállalataival szemben. Az Építõipari Innovációs Központ létrehozásával az alábbi célkitûzések infrastrukturális feltételei teremtõdnek meg hosszabb távon: a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyhelyzetének javítása, az európai uniós feltételeknek való megfelelés, piaci kapcsolatok bõvítésének lehetõsége, az információáramlás és információcsere minõségének javítása, a KKV-k adaptációs képességének javítása. Az Innovációs Központot non-profit alapon mûködtetik, a költségek fedezetéhez pályázati források is nagyban hozzájárulnak majd. 9

12 HU A 10 Megújuló energiaforrások innovációs központja TESSEDIK SÁMUEL FÕISKOLA 5540 Szarvas, Szabadság u. 2. Phare támogatás: Kormányzati társfinanszírozás: euró euró A projekt céljai: Az Európai Unió elõírásai szerint hazánkban 2010-re a megújuló energiaforrásoknak kell biztosítani a teljes energiafelhasználás 12 %-át. Ez az arány jelenleg 3 4 % körül mozog, tehát bõven van feladat az elõírás teljesítéséhez. Ezért is vállalkozott a Tessedik Sámuel Fõiskola az innovációs központ létesítésére. A központ tevékenysége a napenergia, a szélenergia, a termálenergia kiterjedtebb hasznosításának elõsegítésére irányul, illetve az elsõdleges biomassza energetikai célú hasznosítását és az energianövények termesztését kívánja növelni elsõsorban az Alföldön. Ezen célkitûzések reális alapon nyugszanak, hiszen ebben a térségben legnagyobb hazánkban a napfényes órák száma, kutatási eredmények bizonyítják, hogy megfelelõen méretezett tornyokkal befogható a szélenergia, rendkívül jelentõs a termálvízkincs, az átlagnál jóval nagyobb a mezõgazdasági eredetû biomassza menynyisége és ezen térségre is érvényes az alternatív területhasználat megvalósítása, pl. az energianövények termesztése. A projekt eredményei: A projekt keretében megvalósult az innovációs központnak helyt adó épület átalakítása, felújítása, annak berendezése, a témához kapcsolódó K+F, laboratóriumi és számítástechnikai eszközök beszerzése. Kialakultak a Fõiskola tanszékein azok a teamek is, amelyek szakmailag, konkrét K+F tevékenységgel segítik a célkitûzések megvalósítását. A megcélzott tevékenység minden szempontból innovatív, hiszen ebben a témában eddig csak esetleges, illetve részfeladatok

13 megoldására irányuló próbálkozások voltak. Az innovációs központ révén megtörténhet a témához kapcsolódó kutatási eredmények gyakorlati hasznosítása, az energia elõállítás és felhasználás eszközeinek gyártása, új iparágak, erre irányuló új vállalkozások létesítését indukálhatják, a mezõgazdasági vállalkozások kész technológiát kaphatnak a biomassza kezelésére, az energianövények termesztésére és nem utolsó sorban ösztönzõleg hat az új eljárásokat kifejlesztõ K+F tevékenységre is. A projekt fenntarthatósága: Az Innovációs Központ további mûködtetését az érintettek Kft. formájában tudják elképzelni. A Kft. alapítói a rendelkezésre álló szándéknyilatkozatok szerint a Kereskedelmi és Iparkamara, az Agrárkamara, a MTESZ helyi szervezete, a városi önkormányzat, a megyei önkormányzat, valamint a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Kft. Ehhez külön OM engedéllyel csatlakozna a Fõiskola is. Az önfenntartó mûködés megteremtéséig a Kft. alaptõkéje biztosítja a tevékenység anyagi hátterét. 11

14 HU A 12 Agrár-vízgazdálkodási innovációs központ HALÁSZATI ÉS ÖNTÖZÉSI KUTATÓINTÉZET 5541 Szarvas, Pf. 47. Phare támogatás: Kormányzati társfinanszírozás: euró euró A projekt célkitûzései: Az Agrár-vízgazdálkodási Innovációs Központ megvalósítására egy háromtagú konzorcium alakult, melynek tagjai a projekt koordinátora, a Halászati és Öntözési Kutatóintézet (HAKI) mellett a Tessedik Sámuel Fõiskola Mezõgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Fõiskolai Kara, valamint a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány. Szarvas és térsége gazdaságilag és társadalmilag elmaradott térség. E helyzetbõl az egyik kitörési pontot a tradicionális értékeken alapuló és a jelenlegi eredményekbõl építkezõ vízgazdálkodási szektor jelenti. A szarvasi térségben nagy hagyománya van a hal- és vízgazdálkodásnak, melyek kapcsolódási pontot alkotnak a terület oktatási, kutatási, fejlesztési, gazdasági tevékenységeket lefedõ intézményei, szervezetei között. A vízgazdálkodás nemzetközi szinten is versenyképes szektor, fejlõdõképes, és potenciális emberi, természeti erõforrásokat, növekedési tartalékokat rejt magában, amelynek teljesebb körû kihasználását segítené elõ az innovációs központ. A projekt célja egy olyan létesítmény kialakítása, amely helyet ad a térség mezõgazdasággal és vízgazdálkodással foglalkozó kutató és oktató intézményei, illetve az e területeken tevékenykedõ kis- és középvállalkozások együttmûködéséhez, és biztosítja az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A projekt fõ célkitûzéseinek megfelelõen az Innovációs Központ egy magas technikai színvonalú irodai infrastruktúrát ill. egy olyan szakmai szolgáltatási hátteret kíván biztosítani a betelepülõ vállalkozások számára, amelynek alapját a konzorciumi partnerek tevékenysége adja.

15 A projekt eredményei: A projekt célkitûzései közül a fizikai infrastruktúra kiépítése befejezõdött, amelynek eredményeképpen megkezdõdött a vállalkozások beköltözése. Átalakításra került a projekt céljára felajánlott irodaépület, ahol így 17 iroda, egy szerverszoba, egy fénymásoló helyiség, egy teakonyha és egy 30 fõs tanácsterem található. Az irodai infrastruktúra kialakításához rendelkezésre áll 20 db munkaállomás, 16 db nyomtatóval, 4 db multifunkcionális lézereszköz (nyomtató, fax egyben), 1 db színes lézer fénymásoló prospektuskészítõvel, 1 db szerver a gépek kiszolgálására, projektor a tanácsterem számára és 20 db számítógépes munkahely a munkaállomások elhelyezésére, valamint székek. INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ELÕSEGÍTÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDJAI A konzorcium tagjainak (HAKI, TSF és BMVA) tevékeny közremûködésével az Innovációs Központon keresztül olyan szoros együttmûködés alakulhat ki, amelyben a betelepülõ cégek széleskörû információellátása válik lehetõvé a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása érdekében. Ez az információáramlás természetesen az intézetek és a vállalatok között is mûködne, a K+F jobb kiszolgálását eredményezve Szarvason és környékén. Az uniós csatlakozás kapcsán növekedtek azok a lehetõségek, amelyekkel az Innovációs Központba beköltözõ vállalkozások élhetnek, így nemcsak hazai, hanem nemzetközi fejlesztési programokban is részt vehetnek, illetve már jelenleg is részt vesznek. A konzorcium-alapítók és a vállalkozások együttmûködése további lehetõségeket biztosít különbözõ programokba történõ bekapcsolódásra és azok sikeres végrehajtására. Az Innovációs Központban mûködõ KKV-k és a kutató intézetek együttmûködésének szinergiahatása újabb fejlõdési hullámot indíthat el. A vállalkozások koncentrációja elõsegíti a feladatok megosztását, az intern és extern üzleti kapcsolatok bõvülését, javítja a termelés és a fejlesztés hatékonyságát. A projekt fenntarthatósága: Az alapszolgáltatásokból származó bevételek (ingatlan bérleti díj, nyomtatás, fénymásolás, stb.) biztosítják a mûködtetés során az Innovációs Központ, mint ingatlan, illetve az alapvetõ infrastruktúra fenntartását. Az Innovációs Központba betelepült, illetve a külsõ vállalkozások számára igény szerint nyújtott tanácsadó, konzultációs és képzési szolgáltatásokból származó bevételek, illetve a közös hazai és nemzetközi innovációs fejlesztési projektek biztosítják a szükséges forrásokat a szolgáltatások folyamatos, magas színvonalú nyújtásához, illetve az Innovációs Központ fejlesztéséhez. A jól képzett szakemberek (a Tessedik Sámuel Fõiskola oktatói, a Halászati és Öntözési Kutatóintézet kutatói és a BMVA szakembergárdája) által a vállalkozói kör széles rétegének nyújtott szolgáltatások piacképességét, s így bevételét a piaci igények folyamatos követése, a képzési struktúra folyamatos adaptálása biztosítja. 13

16 HU A 14 Innovációs központ létrehozása az inkubátorház bõvítésével BÁCS-KISKUN MEGYEI ANGOL MAGYAR KISVÁLLALKOZÁSI ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/a Phare támogatás: Kormányzati társfinanszírozás: euró euró A projekt célkitûzései: A projekt célja a vezetõ partner által üzemeltetett inkubátorház bõvítése tetõtér ráépítéssel és ott egy innovációs központot kialakítása. Az Innovációs Központban irodák, tárgyaló, oktató terem, szociális helyiségek létrehozása a kornak megfelelõ technológiai és informatikai felszereléssel. Ezen helyiségekben és a meglevõ menedzser központban, olyan innovációs feladatcsoport kialakítása és ellátása, amely további (elsõsorban nonprofit) vállalkozásokkal együttmûködve megfelelõen integrálja és serkenti a megye innovációs készségeit. A projekt elérendõ eredménye, hogy Bács-Kiskun megye és a dél-alföldi régió kutatóintézeteire támaszkodva segítse elõ új technológiák és termékek kifejlesztését, valamint az innovatív vállalkozások tevékenységét. A projekt eredményei: A projekt megvalósítása során 16 iroda, két tárgyaló, egy oktatóterem, valamint a kiszolgálóhelyiségek kerültek kialakításra. Az eszközbeszerzések megvalósultak. Az inkubátorház bõvítése, az innovációs központ kialakítása során technológiailag, informatikailag jól felszerelt irodák, elõadó- és oktató termek kiépítésére kerül sor. Az oktató- és elõadótermeket nem csak az irodák bérlõi, hanem Bács-Kiskun megye és a dél-alföldi régió kis- és közepes vállalkozói is igénybe vehetik. A kialakításra kerülõ helyiségek mindegyikében szélessávú Internet hozzáférés, és telekommunikációs infrastruktúra biztosított, az elõadó- és oktatóteremben magas színvonalú infor-

17 matikai technológia biztosítja az innovatív tevékenységhez szükséges információkat. Az Innovációs Központ mûködésének megindulásával lehetõség nyílik a vállalkozások és kutató állomások részére a már meglévõ és folyamatosan bõvülõ adatbázis felhasználására. A projekt fenntarthatósága: A létesítmény a partnerekkel együttmûködve különbözõ szolgáltatásokkal kívánja elõsegíteni a vállalkozások innovációs tevékenységeit, hozzájárulva Bács-Kiskun megye kis- és középvállalkozásainak erõsítéséhez. A Kecskeméti Fõiskola, a térség meghatározó felsõoktatási intézménye, mint társult partner három kart: a tanítóképzõ, a mûszaki és a kertészeti kart integrálja magába. Az itt felgyülemlett tudás, valamint a folyamatosan futó kutatási eredmények magukért beszélnek. Ezek fejlesztése és továbbadása a kis- és közepes vállalkozások felé a Fõiskola aktív közremûködése nélkül nem lehetséges. A város illetve a megye vállalkozói az elõadótermek igénybevételével fórumokon illetve konzultációkon jeleníthetik meg igényeiket. A Kecskeméti Fõiskola a profiljába tartozó képzések és a K+F eredmények kizárólagos felelõse. Ezirányú akkreditációt csak a Fõiskola végezhet. Közvetítõ funkció a felsõoktatási kutató központok és a KKV-k között a kutatási eredmények kereskedelmi hasznosítása érdekében. Az elõadó termek kihasználtságát az évente több alkalommal megrendezhetõ, az innovációs témával kapcsolatos szakmai fórumok szervezése biztosíthatja a felsõoktatási intézmények közremûködésével. Az Innovációs Központban tevékenykedõ vállalkozások helyben felmerülõ igényei informatikai úton, vagy személyes konzultációk jóvoltából juthatnak tovább a felsõoktatási intézményekbe. Az eltelt idõszakban a Bács-Kiskun Megyei Angol-Magyar Kisvállalkozási Alapítvány non-profit szervezetként tevékenykedett, az irodaházban található helyiségek bérbeadásából mûködtette az Inkubátorházat. Az Innovációs Központ az Inkubátorház részeként hasonló módon fog mûködni. 15

18 HU A 16 Élelmiszerbiztonsági és innovációs központ DÉL-ALFÖLDI BIO-INNOVÁCIÓS CENTRUM KHT Szeged, Rákóczi tér 1. Phare támogatás: Kormányzati társfinanszírozás: euró euró A projekt célkitûzései: Az élelmiszerbiztonság kérdése egyike azon területeknek, amelyet mind az Európai Unió, mind Magyarország kiemelten fontosnak és elengedhetetlennek tart az egészség és a fogyasztók védelmének érdekében. A dél-alföldi régióban az agrártermelés, ezen belül a szabadföldi és a hajtatásos zöldség- és gyümölcstermesztése országos összehasonlításban is meghatározó jelentõségû. A termékek döntõ hányadát ebben a térségben is KKV-k állítják elõ. Ezen gazdaságok termelési színvonala változó, általában nagy volumenû homogén áru elõállítására nem képesek. A régió nagy agrárgazdaságai (Árpád Agrár Rt., Hód-Mezõgazda Rt., Hungerit Rt., Mórakert Szövetkezet) az utóbbi években sokat tettek élelmiszerbiztonsági rendszereik kiépítése érdekében, így magas szintû ISO, HACCP, GHP/GMP szabványrendszereket mûködtetnek, ugyanakkor ezen, esetenként több ezer családi gazdálkodót is integráló nagy vállalatok nem rendelkeznek olyan minõségvizsgáló laboratóriumi háttérrel, amelyek egzakt analitikai mérésekkel tudnák támogatni minõségbiztosítási rendszereiket a termõföldtõl a fogyasztó asztaláig. E hiányt felismerve Csongrád Megye Önkormányzata a régió integrátor nagy vállalataival összefogva elhatározta, hogy a funkcióját elvesztõ Szentesi Zöldségkutató Állomás infrastruktúráján élelmiszerbiztonsági és innovációs központot hoz létre. Az új élelmiszerbiztonsági központ feladatai: Középszintû élelmiszerbiztonsági monitoring rendszer kiépítése és mûködtetése a dél-alföldi régióban (nagy mérõmûszeres analitikai szolgáltatás nyújtása a régió agrárgazdaságai részére (vegyszermaradvány vizsgálatok, termõtalaj és vizek analízise, beltartalmi értékek meghatározása stb.)

19 Biztonságos élelmiszert eredményezõ növénytermesztési technológiák fejlesztése, adaptálása Szaktanácsadás, oktatás A projekt eredményei: A Phare pályázati támogatás felhasználásával, euró öszszegben megvalósult az Élelmiszerbiztonsági Központ laboratóriumainak felszerelése, nagy mérõmûszeres parkjának kiépítése. Így beszerzésre került gáz- és tömegspektrométer a szerves eredetû anyagok meghatározására, atomabszorpciós spektrofotométer a fémek és fémszennyezõk kimutatására és Ionkromatográf, az anionok detektálására. Mindezek mellett jutott forrás a laboratóriumok bebútorozására, 100 fõ befogadására alkalmas elõadó terem felszerelésére, a számítástechnikai háttér megteremtésére is. Az európai színvonalú laboratóriumi kapacitás kiépítésével megteremtõdött annak feltétele, hogy a régióban megtermelt nagy tömegû agrártermék (takarmány, zöldségnövény, húskészítmény), mint ellenõrzött, biztonságos élelmiszer kerüljön az Európai Unió piacaira. A projekt fenntarthatósága: A projekt megvalósulásával olyan közvetlen gazdasági eredmények várhatók, amelyek meghatározóak a dél-alföldi régió gazdasági életében. Az agrártermékek minõsége alapvetõen eldönti piacra kerülési lehetõségeiket, így rendívül fontos, hogy a régióból kikerülõ termények élelmiszerbiztonsági szempontból nem csak elfogadható, hanem magas minõségi színvonalat képviseljenek. Az elõállt K+F szolgáltatás nemcsak az integrátorok számára hasznosul, hanem az integrátoroknak beszállító több ezer gazdálkodó számára is. A projekt egyik legfontosabb közvetett hatása a vidékfejlesztés területén jelentkezik: az eladhatóbb termékek lehetõvé teszik a vidéki lakosság megtartását, jövedelemképzõ tevékenységük folytatását, esetleges bõvítését. A régiós innovációs központ, ill. a hozzákapcsolódó monitoring rendszer megfelelõ adaptációt követõen mintaként szolgálhat más régiók számára is. Az Élelmiszerbiztonsági és Innovációs Központ a termelõ tevékenységébõl származó árbevételre, a fejlesztésekhez rendelkezésre álló hazai és nemzetközi K+F pályázati forrásokra, valamint az integrátorokkal kötött középtávú K+F szerzõdésekre támaszkodik. 17

20 HU A 18 Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ létesítése* BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Phare támogatás: ,5 euró Kormányzati társfinanszírozás: ,5 euró A projekt célkitûzése: Mezõgazdasági és élelmiszeripari központ létesítése a KKV-k versenyképességének megteremtésére, a termék- és technológiai szerkezetváltás elõsegítésére. Egy 1646,2 m 2 alapterületû központ épül fel a projekt keretében, amely magában foglalja az innovációs tanácsadó képzõ és szolgáltató egységét kiegészülve egy zöldség/gyümölcs logisztikai raktárral és egy húsfeldolgozó technológiának helyet biztosító bemutató oktató üzemmel. A projekt stratégiai jelentõségû lehet az új, innovatív élelmiszergazdaság integrált fejlesztésében. Közvetlen célok voltak: A fenntartható fejlõdés követelményrendszerének és a minõségorientált piacgazdasági kihívásoknak megfelelõ integrált, szükséges feldolgozottságú, piacképes termékeket elõállító KKV-k létrejöttében való közremûködés. Elõsegíteni a zöldség- és gyümölcstermelés minõségi és mennyiségi megtervezését és az igényekhez való igazítását. Mûszaki feltételeket teremteni a beszállítók részére az áruosztályozás, válogatás, csomagolás, tárolás és az értékesítés közös elvégzéséhez. Elõsegíteni az egységes, jó minõségû termékek koncentrált piacra jutását. Kialakítani a megfelelõ termelési gyakorlatot. A környezetbarát technológiai-mûszaki innováció közvetítése a gazdasági modernizáció érdekében. *Az Innovációs Központ építése a kiadvány szerkesztésekor még folyamatban volt.

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség ENERGIA HÍRLEVÉL Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa I. évf. 1. szám, 2009. november Bemutatkozik az Energia Ügynökség Az Észak-alföldi régió adottságai kiválóak

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 A stratégiát összeállították és szerkesztették a NORRIA munkatársai: Buday Malik Adrienn dr. Nyiry Attila Filep Réka Horváth

Részletesebben

1 A KLASZTERBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK

1 A KLASZTERBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK 1 A KLASZTERBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK Az üzleti hálózatok a vállalatok, intézmények, egyéb gazdasági egységek olyan funkcionális, tudás és erőforrás bázisú munkamegosztáson alapuló, szinergiahatásokat

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

Esettanulmányok. Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Esettanulmányok. Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Esettanulmányok Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Közreműködött: a DE KTK Menedzsment és Marketing Tanszék, Polónyi István professzor és

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben