Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága"

Átírás

1 ALAPSZABÁLY

2 A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 62. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő Alapszabályt alkotja: Bevezető rendelkezések 1. (1) A szervezet neve: Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (a továbbiakban: HÖOK); angolul: The National Union of Students in Hungary. (2) A HÖOK székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u emelet 1. ajtó (3) A HÖOK a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 62. (2) bekezdése alapján jogi személy. (4) A HÖOK törvényes képviseletét a bekezdés alapján a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 62. (2) a HÖOK e látja el, illetve az ség ügyrendjében meghatározott ségi tag. (5) A HÖOK bélyegzője: Magyarország címere, Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája körirattal. HÖOK céljai, tagsága 2. A HÖOK céljai, tevékenysége (1) A HÖOK, mint a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatainak demokratikus alapon szerveződő és működő országos érdekképviseleti szervezete, a magyar felsőoktatás átfogó fejlesztése érdekében intézményi és regionális szinten nem megoldható felsőoktatás- és ifjúságpolitikai feladatokat végez. A HÖOK felelősséget érez a határon túli magyar hallgatókért. A HÖOK elősegíti a magyar hallgatóság érdekeinek érvényesítését hazai és nemzetközi téren, különös tekintettel az Európai Unió tagállamaira. (2) E területeken különösen jogszabályok alkotását kezdeményezi, véleményt nyilvánít jogszabályok tervezeteiről, szakmai előadásokat, vitaüléseket rendez, valamint szervezi és segíti a tagjai közötti információáramlást, képviseli őket országos és nemzetközi fórumokon, együttműködik más hazai és nemzetközi, felsőoktatással és ifjúsági érdekképviselettel foglalkozó szervezetekkel. (3) A tagok kérelmére közvetít a tagok és a helyi, vagy az országos szervezetek és intézmények között felmerülő vitás helyzetekben. 3. A HÖOK tagsága (1) A HÖOK tagjai a magyarországi állami és az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézményekben működő intézményi hallgatói önkormányzatok. (2) A HÖOK tagjainak felsorolását a tagnyilvántartás tartalmazza, amely az Alapszabály 1. számú mellékletét képezi. (3) Jelen Alapszabályban tag elnevezés alatt kizárólag jelen szakaszban leírt feltételek szerinti tagok értendők, így kifejezett megnevezés hiányában ide nem tartoznak az Alapszabály 6. -ban szabályozott tiszteletbeli tagok.

3 4. A tag jogai (1) A tag jogai: a) a Közgyűlésbe képviselőt, képviselőket delegálni, b) azon Regionális Szövetség (a továbbiakban: Régió) közgyűléseire, amelynek az Alapszabály 1. számú melléklete alapján tagja, képviselőt, képviselőket delegálni, c) (h. k.) d) képviselői útján tanácskozási és szavazati jogot gyakorolni, e) ennek során javaslatokat és indítványokat tenni, f) képviselő(k) útján részt venni a HÖOK tevékenységében.. (2) A tagok képviselői írásban kérdést intézhetnek a HÖOK Választmányához, ségéhez, Felügyelő Bizottságához, és a HÖOK bármely tisztségviselőjéhez, aki 15 napon belül, illetőleg ha a kérdés valamely testületi szervhez szól, annak soron következő ülésén azt megtárgyalni és a választ 5 napon belül írásban megadni, és amennyiben a kérdező azt szükségesnek találta a tagokhoz eljuttatni köteles. 5. A tag kötelességei (1) A tag kötelességei: a) képviselőt (képviselőket) delegálni a Közgyűlésbe és azon Régió közgyűlésébe, amelynek az Alapszabály 1. számú melléklete alapján tagja, b) közreműködni a HÖOK célkitűzéseinek megvalósításában, és megtartani az Alapszabály és egyéb belső szabályzatok rendelkezéseit, c) végrehajtani a Közgyűlésen elfogadott tagi kötelezettségeket, d) befizetni a Közgyűlés által megállapított éves tagdíjat, e) információt szolgáltatni a HÖOK számára a tag tisztújításának tényéről, eredményéről, az erről szóló jegyzőkönyv megküldésével. (2) Az (1) bekezdés d) pontjában említett tagdíjfizetés rendjéről az Alapszabály 2. számú melléklete rendelkezik. Amennyiben a tag a 2. számú mellékletben említett határidőig nem tesz eleget tagdíjfizetési kötelezettségének, a Felügyelő Bizottság 3 munkanapon belül írásban felszólítja a tagot a tagdíj befizetésére. Amennyiben a tag a 2. számú mellékletben említett határidőt követő 30 napon belül sem teljesíti a tagdíjfizetési kötelezettségét az Alapszabály 4. -ban felsorolt jogait a Felügyelő Bizottság mindaddig felfüggeszti, amíg a tag a tartozását nem rendezi. A felfüggesztés tényéről a tagot a Felügyelő Bizottság igazolható módon tájékoztatja. 6. A HÖOK tiszteletbeli tagjai (1) A HÖOK tiszteletbeli tagja az a hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet, akit vagy amit eddigi életpályája, tevékenysége alapján, az ség felkérésére adott előzetes elfogadó nyilatkozatának ismeretében, a Közgyűlés tiszteletbeli taggá nyilvánít. (2) A HÖOK tiszteletbeli tagjait tanácskozási jog illeti meg a HÖOK Közgyűlésén. A HÖOK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 7. Közgyűlés (1) A HÖOK legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlésen a tagok jogaikat az általuk delegált képviselőik útján gyakorolják, az Alapszabály 1. számú mellékletében meghatározott mandátumszám erejéig. (2) A Közgyűlés hatásköre különösen: 3

4 a) a HÖOK Alapszabályának elfogadása és módosítása, b) az, az ségi tagok és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, c) az, az ségi tagok és a Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívása, d) az ség és a Választmány munkájának meghatározása, beszámolójuk elfogadása, e) a HÖOK éves költségvetésének elfogadása. (3) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az Alapszabály 7. (2) a), b) és c) pontjában meghatározottak. (4) Közgyűlési képviselőként az adott felsőoktatási intézménnyel a Közgyűlés ideje alatt hallgatói jogviszonyban álló személy delegálható. 8. A Közgyűlés összehívása (1) A Közgyűlést a HÖOK e hívja össze évente legalább három alkalommal. (2) A Közgyűlés helyszínét és időpontját az ség javaslatára a Választmány határozza meg. (3) Az Alapszabály 1. számú mellékletében meghatározott összes mandátumszám több mint 20%-a, a Választmány, az ség, vagy a Felügyelő Bizottság az indok, az időpont és a napirend megjelölésével írásban bármikor kérheti a Közgyűlés összehívását. Ha a HÖOK e a kérelem előterjesztéséről számított 15 napon belül nem hívja össze a Közgyűlést, a e jogosult ezt megtenni. Amennyiben további 8 nap telik el eredménytelenül, a kezdeményezők maguk hívhatják össze a Közgyűlést. (4) A Közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját és részletes napirendjét. A napirenden szereplő előterjesztések szövegszerű ismertetését a meghívó mellékleteként, vagy a HÖOK honlapjának a tagok számára hozzáférhető, jelszóval védett részén kell biztosítani legalább 5 nappal a Közgyűlés napját megelőzően. A meghívók kiküldése és a Közgyűlés napja között legalább 20 napnak kell eltelnie. (5) Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi pont megtárgyalását kérni. A meghívóban nem szereplő, új napirendi pont csak akkor vehető napirendre, ha ezt a jelenlévő közgyűlési mandátumok egyszerű többsége megszavazta. (6) (h. k.) (7) Szabályszerű a Közgyűlés összehívása, ha a tagok részére a közgyűlési meghívókat ajánlott postai küldemény útján, határidőben kiküldték, az előterjesztések szövegszerű ismertetései pedig a meghívóval együtt kiküldésre kerültek, vagy elérhetővé váltak a HÖOK honlapjának a tagok által hozzáférhető, jelszóval védett részén. 9. Határozatképesség (1) A Közgyűlés határozatképes, ha összehívása szabályszerűen megtörtént, és az Alapszabály 1. számú mellékletében meghatározott összes mandátumszám több mint 50%-a jelen van. A határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni a tagdíj fizetését elmulasztó tag mandátumait, amennyiben a Felügyelő Bizottság az Alapszabály 5. (2) bekezdése alapján a tag jogait felfüggesztette, valamint annak a tagnak a mandátumait, aki a Közgyűlésen, és az azt megelőző két Közgyűlésen képviselő útján nem vett részt. (2) Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, vagy az utolsó napirendi pont lezárása előtt határozatképtelenné válik, akkor 8 napon belül a megtárgyalásra nem került napirenddel össze kell hívni. Az így összehívott Közgyűlés határozatképes, ha az Alapszabály 1. számú mellékletében meghatározott összes mandátumszám több mint 25%-a jelen van. A határozatképesség megállapítása során a szavazásra jogosult tagok számításakor figyelmen kívül kell hagyni a tagdíj fizetését elmulasztó tag mandátumait, amennyiben a Felügyelő Bizottság az Alapszabály 5. (2) bekezdése alapján a tag jogait 4

5 felfüggesztette, valamint annak a tagnak a mandátumait, aki a Közgyűlésen, és az azt megelőző két Közgyűlésen képviselő útján nem vett részt. (3) (h.k.) 10. A Közgyűlés menete (1) A Közgyűlés megnyitása előtt a Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni, hogy a képviselők rendelkeznek-e a szavazati jog gyakorlásához szükséges írásbeli meghatalmazással, - amely tartalmazza a tag vezetőjének aláírását és a tag vagy az intézmény pecsétjét - valamint az adott intézményben hallgatói jogviszonnyal (mandátumvizsgálat). Ezek hiányában a tag a Közgyűlésen szavazati joggal nem vehet részt. (2) A Közgyűlést a HÖOK e vagy indokolt esetben az ség ügyrendjében meghatározott ségi tag nyitja meg. Ezután a Felügyelő Bizottság megállapítja az ülés határozatképességét, majd a Közgyűlés menete során szükség szerint vizsgálja azt. (3) A Közgyűlés levezető elnökét az javaslatára a Közgyűlés választja nyílt szavazással. A levezető elnök nem gyakorolhatja a tagok képviselőit megillető jogokat. Ez a rendelkezés nem érinti az ügyrendi jellegű javaslattételi és indítványozási jogot. (4) A napirendet a levezető elnök ismerteti, annak elfogadásáról a Közgyűlés dönt. (5) A levezető elnök felelős a Közgyűlés rendjéért, ennek keretében gondoskodik arról, hogy a tagok és a meghívottak jogaikat zavartalanul, rendben gyakorolhassák. (6) Ha az ülés határozatképes, úgy a Közgyűlés az elfogadott napirenddel folytatja le tanácskozását. (7) A Közgyűlést a HÖOK e vagy indokolt esetben az ség ügyrendjében meghatározott ségi tag zárja be. 11. Határozathozatal (1) A Közgyűlés ha az Alapszabály eltérően nem rendelkezik egyszerű többséggel határoz. (2) A Közgyűlés minősített többséggel dönt az Alapszabály 7. (2) bekezdés a) pontjában foglalt kérdésben. (3) A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, azonban a Közgyűlés döntése alapján név szerinti, illetve titkos szavazást kell elrendelni. Személyi kérdésben a Közgyűlés titkosan szavaz. (4) A Felügyelő Bizottság tájékoztatója előtt a Közgyűlés az elnökségi beszámolóval érintett kérdésben érvényes határozatot nem hozhat. 12. Az ülés nyilvánossága (1) A Közgyűlés ülései nyilvánosak, de indokolt esetben, minősített többséggel a Közgyűlés az ülésről a nyilvánosságot teljesen, vagy részben kizárhatja. A zárt ülésen kizárólag a mandátummal rendelkező tagok egy-egy képviselője, illetve a (2) bekezdésben említett tanácskozási joggal rendelkező meghívottak vehetnek részt. (2) A Közgyűlés ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek az ség, a Felügyelő Bizottság, a Választmány képviselői, a Régiók képviselői, a Szakmai Szövetségek képviselői, a bizottságok képviselői, az országos hallgatói szakmai érdekképviseletek képviselői, valamint az, akit az, az ség illetve a Választmány az ülésre meghív. (3) A Közgyűlés ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt továbbá azon hallgatói önkormányzatok képviselői, amely önkormányzatok jelen Alapszabály szerint 5

6 jogszabályi háttér hiányában nem lehetnek teljes jogú tagjai a HÖOK-nak, viszont jelenlétük a Közgyűlés munkájában indokolt, és tanácskozási jogú részvételüket a Közgyűlés jóváhagyta. 13. Az ülés dokumentálása (1) A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, valamint hangfelvételt kell készíteni. (2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az ülés helyét, időpontját, a határozatképesség vagy határozatképtelenség megállapítását, az elfogadott napirendet. (3) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megvitatott kérdéseket, a hozzászólásokat, a hozott határozatok pontos szövegét, kérelemre a kisebbségi vélemény feltüntetésével, és a határozatok szavazati arányait. (4) A jegyzőkönyv részét képezi a jelenléti ív is, amelyet az ülésen résztvevő valamennyi személynek alá kell írnia. (5) A jegyzőkönyvvezetőt a HÖOK e jelöli ki. (6) A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a Felügyelő Bizottság két tagja, valamint a levezető elnök hitelesíti. (7) Ha jegyzőkönyvet nem írásban rögzítették, azt az ülést követő egy héten belül írásba kell foglalni, az eredeti forrást pedig meg kell őrizni. Az írásba foglalt változatra a (6) bekezdés azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy azt jegyzőkönyvvezetőként az írja alá, aki az írásbeli változatot elkészítette. (8) A jegyzőkönyvekbe valamennyi tag számára betekintést kell biztosítani. (9) A Közgyűlés határozatait kérelemre a kisebbségi vélemények feltüntetésével külön kell dokumentálni (Határozatok Tára), és azokról a Közgyűlés ülését követő 15 munkanapon belül emlékeztetőt kell küldeni valamennyi tagnak, az ségnek, a Felügyelő Bizottságnak, a Választmánynak, illetve mindazoknak, akiket a döntés érint. (10) Az emlékeztető a jegyzőkönyv alapján tartalmazza az ülés időpontját, a tárgyalt napirendet és a döntéseket. 14. Választmány, és annak tagjai (1) A Választmány a Közgyűlés két ülése között a HÖOK legfőbb döntéshozó szerve. (2) A Választmány tagjai a HÖOK Régiói által adott naptári évre választott képviselő(k), valamint a HÖOK e. (3) A választmányi tag jogait távollétében az őt választó Régió által választott helyettes gyakorolja. (4) A Választmány elnöke a HÖOK e. (5) A Régiók, valamint a Régiókba tartozó tagok és a Régiók által választható választmányi tagok számának felsorolását az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza. (6) A választmányi képviselővé az adott Régióba tartozó felsőoktatási intézménnyel a megválasztásakor hallgatói jogviszonyban álló személy választható. (7) A választmányi képviselő megbízatása megszűnik megbízatása évének december 31-én, a képviselő lemondásával, visszahívásával, halálával. (8) Egynél több választmányi tagot delegáló Régió esetében a Régió Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a helyettesítés rendjéről. (9) A választmányi képviselő a Választmányban végzett munkájáról köteles beszámolni az őt választó Régiónak. 15. A Választmány összehívása (1) A Választmányt a HÖOK e hívja össze, szorgalmi időszakban legalább havonta. 6

7 (2) A Választmány legalább három tagja vagy a Felügyelő Bizottság az ok megjelölésével bármikor kérheti a Választmány összehívását, amelyet a HÖOK e 8 napon belül köteles megtenni. Amennyiben a HÖOK e ennek teljesítését elmulasztja, a kérelmezők maguk hívhatják össze a Választmányt. (3) A Választmány ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni az ség és Felügyelő Bizottság tagjait. (4) A meghívók kiküldése és a Választmányi ülés között legalább 7 napnak kell eltelnie. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét és a tervezett napirendet, valamint az esetleges határozatképtelenség miatt összehívandó megismételt ülés helyét és időpontját is. (5) Bármely választmányi képviselő jogosult az általa megjelölt napirendi pont megtárgyalását kérni az ülés kezdetéig. A meghívóban nem szereplő, illetőleg a tagokkal időben nem ismertetett új napirendi pont csak akkor vehető napirendre, ha ezt a jelenlévő képviselők egyszerű többsége megszavazta. (6) A HÖOK e az indok megjelölésével rendkívüli választmányi ülést hívhat össze. A rendkívüli választmányi ülés összehívását a választmányi képviselők legalább fele is kezdeményezheti, ebben az esetben a HÖOK e köteles az ülést összehívni. A rendkívüli választmányi ülést az erre irányuló kérelem benyújtását követő egy napon belül kell összehívni. A meghívók kiküldése és a rendkívüli választmányi ülés között legalább két munkanapnak kell eltelnie. Amennyiben a HÖOK e ennek teljesítését elmulasztja, a kérelmezők maguk hívhatják össze a rendkívüli választmányi ülést. (7) (h. k.) (8) A Választmány ülései nyilvánosak. A Választmány egyszerű többséggel zárt ülést rendelhet el. (9) Abban az esetben, ha a napirenden valamely szakmai szövetség szakterületét érintő határozat meghozatala is szerepel, a Választmány köteles az érintett Szakmai Szövetség véleményét kikérni. 16. A választmányi ülés határozatképessége, határozathozatala (1) A Választmány akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagoknak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a Választmányt 8 napon belül ugyanazzal a napirenddel össze kell hívni. A megismételt válaszmányi ülés a szavazati joggal rendelkező tagok több mint 25%-ának jelenlétében határozatképes. (2) A Választmány határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg. Személyi kérdést illetően, valamint ha azt legalább három tag kéri, titkos szavazást kell elrendelni. (3) Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 17. A választmányi ülés menete (1) Az ülést a HÖOK e vagy indokolt esetben az ség ügyrendjében meghatározott ségi tag nyitja meg. (2) Az ülés elején a Felügyelő Bizottság megállapítja a határozatképességet, majd az ülés menete során szükség szerint ellenőrzi azt. (3) A HÖOK e a választmányi ülés kezdetén tájékoztatja a Választmányt az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről és az ség munkájáról, különös tekintettel annak döntéseire. (4) Ha a Választmány határozatképes, úgy az elfogadott napirenddel folytatja le tanácskozását. (5) A választmányi ülést a HÖOK e vagy indokolt esetben az ség ügyrendjében meghatározott ségi tag zárja be. 7

8 18. A választmányi ülés dokumentálása (1) Az ülésről emlékeztetőt kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét, a megtárgyalt napirendet, a fontosabb hozzászólásokat, a határozatok szövegét és azok szavazati arányát, valamint a jelenléti ívet. (2) Az emlékeztetőt 5 napon belül meg kell küldeni valamennyi választmányi tagnak és érintettnek. (3) Az ülésről hangfelvételt kell készíteni. A hangfelvétel a választmányi ülés jegyzőkönyve. 19. Régiók (1) A Régió az azonos Régióhoz tartozó tagok HÖOK szervezeti keretein belül intézményesített együttműködése. A Régiók, valamint a Régiókba tartozó tagok felsorolását az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza. (2) A Régió jogosult: a) a HÖOK Választmányába az Alapszabály 1. számú mellékletében meghatározott számú képviselőt delegálni (a delegálás egy naptári évre szól), b) képviseltetni magát minden olyan esetben, amikor tagjait közvetlenül érintő kérdések kerülnek megtárgyalásra, c) a Közgyűlésen valamely kérdésben közös álláspontjukat ismertetni, és ennek kialakítása érdekében a Közgyűlés menetének felfüggesztését kérni. (3) A Régió a HÖOK nevében kötelezettséget csak a HÖOK Közgyűlésének vagy Választmányának megbízása alapján vállalhat. (4) A Régió képviseletét, tevékenysége irányítását és tagjainak folyamatos tájékoztatását a Régió elnöke látja el. (5) A Régió az Alapszabály rendelkezéseinek keretein belül maga határozza meg és alakítja ki Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelynek elfogadásakor a HÖOK Közgyűlésének egyetértési joga van. 20. A Régió közgyűlései (1) A Régió évente legalább két alkalommal köteles közgyűlést tartani, amelyen a választmányi képviselő(k) beszámolni köteles(ek). (2) A Régió közgyűlésének összehívására és levezetésére, valamint a határozatképesség megállapítására a Közgyűlésre megállapított rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az abban a HÖOK ére megállapított kötelezettségek a Régió elnökét akadályoztatása esetén a helyettest terhelik. 21. (1)-(4) (h. k.) 21 Szakmai Szövetség (1) A Szakmai Szövetség két vagy több azonos, vagy rokon képzést nyújtó intézmény valamint - különböző intézményből származó - kar hallgatói önkormányzatainak a HÖOK keretein belül önkéntesen létrehozott és intézményesített együttműködése, amely a HÖOK sége, Választmánya és Közgyűlése felé tanácsadó, véleményező testületként járhat el képzési területét érintő kérdéseket illetően. Szakmai Szövetséget a felsőoktatási intézmények által nyújtott szolgáltatások alapján (karrierszolgáltatások, kollégium) is létre lehet hozni. (2) Egy képzési vagy szolgáltatási területen csak egy szakmai szövetség alakulhat. (3) A Szakmai Szövetség létrehozásáról az alapító önkormányzatok szándékának kifejezése után a HÖOK Közgyűlése dönt. Amennyiben egy Szakmai Szövetség létrehozásáról az 8

9 alapítók két Közgyűlés között határoznak, annak működését a következő Közgyűlésig a HÖOK Választmánya ideiglenesen engedélyezheti. (4) A Szakmai Szövetségek az Alapszabály rendelkezéseinek keretein belül maguk határozzák meg és alakítják ki működésük szervezeti feltételeit és az erről szóló szabályzatukat. Minderről a Közgyűlésnek beszámolással tartoznak, szabályzatukat pedig bemutatni kötelesek, amelyek az elfogadásukat követően a HÖOK Alapszabály mellékleteit képezik. (5) Az adott szakmai szövetség területéhez tartozó, csatlakozni kívánók részvételét elutasítani nem lehet. (6) A szakmai szövetségek féléves munkájukról az adott félévet követő legközelebbi HÖOK Közgyűlésen kötelesek tájékoztatást adni. (7) Szakmai Szövetségek képviseletét és tevékenységük összefogását és tagjainak folyamatos tájékoztatását az adott szövetség ügyvivője látja el. 22. Az ség (1) Az séget a Közgyűlés választja két éves időtartamra. Az ség tagjává hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy választható. (2) Az ség tagjának megbízatása megszűnik a két éves időtartam lejártával, az ségi tag lemondásával, halálával, visszahívásával, valamint abban az esetben, ha az ségi tag minden felsőoktatási intézménnyel addig létesített hallgatói jogviszonya több mint egy tanév óta szünetel, illetve több mint tizenkét hónapja megszűnt. (3) A HÖOK ségének feladatai különösen: a) felügyeli a Titkárságot, b) (h. k.) c) javaslatot tesz a HÖOK éves költségvetésére, és előkészíti az előző évi költségvetési beszámolót, d) előkészíti a Közgyűlés üléseit, e) gondoskodik a Közgyűlés és a Választmány döntéseinek végrehajtásáról, f) a HÖOK folyamatos működésének biztosítása érdekében meghozza az ennek során szükséges döntéseket. (4) Az ség munkájáról köteles beszámolni a Közgyűlésnek és a Választmánynak. (5) Az ség tagjai: a) a HÖOK e, b) a Közgyűlés által választott 9 tag. (6) Az ség további feladatai: a) a HÖOK gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, b) adminisztratív feladatok ellátásának biztosítása, c) a HÖOK belső működtetésével, annak felügyeletével és a tagok, valamint más érdekeltek tájékoztatásával kapcsolatos feladatok ellátása, d) az egyéb szakmai, érdekképviseleti és társadalmi szervezetekkel való kapcsolat fenntartása, e) a felsőoktatásban folyó képzés rendszerének figyelemmel kísérése, a szakok és a képzéshez kapcsolódó jogszabályok folyamatos felülvizsgálata, f) a felsőoktatásban résztvevő hallgatók szociális helyzetének feltárása és érdekeinek képviselete, g) a HÖOK külügyi tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása, h) a kulturális feladatok ellátása, i) a tagokkal való kapcsolattartás, j) a doktoranduszképzésben résztvevő hallgatók érdekeinek képviselete. (7) Abban az esetben, ha a napirenden valamely szakmai szövetség szakterületét érintő határozat meghozatala is szerepel, az ség köteles az érintett Szakmai Szövetség véleményét kikérni. 9

10 22/A. A HÖOK e (1) A HÖOK e a HÖOK vezető tisztségviselője. (2) A HÖOK ének megválasztása az Alapszabály 34. -ában foglalt eljárásrend alapján történik. (3) Az feladatai: a) szervezi és irányítja a HÖOK munkáját, ennek során előkészíti, a jelen Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően összehívja a Közgyűlést, összehívja és vezeti a Választmány és az ség rendes és rendkívüli üléseit, előterjeszti a napirendi javaslatot, b) gondoskodik a Közgyűlés, a Választmány és az ség határozataiban szereplő feladatok végrehajtásáról, c) irányítja a HÖOK gazdálkodását, d) irányítja a HÖOK Titkárságának munkáját, e) a HÖOK alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogköröket, f) tisztsége alapján tagja mindazon országos felsőoktatási szervezeteknek, amelyekbe jogszabály alapján a HÖOK képviselőt delegálhat, amennyiben a Választmány másképp nem rendelkezik, g) javaslatot tehet eseti bizottság létrehozására és annak tagjaira, illetve az ilyen bizottság megszüntetésére, h) meghatározott feladatok ellátására a Választmány véleményének meghallgatásával elnöki megbízottakat nevezhet ki, i) felügyeli a HÖOK vagy részvételével alapított gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek működését, j) a HÖOK kiadványainak felelős kiadója, k) a HÖOK nevében nyilatkozatot tehet, l) képviseli a HÖOK-öt országos és nemzetközi fórumokon, a Közgyűlés, a Választmány és az ség határozatainak megfelelően, m) tanácskozási joggal részt vehet a tag hallgatói önkormányzatok ülésein; tájékoztatást kérhet azok működéséről, gazdálkodásáról, tisztségviselőik munkájáról. (4) A HÖOK ének megbízatása megszűnik: a) a megbízatás két éves időtartamának lejártával, b) a Közgyűléshez, illetve a Felügyelő Bizottsághoz benyújtott írásbeli lemondás napján c) az halálával, d) a Közgyűlés általi visszahívással, az Alapszabály 35. -ában rögzített eljárásrend szerint, e) ha az minden felsőoktatási intézménnyel addig létesített hallgatói jogviszonya több mint egy tanév óta szünetel, illetve több mint tizenkét hónapja megszűnt. 23. Az elnökségi ülés (1) Az elnökségi üléseket a HÖOK e hívja össze legalább kéthetente. (2) Az ség működéséről az ségi Ügyrend rendelkezik, amelyet az ség javaslatára a Választmány fogad el. 24. A Felügyelő Bizottság 10

11 (1) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a HÖOK törvényes működését, az Alapszabály betartását, valamint a HÖOK pénzügyi gazdálkodását. E rendelkezés keretei között tanácskozási jogot gyakorol a Közgyűlésen, a választmányi ülésen, az elnökségi ülésen, valamint a Régió közgyűlésén, ezekre tagjait meg kell hívni. Ha a fenti testületi üléseken a Felügyelő Bizottság legalább egy tagja nem vesz részt, úgy az adott testület határozatot nem hozhat. (2) A Felügyelő Bizottság feladatainak ellátása során jogosult betekinteni a HÖOK valamennyi iratába, továbbá az ügyek menetéről felvilágosítást kérni az ségtől, a Választmánytól, a HÖOK tisztségviselőitől és dolgozóitól. (3) A Felügyelő Bizottság munkájáról köteles tájékoztatást adni a Közgyűlésnek. (4) A Felügyelő Bizottság három tagból áll, akiket a Közgyűlés két éves időtartamra választ. A Felügyelő Bizottság tagjává hallgató választható. (5) A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik a két éves időtartam elteltével, a bizottsági tag lemondásával, halálával, visszahívásával, valamint abban az esetben, ha a bizottsági tag minden felsőoktatási intézménnyel addig létesített hallgatói jogviszonya több mint egy tanév óta szünetel, illetve több mint tizenkét hónapja szűnt meg. A Felügyelő Bizottság maga választja meg elnökét. (6) A Felügyelő Bizottság üléseit a e hívja össze legalább negyedévente. (7) A Felügyelő Bizottság az Alapszabály keretei között maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá, és amely az Alapszabály mellékletét képezi. (8) A HÖOK valamennyi testületi ülésén (Közgyűlés, Választmány, ség, Régió Közgyűlés, HÖOK bizottsági ülések stb.) köteles a Felügyelő Bizottság legalább egy tagja részt venni. 25. A HÖOK bizottságai (1) Az olyan feladatok ellátására, amelyek speciális szakértelmet igényelnek, vagy amelyek rendkívüli jellegüknél fogva a HÖOK szervei mellett további szervezeti formát is szükségessé tesznek, a Közgyűlés vagy a Választmány bizottságot hozhat létre. (2) A bizottság megbízása határozott vagy határozatlan időre, illetve adott feladat elvégzésére szólhat. A bizottság minden esetben tanácsadó, előkészítő jogkörrel rendelkezik, önálló döntési jogkörrel nem ruházható fel. 26. A bizottsági működés általános szabályai (1) A bizottságok feladatuk és működésük meghatározására ügyrendtervezetet dolgoznak ki, amelyet az a testület hagy jóvá, amely a bizottságot létrehozta. Az elfogadott ügyrend az Alapszabály mellékletét képezi. (2) Az ügyrendben rendelkezni kell különösen a következőkről: a) a bizottság feladatai, b) a bizottság szervezeti struktúrája, c) a bizottsági döntéshozatal rendje, d) a bizottsági tagság, valamint annak keletkezése és megszűnése, e) (h. k.) f) az összeférhetetlenségi szabályok. (3) A bizottság elnöke ségi tag vagy a HÖOK e által kijelölt személy. (4) A bizottság működéséről negyedévente beszámol az ségnek és a Választmánynak, valamint félévente a Közgyűlésnek. (5) A bizottság a beszámolót a Felügyelő Bizottságnak is megküldi. 27. A bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei 11

12 (1) A bizottsági tagok feladata a bizottsági ülésen részt venni, és annak munkáját legjobb tudásuk szerint elősegíteni. (2) A bizottsági tagok joga különösen: a) a bizottsági ülésen tanácskozási és szavazati jogot gyakorolni, b) a bizottsági ülésen javaslatokat és indítványokat tenni, c) betekinteni a részvételükkel működő szaktestület működése során keletkező iratokba, d) tanácskozási joggal részt venni a Közgyűlésen. 28. A bizottság elnökének jogai és feladatai (1) A bizottság elnöke a bizottsági tagokkal azonos jogokat gyakorol. (2) A bizottság elnökének feladataira a HÖOK ére, valamint a Közgyűlés levezető elnökére megállapított rendelkezések alkalmazandók. (3) Az elnök munkájának segítésére a bizottság tagjai közül alelnököt nevezhet ki. (4) (h. k.) 29. A bizottság megalakulása (1) A bizottság megalakulásának feltételeiről ügyrendjében kell rendelkezni, amelyet a Közgyűlésnek kell jóváhagynia. (2) A bizottsági tagokat a Titkárság tartja nyilván, regisztrálva minden be- és kilépést. 30. A bizottság ülései A bizottsági ülés összehívására, a meghívó tartalmára, továbbá határozatképességére, illetve határozatképtelenségére, valamint az ülés menetére és nyilvánosságára a Közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően a bizottság tagjaira is kiterjesztve alkalmazandók. 31. A bizottsági ülés dokumentálása (1) A bizottság üléseiről emlékeztetőt kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét, a megtárgyalt napirendet, a fontosabb hozzászólásokat, a határozatok szövegét és azok szavazati arányát, valamint a jelenléti ívet. (2) Az emlékeztetőt 3 napon belül meg kell küldeni valamennyi bizottsági tagnak és a Választmány tagjainak. 32. Eseti bizottság (1) Eseti bizottság létrehozásáról a Közgyűlés vagy a Választmány dönt. (2) Az eseti bizottságot létrehozó határozatban meg kell jelölni különösen: a) a bizottság feladatát, b) a bizottság elnökét, c) azt, hogy a bizottság határozott, vagy határozatlan időtartamra jön-e létre, határozott időtartam esetén a megszűnés időpontját, vagy feltételét, d) a bizottság tagjait, a tagfelvétel rendjét. 33. A Titkárság (1) A Titkárság a HÖOK adminisztratív szerve, amely folyamatosan biztosítja a HÖOK működésének technikai feltételeit. (2) A Titkárság munkatársai felett a munkáltatói jogokat a HÖOK e gyakorolja. 12

13 (3) A Titkárság köteles minden, a HÖOK keretei között keletkező, bejövő és kimenő hivatalos iratot iktatni. A HÖOK TISZTSÉGVISELŐI 34. Tisztségviselők választása (1) A HÖOK vezető tisztségviselői az ség tagjai. (2) A HÖOK vezető tisztségviselőit és Felügyelő Bizottságának tagjait (a továbbiakban együtt: tisztségviselők) a Közgyűlés egyazon ülésén választja meg két éves időtartamra. Az és a Felügyelő Bizottság tagjainak személyére bármely tag tehet javaslatot. Az ség 9 tagjára közvetlenül azok megválasztását megelőzően a megválasztott elnök tesz a betöltendő helyeknek megfelelő számú személyi javaslatot. (3) Az ség a tisztségviselőket választó Közgyűlés időpontja előtt legalább 30 nappal köteles felhívni a tagokat a választással kapcsolatos személyi javaslataik megtételére. A tagok képviselőik útján személyi javaslataikat a választó Közgyűlést megelőző mandátumvizsgálat befejezéséig, írásban tehetik meg. (4) A tisztségviselők választását minden második év októberében meg kell tartani. Ez esetben a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság hivatalba lépésének dátuma a következő év január 1. (5) Az választásakor az a jelölt tekinthető megválasztottnak, aki a leadott szavazatok több mint a felét megszerezte. Amennyiben ilyen jelölt nincs, újabb szavazást kell tartani oly módon, hogy a jelöltek közül az első szavazás alkalmával a legtöbb szavazatot kapott két jelölt valamelyikére lehet szavazni. Az újabb szavazásra egyébiránt az első szavazásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (6) Az ségi tagok választásakor a jelöltekről együtt kell szavazni. ségi taggá az a jelölt tekinthető megválasztottnak, aki a leadott szavazatok több mint felét megszerezte. Ha az így lefolytatott választás alapján nem kerül minden elnökségi tagsági hely betöltésre, a megválasztott elnök újabb személyeket jelölhet a betöltetlen helyekre, és a választást e jelöltekre a korábbi szavazás szabályai szerint kell megfelelően lefolytatni. Amennyiben a megválasztott elnök nem kíván jelölési jogával élni, az ség megválasztott tagjai az eredetileg meghatározott időpontban lépnek hivatalba, a be nem töltött helyekre pedig 60 napon belül új választást kell tartani. (7) A felügyelő bizottsági tagok választásakor a jelöltekről együtt, legfeljebb három jelöltet támogatva kell szavazni. A felügyelő bizottsági taggá a kapott szavazatok alapján felállított rangsorban az első három jelölt tekinthető megválasztottnak, amennyiben a leadott szavazatok több mint felét megszerezte. Ha az így lefolytatott választás alapján nem kerül minden felügyelő bizottsági tagsági hely betöltésre, a bizottság megválasztott tagjai az eredetileg meghatározott időpontban lépnek hivatalba, a be nem töltött helyekre pedig 60 napon belül új választást kell tartani Az újabb szavazásra egyébiránt az első szavazásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (8) Amennyiben a HÖOK ének megbízatása a 22/A. (4) bekezdés b)-e) pontjainak egyikében foglalt okok miatt megszűnik, az új megválasztásáig az ség ügyvivő testületként működik. (9) A HÖOK megbízatása megszűnésétől számított 8 napon belül a Felügyelő Bizottság elnökének kell a rendkívüli tisztújító Közgyűlést összehívnia a 34. (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. (10) Amennyiben a HÖOK ének megbízatása a 22/A. (4) bekezdés b)-e) pontjainak egyikében foglalt okok miatt szűnik meg, 34. (9) bekezdésében szabályozott Közgyűlésen megválasztott új megbízatásának időtartama az előző eredeti megbízatásának végéig tart. 13

14 35. Tisztségviselők visszahívása (1) A HÖOK bármelyik tisztségviselője visszahívható: a) ha nyilvános pártpolitikai szerepet vállal, b) bűncselekmény elkövetése miatt, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, c) ha neki felróható okból nem, vagy nem megfelelően látja el feladatait, d) ha betegség folytán tartósan munkaképtelenné válik, e) ha tisztségéhez egyéb súlyosan méltatlan magatartást tanúsít. (2) A visszahívásra a tagok írásban tehetnek javaslatot. A visszahívási indítványt a Felügyelő Bizottsághoz kell benyújtani. A tisztségviselők visszahívására vonatkozó javaslathoz az Alapszabály 1. számú mellékletében meghatározott összes mandátum legalább egyharmada szükséges. Az ségi tagok visszahívására a HÖOK e is tehet javaslatot. (3) A visszahívási indítványban pontosan meg kell jelölni, hogy azt ki ellen és milyen indokkal kérik, az Alapszabály megsértése esetén pedig azt is, hogy a tisztségviselő az Alapszabály mely pontját sértette meg. (4) Érvényes visszahívási indítvány esetén 15 napon belül a visszahívás tárgyában történő határozathozatal céljából rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, amelyre egyébként a Közgyűlésre vonatkozó általános rendelkezések irányadók. (5) A (4) bekezdésben foglaltaktól el lehet tekinteni, ha a rendkívüli Közgyűlés időpontjától számított 15 napon belül rendes Közgyűlés került összehívásra. (6) Amennyiben a tisztségviselők visszahívására vonatkozó indítványt közgyűlésen határozati javaslatként nyújtják be, és az Alapszabály 9. (1) bekezdésben meghatározott összes mandátum legalább kétharmada aláírásával támogatja, arról az adott közgyűlésen kell dönteni. 36. Összeférhetetlenség (1) Érvénytelennek kell tekinteni azon képviselők és tisztségviselők minden e szabályzat szerinti megbízatását, akik a HÖOK-on belül az Alapszabály összeférhetetlenségi rendelkezéseit megszegve több, egymást kizáró feladatot látnak el. (2) A tisztségviselő megbízatása idején nem jelölhető újabb tisztségviselői helyre, továbbá nem választható a Választmány tagjává, valamint nem lehet közgyűlési képviselő. (3) Nem lehet a e vagy tagja az a személy, aki: a) HÖOK-kal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, b) a HÖOK cél szerinti juttatásból részesül, kivéve, a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve c) az a)-b) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. (4) A tisztségviselő megválasztása előtt nyilatkozik minden általa betöltött tisztségéről. Abban az esetben, ha megválasztását követően megbízatása időtartamára ezen felül pártpolitikai, szakszervezeti tisztséget, jelölést vállal, megbízatása azonnal megszűnik. (5) A tisztségviselő és a Választmány tagja nyilvános pártpolitikai szereplést nem vállalhat. (6) A tisztségviselő haladéktalanul köteles bejelenteni, ha vele kapcsolatban a megfogalmazott összeférhetetlenségi okok valamelyike fennáll. Az összeférhetetlenségi okokat 30 napon belül köteles megszüntetni, ellenkező esetben megbízatása megszűnik. (7) Az ség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül. 14

15 A HÖOK GAZDÁLKODÁSA 37. (1) A HÖOK bevételei az állam által biztosított költségvetési támogatásból, valamint a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, illetve célja megvalósítása érdekében gazdálkodó szervezetiben folytatott vállalkozási tevékenységből tevődik össze. (2) A HÖOK éves költségvetését az éves hallgatói normatíva országos keretösszege két és fél ezrelékének megfelelő összegű forrást alapul véve a Közgyűlés minden év március 1-ig, vagy az év első Közgyűlésének alkalmával köteles megállapítani. (3) A HÖOK éves költségvetésének végrehajtásáról a HÖOK e és a HÖOK gazdálkodásáért felelős ségi tag közösen kötelesek gondoskodni. (4) A Felügyelő Bizottság folyamatosan köteles ellenőrizni a HÖOK éves költségvetés végrehajtásának szabályszerűségét. (5) A költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámolót adott költségvetési évet követő év március 1-ig az az ség terjeszti a Közgyűlés elé, amely annak elfogadásakor hivatalban volt. A Közgyűlés köteles a beszámolót megtárgyalni. Amennyiben e határidőig a Közgyűlés elfogadó határozatot nem hoz, döntési jogát a Választmányra átruházhatja. (6) A HÖOK tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a HÖOK tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 38. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK (1) Jelen Alapszabály alkalmazásában az alábbi fogalmak a következő értelmezéssel használandók: (2) Közgyűlési képviselőn a tag azon delegáltjait kell érteni, akiket a tag mandátumainak, vagy azok egy részének kezelésére az Alapszabály 10. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhatalmazott. (3) Tanácskozási jog keretében az arra jogosult észrevételeit, érveit és ellenérveit szabadon kifejtheti, vitát kezdeményezhet, abban részt vehet. (4) A javaslattételi jog keretében a jogosult bármely határozat tartalmára javaslatot tehet. (5) Indítványtételi joggal élve határozathozatalra, valamint ügyrendre (ülés menete, határozathozatal módja, folyamata) vonatkozó észrevételek tehetők. (6) A Közgyűlésben és a Régiók közgyűléseiben a tag hallgatói létszámától függő arányban képviseltetheti magát. Ennek részletes módját az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza. A tag szavazatainak száma megegyezik az ebben meghatározott mandátumainak számával. (7) Adott testület egyszerű többséggel hoz határozatot, ha a határozathozatalon jelenlévő szavazatok több mint fele egybehangzó. (8) Adott testület minősített többséggel hoz határozatot, ha a határozathozatalon jelenlévő szavazatok legalább kétharmada egybehangzó. (9) A HÖOK honlapján a címen elérhető honlapot kell érteni. VEGYES RENDELKEZÉSEK 39. HÖOK TÜKÖR 15

16 (1) A HÖOK tagjait működéséről, az azzal összefüggő egyéb kiegészítő információkról szorgalmi időszakban legalább havonta megjelenő HÖOK Tükör című újságján keresztül tájékoztatja. (2) Az újság felelős kiadója a HÖOK e. (3) Az újság főszerkesztőjét pályázat útján kell kiválasztani. A pályázatot a Választmány bírálja el. (4) A főszerkesztői megbízatás egy naptári évre szól. 40. Az Alapszabály mellékletei Az Alapszabály részét képezik az alábbi mellékletek: a) A Régiók kialakításához alapul szolgáló Régiók jegyzéke, illetve a tagnyilvántartás, valamint a tagok mandátumszámainak, illetve a Régiók által a Választmányba delegált tagok számáról szóló 1. számú melléklet. b) A tagdíjfizetés rendjéről szóló 2. számú melléklet. c) A Felügyelő Bizottság ügyrendjéről szóló 3. számú melléklet. d) A HÖOK bizottságainak ügyrendjei. 41. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések (1) Jelen Alapszabály rendelkezései január 1-jén lépnek hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszíti a HÖOK korábbi Alapszabálya és Szervezeti és Működési Szabályzata. (2) A Régiók október 1. és december 31. között megválasztott képviselőinek mandátuma meghosszabbodik december 31-ig. (3) A évi EFOTT pályázatot elbíráló és a rendezvény lebonyolítását felügyelő bizottság működése a HÖOK korábbi Alapszabálya és Szervezeti és Működési Szabályzata alapján zajlik. (4) A Régiók jelen Alapszabály elfogadását követő következő Közgyűlésen kötelesek Szervezeti és Működési Szabályzataikat jóváhagyásra előterjeszteni. 42. Záró rendelkezések (1) Az Alapszabályt a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 79. (3) bekezdés felhatalmazása alapján a HÖOK Közgyűlése fogadta el december 9-én, Nyíregyházán. (2) Az Alapszabályt a Közgyűlés február 9-én módosította. A módosítás a Közgyűlés ülését követő napon lép hatályba. (3) Az Alapszabályt a Közgyűlés február 28-án módosította. A módosítás a Közgyűlés ülését követő napon lép hatályba. (4) Az Alapszabályt a Közgyűlés február 20-án módosította. A módosítás a Közgyűlés ülését követő napon lép hatályba. (5) Az Alapszabályt a Közgyűlés december 4-én módosította. A módosítás a Közgyűlés ülését követő napon lép hatályba. (6) Az Alapszabályt a Közgyűlés február 16-án módosította. A módosítás a Közgyűlés ülését követő napon lép hatályba. Nyíregyháza, december 9. Ekler Gergely Bojárszky András 16

17 Módosította a HÖOK Közgyűlése február 9-én, Egerben. Miskolczi Norbert Bojárszky András Módosította a HÖOK Közgyűlése február 28-án, Miskolcon. Miskolczi Norbert Országh Ákos Módosította a HÖOK Közgyűlése február 20-án, Pécsett. Miskolczi Norbert Országh Ákos Módosította a HÖOK Közgyűlése december 4-én, Szombathelyen. Körösparti Péter Országh Ákos Módosította a HÖOK Közgyűlése február 16-án, Sopronban. Nagy Dávid Grebely Gergely Felügyelő Bizottság tag 17

18 Mellékletek 18

19 1. számú melléklet Képviselet a HÖOK-ban, a tagok mandátumszáma, tagnyilvántartás, regionális beosztás 1. A HÖOK tagjai regionális beosztás szerint csoportosítva az alábbi felsőoktatási intézmények Hallgatói Önkormányzatai 1.1. Budapesti Régió Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Magyar Képzőművészeti Egyetem Magyar Táncművészeti Főiskola Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Egyetem Semmelweis Egyetem Szent István Egyetem Színház- és Filmművészeti Egyetem 1.2. Debreceni Régió Debreceni Egyetem Nyíregyházi Főiskola Szolnoki Főiskola 1.3. Észak-Magyarországi Régió Eszterházy Károly Főiskola Károly Róbert Főiskola Miskolci Egyetem 1.4. Észak-Nyugat Magyarországi Régió Dunaújvárosi Főiskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Pannon Egyetem Széchenyi István Egyetem 1.5. Pécsi Régió Kaposvári Egyetem Pécsi Tudományegyetem 1.6. Szegedi Régió Eötvös József Főiskola Kecskeméti Főiskola 19

20 Szegedi Tudományegyetem 1.7. Nem Állami Felsőoktatási Intézmények Országos Régiója (NÁFIOR) A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Adventista Teológiai Főiskola Általános Vállalkozási Főiskola Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Apor Vilmos Katolikus Főiskola Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Baptista Teológiai Akadémia Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Budapesti Kortárstánc Főiskola Debreceni Református Hittudományi Egyetem Edutus Főiskola Egri Hittudományi Főiskola Esztergomi Hittudományi Főiskola Evangélikus Hittudományi Egyetem Gábor Dénes Főiskola Gál Ferenc Főiskola Golgota Teológiai Főiskola Győri Hittudományi Főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Kodolányi János Főiskola Közép-európai Egyetem (CEU) Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pünkösdi Teológiai Főiskola Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Sárospataki Református Teológiai Akadémia Sola Scriptura Teológiai Főiskola Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Szent Bernát Hittudományi Főiskola Szent Pál Akadémia Tomori Pál Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Wesley János Lelkészképző Főiskola Zsigmond Király Főiskola 2. Mandátumelosztás a HÖOK-ban 2.1. A HÖOK tagjai az általuk képviselt hallgatók száma alapján különböző számú mandátummal rendelkeznek a HÖOK Közgyűlésében. Az intézményi mandátumok számának megállapításának rendszere: 1 és 800 fő hallgatói létszám esetén: 1 mandátum, 801 és 2500 fő hallgatói létszám esetén: 2 mandátum, 20

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága ALAPSZABÁLY A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 62. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő Alapszabályt alkotja:

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Területi Vízgazdálkodási Tanácsot

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

ELTE Eötvös József Collegium. Hallgatói Önkormányzatának. Működési Szabályzata. Preambulum

ELTE Eötvös József Collegium. Hallgatói Önkormányzatának. Működési Szabályzata. Preambulum ELTE Eötvös József Collegium Hallgatói Önkormányzatának Működési Szabályzata Preambulum Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban ELTE) Eötvös József Collegiumának (továbbiakban Collegium) Közgyűlése

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SASHALMI TANODA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 1163 BUDAPEST, METRÓ U 3-9. A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA /v3.1/ Elfogadva: 2003. december 9. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul:

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. Ikt. sz.: 3/2015. Mell.: 1 db Ügyrend Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA I. A HELYI CSOPORTOK JOGÁLLÁSA A Magyar Kékkereszt Egyesület tagjai az Egyesület 1-1 településen, földrajzi

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y amelyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete alakuló közgyűlésén megjelentek a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai, valamint az 1989. évi II. tv. alapján egyesületet hoznak

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (1) bekezdése, továbbá

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya 1. A Társaság neve és székhelye (1) A Társaság neve: Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság (továbbiakban Társaság) Fodor József Society of School

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület Alapítói (BankNet Kft., DataNet Kft., E-Net Kft., Elender Kft., EuNet Kft., Hungarnet

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános alapelvek

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános alapelvek A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Általános alapelvek A Magyar Fürdőszövetség (a továbbiakban: Egyesület) olyan önálló, független szakmai társadalmi szervezet, amely az érdekképviseleti,

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben