MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap"

Átírás

1 Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _ ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,. O K félévre 5 K, r. fillér, K e l c l F Ü L ( j s p LPI,. s / t l k o s z t 2 S n 4 M I G M 0 N r i Minden (ebi. 2 kivétellel Jóki-könyvnyomd.. Komárom, megvn lehetősége kev nnk, cs ki.i.loluvtl : könyv- ppírkeresked reszv - t á r s Nádor utc 23 Telefon torfény ködét társdlom olykép kivánj tézményeknek fitlkorúk jvítását, lelkének tét ki bíróságáról évben H betetőze törvénycikk, szóló lépett fitlkorúk mely ez életbe. törvénynek tetteseket súlyos társdlom htást munkás é s z főcélj fenyítékkel többi is i p r k o d i i ; társdlom illeti s rzérc ez/el elijesztő is gykorolni, h n e m j v á r megment erkölcsi nevel szempontjit emeli törvényben előtérbe vgy indult es összeütkó ' be került kívül j u t n k jutott, törvény ságár dván meg lpeszmének, nevel gondoltánk ennek pontját lpeszmének nál gyermekek feltétlenül helyzetbe egyéniségük Ennek fogytko n n k környezetnek bn kell keresnünk, m e l y b e n zok cél komáromi sjtó története. Brnyy József dr. T e k i n t e t b e véve zt. komáromi m e n y e c s k é r ő l sz<»l nót s. N y o m t o t t F ö l d i n d u l á s k o r 784. i m p r e s s z i u m n g y o n is Komáromot jutttj eszünkbe, erősen hisszük, e kis füzetet Komárombn nyomták. Mindezideig zt hittük ugyn, 784-ben szünetel n y o m d i p r K o m á r o m b n, de ez f e l t e v é s nem zárj k i, h o g y tényleg nem míiködött-e kkor még z 740-ben Komárombn letelepült Schmidt, vgy nnk utódjánk n y o m d á j? 4 fenti k ö n y v e c s k e három verset fogll mgábn, melyekben egy komáromi me nyecske, k i s s z o n y s á g ngy f o g s á g á t i m már m e g k ó s t o l t " sirtj leányságát. b b n z időben d i v t volt S hozzá trtozott há zssági s z o k á s o k Hiedelméhez, z szszony b ú s u l ó g e r ü c e módjár sóhjts vissz leányságát. M már ezt gyerekes h ó b o r t n k trtnok. n é p d l o k b n zonbn még m is fel-felcsendülnek néh z. i l y e n f o r m s o r o k : cél most tű'te elválsztj, ikttván, vn, törődéfl fitlkorúik társdlmi pedig veszedelem, erejének vlósá fitlkorúk nemzetment, nygi eljárás társdlom nemzet védelme. Sirok én is, s i r t o m l á n y s á g o m ", ezek ben m r d t k fenn z é m e l y g ö s s é g i g kesergő versek, regi történetek e m l é k e i. ' " ) Különben lássunk pár strófát komá r o m i kesergő menyecske sirlms v e r s e i b ő l : S i r l o m n k, fájdlomnk Völgyében kesergek, Egy e r d ő b e n, vgy mezőben M i n t árv tévelygek, N e m k d h t o k egy útr É s frissen folyó szép kútr, immár Árv mdár Jól el h g y t m hátr. O h én árv, m e l y bezárv V g y o k klitkábn, Eped s z i v e m, hervd szivem Kemény r b s á g o m b n, BékObn vágynk lábim, Rbságbn minden tgjim, Megszkdok, Jj! m e g h l o k, jelentkeznek. törvény fitlkorúkkl nnk teljesen gyermek törvénybe ezentúl szemben jogi jövője eltekint htlmától érdekében menti, sikerrel tetik jvítási munkát végrehjtni, érzékkel csk h úgy lehet lelkesülsel visel e l h n y g o l t tgji iránt; h kdnk melegen érző szeretetét viszik embere!:, kik bele z ebbe szivük ügybe s t e l j e s o d d á s s l m u n k á l k o d n k z á l l m h t l o m m l kröltve bűnöző megmente erejét érdekében. társdlomnk od eszméinek fitlkorúk tehát minden kell irányítni, h o g y törvény gykorlti megvlósulás be- Véletlenül, s kéntelenül Mgmi m e g d t m, N e m lehet s z b d u l á s o m, M g m koporsómt á s o m, M á r elmúlt, Tőlem elfordult Régi v i d á m s á g o m. R b b á lettem, eltévedtem S z b d s á g n k útját, H o g y nem láttm, s át nem hágtm R b s á g o m kútját. M e r t V é n u s z vl vezérem, K i n e k f ü l é b e jött hírem, Igy változott, s erre hozott Friss leányi vérem. Lnkdnk inim! Már elestem, tőrbe estem, É 8 megfogdtttm. 784-ben G y á s z o s életemben. ) I-rdélyi I ' H I i. ni. ne társdlom U r i házbn, de nem g y á s z b n, midőn sétáltm, sszonyokt, vgy rbokt midőn ott láttm, z o k t csk k i n e v e t t e m. M e r t jól eszembe nem vettem B ú s s z i v e m n e k állpotját, M e l y b e n én is estem., N megmen ezért bűnözőtől, állm humánus, t ö r v é n y b e n l e f e k t e t e t t ezt n e v e l é s i, súly hiszen zülle önként célul z párt elérére intézkednél mert életbeléptetett felnőtt férfi is, k i k megkülönbözteti (nő ellátásár érdekében tár velői, mentői szerepét betöltse, érvényítse. tevékenységére célzó önérdeke. erkölcsi é ngy sőt* kezébe töivény fitlkorúk ellen vló vló élnek. tennivlók pedig társdlmi tgjink fogói mellé párt tgjink, egyránt) m u n k á s s á g á t neveli szükség mente oly venni, ki, egyben venni sdlom zért, fitlkorúkkl gos kivánj működő bíró bíróink bíróság nevez pitronázs litlkoiúk társdlom megjvításukt hibái TÁRC In. igénybe helyezvén. mekek fitlkorúk tisztviselőt szer nemes eszközöket, fogó külön kijelölt kitűzött, szükséges z keresztülvitelét bizz. bűnözőt ügybíróságr, társdlmi legtöbbször önhibájukon ebbe legtöbbször zásibn veszedelembe erkölcsi f i t l k o r ú k okát lefektetett gykorlti vezett mgyrázz társdlom tevékenységére gyer züllnek renddel cl. Ez jutását. érvényre. z követ megment büntetendő cselekményt e l k ö v e t e t t gyermekekkel é s fitlkorúkkl szemközt n e m s megtorlás, n e m boszúállási i r á n y, m e l y bűn ményt kezdett közremű igénybe nevelsel, g o n d o z á s s l törvényhozás z elhgyott, z é r t e l m i l e g é s e r k ö l c s i l e g is erős l e g y e n. e d d i g i környezetében z e r k ö l c s i r o m l á s E n n e k l e h e t ő s é g n e k vlósággá, á l l n d ó nk, vgy elzüll veszélyének kitett s erővé fejlesztére kell törekednünk b ű n t e t t e s gyermekek é s f i t l k o r ú k m e g veszélyeztetett gyermekeknél fitlkom e n t é s e é r d e k e b e n k o r s z k o s j e l e n t ő s é g ű inknál i s. M i n d k e t t ő t egyránt nevelni intézményeket létesített é s z ú j b b k e l l, k á r n o r m á l i s v i s z o n y o k között 6, büntetőjogi t u d o m á n y e l v e i n e k megfelelő k á r e r k ö l c s i l e g veszélyeztetett vgy jogszbályokt l k o t o t t. Ezeknek z i n z ü l l é s n e k indult, k r p e d i g b ű n c s e l e k idejében 92 K é z i r t o k t nem d visz szerkesztődg. mrkmtmhéi. emberben -- < t BRNYY JÓZSEF,lr D mulliinj Pl fitlkorúk bíróság. Szerkesztőség GYUL dr i,. s r s s j s s r : -GRND- kávéház hol legkitűnőbb zenekr L K V I L C I hírneves cigányprímás vezete mellett npont hngversenyez.

2 2. Komáromi oldl. következhessek. É h ezt közreműkö dünkkel elósegiteitök, kkor m e g n y u g ttásunkr szolgál tudt, r/csu vgyunk nnk ngy munká nk, melynek célj egy jobb, becsületeseb!), t ö r v é n y t i s z t e l ő b b n e m z e d é k e t ne v e i m é d e s b / á n k s/n á r. VRMEGYÉBŐL. Egy hvi k ö z i g z g t á s. I vármegye Í*OZ gzgtási bizottság KUrthy lst vn főispán elnöklete ltt kedden délelőtt 9 órkor trtott vármegyeház ngytermében e hvi ülét Kürthy István főispán z ül megnvitás után melcv szvkkl prentált el n t l Gábor dr. református püspököt, b i z o t t ság régi tgját. Mjd pedig közigzgtási bi/ottsuj tgj', Rézler K'omel dr. kir. ügyzt üdvözölte. G h y c z y Dénes lispán ter jesztette elő ezután jele; u - e t, m e l y szerint gzdsági helyzet kedvező s z r'si szer ződek legngyobb rzben megköttettek. kivándorlás: hjlm, dcár nnk, z meriki rossz munkásviszonyokról vármegye közönségét felvilágositottáfc, nemi emelkedt mutt ** letyiévéttslál - illóközrnyoi ljegyző: álln megválsztott J u h á s z Miklós e heten fogllt el á l l á s á t z eddigi helyettes, Kossá Kálmán Lkr került, mint ideiglenes ljegyző. vármegye közegzségügye. rencsy László ár. vármegyei löorvos jelente szerint jnuár hóbn közegzségügy roszszbbr fordult Decemfcerben 38 fertőzött község volt 942 beteggel, míg mtdt hóbn 48 községnek 209 betege volt rgályos be tegségek közül knyró járvány volt Bókod, Tt, Ttbny, N g y k c s z i, Cs. r n y o s, Kolozsném, vörheny B cs KoHh, Jázftu T n y községben". Sjnálttl említi meg, Mocs községi ós b o k o d i, ngyigmándi es kmocsi körorvosi állások in is üresedben vnnk v á r m e g y e u t j i. J á n o s i t - JózseJ műszki tnácsos, z élímépitzeti hivtl főnöke jelente szerint z állmi utk é s hi dk kitűnő krbn vnnk, törvényhtósági utk is jóknk m o n d h t o k z útépíti m u n káintok kedvezőtlen idő folytán szünetcinek. z ez évre előirányzott kvicsszáüitás múlt hónpbn megkezdődött. M i n t rbságbn, ngy fogságbn Én blesetemben Ilyenképpen íoházkodtin. Leányságomt s j n á l t m : sszonyságom, Ngy fogságom Immár megkóstoltm. Hölgyeink bizonyár jól nevetnek ezen nivitáson. M n p s á g már nem siránkoznk sszonyink, elmúlt lcányságuk. Bizonyár kulturális szempontból nem kicsinyes, s lptln félelemből, Bck r e n d szer p o n y v i r o d l o m n k hdt üzen. k o máromi Siegler n y o m d is megkpt rende letet 864-ben, Mgyrország királyi helytr tójától, mely s z e r i n t : Tpszttott, miszerint z á l m o s k ö n y v e k nek, s e g y é b bbonság v k - h i t terjeszté sérc szolgáló eféle miiveknek tillmzás nem trttik kellő figyelemben... Mint p e d i g köznép, melynél m sjtótermények leginkább elterjedlek, bbonságr különben is ngy hjlmml bír, t e k i n t v e nnk kár tékony' erkölcsi htását' z ilyen fjt könyvek kinyomását, terjesztét, árusítási megtiltják. ponyvirodlmi termékek, különösen z álmoskönyvek eltiltás érzékenyen sújtott komáromi nyomdát, hiszen komáromi á l m o s 4 * Hitelszövetkezet meglkulás. Lk szkálls Szils községekben folyó h> l-én d, u. 3 órkor trtották gssdközönség nsg rzvételével hitelszövetkezet meglkulás u, melyen Lukotice Ferenc H Gszdák bizt szövetkezete k o m r o m i okttó felügyelője, tr tott ismeretterjesztő elődást. z elődást i: sönség lelkesen fogdt, melynek htás ltt k i m o n d o t t k M meglkulást Ezután Páz mánv Dénes ref tnító köszönti meg L u k n v i e I felügyelőnek szép elődást. v á r m e g y e d ó z á s. Fül»p B< I kir. t n á c s o s, pénzügyigzgtó jelenti, 93, év végén z egyenesdókbn hátrlók volt K 32 f. melyre s mull hó foly mán 5,4ö9 K 89 t* betizei B történt. t dó lerovás z előző év hsool' szkánál Kedve zőllencbb. ** dóügyi j e g y z ő s é g. Vd\ képviselőtestülete elhtárosts, dóügyi jegyzői állási szervez i egyben kimondott, ;. : v z uj állsr fcözségb*fl mr regől működő Wojcsek ljos eddigi ljegyzőt válsztj meg Álltbetegségek,4 Oklfvvete ni é r l e l j v i t ó ; rendszerű tizedes, százdos hid- Motorok jvítás! díjmentesen! febr 2, Mit csinál firnyosráhosi Bbos Dános nemesi! e u e! e? z bizony szégyent! mgát lposn. Hogyne, m i k o r z rnyosrákosikrs olyn ncv s/-.'g.cnt ho/.o.i Bbos JánOS, ngy Vörösmrtynk, zengzetes, úszt, szép, köl tfi mgyr nyelv megteremtőjének méft m gyr hősieposs írásr gy rnyosrákosi is dott impulzust, s ime lig egy évszázddl kőbb egy másik rnyosrákosink már.mcszehk" t e m p l o m, nem hjlik mgyr szór meg füle sem, nem nyelve; m igyá«rul t'án meg sóhjtni sem tud mr - enynyir etoukosodoh. Etoláhosodoti sokdmgávl. Hiszen szó in.-n; i t u J j u u, ho^v mindinkább terjedő oláhság, melynek ngy rze eloiáhosodon mgyrokból került ki, z tölti be np ról-npr jobbn zt bérckoszorúzt redenc.*.. I 4áhá 'ctt bernié m e g mgyr HCM?^ ember is. Némelyiknek neve sem mgyr már. Ilyen pl sok Furk nevű cslád, mely nek ÖSS még Keresztény v o l t, de m i k o r z egyik vitéz Keresztény furkávl, zz kétágú villához (vill oüáhul furk) hsonló sátor tá msztó króvl kergette el s éjjd o r v u l tá mdó törököt, zót rjt rgdt Furk név s most már n n y i K u k Erdélyben, mint «* csillg z égen, s mind elhgyt őseinek nem csk nevel hnem nyelvéi is. Példáját mások is követték. De ki nevet megtrtott nyelvéhez hűtlen leit z is, mint soktemlegetett árnyosrákosi Bbos J á n o s ki most különben legjobb ütőn jár rr nézve, hegy ősei DÜnet jóv ítegye. Ugynis itt trtózkodik Kmocsán. N e m vlmi kőn támdt nemzeti lelkiismeretfurdlás hozt öt ide, hnem nyomorúság, meg hívó szózt, nyomorúságot z elmúlt é\ nyrán z árvizveszedelem zúdított sok vár megyére, i hivó szóztot pedig Borost Kálmán kmocsi református lelkz bocsátott közre.lelkzegyesület" című lpbn. r r hivj fel lelkztársink figyelmét, h kivette SS rvi/ Itép szájából fltot, djnk be léje most ők, ne l m i z s n k e n y e r e ;, hne.u o l y n t, minőt becsületes munkávl keresnek meg. S mivel Otthon i ven n.unkár kilátó nincsen, lépjenek összeköttetbe o l y n mgyr vidéken HŐ kollégákkl,!:<>! árvíz n e m v - k i h o l m u n k á s kézre vn szükség. feljegyzek muttják, Komáromi Ertesitfl npont átlg 300 példánybn jelent meg, jn. 7-én 400, i. 28-án ÖOO példánybn, jn. 7-.;-: dedigmellékletet, Toldlékot dott l p. több, m már szép állást betöltő egyen nevével tlálkozunk e feljegyzi könyvben, kik mint n\ -m lászinsok ennél nyomdá nál kezdték pályájukt. Különösen sok bejegyzt tlálunk Pro*; hászk Ferenc n y o m d i művezetőtől es (iúti Zsigmond gépmestertől, k i k mult százd második felében hosszbb ideig működtek e nyomdábn. De kérjünk vissz tárgyunkr, 849-t egzen 87-ig nem jelenik m e g hírlp K o m á r o m b n. B c h - k o r s z k éppen n e m volt lklms lp lpításr, örökös zkltásnk volt kitéve k k o r szerkesztő, kidó nyomdász egyránt. Siegler nyomd se igen törte hát mgát, lpj legyén; mégelége dett kisebb munkákkl, s zzl pár n gyobb müvei, melyet ezidőtájt ott nyomttk, minő p l. z 853-bn megjelent Smrjv Károly z esthetik főtárgyi" cinűi könyve, melynek előfizeti felhívásáról már m e g e m lékeztünk. M j d illemtnt d n k k i Sieg leiek Ennek z I l l e m t n n k előfizetői lel vu nk jegyezve fentebb említett nyomdkönyv ben. É r d e k e s, e g é s z K o m á r o m b n sen- ES F I Kühnel-féle gyártelep meriki mérlegek jvítását es hitelesítét. Mnnesmnn gázizzófény! Tervek költségvet vármegyébe ti. könyvek, vgy m i n t W e m m i i l i c r Klár k i d mányin olvssuk álomfejtő könyvecskék" leghíresebb álmoskönyvek közé trtoztk z egz országbn. m i n t föld népe v k o n hiti Komáromi Klendárium időjóslásink, jövendöleinek, éppen o l y n cslhttlnnk trtott bbonás nép, különösen nőnem, komáromi álomfejtő könyvecskék álomgy lá ztit s lutri számit, melyeket összekuporg tott, sokszor megkopllt fillérekből meggzd godás Utáni sovárgáshól, rcndítlietlen hittel rkott szegény nép, mely között szájrólszájr jártk lutriból meggzdgodott e m berek kápráztos meséi. Előzőleg már 85-ben szintén kulturális célt szolgál z rendelet, m e l y b e n meghgyják, Nemzeti Múzeum számár sjtóter mékekből, képekből, réz- c é l m e t - z e t c k b ö l Stb. egy-egy példány beküldendő. M i n d e z e k, s ezekhez hsonló rendeletek melyek nvomd-szü lemén vek - n e k jelzik nyomdtermékekel. r e n d b e n le vnnk másolv Siegler n y o m d áltl vezetett könyvben, melyben insok, legények, gépmesterek, fel fogdás, bejegyzei, rendelek; nyomd áltl kidott munkák előfizetői stb. tlálhtok. Megtláljuk e könyvben K o m r o m i Értesítőre vontkozó dtokt megindításától (849. jn. 9) egzen febr. 3 - i g. Ez idő ltt, m i n i Ferencz József-rkprt 5. szám. minden Keleti J ó z s e f k i r. álltegzségügyi felügyelő lenti, h o g y z fttttegzségüg3 kedvezőbb; rgdós isáj es körömfájás s/ünohen vn i betegség O r s u j f l u község kivételével megszűnt * Jóváhgyás. mó lositott lpszbály ii minisztc jóváhgyt. * vármegyei t e l e f o n t o l v j i, M i ideje nnk, hogj Kom fcrom vármegyében tvhesv.é'o hálo/it kiépült, s már is évtize dekre eleg voln z kár, melyet egyes rosszkrtú emberek telefonnk okoznk. Pár hét leforgás ltt hrmdszor tűnt tí néhány kilométer h sszuságu drót Bánhid es Síkvölgy!:<;-: «:t: v«.n '.!o. M i v e l lopás k o r i órákbn történt, vlószínű, hog) vlmelyik kömyei bánymunkás követte el lopást, * Uj v á g ó h í d. I község egy modern vágóhidt építtet, ** Új t e l e f o n h á l ó z t. Mint értesülünk, Für, Csúz, Jászfiti Kolth között uj telefon hálóztot építenek * P r c e l l á z á s t g o s í t á s. M érte sülünk, Kisbér község gzdközönsége körében élénk m o z g l o m i n d u l t meg ziránt, h o g v htás újból tgosíttssék község képviselő testülete pedig elhtározt, z úgyneve zett Bikrétet felprcellázttj DOSZTL J Ó Z S E F elválllj 94 Újság 44 KOMROM, Telefon 79. szám, olvsztókemencével vs- (\s ércöiitóde, fölszerelt mlomépitő, gépjvító, hengerrovátkoló s vsszerkezet kzítő műhely kutk, szivtyúk jvítás szerele. Vízvezeték, cstornázás fürdöberendezi válllt

3 94. febr. 2 K o m á i orni Osvth Lftjos doboki lelkznek ngyon megtetszett z eszme, s liferlt is vgy két rucát dologbiró oláhlegényt, köztük rnyosrákosi Bbos J á n o s t, Kmocsár, kiket írásbeli szerződ lpján el is szegődtettek m r s épen cselédhiánnyl küzdő gzdáknál. Kit bé resnek, k i t kocsisnk, kit m e g - mert leányok is jöttek szolgálónk. Egynéhányn törik mgyr n y e l v e t, de legngyobb rze b i z o n y egy k u k k o t sem t u d egyébként csk oláhul. Persze így egy kicsit lesz velük vesződ ség, de hiszen mezei munkához nem n y nyir szókincsre, mint inkább erős dologbiró krr vn szükség, s h megtnulnk m gyrul küniy zt sem tudják n, egyszer csk beszédre is ráhjtnk mjd s h meg* szeretik gzdáikt, munkkörüket, szép ke resetet, j ó m g y r k o s z t o t, egyszerre csk VÍSSzvedlenek m g y r o k k á. Mert z Mrcsin okvetlen Mrost volt nnk Lukác$in -T\9b z pj, vgy öreg pj még egz biztosn Lukcs*-:\ák mondt é s irt nevet De hódított z oláhság, z olh környe zet s elhódított őket tőlünk. Hódítson m o s t mgyrság, s hódíts vissz őket mgyr nemzetnek. Nemcsk Kmocsán, másutt is te lepítsünk m e g ilyen úton oláhokt, egyet kettőt, tizet. Minél többfele, de ne túlsókt egy helyre. Mert szép j ö v ő j ű m o z g l o m z, m i most K m o c s á n m e g i n d u l t s remélhető, meg lesz sikere m i n d b r o m iránybn, l. Kenyerei d k e n y é r - munknélkülieknek. 2. Cselédet d gzdánk,.'>. Visszdj elvesztett fiit mgyr nemzetnek zért n g y o n érdemes voln ezt most meg csk egy helyre kötött mozglmt egye bütt is megindítni, zért n e m k i c s i n y jelen téktelen dolog ez. Minél több d- dik hozz, noál e r ő s e b b e lesz. n m Hisz : Sok picinyke vtsctöpp Tengert is betölt homok szemekből. li t szeles f o l d! - S z e g v e n k e z ő m g y r nemesi levelek lesz nek máshol i.s ládábn s zokr is ráfér, büszke örömmel teljenek el, m i n t fentemiitett eltelik, h m j d pár év múlv viszont látj gzdáját, már k k o r r m g y r u l beszélő trnyosrákosi Bboi J á n o s t. z Újság VÁROSI Ü G Y E K. K ö z i g z g t á s i b i z o t t s á g üle. Ke mrom»/.. k i r, vros kösigzgieei insottságs folyó hé 0-éu délután trtott Kürthy trán főispán loöklete mellett lebruár hvi Illét, melyen rendéi elődók tették wg leköté süket 3. oldj 22. Negyedmesterek t á n c e s t e l y e. 22. \ tttóvárosi olvsókör multság. 2i Tűzoltób! Nemesócs tn, 22 ngymegyeri k t h. énekkr m u ltság. 22. z ekecm népszövetség multság, 23. nőegylet gyermekzsurj. 24 üsztíkszinó jelmezes táncestéivé. Márc. 4. I hngverseny tisztikszinóbn. * kövezetvám díjszbássl fogll kozott közigzgtási bizottság keddi ülében. z uj díjszbályzt ktáit Szdjj Ferenc dr. első ljegyző ismertette bizottság közgyűl áltl elfogdott tervezetet Jnosiis J ó z s e f mú szki t n á c s o s szkértői véleményének meg hllgtás utn egyhngúlg mgáévá tette Mint miniszter kikérte ez ügyben közig, bizottság véleményét, keddi ülén hozott htároztot fölterjesztik miniszterhez. Személyi hir min* örömmel értesü lünk, Kürthy István Komárom i trmegye ráro íőispáoj betegségéből teljesen felépültén s délvidéki üdülét befejesfte, cs&törtdkö Ko máromb érkesett. * Nem s z b d p o r t ö r l ő k e t z ut c á r r á z n i. Régót hngozttott rendellenes ségen k i v n segíteni rendőrfőkpitány zzl rendeletévei, mellyel portörlőknek z ut cár vló kirázását krj megk d i l y o z n i Nemcsk rendőri tekintetben esik kifogás l közönség ezen semmiképen sem igzolhtó elj írás, de közegzségügyi tekintetek is zt kívánják, h o g y lkásokbn felhlmozódott port ne z utcán rázzák k i járókelők egzségé rtek veszélyeztetére,mert ezzel bcihusok ez reit szórják szét levegőben, rendőrfőkpitány e mindenképen hsznos rendelete szigorú i n tézkedt iger rr z esetre, h továbbr is z utc levegőjét mételyezik m e g bcihubokkl, zért tehát igen jó lesz megszívlelni rendeletet, mely úgy közrend, m i n t köz egzségügy erdeket szolgálj. P á p v á r o s ntl G á b o r e m lékének, i'áp város képviselőtestülete ez é? első közgyűlén mélységes kegyelettel áldozott ntl Gábor d r. ref. püspök emlékezetének. közgyűlen Mzáros Károly polgármester szép beszedbeo emlékezett meg püspöknek, vres t o k evén át vult érdemes képviselőtestületi tgjánk elhány tárói indítványár közgyűl z elhunyt érdemeinek jegyzőköuyben vló meg örökíte mellett veszt^sé^ felelt érzett igz rzvétének dott kifejezt c s o p o r t o s u l á s ellen. z utcák ké rz' esénél, de gylogjárókon is sokszor előfordul, közönség egy rze csopor tosul é s f o r g l m t kdályozz. Különösen Bross Nádor utcák torkoltánál szokott ez így téli hónpokbn állndón előfordulni m i k o r is fogllkozás nélküli egyének cs ptosn elállják z uttestet. rendőrfőkpitány közrendbe ütköző k i h l á s r h i r d c t m e n y i l e g hívj föl közönség ügyeimét es egyben fel szólítj, z ilyen forglmt kdályozó csoportosulástól trtózkodjék z u t c k o n, mert* ellenkező esetben kénytelen lesz erősebb rend szbályokt l k l m z n i. * törvényszék foglyi. Rézler Kornél dr. k i r. ügyz, közigzgtási bizottság ülén jelentette, k o m r o m i fogháznk lét s z á m 72 férfi 0 nőfogolyból állott. : glyok egzségügyi állpot kedvező. Királyi k i t ü n t e t é s. k rá'y Tirfy G y u l dr. i^zsgügyminiszteri miniszteri t n á csosnk, kiváló földinknek, törvény előkzí t terén szerzett erdemei elismeréül Lipót-rend lovgkeresztjét d o m íyozt. Nemeslelkü d o m á n y. Btüs ntl dr. prelátus-konunok z épülő ttbányi m á sodik templem lerendezére tízeset k u r o n t dományozott, mely dományt npokbn njbbi tize/er koronávl gyrpított*. nemes UU önmgát dicséri. Hlálozás. Ossiote rzvéttel vettük szomorú hírt. begy beseoyői Beöthy l g e r nonné, szül. ^encsi értniumlyflf i Gencsy M l v i n urvs/ony életének TS-ik évében hoszszs szenved után npokbn elhunyt K i hűlt porit vsárnp temették el B u ipesten kerepesi-uti temetőbe ngy rzvét mellett. E l hunyt mélységes gyászb b o n t o t t Beöthy oládot, közöttük Beöthy Pál v b. t t., ekeh ngybirtokost is, k i édesnyját gyászolj SS elnunyt mtrónábn, továbbá CskyPlficioy őrgróf csládot kiterjedt előkelő rokonságot. E l ő l é p t e t é s. király Rézler Kornél dr. komáromi k i r. ügyzt, komáromi ü g y é s z ség vezetőjét, V I I. fizeti osztályb sorozott ügyszé léptette elő. Hngverseny kultúrplotábn. ltisztibál tisztikszmóbn. Vcum Oil Comp, lklmzottj ink bálj S z ő n y ö n. z ógylli kszinó vigestélye. tttovrosi Nőegylet m u l t s á g. tti ref. énekkr bálj. csllóközi gépzek multság Lkon. hjóműhely szkmunkásink táncestelye. Komáromi T ű z o l t ó k estélye. kisbéri ifjúság multság. Táncmultság pácszkállson. mocsi tűzoltók k o t i l o n multság. z újvárosi társskör j e l m e z e s t é l y e. dlárd kbréj. Iprosbl pácszkállson. Tűzoltóbál r n y o s o n, Bogyréti gzdkör bálj. r. k t h. egyházi énekkr h n g versenye bálj. Ngy hngverseny kultúrplotábn. m i n t már mtllt számunkbn röviden jeleztük, Jóki E g y e s ü l e t s z o m b t o n ismét egy mű vzi é s mgs nivón álló hngversennyel lép műértő közönség elé, mely megelégedsel látj Jóki Egyesület törekvét, h o g y t g tgjink minél több j ó t szépet nyújtson. s z o m b t i hngverseny értékét különösen emeli, h o g y neves művzföldieinket sikerült m e g n y e r n i e hngversenyre ez gilis rendező ségnek élén l p i G y u l dr. főtitkárrl, k i sem időt, sem fárdtságot n e m kímélve b u z gólkodik m i n d i g zon, h o g y k ö z ö n s é g n e k művzi dolgokt nyújtson műsor. szom bti hngverseny bizonyár k i f o g emelkedni h n g v e r s e n y e k sorából, mert ngyszerű zenei e s e m é n y b e n lesz rze k ö z ö n s é g n e k. K o m á r o m i - K c z E n d r e, Nemes J á n o s, Biró Mrgit, B r c z á n é M o i r e t L u j z, m i n d o l y n j ó hng zású név, h o g y fényes sik- r biztosítv v n. hngversenyre Jóki E g y e s ü l e t k u y e t kező meghívót b o c s á t o t t k i : Jóki Közmivelodesi é s Múzeum E g y e s ü l e t folyó évi feb ruár hó 4-én, s z o m b t o n este fél 9 órkor kultúrház n g y t e r m é b e n hngversenyt rendez, Biró Mrgit z o n g o r m ű v é s z n ő, K. Kcz E n d r e (hegedű). Nemes J á n o s ( g o r d o n k ) é s dr, Brczáné-Moiret Lujz hngversenyénekesnő közreműködével következő m ű s o r r l :. D v o r k : Trió ( D u m k v ). Elődj K. Kcz, Nemes, Biró trió. 2. S c h u b e r t : D l o k. É n e k l i : dr. Brczáné-Moiret L u j z hngverseny é n e - L e g j o b b kivitelű bútorokbn kise biztosított ennek z i l l e m t n n k kidását előfizetével,ellenben Gután egyelőfizető kdt: Benedek M r i s k, Ttán d r. H m r y Dániel gyüjtőivén : Horváth István, Michl Ernőné, n g h o f f e r M r i e t t, H m r y T i n k, Vöröss Pnni, D e r z s i k T ó n i, H n g y L i l l, Ppházy Jozef, B o r b é l y K m i l l, C s p l á r Ell, fitti or Dezső, Hnnuer fenő, Strk Johnn fizet tek elő. Hsonlón kevesen támogtják komáro mik é s komárommegyeiek közül Huszár Imre, tti születű, s ngy Verne fordító Uti e m l é k e k " című munkáját, melyre k o máromi Siegler n y o m d előfizett hirdet. M i n d ö s s z e B t h ó Bálint Csúzról, K o v á c s y Já nos V ö r ö s N. K o m á r o m b ó l fizetnek elő e munkár. S o k k l n g y o b b pártolásbn rzesült városbn v á r m e g y é b e n Kiss J ó z s e f E g y házi b e s z é d e i " címíí könyve, melyet szinten K o m á r o m b n dtk k i. Pp J á n o s esperes ( C s á c s á r ) gyűjtőívén előfizettek : László J ó z s e f (Kocs), Rácz Károly ( K o c s ), Vécsev Károly ( l t ), K u n J á n o s ( N e s z m é l y ), Vrjú István ( u s z o n y ), Horváth S á m u e l é s F o n o d Károly ( M o c s ). K o m á r o m b n p e d i g többször e m iitett Siegler n t l könyvkereskedő ívén: N g y Ferenc S. lelkz ( K o m á r o m ) Hörömpöly Gá bor d d i lelkz fizet e l ő. H Í R E K. Frsngi n p t á r. Febr, 4. P'ebr ".. P'ebr. Febr lő , 2, 22. leirolcsóbb bevásárlási forrás F c Í S C l t l l i i l l l Ó S 8 ( 6 * Sját kárpitos műhely. K o m á r o m. J ó k i Mór-utc.

4 4. Komáromi oldl. kesnö. 8, s) B r h m s ; Intermezzo, b) Chopin : Preludium l d u r f c) C h o p i n : E l u d e. Z o n gorán elődj: Biró M r g i t. 4. Popper: dgio. Gordonkr, elődj: Nemes J á n o s..'». Mendel sohn : D*MoU TrÍ6. Elődj K. k c z, Nemes Biró trio. hngversenyre z egyesület tisz telt tgjit művzetek kedve.fiit meghívj Jóki Egyesület igszg, t n á c s. zeneszá mok ltt terem jtjit zárv trtjk I Helyá r k : ülőhely tgoknk 'J K, nem tgoknk K, állóhely: tgoknk K, nem tgoknk koron ÖU fillér Kinevez. pénzügyminiszter Fábry Ferenc pénzügyi biztost K o m r o m b i.x. tizeti osztály h sro::.»tt pü. főbiztossá n e vezte k i. Felolvsás, ás o r s z á g i Mgyr Kö tzeti egyesület töikérére d r. Tkáts Sándor kdémii tg lpunk illusztris munktárst lebruár hó 88-áo március bó 7-én fe olv sást t r t régi mgyr kertről felolvsások régi uiívgyetem ngy termében trttnk meg Budpesten. Gyász Mélyen lesújtó gyász érte Mrjkm ÜS I ivulát, z első tkrékpénztár igzgtóját csládját Mint ösziltte rzvéttel értesülünk, hitvese szül. k'jiser nn úrsszony j ó s á g o s életének 53-ik évében, e bó 0-en, rövid szen ved után hirtelen elhunyt, mélységes gyászb borítván szeretteit. megboldogult hétfőn szerető csládj koreben legjobb hngultbn töltötte z esti órákt s nnál fájdlmsbb elhunyt, mert v r b n u l. néhány óri szen ved után szenderült jobblétre. z őszintén megsirtott, drág hlott hült tetemeit szerdán, e hó -en déluin 4 órkor helybeli k t h. temetőben helyezték oszttln rzvét mellett örök p i h e n t r e. z e l h u n y t b n Bersuder S á n dorná sz. Msrkovit Gbriell úrsszony, cs. es k i r. százdos neje. edes nyját. g y á s z o l j. Áldás emlékere '. vidéki s j t ó köréből. Hrsányé Ljos krkáplán, z ismert nevü jeles poét. K Dunántúl: H i r l p c. gyón lptársunk srorkeszteröl lemondott. Helyét Xgy Gyul fogllt el Nizzi K r n e v á l. komromi ktoni tudomáiin"- k>zinóegylet február 4-éu ngyszbású j^lrnezestélyt rendez tiszti ksfinó e rendkiffil látogtottnk ígérkező est* Nizzi K m i v l " címet nyerte s multságr meghívottk közül rstven/n kiváriók jelmezek iráut forduljnk kszinói titkársághoz, mely seggel szolgál felvilágosítássl. Kinevez Fiőris Rudolf, tti szüle tű földinket, kecskeméti föálltorvost állt egzségügyi felügyelővé nevezte k i király. Elhunyt mtrón Rzvéttel értesu lünk. ozv. Tkáts Jánosne szú L i s c l t nn úrn6 elete 8-ik évében vártlnul e l hunyt megboldogult régi komáromi ptrícius cslád utolsó leánysrjdék volt. mely r o k o n ságbn állott több k o m r o m i előkelő polgár csláddl: M i c h l, Ziegler, Ihósy stb, már rzben szintén Komromból kimúlt csládok kl. tiszte-* k o r t ért mtronábu d r. Tkáts bándor, mgyr képviselőház lőlevéltárnok Mgyr Tudományos kdémi tgj es Steindl Károlyné ny. tüzér lezredesnó, szül. Tkáts nn es T k á t s V i l m úrhölgyek sze rető gondos édes nyát veszítettek e l. Tememete szerdán, e hó -én délután ment végbe ltlános rzvét mellett. Kinevez. kinevez folytán m e g resedett tti dóhivtli ellenőri állásr M i h lvi J á n o s kposvári dóhivtli főtisztet nevezte ki miniszter. Sportegylet v c s o r á j. Komá romi Sportegyesület szombton e hó 4-én T r o m l e r Vigdó ngytermében tgji zok i sládtgji rzére társs vcsorát rendez társsvcsor közvetlenül.jóki Egyesület áltl rendezendő Komáromi Kcz-hng?erseny után veszi kezdetét tánc követi. meghí vókt most küldi szét rendezőség l!h4. Újság Gyermekzsúr. Mini mr (éleztük, K o m r o m i Jótékony Nőegylet folyó h ó á n, frsng utolsó hétfőjén T r o m l e r Vigdóbn leimezes gyermek/.surt rendez, melyen b r m i íven k o m gyermekek vehetnek rzt jelmezben Vigy nélkül" is t. szülők szíveskedjenek jelme zeket válsztni, esetleg z ismerősök ö s s z e b e szélve csoportokt lkotni s ezt rendezőségnek bejelenteni ^hétköznpokon délelőtt 0 - -ig polgári lenyisk. igzg. irodájábn, vsárnp Deák Fenne utc 3, I emelet), mikor is, h szükséges, szívesen d útbigzítást i e i. d e ZÖség. rzvételt m i n d e n esetre kérjük beje lenteni, m i k o r is rzletes útbigzítás! d u n k. Kezdete délután órkor, trt legkőbb 0-ig esetleg felnőitek folyttják táncot. Bcleptidíj : ^ v e r m e k e k n e k k o r., felnőtteknek 2 k o r..\ rzletes műsor z estelven. Tél; kirándulás. kegyetlen Télpó ném, fehér gyászb, teher ssemfedóbs öltöz tette termzetet. Meg ngy vizeket sem kímélte m e g ; ritimi^o>. orokke CSOSOfÓ j k i k r fgyásitott szot. C^k nnyibn könyö rült meg r j t o k, kogy ó?st jégtkrót borí tott i. i ok, yegi/dtn lhák ltt téli l m u k t s álmodbssji tép tvssról, mely uiei^zhm'tj óketjégbilieseikmi. Ebbe H sep, hngtln álomorsságb ráodoltk ki keddeu délotán lógimnétin eerksei, kik sápudt. hlottrcu terssetoeb is szerető jóbrti Vágdun J«>bh prtján liuzo.lo k i öntek fégmesőio végig korcsolyázv e s i k h mr elérkeztek táborozásuk helyére, K i s p r tosb I t t.. fejszével vágtk / fizet", hát rt férhessenek jégliátáo. Mjd kél ceptr os-olv kotesolyás footbel -mtcbet rendeztek, selylti Jégen yó nem egy Sehlossert i tlell szerető d»- hideg keblére Étküsdelei multttó esélyek" után 8 : l - r e végződött /, lsó ebp.it játér. Szkácsik ez ltt megmuttták, es*rk»'*«z megél j*g htn is. mérkőz vee.cn u ft teár láttk t á r s i k t s közben érkezett reqdégftket, igzgtójukt. Jeges te f o l t. mert tóséébes szükséges vizet [égbfjsg V ágdu uából merítették, miutáu léket v l t k r]t z est beálltávl hosszú libsorbn vígn k o r colyáztk lihztelé. K i s lámpásik ködbevesző fényénél jégnél, hónál egyebet nem l á t t k ; nem csod, h egyik-másik élénkebb OOtásiáj t i u déli srk órokos jégmezőire képzelte mgát. kellemes kirándlál minden beszédeiéin nélkül f l\t le... hcsk czerkósz five o ' t l o c k nem okozott vlmi hjt. február 2. Npközi otthonbn z elmúlt héten ismét mintegy hátszáz gyermek kpott meleg, jóizü ebedet. leányegyesülel tgji is szor glmsn látogtják néhi Pengli -t, most z egyesület konyháj v n, h o g y segít senek felügyelet es tlálás ngy m u n k á j á b n E heten megjelenni s. i v e - e k v o l t k : I l e r m n n Mrgit, Hsz n c i, Hss Erzsébet, rfoffntenn Brnesztin, Joé Mrisk, Kálly M r i s k, Ker tz Ktink, Kellner T e r é z, Krisztinusz hon KoCZOr Ilus Hálás k ö s z ö n e t e i m o n d nekik buzglmukért, Gyermekveelo Leányegyesulet elnöksége. v s u t s b á l. melyet szombton este M \'. k o m r o m i tisztviselői rendeztek főállomás éttermében, e g y i k e volt z idei fr sng legsikerültebb m u l t s á g i n k. S z é p szmu d í s z e i közönség töltötte m e g t á g s tánc termet, mely világos reggelig t n y á j volt vidám j o kedvnek, boldog, rózsás hngu ltnál:. jelenvolt hölgyek névsor következő : Ányos Jánosnál (ógyll). Báró Colls Jnosne, Fiedler Gyul né, fülöp Mihályné, F e j é r Ljosné ( T t ), G u o t h Gyuláné, Hermán Bernntne, Ipo vicz Edene, I v n l l y Jenoue, K r i s z t i n u s z E m i l oé, Kcz Jenőnél K o r s ó, m b r u s n é, Kozcsek Ljosné, Kálmán ndorné, K o c z o r Gyuláné, KányBMiksáné (Budpest), Lk Sándomé, Milch Hermnné, Milch Viktorné, (>rbn Ljos né (Győr), P u s k á s J ó z s e f u é (Bánhid), Pinkává Gyuláné, Rumy Kerencné ( G y ő r ), Rtkovszkj Gyuláné, Rz Róbertné, Steiner Dávid né. M Schtler l d t r n e, SchwetgSff F ü l o p n e, Spnz ngel L j o s n é, S z e n t t m h l y i K r o l y n e, (Ogysil) T n g l E n d r e i i c, T u r o c z y Gáspárné (Bicske), T ó t h Károlyné (lmástüzitó), T k á c s L j o s n é, \'écsei L j o s n é (Esztergom), d r. Vrg Miksá nál VélteSSy Káimánné. L e á n y o k : Á n y o s K ról é s K t i n k, Báró Colls Mimi, M j, Irén é s Git, Külop Jnk es S z e r é n, Hermán M n c i, K n t i v Mnci, K r i s z i i n u s I l o n k, Koczor Ilonk, Kcz Bözsi ke, Krusz S á r i k, Luk /soti es M n c i, Mzáros M r i s k, Németh M r g i t é s Irén, Orbán Bözsike, Petheő V i l m. R t k o v s z k y E r z s i, K u m y Jnk, Steiner K t ó, Tngl nnusk, T k á c s V i l m, V é c s e i Sárik. k Erzsi Z w i c H á z s s á g. Weist G y u l, z úivárosi M i l c h - g y r tisztviselője, e hó 0-én, kedden kötött házsságot Steiner Pirosk kissszonnyl neb. Steiner J ó z s e f kedves leányávl. dlegyesület frsngi vigestélye, melyet febr. hó 2-én rendeznek T r o m l e r féle Vigdóbn, b i z o n y r egyike lesz frsng legsikerültebb multságink. szereplök legjobb műkedvelőink sorából vlók. gzdg m ű s o r o l y n ügyesen v n összeállítv, h o g y mr z előre biztosítj fényes sikert. Lesz két krének, melyet i tertik.tr d elo M o l e c z T i v d r k r n g y vezetével betnításávl, Cic z s á k b n cimű dilógot Krisztinusz I l o n k J o ó M r i s k dj e l ő, K c r n e r h t á sos melodrámáját m g y r d l " ciműt z o n g o r, krének kíséret mellett T n g l Kálmán szvlj. Ezzel m e g n e m merült k i gzdg m ű s o r. biró előtt h u m o r o s dilógbn i f j. Sulcsik Ljos é s Pthó G y u l szerepeink, I íbot n d o r N y u g l o m c, bájos párjelenete? pedig Kádár Ilus Telkes Mihály dják elő, mdárhngok ötlete.-? mgánjelenetét pedig T n g l Kálmán. Végül még megemlítjük, h o g y dr. Brnyy J ó z s e f szbdelödást trt. Szóvl műsor z idén is változtos, multttó es nivós. duséretére válik rendezőségnek. Re méljük, kogy közönség fokozottbb megje lenével fogj viszonozni rendezőség figyel mességét z estre még vissztérünk. Egybekel. Polák Hugó tóvárosi Pollákféle szőnyeggyár tuljdonos npokbn esküdött örök hőseget Láng rnkánk Budán. SZILY LÁSZLÓ 4' Kettős ünnepély. Hollós Bél kisbér, r. k t h. tnító n p o k b n kötött házsságot W i c n b e n Merville Stetikével. l g v n k k o r jegve te el menysszony nővérét Micikét Korén h\ J ó z s c l kisbéri r. k t. iskol másik tnitó. r szombti hngverseny iránt melyet Jóki Egyesület rendez kultúrplotábn, o l y ngy z erdekló\les, h o g y jegy előjegy z, jegy vétel erősen m e g i n d u l t s közönség n g y o n helyesen teszi, h j e g y e i t siet elurc megváltni kultúrplot földszintjén k ö n y v tár teremben dr. Brnyy J ó z s e f egyesületi pénztárnoknál d e. <) 2, \ i. u. 3 f i. z t jegyzett jegyeket szombt délig trtj fenn rendezőség. Krit legújbb öltönyöket, legjobb s/básu felöltőket, minőségű szövetekből Pontos férfi télikbátot mgyr legjutányosbb szolid ny ngol árbn kiszolgálás.

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK. 1. változat ISMERET

ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK. 1. változat ISMERET ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK ISMERET 1. változt KOGNITÍV KÖVETELMÉNYEK ISMERET MEGÉRTÉS ALKALMAZÁS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK TÉNYEK ÉS ELEMI INFORMÁCIÓK ISMERETE FOGALMAK,

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. ún u 26- n ü ᔗ厗 1/ 008 (06 6 ) egyéb döntés Z1 / 008 (06 6 ) beszámoló-egyéb C / 008 (06 6 ) intézmény vezetᔗ勗 e L8 / 008 (06 6 ) tul donosi döntés D7 9/ 008 (VI 0 ) közterület

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KOMAROMI ÚJSÁG. Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős Szerkeszti FÜLÖP ZSIGMOND

KOMAROMI ÚJSÁG. Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős Szerkeszti FÜLÖP ZSIGMOND 1 Komárom, I9I4. március 19. XIV. évfolym 12. szám. KOMAROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési ár: Egész évre H) k\, félévre

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Felelős szerkesztő: hullás óta a g y á s z, a s z o m o r ú s á g ütött tanyát, de a l e g s z o

Felelős szerkesztő: hullás óta a g y á s z, a s z o m o r ú s á g ütött tanyát, de a l e g s z o f "; é v f 0 l. y m. 2 3 ; s z á m r 20 fillér. - ELŐFIZETÉSI E g é s z évre 10 P. 5 P. ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Egyes szin ár Megjelenik minden 20 fill. Felelős szerkesztő: BECSKŐ szombton.

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj MÁRCIUS 15. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szbdságszeretetét, szbdság utáni vágyát fejezi ki. Ezen npon mgyr szbdsághrc kezdetét ünnepeljük. z 1848 március

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2008. április 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezőberény Város Önkormányzti Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtrtott rendkívüli nyílt üléséről. jlésjly Mezőberény, Városház 15. sz. terme. Jelen vnnk: Siklósi István

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l ilis 10. IX. évfolym 16. szám den lyósdei öldi 5keíegízek Egész évre i o P. Félévre 5 P. s Mfö h á z helyen ó. )dönnél. olványok ) könyv mint kivont. [rehjttólé sz. Rácz 3n végre itott véglyvi htóht kiskorú

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

űriember, e m b e r s z e r e t ő, j ó i n d u latú, kiváló főnök, a k i m e g b o csájtó é s m e g é r t ő, de vele van

űriember, e m b e r s z e r e t ő, j ó i n d u latú, kiváló főnök, a k i m e g b o csájtó é s m e g é r t ő, de vele van H. é v f 0 y m s z á r 20 fillér. m, 1930. július 12. 3 ELŐFIZETÉSI Egz Félévre évre 10 P. ő P. Negyedévre E g y e s szám ár Megjelenik minden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 250 P. 20 fül. Felelős, Igmándi-ut szerkesztő:

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

Á r a 20 f i l l é r. Felelős szerkesztő:

Á r a 20 f i l l é r. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 4. szám ELŐFZETÉS tgesz évre 0 P. 5 P. Félévre Á r 20 f i l l é r. T Á R C 20 íül. Felelős szerkesztő: PTHÓ Komárom, gmándi-ut rv. R á k ó c z i G y ö r g y fejedelem m i n d e n e v o

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró Az OÁMK Simon István Utci Áltlános Iskoláj Diákönkormányztánk Lpj 2010. március - június Csukás István: Tnévzáró Félre irk, sutb tásk, vidám szemünk ne is láss, vigyük gyorsn pdlásr, őszig legyen ott lkás.

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

REGGÉ VÁSÁRHELYI. R magyarság ellen, Irta: Buza Barna v. oraz. képviselő:

REGGÉ VÁSÁRHELYI. R magyarság ellen, Irta: Buza Barna v. oraz. képviselő: Hódmezővásárhely 94 február éí pénteki Ar 4 Mir* X évfolym 32 szám VÁSÁRHELYI REGGÉ F ü g g e t l e n Síerkesztöség kidóhivtl Kossttth-tér Telefon t 87 I Egyes szám ár 2 fülét vsárnp pici npokon 4 fillér

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége SÁRVÁRI HÍRLP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ XXIV. ÉVFOLYM 22. SZÁM 2012. NOVEMBER 23. Sárváron tnácskozott Mgyr Szállodák Szövetsége Régió Év Szállodás Ktz Péter, Dnubius sárvári szállodájánk igzgtój

Részletesebben

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih Hódmezővásárhely, t9t4 március 5. vsárnp Ar 4 fillér. X. évfofyftui 65. szám. V Á S Á R H E L Y I S*erke«t6«ég kidóhivtl Kosiwtíi-té*. Telefon t 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp é pici npokon 4 fillér

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Kötéstechnika. Ka ra bi ne rek. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó

Kötéstechnika. Ka ra bi ne rek. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó Automata kötélbilincs WIC Ko vá csolt seklik Ka ra bi ne rek Lánctoldószem Nagyszilárdságú gyûrû S-kampó Vonóhorog lemezbiztosítóval Drót kö tél bi lincs DIN 741 Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA

Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA 1 Bjóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA 2009. november XIX évfolym 11.szám Díjzták z erdő kincseiről lkotókt 392 óvodás és iskolás küldte el pályáztát Holcim Hungári Zrt. áltl kiírt kretív lkotópályáztr,

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben