MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap"

Átírás

1 Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _ ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,. O K félévre 5 K, r. fillér, K e l c l F Ü L ( j s p LPI,. s / t l k o s z t 2 S n 4 M I G M 0 N r i Minden (ebi. 2 kivétellel Jóki-könyvnyomd.. Komárom, megvn lehetősége kev nnk, cs ki.i.loluvtl : könyv- ppírkeresked reszv - t á r s Nádor utc 23 Telefon torfény ködét társdlom olykép kivánj tézményeknek fitlkorúk jvítását, lelkének tét ki bíróságáról évben H betetőze törvénycikk, szóló lépett fitlkorúk mely ez életbe. törvénynek tetteseket súlyos társdlom htást munkás é s z főcélj fenyítékkel többi is i p r k o d i i ; társdlom illeti s rzérc ez/el elijesztő is gykorolni, h n e m j v á r megment erkölcsi nevel szempontjit emeli törvényben előtérbe vgy indult es összeütkó ' be került kívül j u t n k jutott, törvény ságár dván meg lpeszmének, nevel gondoltánk ennek pontját lpeszmének nál gyermekek feltétlenül helyzetbe egyéniségük Ennek fogytko n n k környezetnek bn kell keresnünk, m e l y b e n zok cél komáromi sjtó története. Brnyy József dr. T e k i n t e t b e véve zt. komáromi m e n y e c s k é r ő l sz<»l nót s. N y o m t o t t F ö l d i n d u l á s k o r 784. i m p r e s s z i u m n g y o n is Komáromot jutttj eszünkbe, erősen hisszük, e kis füzetet Komárombn nyomták. Mindezideig zt hittük ugyn, 784-ben szünetel n y o m d i p r K o m á r o m b n, de ez f e l t e v é s nem zárj k i, h o g y tényleg nem míiködött-e kkor még z 740-ben Komárombn letelepült Schmidt, vgy nnk utódjánk n y o m d á j? 4 fenti k ö n y v e c s k e három verset fogll mgábn, melyekben egy komáromi me nyecske, k i s s z o n y s á g ngy f o g s á g á t i m már m e g k ó s t o l t " sirtj leányságát. b b n z időben d i v t volt S hozzá trtozott há zssági s z o k á s o k Hiedelméhez, z szszony b ú s u l ó g e r ü c e módjár sóhjts vissz leányságát. M már ezt gyerekes h ó b o r t n k trtnok. n é p d l o k b n zonbn még m is fel-felcsendülnek néh z. i l y e n f o r m s o r o k : cél most tű'te elválsztj, ikttván, vn, törődéfl fitlkorúik társdlmi pedig veszedelem, erejének vlósá fitlkorúk nemzetment, nygi eljárás társdlom nemzet védelme. Sirok én is, s i r t o m l á n y s á g o m ", ezek ben m r d t k fenn z é m e l y g ö s s é g i g kesergő versek, regi történetek e m l é k e i. ' " ) Különben lássunk pár strófát komá r o m i kesergő menyecske sirlms v e r s e i b ő l : S i r l o m n k, fájdlomnk Völgyében kesergek, Egy e r d ő b e n, vgy mezőben M i n t árv tévelygek, N e m k d h t o k egy útr É s frissen folyó szép kútr, immár Árv mdár Jól el h g y t m hátr. O h én árv, m e l y bezárv V g y o k klitkábn, Eped s z i v e m, hervd szivem Kemény r b s á g o m b n, BékObn vágynk lábim, Rbságbn minden tgjim, Megszkdok, Jj! m e g h l o k, jelentkeznek. törvény fitlkorúkkl nnk teljesen gyermek törvénybe ezentúl szemben jogi jövője eltekint htlmától érdekében menti, sikerrel tetik jvítási munkát végrehjtni, érzékkel csk h úgy lehet lelkesülsel visel e l h n y g o l t tgji iránt; h kdnk melegen érző szeretetét viszik embere!:, kik bele z ebbe szivük ügybe s t e l j e s o d d á s s l m u n k á l k o d n k z á l l m h t l o m m l kröltve bűnöző megmente erejét érdekében. társdlomnk od eszméinek fitlkorúk tehát minden kell irányítni, h o g y törvény gykorlti megvlósulás be- Véletlenül, s kéntelenül Mgmi m e g d t m, N e m lehet s z b d u l á s o m, M g m koporsómt á s o m, M á r elmúlt, Tőlem elfordult Régi v i d á m s á g o m. R b b á lettem, eltévedtem S z b d s á g n k útját, H o g y nem láttm, s át nem hágtm R b s á g o m kútját. M e r t V é n u s z vl vezérem, K i n e k f ü l é b e jött hírem, Igy változott, s erre hozott Friss leányi vérem. Lnkdnk inim! Már elestem, tőrbe estem, É 8 megfogdtttm. 784-ben G y á s z o s életemben. ) I-rdélyi I ' H I i. ni. ne társdlom U r i házbn, de nem g y á s z b n, midőn sétáltm, sszonyokt, vgy rbokt midőn ott láttm, z o k t csk k i n e v e t t e m. M e r t jól eszembe nem vettem B ú s s z i v e m n e k állpotját, M e l y b e n én is estem., N megmen ezért bűnözőtől, állm humánus, t ö r v é n y b e n l e f e k t e t e t t ezt n e v e l é s i, súly hiszen zülle önként célul z párt elérére intézkednél mert életbeléptetett felnőtt férfi is, k i k megkülönbözteti (nő ellátásár érdekében tár velői, mentői szerepét betöltse, érvényítse. tevékenységére célzó önérdeke. erkölcsi é ngy sőt* kezébe töivény fitlkorúk ellen vló vló élnek. tennivlók pedig társdlmi tgjink fogói mellé párt tgjink, egyránt) m u n k á s s á g á t neveli szükség mente oly venni, ki, egyben venni sdlom zért, fitlkorúkkl gos kivánj működő bíró bíróink bíróság nevez pitronázs litlkoiúk társdlom megjvításukt hibái TÁRC In. igénybe helyezvén. mekek fitlkorúk tisztviselőt szer nemes eszközöket, fogó külön kijelölt kitűzött, szükséges z keresztülvitelét bizz. bűnözőt ügybíróságr, társdlmi legtöbbször önhibájukon ebbe legtöbbször zásibn veszedelembe erkölcsi f i t l k o r ú k okát lefektetett gykorlti vezett mgyrázz társdlom tevékenységére gyer züllnek renddel cl. Ez jutását. érvényre. z követ megment büntetendő cselekményt e l k ö v e t e t t gyermekekkel é s fitlkorúkkl szemközt n e m s megtorlás, n e m boszúállási i r á n y, m e l y bűn ményt kezdett közremű igénybe nevelsel, g o n d o z á s s l törvényhozás z elhgyott, z é r t e l m i l e g é s e r k ö l c s i l e g is erős l e g y e n. e d d i g i környezetében z e r k ö l c s i r o m l á s E n n e k l e h e t ő s é g n e k vlósággá, á l l n d ó nk, vgy elzüll veszélyének kitett s erővé fejlesztére kell törekednünk b ű n t e t t e s gyermekek é s f i t l k o r ú k m e g veszélyeztetett gyermekeknél fitlkom e n t é s e é r d e k e b e n k o r s z k o s j e l e n t ő s é g ű inknál i s. M i n d k e t t ő t egyránt nevelni intézményeket létesített é s z ú j b b k e l l, k á r n o r m á l i s v i s z o n y o k között 6, büntetőjogi t u d o m á n y e l v e i n e k megfelelő k á r e r k ö l c s i l e g veszélyeztetett vgy jogszbályokt l k o t o t t. Ezeknek z i n z ü l l é s n e k indult, k r p e d i g b ű n c s e l e k idejében 92 K é z i r t o k t nem d visz szerkesztődg. mrkmtmhéi. emberben -- < t BRNYY JÓZSEF,lr D mulliinj Pl fitlkorúk bíróság. Szerkesztőség GYUL dr i,. s r s s j s s r : -GRND- kávéház hol legkitűnőbb zenekr L K V I L C I hírneves cigányprímás vezete mellett npont hngversenyez.

2 2. Komáromi oldl. következhessek. É h ezt közreműkö dünkkel elósegiteitök, kkor m e g n y u g ttásunkr szolgál tudt, r/csu vgyunk nnk ngy munká nk, melynek célj egy jobb, becsületeseb!), t ö r v é n y t i s z t e l ő b b n e m z e d é k e t ne v e i m é d e s b / á n k s/n á r. VRMEGYÉBŐL. Egy hvi k ö z i g z g t á s. I vármegye Í*OZ gzgtási bizottság KUrthy lst vn főispán elnöklete ltt kedden délelőtt 9 órkor trtott vármegyeház ngytermében e hvi ülét Kürthy István főispán z ül megnvitás után melcv szvkkl prentált el n t l Gábor dr. református püspököt, b i z o t t ság régi tgját. Mjd pedig közigzgtási bi/ottsuj tgj', Rézler K'omel dr. kir. ügyzt üdvözölte. G h y c z y Dénes lispán ter jesztette elő ezután jele; u - e t, m e l y szerint gzdsági helyzet kedvező s z r'si szer ződek legngyobb rzben megköttettek. kivándorlás: hjlm, dcár nnk, z meriki rossz munkásviszonyokról vármegye közönségét felvilágositottáfc, nemi emelkedt mutt ** letyiévéttslál - illóközrnyoi ljegyző: álln megválsztott J u h á s z Miklós e heten fogllt el á l l á s á t z eddigi helyettes, Kossá Kálmán Lkr került, mint ideiglenes ljegyző. vármegye közegzségügye. rencsy László ár. vármegyei löorvos jelente szerint jnuár hóbn közegzségügy roszszbbr fordult Decemfcerben 38 fertőzött község volt 942 beteggel, míg mtdt hóbn 48 községnek 209 betege volt rgályos be tegségek közül knyró járvány volt Bókod, Tt, Ttbny, N g y k c s z i, Cs. r n y o s, Kolozsném, vörheny B cs KoHh, Jázftu T n y községben". Sjnálttl említi meg, Mocs községi ós b o k o d i, ngyigmándi es kmocsi körorvosi állások in is üresedben vnnk v á r m e g y e u t j i. J á n o s i t - JózseJ műszki tnácsos, z élímépitzeti hivtl főnöke jelente szerint z állmi utk é s hi dk kitűnő krbn vnnk, törvényhtósági utk is jóknk m o n d h t o k z útépíti m u n káintok kedvezőtlen idő folytán szünetcinek. z ez évre előirányzott kvicsszáüitás múlt hónpbn megkezdődött. M i n t rbságbn, ngy fogságbn Én blesetemben Ilyenképpen íoházkodtin. Leányságomt s j n á l t m : sszonyságom, Ngy fogságom Immár megkóstoltm. Hölgyeink bizonyár jól nevetnek ezen nivitáson. M n p s á g már nem siránkoznk sszonyink, elmúlt lcányságuk. Bizonyár kulturális szempontból nem kicsinyes, s lptln félelemből, Bck r e n d szer p o n y v i r o d l o m n k hdt üzen. k o máromi Siegler n y o m d is megkpt rende letet 864-ben, Mgyrország királyi helytr tójától, mely s z e r i n t : Tpszttott, miszerint z á l m o s k ö n y v e k nek, s e g y é b bbonság v k - h i t terjeszté sérc szolgáló eféle miiveknek tillmzás nem trttik kellő figyelemben... Mint p e d i g köznép, melynél m sjtótermények leginkább elterjedlek, bbonságr különben is ngy hjlmml bír, t e k i n t v e nnk kár tékony' erkölcsi htását' z ilyen fjt könyvek kinyomását, terjesztét, árusítási megtiltják. ponyvirodlmi termékek, különösen z álmoskönyvek eltiltás érzékenyen sújtott komáromi nyomdát, hiszen komáromi á l m o s 4 * Hitelszövetkezet meglkulás. Lk szkálls Szils községekben folyó h> l-én d, u. 3 órkor trtották gssdközönség nsg rzvételével hitelszövetkezet meglkulás u, melyen Lukotice Ferenc H Gszdák bizt szövetkezete k o m r o m i okttó felügyelője, tr tott ismeretterjesztő elődást. z elődást i: sönség lelkesen fogdt, melynek htás ltt k i m o n d o t t k M meglkulást Ezután Páz mánv Dénes ref tnító köszönti meg L u k n v i e I felügyelőnek szép elődást. v á r m e g y e d ó z á s. Fül»p B< I kir. t n á c s o s, pénzügyigzgtó jelenti, 93, év végén z egyenesdókbn hátrlók volt K 32 f. melyre s mull hó foly mán 5,4ö9 K 89 t* betizei B történt. t dó lerovás z előző év hsool' szkánál Kedve zőllencbb. ** dóügyi j e g y z ő s é g. Vd\ képviselőtestülete elhtárosts, dóügyi jegyzői állási szervez i egyben kimondott, ;. : v z uj állsr fcözségb*fl mr regől működő Wojcsek ljos eddigi ljegyzőt válsztj meg Álltbetegségek,4 Oklfvvete ni é r l e l j v i t ó ; rendszerű tizedes, százdos hid- Motorok jvítás! díjmentesen! febr 2, Mit csinál firnyosráhosi Bbos Dános nemesi! e u e! e? z bizony szégyent! mgát lposn. Hogyne, m i k o r z rnyosrákosikrs olyn ncv s/-.'g.cnt ho/.o.i Bbos JánOS, ngy Vörösmrtynk, zengzetes, úszt, szép, köl tfi mgyr nyelv megteremtőjének méft m gyr hősieposs írásr gy rnyosrákosi is dott impulzust, s ime lig egy évszázddl kőbb egy másik rnyosrákosink már.mcszehk" t e m p l o m, nem hjlik mgyr szór meg füle sem, nem nyelve; m igyá«rul t'án meg sóhjtni sem tud mr - enynyir etoukosodoh. Etoláhosodoti sokdmgávl. Hiszen szó in.-n; i t u J j u u, ho^v mindinkább terjedő oláhság, melynek ngy rze eloiáhosodon mgyrokból került ki, z tölti be np ról-npr jobbn zt bérckoszorúzt redenc.*.. I 4áhá 'ctt bernié m e g mgyr HCM?^ ember is. Némelyiknek neve sem mgyr már. Ilyen pl sok Furk nevű cslád, mely nek ÖSS még Keresztény v o l t, de m i k o r z egyik vitéz Keresztény furkávl, zz kétágú villához (vill oüáhul furk) hsonló sátor tá msztó króvl kergette el s éjjd o r v u l tá mdó törököt, zót rjt rgdt Furk név s most már n n y i K u k Erdélyben, mint «* csillg z égen, s mind elhgyt őseinek nem csk nevel hnem nyelvéi is. Példáját mások is követték. De ki nevet megtrtott nyelvéhez hűtlen leit z is, mint soktemlegetett árnyosrákosi Bbos J á n o s ki most különben legjobb ütőn jár rr nézve, hegy ősei DÜnet jóv ítegye. Ugynis itt trtózkodik Kmocsán. N e m vlmi kőn támdt nemzeti lelkiismeretfurdlás hozt öt ide, hnem nyomorúság, meg hívó szózt, nyomorúságot z elmúlt é\ nyrán z árvizveszedelem zúdított sok vár megyére, i hivó szóztot pedig Borost Kálmán kmocsi református lelkz bocsátott közre.lelkzegyesület" című lpbn. r r hivj fel lelkztársink figyelmét, h kivette SS rvi/ Itép szájából fltot, djnk be léje most ők, ne l m i z s n k e n y e r e ;, hne.u o l y n t, minőt becsületes munkávl keresnek meg. S mivel Otthon i ven n.unkár kilátó nincsen, lépjenek összeköttetbe o l y n mgyr vidéken HŐ kollégákkl,!:<>! árvíz n e m v - k i h o l m u n k á s kézre vn szükség. feljegyzek muttják, Komáromi Ertesitfl npont átlg 300 példánybn jelent meg, jn. 7-én 400, i. 28-án ÖOO példánybn, jn. 7-.;-: dedigmellékletet, Toldlékot dott l p. több, m már szép állást betöltő egyen nevével tlálkozunk e feljegyzi könyvben, kik mint n\ -m lászinsok ennél nyomdá nál kezdték pályájukt. Különösen sok bejegyzt tlálunk Pro*; hászk Ferenc n y o m d i művezetőtől es (iúti Zsigmond gépmestertől, k i k mult százd második felében hosszbb ideig működtek e nyomdábn. De kérjünk vissz tárgyunkr, 849-t egzen 87-ig nem jelenik m e g hírlp K o m á r o m b n. B c h - k o r s z k éppen n e m volt lklms lp lpításr, örökös zkltásnk volt kitéve k k o r szerkesztő, kidó nyomdász egyránt. Siegler nyomd se igen törte hát mgát, lpj legyén; mégelége dett kisebb munkákkl, s zzl pár n gyobb müvei, melyet ezidőtájt ott nyomttk, minő p l. z 853-bn megjelent Smrjv Károly z esthetik főtárgyi" cinűi könyve, melynek előfizeti felhívásáról már m e g e m lékeztünk. M j d illemtnt d n k k i Sieg leiek Ennek z I l l e m t n n k előfizetői lel vu nk jegyezve fentebb említett nyomdkönyv ben. É r d e k e s, e g é s z K o m á r o m b n sen- ES F I Kühnel-féle gyártelep meriki mérlegek jvítását es hitelesítét. Mnnesmnn gázizzófény! Tervek költségvet vármegyébe ti. könyvek, vgy m i n t W e m m i i l i c r Klár k i d mányin olvssuk álomfejtő könyvecskék" leghíresebb álmoskönyvek közé trtoztk z egz országbn. m i n t föld népe v k o n hiti Komáromi Klendárium időjóslásink, jövendöleinek, éppen o l y n cslhttlnnk trtott bbonás nép, különösen nőnem, komáromi álomfejtő könyvecskék álomgy lá ztit s lutri számit, melyeket összekuporg tott, sokszor megkopllt fillérekből meggzd godás Utáni sovárgáshól, rcndítlietlen hittel rkott szegény nép, mely között szájrólszájr jártk lutriból meggzdgodott e m berek kápráztos meséi. Előzőleg már 85-ben szintén kulturális célt szolgál z rendelet, m e l y b e n meghgyják, Nemzeti Múzeum számár sjtóter mékekből, képekből, réz- c é l m e t - z e t c k b ö l Stb. egy-egy példány beküldendő. M i n d e z e k, s ezekhez hsonló rendeletek melyek nvomd-szü lemén vek - n e k jelzik nyomdtermékekel. r e n d b e n le vnnk másolv Siegler n y o m d áltl vezetett könyvben, melyben insok, legények, gépmesterek, fel fogdás, bejegyzei, rendelek; nyomd áltl kidott munkák előfizetői stb. tlálhtok. Megtláljuk e könyvben K o m r o m i Értesítőre vontkozó dtokt megindításától (849. jn. 9) egzen febr. 3 - i g. Ez idő ltt, m i n i Ferencz József-rkprt 5. szám. minden Keleti J ó z s e f k i r. álltegzségügyi felügyelő lenti, h o g y z fttttegzségüg3 kedvezőbb; rgdós isáj es körömfájás s/ünohen vn i betegség O r s u j f l u község kivételével megszűnt * Jóváhgyás. mó lositott lpszbály ii minisztc jóváhgyt. * vármegyei t e l e f o n t o l v j i, M i ideje nnk, hogj Kom fcrom vármegyében tvhesv.é'o hálo/it kiépült, s már is évtize dekre eleg voln z kár, melyet egyes rosszkrtú emberek telefonnk okoznk. Pár hét leforgás ltt hrmdszor tűnt tí néhány kilométer h sszuságu drót Bánhid es Síkvölgy!:<;-: «:t: v«.n '.!o. M i v e l lopás k o r i órákbn történt, vlószínű, hog) vlmelyik kömyei bánymunkás követte el lopást, * Uj v á g ó h í d. I község egy modern vágóhidt építtet, ** Új t e l e f o n h á l ó z t. Mint értesülünk, Für, Csúz, Jászfiti Kolth között uj telefon hálóztot építenek * P r c e l l á z á s t g o s í t á s. M érte sülünk, Kisbér község gzdközönsége körében élénk m o z g l o m i n d u l t meg ziránt, h o g v htás újból tgosíttssék község képviselő testülete pedig elhtározt, z úgyneve zett Bikrétet felprcellázttj DOSZTL J Ó Z S E F elválllj 94 Újság 44 KOMROM, Telefon 79. szám, olvsztókemencével vs- (\s ércöiitóde, fölszerelt mlomépitő, gépjvító, hengerrovátkoló s vsszerkezet kzítő műhely kutk, szivtyúk jvítás szerele. Vízvezeték, cstornázás fürdöberendezi válllt

3 94. febr. 2 K o m á i orni Osvth Lftjos doboki lelkznek ngyon megtetszett z eszme, s liferlt is vgy két rucát dologbiró oláhlegényt, köztük rnyosrákosi Bbos J á n o s t, Kmocsár, kiket írásbeli szerződ lpján el is szegődtettek m r s épen cselédhiánnyl küzdő gzdáknál. Kit bé resnek, k i t kocsisnk, kit m e g - mert leányok is jöttek szolgálónk. Egynéhányn törik mgyr n y e l v e t, de legngyobb rze b i z o n y egy k u k k o t sem t u d egyébként csk oláhul. Persze így egy kicsit lesz velük vesződ ség, de hiszen mezei munkához nem n y nyir szókincsre, mint inkább erős dologbiró krr vn szükség, s h megtnulnk m gyrul küniy zt sem tudják n, egyszer csk beszédre is ráhjtnk mjd s h meg* szeretik gzdáikt, munkkörüket, szép ke resetet, j ó m g y r k o s z t o t, egyszerre csk VÍSSzvedlenek m g y r o k k á. Mert z Mrcsin okvetlen Mrost volt nnk Lukác$in -T\9b z pj, vgy öreg pj még egz biztosn Lukcs*-:\ák mondt é s irt nevet De hódított z oláhság, z olh környe zet s elhódított őket tőlünk. Hódítson m o s t mgyrság, s hódíts vissz őket mgyr nemzetnek. Nemcsk Kmocsán, másutt is te lepítsünk m e g ilyen úton oláhokt, egyet kettőt, tizet. Minél többfele, de ne túlsókt egy helyre. Mert szép j ö v ő j ű m o z g l o m z, m i most K m o c s á n m e g i n d u l t s remélhető, meg lesz sikere m i n d b r o m iránybn, l. Kenyerei d k e n y é r - munknélkülieknek. 2. Cselédet d gzdánk,.'>. Visszdj elvesztett fiit mgyr nemzetnek zért n g y o n érdemes voln ezt most meg csk egy helyre kötött mozglmt egye bütt is megindítni, zért n e m k i c s i n y jelen téktelen dolog ez. Minél több d- dik hozz, noál e r ő s e b b e lesz. n m Hisz : Sok picinyke vtsctöpp Tengert is betölt homok szemekből. li t szeles f o l d! - S z e g v e n k e z ő m g y r nemesi levelek lesz nek máshol i.s ládábn s zokr is ráfér, büszke örömmel teljenek el, m i n t fentemiitett eltelik, h m j d pár év múlv viszont látj gzdáját, már k k o r r m g y r u l beszélő trnyosrákosi Bboi J á n o s t. z Újság VÁROSI Ü G Y E K. K ö z i g z g t á s i b i z o t t s á g üle. Ke mrom»/.. k i r, vros kösigzgieei insottságs folyó hé 0-éu délután trtott Kürthy trán főispán loöklete mellett lebruár hvi Illét, melyen rendéi elődók tették wg leköté süket 3. oldj 22. Negyedmesterek t á n c e s t e l y e. 22. \ tttóvárosi olvsókör multság. 2i Tűzoltób! Nemesócs tn, 22 ngymegyeri k t h. énekkr m u ltság. 22. z ekecm népszövetség multság, 23. nőegylet gyermekzsurj. 24 üsztíkszinó jelmezes táncestéivé. Márc. 4. I hngverseny tisztikszinóbn. * kövezetvám díjszbássl fogll kozott közigzgtási bizottság keddi ülében. z uj díjszbályzt ktáit Szdjj Ferenc dr. első ljegyző ismertette bizottság közgyűl áltl elfogdott tervezetet Jnosiis J ó z s e f mú szki t n á c s o s szkértői véleményének meg hllgtás utn egyhngúlg mgáévá tette Mint miniszter kikérte ez ügyben közig, bizottság véleményét, keddi ülén hozott htároztot fölterjesztik miniszterhez. Személyi hir min* örömmel értesü lünk, Kürthy István Komárom i trmegye ráro íőispáoj betegségéből teljesen felépültén s délvidéki üdülét befejesfte, cs&törtdkö Ko máromb érkesett. * Nem s z b d p o r t ö r l ő k e t z ut c á r r á z n i. Régót hngozttott rendellenes ségen k i v n segíteni rendőrfőkpitány zzl rendeletévei, mellyel portörlőknek z ut cár vló kirázását krj megk d i l y o z n i Nemcsk rendőri tekintetben esik kifogás l közönség ezen semmiképen sem igzolhtó elj írás, de közegzségügyi tekintetek is zt kívánják, h o g y lkásokbn felhlmozódott port ne z utcán rázzák k i járókelők egzségé rtek veszélyeztetére,mert ezzel bcihusok ez reit szórják szét levegőben, rendőrfőkpitány e mindenképen hsznos rendelete szigorú i n tézkedt iger rr z esetre, h továbbr is z utc levegőjét mételyezik m e g bcihubokkl, zért tehát igen jó lesz megszívlelni rendeletet, mely úgy közrend, m i n t köz egzségügy erdeket szolgálj. P á p v á r o s ntl G á b o r e m lékének, i'áp város képviselőtestülete ez é? első közgyűlén mélységes kegyelettel áldozott ntl Gábor d r. ref. püspök emlékezetének. közgyűlen Mzáros Károly polgármester szép beszedbeo emlékezett meg püspöknek, vres t o k evén át vult érdemes képviselőtestületi tgjánk elhány tárói indítványár közgyűl z elhunyt érdemeinek jegyzőköuyben vló meg örökíte mellett veszt^sé^ felelt érzett igz rzvétének dott kifejezt c s o p o r t o s u l á s ellen. z utcák ké rz' esénél, de gylogjárókon is sokszor előfordul, közönség egy rze csopor tosul é s f o r g l m t kdályozz. Különösen Bross Nádor utcák torkoltánál szokott ez így téli hónpokbn állndón előfordulni m i k o r is fogllkozás nélküli egyének cs ptosn elállják z uttestet. rendőrfőkpitány közrendbe ütköző k i h l á s r h i r d c t m e n y i l e g hívj föl közönség ügyeimét es egyben fel szólítj, z ilyen forglmt kdályozó csoportosulástól trtózkodjék z u t c k o n, mert* ellenkező esetben kénytelen lesz erősebb rend szbályokt l k l m z n i. * törvényszék foglyi. Rézler Kornél dr. k i r. ügyz, közigzgtási bizottság ülén jelentette, k o m r o m i fogháznk lét s z á m 72 férfi 0 nőfogolyból állott. : glyok egzségügyi állpot kedvező. Királyi k i t ü n t e t é s. k rá'y Tirfy G y u l dr. i^zsgügyminiszteri miniszteri t n á csosnk, kiváló földinknek, törvény előkzí t terén szerzett erdemei elismeréül Lipót-rend lovgkeresztjét d o m íyozt. Nemeslelkü d o m á n y. Btüs ntl dr. prelátus-konunok z épülő ttbányi m á sodik templem lerendezére tízeset k u r o n t dományozott, mely dományt npokbn njbbi tize/er koronávl gyrpított*. nemes UU önmgát dicséri. Hlálozás. Ossiote rzvéttel vettük szomorú hírt. begy beseoyői Beöthy l g e r nonné, szül. ^encsi értniumlyflf i Gencsy M l v i n urvs/ony életének TS-ik évében hoszszs szenved után npokbn elhunyt K i hűlt porit vsárnp temették el B u ipesten kerepesi-uti temetőbe ngy rzvét mellett. E l hunyt mélységes gyászb b o n t o t t Beöthy oládot, közöttük Beöthy Pál v b. t t., ekeh ngybirtokost is, k i édesnyját gyászolj SS elnunyt mtrónábn, továbbá CskyPlficioy őrgróf csládot kiterjedt előkelő rokonságot. E l ő l é p t e t é s. király Rézler Kornél dr. komáromi k i r. ügyzt, komáromi ü g y é s z ség vezetőjét, V I I. fizeti osztályb sorozott ügyszé léptette elő. Hngverseny kultúrplotábn. ltisztibál tisztikszmóbn. Vcum Oil Comp, lklmzottj ink bálj S z ő n y ö n. z ógylli kszinó vigestélye. tttovrosi Nőegylet m u l t s á g. tti ref. énekkr bálj. csllóközi gépzek multság Lkon. hjóműhely szkmunkásink táncestelye. Komáromi T ű z o l t ó k estélye. kisbéri ifjúság multság. Táncmultság pácszkállson. mocsi tűzoltók k o t i l o n multság. z újvárosi társskör j e l m e z e s t é l y e. dlárd kbréj. Iprosbl pácszkállson. Tűzoltóbál r n y o s o n, Bogyréti gzdkör bálj. r. k t h. egyházi énekkr h n g versenye bálj. Ngy hngverseny kultúrplotábn. m i n t már mtllt számunkbn röviden jeleztük, Jóki E g y e s ü l e t s z o m b t o n ismét egy mű vzi é s mgs nivón álló hngversennyel lép műértő közönség elé, mely megelégedsel látj Jóki Egyesület törekvét, h o g y t g tgjink minél több j ó t szépet nyújtson. s z o m b t i hngverseny értékét különösen emeli, h o g y neves művzföldieinket sikerült m e g n y e r n i e hngversenyre ez gilis rendező ségnek élén l p i G y u l dr. főtitkárrl, k i sem időt, sem fárdtságot n e m kímélve b u z gólkodik m i n d i g zon, h o g y k ö z ö n s é g n e k művzi dolgokt nyújtson műsor. szom bti hngverseny bizonyár k i f o g emelkedni h n g v e r s e n y e k sorából, mert ngyszerű zenei e s e m é n y b e n lesz rze k ö z ö n s é g n e k. K o m á r o m i - K c z E n d r e, Nemes J á n o s, Biró Mrgit, B r c z á n é M o i r e t L u j z, m i n d o l y n j ó hng zású név, h o g y fényes sik- r biztosítv v n. hngversenyre Jóki E g y e s ü l e t k u y e t kező meghívót b o c s á t o t t k i : Jóki Közmivelodesi é s Múzeum E g y e s ü l e t folyó évi feb ruár hó 4-én, s z o m b t o n este fél 9 órkor kultúrház n g y t e r m é b e n hngversenyt rendez, Biró Mrgit z o n g o r m ű v é s z n ő, K. Kcz E n d r e (hegedű). Nemes J á n o s ( g o r d o n k ) é s dr, Brczáné-Moiret Lujz hngversenyénekesnő közreműködével következő m ű s o r r l :. D v o r k : Trió ( D u m k v ). Elődj K. Kcz, Nemes, Biró trió. 2. S c h u b e r t : D l o k. É n e k l i : dr. Brczáné-Moiret L u j z hngverseny é n e - L e g j o b b kivitelű bútorokbn kise biztosított ennek z i l l e m t n n k kidását előfizetével,ellenben Gután egyelőfizető kdt: Benedek M r i s k, Ttán d r. H m r y Dániel gyüjtőivén : Horváth István, Michl Ernőné, n g h o f f e r M r i e t t, H m r y T i n k, Vöröss Pnni, D e r z s i k T ó n i, H n g y L i l l, Ppházy Jozef, B o r b é l y K m i l l, C s p l á r Ell, fitti or Dezső, Hnnuer fenő, Strk Johnn fizet tek elő. Hsonlón kevesen támogtják komáro mik é s komárommegyeiek közül Huszár Imre, tti születű, s ngy Verne fordító Uti e m l é k e k " című munkáját, melyre k o máromi Siegler n y o m d előfizett hirdet. M i n d ö s s z e B t h ó Bálint Csúzról, K o v á c s y Já nos V ö r ö s N. K o m á r o m b ó l fizetnek elő e munkár. S o k k l n g y o b b pártolásbn rzesült városbn v á r m e g y é b e n Kiss J ó z s e f E g y házi b e s z é d e i " címíí könyve, melyet szinten K o m á r o m b n dtk k i. Pp J á n o s esperes ( C s á c s á r ) gyűjtőívén előfizettek : László J ó z s e f (Kocs), Rácz Károly ( K o c s ), Vécsev Károly ( l t ), K u n J á n o s ( N e s z m é l y ), Vrjú István ( u s z o n y ), Horváth S á m u e l é s F o n o d Károly ( M o c s ). K o m á r o m b n p e d i g többször e m iitett Siegler n t l könyvkereskedő ívén: N g y Ferenc S. lelkz ( K o m á r o m ) Hörömpöly Gá bor d d i lelkz fizet e l ő. H Í R E K. Frsngi n p t á r. Febr, 4. P'ebr ".. P'ebr. Febr lő , 2, 22. leirolcsóbb bevásárlási forrás F c Í S C l t l l i i l l l Ó S 8 ( 6 * Sját kárpitos műhely. K o m á r o m. J ó k i Mór-utc.

4 4. Komáromi oldl. kesnö. 8, s) B r h m s ; Intermezzo, b) Chopin : Preludium l d u r f c) C h o p i n : E l u d e. Z o n gorán elődj: Biró M r g i t. 4. Popper: dgio. Gordonkr, elődj: Nemes J á n o s..'». Mendel sohn : D*MoU TrÍ6. Elődj K. k c z, Nemes Biró trio. hngversenyre z egyesület tisz telt tgjit művzetek kedve.fiit meghívj Jóki Egyesület igszg, t n á c s. zeneszá mok ltt terem jtjit zárv trtjk I Helyá r k : ülőhely tgoknk 'J K, nem tgoknk K, állóhely: tgoknk K, nem tgoknk koron ÖU fillér Kinevez. pénzügyminiszter Fábry Ferenc pénzügyi biztost K o m r o m b i.x. tizeti osztály h sro::.»tt pü. főbiztossá n e vezte k i. Felolvsás, ás o r s z á g i Mgyr Kö tzeti egyesület töikérére d r. Tkáts Sándor kdémii tg lpunk illusztris munktárst lebruár hó 88-áo március bó 7-én fe olv sást t r t régi mgyr kertről felolvsások régi uiívgyetem ngy termében trttnk meg Budpesten. Gyász Mélyen lesújtó gyász érte Mrjkm ÜS I ivulát, z első tkrékpénztár igzgtóját csládját Mint ösziltte rzvéttel értesülünk, hitvese szül. k'jiser nn úrsszony j ó s á g o s életének 53-ik évében, e bó 0-en, rövid szen ved után hirtelen elhunyt, mélységes gyászb borítván szeretteit. megboldogult hétfőn szerető csládj koreben legjobb hngultbn töltötte z esti órákt s nnál fájdlmsbb elhunyt, mert v r b n u l. néhány óri szen ved után szenderült jobblétre. z őszintén megsirtott, drág hlott hült tetemeit szerdán, e hó -en déluin 4 órkor helybeli k t h. temetőben helyezték oszttln rzvét mellett örök p i h e n t r e. z e l h u n y t b n Bersuder S á n dorná sz. Msrkovit Gbriell úrsszony, cs. es k i r. százdos neje. edes nyját. g y á s z o l j. Áldás emlékere '. vidéki s j t ó köréből. Hrsányé Ljos krkáplán, z ismert nevü jeles poét. K Dunántúl: H i r l p c. gyón lptársunk srorkeszteröl lemondott. Helyét Xgy Gyul fogllt el Nizzi K r n e v á l. komromi ktoni tudomáiin"- k>zinóegylet február 4-éu ngyszbású j^lrnezestélyt rendez tiszti ksfinó e rendkiffil látogtottnk ígérkező est* Nizzi K m i v l " címet nyerte s multságr meghívottk közül rstven/n kiváriók jelmezek iráut forduljnk kszinói titkársághoz, mely seggel szolgál felvilágosítássl. Kinevez Fiőris Rudolf, tti szüle tű földinket, kecskeméti föálltorvost állt egzségügyi felügyelővé nevezte k i király. Elhunyt mtrón Rzvéttel értesu lünk. ozv. Tkáts Jánosne szú L i s c l t nn úrn6 elete 8-ik évében vártlnul e l hunyt megboldogult régi komáromi ptrícius cslád utolsó leánysrjdék volt. mely r o k o n ságbn állott több k o m r o m i előkelő polgár csláddl: M i c h l, Ziegler, Ihósy stb, már rzben szintén Komromból kimúlt csládok kl. tiszte-* k o r t ért mtronábu d r. Tkáts bándor, mgyr képviselőház lőlevéltárnok Mgyr Tudományos kdémi tgj es Steindl Károlyné ny. tüzér lezredesnó, szül. Tkáts nn es T k á t s V i l m úrhölgyek sze rető gondos édes nyát veszítettek e l. Tememete szerdán, e hó -én délután ment végbe ltlános rzvét mellett. Kinevez. kinevez folytán m e g resedett tti dóhivtli ellenőri állásr M i h lvi J á n o s kposvári dóhivtli főtisztet nevezte ki miniszter. Sportegylet v c s o r á j. Komá romi Sportegyesület szombton e hó 4-én T r o m l e r Vigdó ngytermében tgji zok i sládtgji rzére társs vcsorát rendez társsvcsor közvetlenül.jóki Egyesület áltl rendezendő Komáromi Kcz-hng?erseny után veszi kezdetét tánc követi. meghí vókt most küldi szét rendezőség l!h4. Újság Gyermekzsúr. Mini mr (éleztük, K o m r o m i Jótékony Nőegylet folyó h ó á n, frsng utolsó hétfőjén T r o m l e r Vigdóbn leimezes gyermek/.surt rendez, melyen b r m i íven k o m gyermekek vehetnek rzt jelmezben Vigy nélkül" is t. szülők szíveskedjenek jelme zeket válsztni, esetleg z ismerősök ö s s z e b e szélve csoportokt lkotni s ezt rendezőségnek bejelenteni ^hétköznpokon délelőtt 0 - -ig polgári lenyisk. igzg. irodájábn, vsárnp Deák Fenne utc 3, I emelet), mikor is, h szükséges, szívesen d útbigzítást i e i. d e ZÖség. rzvételt m i n d e n esetre kérjük beje lenteni, m i k o r is rzletes útbigzítás! d u n k. Kezdete délután órkor, trt legkőbb 0-ig esetleg felnőitek folyttják táncot. Bcleptidíj : ^ v e r m e k e k n e k k o r., felnőtteknek 2 k o r..\ rzletes műsor z estelven. Tél; kirándulás. kegyetlen Télpó ném, fehér gyászb, teher ssemfedóbs öltöz tette termzetet. Meg ngy vizeket sem kímélte m e g ; ritimi^o>. orokke CSOSOfÓ j k i k r fgyásitott szot. C^k nnyibn könyö rült meg r j t o k, kogy ó?st jégtkrót borí tott i. i ok, yegi/dtn lhák ltt téli l m u k t s álmodbssji tép tvssról, mely uiei^zhm'tj óketjégbilieseikmi. Ebbe H sep, hngtln álomorsságb ráodoltk ki keddeu délotán lógimnétin eerksei, kik sápudt. hlottrcu terssetoeb is szerető jóbrti Vágdun J«>bh prtján liuzo.lo k i öntek fégmesőio végig korcsolyázv e s i k h mr elérkeztek táborozásuk helyére, K i s p r tosb I t t.. fejszével vágtk / fizet", hát rt férhessenek jégliátáo. Mjd kél ceptr os-olv kotesolyás footbel -mtcbet rendeztek, selylti Jégen yó nem egy Sehlossert i tlell szerető d»- hideg keblére Étküsdelei multttó esélyek" után 8 : l - r e végződött /, lsó ebp.it játér. Szkácsik ez ltt megmuttták, es*rk»'*«z megél j*g htn is. mérkőz vee.cn u ft teár láttk t á r s i k t s közben érkezett reqdégftket, igzgtójukt. Jeges te f o l t. mert tóséébes szükséges vizet [égbfjsg V ágdu uából merítették, miutáu léket v l t k r]t z est beálltávl hosszú libsorbn vígn k o r colyáztk lihztelé. K i s lámpásik ködbevesző fényénél jégnél, hónál egyebet nem l á t t k ; nem csod, h egyik-másik élénkebb OOtásiáj t i u déli srk órokos jégmezőire képzelte mgát. kellemes kirándlál minden beszédeiéin nélkül f l\t le... hcsk czerkósz five o ' t l o c k nem okozott vlmi hjt. február 2. Npközi otthonbn z elmúlt héten ismét mintegy hátszáz gyermek kpott meleg, jóizü ebedet. leányegyesülel tgji is szor glmsn látogtják néhi Pengli -t, most z egyesület konyháj v n, h o g y segít senek felügyelet es tlálás ngy m u n k á j á b n E heten megjelenni s. i v e - e k v o l t k : I l e r m n n Mrgit, Hsz n c i, Hss Erzsébet, rfoffntenn Brnesztin, Joé Mrisk, Kálly M r i s k, Ker tz Ktink, Kellner T e r é z, Krisztinusz hon KoCZOr Ilus Hálás k ö s z ö n e t e i m o n d nekik buzglmukért, Gyermekveelo Leányegyesulet elnöksége. v s u t s b á l. melyet szombton este M \'. k o m r o m i tisztviselői rendeztek főállomás éttermében, e g y i k e volt z idei fr sng legsikerültebb m u l t s á g i n k. S z é p szmu d í s z e i közönség töltötte m e g t á g s tánc termet, mely világos reggelig t n y á j volt vidám j o kedvnek, boldog, rózsás hngu ltnál:. jelenvolt hölgyek névsor következő : Ányos Jánosnál (ógyll). Báró Colls Jnosne, Fiedler Gyul né, fülöp Mihályné, F e j é r Ljosné ( T t ), G u o t h Gyuláné, Hermán Bernntne, Ipo vicz Edene, I v n l l y Jenoue, K r i s z t i n u s z E m i l oé, Kcz Jenőnél K o r s ó, m b r u s n é, Kozcsek Ljosné, Kálmán ndorné, K o c z o r Gyuláné, KányBMiksáné (Budpest), Lk Sándomé, Milch Hermnné, Milch Viktorné, (>rbn Ljos né (Győr), P u s k á s J ó z s e f u é (Bánhid), Pinkává Gyuláné, Rumy Kerencné ( G y ő r ), Rtkovszkj Gyuláné, Rz Róbertné, Steiner Dávid né. M Schtler l d t r n e, SchwetgSff F ü l o p n e, Spnz ngel L j o s n é, S z e n t t m h l y i K r o l y n e, (Ogysil) T n g l E n d r e i i c, T u r o c z y Gáspárné (Bicske), T ó t h Károlyné (lmástüzitó), T k á c s L j o s n é, \'écsei L j o s n é (Esztergom), d r. Vrg Miksá nál VélteSSy Káimánné. L e á n y o k : Á n y o s K ról é s K t i n k, Báró Colls Mimi, M j, Irén é s Git, Külop Jnk es S z e r é n, Hermán M n c i, K n t i v Mnci, K r i s z i i n u s I l o n k, Koczor Ilonk, Kcz Bözsi ke, Krusz S á r i k, Luk /soti es M n c i, Mzáros M r i s k, Németh M r g i t é s Irén, Orbán Bözsike, Petheő V i l m. R t k o v s z k y E r z s i, K u m y Jnk, Steiner K t ó, Tngl nnusk, T k á c s V i l m, V é c s e i Sárik. k Erzsi Z w i c H á z s s á g. Weist G y u l, z úivárosi M i l c h - g y r tisztviselője, e hó 0-én, kedden kötött házsságot Steiner Pirosk kissszonnyl neb. Steiner J ó z s e f kedves leányávl. dlegyesület frsngi vigestélye, melyet febr. hó 2-én rendeznek T r o m l e r féle Vigdóbn, b i z o n y r egyike lesz frsng legsikerültebb multságink. szereplök legjobb műkedvelőink sorából vlók. gzdg m ű s o r o l y n ügyesen v n összeállítv, h o g y mr z előre biztosítj fényes sikert. Lesz két krének, melyet i tertik.tr d elo M o l e c z T i v d r k r n g y vezetével betnításávl, Cic z s á k b n cimű dilógot Krisztinusz I l o n k J o ó M r i s k dj e l ő, K c r n e r h t á sos melodrámáját m g y r d l " ciműt z o n g o r, krének kíséret mellett T n g l Kálmán szvlj. Ezzel m e g n e m merült k i gzdg m ű s o r. biró előtt h u m o r o s dilógbn i f j. Sulcsik Ljos é s Pthó G y u l szerepeink, I íbot n d o r N y u g l o m c, bájos párjelenete? pedig Kádár Ilus Telkes Mihály dják elő, mdárhngok ötlete.-? mgánjelenetét pedig T n g l Kálmán. Végül még megemlítjük, h o g y dr. Brnyy J ó z s e f szbdelödást trt. Szóvl műsor z idén is változtos, multttó es nivós. duséretére válik rendezőségnek. Re méljük, kogy közönség fokozottbb megje lenével fogj viszonozni rendezőség figyel mességét z estre még vissztérünk. Egybekel. Polák Hugó tóvárosi Pollákféle szőnyeggyár tuljdonos npokbn esküdött örök hőseget Láng rnkánk Budán. SZILY LÁSZLÓ 4' Kettős ünnepély. Hollós Bél kisbér, r. k t h. tnító n p o k b n kötött házsságot W i c n b e n Merville Stetikével. l g v n k k o r jegve te el menysszony nővérét Micikét Korén h\ J ó z s c l kisbéri r. k t. iskol másik tnitó. r szombti hngverseny iránt melyet Jóki Egyesület rendez kultúrplotábn, o l y ngy z erdekló\les, h o g y jegy előjegy z, jegy vétel erősen m e g i n d u l t s közönség n g y o n helyesen teszi, h j e g y e i t siet elurc megváltni kultúrplot földszintjén k ö n y v tár teremben dr. Brnyy J ó z s e f egyesületi pénztárnoknál d e. <) 2, \ i. u. 3 f i. z t jegyzett jegyeket szombt délig trtj fenn rendezőség. Krit legújbb öltönyöket, legjobb s/básu felöltőket, minőségű szövetekből Pontos férfi télikbátot mgyr legjutányosbb szolid ny ngol árbn kiszolgálás.

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

A komáromi alapszervezetet feloszlatták!

A komáromi alapszervezetet feloszlatták! XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. JANUÁR 30. 0, 40 euró A Mgyr Közösség Pártj feblpuk trtlmából: ruár hetedikei épszvzássl Egy komáromi pilót kpcsoltb kibővített elökkldji (2. oldl) ségi ülésé fogllkozott zok

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

Összefogás gyermekeinkért!

Összefogás gyermekeinkért! A TARTALOMBÓL: Vég re va la mit ta lán el érünk...2 Pandora szelencéje...3 Való Vi lág mû sort csak este 23 óra után!...5 Csalás vagy a véletlenek osztják a szerepeket a Való Világban?...6 Biztonsági rések

Részletesebben

Bálint-napi ünnepre. Partnerek: 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej

Bálint-napi ünnepre. Partnerek: 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej A nagybányai állat or - vos, akinek szellemes fotóira a külföldi blogok is felfigyeltek Hajdu Tamás ugyan állatorvosként dol go zik,

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - ------ Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA ------------------- X. évfolym 9. szám 2009. szeptember ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben