MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap"

Átírás

1 Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _ ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,. O K félévre 5 K, r. fillér, K e l c l F Ü L ( j s p LPI,. s / t l k o s z t 2 S n 4 M I G M 0 N r i Minden (ebi. 2 kivétellel Jóki-könyvnyomd.. Komárom, megvn lehetősége kev nnk, cs ki.i.loluvtl : könyv- ppírkeresked reszv - t á r s Nádor utc 23 Telefon torfény ködét társdlom olykép kivánj tézményeknek fitlkorúk jvítását, lelkének tét ki bíróságáról évben H betetőze törvénycikk, szóló lépett fitlkorúk mely ez életbe. törvénynek tetteseket súlyos társdlom htást munkás é s z főcélj fenyítékkel többi is i p r k o d i i ; társdlom illeti s rzérc ez/el elijesztő is gykorolni, h n e m j v á r megment erkölcsi nevel szempontjit emeli törvényben előtérbe vgy indult es összeütkó ' be került kívül j u t n k jutott, törvény ságár dván meg lpeszmének, nevel gondoltánk ennek pontját lpeszmének nál gyermekek feltétlenül helyzetbe egyéniségük Ennek fogytko n n k környezetnek bn kell keresnünk, m e l y b e n zok cél komáromi sjtó története. Brnyy József dr. T e k i n t e t b e véve zt. komáromi m e n y e c s k é r ő l sz<»l nót s. N y o m t o t t F ö l d i n d u l á s k o r 784. i m p r e s s z i u m n g y o n is Komáromot jutttj eszünkbe, erősen hisszük, e kis füzetet Komárombn nyomták. Mindezideig zt hittük ugyn, 784-ben szünetel n y o m d i p r K o m á r o m b n, de ez f e l t e v é s nem zárj k i, h o g y tényleg nem míiködött-e kkor még z 740-ben Komárombn letelepült Schmidt, vgy nnk utódjánk n y o m d á j? 4 fenti k ö n y v e c s k e három verset fogll mgábn, melyekben egy komáromi me nyecske, k i s s z o n y s á g ngy f o g s á g á t i m már m e g k ó s t o l t " sirtj leányságát. b b n z időben d i v t volt S hozzá trtozott há zssági s z o k á s o k Hiedelméhez, z szszony b ú s u l ó g e r ü c e módjár sóhjts vissz leányságát. M már ezt gyerekes h ó b o r t n k trtnok. n é p d l o k b n zonbn még m is fel-felcsendülnek néh z. i l y e n f o r m s o r o k : cél most tű'te elválsztj, ikttván, vn, törődéfl fitlkorúik társdlmi pedig veszedelem, erejének vlósá fitlkorúk nemzetment, nygi eljárás társdlom nemzet védelme. Sirok én is, s i r t o m l á n y s á g o m ", ezek ben m r d t k fenn z é m e l y g ö s s é g i g kesergő versek, regi történetek e m l é k e i. ' " ) Különben lássunk pár strófát komá r o m i kesergő menyecske sirlms v e r s e i b ő l : S i r l o m n k, fájdlomnk Völgyében kesergek, Egy e r d ő b e n, vgy mezőben M i n t árv tévelygek, N e m k d h t o k egy útr É s frissen folyó szép kútr, immár Árv mdár Jól el h g y t m hátr. O h én árv, m e l y bezárv V g y o k klitkábn, Eped s z i v e m, hervd szivem Kemény r b s á g o m b n, BékObn vágynk lábim, Rbságbn minden tgjim, Megszkdok, Jj! m e g h l o k, jelentkeznek. törvény fitlkorúkkl nnk teljesen gyermek törvénybe ezentúl szemben jogi jövője eltekint htlmától érdekében menti, sikerrel tetik jvítási munkát végrehjtni, érzékkel csk h úgy lehet lelkesülsel visel e l h n y g o l t tgji iránt; h kdnk melegen érző szeretetét viszik embere!:, kik bele z ebbe szivük ügybe s t e l j e s o d d á s s l m u n k á l k o d n k z á l l m h t l o m m l kröltve bűnöző megmente erejét érdekében. társdlomnk od eszméinek fitlkorúk tehát minden kell irányítni, h o g y törvény gykorlti megvlósulás be- Véletlenül, s kéntelenül Mgmi m e g d t m, N e m lehet s z b d u l á s o m, M g m koporsómt á s o m, M á r elmúlt, Tőlem elfordult Régi v i d á m s á g o m. R b b á lettem, eltévedtem S z b d s á g n k útját, H o g y nem láttm, s át nem hágtm R b s á g o m kútját. M e r t V é n u s z vl vezérem, K i n e k f ü l é b e jött hírem, Igy változott, s erre hozott Friss leányi vérem. Lnkdnk inim! Már elestem, tőrbe estem, É 8 megfogdtttm. 784-ben G y á s z o s életemben. ) I-rdélyi I ' H I i. ni. ne társdlom U r i házbn, de nem g y á s z b n, midőn sétáltm, sszonyokt, vgy rbokt midőn ott láttm, z o k t csk k i n e v e t t e m. M e r t jól eszembe nem vettem B ú s s z i v e m n e k állpotját, M e l y b e n én is estem., N megmen ezért bűnözőtől, állm humánus, t ö r v é n y b e n l e f e k t e t e t t ezt n e v e l é s i, súly hiszen zülle önként célul z párt elérére intézkednél mert életbeléptetett felnőtt férfi is, k i k megkülönbözteti (nő ellátásár érdekében tár velői, mentői szerepét betöltse, érvényítse. tevékenységére célzó önérdeke. erkölcsi é ngy sőt* kezébe töivény fitlkorúk ellen vló vló élnek. tennivlók pedig társdlmi tgjink fogói mellé párt tgjink, egyránt) m u n k á s s á g á t neveli szükség mente oly venni, ki, egyben venni sdlom zért, fitlkorúkkl gos kivánj működő bíró bíróink bíróság nevez pitronázs litlkoiúk társdlom megjvításukt hibái TÁRC In. igénybe helyezvén. mekek fitlkorúk tisztviselőt szer nemes eszközöket, fogó külön kijelölt kitűzött, szükséges z keresztülvitelét bizz. bűnözőt ügybíróságr, társdlmi legtöbbször önhibájukon ebbe legtöbbször zásibn veszedelembe erkölcsi f i t l k o r ú k okát lefektetett gykorlti vezett mgyrázz társdlom tevékenységére gyer züllnek renddel cl. Ez jutását. érvényre. z követ megment büntetendő cselekményt e l k ö v e t e t t gyermekekkel é s fitlkorúkkl szemközt n e m s megtorlás, n e m boszúállási i r á n y, m e l y bűn ményt kezdett közremű igénybe nevelsel, g o n d o z á s s l törvényhozás z elhgyott, z é r t e l m i l e g é s e r k ö l c s i l e g is erős l e g y e n. e d d i g i környezetében z e r k ö l c s i r o m l á s E n n e k l e h e t ő s é g n e k vlósággá, á l l n d ó nk, vgy elzüll veszélyének kitett s erővé fejlesztére kell törekednünk b ű n t e t t e s gyermekek é s f i t l k o r ú k m e g veszélyeztetett gyermekeknél fitlkom e n t é s e é r d e k e b e n k o r s z k o s j e l e n t ő s é g ű inknál i s. M i n d k e t t ő t egyránt nevelni intézményeket létesített é s z ú j b b k e l l, k á r n o r m á l i s v i s z o n y o k között 6, büntetőjogi t u d o m á n y e l v e i n e k megfelelő k á r e r k ö l c s i l e g veszélyeztetett vgy jogszbályokt l k o t o t t. Ezeknek z i n z ü l l é s n e k indult, k r p e d i g b ű n c s e l e k idejében 92 K é z i r t o k t nem d visz szerkesztődg. mrkmtmhéi. emberben -- < t BRNYY JÓZSEF,lr D mulliinj Pl fitlkorúk bíróság. Szerkesztőség GYUL dr i,. s r s s j s s r : -GRND- kávéház hol legkitűnőbb zenekr L K V I L C I hírneves cigányprímás vezete mellett npont hngversenyez.

2 2. Komáromi oldl. következhessek. É h ezt közreműkö dünkkel elósegiteitök, kkor m e g n y u g ttásunkr szolgál tudt, r/csu vgyunk nnk ngy munká nk, melynek célj egy jobb, becsületeseb!), t ö r v é n y t i s z t e l ő b b n e m z e d é k e t ne v e i m é d e s b / á n k s/n á r. VRMEGYÉBŐL. Egy hvi k ö z i g z g t á s. I vármegye Í*OZ gzgtási bizottság KUrthy lst vn főispán elnöklete ltt kedden délelőtt 9 órkor trtott vármegyeház ngytermében e hvi ülét Kürthy István főispán z ül megnvitás után melcv szvkkl prentált el n t l Gábor dr. református püspököt, b i z o t t ság régi tgját. Mjd pedig közigzgtási bi/ottsuj tgj', Rézler K'omel dr. kir. ügyzt üdvözölte. G h y c z y Dénes lispán ter jesztette elő ezután jele; u - e t, m e l y szerint gzdsági helyzet kedvező s z r'si szer ződek legngyobb rzben megköttettek. kivándorlás: hjlm, dcár nnk, z meriki rossz munkásviszonyokról vármegye közönségét felvilágositottáfc, nemi emelkedt mutt ** letyiévéttslál - illóközrnyoi ljegyző: álln megválsztott J u h á s z Miklós e heten fogllt el á l l á s á t z eddigi helyettes, Kossá Kálmán Lkr került, mint ideiglenes ljegyző. vármegye közegzségügye. rencsy László ár. vármegyei löorvos jelente szerint jnuár hóbn közegzségügy roszszbbr fordult Decemfcerben 38 fertőzött község volt 942 beteggel, míg mtdt hóbn 48 községnek 209 betege volt rgályos be tegségek közül knyró járvány volt Bókod, Tt, Ttbny, N g y k c s z i, Cs. r n y o s, Kolozsném, vörheny B cs KoHh, Jázftu T n y községben". Sjnálttl említi meg, Mocs községi ós b o k o d i, ngyigmándi es kmocsi körorvosi állások in is üresedben vnnk v á r m e g y e u t j i. J á n o s i t - JózseJ műszki tnácsos, z élímépitzeti hivtl főnöke jelente szerint z állmi utk é s hi dk kitűnő krbn vnnk, törvényhtósági utk is jóknk m o n d h t o k z útépíti m u n káintok kedvezőtlen idő folytán szünetcinek. z ez évre előirányzott kvicsszáüitás múlt hónpbn megkezdődött. M i n t rbságbn, ngy fogságbn Én blesetemben Ilyenképpen íoházkodtin. Leányságomt s j n á l t m : sszonyságom, Ngy fogságom Immár megkóstoltm. Hölgyeink bizonyár jól nevetnek ezen nivitáson. M n p s á g már nem siránkoznk sszonyink, elmúlt lcányságuk. Bizonyár kulturális szempontból nem kicsinyes, s lptln félelemből, Bck r e n d szer p o n y v i r o d l o m n k hdt üzen. k o máromi Siegler n y o m d is megkpt rende letet 864-ben, Mgyrország királyi helytr tójától, mely s z e r i n t : Tpszttott, miszerint z á l m o s k ö n y v e k nek, s e g y é b bbonság v k - h i t terjeszté sérc szolgáló eféle miiveknek tillmzás nem trttik kellő figyelemben... Mint p e d i g köznép, melynél m sjtótermények leginkább elterjedlek, bbonságr különben is ngy hjlmml bír, t e k i n t v e nnk kár tékony' erkölcsi htását' z ilyen fjt könyvek kinyomását, terjesztét, árusítási megtiltják. ponyvirodlmi termékek, különösen z álmoskönyvek eltiltás érzékenyen sújtott komáromi nyomdát, hiszen komáromi á l m o s 4 * Hitelszövetkezet meglkulás. Lk szkálls Szils községekben folyó h> l-én d, u. 3 órkor trtották gssdközönség nsg rzvételével hitelszövetkezet meglkulás u, melyen Lukotice Ferenc H Gszdák bizt szövetkezete k o m r o m i okttó felügyelője, tr tott ismeretterjesztő elődást. z elődást i: sönség lelkesen fogdt, melynek htás ltt k i m o n d o t t k M meglkulást Ezután Páz mánv Dénes ref tnító köszönti meg L u k n v i e I felügyelőnek szép elődást. v á r m e g y e d ó z á s. Fül»p B< I kir. t n á c s o s, pénzügyigzgtó jelenti, 93, év végén z egyenesdókbn hátrlók volt K 32 f. melyre s mull hó foly mán 5,4ö9 K 89 t* betizei B történt. t dó lerovás z előző év hsool' szkánál Kedve zőllencbb. ** dóügyi j e g y z ő s é g. Vd\ képviselőtestülete elhtárosts, dóügyi jegyzői állási szervez i egyben kimondott, ;. : v z uj állsr fcözségb*fl mr regől működő Wojcsek ljos eddigi ljegyzőt válsztj meg Álltbetegségek,4 Oklfvvete ni é r l e l j v i t ó ; rendszerű tizedes, százdos hid- Motorok jvítás! díjmentesen! febr 2, Mit csinál firnyosráhosi Bbos Dános nemesi! e u e! e? z bizony szégyent! mgát lposn. Hogyne, m i k o r z rnyosrákosikrs olyn ncv s/-.'g.cnt ho/.o.i Bbos JánOS, ngy Vörösmrtynk, zengzetes, úszt, szép, köl tfi mgyr nyelv megteremtőjének méft m gyr hősieposs írásr gy rnyosrákosi is dott impulzust, s ime lig egy évszázddl kőbb egy másik rnyosrákosink már.mcszehk" t e m p l o m, nem hjlik mgyr szór meg füle sem, nem nyelve; m igyá«rul t'án meg sóhjtni sem tud mr - enynyir etoukosodoh. Etoláhosodoti sokdmgávl. Hiszen szó in.-n; i t u J j u u, ho^v mindinkább terjedő oláhság, melynek ngy rze eloiáhosodon mgyrokból került ki, z tölti be np ról-npr jobbn zt bérckoszorúzt redenc.*.. I 4áhá 'ctt bernié m e g mgyr HCM?^ ember is. Némelyiknek neve sem mgyr már. Ilyen pl sok Furk nevű cslád, mely nek ÖSS még Keresztény v o l t, de m i k o r z egyik vitéz Keresztény furkávl, zz kétágú villához (vill oüáhul furk) hsonló sátor tá msztó króvl kergette el s éjjd o r v u l tá mdó törököt, zót rjt rgdt Furk név s most már n n y i K u k Erdélyben, mint «* csillg z égen, s mind elhgyt őseinek nem csk nevel hnem nyelvéi is. Példáját mások is követték. De ki nevet megtrtott nyelvéhez hűtlen leit z is, mint soktemlegetett árnyosrákosi Bbos J á n o s ki most különben legjobb ütőn jár rr nézve, hegy ősei DÜnet jóv ítegye. Ugynis itt trtózkodik Kmocsán. N e m vlmi kőn támdt nemzeti lelkiismeretfurdlás hozt öt ide, hnem nyomorúság, meg hívó szózt, nyomorúságot z elmúlt é\ nyrán z árvizveszedelem zúdított sok vár megyére, i hivó szóztot pedig Borost Kálmán kmocsi református lelkz bocsátott közre.lelkzegyesület" című lpbn. r r hivj fel lelkztársink figyelmét, h kivette SS rvi/ Itép szájából fltot, djnk be léje most ők, ne l m i z s n k e n y e r e ;, hne.u o l y n t, minőt becsületes munkávl keresnek meg. S mivel Otthon i ven n.unkár kilátó nincsen, lépjenek összeköttetbe o l y n mgyr vidéken HŐ kollégákkl,!:<>! árvíz n e m v - k i h o l m u n k á s kézre vn szükség. feljegyzek muttják, Komáromi Ertesitfl npont átlg 300 példánybn jelent meg, jn. 7-én 400, i. 28-án ÖOO példánybn, jn. 7-.;-: dedigmellékletet, Toldlékot dott l p. több, m már szép állást betöltő egyen nevével tlálkozunk e feljegyzi könyvben, kik mint n\ -m lászinsok ennél nyomdá nál kezdték pályájukt. Különösen sok bejegyzt tlálunk Pro*; hászk Ferenc n y o m d i művezetőtől es (iúti Zsigmond gépmestertől, k i k mult százd második felében hosszbb ideig működtek e nyomdábn. De kérjünk vissz tárgyunkr, 849-t egzen 87-ig nem jelenik m e g hírlp K o m á r o m b n. B c h - k o r s z k éppen n e m volt lklms lp lpításr, örökös zkltásnk volt kitéve k k o r szerkesztő, kidó nyomdász egyránt. Siegler nyomd se igen törte hát mgát, lpj legyén; mégelége dett kisebb munkákkl, s zzl pár n gyobb müvei, melyet ezidőtájt ott nyomttk, minő p l. z 853-bn megjelent Smrjv Károly z esthetik főtárgyi" cinűi könyve, melynek előfizeti felhívásáról már m e g e m lékeztünk. M j d illemtnt d n k k i Sieg leiek Ennek z I l l e m t n n k előfizetői lel vu nk jegyezve fentebb említett nyomdkönyv ben. É r d e k e s, e g é s z K o m á r o m b n sen- ES F I Kühnel-féle gyártelep meriki mérlegek jvítását es hitelesítét. Mnnesmnn gázizzófény! Tervek költségvet vármegyébe ti. könyvek, vgy m i n t W e m m i i l i c r Klár k i d mányin olvssuk álomfejtő könyvecskék" leghíresebb álmoskönyvek közé trtoztk z egz országbn. m i n t föld népe v k o n hiti Komáromi Klendárium időjóslásink, jövendöleinek, éppen o l y n cslhttlnnk trtott bbonás nép, különösen nőnem, komáromi álomfejtő könyvecskék álomgy lá ztit s lutri számit, melyeket összekuporg tott, sokszor megkopllt fillérekből meggzd godás Utáni sovárgáshól, rcndítlietlen hittel rkott szegény nép, mely között szájrólszájr jártk lutriból meggzdgodott e m berek kápráztos meséi. Előzőleg már 85-ben szintén kulturális célt szolgál z rendelet, m e l y b e n meghgyják, Nemzeti Múzeum számár sjtóter mékekből, képekből, réz- c é l m e t - z e t c k b ö l Stb. egy-egy példány beküldendő. M i n d e z e k, s ezekhez hsonló rendeletek melyek nvomd-szü lemén vek - n e k jelzik nyomdtermékekel. r e n d b e n le vnnk másolv Siegler n y o m d áltl vezetett könyvben, melyben insok, legények, gépmesterek, fel fogdás, bejegyzei, rendelek; nyomd áltl kidott munkák előfizetői stb. tlálhtok. Megtláljuk e könyvben K o m r o m i Értesítőre vontkozó dtokt megindításától (849. jn. 9) egzen febr. 3 - i g. Ez idő ltt, m i n i Ferencz József-rkprt 5. szám. minden Keleti J ó z s e f k i r. álltegzségügyi felügyelő lenti, h o g y z fttttegzségüg3 kedvezőbb; rgdós isáj es körömfájás s/ünohen vn i betegség O r s u j f l u község kivételével megszűnt * Jóváhgyás. mó lositott lpszbály ii minisztc jóváhgyt. * vármegyei t e l e f o n t o l v j i, M i ideje nnk, hogj Kom fcrom vármegyében tvhesv.é'o hálo/it kiépült, s már is évtize dekre eleg voln z kár, melyet egyes rosszkrtú emberek telefonnk okoznk. Pár hét leforgás ltt hrmdszor tűnt tí néhány kilométer h sszuságu drót Bánhid es Síkvölgy!:<;-: «:t: v«.n '.!o. M i v e l lopás k o r i órákbn történt, vlószínű, hog) vlmelyik kömyei bánymunkás követte el lopást, * Uj v á g ó h í d. I község egy modern vágóhidt építtet, ** Új t e l e f o n h á l ó z t. Mint értesülünk, Für, Csúz, Jászfiti Kolth között uj telefon hálóztot építenek * P r c e l l á z á s t g o s í t á s. M érte sülünk, Kisbér község gzdközönsége körében élénk m o z g l o m i n d u l t meg ziránt, h o g v htás újból tgosíttssék község képviselő testülete pedig elhtározt, z úgyneve zett Bikrétet felprcellázttj DOSZTL J Ó Z S E F elválllj 94 Újság 44 KOMROM, Telefon 79. szám, olvsztókemencével vs- (\s ércöiitóde, fölszerelt mlomépitő, gépjvító, hengerrovátkoló s vsszerkezet kzítő műhely kutk, szivtyúk jvítás szerele. Vízvezeték, cstornázás fürdöberendezi válllt

3 94. febr. 2 K o m á i orni Osvth Lftjos doboki lelkznek ngyon megtetszett z eszme, s liferlt is vgy két rucát dologbiró oláhlegényt, köztük rnyosrákosi Bbos J á n o s t, Kmocsár, kiket írásbeli szerződ lpján el is szegődtettek m r s épen cselédhiánnyl küzdő gzdáknál. Kit bé resnek, k i t kocsisnk, kit m e g - mert leányok is jöttek szolgálónk. Egynéhányn törik mgyr n y e l v e t, de legngyobb rze b i z o n y egy k u k k o t sem t u d egyébként csk oláhul. Persze így egy kicsit lesz velük vesződ ség, de hiszen mezei munkához nem n y nyir szókincsre, mint inkább erős dologbiró krr vn szükség, s h megtnulnk m gyrul küniy zt sem tudják n, egyszer csk beszédre is ráhjtnk mjd s h meg* szeretik gzdáikt, munkkörüket, szép ke resetet, j ó m g y r k o s z t o t, egyszerre csk VÍSSzvedlenek m g y r o k k á. Mert z Mrcsin okvetlen Mrost volt nnk Lukác$in -T\9b z pj, vgy öreg pj még egz biztosn Lukcs*-:\ák mondt é s irt nevet De hódított z oláhság, z olh környe zet s elhódított őket tőlünk. Hódítson m o s t mgyrság, s hódíts vissz őket mgyr nemzetnek. Nemcsk Kmocsán, másutt is te lepítsünk m e g ilyen úton oláhokt, egyet kettőt, tizet. Minél többfele, de ne túlsókt egy helyre. Mert szép j ö v ő j ű m o z g l o m z, m i most K m o c s á n m e g i n d u l t s remélhető, meg lesz sikere m i n d b r o m iránybn, l. Kenyerei d k e n y é r - munknélkülieknek. 2. Cselédet d gzdánk,.'>. Visszdj elvesztett fiit mgyr nemzetnek zért n g y o n érdemes voln ezt most meg csk egy helyre kötött mozglmt egye bütt is megindítni, zért n e m k i c s i n y jelen téktelen dolog ez. Minél több d- dik hozz, noál e r ő s e b b e lesz. n m Hisz : Sok picinyke vtsctöpp Tengert is betölt homok szemekből. li t szeles f o l d! - S z e g v e n k e z ő m g y r nemesi levelek lesz nek máshol i.s ládábn s zokr is ráfér, büszke örömmel teljenek el, m i n t fentemiitett eltelik, h m j d pár év múlv viszont látj gzdáját, már k k o r r m g y r u l beszélő trnyosrákosi Bboi J á n o s t. z Újság VÁROSI Ü G Y E K. K ö z i g z g t á s i b i z o t t s á g üle. Ke mrom»/.. k i r, vros kösigzgieei insottságs folyó hé 0-éu délután trtott Kürthy trán főispán loöklete mellett lebruár hvi Illét, melyen rendéi elődók tették wg leköté süket 3. oldj 22. Negyedmesterek t á n c e s t e l y e. 22. \ tttóvárosi olvsókör multság. 2i Tűzoltób! Nemesócs tn, 22 ngymegyeri k t h. énekkr m u ltság. 22. z ekecm népszövetség multság, 23. nőegylet gyermekzsurj. 24 üsztíkszinó jelmezes táncestéivé. Márc. 4. I hngverseny tisztikszinóbn. * kövezetvám díjszbássl fogll kozott közigzgtási bizottság keddi ülében. z uj díjszbályzt ktáit Szdjj Ferenc dr. első ljegyző ismertette bizottság közgyűl áltl elfogdott tervezetet Jnosiis J ó z s e f mú szki t n á c s o s szkértői véleményének meg hllgtás utn egyhngúlg mgáévá tette Mint miniszter kikérte ez ügyben közig, bizottság véleményét, keddi ülén hozott htároztot fölterjesztik miniszterhez. Személyi hir min* örömmel értesü lünk, Kürthy István Komárom i trmegye ráro íőispáoj betegségéből teljesen felépültén s délvidéki üdülét befejesfte, cs&törtdkö Ko máromb érkesett. * Nem s z b d p o r t ö r l ő k e t z ut c á r r á z n i. Régót hngozttott rendellenes ségen k i v n segíteni rendőrfőkpitány zzl rendeletévei, mellyel portörlőknek z ut cár vló kirázását krj megk d i l y o z n i Nemcsk rendőri tekintetben esik kifogás l közönség ezen semmiképen sem igzolhtó elj írás, de közegzségügyi tekintetek is zt kívánják, h o g y lkásokbn felhlmozódott port ne z utcán rázzák k i járókelők egzségé rtek veszélyeztetére,mert ezzel bcihusok ez reit szórják szét levegőben, rendőrfőkpitány e mindenképen hsznos rendelete szigorú i n tézkedt iger rr z esetre, h továbbr is z utc levegőjét mételyezik m e g bcihubokkl, zért tehát igen jó lesz megszívlelni rendeletet, mely úgy közrend, m i n t köz egzségügy erdeket szolgálj. P á p v á r o s ntl G á b o r e m lékének, i'áp város képviselőtestülete ez é? első közgyűlén mélységes kegyelettel áldozott ntl Gábor d r. ref. püspök emlékezetének. közgyűlen Mzáros Károly polgármester szép beszedbeo emlékezett meg püspöknek, vres t o k evén át vult érdemes képviselőtestületi tgjánk elhány tárói indítványár közgyűl z elhunyt érdemeinek jegyzőköuyben vló meg örökíte mellett veszt^sé^ felelt érzett igz rzvétének dott kifejezt c s o p o r t o s u l á s ellen. z utcák ké rz' esénél, de gylogjárókon is sokszor előfordul, közönség egy rze csopor tosul é s f o r g l m t kdályozz. Különösen Bross Nádor utcák torkoltánál szokott ez így téli hónpokbn állndón előfordulni m i k o r is fogllkozás nélküli egyének cs ptosn elállják z uttestet. rendőrfőkpitány közrendbe ütköző k i h l á s r h i r d c t m e n y i l e g hívj föl közönség ügyeimét es egyben fel szólítj, z ilyen forglmt kdályozó csoportosulástól trtózkodjék z u t c k o n, mert* ellenkező esetben kénytelen lesz erősebb rend szbályokt l k l m z n i. * törvényszék foglyi. Rézler Kornél dr. k i r. ügyz, közigzgtási bizottság ülén jelentette, k o m r o m i fogháznk lét s z á m 72 férfi 0 nőfogolyból állott. : glyok egzségügyi állpot kedvező. Királyi k i t ü n t e t é s. k rá'y Tirfy G y u l dr. i^zsgügyminiszteri miniszteri t n á csosnk, kiváló földinknek, törvény előkzí t terén szerzett erdemei elismeréül Lipót-rend lovgkeresztjét d o m íyozt. Nemeslelkü d o m á n y. Btüs ntl dr. prelátus-konunok z épülő ttbányi m á sodik templem lerendezére tízeset k u r o n t dományozott, mely dományt npokbn njbbi tize/er koronávl gyrpított*. nemes UU önmgát dicséri. Hlálozás. Ossiote rzvéttel vettük szomorú hírt. begy beseoyői Beöthy l g e r nonné, szül. ^encsi értniumlyflf i Gencsy M l v i n urvs/ony életének TS-ik évében hoszszs szenved után npokbn elhunyt K i hűlt porit vsárnp temették el B u ipesten kerepesi-uti temetőbe ngy rzvét mellett. E l hunyt mélységes gyászb b o n t o t t Beöthy oládot, közöttük Beöthy Pál v b. t t., ekeh ngybirtokost is, k i édesnyját gyászolj SS elnunyt mtrónábn, továbbá CskyPlficioy őrgróf csládot kiterjedt előkelő rokonságot. E l ő l é p t e t é s. király Rézler Kornél dr. komáromi k i r. ügyzt, komáromi ü g y é s z ség vezetőjét, V I I. fizeti osztályb sorozott ügyszé léptette elő. Hngverseny kultúrplotábn. ltisztibál tisztikszmóbn. Vcum Oil Comp, lklmzottj ink bálj S z ő n y ö n. z ógylli kszinó vigestélye. tttovrosi Nőegylet m u l t s á g. tti ref. énekkr bálj. csllóközi gépzek multság Lkon. hjóműhely szkmunkásink táncestelye. Komáromi T ű z o l t ó k estélye. kisbéri ifjúság multság. Táncmultság pácszkállson. mocsi tűzoltók k o t i l o n multság. z újvárosi társskör j e l m e z e s t é l y e. dlárd kbréj. Iprosbl pácszkállson. Tűzoltóbál r n y o s o n, Bogyréti gzdkör bálj. r. k t h. egyházi énekkr h n g versenye bálj. Ngy hngverseny kultúrplotábn. m i n t már mtllt számunkbn röviden jeleztük, Jóki E g y e s ü l e t s z o m b t o n ismét egy mű vzi é s mgs nivón álló hngversennyel lép műértő közönség elé, mely megelégedsel látj Jóki Egyesület törekvét, h o g y t g tgjink minél több j ó t szépet nyújtson. s z o m b t i hngverseny értékét különösen emeli, h o g y neves művzföldieinket sikerült m e g n y e r n i e hngversenyre ez gilis rendező ségnek élén l p i G y u l dr. főtitkárrl, k i sem időt, sem fárdtságot n e m kímélve b u z gólkodik m i n d i g zon, h o g y k ö z ö n s é g n e k művzi dolgokt nyújtson műsor. szom bti hngverseny bizonyár k i f o g emelkedni h n g v e r s e n y e k sorából, mert ngyszerű zenei e s e m é n y b e n lesz rze k ö z ö n s é g n e k. K o m á r o m i - K c z E n d r e, Nemes J á n o s, Biró Mrgit, B r c z á n é M o i r e t L u j z, m i n d o l y n j ó hng zású név, h o g y fényes sik- r biztosítv v n. hngversenyre Jóki E g y e s ü l e t k u y e t kező meghívót b o c s á t o t t k i : Jóki Közmivelodesi é s Múzeum E g y e s ü l e t folyó évi feb ruár hó 4-én, s z o m b t o n este fél 9 órkor kultúrház n g y t e r m é b e n hngversenyt rendez, Biró Mrgit z o n g o r m ű v é s z n ő, K. Kcz E n d r e (hegedű). Nemes J á n o s ( g o r d o n k ) é s dr, Brczáné-Moiret Lujz hngversenyénekesnő közreműködével következő m ű s o r r l :. D v o r k : Trió ( D u m k v ). Elődj K. Kcz, Nemes, Biró trió. 2. S c h u b e r t : D l o k. É n e k l i : dr. Brczáné-Moiret L u j z hngverseny é n e - L e g j o b b kivitelű bútorokbn kise biztosított ennek z i l l e m t n n k kidását előfizetével,ellenben Gután egyelőfizető kdt: Benedek M r i s k, Ttán d r. H m r y Dániel gyüjtőivén : Horváth István, Michl Ernőné, n g h o f f e r M r i e t t, H m r y T i n k, Vöröss Pnni, D e r z s i k T ó n i, H n g y L i l l, Ppházy Jozef, B o r b é l y K m i l l, C s p l á r Ell, fitti or Dezső, Hnnuer fenő, Strk Johnn fizet tek elő. Hsonlón kevesen támogtják komáro mik é s komárommegyeiek közül Huszár Imre, tti születű, s ngy Verne fordító Uti e m l é k e k " című munkáját, melyre k o máromi Siegler n y o m d előfizett hirdet. M i n d ö s s z e B t h ó Bálint Csúzról, K o v á c s y Já nos V ö r ö s N. K o m á r o m b ó l fizetnek elő e munkár. S o k k l n g y o b b pártolásbn rzesült városbn v á r m e g y é b e n Kiss J ó z s e f E g y házi b e s z é d e i " címíí könyve, melyet szinten K o m á r o m b n dtk k i. Pp J á n o s esperes ( C s á c s á r ) gyűjtőívén előfizettek : László J ó z s e f (Kocs), Rácz Károly ( K o c s ), Vécsev Károly ( l t ), K u n J á n o s ( N e s z m é l y ), Vrjú István ( u s z o n y ), Horváth S á m u e l é s F o n o d Károly ( M o c s ). K o m á r o m b n p e d i g többször e m iitett Siegler n t l könyvkereskedő ívén: N g y Ferenc S. lelkz ( K o m á r o m ) Hörömpöly Gá bor d d i lelkz fizet e l ő. H Í R E K. Frsngi n p t á r. Febr, 4. P'ebr ".. P'ebr. Febr lő , 2, 22. leirolcsóbb bevásárlási forrás F c Í S C l t l l i i l l l Ó S 8 ( 6 * Sját kárpitos műhely. K o m á r o m. J ó k i Mór-utc.

4 4. Komáromi oldl. kesnö. 8, s) B r h m s ; Intermezzo, b) Chopin : Preludium l d u r f c) C h o p i n : E l u d e. Z o n gorán elődj: Biró M r g i t. 4. Popper: dgio. Gordonkr, elődj: Nemes J á n o s..'». Mendel sohn : D*MoU TrÍ6. Elődj K. k c z, Nemes Biró trio. hngversenyre z egyesület tisz telt tgjit művzetek kedve.fiit meghívj Jóki Egyesület igszg, t n á c s. zeneszá mok ltt terem jtjit zárv trtjk I Helyá r k : ülőhely tgoknk 'J K, nem tgoknk K, állóhely: tgoknk K, nem tgoknk koron ÖU fillér Kinevez. pénzügyminiszter Fábry Ferenc pénzügyi biztost K o m r o m b i.x. tizeti osztály h sro::.»tt pü. főbiztossá n e vezte k i. Felolvsás, ás o r s z á g i Mgyr Kö tzeti egyesület töikérére d r. Tkáts Sándor kdémii tg lpunk illusztris munktárst lebruár hó 88-áo március bó 7-én fe olv sást t r t régi mgyr kertről felolvsások régi uiívgyetem ngy termében trttnk meg Budpesten. Gyász Mélyen lesújtó gyász érte Mrjkm ÜS I ivulát, z első tkrékpénztár igzgtóját csládját Mint ösziltte rzvéttel értesülünk, hitvese szül. k'jiser nn úrsszony j ó s á g o s életének 53-ik évében, e bó 0-en, rövid szen ved után hirtelen elhunyt, mélységes gyászb borítván szeretteit. megboldogult hétfőn szerető csládj koreben legjobb hngultbn töltötte z esti órákt s nnál fájdlmsbb elhunyt, mert v r b n u l. néhány óri szen ved után szenderült jobblétre. z őszintén megsirtott, drág hlott hült tetemeit szerdán, e hó -en déluin 4 órkor helybeli k t h. temetőben helyezték oszttln rzvét mellett örök p i h e n t r e. z e l h u n y t b n Bersuder S á n dorná sz. Msrkovit Gbriell úrsszony, cs. es k i r. százdos neje. edes nyját. g y á s z o l j. Áldás emlékere '. vidéki s j t ó köréből. Hrsányé Ljos krkáplán, z ismert nevü jeles poét. K Dunántúl: H i r l p c. gyón lptársunk srorkeszteröl lemondott. Helyét Xgy Gyul fogllt el Nizzi K r n e v á l. komromi ktoni tudomáiin"- k>zinóegylet február 4-éu ngyszbású j^lrnezestélyt rendez tiszti ksfinó e rendkiffil látogtottnk ígérkező est* Nizzi K m i v l " címet nyerte s multságr meghívottk közül rstven/n kiváriók jelmezek iráut forduljnk kszinói titkársághoz, mely seggel szolgál felvilágosítássl. Kinevez Fiőris Rudolf, tti szüle tű földinket, kecskeméti föálltorvost állt egzségügyi felügyelővé nevezte k i király. Elhunyt mtrón Rzvéttel értesu lünk. ozv. Tkáts Jánosne szú L i s c l t nn úrn6 elete 8-ik évében vártlnul e l hunyt megboldogult régi komáromi ptrícius cslád utolsó leánysrjdék volt. mely r o k o n ságbn állott több k o m r o m i előkelő polgár csláddl: M i c h l, Ziegler, Ihósy stb, már rzben szintén Komromból kimúlt csládok kl. tiszte-* k o r t ért mtronábu d r. Tkáts bándor, mgyr képviselőház lőlevéltárnok Mgyr Tudományos kdémi tgj es Steindl Károlyné ny. tüzér lezredesnó, szül. Tkáts nn es T k á t s V i l m úrhölgyek sze rető gondos édes nyát veszítettek e l. Tememete szerdán, e hó -én délután ment végbe ltlános rzvét mellett. Kinevez. kinevez folytán m e g resedett tti dóhivtli ellenőri állásr M i h lvi J á n o s kposvári dóhivtli főtisztet nevezte ki miniszter. Sportegylet v c s o r á j. Komá romi Sportegyesület szombton e hó 4-én T r o m l e r Vigdó ngytermében tgji zok i sládtgji rzére társs vcsorát rendez társsvcsor közvetlenül.jóki Egyesület áltl rendezendő Komáromi Kcz-hng?erseny után veszi kezdetét tánc követi. meghí vókt most küldi szét rendezőség l!h4. Újság Gyermekzsúr. Mini mr (éleztük, K o m r o m i Jótékony Nőegylet folyó h ó á n, frsng utolsó hétfőjén T r o m l e r Vigdóbn leimezes gyermek/.surt rendez, melyen b r m i íven k o m gyermekek vehetnek rzt jelmezben Vigy nélkül" is t. szülők szíveskedjenek jelme zeket válsztni, esetleg z ismerősök ö s s z e b e szélve csoportokt lkotni s ezt rendezőségnek bejelenteni ^hétköznpokon délelőtt 0 - -ig polgári lenyisk. igzg. irodájábn, vsárnp Deák Fenne utc 3, I emelet), mikor is, h szükséges, szívesen d útbigzítást i e i. d e ZÖség. rzvételt m i n d e n esetre kérjük beje lenteni, m i k o r is rzletes útbigzítás! d u n k. Kezdete délután órkor, trt legkőbb 0-ig esetleg felnőitek folyttják táncot. Bcleptidíj : ^ v e r m e k e k n e k k o r., felnőtteknek 2 k o r..\ rzletes műsor z estelven. Tél; kirándulás. kegyetlen Télpó ném, fehér gyászb, teher ssemfedóbs öltöz tette termzetet. Meg ngy vizeket sem kímélte m e g ; ritimi^o>. orokke CSOSOfÓ j k i k r fgyásitott szot. C^k nnyibn könyö rült meg r j t o k, kogy ó?st jégtkrót borí tott i. i ok, yegi/dtn lhák ltt téli l m u k t s álmodbssji tép tvssról, mely uiei^zhm'tj óketjégbilieseikmi. Ebbe H sep, hngtln álomorsságb ráodoltk ki keddeu délotán lógimnétin eerksei, kik sápudt. hlottrcu terssetoeb is szerető jóbrti Vágdun J«>bh prtján liuzo.lo k i öntek fégmesőio végig korcsolyázv e s i k h mr elérkeztek táborozásuk helyére, K i s p r tosb I t t.. fejszével vágtk / fizet", hát rt férhessenek jégliátáo. Mjd kél ceptr os-olv kotesolyás footbel -mtcbet rendeztek, selylti Jégen yó nem egy Sehlossert i tlell szerető d»- hideg keblére Étküsdelei multttó esélyek" után 8 : l - r e végződött /, lsó ebp.it játér. Szkácsik ez ltt megmuttták, es*rk»'*«z megél j*g htn is. mérkőz vee.cn u ft teár láttk t á r s i k t s közben érkezett reqdégftket, igzgtójukt. Jeges te f o l t. mert tóséébes szükséges vizet [égbfjsg V ágdu uából merítették, miutáu léket v l t k r]t z est beálltávl hosszú libsorbn vígn k o r colyáztk lihztelé. K i s lámpásik ködbevesző fényénél jégnél, hónál egyebet nem l á t t k ; nem csod, h egyik-másik élénkebb OOtásiáj t i u déli srk órokos jégmezőire képzelte mgát. kellemes kirándlál minden beszédeiéin nélkül f l\t le... hcsk czerkósz five o ' t l o c k nem okozott vlmi hjt. február 2. Npközi otthonbn z elmúlt héten ismét mintegy hátszáz gyermek kpott meleg, jóizü ebedet. leányegyesülel tgji is szor glmsn látogtják néhi Pengli -t, most z egyesület konyháj v n, h o g y segít senek felügyelet es tlálás ngy m u n k á j á b n E heten megjelenni s. i v e - e k v o l t k : I l e r m n n Mrgit, Hsz n c i, Hss Erzsébet, rfoffntenn Brnesztin, Joé Mrisk, Kálly M r i s k, Ker tz Ktink, Kellner T e r é z, Krisztinusz hon KoCZOr Ilus Hálás k ö s z ö n e t e i m o n d nekik buzglmukért, Gyermekveelo Leányegyesulet elnöksége. v s u t s b á l. melyet szombton este M \'. k o m r o m i tisztviselői rendeztek főállomás éttermében, e g y i k e volt z idei fr sng legsikerültebb m u l t s á g i n k. S z é p szmu d í s z e i közönség töltötte m e g t á g s tánc termet, mely világos reggelig t n y á j volt vidám j o kedvnek, boldog, rózsás hngu ltnál:. jelenvolt hölgyek névsor következő : Ányos Jánosnál (ógyll). Báró Colls Jnosne, Fiedler Gyul né, fülöp Mihályné, F e j é r Ljosné ( T t ), G u o t h Gyuláné, Hermán Bernntne, Ipo vicz Edene, I v n l l y Jenoue, K r i s z t i n u s z E m i l oé, Kcz Jenőnél K o r s ó, m b r u s n é, Kozcsek Ljosné, Kálmán ndorné, K o c z o r Gyuláné, KányBMiksáné (Budpest), Lk Sándomé, Milch Hermnné, Milch Viktorné, (>rbn Ljos né (Győr), P u s k á s J ó z s e f u é (Bánhid), Pinkává Gyuláné, Rumy Kerencné ( G y ő r ), Rtkovszkj Gyuláné, Rz Róbertné, Steiner Dávid né. M Schtler l d t r n e, SchwetgSff F ü l o p n e, Spnz ngel L j o s n é, S z e n t t m h l y i K r o l y n e, (Ogysil) T n g l E n d r e i i c, T u r o c z y Gáspárné (Bicske), T ó t h Károlyné (lmástüzitó), T k á c s L j o s n é, \'écsei L j o s n é (Esztergom), d r. Vrg Miksá nál VélteSSy Káimánné. L e á n y o k : Á n y o s K ról é s K t i n k, Báró Colls Mimi, M j, Irén é s Git, Külop Jnk es S z e r é n, Hermán M n c i, K n t i v Mnci, K r i s z i i n u s I l o n k, Koczor Ilonk, Kcz Bözsi ke, Krusz S á r i k, Luk /soti es M n c i, Mzáros M r i s k, Németh M r g i t é s Irén, Orbán Bözsike, Petheő V i l m. R t k o v s z k y E r z s i, K u m y Jnk, Steiner K t ó, Tngl nnusk, T k á c s V i l m, V é c s e i Sárik. k Erzsi Z w i c H á z s s á g. Weist G y u l, z úivárosi M i l c h - g y r tisztviselője, e hó 0-én, kedden kötött házsságot Steiner Pirosk kissszonnyl neb. Steiner J ó z s e f kedves leányávl. dlegyesület frsngi vigestélye, melyet febr. hó 2-én rendeznek T r o m l e r féle Vigdóbn, b i z o n y r egyike lesz frsng legsikerültebb multságink. szereplök legjobb műkedvelőink sorából vlók. gzdg m ű s o r o l y n ügyesen v n összeállítv, h o g y mr z előre biztosítj fényes sikert. Lesz két krének, melyet i tertik.tr d elo M o l e c z T i v d r k r n g y vezetével betnításávl, Cic z s á k b n cimű dilógot Krisztinusz I l o n k J o ó M r i s k dj e l ő, K c r n e r h t á sos melodrámáját m g y r d l " ciműt z o n g o r, krének kíséret mellett T n g l Kálmán szvlj. Ezzel m e g n e m merült k i gzdg m ű s o r. biró előtt h u m o r o s dilógbn i f j. Sulcsik Ljos é s Pthó G y u l szerepeink, I íbot n d o r N y u g l o m c, bájos párjelenete? pedig Kádár Ilus Telkes Mihály dják elő, mdárhngok ötlete.-? mgánjelenetét pedig T n g l Kálmán. Végül még megemlítjük, h o g y dr. Brnyy J ó z s e f szbdelödást trt. Szóvl műsor z idén is változtos, multttó es nivós. duséretére válik rendezőségnek. Re méljük, kogy közönség fokozottbb megje lenével fogj viszonozni rendezőség figyel mességét z estre még vissztérünk. Egybekel. Polák Hugó tóvárosi Pollákféle szőnyeggyár tuljdonos npokbn esküdött örök hőseget Láng rnkánk Budán. SZILY LÁSZLÓ 4' Kettős ünnepély. Hollós Bél kisbér, r. k t h. tnító n p o k b n kötött házsságot W i c n b e n Merville Stetikével. l g v n k k o r jegve te el menysszony nővérét Micikét Korén h\ J ó z s c l kisbéri r. k t. iskol másik tnitó. r szombti hngverseny iránt melyet Jóki Egyesület rendez kultúrplotábn, o l y ngy z erdekló\les, h o g y jegy előjegy z, jegy vétel erősen m e g i n d u l t s közönség n g y o n helyesen teszi, h j e g y e i t siet elurc megváltni kultúrplot földszintjén k ö n y v tár teremben dr. Brnyy J ó z s e f egyesületi pénztárnoknál d e. <) 2, \ i. u. 3 f i. z t jegyzett jegyeket szombt délig trtj fenn rendezőség. Krit legújbb öltönyöket, legjobb s/básu felöltőket, minőségű szövetekből Pontos férfi télikbátot mgyr legjutányosbb szolid ny ngol árbn kiszolgálás.

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Váci Országos Börtön

Váci Országos Börtön ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.3.1 Váci Országos Börtön (1897) 1945-1960 (1999) 72 kisdoboz (8,64 ifm), 7 doboz (0,36 ifm), 47 kötet (2,35 ifm); összesen:

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben