JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL."

Átírás

1 JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

2 { Aranyozott veresréz kehely. XVI. század elejéről. A városi muzeumban. Sárgarézből : vágóeszköz. Lh. Kisújszállás. A váncsodi ref. egyház ezüst pohara. XVII. század. A városi muzeumban.

3 Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! Méltóságos Főfelügyelőség! Debreczen sz. kir. város Múzeuma tiszteletteljesen előterjeszti évi működésének leírását, egy esztendő lelkiismeretes, a vállalt kötelességek szeretetével táplált munkásság eredményét. Az 1912-ős évszám az első átélt decennium jelzője a város múzeumának történetében. Debreczen sz. kir. város közönsége 1902 december 12-én tartott közgyűlésében vetette meg a városi Múzeum alapját, amikor alólírott múzeun igazgató e célra felajánlott gyűjteményét örömmel elfogadta s ez új kulturintézet további fejlesztését, fenntartását magára vállalta. Két év múlva körülbelül harmadfélezer darab tárgyat számlálva nyílt meg a Múzeum a közönség előtt is. A Törvényhatóság, meg a Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelősége jelentékeny anyagi támogatásán kívül a társadalom lelkében is felébresztett meleg érdeklődésnek köszönhetjük, hogy a tíz évvel ezelőtt elvetett mag terebélyes fává nőtt, hogy a Múzeum gyűjtemény tárainak szerény anyaga megtízszereződött s Debreczen történelmének szak-~ tekintélyek által is elismerten figyelemre méltó szemléltető ntézetévé fejlődött. Annál inkább reánk nehezedik tehát az állandó otthon, a közkinccsé tett történelmi emlékek megőrzését, gyarapítását, használhatóságát biztosító közművelődési ház szüksége, amelynek tervezgetése szinte egyidős magával e Múzeummal s amely után nemcsak a városi Múzeum áhítozik epedve, hanem a százezer lakosú Debreczennek irodalmat és művészetet kedvelő intelligens társadalma is elfogyó türelemmel várja felépítését. Midőn a Múzeum tizedik évéről beszámolunk, kérve-kérjük a Tekintetes Törvényhatóságot, vegye szivére Debreczen kul-

4 4 turális életében jelentőséges szerepre hivatott rokon-szervezeteknek : a városi Múzeumnak, a Csokonai Körnek és a Műpártoló Egyesületnek életszükségletét, a nekik állandó hajlékot adó közművelődési ház ügyét s azt minél előbb megvalósítani szíveskedjék, javára és büszkeségére a harmadik egyetem városának. Most áttérünk a részletekre. Múzeumunk igazgatása. A Múzeum Debreczen város közönségének tulajdona ; az intézet kezelésével megbízott tisztviselők működése közvetlenül a Múzeumi Bizottság felügyelete és ellenőrzése alatt áll. A Múzeumi Bizottság tagjai voltak az elmúlt évben : hivatalból : dr. Könyves Tóth Mihály közművelődésügyi tanácsnok, elnök ; Magoss György t. főügyész, Aczél Géza főmérnök, Kondor Kálmán helyettes főszámvevő, Koncz Ákos tb. tanácsnokfőlevéltárnok, Löfkovits Arthur múzeumigazgató, Zoltai Lajos múzeumőr, dr. Ecsedi István református tanítóképezdei tanár, tb. múzeumőr ; a Törvényhatósági Bizottság kebeléből : Csurka István iparostanonciskolai igazgató, dr. Ferenczy Gyula akadémiai tanár, főiskolai könyvtárigazgató, Kertész János földbirtokos, Komlóssy Dezső ny. törvényszéki bíró, dr. Löffkovits Márton bankigazgató, dr. Megyeri Pál ügyvéd, Sesztina Jenő vaskereskedő, nagybirtokos, Török Péter főgimnáziumi tanár, dr. Tüdős János ügyvéd, országgyűlési képviselő, Uhlarik Béla Máv. felügyelő, üzletvezető ; a társadalom köréből : dr. Boldisár Kálmán tb. tanácsnok r. kapitány, Könyves Tóth Kálmán református lelkész, Pálffy József festőművész, "ajztanár, dr. Papp Károly egyet, magántanár, Sárváry Lőrinc ny. járásbíró és dr. Szabó Márton főgimn. tanár. A Múzeumi Bizottság fontosabb ügyek tárgyalása végett az elmúlt évben három ülést tartott, ú. m. február 7-én, május 11-én és december 3-án. A február 7-iki ülés tárgyalta az évi működésünkről és ásatásainkról szerkesztett igazgatói és múzeumőri jelentése-

5 kel ; ez állította össze évi munkarendünket és költségelőirányzatunkat, valamint az évi államsegély felhasználásáról szóló számadást is felülvizsgálta. Mindezen munkálatokat városi Tanács útján a Törvényhatósági Bizottsághoz, illetőleg a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Felügyelőségéhez terjesztettük fel. Évi Jelentésünket a Városi Tanács számú határozatával 500 példányban költségvetésünk terhére kinyomatni rendelte ; mi pedig a képekkel is magyarázott Jelentést szokott módon szétosztottuk a Törvényhatósági Bizottság tagjai, a Főfelügyelőség hatáskörébe tartozó, továbbá helybeli, vidéki kulturintézetek és Múzeumunk iránt érdeklődő személyek meg hatóságok, testületek között. Munkarendünket és költségvetésünket a városi Tanács február 19-én szám alatt jóváhagyta, egyúttal a mátai biztost és a város erdészeit utasította, hogy a felügyeletükre bízott területeken eszközlendő ásatásoknál a múzeumőrnek segítségére legyenek. Költségelőirányzatunk azonban nagyobb változást szenvedett azáltal, hogy a Főfelügyelőség 142. sz. leirata szerint a kérelmezett 3000 K állami segély helyett csak 2300 koronát hozott javaslatba részünkre. A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 31,980. sz. rendelete értelmében csakugyan nem. is kaptunk többet ennél. Az előző évben élvezett, s újra kérelmezett 300 konyia kömyvtári segélytől teljesen elestünk. Ennélfogva évi költségelőirányzatunk végösszegei, a házipénztár évi költségvetésébe beillesztett javadalmak figyelembe vételével, következőleg alakultak : I. Bevételek : A) Saját erőforrásokból, (Löfkovits Arthur adományának 10-ik részlete, a házipénztár segélye s a múzeumi helyiség lakbér értéke) B) Állami segély, előző évi maradvány és évi új segély Összesen 11,570 IC 3, K 15, K

6 6 II. Kiadások. A. Saját erőforrásaink terhére. (Tőkésítés, személyi és dologi kiadások, gyarapítás, lakbérérték) 11,570' K B. Állami segélyből. Tőkésítés (az évi állami segélyből alapszabályunk értelmében a városi Tanács 23, számú határozata 375 koronát csatolt,,a gyűjtemények megvásárlására szolgáló tartalék-alap"rhoz) gyarapítás.. 3, K Összesen 15,407*87 K Az évi államsegélyről készült elszámolásunk a Főfelügyelőség 143. sz. leiratával nyert jóváhagyást. Intézetünk jövőjére nézve fontos és biztató a Főfelügyelőségnek 549. sz. leiratában ismételten tett az a kijelentése, hogy hatáskörünk és gyűjtő területünk kiterjesztésének tárgyi föltétele : az új egyetem gyűjteményeivel való egyesítés ; ezen alap létesítéséhez pedig a Főfelügyelőség szívesen ajánlja fel segítségét. A Városi Tanács a Múzeumi Bizottság kérelmére megengedte, hogy a Főfelügyelőség által kiadott minta szerint a Thaly-szobába két darab lábas tárlót készíttessünk"; megengedte azt is, hogy egyik raktári helyiségünk felszerelését nagyobb polcos állvánnyal gyarapítsuk. Ezek 280 koronát tévő költségeit a városi múzeum-alap viselte. Minthogy pedig a Múzeum bútorozás" címén eddig élvezett 500 korona évi javadalmát a házipénztár évi költségvetésében váratlanul 100 koronára szállították le, a Múzeumi Bizottság megokolt előterjesztésben kérte a megszokott összeg visszaállítását. A városi Tanács szám alatt hálára méltó előzékenységgel teljesítette kérésünket : idejében tett gyors intézkedése következtében az 1913-ik évre a gyarapítást, kezelést, felszerelést szolgáló évi segély megint 2500 koronára emelkedett. Épen ilyen örömmel foglaljuk jelentésünkbe a Tanács másik fontos határozatát (11, szám alatt), amellyel múlt évi június havában tett javaslatom elfogadásával Múzeumunk

7 7 és összes felszerelésének, gyűjtemény-tárainak tűzkár ellen biztosítását az eddigi 95,943 koronáról 150 ezer koronára emelte s a biztosítást betörés ellen is kiterjesztette. Ez a nagyon is szükséges intézkedés hivatva van arra, hogy a közönség ezután még nagyobb bizodalommal engedje át Múzeumunk gondviselésébe a birtokában levő emlékeket. A Múzeumi Bizottság utolsó, december 3-iki ülésében tárgyaltuk az évi munkarendet, költségelőirányzatot és államsegélykérést. Hogy könyvtárunkba megszerezhessük Cohennek a római császárkori érmekről írott nagy munkáját, könyvtári állami segélyért is folyamodtunk ; erre és a régiségtárra, meg a néprajzi tárra kért állami segély összege 2750 korona. Saját erőforrásainkb ól 11,563 korona 63 fillér bevételt, ugyanezek terhére épen annyi kiadást ; állami segélyből az előző évi maradványokkal együtt 3875 korona bevételt s ezek terhére ismét annyi kiadást vettünk költségelőirányzatba. A régiségtár gyarapítása érdekében ásatásoknál, különösen a hortobágyi halmostemetők és más lakóhelyek sietős feltárására fektetjük a fősúlyt, tekintettel a Hortobágyi-puszta tekintélyes részének talán már jövő ősszel kezdődő felszántására. Egyúttal ismét elvállalta Múzeumunk Debreczen város elhunyt egyházi és világi jelesei sírhelyeinek tovább kutatását az e célra kezelt alapból A néprajzi gyűjtést a FőfeliFg'yelőség által nekünk engedett területeken minél nagyobb buzgalommal igyekszünk folytatni. A Múzeumi Bizottság felhatalmazást adott hortobágyi pásztorkunyhók, karámok, vasalók és gémes kútak mintáinak megcsináltatásához. A Főfelügyelőségtől pedig engedelmet kértünk még egy könnyű, hordozható fényképező gép megszerzéséhez. A munkarend megállapításával kapcsolatban felajánlotta Múzeumunk a maga szerén) támogatását az Alföldet kutató Bizottságnak is. Bronz-karperecz H.-Böszörményből

8 A közművelődési ház és a főiskola muzeális gyűjteményei. A közművelődési ház a mi tengeri kigyónk. Fel-felbukkan mindegyik évi Jelentésünk lapjain, de mindig csak a tervezgetések, az előkészületek változó, bizonytalan alakjában. Mintha az egyetemért folytatott versengés szorította volna háttérbe a mi ügyünket, vagy mintha láthatatlan kezek akasztanák meg előremenetelét ; vagy a világszerte nyomasztólag ható váltságos pénzügyi helyzet késleltetné Múzeumunk építését! Az okokat hiába fürkésszük. Kedvetlenül jelezhetjük, hogy terv és költségvetés sem készült ; sőt a már felajánlott hely sincs még egészen az építkezni akaró város birtokában. Hézag ne maradjon a kultúrházról évekkel ezelőtt megkezdett krónikás iratunkban, ide rovom hát most is a ház dolgában tavaly fölmerült mozzanatokat. A Főfelügyelőség, arra a hírre, hogy a közművelődési ház számára más telket keresnek, felkérte a városi Tanácsot : ide vonatkozó terveiről tájékoztassa és nyugtassa meg, hogy az eddigi mederből való kitérések az ügy előhaládását nem fogják megakasztani. A Tanács január 4-én 22, számú határozatában jelentette, hogy az elhelyezésre nézve hivatalosan nem merültek fel új tervek. Sőt a Hatvan-utcai 25. számú telek kisajátításában lépéseket tett. A 300,000 koronás államsegélyes kölcsön kötelezvény terveit mostanában terjesztette fel a kormányhoz s az építkezés azonnal megindul, mihelyt a kisajátítási ügy lebonyolítása azt a kijelölt helyen megengedi. Tudomásom szerint a kisajátítási eljárás dolgában tavaly csak annyi történt, hogy a Tanács a Garai-utca folytatását alkotó új utca szabályozási tervét elkészíttette és az eljáráshoz kiadta. Az említett kölcsön-kötelezvény pedig ma is elintézetlenül hever a minisztériumban. Mindezeknél fogva tehát a Múzeumi Bizottság indíttatva érezte magát arra, hogy december 3-án tartott üléséből a kultúrpalota helyéül kijelölt magántelek kisajátításának siettetésére s legjobb belátása szerint arról való gondoskodásra kérje a városi Tanácsot, hogy ama jelentékeny állami segélyhez igényünket késedelmeskedés miatt el ne veszítsük. A közművelődési ház tervének elkészítésénél fontos kérdés

9 9 lesz, ha vájjon abban fognak-e elhelyeztetni a kollégium múzeális gyűjteményei, nevezetesen régiség-, érem- és néprajzi tára? E kérdéssel behatóan és érdemlegesen mindeddig az illetékes tényezők nem foglalkoztak... Az elmúlt évben azonban ezen ügy felett is megindultak a tárgyalások egyfelől a Főfelügyelőség által irányított városi Múzeum, másfelől a Főtiszteletű Tiszántúli Református Egyházkerület szervei között. A reánk nézve eddig eléggé kedvezően folyó mozgalom a Főfelügyelőségnek számú leiratával indult meg, amelyben a városi Tanácstól kérdezte, nem látszanék-e időszerűnek e kérdés tárgyalását a főiskola felettes hatóságával már most felvenni? A véleményadásra szólított Múzeumi Bizottság kimerítő emlékirattal felelt, amelyet a Tanács szám alatt elfogadván, azt megküldötte úgy az Egyházkerület Elnökségének, mint a Főfelügyelőségnek. Utóbbit a tárgyalások tovább vezetésére is felkérte. Majd a kerület illetékes szakbizottságának előadója s Múzeumunk közt bizalmas megbeszélések folytak a főiskolai gyűjtemények leltározásáról, aminek eredménye a Főfelügyelőség azon ígérete lett, hogy kész a leltározást szakértők kiküldésével s a felmerülendő költségek felerészének hordozásával támogatni. Az egyházkerület novemberi közgyűlésében, 715. számú határozatával kimondotta, hogy a gyűjteményeket a Főfelügyelőség szakértői által, a közös tanári kartól kiküldendő tanárok segédkezése s ellenőrzése mellett rendezteti ; az elnökséget pedig megbízta, hogy a főiskola régiség, néprajzi és éremgyűjteményeinek elhelyezése ügyében a város illetékes faktoraival tárgyaljon s az eredményről annak idejében tegyen jelentést a közgyűléshez. Múzeumi Bizottságunk e kedvező határozat vétele után ismét a városi Tanácshoz fordult, további lépések megtételét kérvén. És a Tanács december 16-án 23, szám alatt az egyházkerület elnökségével megindítandó tárgyaláshoz dr. Tóth Mihály tanácsnokot, dr. Magoss György t. főügyészt, Löfkovits Arthur múzeumigazgatót és Zoltai Lajos múzeumőrt küldötte ki. A közművelődési háznak a hosszadalmas előkészületek ideje alatt nemcsak aktái szaporodtak, hanem lassankint növekedik építési alapja is.

10 10 A Főfelügyelőség által régebben kieszközölt 100,000 koronás államsegélyből tavaly már a hetedik részlet vált esedékessé s azt a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 31, számú leiratával kiutalványozta. Ezen alap, amely kifejezetten múzeumi építkezésre fordítható, év végén az Általános forgalmi bank sz. betéti könyvén 81, koronából állott. A Csokonai kör által a Közművelődési ház építésére befizetett alap pedig az Alföldi Takarékpénztár sz. könyvén koronára emelkedett. Ugyanezen alapot növesztik a Hatvan-utcai 23. sz. ház bérjövedelmei. Ezek a múlt év végén a Takarék és Hitelintézet sz. betéti könyvecskéjén 10, koronát tettek. A Múzeum és tisztviselői tevékenysége. A Múzeum gyűjteménytárainak gondos kezelésén kívül, éber figyelmet fordítottunk azok gyarapítására. E célból minden alkalmat igyekeztünk kihasználni. Mindjárt az év elején a helyi lapokban rövid, buzdító felhívást intéztünk a közönséghez, hogy a birtokában levő, reá maradt, vagy a földben talált művelődéstörténelmi emlékeket, háztartásbeli eszközöket, szerszámokat, népviseleti holmikat ajándékozzák, vagy adják el Múzeumunknak ; vagy legalább is rövid úton értesítsenek minket : ha ilyenekről, azoknak hollétéről tudomással birnak. A közönség érdeklődésének ébrentartására többször igénybe vettük az irántunk mindig elismerésre méltó előzékenységet tanúsított helybeli sajtó hasábjait, különösen az ajándékozók és ajándékok közhírré adásával ; azonkívül, külön levélben köszöntünk meg minden egyes szívességet. Tavaly állandóan figyelemmel kísértük a helybeli nagyobb köz- és magánépítkezések földmunkálatait, valamint a téglagyárak agyagbányászásáí. Azonban táraink ezekből ezúttal csak néhány kisebb értékű lelettel gyarapodtak. A városi vízvezeték földmunkálatai pedig, ámbár a vállalkozót a szerződés is kötelezte a leletek beadására s erre mérnökeit személyesen is felkértük, semmivel sem szaporították Múzeumunk anyagát. Tudomásunkra jutott régiségek s más múzeumi tárgyak

11 11 megszerzése érdekében élénk levelezést, szóbeli tárgyalást folytattunk s több vidéki útat tettünk, legtöbbször a várt sikerrel, amint erről olvasóink a,,múzeum gyarapodása" c. szakaszból meggyőződést szerezhetnek. Néhány helyi érdekű kisebb emlékgyűjtemény leginkább debreczeni céhek emlékei átadása Múzeumunk részére a közel jövőben várható. A Városi Tanácstól és a Főfelügyelőségtől kapott felhívásoknak, megbízatásoknak igyekeztünk mindenkor gyorsan és lelkiösmeretesen megfelelni. Több más megkeresésnek is eleget tettünk. így a polgármester utasítása folytán Múzeumunk revideálta és a legújabb adatokkal pótolta Révai testvérek kiadásában megjelenő Nagy Lexikon számára Debreczenről készült leírást ; továbbá dióhéjba szorított tömör ismertetést adott Debreczenről Anton A. Salzer által szerkesztett német nyelvű kalauz számára. ( Illustriertes Lexicon der Bade, Brunnen und Luftkurorte nebst Heilenstalten Verzeichnis und einen Städte um Wanderführer" Wien, Berlin, Zürich ) A Városi Tanácsnak 21, sz. határozatát, mely Zoltai Lajos múzeumőrt a városi hivatalokban szétszórtan található múzeális tárgyak leltározásával bízta meg, a folyó ügyeknek évvégi összetorlódása miatt csak ezután hajthatjuk végre. A Főfelügyelőség felhívására összefoglaltuk Múzeumunk történelmére, gyűjteménytári anyagára és terjedelmére vonatkozó legfontosabb adatokat, amelyek a Magyar Minerva" legújabb (IV ) kötetében ( ) jelentek meg. Löfkovits Arthur múzeumigazgató kezelte a tanács által múzeumi célokra utalványozott előlegeket s azokról időnként elszámolt. A Múzeumi Bizottságnak a gyarapodásról és tevékenységről félévenként kimerítő jelentést adott. Jelentősebb vásárlásokat és más szerzéseket lebonyolított. A Főfelügyelőségnél múzeumi ügyek megbeszélése s elintézése végett számos ízben személyesen járt el. Bizonyos tárgyak megszerzése érdekében kirándulást tett Hadházra és Szoboszlóra. Tagja Debreczen sz. kir. város Törvényhatósági Bizottságának, a Csokonaikör választmányának s beltagja a kereskedelmi és iparkamarának. Zoltai Lajos múzeumőr végezte a szabályrendeletileg reá tartozó kötelességeket ; a néprajzi tár kivételével gondozta az

12 12 összes gyűjteményeket. Jegyzője a Múzeumi Bizottságnak ; választmányi tagja s ereklyetár őre a Csokonai-körnek. Szerkesztette a városi könyvnyomda által kiadott Debreczeni Képes Kalendáriomot s készítette a következő dolgozatokat : 1. Jelentés Debreczen sz. kir. város Muzeuma évi működéséről és állapotáról. Függelékül: Jelentések évben Debreczen környékén megásott halmokról. Fényképekkel és rajzokkal A legrégibb debreczeni ház története. Törösdyek. Vigkedvüek, Dobozyak háza. Levéltári kutatások alapján. Debr. Képes Kalendáriom évfolyam A hegyesi és macsi zálogváltó per. Hegyes és Macs puszták elvesztése száz évvel ezelőtt. Debreczeni Független Újság Képes Naptára évf lap. 4. Debreczen leírása. (A közgazdasági rész kivételével) Ozory István : Debreczeni Útmutató Rendőrségi zsebkönyv" c. vállalatában ; évf A tiszántúli ref. egyházkerület megbízásából megszerkesztette és megrajzolta a kerület térképét, 1 : mértékben. Kiadta a tiszántúli ref. egyházkerület ; főbizománvos : Hegedűs és Sándor debreczeni könyvkereskedők. Ára 15 kor. Dr. Ecsedi István tb. múzeumőr, a néprajzitár gondviselője, történelem és földrajz tanára a reformátusok debreczeni főiskolája tanítóképezdéjében. Tagja a magyar földrajzi, földtani, néprajzi és történelmi társaságoknak. Tevékeny részt vett a Magyar Földrajzi Társaság debreczeni nagy gyűlésének (szeptember ) előkészítésében és rendezésében. A vándorgyűlésen előadást tartott a Hortobágy pusztáról". A múlt évben következő irodalmi munkásságot fejtette ki : 1. A debreczeni első magyar iskolai atlaszok kulturális és didaktikai fontosságáról. Földrajzi közlemények évf. VIII. füzet. Die ersten Ungarischen Schulatlasten, Separat Abdruck aus dem. Földr. Közi. B. XXXVIII. H A Hortobágy-puszta jelene és jövője. Urania XIII. évf. 12. sz lap. 3. Csokonai és a rézmetsző diákok. Debr. Prot. Lap évf és A debreczeni népi építkezés 25 ábrával. Magy. Nemzeti Muzeum Néprajzi Értesítője XIII. évf. 3 4 f A Magyar Földrajzi Társaság Alföldkutató Bizottságának munkálatai. Debreczeni Képes Kalendáriom évf A gyűjtemény tárak leltári könyveibe összesen 2237 darab tárgyat vezettünk be, minek előtte azok egyrészét rekonstruáltuk

13 IS és konzerváltuk. Számos tárgyról fényképfelvételt készítettünk. Utólagosan leltároztuk Múzeumunk alapvető gyűjteményéből a város által ben múzeumba utalt tárgyakat. Iktató könyvünk 199 ügyiratot tartalmaz; kézbesítő-és postakönyvünk szerint 669 darabot expediáltunk. Pénztári naplónk évi sorszámozása 1-től 331-ig terjed. A kezelésnél és konzerválásnál Rácz Sándor múzeumi hajdú segített a múzeumőröknek. A Múzeum gyarapodása. Gyűjtemény táraink növekedése általában úgy számra, mint minőségre nézve kielégítő ; az előző évi gyarapodáshoz mérve emelkedő irányt követett. Könyv- és kézirattárunk növekedése másfélszáz darabbal haladja meg az előző évi eredményt, amit túlnyomólag ajándékozásoknak köszönhetünk. Debreezenre vonatkozó nyomtatványok, kéziratok, oklevelek jelentékeny részét alkotják e gyarapodásnak. Régiség és éremtárunk szaporodása még nagyobb, mint a könyv- és kézirattáré ; de bár majd ötszáz darabbal alatta maradt a tavalyinak, mégis felül van a nyolcadfél száz darabon. 1 Ezt a látszólagos hanyatlást főként az okozta, hogy az ásatások kevésbbé voltak kiadósak ; de az sem minden esztendőben történik meg, hogy egyszerre s egy ajándékozótól negyedfélszáz darab érmet kapjunk, amint ez 1911-ben történt." A néprajzi tár gyarapodása ellenben több mint négyszeresen múlja fölül az évi szaporulatot; az államsegélyből eszközölt vásárlásoknál majd nyolcszorosán, ajándékoknál csaknem háromszorosan. Szépen növekedett képző és iparművészeti tárunk, már a mi szűkös viszonyainkhoz mérten. A természetrajzi gyűjtemény állománya változatlan. Ennek fejlesztése nem is feladatunk. Először is beszámolunk az ajándékozásból származott gyarapodással s mikor ezt cselekedjük, e helyen is hálásan megköszönjük az ajándékozók szívességét. 1 A szemből, ugy a szemből álló gyöngyfüzéreket egy-egy darabnak számítjuk.

14 14 I. Könyv- és kézirattárunknak ajándékoztak : Asztalos József tanítójelölt : Hunyady és Gebey család címeres ármálisát (1629) s a Hunyady család nemességét igazoló okmányokat. Bay Ilona (Csaroda) : Különböző tört. folyóiratok több évfolyamát, Baróti, Hampel, Lehoezky, Mihalik, Millecker, Pulszky, Szádeczkv, Szilágyi, Téglás, dr. Wagner stb. történeti munkáit s más könyveket» összesen 105 darabot, melyek szak-és segédkönyvtárunknak sok hézagát kitöltötték. Borbély Sándorné özv. 2 darab régi polgári oklevelet. Debreczen város tanácsa a párisi évi világkiállítás díszokleveleit ; város könyvnyomdája évi termékeiből 142 darab könyvet és füzetet. Debreczeni Aladár XVIII. sz. alkalmi prédikációkat tartalmazó könyvet, céhlevelet. Debreczeni fémipari iskola Értesítőjét. Délmagyarországi Tört. Társulat (Temesvár) Értesítőjét. Dr. Ecsedi István : Karacs Ferenc életét s a Hortobágy geologiai leírását. Ecsedi János : Koeler és Altdorfinus ókori atlasát, 4 darab XVIII. századbeli debreczeni oklevelet. Fazekas Sándora tiszántúli református egyházkerület térképét, 4 könyvet, fényképet. Glaud Károly : Lampe Gileádbeli balzsamát 1741-ből. Grünwald József (Budapest) Thaly Kálmán debreczeni legelső programmbeszédének eredeti fogalmazását. Gyöngyössv Viktor 1848 Március 15." lap egyik számát. Hornig Károly br. püspök (Veszprém) : Baláca" római telep leírását. Jóna János id. Kossuth bankókról való harmincadhivatali nyugtát. Józsa András dr. (Nyíregyháza) két értekezést. Kerekes Imréné : gyöngyös fedelű régi zsoltárt. Kereskedelemügyi miniszter Újhelyi Géza:,,A vasútügy története c." munkáját. Klein Vilmos (Álmosd) : Irinyi Józsefre és családjára vonatkozó kéziratokat, okleveleket 39 darab. Komlóssy Imre dr. : a Piac Czegléd-utcai színházról való iratokat és rajzokat. Komlóssy Miklós : Magyarország földbirtokosait s Debreczen régi térképét. Kovács József dr. : Hortobágy hasznosításának alapfeltételeit. Löwy Bernát : régi váltót. Magyar Földrajzi Társaság (Budapest) : A Balaton tanulmányozásának eredményét. Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Felügyelősége különféle kiadványokat. Orosz Endre (Apahida) értekezéseit. Pápai református főiskola : Éremgyűjteménye leírását. Pécs Baranyamegyei Múzeum Egye-

15 15 sülét : Értesítőjét. Pongor Ambrus : Szabadságharc vértanúit, 5 darab helyi érdekű oklevelet. Popper család : néhai dr. Popper Alajos orvosi diplomáit és díszdoktori jubiláris oklevelét. Roska Márton dr. (Kolozsvár) : szakértekezéseit. Sass Béla : egyetemre vonatkozó javaslatait. Sárváry család : Sárváry Pál 46 darab kéziratát és okleveleit. Szabó Arthur dr. : Bévész Imre értékes eredeti levelét s 2 darab munkáját. Szemere Miklós (Budapest) 1 darab röpiratot, Tardy Sándor (Berettyóújfalu) : a herpályi csonkatorony fényképét. Thaly hagyatékából : Thaly K. jegyzeteit Bercsényiről s Kont Ignác párisi leveleit. Tóth Miklós : két régi tört. könyvet. Zoltai Lajos : Herman Ottó : Magyarország nagy ősfoglalkozása és Madarassy László Nomád pásztorkodás" című munkáját, Tiszántúli református egyházkerület maga rajzolta térképét, több kisebb értekezést. Vadász Emil : Klapka kiáltványát Komárom kapitulátiójáról, 1 archeol. könyvet, 1 fényképet. Özv. Vass Jenőné (Berettyóújfalu) : debreczeni borbély céh 1736-beli artikulusait, Vass Béniámin debreczeni senátor ügyvédi diplomáit (1817). Varga Antal (Balmazújváros) : két helyi értekezést. Varga Lajosné Major Ágnes Komáromi Cs. György debreczeni bibliáját. Váczi múzeumegylet : két kiadványát. Veszprémi múzeumegylet : évi jelentését. II. Szépművészeti tárunknak ajándékoztak : * Bay Ilona (Csaroda) : Spanyol útonállók" című képet (Ivomlóssy G. metszete s Werfner debreczeni intézetének kiadása) és Zabraczki két más rézmetszetét. Debreczen város tanácsa : a m. történeti társulat Thaly plaketjeit (ezüst és bronz), Ecsedi István dr. Kálvin és Darwin bronz plaketjeit. Józsa András dr (Nyíregyháza) Thaly Kálmán ifjúkori arcképét, (Grimm metszete), gróf Nádasdy Ferenchez intézett sajátkezű ajánlással. Löfkovits Arthur: Halászok a füzes alatt, Folyó parton c. olajfestményeket signatura nélkül s Lechleitner két metszetét Ő Felségeikről ; Samassa József ezüst plakettjét. Nagy József polgári iskolai tanár : Női arcképet, (Thoroczkay Osvald pastellje) Toroczkav és Dienes J. által rajzolt saját exlibriseit ; Leányka szobrocskáját (Somogyi Sándor müve), Zoltai Lajos : toll és ceruza rajzokat s egy füzet színes japán rajzot.

16 16 III. Iparművészeti tárgyakat ajándékoztak : Csáthy Kálmán könyvkereskedő száz évesnél idősebb üzletének legelső fölszereléséből egy bőrös karszéket, amelyen Jókai Debreczenben az Estilapokat szerkesztette. Dr. Györffy István (Budapest) csúcsíves ízlésű aranyozott réz kelyhet s egy XVIII. századbeli ón kancsót (mindkettő egyik biharmegyei református egyházé volt), Löfkovits Arthur régi réz pecsételőt (éradonyi lelet), Pongor Ambrus fakupát, Kossuth képével. Popper család : néhai dr. Popper Alajos zománcos díszítésű jubiláris doktori diplomáját. Sárréti János (Váncsod) óntányért. Seres Lajos legyező vázzát elefántcsontból. Z. Szabó István (Berettyóújfalu) dohányzó készletet (öntött vasmű). Tardy Sándor (Berettyóújfalu) a herpályi torony kliséjét. Varga Lajosné Major Ágnes 1685-ben készült rézdobozt : Ötvös céhé" felírással. Özv. Vass Jenőné (Berettyóújfalu) a saápi református egyház régi keresztelő ón kancsóját. Veréb Lajos dísz-lakatos-műveket kovácsolt vasból. s 4 IV. Régiség és éremtárunknak ajándékoztak : \ / f/i a) Őskori tárgyakat : Ashóth Oszkár (Pocsaj) hfiffr^t és ^fejtett cserepeket a^l<eányyár_inellől. Bartha István és családja (Pocsaj) veresrézcsákánvt a pocsaji szőlőskertből. Bene János (Földes) trachit kővésőt a földesi Gunár kertből. Diószegi Mihály tanítóképezdész csonteszközöket a békési Lopóshalomból. Ifj. Jóna János orsókarikát Andaháza pusztáról. Kovács József (Kar-utca) orsókarikákat, agyaggyöngyöket (16 darab bánki lelet), Nagy Sándor (Hortobágy) bögrét, a keserűkúti erdő mellől. Paszternák Ferenc egyiptomi múmia agyag szobrát. Pelei Józsefné (Pocsaj) két díszes bögrét (sarkadi leletek). Szabó Gyula (Ottomany) kővésőt, csuprot, rúd végére való bronz kupakot, vaslándsa csúcsokat. Szilágyi Lajos obsidián kőmagot (1. h. városi téglagyár). Özv. Vass Jenőné (Berettyóúfjalu) bögrét és fazekat (1. h. Berettyó partja), Vadász Emil kovapengéket, (1. h. debreczeni Kovásvölgy). Zelenka Béla kővésőt, Uj Zeeland szigetéről.

17 17 b) Közép- és újkori tárgyakat : líatháry Imre : régi chirurgusi érvágót. Czigler Joákim népvándorláskori tányért. Dankó István sárgaréz kulcsot (Simonffy-utcai lelet). Debreczeni kereskedelmi és iparbank múlt század elejéről való díszes nagy vasládát. Hajdúhadház községe régi fazekakat (lelet). Komlóssy Miklós : két singet fából. Kovács József (Kar-u.) sarkantyúkat, ollót, patkókat, nyílhegyet. (Bánki pusztai leletek.) Kónya László napórát. Markovits Gyula anjoukori sarkantyút, (1. h. Epreskert). Nagy Sándor (Püspökladány) egy füzér gyöngyöt, orsókarikát. Nagymagyaralföldi Építő r. társaság különös szerkezetű kútbélletet, fejszéket, kulcsot, (1. h. Piac-utca 26. sz. telek). Szabados Ferenc középkori harangtöredéket s vaskést, (1. h. macsi folyóbeli kaszáló). Thaly hagyatékából : márvány darab Bercsényi sírjából. Tépe községe kováspacska sátorvasát (lelet). Vass Jenőné butykost (Berettyóparti lelet). c) Modern kegyeleti tárgyakat : Debreczeni 48-as honvédegylet a szabadságszoborra és a honvéd síremlékre tett koszorúk szalagjait (78 darab) és díszes gyászlobogóját, allegorikus festménnyel. Komlóssy család : nemzeti színű szalagot gróf Battyhány Lajosné pozsonyi zászlójáról ; Kmetty György tábornok török dohányzacskóját; kést, melyet Petróczy F. őrnagy Kossuth Lajostól kapott ; Komlóssy Imre : nemzetőri tiszti övjét és patrontását. Thaly hagyatékból : nemzeti színű szalagot Rákóczy Ferenc konstantinápolyi sírjára tett koszorúról. (Küldte Szadeczky Lajos.) d) Érmeket és pénzjegyekel adományoztak : Asbóth Oszkár (Pocsaj) : XVI. századbeli magyar, lengyel porosz pénzeket (1. h. pocsaji Cseteháza). Iialogh Lajos : IV. István pézét (1. h. Nagycsere, Soma). Berzőffy Vince : Kossuth amerikai egy dollárosát s 1864-beIi 10 dolláros pénzjegyet. Debreczen város tanácsa : főreáliskolánk első pecsétnyomóját, a budapesti évi, szegedi évi, párizsi évi kiállítások nagy bronz és ezüst érmeit ; a debreczeni tanszer kiállítás nagy ezüst érmét, a debreczeni ker. tornaverseny aranyérmét, Buda visszavétele, Szilágyi Sándor, Smolka Ferenc s az aradi vértanúk bronz emlékérmeit, két régi pénzt (19 darabot),; Doktor Armin iparfelügyelő (Nyíregyháza) saynwittgensteinij 2 / 3 tallért s lengyel garast. Ecsecli István M. Aurélius ezüst pénzét'

18 18 (1. h. Debreczen). Grünfeld H. (Szoboszló) Constant. Junior rézpénzét s friesachi dénárt. Haffner István : 3 darab francia, dán, amerikai pénzt. Kiss Zoltán 5 darab XVII. századbeli magyar dénárt, id. Kocsi J. Kónya László osztrák pénzt és János Kázmér 18-as garasát. Löfkovits Artlmr a debreczeni kereskedelmi kamara kitüntető emlékérmét ; a milleniumi kiállítás ezüst érmét. Anton. Pius-féle s másik kopott római dénárt, II. Lajos, Báthori István stb. pénzeit (15 darab) Maibaum Miksa játékpénzt. Nagy Sándor (Püspökladány) Commodus és Galba dénárát, I. Leopold ezüst pénzét (1. h. ládányi Eperjes-völgy). Nagy Márton (Váncsod) régi búcsúérmet. Névtelenek : M. Aurélius és Julia Maesa dénárait. Pataki Sándor : Friedr Ágost tallérját (1778). Rauchberger Irén Rákóczy polturáját. Szűcs Gusztáv : Traianus dénárját ; amerikai % dollárt s török ezüst pénzt. Szabó Gyula (Ottomány) Hadriánus és Fausta dénárját (1. h. Ottomány). Varga Lajosné : XIV. Lajos ezüst pénzét s egy bárcát. Özv. Vass Jenőné (Berettyóújfalu) Thuriumi és neopolisi antik görög rézpénzt, Ptolemaios rézpénzét, másik kopott egyiptomirézpénzt ;dyrrachiumiezüst p.tib. Claudiusepirusirézpénzét, Nerva, Traianus, Ant. Pius, Commodus, Faustina, Julia Domna dénárait. Commodus sesterciusát és dupondiusát. Maximianus, Constantinus, Gallus, Const. Magnus, Valentiánus stb. rézpénzeit, friesachi dénárokat, számos magyar, osztrák, lengyel, boroszlói, brandenburgi, török, pápai, belga, angol, francia pénzt iki honvédegyleti, egy galíciai s több ólom emlékérmet, utóbbiak gúnyérmek (összesen 89 darabot), Veréb Lajos a székesfehérvári és budapesti orsz. kiállítás bronzérmeit, Vida János Erzsébet királyné osztrák emlékérmét. Vörösréz csákányok. 1. Hajduhadházról, 2. Pocsajl ól.

19 19 V. Néprajzi tárunknak ajándékoztak : Boldisár Zsiginondné (Nádudvar) régi tálat. Özv. Borbély Sándorné (Csapó-utca) különféle házbeli eszközöket, hálót kezdett kötéssel, tűkkel (20 db.). Másik Borbély Sándorné, Szűcs Sára pongyolkát, csipkekendőt. Brózik Dezsőné (B.-Újfalu) két női magyar derekat. Czirják Istvánné régi tálat Debreczeni református egyház szócsövet, tűzjelző zászlót (1789) és lámpást a kistemplom tornyából. Demjén Gábor ifj. (Hadház) különféle gazdasági és szövő eszközöket (5 db.). Demjén Lajos (Nádudvar) régi üvegtányért, veresfejtős törülközőt. Dobi Sándor nyerget (Nádudvar). Ecsedi István dr. különféle régi világító s más házbeli, gazdasági s használati eszközöket (28 db.). Emerich Arnold XVIII. századbeli festett asztalt és lócát. Fazekas Lajos (Nádudvar) bornyukötelet, cserépvályut, gőzeresztő agyag csővet, bocskort. Fónyacl Márton (Váncsod) csikóbőrös kulacsot. Guthán János két fülű nagy tálat. Hajas Mátyás (Hortobágy) bocskort, csizmaszárból készült sótartót. Hajduhadház városa vászon kantát (lelet). Hajdúszoboszlói református egyház öreg butykost, (lelet). Héczei Szabó István kásakavaró vaskanalat. (1830.) Jóna István székfűszedőt. Andaházi pusztáról. Karap Imre ifj. (Hadház) díszes rokkát, faragott ökörhajtó ostornyelet, cifra kapu-kilincseket, fonatostsütő villát s más házi eszközöket (15 db.). Özv. Kerekes Iméréné csigacsináló bordát 1819, veresréz tészta mintát, gyöngyhimzést, sipka formákat, sipkacsináló tőkét, sipkabőrhuzó vasat ; lyukasztót szaruból. Özv. Király Mátyásné régi féketőt. B. Kiss Sándor főbíró (Vértes) diófából faragott 87 db. bárányjelzőt. T. Kiss Lajos (Büdszentmihály) stikkelt mennyasszonyi kendőt. Komlóssy Miklós juhászkampót. Komor Imre (Hadház) szekérkötél csigát. Kovács József (Kar-u.) Bánkon talált 18 db. cseréppipát és vaseszközöket. Kovács József (Váncsod) perecalakú cserépkulacsot. Ivujik János id. bádoggyertva-tartót. Magyar Lajos (Derecske) festett fafogast. Molnár András (Nádudvar) bádoglámpást, riszálót. Nagy Imréné (Pocsaj) habán kancsókat. D. Nagy Istvánné (Nagyléta) dohánytartó gyékénykosarat ; szalmával cifrázott beretvaskatulyát. Nagy Sándor (Hortobágy) székfűszedőt. Nagy József 48-as honvédőrmester

20 20 forgácsból csinált feszületet. Nagymagyaralföldi építő R. T. lovas embert ábrázoló agyag szobrocskát (lelet). Névtelen : tűpárnát, cifra vasrostélyt. Olasz Albert (Váncsod) lengerebent. Özv. Olasz Lászlóné (Váncsod) gyertyaöntőt, cifra rokkatalpat. Özv. Papp Sándorné (Nádudvar) díszes n} 7 eregkesztfát. Pocsaji református egyház és 1864-ben készült úrasztali boros korsókat. Polatsek Ferenc régi kávé- és fűszerdarálókat. Sáránd községe fapuskát, mellyel készítője, egy gyermek, agyonlőtte magát ; ólmosbotot. Sárréti János (Váncsod) cifra rokkatalpat. Ifj. Szabó Józsefné néhai atyja, Tóth Bálint által csinált 46 literes mázas agyaghordót. Szabó Lajos ref. lelkész (Hadház) butykost (lelet). Z. Szabó István és neje (B.-Újfalu) magyar női derekat, tűpárnát, dohányzacskókat, vadászfelszereléseket stb. (14 db.) Szabados István (Felsőjózsa) farsangoló cifra papirlámpást. Szemerányi Lajos (Hortobágy) nádfűzőt, palántültető fát s két halász eszközt. Széli József (Váncsod) lóbékót. Szilágyi Ferenc (Nádudvar) lókörömhányót. Szőke Gáborné Szilágyi Zsuzsánna szép pártát két díszes tűvel. Tardy Sándor (B.-Újfalu) díszes gyertyamártóedén} 7 t. (1717.) Tóth Péter (Váncsod) hálósúlyt, gerebent. Trajanovits Antal (B.-Újfalu) 3 db. néprajzi üveg-, cin, és vastárgyat. Újhelyi László (Váncsod) vasmacskát. Zelenka Sámuel hentesszékbe való vaskapcsot (lelet). Váncsod község rabbilincseket. Varga Lajosné Major Ágnes csigacsinálót fából (1798.) Özv. Vass Jenőné (B.-Újfalu) fekete korsót, üvegpoharat. Végvári István régi lakatot kulcsával.

JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. Patai K. István sírköve alatt talált bronz ruhakapcsok. 1711. I. Jelentés Debreczen. szab. kir. város

Részletesebben

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken

Részletesebben

Székkutas. Természetföldrajzi környezet

Székkutas. Természetföldrajzi környezet Székkutas Természetföldrajzi környezet A Tisza bal parti mellékfolyója volt a Kakasszék-ér. Napjainkra az egykor bővizű ősfolyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hullámterű medrével Hódmezővásárhely-Székkutas-Orosháza

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai.

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. 1 Tisztelt Olvasó Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. Elsőként álljon itt JUHÁSZ KÁLMÁN 1944- ben kiadott A 100 ÉVES KÜBEKHÁZA (1844-1944)

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

Sokorópátkai Krónika 1990-2010. Sokorópátkai Krónika 1990-2010

Sokorópátkai Krónika 1990-2010. Sokorópátkai Krónika 1990-2010 Sokorópátkai Krónika 1990-2010 S K Sokorópátkai Krónika 1990-2010 A Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Márai Sándor Sokorópátkai Krónika 1990-2010 Győr

Részletesebben

KOMÁROM MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL.

KOMÁROM MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL. A P R Ó S Á G O K KOMÁROM MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1983. - A P R Ó S Á G O K KOMÁROM MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest. 1983. - B E V E Z E T É S.

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 293 omoltai Lajos w~~n~l

Részletesebben

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig 1 SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig Somogyi Dénes 2 A képeket CD lemezre szkennelte: Varga Tamás Készült 2004-ben. 3 SZÜLŐFALUM Az Alföld végénél a Bükk hegység aljában Kis Magyarországnak északi sarkában Szomolya

Részletesebben

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT...

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet története 1957 2007-ig Készült a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet megbízásából a

Részletesebben

Kovács Gábor: A kálvinista Róma. Szociográfiai vázlat. 1 I.

Kovács Gábor: A kálvinista Róma. Szociográfiai vázlat. 1 I. Kovács Gábor: A kálvinista Róma. Szociográfiai vázlat. 1 I. Voltál-e már Debrecenben, barátom? írja Petőfi. 1847 május 14-én Kerényi Frigyesnek láttad-e e pusztai várost, vagyis e városi pusztaságot? ha

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

DEBRECENI HITELINFORMÁCIÓK A MAGYAR NEMZETI BANK LEVÉLTARÁBAN 1936-1944 Sárközi Zoltán

DEBRECENI HITELINFORMÁCIÓK A MAGYAR NEMZETI BANK LEVÉLTARÁBAN 1936-1944 Sárközi Zoltán DEBRECENI HITELINFORMÁCIÓK A MAGYAR NEMZETI BANK LEVÉLTARÁBAN 1936-1944 Sárközi Zoltán Bevezetés 1924-től kezdve Magyarország központi jegybankja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) volt. Részvénytársasági alapon

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010.

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. Füredi villasor 1915 körül (A háttérben jobbra a Tornay villa) (képeslap, Városi Helytörténeti Gy jtemény) FÜREDI HISTÓRIA X. ÉVFOLYAM 3. sz. 2010. december 1 Felelős szerkesztő:

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Teleki László Alapítvány Budapest, 2003 Hivatkozási forma: MRE Fõszerkesztõ: VISY ZSOLT Felelõs

Részletesebben

Görögkatholikus Tudósító

Görögkatholikus Tudósító lii. évfolyam, 1923. 25 szám. Nyíregyháza, junius 24. Görögkatholikus Tudósító A Magyar O5r5gkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM

200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM 200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM Szerkesztette: IVÁNYI LÁSZLÓ plébános Szent Imre Plébánia Gyomaendrőd 2004 Előszó Köszönetnyilvánítás: Az alábbiaknak mondok köszönetet, akik segítsége nélkül nem

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben