JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL."

Átírás

1 JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

2 { Aranyozott veresréz kehely. XVI. század elejéről. A városi muzeumban. Sárgarézből : vágóeszköz. Lh. Kisújszállás. A váncsodi ref. egyház ezüst pohara. XVII. század. A városi muzeumban.

3 Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! Méltóságos Főfelügyelőség! Debreczen sz. kir. város Múzeuma tiszteletteljesen előterjeszti évi működésének leírását, egy esztendő lelkiismeretes, a vállalt kötelességek szeretetével táplált munkásság eredményét. Az 1912-ős évszám az első átélt decennium jelzője a város múzeumának történetében. Debreczen sz. kir. város közönsége 1902 december 12-én tartott közgyűlésében vetette meg a városi Múzeum alapját, amikor alólírott múzeun igazgató e célra felajánlott gyűjteményét örömmel elfogadta s ez új kulturintézet további fejlesztését, fenntartását magára vállalta. Két év múlva körülbelül harmadfélezer darab tárgyat számlálva nyílt meg a Múzeum a közönség előtt is. A Törvényhatóság, meg a Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelősége jelentékeny anyagi támogatásán kívül a társadalom lelkében is felébresztett meleg érdeklődésnek köszönhetjük, hogy a tíz évvel ezelőtt elvetett mag terebélyes fává nőtt, hogy a Múzeum gyűjtemény tárainak szerény anyaga megtízszereződött s Debreczen történelmének szak-~ tekintélyek által is elismerten figyelemre méltó szemléltető ntézetévé fejlődött. Annál inkább reánk nehezedik tehát az állandó otthon, a közkinccsé tett történelmi emlékek megőrzését, gyarapítását, használhatóságát biztosító közművelődési ház szüksége, amelynek tervezgetése szinte egyidős magával e Múzeummal s amely után nemcsak a városi Múzeum áhítozik epedve, hanem a százezer lakosú Debreczennek irodalmat és művészetet kedvelő intelligens társadalma is elfogyó türelemmel várja felépítését. Midőn a Múzeum tizedik évéről beszámolunk, kérve-kérjük a Tekintetes Törvényhatóságot, vegye szivére Debreczen kul-

4 4 turális életében jelentőséges szerepre hivatott rokon-szervezeteknek : a városi Múzeumnak, a Csokonai Körnek és a Műpártoló Egyesületnek életszükségletét, a nekik állandó hajlékot adó közművelődési ház ügyét s azt minél előbb megvalósítani szíveskedjék, javára és büszkeségére a harmadik egyetem városának. Most áttérünk a részletekre. Múzeumunk igazgatása. A Múzeum Debreczen város közönségének tulajdona ; az intézet kezelésével megbízott tisztviselők működése közvetlenül a Múzeumi Bizottság felügyelete és ellenőrzése alatt áll. A Múzeumi Bizottság tagjai voltak az elmúlt évben : hivatalból : dr. Könyves Tóth Mihály közművelődésügyi tanácsnok, elnök ; Magoss György t. főügyész, Aczél Géza főmérnök, Kondor Kálmán helyettes főszámvevő, Koncz Ákos tb. tanácsnokfőlevéltárnok, Löfkovits Arthur múzeumigazgató, Zoltai Lajos múzeumőr, dr. Ecsedi István református tanítóképezdei tanár, tb. múzeumőr ; a Törvényhatósági Bizottság kebeléből : Csurka István iparostanonciskolai igazgató, dr. Ferenczy Gyula akadémiai tanár, főiskolai könyvtárigazgató, Kertész János földbirtokos, Komlóssy Dezső ny. törvényszéki bíró, dr. Löffkovits Márton bankigazgató, dr. Megyeri Pál ügyvéd, Sesztina Jenő vaskereskedő, nagybirtokos, Török Péter főgimnáziumi tanár, dr. Tüdős János ügyvéd, országgyűlési képviselő, Uhlarik Béla Máv. felügyelő, üzletvezető ; a társadalom köréből : dr. Boldisár Kálmán tb. tanácsnok r. kapitány, Könyves Tóth Kálmán református lelkész, Pálffy József festőművész, "ajztanár, dr. Papp Károly egyet, magántanár, Sárváry Lőrinc ny. járásbíró és dr. Szabó Márton főgimn. tanár. A Múzeumi Bizottság fontosabb ügyek tárgyalása végett az elmúlt évben három ülést tartott, ú. m. február 7-én, május 11-én és december 3-án. A február 7-iki ülés tárgyalta az évi működésünkről és ásatásainkról szerkesztett igazgatói és múzeumőri jelentése-

5 kel ; ez állította össze évi munkarendünket és költségelőirányzatunkat, valamint az évi államsegély felhasználásáról szóló számadást is felülvizsgálta. Mindezen munkálatokat városi Tanács útján a Törvényhatósági Bizottsághoz, illetőleg a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Felügyelőségéhez terjesztettük fel. Évi Jelentésünket a Városi Tanács számú határozatával 500 példányban költségvetésünk terhére kinyomatni rendelte ; mi pedig a képekkel is magyarázott Jelentést szokott módon szétosztottuk a Törvényhatósági Bizottság tagjai, a Főfelügyelőség hatáskörébe tartozó, továbbá helybeli, vidéki kulturintézetek és Múzeumunk iránt érdeklődő személyek meg hatóságok, testületek között. Munkarendünket és költségvetésünket a városi Tanács február 19-én szám alatt jóváhagyta, egyúttal a mátai biztost és a város erdészeit utasította, hogy a felügyeletükre bízott területeken eszközlendő ásatásoknál a múzeumőrnek segítségére legyenek. Költségelőirányzatunk azonban nagyobb változást szenvedett azáltal, hogy a Főfelügyelőség 142. sz. leirata szerint a kérelmezett 3000 K állami segély helyett csak 2300 koronát hozott javaslatba részünkre. A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 31,980. sz. rendelete értelmében csakugyan nem. is kaptunk többet ennél. Az előző évben élvezett, s újra kérelmezett 300 konyia kömyvtári segélytől teljesen elestünk. Ennélfogva évi költségelőirányzatunk végösszegei, a házipénztár évi költségvetésébe beillesztett javadalmak figyelembe vételével, következőleg alakultak : I. Bevételek : A) Saját erőforrásokból, (Löfkovits Arthur adományának 10-ik részlete, a házipénztár segélye s a múzeumi helyiség lakbér értéke) B) Állami segély, előző évi maradvány és évi új segély Összesen 11,570 IC 3, K 15, K

6 6 II. Kiadások. A. Saját erőforrásaink terhére. (Tőkésítés, személyi és dologi kiadások, gyarapítás, lakbérérték) 11,570' K B. Állami segélyből. Tőkésítés (az évi állami segélyből alapszabályunk értelmében a városi Tanács 23, számú határozata 375 koronát csatolt,,a gyűjtemények megvásárlására szolgáló tartalék-alap"rhoz) gyarapítás.. 3, K Összesen 15,407*87 K Az évi államsegélyről készült elszámolásunk a Főfelügyelőség 143. sz. leiratával nyert jóváhagyást. Intézetünk jövőjére nézve fontos és biztató a Főfelügyelőségnek 549. sz. leiratában ismételten tett az a kijelentése, hogy hatáskörünk és gyűjtő területünk kiterjesztésének tárgyi föltétele : az új egyetem gyűjteményeivel való egyesítés ; ezen alap létesítéséhez pedig a Főfelügyelőség szívesen ajánlja fel segítségét. A Városi Tanács a Múzeumi Bizottság kérelmére megengedte, hogy a Főfelügyelőség által kiadott minta szerint a Thaly-szobába két darab lábas tárlót készíttessünk"; megengedte azt is, hogy egyik raktári helyiségünk felszerelését nagyobb polcos állvánnyal gyarapítsuk. Ezek 280 koronát tévő költségeit a városi múzeum-alap viselte. Minthogy pedig a Múzeum bútorozás" címén eddig élvezett 500 korona évi javadalmát a házipénztár évi költségvetésében váratlanul 100 koronára szállították le, a Múzeumi Bizottság megokolt előterjesztésben kérte a megszokott összeg visszaállítását. A városi Tanács szám alatt hálára méltó előzékenységgel teljesítette kérésünket : idejében tett gyors intézkedése következtében az 1913-ik évre a gyarapítást, kezelést, felszerelést szolgáló évi segély megint 2500 koronára emelkedett. Épen ilyen örömmel foglaljuk jelentésünkbe a Tanács másik fontos határozatát (11, szám alatt), amellyel múlt évi június havában tett javaslatom elfogadásával Múzeumunk

7 7 és összes felszerelésének, gyűjtemény-tárainak tűzkár ellen biztosítását az eddigi 95,943 koronáról 150 ezer koronára emelte s a biztosítást betörés ellen is kiterjesztette. Ez a nagyon is szükséges intézkedés hivatva van arra, hogy a közönség ezután még nagyobb bizodalommal engedje át Múzeumunk gondviselésébe a birtokában levő emlékeket. A Múzeumi Bizottság utolsó, december 3-iki ülésében tárgyaltuk az évi munkarendet, költségelőirányzatot és államsegélykérést. Hogy könyvtárunkba megszerezhessük Cohennek a római császárkori érmekről írott nagy munkáját, könyvtári állami segélyért is folyamodtunk ; erre és a régiségtárra, meg a néprajzi tárra kért állami segély összege 2750 korona. Saját erőforrásainkb ól 11,563 korona 63 fillér bevételt, ugyanezek terhére épen annyi kiadást ; állami segélyből az előző évi maradványokkal együtt 3875 korona bevételt s ezek terhére ismét annyi kiadást vettünk költségelőirányzatba. A régiségtár gyarapítása érdekében ásatásoknál, különösen a hortobágyi halmostemetők és más lakóhelyek sietős feltárására fektetjük a fősúlyt, tekintettel a Hortobágyi-puszta tekintélyes részének talán már jövő ősszel kezdődő felszántására. Egyúttal ismét elvállalta Múzeumunk Debreczen város elhunyt egyházi és világi jelesei sírhelyeinek tovább kutatását az e célra kezelt alapból A néprajzi gyűjtést a FőfeliFg'yelőség által nekünk engedett területeken minél nagyobb buzgalommal igyekszünk folytatni. A Múzeumi Bizottság felhatalmazást adott hortobágyi pásztorkunyhók, karámok, vasalók és gémes kútak mintáinak megcsináltatásához. A Főfelügyelőségtől pedig engedelmet kértünk még egy könnyű, hordozható fényképező gép megszerzéséhez. A munkarend megállapításával kapcsolatban felajánlotta Múzeumunk a maga szerén) támogatását az Alföldet kutató Bizottságnak is. Bronz-karperecz H.-Böszörményből

8 A közművelődési ház és a főiskola muzeális gyűjteményei. A közművelődési ház a mi tengeri kigyónk. Fel-felbukkan mindegyik évi Jelentésünk lapjain, de mindig csak a tervezgetések, az előkészületek változó, bizonytalan alakjában. Mintha az egyetemért folytatott versengés szorította volna háttérbe a mi ügyünket, vagy mintha láthatatlan kezek akasztanák meg előremenetelét ; vagy a világszerte nyomasztólag ható váltságos pénzügyi helyzet késleltetné Múzeumunk építését! Az okokat hiába fürkésszük. Kedvetlenül jelezhetjük, hogy terv és költségvetés sem készült ; sőt a már felajánlott hely sincs még egészen az építkezni akaró város birtokában. Hézag ne maradjon a kultúrházról évekkel ezelőtt megkezdett krónikás iratunkban, ide rovom hát most is a ház dolgában tavaly fölmerült mozzanatokat. A Főfelügyelőség, arra a hírre, hogy a közművelődési ház számára más telket keresnek, felkérte a városi Tanácsot : ide vonatkozó terveiről tájékoztassa és nyugtassa meg, hogy az eddigi mederből való kitérések az ügy előhaládását nem fogják megakasztani. A Tanács január 4-én 22, számú határozatában jelentette, hogy az elhelyezésre nézve hivatalosan nem merültek fel új tervek. Sőt a Hatvan-utcai 25. számú telek kisajátításában lépéseket tett. A 300,000 koronás államsegélyes kölcsön kötelezvény terveit mostanában terjesztette fel a kormányhoz s az építkezés azonnal megindul, mihelyt a kisajátítási ügy lebonyolítása azt a kijelölt helyen megengedi. Tudomásom szerint a kisajátítási eljárás dolgában tavaly csak annyi történt, hogy a Tanács a Garai-utca folytatását alkotó új utca szabályozási tervét elkészíttette és az eljáráshoz kiadta. Az említett kölcsön-kötelezvény pedig ma is elintézetlenül hever a minisztériumban. Mindezeknél fogva tehát a Múzeumi Bizottság indíttatva érezte magát arra, hogy december 3-án tartott üléséből a kultúrpalota helyéül kijelölt magántelek kisajátításának siettetésére s legjobb belátása szerint arról való gondoskodásra kérje a városi Tanácsot, hogy ama jelentékeny állami segélyhez igényünket késedelmeskedés miatt el ne veszítsük. A közművelődési ház tervének elkészítésénél fontos kérdés

9 9 lesz, ha vájjon abban fognak-e elhelyeztetni a kollégium múzeális gyűjteményei, nevezetesen régiség-, érem- és néprajzi tára? E kérdéssel behatóan és érdemlegesen mindeddig az illetékes tényezők nem foglalkoztak... Az elmúlt évben azonban ezen ügy felett is megindultak a tárgyalások egyfelől a Főfelügyelőség által irányított városi Múzeum, másfelől a Főtiszteletű Tiszántúli Református Egyházkerület szervei között. A reánk nézve eddig eléggé kedvezően folyó mozgalom a Főfelügyelőségnek számú leiratával indult meg, amelyben a városi Tanácstól kérdezte, nem látszanék-e időszerűnek e kérdés tárgyalását a főiskola felettes hatóságával már most felvenni? A véleményadásra szólított Múzeumi Bizottság kimerítő emlékirattal felelt, amelyet a Tanács szám alatt elfogadván, azt megküldötte úgy az Egyházkerület Elnökségének, mint a Főfelügyelőségnek. Utóbbit a tárgyalások tovább vezetésére is felkérte. Majd a kerület illetékes szakbizottságának előadója s Múzeumunk közt bizalmas megbeszélések folytak a főiskolai gyűjtemények leltározásáról, aminek eredménye a Főfelügyelőség azon ígérete lett, hogy kész a leltározást szakértők kiküldésével s a felmerülendő költségek felerészének hordozásával támogatni. Az egyházkerület novemberi közgyűlésében, 715. számú határozatával kimondotta, hogy a gyűjteményeket a Főfelügyelőség szakértői által, a közös tanári kartól kiküldendő tanárok segédkezése s ellenőrzése mellett rendezteti ; az elnökséget pedig megbízta, hogy a főiskola régiség, néprajzi és éremgyűjteményeinek elhelyezése ügyében a város illetékes faktoraival tárgyaljon s az eredményről annak idejében tegyen jelentést a közgyűléshez. Múzeumi Bizottságunk e kedvező határozat vétele után ismét a városi Tanácshoz fordult, további lépések megtételét kérvén. És a Tanács december 16-án 23, szám alatt az egyházkerület elnökségével megindítandó tárgyaláshoz dr. Tóth Mihály tanácsnokot, dr. Magoss György t. főügyészt, Löfkovits Arthur múzeumigazgatót és Zoltai Lajos múzeumőrt küldötte ki. A közművelődési háznak a hosszadalmas előkészületek ideje alatt nemcsak aktái szaporodtak, hanem lassankint növekedik építési alapja is.

10 10 A Főfelügyelőség által régebben kieszközölt 100,000 koronás államsegélyből tavaly már a hetedik részlet vált esedékessé s azt a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 31, számú leiratával kiutalványozta. Ezen alap, amely kifejezetten múzeumi építkezésre fordítható, év végén az Általános forgalmi bank sz. betéti könyvén 81, koronából állott. A Csokonai kör által a Közművelődési ház építésére befizetett alap pedig az Alföldi Takarékpénztár sz. könyvén koronára emelkedett. Ugyanezen alapot növesztik a Hatvan-utcai 23. sz. ház bérjövedelmei. Ezek a múlt év végén a Takarék és Hitelintézet sz. betéti könyvecskéjén 10, koronát tettek. A Múzeum és tisztviselői tevékenysége. A Múzeum gyűjteménytárainak gondos kezelésén kívül, éber figyelmet fordítottunk azok gyarapítására. E célból minden alkalmat igyekeztünk kihasználni. Mindjárt az év elején a helyi lapokban rövid, buzdító felhívást intéztünk a közönséghez, hogy a birtokában levő, reá maradt, vagy a földben talált művelődéstörténelmi emlékeket, háztartásbeli eszközöket, szerszámokat, népviseleti holmikat ajándékozzák, vagy adják el Múzeumunknak ; vagy legalább is rövid úton értesítsenek minket : ha ilyenekről, azoknak hollétéről tudomással birnak. A közönség érdeklődésének ébrentartására többször igénybe vettük az irántunk mindig elismerésre méltó előzékenységet tanúsított helybeli sajtó hasábjait, különösen az ajándékozók és ajándékok közhírré adásával ; azonkívül, külön levélben köszöntünk meg minden egyes szívességet. Tavaly állandóan figyelemmel kísértük a helybeli nagyobb köz- és magánépítkezések földmunkálatait, valamint a téglagyárak agyagbányászásáí. Azonban táraink ezekből ezúttal csak néhány kisebb értékű lelettel gyarapodtak. A városi vízvezeték földmunkálatai pedig, ámbár a vállalkozót a szerződés is kötelezte a leletek beadására s erre mérnökeit személyesen is felkértük, semmivel sem szaporították Múzeumunk anyagát. Tudomásunkra jutott régiségek s más múzeumi tárgyak

11 11 megszerzése érdekében élénk levelezést, szóbeli tárgyalást folytattunk s több vidéki útat tettünk, legtöbbször a várt sikerrel, amint erről olvasóink a,,múzeum gyarapodása" c. szakaszból meggyőződést szerezhetnek. Néhány helyi érdekű kisebb emlékgyűjtemény leginkább debreczeni céhek emlékei átadása Múzeumunk részére a közel jövőben várható. A Városi Tanácstól és a Főfelügyelőségtől kapott felhívásoknak, megbízatásoknak igyekeztünk mindenkor gyorsan és lelkiösmeretesen megfelelni. Több más megkeresésnek is eleget tettünk. így a polgármester utasítása folytán Múzeumunk revideálta és a legújabb adatokkal pótolta Révai testvérek kiadásában megjelenő Nagy Lexikon számára Debreczenről készült leírást ; továbbá dióhéjba szorított tömör ismertetést adott Debreczenről Anton A. Salzer által szerkesztett német nyelvű kalauz számára. ( Illustriertes Lexicon der Bade, Brunnen und Luftkurorte nebst Heilenstalten Verzeichnis und einen Städte um Wanderführer" Wien, Berlin, Zürich ) A Városi Tanácsnak 21, sz. határozatát, mely Zoltai Lajos múzeumőrt a városi hivatalokban szétszórtan található múzeális tárgyak leltározásával bízta meg, a folyó ügyeknek évvégi összetorlódása miatt csak ezután hajthatjuk végre. A Főfelügyelőség felhívására összefoglaltuk Múzeumunk történelmére, gyűjteménytári anyagára és terjedelmére vonatkozó legfontosabb adatokat, amelyek a Magyar Minerva" legújabb (IV ) kötetében ( ) jelentek meg. Löfkovits Arthur múzeumigazgató kezelte a tanács által múzeumi célokra utalványozott előlegeket s azokról időnként elszámolt. A Múzeumi Bizottságnak a gyarapodásról és tevékenységről félévenként kimerítő jelentést adott. Jelentősebb vásárlásokat és más szerzéseket lebonyolított. A Főfelügyelőségnél múzeumi ügyek megbeszélése s elintézése végett számos ízben személyesen járt el. Bizonyos tárgyak megszerzése érdekében kirándulást tett Hadházra és Szoboszlóra. Tagja Debreczen sz. kir. város Törvényhatósági Bizottságának, a Csokonaikör választmányának s beltagja a kereskedelmi és iparkamarának. Zoltai Lajos múzeumőr végezte a szabályrendeletileg reá tartozó kötelességeket ; a néprajzi tár kivételével gondozta az

12 12 összes gyűjteményeket. Jegyzője a Múzeumi Bizottságnak ; választmányi tagja s ereklyetár őre a Csokonai-körnek. Szerkesztette a városi könyvnyomda által kiadott Debreczeni Képes Kalendáriomot s készítette a következő dolgozatokat : 1. Jelentés Debreczen sz. kir. város Muzeuma évi működéséről és állapotáról. Függelékül: Jelentések évben Debreczen környékén megásott halmokról. Fényképekkel és rajzokkal A legrégibb debreczeni ház története. Törösdyek. Vigkedvüek, Dobozyak háza. Levéltári kutatások alapján. Debr. Képes Kalendáriom évfolyam A hegyesi és macsi zálogváltó per. Hegyes és Macs puszták elvesztése száz évvel ezelőtt. Debreczeni Független Újság Képes Naptára évf lap. 4. Debreczen leírása. (A közgazdasági rész kivételével) Ozory István : Debreczeni Útmutató Rendőrségi zsebkönyv" c. vállalatában ; évf A tiszántúli ref. egyházkerület megbízásából megszerkesztette és megrajzolta a kerület térképét, 1 : mértékben. Kiadta a tiszántúli ref. egyházkerület ; főbizománvos : Hegedűs és Sándor debreczeni könyvkereskedők. Ára 15 kor. Dr. Ecsedi István tb. múzeumőr, a néprajzitár gondviselője, történelem és földrajz tanára a reformátusok debreczeni főiskolája tanítóképezdéjében. Tagja a magyar földrajzi, földtani, néprajzi és történelmi társaságoknak. Tevékeny részt vett a Magyar Földrajzi Társaság debreczeni nagy gyűlésének (szeptember ) előkészítésében és rendezésében. A vándorgyűlésen előadást tartott a Hortobágy pusztáról". A múlt évben következő irodalmi munkásságot fejtette ki : 1. A debreczeni első magyar iskolai atlaszok kulturális és didaktikai fontosságáról. Földrajzi közlemények évf. VIII. füzet. Die ersten Ungarischen Schulatlasten, Separat Abdruck aus dem. Földr. Közi. B. XXXVIII. H A Hortobágy-puszta jelene és jövője. Urania XIII. évf. 12. sz lap. 3. Csokonai és a rézmetsző diákok. Debr. Prot. Lap évf és A debreczeni népi építkezés 25 ábrával. Magy. Nemzeti Muzeum Néprajzi Értesítője XIII. évf. 3 4 f A Magyar Földrajzi Társaság Alföldkutató Bizottságának munkálatai. Debreczeni Képes Kalendáriom évf A gyűjtemény tárak leltári könyveibe összesen 2237 darab tárgyat vezettünk be, minek előtte azok egyrészét rekonstruáltuk

13 IS és konzerváltuk. Számos tárgyról fényképfelvételt készítettünk. Utólagosan leltároztuk Múzeumunk alapvető gyűjteményéből a város által ben múzeumba utalt tárgyakat. Iktató könyvünk 199 ügyiratot tartalmaz; kézbesítő-és postakönyvünk szerint 669 darabot expediáltunk. Pénztári naplónk évi sorszámozása 1-től 331-ig terjed. A kezelésnél és konzerválásnál Rácz Sándor múzeumi hajdú segített a múzeumőröknek. A Múzeum gyarapodása. Gyűjtemény táraink növekedése általában úgy számra, mint minőségre nézve kielégítő ; az előző évi gyarapodáshoz mérve emelkedő irányt követett. Könyv- és kézirattárunk növekedése másfélszáz darabbal haladja meg az előző évi eredményt, amit túlnyomólag ajándékozásoknak köszönhetünk. Debreezenre vonatkozó nyomtatványok, kéziratok, oklevelek jelentékeny részét alkotják e gyarapodásnak. Régiség és éremtárunk szaporodása még nagyobb, mint a könyv- és kézirattáré ; de bár majd ötszáz darabbal alatta maradt a tavalyinak, mégis felül van a nyolcadfél száz darabon. 1 Ezt a látszólagos hanyatlást főként az okozta, hogy az ásatások kevésbbé voltak kiadósak ; de az sem minden esztendőben történik meg, hogy egyszerre s egy ajándékozótól negyedfélszáz darab érmet kapjunk, amint ez 1911-ben történt." A néprajzi tár gyarapodása ellenben több mint négyszeresen múlja fölül az évi szaporulatot; az államsegélyből eszközölt vásárlásoknál majd nyolcszorosán, ajándékoknál csaknem háromszorosan. Szépen növekedett képző és iparművészeti tárunk, már a mi szűkös viszonyainkhoz mérten. A természetrajzi gyűjtemény állománya változatlan. Ennek fejlesztése nem is feladatunk. Először is beszámolunk az ajándékozásból származott gyarapodással s mikor ezt cselekedjük, e helyen is hálásan megköszönjük az ajándékozók szívességét. 1 A szemből, ugy a szemből álló gyöngyfüzéreket egy-egy darabnak számítjuk.

14 14 I. Könyv- és kézirattárunknak ajándékoztak : Asztalos József tanítójelölt : Hunyady és Gebey család címeres ármálisát (1629) s a Hunyady család nemességét igazoló okmányokat. Bay Ilona (Csaroda) : Különböző tört. folyóiratok több évfolyamát, Baróti, Hampel, Lehoezky, Mihalik, Millecker, Pulszky, Szádeczkv, Szilágyi, Téglás, dr. Wagner stb. történeti munkáit s más könyveket» összesen 105 darabot, melyek szak-és segédkönyvtárunknak sok hézagát kitöltötték. Borbély Sándorné özv. 2 darab régi polgári oklevelet. Debreczen város tanácsa a párisi évi világkiállítás díszokleveleit ; város könyvnyomdája évi termékeiből 142 darab könyvet és füzetet. Debreczeni Aladár XVIII. sz. alkalmi prédikációkat tartalmazó könyvet, céhlevelet. Debreczeni fémipari iskola Értesítőjét. Délmagyarországi Tört. Társulat (Temesvár) Értesítőjét. Dr. Ecsedi István : Karacs Ferenc életét s a Hortobágy geologiai leírását. Ecsedi János : Koeler és Altdorfinus ókori atlasát, 4 darab XVIII. századbeli debreczeni oklevelet. Fazekas Sándora tiszántúli református egyházkerület térképét, 4 könyvet, fényképet. Glaud Károly : Lampe Gileádbeli balzsamát 1741-ből. Grünwald József (Budapest) Thaly Kálmán debreczeni legelső programmbeszédének eredeti fogalmazását. Gyöngyössv Viktor 1848 Március 15." lap egyik számát. Hornig Károly br. püspök (Veszprém) : Baláca" római telep leírását. Jóna János id. Kossuth bankókról való harmincadhivatali nyugtát. Józsa András dr. (Nyíregyháza) két értekezést. Kerekes Imréné : gyöngyös fedelű régi zsoltárt. Kereskedelemügyi miniszter Újhelyi Géza:,,A vasútügy története c." munkáját. Klein Vilmos (Álmosd) : Irinyi Józsefre és családjára vonatkozó kéziratokat, okleveleket 39 darab. Komlóssy Imre dr. : a Piac Czegléd-utcai színházról való iratokat és rajzokat. Komlóssy Miklós : Magyarország földbirtokosait s Debreczen régi térképét. Kovács József dr. : Hortobágy hasznosításának alapfeltételeit. Löwy Bernát : régi váltót. Magyar Földrajzi Társaság (Budapest) : A Balaton tanulmányozásának eredményét. Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Felügyelősége különféle kiadványokat. Orosz Endre (Apahida) értekezéseit. Pápai református főiskola : Éremgyűjteménye leírását. Pécs Baranyamegyei Múzeum Egye-

15 15 sülét : Értesítőjét. Pongor Ambrus : Szabadságharc vértanúit, 5 darab helyi érdekű oklevelet. Popper család : néhai dr. Popper Alajos orvosi diplomáit és díszdoktori jubiláris oklevelét. Roska Márton dr. (Kolozsvár) : szakértekezéseit. Sass Béla : egyetemre vonatkozó javaslatait. Sárváry család : Sárváry Pál 46 darab kéziratát és okleveleit. Szabó Arthur dr. : Bévész Imre értékes eredeti levelét s 2 darab munkáját. Szemere Miklós (Budapest) 1 darab röpiratot, Tardy Sándor (Berettyóújfalu) : a herpályi csonkatorony fényképét. Thaly hagyatékából : Thaly K. jegyzeteit Bercsényiről s Kont Ignác párisi leveleit. Tóth Miklós : két régi tört. könyvet. Zoltai Lajos : Herman Ottó : Magyarország nagy ősfoglalkozása és Madarassy László Nomád pásztorkodás" című munkáját, Tiszántúli református egyházkerület maga rajzolta térképét, több kisebb értekezést. Vadász Emil : Klapka kiáltványát Komárom kapitulátiójáról, 1 archeol. könyvet, 1 fényképet. Özv. Vass Jenőné (Berettyóújfalu) : debreczeni borbély céh 1736-beli artikulusait, Vass Béniámin debreczeni senátor ügyvédi diplomáit (1817). Varga Antal (Balmazújváros) : két helyi értekezést. Varga Lajosné Major Ágnes Komáromi Cs. György debreczeni bibliáját. Váczi múzeumegylet : két kiadványát. Veszprémi múzeumegylet : évi jelentését. II. Szépművészeti tárunknak ajándékoztak : * Bay Ilona (Csaroda) : Spanyol útonállók" című képet (Ivomlóssy G. metszete s Werfner debreczeni intézetének kiadása) és Zabraczki két más rézmetszetét. Debreczen város tanácsa : a m. történeti társulat Thaly plaketjeit (ezüst és bronz), Ecsedi István dr. Kálvin és Darwin bronz plaketjeit. Józsa András dr (Nyíregyháza) Thaly Kálmán ifjúkori arcképét, (Grimm metszete), gróf Nádasdy Ferenchez intézett sajátkezű ajánlással. Löfkovits Arthur: Halászok a füzes alatt, Folyó parton c. olajfestményeket signatura nélkül s Lechleitner két metszetét Ő Felségeikről ; Samassa József ezüst plakettjét. Nagy József polgári iskolai tanár : Női arcképet, (Thoroczkay Osvald pastellje) Toroczkav és Dienes J. által rajzolt saját exlibriseit ; Leányka szobrocskáját (Somogyi Sándor müve), Zoltai Lajos : toll és ceruza rajzokat s egy füzet színes japán rajzot.

16 16 III. Iparművészeti tárgyakat ajándékoztak : Csáthy Kálmán könyvkereskedő száz évesnél idősebb üzletének legelső fölszereléséből egy bőrös karszéket, amelyen Jókai Debreczenben az Estilapokat szerkesztette. Dr. Györffy István (Budapest) csúcsíves ízlésű aranyozott réz kelyhet s egy XVIII. századbeli ón kancsót (mindkettő egyik biharmegyei református egyházé volt), Löfkovits Arthur régi réz pecsételőt (éradonyi lelet), Pongor Ambrus fakupát, Kossuth képével. Popper család : néhai dr. Popper Alajos zománcos díszítésű jubiláris doktori diplomáját. Sárréti János (Váncsod) óntányért. Seres Lajos legyező vázzát elefántcsontból. Z. Szabó István (Berettyóújfalu) dohányzó készletet (öntött vasmű). Tardy Sándor (Berettyóújfalu) a herpályi torony kliséjét. Varga Lajosné Major Ágnes 1685-ben készült rézdobozt : Ötvös céhé" felírással. Özv. Vass Jenőné (Berettyóújfalu) a saápi református egyház régi keresztelő ón kancsóját. Veréb Lajos dísz-lakatos-műveket kovácsolt vasból. s 4 IV. Régiség és éremtárunknak ajándékoztak : \ / f/i a) Őskori tárgyakat : Ashóth Oszkár (Pocsaj) hfiffr^t és ^fejtett cserepeket a^l<eányyár_inellől. Bartha István és családja (Pocsaj) veresrézcsákánvt a pocsaji szőlőskertből. Bene János (Földes) trachit kővésőt a földesi Gunár kertből. Diószegi Mihály tanítóképezdész csonteszközöket a békési Lopóshalomból. Ifj. Jóna János orsókarikát Andaháza pusztáról. Kovács József (Kar-utca) orsókarikákat, agyaggyöngyöket (16 darab bánki lelet), Nagy Sándor (Hortobágy) bögrét, a keserűkúti erdő mellől. Paszternák Ferenc egyiptomi múmia agyag szobrát. Pelei Józsefné (Pocsaj) két díszes bögrét (sarkadi leletek). Szabó Gyula (Ottomany) kővésőt, csuprot, rúd végére való bronz kupakot, vaslándsa csúcsokat. Szilágyi Lajos obsidián kőmagot (1. h. városi téglagyár). Özv. Vass Jenőné (Berettyóúfjalu) bögrét és fazekat (1. h. Berettyó partja), Vadász Emil kovapengéket, (1. h. debreczeni Kovásvölgy). Zelenka Béla kővésőt, Uj Zeeland szigetéről.

17 17 b) Közép- és újkori tárgyakat : líatháry Imre : régi chirurgusi érvágót. Czigler Joákim népvándorláskori tányért. Dankó István sárgaréz kulcsot (Simonffy-utcai lelet). Debreczeni kereskedelmi és iparbank múlt század elejéről való díszes nagy vasládát. Hajdúhadház községe régi fazekakat (lelet). Komlóssy Miklós : két singet fából. Kovács József (Kar-u.) sarkantyúkat, ollót, patkókat, nyílhegyet. (Bánki pusztai leletek.) Kónya László napórát. Markovits Gyula anjoukori sarkantyút, (1. h. Epreskert). Nagy Sándor (Püspökladány) egy füzér gyöngyöt, orsókarikát. Nagymagyaralföldi Építő r. társaság különös szerkezetű kútbélletet, fejszéket, kulcsot, (1. h. Piac-utca 26. sz. telek). Szabados Ferenc középkori harangtöredéket s vaskést, (1. h. macsi folyóbeli kaszáló). Thaly hagyatékából : márvány darab Bercsényi sírjából. Tépe községe kováspacska sátorvasát (lelet). Vass Jenőné butykost (Berettyóparti lelet). c) Modern kegyeleti tárgyakat : Debreczeni 48-as honvédegylet a szabadságszoborra és a honvéd síremlékre tett koszorúk szalagjait (78 darab) és díszes gyászlobogóját, allegorikus festménnyel. Komlóssy család : nemzeti színű szalagot gróf Battyhány Lajosné pozsonyi zászlójáról ; Kmetty György tábornok török dohányzacskóját; kést, melyet Petróczy F. őrnagy Kossuth Lajostól kapott ; Komlóssy Imre : nemzetőri tiszti övjét és patrontását. Thaly hagyatékból : nemzeti színű szalagot Rákóczy Ferenc konstantinápolyi sírjára tett koszorúról. (Küldte Szadeczky Lajos.) d) Érmeket és pénzjegyekel adományoztak : Asbóth Oszkár (Pocsaj) : XVI. századbeli magyar, lengyel porosz pénzeket (1. h. pocsaji Cseteháza). Iialogh Lajos : IV. István pézét (1. h. Nagycsere, Soma). Berzőffy Vince : Kossuth amerikai egy dollárosát s 1864-beIi 10 dolláros pénzjegyet. Debreczen város tanácsa : főreáliskolánk első pecsétnyomóját, a budapesti évi, szegedi évi, párizsi évi kiállítások nagy bronz és ezüst érmeit ; a debreczeni tanszer kiállítás nagy ezüst érmét, a debreczeni ker. tornaverseny aranyérmét, Buda visszavétele, Szilágyi Sándor, Smolka Ferenc s az aradi vértanúk bronz emlékérmeit, két régi pénzt (19 darabot),; Doktor Armin iparfelügyelő (Nyíregyháza) saynwittgensteinij 2 / 3 tallért s lengyel garast. Ecsecli István M. Aurélius ezüst pénzét'

18 18 (1. h. Debreczen). Grünfeld H. (Szoboszló) Constant. Junior rézpénzét s friesachi dénárt. Haffner István : 3 darab francia, dán, amerikai pénzt. Kiss Zoltán 5 darab XVII. századbeli magyar dénárt, id. Kocsi J. Kónya László osztrák pénzt és János Kázmér 18-as garasát. Löfkovits Artlmr a debreczeni kereskedelmi kamara kitüntető emlékérmét ; a milleniumi kiállítás ezüst érmét. Anton. Pius-féle s másik kopott római dénárt, II. Lajos, Báthori István stb. pénzeit (15 darab) Maibaum Miksa játékpénzt. Nagy Sándor (Püspökladány) Commodus és Galba dénárát, I. Leopold ezüst pénzét (1. h. ládányi Eperjes-völgy). Nagy Márton (Váncsod) régi búcsúérmet. Névtelenek : M. Aurélius és Julia Maesa dénárait. Pataki Sándor : Friedr Ágost tallérját (1778). Rauchberger Irén Rákóczy polturáját. Szűcs Gusztáv : Traianus dénárját ; amerikai % dollárt s török ezüst pénzt. Szabó Gyula (Ottomány) Hadriánus és Fausta dénárját (1. h. Ottomány). Varga Lajosné : XIV. Lajos ezüst pénzét s egy bárcát. Özv. Vass Jenőné (Berettyóújfalu) Thuriumi és neopolisi antik görög rézpénzt, Ptolemaios rézpénzét, másik kopott egyiptomirézpénzt ;dyrrachiumiezüst p.tib. Claudiusepirusirézpénzét, Nerva, Traianus, Ant. Pius, Commodus, Faustina, Julia Domna dénárait. Commodus sesterciusát és dupondiusát. Maximianus, Constantinus, Gallus, Const. Magnus, Valentiánus stb. rézpénzeit, friesachi dénárokat, számos magyar, osztrák, lengyel, boroszlói, brandenburgi, török, pápai, belga, angol, francia pénzt iki honvédegyleti, egy galíciai s több ólom emlékérmet, utóbbiak gúnyérmek (összesen 89 darabot), Veréb Lajos a székesfehérvári és budapesti orsz. kiállítás bronzérmeit, Vida János Erzsébet királyné osztrák emlékérmét. Vörösréz csákányok. 1. Hajduhadházról, 2. Pocsajl ól.

19 19 V. Néprajzi tárunknak ajándékoztak : Boldisár Zsiginondné (Nádudvar) régi tálat. Özv. Borbély Sándorné (Csapó-utca) különféle házbeli eszközöket, hálót kezdett kötéssel, tűkkel (20 db.). Másik Borbély Sándorné, Szűcs Sára pongyolkát, csipkekendőt. Brózik Dezsőné (B.-Újfalu) két női magyar derekat. Czirják Istvánné régi tálat Debreczeni református egyház szócsövet, tűzjelző zászlót (1789) és lámpást a kistemplom tornyából. Demjén Gábor ifj. (Hadház) különféle gazdasági és szövő eszközöket (5 db.). Demjén Lajos (Nádudvar) régi üvegtányért, veresfejtős törülközőt. Dobi Sándor nyerget (Nádudvar). Ecsedi István dr. különféle régi világító s más házbeli, gazdasági s használati eszközöket (28 db.). Emerich Arnold XVIII. századbeli festett asztalt és lócát. Fazekas Lajos (Nádudvar) bornyukötelet, cserépvályut, gőzeresztő agyag csővet, bocskort. Fónyacl Márton (Váncsod) csikóbőrös kulacsot. Guthán János két fülű nagy tálat. Hajas Mátyás (Hortobágy) bocskort, csizmaszárból készült sótartót. Hajduhadház városa vászon kantát (lelet). Hajdúszoboszlói református egyház öreg butykost, (lelet). Héczei Szabó István kásakavaró vaskanalat. (1830.) Jóna István székfűszedőt. Andaházi pusztáról. Karap Imre ifj. (Hadház) díszes rokkát, faragott ökörhajtó ostornyelet, cifra kapu-kilincseket, fonatostsütő villát s más házi eszközöket (15 db.). Özv. Kerekes Iméréné csigacsináló bordát 1819, veresréz tészta mintát, gyöngyhimzést, sipka formákat, sipkacsináló tőkét, sipkabőrhuzó vasat ; lyukasztót szaruból. Özv. Király Mátyásné régi féketőt. B. Kiss Sándor főbíró (Vértes) diófából faragott 87 db. bárányjelzőt. T. Kiss Lajos (Büdszentmihály) stikkelt mennyasszonyi kendőt. Komlóssy Miklós juhászkampót. Komor Imre (Hadház) szekérkötél csigát. Kovács József (Kar-u.) Bánkon talált 18 db. cseréppipát és vaseszközöket. Kovács József (Váncsod) perecalakú cserépkulacsot. Ivujik János id. bádoggyertva-tartót. Magyar Lajos (Derecske) festett fafogast. Molnár András (Nádudvar) bádoglámpást, riszálót. Nagy Imréné (Pocsaj) habán kancsókat. D. Nagy Istvánné (Nagyléta) dohánytartó gyékénykosarat ; szalmával cifrázott beretvaskatulyát. Nagy Sándor (Hortobágy) székfűszedőt. Nagy József 48-as honvédőrmester

20 20 forgácsból csinált feszületet. Nagymagyaralföldi építő R. T. lovas embert ábrázoló agyag szobrocskát (lelet). Névtelen : tűpárnát, cifra vasrostélyt. Olasz Albert (Váncsod) lengerebent. Özv. Olasz Lászlóné (Váncsod) gyertyaöntőt, cifra rokkatalpat. Özv. Papp Sándorné (Nádudvar) díszes n} 7 eregkesztfát. Pocsaji református egyház és 1864-ben készült úrasztali boros korsókat. Polatsek Ferenc régi kávé- és fűszerdarálókat. Sáránd községe fapuskát, mellyel készítője, egy gyermek, agyonlőtte magát ; ólmosbotot. Sárréti János (Váncsod) cifra rokkatalpat. Ifj. Szabó Józsefné néhai atyja, Tóth Bálint által csinált 46 literes mázas agyaghordót. Szabó Lajos ref. lelkész (Hadház) butykost (lelet). Z. Szabó István és neje (B.-Újfalu) magyar női derekat, tűpárnát, dohányzacskókat, vadászfelszereléseket stb. (14 db.) Szabados István (Felsőjózsa) farsangoló cifra papirlámpást. Szemerányi Lajos (Hortobágy) nádfűzőt, palántültető fát s két halász eszközt. Széli József (Váncsod) lóbékót. Szilágyi Ferenc (Nádudvar) lókörömhányót. Szőke Gáborné Szilágyi Zsuzsánna szép pártát két díszes tűvel. Tardy Sándor (B.-Újfalu) díszes gyertyamártóedén} 7 t. (1717.) Tóth Péter (Váncsod) hálósúlyt, gerebent. Trajanovits Antal (B.-Újfalu) 3 db. néprajzi üveg-, cin, és vastárgyat. Újhelyi László (Váncsod) vasmacskát. Zelenka Sámuel hentesszékbe való vaskapcsot (lelet). Váncsod község rabbilincseket. Varga Lajosné Major Ágnes csigacsinálót fából (1798.) Özv. Vass Jenőné (B.-Újfalu) fekete korsót, üvegpoharat. Végvári István régi lakatot kulcsával.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Képzőművészeti kiállítás-katalógus: Gyulai fazekasság

Képzőművészeti kiállítás-katalógus: Gyulai fazekasság Képzőművészeti kiállítás-katalógus: Gyulai fazekasság 7. Ltsz.: 60. 167. 84. Korong alakú cserépfedő.; 8. Régi ltsz.: 1756. Yasttg, dombordíszes kályhacsempe vagy épületdisz Középkori és XVI XVII. századi

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

HBm-i CSapatbajnokság 2013/ Erősorrendek 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé

HBm-i CSapatbajnokság 2013/ Erősorrendek 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé 1 Erdei Lajos 1942 HUN 736538 2404 00.00.1955 senior 2 Bende Sandor 1900 HUN 729191 2396 00.00.1965 3 Kovacs Attila Istvan 1841 HUN 711195 8793 00.00.1971 4 Nagy Sandor 1845

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146.

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság szeptember hónapra tervezett sebességmérések

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság szeptember hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye szeptember 01. vasárnap Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések 07.00-09.00 Püspökladány

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye március 01., vasárnap március 02., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. március hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 Debrecen,

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor 1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor Idézet: Hiszünk benne, hogy sokkal jobb szembenézni a valósággal, bármilyen ijesztő legyen

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete

Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete amelyet módosított a 16/2008. (X.06.) sz. KT rendelet,

Részletesebben

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146.

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről

A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről Az egyéni választókerületek sorszámát és területét a következőkben

Részletesebben

JELENTÉS DEBRECZEN SZ. K1R. VÁROS MÚZEUMÁNAK 1913-1K ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTÉS DEBRECZEN SZ. K1R. VÁROS MÚZEUMÁNAK 1913-1K ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTÉS DEBRECZEN SZ. K1R. VÁROS MÚZEUMÁNAK 1913-1K ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. 17 1914. vmsz. Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! Méltóságos Főfelügyelőség! Debreczen város Múzeuma 1913. évi tevékenységéről

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-012 E-mail: mokfojegyzo@vpmegye.hu Szám: 02/32-6/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8.

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8. HIRDETMÉNY A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint az alábbi azonosítószámú birtoktestek haszonbérbe adója, figyelemmel a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére,

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

Település Gyógyszertár neve Cím Telefon

Település Gyógyszertár neve Cím Telefon 2011. május 1. vasárnap 2011. május 2. hétfő 2011. május 3. kedd 2011. május 4. szerda 2011. május 5. csütörtök Bagamér Galenika Bocskai u. 3. 52/388-140 09.00-13.00 Balmazújváros Őrangyal Bocskai u. 2.

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 07.00-09.00 4-es sz. főút Püspökladány - Kaba közötti 09.10-11.10 Püspökladány, Karcagi utca 11.20.-12.30 Püspökladány, Petőfi utca 13.40-15.00 4-es sz.

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

JELENTÉS DEBRECZEN SZ. K1R. VÁROS MÚZEUMA 1911. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTÉS DEBRECZEN SZ. K1R. VÁROS MÚZEUMA 1911. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. I JELENTÉS DEBRECZEN SZ. K1R. VÁROS MÚZEUMA 1911. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. A D E B R E C Z E N I ASZTALOSOK CZÉHLADAJA, R a j z o l t a ; Zoltai L a j o s, Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye június 01., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. június hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

JELENTÉS DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS MÚZEUMA 1908. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL. Zoltai Lajos: Múzeum évi jelentése. 1

JELENTÉS DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS MÚZEUMA 1908. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL. Zoltai Lajos: Múzeum évi jelentése. 1 JELENTÉS DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS MÚZEUMA 1908. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL. Zoltai Lajos: Múzeum évi jelentése. 1 Ásalás a Hortobágyon, az Árkus partján fekvő Pipás nevű halmokban. 6 lí»09. vins/.. Tekintetes Városi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

KIADVÁNYLISTA - KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR

KIADVÁNYLISTA - KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR KIADVÁNYLISTA - KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 26.) Békéscsaba, 2004 1 Medgyesi Pál:

Részletesebben

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3.

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Gimn. 47,100 43,900 47,250 47,250 47,400 46,300 279,200 2 Nagykőrös Arany János Ref. Gimn. 45,800 45,350 45,650 47,800 45,650

Részletesebben

A három Mária. Aranyozott faszobor

A három Mária. Aranyozott faszobor E 94.77.1 A három Mária. Aranyozott faszobor K 94.56.1 A Sasfiók mellszobra. Márkus Emília ajándéka Gobbi Hildának. Edmond Rostand: A sasfiók Nemzeti Színház, 1942. február 21. Ferenc, reichstadti herceg:

Részletesebben

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk,

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk, IRODALOM Magyarország műemlékei. III. kötet. Szerkeszti báró Forster Gyula. Budapest. Franklin-Társulat. 1913. 4-rétű 314 lap. A Műemlékek Országos Bizottságának ez a kiadványa is rendkívül becses tartalommal

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 19/2014. (III. 13.) önkormányzati testületi határozat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. (5) bekezdése alapján ezúton kihirdeti, hogy a Püspökladány Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. szept. 1-7 8.00 Évnyitó utána 3 osztályfőnöki óra 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. szept. 8-14 a 12-es évfolyam

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA Cím : ČSA 951/82 967 01 Kremnica /Körmöcbánya/ Telefon : ++ 421 45 674 25 08 Fax: + + 421 45

Részletesebben

ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉV MUNKATERVE

ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉV MUNKATERVE ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉV MUNKATERVE Tartalom: I. U.. Ülésterv Együttes Képviselő-testületi ülések terve Rendezvények, ünnepsége Jóváhagyta Átány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés,

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA - REGIONÁLIS DÖNTŐ. Debrecen, április 12.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA - REGIONÁLIS DÖNTŐ. Debrecen, április 12. IDŐFUTAM 2 KÖR 10:00 RAJTSZ. NÉV ISKOLA KATH PONT KAT. RAJTSZ KÖR RAJT RAJT CÉL IDŐ MS ABSZ. KAT.H. TÁV SPD 35 Tomka István Petőfi Sándor Ált.Isk, Püspökladány 1 7 II. - fiú - A 35 2 10:07 0:07 0:11:03

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat A Közgyűlés XIII-203/315.097/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Debrecen Balmazújváros május 8 10.

ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Debrecen Balmazújváros május 8 10. ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY Debrecen Balmazújváros 2014. május 8 10. 1 Hely Megye Iskola neve Település Tanár neve 1. Veszprém I. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium Palotai Nándor Veszprém és

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Debreceni Tankerülete

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Debreceni Tankerülete FIT-jelentés :: 2013 KLIK Debreceni Tankerülete 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Fenntartói azonosító: 39011654-082000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata A

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelete a Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 23/2016.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen HAJDÚ-BIHAR MEGYE Gyorsadatok a 008. évi könyvtári munkáról VÁROSOK Sorszám száma gyar. n dolgozók. 406 Megyei Könyvtár Bem tér 9. 947 5 98 99 59 0 9 9 57 00 Városi Könyvtár Piac u. 68. 5 0 9 9 5 705 585

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben