JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL."

Átírás

1 JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

2 { Aranyozott veresréz kehely. XVI. század elejéről. A városi muzeumban. Sárgarézből : vágóeszköz. Lh. Kisújszállás. A váncsodi ref. egyház ezüst pohara. XVII. század. A városi muzeumban.

3 Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! Méltóságos Főfelügyelőség! Debreczen sz. kir. város Múzeuma tiszteletteljesen előterjeszti évi működésének leírását, egy esztendő lelkiismeretes, a vállalt kötelességek szeretetével táplált munkásság eredményét. Az 1912-ős évszám az első átélt decennium jelzője a város múzeumának történetében. Debreczen sz. kir. város közönsége 1902 december 12-én tartott közgyűlésében vetette meg a városi Múzeum alapját, amikor alólírott múzeun igazgató e célra felajánlott gyűjteményét örömmel elfogadta s ez új kulturintézet további fejlesztését, fenntartását magára vállalta. Két év múlva körülbelül harmadfélezer darab tárgyat számlálva nyílt meg a Múzeum a közönség előtt is. A Törvényhatóság, meg a Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelősége jelentékeny anyagi támogatásán kívül a társadalom lelkében is felébresztett meleg érdeklődésnek köszönhetjük, hogy a tíz évvel ezelőtt elvetett mag terebélyes fává nőtt, hogy a Múzeum gyűjtemény tárainak szerény anyaga megtízszereződött s Debreczen történelmének szak-~ tekintélyek által is elismerten figyelemre méltó szemléltető ntézetévé fejlődött. Annál inkább reánk nehezedik tehát az állandó otthon, a közkinccsé tett történelmi emlékek megőrzését, gyarapítását, használhatóságát biztosító közművelődési ház szüksége, amelynek tervezgetése szinte egyidős magával e Múzeummal s amely után nemcsak a városi Múzeum áhítozik epedve, hanem a százezer lakosú Debreczennek irodalmat és művészetet kedvelő intelligens társadalma is elfogyó türelemmel várja felépítését. Midőn a Múzeum tizedik évéről beszámolunk, kérve-kérjük a Tekintetes Törvényhatóságot, vegye szivére Debreczen kul-

4 4 turális életében jelentőséges szerepre hivatott rokon-szervezeteknek : a városi Múzeumnak, a Csokonai Körnek és a Műpártoló Egyesületnek életszükségletét, a nekik állandó hajlékot adó közművelődési ház ügyét s azt minél előbb megvalósítani szíveskedjék, javára és büszkeségére a harmadik egyetem városának. Most áttérünk a részletekre. Múzeumunk igazgatása. A Múzeum Debreczen város közönségének tulajdona ; az intézet kezelésével megbízott tisztviselők működése közvetlenül a Múzeumi Bizottság felügyelete és ellenőrzése alatt áll. A Múzeumi Bizottság tagjai voltak az elmúlt évben : hivatalból : dr. Könyves Tóth Mihály közművelődésügyi tanácsnok, elnök ; Magoss György t. főügyész, Aczél Géza főmérnök, Kondor Kálmán helyettes főszámvevő, Koncz Ákos tb. tanácsnokfőlevéltárnok, Löfkovits Arthur múzeumigazgató, Zoltai Lajos múzeumőr, dr. Ecsedi István református tanítóképezdei tanár, tb. múzeumőr ; a Törvényhatósági Bizottság kebeléből : Csurka István iparostanonciskolai igazgató, dr. Ferenczy Gyula akadémiai tanár, főiskolai könyvtárigazgató, Kertész János földbirtokos, Komlóssy Dezső ny. törvényszéki bíró, dr. Löffkovits Márton bankigazgató, dr. Megyeri Pál ügyvéd, Sesztina Jenő vaskereskedő, nagybirtokos, Török Péter főgimnáziumi tanár, dr. Tüdős János ügyvéd, országgyűlési képviselő, Uhlarik Béla Máv. felügyelő, üzletvezető ; a társadalom köréből : dr. Boldisár Kálmán tb. tanácsnok r. kapitány, Könyves Tóth Kálmán református lelkész, Pálffy József festőművész, "ajztanár, dr. Papp Károly egyet, magántanár, Sárváry Lőrinc ny. járásbíró és dr. Szabó Márton főgimn. tanár. A Múzeumi Bizottság fontosabb ügyek tárgyalása végett az elmúlt évben három ülést tartott, ú. m. február 7-én, május 11-én és december 3-án. A február 7-iki ülés tárgyalta az évi működésünkről és ásatásainkról szerkesztett igazgatói és múzeumőri jelentése-

5 kel ; ez állította össze évi munkarendünket és költségelőirányzatunkat, valamint az évi államsegély felhasználásáról szóló számadást is felülvizsgálta. Mindezen munkálatokat városi Tanács útján a Törvényhatósági Bizottsághoz, illetőleg a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Felügyelőségéhez terjesztettük fel. Évi Jelentésünket a Városi Tanács számú határozatával 500 példányban költségvetésünk terhére kinyomatni rendelte ; mi pedig a képekkel is magyarázott Jelentést szokott módon szétosztottuk a Törvényhatósági Bizottság tagjai, a Főfelügyelőség hatáskörébe tartozó, továbbá helybeli, vidéki kulturintézetek és Múzeumunk iránt érdeklődő személyek meg hatóságok, testületek között. Munkarendünket és költségvetésünket a városi Tanács február 19-én szám alatt jóváhagyta, egyúttal a mátai biztost és a város erdészeit utasította, hogy a felügyeletükre bízott területeken eszközlendő ásatásoknál a múzeumőrnek segítségére legyenek. Költségelőirányzatunk azonban nagyobb változást szenvedett azáltal, hogy a Főfelügyelőség 142. sz. leirata szerint a kérelmezett 3000 K állami segély helyett csak 2300 koronát hozott javaslatba részünkre. A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 31,980. sz. rendelete értelmében csakugyan nem. is kaptunk többet ennél. Az előző évben élvezett, s újra kérelmezett 300 konyia kömyvtári segélytől teljesen elestünk. Ennélfogva évi költségelőirányzatunk végösszegei, a házipénztár évi költségvetésébe beillesztett javadalmak figyelembe vételével, következőleg alakultak : I. Bevételek : A) Saját erőforrásokból, (Löfkovits Arthur adományának 10-ik részlete, a házipénztár segélye s a múzeumi helyiség lakbér értéke) B) Állami segély, előző évi maradvány és évi új segély Összesen 11,570 IC 3, K 15, K

6 6 II. Kiadások. A. Saját erőforrásaink terhére. (Tőkésítés, személyi és dologi kiadások, gyarapítás, lakbérérték) 11,570' K B. Állami segélyből. Tőkésítés (az évi állami segélyből alapszabályunk értelmében a városi Tanács 23, számú határozata 375 koronát csatolt,,a gyűjtemények megvásárlására szolgáló tartalék-alap"rhoz) gyarapítás.. 3, K Összesen 15,407*87 K Az évi államsegélyről készült elszámolásunk a Főfelügyelőség 143. sz. leiratával nyert jóváhagyást. Intézetünk jövőjére nézve fontos és biztató a Főfelügyelőségnek 549. sz. leiratában ismételten tett az a kijelentése, hogy hatáskörünk és gyűjtő területünk kiterjesztésének tárgyi föltétele : az új egyetem gyűjteményeivel való egyesítés ; ezen alap létesítéséhez pedig a Főfelügyelőség szívesen ajánlja fel segítségét. A Városi Tanács a Múzeumi Bizottság kérelmére megengedte, hogy a Főfelügyelőség által kiadott minta szerint a Thaly-szobába két darab lábas tárlót készíttessünk"; megengedte azt is, hogy egyik raktári helyiségünk felszerelését nagyobb polcos állvánnyal gyarapítsuk. Ezek 280 koronát tévő költségeit a városi múzeum-alap viselte. Minthogy pedig a Múzeum bútorozás" címén eddig élvezett 500 korona évi javadalmát a házipénztár évi költségvetésében váratlanul 100 koronára szállították le, a Múzeumi Bizottság megokolt előterjesztésben kérte a megszokott összeg visszaállítását. A városi Tanács szám alatt hálára méltó előzékenységgel teljesítette kérésünket : idejében tett gyors intézkedése következtében az 1913-ik évre a gyarapítást, kezelést, felszerelést szolgáló évi segély megint 2500 koronára emelkedett. Épen ilyen örömmel foglaljuk jelentésünkbe a Tanács másik fontos határozatát (11, szám alatt), amellyel múlt évi június havában tett javaslatom elfogadásával Múzeumunk

7 7 és összes felszerelésének, gyűjtemény-tárainak tűzkár ellen biztosítását az eddigi 95,943 koronáról 150 ezer koronára emelte s a biztosítást betörés ellen is kiterjesztette. Ez a nagyon is szükséges intézkedés hivatva van arra, hogy a közönség ezután még nagyobb bizodalommal engedje át Múzeumunk gondviselésébe a birtokában levő emlékeket. A Múzeumi Bizottság utolsó, december 3-iki ülésében tárgyaltuk az évi munkarendet, költségelőirányzatot és államsegélykérést. Hogy könyvtárunkba megszerezhessük Cohennek a római császárkori érmekről írott nagy munkáját, könyvtári állami segélyért is folyamodtunk ; erre és a régiségtárra, meg a néprajzi tárra kért állami segély összege 2750 korona. Saját erőforrásainkb ól 11,563 korona 63 fillér bevételt, ugyanezek terhére épen annyi kiadást ; állami segélyből az előző évi maradványokkal együtt 3875 korona bevételt s ezek terhére ismét annyi kiadást vettünk költségelőirányzatba. A régiségtár gyarapítása érdekében ásatásoknál, különösen a hortobágyi halmostemetők és más lakóhelyek sietős feltárására fektetjük a fősúlyt, tekintettel a Hortobágyi-puszta tekintélyes részének talán már jövő ősszel kezdődő felszántására. Egyúttal ismét elvállalta Múzeumunk Debreczen város elhunyt egyházi és világi jelesei sírhelyeinek tovább kutatását az e célra kezelt alapból A néprajzi gyűjtést a FőfeliFg'yelőség által nekünk engedett területeken minél nagyobb buzgalommal igyekszünk folytatni. A Múzeumi Bizottság felhatalmazást adott hortobágyi pásztorkunyhók, karámok, vasalók és gémes kútak mintáinak megcsináltatásához. A Főfelügyelőségtől pedig engedelmet kértünk még egy könnyű, hordozható fényképező gép megszerzéséhez. A munkarend megállapításával kapcsolatban felajánlotta Múzeumunk a maga szerén) támogatását az Alföldet kutató Bizottságnak is. Bronz-karperecz H.-Böszörményből

8 A közművelődési ház és a főiskola muzeális gyűjteményei. A közművelődési ház a mi tengeri kigyónk. Fel-felbukkan mindegyik évi Jelentésünk lapjain, de mindig csak a tervezgetések, az előkészületek változó, bizonytalan alakjában. Mintha az egyetemért folytatott versengés szorította volna háttérbe a mi ügyünket, vagy mintha láthatatlan kezek akasztanák meg előremenetelét ; vagy a világszerte nyomasztólag ható váltságos pénzügyi helyzet késleltetné Múzeumunk építését! Az okokat hiába fürkésszük. Kedvetlenül jelezhetjük, hogy terv és költségvetés sem készült ; sőt a már felajánlott hely sincs még egészen az építkezni akaró város birtokában. Hézag ne maradjon a kultúrházról évekkel ezelőtt megkezdett krónikás iratunkban, ide rovom hát most is a ház dolgában tavaly fölmerült mozzanatokat. A Főfelügyelőség, arra a hírre, hogy a közművelődési ház számára más telket keresnek, felkérte a városi Tanácsot : ide vonatkozó terveiről tájékoztassa és nyugtassa meg, hogy az eddigi mederből való kitérések az ügy előhaládását nem fogják megakasztani. A Tanács január 4-én 22, számú határozatában jelentette, hogy az elhelyezésre nézve hivatalosan nem merültek fel új tervek. Sőt a Hatvan-utcai 25. számú telek kisajátításában lépéseket tett. A 300,000 koronás államsegélyes kölcsön kötelezvény terveit mostanában terjesztette fel a kormányhoz s az építkezés azonnal megindul, mihelyt a kisajátítási ügy lebonyolítása azt a kijelölt helyen megengedi. Tudomásom szerint a kisajátítási eljárás dolgában tavaly csak annyi történt, hogy a Tanács a Garai-utca folytatását alkotó új utca szabályozási tervét elkészíttette és az eljáráshoz kiadta. Az említett kölcsön-kötelezvény pedig ma is elintézetlenül hever a minisztériumban. Mindezeknél fogva tehát a Múzeumi Bizottság indíttatva érezte magát arra, hogy december 3-án tartott üléséből a kultúrpalota helyéül kijelölt magántelek kisajátításának siettetésére s legjobb belátása szerint arról való gondoskodásra kérje a városi Tanácsot, hogy ama jelentékeny állami segélyhez igényünket késedelmeskedés miatt el ne veszítsük. A közművelődési ház tervének elkészítésénél fontos kérdés

9 9 lesz, ha vájjon abban fognak-e elhelyeztetni a kollégium múzeális gyűjteményei, nevezetesen régiség-, érem- és néprajzi tára? E kérdéssel behatóan és érdemlegesen mindeddig az illetékes tényezők nem foglalkoztak... Az elmúlt évben azonban ezen ügy felett is megindultak a tárgyalások egyfelől a Főfelügyelőség által irányított városi Múzeum, másfelől a Főtiszteletű Tiszántúli Református Egyházkerület szervei között. A reánk nézve eddig eléggé kedvezően folyó mozgalom a Főfelügyelőségnek számú leiratával indult meg, amelyben a városi Tanácstól kérdezte, nem látszanék-e időszerűnek e kérdés tárgyalását a főiskola felettes hatóságával már most felvenni? A véleményadásra szólított Múzeumi Bizottság kimerítő emlékirattal felelt, amelyet a Tanács szám alatt elfogadván, azt megküldötte úgy az Egyházkerület Elnökségének, mint a Főfelügyelőségnek. Utóbbit a tárgyalások tovább vezetésére is felkérte. Majd a kerület illetékes szakbizottságának előadója s Múzeumunk közt bizalmas megbeszélések folytak a főiskolai gyűjtemények leltározásáról, aminek eredménye a Főfelügyelőség azon ígérete lett, hogy kész a leltározást szakértők kiküldésével s a felmerülendő költségek felerészének hordozásával támogatni. Az egyházkerület novemberi közgyűlésében, 715. számú határozatával kimondotta, hogy a gyűjteményeket a Főfelügyelőség szakértői által, a közös tanári kartól kiküldendő tanárok segédkezése s ellenőrzése mellett rendezteti ; az elnökséget pedig megbízta, hogy a főiskola régiség, néprajzi és éremgyűjteményeinek elhelyezése ügyében a város illetékes faktoraival tárgyaljon s az eredményről annak idejében tegyen jelentést a közgyűléshez. Múzeumi Bizottságunk e kedvező határozat vétele után ismét a városi Tanácshoz fordult, további lépések megtételét kérvén. És a Tanács december 16-án 23, szám alatt az egyházkerület elnökségével megindítandó tárgyaláshoz dr. Tóth Mihály tanácsnokot, dr. Magoss György t. főügyészt, Löfkovits Arthur múzeumigazgatót és Zoltai Lajos múzeumőrt küldötte ki. A közművelődési háznak a hosszadalmas előkészületek ideje alatt nemcsak aktái szaporodtak, hanem lassankint növekedik építési alapja is.

10 10 A Főfelügyelőség által régebben kieszközölt 100,000 koronás államsegélyből tavaly már a hetedik részlet vált esedékessé s azt a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 31, számú leiratával kiutalványozta. Ezen alap, amely kifejezetten múzeumi építkezésre fordítható, év végén az Általános forgalmi bank sz. betéti könyvén 81, koronából állott. A Csokonai kör által a Közművelődési ház építésére befizetett alap pedig az Alföldi Takarékpénztár sz. könyvén koronára emelkedett. Ugyanezen alapot növesztik a Hatvan-utcai 23. sz. ház bérjövedelmei. Ezek a múlt év végén a Takarék és Hitelintézet sz. betéti könyvecskéjén 10, koronát tettek. A Múzeum és tisztviselői tevékenysége. A Múzeum gyűjteménytárainak gondos kezelésén kívül, éber figyelmet fordítottunk azok gyarapítására. E célból minden alkalmat igyekeztünk kihasználni. Mindjárt az év elején a helyi lapokban rövid, buzdító felhívást intéztünk a közönséghez, hogy a birtokában levő, reá maradt, vagy a földben talált művelődéstörténelmi emlékeket, háztartásbeli eszközöket, szerszámokat, népviseleti holmikat ajándékozzák, vagy adják el Múzeumunknak ; vagy legalább is rövid úton értesítsenek minket : ha ilyenekről, azoknak hollétéről tudomással birnak. A közönség érdeklődésének ébrentartására többször igénybe vettük az irántunk mindig elismerésre méltó előzékenységet tanúsított helybeli sajtó hasábjait, különösen az ajándékozók és ajándékok közhírré adásával ; azonkívül, külön levélben köszöntünk meg minden egyes szívességet. Tavaly állandóan figyelemmel kísértük a helybeli nagyobb köz- és magánépítkezések földmunkálatait, valamint a téglagyárak agyagbányászásáí. Azonban táraink ezekből ezúttal csak néhány kisebb értékű lelettel gyarapodtak. A városi vízvezeték földmunkálatai pedig, ámbár a vállalkozót a szerződés is kötelezte a leletek beadására s erre mérnökeit személyesen is felkértük, semmivel sem szaporították Múzeumunk anyagát. Tudomásunkra jutott régiségek s más múzeumi tárgyak

11 11 megszerzése érdekében élénk levelezést, szóbeli tárgyalást folytattunk s több vidéki útat tettünk, legtöbbször a várt sikerrel, amint erről olvasóink a,,múzeum gyarapodása" c. szakaszból meggyőződést szerezhetnek. Néhány helyi érdekű kisebb emlékgyűjtemény leginkább debreczeni céhek emlékei átadása Múzeumunk részére a közel jövőben várható. A Városi Tanácstól és a Főfelügyelőségtől kapott felhívásoknak, megbízatásoknak igyekeztünk mindenkor gyorsan és lelkiösmeretesen megfelelni. Több más megkeresésnek is eleget tettünk. így a polgármester utasítása folytán Múzeumunk revideálta és a legújabb adatokkal pótolta Révai testvérek kiadásában megjelenő Nagy Lexikon számára Debreczenről készült leírást ; továbbá dióhéjba szorított tömör ismertetést adott Debreczenről Anton A. Salzer által szerkesztett német nyelvű kalauz számára. ( Illustriertes Lexicon der Bade, Brunnen und Luftkurorte nebst Heilenstalten Verzeichnis und einen Städte um Wanderführer" Wien, Berlin, Zürich ) A Városi Tanácsnak 21, sz. határozatát, mely Zoltai Lajos múzeumőrt a városi hivatalokban szétszórtan található múzeális tárgyak leltározásával bízta meg, a folyó ügyeknek évvégi összetorlódása miatt csak ezután hajthatjuk végre. A Főfelügyelőség felhívására összefoglaltuk Múzeumunk történelmére, gyűjteménytári anyagára és terjedelmére vonatkozó legfontosabb adatokat, amelyek a Magyar Minerva" legújabb (IV ) kötetében ( ) jelentek meg. Löfkovits Arthur múzeumigazgató kezelte a tanács által múzeumi célokra utalványozott előlegeket s azokról időnként elszámolt. A Múzeumi Bizottságnak a gyarapodásról és tevékenységről félévenként kimerítő jelentést adott. Jelentősebb vásárlásokat és más szerzéseket lebonyolított. A Főfelügyelőségnél múzeumi ügyek megbeszélése s elintézése végett számos ízben személyesen járt el. Bizonyos tárgyak megszerzése érdekében kirándulást tett Hadházra és Szoboszlóra. Tagja Debreczen sz. kir. város Törvényhatósági Bizottságának, a Csokonaikör választmányának s beltagja a kereskedelmi és iparkamarának. Zoltai Lajos múzeumőr végezte a szabályrendeletileg reá tartozó kötelességeket ; a néprajzi tár kivételével gondozta az

12 12 összes gyűjteményeket. Jegyzője a Múzeumi Bizottságnak ; választmányi tagja s ereklyetár őre a Csokonai-körnek. Szerkesztette a városi könyvnyomda által kiadott Debreczeni Képes Kalendáriomot s készítette a következő dolgozatokat : 1. Jelentés Debreczen sz. kir. város Muzeuma évi működéséről és állapotáról. Függelékül: Jelentések évben Debreczen környékén megásott halmokról. Fényképekkel és rajzokkal A legrégibb debreczeni ház története. Törösdyek. Vigkedvüek, Dobozyak háza. Levéltári kutatások alapján. Debr. Képes Kalendáriom évfolyam A hegyesi és macsi zálogváltó per. Hegyes és Macs puszták elvesztése száz évvel ezelőtt. Debreczeni Független Újság Képes Naptára évf lap. 4. Debreczen leírása. (A közgazdasági rész kivételével) Ozory István : Debreczeni Útmutató Rendőrségi zsebkönyv" c. vállalatában ; évf A tiszántúli ref. egyházkerület megbízásából megszerkesztette és megrajzolta a kerület térképét, 1 : mértékben. Kiadta a tiszántúli ref. egyházkerület ; főbizománvos : Hegedűs és Sándor debreczeni könyvkereskedők. Ára 15 kor. Dr. Ecsedi István tb. múzeumőr, a néprajzitár gondviselője, történelem és földrajz tanára a reformátusok debreczeni főiskolája tanítóképezdéjében. Tagja a magyar földrajzi, földtani, néprajzi és történelmi társaságoknak. Tevékeny részt vett a Magyar Földrajzi Társaság debreczeni nagy gyűlésének (szeptember ) előkészítésében és rendezésében. A vándorgyűlésen előadást tartott a Hortobágy pusztáról". A múlt évben következő irodalmi munkásságot fejtette ki : 1. A debreczeni első magyar iskolai atlaszok kulturális és didaktikai fontosságáról. Földrajzi közlemények évf. VIII. füzet. Die ersten Ungarischen Schulatlasten, Separat Abdruck aus dem. Földr. Közi. B. XXXVIII. H A Hortobágy-puszta jelene és jövője. Urania XIII. évf. 12. sz lap. 3. Csokonai és a rézmetsző diákok. Debr. Prot. Lap évf és A debreczeni népi építkezés 25 ábrával. Magy. Nemzeti Muzeum Néprajzi Értesítője XIII. évf. 3 4 f A Magyar Földrajzi Társaság Alföldkutató Bizottságának munkálatai. Debreczeni Képes Kalendáriom évf A gyűjtemény tárak leltári könyveibe összesen 2237 darab tárgyat vezettünk be, minek előtte azok egyrészét rekonstruáltuk

13 IS és konzerváltuk. Számos tárgyról fényképfelvételt készítettünk. Utólagosan leltároztuk Múzeumunk alapvető gyűjteményéből a város által ben múzeumba utalt tárgyakat. Iktató könyvünk 199 ügyiratot tartalmaz; kézbesítő-és postakönyvünk szerint 669 darabot expediáltunk. Pénztári naplónk évi sorszámozása 1-től 331-ig terjed. A kezelésnél és konzerválásnál Rácz Sándor múzeumi hajdú segített a múzeumőröknek. A Múzeum gyarapodása. Gyűjtemény táraink növekedése általában úgy számra, mint minőségre nézve kielégítő ; az előző évi gyarapodáshoz mérve emelkedő irányt követett. Könyv- és kézirattárunk növekedése másfélszáz darabbal haladja meg az előző évi eredményt, amit túlnyomólag ajándékozásoknak köszönhetünk. Debreezenre vonatkozó nyomtatványok, kéziratok, oklevelek jelentékeny részét alkotják e gyarapodásnak. Régiség és éremtárunk szaporodása még nagyobb, mint a könyv- és kézirattáré ; de bár majd ötszáz darabbal alatta maradt a tavalyinak, mégis felül van a nyolcadfél száz darabon. 1 Ezt a látszólagos hanyatlást főként az okozta, hogy az ásatások kevésbbé voltak kiadósak ; de az sem minden esztendőben történik meg, hogy egyszerre s egy ajándékozótól negyedfélszáz darab érmet kapjunk, amint ez 1911-ben történt." A néprajzi tár gyarapodása ellenben több mint négyszeresen múlja fölül az évi szaporulatot; az államsegélyből eszközölt vásárlásoknál majd nyolcszorosán, ajándékoknál csaknem háromszorosan. Szépen növekedett képző és iparművészeti tárunk, már a mi szűkös viszonyainkhoz mérten. A természetrajzi gyűjtemény állománya változatlan. Ennek fejlesztése nem is feladatunk. Először is beszámolunk az ajándékozásból származott gyarapodással s mikor ezt cselekedjük, e helyen is hálásan megköszönjük az ajándékozók szívességét. 1 A szemből, ugy a szemből álló gyöngyfüzéreket egy-egy darabnak számítjuk.

14 14 I. Könyv- és kézirattárunknak ajándékoztak : Asztalos József tanítójelölt : Hunyady és Gebey család címeres ármálisát (1629) s a Hunyady család nemességét igazoló okmányokat. Bay Ilona (Csaroda) : Különböző tört. folyóiratok több évfolyamát, Baróti, Hampel, Lehoezky, Mihalik, Millecker, Pulszky, Szádeczkv, Szilágyi, Téglás, dr. Wagner stb. történeti munkáit s más könyveket» összesen 105 darabot, melyek szak-és segédkönyvtárunknak sok hézagát kitöltötték. Borbély Sándorné özv. 2 darab régi polgári oklevelet. Debreczen város tanácsa a párisi évi világkiállítás díszokleveleit ; város könyvnyomdája évi termékeiből 142 darab könyvet és füzetet. Debreczeni Aladár XVIII. sz. alkalmi prédikációkat tartalmazó könyvet, céhlevelet. Debreczeni fémipari iskola Értesítőjét. Délmagyarországi Tört. Társulat (Temesvár) Értesítőjét. Dr. Ecsedi István : Karacs Ferenc életét s a Hortobágy geologiai leírását. Ecsedi János : Koeler és Altdorfinus ókori atlasát, 4 darab XVIII. századbeli debreczeni oklevelet. Fazekas Sándora tiszántúli református egyházkerület térképét, 4 könyvet, fényképet. Glaud Károly : Lampe Gileádbeli balzsamát 1741-ből. Grünwald József (Budapest) Thaly Kálmán debreczeni legelső programmbeszédének eredeti fogalmazását. Gyöngyössv Viktor 1848 Március 15." lap egyik számát. Hornig Károly br. püspök (Veszprém) : Baláca" római telep leírását. Jóna János id. Kossuth bankókról való harmincadhivatali nyugtát. Józsa András dr. (Nyíregyháza) két értekezést. Kerekes Imréné : gyöngyös fedelű régi zsoltárt. Kereskedelemügyi miniszter Újhelyi Géza:,,A vasútügy története c." munkáját. Klein Vilmos (Álmosd) : Irinyi Józsefre és családjára vonatkozó kéziratokat, okleveleket 39 darab. Komlóssy Imre dr. : a Piac Czegléd-utcai színházról való iratokat és rajzokat. Komlóssy Miklós : Magyarország földbirtokosait s Debreczen régi térképét. Kovács József dr. : Hortobágy hasznosításának alapfeltételeit. Löwy Bernát : régi váltót. Magyar Földrajzi Társaság (Budapest) : A Balaton tanulmányozásának eredményét. Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Felügyelősége különféle kiadványokat. Orosz Endre (Apahida) értekezéseit. Pápai református főiskola : Éremgyűjteménye leírását. Pécs Baranyamegyei Múzeum Egye-

15 15 sülét : Értesítőjét. Pongor Ambrus : Szabadságharc vértanúit, 5 darab helyi érdekű oklevelet. Popper család : néhai dr. Popper Alajos orvosi diplomáit és díszdoktori jubiláris oklevelét. Roska Márton dr. (Kolozsvár) : szakértekezéseit. Sass Béla : egyetemre vonatkozó javaslatait. Sárváry család : Sárváry Pál 46 darab kéziratát és okleveleit. Szabó Arthur dr. : Bévész Imre értékes eredeti levelét s 2 darab munkáját. Szemere Miklós (Budapest) 1 darab röpiratot, Tardy Sándor (Berettyóújfalu) : a herpályi csonkatorony fényképét. Thaly hagyatékából : Thaly K. jegyzeteit Bercsényiről s Kont Ignác párisi leveleit. Tóth Miklós : két régi tört. könyvet. Zoltai Lajos : Herman Ottó : Magyarország nagy ősfoglalkozása és Madarassy László Nomád pásztorkodás" című munkáját, Tiszántúli református egyházkerület maga rajzolta térképét, több kisebb értekezést. Vadász Emil : Klapka kiáltványát Komárom kapitulátiójáról, 1 archeol. könyvet, 1 fényképet. Özv. Vass Jenőné (Berettyóújfalu) : debreczeni borbély céh 1736-beli artikulusait, Vass Béniámin debreczeni senátor ügyvédi diplomáit (1817). Varga Antal (Balmazújváros) : két helyi értekezést. Varga Lajosné Major Ágnes Komáromi Cs. György debreczeni bibliáját. Váczi múzeumegylet : két kiadványát. Veszprémi múzeumegylet : évi jelentését. II. Szépművészeti tárunknak ajándékoztak : * Bay Ilona (Csaroda) : Spanyol útonállók" című képet (Ivomlóssy G. metszete s Werfner debreczeni intézetének kiadása) és Zabraczki két más rézmetszetét. Debreczen város tanácsa : a m. történeti társulat Thaly plaketjeit (ezüst és bronz), Ecsedi István dr. Kálvin és Darwin bronz plaketjeit. Józsa András dr (Nyíregyháza) Thaly Kálmán ifjúkori arcképét, (Grimm metszete), gróf Nádasdy Ferenchez intézett sajátkezű ajánlással. Löfkovits Arthur: Halászok a füzes alatt, Folyó parton c. olajfestményeket signatura nélkül s Lechleitner két metszetét Ő Felségeikről ; Samassa József ezüst plakettjét. Nagy József polgári iskolai tanár : Női arcképet, (Thoroczkay Osvald pastellje) Toroczkav és Dienes J. által rajzolt saját exlibriseit ; Leányka szobrocskáját (Somogyi Sándor müve), Zoltai Lajos : toll és ceruza rajzokat s egy füzet színes japán rajzot.

16 16 III. Iparművészeti tárgyakat ajándékoztak : Csáthy Kálmán könyvkereskedő száz évesnél idősebb üzletének legelső fölszereléséből egy bőrös karszéket, amelyen Jókai Debreczenben az Estilapokat szerkesztette. Dr. Györffy István (Budapest) csúcsíves ízlésű aranyozott réz kelyhet s egy XVIII. századbeli ón kancsót (mindkettő egyik biharmegyei református egyházé volt), Löfkovits Arthur régi réz pecsételőt (éradonyi lelet), Pongor Ambrus fakupát, Kossuth képével. Popper család : néhai dr. Popper Alajos zománcos díszítésű jubiláris doktori diplomáját. Sárréti János (Váncsod) óntányért. Seres Lajos legyező vázzát elefántcsontból. Z. Szabó István (Berettyóújfalu) dohányzó készletet (öntött vasmű). Tardy Sándor (Berettyóújfalu) a herpályi torony kliséjét. Varga Lajosné Major Ágnes 1685-ben készült rézdobozt : Ötvös céhé" felírással. Özv. Vass Jenőné (Berettyóújfalu) a saápi református egyház régi keresztelő ón kancsóját. Veréb Lajos dísz-lakatos-műveket kovácsolt vasból. s 4 IV. Régiség és éremtárunknak ajándékoztak : \ / f/i a) Őskori tárgyakat : Ashóth Oszkár (Pocsaj) hfiffr^t és ^fejtett cserepeket a^l<eányyár_inellől. Bartha István és családja (Pocsaj) veresrézcsákánvt a pocsaji szőlőskertből. Bene János (Földes) trachit kővésőt a földesi Gunár kertből. Diószegi Mihály tanítóképezdész csonteszközöket a békési Lopóshalomból. Ifj. Jóna János orsókarikát Andaháza pusztáról. Kovács József (Kar-utca) orsókarikákat, agyaggyöngyöket (16 darab bánki lelet), Nagy Sándor (Hortobágy) bögrét, a keserűkúti erdő mellől. Paszternák Ferenc egyiptomi múmia agyag szobrát. Pelei Józsefné (Pocsaj) két díszes bögrét (sarkadi leletek). Szabó Gyula (Ottomany) kővésőt, csuprot, rúd végére való bronz kupakot, vaslándsa csúcsokat. Szilágyi Lajos obsidián kőmagot (1. h. városi téglagyár). Özv. Vass Jenőné (Berettyóúfjalu) bögrét és fazekat (1. h. Berettyó partja), Vadász Emil kovapengéket, (1. h. debreczeni Kovásvölgy). Zelenka Béla kővésőt, Uj Zeeland szigetéről.

17 17 b) Közép- és újkori tárgyakat : líatháry Imre : régi chirurgusi érvágót. Czigler Joákim népvándorláskori tányért. Dankó István sárgaréz kulcsot (Simonffy-utcai lelet). Debreczeni kereskedelmi és iparbank múlt század elejéről való díszes nagy vasládát. Hajdúhadház községe régi fazekakat (lelet). Komlóssy Miklós : két singet fából. Kovács József (Kar-u.) sarkantyúkat, ollót, patkókat, nyílhegyet. (Bánki pusztai leletek.) Kónya László napórát. Markovits Gyula anjoukori sarkantyút, (1. h. Epreskert). Nagy Sándor (Püspökladány) egy füzér gyöngyöt, orsókarikát. Nagymagyaralföldi Építő r. társaság különös szerkezetű kútbélletet, fejszéket, kulcsot, (1. h. Piac-utca 26. sz. telek). Szabados Ferenc középkori harangtöredéket s vaskést, (1. h. macsi folyóbeli kaszáló). Thaly hagyatékából : márvány darab Bercsényi sírjából. Tépe községe kováspacska sátorvasát (lelet). Vass Jenőné butykost (Berettyóparti lelet). c) Modern kegyeleti tárgyakat : Debreczeni 48-as honvédegylet a szabadságszoborra és a honvéd síremlékre tett koszorúk szalagjait (78 darab) és díszes gyászlobogóját, allegorikus festménnyel. Komlóssy család : nemzeti színű szalagot gróf Battyhány Lajosné pozsonyi zászlójáról ; Kmetty György tábornok török dohányzacskóját; kést, melyet Petróczy F. őrnagy Kossuth Lajostól kapott ; Komlóssy Imre : nemzetőri tiszti övjét és patrontását. Thaly hagyatékból : nemzeti színű szalagot Rákóczy Ferenc konstantinápolyi sírjára tett koszorúról. (Küldte Szadeczky Lajos.) d) Érmeket és pénzjegyekel adományoztak : Asbóth Oszkár (Pocsaj) : XVI. századbeli magyar, lengyel porosz pénzeket (1. h. pocsaji Cseteháza). Iialogh Lajos : IV. István pézét (1. h. Nagycsere, Soma). Berzőffy Vince : Kossuth amerikai egy dollárosát s 1864-beIi 10 dolláros pénzjegyet. Debreczen város tanácsa : főreáliskolánk első pecsétnyomóját, a budapesti évi, szegedi évi, párizsi évi kiállítások nagy bronz és ezüst érmeit ; a debreczeni tanszer kiállítás nagy ezüst érmét, a debreczeni ker. tornaverseny aranyérmét, Buda visszavétele, Szilágyi Sándor, Smolka Ferenc s az aradi vértanúk bronz emlékérmeit, két régi pénzt (19 darabot),; Doktor Armin iparfelügyelő (Nyíregyháza) saynwittgensteinij 2 / 3 tallért s lengyel garast. Ecsecli István M. Aurélius ezüst pénzét'

18 18 (1. h. Debreczen). Grünfeld H. (Szoboszló) Constant. Junior rézpénzét s friesachi dénárt. Haffner István : 3 darab francia, dán, amerikai pénzt. Kiss Zoltán 5 darab XVII. századbeli magyar dénárt, id. Kocsi J. Kónya László osztrák pénzt és János Kázmér 18-as garasát. Löfkovits Artlmr a debreczeni kereskedelmi kamara kitüntető emlékérmét ; a milleniumi kiállítás ezüst érmét. Anton. Pius-féle s másik kopott római dénárt, II. Lajos, Báthori István stb. pénzeit (15 darab) Maibaum Miksa játékpénzt. Nagy Sándor (Püspökladány) Commodus és Galba dénárát, I. Leopold ezüst pénzét (1. h. ládányi Eperjes-völgy). Nagy Márton (Váncsod) régi búcsúérmet. Névtelenek : M. Aurélius és Julia Maesa dénárait. Pataki Sándor : Friedr Ágost tallérját (1778). Rauchberger Irén Rákóczy polturáját. Szűcs Gusztáv : Traianus dénárját ; amerikai % dollárt s török ezüst pénzt. Szabó Gyula (Ottomány) Hadriánus és Fausta dénárját (1. h. Ottomány). Varga Lajosné : XIV. Lajos ezüst pénzét s egy bárcát. Özv. Vass Jenőné (Berettyóújfalu) Thuriumi és neopolisi antik görög rézpénzt, Ptolemaios rézpénzét, másik kopott egyiptomirézpénzt ;dyrrachiumiezüst p.tib. Claudiusepirusirézpénzét, Nerva, Traianus, Ant. Pius, Commodus, Faustina, Julia Domna dénárait. Commodus sesterciusát és dupondiusát. Maximianus, Constantinus, Gallus, Const. Magnus, Valentiánus stb. rézpénzeit, friesachi dénárokat, számos magyar, osztrák, lengyel, boroszlói, brandenburgi, török, pápai, belga, angol, francia pénzt iki honvédegyleti, egy galíciai s több ólom emlékérmet, utóbbiak gúnyérmek (összesen 89 darabot), Veréb Lajos a székesfehérvári és budapesti orsz. kiállítás bronzérmeit, Vida János Erzsébet királyné osztrák emlékérmét. Vörösréz csákányok. 1. Hajduhadházról, 2. Pocsajl ól.

19 19 V. Néprajzi tárunknak ajándékoztak : Boldisár Zsiginondné (Nádudvar) régi tálat. Özv. Borbély Sándorné (Csapó-utca) különféle házbeli eszközöket, hálót kezdett kötéssel, tűkkel (20 db.). Másik Borbély Sándorné, Szűcs Sára pongyolkát, csipkekendőt. Brózik Dezsőné (B.-Újfalu) két női magyar derekat. Czirják Istvánné régi tálat Debreczeni református egyház szócsövet, tűzjelző zászlót (1789) és lámpást a kistemplom tornyából. Demjén Gábor ifj. (Hadház) különféle gazdasági és szövő eszközöket (5 db.). Demjén Lajos (Nádudvar) régi üvegtányért, veresfejtős törülközőt. Dobi Sándor nyerget (Nádudvar). Ecsedi István dr. különféle régi világító s más házbeli, gazdasági s használati eszközöket (28 db.). Emerich Arnold XVIII. századbeli festett asztalt és lócát. Fazekas Lajos (Nádudvar) bornyukötelet, cserépvályut, gőzeresztő agyag csővet, bocskort. Fónyacl Márton (Váncsod) csikóbőrös kulacsot. Guthán János két fülű nagy tálat. Hajas Mátyás (Hortobágy) bocskort, csizmaszárból készült sótartót. Hajduhadház városa vászon kantát (lelet). Hajdúszoboszlói református egyház öreg butykost, (lelet). Héczei Szabó István kásakavaró vaskanalat. (1830.) Jóna István székfűszedőt. Andaházi pusztáról. Karap Imre ifj. (Hadház) díszes rokkát, faragott ökörhajtó ostornyelet, cifra kapu-kilincseket, fonatostsütő villát s más házi eszközöket (15 db.). Özv. Kerekes Iméréné csigacsináló bordát 1819, veresréz tészta mintát, gyöngyhimzést, sipka formákat, sipkacsináló tőkét, sipkabőrhuzó vasat ; lyukasztót szaruból. Özv. Király Mátyásné régi féketőt. B. Kiss Sándor főbíró (Vértes) diófából faragott 87 db. bárányjelzőt. T. Kiss Lajos (Büdszentmihály) stikkelt mennyasszonyi kendőt. Komlóssy Miklós juhászkampót. Komor Imre (Hadház) szekérkötél csigát. Kovács József (Kar-u.) Bánkon talált 18 db. cseréppipát és vaseszközöket. Kovács József (Váncsod) perecalakú cserépkulacsot. Ivujik János id. bádoggyertva-tartót. Magyar Lajos (Derecske) festett fafogast. Molnár András (Nádudvar) bádoglámpást, riszálót. Nagy Imréné (Pocsaj) habán kancsókat. D. Nagy Istvánné (Nagyléta) dohánytartó gyékénykosarat ; szalmával cifrázott beretvaskatulyát. Nagy Sándor (Hortobágy) székfűszedőt. Nagy József 48-as honvédőrmester

20 20 forgácsból csinált feszületet. Nagymagyaralföldi építő R. T. lovas embert ábrázoló agyag szobrocskát (lelet). Névtelen : tűpárnát, cifra vasrostélyt. Olasz Albert (Váncsod) lengerebent. Özv. Olasz Lászlóné (Váncsod) gyertyaöntőt, cifra rokkatalpat. Özv. Papp Sándorné (Nádudvar) díszes n} 7 eregkesztfát. Pocsaji református egyház és 1864-ben készült úrasztali boros korsókat. Polatsek Ferenc régi kávé- és fűszerdarálókat. Sáránd községe fapuskát, mellyel készítője, egy gyermek, agyonlőtte magát ; ólmosbotot. Sárréti János (Váncsod) cifra rokkatalpat. Ifj. Szabó Józsefné néhai atyja, Tóth Bálint által csinált 46 literes mázas agyaghordót. Szabó Lajos ref. lelkész (Hadház) butykost (lelet). Z. Szabó István és neje (B.-Újfalu) magyar női derekat, tűpárnát, dohányzacskókat, vadászfelszereléseket stb. (14 db.) Szabados István (Felsőjózsa) farsangoló cifra papirlámpást. Szemerányi Lajos (Hortobágy) nádfűzőt, palántültető fát s két halász eszközt. Széli József (Váncsod) lóbékót. Szilágyi Ferenc (Nádudvar) lókörömhányót. Szőke Gáborné Szilágyi Zsuzsánna szép pártát két díszes tűvel. Tardy Sándor (B.-Újfalu) díszes gyertyamártóedén} 7 t. (1717.) Tóth Péter (Váncsod) hálósúlyt, gerebent. Trajanovits Antal (B.-Újfalu) 3 db. néprajzi üveg-, cin, és vastárgyat. Újhelyi László (Váncsod) vasmacskát. Zelenka Sámuel hentesszékbe való vaskapcsot (lelet). Váncsod község rabbilincseket. Varga Lajosné Major Ágnes csigacsinálót fából (1798.) Özv. Vass Jenőné (B.-Újfalu) fekete korsót, üvegpoharat. Végvári István régi lakatot kulcsával.

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Múzeumi és mezőgazdasági szekció Győr, 2012. június

Részletesebben

JELENTÉS DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS MÚZEUMA 1908. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL. Zoltai Lajos: Múzeum évi jelentése. 1

JELENTÉS DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS MÚZEUMA 1908. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL. Zoltai Lajos: Múzeum évi jelentése. 1 JELENTÉS DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS MÚZEUMA 1908. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL. Zoltai Lajos: Múzeum évi jelentése. 1 Ásalás a Hortobágyon, az Árkus partján fekvő Pipás nevű halmokban. 6 lí»09. vins/.. Tekintetes Városi

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen Hajdú-Bihar megye Az intézmény neve Benedek Elek Ímélcím A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányító A település Utca, Házszám Honlapcím -szám neve tér 4029 Bocskai www.benedekel 1 tér ekiskola.hu

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

JELENTÉS DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMA 1909. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL. Zoltai I.ajos: Múzeum évi jelentése. 1

JELENTÉS DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMA 1909. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL. Zoltai I.ajos: Múzeum évi jelentése. 1 JELENTÉS DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMA 1909. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL. Zoltai I.ajos: Múzeum évi jelentése. 1 Bronz-bogrács és szílke Csíkszentkirályról a városi múzeumban. Löfkovics Arthur régebbi ajándéka.

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés,

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8.

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8. HIRDETMÉNY A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint az alábbi azonosítószámú birtoktestek haszonbérbe adója, figyelemmel a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére,

Részletesebben

Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban

Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Helyismereti szekció Győr, 2012. június 13. Csécs

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet JUBILEUMI KÖTET Életük a régészet A ságvári őskőkori telep ásatói 1932-ben: Csalogovits József, Gaál István, Hillebrand Jenő, Laczkó Dezső és Gönczi Ferenc Dr. Draveczky Balázs (1938-2003) A múzeumban

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 Terjedelem: 40 doboz + 59 kötet

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Államigazgatási Kollégium Vezetője 8000 Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu A Államigazgatási Kollégiumnak az

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE 1 MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE KÖNYVTÁRAK 15.századi kódex, két ősnyomtatvány teljes restaurálása, A Patachich-, és az ősnyomtatvány gyűjtemény állományvédelme 2 400 000 Kecskeméti Református

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA Cím : ČSA 951/82 967 01 Kremnica /Körmöcbánya/ Telefon : ++ 421 45 674 25 08 Fax: + + 421 45

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Workshop - Jó gyakorlat börze Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Orando et laborando Imádkozva és dolgozva A szolgálati tevékenység iskolai szervezésének folyamata diákok tájékoztatása

Részletesebben

1. PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím alapítása. (3) A díszpolgári címmel pénzjutalom, a polgármester és a jegyző által aláírt díszoklevél és plakett jár.

1. PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím alapítása. (3) A díszpolgári címmel pénzjutalom, a polgármester és a jegyző által aláírt díszoklevél és plakett jár. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

Az Orsós Magnó Múzeum Alapítvány 2012. évi közhasznúsági melléklet Az Orsós Magnó Múzeum Alapítványt a Nógrád Megyei Bíróság 2003. április 11-én vette nyilvántartásba. Az Alapítvány a Bíróság Pk.60.044/2003/4.

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről Lovas Jövőjéért Egyesület Lovas, Fő u. 8. KSH azonosító: 721338 Jogállás: közhasznú Bírósági bejegyzés száma: 60.067/2009/5. A Lovas Jövőjéért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről Tartalma:

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm 1. Névnapi üdvözlet. 1829. [júl. 26?] OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 2. rajz, tintaírású szöveggel 19,0 27,2 cm 2. Üdvözlet. 1830 OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 3. rajz 25,9 21,0 cm, tintaírású szöveggel

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 41/2004. (X.28.)ÖK számú RENDELET. Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 41/2004. (X.28.)ÖK számú RENDELET. Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Mezőkövesd Város Önkormányzatának 41/2004. (X.28.)ÖK számú RENDELET Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/a. (2) bekezdésében

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 845/2011. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Támasz Családsegítő

Részletesebben

A Pálfi István TISZK által 2011-ben fogadott szakképzés fejlesztési támogatások

A Pálfi István TISZK által 2011-ben fogadott szakképzés fejlesztési támogatások Agro-Rent 70 4177 Földes, Deák F. u. 2. AKSD Városgazdálkodási 4031 Debrecen, István út 136. Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Debrecen 330 000 4161 Báránd, Táncsics u. 17. Bessenyei György

Részletesebben

147 pont. Földesi kisokosok duója 7.o. Földes Községi Könyvtár Földes. 200,5 pont

147 pont. Földesi kisokosok duója 7.o. Földes Községi Könyvtár Földes. 200,5 pont 147 pont Földesi kisokosok duója 7.o. Földes Községi Könyvtár Földes 200,5 pont Vadmacskák 4.o. Tiszacsegei ÁMK Fekete István Ált. Iskolája Tiszacsege 147 pont Könyvbúvárok 5.o. Bárdos Lajos Általános

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

Kisárverés 2012. február 18.

Kisárverés 2012. február 18. Kisárverés 2012. február 18. 1. megnevezés tartás db kikiált.ár 1.1 Magyar forg.-i sorok 1977 zacskóba, 1989, fill. Sor 1990, 91 T1 4 3600 1.2 FAO 20 fill., 5 Ft, 10 Ft, 100 Ft 1983 T1 4 500 1.3 Emlékpénzek:

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete az óvodai és az alapfokú oktatási intézmény felvételi körzethatárainak meghatározásáról, az általános iskolai

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat:

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE Ártánd Község a Bihari síkságon található Sík vidéki utcás útifalu a 42. sz. főút mentén határátkelőhely Románia felé. Árpádkori település a megye egyik legrégibb faluja. 1075-ben

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

REFERENCIÁK. ÖNT KÉPVISELJÜK AZ ABLAKGYÁRTÁSBAN! www.arthytherm.hu

REFERENCIÁK. ÖNT KÉPVISELJÜK AZ ABLAKGYÁRTÁSBAN! www.arthytherm.hu REFERENCIÁK ÖNT KÉPVISELJÜK AZ ABLAKGYÁRTÁSBAN! www.arthytherm.hu Fontosabb referenciáink a nyílászáró piacon: Közületi ügyfeleink: Eurocampus Kft: Miskolci egyetem rekonstrukciója (Miskolc egyetemváros,

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány Várostörténeti sétány 1. A Szentvér Legenda Báthori Gábor erdélyi fejedelem nevéhez köthető. 2. Leonardo Da Vinci a Báthoriak meghívására Nyírbátorba utazott, ezért található a szobra a sétányon. 3. V.

Részletesebben

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 KOLOZSVÁR Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 A népvándorlás századai után, a X. és XI. század fordulóján a régi Napoca helyén, a jelenlegi

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl FELSÕTÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NOSZVAJI KIRENDELTSÉGE... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a

Részletesebben

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény neve

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Szakál Ernő, a budai gótikus szobrok restaurátora

Szakál Ernő, a budai gótikus szobrok restaurátora A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Végh András Szakál Ernő, a budai gótikus szobrok restaurátora 2013 Marosi Ernő és Szakál Ernő egy újonnan

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Szilágysomlyó, 2014. június 26 29. VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2014 1 A konferencia szervezője

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.04.13. Kulturális Javak Bizottsága 2015. április 13-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.04.13. 1) Ismeretlen mester, 17. század vége: Allegorikus nőalak

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. december 23-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 26. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Horváth József művei

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.11.) számú rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM ÉS EGYÉB KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL, ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

DEBRECENI ALAPÍTVÁNYOK A XX. SZÁZADBÓL

DEBRECENI ALAPÍTVÁNYOK A XX. SZÁZADBÓL A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 28. DEBRECENI ALAPÍTVÁNYOK A XX. SZÁZADBÓL Szerkesztő: RADICS KÁLMÁN Debrecen, 1997. TARTALOMJEGYZÉK 197 Előszó...3 Bevezető.v..-..^ 4 Ady Lajos, debreceni

Részletesebben