9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Fax.: 95/ , Tel.:95/ , Tx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Fax.: 95/ , Tel.:95/ , Tx ELŐTERJESZTÉS Helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási pályázat kiírásáról Tisztelt Képviselő-testület! Sárvár város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállításhoz kapcsolódó feladatokat közszolgáltatási szerződés keretében a Vasi Volán Zrt. látja el a Képviselő-testület 254/2013. /X.24./ számú határozatával jóváhagyott, január 1. napjától hatályos közszolgáltatási szerződés alapján. A jelenleg hatályos, Sárvár város Önkormányzata és a Vasi Volán Zrt., valamint az Önkormányzat és Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztere között köttetett megállapodások alapján Sárvár város közigazgatási területén a helyi autóbusszal végzett menetrendszerinti tömegközlekedés szinte teljes egészét a Vasi Volán Zrt. menetrendszerinti helyközi járatai bonyolítják. (Kizárólagos helyi forgalmat csak az autóbusz-pályaudvar és a Gyógyfürdő között 1 és 1A jelzésű viszonylatként közlekedő három illetve hat járat bonyolít a melléklet szerinti menetrend alapján.) A szerződések április 30. napjával hatályukat vesztik és a jelenlegi szolgáltatóval a megállapodás automatikusan nem hosszabbítható meg. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. Törvény (továbbiakban: törvény) 4. (4) bekezdése szerint: A települési önkormányzat, valamint önkormányzatok társulásának önként vállalt feladata lehet, a Fővárosban a Fővárosi Önkormányzat (a továbbiakban együtt: önkormányzat) kötelező feladata: c) a közszolgáltatások megszervezésével kapcsolatos intézményi és szabályozási keretek kialakítása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások megszervezése, a közlekedési szolgáltató kiválasztása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások a személyszállítási közszolgáltatási szerződések megkötésével történő megrendelése, d) a helyi közlekedés díjainak szerződés keretében történő megállapítása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, valamint a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése, e) a település helyi közszolgáltatási személyszállítási szolgáltatásának ellátására vonatkozó menetrendi koncepciók kidolgozása. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 13. (1) bekezdés 18. pont szerint: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: helyi közösségi közlekedés biztosítása A törvény 23. (1)-(2) és (4)-(5) és (8) bekezdései értelmében: (1) Belföldi személyszállítási közszolgáltatás végzésére a közforgalmú kötöttpályás közlekedést helyettesítő autóbuszjáratokkal végzett és a kabotázs személyszállítási szolgáltatás, valamint az e törvényben meghatározott kivételekkel a közlekedési szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés keretében bízható meg. (2) A közszolgáltatási szerződést, amennyiben az a közbeszerzésekről szóló törvény alapján szolgáltatási koncessziónak minősül az országos, a regionális és az elővárosi vasúti

2 személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés kivételével, az e törvény pályázatra vonatkozó szabályai szerint kell megkötni. Az országos, a regionális és az elővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés pályázati eljárás mellőzésével is megköthető. (3) A pályázat nyilvánosan, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. (4) Az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében előírt előzetes tájékoztatási kötelezettség teljesítését követően a pályázati felhívást az ellátásért felelősnek legalább kettő országos napilapban, továbbá a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, az ellátásért felelős hivatalos honlapján, továbbá az önkormányzatnak a helyben szokásos módon is közzé kell tennie a pályázat benyújtási határidejét legalább 60 nappal megelőzően. A felhívásban tájékoztatást kell adni a pályázaton való részvétel és a pályázati kiírás beszerzési lehetőségének feltételeiről, az pályázattétel határidejéről, az elbírálás módjáról és szempontjairól, az eredményhirdetés és a szerződéskötés legkésőbbi időpontjáról, a szolgáltatás megkezdésének határnapjáról, valamint a szerződés időtartamáról. (5) A pályázati kiírásnak a felhívásban szereplő információkon túl tartalmaznia kell: a) az ellátandó közszolgáltatási tevékenységet és a közszolgáltatás minimális követelményeit, b) a tevékenység végzésének jogszabályban meghatározott és egyéb feltételeit, c) a tevékenység végzésével együtt járó közlekedési szolgáltatói jogosultságokat és kötelezettségeket, d) a közlekedési szolgáltató tevékenységét érintő más közlekedési szolgáltató jogosultságairól való tájékoztatást, e) a szolgáltató birtokába vagy használatába kerülő létesítmények, eszközök meghatározását, azok működtetésének és használatának feltételeit, f) a közszolgáltatást ellátó közúti járművek üzemeltetésével járó, a jármű teljes élettartamára vetített, a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló kormányrendelet szerint megállapított energetikai és környezeti hatások figyelembevételének módját, súlyát, g) az ellátásért felelős közlekedési szolgáltatóval szembeni jogosultságait és kötelezettségeit, h) a szolgáltatás megfelelő teljesítésével összefüggő pénzügyi biztosítékra vonatkozó követelményeket, i) tájékoztatást a korábbi közlekedési szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról, annak teljesítményeiről és az általa alkalmazott díj- és jegyrendszerről, j) az alvállalkozó közreműködésére vonatkozó feltételeket, k) a közszolgáltatási szerződés módosításának, felmondásának feltételeit és l) minden olyan további feltételt, amelyet az ellátásért felelős a közszolgáltatási szerződésben érvényesíteni kíván. (6) A pályázati kiírásban szereplő feltételeket és a pályázat elbírálásának szempontjait az e - ban foglalt szempontokat is figyelembe véve kell meghatározni. A feltételek körében az ellátásért felelős a közlekedési szolgáltató kötelezettségeként előírhatja a letelepedést, a korábbi közlekedési szolgáltató munkavállalóinak vagy azok meghatározott körének meghatározott feltételekkel történő átvételét, továbbá alvállalkozó meghatározott mértékű bevonását a közszolgáltatásba, az alvállalkozó személyének megjelölése nélkül. Közszolgáltatási szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltatóval köthető. (8) A pályázatok elbírálásáról az ellátásért felelősnek a beérkezett pályázatok adatait összegző és a döntés részletes indokolását ismertető emlékeztetőt kell készítenie a pályázat eredményének kihirdetéséig. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell a kiválasztott

3 szolgáltató alkalmasságát igazoló tényeket, a megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtásának garanciáit és amennyiben van ilyen a közlekedési szolgáltatót a közszolgáltatási kötelezettség ellátása fejében megillető pénzügyi ellentételezés mértékét. Az ellátásért felelősnek az emlékeztetőt a pályázattal összefüggő valamennyi dokumentummal együtt a közszolgáltatási szerződés megkötésétől számított 10 évig meg kell őriznie. Az emlékeztetőben foglaltak közérdekből nyilvános adatnak minősülnek. A közszolgáltatási szerződés az ide vonatkozó 1370/2007/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdése értelmében határozott időtartamra, de legfeljebb a tevékenység megkezdésétől számított 10 évre köthető. Minimális időtartam nincs meghatározva. Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó határozati javaslat 1. és 2. mellékleteit képező pályázati felhívást és pályázati kiírást hagyja jóvá. Határozati javaslat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó, a határozat 1. és 2. mellékleteit képező pályázati felhívást és pályázati kiírást jóváhagyja és utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény előírásainak megfelelően tegye közzé. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat eredményéről szóló írásos összegző anyagot döntéshozatalra a Képviselő-testület pályázattételi határidő lejártát követő rendes ülésére terjessze be. Határidő: január 31. Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, szeptember 2. / : Kondora István : / Polgármester

4 1. melléklet a /.(......) képviselő testületi határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárvár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. Törvény (továbbiakban: Tv.) rendelkezései alapján Sárvár város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki. 1. A kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon: , Fax: , Kapcsolattartó: dr. Baranyai László, Gazdasági és Városfejlesztési 9600 Sárvár, Várkerület os iroda. 2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedés ellátása Sárvár város vonatkozásában közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó menetrend szerint kell végezni. A megállóhelyek számát és nevét, valamint a járatok indulás időintervallumát, a részletes műszaki leírást a pályázati kiírás tartalmazza. 3. A pályázaton való részvétel feltételei: Pályázhat a Tv. 23. (3) bekezdésére is figyelemmel azon pontja szerinti közlekedési szolgáltató, amely a Tv. 23. (6) bekezdése szerinti letelepedést vállalja, továbbá a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek minősül, a Pályázati kiírást megvásárolta és nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 4. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei: beszerzésének határideje: pályázattételi határidő napja. Ára: Ft. + ÁFA A fizetés feltételei és módja: a kiírás ellenértékét az pályázattevő átutalással teljesítheti az pályázatkérő Raiffeisen Bank Sárvári Fiókjánál vezetett számú bankszámlaszámára. A rendelkezésre bocsátás módja: a pályázati kiírás az 1. pontban meghatározott címen, hétfő-csütörtökig 8-16-ig, ill. pénteken 8-12-ig személyesen beszerezhető, vagy írásos kérésre postai, úton kerül megküldésre pályázattevők részére, amennyiben ellenértékének megfizetését az pályázattevő igazolja. Postai kézbesítés esetében a kérelem postára adásának dátuma az irányadó a határidő tekintetében. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. 5. Az pályázattétel határideje: december óra. Az pályázat benyújtásának módja és helye a kiírásban kerül meghatározásra. 6. Elbírálás módja: a pályázati felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az pályázatkérő a legkedvezőbb pályázatot benyújtó pályázattevővel köt szerződést. 7. Az elbírálás szempontjai (részletesen a pályázati kiírás tartalmazza):

5 Szolgáltatások minőségével szemben támasztott elvárások Vállalt árképzés Jegyértékesítés és utas tájékoztatás Pályázó által megajánlott éves díj összege Pályázó által megajánlott többlet-teljesítmény 8. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: február A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: április A szolgáltatás megkezdésének határnapja: május A szerződés időtartama: 44 hónap 12. A szerződés meghatározása: közszolgáltatási szerződés 13. A teljesítés helye: Sárvár város közigazgatási területe 14. Egyéb információk: A szolgáltatás egy részére pályázni nem lehet, egy pályázó csak egy pályázatot tehet. A pályázati felhívás a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében, a Magyar Nemzet és a Népszabadság országos napilapban, Sárvár város honlapján és az Önkormányzat hirdetőtábláján kerül közzétételre.

6 2. sz. melléklet a /.(......) képviselő testületi határozathoz PÁLYÁZATI KIÍRÁS I. Általános információk Sárvár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. Törvény (továbbiakban: Tv.) rendelkezései alapján Sárvár város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki. A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. Törvény (Kbt.) 9. (1) bekezdés j) pontja értelmében a pályáztatási eljárásról az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóságot a pályázat megjelentetésével egyidejűleg tájékoztatta. A pályázat nyilvános, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. A pályázati eljárásban az Ajánlatkérő képviselőtestületi határozatban dönt a pályázatokról. A pályázónak jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania pályázatát. A szolgáltatás egy részére pályázni nem lehet, egy pályázó csak egy ajánlatot tehet. Ajánlatkérő jelen pályázati kiírásban foglalt bírálati szempontok alapján, az ott meghatározott pontrendszer alkalmazásával bírálja el az érvényes ajánlatokat. Az ajánlatkérő a pályázatokat a pályázó alkalmassága, a bírálati szempontok, a kizáró okok és a minimális követelmények figyelembe vételével bírálja el. Az ajánlatkérő a pályázat nyertesével a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. Törvény rendelkezéseinek megfelelő közszolgáltatási szerződést köt. A pályázat nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó. Az ajánlatkérő a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt bármikor visszavonhatja, amelyről a pályázati felhívás közzétételével megegyező helyeken a pályázati határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé. A pályázati felhívás és a pályázati kiírás együtt kezelendő. 1. Az kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon: , Fax: , Kapcsolattartó: dr. Baranyai László, Gazdasági és Városfejlesztési iroda 9600 Sárvár, Várkerület os iroda. 2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedés ellátása Sárvár város vonatkozásában közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást a 14. pontban meghatározott számú és

7 helyű megállóhelyet tartalmazó 14. pontban meghatározott minimális menetrend szerint kell végezni. 3. A pályázaton való részvétel feltételei: Pályázhat a Tv. 23. (3) bekezdésére is figyelemmel azon pontja szerinti közlekedési szolgáltató, amely a Tv. 23. (6) bekezdése szerinti letelepedést vállalja, továbbá a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek minősül, a Pályázati kiírást megvásárolta és nem áll a kizáró okok hatálya alatt (ld. 25. pont) 4. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei: Beszerzés határideje: pályázattételi határidő (2014. december óra.) Ára: Ft. + ÁFA A fizetés feltételei és módja: a kiírás ellenértékét a pályázattevő átutalással teljesítheti a pályázatkérő Raiffeisen Bank Sárvári Fiókjánál vezetett számú bankszámlaszámára. A rendelkezésre bocsátás módja: a pályázati kiírás az 1. pontban meghatározott címen, hétfő-csütörtökig 8-16-ig, ill. pénteken 8-12-ig személyesen beszerezhető, vagy írásos kérésre postai úton kerül megküldésre a pályázattevők részére, amennyiben ellenértékének megfizetését a pályázattevő igazolja. Postai kézbesítés esetében a kérelem postára adásának dátuma az irányadó a határidő tekintetében. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. 5. A pályázattétel határideje, formai követelmények, a benyújtás módja, a pályázatok bontására vonatkozó tájékoztatás: A pályázattétel határideje december óra. A pályázatokat a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán kell benyújtani a Sárvár város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás a pályázati határidőig nem bontható fel megjelölés feltüntetésével zárt, borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban, magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján úgy, hogy a pályázat a pályázattételi határidőn belül megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni Eredeti felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az eredeti pályázatban foglaltak az irányadóak. Amennyiben a pályázó az eredeti példány megjelölését elmulasztja, az irányadó példány a Kiíró által tetszőlegesen választott példány lesz. A pályázat idegen nyelven is benyújtható, azonban annak hiteles magyar nyelvű, a fentiek szerinti példányszámú fordítását is a pályázathoz kell csatolni. A pályázó a pályázattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati pályázatát. A pályázattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázatok nem módosíthatók. A pályázat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával a pályázat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a pályázattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. A pályázat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként

8 növekedjen. A pályázatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a pályázatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. A pályázatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak. A pályázatok bontására a pályázati határidő napján órakor kerül sor a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 218. sz. tárgyalójában. A bontáson a pályázó, vagy az általa írásban erre meghatalmazott személy vehet részt. A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül, mely valamennyi pályázónak megküldésre kerül. 6. Elbírálás módja: Az pályázati felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján a pályázatkérő a legkedvezőbb pályázatot benyújtó pályázattevővel köt szerződést.

9 7. Az elbírálás szempontjai: Sorsz. Bírálati szempont Pontszám 1. Szolgáltatások minőségével szemben támasztott elvárások - Járatok működtetése a kiírás 14. pontjában meghatározott minimális követelményeknek megfelelő menetrend szerint A minimális követelmények vállalása a pályázat érvényességi feltétele Vállalt árképzés - A jegyárak emelkedése csak inflációt követő mértékű lehet (kivétel ld.:... pont) A feltétel vállalása estén a 10 pont jár, amennyiben a feltételt a pályázó nem vállalja: 0 pont Jegyértékesítés és utas tájékoztatás - Legalább egy, a helyközi autóbusz-pályaudvar területén, vagy legfeljebb 100 m-es körzetében üzemeltetett jegyárusító hely és az autóbuszokon történő jegyvásárlás lehetőségének biztosítása A feltétel vállalása estén a 10 pont jár, amennyiben a feltételt a pályázó nem vállalja: 0 pont Pályázó által megajánlott éves díj összege -Pályázó által megajánlott éves díj összegére vetítve ,- Ft-onként 1 pont 5. Pályázó által megajánlott többlet-teljesítmény a menetrenddel szemben támasztott minimális követelményekhez képest a munkanapok figyelembe vételével valamennyi vonalra vetítve átlagosan egy járatpár bővülés esetén (részletes értelmezést ld. lent) Munkanapok figyelembe vételével valamennyi vonalra vetítve átlagosan járatpár bővülésenként 2 plusz pont A pályázat nyertese az összességében legelőnyösebb pályázatot benyújtó pályázó. A legtöbb pontot elérő ajánlat lesz az összességében legelőnyösebb. Menetrendi többletszolgáltatásért szerezhető többletpontokra vonatkozó bírálati szempont értelmezése:

10 A pályázatot Megrendelő érvénytelenné nyilváníthatja, amennyiben a megajánlott menetrend nem elégíti ki az egyes vonalakon közlekedtetett járatokkal szemben konkrétan megfogalmazott megkötéseket. Pályázó 60 pontot kap, amennyiben a megajánlott menetrend teljes mértékben kielégíti az azzal szemben jelen fejezetben támasztott minimális követelményeket. Amennyiben a megajánlott menetrend teljes mértékben kielégíti az azzal szemben jelen fejezetben támasztott minimális követelményeket és ehhez képest Pályázó a pályázatához csatolt menetrendben többlet teljesítményt is vállal plusz pontszámra jogosult az alábbiak szerint: Amennyiben a Pályázó által megajánlott többlet-teljesítmény a menetrenddel szemben támasztott minimális követelményekhez képest a munkanapok* figyelembe vételével valamennyi vonalra** vetítve átlagosan*** egy járatpár**** bővülést eredményez 2 plusz pont jár. * Megrendelő a többletpontok számításánál a csak iskolai előadási napokra vagy a tanév időtartama alatti munkanapokra megajánlott járatot vagy járatpárt is figyelembe veszi. ** Az átfedések miatt a számításnál az 1., 1A., és 2. vonalra önállóan megajánlott járatok vagy járatpárok nem számítanak, a 4. és 4A. vonalakat pedig együtt kell kezelni. Ebből következően a számításba jöhető valamennyi vonal : 2A., 3., 3A., 4. (vagy 4A.) és 5., vagyis összesen öt vonal. *** Az előző pontban meghatározott öt vonal esetén elegendő az átlagos járatpár-bővülés igazolása a 2 többletpont megítéléséhez. Vagyis pl. kettő többletpontot ér az is, ha csak az egyik vonalon ajánlanak meg további 5 járatpárt a minimálisan meghatározott követelményekhez képest. Azon azonos vonalon közlekedő járatok közül, amelyeknek indulási és/vagy érkezési időpontja azonos, vagy azok között a menetrendi eltérés legfeljebb 10 perc, a többletpontok számításánál csak egyet lehet figyelembe venni. **** A második pontban meghatározott öt vonal közül azonos vonalon, oda- és visszaközlekedő járat minősül egy járatpárnak azzal, hogy nincs egymáshoz képest megkötve az oda- és a visszaindulás és érkezés időpontja. A különböző vonalakon közlekedő töredék oda- vagy visszajáratok egybeszámítására nincs lehetőség. Pályázó a megajánlott többlet-szolgáltatás után veszteség-kiegyenlítést Megrendelő felé nem érvényesíthet! Pályázó köteles a megajánlott többlet-szolgáltatás után járó többletpontok igénylését a pályázatában a konkrét járatok és járatpárok meghatározásával, vonalakra bontva, táblázatos formában alátámasztani február Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: április A szerződéskötés legkésőbbi időpontja:

11 2015. május A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 11. A szerződés időtartama: 44 hónap (2015. május december 31.) közszolgáltatási szerződés 12. A szerződés meghatározása: Sárvár város közigazgatási területe 13. A teljesítés helye: 14. Az ellátandó közszolgáltatási tevékenység és a közszolgáltatás minimális követelményei Sárvár város közigazgatási területén lévő, helyi autóbusszal történő, menetrend szerinti személyszállítás szempontjából figyelembe veendő megállóhelyei: 1. Autóbusz állomás 2. Batthyány utca 3. Szolgáltatóház 4. Vasútállomás 5. Herpenyő csárda 6. Bőrdíszmű vállalat 7. Ikervári út 8. Kórház 9. Termálfürdő 10. Rábagyár 11. Kisfaludy utca 12. Hegyközség 13. Rábasömjén felső 14. Rábasömjén autóbusz megálló 15. Thermálkristály üzem 16. Rábasömjén bejáró út (nem üzemel) 17. Bajti elágazás 18. Kanotapuszta 19. Lánkapuszta 20. Méhészet 21. TESCO hipermarket

12 A megajánlott menetrenddel szemben támasztott minimális követelmények: (minimális szolgáltatás) 1. és 1A. vonal vonatkozásában: Autóbusz állomás - Termálfürdő megállók: Autóbusz állomás, (vasútállomás), Batthyány utca, kórház, Termálfürdő vonalon Munkanapokon legalább napi 20 járat oda-vissza Megkötések: - első járat legkésőbb 5.15-re történő beérkezéssel

13 - legyen járat 5.50 és 6.30 közötti indulással - legyen járat 7 óra és 7.30 közötti érkezéssel - legalább 1 járatpár délelőtt (8 és 12 óra között) - legalább 1 járat 13 óra és közötti érkezéssel - legalább 1 járat és közötti indulással - legalább 1 járat 15 óra és 17 óra közötti indulással - legalább 1 járat 21 óra és közötti érkezéssel - legalább 1 járat óra utáni indulással Szabadnapokon: legalább napi 10 járat oda-vissza Megkötések: - első járat legkésőbb 5.15-re történő beérkezéssel - legyen járat 5.50 és 6.30 közötti indulással - legalább 1 járatpár délelőtt (8 és 12 óra között) - legalább 1 járat 13 óra és közötti érkezéssel - legalább 1 járat 17 óra utáni indulással Munkaszüneti napokon: legalább napi 5 járat oda-vissza Megkötések: - legalább 1 járatpár 6 óra és 9 óra közötti indulással és érkezéssel - legalább 1 járatpár 9 és 14 óra között - legalább 1 járatpár 16 óra és 20 óra között Egyéb, az 1 és 1A vonalakkal kapcsolatos követelmények és tudnivalók: - a jelenleg is önálló és kizárólagosan helyi viszonylatként működő 1. vonalon közlekedő 3 járatpár és 1A. vonalon közlekedő 3 járatpár működtetése a IV. fejezetben megadott menetrend szerint továbbra is szükséges; - Az útvonal átfedések miatt az 1. és 1/A. vonalakon közlekedő járatok közül a jelenleg is önálló és kizárólagosan helyi viszonylatként működő 3 (6) járaton felüli járatok a 2., 2A., 3., 3A. vonalak járataiban beépíthetőek. A kizárólagosan helyi viszonylatként működő, 1 vonalon közlekedő napi 3 járatpár a munkanapokon közlekedő minimális járatszámba beszámítható; - az egyes kategóriák (munkanap, szabadnap, munkaszüneti nap) mindegyikében a járatpárok több, mint felének a vasútállomás érintésével, vagyis az 1A vonalon kell közlekednie. 2. vonal vonatkozásában: Autóbusz állomás Herpenyő csárda megállók: Autóbusz állomás, (vasútállomás), Batthyány u., kórház, termálfürdő, TESCO Hipermarket, Herpenyő csárda Munkanapokon legalább napi 20 járat oda-vissza Megkötések: - első járat legkésőbb 5.15-re történő beérkezéssel - legyen járat 5.50 és 6.30 közötti indulással - legyen járat 7 óra és 7.30 közötti érkezéssel - legalább 1 járatpár délelőtt (8 és 12 óra között) - legalább 1 járat 13 óra és közötti érkezéssel - legalább 1 járat és közötti indulással - legalább 1 járat 15 óra és 17 óra közötti indulással - legalább 1 járat 21 óra és közötti érkezéssel - legalább 1 járat óra utáni indulással Szabadnapokon: legalább napi 10 járat oda-vissza Megkötések:

14 - első járat legkésőbb 5.15-re történő beérkezéssel - legyen járat 5.50 és 6.30 közötti indulással - legalább 1 járatpár délelőtt (8 és 12 óra között) - legalább 1 járat 13 óra és közötti érkezéssel - 17 óra utáni indulással Munkaszüneti napokon: legalább napi 5 járat oda-vissza Megkötések: - legalább 1 járatpár 6 óra és 9 óra közötti indulással és érkezéssel - legalább 1 járatpár 9 és 14 óra között - legalább 1 járatpár 16 óra és 20 óra között Egyéb, a 2. vonallal kapcsolatos követelmények és tudnivalók: - Az útvonal átfedések miatt a 2. vonalon közlekedő járatok 2A., 3., 3A. vonalak járataiban beépíthetőek. - munkanapokon a járatpárok több, mint felének a vasútállomás érintésével kell közlekednie 2A. vonal: Autóbusz állomás Lánkapuszta megállók: Autóbusz állomás, (vasútállomás), Batthyány u., kórház, termálfürdő, TESCO Hipermarket, Herpenyő csárda, Bajti elágazás, Kanotapuszta bejárati út, Lánkapuszta Munkanapokon legalább napi 5 járat oda-vissza Megkötések: - első járat legkésőbb 5.15-re történő beérkezéssel - legalább 1 járat 6.00 és 6.30 közötti indulással - legalább 1 járat 7.00 óra és 7.50 közötti érkezéssel - legalább 1 járat 12 óra és közötti érkezéssel - legalább 1 járat és közötti indulással - legalább 1 járat 21 óra és közötti érkezéssel - legalább 1 járat óra utáni indulással Szabadnapokon: legalább napi 2 járat oda-vissza Megkötések: - első járat legkésőbb 5.15-re történő beérkezéssel - legalább 1 járat 6.00 és 6.30 közötti indulással - legalább 1 járat 12 óra és közötti érkezéssel - legalább 1 járat és közötti indulással Egyéb, a 2A. vonallal kapcsolatos követelmények és tudnivalók: - munkanapokon a járatpárok több, mint felének a vasútállomás érintésével kell közlekednie 3 vonal: Autóbusz állomás Hegyközség megállók: Autóbusz állomás, (vasútállomás), Batthyány u., kórház, termálfürdő, TESCO Hipermarket, Herpenyő csárda, Hegyközség Munkanapokon legalább napi 10 járat oda-vissza Megkötések: - első járat legkésőbb 5.15-re történő beérkezéssel - legyen járat 5.50 és 6.30 közötti indulással - legyen járat 7 óra és 7.30 óra közötti érkezéssel - legalább 1 járatpár délelőtt (8 és 12 óra között) - legalább 1 járat 13 óra és közötti érkezéssel - legalább 1 járat és közötti indulással - legalább 1 járat 15 óra és 17 óra közötti indulással

15 - legalább 1 járat 21 óra és közötti érkezéssel - legalább 1 járat óra utáni indulással Szabadnapokon: legalább napi 5 járat oda-vissza Megkötések: - első járat legkésőbb 5.15-re történő beérkezéssel - legyen járat 5.50 és 6.30 közötti indulással - legalább 1 járatpár délelőtt (8 és 12 óra között) - legalább 1 járat 13 óra és közötti érkezéssel - legalább 1 járat 17 óra utáni indulással Munkaszüneti napokon: legalább napi 4 járat oda-vissza Megkötések: - legalább 1 járatpár 6 óra és 9 óra közötti indulással és érkezéssel - legalább 1 járatpár 9 és 14 óra közötti indulással és érkezéssel - legalább 1 járatpár 16 óra és 20 óra közötti indulással és érkezéssel Egyéb, a 3. vonallal kapcsolatos követelmények és tudnivalók: - munkanapokon a járatpárok több mint felének a vasútállomás érintésével kell közlekednie 3A. vonal: Autóbusz állomás méhészet megállók: Autóbusz állomás, (vasútállomás), Batthyány u., kórház, Termálfürdő, TESCO Hipermarket, Herpenyő csárda, méhészet Munkanapokon legalább napi 7 járat oda-vissza Megkötések: - első járat legkésőbb 5.15-re történő beérkezéssel - legyen járat 5.50 és 6.45 közötti indulással - legyen járat 7 óra és 7.30 óra közötti érkezéssel - legalább 1 járat 13 óra és közötti érkezéssel - legalább 1 járat 15 óra és 17 óra közötti indulással - legalább 1 járat 21 óra és közötti érkezéssel - legalább 1 járat óra utáni indulással Szabadnapokon: legalább napi 3 járat oda-vissza Megkötések: - első járat legkésőbb 5.15-re történő beérkezéssel - legyen járat 5.50 és 6.45 közötti indulással - legalább 1 járatpár délelőtt (8 és 12 óra között) - legalább 1 járat 13 óra és közötti érkezéssel Munkaszüneti napokon: legalább napi 2 járat oda-vissza Megkötések: - legalább 1 járatpár 6 óra és 9 óra közötti indulással és érkezéssel - legalább 1 járatpár 10 és 18 óra között Egyéb, a 3A. vonallal kapcsolatos követelmények és tudnivalók: - munkanapokon a járatpárok több, mint felének a vasútállomás érintésével kell közlekednie 4. és 4A. vonal: Autóbusz állomás (vasútállomás) Ikervári út Megállók: autóbusz állomás, (vasútállomás, szolgáltatóház), bőrdíszmű, Ikervári u. Munkanapokon legalább napi 10 járat oda-vissza Megkötések: - első járat legkésőbb 5.15-re történő beérkezéssel - legyen járat 5.50 és 6.30 közötti indulással

16 - legyen járat 7 óra és 7.45 közötti érkezéssel - legalább 1 járatpár délelőtt (8 és 12 óra között) - legalább 1 járat 13 óra és közötti érkezéssel - legalább 1 járat és közötti indulással - legalább 1 járat 15 óra és közötti indulással - legalább 1 járat 21 óra és közötti érkezéssel - legalább 1 járat óra utáni indulással Szabadnapokon: legalább napi 5 járat oda-vissza Megkötések: - első járat legkésőbb 5.15-re történő beérkezéssel - legyen járat 5.50 és 6.45 közötti indulással - legalább 1 járatpár délelőtt (8 és 12 óra között) - legalább 1 járat 13 óra és közötti érkezéssel - legalább 1 járat 16 óra utáni indulással Munkaszüneti napokon: legalább napi 3 járat oda-vissza Megkötések: - legalább 1 járatpár 7 és 14 óra között - legalább 1 járatpár 16 óra és 22 óra között Egyéb, a 4. és 4A. vonallal kapcsolatos követelmények és tudnivalók: - munkanapokon a járatpárok több mint felének a vasútállomás érintésével kell közlekednie 5. vonal: Autóbusz állomás Rábasömjén Megállók: Autóbusz állomás, (szolgáltatóház), (vasútállomás), RÁBA gyár, Rábasömjén autóbusz-váróterem, Rábasömjén felső Munkanapokon legalább napi 7 járat oda-vissza Megkötések: - első járat legkésőbb 5.15-re történő beérkezéssel - legyen járat 5.50 és 6.30 közötti indulással - legyen járat 7 óra és 7.45 óra közötti érkezéssel - legalább 1 járat 13 óra és közötti érkezéssel - legalább 1 járat és közötti indulással - legalább 1 járat 15 óra és 18 óra közötti indulással - legalább 1 járat 21 óra és közötti érkezéssel - legalább 1 járat óra utáni indulással Szabadnapokon: legalább napi 2 járat oda-vissza Megkötések: - első járat legkésőbb 5.15-re történő beérkezéssel - legalább 1 járatpár délelőtt (8 és 12 óra között) - legalább 1 járat 13 óra és közötti érkezéssel Egyéb, a 5. vonallal kapcsolatos követelmények és tudnivalók: - munkanapokon a járatpárok több, mint felének a vasútállomás érintésével kell közlekednie 5A. vonal: Autóbusz állomás - Termálkristály üzem Megállók: Autóbusz állomás, vasútállomás, Kisfaludy u., Termálkristály üzem Munkanapokon legalább napi 10 járat oda-vissza Megkötések: - első járat legkésőbb 5.15-re történő beérkezéssel - legyen járat 5.50 és 6.30 közötti indulással

17 - legyen járat 6.50 óra és 7.30 óra közötti érkezéssel - legalább 1 járat 13 óra és közötti érkezéssel - legalább 1 járat és közötti indulással - legalább 1 járat 15 óra és 18 óra közötti indulással - legalább 1 járat 21 óra és közötti érkezéssel - legalább 1 járat óra utáni indulással Szabadnapokon: legalább napi 2 járat oda-vissza Megkötések: - első járat legkésőbb 5.15-re történő beérkezéssel - legalább 1 járatpár délelőtt (8 és 12 óra között) - legalább 1 járat 13 óra és közötti érkezéssel Munkaszüneti napokon: legalább napi 3 járat oda-vissza Megkötések: - legalább 1 járatpár 7 és 14 óra között - legalább 1 járatpár 16 óra és 22 óra között Egyéb, a 5A. vonallal kapcsolatos követelmények és tudnivalók: munkanapokon a járatpárok több mint felének a vasútállomás érintésével kell közlekednie. 15. A tevékenység végzésének jogszabályban meghatározott és egyéb feltételei A Kiíró feltételezi, hogy a Pályázó ismeri a szükséges és alkalmazandó hatályos jogszabályi háttéranyagot. Pályázó a pályázatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a teljesítésre kiható hatályos jogszabályokkal és pályázatát ezek figyelembevétele és ismerete mellett állította össze. A tevékenységet az alábbi jogszabályoknak megfelelően kell végezni: c. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. Törvény, d. a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény, e. a koncesszióról szóló évi XVI. Törvény, f. a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. Törvény, g évi I. törvény a közúti közlekedésről, és annak végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, h. 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011 EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról i. 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről, j. 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet a szociálpolitikai menetdíj támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól k. 25/2012. (V. 9.) NFM rendelet a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról l. 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

18 m. 48/2011. (III.30.) Korm. rendelet a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról n. Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23. ) a vasúti és a közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről o. Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről A tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyek folyamatos megléte az Ajánlattevő/Szolgáltató kötelezettsége. A szolgáltató tevékenységét úgy köteles megszervezni, hogy az biztosítsa a szolgáltatások minőségével szemben támasztott elvárások teljesítését, a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások és hatósági követelmények maradéktalan betartását. 16. A tevékenység végzésével együtt járó közlekedési szolgáltatói jogosultságok és kötelezettségek A Szolgáltatónak joga van: A ráfordításra és a működéshez szükséges nyereségre fedezetet biztosító bevételre, tekintettel az elvonásokra (adók, járulékok, stb) és a támogatásokra (szociálpolitikai menetdíj-támogatás, normatív támogatás, beruházási, fejlesztési és egyéb támogatás, juttatás, veszteségtérítés, stb) Szerződésben rögzítetten vagy más garanciákkal biztosítottan stabil és kiszámítható működési feltételekre, Menetrend módosítás (melléklet) mint szerződés módosítás kezdeményezésére, A menetrend szerinti autóbuszjáratokon alkalmazható díjak és/vagy az díjalkalmazási feltételek módosításának kezdeményezésére Menetjegyek, bérletek és egyéb utazási igazolványok értékesítésére saját hálózaton, megbízottak, bizományosok bevonásával, továbbá a megbízottak, bizományosok kiválasztására, velük a szerződés megkötésére. A Megrendelőnek és más ellátásért felelősnek a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó pályázatain részt venni, nyilvános ajánlatkérés esetén pedig ajánlatot tenni az igényelt közszolgáltatásra, továbbá menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közvetlen megbízást elfogadni, Más személyszállítási és egyéb tevékenységet végezni a Megrendelő tájékoztatási kötelezettsége mellett (2012. évi XLI. törvény 25. (4) bekezdés) az átcsoportosítást kizáró elkülönített elszámolás biztosításával (2012. évi XLI. törvény 30. (7) bekezdés), A mozgáskorlátozottak közlekedési lehetőségeinek kiemelt kezelésére, erre külön szolgáltatási előírás megfogalmazására A Szolgáltató köteles: A közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítésére, ezen kiemelten a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratok közlekedtetésére,

19 Utazási igények folyamatos figyelemmel kísérésére, indokolt esetben menetrendmódosítás kezdeményezésére, A Megrendelőt tájékoztatni más közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenységről és/vagy más személyszállítás végzéséről (2012. évi XLI. törvény 25. (4) bekezdés), A menetrend és az utazási feltételek ide értve a díjszabást is közzétételére (2012. évi XLI. törvény 31. (4) - (6) bekezdés) az előírtak szerint, A menetrendben feltüntetett járatokkal utazni szándékozókkal a személyszállítási szerződés megkötésére, ha jogszabályon alapuló kizáró ok nem áll fenn. (2012. évi XLI. törvény 25. (6) bekezdés), Az autóbuszjáratok utasaival az utazási feltételek és a díjszabásban foglaltak megtartatására, azok megtartásának kiemelten az utazási jogosultság szabályszerű igazolásának és a díjfizetési kötelezettség teljesítésének - ellenőrzésére vagy ellenőriztetésére, az autóbuszjáratokon a rend fenntartására, eljárásra illetve eljárás kezdeményezésére a személyszállítási szerződés megszegőivel szemben, Önállóan és/vagy kiválasztott megbízottak igénybevételével a menetjegyek, bérletek és egyéb utazási igazolványok értékesítésének megszervezésére, az értékesítési hálózat fenntartására, működtetésére, Utas-tájékoztatásra az utazási lehetőségekről, körülményekről és feltételekről, igénybe vehető egyéb szolgáltatásokról, rendkívüli események alkalmával a korlátozott vagy megváltozott eljutási lehetőségekről, a helyben szokásos és lehetséges módon, A normatív támogatás pályázatának elkészítéséhez szükséges adatokat, a pályázat beadási határidejéig a megrendelő rendelkezésére bocsátani A szerződés időtartama alatt alkalmazandó díj- és jegyrendszert, a pótdíjakat, valamint az alkalmazott kedvezményeket a Megrendelő és a Szolgáltató közösen, a Közszolgáltatási Szerződés mellékletében foglaltak szerint határozza meg. A helyi járatokon a személyszállítási üzletszabályzatban meghatározott utazási feltételek szerint kerülnek az utasok elszállításra a évi XLI. Tv. 19. (4) bekezdése alapján. A pályázónak a évi menet- és bérletjegy árakra az alábbi pontok szerint kell az pályázatát benyújtania: Az alkalmazott utazási igazolványok: Vonaljegy - elővételben - az autóbuszvezetőnél Tanuló-nyugdíjas havi bérletjegy Összvonalas arckép nélküli havi bérletjegy, Névre szóló összvonalas kombinált havi bérletjegy Tanuló-nyugdíjas kombinált havi bérletjegy A szolgáltató a jegy és bérlet árakat évente csak az inflációt követő mértékben emelheti, kivéve, ha rajta kívül álló okból aránytalan költségnövekménye keletkezik (pl. jelentős mértékű üzemanyag áremelés). A kiíró Képviselő-testület által jóváhagyott árak változtatására vonatkozóan igényét köteles az pályázattevő legkésőbb minden év október 31-ig a kiíró részére benyújtani a kiíró Képviselőtestület jóváhagyása végett. Amennyiben szolgáltató a KSH által közzétett inflációs rátát meghaladó mértékben kíván jegy és bérletárakat emelni, köteles az ezt indokoló költségnövekményt költség-haszon elemzéssel alátámasztani legkésőbb minden év október 31-ig. A megváltozott menetjegyárakat az pályázattevő a helyben szokásos módon hirdeti ki, legkésőbb az áremelést megelőző naptól számított 30 nappal korábban. A szolgáltató 2015 őszén, majd az azt követő évek tavaszán és őszén köteles utasszámlálást tartani, erre alkalmas külön személyzettel, melynek eredményéről

20 beszámolót köteles készíteni. Az utasszámlálásnak egy munkaszüneti, egy szabad és egy munkanapra kell kiterjednie megrendelővel egyeztetett időpontban. A szolgáltató köteles a város legalább egy frekventált pontján autóbusz állomás területén, vagy 100 m-es körzetében) a jegyértékesítést biztosítani. Szolgáltató köteles tevékenységét saját tulajdonú, menetrend szerinti helyi személyszállításra alkalmas, legalább 2 méter belmagasságú, és minimum 14 személy szállítására alkalmas, műszakilag és esztétikailag megfelelő (érvényes forgalmi engedéllyel, kötelező felelősségbiztosítással, rendelkező), tiszta, a környezetet a körülményekhez képest legkevésbé károsító gépjárművével elvégezni. A Szolgáltató a fentieket igazoló dokumentumokba a Megrendelőnek köteles kérésre betekintést engedni, és tűrni, hogy a Megrendelő azokról másolatot készítsen. Szolgáltató köteles az autóbuszt arra alkalmas, saját tulajdonában vagy használatában álló telephelyen tárolni. Szolgáltató köteles a gépjárművek beszerzését, cseréjét, szervízelését, vizsgáztatását, tankolását, tisztán tartását, valamint minden, a gépjárművek szabályos és minőségi üzembenntartásával kapcsolatos költséget viselni. Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, és azokat szükség szerint folyamatosan megújítani. Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez használt gépjárműveinek típusát, rendszámát, és egyéb műszaki adatait a közszolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg Megrendelővel közölni. Szolgáltató köteles az érvényes menetrend útvonal és menetidő- szerint közlekedni. Szolgáltató köteles biztosítani, és fokozottan ellenőrizni, hogy a busz vezetői vezetésre alkalmas állapotban, tiszta, ápolt, higiénikus külsővel végezzék a feladatukat, valamint azt is, hogy a szükséges jogosítványokkal (vezetői engedély, PÁV II. vizsga, stb.) rendelkezzenek. A Szolgáltató a fentieket igazoló dokumentumokba a Megrendelőnek köteles kérésre betekintést engedni. Szolgáltató köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a szolgáltatás területét érintő utazási igények alakulását, és ezzel kapcsolatosan a menetrend esetleges változtatását javasolni Megrendelő felé. Szolgáltató köteles a menetrend szerinti személyszállítási tevékenységére utas- és poggyászbiztosítást kötni, oly módon, hogy a biztosítás tartama a közszolgáltatási szerződés teljes határozott időtartamára, valamint az azt követő 6 hónapra kiterjedjen. Szolgáltató évente egy alkalommal köteles Megrendelő felé a tevékenységével kapcsolatos adatszolgáltatásra. Az adatszolgáltatás a Képviselő-testület előtti beszámoló formájában is megvalósítható. A szolgáltatást érintő legfontosabb eseményekről (késés, járatkimaradás, útlezárás, szélsőséges időjárás stb.) a Szolgáltató köteles nyilvántartást vezetni. Abban az esetben, ha az autóbusz működtetése biztonságosan nem lehetséges, a Szolgáltató vis maiorra hivatkozva jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. Ha a felfüggesztés a menetrendi útvonalon, működés közben szükséges, az autóbuszvezető tájékoztatja az utasokat a rendkívüli eseményről vagy körülményről, és, ha lehetséges, gondoskodik arról, hogy az autóbusz olyan helyen álljon meg, ahol az utasok leszállására mód van. Útlezárás esetén a Szolgáltató kerülő úton, a lehető legkisebb kitérővel teljesíti a szolgáltatást. A szolgáltatás zavartalanságát a Szolgáltató saját tartalék busz üzemben tartásával biztosítja. A szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás ellátásához elsősorban sárvári és vas megyei lakhelyű munkavállalókat alkalmaz. A Szolgáltató a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladatit az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer előírásai alapján végzi

21 17. A közlekedési szolgáltató tevékenységét érintő más közlekedési szolgáltató jogosultságairól való tájékoztatás A közszolgáltatási szerződés aláírásával a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Szolgáltató szerződésszerű teljesítését kizárólagos jelleggel elfogadja és teljesítését elősegíti a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségei megvalósításával azzal, hogy a településen áthaladó helyközi szolgáltató autóbuszai azonban nem zárhatók ki a helyi tömegközlekedésből. 18. A szolgáltató birtokába vagy használatába kerülő létesítmények, eszközök meghatározását, azok működtetésének és használatának feltételei Amennyiben Pályázó nem rendelkezik megfelelő, a Vasútállomás vagy a helyközi autóbuszpályaudvar területén, vagy legfeljebb 100 m-es körzetében jegyárusító helyként és információs irodaként üzemeltethető, tulajdonában vagy használatában álló helyiséggel vagy épülettel, úgy a Kiíró a sárvári autóbusz állomáson a szerződés időtartamára a távolsági buszközlekedést ellátó Vasi Volán Zrt.-vel egyeztetett helyen mobiliroda és jegyárusító helyiség felállítását teszi lehetővé azzal, hogy az áramvételi lehetőség kiépítéséről és a közműdíj megfizetéséről pályázónak kell gondoskodnia. Az információs iroda és jegyárusító helyként történő kialakítással együtt járó költségek viselése és a szükséges hatósági engedélyek megszerzése a Pályázó kötelezettsége. Pályázó köteles az autóbuszt arra alkalmas, saját tulajdonában vagy használatában álló telephelyen tárolni. Kiíró az autóbuszok járatindulás előtti és utáni rövid idejű (legfeljebb negyed órás) várakoztatását - amennyiben Pályázó nem rendelkezik erre alkalmas, tulajdonában vagy használatában álló központi területen lévő megfelelő területtel egy autóbusz le- és felszállóhelyet, továbbá két busz várakozására előírásszerűen alkalmas területet a sárvári autóbusz állomás területén biztosít. Tájékoztatásul közöljük, hogy az autóbusz állomás terültére egyebekben a Vasi Volán Zrt.- nek ingatlan-nyilvántartásban rögzített használati joga áll fenn. 19. A közszolgáltatást ellátó közúti járművek üzemeltetésével járó, a jármű teljes élettartamára vetített, a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló kormányrendelet szerint megállapított energetikai és környezeti hatások figyelembevételének módja, súlya A környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48./2011. évi kormányrendeletben meghatározott tárgy szerinti szempontok nem képeznek jelen eljárásban bírálati szempontot.

22 20. Az ellátásért felelős közlekedési szolgáltatóval szembeni jogosultságai és kötelezettségei A Megrendelő jogosult: A Szolgáltató által végzett menetrend szerinti közlekedési közszolgáltatás folyamatos figyelemmel kísérésére, ellenőrzésére a tevékenység zavarása nélkül, A szerződésben rögzített adatszolgáltatás igénylésére bármely összegzett időszakra vonatkozóan, A szolgáltatás és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítésének a szerződésben foglalt időszakonkénti gyakoriságon túli soron kívüli, illetve eseti értékelésére, A menetrendek módosításának kezdeményezésére, A menetrend szerinti autóbusz-közlekedés ellátását, technológiáját, a kapcsolódó szolgáltatásokat (jegy-és bérletárusítás, utas tájékoztatás, stb.) érintő módosítások kezdeményezésére, erre vonatkozó javaslatok megtételére, A közszolgáltatási szerződés hatályának lejárata előtt 6 hónappal korábban az abban foglalt menetrend szerinti személyszállításra ide értve a szerződésben a Szolgáltatónak kizárólagossággal biztosított személyszállítást is külön indok nélkül pályázatot kiírni a közszolgáltatási szerződés hatályának lejártát követő időszakra. A Megrendelő köteles: A Szolgáltató által végzett menetrend szerinti közlekedési közszolgáltatás és közszolgáltatási szerződés teljesítésének legalább évenkénti értékelésére (2012. évi XLI. törvény 25. (4) bekezdés A Szolgáltatónak A közszolgáltatási szerződés, vagy azon belül a hatályos menetrend módosítására, Az alkalmazott árak és áralkalmazási feltételek módosítására, A közszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítésre, Kizárólagosság megadására vagy az alóli mentességre, Alvállalkozó bevonására vagy annak megszüntetésére, vonatkozó javaslatára, kezdeményezése érdemi megvizsgálására, a szükséges eljárás megindítására, érdemi döntésre, illetve állásfoglalás kialakítására a javaslat benyújtását követő 60 naptári napon belül. A szerződés lejárta miatti megszűnését követő időszakra a személyszállítási törvényben és a közbeszerzési törvényben előírtak szerint, közbeszerzési eljárás során vagy nyilvános pályázaton kiválasztani az új szolgáltatót. A Szolgáltató a pályázati feltételeknek való megfelelés esetén megilleti a pályázaton való részvétel joga. Sárvár város rendezési és fejlesztési tervével összhangban megfogalmazni, és a Szolgáltatóval egyeztetni a település személyszállítási igényét, az abban várható változásokra vonatkozó előrejelzéseket közölni a Szolgáltatóval. Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatóval közösen törekszik minden pályázati lehetőség igénybevételére, és a pályázaton így elnyert összeget a Szolgáltatón keresztül a közlekedésre és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére fordítja. A közszolgáltatási feladatok, illetve közszolgáltatási kötelezettségek ellátásáért járó ellentételezés módja és mértéke, a teljesítés szabályai (2012. évi XLI. törvény 30., 25. (3) bek. m)pont)

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra

Részletesebben

Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településf. és Vagyong. O.

Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településf. és Vagyong. O. J a v a s l a t Ózd Város Önkormányzata által Ózd város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra kiírandó pályázati felhívás feltételeinek meghatározására

Részletesebben

Önkormányzati rendeletalkotás a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos rendelkezések módosításáról

Önkormányzati rendeletalkotás a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos rendelkezések módosításáról 2. NAPIRENDI PONT Önkormányzati rendeletalkotás a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos rendelkezések módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az általános indokolásban ismertetett

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 26.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 26. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. (jelenleg: Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt.) között 2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület Fővám tér 5. fsz. szám alatti ingatlan (hrsz.: 23926/0/A/3) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték:

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest II. ker. Hárshegyi út 1. szám alatti ingatlan (10937/21 Hrsz) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása.

Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása. Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatási szerződés / Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 087-156943 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 39.901/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2006. szeptember 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A menetrend

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/939-1/2013/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS 21 III. Cím TÁJÉKOZTATÁS Az utastájékoztatási feladatokat a Szolgáltató látja el, továbbá gondoskodik arról, hogy az utasokat jogaikról, kötelezettségeikről, az igénybe vehető szolgáltatásokról tájékoztassa,

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték:

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő 24947/0/A/3 hrsz. (Alkotmány u. 20. fszt.) és 24948/0/A/3 hrsz. (Bajcsy-Zsilinszky út 72. pinceszint)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGATMAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sopron SOPRON 2012 Tartalomjegyzék Beszerzések rendjéről szóló szabályzat... 3 I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 3 2.Alapelvek...

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés, normatív támogatás)

Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés, normatív támogatás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64 221/2010. Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/215-1/2012/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Helyi menetrend szerinti

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a személyszállítási közszolgáltatás saját gazdasági

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Témafelelős: Czirokné Tárgy: Helyi közösségi közlekedés támogatása Melléklet: 1. sz.: TISZA VOLÁN Zrt. előterjesztése

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az Ingatlan megnevezése: raktár. 1 A pályázat kiírója: 2 A pályázat célja és jellege:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az Ingatlan megnevezése: raktár. 1 A pályázat kiírója: 2 A pályázat célja és jellege: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület Alkotmány u. 15. szám alatti épületben a 24873/3/A/7 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos döntések meghozatalára

TÁRGY: Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos döntések meghozatalára AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 379. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos döntések meghozatalára E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Helyi járati közlekedés önkormányzati működtetési lehetősége Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ A Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 21/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt. szám: 32- /2008. Véleményező bizottság: PTB, TVMB Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Döntés önkormányzati ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F-1754-2/2012. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedési

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma)

a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma) a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/13 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F- 1754-11/2012. Témafelelős: Czirokné Tárgy: Autóbusszal végzett helyi személyszállítási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI 630/2012. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: szerződésmódosítás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl

Részletesebben

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete Pályázati kiírás Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6449 Mélykút Petőfi tér 1.) a Képviselő-testület 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Teljesítés helye:

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Teljesítés helye: Vállalkozási szerződés Portaszolgálat ellátása a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság központi telephelyén -tájékoztató a szerződés 2. számú módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/104 Beszerzés

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete. a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról

12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete. a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés 2009. évi díjai Mell.: - Tisza Volán Rt. javaslata - rendelet-tervezet Szentes

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyszállítási közszolgáltatás saját társasággal

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága október 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága október 5-i ülésére BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 1817-4/2005. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. október

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(X.1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró,

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, Pályázati Felhívás a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 122. (2) bekezdése alapján, az Oktatási és Kulturális Miniszter

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület június 21-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület június 21-én tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. június 21-én tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Kossuth utca 3 szám alatti (12074/4 helyrajzi számú) önkormányzati

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HELYI, AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSA

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HELYI, AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSA 1. számú melléklet az előterjesztéshez Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HELYI, AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről I. Diákigazolvány Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy 2012. január

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben