Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája"

Átírás

1 Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület

2 A tematika összeállítói: dr. Nagy Gábor (1. fejezet) Lucz Zoltánné (2. fejezet 1. pont)) Magony Krisztina (2. fejezet 2. pont) Lektorálta: Mészáros László Kiadja a Pénzügyminisztérium Budapest, 2008.

3 Mérlegképes továbbképzés vállalkozás szakos tematika 1. Aktuális számviteli kérdések 8 óra 1.1. A számviteli előírások változása 1 óra A módosítások indoka hazai és EK jogszabályi környezet változása egyszerűsítés gyakorlatban felmerült kérdések rendezése A számviteli törvény évi LXXV. törvényben szabályozott módosításai hatályos január 1-jétől kiegészítő mellékletben be kell mutatni = a könyvvizsgálatért, az egyéb szolgáltatásokért a könyvvizsgáló által felszámított díjat [az éves, az egyszerűsített éves, az összevont (konszolidált) beszámolót készítőknél] nem kötelező a könyvvizsgálat = a könyvvizsgálati kötelezettség alóli mentesülés két feltétele = jogelőd nélkül alapított vállalkozónál is kötelező a könyvvizsgálat = ha azt törvény a köztulajdon védelme érdekében előírja a könyvvizsgálói megbízás felmondása = csak megfelelő indok alapján = közölni a Könyvvizsgálói Közfelügyelettel helyettes könyvvizsgáló = könyvvizsgáló cég választása esetén kijelölhető = csak a felelős könyvvizsgáló tartós távolléte esetén, az őt megillető jogokkal és kötelezettségekkel elnevezési pontosítások A számviteli törvény évi CXXVI. törvényben szabályozott módosításai [hatályos január 1-jétől, rendelkezéseit a évi üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet (néhány kivétellel)] kapcsolt fél = irányelvi szabályozással összhangban együttes kötelezettség = a legfőbb irányító, felügyelő szervezeten belül a tagok együttesen kötelesek biztosítani a számviteli beszámoló szabályszerűségét = hasonló előírást tartalmaz a Gt. módosítása is határidős ügyletek eredményének elszámolása = aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni le nem zárt, lezárt ügyletek esetén = passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni le nem zárt, lezárt ügyletek esetén értékpapír kölcsönügyletek = a könyv szerinti érték és a kölcsönszerződés szerinti érték különbözetének elhatárolása

4 az elhatárolás megszüntetése az értékpapír végleges eladásakor, beváltásakor stb. rendkívüli ráfordítások halasztott elszámolása = jogszabályi rendelkezés alapján térítés nélkül átadott eszközök (beruházás) esetében amennyiben azt a jövőbeni tevékenysége érdekében valósították meg = az időbeli elhatárolás megszüntetése az átadáskor meghatározott módon és időtartamon belül térítés nélküli átvételkor állományba vétel = általában piaci értéken, jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti értéken a halasztott rendkívüli bevétel visszaírása = az ellentételezett költségnek, ráfordításnak megfelelően elszámolható az egyéb bevételek, illetve a pénzügyi műveletek bevételei között is kiegészítő mellékletben be kell mutatni az éves, illetve az összevont (konszolidált) éves beszámolót készítőnél = a kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók nagyságrendjét, jellegét, a szokásos piaci feltételektől való eltéréseket = a mérlegen kívüli tételeket, amelyekből származó kockázatok vagy előnyök lényegesek vállalatirányítási nyilatkozat az üzleti jelentésben = ha az átruházható értékpapírokat az EGT szabályozott piacán kereskedésre befogadták = tartalmát a számviteli törvény új 95/B. -a részletezi az összevont (konszolidált) éves beszámolót készítőnél = a beszámoló részeinek aláírója = indokolt esetben vállalatirányítási nyilatkozat is devizában beszámolókészítésre = áttérés csak az üzleti év mérlegfordulónapjával néhány pontosító hatályon kívül helyezés A számviteli törvény évi CXXVI. törvényben szabályozott módosításai (csak január 1-je után alkalmazhatók) előtársasági beszámoló = elhagyható, ha vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értékvesztése = csoportosan is meghatározható, egy összegben elszámolható = összevetve az előző évivel, csak a különbözet könyvelendő = átmeneti rendelkezés a jelenlegi módszerrel elszámolt értékvesztés visszaírására az áttérés első napjával számviteli beszámoló elektronikus úton történő közzététele = január 1-jétől lehetőség = december 31-i vagy azt követő mérlegfordulónapi beszámolónál kötelező lesz a cégszolgálatnak megküldeni = kapcsolódóan módosult a Cégtörvény is elektronikus úton előállított beszámoló kötelező mellékleteivel elektronikus űrlap kíséretében fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy a kormányzati portál útján a küldő felelőssége a határidőben le nem adott beszámoló esetén szankcionálás

5 = az előbbiekhez kapcsolódóan kisebb pontosítások, hatályon kívül helyezések a számviteli törvényben Számvitelt érintő Gt. és a Cégtörvény módosítások a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról a tagok gyűlése, taggyűlés, zrt.-nél közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak kft.-nél, zrt.-nél csökkent a minimális tőkekövetelmény változott a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának előírása a vezető tisztségviselők, felügyelő-bizottsági tagok korlátlan és egyetemleges felelőssége a cég törlése a cégjegyzékből = az állami adóhatóság elektronikus úton adott tájékoztatója után 1.2. Az eredménykimutatás 7 óra fogalma, tartalma az eredménykategóriák Az eredménykimutatás formái fokozatos (lépcsőzetes) mérlegszerű (kétoldalas) soros (soronként mutatja az eredményt) = ezek használata, előnyei, hátrányai Az eredménykimutatás felépítése, tagolása összköltség eljárással készülő forgalmi költség eljárással készülő = a számviteli törvény melléklete szerint = a formáknak megfelelően = az éves, illetve az egyszerűsített éves beszámolóhoz = a sorok szűkítése, elhagyása, bővítése = az oszlopok tartalma kapcsolatuk egymással kapcsolatuk a költségelszámolás módjával = elsődleges költségviselő-költséghely, másodlagos költségnem = elsődleges költségnem, másodlagos költségviselő-költséghely melyiket hol, milyen esetben célszerű alkalmazni az ellenőrzés megállapításának megjelenése az eredménykimutatásban = ha jelentős összegű a hiba = ha nem jelentős összegű a hiba az ismételten közzétett beszámoló eredménykimutatásának sajátossága = mely oszlopokba kerülhet adat Az eredménykimutatás tételeinek tartalma az éves beszámoló eredménykimutatásának sorai szerint Az összköltség eljárással készült eredménykimutatás tételei az üzemi (üzleti) tevékenység eredményéig a költségek (ráfordítások) könyvviteli elszámolása jellemzően az 5., illetve a 8. számlaosztály számláinak használatával történik.

6 Az értékesítés nettó árbevétele tartalma (termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik) elszámolása, az elszámolás alapvető bizonylata az árbevétel csoportosítása (nem az elszámolás pénzneme határozza meg) = belföldi, mi a belföld = export, ki a külföldi = exportárbevételt csökkenti az árbevételbe beszámító árkiegészítések = azok bizonylata, elszámolásának módja, időpontja nem lehet árbevételként elszámolni = mert például egyéb bevétel = mert aktivált saját teljesítmény értéke = mert előleg vagy teljesítés még nem volt az árbevétel sajátos elszámolása és bizonylatolása, példákkal = pénzügyi lízing esetén = részletfizetéssel történő értékesítéskor = bírósági határozat alapján = kötelezettség kiegyenlítése termék átadásával = csereszerződés keretében történő értékesítéskor = göngyöleg értékesítésekor = tőkekivonással történő jegyzett tőke leszállításakor = használati, üzemeltetési, kezelési jog átengedésekor = bizományba adott termék értékesítésének elszámolása = garanciális visszatartás elszámolása = árbevétel elszámolása a felszámolási eljárás alatt = vásárlói pontok gyűjtésének és beváltásának elszámolása az adónál = a kapott közműfejlesztési hozzájárulás elszámolása az árbevétel aktív, passzív időbeli elhatárolása az árbevételhez kapcsolódó tételek elszámolása, bizonylatolása, időpontja = utólag adott engedmények esetén = szavatossági jogok (igények) érvényesítésekor = értékesített és később visszavett termékeknél = visszárunál (lehet-e árbevétel) nem csökkenti az árbevételt = például a követelés elengedése, leírása az árbevételt növelő tételek elszámolása, bizonylatolása, időpontja = felár, helyesbítés az árbevétel elszámolása általában forintban = a számlázott deviza átszámítása forintra, milyen devizaárfolyamon = a pénztárba befizetett valuta átszámítása forintra, milyen árfolyamon = az árfolyamváltozás befolyásolja-e az árbevétel forintértékét = ha az árbevételt helyesbíteni kell, a helyesbítés milyen időponttal és milyen árfolyamon történik = lehet-e belföldi nettó árbevétel devizában kiállított számla alapján és exportárbevétel forintban kiállított számla alapján = a számlában szereplő áfa átszámítása forintra

7 = az exportértékesítés ellenértékének kiegyenlítése importáruval, importszolgáltatással Aktivált saját teljesítmények értéke tartalma (az üzleti évben felmerült költségek és az értékesítés közvetlen, közvetett költségeinek a különbözete) nem minősül költségnemnek, költségmegtérülésnek részei saját termelésű készletek állományváltozása = a záró és nyitó saját termelésű készletek különbözete = összegszerű megállapítása és elszámolása külön-külön, készletelemenként ha van folyamatosan vezetett készletnyilvántartás ha nincs = mely esetekben kell év közben is megállapítani és könyvelni saját előállítású eszközök aktivált értéke = tartalma = összegszerű megállapítása és elszámolása ha eszköz-állománybavételhez kapcsolódik ha az elszámolás technikai jellegű (példákkal személyi jellegű egyéb kifizetés, egyéb ráfordítás, rendkívüli ráfordítás) a fentiek értelmezése a forgalmi költség eljárással készült eredménykimutatásnál Egyéb bevételek tartalma az egyéb bevételek között kell elszámolni = mikor, milyen bizonylat alapján a következőket, van-e kivétel = káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek tartalma, elszámolása, időbeli elhatárolása (mely esetben) kártérítés vagy kártalanítás a biztosító térítésének elszámolása = kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések tartalma, elszámolása, időbeli elhatárolása, bizonylata a bíróság által megítélt összegek elszámolása = a költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatások tartalma, elszámolása, időbeli elhatárolása, bizonylata eltérő, ha más gazdálkodó, illetve ha az adóhatóság adja a kísérleti fejlesztés aktivált értékét befolyásoló támogatás = a forgalommal arányosan utólag adott engedmény tartalma, elszámolása, időbeli elhatárolása, bizonylata sajátos elszámolása, ha azt termékátadással rendezik (példával bemutatni) = egyéb jogcímen elszámolt bevételek tartalma, elszámolása, bizonylata leírt követelésre kapott összeg vizitdíj elszámolása könyv szerinti értéket meghaladóan kapott összeg az egyéb bevételek között kell kimutatni = a képzett céltartalék felhasználása = az értékvesztés visszaírása

8 = a leltárértékelési különbözet ezek tartalma, elszámolás-módja és időpontja, bizonylata = immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítése = követelés engedményezése = negatív üzleti vagy cégérték elszámolása ezen bevételek tartalma, elszámolás-módja és időpontja, bizonylata melynél lehet időbeli elhatárolás és mikor lehet azt megszüntetni az egyéb bevételek között lehet kimutatni (nem kötelező) = a fejlesztési támogatás, a térítés nélküli átvétel miatti halasztott bevétel megszüntetése Anyagköltség tartalma, az egyes anyagok bekerülési értéke elszámolása, bizonylata összegszerű megállapítása = ha van készletnyilvántartás, a készletnyilvántartás formájának megfelelően = ha nincs készletnyilvántartás az elszámolt anyagköltség helyesbítése tételes leltár alapján anyagköltség a vásárolt anyag felhasználásán túlmenően = az egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök = az energiahordozók = a védőétel, -ital, -ruha stb. az anyagköltséget csökkenti = hulladék, haszonanyag értéke (mikor) = a bekerülési érték elemeinek visszatérítése = a helyesbítő számlában kapott engedmény (mikor) = visszavétel = a költségként elszámolt anyag értékesítése nem anyagköltség = az elszámolt értékvesztés = a nem számlázott szállításhoz kapcsolódó különbözet anyagköltséghez kapcsolódó bevételek (lehet egyéb bevétel is) = térítés nélküli átvétel esetén = elengedett kötelezettségnél Igénybevett szolgáltatások értéke (költsége) tartalma, jelentősebb tételei elszámolása hogyan és mikor, bizonylata időbeli elhatárolás esetei = közüzemi szolgáltatások elszámolása alvállalkozói teljesítmények sajátos kezelése = elkülönítetten, egyedileg nyilvántartani = mikor kell közvetlenül készletre venni és hogyan a szolgáltatás számlázott összege megbontható-e = anyagköltségre és munkadíjra a szolgáltatásokhoz biztosított anyag elszámolása a könyvvizsgálói díj elszámolása (legalább két variációban) = a megbízónál, illetve a könyvvizsgálónál a magánszemély részére fizetett bérleti díj elszámolása

9 a bérmunkadíj elszámolása vásárolt, illetve saját előállítású terméknél rendszeresen végzett nagyjavítás költségeinek az elszámolása Egyéb szolgáltatások értéke (költsége) tartalma, jellemző tételei azok elszámolása, bizonylata lehet-e időbeli elhatárolás a megfizetett adó, járulék, termékdíj stb. sajátos elszámolása = mikor bekerülési érték, egyéb szolgáltatások bekerülési értéke, egyéb ráfordítás Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) tartalma, az egyes áruk bekerülési értéke = áruk, eladott anyagok = betétdíjas göngyölegek elszámolása, bizonylata összegszerű megállapítása = ha van készletnyilvántartás, a készletnyilvántartás formájának megfelelően = ha nincs készletnyilvántartás az elszámolt elábé helyesbítése tételes leltár alapján az elábét csökkenti = a bekerülési érték elemeinek visszatérítése = a helyesbítő számlában kapott engedmény = az áruk, a betétdíjas göngyöleg visszavétele nem elábé = az elszámolt értékvesztés = a nem számlázott szállításhoz kapcsolódó különbözet elábéhoz kapcsolódó bevételek (lehet egyéb bevétel is) = árbevétel = térítés nélküli átvétel esetén = elengedett szállítói követelésnél Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke a közvetített szolgáltatások értelmezése, nyilvántartása tartalma, elszámolása, bizonylata több kimenő számlához is kapcsolódhat egy kimenő számlához több közvetített szolgáltatás is = hogyan biztosítható megállapítható-e készletnyilvántartás nélkül, ha igen, hogyan Bérköltség tartalma elszámolása, bizonylata megbontása közvetlen és közvetett bérköltségre természetbeni munkabér elszámolása lezárt évhez kapcsolódó prémium, jutalom elszámolása = az elszámolás feltételei a felmondás idejére járó munkabér elszámolása (mikor) = időbeli elhatárolása

10 Személyi jellegű egyéb kifizetések (költség) tartalma néhány, gyakran előforduló tétel elszámolása, bizonylata = étkezési utalvány, étkezési térítés (saját konyha esetén is) = munkábajárással kapcsolatos költségtérítés = természetbeni juttatás, ajándék = a munkáltatót terhelő táppénz, táppénzkiegészítés, betegszabadság díjazása = baleset-, élet- és nyugdíjbiztosítás díja = munkáltatói tagdíjhozzájárulás, tagdíjkiegészítés = végkielégítés = hozzájárulás a korengedményes nyugdíj igénybe vételéhez = napi díj, különélési pótlék = fizetendő, illetve átvállalt személyi jövedelemadó stb. lehet-e időbeli elhatárolás, ha igen, mely tételeknél Bérjárulékok (költség) tartalma, formái elszámolása, bizonylatai kapcsolódhat a bérköltséghez = a személyi jellegű egyéb kifizetésekhez időbeli elhatárolás a bérköltséghez = a személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódóan szakképzési hozzájárulás sajátos elszámolása = eszközök átadásával is teljesíthető Értékcsökkenési leírás (költség) tartalma, bizonylata = terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolásakor = használatbavételkor történő elszámoláskor közvetlenül a beruházási számlával vagy a tárgyi eszköz számlával szemben a terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása = mikor, milyen formában = mikor változtatandó, illetve változtatható meg terv szerinti értékcsökkenés elszámolása maradványérték esetén Egyéb ráfordítás tartalma az egyéb ráfordítások között kell elszámolni = mikor, milyen bizonylat alapján, van-e kivétel = káreseményekkel kapcsolatosan fizetett összegek tartalma, elszámolása, időbeli elhatárolása a kár helyreállítás költségei, ráfordításai a saját vállalkozásban végzett helyreállítás elszámolása = fizetett (fizetendő) bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések (kártalanítások) tartalma, elszámolása, időbeli elhatárolása, bizonylata céltartalék is lehet a bíróság által megítélt összegek elszámolása

11 az adóhatóság által kivetett bírság, késedelmi pótlék elszámolása önellenőrzési pótlék = a költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatások tartalma, elszámolása, bizonylata jogcímei lehetnek = a forgalommal arányosan utólag adott engedmény tartalma, elszámolása, bizonylata, időbeli elhatárolása sajátos elszámolása, ha azt termékátadással rendezik (példával bemutatni) = adók, díjak, hozzájárulások tartalma, elszámolása (mikor itt) = egyéb jogcímen elszámolt tételek külföldön fizetett, az eredményt terhelő adók az egyéb ráfordítások között kell kimutatni = a céltartalék-képzés = az értékvesztés = a leltárértékelési különbözet tartalma, elszámolásmódja, időpontja, bizonylata = vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értékvesztésének elszámolása = az értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke = az engedményezett követelés könyv szerinti értéke = a behajthatatlan követelés jogszerűen leírt összege = a hiányzó, megsemmisült készlet könyv szerinti értéke tartalma, elszámolásmódja, időpontja, bizonylata A forgalmi költség eljárással készült eredménykimutatás tételei az üzemi (üzleti) tevékenység eredményéig a költségek (ráfordítások) könyvviteli elszámolása jellemzően a 6-7., illetve a 8. számlaosztály számláinak használatával történik (elsődlegesen költséghelyköltségviselő könyveléssel) 6. számlaosztály: költséghelyek, általános költségek = üzemek költségei, gépköltség (lehet közvetlen is) = üzemi, központi irányítás költségei = az értékesítés, a forgalmazás, a forgalomba hozatal költségei = egyéb általános költségek 7. számlaosztály: tevékenységek költségei költségviselőnként = közvetlenül (elsődlegesen) elszámolt költségek = átvezetett költségek = befejezett és befejezetlen termelés, tevékenység költségeinek elkülönítése Az értékesítés nettó árbevétele mint az pontnál Az értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége kapcsolódik az árbevétel elszámolásához tartalma elszámolása, az elszámolás bizonylata általában

12 a belföldi, illetve az exportértékesítéshez kapcsolódó közvetlen önköltség elkülönítése a közvetlen önköltség meghatározása = közvetlen költségek kisgyűjtésével = utókalkulációval = norma alapján = eladási árból visszaszámítással ezek főbb jellemzői, bizonylatai az értékesítés elszámolásra kerülő közvetlen önköltségének meghatározása = a kalkulációs egységre történő költséggyűjtéssel = átlagos (súlyozott) közvetlen önköltséggel = FIFO módszer szerint = elszámolási egységár alkalmazásával ezek jellemzői, nyilvántartásai, bizonylatai Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) mint az pontnál Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke mint az pontnál Értékesítési, forgalmazási költségek tartalma, a forgalombahozás költségei az értékesítéshez közvetlenül nem kapcsolódik elszámolása, az elszámolás bizonylata meghatározása összegszerűen = célszerűen, ha elkülönítetten kerül kimutatásra Igazgatási költségek tartalma elszámolása, az elszámolás bizonylata meghatározása összegszerűen = célszerűen, ha elkülönítetten kerül kimutatásra Egyéb általános költségek tartalma elszámolása, az elszámolás bizonylata összegszerű meghatározása = célszerűen, ha elkülönítetten kerül kimutatásra Egyéb bevételek mint az pontnál Egyéb ráfordítások mint az pontnál Az eredménykimutatás pénzügyi műveletek eredményét befolyásoló tételek (az összköltség, illetve forgalmi költség eljárással készülőnél azonos) A pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

13 általánosságban Kapott (járó) osztalék és részesedés tartalma elszámolása (hogyan, mikor), bizonylata Befektetett pénzügyi eszközök kapott kamata kölcsön, bankbetét, értékpapír kapott (járó) kamata kamatozó értékpapír értékesítésekor a kamat befektetési jegyek kapott hozama, eladásakor, beváltásakor realizált hozama pénzügyi lízingdíjban lévő kamat diszkont értékpapír időarányos kamata = a kamat tartalma = a fentiek összegszerű megállapítása = a kamat elszámolása (hogyan, mikor), időbeli elhatárolása, bizonylata Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége, illetve árfolyamvesztesége = tartalma, összegszerű megállapítása, elszámolása, bizonylata részesedések értékesítésekor hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (a forgóeszközök között kimutatott pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan) kamatozó értékpapír utáni, illetve annak értékesítésekor realizált kamat kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz utáni kamat diszkont értékpapír időarányos kamata valódi penziós ügyletek esetén a különbözet kölcsönadott értékpapír kölcsönzési díja = a kamat tartalma = a fentiek összegszerű megállapítása = a kamat elszámolása (hogyan, mikor), időbeli elhatárolása, bizonylata kamatjellegű bevételek = kamatfedezeti ügyletek esetén ha a mérlegfordulónapig az ügylet lezárult, illetve nem zárult le az egyéb kapott (járó) kamat összegét csökkentő tétel Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások (a hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatott tételekhez kapcsolódóan) kölcsön, hitel, kötvény- és más értékpapír-kibocsátás miatti tartozás után hátrasorolt kötelezettség után = fizetett (fizetendő, esedékes) kamat tartalma = összegszerű megállapítása = elszámolása (hogyan, mikor), időbeli elhatárolása, bizonylata befektetési jegyek eladásakor, beváltásakor realizált veszteség kölcsönbe vett értékpapír kölcsönzési díja kamatfedezeti ügyletek vesztesége = ha a mérlegfordulónapig az ügylet lezárult, illetve nem zárult le

14 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve egyéb ráfordításai jellemzően különbözet megállapítása, ami vagy árfolyamnyereség, vagy árfolyamveszteség az egyes tételek tartalma, összegszerűségének megállapítása, a különbözet elszámolása, bizonylata a forgóeszközök között kimutatott = részesedés értékesítésekor a különbözet árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség = hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítésekor a különbözet árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség = hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltásakor a különbözet árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség = diszkont értékpapír beváltáskor a különbözet nyereség, illetve veszteségjellegű a deviza- és valutakészletek forintra átváltásakor = árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek realizált = árfolyamnyeresége, illetve árfolyamvesztesége a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésekor az összevont különbözet = árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség a névérték alatt vásárolt értékpapírok időbelileg elhatárolt összege = nyereség-, illetve veszteségjellegű különbözet a névérték alatt vásárolt értékpapírok időbelileg elhatárolt összegének megszüntetése = nyereség-, illetve veszteségjellegű különbözet a nem fedezeti célú elszámolási határidős, opciós és swap ügyleteknek = az ügylet zárásakor mutatkozó különbözet, ha az ügylet zárása a mérlegfordulónapig megtörtént = ha az ügylet zárása a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között történt meg nyereség-, illetve veszteségjellegű a nem kamatfedezeti célú ügyleteknél a különbözet = ha az ügylet zárása a mérleg fordulónapjáig megtörtént, nem történt meg nyereség-, illetve veszteségjellegű a kapott opciós díj egyéb bevétel a vásárolt eladási opcióért fizetett opciós díj, a le nem hívott, illetve a lehívott vételi opcióért fizetett opciós díj egyéb ráfordítás a vásárolt követelés befolyt többletbevétele, értékesítésekor a nyereségjellegű különbözet egyéb bevétel a behajthatatlanként leírt, pénzbevétellel nem fedezett vásárolt követelés, értékesítésekor a veszteségjellegű különbözet egyéb ráfordítás fizetési határidőn belüli pénzügyi rendezéskor kapott-adott engedmény egyéb bevétel, illetve egyéb ráfordítás a közös tevékenység, a közös üzemeltetés átterhelt (megtérített), illetve átvett (átadott) összege egyéb bevétel, illetve egyéb ráfordítás = mi a közös tevékenység, illetve mi a közös üzemeltetés

15 a pénzügyi műveletek egyéb bevételei közé tartozó tételek a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai közé tartozó tételekkel nem vonhatók össze = mit jelent ez, van-e kivétel a külföldi pénzértékre szóló eszközöknél az árfolyamkülönbözet, a kamat meghatározásakor a deviza árfolyamváltozásának hatását ki kell szűrni = hogyan történhet ez, például külföldi pénzértékre szóló részesedés értékesítésekor Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése az értékvesztés összegének megállapítása, az értékelés ismérvei az értékvesztés elszámolása, visszaírása Pénzügyi műveletekhez kapcsolódó példák deviza értékesítése határidős árfolyamon határidős leszállítási ügyletek elszámolása elszámolási határidős ügyletek könyvelése Az eredménykimutatás rendkívüli eredményét befolyásoló tételek A rendkívüli bevételek és ráfordítások általánosságban tételesen az elszámolása, az elszámolás feltételei, a tételek bizonylatai Társaság alapításakor, tőkeemeléskor a tulajdonosnál a bevitt vagyontárgyak = elismert értéke = nyilvántartás szerinti értéke Társaság átalakulásakor, beolvadásakor a tulajdonosnál = az átalakulással létrejött társaságban szerzett részesedés bekerülési értéke = az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedésének nyilvántartás szerinti értéke a bekerülési érték összegszerű megállapítása a külső tulajdonosnál (beolvadás esetén) = az átvevő (beolvasztó) társaságban szerzett részesedés bekerülési értéke = a jogelőd társaságban lévő megszűnt részesedésének nyilvántartás szerinti értéke a bekerülési érték összegszerű megállapítása Társaság jogutód nélküli megszűnésekor a tulajdonosnál = a megszűnt részesedés ellenében kapott vagyontárgyak vagyonfelosztási javaslat szerinti értéke, csökkentve az átvállalt kötelezettségek értékével, amennyiben a kapott eszközök értéke a több = a jogelőd társaságban lévő megszűnt részesedésének nyilvántartás szerinti értéke, valamint a kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értékének és az átvett kötelezettségek értékének a különbözete, ha a kapott eszközök értéke a kevesebb A jegyzett tőke leszállításakor tőkekivonással

16 a tulajdonosnál = a bevont részesedés névértéke fejében átvett (járó) eszközök (piaci) értéke = a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke Visszavásárolt részesedés bevonásakor, a bevont saját részvény, saját üzletrész, visszaváltható részvény névértéke visszavásárlási értéke visszavásárolt részesedés térítés nélküli átadása a tulajdonosoknak Egyéb rendkívüli tételek (közvetve vagyonváltozás) azok tartalma, elszámolása, bizonylata tartozásátvállalás, ellentételezés nélkül = annál, akitől átvállalják beszerzett eszközhöz kapcsolódik, időbeli elhatárolás beszerzett eszközhöz nem kapcsolódik = annál, aki átvállalja időbeli elhatárolás feltételei elengedett, elévült kötelezettség = annál, akinek elengedik, akinél elévült beszerzett eszközhöz kapcsolódik, időbeli elhatárolás beszerzett eszközhöz nem kapcsolódik = annál, aki elengedi, nem követeli = elengedett tagi kölcsön elszámolása visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás = költségek (ráfordítások) ellentételezésére = fejlesztési célra = jogcím nélkül időbeli elhatárolás feltételei az időbeli elhatárolás megszüntetésének sajátossága (hol lehet elszámolni) = gépbeszerzésre kapott támogatás elszámolása = később kapott támogatás elszámolása visszafizetési kötelezettség nélkül adott, pénzügyileg rendezett támogatás = költségek (ráfordítások) fedezetére = fejlesztési célra = jogcím nélkül térítés nélkül = átvett eszközök = kapott (igénybe vett) szolgáltatások piaci értéke időbeli elhatárolás feltételei az időbeli elhatárolás megszüntetésének sajátossága (hol lehet elszámolni) térítés nélkül = átadott eszközök = nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke időbeli elhatárolás feltételei = bérelt ingatlanon végzett beruházás, felújítás, elszámolása a bérlet felmondásakor ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök = piaci értéke

17 időbeli elhatárolás feltételei Adófizetési kötelezettség a Tao. tv. vonatkozó előírásai szerinti = adózás előtti eredményt csökkentő = adózás előtti eredményt növelő tételek után a Tao. tv. szerint megállapított társasági adó az Eva-tv. hatálya alá tartozóknál = az Eva-tv. szerint korrigált bevétel alapján = megállapított egyszerűsített vállalkozói adó Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre az igénybevétel feltételei a társasági törvény, illetve a számviteli törvény feltételei szerint Jóváhagyott osztalék, részesedés az osztalék-fizetés feltételei a társasági törvény, illetve a számviteli törvény feltételei szerint csak a jóváhagyott, eredménykimutatásban szereplő, jogszerűen jóváhagyható kötelezettségként kimutatott osztalék fizethető az osztalékot terhelő személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás levonása után Az eredménykimutatás tételei a kiegészítő mellékletben az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatása = a megfelelő tételeknél összevontan szereplő értékben, évenkénti bontásban a le nem zárt határidős, opciós, swap ügyletek eredményre gyakorolt várható hatása = már figyelembe vett hatása a lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetései, állománycsoportonként támogatásként kapott és elszámolt összegek, visszatérítendő támogatások a kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei forgalmi költség eljárás szerinti eredménykimutatás esetében az összköltségeljárással készült eredménykimutatás kiemelt adatai, sorai a külföldi telephely adózott eredményét meghatározó főbb adatok csak az éves beszámolót készítőknél = bevételek aktív időbeli elhatárolásának a halasztott ráfordításoknak a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának a halasztott bevételeknek a jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása = azok az összegek, amelyek az értékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító tételt jelentenek, ha átmeneti jellegű, akkor a jövőbeni hatása is = a rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatása = a rendkívüli bevételek, a rendkívüli ráfordítások jogcímek szerint, ha eredményre gyakorolt hatásuk jelentős

18 = az exportértékesítés árbevétele termékexport és szolgáltatásexport szerint, továbbá az Európai Unió, valamint más országok szerint, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerint = az értékesítés nettó árbevétele tevékenységek szerint = támogatott exportárbevételhez kapcsolódó közvetlen költségek = bevételi sorokból a kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek Az eredménykimutatás adatainak elemzése Mutatók (előző évi, tárgyévi adat, a változás abszolút összegben, illetve százalékosan) eszközarányos árbevétel tőkearányos árbevétel fedezeti összeg fedezeti hányad árbevétel-arányos jövedelmezőség = eredménykategóriánként tőkearányos jövedelmezőség = eredménykategóriánként saját tőke arányos adózott eredmény eszközarányos adózott eredmény bérarányos jövedelmezőség = üzemi (üzleti) tevékenység eredménye = az adózás előtti eredmény = az adózott eredmény alapján költséghányadok = az árbevétel arányában = az összes költség arányában árbevétel összetétele (belföldi, export) eredménykategóriák az adózott eredmény arányában az adózás előtti eredmény összetétele eredménykategóriánként 2. A számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai 8 óra 2.1. Az adó- és járulékszabályok (az ÁFA kivételével) változásai 4 óra Személyi jövedelemadó FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK = a belföldi illetőségű magánszemély fogalma = jövedelemszerzés helye = művelődési intézményi szolgáltatás = befektetési szolgáltató = foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény = kifizető = pályakezdő személy = egyéb fogalmi változások ADÓMENTES JUTTATÁSOK = szövetkezet közösségi alapjából adott juttatások adómentessége = falusi vendégfogadás = foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatás

19 = üzletpolitikai célból adott ajándék adómentessége = étkezési juttatás = iskolakezdési támogatás = önkormányzatok, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, = egyházak adómentes juttatásai NEM SZÁMÍT JÖVEDELEMNEK = TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSRA KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS = ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS = FOGLALKOZTATÓI NYUGDÍJSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYEK AZ ÖSSZEVONT ADÓALAP = nem önálló tevékenységből származó jövedelem = egyéb jövedelem jog-alapításból, jog-átruházásból származó egyéb jövedelem önkéntes nyugdíjpénztári kifizetések ÖSSZEVONT ADÓALAP ADÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSA = adótábla, adójóváírás ADÓKEDVEZMÉNYEK = mezőgazdasági őstermelő adókedvezménye = családi kedvezmény = adókedvezmény a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe való befizetés után ADÓELŐLEG-SZABÁLYOK egyéni vállalkozó adózása = vállalkozói személyi jövedelemadózás egyéni cégként bejegyzett egyéni vállalkozó társas vállalkozássá történő átalakulása az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása az adólapot érintő szabályok változása jövedelemminimum szerinti adózás 10 százalékos adókulcs átalányadózás vagyonátruházás = ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem = ingatlan megszerzésének időpontja = lakásszerzési kedvezmény = ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem felhasználása tőkejövedelmek = kamatjövedelem = csereügyletből származó jövedelem = osztalékból származó jövedelem = árfolyamnyereség = tőzsdei ügyletből származó jövedelem természetbeni juttatások = biztosítottnak nem minősülő magánszemély természetbeni juttatása = természetbeni juttatásokat helyettesítő utalványok

20 = magáncélú telefonhasználat munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás kamatkedvezmény ingatlan bérbeadása nyereményből származó jövedelem értékpapír, értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték = értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték = értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték = értékpapírra vonatkozó vételi, jegyzési, eladási vagy más hasonló jog átruházása (átengedése), megszüntetése, gyakorlásának átengedése, illetőleg az ilyen jogról való lemondás címén megszerzett jövedelem elismert munkavállalói értékpapír juttatási program keretében szerzett jövedelem Társasági adó adóalanyok köre fogalmak = külföldi vállalkozó = ellenőrzött külföldi társaság = foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma = jogdíj jövedelem-(nyereség-)minimum szerinti adóalap adóalap-kedvezmények = fejlesztési tartalék = kutatás-fejlesztés = megszűnő kedvezmények az adólap megállapítása = engedmények = bírság = bejelentett részesedés = térítés nélkül nyújtott/kapott szolgáltatás = térítés nélkül átadott eszköz = értékcsökkenési leírás az adóalapot érintő egyéb módosítások = Egyes kedvezmények közösségi támogatásként történő minősítése külföldi vállalkozó adóalapja veszteség elhatárolás kedvezményezett átalakulás/kedvezményezett eszközátruházás = közös szabályok = kedvezményezett átalakulás = kedvezményezett eszközátruházás a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítása osztalék természetben történő juttatása

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Számvitel alapjai Előadásvázlatok 6. rész Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás összköltség és forgalmi költség eljárással. A beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Már ismerjük Őt is

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás

Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás Időbeli elhatárolások (ráfordítás és bevétel Eredményelszámolás és felosztás Eredménykimutatás sorok tartalma dr. Mikáczó Éva Időbeli elhatárolások Időbeli elhatárolás

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

www.szamviteltanar.hu SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve:

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve: adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve: Terv - Várható Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható eft % 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) 954 996 873 676

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 Hatálya Vállalkozási tevékenységet folytató Magyarországi illetőségű vállalkozások: Kft, Nyrt, Zrt, Bt, KKt, szövetkezetek, Egyesületek, Alapítványok,

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR. 2012. április 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

SZÁMLATÜKÖR. 2012. április 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK SZÁMLATÜKÖR Az 1970-06 könyvvezetés és beszámolókészítés modul írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységéhez, valamint az 1972-06 Könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartás vezetése modul írásbeli vizsgatevékenységéhez

Részletesebben

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 4.. Eredménytartalék 4.. Lekötött tartalék 40.000.000 1 Beruházás 4.. Kötelezettség 40.000.000 A költségnemek, egyéb bevételek és ráfordítások 2015. évi gyakorlati kérdései 2. Eredménykimutatás egyéb bevétel,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:.

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:. Polgármesteri Hivatal Adóirodájának 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.:58.Tel: 63/510-326 Iparűzési adó számla : 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számla: 12066007-00373020-00100008 Késedelmi

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012.

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. 1 Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. Készítette: Ügyszámtan Kft 2 Kiegészítő Melléklet 2012. A Képcsarnok Kft (1203. Budapest, Bíró Mihály u. 3. ( cégjegyzékszáma: 01-09-667768 ) alapítója a Magyar

Részletesebben

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG Budapest, 2010 Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes Veress Attila Lektorálta: Dr. Sztanó Imre ISBN 978 963 638 353 4 Második, átdolgozott kiadás Kiadja a SALDO Pénzügyi

Részletesebben

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A jövedelem-minimum alkalmazásának szabályai 2014-re még a korábbi szabály

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

Az eszközök és a források értékelési szabályzata

Az eszközök és a források értékelési szabályzata Az eszközök és a források értékelési szabályzata 2007. Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. Vállalkozás neve: Con-Túr Iroda Könyvvizsgáló & Tanácsadó Kft. Adószám: 00000000-0 - 00 Cégjegyzékszám: 0000000000-0000

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Gyöngyösoroszi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó..

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó.. tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... év..hó..nap átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről a karcagi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e az iparűzési adóról Hegyesd Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Ht.) 1. - ának

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 2008.... hó... nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:.. az

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

1. számlaosztály Befektetett eszközök

1. számlaosztály Befektetett eszközök SZÁMLATÜKÖR 1 1. számlaosztály Befektetett eszközök 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.)

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ZSÁMBÉK VÁROS önkormányzat illetékességi adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:...

Részletesebben

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése 1.3. Cash flow-kimutatás /1. dia A cash flow fogalma Olyan pénzbevételeket előidéző hozamok és pénzkiadást jelentő ráfordítások

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Budapest, 2010. április 13. Kulcsár Tibor

Részletesebben

Adóváltozások 2013 1. rész

Adóváltozások 2013 1. rész Adóváltozások 2013 1. rész Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna alelnök Adótanácsadók Egyesülete Törvényjavaslat A változások Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012. évi CIV. tv. MK. 93. cégeljárás T/7028

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS. 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS. 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben