Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája"

Átírás

1 Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület

2 A tematika összeállítói: dr. Nagy Gábor (1. fejezet) Lucz Zoltánné (2. fejezet 1. pont)) Magony Krisztina (2. fejezet 2. pont) Lektorálta: Mészáros László Kiadja a Pénzügyminisztérium Budapest, 2008.

3 Mérlegképes továbbképzés vállalkozás szakos tematika 1. Aktuális számviteli kérdések 8 óra 1.1. A számviteli előírások változása 1 óra A módosítások indoka hazai és EK jogszabályi környezet változása egyszerűsítés gyakorlatban felmerült kérdések rendezése A számviteli törvény évi LXXV. törvényben szabályozott módosításai hatályos január 1-jétől kiegészítő mellékletben be kell mutatni = a könyvvizsgálatért, az egyéb szolgáltatásokért a könyvvizsgáló által felszámított díjat [az éves, az egyszerűsített éves, az összevont (konszolidált) beszámolót készítőknél] nem kötelező a könyvvizsgálat = a könyvvizsgálati kötelezettség alóli mentesülés két feltétele = jogelőd nélkül alapított vállalkozónál is kötelező a könyvvizsgálat = ha azt törvény a köztulajdon védelme érdekében előírja a könyvvizsgálói megbízás felmondása = csak megfelelő indok alapján = közölni a Könyvvizsgálói Közfelügyelettel helyettes könyvvizsgáló = könyvvizsgáló cég választása esetén kijelölhető = csak a felelős könyvvizsgáló tartós távolléte esetén, az őt megillető jogokkal és kötelezettségekkel elnevezési pontosítások A számviteli törvény évi CXXVI. törvényben szabályozott módosításai [hatályos január 1-jétől, rendelkezéseit a évi üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet (néhány kivétellel)] kapcsolt fél = irányelvi szabályozással összhangban együttes kötelezettség = a legfőbb irányító, felügyelő szervezeten belül a tagok együttesen kötelesek biztosítani a számviteli beszámoló szabályszerűségét = hasonló előírást tartalmaz a Gt. módosítása is határidős ügyletek eredményének elszámolása = aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni le nem zárt, lezárt ügyletek esetén = passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni le nem zárt, lezárt ügyletek esetén értékpapír kölcsönügyletek = a könyv szerinti érték és a kölcsönszerződés szerinti érték különbözetének elhatárolása

4 az elhatárolás megszüntetése az értékpapír végleges eladásakor, beváltásakor stb. rendkívüli ráfordítások halasztott elszámolása = jogszabályi rendelkezés alapján térítés nélkül átadott eszközök (beruházás) esetében amennyiben azt a jövőbeni tevékenysége érdekében valósították meg = az időbeli elhatárolás megszüntetése az átadáskor meghatározott módon és időtartamon belül térítés nélküli átvételkor állományba vétel = általában piaci értéken, jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti értéken a halasztott rendkívüli bevétel visszaírása = az ellentételezett költségnek, ráfordításnak megfelelően elszámolható az egyéb bevételek, illetve a pénzügyi műveletek bevételei között is kiegészítő mellékletben be kell mutatni az éves, illetve az összevont (konszolidált) éves beszámolót készítőnél = a kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók nagyságrendjét, jellegét, a szokásos piaci feltételektől való eltéréseket = a mérlegen kívüli tételeket, amelyekből származó kockázatok vagy előnyök lényegesek vállalatirányítási nyilatkozat az üzleti jelentésben = ha az átruházható értékpapírokat az EGT szabályozott piacán kereskedésre befogadták = tartalmát a számviteli törvény új 95/B. -a részletezi az összevont (konszolidált) éves beszámolót készítőnél = a beszámoló részeinek aláírója = indokolt esetben vállalatirányítási nyilatkozat is devizában beszámolókészítésre = áttérés csak az üzleti év mérlegfordulónapjával néhány pontosító hatályon kívül helyezés A számviteli törvény évi CXXVI. törvényben szabályozott módosításai (csak január 1-je után alkalmazhatók) előtársasági beszámoló = elhagyható, ha vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értékvesztése = csoportosan is meghatározható, egy összegben elszámolható = összevetve az előző évivel, csak a különbözet könyvelendő = átmeneti rendelkezés a jelenlegi módszerrel elszámolt értékvesztés visszaírására az áttérés első napjával számviteli beszámoló elektronikus úton történő közzététele = január 1-jétől lehetőség = december 31-i vagy azt követő mérlegfordulónapi beszámolónál kötelező lesz a cégszolgálatnak megküldeni = kapcsolódóan módosult a Cégtörvény is elektronikus úton előállított beszámoló kötelező mellékleteivel elektronikus űrlap kíséretében fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy a kormányzati portál útján a küldő felelőssége a határidőben le nem adott beszámoló esetén szankcionálás

5 = az előbbiekhez kapcsolódóan kisebb pontosítások, hatályon kívül helyezések a számviteli törvényben Számvitelt érintő Gt. és a Cégtörvény módosítások a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról a tagok gyűlése, taggyűlés, zrt.-nél közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak kft.-nél, zrt.-nél csökkent a minimális tőkekövetelmény változott a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának előírása a vezető tisztségviselők, felügyelő-bizottsági tagok korlátlan és egyetemleges felelőssége a cég törlése a cégjegyzékből = az állami adóhatóság elektronikus úton adott tájékoztatója után 1.2. Az eredménykimutatás 7 óra fogalma, tartalma az eredménykategóriák Az eredménykimutatás formái fokozatos (lépcsőzetes) mérlegszerű (kétoldalas) soros (soronként mutatja az eredményt) = ezek használata, előnyei, hátrányai Az eredménykimutatás felépítése, tagolása összköltség eljárással készülő forgalmi költség eljárással készülő = a számviteli törvény melléklete szerint = a formáknak megfelelően = az éves, illetve az egyszerűsített éves beszámolóhoz = a sorok szűkítése, elhagyása, bővítése = az oszlopok tartalma kapcsolatuk egymással kapcsolatuk a költségelszámolás módjával = elsődleges költségviselő-költséghely, másodlagos költségnem = elsődleges költségnem, másodlagos költségviselő-költséghely melyiket hol, milyen esetben célszerű alkalmazni az ellenőrzés megállapításának megjelenése az eredménykimutatásban = ha jelentős összegű a hiba = ha nem jelentős összegű a hiba az ismételten közzétett beszámoló eredménykimutatásának sajátossága = mely oszlopokba kerülhet adat Az eredménykimutatás tételeinek tartalma az éves beszámoló eredménykimutatásának sorai szerint Az összköltség eljárással készült eredménykimutatás tételei az üzemi (üzleti) tevékenység eredményéig a költségek (ráfordítások) könyvviteli elszámolása jellemzően az 5., illetve a 8. számlaosztály számláinak használatával történik.

6 Az értékesítés nettó árbevétele tartalma (termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik) elszámolása, az elszámolás alapvető bizonylata az árbevétel csoportosítása (nem az elszámolás pénzneme határozza meg) = belföldi, mi a belföld = export, ki a külföldi = exportárbevételt csökkenti az árbevételbe beszámító árkiegészítések = azok bizonylata, elszámolásának módja, időpontja nem lehet árbevételként elszámolni = mert például egyéb bevétel = mert aktivált saját teljesítmény értéke = mert előleg vagy teljesítés még nem volt az árbevétel sajátos elszámolása és bizonylatolása, példákkal = pénzügyi lízing esetén = részletfizetéssel történő értékesítéskor = bírósági határozat alapján = kötelezettség kiegyenlítése termék átadásával = csereszerződés keretében történő értékesítéskor = göngyöleg értékesítésekor = tőkekivonással történő jegyzett tőke leszállításakor = használati, üzemeltetési, kezelési jog átengedésekor = bizományba adott termék értékesítésének elszámolása = garanciális visszatartás elszámolása = árbevétel elszámolása a felszámolási eljárás alatt = vásárlói pontok gyűjtésének és beváltásának elszámolása az adónál = a kapott közműfejlesztési hozzájárulás elszámolása az árbevétel aktív, passzív időbeli elhatárolása az árbevételhez kapcsolódó tételek elszámolása, bizonylatolása, időpontja = utólag adott engedmények esetén = szavatossági jogok (igények) érvényesítésekor = értékesített és később visszavett termékeknél = visszárunál (lehet-e árbevétel) nem csökkenti az árbevételt = például a követelés elengedése, leírása az árbevételt növelő tételek elszámolása, bizonylatolása, időpontja = felár, helyesbítés az árbevétel elszámolása általában forintban = a számlázott deviza átszámítása forintra, milyen devizaárfolyamon = a pénztárba befizetett valuta átszámítása forintra, milyen árfolyamon = az árfolyamváltozás befolyásolja-e az árbevétel forintértékét = ha az árbevételt helyesbíteni kell, a helyesbítés milyen időponttal és milyen árfolyamon történik = lehet-e belföldi nettó árbevétel devizában kiállított számla alapján és exportárbevétel forintban kiállított számla alapján = a számlában szereplő áfa átszámítása forintra

7 = az exportértékesítés ellenértékének kiegyenlítése importáruval, importszolgáltatással Aktivált saját teljesítmények értéke tartalma (az üzleti évben felmerült költségek és az értékesítés közvetlen, közvetett költségeinek a különbözete) nem minősül költségnemnek, költségmegtérülésnek részei saját termelésű készletek állományváltozása = a záró és nyitó saját termelésű készletek különbözete = összegszerű megállapítása és elszámolása külön-külön, készletelemenként ha van folyamatosan vezetett készletnyilvántartás ha nincs = mely esetekben kell év közben is megállapítani és könyvelni saját előállítású eszközök aktivált értéke = tartalma = összegszerű megállapítása és elszámolása ha eszköz-állománybavételhez kapcsolódik ha az elszámolás technikai jellegű (példákkal személyi jellegű egyéb kifizetés, egyéb ráfordítás, rendkívüli ráfordítás) a fentiek értelmezése a forgalmi költség eljárással készült eredménykimutatásnál Egyéb bevételek tartalma az egyéb bevételek között kell elszámolni = mikor, milyen bizonylat alapján a következőket, van-e kivétel = káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek tartalma, elszámolása, időbeli elhatárolása (mely esetben) kártérítés vagy kártalanítás a biztosító térítésének elszámolása = kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések tartalma, elszámolása, időbeli elhatárolása, bizonylata a bíróság által megítélt összegek elszámolása = a költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatások tartalma, elszámolása, időbeli elhatárolása, bizonylata eltérő, ha más gazdálkodó, illetve ha az adóhatóság adja a kísérleti fejlesztés aktivált értékét befolyásoló támogatás = a forgalommal arányosan utólag adott engedmény tartalma, elszámolása, időbeli elhatárolása, bizonylata sajátos elszámolása, ha azt termékátadással rendezik (példával bemutatni) = egyéb jogcímen elszámolt bevételek tartalma, elszámolása, bizonylata leírt követelésre kapott összeg vizitdíj elszámolása könyv szerinti értéket meghaladóan kapott összeg az egyéb bevételek között kell kimutatni = a képzett céltartalék felhasználása = az értékvesztés visszaírása

8 = a leltárértékelési különbözet ezek tartalma, elszámolás-módja és időpontja, bizonylata = immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítése = követelés engedményezése = negatív üzleti vagy cégérték elszámolása ezen bevételek tartalma, elszámolás-módja és időpontja, bizonylata melynél lehet időbeli elhatárolás és mikor lehet azt megszüntetni az egyéb bevételek között lehet kimutatni (nem kötelező) = a fejlesztési támogatás, a térítés nélküli átvétel miatti halasztott bevétel megszüntetése Anyagköltség tartalma, az egyes anyagok bekerülési értéke elszámolása, bizonylata összegszerű megállapítása = ha van készletnyilvántartás, a készletnyilvántartás formájának megfelelően = ha nincs készletnyilvántartás az elszámolt anyagköltség helyesbítése tételes leltár alapján anyagköltség a vásárolt anyag felhasználásán túlmenően = az egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök = az energiahordozók = a védőétel, -ital, -ruha stb. az anyagköltséget csökkenti = hulladék, haszonanyag értéke (mikor) = a bekerülési érték elemeinek visszatérítése = a helyesbítő számlában kapott engedmény (mikor) = visszavétel = a költségként elszámolt anyag értékesítése nem anyagköltség = az elszámolt értékvesztés = a nem számlázott szállításhoz kapcsolódó különbözet anyagköltséghez kapcsolódó bevételek (lehet egyéb bevétel is) = térítés nélküli átvétel esetén = elengedett kötelezettségnél Igénybevett szolgáltatások értéke (költsége) tartalma, jelentősebb tételei elszámolása hogyan és mikor, bizonylata időbeli elhatárolás esetei = közüzemi szolgáltatások elszámolása alvállalkozói teljesítmények sajátos kezelése = elkülönítetten, egyedileg nyilvántartani = mikor kell közvetlenül készletre venni és hogyan a szolgáltatás számlázott összege megbontható-e = anyagköltségre és munkadíjra a szolgáltatásokhoz biztosított anyag elszámolása a könyvvizsgálói díj elszámolása (legalább két variációban) = a megbízónál, illetve a könyvvizsgálónál a magánszemély részére fizetett bérleti díj elszámolása

9 a bérmunkadíj elszámolása vásárolt, illetve saját előállítású terméknél rendszeresen végzett nagyjavítás költségeinek az elszámolása Egyéb szolgáltatások értéke (költsége) tartalma, jellemző tételei azok elszámolása, bizonylata lehet-e időbeli elhatárolás a megfizetett adó, járulék, termékdíj stb. sajátos elszámolása = mikor bekerülési érték, egyéb szolgáltatások bekerülési értéke, egyéb ráfordítás Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) tartalma, az egyes áruk bekerülési értéke = áruk, eladott anyagok = betétdíjas göngyölegek elszámolása, bizonylata összegszerű megállapítása = ha van készletnyilvántartás, a készletnyilvántartás formájának megfelelően = ha nincs készletnyilvántartás az elszámolt elábé helyesbítése tételes leltár alapján az elábét csökkenti = a bekerülési érték elemeinek visszatérítése = a helyesbítő számlában kapott engedmény = az áruk, a betétdíjas göngyöleg visszavétele nem elábé = az elszámolt értékvesztés = a nem számlázott szállításhoz kapcsolódó különbözet elábéhoz kapcsolódó bevételek (lehet egyéb bevétel is) = árbevétel = térítés nélküli átvétel esetén = elengedett szállítói követelésnél Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke a közvetített szolgáltatások értelmezése, nyilvántartása tartalma, elszámolása, bizonylata több kimenő számlához is kapcsolódhat egy kimenő számlához több közvetített szolgáltatás is = hogyan biztosítható megállapítható-e készletnyilvántartás nélkül, ha igen, hogyan Bérköltség tartalma elszámolása, bizonylata megbontása közvetlen és közvetett bérköltségre természetbeni munkabér elszámolása lezárt évhez kapcsolódó prémium, jutalom elszámolása = az elszámolás feltételei a felmondás idejére járó munkabér elszámolása (mikor) = időbeli elhatárolása

10 Személyi jellegű egyéb kifizetések (költség) tartalma néhány, gyakran előforduló tétel elszámolása, bizonylata = étkezési utalvány, étkezési térítés (saját konyha esetén is) = munkábajárással kapcsolatos költségtérítés = természetbeni juttatás, ajándék = a munkáltatót terhelő táppénz, táppénzkiegészítés, betegszabadság díjazása = baleset-, élet- és nyugdíjbiztosítás díja = munkáltatói tagdíjhozzájárulás, tagdíjkiegészítés = végkielégítés = hozzájárulás a korengedményes nyugdíj igénybe vételéhez = napi díj, különélési pótlék = fizetendő, illetve átvállalt személyi jövedelemadó stb. lehet-e időbeli elhatárolás, ha igen, mely tételeknél Bérjárulékok (költség) tartalma, formái elszámolása, bizonylatai kapcsolódhat a bérköltséghez = a személyi jellegű egyéb kifizetésekhez időbeli elhatárolás a bérköltséghez = a személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódóan szakképzési hozzájárulás sajátos elszámolása = eszközök átadásával is teljesíthető Értékcsökkenési leírás (költség) tartalma, bizonylata = terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolásakor = használatbavételkor történő elszámoláskor közvetlenül a beruházási számlával vagy a tárgyi eszköz számlával szemben a terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása = mikor, milyen formában = mikor változtatandó, illetve változtatható meg terv szerinti értékcsökkenés elszámolása maradványérték esetén Egyéb ráfordítás tartalma az egyéb ráfordítások között kell elszámolni = mikor, milyen bizonylat alapján, van-e kivétel = káreseményekkel kapcsolatosan fizetett összegek tartalma, elszámolása, időbeli elhatárolása a kár helyreállítás költségei, ráfordításai a saját vállalkozásban végzett helyreállítás elszámolása = fizetett (fizetendő) bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések (kártalanítások) tartalma, elszámolása, időbeli elhatárolása, bizonylata céltartalék is lehet a bíróság által megítélt összegek elszámolása

11 az adóhatóság által kivetett bírság, késedelmi pótlék elszámolása önellenőrzési pótlék = a költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatások tartalma, elszámolása, bizonylata jogcímei lehetnek = a forgalommal arányosan utólag adott engedmény tartalma, elszámolása, bizonylata, időbeli elhatárolása sajátos elszámolása, ha azt termékátadással rendezik (példával bemutatni) = adók, díjak, hozzájárulások tartalma, elszámolása (mikor itt) = egyéb jogcímen elszámolt tételek külföldön fizetett, az eredményt terhelő adók az egyéb ráfordítások között kell kimutatni = a céltartalék-képzés = az értékvesztés = a leltárértékelési különbözet tartalma, elszámolásmódja, időpontja, bizonylata = vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értékvesztésének elszámolása = az értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke = az engedményezett követelés könyv szerinti értéke = a behajthatatlan követelés jogszerűen leírt összege = a hiányzó, megsemmisült készlet könyv szerinti értéke tartalma, elszámolásmódja, időpontja, bizonylata A forgalmi költség eljárással készült eredménykimutatás tételei az üzemi (üzleti) tevékenység eredményéig a költségek (ráfordítások) könyvviteli elszámolása jellemzően a 6-7., illetve a 8. számlaosztály számláinak használatával történik (elsődlegesen költséghelyköltségviselő könyveléssel) 6. számlaosztály: költséghelyek, általános költségek = üzemek költségei, gépköltség (lehet közvetlen is) = üzemi, központi irányítás költségei = az értékesítés, a forgalmazás, a forgalomba hozatal költségei = egyéb általános költségek 7. számlaosztály: tevékenységek költségei költségviselőnként = közvetlenül (elsődlegesen) elszámolt költségek = átvezetett költségek = befejezett és befejezetlen termelés, tevékenység költségeinek elkülönítése Az értékesítés nettó árbevétele mint az pontnál Az értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége kapcsolódik az árbevétel elszámolásához tartalma elszámolása, az elszámolás bizonylata általában

12 a belföldi, illetve az exportértékesítéshez kapcsolódó közvetlen önköltség elkülönítése a közvetlen önköltség meghatározása = közvetlen költségek kisgyűjtésével = utókalkulációval = norma alapján = eladási árból visszaszámítással ezek főbb jellemzői, bizonylatai az értékesítés elszámolásra kerülő közvetlen önköltségének meghatározása = a kalkulációs egységre történő költséggyűjtéssel = átlagos (súlyozott) közvetlen önköltséggel = FIFO módszer szerint = elszámolási egységár alkalmazásával ezek jellemzői, nyilvántartásai, bizonylatai Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) mint az pontnál Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke mint az pontnál Értékesítési, forgalmazási költségek tartalma, a forgalombahozás költségei az értékesítéshez közvetlenül nem kapcsolódik elszámolása, az elszámolás bizonylata meghatározása összegszerűen = célszerűen, ha elkülönítetten kerül kimutatásra Igazgatási költségek tartalma elszámolása, az elszámolás bizonylata meghatározása összegszerűen = célszerűen, ha elkülönítetten kerül kimutatásra Egyéb általános költségek tartalma elszámolása, az elszámolás bizonylata összegszerű meghatározása = célszerűen, ha elkülönítetten kerül kimutatásra Egyéb bevételek mint az pontnál Egyéb ráfordítások mint az pontnál Az eredménykimutatás pénzügyi műveletek eredményét befolyásoló tételek (az összköltség, illetve forgalmi költség eljárással készülőnél azonos) A pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

13 általánosságban Kapott (járó) osztalék és részesedés tartalma elszámolása (hogyan, mikor), bizonylata Befektetett pénzügyi eszközök kapott kamata kölcsön, bankbetét, értékpapír kapott (járó) kamata kamatozó értékpapír értékesítésekor a kamat befektetési jegyek kapott hozama, eladásakor, beváltásakor realizált hozama pénzügyi lízingdíjban lévő kamat diszkont értékpapír időarányos kamata = a kamat tartalma = a fentiek összegszerű megállapítása = a kamat elszámolása (hogyan, mikor), időbeli elhatárolása, bizonylata Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége, illetve árfolyamvesztesége = tartalma, összegszerű megállapítása, elszámolása, bizonylata részesedések értékesítésekor hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (a forgóeszközök között kimutatott pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan) kamatozó értékpapír utáni, illetve annak értékesítésekor realizált kamat kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz utáni kamat diszkont értékpapír időarányos kamata valódi penziós ügyletek esetén a különbözet kölcsönadott értékpapír kölcsönzési díja = a kamat tartalma = a fentiek összegszerű megállapítása = a kamat elszámolása (hogyan, mikor), időbeli elhatárolása, bizonylata kamatjellegű bevételek = kamatfedezeti ügyletek esetén ha a mérlegfordulónapig az ügylet lezárult, illetve nem zárult le az egyéb kapott (járó) kamat összegét csökkentő tétel Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások (a hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatott tételekhez kapcsolódóan) kölcsön, hitel, kötvény- és más értékpapír-kibocsátás miatti tartozás után hátrasorolt kötelezettség után = fizetett (fizetendő, esedékes) kamat tartalma = összegszerű megállapítása = elszámolása (hogyan, mikor), időbeli elhatárolása, bizonylata befektetési jegyek eladásakor, beváltásakor realizált veszteség kölcsönbe vett értékpapír kölcsönzési díja kamatfedezeti ügyletek vesztesége = ha a mérlegfordulónapig az ügylet lezárult, illetve nem zárult le

14 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve egyéb ráfordításai jellemzően különbözet megállapítása, ami vagy árfolyamnyereség, vagy árfolyamveszteség az egyes tételek tartalma, összegszerűségének megállapítása, a különbözet elszámolása, bizonylata a forgóeszközök között kimutatott = részesedés értékesítésekor a különbözet árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség = hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítésekor a különbözet árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség = hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltásakor a különbözet árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség = diszkont értékpapír beváltáskor a különbözet nyereség, illetve veszteségjellegű a deviza- és valutakészletek forintra átváltásakor = árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek realizált = árfolyamnyeresége, illetve árfolyamvesztesége a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésekor az összevont különbözet = árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség a névérték alatt vásárolt értékpapírok időbelileg elhatárolt összege = nyereség-, illetve veszteségjellegű különbözet a névérték alatt vásárolt értékpapírok időbelileg elhatárolt összegének megszüntetése = nyereség-, illetve veszteségjellegű különbözet a nem fedezeti célú elszámolási határidős, opciós és swap ügyleteknek = az ügylet zárásakor mutatkozó különbözet, ha az ügylet zárása a mérlegfordulónapig megtörtént = ha az ügylet zárása a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között történt meg nyereség-, illetve veszteségjellegű a nem kamatfedezeti célú ügyleteknél a különbözet = ha az ügylet zárása a mérleg fordulónapjáig megtörtént, nem történt meg nyereség-, illetve veszteségjellegű a kapott opciós díj egyéb bevétel a vásárolt eladási opcióért fizetett opciós díj, a le nem hívott, illetve a lehívott vételi opcióért fizetett opciós díj egyéb ráfordítás a vásárolt követelés befolyt többletbevétele, értékesítésekor a nyereségjellegű különbözet egyéb bevétel a behajthatatlanként leírt, pénzbevétellel nem fedezett vásárolt követelés, értékesítésekor a veszteségjellegű különbözet egyéb ráfordítás fizetési határidőn belüli pénzügyi rendezéskor kapott-adott engedmény egyéb bevétel, illetve egyéb ráfordítás a közös tevékenység, a közös üzemeltetés átterhelt (megtérített), illetve átvett (átadott) összege egyéb bevétel, illetve egyéb ráfordítás = mi a közös tevékenység, illetve mi a közös üzemeltetés

15 a pénzügyi műveletek egyéb bevételei közé tartozó tételek a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai közé tartozó tételekkel nem vonhatók össze = mit jelent ez, van-e kivétel a külföldi pénzértékre szóló eszközöknél az árfolyamkülönbözet, a kamat meghatározásakor a deviza árfolyamváltozásának hatását ki kell szűrni = hogyan történhet ez, például külföldi pénzértékre szóló részesedés értékesítésekor Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése az értékvesztés összegének megállapítása, az értékelés ismérvei az értékvesztés elszámolása, visszaírása Pénzügyi műveletekhez kapcsolódó példák deviza értékesítése határidős árfolyamon határidős leszállítási ügyletek elszámolása elszámolási határidős ügyletek könyvelése Az eredménykimutatás rendkívüli eredményét befolyásoló tételek A rendkívüli bevételek és ráfordítások általánosságban tételesen az elszámolása, az elszámolás feltételei, a tételek bizonylatai Társaság alapításakor, tőkeemeléskor a tulajdonosnál a bevitt vagyontárgyak = elismert értéke = nyilvántartás szerinti értéke Társaság átalakulásakor, beolvadásakor a tulajdonosnál = az átalakulással létrejött társaságban szerzett részesedés bekerülési értéke = az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedésének nyilvántartás szerinti értéke a bekerülési érték összegszerű megállapítása a külső tulajdonosnál (beolvadás esetén) = az átvevő (beolvasztó) társaságban szerzett részesedés bekerülési értéke = a jogelőd társaságban lévő megszűnt részesedésének nyilvántartás szerinti értéke a bekerülési érték összegszerű megállapítása Társaság jogutód nélküli megszűnésekor a tulajdonosnál = a megszűnt részesedés ellenében kapott vagyontárgyak vagyonfelosztási javaslat szerinti értéke, csökkentve az átvállalt kötelezettségek értékével, amennyiben a kapott eszközök értéke a több = a jogelőd társaságban lévő megszűnt részesedésének nyilvántartás szerinti értéke, valamint a kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értékének és az átvett kötelezettségek értékének a különbözete, ha a kapott eszközök értéke a kevesebb A jegyzett tőke leszállításakor tőkekivonással

16 a tulajdonosnál = a bevont részesedés névértéke fejében átvett (járó) eszközök (piaci) értéke = a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke Visszavásárolt részesedés bevonásakor, a bevont saját részvény, saját üzletrész, visszaváltható részvény névértéke visszavásárlási értéke visszavásárolt részesedés térítés nélküli átadása a tulajdonosoknak Egyéb rendkívüli tételek (közvetve vagyonváltozás) azok tartalma, elszámolása, bizonylata tartozásátvállalás, ellentételezés nélkül = annál, akitől átvállalják beszerzett eszközhöz kapcsolódik, időbeli elhatárolás beszerzett eszközhöz nem kapcsolódik = annál, aki átvállalja időbeli elhatárolás feltételei elengedett, elévült kötelezettség = annál, akinek elengedik, akinél elévült beszerzett eszközhöz kapcsolódik, időbeli elhatárolás beszerzett eszközhöz nem kapcsolódik = annál, aki elengedi, nem követeli = elengedett tagi kölcsön elszámolása visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás = költségek (ráfordítások) ellentételezésére = fejlesztési célra = jogcím nélkül időbeli elhatárolás feltételei az időbeli elhatárolás megszüntetésének sajátossága (hol lehet elszámolni) = gépbeszerzésre kapott támogatás elszámolása = később kapott támogatás elszámolása visszafizetési kötelezettség nélkül adott, pénzügyileg rendezett támogatás = költségek (ráfordítások) fedezetére = fejlesztési célra = jogcím nélkül térítés nélkül = átvett eszközök = kapott (igénybe vett) szolgáltatások piaci értéke időbeli elhatárolás feltételei az időbeli elhatárolás megszüntetésének sajátossága (hol lehet elszámolni) térítés nélkül = átadott eszközök = nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke időbeli elhatárolás feltételei = bérelt ingatlanon végzett beruházás, felújítás, elszámolása a bérlet felmondásakor ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök = piaci értéke

17 időbeli elhatárolás feltételei Adófizetési kötelezettség a Tao. tv. vonatkozó előírásai szerinti = adózás előtti eredményt csökkentő = adózás előtti eredményt növelő tételek után a Tao. tv. szerint megállapított társasági adó az Eva-tv. hatálya alá tartozóknál = az Eva-tv. szerint korrigált bevétel alapján = megállapított egyszerűsített vállalkozói adó Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre az igénybevétel feltételei a társasági törvény, illetve a számviteli törvény feltételei szerint Jóváhagyott osztalék, részesedés az osztalék-fizetés feltételei a társasági törvény, illetve a számviteli törvény feltételei szerint csak a jóváhagyott, eredménykimutatásban szereplő, jogszerűen jóváhagyható kötelezettségként kimutatott osztalék fizethető az osztalékot terhelő személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás levonása után Az eredménykimutatás tételei a kiegészítő mellékletben az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatása = a megfelelő tételeknél összevontan szereplő értékben, évenkénti bontásban a le nem zárt határidős, opciós, swap ügyletek eredményre gyakorolt várható hatása = már figyelembe vett hatása a lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetései, állománycsoportonként támogatásként kapott és elszámolt összegek, visszatérítendő támogatások a kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei forgalmi költség eljárás szerinti eredménykimutatás esetében az összköltségeljárással készült eredménykimutatás kiemelt adatai, sorai a külföldi telephely adózott eredményét meghatározó főbb adatok csak az éves beszámolót készítőknél = bevételek aktív időbeli elhatárolásának a halasztott ráfordításoknak a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának a halasztott bevételeknek a jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása = azok az összegek, amelyek az értékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító tételt jelentenek, ha átmeneti jellegű, akkor a jövőbeni hatása is = a rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatása = a rendkívüli bevételek, a rendkívüli ráfordítások jogcímek szerint, ha eredményre gyakorolt hatásuk jelentős

18 = az exportértékesítés árbevétele termékexport és szolgáltatásexport szerint, továbbá az Európai Unió, valamint más országok szerint, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerint = az értékesítés nettó árbevétele tevékenységek szerint = támogatott exportárbevételhez kapcsolódó közvetlen költségek = bevételi sorokból a kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek Az eredménykimutatás adatainak elemzése Mutatók (előző évi, tárgyévi adat, a változás abszolút összegben, illetve százalékosan) eszközarányos árbevétel tőkearányos árbevétel fedezeti összeg fedezeti hányad árbevétel-arányos jövedelmezőség = eredménykategóriánként tőkearányos jövedelmezőség = eredménykategóriánként saját tőke arányos adózott eredmény eszközarányos adózott eredmény bérarányos jövedelmezőség = üzemi (üzleti) tevékenység eredménye = az adózás előtti eredmény = az adózott eredmény alapján költséghányadok = az árbevétel arányában = az összes költség arányában árbevétel összetétele (belföldi, export) eredménykategóriák az adózott eredmény arányában az adózás előtti eredmény összetétele eredménykategóriánként 2. A számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai 8 óra 2.1. Az adó- és járulékszabályok (az ÁFA kivételével) változásai 4 óra Személyi jövedelemadó FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK = a belföldi illetőségű magánszemély fogalma = jövedelemszerzés helye = művelődési intézményi szolgáltatás = befektetési szolgáltató = foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény = kifizető = pályakezdő személy = egyéb fogalmi változások ADÓMENTES JUTTATÁSOK = szövetkezet közösségi alapjából adott juttatások adómentessége = falusi vendégfogadás = foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatás

19 = üzletpolitikai célból adott ajándék adómentessége = étkezési juttatás = iskolakezdési támogatás = önkormányzatok, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, = egyházak adómentes juttatásai NEM SZÁMÍT JÖVEDELEMNEK = TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSRA KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS = ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS = FOGLALKOZTATÓI NYUGDÍJSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYEK AZ ÖSSZEVONT ADÓALAP = nem önálló tevékenységből származó jövedelem = egyéb jövedelem jog-alapításból, jog-átruházásból származó egyéb jövedelem önkéntes nyugdíjpénztári kifizetések ÖSSZEVONT ADÓALAP ADÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSA = adótábla, adójóváírás ADÓKEDVEZMÉNYEK = mezőgazdasági őstermelő adókedvezménye = családi kedvezmény = adókedvezmény a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe való befizetés után ADÓELŐLEG-SZABÁLYOK egyéni vállalkozó adózása = vállalkozói személyi jövedelemadózás egyéni cégként bejegyzett egyéni vállalkozó társas vállalkozássá történő átalakulása az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása az adólapot érintő szabályok változása jövedelemminimum szerinti adózás 10 százalékos adókulcs átalányadózás vagyonátruházás = ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem = ingatlan megszerzésének időpontja = lakásszerzési kedvezmény = ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem felhasználása tőkejövedelmek = kamatjövedelem = csereügyletből származó jövedelem = osztalékból származó jövedelem = árfolyamnyereség = tőzsdei ügyletből származó jövedelem természetbeni juttatások = biztosítottnak nem minősülő magánszemély természetbeni juttatása = természetbeni juttatásokat helyettesítő utalványok

20 = magáncélú telefonhasználat munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás kamatkedvezmény ingatlan bérbeadása nyereményből származó jövedelem értékpapír, értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték = értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték = értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték = értékpapírra vonatkozó vételi, jegyzési, eladási vagy más hasonló jog átruházása (átengedése), megszüntetése, gyakorlásának átengedése, illetőleg az ilyen jogról való lemondás címén megszerzett jövedelem elismert munkavállalói értékpapír juttatási program keretében szerzett jövedelem Társasági adó adóalanyok köre fogalmak = külföldi vállalkozó = ellenőrzött külföldi társaság = foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma = jogdíj jövedelem-(nyereség-)minimum szerinti adóalap adóalap-kedvezmények = fejlesztési tartalék = kutatás-fejlesztés = megszűnő kedvezmények az adólap megállapítása = engedmények = bírság = bejelentett részesedés = térítés nélkül nyújtott/kapott szolgáltatás = térítés nélkül átadott eszköz = értékcsökkenési leírás az adóalapot érintő egyéb módosítások = Egyes kedvezmények közösségi támogatásként történő minősítése külföldi vállalkozó adóalapja veszteség elhatárolás kedvezményezett átalakulás/kedvezményezett eszközátruházás = közös szabályok = kedvezményezett átalakulás = kedvezményezett eszközátruházás a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítása osztalék természetben történő juttatása

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2010. A tematika összeállítói dr. Nagy Gábor [1.1. és 1.5. fejezetpont] Tóth Mihály [1.2. fejezetpont]

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004.

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004. Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004. 2004. A tematika összeállítói dr. Adorján Csaba [2.b); 2.c) fejezetpontok] Dudás Jánosné

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők. továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők. továbbképzésének tematikája Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2006. 2006. A tematika összeállítói dr. Garai Borbála [2.2.] Kapásiné dr. Buza Mária [1.2.1. és 1.2.2. (7)] dr. Nagy

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@igmail.com Honlap:

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról illetve a hitelintézetek különadójáról vonalkód helye H I V A T A L (A) Nemzeti

Részletesebben

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról illetve a hitelintézetek különadójáról vonalkód helye H IV A T A L (A) Nemzeti

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM 36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben