Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája"

Átírás

1 Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület

2 A tematika összeállítói: dr. Nagy Gábor (1. fejezet) Lucz Zoltánné (2. fejezet 1. pont)) Magony Krisztina (2. fejezet 2. pont) Lektorálta: Mészáros László Kiadja a Pénzügyminisztérium Budapest, 2008.

3 Mérlegképes továbbképzés vállalkozás szakos tematika 1. Aktuális számviteli kérdések 8 óra 1.1. A számviteli előírások változása 1 óra A módosítások indoka hazai és EK jogszabályi környezet változása egyszerűsítés gyakorlatban felmerült kérdések rendezése A számviteli törvény évi LXXV. törvényben szabályozott módosításai hatályos január 1-jétől kiegészítő mellékletben be kell mutatni = a könyvvizsgálatért, az egyéb szolgáltatásokért a könyvvizsgáló által felszámított díjat [az éves, az egyszerűsített éves, az összevont (konszolidált) beszámolót készítőknél] nem kötelező a könyvvizsgálat = a könyvvizsgálati kötelezettség alóli mentesülés két feltétele = jogelőd nélkül alapított vállalkozónál is kötelező a könyvvizsgálat = ha azt törvény a köztulajdon védelme érdekében előírja a könyvvizsgálói megbízás felmondása = csak megfelelő indok alapján = közölni a Könyvvizsgálói Közfelügyelettel helyettes könyvvizsgáló = könyvvizsgáló cég választása esetén kijelölhető = csak a felelős könyvvizsgáló tartós távolléte esetén, az őt megillető jogokkal és kötelezettségekkel elnevezési pontosítások A számviteli törvény évi CXXVI. törvényben szabályozott módosításai [hatályos január 1-jétől, rendelkezéseit a évi üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet (néhány kivétellel)] kapcsolt fél = irányelvi szabályozással összhangban együttes kötelezettség = a legfőbb irányító, felügyelő szervezeten belül a tagok együttesen kötelesek biztosítani a számviteli beszámoló szabályszerűségét = hasonló előírást tartalmaz a Gt. módosítása is határidős ügyletek eredményének elszámolása = aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni le nem zárt, lezárt ügyletek esetén = passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni le nem zárt, lezárt ügyletek esetén értékpapír kölcsönügyletek = a könyv szerinti érték és a kölcsönszerződés szerinti érték különbözetének elhatárolása

4 az elhatárolás megszüntetése az értékpapír végleges eladásakor, beváltásakor stb. rendkívüli ráfordítások halasztott elszámolása = jogszabályi rendelkezés alapján térítés nélkül átadott eszközök (beruházás) esetében amennyiben azt a jövőbeni tevékenysége érdekében valósították meg = az időbeli elhatárolás megszüntetése az átadáskor meghatározott módon és időtartamon belül térítés nélküli átvételkor állományba vétel = általában piaci értéken, jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti értéken a halasztott rendkívüli bevétel visszaírása = az ellentételezett költségnek, ráfordításnak megfelelően elszámolható az egyéb bevételek, illetve a pénzügyi műveletek bevételei között is kiegészítő mellékletben be kell mutatni az éves, illetve az összevont (konszolidált) éves beszámolót készítőnél = a kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók nagyságrendjét, jellegét, a szokásos piaci feltételektől való eltéréseket = a mérlegen kívüli tételeket, amelyekből származó kockázatok vagy előnyök lényegesek vállalatirányítási nyilatkozat az üzleti jelentésben = ha az átruházható értékpapírokat az EGT szabályozott piacán kereskedésre befogadták = tartalmát a számviteli törvény új 95/B. -a részletezi az összevont (konszolidált) éves beszámolót készítőnél = a beszámoló részeinek aláírója = indokolt esetben vállalatirányítási nyilatkozat is devizában beszámolókészítésre = áttérés csak az üzleti év mérlegfordulónapjával néhány pontosító hatályon kívül helyezés A számviteli törvény évi CXXVI. törvényben szabályozott módosításai (csak január 1-je után alkalmazhatók) előtársasági beszámoló = elhagyható, ha vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értékvesztése = csoportosan is meghatározható, egy összegben elszámolható = összevetve az előző évivel, csak a különbözet könyvelendő = átmeneti rendelkezés a jelenlegi módszerrel elszámolt értékvesztés visszaírására az áttérés első napjával számviteli beszámoló elektronikus úton történő közzététele = január 1-jétől lehetőség = december 31-i vagy azt követő mérlegfordulónapi beszámolónál kötelező lesz a cégszolgálatnak megküldeni = kapcsolódóan módosult a Cégtörvény is elektronikus úton előállított beszámoló kötelező mellékleteivel elektronikus űrlap kíséretében fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy a kormányzati portál útján a küldő felelőssége a határidőben le nem adott beszámoló esetén szankcionálás

5 = az előbbiekhez kapcsolódóan kisebb pontosítások, hatályon kívül helyezések a számviteli törvényben Számvitelt érintő Gt. és a Cégtörvény módosítások a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról a tagok gyűlése, taggyűlés, zrt.-nél közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak kft.-nél, zrt.-nél csökkent a minimális tőkekövetelmény változott a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának előírása a vezető tisztségviselők, felügyelő-bizottsági tagok korlátlan és egyetemleges felelőssége a cég törlése a cégjegyzékből = az állami adóhatóság elektronikus úton adott tájékoztatója után 1.2. Az eredménykimutatás 7 óra fogalma, tartalma az eredménykategóriák Az eredménykimutatás formái fokozatos (lépcsőzetes) mérlegszerű (kétoldalas) soros (soronként mutatja az eredményt) = ezek használata, előnyei, hátrányai Az eredménykimutatás felépítése, tagolása összköltség eljárással készülő forgalmi költség eljárással készülő = a számviteli törvény melléklete szerint = a formáknak megfelelően = az éves, illetve az egyszerűsített éves beszámolóhoz = a sorok szűkítése, elhagyása, bővítése = az oszlopok tartalma kapcsolatuk egymással kapcsolatuk a költségelszámolás módjával = elsődleges költségviselő-költséghely, másodlagos költségnem = elsődleges költségnem, másodlagos költségviselő-költséghely melyiket hol, milyen esetben célszerű alkalmazni az ellenőrzés megállapításának megjelenése az eredménykimutatásban = ha jelentős összegű a hiba = ha nem jelentős összegű a hiba az ismételten közzétett beszámoló eredménykimutatásának sajátossága = mely oszlopokba kerülhet adat Az eredménykimutatás tételeinek tartalma az éves beszámoló eredménykimutatásának sorai szerint Az összköltség eljárással készült eredménykimutatás tételei az üzemi (üzleti) tevékenység eredményéig a költségek (ráfordítások) könyvviteli elszámolása jellemzően az 5., illetve a 8. számlaosztály számláinak használatával történik.

6 Az értékesítés nettó árbevétele tartalma (termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik) elszámolása, az elszámolás alapvető bizonylata az árbevétel csoportosítása (nem az elszámolás pénzneme határozza meg) = belföldi, mi a belföld = export, ki a külföldi = exportárbevételt csökkenti az árbevételbe beszámító árkiegészítések = azok bizonylata, elszámolásának módja, időpontja nem lehet árbevételként elszámolni = mert például egyéb bevétel = mert aktivált saját teljesítmény értéke = mert előleg vagy teljesítés még nem volt az árbevétel sajátos elszámolása és bizonylatolása, példákkal = pénzügyi lízing esetén = részletfizetéssel történő értékesítéskor = bírósági határozat alapján = kötelezettség kiegyenlítése termék átadásával = csereszerződés keretében történő értékesítéskor = göngyöleg értékesítésekor = tőkekivonással történő jegyzett tőke leszállításakor = használati, üzemeltetési, kezelési jog átengedésekor = bizományba adott termék értékesítésének elszámolása = garanciális visszatartás elszámolása = árbevétel elszámolása a felszámolási eljárás alatt = vásárlói pontok gyűjtésének és beváltásának elszámolása az adónál = a kapott közműfejlesztési hozzájárulás elszámolása az árbevétel aktív, passzív időbeli elhatárolása az árbevételhez kapcsolódó tételek elszámolása, bizonylatolása, időpontja = utólag adott engedmények esetén = szavatossági jogok (igények) érvényesítésekor = értékesített és később visszavett termékeknél = visszárunál (lehet-e árbevétel) nem csökkenti az árbevételt = például a követelés elengedése, leírása az árbevételt növelő tételek elszámolása, bizonylatolása, időpontja = felár, helyesbítés az árbevétel elszámolása általában forintban = a számlázott deviza átszámítása forintra, milyen devizaárfolyamon = a pénztárba befizetett valuta átszámítása forintra, milyen árfolyamon = az árfolyamváltozás befolyásolja-e az árbevétel forintértékét = ha az árbevételt helyesbíteni kell, a helyesbítés milyen időponttal és milyen árfolyamon történik = lehet-e belföldi nettó árbevétel devizában kiállított számla alapján és exportárbevétel forintban kiállított számla alapján = a számlában szereplő áfa átszámítása forintra

7 = az exportértékesítés ellenértékének kiegyenlítése importáruval, importszolgáltatással Aktivált saját teljesítmények értéke tartalma (az üzleti évben felmerült költségek és az értékesítés közvetlen, közvetett költségeinek a különbözete) nem minősül költségnemnek, költségmegtérülésnek részei saját termelésű készletek állományváltozása = a záró és nyitó saját termelésű készletek különbözete = összegszerű megállapítása és elszámolása külön-külön, készletelemenként ha van folyamatosan vezetett készletnyilvántartás ha nincs = mely esetekben kell év közben is megállapítani és könyvelni saját előállítású eszközök aktivált értéke = tartalma = összegszerű megállapítása és elszámolása ha eszköz-állománybavételhez kapcsolódik ha az elszámolás technikai jellegű (példákkal személyi jellegű egyéb kifizetés, egyéb ráfordítás, rendkívüli ráfordítás) a fentiek értelmezése a forgalmi költség eljárással készült eredménykimutatásnál Egyéb bevételek tartalma az egyéb bevételek között kell elszámolni = mikor, milyen bizonylat alapján a következőket, van-e kivétel = káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek tartalma, elszámolása, időbeli elhatárolása (mely esetben) kártérítés vagy kártalanítás a biztosító térítésének elszámolása = kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések tartalma, elszámolása, időbeli elhatárolása, bizonylata a bíróság által megítélt összegek elszámolása = a költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatások tartalma, elszámolása, időbeli elhatárolása, bizonylata eltérő, ha más gazdálkodó, illetve ha az adóhatóság adja a kísérleti fejlesztés aktivált értékét befolyásoló támogatás = a forgalommal arányosan utólag adott engedmény tartalma, elszámolása, időbeli elhatárolása, bizonylata sajátos elszámolása, ha azt termékátadással rendezik (példával bemutatni) = egyéb jogcímen elszámolt bevételek tartalma, elszámolása, bizonylata leírt követelésre kapott összeg vizitdíj elszámolása könyv szerinti értéket meghaladóan kapott összeg az egyéb bevételek között kell kimutatni = a képzett céltartalék felhasználása = az értékvesztés visszaírása

8 = a leltárértékelési különbözet ezek tartalma, elszámolás-módja és időpontja, bizonylata = immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítése = követelés engedményezése = negatív üzleti vagy cégérték elszámolása ezen bevételek tartalma, elszámolás-módja és időpontja, bizonylata melynél lehet időbeli elhatárolás és mikor lehet azt megszüntetni az egyéb bevételek között lehet kimutatni (nem kötelező) = a fejlesztési támogatás, a térítés nélküli átvétel miatti halasztott bevétel megszüntetése Anyagköltség tartalma, az egyes anyagok bekerülési értéke elszámolása, bizonylata összegszerű megállapítása = ha van készletnyilvántartás, a készletnyilvántartás formájának megfelelően = ha nincs készletnyilvántartás az elszámolt anyagköltség helyesbítése tételes leltár alapján anyagköltség a vásárolt anyag felhasználásán túlmenően = az egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök = az energiahordozók = a védőétel, -ital, -ruha stb. az anyagköltséget csökkenti = hulladék, haszonanyag értéke (mikor) = a bekerülési érték elemeinek visszatérítése = a helyesbítő számlában kapott engedmény (mikor) = visszavétel = a költségként elszámolt anyag értékesítése nem anyagköltség = az elszámolt értékvesztés = a nem számlázott szállításhoz kapcsolódó különbözet anyagköltséghez kapcsolódó bevételek (lehet egyéb bevétel is) = térítés nélküli átvétel esetén = elengedett kötelezettségnél Igénybevett szolgáltatások értéke (költsége) tartalma, jelentősebb tételei elszámolása hogyan és mikor, bizonylata időbeli elhatárolás esetei = közüzemi szolgáltatások elszámolása alvállalkozói teljesítmények sajátos kezelése = elkülönítetten, egyedileg nyilvántartani = mikor kell közvetlenül készletre venni és hogyan a szolgáltatás számlázott összege megbontható-e = anyagköltségre és munkadíjra a szolgáltatásokhoz biztosított anyag elszámolása a könyvvizsgálói díj elszámolása (legalább két variációban) = a megbízónál, illetve a könyvvizsgálónál a magánszemély részére fizetett bérleti díj elszámolása

9 a bérmunkadíj elszámolása vásárolt, illetve saját előállítású terméknél rendszeresen végzett nagyjavítás költségeinek az elszámolása Egyéb szolgáltatások értéke (költsége) tartalma, jellemző tételei azok elszámolása, bizonylata lehet-e időbeli elhatárolás a megfizetett adó, járulék, termékdíj stb. sajátos elszámolása = mikor bekerülési érték, egyéb szolgáltatások bekerülési értéke, egyéb ráfordítás Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) tartalma, az egyes áruk bekerülési értéke = áruk, eladott anyagok = betétdíjas göngyölegek elszámolása, bizonylata összegszerű megállapítása = ha van készletnyilvántartás, a készletnyilvántartás formájának megfelelően = ha nincs készletnyilvántartás az elszámolt elábé helyesbítése tételes leltár alapján az elábét csökkenti = a bekerülési érték elemeinek visszatérítése = a helyesbítő számlában kapott engedmény = az áruk, a betétdíjas göngyöleg visszavétele nem elábé = az elszámolt értékvesztés = a nem számlázott szállításhoz kapcsolódó különbözet elábéhoz kapcsolódó bevételek (lehet egyéb bevétel is) = árbevétel = térítés nélküli átvétel esetén = elengedett szállítói követelésnél Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke a közvetített szolgáltatások értelmezése, nyilvántartása tartalma, elszámolása, bizonylata több kimenő számlához is kapcsolódhat egy kimenő számlához több közvetített szolgáltatás is = hogyan biztosítható megállapítható-e készletnyilvántartás nélkül, ha igen, hogyan Bérköltség tartalma elszámolása, bizonylata megbontása közvetlen és közvetett bérköltségre természetbeni munkabér elszámolása lezárt évhez kapcsolódó prémium, jutalom elszámolása = az elszámolás feltételei a felmondás idejére járó munkabér elszámolása (mikor) = időbeli elhatárolása

10 Személyi jellegű egyéb kifizetések (költség) tartalma néhány, gyakran előforduló tétel elszámolása, bizonylata = étkezési utalvány, étkezési térítés (saját konyha esetén is) = munkábajárással kapcsolatos költségtérítés = természetbeni juttatás, ajándék = a munkáltatót terhelő táppénz, táppénzkiegészítés, betegszabadság díjazása = baleset-, élet- és nyugdíjbiztosítás díja = munkáltatói tagdíjhozzájárulás, tagdíjkiegészítés = végkielégítés = hozzájárulás a korengedményes nyugdíj igénybe vételéhez = napi díj, különélési pótlék = fizetendő, illetve átvállalt személyi jövedelemadó stb. lehet-e időbeli elhatárolás, ha igen, mely tételeknél Bérjárulékok (költség) tartalma, formái elszámolása, bizonylatai kapcsolódhat a bérköltséghez = a személyi jellegű egyéb kifizetésekhez időbeli elhatárolás a bérköltséghez = a személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódóan szakképzési hozzájárulás sajátos elszámolása = eszközök átadásával is teljesíthető Értékcsökkenési leírás (költség) tartalma, bizonylata = terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolásakor = használatbavételkor történő elszámoláskor közvetlenül a beruházási számlával vagy a tárgyi eszköz számlával szemben a terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása = mikor, milyen formában = mikor változtatandó, illetve változtatható meg terv szerinti értékcsökkenés elszámolása maradványérték esetén Egyéb ráfordítás tartalma az egyéb ráfordítások között kell elszámolni = mikor, milyen bizonylat alapján, van-e kivétel = káreseményekkel kapcsolatosan fizetett összegek tartalma, elszámolása, időbeli elhatárolása a kár helyreállítás költségei, ráfordításai a saját vállalkozásban végzett helyreállítás elszámolása = fizetett (fizetendő) bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések (kártalanítások) tartalma, elszámolása, időbeli elhatárolása, bizonylata céltartalék is lehet a bíróság által megítélt összegek elszámolása

11 az adóhatóság által kivetett bírság, késedelmi pótlék elszámolása önellenőrzési pótlék = a költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatások tartalma, elszámolása, bizonylata jogcímei lehetnek = a forgalommal arányosan utólag adott engedmény tartalma, elszámolása, bizonylata, időbeli elhatárolása sajátos elszámolása, ha azt termékátadással rendezik (példával bemutatni) = adók, díjak, hozzájárulások tartalma, elszámolása (mikor itt) = egyéb jogcímen elszámolt tételek külföldön fizetett, az eredményt terhelő adók az egyéb ráfordítások között kell kimutatni = a céltartalék-képzés = az értékvesztés = a leltárértékelési különbözet tartalma, elszámolásmódja, időpontja, bizonylata = vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értékvesztésének elszámolása = az értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke = az engedményezett követelés könyv szerinti értéke = a behajthatatlan követelés jogszerűen leírt összege = a hiányzó, megsemmisült készlet könyv szerinti értéke tartalma, elszámolásmódja, időpontja, bizonylata A forgalmi költség eljárással készült eredménykimutatás tételei az üzemi (üzleti) tevékenység eredményéig a költségek (ráfordítások) könyvviteli elszámolása jellemzően a 6-7., illetve a 8. számlaosztály számláinak használatával történik (elsődlegesen költséghelyköltségviselő könyveléssel) 6. számlaosztály: költséghelyek, általános költségek = üzemek költségei, gépköltség (lehet közvetlen is) = üzemi, központi irányítás költségei = az értékesítés, a forgalmazás, a forgalomba hozatal költségei = egyéb általános költségek 7. számlaosztály: tevékenységek költségei költségviselőnként = közvetlenül (elsődlegesen) elszámolt költségek = átvezetett költségek = befejezett és befejezetlen termelés, tevékenység költségeinek elkülönítése Az értékesítés nettó árbevétele mint az pontnál Az értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége kapcsolódik az árbevétel elszámolásához tartalma elszámolása, az elszámolás bizonylata általában

12 a belföldi, illetve az exportértékesítéshez kapcsolódó közvetlen önköltség elkülönítése a közvetlen önköltség meghatározása = közvetlen költségek kisgyűjtésével = utókalkulációval = norma alapján = eladási árból visszaszámítással ezek főbb jellemzői, bizonylatai az értékesítés elszámolásra kerülő közvetlen önköltségének meghatározása = a kalkulációs egységre történő költséggyűjtéssel = átlagos (súlyozott) közvetlen önköltséggel = FIFO módszer szerint = elszámolási egységár alkalmazásával ezek jellemzői, nyilvántartásai, bizonylatai Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) mint az pontnál Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke mint az pontnál Értékesítési, forgalmazási költségek tartalma, a forgalombahozás költségei az értékesítéshez közvetlenül nem kapcsolódik elszámolása, az elszámolás bizonylata meghatározása összegszerűen = célszerűen, ha elkülönítetten kerül kimutatásra Igazgatási költségek tartalma elszámolása, az elszámolás bizonylata meghatározása összegszerűen = célszerűen, ha elkülönítetten kerül kimutatásra Egyéb általános költségek tartalma elszámolása, az elszámolás bizonylata összegszerű meghatározása = célszerűen, ha elkülönítetten kerül kimutatásra Egyéb bevételek mint az pontnál Egyéb ráfordítások mint az pontnál Az eredménykimutatás pénzügyi műveletek eredményét befolyásoló tételek (az összköltség, illetve forgalmi költség eljárással készülőnél azonos) A pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

13 általánosságban Kapott (járó) osztalék és részesedés tartalma elszámolása (hogyan, mikor), bizonylata Befektetett pénzügyi eszközök kapott kamata kölcsön, bankbetét, értékpapír kapott (járó) kamata kamatozó értékpapír értékesítésekor a kamat befektetési jegyek kapott hozama, eladásakor, beváltásakor realizált hozama pénzügyi lízingdíjban lévő kamat diszkont értékpapír időarányos kamata = a kamat tartalma = a fentiek összegszerű megállapítása = a kamat elszámolása (hogyan, mikor), időbeli elhatárolása, bizonylata Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége, illetve árfolyamvesztesége = tartalma, összegszerű megállapítása, elszámolása, bizonylata részesedések értékesítésekor hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (a forgóeszközök között kimutatott pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan) kamatozó értékpapír utáni, illetve annak értékesítésekor realizált kamat kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz utáni kamat diszkont értékpapír időarányos kamata valódi penziós ügyletek esetén a különbözet kölcsönadott értékpapír kölcsönzési díja = a kamat tartalma = a fentiek összegszerű megállapítása = a kamat elszámolása (hogyan, mikor), időbeli elhatárolása, bizonylata kamatjellegű bevételek = kamatfedezeti ügyletek esetén ha a mérlegfordulónapig az ügylet lezárult, illetve nem zárult le az egyéb kapott (járó) kamat összegét csökkentő tétel Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások (a hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatott tételekhez kapcsolódóan) kölcsön, hitel, kötvény- és más értékpapír-kibocsátás miatti tartozás után hátrasorolt kötelezettség után = fizetett (fizetendő, esedékes) kamat tartalma = összegszerű megállapítása = elszámolása (hogyan, mikor), időbeli elhatárolása, bizonylata befektetési jegyek eladásakor, beváltásakor realizált veszteség kölcsönbe vett értékpapír kölcsönzési díja kamatfedezeti ügyletek vesztesége = ha a mérlegfordulónapig az ügylet lezárult, illetve nem zárult le

14 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve egyéb ráfordításai jellemzően különbözet megállapítása, ami vagy árfolyamnyereség, vagy árfolyamveszteség az egyes tételek tartalma, összegszerűségének megállapítása, a különbözet elszámolása, bizonylata a forgóeszközök között kimutatott = részesedés értékesítésekor a különbözet árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség = hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítésekor a különbözet árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség = hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltásakor a különbözet árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség = diszkont értékpapír beváltáskor a különbözet nyereség, illetve veszteségjellegű a deviza- és valutakészletek forintra átváltásakor = árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek realizált = árfolyamnyeresége, illetve árfolyamvesztesége a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésekor az összevont különbözet = árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség a névérték alatt vásárolt értékpapírok időbelileg elhatárolt összege = nyereség-, illetve veszteségjellegű különbözet a névérték alatt vásárolt értékpapírok időbelileg elhatárolt összegének megszüntetése = nyereség-, illetve veszteségjellegű különbözet a nem fedezeti célú elszámolási határidős, opciós és swap ügyleteknek = az ügylet zárásakor mutatkozó különbözet, ha az ügylet zárása a mérlegfordulónapig megtörtént = ha az ügylet zárása a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között történt meg nyereség-, illetve veszteségjellegű a nem kamatfedezeti célú ügyleteknél a különbözet = ha az ügylet zárása a mérleg fordulónapjáig megtörtént, nem történt meg nyereség-, illetve veszteségjellegű a kapott opciós díj egyéb bevétel a vásárolt eladási opcióért fizetett opciós díj, a le nem hívott, illetve a lehívott vételi opcióért fizetett opciós díj egyéb ráfordítás a vásárolt követelés befolyt többletbevétele, értékesítésekor a nyereségjellegű különbözet egyéb bevétel a behajthatatlanként leírt, pénzbevétellel nem fedezett vásárolt követelés, értékesítésekor a veszteségjellegű különbözet egyéb ráfordítás fizetési határidőn belüli pénzügyi rendezéskor kapott-adott engedmény egyéb bevétel, illetve egyéb ráfordítás a közös tevékenység, a közös üzemeltetés átterhelt (megtérített), illetve átvett (átadott) összege egyéb bevétel, illetve egyéb ráfordítás = mi a közös tevékenység, illetve mi a közös üzemeltetés

15 a pénzügyi műveletek egyéb bevételei közé tartozó tételek a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai közé tartozó tételekkel nem vonhatók össze = mit jelent ez, van-e kivétel a külföldi pénzértékre szóló eszközöknél az árfolyamkülönbözet, a kamat meghatározásakor a deviza árfolyamváltozásának hatását ki kell szűrni = hogyan történhet ez, például külföldi pénzértékre szóló részesedés értékesítésekor Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése az értékvesztés összegének megállapítása, az értékelés ismérvei az értékvesztés elszámolása, visszaírása Pénzügyi műveletekhez kapcsolódó példák deviza értékesítése határidős árfolyamon határidős leszállítási ügyletek elszámolása elszámolási határidős ügyletek könyvelése Az eredménykimutatás rendkívüli eredményét befolyásoló tételek A rendkívüli bevételek és ráfordítások általánosságban tételesen az elszámolása, az elszámolás feltételei, a tételek bizonylatai Társaság alapításakor, tőkeemeléskor a tulajdonosnál a bevitt vagyontárgyak = elismert értéke = nyilvántartás szerinti értéke Társaság átalakulásakor, beolvadásakor a tulajdonosnál = az átalakulással létrejött társaságban szerzett részesedés bekerülési értéke = az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedésének nyilvántartás szerinti értéke a bekerülési érték összegszerű megállapítása a külső tulajdonosnál (beolvadás esetén) = az átvevő (beolvasztó) társaságban szerzett részesedés bekerülési értéke = a jogelőd társaságban lévő megszűnt részesedésének nyilvántartás szerinti értéke a bekerülési érték összegszerű megállapítása Társaság jogutód nélküli megszűnésekor a tulajdonosnál = a megszűnt részesedés ellenében kapott vagyontárgyak vagyonfelosztási javaslat szerinti értéke, csökkentve az átvállalt kötelezettségek értékével, amennyiben a kapott eszközök értéke a több = a jogelőd társaságban lévő megszűnt részesedésének nyilvántartás szerinti értéke, valamint a kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értékének és az átvett kötelezettségek értékének a különbözete, ha a kapott eszközök értéke a kevesebb A jegyzett tőke leszállításakor tőkekivonással

16 a tulajdonosnál = a bevont részesedés névértéke fejében átvett (járó) eszközök (piaci) értéke = a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke Visszavásárolt részesedés bevonásakor, a bevont saját részvény, saját üzletrész, visszaváltható részvény névértéke visszavásárlási értéke visszavásárolt részesedés térítés nélküli átadása a tulajdonosoknak Egyéb rendkívüli tételek (közvetve vagyonváltozás) azok tartalma, elszámolása, bizonylata tartozásátvállalás, ellentételezés nélkül = annál, akitől átvállalják beszerzett eszközhöz kapcsolódik, időbeli elhatárolás beszerzett eszközhöz nem kapcsolódik = annál, aki átvállalja időbeli elhatárolás feltételei elengedett, elévült kötelezettség = annál, akinek elengedik, akinél elévült beszerzett eszközhöz kapcsolódik, időbeli elhatárolás beszerzett eszközhöz nem kapcsolódik = annál, aki elengedi, nem követeli = elengedett tagi kölcsön elszámolása visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás = költségek (ráfordítások) ellentételezésére = fejlesztési célra = jogcím nélkül időbeli elhatárolás feltételei az időbeli elhatárolás megszüntetésének sajátossága (hol lehet elszámolni) = gépbeszerzésre kapott támogatás elszámolása = később kapott támogatás elszámolása visszafizetési kötelezettség nélkül adott, pénzügyileg rendezett támogatás = költségek (ráfordítások) fedezetére = fejlesztési célra = jogcím nélkül térítés nélkül = átvett eszközök = kapott (igénybe vett) szolgáltatások piaci értéke időbeli elhatárolás feltételei az időbeli elhatárolás megszüntetésének sajátossága (hol lehet elszámolni) térítés nélkül = átadott eszközök = nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke időbeli elhatárolás feltételei = bérelt ingatlanon végzett beruházás, felújítás, elszámolása a bérlet felmondásakor ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök = piaci értéke

17 időbeli elhatárolás feltételei Adófizetési kötelezettség a Tao. tv. vonatkozó előírásai szerinti = adózás előtti eredményt csökkentő = adózás előtti eredményt növelő tételek után a Tao. tv. szerint megállapított társasági adó az Eva-tv. hatálya alá tartozóknál = az Eva-tv. szerint korrigált bevétel alapján = megállapított egyszerűsített vállalkozói adó Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre az igénybevétel feltételei a társasági törvény, illetve a számviteli törvény feltételei szerint Jóváhagyott osztalék, részesedés az osztalék-fizetés feltételei a társasági törvény, illetve a számviteli törvény feltételei szerint csak a jóváhagyott, eredménykimutatásban szereplő, jogszerűen jóváhagyható kötelezettségként kimutatott osztalék fizethető az osztalékot terhelő személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás levonása után Az eredménykimutatás tételei a kiegészítő mellékletben az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatása = a megfelelő tételeknél összevontan szereplő értékben, évenkénti bontásban a le nem zárt határidős, opciós, swap ügyletek eredményre gyakorolt várható hatása = már figyelembe vett hatása a lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetései, állománycsoportonként támogatásként kapott és elszámolt összegek, visszatérítendő támogatások a kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei forgalmi költség eljárás szerinti eredménykimutatás esetében az összköltségeljárással készült eredménykimutatás kiemelt adatai, sorai a külföldi telephely adózott eredményét meghatározó főbb adatok csak az éves beszámolót készítőknél = bevételek aktív időbeli elhatárolásának a halasztott ráfordításoknak a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának a halasztott bevételeknek a jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása = azok az összegek, amelyek az értékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító tételt jelentenek, ha átmeneti jellegű, akkor a jövőbeni hatása is = a rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatása = a rendkívüli bevételek, a rendkívüli ráfordítások jogcímek szerint, ha eredményre gyakorolt hatásuk jelentős

18 = az exportértékesítés árbevétele termékexport és szolgáltatásexport szerint, továbbá az Európai Unió, valamint más országok szerint, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerint = az értékesítés nettó árbevétele tevékenységek szerint = támogatott exportárbevételhez kapcsolódó közvetlen költségek = bevételi sorokból a kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek Az eredménykimutatás adatainak elemzése Mutatók (előző évi, tárgyévi adat, a változás abszolút összegben, illetve százalékosan) eszközarányos árbevétel tőkearányos árbevétel fedezeti összeg fedezeti hányad árbevétel-arányos jövedelmezőség = eredménykategóriánként tőkearányos jövedelmezőség = eredménykategóriánként saját tőke arányos adózott eredmény eszközarányos adózott eredmény bérarányos jövedelmezőség = üzemi (üzleti) tevékenység eredménye = az adózás előtti eredmény = az adózott eredmény alapján költséghányadok = az árbevétel arányában = az összes költség arányában árbevétel összetétele (belföldi, export) eredménykategóriák az adózott eredmény arányában az adózás előtti eredmény összetétele eredménykategóriánként 2. A számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai 8 óra 2.1. Az adó- és járulékszabályok (az ÁFA kivételével) változásai 4 óra Személyi jövedelemadó FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK = a belföldi illetőségű magánszemély fogalma = jövedelemszerzés helye = művelődési intézményi szolgáltatás = befektetési szolgáltató = foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény = kifizető = pályakezdő személy = egyéb fogalmi változások ADÓMENTES JUTTATÁSOK = szövetkezet közösségi alapjából adott juttatások adómentessége = falusi vendégfogadás = foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatás

19 = üzletpolitikai célból adott ajándék adómentessége = étkezési juttatás = iskolakezdési támogatás = önkormányzatok, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, = egyházak adómentes juttatásai NEM SZÁMÍT JÖVEDELEMNEK = TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSRA KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS = ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS = FOGLALKOZTATÓI NYUGDÍJSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYEK AZ ÖSSZEVONT ADÓALAP = nem önálló tevékenységből származó jövedelem = egyéb jövedelem jog-alapításból, jog-átruházásból származó egyéb jövedelem önkéntes nyugdíjpénztári kifizetések ÖSSZEVONT ADÓALAP ADÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSA = adótábla, adójóváírás ADÓKEDVEZMÉNYEK = mezőgazdasági őstermelő adókedvezménye = családi kedvezmény = adókedvezmény a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe való befizetés után ADÓELŐLEG-SZABÁLYOK egyéni vállalkozó adózása = vállalkozói személyi jövedelemadózás egyéni cégként bejegyzett egyéni vállalkozó társas vállalkozássá történő átalakulása az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása az adólapot érintő szabályok változása jövedelemminimum szerinti adózás 10 százalékos adókulcs átalányadózás vagyonátruházás = ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem = ingatlan megszerzésének időpontja = lakásszerzési kedvezmény = ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem felhasználása tőkejövedelmek = kamatjövedelem = csereügyletből származó jövedelem = osztalékból származó jövedelem = árfolyamnyereség = tőzsdei ügyletből származó jövedelem természetbeni juttatások = biztosítottnak nem minősülő magánszemély természetbeni juttatása = természetbeni juttatásokat helyettesítő utalványok

20 = magáncélú telefonhasználat munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás kamatkedvezmény ingatlan bérbeadása nyereményből származó jövedelem értékpapír, értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték = értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték = értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték = értékpapírra vonatkozó vételi, jegyzési, eladási vagy más hasonló jog átruházása (átengedése), megszüntetése, gyakorlásának átengedése, illetőleg az ilyen jogról való lemondás címén megszerzett jövedelem elismert munkavállalói értékpapír juttatási program keretében szerzett jövedelem Társasági adó adóalanyok köre fogalmak = külföldi vállalkozó = ellenőrzött külföldi társaság = foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma = jogdíj jövedelem-(nyereség-)minimum szerinti adóalap adóalap-kedvezmények = fejlesztési tartalék = kutatás-fejlesztés = megszűnő kedvezmények az adólap megállapítása = engedmények = bírság = bejelentett részesedés = térítés nélkül nyújtott/kapott szolgáltatás = térítés nélkül átadott eszköz = értékcsökkenési leírás az adóalapot érintő egyéb módosítások = Egyes kedvezmények közösségi támogatásként történő minősítése külföldi vállalkozó adóalapja veszteség elhatárolás kedvezményezett átalakulás/kedvezményezett eszközátruházás = közös szabályok = kedvezményezett átalakulás = kedvezményezett eszközátruházás a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítása osztalék természetben történő juttatása

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

V. Fejezet. A könyvvezetési kötelezettség és a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi elemei

V. Fejezet. A könyvvezetési kötelezettség és a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi elemei V. Fejezet A könyvvezetési kötelezettség és a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi elemei 1. Az V. Fejezet 8. számlaosztály cím alatti része a következőre változik: "8. számlaosztály A 8. számlaosztályban

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

S Z Á M L A T Ü K Ö R

S Z Á M L A T Ü K Ö R S Z Á M L A T Ü K Ö R 1 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

A mikrogazdálkodói számlatükör

A mikrogazdálkodói számlatükör 1 A mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli és annak

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek Költségvetési kapcsolatok elszámolása a számvitelben 1. Az elmúlt években több új adónemet is bevezettek, amelyet a vállalkozásoknak számviteli rendszerükben nyilván kell tartaniuk, s nyomon követniük

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Számvitel alapjai Előadásvázlatok 6. rész Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás összköltség és forgalmi költség eljárással. A beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Már ismerjük Őt is

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2" c. tárgyból

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2 c. tárgyból MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. " c. tárgyból -2- Tesztkérdések (Több helyes válasz is lehetséges!) 20 pont 1. A konkrét termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz nem kapcsolódóan adott nagyvevői engedmény

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés 8. feladat Megoldás Év végi záró, rendező tételek - Naplófőkönyv zárása ÁFA megállapítása Fizetendő ÁFA 4.285.000 Levonható ÁFA -2.952.000 Befizetendő ÁFA 1.333.000 Befizetett ÁFA -1.500.000 Visszaigényelt

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben