A közérdekûnek nem minõsülõ önkéntességrõl és végzésének törvényességi feltételeirõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közérdekûnek nem minõsülõ önkéntességrõl és végzésének törvényességi feltételeirõl"

Átírás

1 Dr. Bíró Endre: (Jogismeret Alapítvány) A közérdekûnek nem minõsülõ önkéntességrõl és végzésének törvényességi feltételeirõl (E tanulmány az Önkéntes Központ Alapítvány és a Jogismeret Alapítvány között, a TÁMOP 5.5.2/09/ Integrált megyei Önkéntes Centrum fejlesztés országos szinten címû projekt keretében Tájékoztató anyag készítése a Köt.-ön kívüli önkéntes tevékenység jogi vonatkozásairól feladat megvalósításához létrejött megbízási szerzõdés teljesítéseként készült.) I. A fogalomkör A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló évi LXXXVIII. törvény (Köt.) 1. (3) bekezdése legitimálja, tartja a törvényesség keretein belül egyáltalán a Köt. hatálya alá nem tartozó, nem-közérdekû, egyéb önkéntességek gyakorlását: (3) E törvény nem érinti a 3. (1) bekezdésén kívüli személynél, szervezetnél, illetve tevékenységi körben más vagy mások javára, ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenységet. A fenti rendelkezés alapján ugyanis jogszerûen állítható, hogy az önkéntes tevékenység kategóriába tartozik az olyan esetkör is, amely ugyan nem felel meg a közérdekû önkéntesség törvényben leírt feltételeinek (például, mert a munkáltató szervezésében zajlik; nincsen a Köt. szerinti fogadó szervezet vagy van ugyan, de az nem tartozik a Köt. hatálya alá; nem született önkéntes szerzõdés; változó és ismeretlen számú önkéntes végzi a tevékenységet ad hoc tömegmunkaként; stb.), de nem is valósítja meg más jogviszonyok jellemzõ tényállási elemeit: például a megbízásét, a vállalkozásét, az ajándékozásét, a közérdekû kötelezettségvállalásét, a munkajogi viszonyét, az alkalmi munkáét, a bejelentés nélkül végzett munkáét, a közcélú munkáét, vagy az adózatlan jövedelemét, fekete természetbeni juttatásét. A jelen cikk arról szól, hogy miként kell, lehet a nem-közérdekû önkéntes tevékenység körülményeit úgy alakítani, feltételeit úgy megállapítani, nyilvántartását és adminisztrációját úgy végezni, szolgáltatásait úgy meghatározni, hogy ezek ne legyenek azonosak valamely másik polgári jogi, közigazgatási, munkajogi, szabálysértési, adóügyi tényállás lényeges elemeivel. Az elsõ leszögezendõ állítás, hogy a Köt. 3. (1) bekezdésében írt fogadó szervezetek csak a Köt. szerinti önkéntességet folytathatják. Tehát a számukra a Köt. mellõzése nem lehetséges! 1

2 A Köt.-ön kívüli körben létrejött önkéntes jogviszony általános fogalmához törvényi definíció hiányában segítségül kell hívnunk az elhatárolandó többi jogviszony lényeges fogalmi elemeit; ugyanis ezek hiánya és az önkéntesség alapvetõ fogalmi elemei (úgymint az önkéntes más jogviszonytól független saját elhatározása + az önkéntes tevékenység ellenszolgáltatás nélkülisége) adják ki ezt a kategóriát. Az önkéntes segítésrõl társadalmi kezdeményezésként az Önkéntes Központ Alapítvány szervezésében évben készített törvényjavaslat 1 az önkéntes segítés fogalmát az alábbiak szerint fogalmazta meg: Önkéntes segítés a magánszemély által más vagy mások javára kényszer és ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység, ha ez nem tartozik más jogviszony által meghatározott jogok vagy kötelezettségek körébe. Nem önkéntes az a segítõ tevékenység, amelynek alapja munkaviszonynak vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonynak megfelelõ tartalmú jogok gyakorlása illetve kötelezettségek teljesítése. Ellenszolgáltatásnak minõsül minden olyan vagyoni elõny, amelyhez az önkéntes segítõ vagy közeli hozzátartozója az önkéntes segítéshez kapcsolódóan jut. Ellenszolgáltatásért történik a segítés abban az esetben is, ha egy másik jogviszonyból eredõ kötelezettséget az önkéntes segítéssel teljesítenek. Az önkéntes jogviszony a fentiek értelmében tehát atipikus polgári jogi viszony, amely az önkéntes illetve a szervezõ, vagy/és az önkéntes illetve a segített személy között létrejött önkéntességre vonatkozó megállapodás, szerzõdés alapján jön létre. (Hasonlóan például a támogatási jogviszonyhoz, s az ezt létrehozó támogatási szerzõdéshez, amely szintén a Polgári Törvénykönyvben nem nevesített polgári jogi szerzõdéstípus, s a gyakorlat alakította ki elhatároló jellegzetességeit a közigazgatási hatósági szerzõdéshez vagy a polgári jogi megbízási szerzõdéshez viszonyítva.) II. Elhatárolás a hasonló jogviszonyoktól Az önkéntes tevékenységre létesült önkéntes jogviszony: a.) Nem a Ptk ában meghatározott megbízási jogviszony, mert az önkéntes nem feltétlenül a segített személy megbízásából jár el, s nincsen ellenszolgáltatása a tevékenységének. De nem is a Ptk a szerinti megbízás nélküli ügyvitel, mert az önkéntes által a segített személy javára nyújtott szolgáltatás nem feltétlenül a megbízás tárgyaként meghatározható valamely feladat ellátása történik, hanem lehet az önkéntesség tárgya bármi más: egy eredmény létrehozása, szolgáltatás nyújtása, jogok keletkeztetése és módosítása, stb. 1 Önkéntesség Magyarországon Konferenciakötet, ÖKA old. 2

3 b.) Nem a Ptk ában meghatározott vállalkozási jogviszony, mert az önkéntes nem feltétlenül a segített személy javait gyarapítandó hozza létre az eredményt, s nincsen ellenszolgáltatása a tevékenységének. Nem feltétlenül a vállalkozási jogviszonyt meghatározó eredmény létrehozása történik, hanem lehet az önkéntesség tárgya bármi más is: egy feladat ellátása, szolgáltatás nyújtása, jogok keletkeztetése és módosítása, stb. c.) Nem a Ptk ában meghatározott ajándékozási jogviszony, mert nem valamely ingóság, ingatlan vagy jog átruházásáról szól (s nem is feltétlenül az önkéntes saját vagyonának rovására, amely az ajándékozásnak fogalmi eleme), hanem a segített személy javára szolgáló tevékenységrõl. d.) Nem a Ptk ában meghatározott közérdekû célra kötelezettségvállalás, mert nem feltétlenül valósít meg közérdekû célt az önkéntes segítõ, s nem is feltétlenül vagyoni szolgáltatást teljesít. e.) Nem a Munka Törvénykönyve által szabályozott munkajogi viszony, mert az önkéntes tevékenység nem feltétlenül a segített irányítása alatt zajlik, s nincsen a jogviszonyban jelen a munkabérnek megfelelõ ellenszolgáltatás. Ugyanezen okokból nem minõsül az önkéntesség alkalmi munkának (egyszerûsített foglalkoztatásnak) és háztartási tevékenységnek sem. f.) S nem is a évi LXXXVIII. törvény szerinti közérdekû önkéntes jogviszony, mert az önkéntes segítés keretszervezete, címzettje sem a Köt. szerinti fogadó szervezet, hanem más személy. A jogszabályok nagy mértékben harmonizáltak abban, hogy az önkéntes, önkéntesség alatt a Köt. szerinti közérdekû önkéntes tevékenységet, jogviszonyt értik és használják is. (A Köt. rendelkezései és hivatkozásai tekintetében szinte az összes vonatkozó jogszabályban például az adójogban, munkajogban, idegenrendészeti jogban - a közérdekû önkéntesség jogi szempontból harmonizált hivatkozásai találhatóak.) Néhány kivétel van a jogi szabályozásban, amely jogszabályok a tágabb értelmû önkéntességet, önkéntes segítõt hivatkozzák, vagy sorolják fel a jogszabály egyegy rendelkezésében; meglátásunk szerint korántsem véletlenül, hanem kifejezetten tudatos jogalkotói döntés eredményeképpen: 1. Az egészségügyi tevékenységre mûködési engedély nélküli jogosultság az önkéntes segitõi tevékenységben. (2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl 7. (2) bek. i) pont; 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról 6. (1) bek. 3

4 2. A közösségi pszichiátriai ellátást segítõ közösségi gondozó a munkájába bevonja az ellátott személy lakókörnyezetében megtalálható önkéntes segítõket, így különösen a családtagokat, szomszédokat és egyéb, az ellátottal kapcsolatban álló önkéntes közremûködõket. (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl 39/G. (2) bek.) 3. A gyermekjóléti szolgálat családgondozója kezdeményezni köteles a társadalmi szervezetek és önkéntes segítõk közremûködését. (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl (4) 23. (4) bek.) III. A közérdekû önkéntes tevékenységen kívül esõ önkéntesség A közérdekû önkéntes tevékenységen kívül esõ önkéntességek az alábbi körülmények miatt nem minõsülhetnek a Köt. által szabályozottnak: a.) Nem a Köt. szerinti fogadó szervezetnél történik az önkéntes segítés, hanem fogadó szervezetnek nem minõsülõ más személynél (magánszemélynél, cégnél, jogi személynek nem minõsülõ közösségeknél) b.) Nem jön létre sem szóban, sem írásban önkéntes szerzõdés. c.) Nem érvényesülnek a Köt. korlátozó szabályai az önkéntes tevékenység idõtartamát és idõkorlátait, alanyait, az önkéntes szerzõdés tartalmát és alakiságát tekintve. d.) Az önkéntest nem illetik meg az önkéntes tevékenységhez kapcsolódó külön jogok; s az ezek érvényesülését biztosító kötelezettségek sem terhelnek senkit a jogviszonyban. (biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, a szükséges pihenõidõ, tájékoztatás illetve irányítás, szolgáltatások, biztosítás, stb.) e.) Az önkéntest nem terhelik jogi kötelezettségek a szakmai mûveleteket, szervezeti szabályokat, adatkezelést, utasításfogadást illetõen. f.) Az önkéntes által a segítés során bárkinek okozott kárért csak és kizárólag az önkéntes felel, senki más. (Sem a fogadó, sem a segített személy vagy szervezet, ha nem volt a Köt. szerinti fogadó szervezet.) 4

5 g.) Nincsen a Köt. szerint az önkéntes tevékenység esetleges szervezõje közigazgatási nyilvántartásba véve; s nincsenek az önkéntesek által végzett segítõ tevékenységek sem a Köt. szerint nyilvántartva. Tipikus Köt.-ön kívüli önkéntesség-szituációk: - vállalati önkéntesség (a munkáltató szervezésében); - családi, rokoni, ismeretségi segítés (kaláka); - ad hoc, aktuális, spontán, sürgõs önkéntes segítés (például katasztrófa -, baleset -, veszélyek következményeinek elhárítása); - közösségek tagjainak egymást -, közösségüket -, és másokat segítõ tevékenységei; - közösségi célok egyéni tevékenységekkel vagy informális kis csoportok által történõ segítése (például szemétgyûjtés, közterület tisztítása, faültetés, stb.) A fenti esetekben és körülmények között nincsen mód és lehetõség arra, hogy a Köt. által szabályozott feltételek között valósuljon meg az önkéntesség. Nem állnak be azok a törvényességi feltételek, amelyek megléte szükséges a közérdekû önkéntes jogviszony létezésének bizonyításához, s ebbõl következõen a más fajta munkavégzésre irányuló jogviszonynak minõsítés kizárásához; valamint a kapcsolódó adó- és járulékkedvezmények igénybevételéhez. Ezek a kedvezmények és mentességek ahhoz kapcsolódnak, hogy a Köt. szerint nem minõsülnek ellenszolgáltatásnak azok a vagyoni elõnyök, amelyekhez az önkéntes vagy közeli hozzátartozója az önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan jut: 1. az önkéntes segítéshez kapcsolódó munkaruházat, védõfelszerelés és - anyag, 2. az önkéntes tevékenységhez szükséges utazásnak, szállásnak, étkezésnek az önkéntes részére történõ biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történõ megtérítése; 3. az önkéntes részére kiküldetési rendelvény alapján a saját személygépkocsinak az önkéntesség érdekében történõ használatára tekintettel, bizonylat nélkül elszámolt költségtérítésként adómentesen kifizetett összegek; 4. az önkéntesnek a tevékenység biztonságos ellátása érdekében biztosított védõoltás, szûrõvizsgálat és más betegségmegelõzõ szolgáltatás; 5. az önkéntes részére biztosított - a közérdekû önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei, 5

6 6. az önkéntes tulajdonában álló, az önkéntességhez igénybe vett állat élelmezésének, ellátásának, képzésének biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történõ megtérítése, 7. az önkéntes tevékenységre kötött élet-, egészség-, baleset- és felelõsségbiztosítás illetve annak díja; 8. külföldön végzett vagy külföldi által Magyarországon végzett önkéntes tevékenység esetén adott napidíj, ha annak egy hónapra számított összege nem haladja meg a kötelezõ legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát; 9. az önkéntes tevékenységéért nyújtott jutalom, feltéve, hogy annak éves összege nem haladja meg a kötelezõ legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát; A fenti juttatások abból következõen, hogy a Köt. rendszerében nem minõsülnek ellenszolgáltatásnak adó és járulékmentességet élveznek az adójogszabályokban. Ha viszont ezeket a juttatásokat a Köt. feltételrendszerén kívüli önkéntes vagy más jogviszonyban nyújtják, ezek a mentességek és kedvezmények nem érvényesülnek feltétlenül. Adójogi megítélésük függ egyrészt attól, hogy a közérdekû önkéntes jogviszonyon kívül milyen másik jogviszonyhoz kapcsolható a juttatás; másrészt pedig attól, hogy a juttatás (szolgáltatás, vagyoni elõny, jövedelem) önmagában milyen adójogi minõsítésû. Azt nem állíthatjuk, hogy a Köt.-ön kívüli önkéntességhez nyújtott Köt. szerinti juttatások feltétlenül és teljes körûen adókötelessé válnak; de azt sem állíthatjuk, hogy megõrzik nem-ellenszolgáltatás minõsítésüket. Csak annyit állíthatunk jogalkalmazóként errõl a kérdésrõl, hogy amíg a Köt. szerint nyújtott juttatások nem-ellenszolgáltatás jellegét nem kell külön bizonyítani, mert azt a törvény kimondja; addig a Köt.-ön kívüli önkéntesség során az önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan a magánszemély javára biztosított különbözõ juttatások adójogi minõsítéséhez szükséges tényeket egy esetleges ellenõrzéskor vagy jogvitában az önkéntesség szervezõjének, jogosultjának és magának az önkéntesnek kell bizonyítania! IV. A Köt.-ön kívüli önkéntesség szervezésekor fontos szempontok Kétféle szempontot kell szem elõtt tartani a Köt.-ön kívüli önkéntesség szervezõjének: a.) egyik az adóköteles juttatások elkerülésének szempontja; b.) másik a munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól elhatárolódás szempontja. 6

7 A Köt.-ön kívüli önkéntesség szervezõjének a fentiek értelmében tehát arra kell ügyelnie, hogy: a.) Ha lehetõség van rá, akkor magát az önkéntes tevékenységet is, de különösen az önkéntességhez kapcsolódó juttatásokat a Köt. hatálya alá tartozó szervezeten, intézményen keresztül történõ lebonyolításban szervezzék meg. Ez jár a legkisebb kockázattal az önkéntes tevékenység, valamint az ehhez rendelt juttatások eltérõ jogi minõsítése és az ebbõl következõ hátrányos jogkövetkezmények alkalmazásának veszélye szempontjából. Akár az önkéntességgel támogatandó intézmény maga, akár annak fenntartója, akár az iskolák, óvodák, kórházak mögé szervezõdött alapítványok, akár az adott ágazatban segítõ szolgáltatásokat nyújtó és szervezõ közhasznú civil szervezetek fogadó szervezetnek minõsülnek a Köt. szerint; tehát a velük történõ együttmûködésben az önkéntesség nagyobb biztonsággal szervezhetõ, mint a megkerülésükkel, informális és direkt módokon. b.) A Köt.-ön kívüli körben foglalkoztatott önkéntesek ne részesüljenek ellenszolgáltatásnak minõsíthetõ juttatásokban; (mert sima jövedelemként és általános kifizetésként, természetbeni juttatásként fogja kezelni az adórendszer és a jogi személyek számvitele), vagy ha részesülnek, akkor a fenti juttatásokat az önkéntesek közvetlenül, egyenként, tételesen az önkéntes tevékenységhez rendelten kapják (az önkéntes tevékenység helyszínén, idõpontjában); s ne általánosan, semmiképpen ne tág alanyi körben (például a nagyvállalati dolgozói minõségükben), s még véletlenül sem a más jogviszony alapján járó juttatással együtt. (Például a munkavállalói útiköltség-térítéssel együtt számfejtve.) A Köt.-ön kívüli önkéntes tevékenységhez kapcsolódó szállítás, étkeztetés, munkaruha- és védõeszköz típusú természetbeni juttatásokat lehetõleg olyan személy (magánszemély, közösség vagy jogi személy) nyújtsa, akinek nem jogi kötelezettsége a szolgáltatás felhasználásának egyénre bontott, tételes igazolása. Egy sportrendezvény résztvevõinek nyújtott ellátást ebbõl a szempontból jobb, ha egy magánszemély szponzor nyújtja a helyi vendéglõs 7

8 útján, mint ha az önkéntességgel támogatott költségvetési intézmény, vagy a fenntartó önkormányzat. Ebben az esetben ugyanis minden szolgáltatás (ételrendelés, általános forgalmi adó, árbevétel a szabályszerû megrendelés ellenében) törvényesen valósul meg. c.) A Köt.-ön kívüli önkéntesség szervezõjének, fogadójának, jogosultjának bizonyítani kell tudnia, hogy nem munkajogi viszonyon, s nem valamely polgári jogi viszonyon (megbízás, vállalkozás, tagsági jogviszony) belüli tevékenység és juttatás történt. Ennek legbiztosabb módja, ha egy jelenléti ívvel vagy regisztrációval kombinált nyilatkozat (mintegy önkéntes szerzõdésként) kerül aláírásra, elfogadásra vagy rögzítésre bármilyen technikai módon az önkéntes illetve a szervezõ vagy a segített személy, intézmény által. Ily módon megállapításra kerül, hogy önkéntes segítésrõl van szó (nem más jogviszonyról); s hogy nem vélelmezhetõ több munkaidõ, más tevékenység, és további önkéntesek, mint amelyrõl a dokumentum tanúskodik. Hogyan lehet e követelményeknek megfelelni; milyen nyilvántartási, adminisztrációs módszerekkel lehet a Köt.-ön kívüli önkéntesség törvényességének bizonyíthatóságát elõsegíteni? Nézzük végig, hogy az egyes Köt.-ön kívüli önkéntességi esetkörökben milyen nyilvántartási, adminisztrációs technikákkal lehet a fenti, b.) pont alatti követelményeknek megfelelni: - Vállalati önkéntesség (a munkáltató szervezésében) esetében az önkéntes tevékenység helyszínén a címzett, jogosult által aláírt dokumentum (jegyzõkönyv, emlékeztetõ, megállapodás, feljegyzés, segítési okirat, vagy valami hasonló) készüljön arról, hogy kik (magánszemélyek nevei), milyen idõtartamban (mennyi órát), milyen tevékenységet végeztek ellenszolgáltatás nélkül. - Családi, rokoni, ismeretségi segítés (kaláka) esetében annak bizonyítási lehetõségét kell megteremteni, hogy segítségével kizárható legyen a feketemunka gyanúja. Erre kiválóan alkalmas lehet például az amúgy is kötelezõen vezetendõ építési napló, amelybe az elvégzett munka bejegyzése mellett az ezt teljesítõ önkéntesek száma is feljegyezhetõ. 8

9 - Ad hoc, aktuális, spontán, sürgõs önkéntes segítés (például katasztrófa -, baleset -, veszélyek következményeinek elhárítása) esetében a segítéssel érintett személynek, szervezõ vagy fogadó szervezetnek kell tudnia bizonyítani, hogy a jelen lévõ munkát végzõk nem vállalkozók, s nem is hivatásos szolgálatukat teljesítõk, hanem szervezett vagy egyéni önkéntes segítõk. Ennek érdekében a lehetõ legegyszerûbb, de mindenképpen napi idõszerûséggel készült dokumentum (részvételi jegyzék, segítési napló, mentési krónika, stb.) bizonyítsa, hogy mikor, kik (hány önkéntes) és milyen tevékenységet végeztek ellenszolgáltatás nélkül. - Közösségek tagjainak egymást -, közösségüket -, és másokat segítõ tevékenységei (például rendezvények lebonyolításában, segítõ szolgáltatások nyújtásában, ellátások biztosításában, infrastruktúra karbantartásában, stb.). Ebben a körben elsõként azt kell hangsúlyozni, hogy az egyesületi tagok önkéntes tevékenységére a tagsági jogviszonyuk irányadó. Ugyanez a helyzet a társadalmi szervezet tevékenysége körében végzett önkéntes tevékenységre is; például a barlangi mentõk akcióban, vagy az egyesületi tagok segítõ közremûködése a rendezvény, fesztivál, bajnokság lebonyolításában. Ezekre a helyzetekre tehát az egyesületi mûködés szabályai irányadóak; a közremûködést kérõ személy adminisztrációs kötelezettsége arra vonatkozik, hogy legyen együttmûködési megállapodás, szerzõdés az egyesülettel. Ebben kell szólni a hozzávetõleges segítõi létszámról, az általuk ellátandó feladatokról és tevékenységekrõl; valamint az ellenszolgáltatás kizártságáról és a biztosítandó feltételekrõl. - Közösségi célok egyéni tevékenységekkel vagy informális kis csoportok által történõ segítése (például szemétgyûjtés, közterület tisztítása, faültetés, stb.). Az ilyen típusú önkéntességek szervezõje, címzettje, érdekeltje tipikusan a települési önkormányzat, vagy a lakásszövetkezet, társasház, egyházi közösség, szûkebb lakóközösség (utca, tér, körzet, lakótelep, városnegyed), intézményi érdekeltségi kör (iskola, óvoda, mûvelõdési ház). Az önkéntes tevékenységeknek ezek a címzettjei fordítsanak annyi gondot és figyelmet a civil erõforrás-bevonás törvényességének bizonyítására, hogy az akcióról készül egyszerû dokumentáció a résztvevõi létszám megállapításával, az önkéntes tevékenység rögzítésével, a szervezõ által biztosított eszköz, anyag, felszerelés 9

10 felsorolásával, valamint a részt vevõ személyeknek nyújtott ellenszolgáltatás kizártságának megállapításával. V. Összefoglalás A közérdekû önkéntes tevékenyégrõl szóló törvény (Köt.) hatályán kívüli körben végzett önkéntességet a lehetõ legnagyobb mértékben és arányban célszerû a Köt. szerint fogadó szervezetként is mûködõ jogalanyon keresztül szervezni és bonyolítani. Megéri ezt a fáradtságot és esetleges körülményességet, áttételességet az a körülmény, hogy ebben az esetben magának a tevékenységnek az önkéntes jellege -, valamint az önkénteseknek nyújtott juttatások ellenszolgáltatáson kívüli jellege nem igényel külön bizonyítást, mert hiszen törvényen alapul. Ha nem lehetséges az önkéntességet a Köt. hatálya alá bevinni, s abban a körben a törvénynek megfelelõen végezni, akkor a tevékenység az önkéntes segítésnek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján létrejött, atipikus polgári jogviszonya alapján zajlik. Az ilyen önkéntesség érintettjeinek (szervezõnek, fogadónak, segítettnek és önkéntesnek) arra kell jogi értelemben figyelni, hogy a tevékenység bizonyítottan elhatárolható legyen más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól; például a munkajogi viszonytól, megbízási jogviszonytól, a más kötelmi jogviszonyba történõ beszámítástól, stb.) Ennek lehetséges adminisztrációs, nyilvántartási és bizonyítási eszközeit (IV. fejezet) el kell készíteni, vezetni kell, figyelmet és energiát kell rájuk fordítani. A Köt.-ön kívüli körben végzett önkéntességhez kapcsolódó juttatásokat úgy kell nyújtani az önkéntesek számára, hogy azok a lehetõ legnagyobb mértékben feleljenek meg valamelyik másik kapcsolódó jogviszony törvényességi követelményeinek, s a lehetõ legkisebb arányban kelljen a juttatások nemellenszolgáltatás jellegét önkéntesenként, egyenként és tételesen bizonyítani. Az ehhez szükséges megoldások kialakítására (IV. fejezet) kellõ figyelmet kell fordítani, mert elhanyagolásuk vagy hiányuk esetében a Köt. vonatkozó szabályainak hiányzó hatálya miatt adóköteles jövedelemként, adóköteles természetbeni juttatásként kerülhetnek az önkéntesnek nyújtott szolgáltatások jogi megítélés alá. Budapest, november

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni?

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? JOGI SEGÉDLET AZ ÖNKÉNTES SZERZŐDÉSHEZ Tartalom: 1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? 2. Mikor kell írásba foglalni az önkéntes szerződést? 3. Mi legyen az önkéntes szerződésben? Vázlat az önkéntes

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat)

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 1. Ki lehet önkéntes? (4. ) - aki a 10. életévét betöltötte 2. Milyen tevékenységet láthat el önkéntes? (4. ) - amelyre vonatkozóan

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Javaslat közérdekű önkéntes

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S 1. A jelen szerződés alapján a Cím: 4033 Debrecen, Futó u. 4. Adószám: 18998083-1-09 Honlap: www.csodakutya.hu Mobil: +36 20 352 10 15 E-mail: csodakutya@gmail.com mint

Részletesebben

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere I. Bevezetés A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (továbbiakban: Köt.) egy olyan új, önálló jogviszonyt

Részletesebben

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Önkéntesség Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Pap András Ifjúsági Unió Szekszárd - 2005. Törvény Országgyőlés által elfogadott 2005. évi LXXXVIII. törvény A közérdekő önkéntes tevékenységrıl

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének 13/1995./XII.18./ sz. önk. rendelete, és a 8/2001/XII.3. sz. önk. rendelet egységes szerkezetbe foglalása A kommunális helyi adóról Pánd község önkormányzati

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S

Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S 1. A jelen szerződés alapján a Cím: 4033 Debrecen Futó u. 4. Adószám: 18998083-1-09 Honlap: www.csodakutya.hu Mobil: +36 20 352 10 15 E-mail: csodakutya@gmail.com mint

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje a Magyar Hadtudományi Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete Önkéntes munka nyilvántartásának rendje Jelen dokumentum a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 2014. február 28-án

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Alulírott tanuló a(z) iskola osztályos tanulója a./ tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: területen órában területen

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Közérdekű önkéntes munka. Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány

Közérdekű önkéntes munka. Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány Közérdekű önkéntes munka Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány Önkéntesség közvetlenül vagy valamilyen szervezeten keresztül önszántukból, ingyen, ellenszolgáltatás, fizetség nélkül háztartásukon

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 29/2005. (XII. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az idegenforgalmi adóról Módosította: 38/2006. (XI.30.) a 32/2007.(XI.29.) a 35/2008.(XI.27.), 30/2009.(XI.26.) a 7/2010.(II.25.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása

Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Készítette: Korycki Adrienn SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft. ügyvezető, partner adrienn.korycki@salio.hu +36 1 240-4352 Ha valami hatással

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XI1.27.) és a 20/2013. (IV.26.) önkormányzati

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. amelyet egyrészről az iskola: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakközépiskola

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Amelyet egyrészről a NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 9400 Sopron, Szent György u.9 képviselő: Dr.

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10591. számú törvényjavaslat a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013.

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Közfoglalkoztatás 2015

Közfoglalkoztatás 2015 Gazdálkodási kézikönyvek Közfoglalkoztatás 2015 Jogi, munkajogi háttér és mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó adózási, számviteli kérdések Budapest, 2015 Szerzők: Dr. Böszörményi Judit (I. fejezet) Buránszkiné

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke. Szekszárd, 2010. február 24. 500 eft 3 mft 500 eft + 500 eft fölötti rész 28%-a

Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke. Szekszárd, 2010. február 24. 500 eft 3 mft 500 eft + 500 eft fölötti rész 28%-a 2010. évi elszámolható költségek Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke Szekszárd, 2010. február 24. Ami nem változott Az igényelhetı támogatás meghatározása Maradt a korrigált ráfordítás Maradt a táblázat 0

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.)

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.) KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Kire vonatkozik. első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulókra ez a 2012/2013. tanévben 9. évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti Milyen tevékenységre

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 szakképzési centrummal kötött megállapodás esetén 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: igazgatas@pannonhalma.hu Ügyintéző:

Részletesebben