A közérdekûnek nem minõsülõ önkéntességrõl és végzésének törvényességi feltételeirõl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közérdekûnek nem minõsülõ önkéntességrõl és végzésének törvényességi feltételeirõl"

Átírás

1 Dr. Bíró Endre: (Jogismeret Alapítvány) A közérdekûnek nem minõsülõ önkéntességrõl és végzésének törvényességi feltételeirõl (E tanulmány az Önkéntes Központ Alapítvány és a Jogismeret Alapítvány között, a TÁMOP 5.5.2/09/ Integrált megyei Önkéntes Centrum fejlesztés országos szinten címû projekt keretében Tájékoztató anyag készítése a Köt.-ön kívüli önkéntes tevékenység jogi vonatkozásairól feladat megvalósításához létrejött megbízási szerzõdés teljesítéseként készült.) I. A fogalomkör A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló évi LXXXVIII. törvény (Köt.) 1. (3) bekezdése legitimálja, tartja a törvényesség keretein belül egyáltalán a Köt. hatálya alá nem tartozó, nem-közérdekû, egyéb önkéntességek gyakorlását: (3) E törvény nem érinti a 3. (1) bekezdésén kívüli személynél, szervezetnél, illetve tevékenységi körben más vagy mások javára, ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenységet. A fenti rendelkezés alapján ugyanis jogszerûen állítható, hogy az önkéntes tevékenység kategóriába tartozik az olyan esetkör is, amely ugyan nem felel meg a közérdekû önkéntesség törvényben leírt feltételeinek (például, mert a munkáltató szervezésében zajlik; nincsen a Köt. szerinti fogadó szervezet vagy van ugyan, de az nem tartozik a Köt. hatálya alá; nem született önkéntes szerzõdés; változó és ismeretlen számú önkéntes végzi a tevékenységet ad hoc tömegmunkaként; stb.), de nem is valósítja meg más jogviszonyok jellemzõ tényállási elemeit: például a megbízásét, a vállalkozásét, az ajándékozásét, a közérdekû kötelezettségvállalásét, a munkajogi viszonyét, az alkalmi munkáét, a bejelentés nélkül végzett munkáét, a közcélú munkáét, vagy az adózatlan jövedelemét, fekete természetbeni juttatásét. A jelen cikk arról szól, hogy miként kell, lehet a nem-közérdekû önkéntes tevékenység körülményeit úgy alakítani, feltételeit úgy megállapítani, nyilvántartását és adminisztrációját úgy végezni, szolgáltatásait úgy meghatározni, hogy ezek ne legyenek azonosak valamely másik polgári jogi, közigazgatási, munkajogi, szabálysértési, adóügyi tényállás lényeges elemeivel. Az elsõ leszögezendõ állítás, hogy a Köt. 3. (1) bekezdésében írt fogadó szervezetek csak a Köt. szerinti önkéntességet folytathatják. Tehát a számukra a Köt. mellõzése nem lehetséges! 1

2 A Köt.-ön kívüli körben létrejött önkéntes jogviszony általános fogalmához törvényi definíció hiányában segítségül kell hívnunk az elhatárolandó többi jogviszony lényeges fogalmi elemeit; ugyanis ezek hiánya és az önkéntesség alapvetõ fogalmi elemei (úgymint az önkéntes más jogviszonytól független saját elhatározása + az önkéntes tevékenység ellenszolgáltatás nélkülisége) adják ki ezt a kategóriát. Az önkéntes segítésrõl társadalmi kezdeményezésként az Önkéntes Központ Alapítvány szervezésében évben készített törvényjavaslat 1 az önkéntes segítés fogalmát az alábbiak szerint fogalmazta meg: Önkéntes segítés a magánszemély által más vagy mások javára kényszer és ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység, ha ez nem tartozik más jogviszony által meghatározott jogok vagy kötelezettségek körébe. Nem önkéntes az a segítõ tevékenység, amelynek alapja munkaviszonynak vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonynak megfelelõ tartalmú jogok gyakorlása illetve kötelezettségek teljesítése. Ellenszolgáltatásnak minõsül minden olyan vagyoni elõny, amelyhez az önkéntes segítõ vagy közeli hozzátartozója az önkéntes segítéshez kapcsolódóan jut. Ellenszolgáltatásért történik a segítés abban az esetben is, ha egy másik jogviszonyból eredõ kötelezettséget az önkéntes segítéssel teljesítenek. Az önkéntes jogviszony a fentiek értelmében tehát atipikus polgári jogi viszony, amely az önkéntes illetve a szervezõ, vagy/és az önkéntes illetve a segített személy között létrejött önkéntességre vonatkozó megállapodás, szerzõdés alapján jön létre. (Hasonlóan például a támogatási jogviszonyhoz, s az ezt létrehozó támogatási szerzõdéshez, amely szintén a Polgári Törvénykönyvben nem nevesített polgári jogi szerzõdéstípus, s a gyakorlat alakította ki elhatároló jellegzetességeit a közigazgatási hatósági szerzõdéshez vagy a polgári jogi megbízási szerzõdéshez viszonyítva.) II. Elhatárolás a hasonló jogviszonyoktól Az önkéntes tevékenységre létesült önkéntes jogviszony: a.) Nem a Ptk ában meghatározott megbízási jogviszony, mert az önkéntes nem feltétlenül a segített személy megbízásából jár el, s nincsen ellenszolgáltatása a tevékenységének. De nem is a Ptk a szerinti megbízás nélküli ügyvitel, mert az önkéntes által a segített személy javára nyújtott szolgáltatás nem feltétlenül a megbízás tárgyaként meghatározható valamely feladat ellátása történik, hanem lehet az önkéntesség tárgya bármi más: egy eredmény létrehozása, szolgáltatás nyújtása, jogok keletkeztetése és módosítása, stb. 1 Önkéntesség Magyarországon Konferenciakötet, ÖKA old. 2

3 b.) Nem a Ptk ában meghatározott vállalkozási jogviszony, mert az önkéntes nem feltétlenül a segített személy javait gyarapítandó hozza létre az eredményt, s nincsen ellenszolgáltatása a tevékenységének. Nem feltétlenül a vállalkozási jogviszonyt meghatározó eredmény létrehozása történik, hanem lehet az önkéntesség tárgya bármi más is: egy feladat ellátása, szolgáltatás nyújtása, jogok keletkeztetése és módosítása, stb. c.) Nem a Ptk ában meghatározott ajándékozási jogviszony, mert nem valamely ingóság, ingatlan vagy jog átruházásáról szól (s nem is feltétlenül az önkéntes saját vagyonának rovására, amely az ajándékozásnak fogalmi eleme), hanem a segített személy javára szolgáló tevékenységrõl. d.) Nem a Ptk ában meghatározott közérdekû célra kötelezettségvállalás, mert nem feltétlenül valósít meg közérdekû célt az önkéntes segítõ, s nem is feltétlenül vagyoni szolgáltatást teljesít. e.) Nem a Munka Törvénykönyve által szabályozott munkajogi viszony, mert az önkéntes tevékenység nem feltétlenül a segített irányítása alatt zajlik, s nincsen a jogviszonyban jelen a munkabérnek megfelelõ ellenszolgáltatás. Ugyanezen okokból nem minõsül az önkéntesség alkalmi munkának (egyszerûsített foglalkoztatásnak) és háztartási tevékenységnek sem. f.) S nem is a évi LXXXVIII. törvény szerinti közérdekû önkéntes jogviszony, mert az önkéntes segítés keretszervezete, címzettje sem a Köt. szerinti fogadó szervezet, hanem más személy. A jogszabályok nagy mértékben harmonizáltak abban, hogy az önkéntes, önkéntesség alatt a Köt. szerinti közérdekû önkéntes tevékenységet, jogviszonyt értik és használják is. (A Köt. rendelkezései és hivatkozásai tekintetében szinte az összes vonatkozó jogszabályban például az adójogban, munkajogban, idegenrendészeti jogban - a közérdekû önkéntesség jogi szempontból harmonizált hivatkozásai találhatóak.) Néhány kivétel van a jogi szabályozásban, amely jogszabályok a tágabb értelmû önkéntességet, önkéntes segítõt hivatkozzák, vagy sorolják fel a jogszabály egyegy rendelkezésében; meglátásunk szerint korántsem véletlenül, hanem kifejezetten tudatos jogalkotói döntés eredményeképpen: 1. Az egészségügyi tevékenységre mûködési engedély nélküli jogosultság az önkéntes segitõi tevékenységben. (2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl 7. (2) bek. i) pont; 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról 6. (1) bek. 3

4 2. A közösségi pszichiátriai ellátást segítõ közösségi gondozó a munkájába bevonja az ellátott személy lakókörnyezetében megtalálható önkéntes segítõket, így különösen a családtagokat, szomszédokat és egyéb, az ellátottal kapcsolatban álló önkéntes közremûködõket. (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl 39/G. (2) bek.) 3. A gyermekjóléti szolgálat családgondozója kezdeményezni köteles a társadalmi szervezetek és önkéntes segítõk közremûködését. (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl (4) 23. (4) bek.) III. A közérdekû önkéntes tevékenységen kívül esõ önkéntesség A közérdekû önkéntes tevékenységen kívül esõ önkéntességek az alábbi körülmények miatt nem minõsülhetnek a Köt. által szabályozottnak: a.) Nem a Köt. szerinti fogadó szervezetnél történik az önkéntes segítés, hanem fogadó szervezetnek nem minõsülõ más személynél (magánszemélynél, cégnél, jogi személynek nem minõsülõ közösségeknél) b.) Nem jön létre sem szóban, sem írásban önkéntes szerzõdés. c.) Nem érvényesülnek a Köt. korlátozó szabályai az önkéntes tevékenység idõtartamát és idõkorlátait, alanyait, az önkéntes szerzõdés tartalmát és alakiságát tekintve. d.) Az önkéntest nem illetik meg az önkéntes tevékenységhez kapcsolódó külön jogok; s az ezek érvényesülését biztosító kötelezettségek sem terhelnek senkit a jogviszonyban. (biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, a szükséges pihenõidõ, tájékoztatás illetve irányítás, szolgáltatások, biztosítás, stb.) e.) Az önkéntest nem terhelik jogi kötelezettségek a szakmai mûveleteket, szervezeti szabályokat, adatkezelést, utasításfogadást illetõen. f.) Az önkéntes által a segítés során bárkinek okozott kárért csak és kizárólag az önkéntes felel, senki más. (Sem a fogadó, sem a segített személy vagy szervezet, ha nem volt a Köt. szerinti fogadó szervezet.) 4

5 g.) Nincsen a Köt. szerint az önkéntes tevékenység esetleges szervezõje közigazgatási nyilvántartásba véve; s nincsenek az önkéntesek által végzett segítõ tevékenységek sem a Köt. szerint nyilvántartva. Tipikus Köt.-ön kívüli önkéntesség-szituációk: - vállalati önkéntesség (a munkáltató szervezésében); - családi, rokoni, ismeretségi segítés (kaláka); - ad hoc, aktuális, spontán, sürgõs önkéntes segítés (például katasztrófa -, baleset -, veszélyek következményeinek elhárítása); - közösségek tagjainak egymást -, közösségüket -, és másokat segítõ tevékenységei; - közösségi célok egyéni tevékenységekkel vagy informális kis csoportok által történõ segítése (például szemétgyûjtés, közterület tisztítása, faültetés, stb.) A fenti esetekben és körülmények között nincsen mód és lehetõség arra, hogy a Köt. által szabályozott feltételek között valósuljon meg az önkéntesség. Nem állnak be azok a törvényességi feltételek, amelyek megléte szükséges a közérdekû önkéntes jogviszony létezésének bizonyításához, s ebbõl következõen a más fajta munkavégzésre irányuló jogviszonynak minõsítés kizárásához; valamint a kapcsolódó adó- és járulékkedvezmények igénybevételéhez. Ezek a kedvezmények és mentességek ahhoz kapcsolódnak, hogy a Köt. szerint nem minõsülnek ellenszolgáltatásnak azok a vagyoni elõnyök, amelyekhez az önkéntes vagy közeli hozzátartozója az önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan jut: 1. az önkéntes segítéshez kapcsolódó munkaruházat, védõfelszerelés és - anyag, 2. az önkéntes tevékenységhez szükséges utazásnak, szállásnak, étkezésnek az önkéntes részére történõ biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történõ megtérítése; 3. az önkéntes részére kiküldetési rendelvény alapján a saját személygépkocsinak az önkéntesség érdekében történõ használatára tekintettel, bizonylat nélkül elszámolt költségtérítésként adómentesen kifizetett összegek; 4. az önkéntesnek a tevékenység biztonságos ellátása érdekében biztosított védõoltás, szûrõvizsgálat és más betegségmegelõzõ szolgáltatás; 5. az önkéntes részére biztosított - a közérdekû önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei, 5

6 6. az önkéntes tulajdonában álló, az önkéntességhez igénybe vett állat élelmezésének, ellátásának, képzésének biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történõ megtérítése, 7. az önkéntes tevékenységre kötött élet-, egészség-, baleset- és felelõsségbiztosítás illetve annak díja; 8. külföldön végzett vagy külföldi által Magyarországon végzett önkéntes tevékenység esetén adott napidíj, ha annak egy hónapra számított összege nem haladja meg a kötelezõ legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát; 9. az önkéntes tevékenységéért nyújtott jutalom, feltéve, hogy annak éves összege nem haladja meg a kötelezõ legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát; A fenti juttatások abból következõen, hogy a Köt. rendszerében nem minõsülnek ellenszolgáltatásnak adó és járulékmentességet élveznek az adójogszabályokban. Ha viszont ezeket a juttatásokat a Köt. feltételrendszerén kívüli önkéntes vagy más jogviszonyban nyújtják, ezek a mentességek és kedvezmények nem érvényesülnek feltétlenül. Adójogi megítélésük függ egyrészt attól, hogy a közérdekû önkéntes jogviszonyon kívül milyen másik jogviszonyhoz kapcsolható a juttatás; másrészt pedig attól, hogy a juttatás (szolgáltatás, vagyoni elõny, jövedelem) önmagában milyen adójogi minõsítésû. Azt nem állíthatjuk, hogy a Köt.-ön kívüli önkéntességhez nyújtott Köt. szerinti juttatások feltétlenül és teljes körûen adókötelessé válnak; de azt sem állíthatjuk, hogy megõrzik nem-ellenszolgáltatás minõsítésüket. Csak annyit állíthatunk jogalkalmazóként errõl a kérdésrõl, hogy amíg a Köt. szerint nyújtott juttatások nem-ellenszolgáltatás jellegét nem kell külön bizonyítani, mert azt a törvény kimondja; addig a Köt.-ön kívüli önkéntesség során az önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan a magánszemély javára biztosított különbözõ juttatások adójogi minõsítéséhez szükséges tényeket egy esetleges ellenõrzéskor vagy jogvitában az önkéntesség szervezõjének, jogosultjának és magának az önkéntesnek kell bizonyítania! IV. A Köt.-ön kívüli önkéntesség szervezésekor fontos szempontok Kétféle szempontot kell szem elõtt tartani a Köt.-ön kívüli önkéntesség szervezõjének: a.) egyik az adóköteles juttatások elkerülésének szempontja; b.) másik a munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól elhatárolódás szempontja. 6

7 A Köt.-ön kívüli önkéntesség szervezõjének a fentiek értelmében tehát arra kell ügyelnie, hogy: a.) Ha lehetõség van rá, akkor magát az önkéntes tevékenységet is, de különösen az önkéntességhez kapcsolódó juttatásokat a Köt. hatálya alá tartozó szervezeten, intézményen keresztül történõ lebonyolításban szervezzék meg. Ez jár a legkisebb kockázattal az önkéntes tevékenység, valamint az ehhez rendelt juttatások eltérõ jogi minõsítése és az ebbõl következõ hátrányos jogkövetkezmények alkalmazásának veszélye szempontjából. Akár az önkéntességgel támogatandó intézmény maga, akár annak fenntartója, akár az iskolák, óvodák, kórházak mögé szervezõdött alapítványok, akár az adott ágazatban segítõ szolgáltatásokat nyújtó és szervezõ közhasznú civil szervezetek fogadó szervezetnek minõsülnek a Köt. szerint; tehát a velük történõ együttmûködésben az önkéntesség nagyobb biztonsággal szervezhetõ, mint a megkerülésükkel, informális és direkt módokon. b.) A Köt.-ön kívüli körben foglalkoztatott önkéntesek ne részesüljenek ellenszolgáltatásnak minõsíthetõ juttatásokban; (mert sima jövedelemként és általános kifizetésként, természetbeni juttatásként fogja kezelni az adórendszer és a jogi személyek számvitele), vagy ha részesülnek, akkor a fenti juttatásokat az önkéntesek közvetlenül, egyenként, tételesen az önkéntes tevékenységhez rendelten kapják (az önkéntes tevékenység helyszínén, idõpontjában); s ne általánosan, semmiképpen ne tág alanyi körben (például a nagyvállalati dolgozói minõségükben), s még véletlenül sem a más jogviszony alapján járó juttatással együtt. (Például a munkavállalói útiköltség-térítéssel együtt számfejtve.) A Köt.-ön kívüli önkéntes tevékenységhez kapcsolódó szállítás, étkeztetés, munkaruha- és védõeszköz típusú természetbeni juttatásokat lehetõleg olyan személy (magánszemély, közösség vagy jogi személy) nyújtsa, akinek nem jogi kötelezettsége a szolgáltatás felhasználásának egyénre bontott, tételes igazolása. Egy sportrendezvény résztvevõinek nyújtott ellátást ebbõl a szempontból jobb, ha egy magánszemély szponzor nyújtja a helyi vendéglõs 7

8 útján, mint ha az önkéntességgel támogatott költségvetési intézmény, vagy a fenntartó önkormányzat. Ebben az esetben ugyanis minden szolgáltatás (ételrendelés, általános forgalmi adó, árbevétel a szabályszerû megrendelés ellenében) törvényesen valósul meg. c.) A Köt.-ön kívüli önkéntesség szervezõjének, fogadójának, jogosultjának bizonyítani kell tudnia, hogy nem munkajogi viszonyon, s nem valamely polgári jogi viszonyon (megbízás, vállalkozás, tagsági jogviszony) belüli tevékenység és juttatás történt. Ennek legbiztosabb módja, ha egy jelenléti ívvel vagy regisztrációval kombinált nyilatkozat (mintegy önkéntes szerzõdésként) kerül aláírásra, elfogadásra vagy rögzítésre bármilyen technikai módon az önkéntes illetve a szervezõ vagy a segített személy, intézmény által. Ily módon megállapításra kerül, hogy önkéntes segítésrõl van szó (nem más jogviszonyról); s hogy nem vélelmezhetõ több munkaidõ, más tevékenység, és további önkéntesek, mint amelyrõl a dokumentum tanúskodik. Hogyan lehet e követelményeknek megfelelni; milyen nyilvántartási, adminisztrációs módszerekkel lehet a Köt.-ön kívüli önkéntesség törvényességének bizonyíthatóságát elõsegíteni? Nézzük végig, hogy az egyes Köt.-ön kívüli önkéntességi esetkörökben milyen nyilvántartási, adminisztrációs technikákkal lehet a fenti, b.) pont alatti követelményeknek megfelelni: - Vállalati önkéntesség (a munkáltató szervezésében) esetében az önkéntes tevékenység helyszínén a címzett, jogosult által aláírt dokumentum (jegyzõkönyv, emlékeztetõ, megállapodás, feljegyzés, segítési okirat, vagy valami hasonló) készüljön arról, hogy kik (magánszemélyek nevei), milyen idõtartamban (mennyi órát), milyen tevékenységet végeztek ellenszolgáltatás nélkül. - Családi, rokoni, ismeretségi segítés (kaláka) esetében annak bizonyítási lehetõségét kell megteremteni, hogy segítségével kizárható legyen a feketemunka gyanúja. Erre kiválóan alkalmas lehet például az amúgy is kötelezõen vezetendõ építési napló, amelybe az elvégzett munka bejegyzése mellett az ezt teljesítõ önkéntesek száma is feljegyezhetõ. 8

9 - Ad hoc, aktuális, spontán, sürgõs önkéntes segítés (például katasztrófa -, baleset -, veszélyek következményeinek elhárítása) esetében a segítéssel érintett személynek, szervezõ vagy fogadó szervezetnek kell tudnia bizonyítani, hogy a jelen lévõ munkát végzõk nem vállalkozók, s nem is hivatásos szolgálatukat teljesítõk, hanem szervezett vagy egyéni önkéntes segítõk. Ennek érdekében a lehetõ legegyszerûbb, de mindenképpen napi idõszerûséggel készült dokumentum (részvételi jegyzék, segítési napló, mentési krónika, stb.) bizonyítsa, hogy mikor, kik (hány önkéntes) és milyen tevékenységet végeztek ellenszolgáltatás nélkül. - Közösségek tagjainak egymást -, közösségüket -, és másokat segítõ tevékenységei (például rendezvények lebonyolításában, segítõ szolgáltatások nyújtásában, ellátások biztosításában, infrastruktúra karbantartásában, stb.). Ebben a körben elsõként azt kell hangsúlyozni, hogy az egyesületi tagok önkéntes tevékenységére a tagsági jogviszonyuk irányadó. Ugyanez a helyzet a társadalmi szervezet tevékenysége körében végzett önkéntes tevékenységre is; például a barlangi mentõk akcióban, vagy az egyesületi tagok segítõ közremûködése a rendezvény, fesztivál, bajnokság lebonyolításában. Ezekre a helyzetekre tehát az egyesületi mûködés szabályai irányadóak; a közremûködést kérõ személy adminisztrációs kötelezettsége arra vonatkozik, hogy legyen együttmûködési megállapodás, szerzõdés az egyesülettel. Ebben kell szólni a hozzávetõleges segítõi létszámról, az általuk ellátandó feladatokról és tevékenységekrõl; valamint az ellenszolgáltatás kizártságáról és a biztosítandó feltételekrõl. - Közösségi célok egyéni tevékenységekkel vagy informális kis csoportok által történõ segítése (például szemétgyûjtés, közterület tisztítása, faültetés, stb.). Az ilyen típusú önkéntességek szervezõje, címzettje, érdekeltje tipikusan a települési önkormányzat, vagy a lakásszövetkezet, társasház, egyházi közösség, szûkebb lakóközösség (utca, tér, körzet, lakótelep, városnegyed), intézményi érdekeltségi kör (iskola, óvoda, mûvelõdési ház). Az önkéntes tevékenységeknek ezek a címzettjei fordítsanak annyi gondot és figyelmet a civil erõforrás-bevonás törvényességének bizonyítására, hogy az akcióról készül egyszerû dokumentáció a résztvevõi létszám megállapításával, az önkéntes tevékenység rögzítésével, a szervezõ által biztosított eszköz, anyag, felszerelés 9

10 felsorolásával, valamint a részt vevõ személyeknek nyújtott ellenszolgáltatás kizártságának megállapításával. V. Összefoglalás A közérdekû önkéntes tevékenyégrõl szóló törvény (Köt.) hatályán kívüli körben végzett önkéntességet a lehetõ legnagyobb mértékben és arányban célszerû a Köt. szerint fogadó szervezetként is mûködõ jogalanyon keresztül szervezni és bonyolítani. Megéri ezt a fáradtságot és esetleges körülményességet, áttételességet az a körülmény, hogy ebben az esetben magának a tevékenységnek az önkéntes jellege -, valamint az önkénteseknek nyújtott juttatások ellenszolgáltatáson kívüli jellege nem igényel külön bizonyítást, mert hiszen törvényen alapul. Ha nem lehetséges az önkéntességet a Köt. hatálya alá bevinni, s abban a körben a törvénynek megfelelõen végezni, akkor a tevékenység az önkéntes segítésnek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján létrejött, atipikus polgári jogviszonya alapján zajlik. Az ilyen önkéntesség érintettjeinek (szervezõnek, fogadónak, segítettnek és önkéntesnek) arra kell jogi értelemben figyelni, hogy a tevékenység bizonyítottan elhatárolható legyen más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól; például a munkajogi viszonytól, megbízási jogviszonytól, a más kötelmi jogviszonyba történõ beszámítástól, stb.) Ennek lehetséges adminisztrációs, nyilvántartási és bizonyítási eszközeit (IV. fejezet) el kell készíteni, vezetni kell, figyelmet és energiát kell rájuk fordítani. A Köt.-ön kívüli körben végzett önkéntességhez kapcsolódó juttatásokat úgy kell nyújtani az önkéntesek számára, hogy azok a lehetõ legnagyobb mértékben feleljenek meg valamelyik másik kapcsolódó jogviszony törvényességi követelményeinek, s a lehetõ legkisebb arányban kelljen a juttatások nemellenszolgáltatás jellegét önkéntesenként, egyenként és tételesen bizonyítani. Az ehhez szükséges megoldások kialakítására (IV. fejezet) kellõ figyelmet kell fordítani, mert elhanyagolásuk vagy hiányuk esetében a Köt. vonatkozó szabályainak hiányzó hatálya miatt adóköteles jövedelemként, adóköteles természetbeni juttatásként kerülhetnek az önkéntesnek nyújtott szolgáltatások jogi megítélés alá. Budapest, november

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni?

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? JOGI SEGÉDLET AZ ÖNKÉNTES SZERZŐDÉSHEZ Tartalom: 1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? 2. Mikor kell írásba foglalni az önkéntes szerződést? 3. Mi legyen az önkéntes szerződésben? Vázlat az önkéntes

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat)

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 1. Ki lehet önkéntes? (4. ) - aki a 10. életévét betöltötte 2. Milyen tevékenységet láthat el önkéntes? (4. ) - amelyre vonatkozóan

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Javaslat közérdekű önkéntes

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek Dr. Orbán Ildikó Reprezentáció üzleti ajándék Nem pénzben adott vagyoni értéknek minősül Adófizetésre kötelezett: a kifizető Mentes reprezentáció, üzleti

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S 1. A jelen szerződés alapján a Cím: 4033 Debrecen, Futó u. 4. Adószám: 18998083-1-09 Honlap: www.csodakutya.hu Mobil: +36 20 352 10 15 E-mail: csodakutya@gmail.com mint

Részletesebben

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere I. Bevezetés A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (továbbiakban: Köt.) egy olyan új, önálló jogviszonyt

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S

Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S 1. A jelen szerződés alapján a Cím: 4033 Debrecen Futó u. 4. Adószám: 18998083-1-09 Honlap: www.csodakutya.hu Mobil: +36 20 352 10 15 E-mail: csodakutya@gmail.com mint

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Önkéntesség Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Pap András Ifjúsági Unió Szekszárd - 2005. Törvény Országgyőlés által elfogadott 2005. évi LXXXVIII. törvény A közérdekő önkéntes tevékenységrıl

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének 13/1995./XII.18./ sz. önk. rendelete, és a 8/2001/XII.3. sz. önk. rendelet egységes szerkezetbe foglalása A kommunális helyi adóról Pánd község önkormányzati

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje a Magyar Hadtudományi Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete Önkéntes munka nyilvántartásának rendje Jelen dokumentum a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 2014. február 28-án

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Alulírott tanuló a(z) iskola osztályos tanulója a./ tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: területen órában területen

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során

A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során OBB-KLUB A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során 2015.11.25. Az ellátandó feladat jellege és feltételei határozzák meg, hogy egy munkavégzésre milyen jogviszony válaszható. A felek szabadsága,

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya

I. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezet: 2015.02.13. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Ingóság, felesleg értékesítése

Ingóság, felesleg értékesítése Horváth János. Ingóság, felesleg értékesítése Nem minősül a kereskedelmi törvény szerint kereskedelmi tevékenységnek, ha a terméket nem üzletszerű gazdasági tevékenységként értékesíti valaki. Üzletszerű

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Közérdekű önkéntes munka. Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány

Közérdekű önkéntes munka. Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány Közérdekű önkéntes munka Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány Önkéntesség közvetlenül vagy valamilyen szervezeten keresztül önszántukból, ingyen, ellenszolgáltatás, fizetség nélkül háztartásukon

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XII.27.), a 20/2013. (IV.26.) és

Részletesebben

Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása

Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Készítette: Korycki Adrienn SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft. ügyvezető, partner adrienn.korycki@salio.hu +36 1 240-4352 Ha valami hatással

Részletesebben

Adóalapba nem tartozó, illetőleg költségnek nem számító tételek. SZJA.tv. 7.(1) A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni,

Adóalapba nem tartozó, illetőleg költségnek nem számító tételek. SZJA.tv. 7.(1) A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, a 2017. évi adó változásokról, a szakszervezet, és a munkahelyi szervezetek által nyújtható juttatásokról. A szakszervezetek létrejöttét, működését, a 2011.évi

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke. Szekszárd, 2010. február 24. 500 eft 3 mft 500 eft + 500 eft fölötti rész 28%-a

Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke. Szekszárd, 2010. február 24. 500 eft 3 mft 500 eft + 500 eft fölötti rész 28%-a 2010. évi elszámolható költségek Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke Szekszárd, 2010. február 24. Ami nem változott Az igényelhetı támogatás meghatározása Maradt a korrigált ráfordítás Maradt a táblázat 0

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu

GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Részletesebben

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 29/2005. (XII. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az idegenforgalmi adóról Módosította: 38/2006. (XI.30.) a 32/2007.(XI.29.) a 35/2008.(XI.27.), 30/2009.(XI.26.) a 7/2010.(II.25.)

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben