A közérdekûnek nem minõsülõ önkéntességrõl és végzésének törvényességi feltételeirõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közérdekûnek nem minõsülõ önkéntességrõl és végzésének törvényességi feltételeirõl"

Átírás

1 Dr. Bíró Endre: (Jogismeret Alapítvány) A közérdekûnek nem minõsülõ önkéntességrõl és végzésének törvényességi feltételeirõl (E tanulmány az Önkéntes Központ Alapítvány és a Jogismeret Alapítvány között, a TÁMOP 5.5.2/09/ Integrált megyei Önkéntes Centrum fejlesztés országos szinten címû projekt keretében Tájékoztató anyag készítése a Köt.-ön kívüli önkéntes tevékenység jogi vonatkozásairól feladat megvalósításához létrejött megbízási szerzõdés teljesítéseként készült.) I. A fogalomkör A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló évi LXXXVIII. törvény (Köt.) 1. (3) bekezdése legitimálja, tartja a törvényesség keretein belül egyáltalán a Köt. hatálya alá nem tartozó, nem-közérdekû, egyéb önkéntességek gyakorlását: (3) E törvény nem érinti a 3. (1) bekezdésén kívüli személynél, szervezetnél, illetve tevékenységi körben más vagy mások javára, ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenységet. A fenti rendelkezés alapján ugyanis jogszerûen állítható, hogy az önkéntes tevékenység kategóriába tartozik az olyan esetkör is, amely ugyan nem felel meg a közérdekû önkéntesség törvényben leírt feltételeinek (például, mert a munkáltató szervezésében zajlik; nincsen a Köt. szerinti fogadó szervezet vagy van ugyan, de az nem tartozik a Köt. hatálya alá; nem született önkéntes szerzõdés; változó és ismeretlen számú önkéntes végzi a tevékenységet ad hoc tömegmunkaként; stb.), de nem is valósítja meg más jogviszonyok jellemzõ tényállási elemeit: például a megbízásét, a vállalkozásét, az ajándékozásét, a közérdekû kötelezettségvállalásét, a munkajogi viszonyét, az alkalmi munkáét, a bejelentés nélkül végzett munkáét, a közcélú munkáét, vagy az adózatlan jövedelemét, fekete természetbeni juttatásét. A jelen cikk arról szól, hogy miként kell, lehet a nem-közérdekû önkéntes tevékenység körülményeit úgy alakítani, feltételeit úgy megállapítani, nyilvántartását és adminisztrációját úgy végezni, szolgáltatásait úgy meghatározni, hogy ezek ne legyenek azonosak valamely másik polgári jogi, közigazgatási, munkajogi, szabálysértési, adóügyi tényállás lényeges elemeivel. Az elsõ leszögezendõ állítás, hogy a Köt. 3. (1) bekezdésében írt fogadó szervezetek csak a Köt. szerinti önkéntességet folytathatják. Tehát a számukra a Köt. mellõzése nem lehetséges! 1

2 A Köt.-ön kívüli körben létrejött önkéntes jogviszony általános fogalmához törvényi definíció hiányában segítségül kell hívnunk az elhatárolandó többi jogviszony lényeges fogalmi elemeit; ugyanis ezek hiánya és az önkéntesség alapvetõ fogalmi elemei (úgymint az önkéntes más jogviszonytól független saját elhatározása + az önkéntes tevékenység ellenszolgáltatás nélkülisége) adják ki ezt a kategóriát. Az önkéntes segítésrõl társadalmi kezdeményezésként az Önkéntes Központ Alapítvány szervezésében évben készített törvényjavaslat 1 az önkéntes segítés fogalmát az alábbiak szerint fogalmazta meg: Önkéntes segítés a magánszemély által más vagy mások javára kényszer és ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység, ha ez nem tartozik más jogviszony által meghatározott jogok vagy kötelezettségek körébe. Nem önkéntes az a segítõ tevékenység, amelynek alapja munkaviszonynak vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonynak megfelelõ tartalmú jogok gyakorlása illetve kötelezettségek teljesítése. Ellenszolgáltatásnak minõsül minden olyan vagyoni elõny, amelyhez az önkéntes segítõ vagy közeli hozzátartozója az önkéntes segítéshez kapcsolódóan jut. Ellenszolgáltatásért történik a segítés abban az esetben is, ha egy másik jogviszonyból eredõ kötelezettséget az önkéntes segítéssel teljesítenek. Az önkéntes jogviszony a fentiek értelmében tehát atipikus polgári jogi viszony, amely az önkéntes illetve a szervezõ, vagy/és az önkéntes illetve a segített személy között létrejött önkéntességre vonatkozó megállapodás, szerzõdés alapján jön létre. (Hasonlóan például a támogatási jogviszonyhoz, s az ezt létrehozó támogatási szerzõdéshez, amely szintén a Polgári Törvénykönyvben nem nevesített polgári jogi szerzõdéstípus, s a gyakorlat alakította ki elhatároló jellegzetességeit a közigazgatási hatósági szerzõdéshez vagy a polgári jogi megbízási szerzõdéshez viszonyítva.) II. Elhatárolás a hasonló jogviszonyoktól Az önkéntes tevékenységre létesült önkéntes jogviszony: a.) Nem a Ptk ában meghatározott megbízási jogviszony, mert az önkéntes nem feltétlenül a segített személy megbízásából jár el, s nincsen ellenszolgáltatása a tevékenységének. De nem is a Ptk a szerinti megbízás nélküli ügyvitel, mert az önkéntes által a segített személy javára nyújtott szolgáltatás nem feltétlenül a megbízás tárgyaként meghatározható valamely feladat ellátása történik, hanem lehet az önkéntesség tárgya bármi más: egy eredmény létrehozása, szolgáltatás nyújtása, jogok keletkeztetése és módosítása, stb. 1 Önkéntesség Magyarországon Konferenciakötet, ÖKA old. 2

3 b.) Nem a Ptk ában meghatározott vállalkozási jogviszony, mert az önkéntes nem feltétlenül a segített személy javait gyarapítandó hozza létre az eredményt, s nincsen ellenszolgáltatása a tevékenységének. Nem feltétlenül a vállalkozási jogviszonyt meghatározó eredmény létrehozása történik, hanem lehet az önkéntesség tárgya bármi más is: egy feladat ellátása, szolgáltatás nyújtása, jogok keletkeztetése és módosítása, stb. c.) Nem a Ptk ában meghatározott ajándékozási jogviszony, mert nem valamely ingóság, ingatlan vagy jog átruházásáról szól (s nem is feltétlenül az önkéntes saját vagyonának rovására, amely az ajándékozásnak fogalmi eleme), hanem a segített személy javára szolgáló tevékenységrõl. d.) Nem a Ptk ában meghatározott közérdekû célra kötelezettségvállalás, mert nem feltétlenül valósít meg közérdekû célt az önkéntes segítõ, s nem is feltétlenül vagyoni szolgáltatást teljesít. e.) Nem a Munka Törvénykönyve által szabályozott munkajogi viszony, mert az önkéntes tevékenység nem feltétlenül a segített irányítása alatt zajlik, s nincsen a jogviszonyban jelen a munkabérnek megfelelõ ellenszolgáltatás. Ugyanezen okokból nem minõsül az önkéntesség alkalmi munkának (egyszerûsített foglalkoztatásnak) és háztartási tevékenységnek sem. f.) S nem is a évi LXXXVIII. törvény szerinti közérdekû önkéntes jogviszony, mert az önkéntes segítés keretszervezete, címzettje sem a Köt. szerinti fogadó szervezet, hanem más személy. A jogszabályok nagy mértékben harmonizáltak abban, hogy az önkéntes, önkéntesség alatt a Köt. szerinti közérdekû önkéntes tevékenységet, jogviszonyt értik és használják is. (A Köt. rendelkezései és hivatkozásai tekintetében szinte az összes vonatkozó jogszabályban például az adójogban, munkajogban, idegenrendészeti jogban - a közérdekû önkéntesség jogi szempontból harmonizált hivatkozásai találhatóak.) Néhány kivétel van a jogi szabályozásban, amely jogszabályok a tágabb értelmû önkéntességet, önkéntes segítõt hivatkozzák, vagy sorolják fel a jogszabály egyegy rendelkezésében; meglátásunk szerint korántsem véletlenül, hanem kifejezetten tudatos jogalkotói döntés eredményeképpen: 1. Az egészségügyi tevékenységre mûködési engedély nélküli jogosultság az önkéntes segitõi tevékenységben. (2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl 7. (2) bek. i) pont; 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról 6. (1) bek. 3

4 2. A közösségi pszichiátriai ellátást segítõ közösségi gondozó a munkájába bevonja az ellátott személy lakókörnyezetében megtalálható önkéntes segítõket, így különösen a családtagokat, szomszédokat és egyéb, az ellátottal kapcsolatban álló önkéntes közremûködõket. (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl 39/G. (2) bek.) 3. A gyermekjóléti szolgálat családgondozója kezdeményezni köteles a társadalmi szervezetek és önkéntes segítõk közremûködését. (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl (4) 23. (4) bek.) III. A közérdekû önkéntes tevékenységen kívül esõ önkéntesség A közérdekû önkéntes tevékenységen kívül esõ önkéntességek az alábbi körülmények miatt nem minõsülhetnek a Köt. által szabályozottnak: a.) Nem a Köt. szerinti fogadó szervezetnél történik az önkéntes segítés, hanem fogadó szervezetnek nem minõsülõ más személynél (magánszemélynél, cégnél, jogi személynek nem minõsülõ közösségeknél) b.) Nem jön létre sem szóban, sem írásban önkéntes szerzõdés. c.) Nem érvényesülnek a Köt. korlátozó szabályai az önkéntes tevékenység idõtartamát és idõkorlátait, alanyait, az önkéntes szerzõdés tartalmát és alakiságát tekintve. d.) Az önkéntest nem illetik meg az önkéntes tevékenységhez kapcsolódó külön jogok; s az ezek érvényesülését biztosító kötelezettségek sem terhelnek senkit a jogviszonyban. (biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, a szükséges pihenõidõ, tájékoztatás illetve irányítás, szolgáltatások, biztosítás, stb.) e.) Az önkéntest nem terhelik jogi kötelezettségek a szakmai mûveleteket, szervezeti szabályokat, adatkezelést, utasításfogadást illetõen. f.) Az önkéntes által a segítés során bárkinek okozott kárért csak és kizárólag az önkéntes felel, senki más. (Sem a fogadó, sem a segített személy vagy szervezet, ha nem volt a Köt. szerinti fogadó szervezet.) 4

5 g.) Nincsen a Köt. szerint az önkéntes tevékenység esetleges szervezõje közigazgatási nyilvántartásba véve; s nincsenek az önkéntesek által végzett segítõ tevékenységek sem a Köt. szerint nyilvántartva. Tipikus Köt.-ön kívüli önkéntesség-szituációk: - vállalati önkéntesség (a munkáltató szervezésében); - családi, rokoni, ismeretségi segítés (kaláka); - ad hoc, aktuális, spontán, sürgõs önkéntes segítés (például katasztrófa -, baleset -, veszélyek következményeinek elhárítása); - közösségek tagjainak egymást -, közösségüket -, és másokat segítõ tevékenységei; - közösségi célok egyéni tevékenységekkel vagy informális kis csoportok által történõ segítése (például szemétgyûjtés, közterület tisztítása, faültetés, stb.) A fenti esetekben és körülmények között nincsen mód és lehetõség arra, hogy a Köt. által szabályozott feltételek között valósuljon meg az önkéntesség. Nem állnak be azok a törvényességi feltételek, amelyek megléte szükséges a közérdekû önkéntes jogviszony létezésének bizonyításához, s ebbõl következõen a más fajta munkavégzésre irányuló jogviszonynak minõsítés kizárásához; valamint a kapcsolódó adó- és járulékkedvezmények igénybevételéhez. Ezek a kedvezmények és mentességek ahhoz kapcsolódnak, hogy a Köt. szerint nem minõsülnek ellenszolgáltatásnak azok a vagyoni elõnyök, amelyekhez az önkéntes vagy közeli hozzátartozója az önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan jut: 1. az önkéntes segítéshez kapcsolódó munkaruházat, védõfelszerelés és - anyag, 2. az önkéntes tevékenységhez szükséges utazásnak, szállásnak, étkezésnek az önkéntes részére történõ biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történõ megtérítése; 3. az önkéntes részére kiküldetési rendelvény alapján a saját személygépkocsinak az önkéntesség érdekében történõ használatára tekintettel, bizonylat nélkül elszámolt költségtérítésként adómentesen kifizetett összegek; 4. az önkéntesnek a tevékenység biztonságos ellátása érdekében biztosított védõoltás, szûrõvizsgálat és más betegségmegelõzõ szolgáltatás; 5. az önkéntes részére biztosított - a közérdekû önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei, 5

6 6. az önkéntes tulajdonában álló, az önkéntességhez igénybe vett állat élelmezésének, ellátásának, képzésének biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történõ megtérítése, 7. az önkéntes tevékenységre kötött élet-, egészség-, baleset- és felelõsségbiztosítás illetve annak díja; 8. külföldön végzett vagy külföldi által Magyarországon végzett önkéntes tevékenység esetén adott napidíj, ha annak egy hónapra számított összege nem haladja meg a kötelezõ legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát; 9. az önkéntes tevékenységéért nyújtott jutalom, feltéve, hogy annak éves összege nem haladja meg a kötelezõ legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát; A fenti juttatások abból következõen, hogy a Köt. rendszerében nem minõsülnek ellenszolgáltatásnak adó és járulékmentességet élveznek az adójogszabályokban. Ha viszont ezeket a juttatásokat a Köt. feltételrendszerén kívüli önkéntes vagy más jogviszonyban nyújtják, ezek a mentességek és kedvezmények nem érvényesülnek feltétlenül. Adójogi megítélésük függ egyrészt attól, hogy a közérdekû önkéntes jogviszonyon kívül milyen másik jogviszonyhoz kapcsolható a juttatás; másrészt pedig attól, hogy a juttatás (szolgáltatás, vagyoni elõny, jövedelem) önmagában milyen adójogi minõsítésû. Azt nem állíthatjuk, hogy a Köt.-ön kívüli önkéntességhez nyújtott Köt. szerinti juttatások feltétlenül és teljes körûen adókötelessé válnak; de azt sem állíthatjuk, hogy megõrzik nem-ellenszolgáltatás minõsítésüket. Csak annyit állíthatunk jogalkalmazóként errõl a kérdésrõl, hogy amíg a Köt. szerint nyújtott juttatások nem-ellenszolgáltatás jellegét nem kell külön bizonyítani, mert azt a törvény kimondja; addig a Köt.-ön kívüli önkéntesség során az önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan a magánszemély javára biztosított különbözõ juttatások adójogi minõsítéséhez szükséges tényeket egy esetleges ellenõrzéskor vagy jogvitában az önkéntesség szervezõjének, jogosultjának és magának az önkéntesnek kell bizonyítania! IV. A Köt.-ön kívüli önkéntesség szervezésekor fontos szempontok Kétféle szempontot kell szem elõtt tartani a Köt.-ön kívüli önkéntesség szervezõjének: a.) egyik az adóköteles juttatások elkerülésének szempontja; b.) másik a munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól elhatárolódás szempontja. 6

7 A Köt.-ön kívüli önkéntesség szervezõjének a fentiek értelmében tehát arra kell ügyelnie, hogy: a.) Ha lehetõség van rá, akkor magát az önkéntes tevékenységet is, de különösen az önkéntességhez kapcsolódó juttatásokat a Köt. hatálya alá tartozó szervezeten, intézményen keresztül történõ lebonyolításban szervezzék meg. Ez jár a legkisebb kockázattal az önkéntes tevékenység, valamint az ehhez rendelt juttatások eltérõ jogi minõsítése és az ebbõl következõ hátrányos jogkövetkezmények alkalmazásának veszélye szempontjából. Akár az önkéntességgel támogatandó intézmény maga, akár annak fenntartója, akár az iskolák, óvodák, kórházak mögé szervezõdött alapítványok, akár az adott ágazatban segítõ szolgáltatásokat nyújtó és szervezõ közhasznú civil szervezetek fogadó szervezetnek minõsülnek a Köt. szerint; tehát a velük történõ együttmûködésben az önkéntesség nagyobb biztonsággal szervezhetõ, mint a megkerülésükkel, informális és direkt módokon. b.) A Köt.-ön kívüli körben foglalkoztatott önkéntesek ne részesüljenek ellenszolgáltatásnak minõsíthetõ juttatásokban; (mert sima jövedelemként és általános kifizetésként, természetbeni juttatásként fogja kezelni az adórendszer és a jogi személyek számvitele), vagy ha részesülnek, akkor a fenti juttatásokat az önkéntesek közvetlenül, egyenként, tételesen az önkéntes tevékenységhez rendelten kapják (az önkéntes tevékenység helyszínén, idõpontjában); s ne általánosan, semmiképpen ne tág alanyi körben (például a nagyvállalati dolgozói minõségükben), s még véletlenül sem a más jogviszony alapján járó juttatással együtt. (Például a munkavállalói útiköltség-térítéssel együtt számfejtve.) A Köt.-ön kívüli önkéntes tevékenységhez kapcsolódó szállítás, étkeztetés, munkaruha- és védõeszköz típusú természetbeni juttatásokat lehetõleg olyan személy (magánszemély, közösség vagy jogi személy) nyújtsa, akinek nem jogi kötelezettsége a szolgáltatás felhasználásának egyénre bontott, tételes igazolása. Egy sportrendezvény résztvevõinek nyújtott ellátást ebbõl a szempontból jobb, ha egy magánszemély szponzor nyújtja a helyi vendéglõs 7

8 útján, mint ha az önkéntességgel támogatott költségvetési intézmény, vagy a fenntartó önkormányzat. Ebben az esetben ugyanis minden szolgáltatás (ételrendelés, általános forgalmi adó, árbevétel a szabályszerû megrendelés ellenében) törvényesen valósul meg. c.) A Köt.-ön kívüli önkéntesség szervezõjének, fogadójának, jogosultjának bizonyítani kell tudnia, hogy nem munkajogi viszonyon, s nem valamely polgári jogi viszonyon (megbízás, vállalkozás, tagsági jogviszony) belüli tevékenység és juttatás történt. Ennek legbiztosabb módja, ha egy jelenléti ívvel vagy regisztrációval kombinált nyilatkozat (mintegy önkéntes szerzõdésként) kerül aláírásra, elfogadásra vagy rögzítésre bármilyen technikai módon az önkéntes illetve a szervezõ vagy a segített személy, intézmény által. Ily módon megállapításra kerül, hogy önkéntes segítésrõl van szó (nem más jogviszonyról); s hogy nem vélelmezhetõ több munkaidõ, más tevékenység, és további önkéntesek, mint amelyrõl a dokumentum tanúskodik. Hogyan lehet e követelményeknek megfelelni; milyen nyilvántartási, adminisztrációs módszerekkel lehet a Köt.-ön kívüli önkéntesség törvényességének bizonyíthatóságát elõsegíteni? Nézzük végig, hogy az egyes Köt.-ön kívüli önkéntességi esetkörökben milyen nyilvántartási, adminisztrációs technikákkal lehet a fenti, b.) pont alatti követelményeknek megfelelni: - Vállalati önkéntesség (a munkáltató szervezésében) esetében az önkéntes tevékenység helyszínén a címzett, jogosult által aláírt dokumentum (jegyzõkönyv, emlékeztetõ, megállapodás, feljegyzés, segítési okirat, vagy valami hasonló) készüljön arról, hogy kik (magánszemélyek nevei), milyen idõtartamban (mennyi órát), milyen tevékenységet végeztek ellenszolgáltatás nélkül. - Családi, rokoni, ismeretségi segítés (kaláka) esetében annak bizonyítási lehetõségét kell megteremteni, hogy segítségével kizárható legyen a feketemunka gyanúja. Erre kiválóan alkalmas lehet például az amúgy is kötelezõen vezetendõ építési napló, amelybe az elvégzett munka bejegyzése mellett az ezt teljesítõ önkéntesek száma is feljegyezhetõ. 8

9 - Ad hoc, aktuális, spontán, sürgõs önkéntes segítés (például katasztrófa -, baleset -, veszélyek következményeinek elhárítása) esetében a segítéssel érintett személynek, szervezõ vagy fogadó szervezetnek kell tudnia bizonyítani, hogy a jelen lévõ munkát végzõk nem vállalkozók, s nem is hivatásos szolgálatukat teljesítõk, hanem szervezett vagy egyéni önkéntes segítõk. Ennek érdekében a lehetõ legegyszerûbb, de mindenképpen napi idõszerûséggel készült dokumentum (részvételi jegyzék, segítési napló, mentési krónika, stb.) bizonyítsa, hogy mikor, kik (hány önkéntes) és milyen tevékenységet végeztek ellenszolgáltatás nélkül. - Közösségek tagjainak egymást -, közösségüket -, és másokat segítõ tevékenységei (például rendezvények lebonyolításában, segítõ szolgáltatások nyújtásában, ellátások biztosításában, infrastruktúra karbantartásában, stb.). Ebben a körben elsõként azt kell hangsúlyozni, hogy az egyesületi tagok önkéntes tevékenységére a tagsági jogviszonyuk irányadó. Ugyanez a helyzet a társadalmi szervezet tevékenysége körében végzett önkéntes tevékenységre is; például a barlangi mentõk akcióban, vagy az egyesületi tagok segítõ közremûködése a rendezvény, fesztivál, bajnokság lebonyolításában. Ezekre a helyzetekre tehát az egyesületi mûködés szabályai irányadóak; a közremûködést kérõ személy adminisztrációs kötelezettsége arra vonatkozik, hogy legyen együttmûködési megállapodás, szerzõdés az egyesülettel. Ebben kell szólni a hozzávetõleges segítõi létszámról, az általuk ellátandó feladatokról és tevékenységekrõl; valamint az ellenszolgáltatás kizártságáról és a biztosítandó feltételekrõl. - Közösségi célok egyéni tevékenységekkel vagy informális kis csoportok által történõ segítése (például szemétgyûjtés, közterület tisztítása, faültetés, stb.). Az ilyen típusú önkéntességek szervezõje, címzettje, érdekeltje tipikusan a települési önkormányzat, vagy a lakásszövetkezet, társasház, egyházi közösség, szûkebb lakóközösség (utca, tér, körzet, lakótelep, városnegyed), intézményi érdekeltségi kör (iskola, óvoda, mûvelõdési ház). Az önkéntes tevékenységeknek ezek a címzettjei fordítsanak annyi gondot és figyelmet a civil erõforrás-bevonás törvényességének bizonyítására, hogy az akcióról készül egyszerû dokumentáció a résztvevõi létszám megállapításával, az önkéntes tevékenység rögzítésével, a szervezõ által biztosított eszköz, anyag, felszerelés 9

10 felsorolásával, valamint a részt vevõ személyeknek nyújtott ellenszolgáltatás kizártságának megállapításával. V. Összefoglalás A közérdekû önkéntes tevékenyégrõl szóló törvény (Köt.) hatályán kívüli körben végzett önkéntességet a lehetõ legnagyobb mértékben és arányban célszerû a Köt. szerint fogadó szervezetként is mûködõ jogalanyon keresztül szervezni és bonyolítani. Megéri ezt a fáradtságot és esetleges körülményességet, áttételességet az a körülmény, hogy ebben az esetben magának a tevékenységnek az önkéntes jellege -, valamint az önkénteseknek nyújtott juttatások ellenszolgáltatáson kívüli jellege nem igényel külön bizonyítást, mert hiszen törvényen alapul. Ha nem lehetséges az önkéntességet a Köt. hatálya alá bevinni, s abban a körben a törvénynek megfelelõen végezni, akkor a tevékenység az önkéntes segítésnek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján létrejött, atipikus polgári jogviszonya alapján zajlik. Az ilyen önkéntesség érintettjeinek (szervezõnek, fogadónak, segítettnek és önkéntesnek) arra kell jogi értelemben figyelni, hogy a tevékenység bizonyítottan elhatárolható legyen más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól; például a munkajogi viszonytól, megbízási jogviszonytól, a más kötelmi jogviszonyba történõ beszámítástól, stb.) Ennek lehetséges adminisztrációs, nyilvántartási és bizonyítási eszközeit (IV. fejezet) el kell készíteni, vezetni kell, figyelmet és energiát kell rájuk fordítani. A Köt.-ön kívüli körben végzett önkéntességhez kapcsolódó juttatásokat úgy kell nyújtani az önkéntesek számára, hogy azok a lehetõ legnagyobb mértékben feleljenek meg valamelyik másik kapcsolódó jogviszony törvényességi követelményeinek, s a lehetõ legkisebb arányban kelljen a juttatások nemellenszolgáltatás jellegét önkéntesenként, egyenként és tételesen bizonyítani. Az ehhez szükséges megoldások kialakítására (IV. fejezet) kellõ figyelmet kell fordítani, mert elhanyagolásuk vagy hiányuk esetében a Köt. vonatkozó szabályainak hiányzó hatálya miatt adóköteles jövedelemként, adóköteles természetbeni juttatásként kerülhetnek az önkéntesnek nyújtott szolgáltatások jogi megítélés alá. Budapest, november

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Javaslat közérdekű önkéntes

Részletesebben

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni?

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? JOGI SEGÉDLET AZ ÖNKÉNTES SZERZŐDÉSHEZ Tartalom: 1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? 2. Mikor kell írásba foglalni az önkéntes szerződést? 3. Mi legyen az önkéntes szerződésben? Vázlat az önkéntes

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat)

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 1. Ki lehet önkéntes? (4. ) - aki a 10. életévét betöltötte 2. Milyen tevékenységet láthat el önkéntes? (4. ) - amelyre vonatkozóan

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere I. Bevezetés A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (továbbiakban: Köt.) egy olyan új, önálló jogviszonyt

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Önkéntesség Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Pap András Ifjúsági Unió Szekszárd - 2005. Törvény Országgyőlés által elfogadott 2005. évi LXXXVIII. törvény A közérdekő önkéntes tevékenységrıl

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám 17839 III. Kormányrendeletek A Kormány 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.

Részletesebben

Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S

Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S 1. A jelen szerződés alapján a Cím: 4033 Debrecen Futó u. 4. Adószám: 18998083-1-09 Honlap: www.csodakutya.hu Mobil: +36 20 352 10 15 E-mail: csodakutya@gmail.com mint

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Iktatószám:...

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S 1. A jelen szerződés alapján a Cím: 4033 Debrecen, Futó u. 4. Adószám: 18998083-1-09 Honlap: www.csodakutya.hu Mobil: +36 20 352 10 15 E-mail: csodakutya@gmail.com mint

Részletesebben

Az ún. tippadói tevékenység minősítése

Az ún. tippadói tevékenység minősítése Az ún. tippadói tevékenység minősítése A Bank állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (Felügyelet) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 14/2012.(VI.01.)

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 14/2012.(VI.01.) ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 14/2012.(VI.01.) Önkormányzati rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása

A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása A civil szervezeti lét régi és új kihívásai A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósítjuk meg. Pályázati azonosító: NEA-TF-13-SZ-0082

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére,

TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, a 2014. évi adó változásokról, a szakszervezet, és a munkahelyi szervezetek által nyújtható juttatásokról. A szakszervezetek létrejöttét, működését, a 2011.évi

Részletesebben

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Kőszárhegy Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei,

d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei, 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 1 Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében Tura Város Polgármesteri Hivatal 2194 Tura, Petfi tér 1. Tel.:06-28-581-020 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében A kérelmez személyére vonatkozó személyi adatok Neve:

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Heréd Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések Öttömös Község Képviselőtestülete 11/2002. (VIII.06.) Ktr. számú rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak.

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak. Átalakuló civil világ Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben, a civil szervezetek működési rendjének, a közhasznú jogállás megszerzés feltételeinek, a beszámolók elkészítésének és közzétételének módjának

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

HOVATOVÁBB, Hova Tovább? Küngös 2015.május 28.

HOVATOVÁBB, Hova Tovább? Küngös 2015.május 28. HOVATOVÁBB, Hova Tovább? Küngös 2015.május 28. Miért vagyunk itt? Mi alapozhatja meg egy szociális szövetkezet létrehozását? Átlagon felül teljesítő, jó gyakorlatot folytató, mintaként nevesíthető közfoglalkoztatási

Részletesebben

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész Fürged község Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2005./III. 8./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések

I. fejezet Bevezető rendelkezések NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2001. (XI. 30.) SZ. ÖR. RENDELETE A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALÁNAK KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Közérdekű önkéntes munka. Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány

Közérdekű önkéntes munka. Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány Közérdekű önkéntes munka Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány Önkéntesség közvetlenül vagy valamilyen szervezeten keresztül önszántukból, ingyen, ellenszolgáltatás, fizetség nélkül háztartásukon

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló 2/2008 (I.24.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 8/2008. (IV.17.),

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben