Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat."

Átírás

1 KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb változásokat be tudjuk mutatni. Ebben az évben azonban ennél többet szeretnénk tenni: röviden felvázolni a hatályos jogszabályi hátteret, bemutatni a vállalkozásokat, a foglalkoztatást és a magánszemélyek jövedelmét terhelı adókat, járulékokat. Szándékunk egyértelmő: olyan átfogó képet adni, amely elegendı alapot nyújt üzleti vállalkozásuk adóterhelésének kiszámításához. Talán soha sem volt ennyire fontos, mint ebben az évben, hogy könyvelı irodaként, adótanácsadóként a segítségükre legyünk a rendkívül nehéz gazdasági környezethez való igazodásban. Kérjük, hogy igényeljék a vezetıi információkat, ötleteket a tevékenységük gazdaságosságának javítása érdekében. Valamennyi munkatársunk nevében mondjuk, hogy nincs fontosabb feladatunk, mint az Önök munkájának segítése. Ennek keretében jelentkezünk rendszeres kiadványainkkal, jelentetünk meg szakmai írásokat az Önadózó szakfolyóiratban, teszünk közzé információkat a honlapunkon (www.bergmann.hu). Tudjuk, hogy a gazdasági válságról nem beszélgetni kell, hanem a hatásaival szembeni konkrét lépéseket megtenni, az új megoldásokat megtalálni. Jelen összeállításunk természetesen nem pótolhatja a szakmai konzultációt, a hazai és nemzetközi adózásban, a gazdasági és jogi szakkérdésekben jártas szakemberek támogatását. Forduljanak hozzájuk is bizalommal! (www.uhy.com) Hagyományos hajózási mondásaink egyikével kívánunk sikeres új évet: Viharos idıben a zord tengeren való vitorlázáshoz szükség van egyrészt egy alkalmas hajóra, egy motivált legénységre, és egy tapasztalt kormányosra, másrészt pedig egy navigációs tisztre, aki a hajó helyzetét pontosan meg tudja határozni és megtalálja a helyes, viharból kivezetı menetirányt. Szándékunk szerint tiszti rang nélküli szakmai elhivatottsággal - éppen e feladat teljesítése érdekében állnak a Bergmann Iroda munkatársai a rendelkezésükre. A mindannyiunk elıtt álló kihívások sikeres megoldásához nagyon sok türelmet, bátorságot, kitartást és persze nagyon sok erıt, egészséget kívánunk! Budapest, január Kiváló tisztelettel: Bergmann Erzsi és Bergmann Péter

2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ADÓZÁS RENDJE... 3 II. FOGLALKOZTATÁS - MUNKAÜGY... 5 III. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ... 6 IV. TB, EHO ÉS A REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS V. EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ VI. SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS VII. TÁRSASÁGI ADÓ VIII. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ÁFA SZABÁLYOZÁSRÓL IX. ILLETÉKEK X. HELYI ADÓK XI. A CÉGAUTÓ ADÓ XII. A GÉPJÁRMŐADÓ XIII. A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ XIV. A KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ XV. A REGISZTRÁCIÓS ADÓ XVI. AZ ENERGIAADÓ XVII. AZ ENERGIAELLÁTÓK JÖVEDELEMADÓJA XVIII. JÖVEDÉKI ADÓ XIX. JÁTÉKADÓ XX. AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK XXI. AZ EGYES NAGY ÉRTÉKŐ VAGYONTÁRGYAKAT TERHELİ ADÓ XXII. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY CAFETERIA RENDSZER ELEMEI EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ADÓZÁSA SZÁMLAADÁSI KÖTELEZETTSÉG, KÜLÖNLEGES ADÓZÁSI FORMÁK ADÓ- ÉS ILLETÉKRENDSZER JANUÁR 1-JÉTİL Szerzık: Bergmann Péter Elıszó Kiss József XI.-XVII., XX., XXII. Kovács Krisztina I., VI., Korpásné Juhász Sarolta XVIII-XIX., 4. sz. melléklet Kiss Anita VIII., 3. sz. melléklet dr. Báló Rita III., V., 1-2. sz. melléklet Vass Marianna VII. Somkutiné Kontyi Réka XXI. Soltész Sándor II., IV. Kosik Péter X. Czakó Balázs IX évi Adóhírlevél 2.oldala összesen 44-bıl

3 I. AZ ADÓZÁS RENDJE (2003. évi XCII. tv.) Célja Az adózók és adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek szabályozása, egységes normák alkalmazása minden adónemre. Hatálya 1. Területi o A Magyar Köztársaság területén székhellyel, telephellyel rendelkezı vagy gazdasági tevékenységet folytató jogi személyre, lakóhellyel rendelkezı magánszemélyre, vagyonnal rendelkezı vagy bevételt elérı magánszemélyre, jogi személyre és egyéb szervezetre, közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárásban résztvevı személyre, valamint o vámszabad területre, ha a törvény másként nem rendelkezik és o EU tagállamban illetıséggel bíró adózóra terjed ki. 2. Adó és támogatási forma o Adókra Adóval, járulékkal, illetékkel összefüggı, a központi költségvetés,az elkülönített állami pénzalap, a Nyugdíjbiztosítási Alap, az egészségbiztosítási Alap vagy az önkormányzat javára teljesítendı befizetésekre. o Költségvetési támogatásokra A központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalap terhére meghatározott feltételek mellett jutatott támogatásokra. o Adók módjára behajtandó köztartozásokra Köztartozásokra, igazgatási és bírósági szolgáltatások díjaira. A törvény hatálya nem terjed ki a TB ellátásokra, a vámtörvény hatálya alá tartozó befizetésekre, amennyiben az adó megállapítása, beszedése, végrehajtása, visszatérítése, kiutalása vagy ellenırzése a vámhatóság hatáskörébe tartozik. 3. Személyi o Adózóra o Adóhatóságra Adózó kötelezettségei Adókötelezettségét, adófizetési kötelezettségét törvény írja elı. Állami és önkormányzati adóhatóság, vámhatóság. 1. Bejelentés és nyilatkozattétel A társasági adótörvény alapján az ingatlannal rendelkezı társaságok külföldi illetıségő tagja is adóalannyá válik. Az adózóknak errıl a minıségükrıl évente a társasági adóbevallás esedékességétıl számított 90 napon belül bejelentést kell tenniük és a felmerülı adót november 20-ig az adóhatóság részére kell megfizetniük Adó-megállapítás önadózással 3. Adóbevallás benyújtása 4. Adó- és elılegfizetés 1 Hírlevelünkben a január 1-jétıl hatályos változásokat dılt betővel jeleztük évi Adóhírlevél 3.oldala összesen 44-bıl

4 A közbeszerzési eljárásban résztvevıknek történı kifizetéseknél a szeptember 30-át követıen keletkezett tartozások tekintetében június 30-áig nem kell vizsgálni, hogy az alvállalkozónak van-e köztartozása. Adótartozás átvállalása lehetıvé válik az eredeti kötelezett kezességvállalása nélkül is. 5. Bizonylat kiállítása, megırzése 6. Nyilvántartás vezetése (könyvvezetés) 7. Adatszolgáltatás 8. Adólevonás, adóbeszedés 9. Pénzforgalmi számlanyitás Adóhatóság hatásköre Az állami adóhatóság (APEH területi szervei és a Kiemelt Adózók Igazgatósága) jár el az 1. adó, költségvetési támogatás, 2. adó-visszaigénylés, -visszatérítés, 3. állami kezesség kiutalása és visszakövetelése, 4. adó módjára behajtandó köztartozás végrehajtása ügyében. A vámhatóság hatáskörébe tartozik a 1. regisztrációs adóval, 2. külföldön nyilvántartott tehergépjármővek adójával, 3. jövedéki adóval, 4. adójeggyel ellátott dohánygyártmányokat terhelı általános forgalmi adóval, 5. energiaadóval, 6. általános forgalmi adó kivételével a termékimportot terhelı adóval, 7. EU tagállamból új közlekedési eszközzel kapcsolatos adóztatási feladatok. Az önkormányzati adóhatóság jár el elsı fokon az 1. iparőzési adó kivételével a helyi adók, 2. belföldi rendszámú gépjármővek adója, 3. magánszemélyt terhelı adók módjára behajtandó köztartozások, 4. termıföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása ügyében. Ellenırzés Fajtái: 1. Bevallások utólagos vizsgálata 2. Állami garancia beváltásához kapcsolódó 3. Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló 4. Adatok győjtését célzó 5. Illetékkötelezettségek teljesítésére irányuló 6. Ellenırzéssel lezárt idıszakra vonatkozó ismételt ellenırzés Az ellenırzés jogkövetkezményei Késedelmi pótlék A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet. Önellenırzési pótlék Az önellenırzési pótlékot a késedelmi pótlék 50%-ának, ugyanazon bevallásnak ismételt önellenırzése esetén 75%-ának megfelelı mértékben kell felszámítani. Adóbírság Adóbírság adóhiány esetén fizetendı, mértéke az adóhiány 50%-a. Az adóbírság mértéke az adóhiány 75%-a is lehet, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze évi Adóhírlevél 4.oldala összesen 44-bıl

5 Az adókötelezettségüket kifogástalanul teljesítı adózók terhére elsı alkalommal megállapított adóhiány után az adóbírság mértéke legfeljebb az adóhiány 20 százaléka lehet. A minısített adózókról vezetett adatbázisba APEH nyomtatványon lehet bejelentkezni az adózónak. Mulasztási bírság A magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható. Hatósági eljárás A hatósági eljárás hivatalból vagy az adózó kérelmére indul. Elsısorban a következıkre irányul: adóalap, adó, adómentesség, kedvezmények, fizetési kötelezettség vagy jogkövetkezmények, támogatási jogosultság, adóvisszaigénylés, adóvisszatérítési igény megállapítása. Eljárások: 1. Hatósági adómegállapítás bejelentés, bevallás alapján 2. Utólagos adómegállapítás 3. Adó soron kívüli, feltételes megállapítása 4. Szokásos piaci ár megállapítása A szokásos piaci ár megállapításának díjai csökkennek, a legkisebb díj 500 ezer forint, többoldalú eljárás esetén is maximum 10 millió forint. 5. Fizetési halasztás, részletfizetés 6. Adómérséklés Végrehajtási eljárás A végrehajtásnál a bírósági végrehajtásról szóló jogszabályokat kell alkalmazni, ha az Art. másként nem rendelkezik. A jogerıs határozat (végzés), önadózó bevallása, behajtást kérı megkeresése, az adózóval közölt adóhatósági adó megállapítás végrehajtható (pótlék és kamat is). Eljáró hatóság az elsıfokú adóhatóság. II. FOGLALKOZTATÁS - MUNKAÜGY A szükséges munkaerı felvételekor az alább leírt fontos tudnivalókat ajánljuk figyelmükbe: - Foglalkoztatásra irányuló jogviszony (munkaviszony) létesítése, módosítása és megszüntetése szinte minden esetben csak írásban lehetséges. - Alkalmazás esetén a munkába állást megelızı napon, de legkésıbb a munkába álláskor a foglalkoztatónak bejelentési kötelezettsége van az Adóhivatal felé, megszőnése esetén (8 napon belül) pedig kijelentési. Leggyakoribb módja az alkalmazásnak a munkaviszony keretében, munkaszerzıdés megkötésével foglalkoztatott munkavállaló. A munkaszerzıdés kötelezı tartalmi eleme a személyi alapbér (BRUTTÓ), a munkakör, és a munkavégzés helye. A felek ezen túlmenıen bármiben megállapodhatnak (egyéb juttatások, prémium, képzettségi feltételek, titoktartás, stb.). A próbaidı 30 nap, egyéni megállapodás eltérítheti, de maximálisan 90 nap lehet. (Ez utóbbi a legelterjedtebb.) Ha nem történik külön megállapodás a munkaviszony határozatlan idıre jön létre. Munkaviszony kezdete a munkába állás napja. Ha nem tartalmazza a munkaszerzıdés a munkába állás konkrét idıpontját, akkor a munkaszerzıdés megkötését követı munkanapot a munkaviszony kezdetének, tehát a munkába állás napjának kell értelmezni. A munkába állást követıen a munkaadónak tájékoztatási kötelezettsége (a tájékoztatás megtörténtét a dolgozóval alá kell íratni) van a munkavállalóval szemben: munka- és pihenıidı beosztása, munkaköri leírás, munka- és tőzvédelmi oktatás, szabályzatok, stb. A munkaviszony egyik lényeges eleme az utasíthatóság és a munkáltató és munkavállaló viszonyában az alá-fılé rendeltség évi Adóhírlevél 5.oldala összesen 44-bıl

6 A munkaviszony megszüntetését kezdeményezheti bármely fél külön-külön, illetve mindkét fél egybehangzó közös akarattal. Munkaviszony megszüntetésének lehetséges esetei: - próbaidı alatt azonnali hatállyal bármely fél részérıl indoklás nélkül - munkavállalói/munkáltatói (indoklás köteles) rendes felmondás - rendkívüli felmondás súlyos munkaszerzıdés szegés esetén A munkaviszony létesítése, módosítása és fıleg megszüntetése kényes kérdések. Ezért Irodánk mindenképp megfontolásra ajánlja az esetleges késıbbi munkaügyi per elkerülése végett a munkajogásszal történı elızetes konzultációt. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony lehetıséget nyújt a munkaszerzıdés alapján történı munkaviszonytól eltérı foglalkoztatásra is. Ilyen például a megbízás, amely kimondottan nem fizikai jellegő munka ellátásra vonatkozik, s amely során nem utasíthatja a megbízó közvetlenül a megbízottat. Ezáltal felelısségi kérdésekben, valamint munkaeszköz, munkavégzés helye és munkavégzı személye stb. tekintetében abszolút eltér az elızıekben tárgyalt jogviszonyétól. A megbízott ráfordításai ellentételezéséhez eldöntheti, hogy 10%-os költséghányaddal vagy tételes költségelszámolással kívánja csökkenteni megbízásából származó jövedelme adóalapját. E jogviszonyt az adóalap csökkentés lehetısége, valamint a munkaviszonyra vonatkozó szigorú (bejelentés, végkielégítés, szabadság stb) szabályok miatt elıszeretettel használják a munkaviszony elkerülésére. Irodánk a kockázatok elkerülése érdekében leginkább a határozott idejő munkaszerzıdéssel történı alkalmazást javasolja ügyfeleinek, figyelemmel leginkább arra, hogy 2010-tıl a munkáltatót/megbízót érintı adózás a megbízási és a munkaviszony tekintetében szinte egységes tıl megszőnik az alkalmi munkavállaló kiskönyv (kék könyv). A változás értelmében a foglalkoztató adott esetben "egyszerősített foglalkoztatási jogviszony" keretében alkalmazhatja háztartási, idény, közhasznú és alkalmi munkára munkavállalóit. 5 nap alatti munkavégzés esetén pusztán bejelentés, míg felette elıre meghatározott blankettaszerzıdés (letölthetı) megkötése szükséges. A bejelentés a munka megkezdése elıtti napon, vagy legkésıbb a munka megkezdésekor esedékes (normál munkaviszony létesítésekor megszokottak szerint). Mindez 3 fı alatti foglakoztatás esetén, telefonon (sms válasz) is megtehetı, 3 fı feletti foglalkoztatáskor pedig csak elektronikusan lehetséges. A kifizetett nettó munkabér 30%-ának megfelelı járulék fizetése a havi elektronikus bevallással egy idıben, utólag kell, hogy megtörténjen. Munkáltató alkalmazási korlátai idénymunka esetén: - azonos felek között folyamatosan maximum 31 nap, egy éven belül maximum 90 nap Munkáltató alkalmazási korlátai alkalmi munka esetén: - azonos felek között egy éven belül maximum 90 nap, egy hónapon belül 15 nap, egy héten belül pedig 5 nap. Munkavállalók tekintetében eltörölték a korlátot, tehát egy évben akár 365-nap is ledolgozható egyszerősített foglalkoztatási jogviszony keretében, más-más foglalkoztatónál a leírtak szerint. Kérjük, hogy amennyiben szükségét érzi, munkajogi tanácsért jogi képviselı hiányában mindenképp forduljon irodánkhoz, s készséggel állunk rendelkezésükre. III. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ (1995. évi CXVII. tv.) Alaptételként megállapítható, hogy a magánszemély minden jövedelme adóköteles, melytıl eltérı szabályt, mentességet vagy adókedvezményt csak törvény állapíthat meg évi Adóhírlevél 6.oldala összesen 44-bıl

7 1. Adóalanyok Belföldi illetıségő magánszemély Külföldi illetıségő magánszemély teljes körő adókötelezettsége van: korlátozott adókötelezettsége van: belföldrıl 2 és külföldrıl 3 származó csak a belföldrıl származó jövedelmére kiterjed az adókötelezettség. 2. Jövedelem meghatározása a bevételbıl Az adó alapját képezı jövedelem a magánszemély által az adóévben bármely jogcímen és formában megszerzett bevétel o egésze o vagy a törvényben elismert költségekkel csökkentett része, o vagy meghatározott hányada. + Bevétel - Bevételnek nem minısülı tételek - Adómentes bevételek - Költségek = Jövedelem=Adóalap Mint ahogy az a fenti számításból látható, a bevételbe természetesen nem számítandók bele az Szja tv. 7. (1) bekezdése szerinti bevételnek nem minısülı tételek valamint az Szja tv. 1. sz. mellékletében felsorolt adómentes bevételek. Bevételnek nem minısülı tételek A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni az Szja. tv. 7. (1) bekezdésében felsorolt tételeket. Így például: az Szja tv. 1. sz. melléklete által tételesen felsorolt adómentes bevételeket; hivatali, üzleti utazás esetén az az összeg, amellyel a magánszemély a juttató részére köteles bizonylattal elszámolni, illetve az utazási jegy ellenértéke; a kiküldetési rendelvény alapján költségtérítése címén kapott 9,-Ft/km Adómentes bevételek A jelentıs szőkítés mellett a évben is marad a bevételeknek egy olyan köre, amely elsısorban a szociális juttatások, illetve amelyek adó alá vonása nem értelmezhetı adómentes marad. 4 (lsd. 1. sz. melléklet) Bevételek és költségek A személyi jövedelemadó törvény két bevételi csoportot különböztet meg: A) Összevonandó jövedelmek a) önálló tevékenységbıl származó jövedelmek Önálló tevékenység: minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és minden olyan tevékenység, amely nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. 2 Belföldrıl származó jövedelem belföldi illetıségő munkáltatótól, megbízótól származó, vagy belföldön végzett tevékenységbıl származó, vagy belföldi vagyonból származó jövedelem. 3 Külföldrıl származó jövedelem: külföldön végzett tevékenységért a külföldi illetıségő munkáltatótól, megbízótól származó, vagy külföldi vagyonból származó jövedelem. 4 Korábban adómentes természetbeni juttatások: a legelterjedtebb cafetéria elemek a kifizetıt terhelı 25%-os adó alá kerülnek. (lsd. 1. sz. melléklet) Napidíj: az ekként kifizetett összegek teljes összegükben a juttató és a juttatásban részesülı jogviszonya szerint válnak adókötelessé évi Adóhírlevél 7.oldala összesen 44-bıl

8 Így például: egyéni vállalkozó, mezıgazdasági ıstermelı, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébıl; a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzıdés szerint teljesített mellékszolgáltatásából; adózó döntése alapján az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, társas vállalkozói tagdíj-kiegészítés, egyéni vállalkozó kivétkiegészítése 5, falusi vendéglátásból származó jövedelem 6 Önálló tevékenységbıl származó bevétel: minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben, vagy arra tekintettel megszerez. Önálló tevékenységgel szembeni költségelszámolásnak két módszere ismert: tételes költségelszámolás: elszámolhatja a bevételének mértékéi a tevékenység folytatása érdekében ténylegesen felmerült és igazolt költségeit 10 százalékos költséghányad alkalmazása: az adott önálló tevékenységbıl származó bevétel 90 százalékát tekintheti jövedelemnek b) nem önálló tevékenységbıl származó jövedelmek Nem önálló tevékenységbıl származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben, vagy e tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyra tekintettel megszerez. Így például: alkalmazott, képviselıi tevékenység, társas vállalkozás személyesen közremőködı tagja, vezetı tisztségviselı, választott tisztségviselı, segítı családtag Nem önálló bevétellel szemben költségelszámolás nem lehetséges, azonban néhány esetben költségtérítések alkalmazhatóak. 7 c) egyéb jövedelmek Egyéb bevétel minden bevétel, amelyrıl eltérı rendelkezést a törvény nem tartalmaz. A bevételnek nem része a szabályszerően igazolt kiadás. Így például: adóterhet nem viselı járandóságok, felszolgálási díj, borravaló 8, az ellenırzött külföldi társaságokból származó bevétel 9 B) Külön adózó jövedelmek Így például: egyéni vállalkozói jövedelem (lsd. 2. sz. melléklet), vagyonátruházás, tıke jövedelmek (pl. kamat, osztalék, árfolyamnyereség), természetbeni juttatások, vegyes jövedelmek: (pl. ingatlan bérbeadás) tıl amennyiben az egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói kivét, társas vállalkozó esetén a személyes közremőködıi díj nem éri el a tevékenységre jellemzı keresetet (azaz a magánszemély fıtevékenységére jellemzı, a piaci viszonyoknak megfelelı díjazást), akkor a különbözet után az összevonandó jövedelem részeként kell adózni. 6 Falusi vendéglátás mentessége megszőnik: az e tevékenységbıl származó jövedelem önálló tevékenységbıl származó jövedelemként adókötelessé válik. 7 Pl. hivatali, üzleti utazás esetén kapott költségtérítések; munkába járásra kapott utazási bérlet ára, munkába járásra és a hétvégi hazautazásra kapott 9 Ft/km költségtérítés; üzemanyag megtakarítás. 8 Felszolgálási díj, borravaló: ezen összegek 2010-tıl a magánszemély egyéb jövedelmének minısülnek. 9 Az ellenırzött külföldi társaság (lsd. Tao. tv.) adóéve utolsó napján kimutatott adózott eredményének a felosztott osztalékkal csökkentett összegébıl a magánszemély közvetlen vagy közvetett részesedésére jutó rész évi Adóhírlevél 8.oldala összesen 44-bıl

9 Az adó alapja A) Összevonandó jövedelmek január 1-jétıl a személyi jövedelemadó alapja a szuperbruttó, azaz a 27 százalékkal növelt jövedelem. Összevont adóalap = Adóalapot képezı jövedelmek: + Adóalap kiegészítés: önálló jövedelem 27%-os TB járulék nem önálló jövedelem vagy 27 %-os Eho egyéb jövedelem B) Külön adózó jövedelmek Általánosságban elmondható, hogy a különadózó jövedelmek esetén az adó alapja az ügylet során megszerzett bevétel és a magánszemély ügylettel kapcsolatos igazolt kiadásainak különbözete. (vagyonátruházás, árfolyamnyereség) Néhány esetben azonban a bevétel egésze jövedelemnek számít. (pl.: osztalék, ingatlan bérbeadás, kamatjövedelem) 4. A fizetendı adó meghatározása A) Összevonandó jövedelmek Az összevont adóalap utáni adószámítás az adótábla alapján történik (=számított adó): Fizetendı adó meghatározása: Adókedvezmények: Jövedelem összege: Adó mértéke: forintig 17 % forinttól 32 %+850 ezer Ft + számított adó - külföldön megfizetett adó - adójóváírás (a bér 18%-a de maximum havi ,-Ft) - adóterhet nem viselı járandóság adója - adókedvezmények - adóév során megfizetett adóelılegek = fizetendı adó A évtıl a korábban igénybe vehetı adókedvezmények nagy része megszőnik. 10 : Az összevont adóalap megállapításakor figyelembe vehetı adókedvezmények a családi kedvezmény (4.000,-Ft/fı/hó) személyi kedvezmény (minimálbér 5%-a /hó), az ıstermelıi kedvezmény ( ,-Ft összes jövedelemig), valamint a lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye. 10 Megszőnı adókedvezmények: az összevont adókedvezmény, ezen belül a három társadalombiztosítási és magán-nyugdíjpénztári befizetéshez kapcsolódó kedvezmény, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe történı befizetés utáni kedvezmény; tandíjkedvezmény (halasztott kedvezmény érvényesíthetı); biztosítások kedvezménye (visszafizetési szabályok alkalmazandók); közcélú adományok kedvezménye; háztartási szolgáltatások után járó kedvezmény; alkalmi foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény évi Adóhírlevél 9.oldala összesen 44-bıl

10 Új adókedvezmények: a kivét-kiegészítés összegére jutó átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó. a személyes közremőködıi díj-kiegészítésre jutó átlagos társasági adó. B) Külön adózó jövedelmek A külön adózó jövedelmeket és azok adóját a rájuk vonatkozó speciális szabályok szerint kell megállapítani, és az összevonandó jövedelmek fizetendı adójával bevallani. Egyes külön adózó jövedelmek bevallását a kifizetı végzi el. A külön adózó jövedelmek lineárisan adóznak az alábbi adómértékekkel, az adójukból adókedvezmény nem vonható le. Alkalmazandó adómértékek: 0% Lakás bérbeadása önkormányzat részére 5% külföldön is adóztatható osztalék minimális adója, ha nincs egyezmény 10% EGT állam tızsdei értékpapír osztaléka 20% kamatjövedelem, tızsdei ügyletbıl származó jövedelem 25% vagyonátruházás, tartási, életjáradéki vagy öröklési szerzıdésbıl származó jövedelem, értékpapír-kölcsönzésbıl származó jövedelem, csereügyletbıl származó jövedelem, osztalékból származó jövedelem, árfolyamnyereségbıl származó jövedelem, vállalkozásból kivont jövedelem, egyes természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások, ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, társasház, társasüdülı jövedelme, privatizációs lízingbıl származó jövedelem, pénznyeremény, 2010-tıl: ingatlannal rendelkezı társaságban lévı részesedés értékesítése 30% 2010-tıl: egyezménnyel nem rendelkezı országban illetıséggel rendelkezı magánszemély/szervezet részére fizetett kamat, jogdíj, szolgáltatási díj után 11 33% nyereménybıl származó jövedelem, ha az nem pénz 54% egyes természetbeni juttatások, kamatkedvezménybıl származó jövedelem 5. Adóbevallás és az adó megfizetése Az adó megállapításának módjai: önadózás: az 53-as számú bevallás benyújtása adóhatósági közremőködés nélkül, egyszerősített bevallás: a törvényi feltételek fennállása esetén egyszerősített bevallás benyújtása adóhatósági közremőködéssel, munkáltatói adómegállapítás: a törvényi feltételek fennállása esetén a magánszemély munkáltatóját bízza meg a bevallás elkészítésével, nemleges nyilatkozat: mezıgazdasági kistermelı adhatja, amennyiben bevétele a 600 ezer Ft-ot meghaladja, de 4 millió Ft-nál nem több, és legalább a bevétel 20%-ának megfelelı költségszámlával rendelkezik. A bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje 12 : a) a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély, ha általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett: az adóévet követı év május 20. b) a vállalkozási tevékenységet folytató vagy általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget eredményezı értékesítést végzı magánszemély: az adóévet követı év február Üzletvezetésrıl, üzletviteli tanácsadásról, reklámról, piac- és közvélemény-kutatásról, egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenységrıl, ügynöki tevékenységrıl szóló szolgáltatások esetén 12 Fontos: az adóbevallás az adó megfizetését nem pótolja, de az adó megfizetése sem helyettesíti az adó bevallását évi Adóhírlevél 10.oldala összesen 44-bıl

11 Iratmegırzés A bevalláshoz dokumentumot csatolni nem kell, azokat az adózónak az 5 éves elévülési idı belül meg kell ıriznie. Az elévülési idın belül lehetısége van a magánszemélynek önellenırzés keretében a bevallását helyesbíteni, ha abban hibát vétett. Rendelkezhetünk az adónk %-áról Az adóbevallást készítıknek lehetıségük van arra, hogy közvetlenül támogassanak általuk fontosnak ítélt célokat és szervezeteket. Az adófizetık a megfizetett személyi jövedelemadójuk 1+1%-át rendelkezı nyilatkozatukkal a megjelölt kedvezményezett javára juttathatják. A egyik csoportba a társadalmi szervezetek, alapítványok, színházak, múzeumok, stb. tartoznak. A kedvezményezettek másik csoportját az egyházak, illetve évente egy a költségvetési törvény által meghatározott - cél alkotja. IV. TB, EHO ÉS A REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS (1997. évi LXXX. tv., évi LXVI. tv., évi IV. tv.) Magyarországon megkötött munkaszerzıdések értelmében kifizetett munkabér kevés kivétellel SZJA- (bıvebben SZJA fejezet) és járulékköteles jövedelemnek minısül. Kivételt jelenthet a külföldiek munkavállalása (TB mentesség E101-es igazolás esetén, SZJA mentesség egyezmény rendelkezései alapján). A Társadalombiztosítási járulékot a munkáltatónak és a munkavállalónak egyaránt meg kell fizetni. Munkáltató által fizetendı járulékkötelezettség mértéke a évi összesen 32%-ról ben összesen 27%-ra módosul, jövedelemkorlátozás nélkül. A 27%-os mérték a 24% nyugdíjbiztosítási és a 3% egészségbiztosítási és munkaerı-piaci járulékból tevıdik össze. (utóbbi a munkaadói járulékot váltja fel). Egyúttal megszőnik a személyenként fizetendı havi tételes EHO kötelezettség ( Ft/hó). A munkavállalót terhelı járulékok mértéke nem változik, így a magánszemélynek jövedelme után a járulékfizetési kötelezettség felsı határáig ( járulékplafon -ig) továbbra is a 9.5%-os nyugdíjjárulékot és 7.5%-os egészségbiztosítási járulékot kell megfizetnie. A napi járulékfizetési felsıhatár Ft-kerestrıl 2010-ben Ft ra emelkedik. Elnevezésében megszőnik a munkaadói, a munkavállalói valamint a vállalkozói járulék, a kötelezettséget 2010-tıl egységesen munkaerı-piaci járuléknak kell nevezni. A januártól életbelépı SZJA adóalap (szuperbruttó, a bruttó bér 127%-a) sem a munkavállaló sem pedig a munkáltató tekintetében nem számít járulékalapnak, az marad továbbra is a normál bruttó bér. Biztosítottnak nem minısülı magánszemélynek kifizetett jövedelem járulékvonzata január 01-tıl az eddigi 11%-ról 27%-ra emelkedik. A biztosítottnak semmilyen jogcímen sem minısülı személyek továbbra is kötelesek egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére: Ft napi 165Ft (a kötelezettség átvállalható). A magánszemélyt terhelı 14%-os EHO és a forintos maximum korlát nem változik. (ingatlan bérbeadás, osztalék) 2008 év végi jogszabály módosítás, ami tıl lép hatályba: Magánszemély által SZJA mentes termıföld bérbeadásakor meg kell fizetnie a 14%-os EHOt, ennek megfelelıen tıl SZJA bevallást is kell beadnia annak, akinek ilyen típusú jövedelme keletkezik évi Adóhírlevél 11.oldala összesen 44-bıl

12 Az egyéni és társas vállalkozók esetében A vállalkozás személyesen közremőködı tagjának keresete után a vállalkozás 27% TB járulékot köteles bevallani és megfizetni tıl változás, hogy e kereset nagyságát a törvényalkotó elıírja. Ez azt jelenti, hogy a meghatározásra kerül az a jövedelemnagyság, amelyet a vállalkozás közremőködı tagjának minimum keresnie, s amely után adóznia kell. Abban az esetben, ha a vállalkozó járulékalapja (jövedelme) az év során összességében kevesebb, mint megállapított kötelezı keresete, a különbséget a késıbbiekben kifizetett osztalékból el kell különíteni. A meghatározott és elkülönített rész után személyes közremőködıi díjkiegészítés címen 27 %-os EHO-t kell a társaságnak megfizetnie, míg az e feletti rész felett az osztalék a már ismert szabályok szerint adózik. A szóban forgó kötelezı jövedelem megállapításához a végrehajtási rendeletet a Törvényhozó hírlevelünk elkészültéig nem hozta nyilvánosságra. Közzététele után ez nyújt majd segítséget az egyéni és a társas vállalkozók részére abban, hogy meg tudják állapítani a tevékenységükre jellemzı keresetet. Mivel a hírlevél kiadásának pillanatában bizonytalan a szabályozás Alkotmánybíróság általi megítélése javasoljuk, hogy a 2010-es év gazdasági eredménye utáni osztalékjövedelem kivételére számító vagy kivételét tervezı egyéni- és társas vállalkozók január 1-jétıl legalább a minimálbér, azaz a Ft összege után fizessék meg a 27% járulékot. Az egyéni vállalkozó szüneteltetheti a vállalkozását a nehéz gazdasági helyzetre való hivatkozással. (2 hónaptól -5 évig) erre az idıre nincs TB járulékfizetési kötelezettsége, csupán egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie Ft/hó. A START kártya érvényessége 2 évrıl 1 évre csökken a diplomás pályakezdık esetében. 9 hónapig 10%, a további 3 hónapra 20% a fizetési kötelezettség Táppénz és GYED változások: Az úti baleset esetén a táppénz mértéke 90%. (Munkába menet vagy onnan hazafelé történı baleset) Az üzemi baleset egyéb eseteiben a baleseti táppénz mértéke változatlanul 100%. Anyasági támogatás március 31.-énél késıbb született gyermekek után kapott anyasági támogatás, már nem adómentes jövedelem, hanem adóterhet nem viselı járandóság (mint pl. a nyugdíj). GYED-GYES változások a április 30-a után született gyermekek esetében lép érvénybe. Jogosultsághoz szükséges munkaviszony ideje 180 napról 365 napra emelkedik, tehát legalább 365 nap munkaviszony szükséges ahhoz, hogy kapjon terhességi gyermekágyi segélyt illetve ezt követıen gyermekgondozási díjat. A GYED továbbra is a gyermek 2 éves koráig jár, ha van ennyi biztosítási ideje, ha nincs akkor csak GYES-t vehet igénybe. A GYES idıtartama háromról kettı évre csökken. A GYET a három vagy több gyermeket nevelı szülınek járó gyermeknevelési támogatás. Eddigi (legkisebb gyerek) 3 éves korától 8 éves koráig járt, ezután 2 éves kortól jár 8 éves korig jár majd. A családi pótlék összege nem változik 2010-tól sem. Rehabilitációs hozzájárulás Az a munkáltató, aki 20 fı felett foglakoztat, s nem alkalmaz statisztikai állományi létszáma 5%-ának megfelelı számú csökkent munkaképességő munkavállalót, az rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett. E kötelezettség mértéke figyelembe véve az 5%-nak megfelelı létszámot 2010-tıl Ft/fı/év (!) évi Adóhírlevél 12.oldala összesen 44-bıl

13 Irodánk e jelentıs kötelezettség elkerülésére, csökkentésére javasolja az 5%-os limitnek megfelelı, kisegítı munkára alkalmazható csökkent munkaképességő munkavállaló felvételét (családtag, ismerıs). Általánosan a munkaképességüket részlegesen vagy teljesen elveszített, de rehabilitálható valamint sérült munkavállalók 4, 6 órában foglalkoztathatók. Minimálbéren történı alkalmazásuk arányosan a teljes munkaidıt figyelembe véve alacsonyabb. Példa szerint 4 órában, minimálbéren történı foglakoztatás esetén a munkáltatónak ben éves szinten cca forintjába kerül így a foglakoztatás, a majd forintos kötelezettség ellenében. (Munkavállaló havi Ft nettó jövedelemmel egészítheti ki így rokkantnyugdíját, járadékát). Az alkalmazás feltételeit minden esetben egyedileg kell megvizsgálni (akadálymentesítés, rokkantnyugdíj, segély mellett kereshetı legmagasabb jövedelem), emiatt kollégáink várják szíves megkeresésüket további egyeztetés érdekében. V. EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ (2002. évi XLIII. tv.) A évtıl bevezetett EVA keverék törvény, az adózó a 30 százalékos eva befizetésével kiváltja a társasági adót, az szja-t, az áfát és a különadót. 13 Adóalanyiság feltétele Vállalkozási forma egyéni váll-ó 14, Kkt., Bt., Kft., szövetkezet, lakásszövetkezet, erdı-birtokossági társulat, ügyvédi-, közjegyzı-, szabadalmi ügyvivı-, végrehajtó iroda, Belépéskor Adóévet megelızı és az azt Bejelentkezéskor megelızı adóévben Egyéni Gazdasági Nincs vállalkozó társaság adótartozása folyamatos változatlan tevékenység formában, vállalkozói mőködött, új tag bevételt nem szerzett számolt el 50%-ot meghaladó szavazati jogot, árbevételt számolt el nem volt mulasztási bírsága, végelszámolása, felszámolása, nem alkalmazott használt ingóságokra vagy utazásszervezésre von. különös áfa szabályokat Egyéni váll-ó Adóévben Gazdasági társaság tagok magánszemélyek, más gazdasági társaságban nem rendelkezik részesedéssel várható bruttó árbevétele áfával 25M Ft, belföldi pénzforgalmi számlával rendelkezik, nem folytat jövedéki adós, közvetett vámjogi képviselıi tevékenységet, nem értékesített fordított adó alá esı hulladékot Mőködéskor belépés feltételeinek megfelel, bevételi értékhatárt nem lépi túl, nincs mulasztási bírsága, vállalkozói jogállása nem szőnik meg, nincs felszámolás, csıdeljárás alatt, új tag nem szerez 50%- ot meghaladó szavazati jogot, 13Szakképzési hozzájárulást az Eva tv. külön szabályozza, miszerint az Evás a minimálbér 2X-esének 1,5%-át fizeti havonta a foglalkoztatott után. 14 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló tv. szerint egyéni vállalkozóként nyilvántartott személy évi Adóhírlevél 13.oldala összesen 44-bıl

14 Eljárási szabályok Bejelentkezés: december 21-éig. Nem kell a bejelentkezését annak megújítani, aki a évben is az eva hatálya alá tartozott és a 2010 évre ezt az adózási módot kívánja fenntartani. Év közben nem lehet se beszállni, se kiszállni az eva-körbıl. az eva-alanyiság, az adózó négy évig nem kerülhet vissza az eva- Ha megszőnik körbe. 15 Bevallás: adóévenként a követı év febr. 15. vagy május 31. Adóelıleg: elsı három negyedévére a negyedévet követı hónap 12-éig. Feltöltés: az eva alanyának az adóelıleget a december 20. napjáig az adóévi várható fizetendı adó összegére ki kell egészítenie (feltöltési kötelezettség). VI. SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS (2003. évi LXXXVI. tv.) Hozzájárulásra kötelezettek köre Gazdasági társaság Szövetkezet Állami vállalat, tröszt, erdıbirtokossági és vízgazdálkodási társulat Ügyvédi iroda, végrehajtó és szabadalmi ügyvivı iroda Egyéni vállalkozó Belföldi telephellyel rendelkezı külföldi vállalkozó EVA alanya Kivételek Lakásszövetkezet, iskolaszövetkezet Víziközmőtársulat Átalányadózók köre Hozzájárulás alapja A kötelezetett terhelı társadalombiztosítási járulék alapja Adómérték: 1,5% Elszámolás Elıleg: Félévet követı hónap 20. napjáig EVA alanyok esetében negyedévente, gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezettek esetében pedig nincs elılegfizetési- és ahhoz kapcsolódó bevallási kötelezettség. Elszámolás: Adóévet követı év második hónapjának 25. napjáig. A gyakorlati képzést végzı hozzájárulásra kötelezetteknek bevallási és elszámolási kötelezettségük az állami szakképzési és felnıttképzési intézettel (NSZFI) szemben keletkezik tıl az adóalanyiság választására jogosító értékhatár túllépése esetén az értékhatár meghaladásának napját követı nappal szőnik meg az adóalanyisága az eva-s vállalkozásnak. Ezzel az értékhatárt meghaladó összeg is egyértelmően evás bevételnek számít, az adó mértéke azonban az értékhatárt meghaladó összeg után 50 százalék! évi Adóhírlevél 14.oldala összesen 44-bıl

15 A hozzájárulás fizetésére kötelezett adózó a bruttó kötelezettségét az alábbiakkal csökkentheti: a térségi integrált szakképzı központ (TISZK) részét képezı iskolai rendszerő szakképzést folytató intézményben folytatott gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés, valamint speciális szakiskolában és készségfejlesztı speciális szakiskolában folytatott gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés támogatásával. o július 1-tıl ezekben az esetekben a támogatás mértéke a bruttó kötelezettség legfeljebb 60 százaléka lehet. A június 30-ig átutalt támogatások esetében az elsı féléves kötelezettség 70%-át számolhatja el a vállalkozás támogatás címén, illetve ezen összeggel csökkentheti hozzájárulási kötelezettségét. A felsıoktatási intézményben folyatott gyakorlati képzés támogatásával, o július 1-tıl a támogatás mértéke a bruttó kötelezettség legfeljebb 30 százaléka lehet. A június 30-ig átutalt támogatások esetében az elsı féléves kötelezettség 35%-át számolhatja el a vállalkozás támogatás címén, illetve ezen összeggel csökkentheti hozzájárulási kötelezettségét. saját munkavállalói számára felnıttképzési szerzıdés, tanulmányi szerzıdés vagy a tanulmányok folytatására történı munkáltatói kötelezés alapján megszervezett képzés költségeivel, o A támogatás mértéke mikro- és kisvállalkozások esetében a bruttó kötelezettség 60 százaléka, egyéb hozzájárulásra kötelezett esetében a bruttó kötelezettség 33 százaléka. gyakorlati képzés költségeivel, a gyakorlati képzést végzı költségeinek és a tanmőhely arányos finanszírozási költségeinek megtérítésével. o A gyakorlati képzés költségei a bruttó kötelezettség összegéig vehetık figyelembe. A fennmaradó kötelezettség teljesítése gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezett esetében a Munkaerıpiaci Alap kincstárnál vezetett számlájára, míg egyéb kötelezettek vonatkozásában az APEH Szakképzési hozzájárulási számlájára teljesítendı. VII. TÁRSASÁGI ADÓ (1996. évi LXXXI. tv.) Adó alanya A társasági adó a vállalkozások gazdasági tevékenységébıl származó nyereséget terhelı adó. Alanyai a belföldi vállalkozások mellet a külföldi vállalkozások fióktelepei is, illetve olyan külföldi szervezetek, melyek belföldön szereznek meghatározott típusú bevételt, és a két ország között nincs a kettıs adóztatást kizáró egyezmény. Új adóalanynak számít az ingatlannal rendelkezı társaság is. Adó mértéke A társasági adó általános mértéke a korábbi 16-ról 19 százalékra emelkedett, viszont a 4 százalékos mértékő különadó megszőnt. Szigorú feltételek mellett 50 millió forint adóalapig lehetıség van 10 százalékos adómérték alkalmazására, illetve a külföldi szervezetek szolgáltatási díjból származó bevétele 30 százalékos mértékkel adózik. Adóalap meghatározása A társasági adó alapjának meghatározása a vállalkozás adózás elıtti eredményébıl indul ki. Ezt követıen számos módosító tényezı figyelembe vételével határozhatjuk meg a tényleges adóalapot. A társasági adó törvény az adóalap meghatározásakor sajátos módon minısíti az adott évben elszámolt költségeket, ráfordításokat és bevételeket, illetve kedvezményeket is érvényesít. Bizonyos költségeket nem ismer el, illetve más összegben, vagy más idıpontban ismeri el azokat. Emellett néhány bevételtípust kivon az adókötelezettség alól. Mindezt az adózás elıtti eredményt növelı és csökkentı korrekciós tételeken keresztül valósítja meg évi Adóhírlevél 15.oldala összesen 44-bıl

16 A leggyakoribb adózás elıtti eredményt csökkentı tételek: - korábbi évekbıl továbbhozott veszteség - adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás - fejlesztési tartalék felhasználási korlát 4-rıl 6 évre módosult. - követelések értékvesztésének visszaírása - céltartalék feloldásának bevétele - kis és középvállalkozások beruházási kedvezménye - kiemelten közhasznú vagy tartós adományozás esetén az adomány 50 illetve 20 százaléka - behajthatatlan követelés - mőemlék, helyi egyedi védelem alatt álló épület felújítási költsége A leggyakoribb adóalap növelı tételek: - számviteli értékcsökkenési leírás - követelés értékvesztése - céltartalék képzés - bírság - nem a vállalkozás érdekében felmerült költség - reprezentáció, üzleti ajándék A korrekciós tételek között szintén szereplı, ellenırzött külföldi társasággal kapcsolatos módosításokat csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a társaság az adott államban nem bír valódi gazdasági jelenléttel. Legfontosabb megszőnt korrekciós tételek: - iparőzési adó - kapcsolt vállalkozások közti kamatelszámolásokhoz kapcsolódó korrekciók - adott / kapott támogatás, elengedett követelés, ingyenes eszközátadás módosító tételei Adó összege Amennyiben az adózás elıtti eredmény és a korrigált adózás elıtti eredmény - mint adóalap - is kevesebb, mint az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével csökkentett összes tárgyévi bevétel 2 százaléka, akkor ez utóbbit kell társasági adóalapnak tekinteni, és megfizetni utána a 19 százalékos elvárt adót. Adókedvezmények A fentiek szerint megállapított társasági adót még további adókedvezmények csökkenthetik, melyek leginkább munkahely-teremtı beruházások, illetve kis és középvállalkozások támogatását segítik. Adóelıleg Amennyiben a fizetendı adó meghaladja az 5 millió forintot, úgy azt 12 egyenlı részben havonta, az adott hónap 20-ig adóelılegként kell megfizetni. Amennyiben a számított adó 5 millió forint alatt van, azt negyedévente, a tárgynegyedévet követı hó 20-ig kell elılegként megfizetni. Feltöltés Ha egy vállalkozás elızı évben több, mint 50 millió forint árbevételt realizált, úgy tárgyév december 20-ig az addig befizetett adóját ki kell egészítenie a várható adó összegére, de minimum annak 90 százalékára. Amennyiben ennek a feltöltési kötelezettségnek nem tesz eleget, az adóhivatal mulasztási bírságot szab ki évi Adóhírlevél 16.oldala összesen 44-bıl

17 Speciális adóalanyok A non-profit szervezetek, az egyházak, lakás- és iskolaszövetkezetek, alapítványok, köztestületek, vízitársulatok, az MRP, a közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek adózása a fentiektıl eltérı módon kerül meghatározásra. VIII. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ÁFA SZABÁLYOZÁSRÓL (2007. évi CXXVII. tv.) Jellemzıje Olyan többfázisú nettó forgalmi adó, amelyet a vállalkozások a termelés és a forgalmazás minden szakaszában kötelesek fizetni a hozzáadott érték után, de az adó terhét a termék, a szolgáltatás végsı felhasználója viseli. Az elszámolandó, bevallandó, fizetendı/visszaigényelhetı adó a tárgyidıszakban felszámított és levonható adó különbözete. Hatálya Területi hatály: a Magyar Köztársaság államterülete Személyi hatály: o Adóalany: Jogképes személy vagy szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat tekintet nélkül annak helyére, céljára, eredményére. Gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerő, tartós és rendszeres folytatása, mely ellenértéke elérésére irányul. (Akár magánszemély is az ÁFA alanyává válhat!) Tárgyi hatály: Meghatározza, hogy e törvény alapján mikor kell adót kell fizetni. o Adóalany általi belföldi ellenérték fejében termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, o Közösségi termékbeszerzés, o Termékimport után. Csoportos adóalany Belföldi kapcsolt vállalkozások kérelem alapján hozhatják létre, a tagok önálló Áfa alanyisága megszőnik, egymás közötti kapcsolat nem gazdasági tevékenység. A kapott csoportazonosító szám alatt 3. felek felé számláznak, a csoporttag képviselı tesz a csoport teljesítményérıl adóbevallást. Alapfogalmak Termékértékesítés: o Birtokba vehetı dolog átengedése, mely az átvevıt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja, o Zárt végő lízing, részletre vétel, o Bizományosi értékesítés, o Ellenérték nélküli átadás, Saját vállalkozásban tárgyi eszköz elıállítás. Nem termékértékesítés: o Vállalkozási célból áruminta és kis értékő termék átadása (max Ft). Szolgáltatásnyújtás: o Bármely ügylet, ami nem minısül termékértékesítésnek, o Vagyoni értékő jog átengedés, o Kötelezettségvállalás valamely tevékenység végzésétıl való tartózkodásra, helyzet tőrésére. Nem szolgáltatásnyújtás: o Ellenérték megtérítése pénzzel, készpénz-helyettesítıvel, o Követelés engedményezése évi Adóhírlevél 17.oldala összesen 44-bıl

18 A teljesítés helye Ez alapján dönthetı el, hogy az ügylet belföldön adóztatható-e. Termékértékesítés teljesítés helye: Fıszabály: ahol az értékesítéskor a termék ténylegesen van. Kivételek: o Közösségen belüli termékértékesítés: feladás, fuvarozás rendeltetési helyén, o Közösségen belüli beszerzés: rendeltetési hely vagy vevı nyilvántartási helye, o Termékimport: ahol a terméket beléptették. Szolgáltatásnyújtás teljesítés helye: Megrendelı EU-s viszonylatban közösségi adószámmal rendelkezı -, adóalany 1617 o Fıszabály: ahol a szolgáltatást igénybevevı székhelye vagy legközvetlenebbül érintett telephelye van tıl ide tartozik többek között: ügynöki szolgáltatás, termékfuvarozás, termékre irányuló szakértıi tevékenység (kv. ingatlan), terméken végzett munka vagy bérmunka (kv. ingatlan). o Kivételek: Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások: az ingatlan fekvése szerint. A szálláshely szolgáltatás is ide tartozik, Személyszállítás: megtett útvonal (mindegy ki az igénybevevı), Kulturális, mővészeti, tudományos, oktatás, szórakoztatás: ahol a szolgáltatást ténylegesen nyújtják. Kiállítások, vásárok, bemutatók rendezése, szervezése is ide tartozik, Éttermi- és vendéglátóipari szolgáltatások: ahol a szolgáltatást ténylegesen nyújtják. Kivétel a repülı, hajó, vonat fedélzetén, mert ebben az esetben közösségen belül az indulás helye a teljesítési hely, Közlekedési eszköz rövid távú bérbeadása (30 napnál, vízi eszköz esetén 90 napnál kevesebb): ahol a közlekedési eszközt magát átadják a bérbevevı részére. (Hosszú távú bérbeadás esetén a fıszabály érvényes). Ha a teljesítés helye 3. ország lenne, de a tényleges használat belföldön van, akkor belföld a teljesítési hely és fordítva. Megrendelı nem adóalany o Fıszabály: ahol a szolgáltatást nyújtó székhelye vagy telephelye van. o Kivételek: Az elızı pontban leírt 5 kivétel itt is érvényes!, Ügynöki tevékenység: a közvetített ügylet teljesítési helyén, Fuvarozás, személyszállítás: megtett útvonal szerint, Közösségen belüli fuvarozás: indulás helyén, Szakértıi értékelés (kv. ingatlan): ahol a szolgáltatást ténylegesen végzik, Terméken végzett munka: ahol a szolgáltatást ténylegesen végzik, Személy szállításához, és termék fuvarozásához járulékosan kapcsolódó szolgáltatások: ahol a szolgáltatást ténylegesen végzik. Ha a megrendelı 3. országbeli nem adóalany: a szolgáltatást igénybevevı letelepedési helyén. Szellemi alkotáshoz főzıdı jogok átengedése, Reklámszolgáltatás, Tanácsadási, ügyvédi, számviteli, adóügyi, számítástechnikai, fordítói tevékenység, Adatfeldolgozás, bank, biztosítás, munkaerı kölcsönzés, Termék bérbeadás (kv. ingatlan és közlekedési eszköz), Telekom, rádió, TV, elektronikus úton nyújtott szolgáltatások. 16. Kizárólag e tekintetben adóalanynak tekintendık a nem adóalany jogi személyek, ha közösségi adószámmal (áfaazonosító számmal) rendelkeznek. 17 Kizárólag e tekintetben ide tartoznak azok a nem ÁFA alany jogi személyek is, akiknek azért van közösségi adószámuk, mert az ilyen jellegő beszerzéseik elızı vagy tárgyévben meghaladta a 10 ezer Eurót, vagy a beszerzéseikre az adózást választották évi Adóhírlevél 18.oldala összesen 44-bıl

19 Adófizetési kötelezettség keletkezésének idıpontja Fıszabály: A fizetendı adót a teljesítés (részteljesítés) napjára kell megállapítani. Kivételek: o Elıleg: jóváírás, kézhezvétel napján, o Zárt végő lízing: termék birtokba vételének napja, o Fordított adózás (adófizetésre a vevı kötelezett): számla kézhezvétele, ellenérték megtérítése, vagy a teljesítést követı hó 15.-e, amelyik a legkorábbi!, o Határon átnyúló szolgáltatások miatti fordított adózás esetén a teljesítés napján, o Határozott idejő elszámolás (folyamatos szolgáltatás): ellenérték esedékességének napján, ha elszámolási idıszak 12 hónál hosszabb, akkor a 12. hó utolsó napján, o Határon átnyúló (szolgáltatás) határozott idejő elszámolás idıszaka 12 hónapnál hosszabb: a naptári év utolsó napján! (az idıarányos részre), o Közösségen belüli termékbeszerzés: számla kibocsátásakor, de legkésıbb a teljesítést követı hó 15-e, o Termékimport: vámjogi helyzet megváltozása napján. Az adó alapja Fıszabály: A teljesítésért járó ellenérték. Kivételek: o Ha az ellenérték nem pénzben kifejezett: forgalmi érték, o Nem független felek közötti ügyletnél: szokásos piaci érték, o Ingyenes átadás, vállalkozásból való kivonás, esetén: hasonló termék beszerzési ára vagy elıállítás költsége, saját beruházás: elıállítási költség, o Termékimport: vámmal, illetékkel, járulékos költségekkel növelt vámérték. Az adó mértéke Fıszabály: Az adó alapjának 25%-a. Kivételek: o Tej és tejtermékek, gabonafélékbıl készült termékek, kereskedelmiszálláshelyszolgáltatás: 18%, o Humán gyógyszerek, gyógynövények, könyv, napilap, távhı 18 : 5%. Adómentes Levonási joggal: o Közösségen belüli értékesítés, o Termékexport (3. országba), o Nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatás. Levonási jog nélkül: o Alanyi mentes: belföldi adóalany választhatja, akinek elızı évi és tárgyévi bevétele nem haladja meg az 5 millió forintot. o Tevékenység közérdekő jellege miatt: Posta, humán eü. ellátás, fogorvos, Oktatás OKJ-s vagy akkreditált képzés. o Sajátos jellegre tekintettel: Biztosítás, pénzügyi szolgáltatások, szerencsejáték, bélyeg, Beépített ingatlan értékesítés *, kivéve: Használatbavétel nem történt!, Használatba vételt követı 2 évben!, Beépítetlen ingatlan értékesítés *, kivéve: építési telek!, Ingatlan bérbeadás *, kivéve: kereskedelmi szálláshely, parkolás biztosítására szolgáló ingatlan. 18 Hatályba lép: január évi Adóhírlevél 19.oldala összesen 44-bıl

20 * Fontos tudnivaló: A * val jelölt esetekben bejelentéssel válaszható adókötelezettség is, külön lakóingatlanra és az egyéb ingatlanokra tekintettel, valamint külön a bérbeadásra és az értékesítésre is. (Az idei bejelentést január végéig el kell juttatni az Adóhatósághoz!) Társaság alapításakor, átalakulásakor, valamint e tevékenységek megkezdésekor különösen fontos a helyes döntés választása! Valamennyi termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra választani kell, ettıl 5 évig nem lehet eltérni! Fordított adózás Jellemzıi: Az ÁFA fizetésére az értékesítı helyett a vevı kötelezett. A számla Áfát nem tartalmazhat. Alkalmazni kell: o Építési szerzıdés alapján ingatlan átadás, o Olyan szolgáltatás, mely építés-szerelésre, ingatlan létrehozására, bıvítésére, átalakításra irányul, feltéve, ha az építési hatósági engedélyköteles, o Elıbbihez kapcsolódó munkaerı-kölcsönzés, kirendelés, o Fémhulladék értékesítés, o Adómentes értékesítésként kezelendı beépített vagy beépítetlen ingatlan értékesítés esetén, ha azt az eladó elızıleg választásával adókötelessé tette, o Adós és hitelezı közötti dologi biztosíték, Felszámolt Ft feletti eladás. Nem alkalmazható: Bérbeadásnál! Feltételei: o Adólevonási jog Mindkét fél belföldi adóalany (pl. nem adóalany, vagy magánszemély nem lehet), mindegyikük adófizetésre kötelezett. Tartalma: Az adóalany által szabályszerően kiállított számlával más adóalany által áthárított adó vonatkozásában ha törvény tételesen nem tiltja levonási/visszaigénylési jog érvényesíthetı. o Levonható: Másik adóalany által áthárított összeg, Elıleg részeként fizetett összeg, Közösségen belüli beszerzése után fizetett adó összege, Fordított adózás keretében értékesítı helyett - fizetett adó összege, Termékimport után megállapított és megfizetett összeg. o Nem vonható le: Részben vagy egészben nem adóköteles tevékenységhez használja, Üzemanyag, gépkocsi karbantartás, fenntartás ÁFA, Gépkocsi bérlés, taxi, parkolás, úthasználati díj ÁFA, Lakóingatlan ÁFA, lakóingatlan építés, felújítás ÁFA, Étel, ital, vendéglátóipar ÁFA, telefon ÁFA 30%-a. Feltétele: o Személyi: egyszeres vagy kettıs könyvvitelt alkalmazó adófizetésre kötelezett adóalany, akinek adószámát nem függesztették fel vagy törölték. o Tárgyi: Az elızetesen felszámított ÁFÁ-t hitelesen igazoló dokumentum. Számla, egyszerősített számla (lásd: III. sz. melléklet), Határozat (pl. VPOP). Adó visszaigénylése Tartalma: Ha a tárgyidıszaki elszámolandó adó meghaladja a fizetendıt, a negatív elıjelő különbözet visszaigényelhetı, vagy a következı idıszak fizetendı adóját csökkentı tételként figyelembe vehetı. Feltétel: Visszaigénylés kérhetı, ha az abszolút érték bevallási idıszakonként meghaladja o Havi bevallónál: 1 millió forintot, o Negyedéves bevallónál: 250 ezer forintot, o Éves bevallónál: 50 ezer forintot évi Adóhírlevél 20.oldala összesen 44-bıl

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik EVA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA Fİ JELLEMZİI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. január 1-jétıl 1 hatályos változások Fogalmak Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2008. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig B E V A L L Á S helyi iparőzési adóról állandó jellegő tevékenység esetén 2008. adóévrıl Mélykút Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Adócsoport 5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56. Tel: 59/528-033; Fax: 59/328-251 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési

Részletesebben

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:...

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrıl PÁTY önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény alapján 2012. január 1-jétıl a kifizetıt

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Folytatjuk az adótörvények változásainak ismertetését. A 113. körlevelünket az azóta tudomásunkra jutott értelmezések alapján javítottuk. Kérjük Ügyfeleinket, az újonnan

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. évben Várvölgy Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat

Papkeszi Községi Önkormányzat Papkeszi Községi Önkormányzat 8183 Papkeszi Fı u. 42. Telefon: (88) 588-650 Fax: (88) 588-651 papkesziadoep@invitel.hu 35/2008.(X31.) PM rendelet alapján HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévrıl Papkeszi

Részletesebben

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2011. adóévben a/az Kadarkút város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Tel.: 62/572-970, Fax: 62/572-976 Átvétel: Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dóc

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. Tel.: 77/507-106 Fax.: 77/507-131 ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:......

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele:

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele: HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévrıl Salgótarján önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások Tartalomjegyzék 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 2. Adóelıleg feltöltési kötelezettség... 2 3. Átváltási árfolyam

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévrıl Hıgyész Nagyközség önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2012. adóévben az Hıgyész Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévrıl OZORA KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŐZÉSI ADÓRÓL Bodony Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA) LOGO

Kisvállalati adó (KIVA) LOGO Kisvállalati adó (KIVA) Készítette: Szabó Gabriella 1. A KISVÁLLALATI ADÓ Törvény: 2012. évi CXLVII. törvény Célja: kis- és s közepes k vvállalkozások adózási feltételeinek teleinek javítása adminisztrációs

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2009. adóévben a B O R D Á N Y önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2013. január 1-jétıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata a közigazgatási terület lakosság igényeinek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. adóévben a BUDAKESZI önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetıséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvetı szabályai 2013. Kik tartoznak

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2012. évben kezdıdı adóévben a Bér Község Önkormányzat illetékességi

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 október Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó változások B. Új adónemek C. Társasági szerzıdéssel, cégbejegyzéssel kapcsolatos

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2011. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezıgazdasági kistermelı egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján 2012. január 1-jétıl a kifizetıt a természetes

Részletesebben

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A 2009. évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) 2009. július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes

Részletesebben

1. Készpénzforgalom korlátozása

1. Készpénzforgalom korlátozása ART 2013 1. Készpénzforgalom korlátozása Az adóköteles tevékenységet folytató, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó, ha egy másik szintén pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak készpénzben

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 6774 Ferencszállás, Szegedi utca 53. szám : 62/529-505 Fax: 62/529-505 Helyi iparőzési adó számlaszáma: 11735074-15357243-03540000 HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012.

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20.

FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34 /568-159; Fax: 34/ 369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20.

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2002. (XII. 14.) rendelete a helyi adóról 1 [Egységes szerkezetben a 24/2003. (XII. 12.), a 3/2004. (I. 28.), a 22/2004. (VI. 30.), a 32/2004.

Részletesebben

Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 12M29-es munkáltatói adómegállapítás kitöltési útmutatójából) 1. A személyi jövedelemadó megállapításának és elszámolásának

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2004. (XII. 16.) sz. rendelete A HELYI IPARÜZÉSI ADÓRÓL / 3/2005./VI.16./ sz. rendelettel egységes szerkezetbe Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés,

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2011. adóévben a/az Mélykút önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/1991.(XII.l7) számú önkormányzati rendelete. a helyi adókról. (egységes szerkezetben) I.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/1991.(XII.l7) számú önkormányzati rendelete. a helyi adókról. (egységes szerkezetben) I. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/1991.(XII.l7) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról. (egységes szerkezetben) I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Ozora Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Társasági adó. Adóalany

Társasági adó. Adóalany Társasági adó 2010 Társasági adó Adóalany Belföldi gazdasági társaság Szövetkezet, MRP (Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program) Jogi személyiségő munkaközösség Közhasznú társaság, vizitársulat Egyebek,

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2012. február 29-tıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I.

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I. Egyszerűsített vállalkozói adó Bevezetés indokai Túlzott adminisztráció a mikro - és a kis cégeknél Egyszerűsített adóellenőrzés számának növelése EU irányelvek egyszerű, versenysemleges mikro -és kisvállalati

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról.

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról. Grant Thornton Hungary News 2013 április 2.rész Tartalom 1. Gépjármőadóról szóló törvény 2. Társasági adóról szóló törvény 3. Általános forgalmi adóról szóló törvény 4. Helyi adókról szóló törvény C:\Documents

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Elıtársasági bevallás BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. adóévben Kunbaracs önkormányzat

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 december Tartalom 2013. január 1-jén hatályba lépı törvényi változások 3.rész Adózás rendje Cégeljárás Ágazati különadó C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben