Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat."

Átírás

1 KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb változásokat be tudjuk mutatni. Ebben az évben azonban ennél többet szeretnénk tenni: röviden felvázolni a hatályos jogszabályi hátteret, bemutatni a vállalkozásokat, a foglalkoztatást és a magánszemélyek jövedelmét terhelı adókat, járulékokat. Szándékunk egyértelmő: olyan átfogó képet adni, amely elegendı alapot nyújt üzleti vállalkozásuk adóterhelésének kiszámításához. Talán soha sem volt ennyire fontos, mint ebben az évben, hogy könyvelı irodaként, adótanácsadóként a segítségükre legyünk a rendkívül nehéz gazdasági környezethez való igazodásban. Kérjük, hogy igényeljék a vezetıi információkat, ötleteket a tevékenységük gazdaságosságának javítása érdekében. Valamennyi munkatársunk nevében mondjuk, hogy nincs fontosabb feladatunk, mint az Önök munkájának segítése. Ennek keretében jelentkezünk rendszeres kiadványainkkal, jelentetünk meg szakmai írásokat az Önadózó szakfolyóiratban, teszünk közzé információkat a honlapunkon (www.bergmann.hu). Tudjuk, hogy a gazdasági válságról nem beszélgetni kell, hanem a hatásaival szembeni konkrét lépéseket megtenni, az új megoldásokat megtalálni. Jelen összeállításunk természetesen nem pótolhatja a szakmai konzultációt, a hazai és nemzetközi adózásban, a gazdasági és jogi szakkérdésekben jártas szakemberek támogatását. Forduljanak hozzájuk is bizalommal! (www.uhy.com) Hagyományos hajózási mondásaink egyikével kívánunk sikeres új évet: Viharos idıben a zord tengeren való vitorlázáshoz szükség van egyrészt egy alkalmas hajóra, egy motivált legénységre, és egy tapasztalt kormányosra, másrészt pedig egy navigációs tisztre, aki a hajó helyzetét pontosan meg tudja határozni és megtalálja a helyes, viharból kivezetı menetirányt. Szándékunk szerint tiszti rang nélküli szakmai elhivatottsággal - éppen e feladat teljesítése érdekében állnak a Bergmann Iroda munkatársai a rendelkezésükre. A mindannyiunk elıtt álló kihívások sikeres megoldásához nagyon sok türelmet, bátorságot, kitartást és persze nagyon sok erıt, egészséget kívánunk! Budapest, január Kiváló tisztelettel: Bergmann Erzsi és Bergmann Péter

2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ADÓZÁS RENDJE... 3 II. FOGLALKOZTATÁS - MUNKAÜGY... 5 III. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ... 6 IV. TB, EHO ÉS A REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS V. EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ VI. SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS VII. TÁRSASÁGI ADÓ VIII. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ÁFA SZABÁLYOZÁSRÓL IX. ILLETÉKEK X. HELYI ADÓK XI. A CÉGAUTÓ ADÓ XII. A GÉPJÁRMŐADÓ XIII. A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ XIV. A KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ XV. A REGISZTRÁCIÓS ADÓ XVI. AZ ENERGIAADÓ XVII. AZ ENERGIAELLÁTÓK JÖVEDELEMADÓJA XVIII. JÖVEDÉKI ADÓ XIX. JÁTÉKADÓ XX. AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK XXI. AZ EGYES NAGY ÉRTÉKŐ VAGYONTÁRGYAKAT TERHELİ ADÓ XXII. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY CAFETERIA RENDSZER ELEMEI EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ADÓZÁSA SZÁMLAADÁSI KÖTELEZETTSÉG, KÜLÖNLEGES ADÓZÁSI FORMÁK ADÓ- ÉS ILLETÉKRENDSZER JANUÁR 1-JÉTİL Szerzık: Bergmann Péter Elıszó Kiss József XI.-XVII., XX., XXII. Kovács Krisztina I., VI., Korpásné Juhász Sarolta XVIII-XIX., 4. sz. melléklet Kiss Anita VIII., 3. sz. melléklet dr. Báló Rita III., V., 1-2. sz. melléklet Vass Marianna VII. Somkutiné Kontyi Réka XXI. Soltész Sándor II., IV. Kosik Péter X. Czakó Balázs IX évi Adóhírlevél 2.oldala összesen 44-bıl

3 I. AZ ADÓZÁS RENDJE (2003. évi XCII. tv.) Célja Az adózók és adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek szabályozása, egységes normák alkalmazása minden adónemre. Hatálya 1. Területi o A Magyar Köztársaság területén székhellyel, telephellyel rendelkezı vagy gazdasági tevékenységet folytató jogi személyre, lakóhellyel rendelkezı magánszemélyre, vagyonnal rendelkezı vagy bevételt elérı magánszemélyre, jogi személyre és egyéb szervezetre, közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárásban résztvevı személyre, valamint o vámszabad területre, ha a törvény másként nem rendelkezik és o EU tagállamban illetıséggel bíró adózóra terjed ki. 2. Adó és támogatási forma o Adókra Adóval, járulékkal, illetékkel összefüggı, a központi költségvetés,az elkülönített állami pénzalap, a Nyugdíjbiztosítási Alap, az egészségbiztosítási Alap vagy az önkormányzat javára teljesítendı befizetésekre. o Költségvetési támogatásokra A központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalap terhére meghatározott feltételek mellett jutatott támogatásokra. o Adók módjára behajtandó köztartozásokra Köztartozásokra, igazgatási és bírósági szolgáltatások díjaira. A törvény hatálya nem terjed ki a TB ellátásokra, a vámtörvény hatálya alá tartozó befizetésekre, amennyiben az adó megállapítása, beszedése, végrehajtása, visszatérítése, kiutalása vagy ellenırzése a vámhatóság hatáskörébe tartozik. 3. Személyi o Adózóra o Adóhatóságra Adózó kötelezettségei Adókötelezettségét, adófizetési kötelezettségét törvény írja elı. Állami és önkormányzati adóhatóság, vámhatóság. 1. Bejelentés és nyilatkozattétel A társasági adótörvény alapján az ingatlannal rendelkezı társaságok külföldi illetıségő tagja is adóalannyá válik. Az adózóknak errıl a minıségükrıl évente a társasági adóbevallás esedékességétıl számított 90 napon belül bejelentést kell tenniük és a felmerülı adót november 20-ig az adóhatóság részére kell megfizetniük Adó-megállapítás önadózással 3. Adóbevallás benyújtása 4. Adó- és elılegfizetés 1 Hírlevelünkben a január 1-jétıl hatályos változásokat dılt betővel jeleztük évi Adóhírlevél 3.oldala összesen 44-bıl

4 A közbeszerzési eljárásban résztvevıknek történı kifizetéseknél a szeptember 30-át követıen keletkezett tartozások tekintetében június 30-áig nem kell vizsgálni, hogy az alvállalkozónak van-e köztartozása. Adótartozás átvállalása lehetıvé válik az eredeti kötelezett kezességvállalása nélkül is. 5. Bizonylat kiállítása, megırzése 6. Nyilvántartás vezetése (könyvvezetés) 7. Adatszolgáltatás 8. Adólevonás, adóbeszedés 9. Pénzforgalmi számlanyitás Adóhatóság hatásköre Az állami adóhatóság (APEH területi szervei és a Kiemelt Adózók Igazgatósága) jár el az 1. adó, költségvetési támogatás, 2. adó-visszaigénylés, -visszatérítés, 3. állami kezesség kiutalása és visszakövetelése, 4. adó módjára behajtandó köztartozás végrehajtása ügyében. A vámhatóság hatáskörébe tartozik a 1. regisztrációs adóval, 2. külföldön nyilvántartott tehergépjármővek adójával, 3. jövedéki adóval, 4. adójeggyel ellátott dohánygyártmányokat terhelı általános forgalmi adóval, 5. energiaadóval, 6. általános forgalmi adó kivételével a termékimportot terhelı adóval, 7. EU tagállamból új közlekedési eszközzel kapcsolatos adóztatási feladatok. Az önkormányzati adóhatóság jár el elsı fokon az 1. iparőzési adó kivételével a helyi adók, 2. belföldi rendszámú gépjármővek adója, 3. magánszemélyt terhelı adók módjára behajtandó köztartozások, 4. termıföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása ügyében. Ellenırzés Fajtái: 1. Bevallások utólagos vizsgálata 2. Állami garancia beváltásához kapcsolódó 3. Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló 4. Adatok győjtését célzó 5. Illetékkötelezettségek teljesítésére irányuló 6. Ellenırzéssel lezárt idıszakra vonatkozó ismételt ellenırzés Az ellenırzés jogkövetkezményei Késedelmi pótlék A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet. Önellenırzési pótlék Az önellenırzési pótlékot a késedelmi pótlék 50%-ának, ugyanazon bevallásnak ismételt önellenırzése esetén 75%-ának megfelelı mértékben kell felszámítani. Adóbírság Adóbírság adóhiány esetén fizetendı, mértéke az adóhiány 50%-a. Az adóbírság mértéke az adóhiány 75%-a is lehet, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze évi Adóhírlevél 4.oldala összesen 44-bıl

5 Az adókötelezettségüket kifogástalanul teljesítı adózók terhére elsı alkalommal megállapított adóhiány után az adóbírság mértéke legfeljebb az adóhiány 20 százaléka lehet. A minısített adózókról vezetett adatbázisba APEH nyomtatványon lehet bejelentkezni az adózónak. Mulasztási bírság A magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható. Hatósági eljárás A hatósági eljárás hivatalból vagy az adózó kérelmére indul. Elsısorban a következıkre irányul: adóalap, adó, adómentesség, kedvezmények, fizetési kötelezettség vagy jogkövetkezmények, támogatási jogosultság, adóvisszaigénylés, adóvisszatérítési igény megállapítása. Eljárások: 1. Hatósági adómegállapítás bejelentés, bevallás alapján 2. Utólagos adómegállapítás 3. Adó soron kívüli, feltételes megállapítása 4. Szokásos piaci ár megállapítása A szokásos piaci ár megállapításának díjai csökkennek, a legkisebb díj 500 ezer forint, többoldalú eljárás esetén is maximum 10 millió forint. 5. Fizetési halasztás, részletfizetés 6. Adómérséklés Végrehajtási eljárás A végrehajtásnál a bírósági végrehajtásról szóló jogszabályokat kell alkalmazni, ha az Art. másként nem rendelkezik. A jogerıs határozat (végzés), önadózó bevallása, behajtást kérı megkeresése, az adózóval közölt adóhatósági adó megállapítás végrehajtható (pótlék és kamat is). Eljáró hatóság az elsıfokú adóhatóság. II. FOGLALKOZTATÁS - MUNKAÜGY A szükséges munkaerı felvételekor az alább leírt fontos tudnivalókat ajánljuk figyelmükbe: - Foglalkoztatásra irányuló jogviszony (munkaviszony) létesítése, módosítása és megszüntetése szinte minden esetben csak írásban lehetséges. - Alkalmazás esetén a munkába állást megelızı napon, de legkésıbb a munkába álláskor a foglalkoztatónak bejelentési kötelezettsége van az Adóhivatal felé, megszőnése esetén (8 napon belül) pedig kijelentési. Leggyakoribb módja az alkalmazásnak a munkaviszony keretében, munkaszerzıdés megkötésével foglalkoztatott munkavállaló. A munkaszerzıdés kötelezı tartalmi eleme a személyi alapbér (BRUTTÓ), a munkakör, és a munkavégzés helye. A felek ezen túlmenıen bármiben megállapodhatnak (egyéb juttatások, prémium, képzettségi feltételek, titoktartás, stb.). A próbaidı 30 nap, egyéni megállapodás eltérítheti, de maximálisan 90 nap lehet. (Ez utóbbi a legelterjedtebb.) Ha nem történik külön megállapodás a munkaviszony határozatlan idıre jön létre. Munkaviszony kezdete a munkába állás napja. Ha nem tartalmazza a munkaszerzıdés a munkába állás konkrét idıpontját, akkor a munkaszerzıdés megkötését követı munkanapot a munkaviszony kezdetének, tehát a munkába állás napjának kell értelmezni. A munkába állást követıen a munkaadónak tájékoztatási kötelezettsége (a tájékoztatás megtörténtét a dolgozóval alá kell íratni) van a munkavállalóval szemben: munka- és pihenıidı beosztása, munkaköri leírás, munka- és tőzvédelmi oktatás, szabályzatok, stb. A munkaviszony egyik lényeges eleme az utasíthatóság és a munkáltató és munkavállaló viszonyában az alá-fılé rendeltség évi Adóhírlevél 5.oldala összesen 44-bıl

6 A munkaviszony megszüntetését kezdeményezheti bármely fél külön-külön, illetve mindkét fél egybehangzó közös akarattal. Munkaviszony megszüntetésének lehetséges esetei: - próbaidı alatt azonnali hatállyal bármely fél részérıl indoklás nélkül - munkavállalói/munkáltatói (indoklás köteles) rendes felmondás - rendkívüli felmondás súlyos munkaszerzıdés szegés esetén A munkaviszony létesítése, módosítása és fıleg megszüntetése kényes kérdések. Ezért Irodánk mindenképp megfontolásra ajánlja az esetleges késıbbi munkaügyi per elkerülése végett a munkajogásszal történı elızetes konzultációt. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony lehetıséget nyújt a munkaszerzıdés alapján történı munkaviszonytól eltérı foglalkoztatásra is. Ilyen például a megbízás, amely kimondottan nem fizikai jellegő munka ellátásra vonatkozik, s amely során nem utasíthatja a megbízó közvetlenül a megbízottat. Ezáltal felelısségi kérdésekben, valamint munkaeszköz, munkavégzés helye és munkavégzı személye stb. tekintetében abszolút eltér az elızıekben tárgyalt jogviszonyétól. A megbízott ráfordításai ellentételezéséhez eldöntheti, hogy 10%-os költséghányaddal vagy tételes költségelszámolással kívánja csökkenteni megbízásából származó jövedelme adóalapját. E jogviszonyt az adóalap csökkentés lehetısége, valamint a munkaviszonyra vonatkozó szigorú (bejelentés, végkielégítés, szabadság stb) szabályok miatt elıszeretettel használják a munkaviszony elkerülésére. Irodánk a kockázatok elkerülése érdekében leginkább a határozott idejő munkaszerzıdéssel történı alkalmazást javasolja ügyfeleinek, figyelemmel leginkább arra, hogy 2010-tıl a munkáltatót/megbízót érintı adózás a megbízási és a munkaviszony tekintetében szinte egységes tıl megszőnik az alkalmi munkavállaló kiskönyv (kék könyv). A változás értelmében a foglalkoztató adott esetben "egyszerősített foglalkoztatási jogviszony" keretében alkalmazhatja háztartási, idény, közhasznú és alkalmi munkára munkavállalóit. 5 nap alatti munkavégzés esetén pusztán bejelentés, míg felette elıre meghatározott blankettaszerzıdés (letölthetı) megkötése szükséges. A bejelentés a munka megkezdése elıtti napon, vagy legkésıbb a munka megkezdésekor esedékes (normál munkaviszony létesítésekor megszokottak szerint). Mindez 3 fı alatti foglakoztatás esetén, telefonon (sms válasz) is megtehetı, 3 fı feletti foglalkoztatáskor pedig csak elektronikusan lehetséges. A kifizetett nettó munkabér 30%-ának megfelelı járulék fizetése a havi elektronikus bevallással egy idıben, utólag kell, hogy megtörténjen. Munkáltató alkalmazási korlátai idénymunka esetén: - azonos felek között folyamatosan maximum 31 nap, egy éven belül maximum 90 nap Munkáltató alkalmazási korlátai alkalmi munka esetén: - azonos felek között egy éven belül maximum 90 nap, egy hónapon belül 15 nap, egy héten belül pedig 5 nap. Munkavállalók tekintetében eltörölték a korlátot, tehát egy évben akár 365-nap is ledolgozható egyszerősített foglalkoztatási jogviszony keretében, más-más foglalkoztatónál a leírtak szerint. Kérjük, hogy amennyiben szükségét érzi, munkajogi tanácsért jogi képviselı hiányában mindenképp forduljon irodánkhoz, s készséggel állunk rendelkezésükre. III. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ (1995. évi CXVII. tv.) Alaptételként megállapítható, hogy a magánszemély minden jövedelme adóköteles, melytıl eltérı szabályt, mentességet vagy adókedvezményt csak törvény állapíthat meg évi Adóhírlevél 6.oldala összesen 44-bıl

7 1. Adóalanyok Belföldi illetıségő magánszemély Külföldi illetıségő magánszemély teljes körő adókötelezettsége van: korlátozott adókötelezettsége van: belföldrıl 2 és külföldrıl 3 származó csak a belföldrıl származó jövedelmére kiterjed az adókötelezettség. 2. Jövedelem meghatározása a bevételbıl Az adó alapját képezı jövedelem a magánszemély által az adóévben bármely jogcímen és formában megszerzett bevétel o egésze o vagy a törvényben elismert költségekkel csökkentett része, o vagy meghatározott hányada. + Bevétel - Bevételnek nem minısülı tételek - Adómentes bevételek - Költségek = Jövedelem=Adóalap Mint ahogy az a fenti számításból látható, a bevételbe természetesen nem számítandók bele az Szja tv. 7. (1) bekezdése szerinti bevételnek nem minısülı tételek valamint az Szja tv. 1. sz. mellékletében felsorolt adómentes bevételek. Bevételnek nem minısülı tételek A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni az Szja. tv. 7. (1) bekezdésében felsorolt tételeket. Így például: az Szja tv. 1. sz. melléklete által tételesen felsorolt adómentes bevételeket; hivatali, üzleti utazás esetén az az összeg, amellyel a magánszemély a juttató részére köteles bizonylattal elszámolni, illetve az utazási jegy ellenértéke; a kiküldetési rendelvény alapján költségtérítése címén kapott 9,-Ft/km Adómentes bevételek A jelentıs szőkítés mellett a évben is marad a bevételeknek egy olyan köre, amely elsısorban a szociális juttatások, illetve amelyek adó alá vonása nem értelmezhetı adómentes marad. 4 (lsd. 1. sz. melléklet) Bevételek és költségek A személyi jövedelemadó törvény két bevételi csoportot különböztet meg: A) Összevonandó jövedelmek a) önálló tevékenységbıl származó jövedelmek Önálló tevékenység: minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és minden olyan tevékenység, amely nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. 2 Belföldrıl származó jövedelem belföldi illetıségő munkáltatótól, megbízótól származó, vagy belföldön végzett tevékenységbıl származó, vagy belföldi vagyonból származó jövedelem. 3 Külföldrıl származó jövedelem: külföldön végzett tevékenységért a külföldi illetıségő munkáltatótól, megbízótól származó, vagy külföldi vagyonból származó jövedelem. 4 Korábban adómentes természetbeni juttatások: a legelterjedtebb cafetéria elemek a kifizetıt terhelı 25%-os adó alá kerülnek. (lsd. 1. sz. melléklet) Napidíj: az ekként kifizetett összegek teljes összegükben a juttató és a juttatásban részesülı jogviszonya szerint válnak adókötelessé évi Adóhírlevél 7.oldala összesen 44-bıl

8 Így például: egyéni vállalkozó, mezıgazdasági ıstermelı, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébıl; a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzıdés szerint teljesített mellékszolgáltatásából; adózó döntése alapján az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, társas vállalkozói tagdíj-kiegészítés, egyéni vállalkozó kivétkiegészítése 5, falusi vendéglátásból származó jövedelem 6 Önálló tevékenységbıl származó bevétel: minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben, vagy arra tekintettel megszerez. Önálló tevékenységgel szembeni költségelszámolásnak két módszere ismert: tételes költségelszámolás: elszámolhatja a bevételének mértékéi a tevékenység folytatása érdekében ténylegesen felmerült és igazolt költségeit 10 százalékos költséghányad alkalmazása: az adott önálló tevékenységbıl származó bevétel 90 százalékát tekintheti jövedelemnek b) nem önálló tevékenységbıl származó jövedelmek Nem önálló tevékenységbıl származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben, vagy e tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyra tekintettel megszerez. Így például: alkalmazott, képviselıi tevékenység, társas vállalkozás személyesen közremőködı tagja, vezetı tisztségviselı, választott tisztségviselı, segítı családtag Nem önálló bevétellel szemben költségelszámolás nem lehetséges, azonban néhány esetben költségtérítések alkalmazhatóak. 7 c) egyéb jövedelmek Egyéb bevétel minden bevétel, amelyrıl eltérı rendelkezést a törvény nem tartalmaz. A bevételnek nem része a szabályszerően igazolt kiadás. Így például: adóterhet nem viselı járandóságok, felszolgálási díj, borravaló 8, az ellenırzött külföldi társaságokból származó bevétel 9 B) Külön adózó jövedelmek Így például: egyéni vállalkozói jövedelem (lsd. 2. sz. melléklet), vagyonátruházás, tıke jövedelmek (pl. kamat, osztalék, árfolyamnyereség), természetbeni juttatások, vegyes jövedelmek: (pl. ingatlan bérbeadás) tıl amennyiben az egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói kivét, társas vállalkozó esetén a személyes közremőködıi díj nem éri el a tevékenységre jellemzı keresetet (azaz a magánszemély fıtevékenységére jellemzı, a piaci viszonyoknak megfelelı díjazást), akkor a különbözet után az összevonandó jövedelem részeként kell adózni. 6 Falusi vendéglátás mentessége megszőnik: az e tevékenységbıl származó jövedelem önálló tevékenységbıl származó jövedelemként adókötelessé válik. 7 Pl. hivatali, üzleti utazás esetén kapott költségtérítések; munkába járásra kapott utazási bérlet ára, munkába járásra és a hétvégi hazautazásra kapott 9 Ft/km költségtérítés; üzemanyag megtakarítás. 8 Felszolgálási díj, borravaló: ezen összegek 2010-tıl a magánszemély egyéb jövedelmének minısülnek. 9 Az ellenırzött külföldi társaság (lsd. Tao. tv.) adóéve utolsó napján kimutatott adózott eredményének a felosztott osztalékkal csökkentett összegébıl a magánszemély közvetlen vagy közvetett részesedésére jutó rész évi Adóhírlevél 8.oldala összesen 44-bıl

9 Az adó alapja A) Összevonandó jövedelmek január 1-jétıl a személyi jövedelemadó alapja a szuperbruttó, azaz a 27 százalékkal növelt jövedelem. Összevont adóalap = Adóalapot képezı jövedelmek: + Adóalap kiegészítés: önálló jövedelem 27%-os TB járulék nem önálló jövedelem vagy 27 %-os Eho egyéb jövedelem B) Külön adózó jövedelmek Általánosságban elmondható, hogy a különadózó jövedelmek esetén az adó alapja az ügylet során megszerzett bevétel és a magánszemély ügylettel kapcsolatos igazolt kiadásainak különbözete. (vagyonátruházás, árfolyamnyereség) Néhány esetben azonban a bevétel egésze jövedelemnek számít. (pl.: osztalék, ingatlan bérbeadás, kamatjövedelem) 4. A fizetendı adó meghatározása A) Összevonandó jövedelmek Az összevont adóalap utáni adószámítás az adótábla alapján történik (=számított adó): Fizetendı adó meghatározása: Adókedvezmények: Jövedelem összege: Adó mértéke: forintig 17 % forinttól 32 %+850 ezer Ft + számított adó - külföldön megfizetett adó - adójóváírás (a bér 18%-a de maximum havi ,-Ft) - adóterhet nem viselı járandóság adója - adókedvezmények - adóév során megfizetett adóelılegek = fizetendı adó A évtıl a korábban igénybe vehetı adókedvezmények nagy része megszőnik. 10 : Az összevont adóalap megállapításakor figyelembe vehetı adókedvezmények a családi kedvezmény (4.000,-Ft/fı/hó) személyi kedvezmény (minimálbér 5%-a /hó), az ıstermelıi kedvezmény ( ,-Ft összes jövedelemig), valamint a lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye. 10 Megszőnı adókedvezmények: az összevont adókedvezmény, ezen belül a három társadalombiztosítási és magán-nyugdíjpénztári befizetéshez kapcsolódó kedvezmény, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe történı befizetés utáni kedvezmény; tandíjkedvezmény (halasztott kedvezmény érvényesíthetı); biztosítások kedvezménye (visszafizetési szabályok alkalmazandók); közcélú adományok kedvezménye; háztartási szolgáltatások után járó kedvezmény; alkalmi foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény évi Adóhírlevél 9.oldala összesen 44-bıl

10 Új adókedvezmények: a kivét-kiegészítés összegére jutó átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó. a személyes közremőködıi díj-kiegészítésre jutó átlagos társasági adó. B) Külön adózó jövedelmek A külön adózó jövedelmeket és azok adóját a rájuk vonatkozó speciális szabályok szerint kell megállapítani, és az összevonandó jövedelmek fizetendı adójával bevallani. Egyes külön adózó jövedelmek bevallását a kifizetı végzi el. A külön adózó jövedelmek lineárisan adóznak az alábbi adómértékekkel, az adójukból adókedvezmény nem vonható le. Alkalmazandó adómértékek: 0% Lakás bérbeadása önkormányzat részére 5% külföldön is adóztatható osztalék minimális adója, ha nincs egyezmény 10% EGT állam tızsdei értékpapír osztaléka 20% kamatjövedelem, tızsdei ügyletbıl származó jövedelem 25% vagyonátruházás, tartási, életjáradéki vagy öröklési szerzıdésbıl származó jövedelem, értékpapír-kölcsönzésbıl származó jövedelem, csereügyletbıl származó jövedelem, osztalékból származó jövedelem, árfolyamnyereségbıl származó jövedelem, vállalkozásból kivont jövedelem, egyes természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások, ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, társasház, társasüdülı jövedelme, privatizációs lízingbıl származó jövedelem, pénznyeremény, 2010-tıl: ingatlannal rendelkezı társaságban lévı részesedés értékesítése 30% 2010-tıl: egyezménnyel nem rendelkezı országban illetıséggel rendelkezı magánszemély/szervezet részére fizetett kamat, jogdíj, szolgáltatási díj után 11 33% nyereménybıl származó jövedelem, ha az nem pénz 54% egyes természetbeni juttatások, kamatkedvezménybıl származó jövedelem 5. Adóbevallás és az adó megfizetése Az adó megállapításának módjai: önadózás: az 53-as számú bevallás benyújtása adóhatósági közremőködés nélkül, egyszerősített bevallás: a törvényi feltételek fennállása esetén egyszerősített bevallás benyújtása adóhatósági közremőködéssel, munkáltatói adómegállapítás: a törvényi feltételek fennállása esetén a magánszemély munkáltatóját bízza meg a bevallás elkészítésével, nemleges nyilatkozat: mezıgazdasági kistermelı adhatja, amennyiben bevétele a 600 ezer Ft-ot meghaladja, de 4 millió Ft-nál nem több, és legalább a bevétel 20%-ának megfelelı költségszámlával rendelkezik. A bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje 12 : a) a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély, ha általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett: az adóévet követı év május 20. b) a vállalkozási tevékenységet folytató vagy általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget eredményezı értékesítést végzı magánszemély: az adóévet követı év február Üzletvezetésrıl, üzletviteli tanácsadásról, reklámról, piac- és közvélemény-kutatásról, egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenységrıl, ügynöki tevékenységrıl szóló szolgáltatások esetén 12 Fontos: az adóbevallás az adó megfizetését nem pótolja, de az adó megfizetése sem helyettesíti az adó bevallását évi Adóhírlevél 10.oldala összesen 44-bıl

11 Iratmegırzés A bevalláshoz dokumentumot csatolni nem kell, azokat az adózónak az 5 éves elévülési idı belül meg kell ıriznie. Az elévülési idın belül lehetısége van a magánszemélynek önellenırzés keretében a bevallását helyesbíteni, ha abban hibát vétett. Rendelkezhetünk az adónk %-áról Az adóbevallást készítıknek lehetıségük van arra, hogy közvetlenül támogassanak általuk fontosnak ítélt célokat és szervezeteket. Az adófizetık a megfizetett személyi jövedelemadójuk 1+1%-át rendelkezı nyilatkozatukkal a megjelölt kedvezményezett javára juttathatják. A egyik csoportba a társadalmi szervezetek, alapítványok, színházak, múzeumok, stb. tartoznak. A kedvezményezettek másik csoportját az egyházak, illetve évente egy a költségvetési törvény által meghatározott - cél alkotja. IV. TB, EHO ÉS A REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS (1997. évi LXXX. tv., évi LXVI. tv., évi IV. tv.) Magyarországon megkötött munkaszerzıdések értelmében kifizetett munkabér kevés kivétellel SZJA- (bıvebben SZJA fejezet) és járulékköteles jövedelemnek minısül. Kivételt jelenthet a külföldiek munkavállalása (TB mentesség E101-es igazolás esetén, SZJA mentesség egyezmény rendelkezései alapján). A Társadalombiztosítási járulékot a munkáltatónak és a munkavállalónak egyaránt meg kell fizetni. Munkáltató által fizetendı járulékkötelezettség mértéke a évi összesen 32%-ról ben összesen 27%-ra módosul, jövedelemkorlátozás nélkül. A 27%-os mérték a 24% nyugdíjbiztosítási és a 3% egészségbiztosítási és munkaerı-piaci járulékból tevıdik össze. (utóbbi a munkaadói járulékot váltja fel). Egyúttal megszőnik a személyenként fizetendı havi tételes EHO kötelezettség ( Ft/hó). A munkavállalót terhelı járulékok mértéke nem változik, így a magánszemélynek jövedelme után a járulékfizetési kötelezettség felsı határáig ( járulékplafon -ig) továbbra is a 9.5%-os nyugdíjjárulékot és 7.5%-os egészségbiztosítási járulékot kell megfizetnie. A napi járulékfizetési felsıhatár Ft-kerestrıl 2010-ben Ft ra emelkedik. Elnevezésében megszőnik a munkaadói, a munkavállalói valamint a vállalkozói járulék, a kötelezettséget 2010-tıl egységesen munkaerı-piaci járuléknak kell nevezni. A januártól életbelépı SZJA adóalap (szuperbruttó, a bruttó bér 127%-a) sem a munkavállaló sem pedig a munkáltató tekintetében nem számít járulékalapnak, az marad továbbra is a normál bruttó bér. Biztosítottnak nem minısülı magánszemélynek kifizetett jövedelem járulékvonzata január 01-tıl az eddigi 11%-ról 27%-ra emelkedik. A biztosítottnak semmilyen jogcímen sem minısülı személyek továbbra is kötelesek egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére: Ft napi 165Ft (a kötelezettség átvállalható). A magánszemélyt terhelı 14%-os EHO és a forintos maximum korlát nem változik. (ingatlan bérbeadás, osztalék) 2008 év végi jogszabály módosítás, ami tıl lép hatályba: Magánszemély által SZJA mentes termıföld bérbeadásakor meg kell fizetnie a 14%-os EHOt, ennek megfelelıen tıl SZJA bevallást is kell beadnia annak, akinek ilyen típusú jövedelme keletkezik évi Adóhírlevél 11.oldala összesen 44-bıl

12 Az egyéni és társas vállalkozók esetében A vállalkozás személyesen közremőködı tagjának keresete után a vállalkozás 27% TB járulékot köteles bevallani és megfizetni tıl változás, hogy e kereset nagyságát a törvényalkotó elıírja. Ez azt jelenti, hogy a meghatározásra kerül az a jövedelemnagyság, amelyet a vállalkozás közremőködı tagjának minimum keresnie, s amely után adóznia kell. Abban az esetben, ha a vállalkozó járulékalapja (jövedelme) az év során összességében kevesebb, mint megállapított kötelezı keresete, a különbséget a késıbbiekben kifizetett osztalékból el kell különíteni. A meghatározott és elkülönített rész után személyes közremőködıi díjkiegészítés címen 27 %-os EHO-t kell a társaságnak megfizetnie, míg az e feletti rész felett az osztalék a már ismert szabályok szerint adózik. A szóban forgó kötelezı jövedelem megállapításához a végrehajtási rendeletet a Törvényhozó hírlevelünk elkészültéig nem hozta nyilvánosságra. Közzététele után ez nyújt majd segítséget az egyéni és a társas vállalkozók részére abban, hogy meg tudják állapítani a tevékenységükre jellemzı keresetet. Mivel a hírlevél kiadásának pillanatában bizonytalan a szabályozás Alkotmánybíróság általi megítélése javasoljuk, hogy a 2010-es év gazdasági eredménye utáni osztalékjövedelem kivételére számító vagy kivételét tervezı egyéni- és társas vállalkozók január 1-jétıl legalább a minimálbér, azaz a Ft összege után fizessék meg a 27% járulékot. Az egyéni vállalkozó szüneteltetheti a vállalkozását a nehéz gazdasági helyzetre való hivatkozással. (2 hónaptól -5 évig) erre az idıre nincs TB járulékfizetési kötelezettsége, csupán egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie Ft/hó. A START kártya érvényessége 2 évrıl 1 évre csökken a diplomás pályakezdık esetében. 9 hónapig 10%, a további 3 hónapra 20% a fizetési kötelezettség Táppénz és GYED változások: Az úti baleset esetén a táppénz mértéke 90%. (Munkába menet vagy onnan hazafelé történı baleset) Az üzemi baleset egyéb eseteiben a baleseti táppénz mértéke változatlanul 100%. Anyasági támogatás március 31.-énél késıbb született gyermekek után kapott anyasági támogatás, már nem adómentes jövedelem, hanem adóterhet nem viselı járandóság (mint pl. a nyugdíj). GYED-GYES változások a április 30-a után született gyermekek esetében lép érvénybe. Jogosultsághoz szükséges munkaviszony ideje 180 napról 365 napra emelkedik, tehát legalább 365 nap munkaviszony szükséges ahhoz, hogy kapjon terhességi gyermekágyi segélyt illetve ezt követıen gyermekgondozási díjat. A GYED továbbra is a gyermek 2 éves koráig jár, ha van ennyi biztosítási ideje, ha nincs akkor csak GYES-t vehet igénybe. A GYES idıtartama háromról kettı évre csökken. A GYET a három vagy több gyermeket nevelı szülınek járó gyermeknevelési támogatás. Eddigi (legkisebb gyerek) 3 éves korától 8 éves koráig járt, ezután 2 éves kortól jár 8 éves korig jár majd. A családi pótlék összege nem változik 2010-tól sem. Rehabilitációs hozzájárulás Az a munkáltató, aki 20 fı felett foglakoztat, s nem alkalmaz statisztikai állományi létszáma 5%-ának megfelelı számú csökkent munkaképességő munkavállalót, az rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett. E kötelezettség mértéke figyelembe véve az 5%-nak megfelelı létszámot 2010-tıl Ft/fı/év (!) évi Adóhírlevél 12.oldala összesen 44-bıl

13 Irodánk e jelentıs kötelezettség elkerülésére, csökkentésére javasolja az 5%-os limitnek megfelelı, kisegítı munkára alkalmazható csökkent munkaképességő munkavállaló felvételét (családtag, ismerıs). Általánosan a munkaképességüket részlegesen vagy teljesen elveszített, de rehabilitálható valamint sérült munkavállalók 4, 6 órában foglalkoztathatók. Minimálbéren történı alkalmazásuk arányosan a teljes munkaidıt figyelembe véve alacsonyabb. Példa szerint 4 órában, minimálbéren történı foglakoztatás esetén a munkáltatónak ben éves szinten cca forintjába kerül így a foglakoztatás, a majd forintos kötelezettség ellenében. (Munkavállaló havi Ft nettó jövedelemmel egészítheti ki így rokkantnyugdíját, járadékát). Az alkalmazás feltételeit minden esetben egyedileg kell megvizsgálni (akadálymentesítés, rokkantnyugdíj, segély mellett kereshetı legmagasabb jövedelem), emiatt kollégáink várják szíves megkeresésüket további egyeztetés érdekében. V. EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ (2002. évi XLIII. tv.) A évtıl bevezetett EVA keverék törvény, az adózó a 30 százalékos eva befizetésével kiváltja a társasági adót, az szja-t, az áfát és a különadót. 13 Adóalanyiság feltétele Vállalkozási forma egyéni váll-ó 14, Kkt., Bt., Kft., szövetkezet, lakásszövetkezet, erdı-birtokossági társulat, ügyvédi-, közjegyzı-, szabadalmi ügyvivı-, végrehajtó iroda, Belépéskor Adóévet megelızı és az azt Bejelentkezéskor megelızı adóévben Egyéni Gazdasági Nincs vállalkozó társaság adótartozása folyamatos változatlan tevékenység formában, vállalkozói mőködött, új tag bevételt nem szerzett számolt el 50%-ot meghaladó szavazati jogot, árbevételt számolt el nem volt mulasztási bírsága, végelszámolása, felszámolása, nem alkalmazott használt ingóságokra vagy utazásszervezésre von. különös áfa szabályokat Egyéni váll-ó Adóévben Gazdasági társaság tagok magánszemélyek, más gazdasági társaságban nem rendelkezik részesedéssel várható bruttó árbevétele áfával 25M Ft, belföldi pénzforgalmi számlával rendelkezik, nem folytat jövedéki adós, közvetett vámjogi képviselıi tevékenységet, nem értékesített fordított adó alá esı hulladékot Mőködéskor belépés feltételeinek megfelel, bevételi értékhatárt nem lépi túl, nincs mulasztási bírsága, vállalkozói jogállása nem szőnik meg, nincs felszámolás, csıdeljárás alatt, új tag nem szerez 50%- ot meghaladó szavazati jogot, 13Szakképzési hozzájárulást az Eva tv. külön szabályozza, miszerint az Evás a minimálbér 2X-esének 1,5%-át fizeti havonta a foglalkoztatott után. 14 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló tv. szerint egyéni vállalkozóként nyilvántartott személy évi Adóhírlevél 13.oldala összesen 44-bıl

14 Eljárási szabályok Bejelentkezés: december 21-éig. Nem kell a bejelentkezését annak megújítani, aki a évben is az eva hatálya alá tartozott és a 2010 évre ezt az adózási módot kívánja fenntartani. Év közben nem lehet se beszállni, se kiszállni az eva-körbıl. az eva-alanyiság, az adózó négy évig nem kerülhet vissza az eva- Ha megszőnik körbe. 15 Bevallás: adóévenként a követı év febr. 15. vagy május 31. Adóelıleg: elsı három negyedévére a negyedévet követı hónap 12-éig. Feltöltés: az eva alanyának az adóelıleget a december 20. napjáig az adóévi várható fizetendı adó összegére ki kell egészítenie (feltöltési kötelezettség). VI. SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS (2003. évi LXXXVI. tv.) Hozzájárulásra kötelezettek köre Gazdasági társaság Szövetkezet Állami vállalat, tröszt, erdıbirtokossági és vízgazdálkodási társulat Ügyvédi iroda, végrehajtó és szabadalmi ügyvivı iroda Egyéni vállalkozó Belföldi telephellyel rendelkezı külföldi vállalkozó EVA alanya Kivételek Lakásszövetkezet, iskolaszövetkezet Víziközmőtársulat Átalányadózók köre Hozzájárulás alapja A kötelezetett terhelı társadalombiztosítási járulék alapja Adómérték: 1,5% Elszámolás Elıleg: Félévet követı hónap 20. napjáig EVA alanyok esetében negyedévente, gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezettek esetében pedig nincs elılegfizetési- és ahhoz kapcsolódó bevallási kötelezettség. Elszámolás: Adóévet követı év második hónapjának 25. napjáig. A gyakorlati képzést végzı hozzájárulásra kötelezetteknek bevallási és elszámolási kötelezettségük az állami szakképzési és felnıttképzési intézettel (NSZFI) szemben keletkezik tıl az adóalanyiság választására jogosító értékhatár túllépése esetén az értékhatár meghaladásának napját követı nappal szőnik meg az adóalanyisága az eva-s vállalkozásnak. Ezzel az értékhatárt meghaladó összeg is egyértelmően evás bevételnek számít, az adó mértéke azonban az értékhatárt meghaladó összeg után 50 százalék! évi Adóhírlevél 14.oldala összesen 44-bıl

15 A hozzájárulás fizetésére kötelezett adózó a bruttó kötelezettségét az alábbiakkal csökkentheti: a térségi integrált szakképzı központ (TISZK) részét képezı iskolai rendszerő szakképzést folytató intézményben folytatott gyakorlati oktatás, gyakorlati képzés, valamint speciális szakiskolában és készségfejlesztı speciális szakiskolában folytatott gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés támogatásával. o július 1-tıl ezekben az esetekben a támogatás mértéke a bruttó kötelezettség legfeljebb 60 százaléka lehet. A június 30-ig átutalt támogatások esetében az elsı féléves kötelezettség 70%-át számolhatja el a vállalkozás támogatás címén, illetve ezen összeggel csökkentheti hozzájárulási kötelezettségét. A felsıoktatási intézményben folyatott gyakorlati képzés támogatásával, o július 1-tıl a támogatás mértéke a bruttó kötelezettség legfeljebb 30 százaléka lehet. A június 30-ig átutalt támogatások esetében az elsı féléves kötelezettség 35%-át számolhatja el a vállalkozás támogatás címén, illetve ezen összeggel csökkentheti hozzájárulási kötelezettségét. saját munkavállalói számára felnıttképzési szerzıdés, tanulmányi szerzıdés vagy a tanulmányok folytatására történı munkáltatói kötelezés alapján megszervezett képzés költségeivel, o A támogatás mértéke mikro- és kisvállalkozások esetében a bruttó kötelezettség 60 százaléka, egyéb hozzájárulásra kötelezett esetében a bruttó kötelezettség 33 százaléka. gyakorlati képzés költségeivel, a gyakorlati képzést végzı költségeinek és a tanmőhely arányos finanszírozási költségeinek megtérítésével. o A gyakorlati képzés költségei a bruttó kötelezettség összegéig vehetık figyelembe. A fennmaradó kötelezettség teljesítése gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezett esetében a Munkaerıpiaci Alap kincstárnál vezetett számlájára, míg egyéb kötelezettek vonatkozásában az APEH Szakképzési hozzájárulási számlájára teljesítendı. VII. TÁRSASÁGI ADÓ (1996. évi LXXXI. tv.) Adó alanya A társasági adó a vállalkozások gazdasági tevékenységébıl származó nyereséget terhelı adó. Alanyai a belföldi vállalkozások mellet a külföldi vállalkozások fióktelepei is, illetve olyan külföldi szervezetek, melyek belföldön szereznek meghatározott típusú bevételt, és a két ország között nincs a kettıs adóztatást kizáró egyezmény. Új adóalanynak számít az ingatlannal rendelkezı társaság is. Adó mértéke A társasági adó általános mértéke a korábbi 16-ról 19 százalékra emelkedett, viszont a 4 százalékos mértékő különadó megszőnt. Szigorú feltételek mellett 50 millió forint adóalapig lehetıség van 10 százalékos adómérték alkalmazására, illetve a külföldi szervezetek szolgáltatási díjból származó bevétele 30 százalékos mértékkel adózik. Adóalap meghatározása A társasági adó alapjának meghatározása a vállalkozás adózás elıtti eredményébıl indul ki. Ezt követıen számos módosító tényezı figyelembe vételével határozhatjuk meg a tényleges adóalapot. A társasági adó törvény az adóalap meghatározásakor sajátos módon minısíti az adott évben elszámolt költségeket, ráfordításokat és bevételeket, illetve kedvezményeket is érvényesít. Bizonyos költségeket nem ismer el, illetve más összegben, vagy más idıpontban ismeri el azokat. Emellett néhány bevételtípust kivon az adókötelezettség alól. Mindezt az adózás elıtti eredményt növelı és csökkentı korrekciós tételeken keresztül valósítja meg évi Adóhírlevél 15.oldala összesen 44-bıl

16 A leggyakoribb adózás elıtti eredményt csökkentı tételek: - korábbi évekbıl továbbhozott veszteség - adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás - fejlesztési tartalék felhasználási korlát 4-rıl 6 évre módosult. - követelések értékvesztésének visszaírása - céltartalék feloldásának bevétele - kis és középvállalkozások beruházási kedvezménye - kiemelten közhasznú vagy tartós adományozás esetén az adomány 50 illetve 20 százaléka - behajthatatlan követelés - mőemlék, helyi egyedi védelem alatt álló épület felújítási költsége A leggyakoribb adóalap növelı tételek: - számviteli értékcsökkenési leírás - követelés értékvesztése - céltartalék képzés - bírság - nem a vállalkozás érdekében felmerült költség - reprezentáció, üzleti ajándék A korrekciós tételek között szintén szereplı, ellenırzött külföldi társasággal kapcsolatos módosításokat csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a társaság az adott államban nem bír valódi gazdasági jelenléttel. Legfontosabb megszőnt korrekciós tételek: - iparőzési adó - kapcsolt vállalkozások közti kamatelszámolásokhoz kapcsolódó korrekciók - adott / kapott támogatás, elengedett követelés, ingyenes eszközátadás módosító tételei Adó összege Amennyiben az adózás elıtti eredmény és a korrigált adózás elıtti eredmény - mint adóalap - is kevesebb, mint az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével csökkentett összes tárgyévi bevétel 2 százaléka, akkor ez utóbbit kell társasági adóalapnak tekinteni, és megfizetni utána a 19 százalékos elvárt adót. Adókedvezmények A fentiek szerint megállapított társasági adót még további adókedvezmények csökkenthetik, melyek leginkább munkahely-teremtı beruházások, illetve kis és középvállalkozások támogatását segítik. Adóelıleg Amennyiben a fizetendı adó meghaladja az 5 millió forintot, úgy azt 12 egyenlı részben havonta, az adott hónap 20-ig adóelılegként kell megfizetni. Amennyiben a számított adó 5 millió forint alatt van, azt negyedévente, a tárgynegyedévet követı hó 20-ig kell elılegként megfizetni. Feltöltés Ha egy vállalkozás elızı évben több, mint 50 millió forint árbevételt realizált, úgy tárgyév december 20-ig az addig befizetett adóját ki kell egészítenie a várható adó összegére, de minimum annak 90 százalékára. Amennyiben ennek a feltöltési kötelezettségnek nem tesz eleget, az adóhivatal mulasztási bírságot szab ki évi Adóhírlevél 16.oldala összesen 44-bıl

17 Speciális adóalanyok A non-profit szervezetek, az egyházak, lakás- és iskolaszövetkezetek, alapítványok, köztestületek, vízitársulatok, az MRP, a közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek adózása a fentiektıl eltérı módon kerül meghatározásra. VIII. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ÁFA SZABÁLYOZÁSRÓL (2007. évi CXXVII. tv.) Jellemzıje Olyan többfázisú nettó forgalmi adó, amelyet a vállalkozások a termelés és a forgalmazás minden szakaszában kötelesek fizetni a hozzáadott érték után, de az adó terhét a termék, a szolgáltatás végsı felhasználója viseli. Az elszámolandó, bevallandó, fizetendı/visszaigényelhetı adó a tárgyidıszakban felszámított és levonható adó különbözete. Hatálya Területi hatály: a Magyar Köztársaság államterülete Személyi hatály: o Adóalany: Jogképes személy vagy szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat tekintet nélkül annak helyére, céljára, eredményére. Gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerő, tartós és rendszeres folytatása, mely ellenértéke elérésére irányul. (Akár magánszemély is az ÁFA alanyává válhat!) Tárgyi hatály: Meghatározza, hogy e törvény alapján mikor kell adót kell fizetni. o Adóalany általi belföldi ellenérték fejében termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, o Közösségi termékbeszerzés, o Termékimport után. Csoportos adóalany Belföldi kapcsolt vállalkozások kérelem alapján hozhatják létre, a tagok önálló Áfa alanyisága megszőnik, egymás közötti kapcsolat nem gazdasági tevékenység. A kapott csoportazonosító szám alatt 3. felek felé számláznak, a csoporttag képviselı tesz a csoport teljesítményérıl adóbevallást. Alapfogalmak Termékértékesítés: o Birtokba vehetı dolog átengedése, mely az átvevıt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja, o Zárt végő lízing, részletre vétel, o Bizományosi értékesítés, o Ellenérték nélküli átadás, Saját vállalkozásban tárgyi eszköz elıállítás. Nem termékértékesítés: o Vállalkozási célból áruminta és kis értékő termék átadása (max Ft). Szolgáltatásnyújtás: o Bármely ügylet, ami nem minısül termékértékesítésnek, o Vagyoni értékő jog átengedés, o Kötelezettségvállalás valamely tevékenység végzésétıl való tartózkodásra, helyzet tőrésére. Nem szolgáltatásnyújtás: o Ellenérték megtérítése pénzzel, készpénz-helyettesítıvel, o Követelés engedményezése évi Adóhírlevél 17.oldala összesen 44-bıl

18 A teljesítés helye Ez alapján dönthetı el, hogy az ügylet belföldön adóztatható-e. Termékértékesítés teljesítés helye: Fıszabály: ahol az értékesítéskor a termék ténylegesen van. Kivételek: o Közösségen belüli termékértékesítés: feladás, fuvarozás rendeltetési helyén, o Közösségen belüli beszerzés: rendeltetési hely vagy vevı nyilvántartási helye, o Termékimport: ahol a terméket beléptették. Szolgáltatásnyújtás teljesítés helye: Megrendelı EU-s viszonylatban közösségi adószámmal rendelkezı -, adóalany 1617 o Fıszabály: ahol a szolgáltatást igénybevevı székhelye vagy legközvetlenebbül érintett telephelye van tıl ide tartozik többek között: ügynöki szolgáltatás, termékfuvarozás, termékre irányuló szakértıi tevékenység (kv. ingatlan), terméken végzett munka vagy bérmunka (kv. ingatlan). o Kivételek: Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások: az ingatlan fekvése szerint. A szálláshely szolgáltatás is ide tartozik, Személyszállítás: megtett útvonal (mindegy ki az igénybevevı), Kulturális, mővészeti, tudományos, oktatás, szórakoztatás: ahol a szolgáltatást ténylegesen nyújtják. Kiállítások, vásárok, bemutatók rendezése, szervezése is ide tartozik, Éttermi- és vendéglátóipari szolgáltatások: ahol a szolgáltatást ténylegesen nyújtják. Kivétel a repülı, hajó, vonat fedélzetén, mert ebben az esetben közösségen belül az indulás helye a teljesítési hely, Közlekedési eszköz rövid távú bérbeadása (30 napnál, vízi eszköz esetén 90 napnál kevesebb): ahol a közlekedési eszközt magát átadják a bérbevevı részére. (Hosszú távú bérbeadás esetén a fıszabály érvényes). Ha a teljesítés helye 3. ország lenne, de a tényleges használat belföldön van, akkor belföld a teljesítési hely és fordítva. Megrendelı nem adóalany o Fıszabály: ahol a szolgáltatást nyújtó székhelye vagy telephelye van. o Kivételek: Az elızı pontban leírt 5 kivétel itt is érvényes!, Ügynöki tevékenység: a közvetített ügylet teljesítési helyén, Fuvarozás, személyszállítás: megtett útvonal szerint, Közösségen belüli fuvarozás: indulás helyén, Szakértıi értékelés (kv. ingatlan): ahol a szolgáltatást ténylegesen végzik, Terméken végzett munka: ahol a szolgáltatást ténylegesen végzik, Személy szállításához, és termék fuvarozásához járulékosan kapcsolódó szolgáltatások: ahol a szolgáltatást ténylegesen végzik. Ha a megrendelı 3. országbeli nem adóalany: a szolgáltatást igénybevevı letelepedési helyén. Szellemi alkotáshoz főzıdı jogok átengedése, Reklámszolgáltatás, Tanácsadási, ügyvédi, számviteli, adóügyi, számítástechnikai, fordítói tevékenység, Adatfeldolgozás, bank, biztosítás, munkaerı kölcsönzés, Termék bérbeadás (kv. ingatlan és közlekedési eszköz), Telekom, rádió, TV, elektronikus úton nyújtott szolgáltatások. 16. Kizárólag e tekintetben adóalanynak tekintendık a nem adóalany jogi személyek, ha közösségi adószámmal (áfaazonosító számmal) rendelkeznek. 17 Kizárólag e tekintetben ide tartoznak azok a nem ÁFA alany jogi személyek is, akiknek azért van közösségi adószámuk, mert az ilyen jellegő beszerzéseik elızı vagy tárgyévben meghaladta a 10 ezer Eurót, vagy a beszerzéseikre az adózást választották évi Adóhírlevél 18.oldala összesen 44-bıl

19 Adófizetési kötelezettség keletkezésének idıpontja Fıszabály: A fizetendı adót a teljesítés (részteljesítés) napjára kell megállapítani. Kivételek: o Elıleg: jóváírás, kézhezvétel napján, o Zárt végő lízing: termék birtokba vételének napja, o Fordított adózás (adófizetésre a vevı kötelezett): számla kézhezvétele, ellenérték megtérítése, vagy a teljesítést követı hó 15.-e, amelyik a legkorábbi!, o Határon átnyúló szolgáltatások miatti fordított adózás esetén a teljesítés napján, o Határozott idejő elszámolás (folyamatos szolgáltatás): ellenérték esedékességének napján, ha elszámolási idıszak 12 hónál hosszabb, akkor a 12. hó utolsó napján, o Határon átnyúló (szolgáltatás) határozott idejő elszámolás idıszaka 12 hónapnál hosszabb: a naptári év utolsó napján! (az idıarányos részre), o Közösségen belüli termékbeszerzés: számla kibocsátásakor, de legkésıbb a teljesítést követı hó 15-e, o Termékimport: vámjogi helyzet megváltozása napján. Az adó alapja Fıszabály: A teljesítésért járó ellenérték. Kivételek: o Ha az ellenérték nem pénzben kifejezett: forgalmi érték, o Nem független felek közötti ügyletnél: szokásos piaci érték, o Ingyenes átadás, vállalkozásból való kivonás, esetén: hasonló termék beszerzési ára vagy elıállítás költsége, saját beruházás: elıállítási költség, o Termékimport: vámmal, illetékkel, járulékos költségekkel növelt vámérték. Az adó mértéke Fıszabály: Az adó alapjának 25%-a. Kivételek: o Tej és tejtermékek, gabonafélékbıl készült termékek, kereskedelmiszálláshelyszolgáltatás: 18%, o Humán gyógyszerek, gyógynövények, könyv, napilap, távhı 18 : 5%. Adómentes Levonási joggal: o Közösségen belüli értékesítés, o Termékexport (3. országba), o Nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatás. Levonási jog nélkül: o Alanyi mentes: belföldi adóalany választhatja, akinek elızı évi és tárgyévi bevétele nem haladja meg az 5 millió forintot. o Tevékenység közérdekő jellege miatt: Posta, humán eü. ellátás, fogorvos, Oktatás OKJ-s vagy akkreditált képzés. o Sajátos jellegre tekintettel: Biztosítás, pénzügyi szolgáltatások, szerencsejáték, bélyeg, Beépített ingatlan értékesítés *, kivéve: Használatbavétel nem történt!, Használatba vételt követı 2 évben!, Beépítetlen ingatlan értékesítés *, kivéve: építési telek!, Ingatlan bérbeadás *, kivéve: kereskedelmi szálláshely, parkolás biztosítására szolgáló ingatlan. 18 Hatályba lép: január évi Adóhírlevél 19.oldala összesen 44-bıl

20 * Fontos tudnivaló: A * val jelölt esetekben bejelentéssel válaszható adókötelezettség is, külön lakóingatlanra és az egyéb ingatlanokra tekintettel, valamint külön a bérbeadásra és az értékesítésre is. (Az idei bejelentést január végéig el kell juttatni az Adóhatósághoz!) Társaság alapításakor, átalakulásakor, valamint e tevékenységek megkezdésekor különösen fontos a helyes döntés választása! Valamennyi termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra választani kell, ettıl 5 évig nem lehet eltérni! Fordított adózás Jellemzıi: Az ÁFA fizetésére az értékesítı helyett a vevı kötelezett. A számla Áfát nem tartalmazhat. Alkalmazni kell: o Építési szerzıdés alapján ingatlan átadás, o Olyan szolgáltatás, mely építés-szerelésre, ingatlan létrehozására, bıvítésére, átalakításra irányul, feltéve, ha az építési hatósági engedélyköteles, o Elıbbihez kapcsolódó munkaerı-kölcsönzés, kirendelés, o Fémhulladék értékesítés, o Adómentes értékesítésként kezelendı beépített vagy beépítetlen ingatlan értékesítés esetén, ha azt az eladó elızıleg választásával adókötelessé tette, o Adós és hitelezı közötti dologi biztosíték, Felszámolt Ft feletti eladás. Nem alkalmazható: Bérbeadásnál! Feltételei: o Adólevonási jog Mindkét fél belföldi adóalany (pl. nem adóalany, vagy magánszemély nem lehet), mindegyikük adófizetésre kötelezett. Tartalma: Az adóalany által szabályszerően kiállított számlával más adóalany által áthárított adó vonatkozásában ha törvény tételesen nem tiltja levonási/visszaigénylési jog érvényesíthetı. o Levonható: Másik adóalany által áthárított összeg, Elıleg részeként fizetett összeg, Közösségen belüli beszerzése után fizetett adó összege, Fordított adózás keretében értékesítı helyett - fizetett adó összege, Termékimport után megállapított és megfizetett összeg. o Nem vonható le: Részben vagy egészben nem adóköteles tevékenységhez használja, Üzemanyag, gépkocsi karbantartás, fenntartás ÁFA, Gépkocsi bérlés, taxi, parkolás, úthasználati díj ÁFA, Lakóingatlan ÁFA, lakóingatlan építés, felújítás ÁFA, Étel, ital, vendéglátóipar ÁFA, telefon ÁFA 30%-a. Feltétele: o Személyi: egyszeres vagy kettıs könyvvitelt alkalmazó adófizetésre kötelezett adóalany, akinek adószámát nem függesztették fel vagy törölték. o Tárgyi: Az elızetesen felszámított ÁFÁ-t hitelesen igazoló dokumentum. Számla, egyszerősített számla (lásd: III. sz. melléklet), Határozat (pl. VPOP). Adó visszaigénylése Tartalma: Ha a tárgyidıszaki elszámolandó adó meghaladja a fizetendıt, a negatív elıjelő különbözet visszaigényelhetı, vagy a következı idıszak fizetendı adóját csökkentı tételként figyelembe vehetı. Feltétel: Visszaigénylés kérhetı, ha az abszolút érték bevallási idıszakonként meghaladja o Havi bevallónál: 1 millió forintot, o Negyedéves bevallónál: 250 ezer forintot, o Éves bevallónál: 50 ezer forintot évi Adóhírlevél 20.oldala összesen 44-bıl

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

ADÓFÓKUSZ. 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı

ADÓFÓKUSZ. 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro Kft. ADÓFÓKUSZ 2010 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro 2010 1 Tartalom 1. Fıbb adóváltozások 2010 a) Személyi jövedelemadó

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról Általános indokolás Az áfáról szóló alaptörvény közel másfél évtizede született olyan idıben és körülmények között, amikor hazánk még nem volt az Európai Unió tagállama. Az idıközi módosítások nyomán a

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1 / 151 2014.05.07. 14:52 A jogszabály mai napon (2014.V.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( határozatlan ) 1995. évi

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot!

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2015. év különösen fontos, ünnepi év a számunkra: ebben az évben tölti be ugyanis a 25. üzleti évét az 1990-ben alapított Bergmann Könyvelő Iroda Kft., és ünnepli

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés

Részletesebben

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás? 29. Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendı áfa-kötelezettségének

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

Copyright Verlag Dashöfer Kft. Minden jog fenntartva!

Copyright Verlag Dashöfer Kft. Minden jog fenntartva! Hasznos adatok, információk 1. Különbözı törvényeket érintı 2006. évi változások 1.1. Adótörvény változások 2006 év folyamán 1.2. Adó- és járulékváltozások 2006 januártól 1.3. Tárasági adó változásai 2006.

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 SZJA 2009.10.07 Samling 1 2009.01.01-én: Szja 2009 Az adótábla változatlan, 1,7 mft-ig az adó 18%, felette 36%. A különadóval együtt a legfelsı adókulcs lényegében 40%. 2009.07.01 Adótábla

Részletesebben

Az adórendszer megfelelı kialakításával az állam a következı funkciók ellátását biztosítja: megteremti a közösségi feladatok ellátásának fedezetét a

Az adórendszer megfelelı kialakításával az állam a következı funkciók ellátását biztosítja: megteremti a közösségi feladatok ellátásának fedezetét a Adózás, járulékfizetés Az adók, járulékok és egyéb közterhek társadalmi, gazdasági szerepe Az adórendszer megfelelı kialakításával az állam a következı funkciók ellátását biztosítja: megteremti a közösségi

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggı más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben