Foglalkoztatást elősegítő támogatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Foglalkoztatást elősegítő támogatások"

Átírás

1 Foglalkoztatást elősegítő támogatások A munkaerő-piaci szolgáltatások formái az alábbiak: a) munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása; b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás; c) munkaközvetítés. Támogatás nyújtható annak, aki a fenti a) b) pontokban meghatározott munkaerő-piaci szolgáltatást a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló évi IV. törvényben (Flt.) meghatározta. Ugyancsak a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter határozta meg a fenti c) pont szerinti munkaközvetítés részletes szabályait is. [Lásd a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletet], és még a nyújtható támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról 6/1996. (VII. 16.) MüM rendeletet.] A képzések elősegítése A képzések elősegítése végett az Flt. szerint támogatható az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott vagy elfogadott képzése annak a személynek, a) aki álláskereső, b) aki 25. életévét felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra és álláskeresési segélyre nem szerzett jogosultságot, c) aki gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, d) akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte, vagy

2 e) aki közfoglalkoztatásban vesz részt és a képzésben való részvételét vállalja, továbbá f) aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzése nélkül nem biztosítható. A c) pontban meghatározott személyek képzése akkor támogatható, ha a képzés időtartama hetente nem haladja meg a húsz órát és gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban részesülő személy képzése a gyermek egyéves gyermekgondozási díj folyósítás esetén másfél éves korának betöltését követően kezdődik meg, valamint a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet nem folytathat. Képzési támogatásként az a) b) pontban, valamint a d) f) pontban megjelölt személy esetén kereset-kiegészítés vagy keresetpótló juttatás, valamint a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése, a c) pontban megjelölt személy esetén a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése adható. A kereset-kiegészítés a képzést megelőzően elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözetéig terjedhet. A keresetpótló juttatás összege a módosító törvény szerint a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő összeg. Az álláskeresési támogatásban részesülő személy részére az álláskeresési támogatás folyósítása alatt megkezdett, az állami foglalkoztatási szerv által támogatott képzés időtartamára az álláskeresési támogatás folyósításának szünetelése mellett keresetpótló juttatást kell megállapítani [Flt. 14. (1) (6) bek.] Nem folyósítható keresetpótló juttatás azokra a napokra, amelyeken a képzésben résztvevő személy neki felróható okból óralátogatási kötelezettségének nem tett eleget. A képzéssel kapcsolatos költségek részben vagy teljes mértékben megtéríthetők [Flt. 14. (8) (11) bek.].

3 [A foglalkozást elősegítő képzések támogatásáról lásd még a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet ait.] Megállapodás képzésben való részvétel támogatására február 23. napjától kezdődően a munkaügyi központ köteles a munkaadónak javaslatot tenni képzési támogatás nyújtására szóló megállapodás megkötésére, ha álláspontja szerint a munkaadó munkaerőigényében megjelölt munkakör betöltésére az álláskereső a támogatott képzésben való részvétel eredményeként alkalmassá válhat [6/1996. (VII. 16.) MüM. rendelet módosított 8. -a]. A megállapodás megkötését a munkaadó is kezdeményezheti. A megállapodás keretében az állami foglalkoztatási szerv képzési támogatást nyújt a munkaerőigényben megjelölt munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés megszerzéséhez, vagy betanító képzésben való részvételhez, valamint a közúti közlekedés C, D és E járműkategóriákra érvényes vezetői engedély megszerzéséhez, a munkaadó vállalja, hogy az álláskeresővel a képzés megkezdése előtt vagy alatt, vagy a szakképesítés megszerzését követően munkaviszonyt létesít. [A foglalkozást elősegítő képzések támogatásáról lásd még a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet ait.] A foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások A munkaadó részére a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 11. -a értelmében meghatározott hátrányos helyzetű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a munkabér és járuléka 50%-ának, megváltozott munkaképességű személy esetében 60%-ának megfelelő mértékű támogatás nyújtható egy évi időtartamra, ha a munkaadó a foglalkoztatást legalább 12 hónap időtartamban vállalja, és a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző hat hónapban azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a működése körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg, és

4 kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszonyt a támogatás folyósításának időtartama alatt az előző bekezdésben említett okból nem szünteti meg (Flt. 16. ). Közfoglalkoztatás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása értelmében január 1. napjától kezdődően egységes közfoglalkoztatás kerül bevezetésre. A korábbi rendelkezésre állási támogatást a január 1-jétől bérpótló juttatás, szeptember 1-jétől foglalkoztatást helyettesítő támogatás váltotta fel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, jelenleg Ft-tal. Új elem, hogy a jogosultság feltételeként a helyi önkormányzat előírhatja a lakókörnyezet rendben tartását. Folyósítása szünetel a rövid ideig, legfeljebb 90 napig tartó keresőtevékenység, közfoglalkoztatás, keresetpótló juttatás alatti képzés időtartama alatt december 31-e után már csak annak lesz folyósítható, aki a felülvizsgálatot megelőző egy évben legalább 30 napi munkaviszonyt akár közfoglalkoztatás keretében is igazolni tud. A juttatásban részesülő köteles együttműködni a munkaügyi kirendeltséggel, a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás érdekében. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatások A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletet szeptember 1-jén hatályba lépett módosítása 1 értelmében a közfoglalkoztatási törvényben meghatározott közfoglalkoztatók részére támogatás nyújtható közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez, vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatásban) részesülő személy foglalkoztatásához. 1 Módosította a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet.

5 A támogatások nyújthatók: vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatásban) részesülő személy foglalkoztatásához rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz országos közfoglalkoztatási programhoz közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló közfoglalkoztatáshoz A vállalkozások részére nyújtható támogatás A gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek részére, ha kirendeltség által kiközvetített foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (bérpótló juttatásra) jogosult személy teljes munkaidőben munkaviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja, akkor nyújtható támogatás, ha: a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban meglévő munkavállalója munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg, kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának időtartama alatt sem kerül sor, továbbá vállalja a munkavállaló továbbfoglalkoztatását legalább a támogatás folyósítási időtartama 50 százalékának megfelelő időtartamra. A támogatás mértéke a munkavállaló kötelező legkisebb munkabére, illetve garantált bérminimuma, és az ahhoz kapcsolódó a munkáltató által megfizetett járulékok legfeljebb 70 százaléka. A támogatás legfeljebb 8 hónapra nyújtható. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása A támogatás feltétele A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (bérpótló juttatásra) jogosult személy 1 4 hónap időtartamra történő határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében napi négyórás munkaidőben történő foglalkoztatásának a vállalása esetén nyújtható a támogatás. A támogatás az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherkedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe.

6 A támogatás mértéke A közfoglalkoztatási bér (közfoglalkoztatási bér, garantált közfoglalkoztatási bér, teljesítménybér) és az ahhoz kapcsolódó járulékok legfeljebb 95%-áig, azzal, hogy ha a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. (1) bekezdésében foglaltak szerint járulékkedvezményt vett igénybe, akkor a támogatás alapja a járulékkedvezménnyel csökkentett összege. A közvetlen költségekhez a ténylegesen foglalkoztatottak után nyújtott közfoglalkoztatási bérhez és járulékaihoz nyújtott támogatás 5%. Közvetlen költségek: a foglakozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja, munkaruha, védőruha, egyéni védőeszköz költségei, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló, a munkásszállítás költségei, a munkaadót jogszabály alapján terhelő munkába járás utazási költségei, a munkásszállítás költsége, a kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervének kirendeltségével történő előzetes egyeztetés szerint a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége (közvetlen költség), a támogatás több munkavállaló esetén összevontan is felhasználható. Az önkormányzat, egyház, civil szervezet által szervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása A támogatás feltétele A foglakoztatást helyettesítő támogatásra (bérpótló juttatásra) jogosult személy és a kirendeltség által kiközvetített álláskereső 2 12 hónap időtartamra szóló, közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6 8 óra munkaidőben történő foglalkoztatása. Ha a közfoglalkoztatott személyében változás áll be, akkor a támogatás egy hónap közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére is nyújtható. A támogatás mértéke: A közfoglalkoztatási bér (közfoglalkoztatási bér, garantált közfoglalkoztatási bér, teljesítménybér) és az ahhoz kapcsolódó járulékok százalékáig terjedhet, amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. (1) bekezdésében foglaltak szerint járulékkedvezményt vett igénybe, akkor a támogatás alapja a járulék kedvezménnyel csökkentett összege. Támogatás a közvetlen költséghez, mely legfeljebb a közfoglalkoztatási bérhez (közfoglalkoztatási bér, garantált közfoglalkoztatási bér, teljesít-

7 ménybér) és járulékaihoz nyújtott támogatás 20%-a, a támogatás több közfoglalkoztatott esetén összevontan is felhasználható. A támogatás az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe. Országos közfoglalkoztatási program támogatása Támogatható az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében az álláskeresők és a foglakoztatást helyettesítő támogatásra (bérpótló juttatásra) jogosultak közfoglalkoztatása. A támogatás feltételei: a közfoglalkoztató a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elősegítő képzést biztosít, a közfoglalkoztatottak számának a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest történő bővítése, és a képzés, a szociális földprogram, a megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatásának kivételével, más központi költségvetési előirányzatból támogatásban nem részesül (ide nem értve az alapfeladatai ellátásához nyújtott támogatást). A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér (közfoglalkoztatási bér, garantált közfoglalkoztatási bér, teljesítménybér) és az ahhoz kapcsolódó járulékok mértékének legfeljebb 100%-a, de a közvetlen költségek tekintetében az előbbi támogatás 20%-áig, továbbá legalább száz fő vagy afölötti létszám foglalkoztatása esetén a szervezési költségek legfeljebb 3%-a. Ha a közfoglalkoztató a Péptv. 8/A. (1) bekezdése alapján járulékkedvezményt vett igénybe, akkor a támogatás alapja a járulék kedvezménnyel csökkentett összege. A támogatás legfeljebb 12 hónapra nyújtható. A támogatás az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe!

8 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás Kinek nyújtható? A közhasznú kölcsönzőnek, ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (bérpótló juttatásra) jogosult személy legalább 60 nap időtartamra szóló közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet értelmében szeptember 1-jétől közhasznú kölcsönző lehet: a helyi vagy kisebbségi önkormányzat, illetve ezek társulása, társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet és a politikai pártot, valamint a munkáltatói és a munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, alapítvány, közalapítvány, köztestület, ha a létrehozásáról szóló törvény azt lehetővé teszi, országos sportági szakszövetség, nonprofit gazdasági társaság, közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, vízitársulat, ha rendelkezik közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzési tevékenység 1 folytatásához szükséges, a székhelye szerinti illetékes munkaügyi központ engedélyével. Támogatás mértéke A közfoglalkoztatási bér (közfoglalkoztatási bér, garantált közfoglalkoztatási bér, teljesítménybér) és az ahhoz kapcsolódó járulékkedvezményekkel csökkentett járulékok 50 80%-a. A támogatás legfeljebb egy évre adható /2001. (VI. 30.) Kormányrendelet 2. (1) E rendelet alkalmazásában h) közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzés: a közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő munkaerő-kölcsönzés

9 Az önfoglalkoztatás támogatása Az önfoglalkoztatás támogatása keretében támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, ideértve azt is, aki vállalkozást indít, vagy vállalkozáshoz csatlakozik (Flt. 17. ). A támogatás kétféle lehet: tőkejuttatás, melynek összege 3 millió forint, visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában. További feltétel a beruházás költségeinek legalább 20%-át elérő saját forrás, és a támogatás visszatérítése, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosíték megléte; legalább 6 hónapra, havonta a kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő összegű támogatás, a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei. [Az önfoglalkozatás támogatásával összefüggésben lásd még a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. -át] Munkahely-teremtési és munkahely-megőrzési támogatás A munkahely-teremtési és munkahely-megőrzési támogatás új munkahelyek teremtéséhez, a meglévő munkahelyek megtartásához, a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítéséhez, valamint a munkaerő szakmastruktúrájának korszerűsítéséhez fűződő foglalkoztatáspolitikai célok eléréshez nyújtható (Flt. 18. ). [A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés témakörben lásd még a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 18. és 18/A. -t.]

10 A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése A a miniszter a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter egyetértésével rendeletben a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében, foglalkoztatásuk támogatására a fentiekben foglaltaknál kedvezőbb szabályokat állapíthat meg, továbbá meghatározhatja a támogatások és szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos eljárást (Flt. 19. ). A munkaerő-piaci programok támogatása A munkaerő-piaci programok támogatása témakörében az Flt. előírja, hogy a Munkaerőpiaci Alap előre meghatározott, összetett célok érdekében biztosíthatja olyan programok megvalósításának pénzügyi fedezetét, amelyek térségi foglalkoztatási célok megvalósítására, munkaerő-piaci folyamatok befolyásolására, valamint a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő rétegek foglalkoztatásának elősegítésére irányulnak. Az említett programok keretében a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkozást elősegítő támogatások egyidejűleg és egymásra épülve is nyújthatók. A programokon aktívan résztvevő álláskereső számára a különböző jogcímeken megállapítható támogatás, támogatások helyett egységes támogatás állapítható meg. Ha a program által elérni kívánt cél megvalósítása végett indokolt a foglalkoztatást elősegítő támogatásokra vonatkozó szabályoktól az Flt a (2) bekezdése szerinti jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon a támogatást nyújtó szerv eltekinthet. A munkaerő-piaci program keretében a munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy munkabére és járulékai legfeljebb 100%-ának megfelelő összegű támogatás nyújtható [Flt. 19/B. (1) (3) bek.]. [A munkaerő-piaci programok támogatása témakörben lásd még a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 26/A 26/G. -ait.]

11 Az egyes általánostól eltérő foglalkozatási formák támogatása Az egyes általánostól eltérő foglalkozatási formák támogatása témakörében az Flt. kimondja, hogy támogatás nyújtható a részmunkaidős, valamint az olyan foglalkoztatáshoz, amelynek során a munkavégzés a foglalkoztató székhelyéhez, telephelyéhez nem tartozó helyen, számítástechnikai eszköz felhasználásával (távmunka) történik (Flt. 19/C. ). [A részmunkaidős foglalkoztatás támogatása témakörben lásd még a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 11/A. -át.] A foglalkoztatást elősegítő támogatások közös szabályai Az Flt. a foglalkoztatást elősegítő támogatások közös szabályai körében az egyes támogatások fedezetével, a 45. életévüket betöltött, valamint a roma származásúak számára nyújtható kedvezőbb szabályok megalkotására vonatkozó felhatalmazással, a munkabéralapú kedvezmények esetében a számítás mikéntjével, valamint a támogatásban részesülővel kötendő hatósági szerződéssel foglalkozik. Kimondja a törvény, hogy az Flt.-ben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott, foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtása esetén a támogatásban részesülővel hatósági szerződést kell kötni. A szerződés tartalmazza: a) a szerződést kötő közigazgatási szerv nevét, székhelyét, az ügy számát, b) a támogatásban részesülő természetes személy esetében a nevét, lakó-, tartózkodási- vagy szálláshelyét, anyja nevét, taj-számát, adószámát, adóazonosító jelét, nem magyar állampolgár esetében állampolgárságát, az érvényes úti okmány számát is, c) a támogatásban részesülő szervezet esetében a megnevezését (székhelyét, telephelyét), adószámát a képviseletre jogosult személy megnevezését, valamint a szervezet számlaszámát és a számláját vezető pénzintézet megnevezését, d) a közigazgatási szerv által nyújtott támogatás formáját, mértékét, folyósításának időtartamát, módját, a folyósítás egyéb feltételeit,

12 e) az EK-szerződés a szerint állami támogatásnak minősülő támogatás nyújtása esetén ea) a támogatás kategóriájának megnevezését, a támogatás tartalmát, eb) a támogatásban részesülő tájékoztatását arról, hogy a csekély összegű, de minimális támogatásként nyújtott támogatásokkal kapcsolatos iratokat 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni, f) a támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések megjelölését, g) a szerződésszegés jogkövetkezményeit, h) a jogszabály által meghatározott, valamint a felek által szükségesnek tartott jognyilatkozatokat, i) a szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben közigazgatási perben eljáró bíróság megnevezését (Flt. 21. ). Ha a támogatásban részesülő a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni, és a támogatásban részesülő köteles a támogatást a következő bekezdésben foglaltak szerint visszafizetni. Ha a Munkaerőpiaci Alapból nyújtott támogatást vissza kell követelni, a támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) a (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni. Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni. A támogatást nyújtó szerv vezetője erre irányuló kérelem esetén különös méltánylást érdemlő esetben eltekinthet a késedelmi pótlék felszámításától, illetve dönthet a már felszámított késedelmi pótlék részben vagy egészben történő elengedéséről, továbbá a munkaadónak nem minősülő természetes személy részére nyújtott támogatás esetén a visszakövetelt támogatás viszszafizetésének részben vagy egészben történő elengedéséről.

13 Az említett méltányosság szempontjából, természetes személy esetében figyelembe vehető különösen kedvezőtlen szociális helyzete, valamint az, hogy a támogatás visszafizetése a kötelezett és a háztartásában élők megélhetését súlyosan veszélyeztetné. Kimondja végül a törvény, hogy aki foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesül, köteles a támogatást megalapozó körülményekben bekövetkező változás esetén ezt haladéktalanul bejelenteni a támogatást megállapító szervnek (Flt ). [A támogatások közös szabályai témakörben lásd még a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 27 27/B. -ait]. A létszámleépítések rendje, hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatások szabályai A létszámleépítések rendje A törvény szerint a munkaadó részére támogatás nyújtható az általa végrehajtandó csoportos létszámleépítésnek a munkavállaló számára hátrányos következményeit enyhítő intézkedések megtételéhez. A támogatás részletes szabályait a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszteri rendelet határozza meg. 1. Az Mt. rendelkezései alapján csoportos létszámcsökkentés esete akkor áll fenn, ha a munkáltató viszonylag jelentős számú munkavállaló munkaviszonyát, viszonylag rövid időn belül, a működésével összefüggő okból, és a jogszabályban meghatározott jogcímen tervezi megszüntetni. Az érintettek száma alapján a létszámcsökkentés akkor minősül csoportosnak, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves ha a munkáltató ennél rövidebb ideje alakult, az adott időszakra vonatkozó átlagos statisztikai létszáma szerint 20-nál több és 100-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz fő,

14 100 vagy annál több, de 300-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka, 300 vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló munkaviszonyát kívánja megszüntetni [Mt. 94/A. (1) (2) bek.] Ha a munkáltatónak több telephelye van, az előbb említett feltételek fennállását telephelyenként kell megállapítani azzal, hogy ugyanazon munkaügyi központ illetékességi területén található telephelyek esetében a munkavállalók létszámát össze kell számítani. A változó munkahelyen foglalkoztatott munkavállalót azon a telephelyen kell számításba venni, amelyen a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntés meghozatalakor irányadó beosztása szerint munkát végez [Mt. 94/A. (3) bek.]. Az érintett létszám megállapításánál természetesen figyelmen kívül kell hagyni mindazokat az eseteket, amikor a létszámcsökkentésre nem a fentebb ismertetett feltételek egyidejűsége mellett kerül sor (pl. azt az esetet, amikor azért kerül sor elbocsátásra, mert a munkavállaló nem megfelelően végezte a munkáját). Az időtartam alapján a létszámcsökkentés akkor minősül csoportosnak, ha erre harminc napos időszakon belül, illetve ilyen időszakonként kerül sor [Mt. 94/A. (1) bek. c) pont, 94/C. (2) bek.]. A szóban lévő szabályoknak ugyanis az a célja, hogy a felszabaduló munkaerő ne egyszerre, kiszámíthatatlan módon és a munkaerő-piaci szervezet számára kezelhetetlenül jelenjen meg a munkaerőpiacon. Az elbocsátott munkavállalók ellátását, esetleges továbbképzését, a továbbfoglalkoztatás lehetőségeinek megteremtését meg kell szervezni, s mindehhez elengedhetetlen az időbeli előrelátás lehetősége. Ezért az Mt. külön is kimondja, hogy a csoportos létszámcsökkentés időbeni ütemezését harmincnapos időszakok alapján kell meghatározni [Mt. 94/C. (2) bek.]. A csoportos létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók körébe kizárólag azok vonhatók, akik munkaviszonyát a munkáltató a működésével öszszefüggő okból kívánja megszüntetni [Mt. 94/A. (1) bek. c) pont].

15 Nem tekinthető tehát a csoportos létszámcsökkentés körébe tartozónak az az eset, amikor a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát a munkavállaló képességeivel vagy a munkaviszonnyal összefüggő magatartásával kapcsolatos okból, vagy a határozott idejű alkalmazás határidejének letelte miatt, vagy akár a rendkívüli felmondásra is alapot adó körülményre tekintettel kívánja megszüntetni. Ha viszont a csoportos létszámcsökkentésnek a munkáltató működésével összefüggő, de többféle oka van, ez a különböző esetek számbavételét nem érinti. Ilyenkor az érintett munkavállalókat össze kell számítani, például az átszervezéssel és a szervezet korszerűsítésével érintett munkavállalók létszámát (LB Mfv. II /1999. jogeset). A jogszabály tételesen meghatározta azokat a jogcímeket, amelyek a csoportos létszámcsökkentés szempontjából számításba veendők. Eszerint a munkaviszony megszüntetésének az az esete tartozik ebbe a körbe, mikor a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát természetesen az előbbi c) pontban említett általános feltételek keretei között kívánja rendes felmondással, a határozott időre alkalmazott dolgozó esetében az idő letelte előtt, a hátralévő időre nyújtandó átlagkereset megfizetésével [Mt. 88. (2) bek.], vagy akár a munkavállalóval történő megállapodásra alapozottan [Mt. 87. (1) bek. a) pont] megszüntetni [Mt. 94/C. (4) bek.]. Megjegyzendő, hogy az Mt-nek a csoportos létszámcsökkentésről szóló korábbi rendelkezései csak a rendes felmondást tekintették a tárgyalt körbe tartozónak, és csak a évi XVI. törvény 11. -a terjesztette ki a számításba veendő jogcímeket a fentiek szerinti további esetekre. 2. Csoportos létszámcsökkentés esetén a munkaviszony megszüntetését megelőzően a munkáltató előzetes eljárásokat köteles lefolytatni. Ez a kötelezettsége egyfelől a munkavállalók képviselői, másfelől az illetékes munkaügyi központok irányában jelenik meg. a) A csoportos létszámcsökkentéssel összefüggő előzetes eljárás szempontjából a munkavállalók képviselői alatt az üzemi tanácsot, üzemi tanács hiányában a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet és a munkavállalók képviselőiből létrehozott bizottságot (a további-

16 akban együtt: a munkavállalók képviselői) kell érteni [Mt. 94/B. (1) bek.]. A munkáltatónak a munkavállalók képviselőinek irányában konzultáció-kezdeményezési, a konzultáció előtti tájékoztatási, a konzultáción való részvételi kötelezettségei vannak [Mt. 94/B. (2) (5) bek.]. Konzultáció kezdeményezése. Ha a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, a döntést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a munkavállalók képviselőivel konzultációt kezdeményezni [Mt. 94/B. (1) bek.]. A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás, illetőleg az általa kezdeményezett csoportos létszámcsökkentés esetén erre természetesen a jogutód munkáltató köteles. Jogutód nélkül megszűnő munkáltató esetében viszont a konzultáció kezdeményezésének kötelezettsége a munkáltató felszámolóját, illetve a végelszámolót terheli [Mt. 94/B. (2) bek.]. Konzultáció előtti tájékoztatás. A munkáltató a konzultációt megelőzően legalább hét nappal írásban köteles közölni a munkavállalók képviselőivel a tervezett csoportos létszámcsökkentés okait, a foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett, illetve a meghatározott harminc napos időszakban (illetve az ilyen időszakokban) foglalkoztatott munkavállalók létszámát [Mt. 94/B. (3) bek.]. Részvétel a konzultáción. A munkáltató köteles a konzultációra a döntés meghozataláig vagy a megállapodás megkötéséig [Mt. 94/B. (1) bek.]. A konzultáció során a munkáltató köteles a másik fél tájékoztatását szolgáló további ismeretek közlésére, valamint a csoportos létszámcsökkentéssel összefüggő lényeges kérdések megtárgyalására. A munkáltató a konzultáció során megfelelő időben köteles a munkavállalók képviselőivel írásban közölni a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett időtartamát és időbeni ütemezését, a kiválasztás szempontjait, valamint a munkaviszony megszüntetésével járó, a jogszabályban, illetve a kollektív szerződésben meghatározottól eltérő juttatás feltételeit, mértéke meghatározásának módját [Mt. 94/B. (4) bek.].

17 Az érintettek közötti konzultációnak a megállapodás érdekében ki kell terjednie a csoportos létszámcsökkentés elkerülésének lehetséges módjára, eszközére, elveire, következményeinek enyhítését célzó eszközökre, valamint az érintett munkavállalók számának csökkentésére [Mt. 94/B. (5) bek.]. A konzultációs megállapodás rögzítése. Ha a munkáltató és a munkavállalók képviselői a konzultáció során megállapodást kötnek, azt írásba kell foglalni [Mt. 94/B. (5) bek.]. b) A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékáról, valamint a munkavállalók képviselői részére adott, az a) pontban ismertetett tájékoztatásokban [Mt. 94/B. (3) (4) bek.] foglaltakról köteles írásban értesíteni az érintett telephely szerint illetékes munkaügyi központot. Ezt a munkavállalók képviselői részére adott tájékoztatással egyidejűleg kell megtennie és ennek egy másolatát a munkavállalók képviselőinek is át kell adni [Mt. 94/D. (1) bek.]. Ha pedig a munkáltató és a munkavállalók képviselői a konzultáció során megállapodást kötöttek, annak írásba foglalt anyagát ugyancsak meg kell küldeni az illetékes munkaügyi központnak [Mt. 94/B. (6) bek.]. 3. A munkáltató az ismertetett előzetes eljárások lefolytatását követően hozhatja meg döntését a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáról. Ez esetben az alábbiak szerint kell eljárnia. a) Döntésében meg kell határoznia az intézkedésben érintett munkavállalók létszámát foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban, a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásának kezdő és befejező időpontját, illetve végrehajtásának időbeni ütemezését és harminc napos időegységekben annak megoszlását [Mt. 94/C. (1) (2) bek.]. A végrehajtásnál az utolsó megszüntetés közlésétől számított további harminc napon belüli megszüntetés esetén ez utóbbi intézkedéssel érintett munkavállalókat is az előző harminc napos időszakban érintett munkavállalók létszámához kell hozzászámítani [Mt. 94/C. (3) bek.].

18 b) A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről köteles írásban tájékoztatni az illetékes munkaügyi központot, mégpedig a rendes felmondás, illetve az Mt. 88. (2) bekezdése szerinti jognyilatkozat (a határozott idejű munkavállalóknál a hátralévő időre jutó átlagkereset fizetését jelentő módozat) közlését legalább harminc nappal megelőzően. Ennek során közölnie kell a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók személyi adatait (ideértve a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét is), utolsó munkakörét, szakképzettségét, átlagkeresetét [Mt. 94/D. (2) bek.]. c) A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről köteles az érintett munkavállalót(kat) a rendes felmondás, illetve az Mt. 88. (2) bekezdése szerinti jognyilatkozat közlését megelőzően legalább harminc nappal írásban tájékoztatni. [Ha az említett időpontban a munkavállaló felmondási védelem alatt áll, a rendes felmondás csak a védelem megszűnését követően közölhető [Mt. 94. (1) (2) bek.)]. A tájékoztatás másolatát meg kell küldeni mind a munkavállalók képviselőinek, mind az illetékes munkaügyi központnak [Mt. 94/E. (1) bek.]. 4. A rendes felmondás jogellenes [Mt. 94/F. (1) bek.], ha a munkáltató a csoportos létszámcsökkentés esetén a rendes felmondás előtt nem tájékoztatja a munkaügyi központot és az érintett munkavállalót, vagy a felmondást az előzetes tájékoztatást követő harminc nap letelte előtt közli a munkavállalóval, továbbá ha a felmondás a konzultáció során kötött megállapodásba ütközik. A bíróság nem állapította meg a tájékoztatás elmulasztását, amikor a munkáltató a több megyét átfogó régió székhelye szerint illetékes munkaügyi központot tájékoztatta, a megyei központokat azonban külön-külön nem (LB Mfv. I /1999. jogeset). Ha a munkáltató eljárása során megsérti az üzemi tanács vagy a szakszervezet tájékoztatás és konzultáció iránti jogait, ennek megállapítása iránt az említett szervezetek a munkaügyi bírósághoz fordulhatnak. Az ügyben a bíróság nyolc napon belül nemperes eljárásban dönt [Mt. 94/F. (2) bek.].

19 A hátrányos következmények enyhítését célzó támogatások szabályai. A jogszabály szerint a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészéből támogatás nyújtható a munkaadó részére a csoportos létszámcsökkentésnek a munkavállalókat érintő hátrányos következményeinek enyhítéséhez. E támogatás feltétele, hogy a munkaadó a) a törvényben előírt, a csoportos létszámleépítésre vonatkozó konzultációi megkezdése iránt intézkedett és b) vállalja, hogy a létszámleépítéssel érintett telephelyen (telephelyein) a létszámleépítés megfelelő módon történő végrehajtása érdekében a munkaügyi központ által megállapított elvek szerint a létszámleépítéssel érintett munkavállalók munkába helyezését elősegítő bizottságot (bizottságokat) a (továbbiakban: MEB) hoz létre és működtet, és c) nyilatkozik arról, hogy a MEB működéséhez milyen módon és mértékben járul hozzá, továbbá arról, hogy d) vállalja a MEB működése alatt, valamint a tevékenységének befejezésekor a munkaügyi központtal kötött hatósági szerződésben meghatározott időpontokban a támogatás felhasználásáról szóló elszámolás és értékelés elkészítését. A munkaadó részére a jogszabály szerint a csoportos létszámleépítésben érintett telephelyen (telephelyeken) létrehozandó MEB (MEB-ek) működéséhez, legfeljebb tizenkét hónapra történő felhasználásra, bizottságonként legfeljebb egymillió forint vissza nem térintendő támogatás adható. A támogatásról a munkaügyi központ jogosult dönteni, aki a támogatás mértékét a térség munkaerő-piaci helyzetétől, a csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalók létszámától és az e célra rendelkezésre álló pénzügyi keret nagyságától függően határozza meg. A munkaadó a támogatás iránti kérelmet a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó intézkedésének a csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóval történő közléséig, illetve az első munkavállalóval történő megállapodás megkötéséig nyújthatja be a létszámcsökkentéssel érintett telephelye(i) szerint illetékes megyei munkaügyi központhoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a munkaadó a) adatait [neve, székhelye, csoportos leépítéssel érintett telephelye(i), címe, adószáma, ágazati kódja],

20 b) nyilatkozatát a MEB létesítéséről, c) a MEB működéséhez biztosított hozzájárulásának formáját és mértékét, d) a csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalók számára nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó terveit, továbbá e) a MEB működtetésére, valamint az általa szervezett programokra készített előzetes költségvetést. A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a fentebb említett konzultációban résztvevők részére megküldött írásos tájékoztatót, valamint a konzultációban résztvevők által, a MEB létrehozására megkötött előzetes együttműködési megállapodást. A támogatás a MEB működésével összefüggő kiadásokra használható fel, így különösen a) a MEB vezetőjének tiszteletdíja és az azután fizetendő társadalombiztosítási járulék, b) a szakértők, oktatók, előadók díjazása és az azok után fizetendő társadalombiztosítási járulék, c) a MEB vezetőjének, a bizottság tagjainak és a meghívott előadóknak utazási költségei, d) a MEB üléseivel összefüggő kiadások, valamint a munkájával kapcsolatos tájékoztatók szervezésének költségei, e) a MEB munkájához szükséges kiadványok előállítása, terjesztése, f) a MEB tevékenységével, programjával összefüggő hirdetési költségek, g) a MEB által szervezett szolgáltatások költségei [pl. állás- és képzési börzék, jogi, vállalkozási, társadalombiztosítás, pszichológiai tanácsadás, álláskeresési, valamint helyi (térségi) tanácsadás, továbbá kihelyezett információs iroda működtetése]. A támogatás nem számolható el azokra az ingyenes szolgáltatásokra, amelyeket a munkaügyi központ vagy megbízásából közhasznú szervezet nyújt a létszámleépítésben érintett munkavállalók számára. A támogatás folyósítása akkor kezdődhet meg, ha a munkaadó a munkaügyi központ részére teljesítette a létszámleépítésre vonatkozó, külön törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségét.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

T/ 9063. számú törvényjavaslat

T/ 9063. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 9063. számú törvényjavaslat egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

Munkaerő piaci támogatások

Munkaerő piaci támogatások Munkaerő piaci támogatások 1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás Az a munkaadó, aki hátrányos helyzetű, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását vállalja. A munkaadó a foglalkoztatást

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével):

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével): A munka világa A Magyarországról szóló információkat összefoglaló ország mappa jelen fejezetének célja, hogy összegyűjtse és röviden bemutassa azokat a főbb munkaerőpiaci, munkaügyi, munkajogi tudnivalókat,

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZEMÉLYZETI FOOSZTÁLY HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYNÖKSÉG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM JOGI FOOSZTÁLY SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ A SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁSBAN

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása 1993. évi III. törvény 33. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Munkajogi tájékoztató

Munkajogi tájékoztató Munkajogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak E körben igyekszünk választ adni a legfontosabb munkavégzéssel összefüggő kérdésekre, mint: milyen formában dolgozhatok milyen formában foglalkoztathatok

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben