Foglalkoztatást elősegítő támogatások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Foglalkoztatást elősegítő támogatások"

Átírás

1 Foglalkoztatást elősegítő támogatások A munkaerő-piaci szolgáltatások formái az alábbiak: a) munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása; b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás; c) munkaközvetítés. Támogatás nyújtható annak, aki a fenti a) b) pontokban meghatározott munkaerő-piaci szolgáltatást a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló évi IV. törvényben (Flt.) meghatározta. Ugyancsak a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter határozta meg a fenti c) pont szerinti munkaközvetítés részletes szabályait is. [Lásd a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletet], és még a nyújtható támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról 6/1996. (VII. 16.) MüM rendeletet.] A képzések elősegítése A képzések elősegítése végett az Flt. szerint támogatható az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott vagy elfogadott képzése annak a személynek, a) aki álláskereső, b) aki 25. életévét felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra és álláskeresési segélyre nem szerzett jogosultságot, c) aki gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, d) akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte, vagy

2 e) aki közfoglalkoztatásban vesz részt és a képzésben való részvételét vállalja, továbbá f) aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzése nélkül nem biztosítható. A c) pontban meghatározott személyek képzése akkor támogatható, ha a képzés időtartama hetente nem haladja meg a húsz órát és gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban részesülő személy képzése a gyermek egyéves gyermekgondozási díj folyósítás esetén másfél éves korának betöltését követően kezdődik meg, valamint a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet nem folytathat. Képzési támogatásként az a) b) pontban, valamint a d) f) pontban megjelölt személy esetén kereset-kiegészítés vagy keresetpótló juttatás, valamint a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése, a c) pontban megjelölt személy esetén a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése adható. A kereset-kiegészítés a képzést megelőzően elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözetéig terjedhet. A keresetpótló juttatás összege a módosító törvény szerint a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő összeg. Az álláskeresési támogatásban részesülő személy részére az álláskeresési támogatás folyósítása alatt megkezdett, az állami foglalkoztatási szerv által támogatott képzés időtartamára az álláskeresési támogatás folyósításának szünetelése mellett keresetpótló juttatást kell megállapítani [Flt. 14. (1) (6) bek.] Nem folyósítható keresetpótló juttatás azokra a napokra, amelyeken a képzésben résztvevő személy neki felróható okból óralátogatási kötelezettségének nem tett eleget. A képzéssel kapcsolatos költségek részben vagy teljes mértékben megtéríthetők [Flt. 14. (8) (11) bek.].

3 [A foglalkozást elősegítő képzések támogatásáról lásd még a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet ait.] Megállapodás képzésben való részvétel támogatására február 23. napjától kezdődően a munkaügyi központ köteles a munkaadónak javaslatot tenni képzési támogatás nyújtására szóló megállapodás megkötésére, ha álláspontja szerint a munkaadó munkaerőigényében megjelölt munkakör betöltésére az álláskereső a támogatott képzésben való részvétel eredményeként alkalmassá válhat [6/1996. (VII. 16.) MüM. rendelet módosított 8. -a]. A megállapodás megkötését a munkaadó is kezdeményezheti. A megállapodás keretében az állami foglalkoztatási szerv képzési támogatást nyújt a munkaerőigényben megjelölt munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés megszerzéséhez, vagy betanító képzésben való részvételhez, valamint a közúti közlekedés C, D és E járműkategóriákra érvényes vezetői engedély megszerzéséhez, a munkaadó vállalja, hogy az álláskeresővel a képzés megkezdése előtt vagy alatt, vagy a szakképesítés megszerzését követően munkaviszonyt létesít. [A foglalkozást elősegítő képzések támogatásáról lásd még a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet ait.] A foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások A munkaadó részére a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 11. -a értelmében meghatározott hátrányos helyzetű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a munkabér és járuléka 50%-ának, megváltozott munkaképességű személy esetében 60%-ának megfelelő mértékű támogatás nyújtható egy évi időtartamra, ha a munkaadó a foglalkoztatást legalább 12 hónap időtartamban vállalja, és a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző hat hónapban azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a működése körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg, és

4 kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszonyt a támogatás folyósításának időtartama alatt az előző bekezdésben említett okból nem szünteti meg (Flt. 16. ). Közfoglalkoztatás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása értelmében január 1. napjától kezdődően egységes közfoglalkoztatás kerül bevezetésre. A korábbi rendelkezésre állási támogatást a január 1-jétől bérpótló juttatás, szeptember 1-jétől foglalkoztatást helyettesítő támogatás váltotta fel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, jelenleg Ft-tal. Új elem, hogy a jogosultság feltételeként a helyi önkormányzat előírhatja a lakókörnyezet rendben tartását. Folyósítása szünetel a rövid ideig, legfeljebb 90 napig tartó keresőtevékenység, közfoglalkoztatás, keresetpótló juttatás alatti képzés időtartama alatt december 31-e után már csak annak lesz folyósítható, aki a felülvizsgálatot megelőző egy évben legalább 30 napi munkaviszonyt akár közfoglalkoztatás keretében is igazolni tud. A juttatásban részesülő köteles együttműködni a munkaügyi kirendeltséggel, a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás érdekében. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatások A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletet szeptember 1-jén hatályba lépett módosítása 1 értelmében a közfoglalkoztatási törvényben meghatározott közfoglalkoztatók részére támogatás nyújtható közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez, vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatásban) részesülő személy foglalkoztatásához. 1 Módosította a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet.

5 A támogatások nyújthatók: vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatásban) részesülő személy foglalkoztatásához rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz országos közfoglalkoztatási programhoz közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló közfoglalkoztatáshoz A vállalkozások részére nyújtható támogatás A gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek részére, ha kirendeltség által kiközvetített foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (bérpótló juttatásra) jogosult személy teljes munkaidőben munkaviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja, akkor nyújtható támogatás, ha: a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban meglévő munkavállalója munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg, kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának időtartama alatt sem kerül sor, továbbá vállalja a munkavállaló továbbfoglalkoztatását legalább a támogatás folyósítási időtartama 50 százalékának megfelelő időtartamra. A támogatás mértéke a munkavállaló kötelező legkisebb munkabére, illetve garantált bérminimuma, és az ahhoz kapcsolódó a munkáltató által megfizetett járulékok legfeljebb 70 százaléka. A támogatás legfeljebb 8 hónapra nyújtható. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása A támogatás feltétele A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (bérpótló juttatásra) jogosult személy 1 4 hónap időtartamra történő határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében napi négyórás munkaidőben történő foglalkoztatásának a vállalása esetén nyújtható a támogatás. A támogatás az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherkedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe.

6 A támogatás mértéke A közfoglalkoztatási bér (közfoglalkoztatási bér, garantált közfoglalkoztatási bér, teljesítménybér) és az ahhoz kapcsolódó járulékok legfeljebb 95%-áig, azzal, hogy ha a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. (1) bekezdésében foglaltak szerint járulékkedvezményt vett igénybe, akkor a támogatás alapja a járulékkedvezménnyel csökkentett összege. A közvetlen költségekhez a ténylegesen foglalkoztatottak után nyújtott közfoglalkoztatási bérhez és járulékaihoz nyújtott támogatás 5%. Közvetlen költségek: a foglakozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja, munkaruha, védőruha, egyéni védőeszköz költségei, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló, a munkásszállítás költségei, a munkaadót jogszabály alapján terhelő munkába járás utazási költségei, a munkásszállítás költsége, a kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervének kirendeltségével történő előzetes egyeztetés szerint a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége (közvetlen költség), a támogatás több munkavállaló esetén összevontan is felhasználható. Az önkormányzat, egyház, civil szervezet által szervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása A támogatás feltétele A foglakoztatást helyettesítő támogatásra (bérpótló juttatásra) jogosult személy és a kirendeltség által kiközvetített álláskereső 2 12 hónap időtartamra szóló, közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6 8 óra munkaidőben történő foglalkoztatása. Ha a közfoglalkoztatott személyében változás áll be, akkor a támogatás egy hónap közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére is nyújtható. A támogatás mértéke: A közfoglalkoztatási bér (közfoglalkoztatási bér, garantált közfoglalkoztatási bér, teljesítménybér) és az ahhoz kapcsolódó járulékok százalékáig terjedhet, amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. (1) bekezdésében foglaltak szerint járulékkedvezményt vett igénybe, akkor a támogatás alapja a járulék kedvezménnyel csökkentett összege. Támogatás a közvetlen költséghez, mely legfeljebb a közfoglalkoztatási bérhez (közfoglalkoztatási bér, garantált közfoglalkoztatási bér, teljesít-

7 ménybér) és járulékaihoz nyújtott támogatás 20%-a, a támogatás több közfoglalkoztatott esetén összevontan is felhasználható. A támogatás az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe. Országos közfoglalkoztatási program támogatása Támogatható az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében az álláskeresők és a foglakoztatást helyettesítő támogatásra (bérpótló juttatásra) jogosultak közfoglalkoztatása. A támogatás feltételei: a közfoglalkoztató a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elősegítő képzést biztosít, a közfoglalkoztatottak számának a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest történő bővítése, és a képzés, a szociális földprogram, a megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatásának kivételével, más központi költségvetési előirányzatból támogatásban nem részesül (ide nem értve az alapfeladatai ellátásához nyújtott támogatást). A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér (közfoglalkoztatási bér, garantált közfoglalkoztatási bér, teljesítménybér) és az ahhoz kapcsolódó járulékok mértékének legfeljebb 100%-a, de a közvetlen költségek tekintetében az előbbi támogatás 20%-áig, továbbá legalább száz fő vagy afölötti létszám foglalkoztatása esetén a szervezési költségek legfeljebb 3%-a. Ha a közfoglalkoztató a Péptv. 8/A. (1) bekezdése alapján járulékkedvezményt vett igénybe, akkor a támogatás alapja a járulék kedvezménnyel csökkentett összege. A támogatás legfeljebb 12 hónapra nyújtható. A támogatás az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe!

8 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás Kinek nyújtható? A közhasznú kölcsönzőnek, ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (bérpótló juttatásra) jogosult személy legalább 60 nap időtartamra szóló közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet értelmében szeptember 1-jétől közhasznú kölcsönző lehet: a helyi vagy kisebbségi önkormányzat, illetve ezek társulása, társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet és a politikai pártot, valamint a munkáltatói és a munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, alapítvány, közalapítvány, köztestület, ha a létrehozásáról szóló törvény azt lehetővé teszi, országos sportági szakszövetség, nonprofit gazdasági társaság, közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, vízitársulat, ha rendelkezik közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzési tevékenység 1 folytatásához szükséges, a székhelye szerinti illetékes munkaügyi központ engedélyével. Támogatás mértéke A közfoglalkoztatási bér (közfoglalkoztatási bér, garantált közfoglalkoztatási bér, teljesítménybér) és az ahhoz kapcsolódó járulékkedvezményekkel csökkentett járulékok 50 80%-a. A támogatás legfeljebb egy évre adható /2001. (VI. 30.) Kormányrendelet 2. (1) E rendelet alkalmazásában h) közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzés: a közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő munkaerő-kölcsönzés

9 Az önfoglalkoztatás támogatása Az önfoglalkoztatás támogatása keretében támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, ideértve azt is, aki vállalkozást indít, vagy vállalkozáshoz csatlakozik (Flt. 17. ). A támogatás kétféle lehet: tőkejuttatás, melynek összege 3 millió forint, visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában. További feltétel a beruházás költségeinek legalább 20%-át elérő saját forrás, és a támogatás visszatérítése, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosíték megléte; legalább 6 hónapra, havonta a kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő összegű támogatás, a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei. [Az önfoglalkozatás támogatásával összefüggésben lásd még a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. -át] Munkahely-teremtési és munkahely-megőrzési támogatás A munkahely-teremtési és munkahely-megőrzési támogatás új munkahelyek teremtéséhez, a meglévő munkahelyek megtartásához, a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítéséhez, valamint a munkaerő szakmastruktúrájának korszerűsítéséhez fűződő foglalkoztatáspolitikai célok eléréshez nyújtható (Flt. 18. ). [A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés témakörben lásd még a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 18. és 18/A. -t.]

10 A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése A a miniszter a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter egyetértésével rendeletben a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében, foglalkoztatásuk támogatására a fentiekben foglaltaknál kedvezőbb szabályokat állapíthat meg, továbbá meghatározhatja a támogatások és szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos eljárást (Flt. 19. ). A munkaerő-piaci programok támogatása A munkaerő-piaci programok támogatása témakörében az Flt. előírja, hogy a Munkaerőpiaci Alap előre meghatározott, összetett célok érdekében biztosíthatja olyan programok megvalósításának pénzügyi fedezetét, amelyek térségi foglalkoztatási célok megvalósítására, munkaerő-piaci folyamatok befolyásolására, valamint a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő rétegek foglalkoztatásának elősegítésére irányulnak. Az említett programok keretében a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkozást elősegítő támogatások egyidejűleg és egymásra épülve is nyújthatók. A programokon aktívan résztvevő álláskereső számára a különböző jogcímeken megállapítható támogatás, támogatások helyett egységes támogatás állapítható meg. Ha a program által elérni kívánt cél megvalósítása végett indokolt a foglalkoztatást elősegítő támogatásokra vonatkozó szabályoktól az Flt a (2) bekezdése szerinti jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon a támogatást nyújtó szerv eltekinthet. A munkaerő-piaci program keretében a munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy munkabére és járulékai legfeljebb 100%-ának megfelelő összegű támogatás nyújtható [Flt. 19/B. (1) (3) bek.]. [A munkaerő-piaci programok támogatása témakörben lásd még a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 26/A 26/G. -ait.]

11 Az egyes általánostól eltérő foglalkozatási formák támogatása Az egyes általánostól eltérő foglalkozatási formák támogatása témakörében az Flt. kimondja, hogy támogatás nyújtható a részmunkaidős, valamint az olyan foglalkoztatáshoz, amelynek során a munkavégzés a foglalkoztató székhelyéhez, telephelyéhez nem tartozó helyen, számítástechnikai eszköz felhasználásával (távmunka) történik (Flt. 19/C. ). [A részmunkaidős foglalkoztatás támogatása témakörben lásd még a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 11/A. -át.] A foglalkoztatást elősegítő támogatások közös szabályai Az Flt. a foglalkoztatást elősegítő támogatások közös szabályai körében az egyes támogatások fedezetével, a 45. életévüket betöltött, valamint a roma származásúak számára nyújtható kedvezőbb szabályok megalkotására vonatkozó felhatalmazással, a munkabéralapú kedvezmények esetében a számítás mikéntjével, valamint a támogatásban részesülővel kötendő hatósági szerződéssel foglalkozik. Kimondja a törvény, hogy az Flt.-ben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott, foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtása esetén a támogatásban részesülővel hatósági szerződést kell kötni. A szerződés tartalmazza: a) a szerződést kötő közigazgatási szerv nevét, székhelyét, az ügy számát, b) a támogatásban részesülő természetes személy esetében a nevét, lakó-, tartózkodási- vagy szálláshelyét, anyja nevét, taj-számát, adószámát, adóazonosító jelét, nem magyar állampolgár esetében állampolgárságát, az érvényes úti okmány számát is, c) a támogatásban részesülő szervezet esetében a megnevezését (székhelyét, telephelyét), adószámát a képviseletre jogosult személy megnevezését, valamint a szervezet számlaszámát és a számláját vezető pénzintézet megnevezését, d) a közigazgatási szerv által nyújtott támogatás formáját, mértékét, folyósításának időtartamát, módját, a folyósítás egyéb feltételeit,

12 e) az EK-szerződés a szerint állami támogatásnak minősülő támogatás nyújtása esetén ea) a támogatás kategóriájának megnevezését, a támogatás tartalmát, eb) a támogatásban részesülő tájékoztatását arról, hogy a csekély összegű, de minimális támogatásként nyújtott támogatásokkal kapcsolatos iratokat 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni, f) a támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések megjelölését, g) a szerződésszegés jogkövetkezményeit, h) a jogszabály által meghatározott, valamint a felek által szükségesnek tartott jognyilatkozatokat, i) a szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben közigazgatási perben eljáró bíróság megnevezését (Flt. 21. ). Ha a támogatásban részesülő a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni, és a támogatásban részesülő köteles a támogatást a következő bekezdésben foglaltak szerint visszafizetni. Ha a Munkaerőpiaci Alapból nyújtott támogatást vissza kell követelni, a támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) a (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni. Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni. A támogatást nyújtó szerv vezetője erre irányuló kérelem esetén különös méltánylást érdemlő esetben eltekinthet a késedelmi pótlék felszámításától, illetve dönthet a már felszámított késedelmi pótlék részben vagy egészben történő elengedéséről, továbbá a munkaadónak nem minősülő természetes személy részére nyújtott támogatás esetén a visszakövetelt támogatás viszszafizetésének részben vagy egészben történő elengedéséről.

13 Az említett méltányosság szempontjából, természetes személy esetében figyelembe vehető különösen kedvezőtlen szociális helyzete, valamint az, hogy a támogatás visszafizetése a kötelezett és a háztartásában élők megélhetését súlyosan veszélyeztetné. Kimondja végül a törvény, hogy aki foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesül, köteles a támogatást megalapozó körülményekben bekövetkező változás esetén ezt haladéktalanul bejelenteni a támogatást megállapító szervnek (Flt ). [A támogatások közös szabályai témakörben lásd még a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 27 27/B. -ait]. A létszámleépítések rendje, hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatások szabályai A létszámleépítések rendje A törvény szerint a munkaadó részére támogatás nyújtható az általa végrehajtandó csoportos létszámleépítésnek a munkavállaló számára hátrányos következményeit enyhítő intézkedések megtételéhez. A támogatás részletes szabályait a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszteri rendelet határozza meg. 1. Az Mt. rendelkezései alapján csoportos létszámcsökkentés esete akkor áll fenn, ha a munkáltató viszonylag jelentős számú munkavállaló munkaviszonyát, viszonylag rövid időn belül, a működésével összefüggő okból, és a jogszabályban meghatározott jogcímen tervezi megszüntetni. Az érintettek száma alapján a létszámcsökkentés akkor minősül csoportosnak, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves ha a munkáltató ennél rövidebb ideje alakult, az adott időszakra vonatkozó átlagos statisztikai létszáma szerint 20-nál több és 100-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz fő,

14 100 vagy annál több, de 300-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka, 300 vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló munkaviszonyát kívánja megszüntetni [Mt. 94/A. (1) (2) bek.] Ha a munkáltatónak több telephelye van, az előbb említett feltételek fennállását telephelyenként kell megállapítani azzal, hogy ugyanazon munkaügyi központ illetékességi területén található telephelyek esetében a munkavállalók létszámát össze kell számítani. A változó munkahelyen foglalkoztatott munkavállalót azon a telephelyen kell számításba venni, amelyen a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntés meghozatalakor irányadó beosztása szerint munkát végez [Mt. 94/A. (3) bek.]. Az érintett létszám megállapításánál természetesen figyelmen kívül kell hagyni mindazokat az eseteket, amikor a létszámcsökkentésre nem a fentebb ismertetett feltételek egyidejűsége mellett kerül sor (pl. azt az esetet, amikor azért kerül sor elbocsátásra, mert a munkavállaló nem megfelelően végezte a munkáját). Az időtartam alapján a létszámcsökkentés akkor minősül csoportosnak, ha erre harminc napos időszakon belül, illetve ilyen időszakonként kerül sor [Mt. 94/A. (1) bek. c) pont, 94/C. (2) bek.]. A szóban lévő szabályoknak ugyanis az a célja, hogy a felszabaduló munkaerő ne egyszerre, kiszámíthatatlan módon és a munkaerő-piaci szervezet számára kezelhetetlenül jelenjen meg a munkaerőpiacon. Az elbocsátott munkavállalók ellátását, esetleges továbbképzését, a továbbfoglalkoztatás lehetőségeinek megteremtését meg kell szervezni, s mindehhez elengedhetetlen az időbeli előrelátás lehetősége. Ezért az Mt. külön is kimondja, hogy a csoportos létszámcsökkentés időbeni ütemezését harmincnapos időszakok alapján kell meghatározni [Mt. 94/C. (2) bek.]. A csoportos létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók körébe kizárólag azok vonhatók, akik munkaviszonyát a munkáltató a működésével öszszefüggő okból kívánja megszüntetni [Mt. 94/A. (1) bek. c) pont].

15 Nem tekinthető tehát a csoportos létszámcsökkentés körébe tartozónak az az eset, amikor a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát a munkavállaló képességeivel vagy a munkaviszonnyal összefüggő magatartásával kapcsolatos okból, vagy a határozott idejű alkalmazás határidejének letelte miatt, vagy akár a rendkívüli felmondásra is alapot adó körülményre tekintettel kívánja megszüntetni. Ha viszont a csoportos létszámcsökkentésnek a munkáltató működésével összefüggő, de többféle oka van, ez a különböző esetek számbavételét nem érinti. Ilyenkor az érintett munkavállalókat össze kell számítani, például az átszervezéssel és a szervezet korszerűsítésével érintett munkavállalók létszámát (LB Mfv. II /1999. jogeset). A jogszabály tételesen meghatározta azokat a jogcímeket, amelyek a csoportos létszámcsökkentés szempontjából számításba veendők. Eszerint a munkaviszony megszüntetésének az az esete tartozik ebbe a körbe, mikor a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát természetesen az előbbi c) pontban említett általános feltételek keretei között kívánja rendes felmondással, a határozott időre alkalmazott dolgozó esetében az idő letelte előtt, a hátralévő időre nyújtandó átlagkereset megfizetésével [Mt. 88. (2) bek.], vagy akár a munkavállalóval történő megállapodásra alapozottan [Mt. 87. (1) bek. a) pont] megszüntetni [Mt. 94/C. (4) bek.]. Megjegyzendő, hogy az Mt-nek a csoportos létszámcsökkentésről szóló korábbi rendelkezései csak a rendes felmondást tekintették a tárgyalt körbe tartozónak, és csak a évi XVI. törvény 11. -a terjesztette ki a számításba veendő jogcímeket a fentiek szerinti további esetekre. 2. Csoportos létszámcsökkentés esetén a munkaviszony megszüntetését megelőzően a munkáltató előzetes eljárásokat köteles lefolytatni. Ez a kötelezettsége egyfelől a munkavállalók képviselői, másfelől az illetékes munkaügyi központok irányában jelenik meg. a) A csoportos létszámcsökkentéssel összefüggő előzetes eljárás szempontjából a munkavállalók képviselői alatt az üzemi tanácsot, üzemi tanács hiányában a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet és a munkavállalók képviselőiből létrehozott bizottságot (a további-

16 akban együtt: a munkavállalók képviselői) kell érteni [Mt. 94/B. (1) bek.]. A munkáltatónak a munkavállalók képviselőinek irányában konzultáció-kezdeményezési, a konzultáció előtti tájékoztatási, a konzultáción való részvételi kötelezettségei vannak [Mt. 94/B. (2) (5) bek.]. Konzultáció kezdeményezése. Ha a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, a döntést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a munkavállalók képviselőivel konzultációt kezdeményezni [Mt. 94/B. (1) bek.]. A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás, illetőleg az általa kezdeményezett csoportos létszámcsökkentés esetén erre természetesen a jogutód munkáltató köteles. Jogutód nélkül megszűnő munkáltató esetében viszont a konzultáció kezdeményezésének kötelezettsége a munkáltató felszámolóját, illetve a végelszámolót terheli [Mt. 94/B. (2) bek.]. Konzultáció előtti tájékoztatás. A munkáltató a konzultációt megelőzően legalább hét nappal írásban köteles közölni a munkavállalók képviselőivel a tervezett csoportos létszámcsökkentés okait, a foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett, illetve a meghatározott harminc napos időszakban (illetve az ilyen időszakokban) foglalkoztatott munkavállalók létszámát [Mt. 94/B. (3) bek.]. Részvétel a konzultáción. A munkáltató köteles a konzultációra a döntés meghozataláig vagy a megállapodás megkötéséig [Mt. 94/B. (1) bek.]. A konzultáció során a munkáltató köteles a másik fél tájékoztatását szolgáló további ismeretek közlésére, valamint a csoportos létszámcsökkentéssel összefüggő lényeges kérdések megtárgyalására. A munkáltató a konzultáció során megfelelő időben köteles a munkavállalók képviselőivel írásban közölni a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett időtartamát és időbeni ütemezését, a kiválasztás szempontjait, valamint a munkaviszony megszüntetésével járó, a jogszabályban, illetve a kollektív szerződésben meghatározottól eltérő juttatás feltételeit, mértéke meghatározásának módját [Mt. 94/B. (4) bek.].

17 Az érintettek közötti konzultációnak a megállapodás érdekében ki kell terjednie a csoportos létszámcsökkentés elkerülésének lehetséges módjára, eszközére, elveire, következményeinek enyhítését célzó eszközökre, valamint az érintett munkavállalók számának csökkentésére [Mt. 94/B. (5) bek.]. A konzultációs megállapodás rögzítése. Ha a munkáltató és a munkavállalók képviselői a konzultáció során megállapodást kötnek, azt írásba kell foglalni [Mt. 94/B. (5) bek.]. b) A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékáról, valamint a munkavállalók képviselői részére adott, az a) pontban ismertetett tájékoztatásokban [Mt. 94/B. (3) (4) bek.] foglaltakról köteles írásban értesíteni az érintett telephely szerint illetékes munkaügyi központot. Ezt a munkavállalók képviselői részére adott tájékoztatással egyidejűleg kell megtennie és ennek egy másolatát a munkavállalók képviselőinek is át kell adni [Mt. 94/D. (1) bek.]. Ha pedig a munkáltató és a munkavállalók képviselői a konzultáció során megállapodást kötöttek, annak írásba foglalt anyagát ugyancsak meg kell küldeni az illetékes munkaügyi központnak [Mt. 94/B. (6) bek.]. 3. A munkáltató az ismertetett előzetes eljárások lefolytatását követően hozhatja meg döntését a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáról. Ez esetben az alábbiak szerint kell eljárnia. a) Döntésében meg kell határoznia az intézkedésben érintett munkavállalók létszámát foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban, a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásának kezdő és befejező időpontját, illetve végrehajtásának időbeni ütemezését és harminc napos időegységekben annak megoszlását [Mt. 94/C. (1) (2) bek.]. A végrehajtásnál az utolsó megszüntetés közlésétől számított további harminc napon belüli megszüntetés esetén ez utóbbi intézkedéssel érintett munkavállalókat is az előző harminc napos időszakban érintett munkavállalók létszámához kell hozzászámítani [Mt. 94/C. (3) bek.].

18 b) A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről köteles írásban tájékoztatni az illetékes munkaügyi központot, mégpedig a rendes felmondás, illetve az Mt. 88. (2) bekezdése szerinti jognyilatkozat (a határozott idejű munkavállalóknál a hátralévő időre jutó átlagkereset fizetését jelentő módozat) közlését legalább harminc nappal megelőzően. Ennek során közölnie kell a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók személyi adatait (ideértve a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét is), utolsó munkakörét, szakképzettségét, átlagkeresetét [Mt. 94/D. (2) bek.]. c) A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről köteles az érintett munkavállalót(kat) a rendes felmondás, illetve az Mt. 88. (2) bekezdése szerinti jognyilatkozat közlését megelőzően legalább harminc nappal írásban tájékoztatni. [Ha az említett időpontban a munkavállaló felmondási védelem alatt áll, a rendes felmondás csak a védelem megszűnését követően közölhető [Mt. 94. (1) (2) bek.)]. A tájékoztatás másolatát meg kell küldeni mind a munkavállalók képviselőinek, mind az illetékes munkaügyi központnak [Mt. 94/E. (1) bek.]. 4. A rendes felmondás jogellenes [Mt. 94/F. (1) bek.], ha a munkáltató a csoportos létszámcsökkentés esetén a rendes felmondás előtt nem tájékoztatja a munkaügyi központot és az érintett munkavállalót, vagy a felmondást az előzetes tájékoztatást követő harminc nap letelte előtt közli a munkavállalóval, továbbá ha a felmondás a konzultáció során kötött megállapodásba ütközik. A bíróság nem állapította meg a tájékoztatás elmulasztását, amikor a munkáltató a több megyét átfogó régió székhelye szerint illetékes munkaügyi központot tájékoztatta, a megyei központokat azonban külön-külön nem (LB Mfv. I /1999. jogeset). Ha a munkáltató eljárása során megsérti az üzemi tanács vagy a szakszervezet tájékoztatás és konzultáció iránti jogait, ennek megállapítása iránt az említett szervezetek a munkaügyi bírósághoz fordulhatnak. Az ügyben a bíróság nyolc napon belül nemperes eljárásban dönt [Mt. 94/F. (2) bek.].

19 A hátrányos következmények enyhítését célzó támogatások szabályai. A jogszabály szerint a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészéből támogatás nyújtható a munkaadó részére a csoportos létszámcsökkentésnek a munkavállalókat érintő hátrányos következményeinek enyhítéséhez. E támogatás feltétele, hogy a munkaadó a) a törvényben előírt, a csoportos létszámleépítésre vonatkozó konzultációi megkezdése iránt intézkedett és b) vállalja, hogy a létszámleépítéssel érintett telephelyen (telephelyein) a létszámleépítés megfelelő módon történő végrehajtása érdekében a munkaügyi központ által megállapított elvek szerint a létszámleépítéssel érintett munkavállalók munkába helyezését elősegítő bizottságot (bizottságokat) a (továbbiakban: MEB) hoz létre és működtet, és c) nyilatkozik arról, hogy a MEB működéséhez milyen módon és mértékben járul hozzá, továbbá arról, hogy d) vállalja a MEB működése alatt, valamint a tevékenységének befejezésekor a munkaügyi központtal kötött hatósági szerződésben meghatározott időpontokban a támogatás felhasználásáról szóló elszámolás és értékelés elkészítését. A munkaadó részére a jogszabály szerint a csoportos létszámleépítésben érintett telephelyen (telephelyeken) létrehozandó MEB (MEB-ek) működéséhez, legfeljebb tizenkét hónapra történő felhasználásra, bizottságonként legfeljebb egymillió forint vissza nem térintendő támogatás adható. A támogatásról a munkaügyi központ jogosult dönteni, aki a támogatás mértékét a térség munkaerő-piaci helyzetétől, a csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalók létszámától és az e célra rendelkezésre álló pénzügyi keret nagyságától függően határozza meg. A munkaadó a támogatás iránti kérelmet a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó intézkedésének a csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóval történő közléséig, illetve az első munkavállalóval történő megállapodás megkötéséig nyújthatja be a létszámcsökkentéssel érintett telephelye(i) szerint illetékes megyei munkaügyi központhoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a munkaadó a) adatait [neve, székhelye, csoportos leépítéssel érintett telephelye(i), címe, adószáma, ágazati kódja],

20 b) nyilatkozatát a MEB létesítéséről, c) a MEB működéséhez biztosított hozzájárulásának formáját és mértékét, d) a csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalók számára nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó terveit, továbbá e) a MEB működtetésére, valamint az általa szervezett programokra készített előzetes költségvetést. A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a fentebb említett konzultációban résztvevők részére megküldött írásos tájékoztatót, valamint a konzultációban résztvevők által, a MEB létrehozására megkötött előzetes együttműködési megállapodást. A támogatás a MEB működésével összefüggő kiadásokra használható fel, így különösen a) a MEB vezetőjének tiszteletdíja és az azután fizetendő társadalombiztosítási járulék, b) a szakértők, oktatók, előadók díjazása és az azok után fizetendő társadalombiztosítási járulék, c) a MEB vezetőjének, a bizottság tagjainak és a meghívott előadóknak utazási költségei, d) a MEB üléseivel összefüggő kiadások, valamint a munkájával kapcsolatos tájékoztatók szervezésének költségei, e) a MEB munkájához szükséges kiadványok előállítása, terjesztése, f) a MEB tevékenységével, programjával összefüggő hirdetési költségek, g) a MEB által szervezett szolgáltatások költségei [pl. állás- és képzési börzék, jogi, vállalkozási, társadalombiztosítás, pszichológiai tanácsadás, álláskeresési, valamint helyi (térségi) tanácsadás, továbbá kihelyezett információs iroda működtetése]. A támogatás nem számolható el azokra az ingyenes szolgáltatásokra, amelyeket a munkaügyi központ vagy megbízásából közhasznú szervezet nyújt a létszámleépítésben érintett munkavállalók számára. A támogatás folyósítása akkor kezdődhet meg, ha a munkaadó a munkaügyi központ részére teljesítette a létszámleépítésre vonatkozó, külön törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségét.

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Miniszter Iktatószám: 1008-0/2009-SzMM ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16300. számú törvényjavaslat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Tisztelt Képviselő-testület! E l ő t e r j e s z t é s 2013 Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatásban való részvétel tárgyában Hajdúhadházi Városi Önkormányzat

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006. ( VI..) TNM-FMM rendelete a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest

Tájékoztató a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest Tájékoztató a TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest A projekt. Időtartam: 2011.05.01 2013.04.30 (2 év) Teljes

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita Közfoglalkoztatás Ujhelyi Zita Nemzeti Közfoglalkoztatási Program Közhasznú munkavégzés támogatása Közcélú foglalkoztatás Hagyományos közmunkaprogramok Egységes közfoglalkoztatás Cél: minél több munkára

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

A foglalkoztatást meghatározó fontosabb jogszabályok

A foglalkoztatást meghatározó fontosabb jogszabályok A foglalkoztatást meghatározó fontosabb jogszabályok Dr. Benkei-Kovács Balázs Dr. Hegyi Halmos Nóra ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet A foglalkoztatást és a munkaerőpiac területét

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Bővebb információ a www.afsz.hu honlapon és a munkaügyi kirendeltségeken kérhető.

Bővebb információ a www.afsz.hu honlapon és a munkaügyi kirendeltségeken kérhető. A Regionális Munkaügyi Központok kirendeltségein jelenleg elérhető foglalkoztatási jellegű támogatásokról és a START kártya kedvezményekről készített összefoglaló Bővebb információ a www.afsz.hu honlapon

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA Foglalkoztatáspolitika aktív eszközei Aktív eszközcsoport, ami a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

Munkaerő piaci támogatások

Munkaerő piaci támogatások Munkaerő piaci támogatások 1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás Az a munkaadó, aki hátrányos helyzetű, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását vállalja. A munkaadó a foglalkoztatást

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása Célja Feltétel Ellátás nyújtása olyan aktív korú személyeknek és családjuknak, akik a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben vannak. Kiegészítő támogatás, akkor kaphatja a jogosult,

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27.

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. Jogszabályi vonatkozás Fogalom meghatározás A foglalkoztatás elsegítéséről és

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében?

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében? Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott tranzitfoglalkoztatás, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok Az egyszerűsített foglalkoztatás Szerző: Dr. Fuith-Kocsis Barbara Az egyszerűsített foglalkoztatás a munkaviszony egy speciális változata, amelynek legfontosabb szabályait az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

1991. évi IV. törvény. a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1991. évi IV. törvény. a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról A Magyar Köztársaság Alkotmánya mindenki számára biztosítja a jogot a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 18346-1/2009 1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről Budapest, 2009.

Részletesebben

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 8-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 8-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 8-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatásról Iktatószám: 375-15/2012.

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014.

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. Biztosítottak körben bekövetkező változás 1. 2014. január 1-jétől

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Jogforrás: Ami nem változik

Jogforrás: Ami nem változik Változások a pénzbeli ellátások területén 2015. január 27. Előadó: 9 00-12 00 Dr. Bogdán Zsuzsanna tb. szakértő Jogforrás: A vállalkozói adminisztratív terheinek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam

Részletesebben

A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei

A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben