SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE"

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Dr. Ungi Noémi KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY ERGOFIT KFT Budapest, 2006.

2 TARTALOMJEGYZÉK AZ ELEMZÉS CÉLJA, TÁRGYA, MÓDSZERE...7 I. A SZEKTOR SZOCIÁLIS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA...9 II. A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK TARTALMÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK MEGOSZLÁSA, KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSES LEFEDETTSÉG ÁTTEKINTÉSE A FÉMALAPANYAG GYÁRTÁSA ÁGAZATBAN A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI (ALAKI, FORMAI ELEMEINEK) ELEMZÉSE A szerződés személyi hatálya A szerződés időbeli hatálya A szerződés hatályba lépésének időpontja Aláírás időpontja Aláírást követő meghatározott időpont Kihirdetés időpontja Aláírást megelőző meghatározott időpontig történő visszamenőleges alkalmazás A szerződés felmondása A felmondás határideje A legkorábbi felmondási időpont A felmondás hatálybalépésének időpontja Részleges felmondás lehetősége A felmondási eljárás A szerződés módosítása A módosítás okai A módosítási eljárás A módosítás hatálybalépése A szerződés megszűnése A kollektív szerződések felülvizsgálata

3 2.8 Az ágazati vagy többmunkáltatós szerződések kapcsolata a helyi kollektív szerződéssel A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA (A SZERZŐDŐ FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE, KAPCSOLATRENDSZERÉRE) VONATKOZÓ SZABÁLYOK Az együttműködés alapelvei A felek közötti kapcsolattartás és kommunikáció Az együttműködés tartalma A szakszervezeti jogokat érintő szabályok Szakszervezeti jogokat érintő rendelkezések Szakszervezeti működését érintő rendelkezések A szakszervezet működési feltételeinek munkáltató általi biztosítása Munkaidő-kedvezmény A szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védelme Üzemi tanácsra vonatkozó rendelkezések KOLLEKTÍV MUNKAÜGYI VITÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK Sztrájk gyakorlására vonatkozó rendelkezések A MUNKAVISZONY TARTALMÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Előnyben részesítési szabály a munkavállalók meghatározott körére azonos feltételek esetén a munkaviszonnyal összefüggésben A próbaidő A próbaidő időtartama A próbaidő meghatározása A munkáltatói rendes felmondásra vonatkozó szabályozás Felmondási korlátozások A felmondási idő A munkavégzés alóli mentesítés időtartama A végkielégítés A végkielégítés mértéke Speciális esetek

4 5.5 Rendkívüli felmondás szabályozása A rendkívüli felmondásra okot adó körülmények A rendkívüli felmondási eljárás szabályozása Hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása A csoportos létszámcsökkentés szabályozása A foglalkoztatottság szintjére vonatkozó megállapodás Egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó speciális szabályozások A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ Munkaidőkeret alkalmazása A munkaidőre, munkarendre vonatkozó szabályok Általános szabályok és előírások Osztott, egyenlőtlen, rugalmas munkaidőre vonatkozó előírások Pihenőidőre vonatkozó szabályozás Átirányítás, kiküldetés, kirendelés Az átirányítás szabályozása A kiküldetés szabályozása A kirendelés szabályozása Az átirányítás, a kiküldetés és a kirendelés együttes szabályozása Rendkívüli munkavégzés A rendkívüli munkavégzés elrendelése A rendkívüli munkavégzés felső határa Készenlét A készenlét elrendelése A készenlét maximális időtartama Ügyelet A szabadság A szabadság kiadásának rendje A pótszabadság Egyéb munkaidő-kedvezmények OKTATÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS Oktatás-továbbképzés támogatása Tanulmányi szerződés megkötésének feltételei és tartalma

5 7.1.2 Munkaidő-kedvezmény A munkáltató részéről történő kötelezéssel végzett tanulmányok A MUNKA DÍJAZÁSA A bérezés alapelvei Bérezési formák Teljesítménykövetelmények meghatározása A bér kifizetése Bérfejlesztés Minimálbér Garantált bér Bértarifa rendszer Bérpótlékok A Munka Törvénykönyvében nevesített bérpótlékok A Munka Törvénykönyvében nem nevesített pótlékok Ösztönzési és érdekeltségi rendszer SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK Lakhatási körülmények javítása Munkába járás költségtérítése Étkezési hozzájárulás Munkaruha, formaruha juttatás Bérelőleg Nyugdíjazás támogatása Nyugdíjpénztári hozzájárulás A szervezet iránti hűség jutalmazása Lakásvásárlás vagy építés támogatása Üdülés támogatása Egészségügyi ellátás Biztosítások Jóléti, szociális és kulturális intézmények és események támogatása Munkáltatói segély Egyéb juttatások A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

6 10.1 Kártérítés a munkavállaló gondatlan károkozása esetén A leltárfelelősség szabályozása Közvetlen kártérítésre kötelezés szabályozása A MUNKAÜGYI JOGVITA...49 III. A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK TARTALMÁNAK JOGSZERŰSÉGI ELEMZÉSE, ÉRTÉKELÉSEK, JAVASLATOK A kollektív szerződések struktúrája, a szabályozás jellege Tartalomra vonatkozó következtetések A szerződéses eljárás és a munkaügyi kapcsolatok szabályozása A munkaviszony létesítése, megszűnése és megszüntetése A munkaidő és a pihenőidő Oktatás és továbbképzés A munka díjazása Szociális és béren kívüli juttatások Kártérítési felelősség Javaslat

7 AZ ELEMZÉS CÉLJA, TÁRGYA, MÓDSZERE Vizsgálatunk célja a kohászat ágazatába tartozó, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumnál nyilvántartott, illetve letétbe helyezett egy és több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződések tartalmának összehasonlító, valamint a hatályos jogszabályok rendelkezéseihez viszonyított jogszerűségi elemzését, értékelését tartalmazó tanulmány elkészítése volt. Az elemzés, kutatás tárgyát az a 13 egymunkáltatós és 3 többmunkáltatós kollektív szerződés képezte, melyeket a szerződő felek végéig regisztráltak és letétbe helyeztek a Minisztériumnál. Az elemzés szempontrendszerét elsősorban a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet 2. sz. melléklete, a Bejelentő adatlap a munkáltatónál (gazdálkodó szervezetnél) évben megkötött, módosított vagy megszűnt kollektív szerződés nyilvántartásba vételéhez szempontjai szerint alakítottuk ki, kiegészítve az adatbázis számszerű adatait a szerződések tartalmi elemeivel. A tartalmi elemeket 11 fő csoportba soroltuk, részben megőrizve a Bejelentő adatlap fejezeteit, részben pedig - ahol az elemzés logikája és egységessége megkívánta - a fejezeteket tovább bontottuk vagy éppen egy csoportba vontuk össze. A vizsgálat tényezőcsoportjai: 1. A kollektív szerződések megoszlása, a kollektív szerződéses lefedettség áttekintése az ágazatban 2. A szerződések eljárási szabályai 3. A munkaügyi kapcsolatok 4. A kollektív munkaügyi vita 5. A munkaviszony létesítése, megszűnése és megszüntetése 6. A munkaidő és a pihenőidő 7. Oktatás és továbbképzés 8. A munka díjazása 9. Szociális és béren kívüli juttatások 10. A kártérítési felelősség 11. A munkaügyi jogvita Az elemzés során valamennyi szerződést hivatalosan bejelentett és nyilvántartott szerződésként kezeltünk, függetlenül attól, hogy egyes szerződések létezéséről és tartalmáról milyen módon szereztünk tudomást. Itt kell megemlítenünk azt is, hogy bár a Vaskohászati Ágazati Kollektív Szerződés tartalmának vizsgálata szintén részét képezi tanulmányunknak, a szerződés jogszerűségét, illetve érvényességét tekintve erős fenntartásaink vannak 7

8 Elemzésünk eredményeit három különálló fejezetben foglaltuk össze: I. A szektor szociális partnereinek bemutatása II. A kollektív szerződések tartalmának összehasonlító elemzése III. A kollektív szerződések tartalmának jogszerűségi elemzése, értékelések, javaslatok Az elemzés, értékelés során felhasznált adatokat, információkat a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Kollektív szerződések nyilvántartási rendszerben található, a nyilvántartott kollektív szerződések tartalmára vonatkozó, az elemzés céljára átadott lekérdezések tábláiból, valamint az elemzett kollektív szerződésekből nyertük. A szociális partnerekre vonatkozó adatok, az érdekképviseletek honlapjairól származnak, illetve a velük történt konzultációk során kaptuk, továbbá a Stefán-Mezei: Kohászati ágazat áttekintése ( Autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése PHARE program keretében készített tanulmány) és a Bálint Adrienn: A kollektív szerződéses lefedettség áttekintése a TEÁOR 27. Fémalapanyag gyártása ágazatban, tanulmányokból származnak. 8

9 I. A SZEKTOR SZOCIÁLIS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA A kohászat területén működő munkáltatói és munkavállalói érdekvédelmi szervezetek az elmúlt évtizedben hazánkban végbement gazdasági, politikai rendszerváltás idején alakultak ki jelenlegi összetételükben. A közöttük lévő kapcsolatokat egyrészt a korábbi évtizedek hagyományai, másrészt az elmúlt évtized nagy horderejű változásai révén bekövetkezett politikai, gazdasági szervezeti átalakulások formálták, formálják napjainkban is. 1. A kohász ágazatban működő szakszervezetek A kohászat területén gyakran fordul elő, hogy ugyanazon vállalatnál több szakszervezeti szövetség is rendelkezik munkahelyi szervezettel, és együttműködésük cégen belül sem mindig felhőtlen, többnyire csak a szükségszerűségen alapszik. (pl. kollektív szerződés-kötés, bértárgyalás, egyéb munkavállalói érdekérvényesítés). Vasas Szakszervezeti Szövetség A Vasas Szakszervezeti Szövetség (Vasas) a versenyszférában működő reprezentatív ágazati szakszervezet. Működési területe, szerveződési köre kiterjed az iparban folytatott tevékenységek számos szakterületére, érdekvédelmi tevékenységét meghatározóan a kohászat, gépgyártás, elektronika és közúti járműgyártás terén gyakorolja. Mintegy 400 munkahelyi szervezet tartozik a működési körébe. Tagjainak létszáma közel 80 ezer, a munkaképesség szempontjából gazdaságilag aktív tagok száma megközelítőleg 60 ezer fő. A szervezett munkavállalók aránya 40%, a vaskohászat területén 51%. A Vasas tagja a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének. Tagja a Nemzetközi Fémipari Szövetségnek (International Metalworkers Federation IMF-), továbbá az Európai Fémipari Szakszervezeti Szövetségnek (Europarische Metalgewerkschafts Bund EMB-). A Vasas közvetett módon részt vesz az Európai Szén-, és Acélipari Közösségben (ECSC) működő öt-öt fős paritásos munkáltatói és munkavállalói bizottság munkájában. A Vasas Szakszervezetben a szakmai illetékesség alapján 1989-től a Kohász-Öntész Tagozat látta el az érdekvédelmi feladatokat a kohászat területén április 6-án utódjaként 43 munkahelyi szervezet részvételével jött létre a Kohász-Öntész Érdekképviseleti Szövetség (KÖÉSZ). Liga Vas- és Fémipari Szövetség, Munkástanácsok Fém- és Gépipari Ágazat A Liga Vas- és Fémipari Szövetség, valamint a Munkástanácsok Fém- és Gépipari Ágazat ágazati jellegű szakszervezeti szerveződések, működési- szerveződési területük lényegében a verseny szféra egészére kiterjed. A teljes szerveződési, működési körük, illetve taglétszámuk adatai nem ismeretesek. A Liga Vas- és Fémipari Szövetség a Liga Szakszervezetek, a Munkástanácsok Fém- és Gépipari Ágazat a Munkástanácsok Országos Szövetségének (MOSZ) tagja. a Munkástanácsok Fém- és Gépipari Ágazat a MOSZ-on keresztül az Ipari Dolgozók Világszövetsége Metál tagozatának tagszervezeteként töltenek be érdekvédelmi szerepet. 9

10 Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokonszakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokonszakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) reprezentatív ágazati szakszervezeti szövetség. Szakmai szerveződésű szervezeti egységével az Alumíniumipari Szakszervezeti Szövetséggel közösen meghatározó szerepet tölt be a kohászathoz tartozó alumíniumgyártás területén. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének és az Autonóm Szakszervezetek Országos Szövetségének is tagja. A Vegyipari, Energiaipari, Bányaipari Szakszervezetek Európai Szövetségének (EMCEF), valamint a Vegyipari, Energiaipari, Bányaipari és Ipari Dolgozók Szakszervezeteinek Nemzetközi Szövetségének (ICEM) tagja. Az Alumíniumipari Szakszervezeti Szövetség a VDSZ szakmai szervezeti egysége, amely közvetlen hatáskörrel a alumíniumipari munkavállalók érdekvédelmét látja el.. 2. A kohászat ágazatban működő munkáltatói érdekképviseletek A kohászatban három munkáltatói érdekképviselet működik, működési területük között nincs átfedés, tisztán a szakágazati határok mentén szerveződnek (vaskohászat, öntészet, alumíniumkohászat). Az eltérő tagvállalati körből és a közös érdek hiányából adódóan a KÁPB megalakulásáig nem volt cél és fórum, amely egy asztalhoz ültette volna a munkáltatói oldal képviselőit. A Vaskohászati Vállalatok Szakmai Szövetsége (Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés) A Vaskohászati Vállalatok Szakmai Szövetségét (VVSZSZ), mint munkáltatói érdekképviseletet 1992-ben 43 gazdálkodó szervezet alapította. A szövetség létrehozását az a szándék vezérelte, hogy együttes fellépésével elősegítse a tagvállalatok érdekeinek védelmét, hozzájáruljon a szakma társadalmi megítélésének javításához, nemzetközi súlyának növeléséhez. A VVSZSZ-t a tagjai a szeptember 20-án tartott közgyűlésen megszüntették. [Az ügyészség felszólította az érdekképviseletet, hogy szüntesse meg a Magyar Vas- és Acélipari Egyesüléssel (MVAE) meglévő vezető testületi összefonódást, állítsa helyre a törvényes működést. A MVAE-ben is érdekelt tagok az érdekképviselet megszüntetését választották.] A kohászatban a szociális párbeszéd azóta a MVAE közreműködésével folytatódik. Az MVAE tagjainak száma mintegy 30. Tagja a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének. Társult tagja 1991 óta a Nemzetközi Vas-, és Acélipari Intézetnek (IISI), illetve 1995 óta az Európai Vas- és Acélipari Szövetségnek (EUROFER). A Magyar Öntészeti Szövetség, A Magyar Öntészeti Szövetség (MÖSZ) 1992-ben alakult, a kohászat ágazatba sorolt, jellemzően öntészeti tevékenységet végző vállalkozások érdekvédelmi szövetsége. Az ban létesített Magyar Öntészeti Egyesülés tagjainak és szervezeteinek bázisán, de nem jogutódjaként jött létre. A MÖSZ általános munkaadói érdekképviseleti és szakmai érdekvédelemi feladatokat lát el. Mintegy 30 gazdálkodó szervezet a tagja van. A MÖSZ tagja a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének, valamint az Európai Öntvénygyártó Szövetségek Bizottságának (CAEF). 10

11 HUNGAMOSZ Alumíniumipari Munkáltatók Országos Szövetsége A HUNGAMOSZ Magyar Alumíniumipari Munkaadók Országos Szövetsége (HUNGAMOSZ) július 26-án alakult. tölt be munkáltatói érdekképviseleti szerepet. Alapvető célja a magyar alumíniumipar hagyományos értékeinek ápolása, általános iparági és szakmai érdekeinek védelme, az alumíniumipar nemzetközi szakmai képviselete, valamint tagjai munkaadói érdekeinek és kapcsolatainak gondozása, fejlesztése. Jelenleg öt társaság a tagja A HUNGAMOSZ tagja a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének. 3. Szociális párbeszéd a kohászatban Mint ahogy a legtöbb ágazatra a kohászatra is jellemző, hogy a kollektív szerződések lényegében munkahelyi szinte köttetnek. Az ágazatban egy munkáltatói érdekképviselet által kötött ágazati (Vaskohászati Szakágazati Kollektív Szerződés) és két társaság-csoporti szintű több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés található. A szociális partnerek szerint a szektor gazdálkodó szervezeteinek kb %-nál kollektív szerződés van érvényben. Hasonló számadatokat közöl a szerző A kollektív szerződéses lefedettség áttekintése a TEÁOR 27. Fémalapanyag gyártása ágazatban tanulmányban is. A kollektív szerződés nyilvántartás adatai szerint nincs ennyi érvényes megállapodás a szektorban. Természetesen igaz, a nyilvántartás a bejelentett szerződéseket veszi figyelembe, amely nem jelenti azt, hogy a szektorban (s más területen is) ne lenne érvényben a nyilvántartásba nem vett szerződés. A kohászat területén a kollektív alkut gyakorlatilag a VVSZSZ, illetve a MVAE és a Vasas jelentette. Az együttműködés intézményes formájának megnyilvánulása a VVSzSz tagvállalatainál rendszeresen működő 6-6 fős paritásos bizottságok voltak. E két szervezet közti kapcsolatrendszer már-már hagyományosnak mondható, együttműködésük eredménye a Vaskohászati Ágazati Bérmegállapodás és a Vaskohászati Szakágazati Kollektív Szerződés. A Vaskohászati Ágazati Bérmegállapodást az július 1-én a VVSZSZ és a Vasas és a Kohász-Öntész Tagozat írta alá. A szerződő felek e megállapodást azzal a céllal kötötték meg, hogy a vaskohászatra vonatkozó ágazati munka-besorolási rendszert, és ehhez kapcsolódóan differenciált bértételeket határozzanak meg, valamint összehangolják az ágazat béralakítási törekvéseit, amelyhez ajánlásokat és szabályokat mellékeltek. Az 1994-ben lezajlott bértárgyalások a szakágazat gazdasági válsága következtében nem zárultak érdemi megállapodás megkötésével. A MÖSZ és a Vasas között szintén történt együttműködés a szükség szerint összeülő 3-3 fős paritásos bizottságok keretében. A Vasas és Magyar Öntészeti Egyesülés április 28-án Öntészeti Szakmai Bérmegállapodást kötött. A Magyar Öntészeti Egyesülés tagjai december 16-án az egyesülés jogutód nélküli végelszámolása mellett döntöttek és felmondták a bérmegállapodást. A Vasas Szövetség Kohász-Öntész Tagozata az 1992-t követő időszakban rendszeresen megkereste a MÖSZ-t a középszintű kollektív szerződés megkötésének szándékával. A MÖSZ úgy döntött, hogy az öntödék kritikus gazdasági helyzete miatt a vállalkozások többsége nem képes az Mt-ben rögzítetteken túl, annál kedvezőbb feltételeket nyújtani, nem vállalja a középszintű szerződés kötelezettségét. 11

12 A sikertelen középszintű bértárgyalások ugyanakkor nem akadályozták, hogy egyes társaságcsoportok több munkáltatóra érvényes kollektív szerződés, illetve bérmegállapodást kössenek, amely jelenleg is hatályos. Az eredményes társaság-csoport szintű megállapodások elősegítették, hogy a Vasas Kohász- Öntész Tagozatának kezdeményezésére, a VVSZSZ-el január 1-én aláírják a Vaskohászati Szakágazati Kollektív Szerződést. Érvényessége kezdetben két évre szólt, majd határozatlan időtartamúra változott. (Meg kell jegyezni, hogy a VVSZSZ szeptember 20.-án működését közgyűlési döntéssel jogutód nélkül megszüntette. E döntés következtében a VSZKSZ pontja értelmében a szerződés hatályát veszti. A munkáltatói érdekképviselet tagjai döntése a szektorban a kollektív tárgyalásokat a MVAE folytatja.) Az alumíniumkohászatban az intézményes kapcsolat formalizált keretét együttműködési megállapodás biztosította az Alumíniumipari Szakszervezetek Szövetsége (ASzSz), mint munkavállalói és a HUNGAMOSZ között. Az együttműködések célja az volt, hogy a felek megvizsgálják egy szakágazati kollektív szerződéskötés lehetőségét, amely aztán eltérő regionális, térségi bér és fejlettségi különbségek miatt nem jött létre. Az elmúlt 15 évben nemcsak a vállalatok likviditási gazdálkodási nehézségei szabtak gátat a munkáltatói és a munkavállalói szervezetek és szövetségeik együttműködésének, hanem a hazai szociális párbeszéd struktúrájából, kultúrájából adódó jellegzetességek is, mely szerint a tárgyalások és megállapodások súlypontja a helyi, vállalati szintre helyeződött. Az Autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése PHARE program keretében a kohászat szociális partnerei vállalták, hogy folytatják a kohászat kollektív tárgyalásait és kialakítják a szektor formalizált egyeztető fórumát. A Kohászati Ágazati Párbeszéd Bizottság (KÁPB) alapító Megállapodását szeptember 26-án két munkáltatói és négy munkavállalói érdekképviselet írta alá. Munkáltatói oldalon a MVAE, a HUNGAMOSZ, a munkavállalói oldalon a Vasas, a Vasas KÖÉSZ, a Liga Vas- és Fémipari Szövetség, valamint a Munkástanácsok Fém- és Gépipari Ágazata lett tagja a bizottságnak. A MÖSZ őszétől az oldalak meghívására megfigyelőként vesz részt a KÁPB munkájában, így kijelenthető, hogy az összes, a kohászatban tevékenykedő érdekképviselet képviselettel rendelkezik a párbeszéd bizottságban. 12

13 II. A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK TARTALMÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 1 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK MEGOSZLÁSA, KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSES LEFEDETTSÉG ÁTTEKINTÉSE A 27. FÉMALAPANYAG GYÁRTÁSA ÁGAZATBAN A kollektív szerződés nyilvántartás a TEÁOR 27 Fémalapanyag gyártása ágazatban (a továbbiakban: kohászat) 20 db szerződést regisztrált. Ebből 17 egy munkáltatóra, 3 több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés. Kollektív szerződések hatálya alá tartozó munkáltatók megoszlása Az érintett kör TEÁOR kódja, megnevezése KSZ Létszám-kategória 300 fő alatt fő felett E. m. T. m. E. m. T. m. E. m. T. m. E. m. T. m. E. m. T. m. db db db db db db db db db db Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása Öntöttvas cső gyártása Acélcsőgyártás Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gy Hidegen alakított acélidom gyártása Acélhuzalgyártás Nemesfémgyártás Aluminiumgyártás Ólom,cink,ón gyártása Réz gyártása Egyéb nem vas fém gyártása Vasöntés Acélöntés Könnyűfémöntés Egyéb nem vas fém öntése Kohászat összesen: E. m.: egy munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés T. m.: több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés A táblázatban jól követhető a kohászatban kötött egy és több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződések alá tartozó munkáltatók megoszlása, a cégek létszám kategória besorolása alapján. A három több munkáltatóra kiterjedő hatályú szerződések (vaskohászati kollektív szerződés és 2 társaságcsoportra kiterjedő hatályú szerződés) alá 42 munkáltató tartozik, az átfedéseket [egy-egy munkáltató (14 cég) kettő több munkáltatóra kiterjedő hatályú szerződés alá is 13

14 tartozik, jellemzően a vaskohászati és valamely társaságcsoporti szerződés] leszámítva együttesen 28 munkáltatót fednek le. A több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződések olyan munkáltatókra (gazdálkodó szervezetekre) is kiterjednek, amelyek nem a szektorba tartoznak. A szektorban a több munkáltatós szerződések 13 munkáltatót érintenek. Hat munkáltató egyidejűleg két több munkáltatós szerződés hatálya alá is tartozik, ezt figyelembe véve lényegében hét munkáltatót érint több munkáltatós szerződés a kohászat területén. Az egy és több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződések hatálya alá a szektorban összesen 30 munkáltató tartozik. Az átfedéseket [az egyszerre több szerződés (egy vagy több munkáltatós hatálya alá tartozás) kiszűrve csak 20 munkáltatót fedd le kollektív szerződés a kohászat területén. A szektorba a főtevékenység alapján 175 gazdálkodó szervezet (4 fő felett foglalkoztató munkáltató van besorolva). Ezt figyelembe véve a kohászatban a munkáltatók 11,4%-nál található kollektív szerződés. Ha csak az egy munkáltatóra kiterjedő szerződéseket tekintjük, akkor ez a munkáltatók 9,7 %-a. Egy munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződések megoszlása, hatálya alá Az érintett kör TEÁOR kódja, megnevezése tartozó munkavállalók létszáma KSH létszám Szakágazatban Létszám-kategória kötött KSZ 300 fő alatt fő felett KSZ létszám KSZ létszám KSZ létszám KSZ létszám KSZ létszám db fő db fő db fő db fő db fő Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása Acélcsőgyártás Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gy Acélhuzalgyártás Nemesfémgyártás Aluminiumgyártás Réz gyártása Vasöntés Acélöntés Kohászat összesen: KSH létszám: évi átlagos statisztikai állományi létszám (4 főnél többet foglalkoztató munkáltatók) A táblázat a kohászat azon szakágazatait tartalmazza, amelyben kollektív szerződés található. Az egy munkáltatóra kiterjedő hatályú szerződéseket tekintve a 300 fő alatt foglalkoztató cégeknél található a szerződések 64,7 %-a (11 db), fő között foglalkoztató cégeknél 11,7 %-a (2 db), 1001 fő felett foglalkoztató cégeknél 23,5 %-a (4 db). Az fő között foglalkoztató cégeknél nem található szerződés. 14

15 Az egy munkáltatóra kiterjedő szerződések hatálya alá tartozó munkavállalókat a szektorban foglalkoztatottakhoz viszonyítva ellenkező tendencia figyelhető meg. Az 1001 fő felett foglalkoztató cégeknél található szerződések a kohászat munkavállalóinak 49,1 %-t, a fő között foglalkoztató cégeknél található szerződések a munkavállalók 4,1 %-t, a 300 fő alatt foglalkoztató cégeknél található szerződések a munkavállalók 7,1 %-t érintik. Kollektív szerződéssel érintett munkavállalók létszáma, aránya (Lefedettség) Az érintett kör TEÁOR kódja megnevezése Egy munkált, Több munkált, KSH Összes KSZ kiterjedő KSZ kiterjedő KSZ létszám létszám % létszám % létszám % Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása , , , Acélcsőgyártás ,8 13 2,8 13 2, Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása , , Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gy , , , Hidegen alakított acélidom gyártása , , , Acélhuzalgyártás , , , Nemesfémgyártás , , Aluminiumgyártás , , Réz gyártása , , Vasöntés , , Acélöntés , , Egyéb nem vas fém öntése ,1 20 7,1 Kohászat összesen: , , ,7 KSH létszám: évi átlagos állományi létszám (4 főnél többet foglalkoztató munkáltatók) Egy munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződések, létszám: Az adott TEÁOR területen nyilvántartásba vett és hatályban lévő kollektív szerződések által érintett foglalkoztatottak száma (4 fő felett). Százalék (%): Az adott TEÁOR területen nyilvántartásba vett és hatályban lévő kollektív szerződések által érintett foglalkoztatottak és az adott TEÁOR terület létszámának aránya. Több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződések, több munkáltató által kötött: Több munkáltató által együttesen kötött kollektív szerződések. Létszám: A több munkáltató által együttesen kötött kollektív szerződés hatálya alá tartozó, a munkáltatók által foglalkoztatott létszám. Százalék (%): A több munkáltató által együttesen kötött kollektív szerződés hatálya alá tartozó foglalkoztatott létszámnak az adott TEÁOR terület létszámához viszonyított aránya. Összes kollektív szerződés: Az egy munkáltatóra kiterjedő hatályú és a több munkáltató által kötött kollektív szerződések. Létszám: Az egy és a több munkáltató által kötött kollektív szerződések hatálya alá tartozó, a munkáltatók (gazdálkodó szervezetek) által foglalkoztatott létszám. Tisztított létszám: egy és több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződéssel érintett gazdálkodó szervezet létszáma csak egyszer van figyelembe véve. Százalék (%): Az egy és a több munkáltató által kötött kollektív szerződés hatálya alá tartozó foglalkoztatott létszámnak az adott TEÁOR terület létszámához viszonyított aránya. 15

16 A táblázat a kohászat azon szakágazatait tartalmazza, amelyben kollektív szerződés található. Az egy munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződések a kohászat területén a 4 fő felett foglalkoztató cégeknél foglalkoztatott munkavállalók 60,9 %-ra (11467 fő) terjednek ki. A több munkáltatóra kiterjedő szerződések a foglalkoztatottak 32,4 %-t fedik le (mintegy 6100 munkavállalót érint). Az egy és több munkáltatóra kiterjedő hatályú szerződések együttesen (az átfedéseket kiszűrve) a kohászat munkavállalóinak 61,7 %-t érintik. A kohászat lefedettségi aránya mintegy 20 %-al magasabb mint a nemzetgazdasági szintű lefedettség, az egyes szakágazatok tekintetében azonban jelentősen szóródik. Két szakágazatban (Hidegen alakított acélidom gyártása, Nemesfémgyártás) lényegében teljes a lefedettség. Az aluminiumgyártás szakágazatban 91,1 %, a vas,acél, vasötvözetalapanyag gyártásban 84,1 %, a hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártás területén 76,4 %. Ugyanakkor a húsz százalékot sem éri a réz gyártás (19,1 %), a vasöntés (14,5 %), az egyéb nem vas fém öntése (7,1 %) és az acélcsőgyártás (2,8 %) területén. A jelen összehasonlító elemzés a kollektív szerződés nyilvántartásba bejelentett 20 kollektív szerződés közül 16 (13 egy munkáltatóra, 3 több munkáltatóra kiterjedő hatályú) szerződést vizsgált meg. A több munkáltatóra kiterjedő hatályú szerződések közül az egyik a vaskohászati szakágazati kollektív szerződés (amely a szakágazat jelentős területét fedi le), a másik kettő egy-egy társaság-csoporthoz tartozó munkáltatókra kiterjedő hatályú szerződés. 16

17 2 A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI (ALAKI, FORMAI ELEMEINEK) ELEMZÉSE A szerződés eljárási szabályai alatt a szerződés személyi, időbeli hatályát, hatályba lépését, módosítását, felülvizsgálatát, felmondását, megszűnésének módját elemeztük. Erre nézve az elemzett szerződések mindegyike tartalmaz valamilyen előírást, amely az Mt. megfelelő paragrafusaira való hivatkozástól a részletes leírásig terjedhet. 2.1 A szerződés személyi hatálya Az egy munkáltatóra kiterjedő hatályúak esetében 11, a több munkáltatóra kiterjedő hatályú szerződések mindegyike rendelkezik a szerződés személyi hatályáról. Két több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés (a szakágazati, egy társaságcsoportra hatályos) személyi hatálya tekintetében mellékletben sorolja fel a szerződés hatálya alá tartozó munkáltatókat. A vaskohászati kollektív szerződés dokumentumaiból kitűnik, hogy a szerződést eredetileg munkáltatói érdekképviselet kötötte, amelynek helyébe megszűnését követően egyesülés mint jogutód lépett. Véleményünk szerint a Társasági törvény szabályai alapján működő egyesülés, mint Cégbíróságon bejegyzett gazdasági társaság, nem lehet jogutódja az Egyesülési törvény szabályai szerint működő, társadalmi szervezetként bejegyzett munkáltatói érdekképviseletnek. A munkáltatói érdekképviselet, mint szerződő fél megszűnésével az Mt. 40. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel a kollektív szerződés is megszűnt, hatályát vesztette, s ezt a szerződés ki is mondja. Az egyesülés csak klasszikus több munkáltatóra kiterjedő hatályú szerződés egyik szerződő fele lehet, a szerződés hatálya alá tartozó többi munkáltatóval együtt. Erre a szerződésben nincs utalás, az egyesülés, mint érdekképviselet írt alá és nem úgy mint egy munkáltató, aki a többi munkáltató nevében jegyzi a szerződést (a szerződés nem tartalmaz felhatalmazást a többi munkáltató, mint szerződő fél részéről, hogy a szerződést nevükben aláírja). Megítélésünk szerint a szakágazati kollektív szerződés érvényessége kétséges, illetve csak az aláíró egyesülésre, mint munkáltatóra hatályos. A másik több munkáltatóra kiterjedő hatályú szerződés esetében szintén csak egy munkáltató írta alá szerződő félként a megállapodást. Ezen szerződés sem tartalmaz arra utalást, hogy a többi munkáltató, mint szerződő fél felhatalmazta volna, hogy nevükben aláírjon, szerződést kössön. E szerződés esetében is az érvényesség kérdéses, illetve csak az aláíró munkáltatóra hatályos. Négy egy munkáltatós és három több munkáltatós szerződés a munkáltató vezetőjére vonatkozó rendelkezés említése nélkül nevesíti a szerződés személyi hatályát. 17

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Kisgyörgy Sándor Könözsy László dr. Lénárt Szilvia Vámos István EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE TANULMÁNY ÉTOSZ Budapest, 2008. Tartalom

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Fodor T. Gábor Nacsa Beáta Neumann László KERESKEDELMI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY KENDE ÜGYVÉDI IRODA Budapest, 2006. TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, 2002. január

VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, 2002. január VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY Munkavállalói oldal Budapest, 2002. január Készítette: Tóth Mihály 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető. II. III. IV. Előzmények. A projekt első fázisának munkavállalói nézőpontból

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 5 1. A kollektív szerződés célja és tartalma... 5 2. A kollektív szerződés személyi és időbeli hatálya... 5 3. A kollektív

Részletesebben

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására Kézikönyv a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására A kiadványt szerkesztette és az összehasonlító

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. A Kollektív szerződésben használt fogalmak és rövidítések...

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Szakdolgozat. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék

Szakdolgozat. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék Szakdolgozat Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék Munkaviszony létesítés, módosítás, megszüntetés Konzulens: Dr. Gecse Istvánné Sallai Mónika 2013 Thesis University of

Részletesebben

A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására

A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására 1 A. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről I. Egyéni jogok 1. A munkaviszony

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001. Bevezetés Jelen Kollektív Szerződés létrejött egyrészről a Hungarocamion Nemzetközi Autóközlekedési Rt. (1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.), továbbiakban munkáltató, másrészről

Részletesebben

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

0886-06 Általános vállalkozási feladatok Békéscsabai Regionális Képző Központ 0886-06 Általános vállalkozási feladatok modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította: Kiss Árpád Lektor: Nagy Mihály A modul címe: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

Munkajogi tájékoztató

Munkajogi tájékoztató Munkajogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak E körben igyekszünk választ adni a legfontosabb munkavégzéssel összefüggő kérdésekre, mint: milyen formában dolgozhatok milyen formában foglalkoztathatok

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

STARTOLJ VELÜNK A MUNKA VILÁGÁBA!

STARTOLJ VELÜNK A MUNKA VILÁGÁBA! palyakezdok_korrekt.qxd 6/28/2005 12:02 PM Page B1 STARTOLJ VELÜNK A MUNKA VILÁGÁBA! www.fmm.gov.hu/palyakezdok palyakezdok_korrekt.qxd 6/28/2005 12:02 PM Page B2 KEDVES FIATALOK! Sikeres start ez most

Részletesebben

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL MUNKAVÁLLALÓ KÉZIKÖNYVE AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL Támogatóink: SZAKSZERVEZETED NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI: Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 I.MUNKASZERZŐDÉS... 4 I.1. Munkaviszony létesítése...

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2009. január 1-jétől Budapest, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 Készült az Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2006. SZEPTEMBER 29. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyvének hatása a munkavállalók és a munkáltatók közötti kapcsolatokra

Az új Munka Törvénykönyvének hatása a munkavállalók és a munkáltatók közötti kapcsolatokra MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2013/2 Az új Munka Törvénykönyvének hatása a munkavállalók és a munkáltatók közötti kapcsolatokra Kutatási zárójelentés LAKI MIHÁLY NACSA BEÁTA NEUMANN LÁSZLÓ

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben