Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében"

Átírás

1 Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

2 Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete november 23-i ülésére Szentes Város évi költségvetési koncepciójáról Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló törvények és a kapcsolódó jogszabályok előírásai értelmében, az éves költségvetési rendelet megalkotásához a Képviselő-testület koncepciót fogad el, melyben meghatározza azokat a legfontosabb elveket, amelyeket a tervjavaslat kidolgozása során a szakmai előkészítők számára előír. A jövő évi költségvetés szakmai - hivatali előkészítő munkálatai megkezdődtek, ennek részeként a Képviselő-testület megtárgyalja a évi költségvetés I-III. negyedévi időarányos alakulását és az év végéig várható teljesítését, valamint annak évre várhatóan áthúzódó hatását. A évet érintő nagymértékű és szinte az önkormányzati feladatok minden területét érintő várható változások költségvetési hatásának reális, illetve nagyvonalakban történő felmérésére azonban a konkrét és a részleteket is tartalmazó kormányzati döntések hiányában a legnagyobb igyekezet és a legjobb szakértelem mellett is csak feltételezésekre hagyatkozva volt mód. Forrás az elképzelések gyakorlati végrehajtásáról nem áll rendelkezésre, csupán a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvénytervezet, illetve ennek módosítására a Parlament elé beterjesztendő javaslat, valamint az egyes elfogadott, illetve ágazati feladatokra vonatkozó tervezetek alapján - melyek naponta változnak - csak nagyvonalú becslésekre alapozott költségvetési koncepciót lehet megfogalmazni. Mivel az előzőek meghatározzák az állam és az önkormányzat költségvetési kapcsolatainak jövő évi alakulását, kihatnak az önkormányzat és a gazdasági környezet kapcsolatára, egyúttal meghatározzák az önkormányzat feladatvállaló képességét is. A törekvés arra irányult, hogy a jelenlegi ismeretekre - jó részt elképzelésekre - alapozva, az önkormányzat hatáskörébe tartozó döntéseket figyelembe véve kerüljenek meghatározásra a tervezés főbb elvei, a változások által feltételezhetően szükséges önkormányzati intézkedések főbb területei. A fentieket figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetési koncepciót az elmúlt években megtett intézkedések által elért eredményekre építve, a jelenlegi ismeretekre alapozva vitassa meg és fogadja el. Szentes, november 12. Szirbik Imre

3 2 Általános feltételek A jelen bizonytalan időszakban is jogszabályok írják elő a költségvetési koncepció készítésének kötelezettségét. A feltételek, az elképzeléseket megalapozó döntések, a részleteket is rögzítő, az önkormányzatot érintő kötelezettségek konkrét költségvetési kihatását körülhatároló, vagy legalább nagyvonalú becslések alapját képező döntések hiányoznak. A naponta változó, nagy horderejű, az önkormányzati feladatellátás szinte minden területét érintő felsőbb szintű változtatásokra vonatkozó elképzelések gyakorlati megvalósítását megalapozó iránymutatások átláthatatlansága miatt így nehéz vállalhatóan reális koncepcionális önkormányzati elképzeléseket számításokkal megalapozottan megfogalmazni. Mindezeken az átláthatatlan és kiszámíthatatlan körülményeken túl az önkormányzat gazdasági helyzetét, költségvetési lehetőségeit nagymértékben befolyásolja a jelenlegi és a jövő évet érintő általános gazdasági helyzet, ami közvetlenül és közvetetten is meghatározza a az önkormányzati közszolgáltatásokban felvállalható ellátások körét és mértékét, behatárolja az önkormányzat évi költségvetési javaslatának kidolgozására irányuló tervezőmunka kereteit. A fentieket figyelembe véve jelen körülmények között a évi költségvetés kialakítását szolgáló helyi tervezőmunka fő célja továbbra is a gazdasági környezethez igazodni tudó helyi gazdaságpolitika kialakítása és alkalmazása kell, hogy legyen. Az önkormányzati feladatok tervezett változásai miatt a közszolgáltatások hatékonyságának növelését, az önkormányzati működés és fejlesztés jövő évi elképzeléseit úgy kell kialakítani, hogy a sokkal szűkösebb költségvetési forrásokból a működőképesség fenntartható legyen, de e mellett a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása is biztosítható legyen. A jelenlegi ismeretek alapján a feladatrendszert érintő nagymértékű változások és a pontosan nem ismert, de előrevetített állami hozzájárulások radikális csökkenése már a költségvetési koncepció kidolgozásának időszakában is szükségessé teszi minden eddigieknél erőteljesebben szelektált feladatrendszer és az egyensúlyi követelményeknek alárendelt feladatellátás átgondolását, átalakítását, újraszervezését. Ennek következtében számítani kell arra, hogy a lehetőségek beszűkülése miatt a szakmai követelmények érvényesítése és az ahhoz rendelhető pénzügyi források közötti feszültségek tovább növekednek, a felelősséggel felvállalható feladatok és a szakmai elvárások összehangolása kapcsán a konfliktusok gyakoribbá válnak. Tudomásul kell venni azt, hogy évben több olyan intézkedésre kell, hogy sor kerüljön, ami az elmúlt évek gyakorlatában elképzelhetetlen volt. A saját bevételek fokozásának veszélyei, a bankok önkormányzatokat érintő intézkedései, az állam és önkormányzati feladatok kettéválása miatt a finanszírozási gyakorlatban történő változások olyan helyzetet teremtenek, ami azt az eredményt hozza, hogy a korábban felvállalt feladatok ellátását esetleg meg kell szüntetni, a kötelező feladatok esetében még takarékosabb módozatok kialakítását és működtetését kell preferálni. Szembesülni kell azzal, hogy nagyon sok megszokott feladat, juttatás, önkormányzati támogatás parkolópályára kerül, forrás hiányában a lemondás kényszere érvényesül. A jelenlegi kiszámíthatatlan helyzetben különösen fontos a reális szükségletek felmérése, a korábban megfogalmazott önkormányzati célok és elképzelések újragondolása, a megvalósíthatóság objektív értékelése, az önkormányzati gazdaság működését stabilizáló lépések időben történő megtétele. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának kialakításához, a feladatok finanszírozását megalapozó számítások elvégzéséhez számszerűen a korábbi évekhez képest

4 3 több, de tartalmukban és a részletekre vonatkozó használható információk tekintetében kevés dokumentum áll rendelkezésre. A nagy gyakorisággal változó média híreken túl különösen az alábbiakra támaszkodva lehet nagyvonalakban felvázolni az önkormányzat várható lehetőségeit, illetve a költségvetés tervezési folyamatában a követendő elveket. A Kormány által T/7655. számon benyújtott, törvényjavaslat Magyarország évi központi költségvetéséről című parlamenti előterjesztés, ami tartalmazza azokat a szabályozási elemeket, melyek várhatóan meghatározzák az állami költségvetés és az önkormányzati költségvetés évi kapcsolatait. A Magyarország évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szól szóló T/7677 számú törvényjavaslat szeptember hónapban a T/7655/431. számon benyújtott kiegészítő ajánlás (módosító javaslat) Magyarország évi központi költségvetéséről. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló T/8888. számú törvényjavaslat. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet. A évi CLII. törvénnyel módosított muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény. Bevételi források számbavétele Az állami költségvetésből származó források A költségvetési törvény tervezete szerint az önkormányzatokat megillető évi támogatások összege tekintetében lényegi és alapvető változás következik be. A évtől átalakuló önkormányzati feladatellátással összefüggésben a finanszírozási rendszer is gyökeresen megváltozik. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra kerül a központi költségvetésbe. A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás is megváltozik, új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, ami elszakad az eddig jellemzően normatív támogatási rendszertől. A helyi önkormányzatok évben az előző évi támogatáshoz viszonyítva, mintegy 40%-kal kevesebb támogatással számolhatnak. A törvénytervezet 2. számú melléklete (korábbi 3. sz. melléklet felhasználási kötöttség nélküli normatív támogatások) szerint a helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása négy jogcímen lesz igénybe vehető. - I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen a törvénytervezet szerint a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. -ában meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a

5 4 településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, környezetegészségüggyel, a lakás-és helyiséggazdálkodással, a helyi környezetvédelemmel, a vízgazdálkodással, a vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, védelemmel, helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához. A támogatás a településkategóriánként nettó működési kiadásokra figyelemmel számított, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik. Megjegyzés: A T/7655/431 számon benyújtott módosító javaslat konkrétabb, és feladatokhoz rendelt fajlagos összeget jelöl meg. - II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása, az óvoda működtetési támogatása, óvodai, iskolai étkezés támogatása jogcímek igénybevételének lehetőségét veszi figyelembe a törvénytervezet. Az igénybe vehető támogatás kiszámítása bonyolult, adat csak részben áll rendelkezésre. Megjegyzés: A T/7655/431 számon benyújtott módosító javaslat konkrétabb, és feladatokhoz rendelt fajlagos összeget jelöl meg. - III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása keretében a létalapként nyújtott szociális támogatásokhoz a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 37. (1) bekezdése a- d pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a Szoctv. 38. (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, a Szoctv. 55/A. alapján adósságcsökkentési támogatásra, a Szoctv. 55/A. (3) bekezdése szerinti gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeinek 90 %-a, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a, a december 31.-én hatályos Szoctv.32/B. -a alapján 2012 december hónapra járó, januárban fizetendő időskorúak járadékának 90 %-a, a december 31-én hatályos Szoctv. 41. (1) bekezdésében és a 43/A. (1) bekezdése alapján 2012 december hónapra járó, januárban fizetendő ápolási díj 75 %-a a központi költségvetésből támogatásként igényelhető. A hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz jogcímen igénybe vehető támogatás a létalapként nyújtott ellátások önrészéhez az önkormányzati helyi hatáskörű- és krízissegélyhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához járul hozzá. A hozzájárulás 80 %-a a január, április és június hónapokban a meghatározott segélyekhez biztosított önrész arányában, 20 %-a lakosság arányában illeti meg az önkormányzatot. Szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatására a költségvetési törvény tervezete ,4 millió forint kerettel számol, mely előirányzat a Szoctv. és a Gyvt. alapján összeállított komplex szolgáltatási csomag támogatását szolgálja. A tervezéskor figyelembe vehető támogatás mértéke részben adatok hiányában, részben az évközi kifizetések miatt csak részben prognosztizálható. Megjegyzés: A T/7655/431 számon benyújtott módosító javaslat konkrétabb, és feladatokhoz rendelt fajlagos összeget jelöl meg.

6 5 - IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása fejezeten belül a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen a központi költségvetés ,7 millió forint kerettel számol, az igénybe vétel feltételei nem ismertek. A törvénytervezet 3. számú melléklete (korábbi 5. sz. melléklet) szerint a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból az önkormányzatok által év közben igénybe vehető támogatások szűkülnek, a törvény tervezete szerint a támogatott feladatok köre közel a felére csökken. A törvényjavaslat 4. számú melléklete (korábbi 6. sz. melléklet) szerint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzatok terhére feltételekhez kötötten, év közben igényelhető támogatás. A törvénytervezet szerint megszűnik az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, új lehetőségként belép a szerkezetátalakítási tartalék, mely előirányzat a közfeladatok átalakításával összefüggő, év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására szolgál. Az átengedett bevételek között a gépjármű adó bevételek átengedésének mértéke változik - a jelenlegi ismeretek és a törvény tervezete szerint évben az önkormányzatot az általa beszedett adó 40 %-a illeti meg a korábbi 100 % helyett. A gépjárműadó működtetése minden önkormányzat számára kötelező. Az adóztatás szabályaiban, az adó mértékében évre előre láthatóan változás nem következik be. Az egyes járművek fajta szerint továbbra is három csoportba sorolhatóak, a járműcsoportok adóalapjának megállapítása eltérő módon történik ~ teljesítmény és a gyártási év függvényében adóznak a személyszállító járművek (személygépkocsi, motorkerékpár), ~ önsúly plusz a raksúly 50%-a képezi az adó alapját a teherszállító járművek esetén (tehergépkocsi, pótkocsi, utánfutó), illetve ~ önsúly alapján adózik a nyergesvontató, busz, lakókocsi, lakópótkocsi. A teljesítmény alapján adózó gépjárművek adómértéke a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345,- Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300,- Ft/kilowatt, - gyártási évet követő naptári évben 230,- Ft/kilowatt, - gyártási évet követő naptári évben 185,- Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,- Ft/kilowatt. A tehergépjármű, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi adójának mértéke, az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1.380,- Ft, illetve a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű jármű esetén 1.200,-Ft, ezen mértékek évtől sem változnak. A bevétel elosztásában történő változással - amellett, hogy az adóztatás feladata továbbra is az önkormányzatoké marad annak minden költségével együtt az önkormányzat bevétele közel eft-al csökken. a termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a továbbra is a föld fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. Az e jogcímen beszedett éves bevétel összege óta folyamatos csökkenést mutat. A évtől érvényes SZJA törvény vonatkozó

7 6 rendelkezései szerint, mentes az adó alól a termőföld bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. Ma már a szerződések túlnyomó többségét úgy kötik, hogy az adómentesség igénybe vehető legyen - legalább 5 éves időtartamúak - ezért az adónemben évben bevétellel számolni továbbra sem lehet. A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek körében az előző évhez képest lényegi változást a törvény tervezete nem tartalmaz. A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a, szabálysértésekről és a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 252. (1) bekezdése alapján kiszabott és a végrehajtott szabálysértési pénz-és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára érkezett bevétel 100 %-a, valamint a közlekedési szabályszegések után közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege, a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40 %-a megilleti az önkormányzatot abban az esetben, amennyiben az önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította. További lényeges és nagymértékű forrás kiesést jelent az átengedett központi adók (SZJA helyben maradó rész, jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA) teljes összegben történő megszűnése, ami összességében a évhez viszonyított paraméterek alapján mintegy 500 millió Ft bevétel csökkenést jelent. A fentieken túl a tervezés jelenlegi szakaszában más központi forrás igénybevételének lehetőségéről nincs információ. Az intézmények fenntartó váltásához kapcsolódó esetleges támogatások (múzeum, általános iskolák, gimnázium, kollégium, pedagógiai szakszolgálat, zeneiskola) lehetőségei, illetve feltételei nem ismertek, ezért ezen esetleges bevételekkel a koncepció nem számol. A helyi bevételekből származó források A helyi bevételeknek a évi költségvetésben rendkívüli jelentősége van. A minimális és alapvető feladatok ellátásához szükséges források megteremtésén túl biztosítaniuk kellene az állami juttatások nagymértékű csökkenése miatti forráshiány fedezetét is. A lakosságot, illetve a helyi bevételek befizetésében érintetteket sújtó folyamatos állami és kormányzati megszorítások, újabb és újabb járulék és adóterhek, a továbbra is kiszámíthatatlan gazdasági környezet által meghatározott fizetőképesség romlása miatt a helyi bevételek évben lényegesen nem növelhetők. A évi minden területet érintő változások hatása csak körvonalakban számítható. Azok a feladatok, melyeket az önkormányzatnak kell ellátnia (átadott intézmények működési költségei) nagyvonalakban ismertek, azonban a költségviselés mértékére, gyakorlati lebonyolítására vonatkozó szabályok, megállapodások, iránymutatások ezidáig nem kerültek meghatározásra. Ezért a becsléseken, saját elképzeléseken alapuló kiadások

8 7 finanszírozásához, a költségvetés teljesíthető feladatvállalása érdekében helyi források reális felmérése volt a fő cél. A költségvetésben a teljesíthetőség szempontjából magas kockázatú bevételi források elsősorban a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, valamint az évközi intézkedésekkel előreláthatólag megteremthető források pályázati bevételek csak abban az esetben tervezhetők, amennyiben azok mögött megkötött szerződés, képviselő-testületi döntés áll. Működési bevételek Az önkormányzati és intézményi működési bevételek köre évben nem változik, szerepüknél és jellegüknél fogva azonban különböző tartalmúak. Valamennyi saját bevételi forrás tervezésénél általános követelmény a realitás vizsgálata, a beszedhető bevételek biztonságra törekvő meghatározása. Az előírás nélküli, eseti bevételek tervezése gyakorlati tapasztalati adatok alapján a évben várható kockázatok figyelembevételével történhet. Az intézményi saját bevételekkel kapcsolatos megállapítási, beszedési és felhasználási szabályokat az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet tartalmazza. Az intézményi működési bevételek fontos részei a városi költségvetésnek, mértékük megállapítása - néhány kivételtől eltekintve - nem intézményi feladat. E díjak fajlagos mértékét önkormányzati rendeletek határozzák meg, melyek évi szükséges módosítására a költségvetési rendelet beterjesztéséig döntést kell hozni. A évi intézményi bevételek megtervezése során kiemelt figyelmet kell fordítani az alaptevékenységből származó bevételek - melyek zömében a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokból származnak (gondozási díjak, térítési díjak) - pontos, alapos, dokumentumokkal alátámasztott kimunkálására. Az előző évek gyakorlatától eltérően azonban az állami fenntartásba kerülő intézmények által tervezett és beszedett bevételek kérdőjelesek, mivel nem lehet tudni, hogy azokkal az önkormányzat számolhat e, vagy a feladat elkerülésével az államot illeti ezen bevétek köre (pl.: szabadkapacitások hasznosításának bevétele, szállástevékenység, tandíj stb.). A szűkös költségvetési keretek indokolttá teszik az intézményi egyéb bevételek, körültekintőbb és reálisabb tervezését, az átvett források eredeti előirányzatainak megalapozott megállapítását. E bevételi csoportban is nyitott kérdés a pályázati pénzek tervezhetőségére vonatkozó szabályok alakulása. Az intézményi körben nyújtott, részben önkormányzati támogatással, részben pályázati erőforrások felhasználásával működő szolgáltatások esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy a tevékenységből származó bevételek fedezetet biztosítsanak az alapfeladatok ellátásához szükséges infrastruktúra üzemeltetéséhez. Az önkormányzat hivatalában kezelt önkormányzati egyéb saját működési bevételek keretében a lakbérek, nem lakáscélú építmények bérleti díja, közterületek használatával kapcsolatos díjak kerülnek forrásként megállapításra. A bevételek jelentős része kapcsolható üzemeltetési fenntartási kiadásokhoz, jó részük törvényi szabályozáson alapuló helyi rendeletekben került meghatározásra. Helyi adók A évi helyi adókat érintő jogszabályok a T/8750 számú Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló előterjesztés keretében a parlament előtt jelenleg még tárgyalási szakaszban vannak. A benyújtott módosító indítványokról szóló döntések zajlanak ugyan sürgősségi tárgyalási módban, de végleges és biztos információ majd

9 8 csak a zárószavazás november 19-e után áll rendelkezésre. A parlament honlapján fellelhető előterjesztést áttekintve viszont - a módosító indítványok tartalmát csak részben ismerve - egyelőre nem várható jelentős változás a már működő helyi adók szabályozásában. Új adónem/ adótárgy a közműadó bevezetése viszont tervezett. Építményadóban a módosított 38/1999. (XII.31. ) KT rendelet alapján az adó tárgya az önkormányzat illetékességi területén lévő vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész, az adó alanyai ezért elsősorban a vállalkozások. Az adó alapja az adótárgy hasznos alapterülete, mértéke 550,-Ft/m 2, ami január 01-től alkalmazott mérték. A helyi adókról szóló évi C. tv. alapján évben a megengedett legmagasabb négyzetméterenkénti adómérték 1722,9 Ft. Szentes városban jelenleg ez a mérték fő szabályként 550,-Ft úgy, hogy minden adótárgy esetén az első 30 m2 után az adó mértéke 0 Ft. Az adómérték változatlanul hagyása mellett a beszedhető éves adóbevétel megegyezik a évben várhatóan beszedhető eft összeggel. Egyéb szabályok változatlansága mellett az önkormányzat adómérték emelésével érhet el bevétel növekményt. Modellező számítások alapján egy kisebb mértékű - 50,-Ft/m 2 - emeléssel közel eft, -100,- Ft/m 2 - emeléssel, eft bevétel növekedésre lehet számolni, így az éves adóbevétel 50,- Ft/m 2 -es emelés esetén eft, 100,-Ft/m 2 -es emelés esetén eft is lehet. Sokáig csak sajtó hírekből eredő információ volt a közműadó bevezetésének kormányzati terve. Az adó bevezetésének lehetővé tételéről a Kormány november 07. napján meghozta döntését. Az erről szóló előterjesztést a parlament Számvevőszéki és Költségvetési Bizottsága november 08. napján módosító indítványként nyújtotta be, zárószavazás november 19. napján várható. Amennyiben a javaslat elfogadásra kerül, a közműadó az építményadó részeként lesz működtethető. Az adó alapja a közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza lesz, mértéke várhatóan 100,-Ft/m2. Adóztathatóvá válik a víz, szennyvíz, belterületi csapadékvíz elvezető, gáz, hő, és villamosenergia ellátó, valamint a hírközlést biztosító vezetékek mindegyike. A beszedhető adó összege a vezetékhálózat hosszának ismeretében lesz kiszámítható. Magánszemélyek kommunális adójában - hasonlóan az építményadóhoz - sem az adótárgyak számának jelentős bővülése, sem a törvényi adómérték emelése, sem az egyéb szabályok változása nem várható. A magánszemély kommunális adójáról szóló 39/2011. (XII.31) önkormányzati rendelet alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén magánszemély tulajdonában, bérletében, haszonélvezetében lévő lakás, a beépítetlen belterületi telek, a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adó mértéke belterületen 5.000,- Ft, külterületen 3.500,-Ft adótárgyanként A helyi szabályozás, és az adómérték változatlansága mellett bevétel növekedésre a évben beszedhető eft-hoz viszonyítva nem lehet számítani. Adómérték emelés esetén úgy, hogy megyei szinten még elfogadható mértékű legyen az adóteher és a helyi lakosság számára se jelentsen elviselhetetlen terhet az éves adó megfizetése - a mozgástér igen korlátozott. Legfeljebb 1-2 eft-os adómérték emelés az elfogadható. Amennyiben a belterületi adótételnek a jelenlegi 5 eft-ról 6 eft-ra emeléséről dönt a képviselő testület a évi várható eft-on felül megközelítőleg eft növekménnyel eft, az adómérték 7 eft-ra történő emelésével, eft bevétel növekedéssel, eft körüli éves bevétel érhető el.

10 9 Idegenforgalmi adót az a vendég fizet, aki a város területén legalább egy vendégéjszakát, nem állandó lakosként eltölt évre sem adómérték változás nem tervezett, sem olyan szálláshelybővülés nem ismert, ami az adónemben tervezhető bevétel jelentős változását eredményezhetné. Így az adónemből várható bevétel számbavétele során eft-al lehet számolni. A helyi iparűzési adó március 01. napjától került bevezetésre. Az adó alanya az egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személy, egyéb szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, őstermelő, aki a település illetékességi területén jövedelemszerzési tevékenységet folytat. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló módosított 3/1993. (II.19.) Kt rendelete alapján az adómértéke 2%. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. A tervszám megállapításakor számbavételre kerül a tervezés alapját adó időszak várható bevétele, a felszámolási eljárások várható eredménye, az adózók által kért előlegmódosítás tervidőszakra gyakorolt hatása, a feltöltési kötelezettségre várható összeg becsült értéke, továbbá a gazdasági környezet vállalkozások bevételére gyakorolt várható alakulása. A parlament előtt tárgyalási sorozatban lévő és a helyi adó törvényt érintő előterjesztés alapján az iparűzési adó alapjának megállapítása változik. Jelenleg az adóalap megállapítása során az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) 100%-ban levonható évtől a levonható ELÁBÉ mértéke 80%-ra csökken. Ez a változás az előzetes számítások alapján hozzávetőleg 14-16%-os adóalap növekedést, és így adófizetési kötelezettség növekedést is eredményez majd az érintett adózóknál. Ez a módosítás azonban az önkormányzat költségvetésében előreláthatóan többlet bevételt egyelőre nem eredményez, mert ez az adóalap növekedés a mezőgazdasági vállalkozásoknál a évi aszály miatt jelentkező egyrészt árbevétel csökkenés, másrészt költségnövekedés miatti adóalap csökkenés hatásának ellensúlyozására lesz elegendő. Így a évi helyi iparűzési adóbevétel az előző évi eft összegben tervezhető. A helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság jogcímen beszedhető bevétel nagysága, mindig az adózók fizetési határidőkhöz való viszonyát, illetve az adózók jogszabálykövető magatartását tükrözi. Befolyásolja a hátralék összege, a késedelmes napok száma és a felszámítás időpontjában a jegybanki alapkamat mértéke. A késedelmi pótlék éves mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, jelenleg 12,5 %. Ezen a jogcímen teljesített bevétel évek óta 9-10 millió forint között mozog, ezért évre sem tervezhető több eftnál. Talajterhelési díjat az előző évekhez hasonlóan az az ingatlantulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá évben még a évben érvényes 120,-Ft/m 3 -es egységdíjjal kellett bevallani és megfizetni a talajterhelés díjat, melyet 1,5-szeres szorzó terhelt a települési besorolás szerint, így a fogyasztott vízmennyiség után köbméterenként 180,-Ft volt a fizetendő díj mértéke. A díj mértéke a február 01-től drasztikusan megemelkedett, a korábbi 180,-Ft-ról 1.800,-Ft-ra nőtt köbméterenként. Az 1.800,-Ft/m 3 -es díj először a márciusában benyújtásra kerülő bevallásokban, így a évi befizetésekben jelenik meg. Ez a mérték növelés az adózók többsége részére szinte kezelhetetlen éves terhet jelentett volna, ezért a

11 10 Képviselő-testület év elején jelentős mértékben kibővítette a mentességek körét, csökkentve a jogosultak fizetési terheit. A kedvezményezettek köre igen széles, így részben e miatt sem lehet a évben befolyt összeghez képest évben jelentős növekedéssel számolni. A tervszám kialakítása során figyelembe kell venni azt is, hogy a rákötési lehetőséggel többnyire olyan ingatlan tulajdonosok nem élnek, akiknek pillanatnyi anyagi helyzete nem teszi lehetővé a bekötést, így ha nem is esnek bele a mentesek körébe, tőlük a díj összegét is nehezen, hosszabb idő alatt lehet majd beszedni. Ezen szempontok alapján a talajterhelési díj évre tervezhető bevétele nem lehet magasabb a évi eredeti előirányzatként meghatározott eft-nál. Összességében - minden lehetőség számbevétele után - a jelenlegi várható szabályozás figyelembevételével nagy biztonsággal mondható, hogy az önkormányzat saját hatáskörben tett intézkedéseiből származó bevételek nem ellensúlyozzák a gépjármű adó átengedés mértékének csökkenése miatti bevétel kiesést. Adónem évi várható évi terv alacsonyabb mértékű emelés adatok eft-ban évi terv magasabb mértékű emelés Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Termőföld bérbeadás utáni jöv. adó Gépjárműadó Kés.pótlék+ bírság Talajterhelési díj Összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A fejlesztési, felhalmozási körbe tartozó feladatok megvalósítását finanszírozó bevételek köre rendkívül behatárolt, ami gátat szab a korábban elhatározott célok megvalósításának. Annak érdekében, hogy legalább a megkezdett beruházások és a pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések megvalósulhassanak, az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek (osztalék, koncessziós díj), illetve a vagyontárgyak értékesítéséből származó források teljes körű felmérése szükséges. Előre látható azonban, hogy e területen tartalékok, új lehetőségek nincsenek. Az ingatlanpiac jelenlegi helyzete nem teszi lehetővé sem az üresen álló ingatlanok nagy bevételt eredményező bérbe adását, sem az értékesítésre kijelölt vagyontárgyak értékesítéséből a bevételek növelését. A gazdasági társaságok által ellátott feladatok eredményességéből származó bevételek alapvetően kötelező önkormányzati feladat (egészséges ivóvíz biztosítása, önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése) ellátásából erednek, a felhasználás szintén ezeken a terülteken jelentkező problémák megoldását szolgálja. A fentiek alapján jól körvonalazódik, hogy e körben a biztonsággal tervezhető bevételek nagysága nem lehet számottevő.

TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Első Magyar Önkormányzati

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 176/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 176/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat. 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10

Mágocs Város Önkormányzat. 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10 melléklet Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10 A B C D E F G H I J K L M N O P BEVÉTELEK 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása

Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előterjesztés Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Készült: A bakonynánai képviselő-testület 2013. március 5-i ülésére Előadó: Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójához

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójához Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójához Előadó: Készítette: Balassa Balázs polgármester Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó.

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/162-6/2015. ELŐTERJESZTÉS Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 ELŐTERJESZTÉS Bazsi Község Önkormányzata 2012. szeptember 6 -i ülésére Tárgy: Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2012.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.február 17-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2010. (.) rendelete a 2009.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása - 1 - Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása Működési Lakosságnak továbbszámlázandó szemétszállítási díj 2012. évi (50 396 eft) x 1,19 59 971 A fentiek ÁFA-ja 16 192 Hátralék behajtás

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

4/2013. (III. 14.) önkormányzati

4/2013. (III. 14.) önkormányzati Murony Község Önkormányzata 5672 Murony Földvári u.1. Tel, fax: 66/427-369. 4/2013. (III. 14.) számú önkormányzati Murony Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Murony, 2013. március 13. Fekete

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. március 25. A Belügyminiszter mint

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete 3/A. melléklet Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete BEVÉTELEK - 1 - Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása B4 Működési ek Lakosságnak továbbszámlázandó

Részletesebben

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság Részönkormányzat

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság Részönkormányzat Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2012. Sorszám: 2. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26. napján

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzat Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Előterjesztés Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának

Részletesebben