Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében"

Átírás

1 Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

2 Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete november 23-i ülésére Szentes Város évi költségvetési koncepciójáról Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló törvények és a kapcsolódó jogszabályok előírásai értelmében, az éves költségvetési rendelet megalkotásához a Képviselő-testület koncepciót fogad el, melyben meghatározza azokat a legfontosabb elveket, amelyeket a tervjavaslat kidolgozása során a szakmai előkészítők számára előír. A jövő évi költségvetés szakmai - hivatali előkészítő munkálatai megkezdődtek, ennek részeként a Képviselő-testület megtárgyalja a évi költségvetés I-III. negyedévi időarányos alakulását és az év végéig várható teljesítését, valamint annak évre várhatóan áthúzódó hatását. A évet érintő nagymértékű és szinte az önkormányzati feladatok minden területét érintő várható változások költségvetési hatásának reális, illetve nagyvonalakban történő felmérésére azonban a konkrét és a részleteket is tartalmazó kormányzati döntések hiányában a legnagyobb igyekezet és a legjobb szakértelem mellett is csak feltételezésekre hagyatkozva volt mód. Forrás az elképzelések gyakorlati végrehajtásáról nem áll rendelkezésre, csupán a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvénytervezet, illetve ennek módosítására a Parlament elé beterjesztendő javaslat, valamint az egyes elfogadott, illetve ágazati feladatokra vonatkozó tervezetek alapján - melyek naponta változnak - csak nagyvonalú becslésekre alapozott költségvetési koncepciót lehet megfogalmazni. Mivel az előzőek meghatározzák az állam és az önkormányzat költségvetési kapcsolatainak jövő évi alakulását, kihatnak az önkormányzat és a gazdasági környezet kapcsolatára, egyúttal meghatározzák az önkormányzat feladatvállaló képességét is. A törekvés arra irányult, hogy a jelenlegi ismeretekre - jó részt elképzelésekre - alapozva, az önkormányzat hatáskörébe tartozó döntéseket figyelembe véve kerüljenek meghatározásra a tervezés főbb elvei, a változások által feltételezhetően szükséges önkormányzati intézkedések főbb területei. A fentieket figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetési koncepciót az elmúlt években megtett intézkedések által elért eredményekre építve, a jelenlegi ismeretekre alapozva vitassa meg és fogadja el. Szentes, november 12. Szirbik Imre

3 2 Általános feltételek A jelen bizonytalan időszakban is jogszabályok írják elő a költségvetési koncepció készítésének kötelezettségét. A feltételek, az elképzeléseket megalapozó döntések, a részleteket is rögzítő, az önkormányzatot érintő kötelezettségek konkrét költségvetési kihatását körülhatároló, vagy legalább nagyvonalú becslések alapját képező döntések hiányoznak. A naponta változó, nagy horderejű, az önkormányzati feladatellátás szinte minden területét érintő felsőbb szintű változtatásokra vonatkozó elképzelések gyakorlati megvalósítását megalapozó iránymutatások átláthatatlansága miatt így nehéz vállalhatóan reális koncepcionális önkormányzati elképzeléseket számításokkal megalapozottan megfogalmazni. Mindezeken az átláthatatlan és kiszámíthatatlan körülményeken túl az önkormányzat gazdasági helyzetét, költségvetési lehetőségeit nagymértékben befolyásolja a jelenlegi és a jövő évet érintő általános gazdasági helyzet, ami közvetlenül és közvetetten is meghatározza a az önkormányzati közszolgáltatásokban felvállalható ellátások körét és mértékét, behatárolja az önkormányzat évi költségvetési javaslatának kidolgozására irányuló tervezőmunka kereteit. A fentieket figyelembe véve jelen körülmények között a évi költségvetés kialakítását szolgáló helyi tervezőmunka fő célja továbbra is a gazdasági környezethez igazodni tudó helyi gazdaságpolitika kialakítása és alkalmazása kell, hogy legyen. Az önkormányzati feladatok tervezett változásai miatt a közszolgáltatások hatékonyságának növelését, az önkormányzati működés és fejlesztés jövő évi elképzeléseit úgy kell kialakítani, hogy a sokkal szűkösebb költségvetési forrásokból a működőképesség fenntartható legyen, de e mellett a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása is biztosítható legyen. A jelenlegi ismeretek alapján a feladatrendszert érintő nagymértékű változások és a pontosan nem ismert, de előrevetített állami hozzájárulások radikális csökkenése már a költségvetési koncepció kidolgozásának időszakában is szükségessé teszi minden eddigieknél erőteljesebben szelektált feladatrendszer és az egyensúlyi követelményeknek alárendelt feladatellátás átgondolását, átalakítását, újraszervezését. Ennek következtében számítani kell arra, hogy a lehetőségek beszűkülése miatt a szakmai követelmények érvényesítése és az ahhoz rendelhető pénzügyi források közötti feszültségek tovább növekednek, a felelősséggel felvállalható feladatok és a szakmai elvárások összehangolása kapcsán a konfliktusok gyakoribbá válnak. Tudomásul kell venni azt, hogy évben több olyan intézkedésre kell, hogy sor kerüljön, ami az elmúlt évek gyakorlatában elképzelhetetlen volt. A saját bevételek fokozásának veszélyei, a bankok önkormányzatokat érintő intézkedései, az állam és önkormányzati feladatok kettéválása miatt a finanszírozási gyakorlatban történő változások olyan helyzetet teremtenek, ami azt az eredményt hozza, hogy a korábban felvállalt feladatok ellátását esetleg meg kell szüntetni, a kötelező feladatok esetében még takarékosabb módozatok kialakítását és működtetését kell preferálni. Szembesülni kell azzal, hogy nagyon sok megszokott feladat, juttatás, önkormányzati támogatás parkolópályára kerül, forrás hiányában a lemondás kényszere érvényesül. A jelenlegi kiszámíthatatlan helyzetben különösen fontos a reális szükségletek felmérése, a korábban megfogalmazott önkormányzati célok és elképzelések újragondolása, a megvalósíthatóság objektív értékelése, az önkormányzati gazdaság működését stabilizáló lépések időben történő megtétele. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának kialakításához, a feladatok finanszírozását megalapozó számítások elvégzéséhez számszerűen a korábbi évekhez képest

4 3 több, de tartalmukban és a részletekre vonatkozó használható információk tekintetében kevés dokumentum áll rendelkezésre. A nagy gyakorisággal változó média híreken túl különösen az alábbiakra támaszkodva lehet nagyvonalakban felvázolni az önkormányzat várható lehetőségeit, illetve a költségvetés tervezési folyamatában a követendő elveket. A Kormány által T/7655. számon benyújtott, törvényjavaslat Magyarország évi központi költségvetéséről című parlamenti előterjesztés, ami tartalmazza azokat a szabályozási elemeket, melyek várhatóan meghatározzák az állami költségvetés és az önkormányzati költségvetés évi kapcsolatait. A Magyarország évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szól szóló T/7677 számú törvényjavaslat szeptember hónapban a T/7655/431. számon benyújtott kiegészítő ajánlás (módosító javaslat) Magyarország évi központi költségvetéséről. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló T/8888. számú törvényjavaslat. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet. A évi CLII. törvénnyel módosított muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény. Bevételi források számbavétele Az állami költségvetésből származó források A költségvetési törvény tervezete szerint az önkormányzatokat megillető évi támogatások összege tekintetében lényegi és alapvető változás következik be. A évtől átalakuló önkormányzati feladatellátással összefüggésben a finanszírozási rendszer is gyökeresen megváltozik. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra kerül a központi költségvetésbe. A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás is megváltozik, új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, ami elszakad az eddig jellemzően normatív támogatási rendszertől. A helyi önkormányzatok évben az előző évi támogatáshoz viszonyítva, mintegy 40%-kal kevesebb támogatással számolhatnak. A törvénytervezet 2. számú melléklete (korábbi 3. sz. melléklet felhasználási kötöttség nélküli normatív támogatások) szerint a helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása négy jogcímen lesz igénybe vehető. - I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen a törvénytervezet szerint a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. -ában meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a

5 4 településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, környezetegészségüggyel, a lakás-és helyiséggazdálkodással, a helyi környezetvédelemmel, a vízgazdálkodással, a vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, védelemmel, helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához. A támogatás a településkategóriánként nettó működési kiadásokra figyelemmel számított, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik. Megjegyzés: A T/7655/431 számon benyújtott módosító javaslat konkrétabb, és feladatokhoz rendelt fajlagos összeget jelöl meg. - II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása, az óvoda működtetési támogatása, óvodai, iskolai étkezés támogatása jogcímek igénybevételének lehetőségét veszi figyelembe a törvénytervezet. Az igénybe vehető támogatás kiszámítása bonyolult, adat csak részben áll rendelkezésre. Megjegyzés: A T/7655/431 számon benyújtott módosító javaslat konkrétabb, és feladatokhoz rendelt fajlagos összeget jelöl meg. - III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása keretében a létalapként nyújtott szociális támogatásokhoz a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 37. (1) bekezdése a- d pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a Szoctv. 38. (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, a Szoctv. 55/A. alapján adósságcsökkentési támogatásra, a Szoctv. 55/A. (3) bekezdése szerinti gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeinek 90 %-a, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a, a december 31.-én hatályos Szoctv.32/B. -a alapján 2012 december hónapra járó, januárban fizetendő időskorúak járadékának 90 %-a, a december 31-én hatályos Szoctv. 41. (1) bekezdésében és a 43/A. (1) bekezdése alapján 2012 december hónapra járó, januárban fizetendő ápolási díj 75 %-a a központi költségvetésből támogatásként igényelhető. A hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz jogcímen igénybe vehető támogatás a létalapként nyújtott ellátások önrészéhez az önkormányzati helyi hatáskörű- és krízissegélyhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához járul hozzá. A hozzájárulás 80 %-a a január, április és június hónapokban a meghatározott segélyekhez biztosított önrész arányában, 20 %-a lakosság arányában illeti meg az önkormányzatot. Szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatására a költségvetési törvény tervezete ,4 millió forint kerettel számol, mely előirányzat a Szoctv. és a Gyvt. alapján összeállított komplex szolgáltatási csomag támogatását szolgálja. A tervezéskor figyelembe vehető támogatás mértéke részben adatok hiányában, részben az évközi kifizetések miatt csak részben prognosztizálható. Megjegyzés: A T/7655/431 számon benyújtott módosító javaslat konkrétabb, és feladatokhoz rendelt fajlagos összeget jelöl meg.

6 5 - IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása fejezeten belül a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen a központi költségvetés ,7 millió forint kerettel számol, az igénybe vétel feltételei nem ismertek. A törvénytervezet 3. számú melléklete (korábbi 5. sz. melléklet) szerint a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból az önkormányzatok által év közben igénybe vehető támogatások szűkülnek, a törvény tervezete szerint a támogatott feladatok köre közel a felére csökken. A törvényjavaslat 4. számú melléklete (korábbi 6. sz. melléklet) szerint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzatok terhére feltételekhez kötötten, év közben igényelhető támogatás. A törvénytervezet szerint megszűnik az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, új lehetőségként belép a szerkezetátalakítási tartalék, mely előirányzat a közfeladatok átalakításával összefüggő, év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására szolgál. Az átengedett bevételek között a gépjármű adó bevételek átengedésének mértéke változik - a jelenlegi ismeretek és a törvény tervezete szerint évben az önkormányzatot az általa beszedett adó 40 %-a illeti meg a korábbi 100 % helyett. A gépjárműadó működtetése minden önkormányzat számára kötelező. Az adóztatás szabályaiban, az adó mértékében évre előre láthatóan változás nem következik be. Az egyes járművek fajta szerint továbbra is három csoportba sorolhatóak, a járműcsoportok adóalapjának megállapítása eltérő módon történik ~ teljesítmény és a gyártási év függvényében adóznak a személyszállító járművek (személygépkocsi, motorkerékpár), ~ önsúly plusz a raksúly 50%-a képezi az adó alapját a teherszállító járművek esetén (tehergépkocsi, pótkocsi, utánfutó), illetve ~ önsúly alapján adózik a nyergesvontató, busz, lakókocsi, lakópótkocsi. A teljesítmény alapján adózó gépjárművek adómértéke a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345,- Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300,- Ft/kilowatt, - gyártási évet követő naptári évben 230,- Ft/kilowatt, - gyártási évet követő naptári évben 185,- Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,- Ft/kilowatt. A tehergépjármű, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi adójának mértéke, az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1.380,- Ft, illetve a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű jármű esetén 1.200,-Ft, ezen mértékek évtől sem változnak. A bevétel elosztásában történő változással - amellett, hogy az adóztatás feladata továbbra is az önkormányzatoké marad annak minden költségével együtt az önkormányzat bevétele közel eft-al csökken. a termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a továbbra is a föld fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. Az e jogcímen beszedett éves bevétel összege óta folyamatos csökkenést mutat. A évtől érvényes SZJA törvény vonatkozó

7 6 rendelkezései szerint, mentes az adó alól a termőföld bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. Ma már a szerződések túlnyomó többségét úgy kötik, hogy az adómentesség igénybe vehető legyen - legalább 5 éves időtartamúak - ezért az adónemben évben bevétellel számolni továbbra sem lehet. A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek körében az előző évhez képest lényegi változást a törvény tervezete nem tartalmaz. A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a, szabálysértésekről és a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 252. (1) bekezdése alapján kiszabott és a végrehajtott szabálysértési pénz-és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára érkezett bevétel 100 %-a, valamint a közlekedési szabályszegések után közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege, a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40 %-a megilleti az önkormányzatot abban az esetben, amennyiben az önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította. További lényeges és nagymértékű forrás kiesést jelent az átengedett központi adók (SZJA helyben maradó rész, jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA) teljes összegben történő megszűnése, ami összességében a évhez viszonyított paraméterek alapján mintegy 500 millió Ft bevétel csökkenést jelent. A fentieken túl a tervezés jelenlegi szakaszában más központi forrás igénybevételének lehetőségéről nincs információ. Az intézmények fenntartó váltásához kapcsolódó esetleges támogatások (múzeum, általános iskolák, gimnázium, kollégium, pedagógiai szakszolgálat, zeneiskola) lehetőségei, illetve feltételei nem ismertek, ezért ezen esetleges bevételekkel a koncepció nem számol. A helyi bevételekből származó források A helyi bevételeknek a évi költségvetésben rendkívüli jelentősége van. A minimális és alapvető feladatok ellátásához szükséges források megteremtésén túl biztosítaniuk kellene az állami juttatások nagymértékű csökkenése miatti forráshiány fedezetét is. A lakosságot, illetve a helyi bevételek befizetésében érintetteket sújtó folyamatos állami és kormányzati megszorítások, újabb és újabb járulék és adóterhek, a továbbra is kiszámíthatatlan gazdasági környezet által meghatározott fizetőképesség romlása miatt a helyi bevételek évben lényegesen nem növelhetők. A évi minden területet érintő változások hatása csak körvonalakban számítható. Azok a feladatok, melyeket az önkormányzatnak kell ellátnia (átadott intézmények működési költségei) nagyvonalakban ismertek, azonban a költségviselés mértékére, gyakorlati lebonyolítására vonatkozó szabályok, megállapodások, iránymutatások ezidáig nem kerültek meghatározásra. Ezért a becsléseken, saját elképzeléseken alapuló kiadások

8 7 finanszírozásához, a költségvetés teljesíthető feladatvállalása érdekében helyi források reális felmérése volt a fő cél. A költségvetésben a teljesíthetőség szempontjából magas kockázatú bevételi források elsősorban a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, valamint az évközi intézkedésekkel előreláthatólag megteremthető források pályázati bevételek csak abban az esetben tervezhetők, amennyiben azok mögött megkötött szerződés, képviselő-testületi döntés áll. Működési bevételek Az önkormányzati és intézményi működési bevételek köre évben nem változik, szerepüknél és jellegüknél fogva azonban különböző tartalmúak. Valamennyi saját bevételi forrás tervezésénél általános követelmény a realitás vizsgálata, a beszedhető bevételek biztonságra törekvő meghatározása. Az előírás nélküli, eseti bevételek tervezése gyakorlati tapasztalati adatok alapján a évben várható kockázatok figyelembevételével történhet. Az intézményi saját bevételekkel kapcsolatos megállapítási, beszedési és felhasználási szabályokat az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet tartalmazza. Az intézményi működési bevételek fontos részei a városi költségvetésnek, mértékük megállapítása - néhány kivételtől eltekintve - nem intézményi feladat. E díjak fajlagos mértékét önkormányzati rendeletek határozzák meg, melyek évi szükséges módosítására a költségvetési rendelet beterjesztéséig döntést kell hozni. A évi intézményi bevételek megtervezése során kiemelt figyelmet kell fordítani az alaptevékenységből származó bevételek - melyek zömében a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokból származnak (gondozási díjak, térítési díjak) - pontos, alapos, dokumentumokkal alátámasztott kimunkálására. Az előző évek gyakorlatától eltérően azonban az állami fenntartásba kerülő intézmények által tervezett és beszedett bevételek kérdőjelesek, mivel nem lehet tudni, hogy azokkal az önkormányzat számolhat e, vagy a feladat elkerülésével az államot illeti ezen bevétek köre (pl.: szabadkapacitások hasznosításának bevétele, szállástevékenység, tandíj stb.). A szűkös költségvetési keretek indokolttá teszik az intézményi egyéb bevételek, körültekintőbb és reálisabb tervezését, az átvett források eredeti előirányzatainak megalapozott megállapítását. E bevételi csoportban is nyitott kérdés a pályázati pénzek tervezhetőségére vonatkozó szabályok alakulása. Az intézményi körben nyújtott, részben önkormányzati támogatással, részben pályázati erőforrások felhasználásával működő szolgáltatások esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy a tevékenységből származó bevételek fedezetet biztosítsanak az alapfeladatok ellátásához szükséges infrastruktúra üzemeltetéséhez. Az önkormányzat hivatalában kezelt önkormányzati egyéb saját működési bevételek keretében a lakbérek, nem lakáscélú építmények bérleti díja, közterületek használatával kapcsolatos díjak kerülnek forrásként megállapításra. A bevételek jelentős része kapcsolható üzemeltetési fenntartási kiadásokhoz, jó részük törvényi szabályozáson alapuló helyi rendeletekben került meghatározásra. Helyi adók A évi helyi adókat érintő jogszabályok a T/8750 számú Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló előterjesztés keretében a parlament előtt jelenleg még tárgyalási szakaszban vannak. A benyújtott módosító indítványokról szóló döntések zajlanak ugyan sürgősségi tárgyalási módban, de végleges és biztos információ majd

9 8 csak a zárószavazás november 19-e után áll rendelkezésre. A parlament honlapján fellelhető előterjesztést áttekintve viszont - a módosító indítványok tartalmát csak részben ismerve - egyelőre nem várható jelentős változás a már működő helyi adók szabályozásában. Új adónem/ adótárgy a közműadó bevezetése viszont tervezett. Építményadóban a módosított 38/1999. (XII.31. ) KT rendelet alapján az adó tárgya az önkormányzat illetékességi területén lévő vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész, az adó alanyai ezért elsősorban a vállalkozások. Az adó alapja az adótárgy hasznos alapterülete, mértéke 550,-Ft/m 2, ami január 01-től alkalmazott mérték. A helyi adókról szóló évi C. tv. alapján évben a megengedett legmagasabb négyzetméterenkénti adómérték 1722,9 Ft. Szentes városban jelenleg ez a mérték fő szabályként 550,-Ft úgy, hogy minden adótárgy esetén az első 30 m2 után az adó mértéke 0 Ft. Az adómérték változatlanul hagyása mellett a beszedhető éves adóbevétel megegyezik a évben várhatóan beszedhető eft összeggel. Egyéb szabályok változatlansága mellett az önkormányzat adómérték emelésével érhet el bevétel növekményt. Modellező számítások alapján egy kisebb mértékű - 50,-Ft/m 2 - emeléssel közel eft, -100,- Ft/m 2 - emeléssel, eft bevétel növekedésre lehet számolni, így az éves adóbevétel 50,- Ft/m 2 -es emelés esetén eft, 100,-Ft/m 2 -es emelés esetén eft is lehet. Sokáig csak sajtó hírekből eredő információ volt a közműadó bevezetésének kormányzati terve. Az adó bevezetésének lehetővé tételéről a Kormány november 07. napján meghozta döntését. Az erről szóló előterjesztést a parlament Számvevőszéki és Költségvetési Bizottsága november 08. napján módosító indítványként nyújtotta be, zárószavazás november 19. napján várható. Amennyiben a javaslat elfogadásra kerül, a közműadó az építményadó részeként lesz működtethető. Az adó alapja a közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza lesz, mértéke várhatóan 100,-Ft/m2. Adóztathatóvá válik a víz, szennyvíz, belterületi csapadékvíz elvezető, gáz, hő, és villamosenergia ellátó, valamint a hírközlést biztosító vezetékek mindegyike. A beszedhető adó összege a vezetékhálózat hosszának ismeretében lesz kiszámítható. Magánszemélyek kommunális adójában - hasonlóan az építményadóhoz - sem az adótárgyak számának jelentős bővülése, sem a törvényi adómérték emelése, sem az egyéb szabályok változása nem várható. A magánszemély kommunális adójáról szóló 39/2011. (XII.31) önkormányzati rendelet alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén magánszemély tulajdonában, bérletében, haszonélvezetében lévő lakás, a beépítetlen belterületi telek, a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adó mértéke belterületen 5.000,- Ft, külterületen 3.500,-Ft adótárgyanként A helyi szabályozás, és az adómérték változatlansága mellett bevétel növekedésre a évben beszedhető eft-hoz viszonyítva nem lehet számítani. Adómérték emelés esetén úgy, hogy megyei szinten még elfogadható mértékű legyen az adóteher és a helyi lakosság számára se jelentsen elviselhetetlen terhet az éves adó megfizetése - a mozgástér igen korlátozott. Legfeljebb 1-2 eft-os adómérték emelés az elfogadható. Amennyiben a belterületi adótételnek a jelenlegi 5 eft-ról 6 eft-ra emeléséről dönt a képviselő testület a évi várható eft-on felül megközelítőleg eft növekménnyel eft, az adómérték 7 eft-ra történő emelésével, eft bevétel növekedéssel, eft körüli éves bevétel érhető el.

10 9 Idegenforgalmi adót az a vendég fizet, aki a város területén legalább egy vendégéjszakát, nem állandó lakosként eltölt évre sem adómérték változás nem tervezett, sem olyan szálláshelybővülés nem ismert, ami az adónemben tervezhető bevétel jelentős változását eredményezhetné. Így az adónemből várható bevétel számbavétele során eft-al lehet számolni. A helyi iparűzési adó március 01. napjától került bevezetésre. Az adó alanya az egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személy, egyéb szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, őstermelő, aki a település illetékességi területén jövedelemszerzési tevékenységet folytat. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló módosított 3/1993. (II.19.) Kt rendelete alapján az adómértéke 2%. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. A tervszám megállapításakor számbavételre kerül a tervezés alapját adó időszak várható bevétele, a felszámolási eljárások várható eredménye, az adózók által kért előlegmódosítás tervidőszakra gyakorolt hatása, a feltöltési kötelezettségre várható összeg becsült értéke, továbbá a gazdasági környezet vállalkozások bevételére gyakorolt várható alakulása. A parlament előtt tárgyalási sorozatban lévő és a helyi adó törvényt érintő előterjesztés alapján az iparűzési adó alapjának megállapítása változik. Jelenleg az adóalap megállapítása során az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) 100%-ban levonható évtől a levonható ELÁBÉ mértéke 80%-ra csökken. Ez a változás az előzetes számítások alapján hozzávetőleg 14-16%-os adóalap növekedést, és így adófizetési kötelezettség növekedést is eredményez majd az érintett adózóknál. Ez a módosítás azonban az önkormányzat költségvetésében előreláthatóan többlet bevételt egyelőre nem eredményez, mert ez az adóalap növekedés a mezőgazdasági vállalkozásoknál a évi aszály miatt jelentkező egyrészt árbevétel csökkenés, másrészt költségnövekedés miatti adóalap csökkenés hatásának ellensúlyozására lesz elegendő. Így a évi helyi iparűzési adóbevétel az előző évi eft összegben tervezhető. A helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság jogcímen beszedhető bevétel nagysága, mindig az adózók fizetési határidőkhöz való viszonyát, illetve az adózók jogszabálykövető magatartását tükrözi. Befolyásolja a hátralék összege, a késedelmes napok száma és a felszámítás időpontjában a jegybanki alapkamat mértéke. A késedelmi pótlék éves mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, jelenleg 12,5 %. Ezen a jogcímen teljesített bevétel évek óta 9-10 millió forint között mozog, ezért évre sem tervezhető több eftnál. Talajterhelési díjat az előző évekhez hasonlóan az az ingatlantulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá évben még a évben érvényes 120,-Ft/m 3 -es egységdíjjal kellett bevallani és megfizetni a talajterhelés díjat, melyet 1,5-szeres szorzó terhelt a települési besorolás szerint, így a fogyasztott vízmennyiség után köbméterenként 180,-Ft volt a fizetendő díj mértéke. A díj mértéke a február 01-től drasztikusan megemelkedett, a korábbi 180,-Ft-ról 1.800,-Ft-ra nőtt köbméterenként. Az 1.800,-Ft/m 3 -es díj először a márciusában benyújtásra kerülő bevallásokban, így a évi befizetésekben jelenik meg. Ez a mérték növelés az adózók többsége részére szinte kezelhetetlen éves terhet jelentett volna, ezért a

11 10 Képviselő-testület év elején jelentős mértékben kibővítette a mentességek körét, csökkentve a jogosultak fizetési terheit. A kedvezményezettek köre igen széles, így részben e miatt sem lehet a évben befolyt összeghez képest évben jelentős növekedéssel számolni. A tervszám kialakítása során figyelembe kell venni azt is, hogy a rákötési lehetőséggel többnyire olyan ingatlan tulajdonosok nem élnek, akiknek pillanatnyi anyagi helyzete nem teszi lehetővé a bekötést, így ha nem is esnek bele a mentesek körébe, tőlük a díj összegét is nehezen, hosszabb idő alatt lehet majd beszedni. Ezen szempontok alapján a talajterhelési díj évre tervezhető bevétele nem lehet magasabb a évi eredeti előirányzatként meghatározott eft-nál. Összességében - minden lehetőség számbevétele után - a jelenlegi várható szabályozás figyelembevételével nagy biztonsággal mondható, hogy az önkormányzat saját hatáskörben tett intézkedéseiből származó bevételek nem ellensúlyozzák a gépjármű adó átengedés mértékének csökkenése miatti bevétel kiesést. Adónem évi várható évi terv alacsonyabb mértékű emelés adatok eft-ban évi terv magasabb mértékű emelés Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Termőföld bérbeadás utáni jöv. adó Gépjárműadó Kés.pótlék+ bírság Talajterhelési díj Összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A fejlesztési, felhalmozási körbe tartozó feladatok megvalósítását finanszírozó bevételek köre rendkívül behatárolt, ami gátat szab a korábban elhatározott célok megvalósításának. Annak érdekében, hogy legalább a megkezdett beruházások és a pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések megvalósulhassanak, az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek (osztalék, koncessziós díj), illetve a vagyontárgyak értékesítéséből származó források teljes körű felmérése szükséges. Előre látható azonban, hogy e területen tartalékok, új lehetőségek nincsenek. Az ingatlanpiac jelenlegi helyzete nem teszi lehetővé sem az üresen álló ingatlanok nagy bevételt eredményező bérbe adását, sem az értékesítésre kijelölt vagyontárgyak értékesítéséből a bevételek növelését. A gazdasági társaságok által ellátott feladatok eredményességéből származó bevételek alapvetően kötelező önkormányzati feladat (egészséges ivóvíz biztosítása, önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése) ellátásából erednek, a felhasználás szintén ezeken a terülteken jelentkező problémák megoldását szolgálja. A fentiek alapján jól körvonalazódik, hogy e körben a biztonsággal tervezhető bevételek nagysága nem lehet számottevő.

TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Első Magyar Önkormányzati

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása

Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előterjesztés Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Készült: A bakonynánai képviselő-testület 2013. március 5-i ülésére Előadó: Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzata 2013. április 24-én megtartott Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzata 2013. április 24-én megtartott Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzata 2013. április 24-én megtartott Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből. 57/2013. (IV.24.) számú

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alsózsolca Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Alsózsolca Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

Belügyminisztérium. A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás

Belügyminisztérium. A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás 1 2013. évi költségvetés 2013-tól új feladat-ellátási rendszer forrásszabályozás átalakítása Normatív alapú elosztás helyett feladatfinanszírozás

Részletesebben

Tájékoztató a hosszú lejáratú tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeiről

Tájékoztató a hosszú lejáratú tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeiről Tájékoztató a hosszú lejáratú tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeiről Ózd, 2011. május 19. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Pénzügyi Osztály 2 Az Állami Számvevőszék 2010-ben

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester 8739-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata,

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

MELLÉKLET I. Medina Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetési bevételeiről

MELLÉKLET I. Medina Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetési bevételeiről MELLÉKLET I. Medina Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetési bevételeiről I./ Intézményi működési bevételek előirányzata Intézményi térítési díjak: ( Egységes Rovatrend Azonosító: B405 ) Általános

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2015. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2015. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben változtak meg az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása

Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés száma: 3/2014.(II.04.) Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó.

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/162-6/2015. ELŐTERJESZTÉS Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához. Tisztelt Képviselő testület! ELŐTERJESZTÉS Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához Tisztelt Képviselő testület! Hejőbába a hátrányos helyzetű települések közé tartozik, elsősorban a hátrányos és halmozottan

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Előterjesztés. BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA T e rv e z e t

Előterjesztés. BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA T e rv e z e t Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2013.04.17-i ülésére (6. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2013.04.17.-i

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére

E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 60-8/2014. Tisztelt Képviselőtestület! E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírásokat az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet az államháztartás

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzőjétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzőjétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzőjétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ügyiratszám: 22-169/2013. Tárgy: Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105

Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Iktató

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 02-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 02-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 02-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2015. február 3-ai ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2015. február 3-ai ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2015. február 3-ai ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben 2 Eplény Községi

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének

3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló, 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére A HELYI ADÓK MÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Előterjesztés A 2013. szeptember 05-i képviselő-testületi ülésre TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

Előterjesztés A 2013. szeptember 05-i képviselő-testületi ülésre TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL Előterjesztés A 2013. szeptember 05-i képviselő-testületi ülésre TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2014.(III.05.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/5557/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

Önkormányzatok gazdálkodása

Önkormányzatok gazdálkodása Önkormányzatok gazdálkodása Ökopolitika az önkormányzatokban az Ökopolisz Alapítvány képzése Írta: Nagyházi György Önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

4/2013. (III. 14.) önkormányzati

4/2013. (III. 14.) önkormányzati Murony Község Önkormányzata 5672 Murony Földvári u.1. Tel, fax: 66/427-369. 4/2013. (III. 14.) számú önkormányzati Murony Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Murony, 2013. március 13. Fekete

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 15/15. (V. 8.) önkormányzati rendelete a 14. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben