GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése"

Átírás

1 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásának beszámolója és a pénzmaradvány elszámolása, felosztása

2 2 TISZTELT KÖZGYŰLÉS! Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a alapján a zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és eredménykimutatást a költségvetési évet követő négy hónapon belül kell a közgyűlés elé terjeszteni. Az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságait a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet határozza meg. A 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 66. (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a közgyűlés a megyei önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá. A fenti jogszabályi előírások értelmében a évi gazdálkodásról készült költségvetési beszámolót és a pénzmaradvány elszámolást együttesen az alábbiak szerint terjesztem Győr- Moson-Sopron Megye Közgyűlése elé. ELSŐ RÉSZ Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A megyei önkormányzat gazdálkodásának feltételrendszere évben nem változott. Költségvetése elsősorban a központi költségvetés függvényében meghatározott keretek között került megállapításra. A feladatellátás tekintetében a központi támogatások szerepe meghatározó. A bevételek körében nagyságrendjük lényeges, ugyanis a saját bevételek növelésére továbbra sincs jogszabály adta lehetőség évben az önkormányzat működésének finanszírozására hitelt nem vettünk igénybe. Nagyságrendileg jelentős bevételt és többletbevételt a központi támogatásokon kívül az illetékbevétel eredményezett, melynek köszönhetően az eredeti költségvetésbe szükségszerűen betervezett folyószámla és működési célú hitel igénybevételére nem került sor. A legfontosabb célkitűzés a pénzügyi stabilitás folyamatos biztosítása volt, amit a évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek és a költségvetési rendeletben meghatározottak következetes végrehajtásával meg tudtunk valósítani oly mértékben, hogy a évi költségvetési rendeletünkben az ez évi feladatok ellátása érdekében E Ft szabad pénzmaradványt állíthattunk be. Ezen kívül E Ft-tal csökkenthető a évi

3 3 működés finanszírozására tervezett hitel a évi pénzmaradvány elszámolás eredményeként. Továbbra is alapelvként érvényesült az önkormányzati és hatásköri, valamint az ágazati törvények által előírt kötelező feladatok ellátása, amelyet a meglévő intézményhálózat működtetésén keresztül értünk el. Mindezek mellett a szociális intézmények jogszabályban előírt tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása folyamatos problémát jelentett. A tárgyi feltételek javításában történt ugyan előrelépés az elmúlt év során az intézményi rekonstrukciós program keretében, de a személyi és képesítési feltételek jogszabályi előírások szerinti biztosítása folyamatosan jelentős problémát okoz az intézményeinkben. A legnagyobb feladat továbbra is a szociális intézmények Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Táplánypuszta, Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Koroncó-Zöldmajor, Idősek Otthona Jobaháza, Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona Pásztori, Egyesített Szociális Intézmény Nagylózs, Fogyatékos Gyermekek Otthona Sopron (kivétel a soproni Lakóotthon) és kettő gyógyítva- nevelő intézmény Doborjáni Ferenc Speciális Oktatási és Nevelési Intézmény, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon végleges működési engedélyének megszerzése, amelynek határidejét a Megyei Közigazgatási Hivatal december 31-ig meghosszabbította. A megyei önkormányzat anyagi erőforrásait számba véve és a pályázati lehetőségeket kihasználva még évben szociális intézményhálózatának folyamatos felújítását tűzte ki célul. Ennek keretében átadásra került évben Koroncón a zsúfoltság megszüntetésére egy 22 férőhelyes szállásépület, az Egyesített Szociális Intézmény (Nagylózs) csáfordjánosfai telephelyén 16 férőhelyes új épület, ahol már az akadálymentes közlekedés is megvalósult. Ezen kívül a soproni Tómalom utcai Fogyatékos Gyermekek Otthonában is létesült egy 8 férőhelyes különálló lakóotthon. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat intézményeinek számát tekintve, évben változás nem történt. Így az önkormányzat fenntartásába 27 intézmény tartozott, melyből 22 önálló, 5 intézmény pedig részben önálló költségvetési szervként látta el faladatait. A személyi juttatások tervezése és végrehajtása úgy a köztisztviselők és a közalkalmazottak esetében a költségvetési törvényben valamint a köztisztviselők és közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekben meghatározottak szerint történt. A központi költségvetés biztosította a köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének július 1-i módosításával összefüggő bérintézkedések fedezetét. A személyi juttatások megállapítása az általános és diplomás minimálbér figyelembe vételével történt. Ezzel párhuzamosan megvalósult az ügykezelők úgynevezett visszaszervezése, melynek következtében ismét a köztisztviselői törvény hatálya alá tartoznak. A köztisztviselői illetményalap az előző évhez képest változatlan maradt ( E Ft), ugyanis az meghaladta a törvényben előírt ( E Ft) mértéket. A közalkalmazottak esetében a megyei önkormányzat saját forrásból biztosította a szeptember 1-i illetményemelés évi szintezését. A évi költségvetés módosítása a közgyűlés éves munkatervében foglaltaknak és a jogszabályi előírásoknak figyelembe vételével az alábbiak szerint történt: Első alkalommal a 10/2003. (X.3.) rendeletével döntött a közgyűlés a költségvetés eredeti bevételi és kiadási előirányzatának E Ft-tal történő megemeléséről, majd a 14/2002. (XII.31.) rendeletével E Ft-tal módosította az előirányzatokat. Harmadik alkalommal pedig az 1/2004. (III.18.) rendeletével további E Ft előirányzat növekedést hagyott jóvá a testület.

4 4 Az előirányzatok módosításait elsősorban az alábbiak tették szükségessé: a évi pénzmaradvány jóváhagyása, felosztása, saját bevételi többletek, átvett pénzeszközök emelkedése, központi költségvetési támogatások változása, megyei közgyűlés döntései, átruházott hatáskörben hozott döntések, tartalékokból történt felhasználás, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai. A költségvetési beszámoló a továbbiakban a megyei önkormányzat és fenntartásában álló intézmények költségvetési előirányzatainak alakulására és azok teljesítésére, a vagyoni, pénzügyi és létszámhelyzet alakulására, a költségvetési feladatmutatók és a normatívák változásának bemutatására, a tartalékokból történt felhasználásokra, valamint a költségvetési támogatások elszámolására terjed ki. MÁSODIK RÉSZ A gazdálkodás részletes elemzése I. BEVÉTELEK Az önkormányzati szintű bevételek alakulását és bevételi nemenként történő részletezését az 1. számú melléklet, kiemelt előirányzatonként és címenként pedig a 3/a. számú melléklet mutatja be. A évi költségvetésben a teljesített bevételek összege volt E Ft, ami a módosított előirányzat 98,9%-ának felel meg. A bevételek aránya a főbb bevételi nemek között az alábbiak szerint oszlik meg: intézményi tevékenységek bevételei 9,7% önkormányzat egyéb bevételei 0,6% felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,8% működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök 52,4% ebből: Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett 50,4% illetékbevétel 9,6% átengedett bevételek 5,8% privatizációból származó bevételek 0,1% önkormányzat költségvetési támogatása 15,9% előző évi pénzmaradvány 4,9% hitelek, értékpapírok bevételei 0,2%

5 5 A) Saját bevételek (1. számú melléklet) 1. Az intézményi tevékenységek bevételei összességében a módosított előirányzatot kismértékben meghaladták (104,2%). Ezen belül az alaptevékenység bevételei 103,5%-ra teljesültek. Az egyéb bevételek 112,6% os kedvező alakulásában elsősorban a vendégétkeztetések, a helyiségek és autóbusz bérbeadásából származó bevételek, valamint az ÁFA visszatérítések játszottak szerepet. A vállalkozási tevékenység bevételeinek teljesítése összességében megfelel a tervezettnek (100,1%). Ezt a következő három intézmény bevétele eredményezte: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Doborjáni Ferenc Speciális Oktatási, Nevelési Intézmény és Gyermekotthon, Megyei Pedagógiai Intézet. 2. A megyei önkormányzat egyéb bevételeinek teljesítése az elmúlt évben E Ft volt, ami kedvező 115,8%-os teljesítést eredményezett. Ezen belül nagyságrendileg kiemelkedő tétel a megyei önkormányzat és az Illetékhivatal átmenetileg szabad pénzeszközeiből forgatási céllal vásárolt, államilag garantált értékpapírok, illetve rövidlejáratú bankbetétek kamata. E körben elmaradás egyrészt a kiszámlázott ÁFA területén tapasztalható, ami elsősorban az ÁFA köteles bevételek (ingatlanértékesítés) nagyságrendjének függvénye. Elmaradás látható még a vagyon utáni bérleti díj esetében is, ami szintén az ingatlanértékesítés egyik következménye, mivel az értékesített ingatlanoknál a bérleti díj befizetések már nem voltak érvényesíthetőek. Itt szerepelnek még a költségvetés készítésekor nem ismert olyan egyéb bevételek, mint a pályázati dokumentációkért, stb. befolyt bevételek és az Illetékhivatal egyéb bevételei (adatszolgáltatásért), melyek összességében 759 E Ft-ot jelentettek az önkormányzat számára. 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése elmaradt a tervezettől (73,2%). Ez elsősorban annak a következménye, hogy a közgyűlés által értékesítésre kijelölt forgalomképes ingatlanoknak csak egy részét sikerült értékesíteni; így az ingatlanértékesítésből származó bevétel E Ft-ot tett ki. Ebben ugyan nagy szerepet játszott az is, hogy a szintén értékesítésre kijelölt és a Vadászlaktanya területén lévő H és K jelű épületek értékesítése azért maradt el, mert a közgyűlés az önkormányzat kötelező feladatainak jövőbeni ellátása érdekében megváltoztatta korábbi döntését. Tényleges értékesítésre csupán a mosonmagyaróvári Minerva Szálló és a KÉTÜSZ Kft. kapuvári ingatlana került. (A évben értékesített Rajka Szálló törlesztő részletei II. és III. ütem is az elmúlt évben került az önkormányzat számlájára, ami E Ft-tal növelte e bevételeket). Az intézmények felhalmozási bevételeinél mutatkozó 152,8%-os teljesítés elsősorban a tárgyi eszközök értékesítéséből adódott. Ezen bevételi körben található még a Pannon-Víz Rt. és a Sopron környéke vizi-közművek üzemeltetési díja, a lakásépítési kölcsönök törlesztésének összege és az Illetékhivatal által értékesített gépkocsi ellenértéke is. B) Átvett pénzeszközök

6 6 1. Működési célra átvett pénzeszközök teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult (100,0%). Az intézmények átvett bevételeinek összege ugyancsak megfelelt a módosított előirányzatnak (100,0%). Ez a bevétel elsősorban az intézmények pályázati úton elnyert pénzeszközeit, valamint a gazdálkodó egységektől átvett pénzeszközök nagyságrendjét mutatja. Nagyságrendileg legnagyobb tétel az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz, ami teljes egészében a Megyei Kórház működési kiadásainak fedezetére szolgál. Az Önkormányzati Hivatal átvett pénzeszközeiből eredő bevételek E Ft-ot jelentettek az elmúlt évben. Ezen belül a módosított előirányzathoz képest 100,0%-os teljesítés a következő összetételben jelentek meg: a Belügyminisztériumtól tévesen a Győr Megyei Jogú Város számlájára utalt a még év augusztusában, a Kőtárat ért árvízkárok helyreállítási munkáihoz biztosított támogatás összege ( E Ft), a Külügyminisztériumtól a Kohézió Közalapítvány által működtetett Európai Információs Pont támogatására (2.805 E Ft), az Oktatási Minisztériumtól a pedagógusok ingyenes könyvtárhasználatára (1.577 E Ft), a Miniszterelnöki Hivataltól a megyénket bemutató turisztikai kiadvány megjelentetéséhez (1.452 E Ft), a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától a kulturális szakemberek szervezett továbbképzésére (2.415 E Ft), az Országos Közoktatási Szolgáltató Intézménytől a nevelési-oktatási intézmények működéséhez kapcsolódó törvényességi ellenőrzési feladatok ellátásához (120 E Ft). A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától a Soproni Múzeum Deák téri épületének helyreállításához, illetőleg az üvegpavilon állványozási és bontási munkáira jelzett E Ft-os előirányzat esetében azért nincs teljesítési adat, mert a főhatóság módosította a támogatás pénzügyi elszámolásának határidejét május 31-re és emiatt nem utalta számlánkra az összeget (2003. december 31-ig). Az önkormányzat működési célra átvett bevételeit növelte még a évi alapokból visszautalt pályázati támogatás, a Múzeumok Igazgatóságától Népművészeti Megyekönyv eladásából származó bevétel és a Magyar Turizmus Rt-től kapott támogatás, összesen 843 E Ft-tal. 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljesítése összességében 77,8%. Az Önkormányzati Hivatal felhalmozási célra átvett pénzeszközeinél a Győr Megyei Jogú Várostól átvételre tervezett egészségügyi gép- műszer beszerzéshez benyújtott céltámogatási pályázathoz saját erő fedezetére biztosítandó előirányzatnál nem szerepel teljesítési adat, ugyanis a július 13-án megjelent kormányközlemény szerint ez évben a pályázatunk sikertelen volt. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház által átutalásra került a évről áthúzódó céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzésére szolgáló saját erő azon része, amelyet előzetes megállapodás alapján a kórház átvett bevételei terhére biztosított.

7 7 A Sopron-Bük vasútvonal korszerűsítési munkálataira tervezett előirányzatnál teljesítési adatként a GYSEV Rt-által (saját erőként) átutalt E Ft szerepel, amely a közbeszerzési eljárás költségeinek fedezetét szolgálja. A Szociális és Családügyi Minisztériumtól pályázati úton elnyert és a szociális intézmények hosszútávú rekonstrukciós programjának folytatásához tervezett előirányzat teljesítése ez év első negyedévére húzódott át. Ugyancsak a Szociális és Családügyi Minisztériumtól évben pályázati úton, E Ft vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatást nyert az önkormányzat a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Gyermekotthonban gyermekotthoni részleg kialakítására. A megyei intézmények felhalmozási célra átvett pénzeszközei az eredeti előirányzathoz képest jelentősen módosultak ( E Ft volt a növekedés), amit főként az intézmények meghatározott feladatokhoz kötődő pénzeszköz átvételei eredményeztek. A módosított előirányzathoz viszonyítottan a teljesítés 99,9 %. Itt szerepel még a Nyugat-Magyarországi Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Rt által nyújtott támogatás a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ rekonstrukciójához, valamint a számviteli előírások változása miatt a költségvetési körbe évben bekerülő munkáltatói lakásépítés-és vásárlás támogatási számla (egyenlegének átvezetése) címen levő 625 E Ft. C) Önkormányzatok sajátos bevételei 1. A megyei önkormányzat bevételeinek körében az egyik legnagyobb nagyságrendet az illetékbevétel képviseli, ami évben E Ft volt. Ebből az Illetékhivatal fenntartásához fordított összeg E Ft. E bevétel kedvező alakulását az illetékbevételből való részesedés szabályozásának az ezt megelőző évekhez mért pozitív változása eredményezte. A jogszabály felhatalmazása alapján méltányossági hatáskörben eljárva a megye, valamint Győr és Sopron megyei jogú városok illetékességi területére vonatkozóan 33 M Ft előírás korrekciós mérséklésére került sor. 2. Az átengedett bevételek (részesedés a személyi jövedelemadóból) valamennyi megyei önkormányzatot egységesen megillető, a megye január 1-i lakosságszáma utáni és a megyei fenntartású intézményekben ellátottak száma utáni támogatást jelentik és a táblázat adatai ezt szemléltetik. 3. A privatizációból származó bevételek a volt megyei tanácsi alapítású vállalatok kiskereskedelmi egységeinek értékesítése során megkötött, úgynevezett E-hitel szerződésekben foglaltak szerinti törlesztő részleteket tartalmazzák, ami az elmúlt évben E Ft-ot tett ki. 4. Az önkormányzat költségvetési támogatása évben E Ft volt és ez 92,3%- os teljesítésnek felel meg. Ezen belül a lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás, a feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás és a normatív módon elosztott, kötött felhasználású központi támogatás teljesítése a tervezettel megegyezően alakult (100,0%). A céltámogatás esetében a teljesítés összege ( E Ft) a évi egészségügyi gépműszer beszerzéséhez pályázati úton elnyert céltámogatásnak a tavalyi évre áthúzódó maradvány összegét mutatja.

8 8 A Megyei Területfejlesztési Tanács E Ft területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatást biztosított a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ nagyberuházásához kapcsolódó Önálló mobil-színpadtechnikai eszközbeszerzés -re. Címzett támogatás soron a két nagyberuházás bonyolításához jóváhagyott előirányzatok összegei szerepelnek. Ebből az Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola építésének és átalakításának december 31-ig lehívott címzett támogatási összege ( E Ft). A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház rekonstrukciójára az elmúlt év során elnyert címzett támogatásból a teljesítés a közbeszerzési eljárás hosszadalmas volta miatt évben jelentkezik majd (7. számú melléklet) évben a megyei önkormányzat E Ft központosított támogatásban részesült, az alábbiak szerint: a köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének július 1-i módosításával összefüggő támogatás E Ft köztisztviselők alapilletményének minimálbérre történő emelése címen kapott támogatás E Ft könyvtári dolgozók érdekeltségnövelő támogatására E Ft közművelődési dolgozók érdekeltségnövelő támogatására 675 E Ft hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok 147 E Ft számára a földgáz október 15-i áremelésének ellentételezésére kapott támogatás E Ft D) Pénzforgalom nélküli bevételek A megyei önkormányzat bevételeinek növelésére és a mérlegegyensúly megtartása érdekében a évi szabad pénzmaradványból E Ft igénybevételét tervezte költségvetésébe eredeti előirányzatként. A évi bevételeket növelte még a megyei önkormányzat és intézményei évi pénzmaradványának igénybevétele, melynek jóváhagyásáról és felosztásáról a megyei közgyűlés 4/2003. (V.6.) rendeletében foglaltak szerint döntött. A évi pénzmaradványból a tényleges felhasználás E Ft volt. E) Hitelek, értékpapírok bevételei 1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elmúlt évi gazdálkodása folyamán folyószámla hitelt nem vett fel, az eredeti előirányzatként tervezett működési célú hitelből pedig az előző évi pénzmaradvány elszámolásakor E Ft kiváltásra került, a fennmaradó rész igénybevételére pedig nem került sor, az illetékbevétel kedvező alakulásának eredményeképpen. 2. A megyei önkormányzat évben a évi hitelkeret maradványa terhére E Ft fejlesztési célú hitelt vett igénybe, mely összeget a szociális intézmények Koroncó- Zöldmajor és Csáfordjánosfa beruházási, felújítási feladataihoz használta fel. II. KIADÁSOK

9 9 A megyei önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának teljesítése E Ft volt, ami a módosított előirányzat 92,7%-ának felel meg. Részletezését az 1. számú melléklet, kiemelt előirányzatonként és címenként pedig a 3/b. számú melléklet mutatja be. A) Működési kiadások 1. Az önállóan gazdálkodó és hozzájuk tartozó, részben önálló intézmények működési kiadásai a módosított előirányzathoz képest összességében 97,4%-ra teljesültek (a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház és a Hivatal nélkül). Ezen belül a személyi juttatások 98,4%-ban és az annak vonzataként jelentkező, munkaadókat terhelő járulékok 98,0%-ban valósultak meg. A működési kiadások körében nagyságrendileg egyik legjelentősebb tételt a dologi kiadások képviselik, melynek teljesítése 96,9%. A évi költségvetés tervezésénél nem számolhatott az önkormányzat dologi automatizmussal, a kiadások növelésére elsősorban a bevételi többletek biztosítottak lehetőséget. Az önkormányzat a közszolgáltatói díjemelések miatti többletkiadások kompenzálására, valamint az intézmények működéséhez kapcsolódó rendkívüli kiadások fedezetére céltartalékot képzett. A fenti teljesítési adatok amelyek láthatóan alig térnek el a módosított előirányzattól érzékeltetik, hogy intézményeink a takarékosság jegyében gazdálkodtak. Saját bevételi többleteik terhére emelték kiadási ezen belül elsősorban dologi előirányzataikat. A pénzeszközátadás, egyéb támogatások során a teljesítés 96,4%, amelynek legnagyobb része a Megyei Pedagógiai Intézetnél, a Gyógypedagógiai Szolgáltató Központnál, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórháznál, a Megyei Sportigazgatóságnál és az Ellátó Szervezetnél jelentkeztek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai a tervezettől alig maradtak el (99,0%). Ez a kiadási tétel elsődlegesen a szociális ellátásban részesülő időskorúak és az állami gondozottak ellátásához kapcsolódó kiadások alakulását mutatja. A megyei intézmények támogatása E Ft volt, ami 97,3%-os teljesítést jelent (2. számú melléklet). Az intézményfinanszírozás a kedvező tapasztalatokkal működő kiskincstári rendszer alapján történt, ami fokozta az önkormányzati gazdálkodás eredményességét, ugyanis a támogatások kiutalása mindig aktuálisan, a kiadások felmerülésének időpontjához kötődött. 2. Az Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 87,0%-ban valósultak meg (1. számú melléklet), amit többségében a nagyon visszafogott és takarékos gazdálkodás eredményezett. Ennek következményeként maradvány keletkezett a személyi juttatásoknál, az átmenetileg betöltetlen és üres álláshelyek, a betegállomány és a szülési szabadságok bérmaradványa miatt az alapilletménynél és illetmény-kiegészítéseknél; a hivatal átszervezése során felmerülő végkielégítések összegénél; a köztisztviselők napidíja esetében, ami a visszafogottabb külföldi utazások következménye; jelentős még a közgyűlési és bizottsági tagok juttatásainál képződött maradvány, ugyanis a július 1-ére betervezett béremelés lehetőségével a tisztségviselők nem kívántak élni, ennek következtében a közgyűlési és bizottsági tagok tiszteletdíja sem emelkedhetett. A dologi kiadásoknál - kifejezetten a takarékossági törekvések eredményeként E Ft nem került felhasználásra, amelyek közül jelentős az irodaszer, a könyv, folyóirat

10 10 beszerzések, a szolgáltatások közül a telefonbeszélgetési díjak (a márciustól működő kódos rendszer hatására), a szállítási szolgáltatások, a kiküldetési kiadások, oktatás, továbbképzés, reklám-propaganda anyag beszerzés, valamint ezek ÁFA vonzatánál tapasztalható alacsonyabb összegek. 3. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház működési kiadásainak fedezete az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz, amit a kórház kiegészít saját bevételéből. A kórház fejlesztési kiadásait, lehetőségeihez képest jelentősen támogatja a megyei önkormányzat, ami évben E Ft-ot jelentett: pályázati pénzeszköz elnyeréséhez saját erő biztosítása E épület tetőszigetelési munkálatainak évi üteme orvosi gázvezeték biztonságtechnikai felülvizsgálatához orvosi gáz alapvezeték szakaszok helyreállításához számítástechnikai és informatikai rendszer kialakítására egészségügyi gép-műszer beszerzésre (céltám. saját erő évi) évi céltámogatás maradványának igénybevételéhez saját rész téti kórházrészleg életveszélyes utcai kerítésének javításához diagnosztikai pincében szennyvízvezeték cseréje E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 900 E Ft E Ft 4. A Megyei Illetékhivatal működési kiadásainak fedezetét teljes egészében az illetékbevétel biztosította, így külön önkormányzati támogatást nem igényelt. A megtakarítás, a takarékos és emellett ésszerű gazdálkodás eredményeként a teljesítés 88,0% volt. Az így jelentkező pénzmaradványt elsősorban a hivatal fejlesztésére, felhalmozási kiadásokra kívánják fordítani. 5. Díjak, alapok, támogatások, egyéb kiadások területén a felhasználás összességében 72,6% volt. Az év közben történt előirányzat emelkedéseket az előző évi pénzmaradványból adódó kiegészítés, a céllal kapott központi támogatások, az általános és céltartalékból történt kiegészítések, az előirányzatok közötti átcsoportosítások és testületi, bizottsági hatáskörben hozott döntések végrehajtásához kapcsolódó intézkedések indokolták. A megyei kitüntető díjak esetében A Győr-Moson-Sopron Megyéért Kék Szalag Kitüntető Cím és nyolc kitüntető díj átadásra került. A Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj tizenegy tagozatának (közoktatási, sport, védelmi, rendészeti, kulturális, sajtó, egészségügyi, környezetvédelmi, területfejlesztési, ifjúsági, szociális) elismerései nem minden esetben kerültek kiosztásra (a teljesítés 70,3%). Az önkormányzat vonatkozó rendelete értelmében a Megye Szolgálatáért Díjak tagozatainak elismerésére javaslattételi felhívást kell közzétenni (ami megtörtént). Amely tagozatra vonatkozóan nem érkezett javaslat, abban az esetben nem történhetett meg a díj kiosztása. A megyei alapok köre a Mezőgazdasági alappal bővült. Az alapokra tervezett előirányzatok felhasználása az alapkezelőként kijelölt bizottságok döntései alapján, 79,9%-ban valósult meg (részletezése az 5/a. számú melléklet szerint). Az egyéb feladatokra nyújtandó támogatások összességében 88,4%-os teljesítést mutatnak (5/b.számú melléklet). A támogatandó feladatok a koncepcióban foglaltak figyelembevételével kerültek meghatározásra a évi költségvetés tervezésekor, amelyek a rendezvények (73,8%), alapítványok, szervezetek (90,0%) és egyéb támogatások (89,0%) körét tartalmazzák. Az áthúzódó, kötelezettséggel terhelt előirányzatokat a 9. számú melléklet szemlélteti. A megyei önkormányzat évi egyéb kiadásainál a teljesítés összességében 56,9%. E kiadási körön belül szerepelnek a tagdíjbefizetések (58,4%), a programok, konferenciák

11 11 lebonyolítására tervezett kiadások (24,3%) és a megyénket bemutató, ismertető kiadványok elkészítéséhez, kidolgozásához, az intézményi tevékenységek teljeskörű vizsgálatára, a hitelkamatok, vagyonbiztosítás díjaira, stb.(57,2%) biztosított önkormányzati kiadások (5/c. számú melléklet). A megye értékeit bemutató kiadvány megjelentetésére rendelkezésre állt még E Ft előirányzat a december 31-ig felmerült kiadások levonása után. Az album megjelentetéséhez előreláthatólag szükséges E Ft, amely a lekötött előirányzatok között szerepel. Az előirányzat maradványa E Ft, a hitel kiváltására szolgáló szabad pénzmaradvány része. 6. Működési célú pénzeszköz átadás teljesítése a megyei önkormányzatnál úgy az eredeti, mint a módosított előirányzattal megegyező. Ez a gyermekvédelmi feladatok ellátására igénybevett normatív támogatások előzetes megállapodás alapján történő továbbutalását jelenti a feladatot elvégző önkormányzatnak (Győr Megyei Jogú Városnak). B) Felhalmozási kiadások A megyei önkormányzat felhalmozási kiadásai, mint az a mellékletek adataiból is szembetűnő eltérően a működési kiadásoktól, nem időarányosan jelentkeznek, mivel azokat az egyéb gazdaságossági és gyakorlati tényezők is jelentős mértékben befolyásolják. 1. A céltámogatásból megvalósuló gép-, műszer beszerzésnél nem szerepel teljesítési adat, ugyanis a évről áthúzódó teljesítés összegei az intézményi kiadások között szerepelnek. 2. A címzett támogatásból megvalósuló beruházásokhoz saját részként tervezett tételnél a teljesítési adat mutatja a 4x50 férőhelyes szociális otthon építéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmánytervek elkészítésének eddig felmerült kiadásait. Ezen kívül még a Pásztori Felnőttkorú Fogyatékosok Otthonánál ahol az önkormányzatnak évre vonatkozóan előzetes címzett támogatási ígérvénye van bontási, építésiengedélyezési tervek elkészítésének kiadásai is szerepelnek. 3. A megyei önkormányzat lehetőségeihez képest igyekezett kihasználni a pályázati lehetőségeket, melynek eredményeképpen az elmúlt év során a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház központi műtőblokk és központi sterilizáló rekonstrukciójára három éves ütemezés szerint összesen E Ft címzett támogatásban részesült. Módosított előirányzatként a évi ütem összege szerepel, melyből felhasználás nem történt, a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt. 4. Az Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola rekonstrukciójához kapcsolódó teljesítési adat a évről áthúzódó és a évi ütemből történt konkrét pénzügyi felhasználást mutatja december 31-ig (az épület átadása azóta már megtörtént). 5. A Bartók Béla Megyei Művelődési Központ rekonstrukciójának befejezését követően egyes áthúzódó munkák színpadtechnikai, mobil fénytechnikai berendezések és egyéb belső bútorzati elemek beszerzésének pénzügyi teljesítési adatai szerepelnek a kimutatásokban (100,0%). Ezen kiadások fedezete a megyei önkormányzat előző évi pénzmaradványa, TEKI pályázati úton nyert támogatás és a Nyugat-Magyarországi Vendéglátó Rt.-től átvett pénzeszköz volt.

12 12 6. Pályázati támogatással megvalósuló beruházásokhoz (saját rész fedezetére) soron szereplő előirányzat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól a szociális intézmények hosszútávú rekonstrukciós programjához és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthonban gyermekotthoni részlegének kialakítására elnyert támogatások összegét tartalmazzák. A teljesítés évre húzódik át. 7. Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézményénél Koroncó- Zöldmajorban 22 férőhelyes szállásépület létesítése és a soproni Fogyatékos Gyermekotthon lakóotthonának beruházási munkálatai befejeződtek és átadásra kerültek. A teljesítési adatoknál látható elmaradás mindkét esetben a szerződésekben foglaltak szerinti egy éves garanciális visszatartásból eredő maradvány összegei. Az Egyesített Szociális Intézmény (Nagylózs) csáfordjánosfai részlege rekonstrukciós munkálatai szintén befejeződtek, valamint a jobaházi beruházás előző évről áthúzódó kiadásai is teljesültek (100,0%). A GYSEV Rt Sopron-Bük vasútvonal korszerűsítésének tervezési díja előirányzat esetében nincs teljesítési adat, mivel ez a kiadás évben fog jelentkezni. A felhalmozási kiadások körében tartjuk még nyilván a Sopron környéki, üzemeltetésre átadott víziközmű rendszerekkel kapcsolatos kiadások összegeit. A nagycenki Kastélymúzeum és az ahhoz kapcsolódó több év óta húzódó szennyvízelvezetés rendszerének felújításával kapcsolatos tervezési kiadások összegének nyilvántartása ugyancsak itt történik. 8. Az Illetékhivatal beruházási kiadásai a tervezettnek megfelelően alakultak. A teljesítési mutató azért 62,7%, mivel a tetőtér kialakítása, a villamoshálózat átalakítása, valamint a vásárolt személygépkocsik teljes vételárának kifizetése februárban történt meg. 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadása során szerepelnek a Megyei Illetékhivatal által az Ellátó Szervezetnek felújítási alapba átadott összege (3.330 E Ft), a megyei alapok, támogatások, egyéb kiadások és az önkormányzat egyéb kiadásai cél szerinti felhasználásához kapcsolódó felhalmozási célú pénzeszköz átadások, valamint a Pannon- Víz Rt-nek (a tulajdonos és az üzemeltető közötti megállapodás értelmében) a víziközművek helyreállítására, rekonstrukciójára visszaadott kiadási teljesítési adatai. 10. A megyei önkormányzat intézményeinél összességében a beruházások 73,7%-ban, a felújítások pedig 71,2%-ban valósultak meg a módosított előirányzathoz képest. Az eredeti előirányzatok változását döntően a beruházási céltartalék felosztása, az intézmények bevételi többleteiből történt átcsoportosítás és a céltámogatással megvalósuló kórházi gépműszer beszerzés maradványrész eredményezte. C) Pénzforgalom nélküli kiadásokon belül az általános tartalék eredeti előirányzata E Ft volt, ami kiegészült (pótfelmérés alapján) E Ft-tal, ebből E Ft-ot a megyéket megillető SZJA, E Ft-ot a szervezett intézményi étkeztetés és normatív kedvezményezettek támogatása, valamint E Ft-ot az ingyenes tankönyv beszerzéshez kapott előirányzat tett ki. Ezen a soron jelenik meg továbbá a gázáremelés ellentételezésére kapott központi támogatás összege ( E Ft). Az általános tartalékból közgyűlési, bizottsági és átruházott hatáskörben hozott döntések alapján az alábbi felhasználások történtek: 40/2003. (VI. 13.) PB számú határozat E Ft

13 13 Orthopédiáért Alapítvány támogatása a gyermekkori gerincferdülés speciális gyógymódjának kialakítása 44/2003. (VI. 13.) PB számú határozat 60 E Ft A csornai Reménysugár Egyesület támogatása 46/2003. (VI. 13.) PB számú határozat 300 E Ft A Megyei Irodalmi Hét megrendezésének támogatása 47/2003. (VI. 13. ) PB számú határozat 100 E Ft Az aradi Szabadságszobor helyreállításának támogatása 60/2003. (IX. 19.) PB számú határozat 300 E Ft Megyei Labdarugó Szövetség támogatása 77/2003. (XI. 14.) PB számú határozat 900 E Ft Doborjáni Ferenc Speciális Oktatási és Nevelési Intézmény fűtési rendszerének javítására 81/2003. (XI. 14.) PB számú határozat E Ft Győri Levéltár pályázati támogatás megelőlegezése (kölcsön) 90/2003. (XII. 12.) PB számú határozat 500 E Ft Megyei Rendőrfőkapitányság eszközbeszerzéseihez támogatás 92/2003. (XII. 12.) PB számú határozat E Ft Idősek Otthona Jobaháza gépkocsi cseréjéhez támogatás Elnöki hatáskörben: Központi támogatások: Kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátáshoz, intézményeknek Kedvezményes diákétkeztetés támogatása E Ft E Ft A központi céljellegű pótelőirányzatok felosztása költségvetési rendeletünk szerint elnöki hatáskörbe tartozik. A céltartalék eredeti előirányzata E Ft volt, ami kiegészült az előző évi pénzmaradványból E Ft-tal, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától kulturális szakemberek szervezett továbbképzésére átvett E Ft-tal és a megyei oktatási intézmények törvényességi felülvizsgálatára átvett 120 E Ft-tal. Felhasználása a évi költségvetési rendeletünkben meghatározottak alapján, kiemelt egyszeri feladatokra közgyűlési, bizottsági és átruházott hatáskörben hozott döntések alapján történt. Maradványa E Ft, melyből a kötelezettségekkel terhelt tételeket a 9. számú melléklet mutatja be. D) Hitelek, kölcsönök törlesztése, értékpapír vásárlása 1. A megyei önkormányzat évi gazdálkodása folyamán folyószámla hitelt nem vett igénybe. 2. A fejlesztési célú hitel törlesztésénél a megyei intézmények fűtéskorszerűsítési programjának megvalósításához még évben felvett energiaracionalizálási hitel

14 évi törlesztése E Ft volt, a szociális intézmények rekonstrukciójához korábban felvett hitel törlesztése pedig E Ft-ot tett ki. 3. Az elmúlt évben a megyei önkormányzat, mint a Győr- Pér Repülőtér Kft. alapító tagja és 18,36%-ban tulajdonosa E Ft összegű tagi kölcsönt nyújtott a Kft-nek kötelezettségei teljesítésére. Az önkormányzati vagyon alakulása A megyei önkormányzat évben meglévő vagyonának alakulását a 6/a. és 6/b. számú melléklet szemlélteti. Az önkormányzat mérlegadatai az összes eszközök és összes források tekintetében E Ft-ot mutatnak. A befektetett eszközöknél kismértékű növekedés történt, amit egyrészt a Bartók Béla Megyei Művelődési Központnál a címzett támogatásból megvalósult rekonstrukció okoz. Ugyancsak hozzájárult a befektetett eszközök értékének emelkedéséhez az Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola új építéssel és épület átalakítással történő beruházása. Növekedést most már kizárólag csak a pályázati úton elnyert központi pénzeszközökből, címzett támogatásból, megvalósuló beruházások aktivált eszközállománya jelenthet. A forgóeszközök szintén egy mérsékelt ütemű növekedést mutatnak (108,8%) ami elsődlegesen a pénzeszközök és a követelések szinte azonos mértékű növekedéséből és az egyéb pénzügyi elszámolások kismértékű csökkenéséből ered. A megyei önkormányzat évi gazdálkodása során az egyik legfontosabb cél az volt, hogy a működési célú bevételek csak működési célú kiadásokra, a felhalmozási célú bevételek pedig csak felhalmozási célú kiadások fedezetére szolgáljanak. Az egyensúly megtartása évről-évre egyre nehezebben biztosítható. A megyei önkormányzat vagyonrendelete értelmében az ingatlanvagyon értékesítéséből származó bevételek a Vagyonmegőrzési alap növekedését szolgálják és csak az ingatlanokkal kapcsolatos szükséges kiadások beruházás, felújítás fedezetét képezhetik. Ez az előző évben E Ft növekedést jelentett (16. számú melléklet). A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény határozza meg, illetve csoportosítja az önkormányzatok tulajdonába tartozó vagyont, amelynek külön részét képezi a törzsvagyon, amit a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. A szabályozás célja annak megakadályozása, hogy az önkormányzatok saját vagyonuknak törzsvagyoni részét feléljék. A vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz kapcsolódóan évente leltárban kell kimutatni. E rendelkezés értelmében a hivatal Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztálya évre is elkészítette a megyei önkormányzat vagyonleltárát, mely az osztályon megtekinthető. A továbbiakban a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 92/A. (1) bekezdése és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 82. rendelkezései alapján tartalmazzák a beszámoló mellékletei ( számú mellékletek) az egyszerűsített beszámolót, azaz az egyszerűsített mérleget, a pénzforgalmi jelentést, a pénzmaradvány és eredménykimutatást. HARMADIK RÉSZ A megyei önkormányzat évi pénzmaradványának elszámolása

15 15 Az Államháztartás működési rendjéről szóló többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 66. (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szervek pénzmaradványát a zárszámadási rendelettel egyidejűleg kell jóváhagyni. A megyei önkormányzat évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa E Ft (költségvetési pénzmaradvány E Ft, vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye E Ft). Ebből az intézményeknél képződött maradvány E Ft, amit E Ft-os befizetési kötelezettség terhel, az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa (Illetékhivatallal együtt) E Ft. 1. Az intézmények jóváhagyásra javasolt pénzmaradványának meghatározása Az intézmények pénzmaradvány-elszámolásának szabályait a megyei önkormányzat évi költségvetését szabályozó 3/2003. (III.17.) rendelete 9. (11) bekezdése tartalmazza. Az intézmények évi beszámolóját és annak részét képező pénzmaradvány-elszámolást az Önkormányzati Hivatal felülvizsgálta és a fenti rendelet előírásainak figyelembevételével került sor a jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összegeinek meghatározására a következők szerint: Az intézmények évi költségvetési pénzmaradványa Ki nem utalt önkormányzati támogatás évi vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Jóváhagyásra javasolt összeg Elvonásra javasolt összeg E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Intézményeket megillető pénzmaradvány: E Ft A pénzmaradvány intézményenkénti alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza. Jelentősebb nagyságrendű évben képződött pénzmaradvánnyal a következő intézmények rendelkeznek: A Megyei Múzeumok Igazgatósága (Győr) tárgyévi pénzmaradványa E Ft, amely az átvett pénzeszközök feladattal terhelt maradványaként keletkezett az intézménynél. Jelentősebb maradványok a következő feladatoknál jelentkeztek: a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságától restaurálásra átvett pénzeszközök maradványa E Ft, a kulturális szakemberek képzésére fordítandó támogatás kötelezettséggel terhelt maradványa E Ft, további (átvett pénzeszközök terhére megvalósítandó) ásatási és egyéb restaurálási munkákra, valamint kiadványokra előirányzott összegek maradványa együttesen E Ft. A Megyei Pedagógiai Intézet (Győr) tárgyévi költségvetési pénzmaradványa E Ft, melynek jelentős része (92%) a meghatározott célra kapott és átvett pénzeszközök maradványa. A vállalkozási tevékenység maradványa E Ft, amely az intézményt illeti. Elvonásra javasolt összeg E Ft, amely részben a kötött felhasználású támogatás maradványából, illetve az intézményt meg nem illető társadalombiztosítási járulék maradványából keletkezett.

16 16 A Bartók Béla Megyei Művelődési Központ (Győr) évi pénzmaradványa E Ft. A céllal kapott pénzeszközök maradványa 866 E Ft, melynek elvonását javasoljuk. Az intézményt megillető összeg E Ft, amely az áthúzódó feladatok fedezetét képezi, melynek forrása többségében átvett pénzeszköz. Az Újhelyi Imre Tejipari Középiskola, Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet (Csermajor) tárgyévi pénzmaradványa E Ft. Az intézménytől elvonásra javasolt összeg E Ft (ebből 350 E Ft a kötött felhasználású támogatás maradványa, E Ft az egyéb (bér + TB), feladattal nem terhelt maradvány). Feladattal terhelt, az intézményt megillető maradvány E Ft, melynek jelentős része a szakképzési hozzájárulás terhére megvalósítandó feladatok, illetve a szállítói követelések fedezetét képezi. A Doborjáni Ferenc Speciális Oktatási és Nevelési Intézmény és Gyermekotthon (Sopron) költségvetési pénzmaradványa E Ft. Ebből kötelezettséggel terhelt összeg E Ft (szállítók, szerződéssel vállalt kötelezettségek, átvett pénzeszközök maradványa), elvonásra javasolt összeg E Ft (kötött felhasználású támogatás maradványa, bér + TB maradvány). A Tóth Antal Óvoda, Általános Iskola és Kollégium (Sopron) évi költségvetési pénzmaradványa E Ft, melyből feladattal terhelt maradvány E Ft (autóbusz vásárlás, jubileumi jutalom). Elvonásra javasolt összeg 943 E Ft (kötött felhasználású támogatás maradványa 58 E Ft, egyéb, feladattal nem terhelt maradvány 885 E Ft). Az intézményt megillető összeg E Ft. Az Egyesített Szociális Intézmény (Nagylózs) pénzmaradványa E Ft, ebből elvonásra javasolt összeg E Ft (térítési díj bevételi többletének 20%-a E Ft, TB maradvány 292 E Ft). Az intézmény által felhasználható maradvány összege E Ft, amely a szállítói kötelezettségek fedezetéül szolgál. Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon (Táplánypuszta) költségvetési pénzmaradványa E Ft, melyből elvonásra javasolt összeg E Ft (céllal kapott összeg maradványa 900 E Ft, térítési díj többletének 20%-a 77 E Ft, TB maradvány 207 E Ft). Az intézményt megillető összeg E Ft, amely áthúzódó kötelezettségek és az átvett pénzeszközök terhére megvalósítandó feladatok fedezetét képezi. A Fogyatékos Gyermekek Otthona (Sopron) évi pénzmaradványa E Ft. Elvonásra javasolt összeg E Ft (térítési díj többlet 20%-a 324 E Ft, TB maradvány E Ft). Az intézménynél maradó összeg (3.593 E Ft) a szállítói és szerződéssel vállalt kötelezettségek, és a továbbképzések áthúzódó kiadásainak fedezetéül szolgál. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (Győr) évi költségvetési pénzmaradványa E Ft, a vállalkozási tevékenység maradványa E Ft. A költségvetési maradvány 75%-a ( E Ft) az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa, amely teljes egészében az áthúzódó feladatok fedezetét képezi. A fennmaradó összeg ( E Ft) a gép-műszer beszerzésre (a megyei önkormányzattól, Győr Megyei Jogú Várostól, alapítványoktól) kapott előirányzatok maradványa. A szükséges műszerek beszerzése folyamatban van.

17 17 A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetnél évben képződött pénzmaradvány E Ft, mely magába foglalja az Ellátó Szervezet és az Önkormányzati Hivatal (Ellátó Szervezet keretein belül bonyolítandó kiadásainak) maradványát. Ezen belül: Az Ellátó Szervezet tárgyévi pénzmaradványa E Ft, melynek jelentős hányada feladattal terhelt (felújítási alap kiegészítése, az energia áremelések miatti többletkiadások, a központi épület műszaki állapotának felmérésével kapcsolatos kiadások, érdekeltségi alap képzése stb). A felújítási alap kiegészítése a több mint 30 éves megyeháza épülete megfelelő műszaki állapotának biztosításához és állagának megóvásához szükséges. Feladattal nem terhelt, elvonásra javasolt maradvány E Ft. Az Önkormányzati Hivatal (Ellátó Szervezetnél kezelt) tárgyévi pénzmaradványa E Ft. Ebből elvonásra javasolt összeg: E Ft. A fennmaradó összeg ( E Ft) a következő feladatok fedezetét képezi: a személyi juttatásokhoz kapcsolódó áthúzódó kifizetések, a juttatások kiegészítése (mivel a kormány megszorító intézkedéseinek eredményeként a évi költségvetés nem tartalmaz béremelést) és az esetlegesen felmerülő végkielégítésre, felmentési időre járó bér, a beruházási maradvány a munkavégzés tárgyi feltételeinek javítását szolgálja, a dologi kiadások maradványából teljesíteni kell a szállítói követeléseket, illetve az áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat. 2. Az Önkormányzati Hivatalnál kezelt központosított előirányzatok maradványa E Ft. A fenti cím alatt megjelenő maradványok a megyei önkormányzat központosított költségvetési előirányzataival történő gazdálkodás eredményeként keletkeztek (bevételi többlet, az általános és céltartalékok, a felhalmozási kiadások és az Illetékhivatal előirányzatának maradványai). A fenti maradványt a következő tényezők alakították: A hivatalnál kezelt (központosított) évi maradvány Az intézmények részére a kincstári rendszer szabályainak alkalmazásából adódóan évben ki nem utalt önkormányzati támogatás Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású központi támogatás és egyéb támogatás elszámolása Intézményektől elvont pénzmaradvány Összesen: E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Az állami hozzájárulások és támogatások elszámolása kapcsán a megyei önkormányzatnak E Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett a következő megosztásban:

18 18 Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás (az ellátotti létszám tervtől való eltérése miatt, intézményenkénti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza) Normatív, kötött felhasználású támogatások maradványához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (részletezését a 11/a. sz. melléklet tartalmazza) Központosított támogatás maradványához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség Normatív részesedésű személyi jövedelemadóból visszafizetési kötelezettség Gyermekvédelmi feladatokra Győr Megyei Jogú Városnak utalandó összeg E Ft E Ft 118 E Ft E Ft E Ft A hivataltól (a GAMESZ-nál kezelt előirányzatok maradványából) és az intézményektől elvonásra javasolt összeg E Ft, részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza. Pénzmaradvány elvonásra a következő címeken és összegekben került sor: Meghatározott célra kapott pénzeszközök maradványa feladatelmaradás miatt E Ft Szociális intézmények évközi térítési díjemeléséből származó többletbevételének 20%-a, amely céltartalékba kerül E Ft Egyéb maradvány elvonás összege: E Ft Összesen: E Ft 3. Az Önkormányzati Hivatal központosított előirányzatainak pénzmaradványához kapcsolódó kötelezettségek Az Önkormányzati Hivatal központosított előirányzatainak E Ft-os maradványának felhasználási javaslatát a 9. számú melléklet tartalmazza. A pénzmaradványból lekötött előirányzat (9. számú melléklet I. rész) összege E Ft, melynek 32%-a ( E Ft) a évről áthúzódó, pénzügyileg a következő évben realizálódó feladatok teljesítésének fedezetéül szolgál. A lekötött előirányzat az áthúzódó fizetési kötelezettségeken túl magába foglalja korábbi közgyűlési határozatok alapján a szociális intézményektől elvont összeg (térítési díj többletének 20%-a) céltartalékba helyezését (2.351 E Ft), a évi eredeti költségvetésbe bevételként betervezett pénzmaradványt ( E Ft), a évi költségvetésbe tervezett működési célú hitel kiváltására fordítandó összeget ( E Ft), továbbá az Illetékhivatal pénzmaradványát ( E Ft). A fentieken túl a javaslat a következő évi feladatok (9. számú melléklet II. rész) finanszírozását tartalmazza: 1. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthonban

19 19 gyermekotthon kialakítása E Ft 2 Gyermekmentő Alapítvány támogatása: 500 E Ft 3. Általános tartalék kiegészítése: E Ft 4. Céltartalék képzése: E Ft Ebből: Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása Idősek Otthona Jobaháza alapítása 50. éves évfordulójának megünneplése Mellékúthálózatok tanulmányterve Intézmények beruházási, felújítási, karbantartási feladatai című céltartalék kiegészítése E Ft 250 E Ft E Ft E Ft

20 20 Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlésének... rendelete (tervezet) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés a következő rendeletet alkotja: I. fejezet évi költségvetés végrehajtása 1. /1/ a. A közgyűlés a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását E Ft bevétellel E Ft kiadással b. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének végrehajtását E Ft bevétellel E Ft kiadással c. A megyei önkormányzat intézményei évi költségvetésének végrehajtását E Ft bevétellel E Ft kiadással az 1., 2., 3/a. és a 3/b. számú mellékletekben foglalt részletezés szerint állapítja meg. /2/ A közgyűlés a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/a. számú melléklet szerint jóváhagyja. 2. /1/ A közgyűlés a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat évi felhalmozási és tőkejellegű kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 3.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 2. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/354-3/2005. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 7/2011. (IV. 28.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011.

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról

TÁJÉKOZTATÓ. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/308/2012. TÁJÉKOZTATÓ A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról 2 Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (13.), 3/2007. (IV.12.), 8/2007. (VI.04.) és 12/2007. (IX.25.) sz. rendelettel módosított 10/2008. (IV.29.) sz. Önkorm. rendelete a Berekfürdő

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2011 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 16-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról 2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő -testülete (továbbiakban

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben