GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése"

Átírás

1 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásának beszámolója és a pénzmaradvány elszámolása, felosztása

2 2 TISZTELT KÖZGYŰLÉS! Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a alapján a zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és eredménykimutatást a költségvetési évet követő négy hónapon belül kell a közgyűlés elé terjeszteni. Az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságait a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet határozza meg. A 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 66. (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a közgyűlés a megyei önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá. A fenti jogszabályi előírások értelmében a évi gazdálkodásról készült költségvetési beszámolót és a pénzmaradvány elszámolást együttesen az alábbiak szerint terjesztem Győr- Moson-Sopron Megye Közgyűlése elé. ELSŐ RÉSZ Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A megyei önkormányzat gazdálkodásának feltételrendszere évben nem változott. Költségvetése elsősorban a központi költségvetés függvényében meghatározott keretek között került megállapításra. A feladatellátás tekintetében a központi támogatások szerepe meghatározó. A bevételek körében nagyságrendjük lényeges, ugyanis a saját bevételek növelésére továbbra sincs jogszabály adta lehetőség évben az önkormányzat működésének finanszírozására hitelt nem vettünk igénybe. Nagyságrendileg jelentős bevételt és többletbevételt a központi támogatásokon kívül az illetékbevétel eredményezett, melynek köszönhetően az eredeti költségvetésbe szükségszerűen betervezett folyószámla és működési célú hitel igénybevételére nem került sor. A legfontosabb célkitűzés a pénzügyi stabilitás folyamatos biztosítása volt, amit a évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek és a költségvetési rendeletben meghatározottak következetes végrehajtásával meg tudtunk valósítani oly mértékben, hogy a évi költségvetési rendeletünkben az ez évi feladatok ellátása érdekében E Ft szabad pénzmaradványt állíthattunk be. Ezen kívül E Ft-tal csökkenthető a évi

3 3 működés finanszírozására tervezett hitel a évi pénzmaradvány elszámolás eredményeként. Továbbra is alapelvként érvényesült az önkormányzati és hatásköri, valamint az ágazati törvények által előírt kötelező feladatok ellátása, amelyet a meglévő intézményhálózat működtetésén keresztül értünk el. Mindezek mellett a szociális intézmények jogszabályban előírt tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása folyamatos problémát jelentett. A tárgyi feltételek javításában történt ugyan előrelépés az elmúlt év során az intézményi rekonstrukciós program keretében, de a személyi és képesítési feltételek jogszabályi előírások szerinti biztosítása folyamatosan jelentős problémát okoz az intézményeinkben. A legnagyobb feladat továbbra is a szociális intézmények Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Táplánypuszta, Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Koroncó-Zöldmajor, Idősek Otthona Jobaháza, Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona Pásztori, Egyesített Szociális Intézmény Nagylózs, Fogyatékos Gyermekek Otthona Sopron (kivétel a soproni Lakóotthon) és kettő gyógyítva- nevelő intézmény Doborjáni Ferenc Speciális Oktatási és Nevelési Intézmény, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon végleges működési engedélyének megszerzése, amelynek határidejét a Megyei Közigazgatási Hivatal december 31-ig meghosszabbította. A megyei önkormányzat anyagi erőforrásait számba véve és a pályázati lehetőségeket kihasználva még évben szociális intézményhálózatának folyamatos felújítását tűzte ki célul. Ennek keretében átadásra került évben Koroncón a zsúfoltság megszüntetésére egy 22 férőhelyes szállásépület, az Egyesített Szociális Intézmény (Nagylózs) csáfordjánosfai telephelyén 16 férőhelyes új épület, ahol már az akadálymentes közlekedés is megvalósult. Ezen kívül a soproni Tómalom utcai Fogyatékos Gyermekek Otthonában is létesült egy 8 férőhelyes különálló lakóotthon. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat intézményeinek számát tekintve, évben változás nem történt. Így az önkormányzat fenntartásába 27 intézmény tartozott, melyből 22 önálló, 5 intézmény pedig részben önálló költségvetési szervként látta el faladatait. A személyi juttatások tervezése és végrehajtása úgy a köztisztviselők és a közalkalmazottak esetében a költségvetési törvényben valamint a köztisztviselők és közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekben meghatározottak szerint történt. A központi költségvetés biztosította a köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének július 1-i módosításával összefüggő bérintézkedések fedezetét. A személyi juttatások megállapítása az általános és diplomás minimálbér figyelembe vételével történt. Ezzel párhuzamosan megvalósult az ügykezelők úgynevezett visszaszervezése, melynek következtében ismét a köztisztviselői törvény hatálya alá tartoznak. A köztisztviselői illetményalap az előző évhez képest változatlan maradt ( E Ft), ugyanis az meghaladta a törvényben előírt ( E Ft) mértéket. A közalkalmazottak esetében a megyei önkormányzat saját forrásból biztosította a szeptember 1-i illetményemelés évi szintezését. A évi költségvetés módosítása a közgyűlés éves munkatervében foglaltaknak és a jogszabályi előírásoknak figyelembe vételével az alábbiak szerint történt: Első alkalommal a 10/2003. (X.3.) rendeletével döntött a közgyűlés a költségvetés eredeti bevételi és kiadási előirányzatának E Ft-tal történő megemeléséről, majd a 14/2002. (XII.31.) rendeletével E Ft-tal módosította az előirányzatokat. Harmadik alkalommal pedig az 1/2004. (III.18.) rendeletével további E Ft előirányzat növekedést hagyott jóvá a testület.

4 4 Az előirányzatok módosításait elsősorban az alábbiak tették szükségessé: a évi pénzmaradvány jóváhagyása, felosztása, saját bevételi többletek, átvett pénzeszközök emelkedése, központi költségvetési támogatások változása, megyei közgyűlés döntései, átruházott hatáskörben hozott döntések, tartalékokból történt felhasználás, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai. A költségvetési beszámoló a továbbiakban a megyei önkormányzat és fenntartásában álló intézmények költségvetési előirányzatainak alakulására és azok teljesítésére, a vagyoni, pénzügyi és létszámhelyzet alakulására, a költségvetési feladatmutatók és a normatívák változásának bemutatására, a tartalékokból történt felhasználásokra, valamint a költségvetési támogatások elszámolására terjed ki. MÁSODIK RÉSZ A gazdálkodás részletes elemzése I. BEVÉTELEK Az önkormányzati szintű bevételek alakulását és bevételi nemenként történő részletezését az 1. számú melléklet, kiemelt előirányzatonként és címenként pedig a 3/a. számú melléklet mutatja be. A évi költségvetésben a teljesített bevételek összege volt E Ft, ami a módosított előirányzat 98,9%-ának felel meg. A bevételek aránya a főbb bevételi nemek között az alábbiak szerint oszlik meg: intézményi tevékenységek bevételei 9,7% önkormányzat egyéb bevételei 0,6% felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,8% működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök 52,4% ebből: Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett 50,4% illetékbevétel 9,6% átengedett bevételek 5,8% privatizációból származó bevételek 0,1% önkormányzat költségvetési támogatása 15,9% előző évi pénzmaradvány 4,9% hitelek, értékpapírok bevételei 0,2%

5 5 A) Saját bevételek (1. számú melléklet) 1. Az intézményi tevékenységek bevételei összességében a módosított előirányzatot kismértékben meghaladták (104,2%). Ezen belül az alaptevékenység bevételei 103,5%-ra teljesültek. Az egyéb bevételek 112,6% os kedvező alakulásában elsősorban a vendégétkeztetések, a helyiségek és autóbusz bérbeadásából származó bevételek, valamint az ÁFA visszatérítések játszottak szerepet. A vállalkozási tevékenység bevételeinek teljesítése összességében megfelel a tervezettnek (100,1%). Ezt a következő három intézmény bevétele eredményezte: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Doborjáni Ferenc Speciális Oktatási, Nevelési Intézmény és Gyermekotthon, Megyei Pedagógiai Intézet. 2. A megyei önkormányzat egyéb bevételeinek teljesítése az elmúlt évben E Ft volt, ami kedvező 115,8%-os teljesítést eredményezett. Ezen belül nagyságrendileg kiemelkedő tétel a megyei önkormányzat és az Illetékhivatal átmenetileg szabad pénzeszközeiből forgatási céllal vásárolt, államilag garantált értékpapírok, illetve rövidlejáratú bankbetétek kamata. E körben elmaradás egyrészt a kiszámlázott ÁFA területén tapasztalható, ami elsősorban az ÁFA köteles bevételek (ingatlanértékesítés) nagyságrendjének függvénye. Elmaradás látható még a vagyon utáni bérleti díj esetében is, ami szintén az ingatlanértékesítés egyik következménye, mivel az értékesített ingatlanoknál a bérleti díj befizetések már nem voltak érvényesíthetőek. Itt szerepelnek még a költségvetés készítésekor nem ismert olyan egyéb bevételek, mint a pályázati dokumentációkért, stb. befolyt bevételek és az Illetékhivatal egyéb bevételei (adatszolgáltatásért), melyek összességében 759 E Ft-ot jelentettek az önkormányzat számára. 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése elmaradt a tervezettől (73,2%). Ez elsősorban annak a következménye, hogy a közgyűlés által értékesítésre kijelölt forgalomképes ingatlanoknak csak egy részét sikerült értékesíteni; így az ingatlanértékesítésből származó bevétel E Ft-ot tett ki. Ebben ugyan nagy szerepet játszott az is, hogy a szintén értékesítésre kijelölt és a Vadászlaktanya területén lévő H és K jelű épületek értékesítése azért maradt el, mert a közgyűlés az önkormányzat kötelező feladatainak jövőbeni ellátása érdekében megváltoztatta korábbi döntését. Tényleges értékesítésre csupán a mosonmagyaróvári Minerva Szálló és a KÉTÜSZ Kft. kapuvári ingatlana került. (A évben értékesített Rajka Szálló törlesztő részletei II. és III. ütem is az elmúlt évben került az önkormányzat számlájára, ami E Ft-tal növelte e bevételeket). Az intézmények felhalmozási bevételeinél mutatkozó 152,8%-os teljesítés elsősorban a tárgyi eszközök értékesítéséből adódott. Ezen bevételi körben található még a Pannon-Víz Rt. és a Sopron környéke vizi-közművek üzemeltetési díja, a lakásépítési kölcsönök törlesztésének összege és az Illetékhivatal által értékesített gépkocsi ellenértéke is. B) Átvett pénzeszközök

6 6 1. Működési célra átvett pénzeszközök teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult (100,0%). Az intézmények átvett bevételeinek összege ugyancsak megfelelt a módosított előirányzatnak (100,0%). Ez a bevétel elsősorban az intézmények pályázati úton elnyert pénzeszközeit, valamint a gazdálkodó egységektől átvett pénzeszközök nagyságrendjét mutatja. Nagyságrendileg legnagyobb tétel az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz, ami teljes egészében a Megyei Kórház működési kiadásainak fedezetére szolgál. Az Önkormányzati Hivatal átvett pénzeszközeiből eredő bevételek E Ft-ot jelentettek az elmúlt évben. Ezen belül a módosított előirányzathoz képest 100,0%-os teljesítés a következő összetételben jelentek meg: a Belügyminisztériumtól tévesen a Győr Megyei Jogú Város számlájára utalt a még év augusztusában, a Kőtárat ért árvízkárok helyreállítási munkáihoz biztosított támogatás összege ( E Ft), a Külügyminisztériumtól a Kohézió Közalapítvány által működtetett Európai Információs Pont támogatására (2.805 E Ft), az Oktatási Minisztériumtól a pedagógusok ingyenes könyvtárhasználatára (1.577 E Ft), a Miniszterelnöki Hivataltól a megyénket bemutató turisztikai kiadvány megjelentetéséhez (1.452 E Ft), a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától a kulturális szakemberek szervezett továbbképzésére (2.415 E Ft), az Országos Közoktatási Szolgáltató Intézménytől a nevelési-oktatási intézmények működéséhez kapcsolódó törvényességi ellenőrzési feladatok ellátásához (120 E Ft). A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától a Soproni Múzeum Deák téri épületének helyreállításához, illetőleg az üvegpavilon állványozási és bontási munkáira jelzett E Ft-os előirányzat esetében azért nincs teljesítési adat, mert a főhatóság módosította a támogatás pénzügyi elszámolásának határidejét május 31-re és emiatt nem utalta számlánkra az összeget (2003. december 31-ig). Az önkormányzat működési célra átvett bevételeit növelte még a évi alapokból visszautalt pályázati támogatás, a Múzeumok Igazgatóságától Népművészeti Megyekönyv eladásából származó bevétel és a Magyar Turizmus Rt-től kapott támogatás, összesen 843 E Ft-tal. 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljesítése összességében 77,8%. Az Önkormányzati Hivatal felhalmozási célra átvett pénzeszközeinél a Győr Megyei Jogú Várostól átvételre tervezett egészségügyi gép- műszer beszerzéshez benyújtott céltámogatási pályázathoz saját erő fedezetére biztosítandó előirányzatnál nem szerepel teljesítési adat, ugyanis a július 13-án megjelent kormányközlemény szerint ez évben a pályázatunk sikertelen volt. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház által átutalásra került a évről áthúzódó céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzésére szolgáló saját erő azon része, amelyet előzetes megállapodás alapján a kórház átvett bevételei terhére biztosított.

7 7 A Sopron-Bük vasútvonal korszerűsítési munkálataira tervezett előirányzatnál teljesítési adatként a GYSEV Rt-által (saját erőként) átutalt E Ft szerepel, amely a közbeszerzési eljárás költségeinek fedezetét szolgálja. A Szociális és Családügyi Minisztériumtól pályázati úton elnyert és a szociális intézmények hosszútávú rekonstrukciós programjának folytatásához tervezett előirányzat teljesítése ez év első negyedévére húzódott át. Ugyancsak a Szociális és Családügyi Minisztériumtól évben pályázati úton, E Ft vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatást nyert az önkormányzat a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Gyermekotthonban gyermekotthoni részleg kialakítására. A megyei intézmények felhalmozási célra átvett pénzeszközei az eredeti előirányzathoz képest jelentősen módosultak ( E Ft volt a növekedés), amit főként az intézmények meghatározott feladatokhoz kötődő pénzeszköz átvételei eredményeztek. A módosított előirányzathoz viszonyítottan a teljesítés 99,9 %. Itt szerepel még a Nyugat-Magyarországi Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Rt által nyújtott támogatás a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ rekonstrukciójához, valamint a számviteli előírások változása miatt a költségvetési körbe évben bekerülő munkáltatói lakásépítés-és vásárlás támogatási számla (egyenlegének átvezetése) címen levő 625 E Ft. C) Önkormányzatok sajátos bevételei 1. A megyei önkormányzat bevételeinek körében az egyik legnagyobb nagyságrendet az illetékbevétel képviseli, ami évben E Ft volt. Ebből az Illetékhivatal fenntartásához fordított összeg E Ft. E bevétel kedvező alakulását az illetékbevételből való részesedés szabályozásának az ezt megelőző évekhez mért pozitív változása eredményezte. A jogszabály felhatalmazása alapján méltányossági hatáskörben eljárva a megye, valamint Győr és Sopron megyei jogú városok illetékességi területére vonatkozóan 33 M Ft előírás korrekciós mérséklésére került sor. 2. Az átengedett bevételek (részesedés a személyi jövedelemadóból) valamennyi megyei önkormányzatot egységesen megillető, a megye január 1-i lakosságszáma utáni és a megyei fenntartású intézményekben ellátottak száma utáni támogatást jelentik és a táblázat adatai ezt szemléltetik. 3. A privatizációból származó bevételek a volt megyei tanácsi alapítású vállalatok kiskereskedelmi egységeinek értékesítése során megkötött, úgynevezett E-hitel szerződésekben foglaltak szerinti törlesztő részleteket tartalmazzák, ami az elmúlt évben E Ft-ot tett ki. 4. Az önkormányzat költségvetési támogatása évben E Ft volt és ez 92,3%- os teljesítésnek felel meg. Ezen belül a lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás, a feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás és a normatív módon elosztott, kötött felhasználású központi támogatás teljesítése a tervezettel megegyezően alakult (100,0%). A céltámogatás esetében a teljesítés összege ( E Ft) a évi egészségügyi gépműszer beszerzéséhez pályázati úton elnyert céltámogatásnak a tavalyi évre áthúzódó maradvány összegét mutatja.

8 8 A Megyei Területfejlesztési Tanács E Ft területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatást biztosított a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ nagyberuházásához kapcsolódó Önálló mobil-színpadtechnikai eszközbeszerzés -re. Címzett támogatás soron a két nagyberuházás bonyolításához jóváhagyott előirányzatok összegei szerepelnek. Ebből az Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola építésének és átalakításának december 31-ig lehívott címzett támogatási összege ( E Ft). A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház rekonstrukciójára az elmúlt év során elnyert címzett támogatásból a teljesítés a közbeszerzési eljárás hosszadalmas volta miatt évben jelentkezik majd (7. számú melléklet) évben a megyei önkormányzat E Ft központosított támogatásban részesült, az alábbiak szerint: a köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének július 1-i módosításával összefüggő támogatás E Ft köztisztviselők alapilletményének minimálbérre történő emelése címen kapott támogatás E Ft könyvtári dolgozók érdekeltségnövelő támogatására E Ft közművelődési dolgozók érdekeltségnövelő támogatására 675 E Ft hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok 147 E Ft számára a földgáz október 15-i áremelésének ellentételezésére kapott támogatás E Ft D) Pénzforgalom nélküli bevételek A megyei önkormányzat bevételeinek növelésére és a mérlegegyensúly megtartása érdekében a évi szabad pénzmaradványból E Ft igénybevételét tervezte költségvetésébe eredeti előirányzatként. A évi bevételeket növelte még a megyei önkormányzat és intézményei évi pénzmaradványának igénybevétele, melynek jóváhagyásáról és felosztásáról a megyei közgyűlés 4/2003. (V.6.) rendeletében foglaltak szerint döntött. A évi pénzmaradványból a tényleges felhasználás E Ft volt. E) Hitelek, értékpapírok bevételei 1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elmúlt évi gazdálkodása folyamán folyószámla hitelt nem vett fel, az eredeti előirányzatként tervezett működési célú hitelből pedig az előző évi pénzmaradvány elszámolásakor E Ft kiváltásra került, a fennmaradó rész igénybevételére pedig nem került sor, az illetékbevétel kedvező alakulásának eredményeképpen. 2. A megyei önkormányzat évben a évi hitelkeret maradványa terhére E Ft fejlesztési célú hitelt vett igénybe, mely összeget a szociális intézmények Koroncó- Zöldmajor és Csáfordjánosfa beruházási, felújítási feladataihoz használta fel. II. KIADÁSOK

9 9 A megyei önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának teljesítése E Ft volt, ami a módosított előirányzat 92,7%-ának felel meg. Részletezését az 1. számú melléklet, kiemelt előirányzatonként és címenként pedig a 3/b. számú melléklet mutatja be. A) Működési kiadások 1. Az önállóan gazdálkodó és hozzájuk tartozó, részben önálló intézmények működési kiadásai a módosított előirányzathoz képest összességében 97,4%-ra teljesültek (a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház és a Hivatal nélkül). Ezen belül a személyi juttatások 98,4%-ban és az annak vonzataként jelentkező, munkaadókat terhelő járulékok 98,0%-ban valósultak meg. A működési kiadások körében nagyságrendileg egyik legjelentősebb tételt a dologi kiadások képviselik, melynek teljesítése 96,9%. A évi költségvetés tervezésénél nem számolhatott az önkormányzat dologi automatizmussal, a kiadások növelésére elsősorban a bevételi többletek biztosítottak lehetőséget. Az önkormányzat a közszolgáltatói díjemelések miatti többletkiadások kompenzálására, valamint az intézmények működéséhez kapcsolódó rendkívüli kiadások fedezetére céltartalékot képzett. A fenti teljesítési adatok amelyek láthatóan alig térnek el a módosított előirányzattól érzékeltetik, hogy intézményeink a takarékosság jegyében gazdálkodtak. Saját bevételi többleteik terhére emelték kiadási ezen belül elsősorban dologi előirányzataikat. A pénzeszközátadás, egyéb támogatások során a teljesítés 96,4%, amelynek legnagyobb része a Megyei Pedagógiai Intézetnél, a Gyógypedagógiai Szolgáltató Központnál, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórháznál, a Megyei Sportigazgatóságnál és az Ellátó Szervezetnél jelentkeztek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai a tervezettől alig maradtak el (99,0%). Ez a kiadási tétel elsődlegesen a szociális ellátásban részesülő időskorúak és az állami gondozottak ellátásához kapcsolódó kiadások alakulását mutatja. A megyei intézmények támogatása E Ft volt, ami 97,3%-os teljesítést jelent (2. számú melléklet). Az intézményfinanszírozás a kedvező tapasztalatokkal működő kiskincstári rendszer alapján történt, ami fokozta az önkormányzati gazdálkodás eredményességét, ugyanis a támogatások kiutalása mindig aktuálisan, a kiadások felmerülésének időpontjához kötődött. 2. Az Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 87,0%-ban valósultak meg (1. számú melléklet), amit többségében a nagyon visszafogott és takarékos gazdálkodás eredményezett. Ennek következményeként maradvány keletkezett a személyi juttatásoknál, az átmenetileg betöltetlen és üres álláshelyek, a betegállomány és a szülési szabadságok bérmaradványa miatt az alapilletménynél és illetmény-kiegészítéseknél; a hivatal átszervezése során felmerülő végkielégítések összegénél; a köztisztviselők napidíja esetében, ami a visszafogottabb külföldi utazások következménye; jelentős még a közgyűlési és bizottsági tagok juttatásainál képződött maradvány, ugyanis a július 1-ére betervezett béremelés lehetőségével a tisztségviselők nem kívántak élni, ennek következtében a közgyűlési és bizottsági tagok tiszteletdíja sem emelkedhetett. A dologi kiadásoknál - kifejezetten a takarékossági törekvések eredményeként E Ft nem került felhasználásra, amelyek közül jelentős az irodaszer, a könyv, folyóirat

10 10 beszerzések, a szolgáltatások közül a telefonbeszélgetési díjak (a márciustól működő kódos rendszer hatására), a szállítási szolgáltatások, a kiküldetési kiadások, oktatás, továbbképzés, reklám-propaganda anyag beszerzés, valamint ezek ÁFA vonzatánál tapasztalható alacsonyabb összegek. 3. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház működési kiadásainak fedezete az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz, amit a kórház kiegészít saját bevételéből. A kórház fejlesztési kiadásait, lehetőségeihez képest jelentősen támogatja a megyei önkormányzat, ami évben E Ft-ot jelentett: pályázati pénzeszköz elnyeréséhez saját erő biztosítása E épület tetőszigetelési munkálatainak évi üteme orvosi gázvezeték biztonságtechnikai felülvizsgálatához orvosi gáz alapvezeték szakaszok helyreállításához számítástechnikai és informatikai rendszer kialakítására egészségügyi gép-műszer beszerzésre (céltám. saját erő évi) évi céltámogatás maradványának igénybevételéhez saját rész téti kórházrészleg életveszélyes utcai kerítésének javításához diagnosztikai pincében szennyvízvezeték cseréje E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 900 E Ft E Ft 4. A Megyei Illetékhivatal működési kiadásainak fedezetét teljes egészében az illetékbevétel biztosította, így külön önkormányzati támogatást nem igényelt. A megtakarítás, a takarékos és emellett ésszerű gazdálkodás eredményeként a teljesítés 88,0% volt. Az így jelentkező pénzmaradványt elsősorban a hivatal fejlesztésére, felhalmozási kiadásokra kívánják fordítani. 5. Díjak, alapok, támogatások, egyéb kiadások területén a felhasználás összességében 72,6% volt. Az év közben történt előirányzat emelkedéseket az előző évi pénzmaradványból adódó kiegészítés, a céllal kapott központi támogatások, az általános és céltartalékból történt kiegészítések, az előirányzatok közötti átcsoportosítások és testületi, bizottsági hatáskörben hozott döntések végrehajtásához kapcsolódó intézkedések indokolták. A megyei kitüntető díjak esetében A Győr-Moson-Sopron Megyéért Kék Szalag Kitüntető Cím és nyolc kitüntető díj átadásra került. A Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj tizenegy tagozatának (közoktatási, sport, védelmi, rendészeti, kulturális, sajtó, egészségügyi, környezetvédelmi, területfejlesztési, ifjúsági, szociális) elismerései nem minden esetben kerültek kiosztásra (a teljesítés 70,3%). Az önkormányzat vonatkozó rendelete értelmében a Megye Szolgálatáért Díjak tagozatainak elismerésére javaslattételi felhívást kell közzétenni (ami megtörtént). Amely tagozatra vonatkozóan nem érkezett javaslat, abban az esetben nem történhetett meg a díj kiosztása. A megyei alapok köre a Mezőgazdasági alappal bővült. Az alapokra tervezett előirányzatok felhasználása az alapkezelőként kijelölt bizottságok döntései alapján, 79,9%-ban valósult meg (részletezése az 5/a. számú melléklet szerint). Az egyéb feladatokra nyújtandó támogatások összességében 88,4%-os teljesítést mutatnak (5/b.számú melléklet). A támogatandó feladatok a koncepcióban foglaltak figyelembevételével kerültek meghatározásra a évi költségvetés tervezésekor, amelyek a rendezvények (73,8%), alapítványok, szervezetek (90,0%) és egyéb támogatások (89,0%) körét tartalmazzák. Az áthúzódó, kötelezettséggel terhelt előirányzatokat a 9. számú melléklet szemlélteti. A megyei önkormányzat évi egyéb kiadásainál a teljesítés összességében 56,9%. E kiadási körön belül szerepelnek a tagdíjbefizetések (58,4%), a programok, konferenciák

11 11 lebonyolítására tervezett kiadások (24,3%) és a megyénket bemutató, ismertető kiadványok elkészítéséhez, kidolgozásához, az intézményi tevékenységek teljeskörű vizsgálatára, a hitelkamatok, vagyonbiztosítás díjaira, stb.(57,2%) biztosított önkormányzati kiadások (5/c. számú melléklet). A megye értékeit bemutató kiadvány megjelentetésére rendelkezésre állt még E Ft előirányzat a december 31-ig felmerült kiadások levonása után. Az album megjelentetéséhez előreláthatólag szükséges E Ft, amely a lekötött előirányzatok között szerepel. Az előirányzat maradványa E Ft, a hitel kiváltására szolgáló szabad pénzmaradvány része. 6. Működési célú pénzeszköz átadás teljesítése a megyei önkormányzatnál úgy az eredeti, mint a módosított előirányzattal megegyező. Ez a gyermekvédelmi feladatok ellátására igénybevett normatív támogatások előzetes megállapodás alapján történő továbbutalását jelenti a feladatot elvégző önkormányzatnak (Győr Megyei Jogú Városnak). B) Felhalmozási kiadások A megyei önkormányzat felhalmozási kiadásai, mint az a mellékletek adataiból is szembetűnő eltérően a működési kiadásoktól, nem időarányosan jelentkeznek, mivel azokat az egyéb gazdaságossági és gyakorlati tényezők is jelentős mértékben befolyásolják. 1. A céltámogatásból megvalósuló gép-, műszer beszerzésnél nem szerepel teljesítési adat, ugyanis a évről áthúzódó teljesítés összegei az intézményi kiadások között szerepelnek. 2. A címzett támogatásból megvalósuló beruházásokhoz saját részként tervezett tételnél a teljesítési adat mutatja a 4x50 férőhelyes szociális otthon építéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmánytervek elkészítésének eddig felmerült kiadásait. Ezen kívül még a Pásztori Felnőttkorú Fogyatékosok Otthonánál ahol az önkormányzatnak évre vonatkozóan előzetes címzett támogatási ígérvénye van bontási, építésiengedélyezési tervek elkészítésének kiadásai is szerepelnek. 3. A megyei önkormányzat lehetőségeihez képest igyekezett kihasználni a pályázati lehetőségeket, melynek eredményeképpen az elmúlt év során a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház központi műtőblokk és központi sterilizáló rekonstrukciójára három éves ütemezés szerint összesen E Ft címzett támogatásban részesült. Módosított előirányzatként a évi ütem összege szerepel, melyből felhasználás nem történt, a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt. 4. Az Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola rekonstrukciójához kapcsolódó teljesítési adat a évről áthúzódó és a évi ütemből történt konkrét pénzügyi felhasználást mutatja december 31-ig (az épület átadása azóta már megtörtént). 5. A Bartók Béla Megyei Művelődési Központ rekonstrukciójának befejezését követően egyes áthúzódó munkák színpadtechnikai, mobil fénytechnikai berendezések és egyéb belső bútorzati elemek beszerzésének pénzügyi teljesítési adatai szerepelnek a kimutatásokban (100,0%). Ezen kiadások fedezete a megyei önkormányzat előző évi pénzmaradványa, TEKI pályázati úton nyert támogatás és a Nyugat-Magyarországi Vendéglátó Rt.-től átvett pénzeszköz volt.

12 12 6. Pályázati támogatással megvalósuló beruházásokhoz (saját rész fedezetére) soron szereplő előirányzat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól a szociális intézmények hosszútávú rekonstrukciós programjához és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthonban gyermekotthoni részlegének kialakítására elnyert támogatások összegét tartalmazzák. A teljesítés évre húzódik át. 7. Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézményénél Koroncó- Zöldmajorban 22 férőhelyes szállásépület létesítése és a soproni Fogyatékos Gyermekotthon lakóotthonának beruházási munkálatai befejeződtek és átadásra kerültek. A teljesítési adatoknál látható elmaradás mindkét esetben a szerződésekben foglaltak szerinti egy éves garanciális visszatartásból eredő maradvány összegei. Az Egyesített Szociális Intézmény (Nagylózs) csáfordjánosfai részlege rekonstrukciós munkálatai szintén befejeződtek, valamint a jobaházi beruházás előző évről áthúzódó kiadásai is teljesültek (100,0%). A GYSEV Rt Sopron-Bük vasútvonal korszerűsítésének tervezési díja előirányzat esetében nincs teljesítési adat, mivel ez a kiadás évben fog jelentkezni. A felhalmozási kiadások körében tartjuk még nyilván a Sopron környéki, üzemeltetésre átadott víziközmű rendszerekkel kapcsolatos kiadások összegeit. A nagycenki Kastélymúzeum és az ahhoz kapcsolódó több év óta húzódó szennyvízelvezetés rendszerének felújításával kapcsolatos tervezési kiadások összegének nyilvántartása ugyancsak itt történik. 8. Az Illetékhivatal beruházási kiadásai a tervezettnek megfelelően alakultak. A teljesítési mutató azért 62,7%, mivel a tetőtér kialakítása, a villamoshálózat átalakítása, valamint a vásárolt személygépkocsik teljes vételárának kifizetése februárban történt meg. 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadása során szerepelnek a Megyei Illetékhivatal által az Ellátó Szervezetnek felújítási alapba átadott összege (3.330 E Ft), a megyei alapok, támogatások, egyéb kiadások és az önkormányzat egyéb kiadásai cél szerinti felhasználásához kapcsolódó felhalmozási célú pénzeszköz átadások, valamint a Pannon- Víz Rt-nek (a tulajdonos és az üzemeltető közötti megállapodás értelmében) a víziközművek helyreállítására, rekonstrukciójára visszaadott kiadási teljesítési adatai. 10. A megyei önkormányzat intézményeinél összességében a beruházások 73,7%-ban, a felújítások pedig 71,2%-ban valósultak meg a módosított előirányzathoz képest. Az eredeti előirányzatok változását döntően a beruházási céltartalék felosztása, az intézmények bevételi többleteiből történt átcsoportosítás és a céltámogatással megvalósuló kórházi gépműszer beszerzés maradványrész eredményezte. C) Pénzforgalom nélküli kiadásokon belül az általános tartalék eredeti előirányzata E Ft volt, ami kiegészült (pótfelmérés alapján) E Ft-tal, ebből E Ft-ot a megyéket megillető SZJA, E Ft-ot a szervezett intézményi étkeztetés és normatív kedvezményezettek támogatása, valamint E Ft-ot az ingyenes tankönyv beszerzéshez kapott előirányzat tett ki. Ezen a soron jelenik meg továbbá a gázáremelés ellentételezésére kapott központi támogatás összege ( E Ft). Az általános tartalékból közgyűlési, bizottsági és átruházott hatáskörben hozott döntések alapján az alábbi felhasználások történtek: 40/2003. (VI. 13.) PB számú határozat E Ft

13 13 Orthopédiáért Alapítvány támogatása a gyermekkori gerincferdülés speciális gyógymódjának kialakítása 44/2003. (VI. 13.) PB számú határozat 60 E Ft A csornai Reménysugár Egyesület támogatása 46/2003. (VI. 13.) PB számú határozat 300 E Ft A Megyei Irodalmi Hét megrendezésének támogatása 47/2003. (VI. 13. ) PB számú határozat 100 E Ft Az aradi Szabadságszobor helyreállításának támogatása 60/2003. (IX. 19.) PB számú határozat 300 E Ft Megyei Labdarugó Szövetség támogatása 77/2003. (XI. 14.) PB számú határozat 900 E Ft Doborjáni Ferenc Speciális Oktatási és Nevelési Intézmény fűtési rendszerének javítására 81/2003. (XI. 14.) PB számú határozat E Ft Győri Levéltár pályázati támogatás megelőlegezése (kölcsön) 90/2003. (XII. 12.) PB számú határozat 500 E Ft Megyei Rendőrfőkapitányság eszközbeszerzéseihez támogatás 92/2003. (XII. 12.) PB számú határozat E Ft Idősek Otthona Jobaháza gépkocsi cseréjéhez támogatás Elnöki hatáskörben: Központi támogatások: Kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátáshoz, intézményeknek Kedvezményes diákétkeztetés támogatása E Ft E Ft A központi céljellegű pótelőirányzatok felosztása költségvetési rendeletünk szerint elnöki hatáskörbe tartozik. A céltartalék eredeti előirányzata E Ft volt, ami kiegészült az előző évi pénzmaradványból E Ft-tal, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától kulturális szakemberek szervezett továbbképzésére átvett E Ft-tal és a megyei oktatási intézmények törvényességi felülvizsgálatára átvett 120 E Ft-tal. Felhasználása a évi költségvetési rendeletünkben meghatározottak alapján, kiemelt egyszeri feladatokra közgyűlési, bizottsági és átruházott hatáskörben hozott döntések alapján történt. Maradványa E Ft, melyből a kötelezettségekkel terhelt tételeket a 9. számú melléklet mutatja be. D) Hitelek, kölcsönök törlesztése, értékpapír vásárlása 1. A megyei önkormányzat évi gazdálkodása folyamán folyószámla hitelt nem vett igénybe. 2. A fejlesztési célú hitel törlesztésénél a megyei intézmények fűtéskorszerűsítési programjának megvalósításához még évben felvett energiaracionalizálási hitel

14 évi törlesztése E Ft volt, a szociális intézmények rekonstrukciójához korábban felvett hitel törlesztése pedig E Ft-ot tett ki. 3. Az elmúlt évben a megyei önkormányzat, mint a Győr- Pér Repülőtér Kft. alapító tagja és 18,36%-ban tulajdonosa E Ft összegű tagi kölcsönt nyújtott a Kft-nek kötelezettségei teljesítésére. Az önkormányzati vagyon alakulása A megyei önkormányzat évben meglévő vagyonának alakulását a 6/a. és 6/b. számú melléklet szemlélteti. Az önkormányzat mérlegadatai az összes eszközök és összes források tekintetében E Ft-ot mutatnak. A befektetett eszközöknél kismértékű növekedés történt, amit egyrészt a Bartók Béla Megyei Művelődési Központnál a címzett támogatásból megvalósult rekonstrukció okoz. Ugyancsak hozzájárult a befektetett eszközök értékének emelkedéséhez az Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola új építéssel és épület átalakítással történő beruházása. Növekedést most már kizárólag csak a pályázati úton elnyert központi pénzeszközökből, címzett támogatásból, megvalósuló beruházások aktivált eszközállománya jelenthet. A forgóeszközök szintén egy mérsékelt ütemű növekedést mutatnak (108,8%) ami elsődlegesen a pénzeszközök és a követelések szinte azonos mértékű növekedéséből és az egyéb pénzügyi elszámolások kismértékű csökkenéséből ered. A megyei önkormányzat évi gazdálkodása során az egyik legfontosabb cél az volt, hogy a működési célú bevételek csak működési célú kiadásokra, a felhalmozási célú bevételek pedig csak felhalmozási célú kiadások fedezetére szolgáljanak. Az egyensúly megtartása évről-évre egyre nehezebben biztosítható. A megyei önkormányzat vagyonrendelete értelmében az ingatlanvagyon értékesítéséből származó bevételek a Vagyonmegőrzési alap növekedését szolgálják és csak az ingatlanokkal kapcsolatos szükséges kiadások beruházás, felújítás fedezetét képezhetik. Ez az előző évben E Ft növekedést jelentett (16. számú melléklet). A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény határozza meg, illetve csoportosítja az önkormányzatok tulajdonába tartozó vagyont, amelynek külön részét képezi a törzsvagyon, amit a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. A szabályozás célja annak megakadályozása, hogy az önkormányzatok saját vagyonuknak törzsvagyoni részét feléljék. A vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz kapcsolódóan évente leltárban kell kimutatni. E rendelkezés értelmében a hivatal Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztálya évre is elkészítette a megyei önkormányzat vagyonleltárát, mely az osztályon megtekinthető. A továbbiakban a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 92/A. (1) bekezdése és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 82. rendelkezései alapján tartalmazzák a beszámoló mellékletei ( számú mellékletek) az egyszerűsített beszámolót, azaz az egyszerűsített mérleget, a pénzforgalmi jelentést, a pénzmaradvány és eredménykimutatást. HARMADIK RÉSZ A megyei önkormányzat évi pénzmaradványának elszámolása

15 15 Az Államháztartás működési rendjéről szóló többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 66. (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szervek pénzmaradványát a zárszámadási rendelettel egyidejűleg kell jóváhagyni. A megyei önkormányzat évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa E Ft (költségvetési pénzmaradvány E Ft, vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye E Ft). Ebből az intézményeknél képződött maradvány E Ft, amit E Ft-os befizetési kötelezettség terhel, az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa (Illetékhivatallal együtt) E Ft. 1. Az intézmények jóváhagyásra javasolt pénzmaradványának meghatározása Az intézmények pénzmaradvány-elszámolásának szabályait a megyei önkormányzat évi költségvetését szabályozó 3/2003. (III.17.) rendelete 9. (11) bekezdése tartalmazza. Az intézmények évi beszámolóját és annak részét képező pénzmaradvány-elszámolást az Önkormányzati Hivatal felülvizsgálta és a fenti rendelet előírásainak figyelembevételével került sor a jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összegeinek meghatározására a következők szerint: Az intézmények évi költségvetési pénzmaradványa Ki nem utalt önkormányzati támogatás évi vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Jóváhagyásra javasolt összeg Elvonásra javasolt összeg E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Intézményeket megillető pénzmaradvány: E Ft A pénzmaradvány intézményenkénti alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza. Jelentősebb nagyságrendű évben képződött pénzmaradvánnyal a következő intézmények rendelkeznek: A Megyei Múzeumok Igazgatósága (Győr) tárgyévi pénzmaradványa E Ft, amely az átvett pénzeszközök feladattal terhelt maradványaként keletkezett az intézménynél. Jelentősebb maradványok a következő feladatoknál jelentkeztek: a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságától restaurálásra átvett pénzeszközök maradványa E Ft, a kulturális szakemberek képzésére fordítandó támogatás kötelezettséggel terhelt maradványa E Ft, további (átvett pénzeszközök terhére megvalósítandó) ásatási és egyéb restaurálási munkákra, valamint kiadványokra előirányzott összegek maradványa együttesen E Ft. A Megyei Pedagógiai Intézet (Győr) tárgyévi költségvetési pénzmaradványa E Ft, melynek jelentős része (92%) a meghatározott célra kapott és átvett pénzeszközök maradványa. A vállalkozási tevékenység maradványa E Ft, amely az intézményt illeti. Elvonásra javasolt összeg E Ft, amely részben a kötött felhasználású támogatás maradványából, illetve az intézményt meg nem illető társadalombiztosítási járulék maradványából keletkezett.

16 16 A Bartók Béla Megyei Művelődési Központ (Győr) évi pénzmaradványa E Ft. A céllal kapott pénzeszközök maradványa 866 E Ft, melynek elvonását javasoljuk. Az intézményt megillető összeg E Ft, amely az áthúzódó feladatok fedezetét képezi, melynek forrása többségében átvett pénzeszköz. Az Újhelyi Imre Tejipari Középiskola, Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet (Csermajor) tárgyévi pénzmaradványa E Ft. Az intézménytől elvonásra javasolt összeg E Ft (ebből 350 E Ft a kötött felhasználású támogatás maradványa, E Ft az egyéb (bér + TB), feladattal nem terhelt maradvány). Feladattal terhelt, az intézményt megillető maradvány E Ft, melynek jelentős része a szakképzési hozzájárulás terhére megvalósítandó feladatok, illetve a szállítói követelések fedezetét képezi. A Doborjáni Ferenc Speciális Oktatási és Nevelési Intézmény és Gyermekotthon (Sopron) költségvetési pénzmaradványa E Ft. Ebből kötelezettséggel terhelt összeg E Ft (szállítók, szerződéssel vállalt kötelezettségek, átvett pénzeszközök maradványa), elvonásra javasolt összeg E Ft (kötött felhasználású támogatás maradványa, bér + TB maradvány). A Tóth Antal Óvoda, Általános Iskola és Kollégium (Sopron) évi költségvetési pénzmaradványa E Ft, melyből feladattal terhelt maradvány E Ft (autóbusz vásárlás, jubileumi jutalom). Elvonásra javasolt összeg 943 E Ft (kötött felhasználású támogatás maradványa 58 E Ft, egyéb, feladattal nem terhelt maradvány 885 E Ft). Az intézményt megillető összeg E Ft. Az Egyesített Szociális Intézmény (Nagylózs) pénzmaradványa E Ft, ebből elvonásra javasolt összeg E Ft (térítési díj bevételi többletének 20%-a E Ft, TB maradvány 292 E Ft). Az intézmény által felhasználható maradvány összege E Ft, amely a szállítói kötelezettségek fedezetéül szolgál. Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon (Táplánypuszta) költségvetési pénzmaradványa E Ft, melyből elvonásra javasolt összeg E Ft (céllal kapott összeg maradványa 900 E Ft, térítési díj többletének 20%-a 77 E Ft, TB maradvány 207 E Ft). Az intézményt megillető összeg E Ft, amely áthúzódó kötelezettségek és az átvett pénzeszközök terhére megvalósítandó feladatok fedezetét képezi. A Fogyatékos Gyermekek Otthona (Sopron) évi pénzmaradványa E Ft. Elvonásra javasolt összeg E Ft (térítési díj többlet 20%-a 324 E Ft, TB maradvány E Ft). Az intézménynél maradó összeg (3.593 E Ft) a szállítói és szerződéssel vállalt kötelezettségek, és a továbbképzések áthúzódó kiadásainak fedezetéül szolgál. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (Győr) évi költségvetési pénzmaradványa E Ft, a vállalkozási tevékenység maradványa E Ft. A költségvetési maradvány 75%-a ( E Ft) az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa, amely teljes egészében az áthúzódó feladatok fedezetét képezi. A fennmaradó összeg ( E Ft) a gép-műszer beszerzésre (a megyei önkormányzattól, Győr Megyei Jogú Várostól, alapítványoktól) kapott előirányzatok maradványa. A szükséges műszerek beszerzése folyamatban van.

17 17 A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetnél évben képződött pénzmaradvány E Ft, mely magába foglalja az Ellátó Szervezet és az Önkormányzati Hivatal (Ellátó Szervezet keretein belül bonyolítandó kiadásainak) maradványát. Ezen belül: Az Ellátó Szervezet tárgyévi pénzmaradványa E Ft, melynek jelentős hányada feladattal terhelt (felújítási alap kiegészítése, az energia áremelések miatti többletkiadások, a központi épület műszaki állapotának felmérésével kapcsolatos kiadások, érdekeltségi alap képzése stb). A felújítási alap kiegészítése a több mint 30 éves megyeháza épülete megfelelő műszaki állapotának biztosításához és állagának megóvásához szükséges. Feladattal nem terhelt, elvonásra javasolt maradvány E Ft. Az Önkormányzati Hivatal (Ellátó Szervezetnél kezelt) tárgyévi pénzmaradványa E Ft. Ebből elvonásra javasolt összeg: E Ft. A fennmaradó összeg ( E Ft) a következő feladatok fedezetét képezi: a személyi juttatásokhoz kapcsolódó áthúzódó kifizetések, a juttatások kiegészítése (mivel a kormány megszorító intézkedéseinek eredményeként a évi költségvetés nem tartalmaz béremelést) és az esetlegesen felmerülő végkielégítésre, felmentési időre járó bér, a beruházási maradvány a munkavégzés tárgyi feltételeinek javítását szolgálja, a dologi kiadások maradványából teljesíteni kell a szállítói követeléseket, illetve az áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat. 2. Az Önkormányzati Hivatalnál kezelt központosított előirányzatok maradványa E Ft. A fenti cím alatt megjelenő maradványok a megyei önkormányzat központosított költségvetési előirányzataival történő gazdálkodás eredményeként keletkeztek (bevételi többlet, az általános és céltartalékok, a felhalmozási kiadások és az Illetékhivatal előirányzatának maradványai). A fenti maradványt a következő tényezők alakították: A hivatalnál kezelt (központosított) évi maradvány Az intézmények részére a kincstári rendszer szabályainak alkalmazásából adódóan évben ki nem utalt önkormányzati támogatás Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású központi támogatás és egyéb támogatás elszámolása Intézményektől elvont pénzmaradvány Összesen: E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Az állami hozzájárulások és támogatások elszámolása kapcsán a megyei önkormányzatnak E Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett a következő megosztásban:

18 18 Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás (az ellátotti létszám tervtől való eltérése miatt, intézményenkénti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza) Normatív, kötött felhasználású támogatások maradványához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (részletezését a 11/a. sz. melléklet tartalmazza) Központosított támogatás maradványához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség Normatív részesedésű személyi jövedelemadóból visszafizetési kötelezettség Gyermekvédelmi feladatokra Győr Megyei Jogú Városnak utalandó összeg E Ft E Ft 118 E Ft E Ft E Ft A hivataltól (a GAMESZ-nál kezelt előirányzatok maradványából) és az intézményektől elvonásra javasolt összeg E Ft, részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza. Pénzmaradvány elvonásra a következő címeken és összegekben került sor: Meghatározott célra kapott pénzeszközök maradványa feladatelmaradás miatt E Ft Szociális intézmények évközi térítési díjemeléséből származó többletbevételének 20%-a, amely céltartalékba kerül E Ft Egyéb maradvány elvonás összege: E Ft Összesen: E Ft 3. Az Önkormányzati Hivatal központosított előirányzatainak pénzmaradványához kapcsolódó kötelezettségek Az Önkormányzati Hivatal központosított előirányzatainak E Ft-os maradványának felhasználási javaslatát a 9. számú melléklet tartalmazza. A pénzmaradványból lekötött előirányzat (9. számú melléklet I. rész) összege E Ft, melynek 32%-a ( E Ft) a évről áthúzódó, pénzügyileg a következő évben realizálódó feladatok teljesítésének fedezetéül szolgál. A lekötött előirányzat az áthúzódó fizetési kötelezettségeken túl magába foglalja korábbi közgyűlési határozatok alapján a szociális intézményektől elvont összeg (térítési díj többletének 20%-a) céltartalékba helyezését (2.351 E Ft), a évi eredeti költségvetésbe bevételként betervezett pénzmaradványt ( E Ft), a évi költségvetésbe tervezett működési célú hitel kiváltására fordítandó összeget ( E Ft), továbbá az Illetékhivatal pénzmaradványát ( E Ft). A fentieken túl a javaslat a következő évi feladatok (9. számú melléklet II. rész) finanszírozását tartalmazza: 1. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthonban

19 19 gyermekotthon kialakítása E Ft 2 Gyermekmentő Alapítvány támogatása: 500 E Ft 3. Általános tartalék kiegészítése: E Ft 4. Céltartalék képzése: E Ft Ebből: Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása Idősek Otthona Jobaháza alapítása 50. éves évfordulójának megünneplése Mellékúthálózatok tanulmányterve Intézmények beruházási, felújítási, karbantartási feladatai című céltartalék kiegészítése E Ft 250 E Ft E Ft E Ft

20 20 Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlésének... rendelete (tervezet) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés a következő rendeletet alkotja: I. fejezet évi költségvetés végrehajtása 1. /1/ a. A közgyűlés a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását E Ft bevétellel E Ft kiadással b. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének végrehajtását E Ft bevétellel E Ft kiadással c. A megyei önkormányzat intézményei évi költségvetésének végrehajtását E Ft bevétellel E Ft kiadással az 1., 2., 3/a. és a 3/b. számú mellékletekben foglalt részletezés szerint állapítja meg. /2/ A közgyűlés a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/a. számú melléklet szerint jóváhagyja. 2. /1/ A közgyűlés a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat évi felhalmozási és tőkejellegű kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 3.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. /2005. Előadó: Csernus István Mell.: 1 pld. terv Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr!

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr! //INA k : Á Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Országg, ;űzés Hivatal a?,-cmz., zám: Érkezett : 2012 S Bizottsági önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben