Éves beszámoló Ipoly Cipőgyár Kft Balassagyarmat Madách u Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u / Éves beszámoló Keltezés: Balassagyarmat, március 15. Nemszilaj Sándor a vállalkozás vezetője P.H.

2 Ipoly Cipőgyár Kft Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Keltezés: Balassagyarmat, március 15 Nemszilaj Sándor a vállalkozás vezetője P.H.

3 Ipoly Cipőgyár Kft Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 27 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32 Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 35 II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 38 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 39 Váltókövetelések 40 Egyéb követelések Követések értékelési különbözete 42 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 Egyéb részesedés 46 Saját részvények, saját üzletrészek 47 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48 Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen Keltezés: Balassagyarmat, március 15. Nemszilaj Sándor a vállalkozás vezetője P.H.

4 Ipoly Cipőgyár Kft Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 57 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61 III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 65 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 72 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 74 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 Átváltoztatható kötvények 80 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Keltezés: Balassagyarmat, március 15. Nemszilaj Sándor a vállalkozás vezetője P.H.

5 Ipoly Cipőgyár Kft Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: "A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek 91 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 94 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása 100 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen Keltezés: Balassagyarmat, március 15. Nemszilaj Sándor a vállalkozás vezetője P.H.

6 Ipoly Cipőgyár Kft Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 14 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV- V-VI-VII) Keltezés: Balassagyarmat, március 15. Nemszilaj Sándor a vállalkozás vezetője P.H.

7 Ipoly Cipőgyár Kft Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség 49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) Keltezés: Balassagyarmat, március 15. Nemszilaj Sándor a vállalkozás vezetője P.H.

8 Ipoly Cipőgyár Kft Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 7 II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V- VI) Keltezés: Balassagyarmat, március 15. Nemszilaj Sándor a vállalkozás vezetője P.H.

9 Ipoly Cipőgyár Kft Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 18 9 Kapott (járó) osztalék és részesedés 19 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 21 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 23 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet 28 VII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 30 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet 36 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások 41 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XI. Adófizetési kötelezettség 44 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 47 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19) Keltezés: Balassagyarmat, március 15. Nemszilaj Sándor a vállalkozás vezetője P.H.

10 Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság IPOLY CIPŐGYÁR KFT. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Balassagyarmat, Nemszilaj Sándor ügyvezető igazgató

11 1. Általános rész 1.1. A társaság bemutatása Az Ipoly Cipőgyár Kft.100 %-os állami tulajdonú büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetként a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozik. Az MNV Zrt-vel kötött szerződés szerint a vagyonkezelői jogokat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka gyakorolja. A jogelőd állami vállalat én alakult át gazdasági társasággá. A cég fő tevékenységi köre a munkavédelmi lábbelik gyártása és forgalmazása. Az alapító működési célként tűzte ki a fogvatartottak mind teljesebb foglalkoztatását és a nyereséges gazdálkodást. A társaság főbb mutatói évben a következők szerint alakultak: Jegyzett tőke: E Ft, saját tőke: E Ft, nettó árbevétel: E Ft, mérleg szerinti eredmény: E Ft, a teljes munkaidős átlagos statisztikai állományi létszám 107 fő, a részmunkaidőben munkáltatott fogvatartottak átlagos állományi létszáma 247 fő. A én hatályba lépett 44/2011. számú Kormányrendelet és a 9/2011. számú BM rendeleten alapján szállítottunk a rendvédelmi szerveknek, ezen belül a rendőrségnek, katasztrófavédelemnek, büntetés-végrehajtásnak, továbbá a különböző vízügyi igazgatóságok és egyes egészségügyi intézmények irányába is értékesítettünk. Továbbra is kiemelten kezeltük a közbeszerzési pályázatokat, amelynek keretében a MÁV Zrt-vel tudtunk szerződést kötni. Egyéb, jelentős partnereink között tudhattuk a Magyar Posta Zrt-t, de szállítottunk a Magyar Honvédség részére is. Ebben az évben a vízügyi igazgatóságok mellett a közfoglalkoztatást bonyolító önkormányzatok is nagyszámban fordultak hozzánk munkavédelmi bakancs és kesztyű beszerzése tárgyában. A belföldi szabadpiaci értékesítéseink az összes árbevétel 28 %-át adták, a külpiaci partnereink részére pedig a tervezett értéket meghaladóan tudtunk szállítani. Mindezen hatások közepette évben 166 ezer pár lábbeli gyártása mellett 174 ezer pár készterméket tudtunk értékesíteni. A termelés a bázishoz viszonyítva 17,8 %-kal csökkent, míg az eladott mennyiségben 7,9 %-os a mérséklődés, az árbevételben pedig 7,6 %-os csökkenés következett be. Beszerzéseinket mind belföldről, mind az EU-ból, mind a közösségen kívülről bonyolítottuk. Az alapanyagokat Indiából, Olaszországból, Németországból, devizaalapon szereztük be, és ahol csak lehetett, törekedtünk a gyártókkal, tapasztalt szak-kereskedőkkel való együttműködésre. Jelentős volt a belföldi feldolgozású felsőbőr vásárlásunk is A számviteli politika ismertetése A cég számviteli politikája tartalmazza a Számviteli törvény által előírt szabályzatokat. A könyvvezetés változatlanul a kettős könyvvitel rendszerében történt. Az éves beszámoló keretében az A típusú mérleget, az A típusú eredménykimutatást, a kiegészítő mellékletet és az üzleti jelentést készítettük el. A mérlegkészítés időpontja a korábbi éveknek megfelelően idén is március 15-e volt. A Számlarend tartalmazza az eszközök és források értékelési elveit. A bekerülési érték a Számviteli törvénnyel összhangban, a beszerzéshez, az előállításhoz, a létesítéshez, az -2-

12 üzembehelyezéshez, a raktárba történő beszállításhoz egyedileg hozzárendelhető tételekből tevődik össze. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök leírása az amortizációs politikában meghatározott kulcsok szerinti, a bruttó értékre vetítve, lineáris módon történt. A maradványérték meghatározása az eszköz egyedi elbírálásának függvénye. A vásárolt készletekről év közben a FIFO módszerrel folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartás készült. A saját termelésű készleteknél a késztermékekről a vásárolt készleteknél leírtak szerint készül az analitika, a befejezetlen termelés értékének megállapítása utókalkulációval történt. A saját termelésű készletek mérlegértéke az Önköltségszámítási Szabályzatban rögzítettek szerint került meghatározásra, amelyet a IV. negyedévben végrehajtott leltározással is alátámasztottunk. A piaci információk ismeretében a szükséges tételeknél értékvesztést számoltunk el. A rendkívüli és szokásos kategóriák megkülönböztetésénél a rendszeresen előforduló, általános tevékenységeket szokásosnak, az egyedi eseményeket, illetve amelyek nem kapcsolhatóak szorosan az alaptevékenységhez, rendkívülinek minősítettük. A fejlesztési célra kapott támogatásokat a költségek felmerülésével arányosan, az egyéb bevételek között számoljuk el. A társaság könyvvizsgálatra kötelezett, az auditálással megbízott társaság az EX ASSE Zrt, Budapest, Fő u. 71. II/1.; MKVK sz: JT A könyvvizsgálói jelentés kiadására jogosult személy Fiedler Gábor; MKVK sz: A évet terhelő könyvvizsgálói díj: E Ft. 2. Specifikus rész 2.1. A társaság vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzete A vagyoni helyzet bemutatása Megnevezés I = % Tőkeerősség % 66,6 71,1 106,8 Befektetett eszközök aránya % 40,0 41,6 104,0 Forgóeszközök aránya % 59,8 58,4 97,7 Eladósodottság mértéke % 34,0 26,5 77,9 Tőkefeszültségi mutató % 50,1 40,6 81,0 Forgótőke aránya % 55,9 55,6 99,5 A cég vagyoni helyzete évben is hagyományosan kedvezően alakult. A tárgyévben E Ft pozitív eredmény realizálódott, amellyel növekedett a saját tőke, értéke 889,4 M Ft. A saját források növelése mellett sikerült a kölcsönvett forrásokat mérsékelni. Ez részben a hosszú lejáratú fejlesztési hitel folyamatos törlesztéséből, részben a szállítóállomány mérséklődéséből adódott. Mindezek következtében az eladósodottság mértéke csökkent, nagysága igen kedvező, hiszen a saját tőkének csupán 26,5 %-ra volt szükség a kölcsönvett források fedezetére. A tárgyévben 64 M Ft értékben hajtottunk végre beruházásokat, amelyek -3-

13 legjelentősebb eleme a PU/Gumi technológiához szükséges új talpszerszám-sorozat volt. Emellett sor került több cipőipari gép és targonca beszerzésére is. Fejlesztéseinknek köszönhetően tárgyi eszközeink elhasználódottsági foka lényegesen javult, és a befektetett eszközök aránya emelkedett. Az eszközökön belül az éven belül megtérülő forgóeszközök aránya mérséklődött. Ebben döntő szerepe a vevőállomány jelentős csökkenésének volt, de ezt a tendenciát erősítette a pénzeszközök apadása is. A tőkefeszültségi mutató is igen kedvezően alakult, amely a saját tőke arányának növekedését jelzi az idegen forrásokkal szemben. A forgóeszközök saját tőkével fedezett részét mutatja a forgótőke aránya, amely a tárgyévben alig változott és 55,6 %-os mértéke igen kedvező A pénzügyi helyzet értékelése Megnevezés I = % Rövid távú likviditás 4,3 4,8 111,6 Likviditási gyorsráta 1,8 1,7 94,4 Hitelfedezettségi mutató 0,8 0,6 75,0 Vevők átfutási ideje nap 52,7 31,8 60,3 Szállítók átfutási ideje nap 29,4 32,1 109,2 Vevő-szállító arány 1,5 1,3 86,7 Pénzeszközök nagysága nap 48,5 47,9 98,8 =============================================================== A társaságot a tárgyévben is a stabil, kedvező pénzügyi helyzet jellemezte. Gazdálkodásunk finanszírozását egész évben rövid lejáratú hitel igénybevétele nélkül sikerült megoldanunk. Az év első részében a korábbi folyószámla- és forgóeszköz-finanszírozó hitelszerződések összevonásra kerültek, és folyószámlahitelként állt a cég rendelkezésére 160 M Ft hitelösszeg. Emellett a fejlesztési célú, évben felvett hitel havi törlesztő részleteit és kamatait rendben fizettük. Az évvégi hitelállomány összességében E Ft volt, amelyből az egy éven belül törlesztendő rész E Ft. Tevékenységünk során kiemelt feladatként kezeltük a likviditás folyamatos fenntartását. Partnereinknél kedvező irányú változásokat sikerült elérni. A vevők átfutási ideje közel 40 %- kal csökkent, amely abban jelentkezett, fizetési kötelezettségeiknek rendszerint időben, alkalmanként határidő előtt eleget tettek. Évközben is a korábbi évekhez viszonyítva alacsony szinten mozgott a lejárt követeléseink állománya, amelyet a rendszeres fizetési felszólításokkal, esetenként jogi eszközök bevonásával igyekeztünk elérni. Szállítóinkkal kapcsolatban ugyancsak számunkra kedvezőbb megoldásokat sikerült elérni a fizetési határidők növelésével. A vevő-szállítóállomány arányának mérséklődése is hozzájárult a rövidlejáratú hitelmentes gazdálkodás megvalósulásához. A rövid távú likviditás 11,6 %-kal javult, mivel a rövid lejáratú kötelezettségek nagyobb mértékben csökkentek, mint a forgóeszközök. A likviditási gyorsráta némileg csökkent, értéke azonban még így is kedvező, hiszen a könnyebben mobilizálható forgóeszköz-elemek követelések, pénzeszközök 1,7-szeres fedezetet nyújtottak a rövid lejáratú tartozások kiegyenlítésére. A hitelfedezettségi mutató romlását a követelések nagyarányú csökkenése idézte elő, azonban ez a tényező a pénzeszközök alakulásában játszott pozitív szerepet. -4-

14 A pénzügyi műveletek bevételei összességében 3,4 M Ft-ot tettek ki. Ezen belül E Ft árfolyamnyereségből származott, 714 E Ft-ot az időlegesen szabad pénzeszközeink lekötése után kaptunk kamatként. Scontóra történt fizetésből 752 E Ft bevételünk keletkezett. A pénzügyi műveletek ráfordításai 12,9 M Ft-ot jelentettek, amelyből 9,9 M Ft-ot a fejlesztési célú hitel kamatául fizettünk, míg 3 M Ft árfolyamveszteségként merült fel. A pénzügyi műveletekből összességében 9,6 M Ft veszteség származott. Bankszámláinkat évben is az MKB Bank Zrt vezette. A jövedelmezőség vizsgálata Megnevezés I = % Nettó árbevétel e Ft ,4 Adózott eredmény e Ft ,5 Hozzáadott érték e Ft ,2 Tőkearányos jövedelmezőség % 8,9 2,2 24,7 Árbevétel-arányos jövedelmezőség % 5,4 1,5 27,8 Eszközarányos jövedelmezőség % 5,9 1,6 27,1 Értékesítési költségszint % 94,2 100,7 106,9 =============================================================== évben igen szerteágazó volt az értékesítési tevékenységünk. A belső ellátási kötelezettség mellett a közmunkaprogramok keretében számos önkormányzat is hozzánk fordult munkavédelmi lábbeli és kesztyű beszerzése tárgyában. Profil bővítési célzattal bőrdíszműipari termékek gyártását és értékesítését is beindítottuk. Új modellfejlesztésünk eredményeképpen a szolgálati félcipő nyári változatát gyártottuk és szállítottuk a büntetés-végrehajtás részére. A Belügyminisztériumhoz tartozó rendvédelmi szervek irányába összességében 479 M Ft összegben értékesítettünk. A MÁV Zrt részére a 118,2 M Ft értékben, a Magyar Posta Zrt-nek 52 M Ft értékben szállítottunk. A vízügyi igazgatóságoknak a központi ellátási kötelezettségen keresztül lábbelit és munkavédelmi kesztyűt szállítottunk 214,7 M Ft összegben, míg a Magyar Honvédség irányába 105,9 M Ft értékben adtunk el. A központi ellátásból összességében 824,4 M Ft árbevételt realizáltunk. Az önkormányzatok részére értékesített termékek összértéke 91,7 M Ft volt. A viszonteladóink vásárlásai tovább szűkültek a bázisévhez képest, de még így is jelentős, 138 M Ft-os forgalmat bonyolítottak a lábbeli vonatkozásában. Export értékesítésünkből mindösszesen 13,5 M Ft árbevétel származott, amely főként svájci partnerünk irányába teljesült, illetve jelképes értékben szállítottunk Csehországba illetve Szlovákiába is. A munkavédelmi kesztyű értékesítésből összességében 55,3 M Ft, a bőrdíszműves tevékenységből 19,9 M Ft árbevétel származott. Mindezek következtében az értékesítés nettó árbevétele összességében E Ft-ban teljesült, amely a bázis évhez képest 7,6 %-os csökkenést, de a tervezett értékhez 17,8 %-os túlteljesítést jelentett. Az elaprózódott gyártási és értékesítés tevékenység, az újonnan beindított termékek a jövedelmezőség romlását idézték elő. A évi tevékenységből E Ft nyereség származott, amely a tervezett értéket meghaladta, de a bázis évhez képest 74,5 %-kal -5-

15 alacsonyabban realizálódott. A hozzáadott érték a bázis szintet közelítette, amelynek eredményeképpen a tárgyévben létrehozott új érték 437 M Ft-ot jelentett. A jövedelmezőségi mutatók egyértelműen romlást mutatnak, amelyet elsősorban az adózott eredmény jelentős csökkenése alakított, de a saját tőke 2,2 %-os növekedése, az árbevétel 7,6 %-os csökkenése valamint az összes eszközérték 4,3 %-os mérséklődése is szerepet játszott a jövedelmezőség alakulásában. Az értékesítési költségszint emelkedése ugyancsak az eredményesség gyengülését jelzi. A társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének bemutatását összefoglalva kitűnik, hogy a vagyongyarapodás a nyereséges gazdálkodás fenntartásával évben is megvalósult, mindez egész éven át tartó, igen stabil pénzügyi helyzetben. A piaci szereplők folyamatos változása, bővülése nem jelentett egyidejű forgalomnövekedést, hanem komoly erőfeszítést kívánt minden egyes megrendelés megszerzése és teljesítése. A tevékenységi körök bővítésével, a lábbeligyártásban bevezetett új technológiával megkezdett új modellek bevezetésével, illetve régi modellek továbbfejlesztésével a cég törekedett a nyereséges gazdálkodás fenntartására, amelyet sikerült megvalósítani. Tovább folytatódott a évben megkezdett jelentős beruházási tevékenység, amely eszközoldalról több évre megteremtette a szükséges hátteret a jövedelmező gazdálkodás folytatásához A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az értékvesztés alakulását mutatja a következő tábla (e Ft) Mérlegsor Nyitó áll. Növ. Visszaír. Csökk. Záró érték B. I/29 Anyagok B. I/30 Bef.term B. I/32. Késztermékek B. I/33. Áruk Készletek összesen: =============================================================== B.II. Követelések =============================================================== Céltartalék-képzés bemutatása: Mérlegsor Nyitó áll. Növ. Felhaszn. Csökk. Záró érték E. Céltartalék - várható kötelezettségekre jövőbeni költségekre Összesen:

16 Az időbeli elhatárolások tételei a következők: 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása Ft Árbevétel Ft Késedelmi kamatok, kapott kártérítés, kamat Ft 2. Költségek, ráfordítások aktív id.elhatárolása Ft Előfizetések Ft Biztosítási díjak Ft Fiókbérlet Ft Közüzemi számlák Ft 3. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Ft Közüzemi számlák Ft Bankköltségek Ft Telefonköltség Ft Reprezentációs költség Ft Fizetendő kamatok, kötbér Ft 4. Halasztott bevételek Ft Fejlesztési célra kapott támogatás (BVOP) Ft Fejlesztési célra kapott támogatás (GOP) Ft TÁMOP támogatás Ft A külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek és devizakészlet forintra történő átszámításának a mérleg fordulónapra történő átértékelése 126 e Ft ráfordítást jelentett. Az adott kölcsönökből az egyéb követelések közé került áthelyezésre 735,5 e Ft értékű, évi várható törlesztő részlet. A társaságnak öt éven túli futamidejű kötelezettsége nincs. A termelésfinanszírozó és a folyószámlahitel fedezeteként keretbiztosítéki zálogszerződés vagyont terhelő zálogjog és keretbiztosítéki jelzálogszerződés ingatlant terhelő jelzálogjog került bejegyzésre 220 m Ft értékben. A fejlesztési hitel fedezete az új, 18 állomásos direkt fröccsöntőgép. Az MKB Zrt ,75 EUR értékű import inkasszót tartott nyilván év végén, amely évben beérkező indiai alapanyag fedezetéül szolgál, fizetési kötelezettségünk évben keletkezik. A saját tőke elemeinek változását mutatja a következő tábla: (e Ft) Megnevezés Változás Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen ============================================================== A saját tőkén belül a tárgyévben csak a mérleg szerinti eredmény okozott változást. -7-

17 Az immateriális javak bruttó értékének és értékcsökkenésének változásai: Mérlegsor Nyitóáll. Növ. Csökk. Átsorolás Záróáll. A. I/05. Vagyoni értékű jogok br.ért A. I/05. Vagyoni é. j. befejezetlen ért A. I/06. Szellemi termékek br. ért A. I/05. Immateriális javak écs A. I. Immateriális javak összesen ============================================================== A tárgyi eszközök bruttó értékének változásai: (e Ft) Mérlegsor Nyitó áll. Növ. Csökk. Záróáll. A. II/11. Ingatlanok és kapcs.v.é.j Műszaki ber., gépek, járművek Egyéb ber, felsz, járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek A.II. Tárgyi eszközök összesen =============================================================== A tárgyi eszközök értékcsökkenésének változásai: (e Ft) Mérlegsor Nyitó áll. Növ. Csökk. Záróáll. A. II/11. Ingatlanok és kapcs.v.é.j Műszaki ber, gépek, járművek Egyéb ber, felsz, járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek A. II. Tárgyi eszközök összesen =============================================================== Az értékcsökkenés tárgyévi megoszlása a következő: (e Ft) Megnevezés Tervezett Terven felüli Immateriális javak Ingatlanok Műszaki gépek, ber, járművek Egyéb ber, felsz, járművek Összesen: =============================================================== -8-

18 A határidőn túli vevőkövetelések jelentősebb tételei a következők: évi kiegészítő melléklet Megnevezés Összesen Lami-Véd Kft Borsod Munkaruha Kft Aro-Text Kft Wetex Kft Bajai Szent Rókus Kórház Katex 98 Gyártó és Kereskedelmi Kft Agro Kocsis Kft BDI Hungary Kft EL-MŰ Szolgáltató Kft La Vita Kft Plastic Wood Kft Tolna Megyei Balassa János Kórház Győr-Moson-Sopron Megyei RFK Csolnoky Ferenc Kórház Rikovinett Kft Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karolina Kórház Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Topán Cipőbolt Nyírbátor Város Önkormányzata Badacsonytomaj Város Önkormányzata Tiszaigar Község Önkormányzat Klebersberg Intézményfenntartó Központ Tündérkert Erdőbirtokossági Társaság Papp László egyéni vállalkozó Forest Land Erdőbirtokossági Társaság Gyöngyharmat Erdőbirtokossági Társaság Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Összesen: A határidőn túli követelések összértéke e Ft volt december 31-én. A mérlegkészítés ideje alatt a lejárt kintlévőségek 86,9 %-a befolyt. -9-

19 2.3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az értékesítés közvetlen költségeinek megoszlása irányok szerint a következő: Belföldi értékesítés e Ft Export értékesítés e Ft Értékesítés összesen e Ft Az export árbevételből 48 E Ft Szlovákiába, 104 E Ft Csehországba, míg E Ft Svájcba irányult termékértékesítésből származott. A közösségen belüli szolgáltatás igénybevételünk E Ft-ot tett ki. e Ft értékű szolgáltatást vettünk igénybe. Import anyagbeszerzésünkből E Ft összegű az EU-ból, E Ft értékű Indiából származott. Egyéb bevételként E Ft került elszámolásra, ebből 946 E Ft a partnerektől befolyt késedelmi kamatként realizálódott, káreseményekkel kapcsolatban 120 E Ft bevételünk keletkezett. Tárgyi eszköz értékesítésből 237 E Ft bevétel származott, céltartalék feloldás miatt E Ft került elszámolásra. A fejlesztési célra kapott támogatásokból a évben felmerült költségekkel arányos rész halasztott bevételként történő elszámolása jelenik meg E Ft összegben. A TÁMOP projekt keretében pedig E Ft támogatást kaptunk. A követelésekre nyilvántartási érték fölött 946 E Ft összeg folyt be, leltártöbbletből E Ft bevétel keletkezett. Az egyéb ráfordítások összértéke E Ft volt. Értékvesztésként E Ft került elszámolásra, céltartalék képzés miatt E Ft, a készletek selejtezéséből és leltárhiányból E Ft, behajthatatlan követelés leírásából 47 E Ft ráfordítás keletkezett. A központi költségvetés valamint a helyi önkormányzat felé 310 E Ft egyéb adófizetésünk merült fel. A saját előállítású eszközök aktivált értéke (6444 eft) teljes egészében a készletekhez kapcsolódik. A költségek költségnemenkénti részletezése: Eredménykimutatás hivatkozás I = % IV. 05. Anyagköltség ,0 06. Igénybevett ag.jell.szolg ,1 07. Egyéb szolgáltatások ,0 08. ELÁBÉ ,1 IV. Anyagjellegű ráfordítások ,2 V. 10. Bérköltség ,6 11. Személyi jell.egyéb kif ,7 12. Bérjárulékok ,5 V. Személyi jellegű ráfordítások ,3 VI. Értékcsökkenési leírás ,8 Költségek összesen ,7 ============================================================== -10-

20 2013. évben 166,3 ezer pár lábbelit állítottunk elő a bázis évi 202,4 ezer párral szemben. Ezzel a lábbeli késztermékek előállítása 17,8 %-kal csökkent, a befejezetlen termelés állománya pedig 4,8 %-kal, 2 M Ft-tal mérséklődött. Ezzel összefüggésben az anyagköltségek 13 %-kal mérséklődtek a bázis évi értékhez képest, amelyben a termelési volumen csökkenése mellett a közvetett költségekben megjelenő nagy értékű alkatrészköltségek domináltak. Az igénybevett szolgáltatások csökkenésében az játszott döntő szerepet, hogy míg a bázis évben az év utolsó negyedévében több alvállalkozót kellett beiktatnunk, addig tárgyévben a kiszállítási véghatáridőket tartani tudtuk jelentősebb alvállalkozó közreműködése nélkül is. Az egyéb szolgáltatások összességében megközelítőleg a bázis szintjén maradtak, összetételükben viszont változást mutattak: a bankköltségek növekedtek, a hatósági díjak és a biztosítási díjak pedig csökkentek az előző évhez képest. Társaságunknál az év során a termék paletta kiszélesítése, valamint a fogvatartotti munkahelyek létesítésének bővítése érdekében új üzemrészek kerültek kialakításra, ennek keretében létrehoztuk a kesztyűvarró, illetve a bőrdíszműves üzemünket. Az új üzemrészek kialakításával összefüggésben került sor létszámbővítésre mind a munkavállalói, mind a fogvatartotti vonatkozásban. A létszámnövelés mellett az utolsó negyedéves feszített gyártási program végrehajtása érdekében gyakran vált szükségessé túlóra igénybevétele, időnként szükség volt a műszakszám növelésére is. Végrehajtottuk mind a minimálbérre mind a kötelező munkadíjszintre való beállást. Mindezek következtében a személyi jellegű ráfordítások 7,3 %- kal emelkedtek. Az amortizáció tekintetében a hónapban aktivált nagyértékű fröccsöntőgép és tartozékai tekintetében évben már teljes évi amortizáció merült fel költségként, amelyet a tárgyévben megvalósított beruházások még tovább növeltek. Mindezek hatására az értékcsökkenési leírás 78,8 %-kal emelkedett a bázisról a tárgyidőszakra. 3. Tájékoztató rész A cég más társaságban sem többségi, sem jelentős részesedéssel nem rendelkezik. A BIMEO Kft-ben 550 e Ft értékű, a Bőr- és Cipőipari Egyesülésben 1 e Ft értékű egyéb részesedésünk volt. Mindkét szervezet székhelye Budapest. Az Ipoly Cipőgyár Kft. képviseletére jogosult személy az ügyvezető igazgató, ő kötelezett az éves beszámoló aláírására. Neve: Nemszilaj Sándor Lakcíme: 2660 Balassagyarmat, Mauks Ilona u. 7. A Sztv (1). pontjában meghatározott, a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért, az éves beszámoló összeállításáért felelős személy: Szabó Ferencné ügyvezető igazgató-helyettes, okleveles könyvvizsgáló Kamarai tagszáma: Az Ipoly Cipőgyár Kft székhelye: 2660 Balassagyarmat, Madách út 2. Internetes honlapjának címe: -11-

21 A mérlegben nem szereplő a cég kezelésében lévő következő eszközök külföldi partnerünk tulajdonában vannak: Remisberg Svájc pár PUR-DUO présszerszám 29 %-a pár normál szerszám 10 %-a pár Trekking szerszám 10 %-a A vezetőség járandóságainak összetétele évben az alábbiak szerint alakult: Ügyvezető igazgató e Ft Felügyelő Bizottság e Ft Összesen: e Ft A cég vezetése nem részesült kölcsönben, nem kapott előleget, garanciális kötelezettségei nincsenek. A munkavállalókkal kapcsolatos adatok: Megnevezés Fizikai Nem fizikai Összesen Teljes munkaidős átl.stat.áll.létszám fő Részmunkaidőben munkáltatott fogvatartottak átl.áll.létszáma fő Bérköltség e Ft Személyi jell.egyéb kif. e Ft ============================================================== A veszélyes hulladékok és az ártalmatlanítási költségeik alakulása: Megnevezés EWC kód évi záró kg évben keletkezett kg évben elszállított kg Ártalmatlanítási Ktg/Ft Évi maradvány Fénycső Festékpatron * Műanyag kanna szennyezett fém * göngyöleg Olajos rongy * Fáradt olaj * PU folyékony hull 100 Pu adalék * Ragasztó maradék elektronikai hulladék * sprays flakon * A keletkezett veszélyes hulladékot érték nélkül tartottuk nyilván. -12-

22 Cash-flow kimutatás Sorsz. Megnevezés I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash-flow) sorok Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség vált Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolás változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolás vált Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetett tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash-flow) sorok Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés -13-

23 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow) sorok Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásnak bevét. 19. Hitel és kölcsön felvétel Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejárató kötelezettség változása IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) Pénzeszközök az időszak elején Pénzeszközök az időszak végén Pénzeszközök változása ================================================================= -14-

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója a 2012. december 31-én végződő

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben