Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:"

Átírás

1 Tájékoztatás a magánszemély évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A január 1-jétıl alkalmazandó a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelmek igazolására, valamint az adókedvezményekre jogosító igazolások kiállítására vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (Szja törvény), az egyszerősített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvény (Eftv.), az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény (Ekho tv.), az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról szóló évi XC. törvény, valamint az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (Art.) tartalmazza. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma: 1. A kifizetı és a munkáltató fogalma 1.1. A kifizetı fogalma 1.2. Nem minısül kifizetınek 1.3 A munkáltató fogalma 2. A kifizetı és a munkáltató feladatai A 12M30. igazolás (1. sz. melléklet) kiállítása I. Összevont adóalapba tartozó jövedelmek (bevételek) II. Elkülönülten adózó jövedelmek III. Egyéb adatok IV. Adónyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás 3. További igazolások, melyeket a kifizetınek (munkáltatónak) kell kiállítania 3.1. A kifizetı kötelezettsége a magánszemélynek történı kifizetés esetén 3.2. A Munkaviszony (tagsági viszony) megszőnésekor kiállított igazolás (Adatlap 2013) 3.3. A magánszemély nyugdíjazása vagy halála esetén kiadandó igazolás 3.4. Tartós befektetésbıl származó jövedelem igazolása 3.5. A magánszemély egyes jövedelmeit terhelı különadó elszámolásáról kiállítandó igazolás (KULONADO_IGAZOLAS minta) 3.6. Egyszerősített közteherviselési hozzájárulás szerint adózott bevételekrıl a magánszemély részére kiadott igazolás (2. sz. melléklet) 4.A kifizetı kötelezettsége kedvezményre, illetve rendelkezésre jogosító igazolások kiállításával kapcsolatban 4.1. Lakáscélú hitellel kapcsolatos kedvezmény érvényesítéséhez igazolás (3. sz. melléklet) 4.2. Súlyosan fogyatékos magánszemély részére kiadandó igazolás (4. sz. melléklet) 4.3. Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak által kiadandó igazolás (5. sz. melléklet) 4.4. A nyugdíj-elıtakarékossági számlákat vezetık igazolása (6. sz. melléklet) Mellékletek

2 2 Az 1. sorszámú melléklettıl a 6-os sorszámmal ellátott mellékletek nyomtatványainak képei (Igazolások) 1. A kifizetı és a munkáltató fogalma 1.1. A kifizetı fogalma Kifizetınek minısül a Magyarország területén székhellyel, telephellyel rendelkezı vagy egyébként gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, az egyéni vállalkozó, az egyéb szervezet (pl. a közös név alatt mőködı polgári jogi társaság, a szakcsoport, a társasház és a társas üdülı), amely (aki) adókötelezettség alá esı jövedelmet juttat. A megbízót kifizetınek kell tekinteni akkor is, ha valamely összeget közvetítı (pl. posta, hitelintézet) útján fizet ki. Az adóköteles nyeremény szempontjából kifizetı a szerencsejáték szervezıje, függetlenül attól, hogy az adóköteles nyereményt közvetlenül, vagy közvetítı útján juttatja a magánszemélynek. A kamat esetében kifizetı az, aki a kölcsönt igénybe vette, a kötvényt kibocsátotta. Kifizetı az is, aki (amely) a személyi jövedelemadó törvény szerint magánszemélynek kamatjövedelmet fizet ki. Az osztalék esetében az az adózó tekintendı kifizetınek, amelynek vagyona terhére az osztalékot juttatták. Tızsdei kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult személy közremőködésével kötött ügyletbıl származó jövedelem esetében kifizetı a megbízott (bizományos). Az olyan külföldrıl származó bevétel esetében, amelyet belföldön adókötelezettség terhel, kifizetı a belföldi illetıségő megbízott (jogi személy, egyéb szervezet vagy egyéni vállalkozó), kivéve, ha a megbízott hitelintézet megbízása kizárólag az átutalás, kifizetés teljesítésére terjed ki. A külföldi vállalkozás fióktelepe, illetve kereskedelmi képviselete útján teljesített adóköteles kifizetése esetén a fióktelepet, illetve a kereskedelmi képviseletet kell kifizetınek tekinteni. Kifizetınek minısül továbbá minden olyan belföldön gazdasági tevékenységet végzı szervezet, amelynek tevékenysége cégbejegyzéshez nem kötött, vagy törvény rendelkezésétıl eltérıen végez cégbejegyzéshez kötött gazdasági tevékenységet. Az adóköteles társadalombiztosítási ellátás kifizetıjének azt kell tekinteni, aki az ellátást a jogosultnak ténylegesen kifizette. Kifizetınek minısül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló évi LXXX. törvény (Tbj.) 4. a) pontja szerinti foglalkoztató is (kivéve a Tbj. 56/A. -a szerinti külföldi vállalkozás) Nem minısülnek kifizetınek

3 3 A hatóságok, a nyomozóhatóságok, a bíróságok, az ügyvédek, a közjegyzık, és a bírósági végrehajtók letétbıl történı kifizetés esetén. Csak az egészségügyi hozzájárulás tekintetében nem minısülnek kifizetınek: a) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a tag kilépése, illetıleg a várakozási idı letelte után a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés esetén, b) a számlavezetı a nyugdíj-elıtakarékossági számlákról szóló törvényben meghatározott számlatulajdonos részére kifizetett, egyéb jövedelemnek minısülı összeg tekintetében, c) az önkéntes egészségpénztár és az önkéntes önsegélyezı pénztár a jogosulatlanul igénybe vett pénztári szolgáltatás esetén A munkáltató fogalmának meghatározása Munkáltató az, akivel, amellyel a magánszemély - a Munka Törvénykönyve szerint munkaviszonyt létesít, - olyan munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít, amelyre külön törvény szerint a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit is alkalmazni kell. Az Szja törvény elıírásainak alkalmazásában munkáltató az is, aki munkaerı-kölcsönzés esetén a munkavállaló kölcsönbeadójával kötött megállapodás alapján a kölcsönzött munkavállaló részére közvetlenül juttatott bevétel tekintetében a munkavállaló kölcsönvevıje. Munkaerı-kölcsönzés, illetve egy munkakörre több munkáltatóval kötött munkaszerzıdés esetén a bevételnek nem számító juttatásra, valamint a béren kívüli juttatásra az Szja törvényben megállapított rendelkezéseket a kölcsönbeadó és a kölcsönvevı, illetve a több munkáltató ilyen juttatásának együttes összegére vonatkozóan kell irányadónak tekinteni. Az elızıek szerinti munkáltató lehet magánszemély és kifizetı. Távmunkában történı foglalkoztatás csak munkaviszonyban történhet. A Start, Start Plusz, Start Extra és Start Bónusz kártyával történı foglalkoztatás az erre irányuló szerzıdéstıl függıen munkaviszonyban vagy ösztöndíjas foglalkoztatás keretében történhet. A Start Bónusz kártya a január 1-tıl már nem igényelhetı Start Extra és Start Plusz kártyákat váltotta fel. A jogosultak köre, valamint az igénylés formája, és a kedvezmény igénybe vétele sok hasonlóságot mutat a korábban igényelhetı két Start kártya típussal (természetesen a Start Bónusz kártya nem teljesen azonos a korábbi kártyatípusokkal). A munkáltatóra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni arra a kifizetıre is, amellyel a magánszemély - bedolgozói jogviszonyban, - munkaviszonynak minısülı szövetkezeti tagsági viszonyban (ideértve az iskolaszövetkezetet is), - gazdasági társaságban, polgári jogi társaságban fıfoglalkozású tagsági viszonyban áll. A költségvetési szervek központosított illetmény-számfejtési körébe tartozó kifizetıt munkáltatónak kell tekinteni, ha munkavállalója az ugyanazon illetményszámfejtı helyhez tartozó más kifizetıtıl szerzett önálló vagy nem önálló tevékenységbıl származó vagy egyéb jövedelmet.

4 4 Az elızıek alapján a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságát munkáltatónak kell tekinteni akkor is, ha a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága központosított illetményszámfejtési körébe tartozó kifizetı munkavállalója ugyanazon Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága illetmény-számfejtési helyhez tartozó más kifizetıtıl, munkaviszonyból vagy önálló tevékenységbıl származó vagy egyéb jövedelmet szerez. 2. A kifizetı és a munkáltató feladatai Az elızıekben meghatározott munkáltató január 31-éig, minden magánszemélynek (munkavállalónak) jövedelemigazolást ad. Az igazolás átvételét igazolni kell. Azoknál a munkavállalóknál (tagoknál), akik év közben munkahelyet változtattak és az Adatlapot átadják a munkáltató részére, az igazolásnak tartalmaznia kell a korábbi munkáltatótól származó a munkaviszony megszőnésekor kiállított adatlapon szereplı jövedelmeket is. Az igazolást kirendelés esetén a kirendelı adja ki a magánszemély részére, a kirendelés helye szerinti munkáltató adatközlése alapján. A kölcsönbeadót-kölcsönbevevıt a következık szerint terheli a munkaviszonnyal összefüggı valamennyi, a munkáltatót terhelı bevallási, adatszolgáltatási, levonási, befizetési kötelezettség teljesítése. Munkaerı-kölcsönzés esetén a munkavállaló kölcsönbeadójával kötött megállapodás alapján a kölcsönzött munkavállaló részére közvetlenül juttatott bevétel tekintetében a munkavállaló kölcsönvevıje teljesíti az elıbbi kötelezettségeket. Munkaerı-kölcsönzés esetén a bevételnek nem számító juttatásra, valamint a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatásra az Szja-törvényben megállapított rendelkezéseket a kölcsönbeadó és a kölcsönvevı ilyen juttatásának együttes összegére vonatkozóan kell irányadónak tekinteni. Ez azt jelenti, hogy a kölcsönbe adott/vett munkavállaló részére az M30-as igazoláson túl, a bevételnek nem számító juttatást is igazolni kell a munkáltatónak. Több munkáltató által létesített munkaviszony 1 esetén a munkáltatók a munkaviszony létesítésével egyidejőleg kötelesek írásban az adókötelezettségek teljesítésére egy munkáltatót kijelölni, továbbá a kijelölt munkáltató személyérıl a munkavállalót tájékoztatni. Kijelölés hiányában a több munkáltató által létesített munkaviszonyból eredı adókötelezettségek teljesítésére a munkaviszonyban érintett bármely munkáltató kötelezhetı. A kijelölt munkáltató a munkavállaló tekintetében adókötelezettségeit saját nevében teljesíti. A bejelentésben a kijelölt munkáltató bejelenti az ugyanazon munkaviszony tekintetében a további foglalkoztató adóazonosító számát, nevét, elnevezését, székhelyének címét, valamint a több munkáltató által létesített munkaviszonyban való részvétele kezdetét és a munkaviszonyból való kilépésének idejét. Az M30-as igazolás jogcímenként részletezve tartalmazza azokat az összevonás alá esı adóköteles bevételeket, amelyeket a munkáltató a magánszemély részére évben kifizetett, a bevételt csökkentı tételeket, valamint az ezekbıl levont személyi jövedelemadó és -adóelılegek összegét, illetve a személyi jövedelemadó elıleg levonásánál figyelembe vett adókedvezményeket. Az igazoláson fel kell tüntetni egyes a törvényben meghatározott a munkáltatótól származó külön adózó jövedelmeket is, valamint egyéb adatokat is, melyek a magánszemély adóbevallása/adónyilatkozata elkészítéséhez szükségesek. Az igazolás nem tartalmazza az Ekho tv. szerinti egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapját és közterheit. Errıl a kifizetéskor kell az igazolást átadni a 1 A munka törvénykönyvérıl szóló évi I. törvény 195.

5 5 magánszemély részére, függetlenül attól, hogy munkaviszonyra tekintettel történt-e a kifizetés. Kiadható a 3.6 ponthoz tartozó 2. sz. melléklet szerinti igazolás minta alapján elkészített összesített igazolás is. Nem tartalmazza az igazolás a magánszemély munkavégzésre irányuló jogviszonyának megszőnésekor különadó alapot képezı bevételét sem. Ehhez a 3.5 pontban jelzett, KULONADO_IGAZOLAS minta alapján elkészített nyomtatvány használható, amely a NAV honlapjáról letölthetı. Az állami adóhatóság a munkáltató által kiadott igazolás adattartalmát akkor fogadja el valósnak, ha az igazolás megfelel a magánokirat törvényben meghatározott formai és tartalmi követelményeinek, ezért a nem magánszemély munkáltató által kiadott igazolásról nem mellızhetı a cégszerő aláírás. A munkáltatónak munkavállalói érdekében célszerő gondoskodnia arról, hogy az alkalmazásában álló magánszemélyek az adóbevallás kitöltéséhez szükséges tudnivalókat megismerjék. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a munkáltató nem társadalombiztosítási, családtámogatási kifizetıhely, úgy a társadalombiztosítási ellátási, valamint a családtámogatás összegeit az igazolás nem tartalmazza. Célszerő felhívni a magánszemély figyelmét arra is, hogy az adóbevallása (adónyilatkozata, egyszerősített adóbevallása), valamint a munkáltatói adómegállapítása során csak akkor vehetıek figyelembe ezen összegek, ha a juttatótól igazolással rendelkezik a magánszemély. A 12M30 jelő nyomtatvány kitöltési útmutatója (az 1. számú melléklet) A nyomtatvány kettı lapból áll, a lapok csak együtt fogadhatóak el. Az igazolást a 12M30-as nyomtatvány szerinti adattartalommal kell kiállítani. A nyomtatvány alkalmazása nem kötelezı, annak adattartalmát és az adatok sorrendjét azonban be kell tartani a jövedelem igazolásakor. A jövedelemigazoláson feltüntetett sorszámok megegyeznek a 1253-as számú személyi jövedelemadó bevallási nyomtatvány sorainak számozásával, kivéve az úgynevezett 600-assal kezdıdı sorszámokat, mely sorokba írt adatok segítik a magánszemélyt a bevallása/adónyilatkozata kitöltésekor. A nyomtatványon a munkáltató (társas vállalkozás) és a munkavállaló (tag) adataira vonatkozó sorok mindegyikét ki kell tölteni (neve és/vagy elnevezése, címe, adószáma). A magánszemély természetes azonosító adatait teljes körően fel kell tüntetni az adóazonosító jellel együtt. Magyar állampolgársággal nem rendelkezı munkavállaló (tag) esetében is kötelezı az adóazonosító jel feltüntetése. Abban az esetben, ha a kiállított igazolás halmozott adatot tartalmaz, vagyis a korábbi munkáltató által kiállított Adatlap jövedelme is szerepel az igazoláson, a jelölt helyen 1 - es beírásával azt is jelezni kell. A korábbi munkáltató (társas vállalkozás) által kiállított, a 3.2 pont szerinti Adatlap alapján, az igazolásnak minden adatot tartalmaznia kell (kivéve a törthavit), függetlenül attól, hogy a személyi jövedelemadó elıleg megállapítása során figyelembe vette-e. Ebben az esetben a 12M30A lapon fel lehet tüntetni az igazolás adatainak kiállítása során figyelembe vett, korábbi munkáltató(k) nevét. Ha nem tartalmaz halmozott adatot az igazolás, úgy 0 - át kell a jelölt helyre beírni. Abban az esetben, ha a magánszemély részére kiállítandó összevont igazolás nem minden sorában szerepel adat, úgynevezett kivonatolt igazolás is kiállítható, azaz csak az értékadatokat tartalmazó sorok jelennek meg.

6 6 I. AZ ÖSSZEVONT ADÓALAPBA TARTOZÓ JÖVEDELMEK 2012-ben az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá esı valamennyi önálló, nem önálló tevékenységbıl származó, valamint egyéb bevételbıl megállapított jövedelem, és az összevont adóalap 2 millió 424 ezer forintot meghaladó része után számított adóalapnövelı összeg (adóalap-kiegészítés) együttesen. A munkaviszonyból származó bérjövedelem 1. sor: Ez az összeg (az érdekképviseleti tagdíj levonása után) tartalmazza a munkáltató által kifizetett, munkaviszonyból származó belföldön adóköteles, rendszeres és nem rendszeres bérjövedelmeket, ideértve a munkaviszonyra tekintettel kifizetett adóköteles társadalombiztosítási ellátást is, ha azt a munkáltató fizette ki. Itt kell szerepeltetni valamennyi munkaviszonyból származó bérjövedelmet 2 (így a Startkártyákkal létesített munkaviszonyból származó bérjövedelmet is) attól függetlenül, hogy az úgynevezett fı vagy mellékállású jogviszonyból származik, ugyanis a Munka Törvénykönyve ezek között nem tesz megkülönböztetést, csak a munkaviszonyt nevesíti. Ebben a sorban kell szerepeltetni a hallgatói munkadíjat, mely munkaviszonyból származó jövedelemként adóköteles. Bérjövedelem a munkáltató által átvállalt kötelezettség, vagy elengedett tartozás, valamint a magánszemély javára vagy érdekében teljesített kiadás teljes összegét is. Bérnek minısül a közfoglalkoztatási jogviszony keretében megszerzett jövedelem. Bérjövedelemként kell számításba venni a borravaló összegét, ha az a munkáltatóhoz folyik be, és azt mintegy bérként számfejtik. Bérnek minısül a munkaviszonynak megfelelı külföldi jog szerinti jogviszonyból származó jövedelem. Ha a magánszemély az egyszerősített foglalkoztatás keretében is szerzett jövedelmet, valamint a kifizetı a 1208-as, vagy 1208E-s bevallásában kifizetett munkabérként feltüntette, akkor az is bérjövedelemnek minısül. Az egyszerősített foglalkozásról külön összesített igazolás kiállítására a foglalkoztató nem köteles. Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés 2. sor: Ez a sor szolgál a munkaviszonyra tekintettel kifizetett olyan költségtérítések igazolására, amelyekkel szemben a törvény a költségtérítés mértékéig költség elszámolási lehetıséget biztosít. A költségtérítésnek az a része, amely a költségek levonása után fennmarad, bérjövedelemnek minısül. Ha költségtérítést, költségátalányt fizetett a munkáltató a magánszemély részére, akkor e sor b oszlopában a bevétel teljes (bruttó) összegét, a c oszlopban pedig a költségtérítés 2 Szja törvény pont

7 7 összegébıl a magánszemély nyilatkozata szerinti költséget, nyilatkozat hiányában az igazolás (bizonylat) nélkül elszámolható összeget kell feltüntetni. Távmunka csak munkaviszonyban folytatható. A távmunkához kapcsolódó költségtérítéssel szemben csak tételes költséget lehet elszámolni. Nem kell szerepeltetni a bevallásban azt a költségtérítést, amelynek felhasználását a magánszemélynek közvetlenül a munkáltató (juttató) felé kellett a munkáltató (juttató) nevére szóló bizonylattal igazolnia, feltéve, hogy azt a törvényben elismert költségekre tekintettel kapta. Ha a kiküldetési rendelvény nem felel meg a törvényi elıírásoknak, akkor az annak alapján kifizetett költségtérítés a magánszemély bevételének minısül, mellyel szemben költséget az általános szabályok szerint lehet érvényesíteni. Amikor a törvény szerinti kiküldetési rendelvény alapján az igazolás nélkül elszámolható összegnél többet fizetett a munkáltató, akkor a b oszlopban a teljes összeget, a c oszlopban, a magánszemély nyilatkozata, illetve nyilatkozat hiányában a törvényben meghatározott mérték szerinti összeget a d oszlopban a kettı különbözeteként meghatározott összeget kell szerepeltetni. A nem önálló tevékenységbıl származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet a munkáltatótól a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén utazási bérlettel, az utazási jeggyel történı, az említett kormányrendelet által elıírt elszámolás ellenében, legfeljebb a bérlet, a jegy árát meg nem haladó értékben (ideértve azt az esetet is, ha a juttatás a munkáltató nevére szóló számla ellenében történı térítés formájában valósul meg), vagy költségtérítés címén (különösen a saját gépjármővel történı munkába járás költségtérítését is) a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és/vagy hétvégi hazautazásra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért odavissza távolság figyelembevételével kilométerenként 9 forintot kap a magánszemély. A meghatározott összeget meghaladó költségtérítés ha a törvény másként nem rendelkezik a magánszemély nem önálló tevékenységébıl származó jövedelme. A magánszemély a munkahelye és a lakóhelye közötti útvonalra gépjármővel történı munkába járás címén költséget nem számolhat el. A bedolgozói költségtérítést is ebben a sorban a b oszlopban kell feltüntetni. A c oszlopban a munkáltató amennyiben az adóelıleg alapjának megállapítása során a magánszemély nyilatkozata alapján ezt vette figyelembe feltünteti az évi munkabér (munkadíj) 30%-át meg nem haladó összeget. Ezt lehet bizonylat nélkül levonni a kapott térítésbıl, feltéve, hogy a magánszemély e (bedolgozói) jogviszonyával összefüggésben más költséget nem számol el. Egyebekben a magánszemély költség nyilatkozata szerint kell a c oszlop összegét kitölteni. A külszolgálatra tekintettel kifizetett, Magyarországon adóköteles összeget is ebben a sorban kell szerepeltetni.

8 8 Az adatlap sorában szereplı külszolgálatért kapott összeget is ide kell beírni! Ebben a sorban kell feltüntetni a Magyar Honvédség állományában lévı, nem katonadiplomáciai tevékenységet végzı magánszemély mőveleti területen teljesített külföldi szolgálatára tekintettel megszerzett bevételének ide nem értve a szállás (lakás) bérleti díjának, az utazási kiadásnak a megtérítését 50%-át meghaladó összeget. Más bérjövedelem 3. sor: Az Szja törvény a munkaviszonyból származó bérjövedelmeken kívül egyéb jövedelmeket is bérnek minısít. Ennek alapján itt kell igazolni, a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított álláskeresési járadékot, álláskeresési segélyt (ha ennek megállapítására nem a magánszemélyre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár öt évet meg nem haladó idıtartamom belüli betöltésére is figyelemmel került sor), továbbá a kereset kiegészítést és keresetpótló juttatást. Bér a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítık illetménye. Bérnek minısül az elızıek szerinti jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék) összege is, ideértve a felelısségbiztosítás alapján ilyen címen fizetett kártérítést is. Az adóköteles baleseti járadék, mint adóköteles társadalombiztosítási ellátás ugyancsak más bérjövedelemnek tekintendı és itt kell igazolni, ha azt a munkáltató fizette ki. Bérnek minısül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított adóköteles ellátás is. Más nem önálló tevékenységbıl származó jövedelmek 4. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni, a más nem önálló tevékenységbıl származó jövedelmeket. Nem önálló tevékenységbıl származó bevételnek minısül különösen a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyra tekintettel munkabér, tiszteletdíj, illetmény, jutalom címén fizetett összeg, társas vállalkozásban személyesen közremőködı magánszemély tag által személyes közremőködése ellenében kapott juttatás, ha azt a társas vállalkozás költségei között számolják el, a választott tisztségviselıi (gazdasági társaság, társasház, alapítvány stb. választott tisztségviselıi) tevékenységbıl származó jövedelme, ha azt nem egyéni vállalkozói igazolvány birtokában végzi a magánszemély. A gazdasági társaság, szövetkezet vezetı tisztségviselıjének jövedelmét ebbe a sorba kell beírni, abban az esetben is, ha a magánszemély e tevékenységet megbízási jogviszony keretében folytatja. Ugyancsak nem önálló tevékenységbıl származó jövedelemnek minısül a végkielégítés. Más nem önálló jövedelemnek minısül a munkaviszonnyal összefüggésben megszerzett adóköteles biztosítási díj. A segítı családtag e tevékenységére tekintettel kifizetett jövedelem is nem önálló tevékenységbıl származónak tekintendı. Nem önálló tevékenységbıl származó jövedelemnek kell tekinteni az olyan állam joga szerinti munkaviszonyból származó jövedelmet is, amellyel nincs nemzetközi szerzıdése Magyarországnak. Ha a munkáltató a biztosítóval kötött szerzıdést (melyben a kockázat tárgya a dolgozó, a kedvezményezett a munkáltató) utólag úgy módosítja, hogy a dolgozó vagy a dolgozó hozzátartozója válik a szolgáltatás jogosultjává, úgy a biztosított dolgozó adóköteles jövedelmévé válik a korábban már befizetett összes biztosítási díj (természetesen a szerzıdés

9 9 módosítását követıen fizetendı díj is) attól a hónaptól kezdıdıen, amelyben a szerzıdés módosítására sor kerül. Nem önálló tevékenységbıl származó jövedelemnek minısül és itt kell igazolni azt az értékpapír juttatást is, amelyet a magánszemély kap, és a felek között egyébként fennálló jogviszony és a juttatás körülményei szerint az, más nem önálló tevékenységbıl származó jövedelemnek minısül. Ebben a sorban kell szerepeltetni a társaság által személyes közremőködı tagtól átvállalt kötelezettség, vagy elengedett tartozás, valamint az említett magánszemély javára vagy érdekében teljesített kiadás teljes összegét is. A társaság tagja által, külön szerzıdés alapján teljesített mellékszolgáltatás ellenértéke önálló tevékenységnek minısül. A nem önálló tevékenységbıl származó jövedelem megállapítása szempontjából fontos, hogy a költségtérítés is része a bevételnek, amellyel szemben legfeljebb a költségtérítés mértékéig számolható el költség. Ez a sor azonban a költségtérítés címén adott bevételt nem tartalmazhatja, azt a nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítések között, az 5. sorban kell feltüntetni. Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés 5. sor: A nem önálló tevékenységre tekintettel kifizetett költségtérítések teljes összegét kell ennek a sornak a b oszlopában feltüntetni. Ha a költségtérítés jogszabályon alapul, akkor a bizonylat nélkül elszámolható összeg megjelölésére szolgál e sor c oszlopa. Egyébként a költségtérítéssel szemben tételesen csak olyan költségek számolhatók el a költségtérítés mértékéig a c oszlopban, amelyekre tekintettel a költségtérítést kifizették, illetıleg, amelyek elszámolását az Szja törvény megengedi. A kifizetett teljes összeget a b oszlopba kell beírni, a d oszlop a költséggel csökkentett jövedelmet tartalmazza. Önálló tevékenységbıl származó jövedelem 6. sor: Ez a sor szolgál a munkáltató (társas vállalkozás) által kötött megbízás, megállapodás alapján végzett önálló tevékenység ellenértékeként (társas vállalkozás esetén mellékszolgáltatás) kifizetett összegek igazolására. Az igazolás b oszlopa a kifizetett bruttó összeget tartalmazza. Az önálló tevékenységgel összefüggésben kifizetett költségtérítést is itt kell szerepeltetni, mivel az is a bevétel része. A c oszlop a magánszemély nyilatkozata szerint figyelembe vett költséget (nyilatkozat hiányában az igazolás nélkül elszámolható) költséget, és a d oszlop a kettı különbözeteként megállapított jövedelmet kell, hogy tartalmazza. Itt kell feltüntetni, például az ingatlan, a gépek, felszerelések bérleti díját vagy más, külön megbízás alapján teljesített munka ellenértékét is. Ebben a sorban kell bevallani azt az értékpapír juttatást is, amelyet a felek között fennálló jogviszony és a szerzés körülményei alapján önálló tevékenységbıl származónak kell tekinteni.

10 10 Nem tartalmazhatja ez a sor, a mezıgazdasági ıstermelés ellenértékét, amelyrıl a kifizetés alkalmával kellett a bizonylatot (felvásárlási jegyet) átadni. Ez a sor azokat a kifizetéseket sem tartalmazhatja, amelyeket a magánszemély az egyéni vállalkozói tevékenységének ellenértékeként kapott. Egyéb jogcímen kapott jövedelem 12. sor: Ez a sor szolgál az olyan kifizetések igazolására, amelyek adókötelezettségére az Szja törvény eltérı rendelkezést nem tartalmaz, tehát az összevont adóalap részét képezik, de nem sorolhatóak az önálló és a nem önálló tevékenységbıl származó bevételek és az úgynevezett külön adózó jövedelmek körébe, valamint azon jövedelmek igazolására melyekrıl az Szja törvény 28. -a tételesen rendelkezik. A bevételnek nem része a bevétel megszerzése érdekében a magánszemély által viselt, szabályszerően igazolt kiadás. A kettıs adóztatást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles, de Magyarországon is adóztatható jövedelem 14. sor: Itt kell feltüntetni a belföldi illetıségő magánszemélynek kifizetett azon jövedelmét, mely a kettıs adóztatást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles, és az egyezmény adóbeszámítást tesz lehetıvé. A bevételt a b, a költséget a c, a jövedelmet pedig a d oszlopban kell feltüntetni. Bérnek a belföldi munkáltatóval kötött munkaszerzıdés, illetıleg a munkaviszonynak megfelelı, külföldi jog szerinti jogviszony alapján kifizetett illetmény minısül, melynek összegét ne felejtse el közölni. Kettıs adózást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem 15. sor: Ebben a sorban azokat a külföldön is adóköteles (adózott) jövedelmeket kell feltüntetni, amelyek után olyan országban kell adózni, amely országgal Magyarországnak nincs kettıs adózást kizáró egyezménye. A bevétel adóköteles jövedelemtartalmát az Szja törvény rendelkezései szerint kell megállapítani. Bérnek a belföldi munkáltatóval kötött munkaszerzıdés, illetıleg a munkaviszonynak megfelelı, külföldi jog szerinti jogviszony alapján kifizetett illetmény minısül, melynek összegét ne felejtse el szerepeltetni. A bevételt a b, a költséget a c, a jövedelmet pedig a d oszlopban kell feltüntetni. Az adóelıleg megállapításánál figyelembe vett összevont jövedelem összege 17. sor: Ebben a sorban kell összesíteni az adóelıleg megállapítása során figyelembe vett, összevont adóalapba tartozó jövedelmeket. (1-15. sorok) Az adóalap-kiegészítés alapja 18. sor: Ennek a sornak a meghatározásához a 17. sorban feltüntetett, összevont jövedelmek összegébıl az adóalap-kiegészítéssel érintett részt kell az a oszlopba beírni. Az adóalap kiegészítés összege 19. sor: Ennek a sornak a d oszlopában a 18. sorban megállapított jövedelemrész után a 27%-os adóalap-kiegészítés összegét kell feltüntetni. Levont adóelıleg 55. sor: Az összevont adóalapba tartozó jövedelmekbıl ténylegesen levont adóelıleg együttes összegének igazolására szolgál e sor d oszlopa. II. ELKÜLÖNÜLTEN ADÓZÓ JÖVEDELMEK

11 11 Az elkülönülten adózó jövedelmek igazolásakor jogcímenként közölni kell az arra szolgáló helyen a kifizetés (juttatás) bruttó összegét ( b oszlop), az adó alapját ( c oszlop), az adóalapot terhelı adó összegét ( d oszlop), valamint a ténylegesen levonásra került adó összegét ( e oszlop). A tıkejövedelmek tekintetében kifizetınek minısülı hitelintézet, befektetési szolgáltató továbbra is az Szja törvény és az Art. szerinti adattartalmú igazolást állít ki, melyet a magánszemély részére a jogszabályban meghatározott idıpontig átad. Árfolyamnyereségbıl származó jövedelem és adója 165. sor: Az értékpapír átruházásából származó jövedelem igazolására szolgál ez a sor, ha munkáltatótól (társas vállalkozástól) származik a magánszemély bevétele. Osztalék címén megszerzett jövedelem és adója 167. sor: Ez a sor szolgál az osztalék címén kifizetett jövedelmek és az abból levont adó igazolására. Ha a magánszemély részére a évben osztalékelıleg fizetés történt, úgy az osztalékelılegbıl levont adót el kell számolni, a megállapítás idıpontját követı elsı beszámoló elfogadásával megállapított osztalékot terhelı adóval szemben. A 2011-ben kifizetett osztalékelılegbıl évben osztalékká vált részt és annak megfizetett (elszámolt) adóját is ebben a sorban kell szerepeltetni. A privatizációs lízing jövedelme és adója 168. sor: Ebben a sorban kell igazolni azt a jövedelmet, amelyet a magánszemély privatizációs lízing formájában megszerzett vagyonrészének vagy annak egy részének bármilyen módon történı elidegenítésével szerez, vagy a társaság jogutód nélkül megszőnik. Jövedelemként a cégbíróságon bejegyzett névérték vagy az ellenérték közül a magasabb összeget kell feltüntetni. A névértéknek vagy az ellenértéknek nem része az az összeg, amelyet a tulajdonrész megszerzése érdekében a magánszemély a saját adózott jövedelmébıl lízingdíj címén fizetett meg. A társaság jogutód nélküli megszőnése esetén jövedelemként a saját befizetéssel csökkentett eladási árat kell figyelembe venni akkor is, ha az a névértéknél alacsonyabb. A lízingszerzıdés alapján szerzett tulajdonrészbıl származó bevétel egésze jövedelem. Vállalkozásból kivont jövedelem és adója 173. sor: Ebben a sorban kell igazolni a társas vállalkozás jegyzett tıkéjének tıkekivonással történı leszállítása, a társas vállalkozás jogutód nélküli megszőnése, a társas vállalkozás cégbejegyzési kérelmének elutasítása, valamint a magánszemély tag tagsági viszonyának megszőnése miatt a magánszemély tag (részvényes, üzletrész-tulajdonos) által e jogviszonyára tekintettel a társas vállalkozás vagyonából megszerzett jövedelmét. Egyéb forrásadós jövedelmek 175. sor: Ez a sor szolgál azon külön adózó jövedelmek igazolására, melyek az elızı sorokban ( sorok) nem szerepelnek. Ezen sor a oszlopának fehéren hagyott részében a jövedelemforrást kell megnevezni. Az adó megállapításánál figyelembe vett jövedelmek 176. sor: Ebben a sornak a c oszlopában kell a külön adózó jövedelmeket összesíteni.

12 12 Levont adó összesen 57. sor: Ebben a sorban kell feltüntetni a külön adózó jövedelmek után ténylegesen levont adó összegét ( e oszlop). III. Egyéb adatok A 2012-ben kifizetett osztalékelıleg 42. sor: A b oszlopban kell szerepeltetni a évben osztalékelıleg címén kifizetett összeget. Osztalékelılegnek kell tekinteni az osztalékra jogosult magánszemély részére a társaság (munkáltató) által a várható osztalékra tekintettel kifizetett, a kifizetınél követelésként nyilvántartásba vett összeget. Az abból levont 16%-os mértékő adó összegét az a oszlopba kell beírni. Az osztalékelıleg az osztalékká válás évében számít bele az éves összes jövedelem összegébe. Amennyiben az év folyamán kifizetett osztalékelıleg még abban az évben osztalékká vált, azt a 167. sorban kell feltüntetni. A munkaviszony jogellenes megszüntetésére tekintettel bírósági ítélet alapján kifizetett összege 43. sor: Ebben a sorban a munkaviszony jogellenes megszőntetésére tekintettel, bírósági ítélet alapján kifizetett adóköteles összeget kell beírni. Az ily módon kifizetett összeg az összevont adóalap részeként, a jogviszony jogcímének megfelelıen, a nem önálló tevékenységébıl származó jövedelemként adóköteles. Például, ha munkabért állapít meg a bírósági ítélet, akkor az a munkaviszonyból származó jövedelemként adóköteles, azt az 1. sorban kell feltüntetni. Függetlenül attól, hogy az adót meg kell fizetni, az éves összes jövedelemnek nem része ez az összeg, annak megállapítása során nem kell figyelembe venni. Ha a bírósági ítélet többféle jogcímen állapított meg fizetendı összegeket, azokat összesítve kell a sorba beírni. Belföldrıl, illetve külföldrıl származó, a kettıs adózást kizáró egyezmény szerint belföldön az adó alól mentesített, az éves összes jövedelembe beszámító összeg 44. sor: Ebben a sorban tájékoztató adatként a magánszemély olyan jövedelmét kell feltüntetni, amely 2012-ben belföldrıl, illetve külföldrıl származott, de a kettıs adóztatást kizáró egyezmény szerint e jövedelme nemzetközi szerzıdés alapján, Magyarországon az adó alól mentesített. Az igazolásban szereplı jövedelmet a személyi jövedelemadó megállapításánál figyelembe veendı adóalapba nem kell beszámítani, de az éves összes jövedelemnek a részét képezi! IV. Adónyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás 3 A magánszemélynek lehetısége van arra, hogy amennyiben a törvényi feltételeknek megfelel, választhatja az önadózás keretében a személyi jövedelemadó bevallás 1253ADÓNYILATKOZAT jelő adónyilatkozattal történı teljesítését. A munkáltatónak, kifizetınek tájékoztatási kötelezettséget ír elı a törvény az adónyilatkozat választásának lehetıségérıl. 3 Art. 27. (1) bekezdés

13 13 Az alábbi sorok a magánszemély adónyilatkozattal történı bevallási kötelezettség teljesítésének választhatóságához nyújtanak segítséget. Az éves összes jövedelem összegének nagyságát az M30-as igazolásnak 2012-tıl nem kell tartalmaznia, mivel az adójóváírás megszőnt, és átmeneti szabály alapján csak egyes kedvezmények igénybevételéhez szükséges megállapítani. Az adóelıleg, adó megállapításánál figyelembe vett adóalap 650. sor: Ebben a sorban az adóelıleg, adó megállapítása során figyelembe vett adóalapokat kell összesíteni. A 20. sor összegébıl le kell vonni a 21. sorban szereplı összeget, majd az így kapott összeghez hozzá kell adni a 176. sor összegét.) A jövedelmet terhelı személyi jövedelemadó kötelezettség összege 651. sor: Az igazolás 650. sorban megállapított adóalap 16%-át kell csökkenteni az 34. sor összegével. A munkáltató/kifizetı által levont személyi jövedelemadó és adóelıleg együttes összege 652. sor: Ebbe a sorba az igazolás 55. és 57. sorába írt adatok együttes összegét kell feltüntetni. Az adóelıleg megállapításánál figyelembe vett családi kedvezmény 21. sor: A magánszemély adóelıleg nyilatkozata alapján, az adóalap megállapítása során figyelembe vett családi kedvezmény összegét kell ebbe a sorba írni. Az igazolásban szereplı kedvezmény összeg nem feltétlenül lesz azonos a 1253-as bevallásban, az egyszerősített személyi jövedelemadó bevallásban, illetve a munkáltatói adómegállapítás során érvényesíthetı összeggel. Erre célszerő külön is felhívni a dolgozó figyelmét. Az adóelıleg megállapításánál figyelembe vett súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény 34. sor: Ebbe a sorba a súlyos fogyatékosság miatt az adóelıleg levonásánál figyelembe vett havi forint (éves szinten legfeljebb forint) adókedvezmény összegét kell beírni. Az igazolásban szereplı kedvezmény összeg nem feltétlenül lesz azonos a 1253-as bevallásban, az egyszerősített személyi jövedelemadó bevallásban, illetve a munkáltatói adómegállapítás során érvényesíthetı összeggel. Erre célszerő külön is felhívni a dolgozó figyelmét. A bevételbıl levont érdekképviseleti tagdíj 41. sor: Ez a sor szolgál a munkabérbıl levont munkavállalói érdekképviseleti tagdíj, kamarai tagdíj feltüntetésére. A munkáltatóként levont (megfizetett) és a ténylegesen fizetendı adóelıleg, adó különbözete 653. sor: Ebben a sorban kell feltüntetni a levont adóelıleg, adó összegének és a ténylegesen fizetendı adóelıleg, adó összegének a különbözetét. Abban az esetben, ha a törvény szerint megállapított ténylegesen fizetendı adó összege magasabb, mint a munkáltató által levont adóelıleg, adó összege, a magánszemélynek további fizetési kötelezettsége van. Ezt (-) elıjellel szükséges jelölni az összeg elıtt.

14 14 Ha a munkáltató által levont adóelıleg, adó összege magasabb, mint a ténylegesen fizetendı adó összege, a magánszemély visszaigénylésre jogosult. Ebben az esetben az összeg elıtt (+) elıjelet kell szerepeltetni. A kifizetıként levont és a ténylegesen fizetendı adóelıleg, adó különbözete 654. sor: Ebbe a sorba kell beírni az igazolás alapján a levont adó összegének és a ténylegesen fizetendı adó összegének a különbözetét. Ha kifizetıként a levont és a ténylegesen fizetendı adó összege nem azonos, a magánszemély nem jogosult a bevallási kötelezettség adónyilatkozattal történı teljesítésére. A 655. sorban az igazolásban feltüntetett jövedelmek tekintetében a megfelelı helyen X szel kell jelölni, hogy a magánszemély a törvényi feltételek alapján jogosult/ nem jogosult a bevallási kötelezettség adónyilatkozattal történı teljesítésére. Az adónyilatkozat benyújtásával kapcsolatos általános tájékoztatás A évre vonatkozóan abban az esetben teljesítheti adónyilatkozat benyújtásával az adókötelezettségét a magánszemély, ha évben az összevont adóalapba tartozó jövedelmét kizárólag egy adóelıleget megállapító munkáltatótól szerezte (adóelıleget megállapító munkáltatónak kell tekinteni azt a kifizetıt is, amely a magánszemély részére bért fizet ki, valamint a személyes közremőködés ellenértékét kifizetı társas vállalkozást, polgári jogi társaságot is); az elızı pontban nem említett más kifizetıtıl kizárólag különadózó jövedelme volt, amelybıl a kifizetı az adót hiánytalanul levonta; tételes költségelszámolással költséget, költséghányadot (kivéve a 10 százalék költséghányadot), az adóelıleg megállapítása során nem számol, nem számolt el; az adóelıleget megállapító munkáltató által levont adó, adóelıleg és a ténylegesen fizetendı adó különbözete az adóévben az ezer forintot nem haladja meg; az adóelıleg megállapítása során a jövedelembıl családi kedvezményt, az adóból adókedvezményt egyáltalán nem, vagy csak egy adóelıleget megállapító munkáltatónál a családi kedvezmény megosztása nélkül érvényesített; az adóelıleg levonásánál figyelembe vett összeggel megegyezı összegő családi kedvezményt, adókedvezményt érvényesít; az adójáról rendelkezı önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, valamint nyugdíjelıtakarékossági nyilatkozatot nem ad; az adóévben a közterhek teljesítéséhez nem választotta az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti közteherfizetést; az adóévben nem szerzett külföldön (is) adóztatható jövedelmet; az adóévben nem szerzett osztalékká nem váló osztalékelıleget, továbbá a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelızıen felvett osztalékelılegbıl levont adót nem számol el; az adóévben belföldi illetıségő volt; az adóévben nem volt egyéni vállalkozó; mezıgazdasági ıstermelıként nem köteles adóbevallás, nemleges nyilatkozat benyújtására;

15 15 az adóévben nem választotta fizetı-vendéglátó tevékenységére a tételes átalányadózást; az adóévben nem szerzett olyan jövedelmet, amely után az adót a magánszemélynek az adóbevallásban kell megállapítania, így különösen nem szerzett ingatlan, vagyoni értékő jog átruházásából származó vagy ellenırzött tıkepiaci ügyletbıl származó jövedelmet; az adóévben nem szerzett olyan jövedelmet, amely után az egészségügyi hozzájárulást saját magának kell, kellett megfizetnie. Az adóelıleget megállapító munkáltatónak, kifizetınek a rendelkezésére álló adatok alapján csak az általa juttatott bevételek tekintetében kell megítélnie azt, hogy a magánszemély az adóévre jogosult-e az adónyilatkozat benyújtására vagy sem. Amennyiben kizárólag az igazolást kiállító munkáltatótól/kifizetıtıl származott a fentieknek megfelelı bevétele, úgy az Adónyilatkozat 1. sorába az igazolás 650. sorában szereplı összeget írja be. Az Adónyilatkozat 2. sorába az igazolás 651. sorában feltüntetett adatot kell beírni. Az Adónyilatkozat 3. sorába az igazolás 652. sorában szereplı összeget kell beírnia akkor, ha a munkáltató által levont adó, adóelıleg különbözete (653. sor) nem több forintnál, mert abban az esetben a magánszemély nem jogosult az adónyilatkozat elkészítésére. Kifizetı esetében az adónyilatkozat 2. és 3. sor összegének azonosnak kell lennie. Amennyiben munkáltatótól és kifizetıtıl is származott bevétele, úgy az adónyilatkozat 2. és 3. sor különbözete csak az igazolás 653. sor összegével egyezhet meg, és nem lehet több ebben az esetben sem forintnál. 3. További igazolások, melyeket a kifizetınek (munkáltatónak) kell kiállítania 3.1 A kifizetı kötelezettsége a magánszemélynek történı kifizetés esetén A magánszemély részére történı kifizetés esetén a kifizetı évrıl olyan bizonylatot köteles kiállítani és kifizetéskor a magánszemély részére átadni, amelybıl kitőnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme, a személyi jövedelemadó vonatkozásában az adóelıleg vagy az adó alapjául szolgáló összeg, valamint az abban figyelembe vett adóalap-kiegészítés, az érvényesített adóalap (családi kedvezmény) és adókedvezmény, illetve a levont adóelıleg, adó, vagy a bármely ok folytán levonni elmulasztott adóelıleg, illetıleg adó összege. Az igazolás kiadásával egyidejőleg, a le nem vont adóelıleg összegének feltüntetése mellett, a kifizetı felhívja a magánszemély figyelmét, hogy az adóelıleg le nem vont részét köteles megfizetni. A kifizetı az adóévi összesített igazoláson az Szja törvény 11/A. (5) bekezdésében említett adónyilatkozatra vonatkozó elıírt tájékoztatást is megadja. A kifizetı abban az esetben is köteles év végén az összesített igazolást kiállítani és a magánszemélynek átadni, ha a kifizetéskor adott igazolást. 4 Az egyszerősített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalanyra is vonatkoznak a kifizetıi minıségével kapcsolatban az általános elıírások. 4 Art. 46. (1)

16 16 Minden kifizetı már a kifizetés alkalmával köteles a bevételrıl szóló bizonylatot a magánszemély részére átadni. Ha ez az adóév során bármilyen okból nem történt meg, a magánszemély kérésére, vagy kérés nélkül is pótolni kell azt, legkésıbb az adóévet követı év január 31-éig. Az egy kifizetı által, ugyanazon magánszemély részére történt többszöri kifizetésrıl összevont igazolás kell kiállítani. 5 A kifizetések jogcímét (jogcímeit) azonban az összevont igazolásban is a törvényben és e tájékoztatóban meghatározott jövedelemfajtánként külön-külön kell megadni. Az M30-as nyomtatvány elsısorban a munkáltatói, a társas vállalkozás általi jövedelem igazolására szolgál a személyi jövedelemadó bevallásához, azaz a munkaviszonyból, illetve a személyesen közremőködı tag tagi jogviszonyából származó jövedelem összesített igazolását tartalmazza. Az M30-as nyomtatvány adattartalma szerint készítheti el a kifizetı is az összesített igazolást. Ez esetben azonban figyelemmel kell lennie arra, hogy az M30-as nyomtatvány adattartalma nem teljes körő, azaz a 1253-as bevallás nem minden sorát tartalmazza. A kifizetı a magánszemély részére kifizetett, a munkavégzésre irányuló jogviszony megszőnésére tekintettel, a magánszemély részére juttatott egyes jövedelmeit terhelı különadó összegérıl igazolást készít, melyet a kifizetéskor átad a magánszemély részére. (Részletesen a 3.5. pontnál.) 6 Az Ekho törvény szerinti kifizetésekrıl kiállított igazolásnak tartalmaznia kell az ekho alapját, valamint elkülönülten a levont közterheket százalékos kulcsonként, továbbá a nettó kifizetés összegét. Abban az esetben, ha a magánszemély átvállalja a kifizetıt terhelı ekho összegének megfizetését is, az igazolásnak ezt a tényt is tartalmaznia kell. (Részletesen a 3.6. pontnál.) 3.2 A munkaviszony megszőnésekor kiállított igazolás (Adatlap) Ha a magánszemély munkaviszonya év közben megszőnik, a munkáltató az adóévben általa kifizetett jövedelemrıl ideértve az adóévben fennálló munkaviszony idıtartama alatt általa kifizetett adóköteles társadalombiztosítási ellátást is, és a levont adóelılegekrıl szóló adatlapot a munkaviszony megszőnésének idıpontjában köteles a magánszemély részére kiadni. Az adatlapnak tartalmaznia kell az adóéven belüli, elızı munkáltató által közölt adatokat is. Kirendelés esetén az adatlapot a kirendelı adja ki a magánszemély részére a kirendelés helye szerinti munkáltató adatközlése alapján. Az Adatlap megjegyzés rovatában minden fontos olyan információt fel kell tüntetni, amely a következı munkáltató, ennek hiányában a magánszemély számára fontos lehet. Az Adatlap kiállítása mellett a munkaviszony megszőnésekor a kifizetı a évi XC. törvény 8-12/B. paragrafusaiban meghatározott esetekben köteles különadó igazolást is kiállítani. 3.3 A magánszemély nyugdíjazása vagy halála esetén kiadandó igazolás Ha a magánszemély munkaviszonya év közben nyugdíjazása vagy halála miatt szőnik meg, a munkáltató az adóévben általa kifizetett jövedelemrıl és a levont adóelılegekrıl szóló bizonylatot (igazolást, adatlapot) a munkaviszony megszőnésének idıpontjában köteles a 5 Szja törvény 46. (5) bekezdés évi XC. törvény 11.

17 17 magánszemély (a magánszemély halála esetén az igazolást a vele közös háztartásban élt hozzátartozója, ennek hiányában örököse) részére kiadni. Az igazolásnak tartalmaznia kell az adóéven belüli esetlegesen elızı munkáltató(k) által közölt adatokat is. 3.4 Tartós befektetésbıl származó jövedelem igazolása A tartós befektetési szerzıdés arra vonatkozó külön megállapodás, hogy a felek az említett jövedelem tekintetében az Szja törvény 67/B. szerinti adózási szabályokat alkalmazzák. Tartós befektetésbıl származó jövedelemnek minısül, a pénzösszeg befektetési szolgáltatóval, illetıleg hitelintézettel megkötött tartós befektetési szerzıdéssel történı lekötése révén, a magánszemélyt a lekötés megszőnésekor, megszakításakor megilletı bevételnek - ideértve a befektetésben lévı pénzügyi eszköznek a lekötés megszőnésekor, megszakításakor irányadó szokásos piaci értékét is az említett rendelkezések szerint lekötött pénzösszeget meghaladó része (lekötési hozam). Az Szja törvény és az Art. szerint kifizetınek minısülı hitelintézet, befektetési szolgáltató, a tartós befektetésbıl származó jövedelemrıl, a tartós lekötés napjáról, valamint a lekötési idıszak megszőnésének vagy megszakításának napjáról a jövedelem keletkezésének adóévét követı év február 15-éig igazolást ad a magánszemélynek. A fentiek szerinti kifizetı az igazolás tartalmáról a magánszemély nevének, adóazonosító számának feltüntetésével a 12K97 számú nyomtatványnak megfelelı adattartalommal adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak. 3.5 A magánszemély egyes jövedelmeit terhelı különadó elszámolásáról kiadott igazolás A évi XC. törvényben foglaltak alapján a kifizetınek a munkavállaló részére kifizetett, különadó alapot képezı jövedelmérıl elkülönített igazolást kell kiállítania. A Különadóigazolás alkalmazása nem kötelezı, a NAV által elkészített igazolás egy ajánlott forma, de a jogszabályban meghatározott adattartalmat alkalmazni kell. Különadó fizetésére köteles lehet a törvényben meghatározott szervezeteknél foglalkoztatott magánszemély, akit a munkáltató, kifizetı a munkavégzésre irányuló jogviszony megszőnésével összefüggésben, pénzben vagy bármely más formában juttatott bevételben részesít. Nem alanya a különadónak az a magánszemély, akinek a jogviszonya megszőnését követı naptári naptól a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott saját jogú nyugellátás kerül megállapításra. A különadó alapját képezı bevételek között kell figyelembe venni - a törvény vagy megállapodás alapján fizetett végkielégítés, - a jogviszony közös megegyezéssel történı megszőntetése esetén a megállapodás alapján fizetett járandóság, - a felmentési (felmondási) idınek a munkavégzési kötelezettséggel nem járó részére fizetett átlagkereset, és - az elızıektıl függetlenül is, a munkaszerzıdésben, megbízási szerzıdésben kikötött, a szerzıdés megszüntetésére tekintettel fizetett összeg, ideértve a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 3. (6) bekezdése szerint megkötött versenytilalmi megállapodás alapján juttatott ellenértéket (un. hallgatási pénz ) is.

18 18 A nem pénzben kifizetett bevétel forintban kifejezhetı értékét az Szja törvény pontjában részletezett, szokásos piaci érték meghatározásának megfelelı alkalmazásával kell megállapítani és figyelembe venni a különadó-alap meghatározása során. A különadó alapjába beszámító bevételek között nem kell figyelembe venni a következı bevételeket, azaz az(oka)t a juttatás(oka)t, melye(ke)t olyan magánszemélynek fizettek ki, - akinek a jogviszonya megszőnését követı naptári naptól a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott saját jogú nyugellátás került megállapításra, - akinek a jogviszonya január 1-jét megelızı megszőnése jogellenességét bíróság határozatban állapította meg (az ezzel összefüggésben megítélt összegek tekintetében), - akinek a felmentési (felmondási) ideje alatt munkavégzési kötelezettsége volt (munkavégzési kötelezettséggel járó idıszakára munkabérként, illetményként kapott összegek tekintetében), - aki szerzıdéses katonaként, leszerelési segélyben részesült (a leszerelési segély összege tekintetében). Nem kell a különadó alapjaként figyelembe venni azt a bevételét, amely után az Ekho törvény szerint teljesítette a magánszemély a közteherviselési kötelezettségét. Tekintettel azonban arra, hogy az egyszerősített közteherviselési hozzájárulás csak az errıl szóló törvényben meghatározott tevékenység ellenértékeként fizetett bevételre alkalmazható, a jogviszony megszőnésével összefüggı végkielégítést, a jogviszony közös megegyezéssel történı megszüntetése esetén megállapodás alapján fizetett járandóságot és az úgynevezett hallgatási pénzt az elızıekben leírtak szerint a különadó alapjaként kell figyelembe venni még akkor is, ha a magánszemély az adott megszőnı jogviszonyára tekintettel egyébként az ekho alkalmazását kérte. A megállapított különadó alapot képezı bevételbıl, az állami vezetık, polgármesterek, (fı)jegyzık, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezetı tisztségviselıi és felügyelıbizottságának tagjai, valamint az alpolgármesterek, a fıpolgármester-helyettesek, a megyei közgyőlés alelnökei, az országgyőlési képviselık, az európai parlamenti képviselık esetében a bevétel forintot meg nem haladó részét a különadó alap meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni. Más foglalkoztatott esetében a különadó alapba tartozó bevételbıl levonható a jogviszony megszőnésének évében esedékes szabadság megváltása címén kifizetett bevétel, illetve a jogviszony megszőnésekor a magánszemélyt megilletı jubileumi jutalom. Az így meghatározott különadó alapot képezı bevételbıl a forintot meg nem haladó részét kell figyelmen kívül hagyni, a különadó alap megállapításánál. 3.6 Az egyszerősített közteherviselési hozzájárulás szerint adózott bevételrıl a magánszemély részére kiadott igazolás (2. számú melléklet) Ahhoz, hogy a magánszemély, az egyéni vállalkozó, valamint a társas vállalkozás tagja (továbbiakban: magánszemély) megfelelıen ki tudja tölteni a 1253-as bevallásának azon sorait, amelyekben az egyszerősített közteherviselési hozzájárulással kapcsolatos adatokat fel kell tüntetnie, célszerő a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal kiállítani az igazolást. Fontos, hogy az igazolásból megállapítható legyen, hogy milyen jogviszonyára tekintettel választotta a magánszemély az ekho szerinti adózást, továbbá ki kell tőnnie belıle az eltérı kulcsok (9,5%, 11,1% és 15%) szerint levont ekho összegének. Az igazolásban a 3.2 és

19 sorokban X-szel jelölni kell azt is, ha az ekho megállapítását, bevallását és megfizetését a magánszemély átvállalta a kifizetıtıl. Ebben az esetben csak a bevételt kell feltüntetni az erre szolgáló helyen a b oszlopban, az 1-2. pontok alatti adatok kitöltésén túl. Az egyszerősített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózás választására jogosító FEOR számokkal ellátott foglalkozásokat az Ekho törvény 3. (3) bekezdése tartalmazza. Az ekho forintot meg nem haladó, kizárólag kifizetıtıl a Magyarország törvényes fizetıeszközében megszerzett bevételre választható (pl.: devizában, értékpapírban vagy természetben megszerzett vagyoni értékre nem) forint a bevételi értékhatár akkor, ha a magánszemély az adóév végéig rendelkezik a minimálbér (2012-ben forint) tizenkétszeresének megfelelı, általános szabályok szerint adózott jövedelemmel. Nyugdíjas esetében a bevételi határ forint. Amennyiben eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, akkor a vonatkozó bevételi határt csökkenti az a bevétel, amelyet evás bevételként kell figyelembe vennie. Nem választhat ekho-t a magánszemély arra a bevételére, amely után az adókötelezettséget az eva szabályai szerint kellett teljesítenie. Abban az esetben, ha evás társas vállalkozás tagja, akkor a vonatkozó, legfeljebb a forintos bevételi határt csökkenteni kell a társas vállalkozás bevételébıl a társasági szerzıdésben az adózott eredménybıl a magánszemélyt megilletı résszel, függetlenül attól, hogy a részesedést felvette-e. Ennek hiányában pedig a jegyzett tıkében való részesedés szerinti arányban megilletı bevétellel. Abban az esetben, ha a magánszemély országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség elsı osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos sportolója, akkor az összeghatár forint a megszerzett bevételeire vonatkozóan. Amennyiben országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség elsı osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet edzıje, vagy az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség edzıje, válogatott vezetıedzıje (szövetségi kapitánya), úgy a megszerzett bevételére a magánszemély alkalmazhatja az forintos bevételi összeghatárt. A három féle összeghatár, három féle jogosultságot takar. Ennek megfelelıen a külön-külön jogosultságok szerint, külön-külön lapokat kell kitölteni. A 2.5 sorba az ekho alkalmazására jogosító értékhatárnak megfelelı számot kell feltüntetni. Ha a bevételre a 25 millió vonatkozik, akkor 1, ha 50 millió, akkor 2, ha 100 millió, akkor 3 a beírandó szám. 4. A kifizetı kötelezettsége a kedvezményre jogosító igazolások kiállításával kapcsolatban Az igazolások egy része a magánszemély bevételét, adóalapját, adóját csökkentı kedvezményekhez kapcsolódik. Azok a szervezetek, amelyeknek igazolása alapján a magánszemély személyi jövedelemadó kedvezményt vehet igénybe, az erre szolgáló igazolást az Art. szabályai szerint a kedvezményre való jogosultság keletkezésének idıpontjában, 7 de legkésıbb február 15-éig kell kiadni, vagy ezt követıen is ha az igazolás kiadása bármely ok 7 Art. 46. (1) bekezdés

20 20 miatt elmaradt kötelesek a magánszemély részére kiadni, ha a magánszemély közölte az adóazonosító jelét. Az igazolást eltérı rendelkezés hiányában annak a szervezetnek (kifizetınek) kell kiadnia a magánszemély részére, amelynek számláján a kedvezményre jogosító befizetést jóváírták. Az igazolásban mindazokat az adatokat szerepeltetni kell, amelyekbıl megállapítható az igénybe vehetı kedvezmény jogosultja, a kedvezmény jogcíme és összege, valamint az igazolás kiállítója. A mellékletek formai szempontból minták az igazolások kiállításához, ugyanakkor a minták szerinti adattartalom kötelezı. Adókedvezményre jogosító jogcímek, mely kedvezmények csak igazolás birtokában érvényesíthetıek: lakáscélú felhasználással összefüggésben felvett hitel törlesztése, súlyosan fogyatékos magánszemély részére járó kedvezmény, egyéb (képzési költség, felnıttképzés költsége címén igénybe vehetı halasztott kedvezmény). A kedvezmények azon csoportja, melyek érvényesítéséhez egyéb iratok, számlák szükségesek: ıstermelıi kedvezmény, családi kedvezmény. Az érvényesíthetı engedmények és adókedvezmények szabályairól, érvényesítésének feltételeirıl az Szja törvény rendelkezik. E pont alatt csak azon engedmények és kedvezmények felsorolása található meg, melyek a nem egyéni vállalkozói, illetıleg nem a mezıgazdasági ıstermelı minıségében érintik a magánszemélyt. Az összevont adóalap utáni adót csökkentı kedvezmények érvényesítésére, valamint az adóról történı rendelkezésre csak igazolás birtokában van lehetıség. Az igazolásoknak tartalmazniuk kell minden olyan adatot, mely alapján a kedvezmény megállapítható, illetve melyek alapján az igazolás kiállítója az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni tudja. Az igazolások fı szabályként tartalmazzák az igazolás kiállítójának azonosító adatait (név, székhely, adóazonosító szám), cégszerő aláírását, a magánszemély nevét, adóazonosító jelét és lakcímét, a évben befizetett, kedvezményre jogosító összeget és jogcímét. Az Szja törvény alapján, ha a magánszemély több adókedvezményre is jogosult, azokat az adóhatósági közremőködés nélkül benyújtott bevallásában vagy a munkáltatói adómegállapításban az általa megjelölt sorrendben, ennek hiányában, valamint az adóhatósági közremőködéssel benyújtott egyszerősített bevallásban a következı sorrendben, de legfeljebb a levonható adóra vonatkozó korlátozó rendelkezések által meghatározott mértékig kell érvényesítettnek tekinteni: 1. lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye, 2. személyi kedvezmény, 3. ıstermelıi kedvezmény, 4. egyéb (képzési költség, felnıttképzés költsége címén igénybe vehetı halasztott kedvezmény). A jelölt kedvezmények nem képezik részét a tájékoztatónak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének tájékoztatója a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2011. január

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2011. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezıgazdasági kistermelı egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói

Részletesebben

Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 12M29-es munkáltatói adómegállapítás kitöltési útmutatójából) 1. A személyi jövedelemadó megállapításának és elszámolásának

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap:

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap: 10M30 A munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által az szja előleg levonásánál figyeleme vett összegekről kiadott igazolás, a 2010. évi személyi jövedelemadó és különadó evallásához 1.

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:...

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:... Adóbevallás - a kifizetı által megállapított és levont termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallása - 200... adóévrıl Önkormányzati adóhatóság tölti ki: Beérkezés/postára adás dátuma: 200 év...

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik Figyelem! Önellenırzés A pénztártag 2010. november 1-jét megelızı idıszakra vonatkozó tagdíjának önellenırzése (pótbevallása) esetén a bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtania. Az önellenırzés

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

A kiállított igazolásról adatszolgáltatást az Art. 3. számú melléklet J) pontja alapján kell teljesíteni.

A kiállított igazolásról adatszolgáltatást az Art. 3. számú melléklet J) pontja alapján kell teljesíteni. 1 / 8 2010.12.27. 10:46 Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2010. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolásokról (10K51-es számú nyomtatvány,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. feladatokról *

TÁJÉKOZTATÁS. feladatokról * TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2009. évi személyi jövedelemadó, különadó és egyszerősített közteherviselési hozzájárulás bevallásával kapcsolatos kifizetıi és munkáltatói feladatokról * A 2009. január 1-jétıl

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. január 1-jétıl 1 hatályos változások Fogalmak Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Folytatjuk az adótörvények változásainak ismertetését. A 113. körlevelünket az azóta tudomásunkra jutott értelmezések alapján javítottuk. Kérjük Ügyfeleinket, az újonnan

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT ***

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** Hatályos: 2009. február 1-tıl! Adóalapba nem tartozó, illetıleg költségnek nem számító tételek 7. (1) A jövedelem kiszámításánál nem

Részletesebben

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2014. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Adatlap b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény alapján 2012. január 1-jétıl a kifizetıt

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 4.2.5.Nem minısül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani az önkormányzati segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési

Részletesebben

A tájékoztató a fent említett törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja.

A tájékoztató a fent említett törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja. TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2015. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához, adóhatósági adómegállapítás kéréséhez kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2015. január

Részletesebben

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben

Munkáltatói adó-megállapítás

Munkáltatói adó-megállapítás A tartalomból: A magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallása Munkáltatói bevallás Csökkentett adattartalmú bevallás 2015. évi 3.szám, 2015.január 29. Egyszerűsített adóbevallás Adónyilatkozat Fontos

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor.

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor. 1008M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése) Káta Parképítő Kft. A magánszemély

Részletesebben

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9817. számú törvényjavaslat a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról Elıadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter Budapest, 2009. május 2 2009.

Részletesebben

Az egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapvetı szabályai 2013.

Az egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapvetı szabályai 2013. Az egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapvetı szabályai 2013. 1. Ki választhatja az egyszerősített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást? Az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

8015/2007. tájékoztató. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

8015/2007. tájékoztató. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. 1 8015/2007. tájékoztató a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2007. január 1-jétől alkalmazandó a személyi

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK LEVONÁSÁRÓL ÉS BEFIZETÉSÉRŐL Marmat Kft Budapest Reitter Ferenc utca 32.

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK LEVONÁSÁRÓL ÉS BEFIZETÉSÉRŐL Marmat Kft Budapest Reitter Ferenc utca 32. Armada II Bér(Verzió: 2.12.14) Felhasználó: Anzsuri Konto Kft. Dátum: 2012.07.06 Cég: Adószám: 11766010-2-4 MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK LEVONÁSÁRÓL ÉS BEFIZETÉSÉRŐL 1131

Részletesebben

nem kell bevallást benyújtani?

nem kell bevallást benyújtani? SZJA bevallás 2012 nem kell bevallást benyújtani? Ha az adóévben egyáltalán nem, vagy csak olyan bevételt szerzett a magánszemély, amelyet a törvény rendelkezései szerint nem kell bevallani. Ilyenek lehetnek:

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Ezt a kedvezményt a munkaadó: ÚTMUTATÓ a 2010. évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója a magánszemély 2008. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról

Részletesebben

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8009. (AEÉ. 14.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8009. (AEÉ. 14.) APEH tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8009. (AEÉ. 14.) APEH tájékoztatója a magánszemély 2010. évi személyi jövedelemadó, különadó és egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás bevallásával

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és

Részletesebben

a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához Amennyiben a foglalkoztatás idıtartama alatt járulékkedvezmény igénybevétele történt (járulékfizetés kódja: 01-07),

Részletesebben

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján 2012. január 1-jétıl a kifizetıt a természetes

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvetı adózási szabályairól

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvetı adózási szabályairól Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvetı adózási szabályairól Kedves Diákok! Évrıl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidıt vagy annak egy részét munkával tölti, ezért ismét aktuális a diákok

Részletesebben

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző Adóváltozások 2016 Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértéke 2016. január 1-től az adó mértéke 15 százalék. Az adó mértékének változása miatt

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója a magánszemély 2008. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNSZEMÉLY ÉVI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVALLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKÁLTATÓI ÉS KIFIZETŐI FELADATOKRÓL

TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNSZEMÉLY ÉVI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVALLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKÁLTATÓI ÉS KIFIZETŐI FELADATOKRÓL TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNSZEMÉLY 2016. ÉVI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVALLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKÁLTATÓI ÉS KIFIZETŐI FELADATOKRÓL A 2016. január 1-től alkalmazandó a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelmek

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 52/2005.(XII. 15.) ör. rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya 3.

Az Esztergomi Önkormányzat 52/2005.(XII. 15.) ör. rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya 3. Az Esztergomi Önkormányzat 52/2005.(XII. 15.) ör. rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 11/2006.(II.23.)* 73/2006.(XII.22.)** 10/2007.(II.22.)*** 35/2007.(VI.8.) **** 86/2007.(XII.19.) 5*

Részletesebben

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:...

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrıl PÁTY önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához A 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállítása mellett, amennyiben a foglalkoztatás

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

/ :17

/ :17 Az egyéni vállalkozók járulékfizetésének alapvetı szabályai 2008.03.07. 1. Általános tudnivalók A biztosítási és járulékfizetési kötelezettségrıl, a fizetendı járulék (tagdíj) mértékérıl stb., rendelkezı

Részletesebben

Tőkejövedelmek bevallása

Tőkejövedelmek bevallása Tőkejövedelmek bevallása 2013.05.14. tőkejövedelmek Kamat Értékpapír-kölcsönzés Csereügylet Osztalék Árfolyamnyereség Ellenőrzött tőkepiaci ügylet Tartós befektetés Vállalkozásból kivont jöv. Kamatjövedelem

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Útmutató a játékvezetıi-, versenybírói díjak (továbbiakban bírói díjak) elszámolásához

Útmutató a játékvezetıi-, versenybírói díjak (továbbiakban bírói díjak) elszámolásához Útmutató a játékvezetıi-, versenybírói díjak (továbbiakban bírói díjak) elszámolásához A bírói díjak elszámolásának két nagy formája ismert. - ha a játékvezetı vállalkozó - ha a játékvezetı nem vállalkozó

Részletesebben