BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA ÉVI MUNKÁJÁRÓL

2 Vezetői összefoglaló 1. A költségvetés főösszegei, pénzügyi gazdálkodás legfontosabb elemei Levéltárunk működésének szervezeti keretei a év folyamán két alkalommal is jelentős változáson estek át: december 31-dikével intézményünk a megyei önkormányzat intézményfenntartói illetékességéből kikerült és tevékenységét a tárgyév első napjától kezdve a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kötelékébe rendelt Megyei Intézményfenntartó Központ, mint középirányító szervezet irányítása alatt folytatta. Ezt követve, Magyarország kormányának döntése nyomán a Bács-Kiskun Megyei Levéltár október 1-jével beolvadt a hazai általános közlevéltári hálózatot összefogó, újonnan létrehozott Magyar Nemzeti Levéltárba. E két fenntartói és szervezeti változás számos terven felüli munkaterhet rótt a levéltári vezetésre. Ezek közül kiemelendő feladatot jelentett az átadás-átvétellel járó tárgyi eszköz és készlet leltár elkészítése, adatszolgáltatási kötelezettségek és az intézmény törvényes működését szavatoló szabályzatok átdolgozása. A szervezeti változások nyomán a levéltárunk finanszírozására biztosított pénzeszközöket a vonatkozó jogszabályok először a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központhoz rendelték, majd október 1-seje után innen átkerültek a Magyar Nemzeti Levéltár kezelésébe, az ágazati intézményirányítás végleges helyére. Az átalakulások következtében intézményünk pénzügyi adatait év januárszeptember havi időszakára vonatkozóan tudjuk jelenleg ismertetni, mely az alábbi táblázat szerint alakult. 1. oldal

3 Pénzügyi adatok ezer FT 1. Intézmények működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök: ebből felügyeleti, fenntartó szervtől kapott támogatás Bevételek 5. ebből pályázati támogatás ebből EU támogatás 0 7. Egyéb bevételek: előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen ( sorok) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások Felújítási kiadások Pénzeszköz átadás Egyéb kiadások - előző évi pénzmaradvány visszafizetése Kiadások összesen ( sorok) Az eredeti költségvetési főösszeget év közben növelte az előző évről áthozott évi előirányzat-maradvány, valamint a dolgozók jövedelemszinten tartását biztosító bérkompenzáció. A módosított költségvetésből biztosítottuk az intézményi dolgozók bér- és járulékkiadásait. A munkavállalók az év során kizárólag a kötelező bérelemeket kapták. A évi pénzmaradványból pályázat keretében valósítottunk meg 3 károsodott levéltári kötet restauráltatását 405 ezer forint értékben. A Nemzeti Kulturális Alaptól 350 ezer forint támogatást vettünk át és használtunk fel szakkönyvtári állományunk fejlesztésére. Bevételeink a tervezett mértékben alakultak. A visszafogott gazdálkodás eredményeként 15 millió 549 ezer Ft pénzeszközátadásával tudott intézményünk integrálódni a Magyar Nemzeti Levéltár szervezetébe. Szűkös és takarékos gazdálkodás jellemezte intézményünk működését az év hátralévő részében is. A év folyamán, az előző évekhez hasonlóan, több szakmai területen is sikerült pályázati és egyéb forrásokat bevonni a levéltár működésébe. Ennek révén NKA források felhasználásával állományvédelmi és szakkönyvtári állománygyarapító tevékenység folytatására is sor kerülhetett. 2. oldal

4 Cím Szakmai Feladat teljesítés előkészítése (megvalósulás) Támogatásban megjelölt egység száma Támogatási Finanszírozó összeg (ezer Ft) Levéltári szakkönyvtár állományának gyarapítása kiadvány NKA 350 Restaurálás, konzerválás kötet NKA 405 Felhasznált évi források összesen: 755 Állományvédelmi - raktári páratartalom és hőmérséklet mérésére szolgáló - eszközök beszerzése (II. ütem) db eszköz NKA 202 XVIII. századi kecskeméti nyilvántartások restaurálása kötet NKA 822 A levéltár szakkönyvtárának kötet NKA 300 állománygyarapítása A évi pályázati kiírásból a évre áthúzódó források összesen: A levéltár munkaerő-gazdálkodása Az intézmény működtetésére kapott pénzeszköz személyi juttatások fejezetének összege a tárgyévben kizárólag az intézményi dolgozók bér és járulék kiadásaira, az időarányos átsorolásából adódó kötelező bérnövekményekre, jogszabály által előírt kereset-kiegészítésre fordítódott. A munkavállalók a kötelező közalkalmazotti bérminimumon felüli juttatásokat - mint étkezési támogatást, nyelvpótlék, munkáltatói döntésen alapuló rendszeres bértérítmény, a munkaterven felül elvégzett, és minőségi feladatteljesítést honoráló pénzjutalom ben sem kaphattak. Intézményünk gazdálkodási feladatainak egy részét 2001 óta a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete látta el, majd január 1-jével a Bács- Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ vette át. Levéltárunk október 1- jétől a Magyar Nemzeti Levéltár integrációjában működik. Az elmúlt évek gyakorlata alapján elmondható, hogy továbbra sem nélkülözhető az intézmény személyi állománykeretében dolgozó pénzügyi szakember alkalmazása, sőt, a jelenlegi struktúrában gazdasági feladatokat ellátó munkatárs állományban tartása még inkább nélkülözhetetlen. Az intézmény vezetése minden lehetséges módon törekszik mind az 3. oldal

5 anyaintézménnyel, mind az illetékességi körébe tartozó szervekkel való rugalmas és konstruktív együttműködésre, valamint naprakész informálásukra a levéltárt érintő valamennyi kérdésben. A Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára szervezetileg erősen tagolt, különösen, ha a rendelkezésre álló dolgozói létszámadatokat és az anyagi lehetőségeket vesszük figyelembe. A levéltár a megyeszékhelyen egy önálló, kutató és ügyfélszolgálati, levéltári anyag-feldolgozási feladatokat is ellátó székhellyel, valamint egy külön telephelyen működő, igen jelentős kutatószolgálati feladatterhet viselő és tevékeny közművelődési munkát végző csoporttal rendelkezik. E részlegünknél sajnálatos személyzeti változás is történt az év során, mivel egy levéltári kezelő és egy takarító munkatárs október-november folyamán álláshelyet váltott, így kezdeményezte munkaviszonyának megszűntetését. A csoportnál megmaradó 2 munkatárs tehermentesítésére egy fő levéltárost csoportosítottunk át a Klapka utcai székhelyről. Ennek kapcsán természetesen szükségessé vált az átrendelt és új feladatkörrel megbízott munkatárs korábbi szolgálati helyén ellátott munkakörének szétosztása is. A levéltár személyi állományának szűkössége miatt a csoportnál takarító szakszemélyzet beállítását nem tudtuk megoldani, ennek pótlása minimum szükségletként jelentkezik a évre vonatkozóan. Az intézmény kötelékébe sorolható további három vidéki szervezeti egység is: Kiskunhalas (1 levéltáros), Kiskunfélegyháza (1 levéltáros, 1 kezelő) és Baja (2 levéltáros) városi részlegek, melyek önállóan munkaszervezéssel folytatnak levéltári tevékenységet. A jelenlegi pénzügyi lehetőségek és a széttagolt szervezeti körülmények között a levéltár jogszabályban szabott kötelező feladatainak csak nehézségek árán tud eleget tenni. Intézményünk 25 fős dolgozói létszáma 2011 folyamán egy főlevéltáros munkatársunk nyugdíjba vonulásával csökkent, majd a fent említett felmondások folytán a esztendőben további két fővel apadt. Az álláshely betöltésére nem kerülhetett sor során az aktív állományban jegyzett dolgozói létszámot csökkentette, hogy 1 munkatársunk az év második felétől GYED ellátást kapott, ugyanakkor nagyban 4. oldal

6 segítette a feladatellátást, hogy 2 munkatárs gyermekvállalást követően aktív állományunkba visszatért. Ezzel együtt levéltárunk aktív dolgozói létszáma december 31-dikén mindössze 21 fő volt. Miként a megelőző években többször jeleztük, és a szakfelügyelői vizsgálatok is rendszeresen megállapították, a feladatellátáshoz a jelenlegi körülmények között az álláshelyek száma nem elegendő, ennek ellenére a meglévő létszám is csökkent. Nem kevéssé nehezíteti a mindennapi szakmai munkát a levéltár informatikusi státuszának négyórás részmunkaidőre korlátozása is, mely körülmény a soron következő levéltári informatikai fejlesztéseket jelentősen hátráltathatja. Az éves munkatervekben meghatározott célokon túl továbbra is komoly feladatterhet rótt a levéltár munkatársaira a bajai levéltári részleg megfelelő kialakítása, mely az év folyamán érte el véglegesnek szánt rendszerezettségét. A több évre áthúzódó profilírozást a raktári állványzat átépítése és bővítése indokolta. A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. NKÖM rendelet által korábban biztosított pénzügyi források elapadásával a levéltár dolgozóinak továbbképzése szinte teljesen ellehetetlenült. Kollektívánk szakmai fejlődésének mértéke 2012-ben igen csekély volt: mindössze egy levéltáros munkatársunk folytatott doktori képzést, amelyet a korábbi évek gyakorlatának megfelelően önerőből finanszírozott december 31-dikei állapot szerint az MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltárának egyetlen tudományos fokozattal rendelkező munkatársa sem volt. Levéltár szakos egyetemi végzettséggel 3 kollégánk rendelkezik, segédlevéltárosi felsőfokú végzettséget 2 levéltári dolgozó szerzett. Az intézményben folyó szakmai munka elismertségét jelzi az is, hogy kollégáink közül többen aktívan bekapcsolódtak a szakmai egyesületek, szervezetek Magyar Levéltárosok Egyesülete, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület, Ferenczy Ida Egyesület, Kecskemét Írott Örökségéért Ala- 5. oldal

7 pítvány, Móra Ferenc Közművelődési Egyesület, Kiskunfélegyházi Kegyeleti Emlékbizottság, Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli tagozat, bajai Bárdos Ferenc Helyismereti Klub, Baranya Megyei TIT munkájába. 3. A levéltár raktárhelyzete, kapacitástartalékai A levéltár őrizetébe december 31-diki állapot alapján fondba sorolva összesen iratfolyóméter tartozott. Az intézményben kezelt, őrzött iratanyag mennyisége az elmúlt fél évtizedben alig változott, ugyanakkor a levéltár több évtizede halmozódó szakmai adóssága az intézmény illetékességébe tartozó iratképzők történeti értékű, és már rég levéltári átadásra érett anyagainak befogadása lenne. Helyhiány miatt a történeti értékű iratanyag gyarapítása továbbra is csak részlegesen teljesülhetett. A raktározás akkut problémáira csak Baján mutatkozott megoldás, mivel a részleg alapítása óta több fázisban sikerült végrehajtani raktárfejlesztési beruházásokat, melynek nyomán jelenleg közel polcfolyómétert kitevő raktárkapacitás áll rendelkezésre. A bővítéssel, fejlesztéssel a levéltár legdélibb részlegében jól megközelíthető, tágas raktárhelyiségekhez jutottunk. A reményteli eredmények értékét sajnos nagyban csökkenti a részleg fennmaradása körüli teljes bizonytalanság, amely miatt időlegesen mégsem mutatkozott célszerűnek feltölteni az üres állványokat. Raktáraink hő- és páratartalmi adatok szerinti minősítésében alapvető változás a évben sem következett be. A Levéltári Szakmai Kollégium állományvédelmi utasításai alapján a szakfelügyelet 2007-ben minősítette a levéltár raktárait (Levéltári vezető szakfelügyelő Budapest, 24/2007. Szf.; BKMÖL K-652/2006 ill. K-109/2007). Az akkori állapotok szerint a levéltár iratainak 39%-át a kisebb anyagi ráfordítással még elfogadható -nak minősített raktárakban regisztrálta, az anyag 33%-a viszont csak szükségmegoldásként elfogadható raktárakban kapott helyet. A levéltári anyag őrzésére alkalmatlan/kiváltandó raktárak -ban az iratok 28%-át találta a felügyelet. Továbbra is érvényesek a jelentés által feltárt tények és következtetések, azóta legfeljebb az arányok 6. oldal

8 módosultak némiképp, szerencsére többnyire pozitív irányban. Továbbra is fennáll, hogy az optimális értékektől való eltérések a raktárak egy részében még jelentős beavatkozás, állományvédelmi beruházás ellenére sem korrigálhatók. Ezekben csak az iratanyag elszállításával, a raktárak felszámolásával vagy igen jelentős fejlesztéssel lehetne a feltételeken javítani. Az elmúlt évek legsikeresebb változása a fentebb részletezett bajai részleg megalakulásához és bővítéséhez kötődik. Az iratok tárolási feltételeire vonatkozóan a Levéltári Kollégium által kidolgozott optimalizált paraméterektől intézményünk legtöbb részlegének raktára kisebb-nagyobb mértékben eltért. A megkövetelt C-os hőmérsékleti tartományt és 45-60% közötti relatív légnedvességi (RH) értékeket legfeljebb időszakosan sikerül elérni intézményi egységeinknél. Néhány kiválasztott raktár hőmérsékleti és páratartalmi értéke 2012 ÉV MAXI- MUM ÉRTÉK ÁTLAG ÉRTÉK MINI- MUM ÉRTÉK IDŐSZAKOT TEKINTVE MEG- FELELŐ KÖRÜL- MÉNYEK NEM MEG- FELELŐ KÖRÜL- MÉNYEK KLAPKA UTCA hőmérséklet 27,6 C 20,9 C 13,8 C 72,5 % 27,5 % VII. raktár páratartalom 46,9 %RH 37,4 %RH 25,1 %RH 6,7 % 93,3 % KLAPKA UTCA hőmérséklet 37,4 C 17,7 C 0,4 C 26,8 % 73,2 % 4. padlás páratartalom 68,3 %RH 43,4 %RH 22,8 %RH 38,8 % 61,2 % KOSSUTH TÉR hőmérséklet 28,1 C 23,8 C 2,6 C 12,1 % 87,9 % 1. raktár páratartalom 67,6 %RH 43,2 %RH 1,4 %RH 38,8 % 61,2 % KOSSUTH TÉR hőmérséklet 26,1 C 20,8 C 13,9 C 78,4 % 21,6 % 11. raktár páratartalom 70,3 %RH 51,4 %RH 18,5 %RH 29,4 % 70,6 % KISKUNFÉLEGYHÁZA hőmérséklet 32,3 C 21,9 C 16,2 C 52,2 % 41,8 % 2. raktár páratartalom 53,1 %RH 43,7 %RH 35,3 %RH 42,2 % 57,8 % KISKUNHALAS hőmérséklet 53,1 C 18,5 C 13,0 C 78,4 % 21,6 % 4. raktár páratartalom 62,9 %RH 53,4 %RH 40,0 %RH 87,3 % 12,7 % BAJA hőmérséklet 27,1 C 22,9 C 17,9 C 40,8 % 59,2 % E151 raktár páratartalom 59,2 %RH 41,8 %RH 19,6 %RH 41,8 % 58,2 % 7. oldal

9 A Bács-Kiskun Megyei Levéltár az állományvédelmi ajánlásban szereplő kötelezettségeknek 2006 óta tud pontos mérőeszközökkel megfelelni: ekkor nyílt lehetőség NKA forrásból 4 db Testo márkájú, hordozható mérőműszer vásárlására óta intézményünk Bajai Részlegében a raktárak klimatikus méréseihez Baja város is biztosított eszközöket. Amint az a fenti grafikon utolsó évi méréseredményeiből is kiolvasható, 2012-ben a levéltár Klapka utcai részlegében a hő- és páramérés pontosságán és a mintavételezés mennyiségi mutatóin nagyságrendekkel javított az előző év őszén, NKA támogatással megvalított adatgyűjtő rendszer beszerzése. A Bács-Kiskun Megyei Levéltár az elnyert bruttó Ft összegű forrásból 13 db Testo 174-H mini automata mérőállást, és ehhez tartozó műszaki infrastruktúrát (TestoUSB-interfész, ComSoft Basic CD szoftver) vásárolt. A támogatás intenzitása a megpályázott összeg 100%-át fedezte. A klimatikus paramétereket rögzítő eszközök a levéltár Klapka utca sz. alatti székhelyének tíz raktárában és három, raktárként funkcionáló padlástéri helyiségében lett üzembe helyezve. A műszerek elhelyezése, valamint üzemeltetése a szakmai követelmények figyelembe vételével történt. A rendszer segítségével állandó gyakorisággal (naponta 2 óránként) lehetőség nyílt hő- és pára értékeket mérni, rögzíteni, továbbá a mérőműszerekhez tartozó interfésszel és szoftverrel - számítógépes feldolgozás útján - e 8. oldal

10 nagy mennyiségű adathalmazt rendszerezni-feldolgozni. A raktárklíma diagnosztikájában tényleges minőségi ugrást jelentettek az automata hő- és páramérők beszerzése, mely több és pontosabb alapadatra támaszkodva segíti a évi állományvédelmi szempontú raktárminősítés elvégezését. A kézi mérések mellőzésével több munkaidő fordítható a többi szakmai feladat ellátására is. Kézi és automatizált mérési eredmények modellezett különbsége a Klapka utca IV. sz. padlásán (2012) 9. oldal

11 Az automatizált raktár-klimatikai adatgyűjtés fejlesztésével a évben - újabb pályázati forrásból - egy másik levéltári egységünknél, Kecskemét, Kossuth téri (városházi) raktárainkban kezdjük meg a rendszer kiépítését, 6 db. automata mérőállás üzembe helyezésével. A levéltár Klapka utcai részlegében az ideális hőmérsékleti tartománytól eltávolodó mérési értékek a külső hőmérséklet évszakos változásait tükrözik. A legkritikusabb helyzet a kényszer szülte megoldásként raktári célra felhasznált padlásterekben figyelhető meg. Az abszolút hőingás éves szinten extrém méretű: a 2012-ben regisztrált adatok tanúsága alapján a Klapka utca III. padlásán a 0,2 és +36,5 C közötti amplitúdót járt be a mérések hőmérsékleti grafikonja! A relatív páratartalom is rendkívül széles sávban, 25-77%-os értékek között ingadozott. Éves átlagban és napi szinten is rendkívüli mérési különbségek adódtak, mely igazán nagy ingásokat (20-30 C közötti napi szélsőértékek) a nyári félévben vettek fel. A levéltár Kossuth téri raktáraiban továbbra is részben a túlfűtés okoz állományvédelmi problémákat: a téli hónapokban az elvártnál magasabb hőmérsékleti értékek uralkodnak, melynek elsősorban a szabályozhatatlan központi fűtés az okozója. A Kecskemét városházi pinceraktárakban kiugróan magas mértékű, 60-90% közötti a relatív páratartalom, a falak rendkívül rossz állapotban vannak, a nedves, salétromos 10. oldal

12 levegő még a dexion-salgó állványzatot is kikezdte. Feltétlenül megemlítendő, hogy a kecskeméti városháza ún. oldalpincéiben (alagsor), valamint a pinceraktárakban már nem csak a szélsőséges klimatikus értékek veszélyeztetik az iratok állapotát, hanem az épület elhanyagolt állaga, rossz műszaki állapota is komoly kockázatokat rejt magában. Jól szemlélteti a Kecskemét városházi pinceraktárak műszaki állapotát, hogy 2011-ben a 8. sz. alagsori raktárban a falból egyszerűen kiszakadt az egyik fűtőtest, a megrepedt vezeték pedig komoly vízszivárgást okozott. Csak a szerencsén múlt, hogy nagyobb károsodás nem történt, mivel a meghibásodás a fűtési időszakon kívül következett be. A pinceraktárakba a földszinti irodából ugyancsak a fűtőrendszer meghibásodása folytán ugyancsak ebben az évben nagy mennyiségű víz szivárgott le. Itt sürgősen kellett gondoskodni az anyag áthelyezéséről, de az elázott Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság iratainak szakszerű kiszárításához és fertőtlenítéséhez nem álltak rendelkezésre a megfelelő feltételek. Összegezésként elmondható, hogy a kecskeméti városháza alagsorának raktáraiban tárolt közel 460 folyóméternyi iratanyag alkalmatlan és méltatlan raktári körülmények között van, különösen ha az iratanyag összetételét vesszük tekintetbe. E három raktárunkban találhatjuk például Dunapataj, Szabadszállás és Kunszentmiklós pótolhatatlan feudális és polgári kori iratait, e mellett pedig Kecskemét törvényhatósági jogú város igazgatási, hatósági szerveinek és egyes tanintézmények századi anyagai közül is jelentősebb mennyiséget őrzünk. A városháza igazi pinceraktáraiban a körülmények még ennél is tragikusabbak! A salétromos, meleg, párás közeg teljesen kikezdte a falakat, berendezési tárgyakat. A küszöbök, ajtófélfák évekkel ezelőtt elkorhadtak, a falak mállanak, a dexion-salgó állványzat rozsdáll, az elektromos eszközök, villanyvilágítás folyamatosan megy tönkre. Ezekben a raktárakban a felszámolt jakabszállási külső raktár vállalati (XXIX. ffcs) és szövetkezeti (XXX. ffcs) fondjainak hozzávetőlegesen félezer folyóméternyi iratanyagát helyeztük el. Az állományvédelmi károkon túl ezekben a raktárainkban az ott dolgozó munkatársaink egészségét is kockáztatjuk. 11. oldal

13 Kiskunfélegyházán a műemléki védettség alatt álló épület konstrukciós hibájából eredő csapadékvíz-elvezetési problémák jelentenek állandó kihívást, a gyakori beázások rendszeresen károkat okoznak a raktár mennyezetén. Szerencsére még folyamán - legalább átmeneti megoldásként - sikerült elérni az épület gondnokságánál a vízelvezetési problémák szülte károk kijavítását, de a hibák forrását végleg orvosolni ezzel nem lehetett. 12. oldal

14 Kiskunhalason a hőmérsékleti és pára eredmények a megengedett felső határértékhez közeliek, itt a tárolási viszonyok még elfogadhatóak. A Bajai Részleg légkondicionált, ablaktalan raktárai tartós iratelhelyezésre alkalmasak, az állományvédelmi ajánlásban megfogalmazott paramétereknek döntően megfelelnek legalábbis a potenciálisan rendelkezésre álló ingatlan és épületgépészet 13. oldal

15 szempontjából. Állományvédelmi oldalról azonban komoly kockázatot jelent, hogy 2011 végétől január elejéig szünetelt a Bajai Főiskola fenntartásában álló fűtés üzemeltetése. A visszakapcsolás után a rendszereket január elejétől április első feléig működtették, majd október közepétől december 21-dikéig ismét beindították. Ezt követően újfent lekapcsolta az épület gondnoksága a fűtési rendszert. A fűtési szezonon kívül eső időszakban áprilistól októberig csak a lég-cirkulációs rendszer működött, a légkondicionálást takarékossági okokból az épület-üzemeltető nem tette lehetővé. Az ingatlan hűtő-fűtő berendezéseinek hosszabb időszakokra nyúló lekapcsolása vagy korlátozása a hőmérsékletet és páratartalmat jelző adatoknak a normál értéktartománytól való eltolódásában köszön vissza. Mindezeken túl a mérési eredményekből kiolvasható, hogy egyes raktárakban gondot okoz az elvártnál magasabb hőmérséklet. Míg a túlfűtés a fűtőtestek szabályozásával megoldható, az alacsony páratartalom ennél nehezebben orvosolható gond. Várhatóan az épület klimatikus rendszereit jelentősen korlátozó gyakorlat a évben is folytatódni fog, ami jelentősen rontja az egyébként jó adottságokkal rendelkező részleg raktározási feltételeit. 14. oldal

16 A évi kimutatásból is kitűnik, hogy a levéltári raktárak több, mint fele részben az állományvédelem legelemibb előírásainak sem képesek megfelelni, és az iratok mindössze 46%-a kapott - szakmai fenntartások mellett - megfelelő elhelyezést. A fentiek alapján sajnos az is belátható, hogy a maradandó, történeti értékű iratok a levéltári átvételt követően sokszor rosszabb körülmények közé kerülnek, mint mikor még az iratképzők irattáraiban kaptak helyet. 15. oldal

17 2012. évi ifm arány A levéltárban össz ifm: % Az állományvédelmi ajánlás alapján megfelelő raktár Bajai Részleg raktárai (nem hivatalos szakfelügyeleti besorolás) 700 7% A meglévő raktárakból kisebb anyagi ráfordítással még elfogadható -nak minősíthető Kecskemét, Klapka u. épület földsz. és em. raktárai: Kiskunhalasi részleg raktárai: Kiskunfélegyházi részleg 2-es raktára összesen: % Csak szükségmegoldásként elfogadható -ban Kecskeméten a Kossuth téri földszinti és alagsori rakt.: valamint ugyanott az I. sz. külső raktár helyiségei Kiskunfélegyházán az 1-es raktár összesen: % A levéltári anyag őrzésére alkalmatlan/kiváltandó raktárak -ban: Kecskeméten a Klapka utcai épület padlásán Kecskeméten a Kossuth téri pince raktáraiban összesen: % Jelen feltételek között a levéltár a törvényben szabott elemi feladatának, társadalmi kötelezettségének sem tud eleget tenni, mely a maradandó értékű iratok védelmét és megóvását tűzi ki számára. Összegzés Az intézmény zökkenőmentes működtetése, a kutatók és ügyfelek határidőn belüli kiszolgálása, a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés a év során is prioritást élvezett a levéltári munkaszervezés területén. A munkatervben előírt, ütemezett feladatokat az év során bekövetkezett kihívások, rendkívüli, előre nem látható események ellenére döntő többségében sikerült végrehajtani. Intézményünk tagoltsága, az illetékességi terület jelentős kiterjedése, személyi állományunk és pénzügyi lehetőségeink korlátozott volta ellenére feladataink végrehajtását a határidők betartása, a pontosság, szakmai igényesség és a jövőbe mutató működés és feladatszervezés köré igyekeztünk szervezni. 16. oldal

18 A levéltár szakmai tevékenysége I. Az illetékességi terület felügyelete A levéltári törvény végrehajtására kiadott 10/2002. NKÖM rendelet a levéltár egyik alapvető szakfeladatául jelöli a gyűjtőterület felügyeletét, mely egyike az intézmény közgyűjteményi hatásköreihez kapcsolt közigazgatási teendőknek. A nem selejtezhető irattári anyag fennmaradásának biztosítása érdekében az iratképzők rendszeres ellenőrzése 2012 folyamán a munkatervben megjelölt ütemezés szerint folyt. A gyűjtőterületi munkakör a közfeladatot ellátó szervek irattárainak és iratkezelésének ellenőrzéséből, ill. utóellenőrzéséből, az iratselejtezések felügyeletéből, a beérkező jegyzőkönyvek záradéki ellenjegyzéséből, valamint az iratkezelési szabályzatok felülvizsgálatából állt. A történeti értékű, valamint az ügyvitel szempontjából tartósan megőrzendő (jogbiztosító) iratok fennmaradását leginkább a levéltári iratátvétel szavatolná. Ennek akadálya a levéltár kecskeméti, kiskunhalasi és kiskunfélegyházi telephelyinek telítettsége, valamint bajai részleg fennmaradásának bizonytalansága. A folyamatos iratbeszállítások hiányában különösen fontos feladattá nőtt az iratképzők rendszeres helyszíni ellenőrzése, felügyelete. Az irattár-ellenőrzés szakterületét a levéltár öt- és hároméves ciklusokra bontott terve alapján ütemezte, a feladat végrehajtása egy levéltáros munkatárs munkakörét képezte. A gyűjtőterületi referens a helyszíni kiszállásokhoz a levéltári gépkocsit vette igénybe. Az ellenőrzések az éves munkatervet mennyiségben eggyel meghaladva, 37 kiszállással zárultak, melyek Kecskemét megyei jogú város körzetében lévő községi önkormányzatok felé irányultak. Mindezeken túl 17. oldal

19 ellenőrzésre kerültek a megye városi kórházai és egyes közoktatási intézmények iratkezelése és irattárai is. A tervezett mennyiség túlteljesítésének indoka, hogy a Bács- Kiskun Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat közvetlenül fordult levéltárunkhoz egyes iratkezelési, irattárolási kérdések tisztázása miatt, és a személyes kiszállás alkalmával sor került az irattár-ellenőrzési adatlap és jegyzőkönyv felvételére is. Nem került sor ugyanakkor a bajai Eötvös József Főiskola ellenőrzésére, melynek oka az, hogy a levéltár Kossuth téri részlegének dolgozói létszáma az év végére megfeleződött, így a szervlátogatásokat (is) végző munkatársunkat irányítottuk át a részleg munkatársainak kisegítésére, mivel ekkorra az irattár-ellenőrzések tervezett mennyisége már teljesült. A szervlátogatást végző levéltáros az iratképzőkről a helyszínen jegyzeteket készített, a felmerülő kérdéseket (irattárosi, iratkezelési feladatok, rendezés, selejtezés stb.) megválaszolta, majd a levéltári feldolgozás során jegyzőkönyvet vett fel, melybe a feltárt hiányosságokat foglalta össze. Az elkészített dokumentumok két példányát az iratképző közfeladatot ellátó szervnek küldte meg. A visszaérkező, hitelesített és iktatott példány a szervdossziéba került. Az irattár-ellenőrzés adatait a jogszabályokban előírt, kötelező nyilvántartásokon túl szervtípusonként, iratfajtánként és az iratkeletkeztetés évköre szerint tagolt, részletező excell táblázatban is rögzítjük. Az ellenőrzött szervek kimutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az iratképzők 2012-ben 25 esetben jelentették be iratselejtezési szándékukat, 82 szerv összesen 219 iratselejtezési jegyzőkönyvet küldött be záradékolás végett. Iratkezelésük felügyelete keretében végzett ellenőrzések és selejtezések számának fondfőcsoportonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja be. 18. oldal

20 Iratképző szervek fondfőcsoportszáma Iratkezelés ellenőrzése Iratselejtezés jóváhagyása Iratselejtezés és megnevezése szerv alkalom szerv JKV bejelentése XXIV. Az államigazgatás területi (szak)szervei XXV. A jogszolgáltatás területi szervei XXVI. Tanintézetek, intézmények XXVIII. Egyesületek XXIX. Vállalatok XXX. Szövetkezetek XXXVII. MJ városi, városi, községi önkormányzatok Összesen A levéltár 2012-ben 18 iratképző szerv (9 önkormányzat, 1 dekoncentrált államigazgatási szerv és 8 intézmény) iratkezelési szabályzatát véleményezte. A cégbíróságtól és a végelszámolóktól felszámolási és végelszámolási ügy kapcsán érkezett értesítés, ebből előzmény nélküli bejelentés volt. Nyilvántartásunkban összesen felszámolt és végelszámolt szervet tartunk nyilván, betűrend szerint tagolt, excell formátumú kimutatásban. II. Állománygyarapodás A törvényi előírások tekintetében a levéltár iratátvételi kötelezettsége alá eső iratmennyiség továbbra is meghaladja a bennlévő jelenlegi állományt. A súlyos raktárkapacitási gondokon helyileg sokat javítottak a folyamán a bajai részlegnél kivitelezett beruházások. Itt kell megjegyezni, hogy Baja Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, mint intézményfenntartó között megkötött, levéltárunk bajai részlegének helyt adó, kötött idejű ingatlanbérleti szerződés 19. oldal

21 2013. november 1-jével lejár. Amíg ezen szerződés nem kerül meghosszabbításra, addig jelentős mennyiségű iratanyaggal nem lehet feltölteni az üres kapacitásokat, mivel számolni kell az iratanyag esetleges át-, vagy visszaszállításával is. Ennek ellenére 2012 folyamán iratátvételről is beszámolhatunk a bajai részlegben: Baja Városi Bíróság között keletkeztetett peres és peren kívüli aktáiból került levéltárunk őrizetébe közel 77 irat-folyóméternyi mennyiségű maradandó értékű iratanyag. Szóba került Baja Város Tanácsának között keletkeztetett, több száz folyóméternyi rendezett és selejtezett anyagának befogadása is, ez azonban a fentebb részletezett körülmény okán egyelőre halasztást szenved. Ismételten meg kell jegyezni, hogy továbbra is megoldatlan problémát jelent a levéltárközpont és a többi telephely zsúfoltsága, melyek szabad raktárkapacitással nem, vagy alig rendelkeznek. A kialakult helyzet nem teszi lehetővé az iratképzők rendszeres, ütemezett iratbeszállítását. A évben iratátvételből mindössze 98,42 ifm gyarapodást jegyeztünk fel (Klapka utcai csoport: 19,59 ifm; Kossuth téri csoport 0,55 ifm, Bajai részleg 76,70 ifm és Kiskunfélegyháza: 1,58 ifm). Terven felül sor került néhány község tanácsi, ill előtt keletkeztetett iratanyagának átvételére is, melyet minden esetben az irat-keletkeztetők átszervezése, vagy az iratanyag fennmaradását veszélyeztető, mostoha irattári körülmények tettek szükségessé. Az év legvégén, szintén a közigazgatási átszervezések tükrében, elindult Kiskunhalas Város Tanácsi iratainak átvétele is, mintegy iratfolyóméter mennyiségben. Az átvétel feltételeként levéltárunk az átadási jegyzék átdolgozását, pontosítását kérte, ezért a város levéltári fondjainak gyarapítására előre láthatóan már csak a következő évben nyílik alkalom. Az iratanyagot levéltárunk kiskunhalasi részlegében fogjuk átvenni,. Nagyon kis volumenben sor került az év folyamán intézményi iratanyag átvételére is: 2012 folyamán került levéltárunk őrizetébe a Kiskunmajsai Állami Általános Iskola jogelőd intézményeinek anyakönyvi iratanyaga. Levéltári letétként került az intézmény őrizetébe Fekete János kiskunfélegyházi helytörténész 1,40 folyómétert kitevő, értékes 20. oldal

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 3 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2013. ÉVI MUNKATERVE

M U N K A T E R V 2 0 1 3 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2013. ÉVI MUNKATERVE M U N K A T E R V 2 0 1 3 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2013. ÉVI MUNKATERVE VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Magyarország kormányának döntése nyomán a Bács-Kiskun Megyei Levéltár 2012.

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 4 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

M U N K A T E R V 2 0 1 4 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE M U N K A T E R V 2 0 1 4 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. 1. Szervezeti keretek, gazdálkodás, személyi és infrastrukturális ellátottság

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008 januárjától önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző Megyei Könyvtár

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható!

A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazzák. A kérdések a szakmai elmélet

Részletesebben

Indoklás a 2007. évi költségvetési beszámolóhoz

Indoklás a 2007. évi költségvetési beszámolóhoz 7100 Szekszárd, Tárgy: Béla király tér 1., Pf. 33. Tel: 06-74/311-718 Tel./Fax: 06-74/319-473 E-mail: tolnalev@c3.hu Ügyintéző: Braunerné /Fné Hiv. szám: Iktatószám: /2008. Mell.: Előadó: Indoklás a 2007.

Részletesebben

/2010. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 0 9. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

/2010. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 0 9. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés 1 /2010. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 0 9. é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a 2009. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál

Részletesebben

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának a címe: Magyar

Részletesebben

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés /2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a 2010. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 322 02 0000

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2005. június 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2005. június 8-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 1612/2005. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár nyilvántartási rendszere Boross István-Márkusné Vörös Hajnalka-Jakab Réka-Nagy Szabolcs Az adatbázis kezdetei Papíralapú nyilvántartások Levéltárunk új épületbe költözik (2005)

Részletesebben

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint.

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint. . napirendi pont EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY MOSODÁJÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRE Az Egyesített Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2013. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2013. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2013. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA AZ MNL KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ÉS MEGYEI TAGINTÉZMÉNYEINEK MUNKABESZÁMOLÓJA A megyei tagintézmény/szervezeti egység

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár azonosító adatai: A könyvtár neve: Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény könyvtára Pontos címe: 8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 835/2006.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 835/2006. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 835/2006. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Tájékoztató a levéltári feladat ellátás fejlesztéséről a régióban

Részletesebben

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Sióagárdi Tájház Intézményazonosító: 0032622 Az adatszolgáltató székhelye: 77Sióagárd Utca, Zrínyi utca 3. házszám:

Részletesebben

A 90. sorszámú Segédlevéltáros és ügykezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 90. sorszámú Segédlevéltáros és ügykezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 90. sorszámú Segédlevéltáros és ügykezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 322 02 1.2.

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának pályázata Pályázati azonosító: 3511/03849 Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális

Részletesebben

662/2012. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 1. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

662/2012. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 1. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés 662/2012. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 1. é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a 2011. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál

Részletesebben

A Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2008. évi közhasznúsági jelentése Cg.: 03-10-100394 Statisztikai számjel: 14470451853211403

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-172 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Egyik fő feladatunk továbbra is az Integrálthoz tartozó önállóan működő intézmények gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása. Feladataink

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai RAKTÁRI JEGYZÉK JÓZSEF ATTILA ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI 1922 1996. Terjedelme: 95

Részletesebben

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006.évi költségvetési beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006.évi költségvetési beszámolóhoz Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, 7720 Pécsvárad, Kossuth u. 4. a 2006.évi költségvetési beszámolóhoz Pécsvárad, 2007-02-26 Moschnitzka Péterné Gazdasági

Részletesebben

Magyar Akkreditációs Bizottság

Magyar Akkreditációs Bizottság Magyar Akkreditációs Bizottság Titkárság A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG TITKÁRSÁGA 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére 1 Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 213. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 213. évi költségvetésének készítésekor

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye 2006. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése.

Győr-Moson-Sopron megye 2006. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése. Győr-Moson-Sopron megye 26. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése. 26. évi statisztikai jelentések alapján GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI FELDOLGOZÓ KÖZPONT (BBMMK) Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1..

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet a 2013.évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

7fl1LM~R~27! ~c s~á~t Körös-szö2i Kistérsé2 Többcélú Társulás I 4 /20 ~ 4 ~ tut. BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

7fl1LM~R~27! ~c s~á~t Körös-szö2i Kistérsé2 Többcélú Társulás I 4 /20 ~ 4 ~ tut. BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS jt J4~ r»:%j~.~ ~i 3 ;.. L. ~S5$Kond.oros, C~E.:n~ ~N. Siti$: 7fl1LM~R~27! ~c s~á~t Körös-szö2i Kistérsé2 Többcélú Társulás I 4 /20 ~ 4 ~ tut. 5540 Szarvas I Kossuth u. 19. IkLatÓbLám. III. 35/~/2O14 BELSŐ

Részletesebben

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Szám: 201-2/2010. Ü.i.: Engyelné Piekos Liliana Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 306-2/2010. Mell.: 1 garnitúra Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére

Részletesebben

Hatályos: 2010. október 1-jétől

Hatályos: 2010. október 1-jétől NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR 3100 Salgótarján, Bem u. 18. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. október 1-jétől Jóváhagyta a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

Központi Levéltár Beszámoló a 2009-es évrl

Központi Levéltár Beszámoló a 2009-es évrl Központi Levéltár Beszámoló a 2009-es évrl 1. Általános adatok 1.1. Iratállomány, munkatársak A Levéltár iratállománya a 2009. év végén: 499,02 ifm. (iratfolyóméter) Az iratállomány felosztása: 43 fond,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a. Magyar Történelmi Társulat 2009.évi működési támogatásairól és költségeiről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a. Magyar Történelmi Társulat 2009.évi működési támogatásairól és költségeiről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a Magyar Történelmi Társulat 2009.évi működési támogatásairól és költségeiről Részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Kapott támogatások és felhasználásuk 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2013. I. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról 2014. július 1-jén hatályba lép az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.), amely

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

Közelebb kerülnek az ügyfelekhez a család- és lakástámogatási ellátások. Családtámogatási és Szociális Iroda által ellátott feladatokról

Közelebb kerülnek az ügyfelekhez a család- és lakástámogatási ellátások. Családtámogatási és Szociális Iroda által ellátott feladatokról Közelebb kerülnek az ügyfelekhez a család- és lakástámogatási ellátások Április 1-től a Magyar Államkincstár egyes feladatai is átkerülnek a kormányhivatalhoz Április 1-től nem csupán a megyeszékhelyen,

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év Kunszentmiklós, 2007. április 22. Tartalom I. A Puszta Hangja Egyesület alapadatai II. Számviteli beszámoló IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról V. A

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? )

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Gósz Zoltán hivatalvezető GISopen Székesfehérvár, 2012. március 12-14. Az előadás vázlata Vállalkozóból kormánytisztviselő. Kezdeti tervek, elképzelések.

Részletesebben

Az illetékbevételek a módosított 450 000. A 2007. évi előirányzat kialakítása 300 000. 423,5 millió forintos volt a kiesés, 80,6 100 000 2007

Az illetékbevételek a módosított 450 000. A 2007. évi előirányzat kialakítása 300 000. 423,5 millió forintos volt a kiesés, 80,6 100 000 2007 Hivatal bevételei Illetékbevétel alakulása 26-28-ban Az illetékbevételek a módosított 45 előirányzatnál 196.543 ezer forinttal 4 magasabb összegben realizálódtak, ez 1,7 %-os túlteljesítés. 35 A 27. évi

Részletesebben

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 Terjedelme: 28 doboz = 3,08 ifm Helyrajzi jelzete: Iktatott

Részletesebben

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései - Simon Krisztina- Könyvtáros szaktanácsadó simon.krisztina@pepint.sulinet.hu Simon.krisztina@fppti.hu Iskola működését szabályozó dokumentumok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenység. a Szolnoki Főiskolán

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenység. a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenység a Szolnoki Főiskolán a feladat meghatározása: az intézmény vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenységének vizsgálata,

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők!

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatát a Kormány beterjesztette az Országgyűlés elé. Az előterjesztett kormányzati anyag illetve a hármas polgármesteri

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképző Iskola Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 1604-06/1 A beérkező dokumentumok iktatása a megadott paraméterek alapján. Egy adott ügyirat lapolvasása, sokszorosítása

Részletesebben

2010.éves költségvetési beszámoló szöveges értékelése

2010.éves költségvetési beszámoló szöveges értékelése II.Béla Középiskola Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla út 8../2010. Tárgy: 2010.éves költségv. beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Főjegyző Asszony

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2013. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2013. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2013. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben