BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA ÉVI MUNKÁJÁRÓL

2 Vezetői összefoglaló 1. A költségvetés főösszegei, pénzügyi gazdálkodás legfontosabb elemei Levéltárunk működésének szervezeti keretei a év folyamán két alkalommal is jelentős változáson estek át: december 31-dikével intézményünk a megyei önkormányzat intézményfenntartói illetékességéből kikerült és tevékenységét a tárgyév első napjától kezdve a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kötelékébe rendelt Megyei Intézményfenntartó Központ, mint középirányító szervezet irányítása alatt folytatta. Ezt követve, Magyarország kormányának döntése nyomán a Bács-Kiskun Megyei Levéltár október 1-jével beolvadt a hazai általános közlevéltári hálózatot összefogó, újonnan létrehozott Magyar Nemzeti Levéltárba. E két fenntartói és szervezeti változás számos terven felüli munkaterhet rótt a levéltári vezetésre. Ezek közül kiemelendő feladatot jelentett az átadás-átvétellel járó tárgyi eszköz és készlet leltár elkészítése, adatszolgáltatási kötelezettségek és az intézmény törvényes működését szavatoló szabályzatok átdolgozása. A szervezeti változások nyomán a levéltárunk finanszírozására biztosított pénzeszközöket a vonatkozó jogszabályok először a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központhoz rendelték, majd október 1-seje után innen átkerültek a Magyar Nemzeti Levéltár kezelésébe, az ágazati intézményirányítás végleges helyére. Az átalakulások következtében intézményünk pénzügyi adatait év januárszeptember havi időszakára vonatkozóan tudjuk jelenleg ismertetni, mely az alábbi táblázat szerint alakult. 1. oldal

3 Pénzügyi adatok ezer FT 1. Intézmények működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök: ebből felügyeleti, fenntartó szervtől kapott támogatás Bevételek 5. ebből pályázati támogatás ebből EU támogatás 0 7. Egyéb bevételek: előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen ( sorok) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások Felújítási kiadások Pénzeszköz átadás Egyéb kiadások - előző évi pénzmaradvány visszafizetése Kiadások összesen ( sorok) Az eredeti költségvetési főösszeget év közben növelte az előző évről áthozott évi előirányzat-maradvány, valamint a dolgozók jövedelemszinten tartását biztosító bérkompenzáció. A módosított költségvetésből biztosítottuk az intézményi dolgozók bér- és járulékkiadásait. A munkavállalók az év során kizárólag a kötelező bérelemeket kapták. A évi pénzmaradványból pályázat keretében valósítottunk meg 3 károsodott levéltári kötet restauráltatását 405 ezer forint értékben. A Nemzeti Kulturális Alaptól 350 ezer forint támogatást vettünk át és használtunk fel szakkönyvtári állományunk fejlesztésére. Bevételeink a tervezett mértékben alakultak. A visszafogott gazdálkodás eredményeként 15 millió 549 ezer Ft pénzeszközátadásával tudott intézményünk integrálódni a Magyar Nemzeti Levéltár szervezetébe. Szűkös és takarékos gazdálkodás jellemezte intézményünk működését az év hátralévő részében is. A év folyamán, az előző évekhez hasonlóan, több szakmai területen is sikerült pályázati és egyéb forrásokat bevonni a levéltár működésébe. Ennek révén NKA források felhasználásával állományvédelmi és szakkönyvtári állománygyarapító tevékenység folytatására is sor kerülhetett. 2. oldal

4 Cím Szakmai Feladat teljesítés előkészítése (megvalósulás) Támogatásban megjelölt egység száma Támogatási Finanszírozó összeg (ezer Ft) Levéltári szakkönyvtár állományának gyarapítása kiadvány NKA 350 Restaurálás, konzerválás kötet NKA 405 Felhasznált évi források összesen: 755 Állományvédelmi - raktári páratartalom és hőmérséklet mérésére szolgáló - eszközök beszerzése (II. ütem) db eszköz NKA 202 XVIII. századi kecskeméti nyilvántartások restaurálása kötet NKA 822 A levéltár szakkönyvtárának kötet NKA 300 állománygyarapítása A évi pályázati kiírásból a évre áthúzódó források összesen: A levéltár munkaerő-gazdálkodása Az intézmény működtetésére kapott pénzeszköz személyi juttatások fejezetének összege a tárgyévben kizárólag az intézményi dolgozók bér és járulék kiadásaira, az időarányos átsorolásából adódó kötelező bérnövekményekre, jogszabály által előírt kereset-kiegészítésre fordítódott. A munkavállalók a kötelező közalkalmazotti bérminimumon felüli juttatásokat - mint étkezési támogatást, nyelvpótlék, munkáltatói döntésen alapuló rendszeres bértérítmény, a munkaterven felül elvégzett, és minőségi feladatteljesítést honoráló pénzjutalom ben sem kaphattak. Intézményünk gazdálkodási feladatainak egy részét 2001 óta a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete látta el, majd január 1-jével a Bács- Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ vette át. Levéltárunk október 1- jétől a Magyar Nemzeti Levéltár integrációjában működik. Az elmúlt évek gyakorlata alapján elmondható, hogy továbbra sem nélkülözhető az intézmény személyi állománykeretében dolgozó pénzügyi szakember alkalmazása, sőt, a jelenlegi struktúrában gazdasági feladatokat ellátó munkatárs állományban tartása még inkább nélkülözhetetlen. Az intézmény vezetése minden lehetséges módon törekszik mind az 3. oldal

5 anyaintézménnyel, mind az illetékességi körébe tartozó szervekkel való rugalmas és konstruktív együttműködésre, valamint naprakész informálásukra a levéltárt érintő valamennyi kérdésben. A Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára szervezetileg erősen tagolt, különösen, ha a rendelkezésre álló dolgozói létszámadatokat és az anyagi lehetőségeket vesszük figyelembe. A levéltár a megyeszékhelyen egy önálló, kutató és ügyfélszolgálati, levéltári anyag-feldolgozási feladatokat is ellátó székhellyel, valamint egy külön telephelyen működő, igen jelentős kutatószolgálati feladatterhet viselő és tevékeny közművelődési munkát végző csoporttal rendelkezik. E részlegünknél sajnálatos személyzeti változás is történt az év során, mivel egy levéltári kezelő és egy takarító munkatárs október-november folyamán álláshelyet váltott, így kezdeményezte munkaviszonyának megszűntetését. A csoportnál megmaradó 2 munkatárs tehermentesítésére egy fő levéltárost csoportosítottunk át a Klapka utcai székhelyről. Ennek kapcsán természetesen szükségessé vált az átrendelt és új feladatkörrel megbízott munkatárs korábbi szolgálati helyén ellátott munkakörének szétosztása is. A levéltár személyi állományának szűkössége miatt a csoportnál takarító szakszemélyzet beállítását nem tudtuk megoldani, ennek pótlása minimum szükségletként jelentkezik a évre vonatkozóan. Az intézmény kötelékébe sorolható további három vidéki szervezeti egység is: Kiskunhalas (1 levéltáros), Kiskunfélegyháza (1 levéltáros, 1 kezelő) és Baja (2 levéltáros) városi részlegek, melyek önállóan munkaszervezéssel folytatnak levéltári tevékenységet. A jelenlegi pénzügyi lehetőségek és a széttagolt szervezeti körülmények között a levéltár jogszabályban szabott kötelező feladatainak csak nehézségek árán tud eleget tenni. Intézményünk 25 fős dolgozói létszáma 2011 folyamán egy főlevéltáros munkatársunk nyugdíjba vonulásával csökkent, majd a fent említett felmondások folytán a esztendőben további két fővel apadt. Az álláshely betöltésére nem kerülhetett sor során az aktív állományban jegyzett dolgozói létszámot csökkentette, hogy 1 munkatársunk az év második felétől GYED ellátást kapott, ugyanakkor nagyban 4. oldal

6 segítette a feladatellátást, hogy 2 munkatárs gyermekvállalást követően aktív állományunkba visszatért. Ezzel együtt levéltárunk aktív dolgozói létszáma december 31-dikén mindössze 21 fő volt. Miként a megelőző években többször jeleztük, és a szakfelügyelői vizsgálatok is rendszeresen megállapították, a feladatellátáshoz a jelenlegi körülmények között az álláshelyek száma nem elegendő, ennek ellenére a meglévő létszám is csökkent. Nem kevéssé nehezíteti a mindennapi szakmai munkát a levéltár informatikusi státuszának négyórás részmunkaidőre korlátozása is, mely körülmény a soron következő levéltári informatikai fejlesztéseket jelentősen hátráltathatja. Az éves munkatervekben meghatározott célokon túl továbbra is komoly feladatterhet rótt a levéltár munkatársaira a bajai levéltári részleg megfelelő kialakítása, mely az év folyamán érte el véglegesnek szánt rendszerezettségét. A több évre áthúzódó profilírozást a raktári állványzat átépítése és bővítése indokolta. A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. NKÖM rendelet által korábban biztosított pénzügyi források elapadásával a levéltár dolgozóinak továbbképzése szinte teljesen ellehetetlenült. Kollektívánk szakmai fejlődésének mértéke 2012-ben igen csekély volt: mindössze egy levéltáros munkatársunk folytatott doktori képzést, amelyet a korábbi évek gyakorlatának megfelelően önerőből finanszírozott december 31-dikei állapot szerint az MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltárának egyetlen tudományos fokozattal rendelkező munkatársa sem volt. Levéltár szakos egyetemi végzettséggel 3 kollégánk rendelkezik, segédlevéltárosi felsőfokú végzettséget 2 levéltári dolgozó szerzett. Az intézményben folyó szakmai munka elismertségét jelzi az is, hogy kollégáink közül többen aktívan bekapcsolódtak a szakmai egyesületek, szervezetek Magyar Levéltárosok Egyesülete, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület, Ferenczy Ida Egyesület, Kecskemét Írott Örökségéért Ala- 5. oldal

7 pítvány, Móra Ferenc Közművelődési Egyesület, Kiskunfélegyházi Kegyeleti Emlékbizottság, Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli tagozat, bajai Bárdos Ferenc Helyismereti Klub, Baranya Megyei TIT munkájába. 3. A levéltár raktárhelyzete, kapacitástartalékai A levéltár őrizetébe december 31-diki állapot alapján fondba sorolva összesen iratfolyóméter tartozott. Az intézményben kezelt, őrzött iratanyag mennyisége az elmúlt fél évtizedben alig változott, ugyanakkor a levéltár több évtizede halmozódó szakmai adóssága az intézmény illetékességébe tartozó iratképzők történeti értékű, és már rég levéltári átadásra érett anyagainak befogadása lenne. Helyhiány miatt a történeti értékű iratanyag gyarapítása továbbra is csak részlegesen teljesülhetett. A raktározás akkut problémáira csak Baján mutatkozott megoldás, mivel a részleg alapítása óta több fázisban sikerült végrehajtani raktárfejlesztési beruházásokat, melynek nyomán jelenleg közel polcfolyómétert kitevő raktárkapacitás áll rendelkezésre. A bővítéssel, fejlesztéssel a levéltár legdélibb részlegében jól megközelíthető, tágas raktárhelyiségekhez jutottunk. A reményteli eredmények értékét sajnos nagyban csökkenti a részleg fennmaradása körüli teljes bizonytalanság, amely miatt időlegesen mégsem mutatkozott célszerűnek feltölteni az üres állványokat. Raktáraink hő- és páratartalmi adatok szerinti minősítésében alapvető változás a évben sem következett be. A Levéltári Szakmai Kollégium állományvédelmi utasításai alapján a szakfelügyelet 2007-ben minősítette a levéltár raktárait (Levéltári vezető szakfelügyelő Budapest, 24/2007. Szf.; BKMÖL K-652/2006 ill. K-109/2007). Az akkori állapotok szerint a levéltár iratainak 39%-át a kisebb anyagi ráfordítással még elfogadható -nak minősített raktárakban regisztrálta, az anyag 33%-a viszont csak szükségmegoldásként elfogadható raktárakban kapott helyet. A levéltári anyag őrzésére alkalmatlan/kiváltandó raktárak -ban az iratok 28%-át találta a felügyelet. Továbbra is érvényesek a jelentés által feltárt tények és következtetések, azóta legfeljebb az arányok 6. oldal

8 módosultak némiképp, szerencsére többnyire pozitív irányban. Továbbra is fennáll, hogy az optimális értékektől való eltérések a raktárak egy részében még jelentős beavatkozás, állományvédelmi beruházás ellenére sem korrigálhatók. Ezekben csak az iratanyag elszállításával, a raktárak felszámolásával vagy igen jelentős fejlesztéssel lehetne a feltételeken javítani. Az elmúlt évek legsikeresebb változása a fentebb részletezett bajai részleg megalakulásához és bővítéséhez kötődik. Az iratok tárolási feltételeire vonatkozóan a Levéltári Kollégium által kidolgozott optimalizált paraméterektől intézményünk legtöbb részlegének raktára kisebb-nagyobb mértékben eltért. A megkövetelt C-os hőmérsékleti tartományt és 45-60% közötti relatív légnedvességi (RH) értékeket legfeljebb időszakosan sikerül elérni intézményi egységeinknél. Néhány kiválasztott raktár hőmérsékleti és páratartalmi értéke 2012 ÉV MAXI- MUM ÉRTÉK ÁTLAG ÉRTÉK MINI- MUM ÉRTÉK IDŐSZAKOT TEKINTVE MEG- FELELŐ KÖRÜL- MÉNYEK NEM MEG- FELELŐ KÖRÜL- MÉNYEK KLAPKA UTCA hőmérséklet 27,6 C 20,9 C 13,8 C 72,5 % 27,5 % VII. raktár páratartalom 46,9 %RH 37,4 %RH 25,1 %RH 6,7 % 93,3 % KLAPKA UTCA hőmérséklet 37,4 C 17,7 C 0,4 C 26,8 % 73,2 % 4. padlás páratartalom 68,3 %RH 43,4 %RH 22,8 %RH 38,8 % 61,2 % KOSSUTH TÉR hőmérséklet 28,1 C 23,8 C 2,6 C 12,1 % 87,9 % 1. raktár páratartalom 67,6 %RH 43,2 %RH 1,4 %RH 38,8 % 61,2 % KOSSUTH TÉR hőmérséklet 26,1 C 20,8 C 13,9 C 78,4 % 21,6 % 11. raktár páratartalom 70,3 %RH 51,4 %RH 18,5 %RH 29,4 % 70,6 % KISKUNFÉLEGYHÁZA hőmérséklet 32,3 C 21,9 C 16,2 C 52,2 % 41,8 % 2. raktár páratartalom 53,1 %RH 43,7 %RH 35,3 %RH 42,2 % 57,8 % KISKUNHALAS hőmérséklet 53,1 C 18,5 C 13,0 C 78,4 % 21,6 % 4. raktár páratartalom 62,9 %RH 53,4 %RH 40,0 %RH 87,3 % 12,7 % BAJA hőmérséklet 27,1 C 22,9 C 17,9 C 40,8 % 59,2 % E151 raktár páratartalom 59,2 %RH 41,8 %RH 19,6 %RH 41,8 % 58,2 % 7. oldal

9 A Bács-Kiskun Megyei Levéltár az állományvédelmi ajánlásban szereplő kötelezettségeknek 2006 óta tud pontos mérőeszközökkel megfelelni: ekkor nyílt lehetőség NKA forrásból 4 db Testo márkájú, hordozható mérőműszer vásárlására óta intézményünk Bajai Részlegében a raktárak klimatikus méréseihez Baja város is biztosított eszközöket. Amint az a fenti grafikon utolsó évi méréseredményeiből is kiolvasható, 2012-ben a levéltár Klapka utcai részlegében a hő- és páramérés pontosságán és a mintavételezés mennyiségi mutatóin nagyságrendekkel javított az előző év őszén, NKA támogatással megvalított adatgyűjtő rendszer beszerzése. A Bács-Kiskun Megyei Levéltár az elnyert bruttó Ft összegű forrásból 13 db Testo 174-H mini automata mérőállást, és ehhez tartozó műszaki infrastruktúrát (TestoUSB-interfész, ComSoft Basic CD szoftver) vásárolt. A támogatás intenzitása a megpályázott összeg 100%-át fedezte. A klimatikus paramétereket rögzítő eszközök a levéltár Klapka utca sz. alatti székhelyének tíz raktárában és három, raktárként funkcionáló padlástéri helyiségében lett üzembe helyezve. A műszerek elhelyezése, valamint üzemeltetése a szakmai követelmények figyelembe vételével történt. A rendszer segítségével állandó gyakorisággal (naponta 2 óránként) lehetőség nyílt hő- és pára értékeket mérni, rögzíteni, továbbá a mérőműszerekhez tartozó interfésszel és szoftverrel - számítógépes feldolgozás útján - e 8. oldal

10 nagy mennyiségű adathalmazt rendszerezni-feldolgozni. A raktárklíma diagnosztikájában tényleges minőségi ugrást jelentettek az automata hő- és páramérők beszerzése, mely több és pontosabb alapadatra támaszkodva segíti a évi állományvédelmi szempontú raktárminősítés elvégezését. A kézi mérések mellőzésével több munkaidő fordítható a többi szakmai feladat ellátására is. Kézi és automatizált mérési eredmények modellezett különbsége a Klapka utca IV. sz. padlásán (2012) 9. oldal

11 Az automatizált raktár-klimatikai adatgyűjtés fejlesztésével a évben - újabb pályázati forrásból - egy másik levéltári egységünknél, Kecskemét, Kossuth téri (városházi) raktárainkban kezdjük meg a rendszer kiépítését, 6 db. automata mérőállás üzembe helyezésével. A levéltár Klapka utcai részlegében az ideális hőmérsékleti tartománytól eltávolodó mérési értékek a külső hőmérséklet évszakos változásait tükrözik. A legkritikusabb helyzet a kényszer szülte megoldásként raktári célra felhasznált padlásterekben figyelhető meg. Az abszolút hőingás éves szinten extrém méretű: a 2012-ben regisztrált adatok tanúsága alapján a Klapka utca III. padlásán a 0,2 és +36,5 C közötti amplitúdót járt be a mérések hőmérsékleti grafikonja! A relatív páratartalom is rendkívül széles sávban, 25-77%-os értékek között ingadozott. Éves átlagban és napi szinten is rendkívüli mérési különbségek adódtak, mely igazán nagy ingásokat (20-30 C közötti napi szélsőértékek) a nyári félévben vettek fel. A levéltár Kossuth téri raktáraiban továbbra is részben a túlfűtés okoz állományvédelmi problémákat: a téli hónapokban az elvártnál magasabb hőmérsékleti értékek uralkodnak, melynek elsősorban a szabályozhatatlan központi fűtés az okozója. A Kecskemét városházi pinceraktárakban kiugróan magas mértékű, 60-90% közötti a relatív páratartalom, a falak rendkívül rossz állapotban vannak, a nedves, salétromos 10. oldal

12 levegő még a dexion-salgó állványzatot is kikezdte. Feltétlenül megemlítendő, hogy a kecskeméti városháza ún. oldalpincéiben (alagsor), valamint a pinceraktárakban már nem csak a szélsőséges klimatikus értékek veszélyeztetik az iratok állapotát, hanem az épület elhanyagolt állaga, rossz műszaki állapota is komoly kockázatokat rejt magában. Jól szemlélteti a Kecskemét városházi pinceraktárak műszaki állapotát, hogy 2011-ben a 8. sz. alagsori raktárban a falból egyszerűen kiszakadt az egyik fűtőtest, a megrepedt vezeték pedig komoly vízszivárgást okozott. Csak a szerencsén múlt, hogy nagyobb károsodás nem történt, mivel a meghibásodás a fűtési időszakon kívül következett be. A pinceraktárakba a földszinti irodából ugyancsak a fűtőrendszer meghibásodása folytán ugyancsak ebben az évben nagy mennyiségű víz szivárgott le. Itt sürgősen kellett gondoskodni az anyag áthelyezéséről, de az elázott Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság iratainak szakszerű kiszárításához és fertőtlenítéséhez nem álltak rendelkezésre a megfelelő feltételek. Összegezésként elmondható, hogy a kecskeméti városháza alagsorának raktáraiban tárolt közel 460 folyóméternyi iratanyag alkalmatlan és méltatlan raktári körülmények között van, különösen ha az iratanyag összetételét vesszük tekintetbe. E három raktárunkban találhatjuk például Dunapataj, Szabadszállás és Kunszentmiklós pótolhatatlan feudális és polgári kori iratait, e mellett pedig Kecskemét törvényhatósági jogú város igazgatási, hatósági szerveinek és egyes tanintézmények századi anyagai közül is jelentősebb mennyiséget őrzünk. A városháza igazi pinceraktáraiban a körülmények még ennél is tragikusabbak! A salétromos, meleg, párás közeg teljesen kikezdte a falakat, berendezési tárgyakat. A küszöbök, ajtófélfák évekkel ezelőtt elkorhadtak, a falak mállanak, a dexion-salgó állványzat rozsdáll, az elektromos eszközök, villanyvilágítás folyamatosan megy tönkre. Ezekben a raktárakban a felszámolt jakabszállási külső raktár vállalati (XXIX. ffcs) és szövetkezeti (XXX. ffcs) fondjainak hozzávetőlegesen félezer folyóméternyi iratanyagát helyeztük el. Az állományvédelmi károkon túl ezekben a raktárainkban az ott dolgozó munkatársaink egészségét is kockáztatjuk. 11. oldal

13 Kiskunfélegyházán a műemléki védettség alatt álló épület konstrukciós hibájából eredő csapadékvíz-elvezetési problémák jelentenek állandó kihívást, a gyakori beázások rendszeresen károkat okoznak a raktár mennyezetén. Szerencsére még folyamán - legalább átmeneti megoldásként - sikerült elérni az épület gondnokságánál a vízelvezetési problémák szülte károk kijavítását, de a hibák forrását végleg orvosolni ezzel nem lehetett. 12. oldal

14 Kiskunhalason a hőmérsékleti és pára eredmények a megengedett felső határértékhez közeliek, itt a tárolási viszonyok még elfogadhatóak. A Bajai Részleg légkondicionált, ablaktalan raktárai tartós iratelhelyezésre alkalmasak, az állományvédelmi ajánlásban megfogalmazott paramétereknek döntően megfelelnek legalábbis a potenciálisan rendelkezésre álló ingatlan és épületgépészet 13. oldal

15 szempontjából. Állományvédelmi oldalról azonban komoly kockázatot jelent, hogy 2011 végétől január elejéig szünetelt a Bajai Főiskola fenntartásában álló fűtés üzemeltetése. A visszakapcsolás után a rendszereket január elejétől április első feléig működtették, majd október közepétől december 21-dikéig ismét beindították. Ezt követően újfent lekapcsolta az épület gondnoksága a fűtési rendszert. A fűtési szezonon kívül eső időszakban áprilistól októberig csak a lég-cirkulációs rendszer működött, a légkondicionálást takarékossági okokból az épület-üzemeltető nem tette lehetővé. Az ingatlan hűtő-fűtő berendezéseinek hosszabb időszakokra nyúló lekapcsolása vagy korlátozása a hőmérsékletet és páratartalmat jelző adatoknak a normál értéktartománytól való eltolódásában köszön vissza. Mindezeken túl a mérési eredményekből kiolvasható, hogy egyes raktárakban gondot okoz az elvártnál magasabb hőmérséklet. Míg a túlfűtés a fűtőtestek szabályozásával megoldható, az alacsony páratartalom ennél nehezebben orvosolható gond. Várhatóan az épület klimatikus rendszereit jelentősen korlátozó gyakorlat a évben is folytatódni fog, ami jelentősen rontja az egyébként jó adottságokkal rendelkező részleg raktározási feltételeit. 14. oldal

16 A évi kimutatásból is kitűnik, hogy a levéltári raktárak több, mint fele részben az állományvédelem legelemibb előírásainak sem képesek megfelelni, és az iratok mindössze 46%-a kapott - szakmai fenntartások mellett - megfelelő elhelyezést. A fentiek alapján sajnos az is belátható, hogy a maradandó, történeti értékű iratok a levéltári átvételt követően sokszor rosszabb körülmények közé kerülnek, mint mikor még az iratképzők irattáraiban kaptak helyet. 15. oldal

17 2012. évi ifm arány A levéltárban össz ifm: % Az állományvédelmi ajánlás alapján megfelelő raktár Bajai Részleg raktárai (nem hivatalos szakfelügyeleti besorolás) 700 7% A meglévő raktárakból kisebb anyagi ráfordítással még elfogadható -nak minősíthető Kecskemét, Klapka u. épület földsz. és em. raktárai: Kiskunhalasi részleg raktárai: Kiskunfélegyházi részleg 2-es raktára összesen: % Csak szükségmegoldásként elfogadható -ban Kecskeméten a Kossuth téri földszinti és alagsori rakt.: valamint ugyanott az I. sz. külső raktár helyiségei Kiskunfélegyházán az 1-es raktár összesen: % A levéltári anyag őrzésére alkalmatlan/kiváltandó raktárak -ban: Kecskeméten a Klapka utcai épület padlásán Kecskeméten a Kossuth téri pince raktáraiban összesen: % Jelen feltételek között a levéltár a törvényben szabott elemi feladatának, társadalmi kötelezettségének sem tud eleget tenni, mely a maradandó értékű iratok védelmét és megóvását tűzi ki számára. Összegzés Az intézmény zökkenőmentes működtetése, a kutatók és ügyfelek határidőn belüli kiszolgálása, a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés a év során is prioritást élvezett a levéltári munkaszervezés területén. A munkatervben előírt, ütemezett feladatokat az év során bekövetkezett kihívások, rendkívüli, előre nem látható események ellenére döntő többségében sikerült végrehajtani. Intézményünk tagoltsága, az illetékességi terület jelentős kiterjedése, személyi állományunk és pénzügyi lehetőségeink korlátozott volta ellenére feladataink végrehajtását a határidők betartása, a pontosság, szakmai igényesség és a jövőbe mutató működés és feladatszervezés köré igyekeztünk szervezni. 16. oldal

18 A levéltár szakmai tevékenysége I. Az illetékességi terület felügyelete A levéltári törvény végrehajtására kiadott 10/2002. NKÖM rendelet a levéltár egyik alapvető szakfeladatául jelöli a gyűjtőterület felügyeletét, mely egyike az intézmény közgyűjteményi hatásköreihez kapcsolt közigazgatási teendőknek. A nem selejtezhető irattári anyag fennmaradásának biztosítása érdekében az iratképzők rendszeres ellenőrzése 2012 folyamán a munkatervben megjelölt ütemezés szerint folyt. A gyűjtőterületi munkakör a közfeladatot ellátó szervek irattárainak és iratkezelésének ellenőrzéséből, ill. utóellenőrzéséből, az iratselejtezések felügyeletéből, a beérkező jegyzőkönyvek záradéki ellenjegyzéséből, valamint az iratkezelési szabályzatok felülvizsgálatából állt. A történeti értékű, valamint az ügyvitel szempontjából tartósan megőrzendő (jogbiztosító) iratok fennmaradását leginkább a levéltári iratátvétel szavatolná. Ennek akadálya a levéltár kecskeméti, kiskunhalasi és kiskunfélegyházi telephelyinek telítettsége, valamint bajai részleg fennmaradásának bizonytalansága. A folyamatos iratbeszállítások hiányában különösen fontos feladattá nőtt az iratképzők rendszeres helyszíni ellenőrzése, felügyelete. Az irattár-ellenőrzés szakterületét a levéltár öt- és hároméves ciklusokra bontott terve alapján ütemezte, a feladat végrehajtása egy levéltáros munkatárs munkakörét képezte. A gyűjtőterületi referens a helyszíni kiszállásokhoz a levéltári gépkocsit vette igénybe. Az ellenőrzések az éves munkatervet mennyiségben eggyel meghaladva, 37 kiszállással zárultak, melyek Kecskemét megyei jogú város körzetében lévő községi önkormányzatok felé irányultak. Mindezeken túl 17. oldal

19 ellenőrzésre kerültek a megye városi kórházai és egyes közoktatási intézmények iratkezelése és irattárai is. A tervezett mennyiség túlteljesítésének indoka, hogy a Bács- Kiskun Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat közvetlenül fordult levéltárunkhoz egyes iratkezelési, irattárolási kérdések tisztázása miatt, és a személyes kiszállás alkalmával sor került az irattár-ellenőrzési adatlap és jegyzőkönyv felvételére is. Nem került sor ugyanakkor a bajai Eötvös József Főiskola ellenőrzésére, melynek oka az, hogy a levéltár Kossuth téri részlegének dolgozói létszáma az év végére megfeleződött, így a szervlátogatásokat (is) végző munkatársunkat irányítottuk át a részleg munkatársainak kisegítésére, mivel ekkorra az irattár-ellenőrzések tervezett mennyisége már teljesült. A szervlátogatást végző levéltáros az iratképzőkről a helyszínen jegyzeteket készített, a felmerülő kérdéseket (irattárosi, iratkezelési feladatok, rendezés, selejtezés stb.) megválaszolta, majd a levéltári feldolgozás során jegyzőkönyvet vett fel, melybe a feltárt hiányosságokat foglalta össze. Az elkészített dokumentumok két példányát az iratképző közfeladatot ellátó szervnek küldte meg. A visszaérkező, hitelesített és iktatott példány a szervdossziéba került. Az irattár-ellenőrzés adatait a jogszabályokban előírt, kötelező nyilvántartásokon túl szervtípusonként, iratfajtánként és az iratkeletkeztetés évköre szerint tagolt, részletező excell táblázatban is rögzítjük. Az ellenőrzött szervek kimutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az iratképzők 2012-ben 25 esetben jelentették be iratselejtezési szándékukat, 82 szerv összesen 219 iratselejtezési jegyzőkönyvet küldött be záradékolás végett. Iratkezelésük felügyelete keretében végzett ellenőrzések és selejtezések számának fondfőcsoportonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja be. 18. oldal

20 Iratképző szervek fondfőcsoportszáma Iratkezelés ellenőrzése Iratselejtezés jóváhagyása Iratselejtezés és megnevezése szerv alkalom szerv JKV bejelentése XXIV. Az államigazgatás területi (szak)szervei XXV. A jogszolgáltatás területi szervei XXVI. Tanintézetek, intézmények XXVIII. Egyesületek XXIX. Vállalatok XXX. Szövetkezetek XXXVII. MJ városi, városi, községi önkormányzatok Összesen A levéltár 2012-ben 18 iratképző szerv (9 önkormányzat, 1 dekoncentrált államigazgatási szerv és 8 intézmény) iratkezelési szabályzatát véleményezte. A cégbíróságtól és a végelszámolóktól felszámolási és végelszámolási ügy kapcsán érkezett értesítés, ebből előzmény nélküli bejelentés volt. Nyilvántartásunkban összesen felszámolt és végelszámolt szervet tartunk nyilván, betűrend szerint tagolt, excell formátumú kimutatásban. II. Állománygyarapodás A törvényi előírások tekintetében a levéltár iratátvételi kötelezettsége alá eső iratmennyiség továbbra is meghaladja a bennlévő jelenlegi állományt. A súlyos raktárkapacitási gondokon helyileg sokat javítottak a folyamán a bajai részlegnél kivitelezett beruházások. Itt kell megjegyezni, hogy Baja Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, mint intézményfenntartó között megkötött, levéltárunk bajai részlegének helyt adó, kötött idejű ingatlanbérleti szerződés 19. oldal

21 2013. november 1-jével lejár. Amíg ezen szerződés nem kerül meghosszabbításra, addig jelentős mennyiségű iratanyaggal nem lehet feltölteni az üres kapacitásokat, mivel számolni kell az iratanyag esetleges át-, vagy visszaszállításával is. Ennek ellenére 2012 folyamán iratátvételről is beszámolhatunk a bajai részlegben: Baja Városi Bíróság között keletkeztetett peres és peren kívüli aktáiból került levéltárunk őrizetébe közel 77 irat-folyóméternyi mennyiségű maradandó értékű iratanyag. Szóba került Baja Város Tanácsának között keletkeztetett, több száz folyóméternyi rendezett és selejtezett anyagának befogadása is, ez azonban a fentebb részletezett körülmény okán egyelőre halasztást szenved. Ismételten meg kell jegyezni, hogy továbbra is megoldatlan problémát jelent a levéltárközpont és a többi telephely zsúfoltsága, melyek szabad raktárkapacitással nem, vagy alig rendelkeznek. A kialakult helyzet nem teszi lehetővé az iratképzők rendszeres, ütemezett iratbeszállítását. A évben iratátvételből mindössze 98,42 ifm gyarapodást jegyeztünk fel (Klapka utcai csoport: 19,59 ifm; Kossuth téri csoport 0,55 ifm, Bajai részleg 76,70 ifm és Kiskunfélegyháza: 1,58 ifm). Terven felül sor került néhány község tanácsi, ill előtt keletkeztetett iratanyagának átvételére is, melyet minden esetben az irat-keletkeztetők átszervezése, vagy az iratanyag fennmaradását veszélyeztető, mostoha irattári körülmények tettek szükségessé. Az év legvégén, szintén a közigazgatási átszervezések tükrében, elindult Kiskunhalas Város Tanácsi iratainak átvétele is, mintegy iratfolyóméter mennyiségben. Az átvétel feltételeként levéltárunk az átadási jegyzék átdolgozását, pontosítását kérte, ezért a város levéltári fondjainak gyarapítására előre láthatóan már csak a következő évben nyílik alkalom. Az iratanyagot levéltárunk kiskunhalasi részlegében fogjuk átvenni,. Nagyon kis volumenben sor került az év folyamán intézményi iratanyag átvételére is: 2012 folyamán került levéltárunk őrizetébe a Kiskunmajsai Állami Általános Iskola jogelőd intézményeinek anyakönyvi iratanyaga. Levéltári letétként került az intézmény őrizetébe Fekete János kiskunfélegyházi helytörténész 1,40 folyómétert kitevő, értékes 20. oldal

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 113385 Az adatszolgáltató

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

Levéltári intézmények 2008. évi adatai

Levéltári intézmények 2008. évi adatai Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1446/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 10103378 Az adatszolgáltató székhelye:

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2006. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete ete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. SZERVELLENŐRZÉSI Kedves Gyuri! ADATLAP A Zala Megyei Levéltár ellenőrzési feladatait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2007.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2011. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009.

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár 2010. évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009. 1 A Savaria Egyetemi Központ Levéltárának 2010.évi munkaterve I. Gyűjtemény szervezése, iratbegyűjtés

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal a helyi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az ellátandó

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 3 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2013. ÉVI MUNKATERVE

M U N K A T E R V 2 0 1 3 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2013. ÉVI MUNKATERVE M U N K A T E R V 2 0 1 3 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2013. ÉVI MUNKATERVE VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Magyarország kormányának döntése nyomán a Bács-Kiskun Megyei Levéltár 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 4 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

M U N K A T E R V 2 0 1 4 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE M U N K A T E R V 2 0 1 4 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. 1. Szervezeti keretek, gazdálkodás, személyi és infrastrukturális ellátottság

Részletesebben

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint.

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint. . napirendi pont EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY MOSODÁJÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRE Az Egyesített Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008 januárjától önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző Megyei Könyvtár

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2008.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 4.b pályázat Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzése Altéma kódszáma: 3505/189

BESZÁMOLÓ. NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 4.b pályázat Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzése Altéma kódszáma: 3505/189 BESZÁMOLÓ NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 4.b pályázat Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzése Altéma kódszáma: 3505/189 A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA 2015. 05. 29.-i ülésen részünkre 798.355

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlése Sopron, 2013. augusztus 26-28. A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR évi munkabeszámolója

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR évi munkabeszámolója A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2012. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6774. számú törvényjavaslat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Indoklás a 2007. évi költségvetési beszámolóhoz

Indoklás a 2007. évi költségvetési beszámolóhoz 7100 Szekszárd, Tárgy: Béla király tér 1., Pf. 33. Tel: 06-74/311-718 Tel./Fax: 06-74/319-473 E-mail: tolnalev@c3.hu Ügyintéző: Braunerné /Fné Hiv. szám: Iktatószám: /2008. Mell.: Előadó: Indoklás a 2007.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár 2008. évi gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. január 1-jétől ismét önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK

A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK KUTATÁSI SZABÁLYZATA Általános kutatási szabályok 1. A Heves Megyei Múzeumi Szervezet a Kormány 47/2001. (III.27.) számú, a muzeális intézményekben folytatható

Részletesebben

CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR. Beszámoló. 2006. évi gazdálkodásról

CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR. Beszámoló. 2006. évi gazdálkodásról CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR Beszámoló 2006. évi gazdálkodásról Intézményünk feladatait igyekezett teljes körűen, magas színvonalon ellátni. A feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetés,

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható!

A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazzák. A kérdések a szakmai elmélet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II.

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. SZAKMAI KONFERENCIA 2014. február 24. Amiről szólesz Az

Részletesebben

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 20-02 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye szoborgyűjteményének fertőtlenítése Pályázati azonosító: 3560/00214

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye szoborgyűjteményének fertőtlenítése Pályázati azonosító: 3560/00214 1 NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázat 4. Téma Különösen veszélyeztetett múzeumi műtárgyak állagvédelmére, konzerválására, restaurálására és preparálására Kecskeméti Katona József Múzeum MAGYAR NAIV

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Statisztika Útmutató. Útmutató

Statisztika Útmutató. Útmutató Útmutató Az adatgyűjtést a 257/2010. (XI. 9.) Korm. rendelet írja elő. Az adatszolgáltató adatai Az adatszolgáltató intézmény adatait olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni. Levéltári anyag

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár nyilvántartási rendszere Boross István-Márkusné Vörös Hajnalka-Jakab Réka-Nagy Szabolcs Az adatbázis kezdetei Papíralapú nyilvántartások Levéltárunk új épületbe költözik (2005)

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

/2010. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 0 9. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

/2010. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 0 9. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés 1 /2010. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 0 9. é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a 2009. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár BESZÁMOLÓ A ÉVBEN VÉGZETT LEVÉLTÁRI MUNKÁRÓL SZOMBATHELY 2011.

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár BESZÁMOLÓ A ÉVBEN VÉGZETT LEVÉLTÁRI MUNKÁRÓL SZOMBATHELY 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár BESZÁMOLÓ A 2010. ÉVBEN VÉGZETT LEVÉLTÁRI MUNKÁRÓL SZOMBATHELY 2011. 1 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltára Beszámoló

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 54.080/2011 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2010. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Köztestületi költségvetési szerv a) azonosító adatok

Részletesebben

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata I ~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata a Várday István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának pályázata Pályázati azonosító: 3511/03849 Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális

Részletesebben

Selejtezés és levéltári iratátadás

Selejtezés és levéltári iratátadás Selejtezés és levéltári iratátadás Nagy Szabolcs Selejtezés-levéltári iratátadás A két fogalom a gyakorlatban egymással szorosan összefügg! Céljuk: Az irattár tehermentesítése, s ezáltal hozzájárulás a

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben