2013. június 15. (szombat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. június 15. (szombat)"

Átírás

1 és I. Nagykörûi pálinkafesztivál Nagy cseresznyevásár Kulináris élvezetek és vásárnapi vidámságok június 15. (szombat) Reggeltôl másnap pirkadatig Magyarország cseresznyéskertje, Nagykörû

2 Nagykörû GPS koordináták: É K Budapesttôl dél ke letre 125 km, Szol nok tól 25 km, a Ti sza jobb partján. Megközelíthetô Szolnokig vonattal, onnan busszal, Fegyvernektôl komppal csak nyá ron. Ahol ötvözôdik a hagyomány és a mo dern, internettel át szôtt vi lág, ahol a Tisza valóban szôke, ahol a ba rokk templom kertjében kóstolgathatjuk a cseresznyefa gyûjtemény gyümölcseit. Ahol az alföldi táj hir te len dimbes dombos lankák ká vál to zik és ahol annyi zöld lige tet találunk, mint sehol máshol az alföldön. Köszöntjük a 150 éves cseresznye ül tet vény hazájában, Magyarország cseresz nyés kertjében, ahol az or szág ban fel lel hetô összes, több mint 100 faj ta cseresznye megtalálható! A nagykörûi cseresznye védett már ka név, az itt termô gyümölcs ízét egész Eu ró pában ismerik. A cse resz nyének tet szô éghajlat és kü lön leges talaj egye di adott sá gok kal ruházza fel a Ti sza menti zsákfalut.

3 NAGYKÖRÛ RÉGEN ÉS MA A TEMPLOM A barokk templomot 1785-ben szentelték fel, de helyén 1330-tól eredetileg is temp lom állt. Az épület igen rossz állapotában mu tat ko zott 1776 környékén, amikor Gróf Eszteházy Károly egri egyházmegyei püs pök ként a fa lu ba érkezett, így e magas ran gú vendég lá to ga tá sa után a helybéliek hoz zá fogtak a temp lom új jáépí té séhez, a kor nak megfelelôen barokk stílus ban. Ám az idô és a háborúk ismét sú lyo san megrongálták, leginkább a tornyot, amelybôl volt idô, amikor a haran got is el vit ték es felújítása után ma is megcsodálhatjuk a 100 éves orgonájának hang ját, bel sô te ré nek han gulatát és a templomker tet, ahol Ma gyarország egyetlen cseresznyefa gyûjteménye található és ahol több mint 100 faj ta cse resz nyé bôl közel 400 fát nevel nek. TÁJHÁZ Egy 100 éves parasztházban lelt ott hon ra Nagykörû 1996-ban kialakított tájháza. Múzeumában helytörténeti kiállítás is he lyet ka pott. Az épületben található a fazekas mû hely és egy fogadó is, amely a régi idôk em lé keit és ha gyományait ôrizve egyterû he lyi sége kö ze pén egy hatalmas, ma is mû kö dô búbos ke mencével büszkélkedhet. A kéz mû ves mû helyben iparmûvészek segítségével kipróbálhatják a népi mesterségeket: nemezelést, csipkeverést, fazekasságot, bôrmí ves séget, kosárfonást, csuhézást. A napjaink divatos technikák is elsajátíthatják, úgy mint a de ko pázs, üveg- kerámia festés, selyemfestés, gyöngyfûzés mesterségét.

4 A TISZAPART A Közép-Tisza egyik legnagyobb homokos partja a fo lyó nagy körûi partszakaszán található. Így a sza bad strand a fürdôzôk, az ártéri erdôk megka pó tája pedig a fotósok és a túrázók örömére az egyik leg kü lönlegesebb élményt nyújtják egyedülálló élôvilágukkal. A fûzfák alatt megbújó kis komp a szomszédos Fegyvernekre vi szi a kí ván csi lá to gatót. A Tiszapart remek hely sporto lásra is, hi szen van lehetôség vízi tú rá zásra, eve zés re, kajakozásra, kenuzásra, de akár lo vaglásra is. Lehet kerékpározni (öko tú ra: Anyita-tó Doba-puszta között) röplabdázni, homokfocizni, lábteniszezni. Csónakkal a partifecskék látványa hihetetlen élmény. Nagykörûnek van re mek futballpályája és he lyi csa pata is. TISZAVIRÁG Páratlan élmény, amelyet sehol máshol a vilá gon nem élhet át! Turisták ezrei látogatnak jú ni us kö ze pén a Tisza vidékére, hogy részesei le hes se nek ennek az egyedi, néhány óra alatt lezajló természeti jelenségnek, amikor a Tisza víz szí ne fe lett repülô milliónyi kérész nász tánca vé gül a le ve tett páncélokkal a ví zen úszó fehér virágözönnek tûnik. Az iskola, az óvoda, a bölcsôde és a most épült JÁTSZÓTÉR Nagykörû szépen kivitelezett, gyermekbarát bölcsô déje épp modernsége miatt érdemel em lí tést, ahogy a szintén EU forrásból épült játszótere is. Itt, ezen a templomhoz közeli he lyen ta lálko zik Nagy kö rû múltja és jövôje... A három intézményvezetô iskola, óvoda és bölcsôde egy más sal összhangban, ne ve lik, oktatják a gyerekeket a hagyomány ôrzésére, szeretetére.

5 ÜNNEPEK, KULTÚRA NAGYKÖRÛBEN Nagykörû közel 1700 fôs lakossága sze re ti az ünne peit és a maga kialakította ha gyo mányokat. Ezért van szín há za: Nagykörûi Nemzeti Szín ház név vel, amely ama tôr színjátszó csoport, mégis számos sikeres elôadást tudhat már ma ga mögött Nagykörû, Május 1. u. 1. Tel.: +3656/ , +3630/ A színjátszó csoport a nagykörûi helyi rendez vé nyek színesítésére alakult, ezért játszik vásári komédiákat, amelyek a vásári forgatag kö ze pén, a né zô vel testközelben adhatók elô. Fellépéseik híre gyorsan terjedt, így bemutathatták mûsorukat Szolnokon, Besenyszögön, Csataszögön, Adácson, Rádon, Vácott. A csoport fenntartója a Nagykörû Községi Önkormány zat. Vezetôjük Dr. Varga Zoltán Nagykörû Galéria A Nagykörû Községi Önkormányzat által fenn tar tott nonprofit, bemutató jellegû kama ra-ga lé ria júliusa óta mûködik. Fel ada ta, hogy a képzômûvészet kü lön bözô ágazataiban tevékenykedô mûvészek magyarok és kül föl diek, kortársak és klasszi kusok, ismertek és feltörekvôk- alkotásait bemutassa az itteni és kör nyék beli kö zön ségnek. Célja az is, hogy népszerûsítse Nagykörût országvilág elôtt a képzômûvészet eszközeivel, helyi és másutt élô alkotómûvészek bevonásával. Mûvészeti vezetôje, Szász József festômûvész 5065 Nagykörû Rákóczi út 29., Tel. 56/

6 Nemezgaléria 5065 Nagykörû, Rákóczi út 29. Tel.: +3630/ A galériában található Tótáné Pethô Rózsa Aranykoszorús mester nemezmunkáinak ál lan dó kiállítása. Pethô Rózsa a Gyôri Babakiállításon 2013-ban életmûdíjat kapott. Csipkekészítô és népi játékok mûhely vezetôje Sziráki Éva. Csipkéit megyeszerte ismerik, tudását szívesen adja tovább a tanulni vágyóknak... Keramikus iparmûvész Szász Judit mû helye a Tájházban található, munkáit Angliában is jól ismeri a közönség. A gyékény, szalma és kosárfonás mestere Gregor Balázs A szálas anyagok (fûzvesszô, szalma, gyékény, csu hé, cirok) feldolgozása a legôsibb mesterségek egyike. Hagyományos paraszti kultúrákban ezek az alap anyagok szolgálatak alapul az épít ke zés ben, tárolóedények és más használati eszközök készítésében. A Tisza árterülete valamint a Holt-Tisza környéke kiváló termôhelyül szolgál az alapanyagok begyûjtésében.

7 Bóbita bábcsoport, vezetôje Kissné Eszes Éva 1994 óta vezeti a Bóbita bábcsoportot Nagykörûben ban Megyei kitüntetéssel ismerték el vezetôi munkáját. A 3-tól a 13- éves korú gyerekekkel a bábcsoport 17 szeres nyertese a Megyei Bábtalálkozóknak. Ezzel mindannyiszor képviselhette Jász-Nagykun-Szolnok Megyét és Nagykörût az Országos Bábtalálkozókon, Egerben, ahol többször dobogós hellyel és különdíjjal is jutalmazták a gyerekek munkáját. Saját készítésû bábokkal dolgoznak, minden darabhoz új kollekció készül, más-más technikával. Balogh Gyôzôné 5065 Nagykörû, Sallai út 4., Tel.: +3620/ éve fogalakozik csuhéfonással és dísztárgyak készítésével, munkáiért 2004 ben aranygyûrû kitüntetést kapott Rákóczifalván. 7 éve él Nagykörûben. Blaskó Sándor Nagykörû fafaragó szobrásza 5065 Nagykörû, Zrínyi út 5., Tel.: +3653/ Kültéri festett faszobrai és betéri csipkeszobrai faluszerte megtalálhatóak. Lôrincz István fafaragó 5065 Nagykörû, Kossuth u. 2., Tel./Fax: +3630/ Elsôsorban használati tárgyakat készít (rönkbútorok, kínáló tálak, só és fû szer tartók. Tárgyai egy részét a Néprajzi Múzeumban is kiállították. Néhány rönk bútor megtekinthetô a nagykörûi Ökoturisztikai Látogatóközpontban.

8 Molnár Ferencné hagyományôrzô 5065 Nagykörû, Táncsics út 9., Tel.: +3656/ Molnár Ferencné (Petô Mária) nyugdíjas óvónô, 20 éve vezet gyermekfoglalkozásokat. Természetes anyagból dolgozik, csutka, dióhéj, barack és cse resz nye mag, kreppapír, textília, gyufásdoboz. Készít csutka babát dióhéjból böl csôt, hangszert. Molnár Krisztina kézmûvesség 5065 Nagykörû, Hunyadi út 58/a., Tel.: +3620/ Természetes anyagokkal dolgozik,készít használati és ajándéktárgyakat raffiá ból (pálmarost), textíliából, bôrbôl. A gyermekfoglalkozások alkalmával ne meztechnikát is alkalmaz. Molnár Viola Hajnalka kirakatrendezô 5065 Nagykörû, Hunyadi út 56., Tel.: +3656/ Tel.: +3630/ Kirakatrendezô, dekoratôr és virágkötô, de készít reklámtáblákat, alkalmakra vi rág csokrokat, koszorúkat, dekorációt. Németh Edit ajándéktárgy készítô 5065 Nagykörû, Május 1. út 3., Tel.: +3656/ Horgolás technikával terítôket, kisebb ajándéktárgyakat, gyönggyel díszített ék sze reket készít. Széplaki Sándor festek ládák, kazetták, mozaikképek készítôje 5065 Nagykörû, Lehel út 5., Tel.: +3620/

9 MINDEN ÉVBEN HAGYOMÁNYOS CSERESZNYEFESZTIVÁL NAGYKÖRÛBEN Fergeteges program, jó ételek és italok, természetesen minden e nemes gyümölcs, a cseresznye felhasználásával. Kirakodó vásár, gyermekjátszó, bábszínház, cseresznyevonat, színjáték, vásári forgatag, koncert, kulturális csemegék. Helyi, kemencében sült kulináris finomságok és a híres nagykörûi, 77 fajtából készült cseresznyepálinka kifogyhatatlan hordói várják az ezen a napon a faluba látogató vendégeket. Nagykörûben, Barát József cseresznyetermelô kezdeményezésére vált hagyománnyá a júniusi nagy cseresznyevásár, amely ban egészült ki a pálinkák fesztiváljával.

10 NAGYKÖRÛ kulináris MESTEREI Bulyáki Pálinkafôzde A cseresznye és más gyümölcsbôl készült pálinkafôzés mestere: Bulyáki József, aki az ország egyik legrégebbi pálinkafôzô mûhelyét irányítja. Bulyáki József pálinkafôzô mester 5065 Nagykörû, Sallai u. 2. Telefon: 06-30/ Weboldal: A mûhelyben a hagyományos kisüsti fôzôkön végigkövetheti a párlat útját a felöntéstôl a kész ital kiméréséig. A jó pálinka ismérvei: kiváló minôségû, válogatott gyümölcsbôl készül utal alkotójának szakmaiságára és elkötelezettségére C -on speciális pohárban fogyasztva, tiszta gyümölcsre jellemzô virágos, fûszeres illatok harmonikus, karakteres, hosszantartó gyümölcsös ízek mértékletes fogyasztása élményt nyújt a magyar kultúra része, hungarikum VÁLJÉK EGÉSZSÉGÉRE!

11 Gyümölcsdesszert A Hungleríz gyümölcsdesszert nagykörûi termelôktôl származó, frissen szedett gyümölcsbôl, családi recept alapján, kézi munkával készül. Gyümölcstartalma a gyümölcstôl függôen % között van. Tartósítószert nem tartalmaz. Nyári szezonális választékunkban cseresznye, földieper, meggy, egres és sárgabarack szerepel, ôsztôl szilva-, ôszibarack, feketeáfonya, bodza, birsalma, narancs, feketeszeder és almadesszert is készül. Tom Time 2000 Kft Nagykörû, Hunyadi út 45. Telefon: Hungler Tamás: 06 (30) Telefon és fax: 06 (56) Rendelés: Fogyasztható önállóan, ám desszertként és süteményekhez is kiváló. Az Almadesszertet kimondottan pitékhez és rétesekhez, töltelékként ajánljuk.

12 Grosz Tamás kerti gyógynövények mestere 5065 Nagykörû, Tomori út 37. Tel./Fax: +3656/ , +3620/ Gyógy és fûszer, valamint különleges zöldségnövények is megtalálhatóak Grósz Tamás bemutató jellegû gyûjteményes kertjében, ahol szívesen fogadják a vendégeket. Sári Krisztián méhész 5065 Nagykörû, Dózsa György út 69. Tel./Fax: +3630/ , Méhészetben termelôi mézet, repce-, akác- és vegyes virágmézet ál lít elô. A repceméz az egyetlen méz, amely lúgos kémhatású, ezért gyógyhatása mi att gyomorsav túltengésre, vastartalma miatt vérszegénység el len is ajánlott. A repceméz elônyös sportolóknak és szel le mi-fizikai munkát végzôknek is. G. Nagy István paradicsom, paprika és egyéb zöldségek termesztésének mestere 5065 Nagykörû, Hunyadi út 23., Tel.: +3630/ Tájfajtákat termeszt, amelyek a hibridekkel ellentétben újratermeszthetôk (kémiai per metezést, mûtrágyázást nem igényelnek, ízletesek, ellenállók). Varga György kecsketenyésztô és sajtkészítô 5065 Nagykörû Bajcsy Zsilinszky utca 24. ELKETEJ Elsô Magyar Kecsketej Termelô, Felvásárló és Feldolgozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ettek már cseresznyés kecskesajtot? Ha nem, itt az ideje megkóstolni! Barát József a történelmi cseresznyés a Homok cseresznye és meggy termesztôje 5065 Nagykörû, Zrinyi utca 5., Tel.: +3630/ Az ártéri gyümölcsösben a Tó al ján körtét, almát, diót, termel. A körte egy részét natúrlének dolgozzák fel ami 100%-os körteléként igazi kuriózum.

13 A NAGYKÖRÜI VENDÉGLÁTÁS MESTEREI Az közel 1700 lelkes Nagykörû a térség turisztikai gyöngyszeme. Cseresznyevirág Vendégház Vezetô: Lipták Erzsébet 5065 Nagykörû, Cseresznyéskert u. 2. Tel.: +3630/ A Cseresznyevirág Vendégház 4 szobában, 8 férôhellyel várja kedves vendégeit. Helyi kistermelôi termékekbôl állítják össze a reggelit, ebédet és vacsorát. A magyaros étkeket, a vendégek örömére, kemencében készítik. Aki szereti a vidéki hangulatot, a madárcsicsergést és a konyhakertek friss zöldségeit, gyümölcseit, no és a jó bort, garantáltan jól érezheti magát a Vendégházban. A cseresznyekóstoló, a kerékpártúrák, a horgászat, a vadászat, vagy az íjászat sem hiányozhat a Cseresznyevirág vendégházban töltött kellemes napok programjaiból. Suttogó Étterem és Lovasudvar Vezetô: dr. Hollóné Vaskó Judit 5065 Nagykörû Szabadság u Telefon: +36/ Mobil: +36/ Web: Idilli környezet, magyaros ízvilágú ételek, családias kiszolgálás. Az éttermi szolgáltatás mellett májustól szállással is a vendégeink rendelkezésére állnak. Tökéletes választás mindazoknak, akik a város zaját maguk mögött hagyva szeretnének néhány napot eltölteni, akár egy romantikus hétvége keretében a párjukkal, akár az egész családjukkal ezen a gyönyörû, Tisza mellett elterülô vidéken. Az étterem melletti állatfarmon kisebb állatsereglet (lovak, törpekecskék, cicák) várja, a simogatásokat. A lovak szerelmeseinek lovas séták és futószáras lovaglás valamint más látványos lovas élvezetek (etetetés, csutakolás, felszerszámozás) állnak rendelkezésre.

14 További vendégváró helyek Nagykörûben: Halász Vendéglô Nagykörû, Kossuth tér Nagykörû, Kossuth tér 10. Telefon/fax: 56/ , 30/ Az étteremben ingyenes vezeték nélküli Internet-hozzáférés (WiFi) mûködik. Meghitt környezet, kiváló ételek, vendégszeretô házigazdák ebben a kedves kis faluban, ahol minden a vendégek felüdülését szolgálja. E.mail: Parti Sörözô és Pizzéria Nagykörû, Május 1. út 8. Telefon: 30/ (pizza rendelés kiszállítással is) Szálláshelyek Zsófia Vendégház Nagykörû, Damjanich u. 3. Férôhely: 6 (+2kisgyermek) ágy Telefon: Weboldal: Élô Tisza Panzió Nagykörû, Felszabadulás út 3/a Férôhely: 24 ágy 2x4 ágyas 2 fürdôszobás apartman és 4x3 ágyas és 2x2 ágyas szobák, friss kenyérillattal a szomszédos pékségbôl Telefon: 06-30/ , 06-30/ Tájékoztatás, foglalás:

15 Cseresznye Turistaszálló Nagykörû, Rákóczi út 22. Férôhely: 40 ágy Telefon: 06-30/ , 06-30/ Tájékoztatás, foglalás: Tájházi panzió Nagykörû, Bajcsy út 12. Férôhely: 9 ágy Telefon:(06-30) Strand büfé és sátorozó hely Nagykörû, Tisza-part, strand Férôhely: sátorozási és lakókocsis lehetôség Telefon: 20/ Fülöp-lak Nagykörû, Hunyadi út Férôhely: két vendégház, 6 szoba Telefon/fax: 56/ ; 30/ Madárfészek Nagykörû, Bajcsy út 8. Férôhely: 7 (5+2) ágy Telefon: 56/ ; 70/ Nagy Vendégház Nagykörû, Árpád út 1. Telefon: 56/ ; 30/ szoba, 15 férôhellyel, 3 teakonyha, 3 fürdôszoba az udvaron tûzrakó hely, hinták, asztali tenisz

16 NAGYKÖRÛI VÁLLALKOZÁSOK Balogh Péter gazdálkodó, geográfus 5065 Nagykörû, Köztársaság u. 3., Tel.:+3630/ Magyar állatok, tiszta magyar ételek (rackajuh, tojás, mangalica) tenyésztése Bodor Imre BODOR HÚS 5065 Nagykörû, Haladás út 9., Tel.: +3670/ Füstölt áru készítés, szalámi, szalonna, húsos csont, tojás, hal. Csapó György ôstermelô méhész 5065 Nagykörû, Tompa M. út 1., Tel.: +3620/ Ôstermelô méhészként méhcsaláddal dolgozik. Fajta mézeket állít elô, pél dául akác, selyemfû, ámorakác, napraforgó, repce és virágmézet. Csillik Józsefné Ôstermelô 5065 Nagykörû, Dózsa György út 11. Tel.: +3656/ , +3620/ Elôállított termékek: szántóföldi: búza, kukorica, napraforgó; gyümölcs: cseresznye, meggy, sárgabarack; kertészet: burgonya, hagyma, fûszerpaprika. Demény Ferenc Zoltán Szent István Egyetem, Halgazdálkodási tanszék 5065 Nagykörû, Szabadság út 34. Halgazdálkodás ezzel kapcsolatos kutatás

17 Dr. Varga Judit Állattenyésztô 5065 Nagykörû, Hunyadi út 54., Tel./fax: +3630/ Kis létszámú, ökológiai tartásban, teljesen természetes körülmények között tar tott szürkemarha állomány tartása A természetes tartásnak köszönhetôen a szür ke marha különleges húsminôsége legendás, bár elkészítése -jó elkészítése- sok kal nagyobb felkészültséget igényel, mint a szokásos alapanyagból készült éte lek, de megéri és meghálálja a fáradságot. Kónya Sándor sétakocsizás 5065 Nagykörû, Szabadság út 3., Tel.: +3630/ Két fehér welsh pónival sétakocsikázást vállal Nagy kö rû ben. Makk József ôstermelô 5065 Nagykörû, Jókai út 50., Tel.: +3630/ Zöldség-gyümölcstermesztés:cseresznye, meggy, ôszibarack, sárgabarack, szil va, körte, birsalma, paprika. Miheller Balázs virágtermesztés 5065 Nagykörû, Ady u. 31., Tel.: Virágokat és bambuszokat termel: mocsári hibiszkusz 7 színben, sásliliom 210 faj ta, nôszirom 190 fajta, bambusz több fajta. Nagy Szabolcs kistermelô 5065 Nagykörû, Ságvári út 16., Tel.: +3670/ Sertés tartás és feldolgozás utáni értékesítés. Hentesüzlete a Kossuth téren a Látogató Központ mögött friss tôkehússal, húskészítményekkel és finom füstölt áruval várja a vendégeket.

18 Nagy Gábor egyéni vállalkozó Fôtéri Forgatag Kiskereskedelmi Üzlet 5065 Nagykörû, Kossuth út 9., Tel.: +3670/ Kiemelt termékkörük a nagykörûi vonatkozású ajándéktárgyak gyártatása és forgalmazása. A termékek fô motívuma a cseresznye, amely megjelenik a szu ve nír ajándéktárgyakon, illetve a kézmûves termékeken. A nemeztárgyak és a híres mezôtúri má zas és mázatlan kerámiák (a Szellemi Kulturális Örökség Nemze ti Jegyzékének része.) Pravda Ferenc ôstermelô gyümölcs, zöldség 5065 Nagykörû, Haladás út 17., Tel.: +3620/ Rimóczi Árpád túravezetô 5065 Nagykörû, Hunyadi út 37., Tel.: +3630/ Gyalogos túrák réten, ártéri erdôben, vízparton Hajnali madárles és madárgyûrûzési bemutató Kerékpáros ökotúra (30 km) Szász Tamás gyûjtô 5065 Nagykörû, Damjanich u. 5., Tel.: +3630/ Hagyományos használati tárgyak adás-vétele. Szecskó Gábor pálinka készítô, gyümölcspálinka bérfôzés 5065 Nagykörû, Rákóczi út 23., Tel./Fax: +3656/ A pálinkafôzde 1987-óta folyamatosan üzemel.

19 Szentimrey Gábor cseresznyetermesztô ôstermelô Szentimrey Réka textilmûves 5065 Nagykörû, Bajcsy Zs. u. 18., Tel./Fax:+3670/ Gyümölcstermesztésben a fô profil a germersdorfi cseresznye. Termékeik: egyedi tervezésû textiláru, kézmûves szappanok, melyek alapanya ga kecsketej, amit helyi termelôtôl szereznek be. Gyapjúfeldolgozás. Szolnoki István falunézés szamárfogaton vagy lovas kocsin 5065 Nagykörû, Kölcsey Ferenc út 4. Tel.: +3656/ , +3620/ Túriné Kiss Gabriella kertészmérnök 5065 Nagykörû, Forráspart tanya 2. Tel.: +3630/ , Fax: +3656/ Hideg fóliás paprika-, illetve szamóca, bogyós-, és törzses faiskolai sza po rí tóanyag, sárgarépa, petrezselyem termeléssel foglalkozik. Varga Bodnár Mónika gyógynövények termesztése, feldolgozása 5065 Nagykörû, Majzik Viktor út 3., Tel.: +3630/ Kisüzemi keretek között, nagyrészt saját termesztésû gyógy és egyéb növé nyek feldolgozásával elôállított kozmetikumok készítése,értékesítése: háziszappan, sam pon, egyéb házi kozmetikai szerek, gyógynövények, szárítmá nyok, olajok.

20 A nagy cseresznyevásár és I. pálinkafesztivál szervezôi: Bulyáki József, Hungler Tamás, Hungler Zsuzsanna Külön köszönet a rendezvényhez nyújtott segítségért: dr. Veres Nándor polgármesternek, Dr. Varga Zoltán jegyzônek, Barát József alpolgármesternek, G. Nagyné Baráth Ágnes asszonynak, Nagyné Récsányi Zsuzsanna óvodavezetônek, Kohajda Szilvia bölcsôdevezetônek, Galsi Zoltán GESZ vezetônek és munkatársainak. Továbbá külön köszönet: Molnár Krisztinának, Marsiné Erzsikének (Halász Vendéglô), valamint dr. Moldvay Csongornak Közintézmények Nagykörûben: Látógatóközpont és Tourinform iroda 5065 Nagykörû Kossuth tér 2., Tel.:56/ Mûvelôdési ház és Községi Könyvtár 5065 Nagykörû, Május 1.út 9. Fogorvosi és orvosi rendelô: 5065 Nagykörû, Rákóczi út 2-4., Tel.: 56/ Gyógyszertár: 5065 Nagykörû, Felszabadulás út 44., Tel.: 56/ Pénzfelvételi lehetôség: Posta, Takarékszövetkezet Az élelmiszerboltok nyáron, hétvégén is nyitva tartanak. A kiadvány szerkesztôje: Schranz Edit (PR, marketing, kommunikációs feladatok felelôse) Grafikai munkák: Székely István Fotók: Balázs István, Grosz Tamás, Kürti István, Tóta Gábor, Vágási Kálmán, Valuska Judit Nyomdai munkák: Kodex Nyomdaipari Kkt Budapest Varsó u.12. tel.30/

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK Kollégiumi szálláslehetőség Cím: 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. (volt főiskola kollégiuma) tel: 06-56-551-000 Szobák és árak: Földszint: 2 db 4 fős szoba (külön

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl Kisköre város Önkormányzata... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a 239/2009. (.10.) Korm. rendelet 12. (1)

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Vírusmentes gyümölcs törzsültetvények a Fás gyümölcs géngyűjteményi tételek megőrzése Intézet Kht. Cegléd (kajszi,

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás tásba 149/2009 tásba BE Balog Antalné 2009.03.11. Földeák, Vásárhelyi u. 51 címe (több helyszín esetében a címek): Földeák, Vásárhelyi u 51. illetve az ----- Módosításának --- 63359763 Napi/heti tartási

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉG... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Miért érdemes a Manó Vendégházat választani:

Miért érdemes a Manó Vendégházat választani: M a nai V e n d é g h á z P á z m á n d P á z m á n d F e j é r m e g y e ka z e p é n, a V e l e-nh ce eg iy s é g k e l e t i n yaz l v á n y a i a l a t t, a z M 7 ( a u tai p á l y a ) ka z e f e k

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Balatongyörök és Vállus községek Körjegyzõsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 20/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. () bekezdése alapján

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról. Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

VI. CSÁKBERÉNYI PÁLINKAVERSENY 2015

VI. CSÁKBERÉNYI PÁLINKAVERSENY 2015 A verseny célja: a pálinka kulturált fogyasztásának népszerűsítése, a versenyen résztvevő pálinkák megmérettetése, a minőség javítása, a bérfőzetők saját eredményeinek közlésén keresztül, a pálinkával

Részletesebben

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013.

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013. Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 Szajol Tószeg Újszász 2011-2013. 1 021 860 Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése célés gyakorlatorientált képzések

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PIMJY Nagykovácsi Dátum: 2014.06.03 08:43:47 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PIMJY Nagykovácsi Dátum: 2014.06.03 08:43:47 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-088-001-7, Cím: Kossuth Lajos u.101.(általános Iskola) Besenyõtelek utca teljes közterület 13 Diófa köz teljes közterület 33 Diófa utca teljes

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Kisköre város Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 20/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. () bekezdése alapján kötelezõ. A

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek

Elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek Elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek Azonosító Név Megye Székhely Elismerési kategória TÉSZ-3 Délalföldi Kertészek Zöldség-Gyümölcs Termelői és Értékesítő Szövetkezete Csongrád Szentes 6000 Szarvasi

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

Szállásadó neve: 1. 1997.10.31. Lukácsné Podani Erzsébet Szarvas, Bocskai u. 6. Béke ltp.1/e.i.4. 2

Szállásadó neve: 1. 1997.10.31. Lukácsné Podani Erzsébet Szarvas, Bocskai u. 6. Béke ltp.1/e.i.4. 2 Sorsz.: Kiadás kelte: Szállásadó neve: Székhelye: Szálláshely elnevezése: Szálláshely cime Szarvason: Szobák sz. : 1. 1997.10.31. Lukácsné Podani Erzsébet Szarvas, Bocskai u. 6. Béke ltp.1/e.i.4. 2 2.

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

Nyilvántartás 10. bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén

Nyilvántartás 10. bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén Nyilvántartás 10. 1. Nyilvántartásba vétel száma: 10/2011 Kereskedő neve, címe, illetve székhelye: D és SZ Kft. Kiskassa Petőfi u.80. 2. A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozó nyilvántartási száma, illetve

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

ZLINSZKY-KÚRIA, DABAS, GYÓN Hakkel Márton, Kovács Zsófia, Tatár-Gönczi Orsolya. 1. prezentáció, 2012. március 14.

ZLINSZKY-KÚRIA, DABAS, GYÓN Hakkel Márton, Kovács Zsófia, Tatár-Gönczi Orsolya. 1. prezentáció, 2012. március 14. ZLINSZKY-KÚRIA, DABAS, GYÓN Hakkel Márton, Kovács Zsófia, Tatár-Gönczi Orsolya 1. prezentáció, 2012. március 14. I. ZLINSZKY CSALÁD 2012. 02. 11. Múzeum körút Mik a realitások a telek használatával kapcsolatban?

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Meseszálló. Ha olyan helyet keresel, ahol pihenhetsz és feltöltődhetsz, jó hírünk van: A Meseszálló stresszmentes övezet!

Meseszálló. Ha olyan helyet keresel, ahol pihenhetsz és feltöltődhetsz, jó hírünk van: A Meseszálló stresszmentes övezet! Meseszálló Bőszénfa, Kossuth Lajos utca 28. Ha olyan helyet keresel, ahol pihenhetsz és feltöltődhetsz, jó hírünk van: A Meseszálló stresszmentes övezet! Kaposvártól 15 km - re délre, Szigetvár felé haladva

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl POLGÁRMESTERI HIVATAL... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a 239/2009. (.10.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdése

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl FELSÕTÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NOSZVAJI KIRENDELTSÉGE... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a

Részletesebben

Elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek

Elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek Elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek Név Megye Székhely Elismerési kategória TÉSZ 3 Dél-alföldi Kertészek Zöldség-Gyümölcs Termelői e Csongrád Szentes 6000 Szarvasi út 3/b gyümölcs-zöldség TÉSZ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

Tel.: 06-70/426-7686. Fatemplom Fesztivál Magyarföld 2015. július 17-19. További információk: Honlap: www.magyarfold-falu.hu, www.kalakazenebolt.

Tel.: 06-70/426-7686. Fatemplom Fesztivál Magyarföld 2015. július 17-19. További információk: Honlap: www.magyarfold-falu.hu, www.kalakazenebolt. Őrállók kézműves és katonai hagyományőrző táborok és vándortábor az Őrségben és az Őrvidéken Időpontok: 2015. július 1-5. 2015. július 14-19. 2015. július 27-31. 2015. augusztus 10-14. Információ: Őrállók

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl Polgármesteri Hivatal Diósjenõ... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a 239/2009. (.10.) Korm. rendelet 12.

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

TANULÓ VIDÉKI TÁJAK NEMZETI KONFERENCIA II. SZAKMAI TALÁLKOZÓ 2014. MÁRCIUS 27. TATÁRSZENTGYÖRGY

TANULÓ VIDÉKI TÁJAK NEMZETI KONFERENCIA II. SZAKMAI TALÁLKOZÓ 2014. MÁRCIUS 27. TATÁRSZENTGYÖRGY TANULÓ VIDÉKI TÁJAK NEMZETI KONFERENCIA II. SZAKMAI TALÁLKOZÓ 2014. MÁRCIUS 27. TATÁRSZENTGYÖRGY dr. Nagy Réka, vidékfejlesztési referens Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezet Témák HELYI

Részletesebben

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka Helyi értékek - vonzerőleltár Kulturális hagyaték Természetvédelmi értékek Turisztikai

Részletesebben

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 Budapest, 2015. január 30. KAP I. termeléshez kötött támogatás önkéntes, legfeljebb az éves pénzügyi keret 13%-a (évente közel

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben