2013. június 15. (szombat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. június 15. (szombat)"

Átírás

1 és I. Nagykörûi pálinkafesztivál Nagy cseresznyevásár Kulináris élvezetek és vásárnapi vidámságok június 15. (szombat) Reggeltôl másnap pirkadatig Magyarország cseresznyéskertje, Nagykörû

2 Nagykörû GPS koordináták: É K Budapesttôl dél ke letre 125 km, Szol nok tól 25 km, a Ti sza jobb partján. Megközelíthetô Szolnokig vonattal, onnan busszal, Fegyvernektôl komppal csak nyá ron. Ahol ötvözôdik a hagyomány és a mo dern, internettel át szôtt vi lág, ahol a Tisza valóban szôke, ahol a ba rokk templom kertjében kóstolgathatjuk a cseresznyefa gyûjtemény gyümölcseit. Ahol az alföldi táj hir te len dimbes dombos lankák ká vál to zik és ahol annyi zöld lige tet találunk, mint sehol máshol az alföldön. Köszöntjük a 150 éves cseresznye ül tet vény hazájában, Magyarország cseresz nyés kertjében, ahol az or szág ban fel lel hetô összes, több mint 100 faj ta cseresznye megtalálható! A nagykörûi cseresznye védett már ka név, az itt termô gyümölcs ízét egész Eu ró pában ismerik. A cse resz nyének tet szô éghajlat és kü lön leges talaj egye di adott sá gok kal ruházza fel a Ti sza menti zsákfalut.

3 NAGYKÖRÛ RÉGEN ÉS MA A TEMPLOM A barokk templomot 1785-ben szentelték fel, de helyén 1330-tól eredetileg is temp lom állt. Az épület igen rossz állapotában mu tat ko zott 1776 környékén, amikor Gróf Eszteházy Károly egri egyházmegyei püs pök ként a fa lu ba érkezett, így e magas ran gú vendég lá to ga tá sa után a helybéliek hoz zá fogtak a temp lom új jáépí té séhez, a kor nak megfelelôen barokk stílus ban. Ám az idô és a háborúk ismét sú lyo san megrongálták, leginkább a tornyot, amelybôl volt idô, amikor a haran got is el vit ték es felújítása után ma is megcsodálhatjuk a 100 éves orgonájának hang ját, bel sô te ré nek han gulatát és a templomker tet, ahol Ma gyarország egyetlen cseresznyefa gyûjteménye található és ahol több mint 100 faj ta cse resz nyé bôl közel 400 fát nevel nek. TÁJHÁZ Egy 100 éves parasztházban lelt ott hon ra Nagykörû 1996-ban kialakított tájháza. Múzeumában helytörténeti kiállítás is he lyet ka pott. Az épületben található a fazekas mû hely és egy fogadó is, amely a régi idôk em lé keit és ha gyományait ôrizve egyterû he lyi sége kö ze pén egy hatalmas, ma is mû kö dô búbos ke mencével büszkélkedhet. A kéz mû ves mû helyben iparmûvészek segítségével kipróbálhatják a népi mesterségeket: nemezelést, csipkeverést, fazekasságot, bôrmí ves séget, kosárfonást, csuhézást. A napjaink divatos technikák is elsajátíthatják, úgy mint a de ko pázs, üveg- kerámia festés, selyemfestés, gyöngyfûzés mesterségét.

4 A TISZAPART A Közép-Tisza egyik legnagyobb homokos partja a fo lyó nagy körûi partszakaszán található. Így a sza bad strand a fürdôzôk, az ártéri erdôk megka pó tája pedig a fotósok és a túrázók örömére az egyik leg kü lönlegesebb élményt nyújtják egyedülálló élôvilágukkal. A fûzfák alatt megbújó kis komp a szomszédos Fegyvernekre vi szi a kí ván csi lá to gatót. A Tiszapart remek hely sporto lásra is, hi szen van lehetôség vízi tú rá zásra, eve zés re, kajakozásra, kenuzásra, de akár lo vaglásra is. Lehet kerékpározni (öko tú ra: Anyita-tó Doba-puszta között) röplabdázni, homokfocizni, lábteniszezni. Csónakkal a partifecskék látványa hihetetlen élmény. Nagykörûnek van re mek futballpályája és he lyi csa pata is. TISZAVIRÁG Páratlan élmény, amelyet sehol máshol a vilá gon nem élhet át! Turisták ezrei látogatnak jú ni us kö ze pén a Tisza vidékére, hogy részesei le hes se nek ennek az egyedi, néhány óra alatt lezajló természeti jelenségnek, amikor a Tisza víz szí ne fe lett repülô milliónyi kérész nász tánca vé gül a le ve tett páncélokkal a ví zen úszó fehér virágözönnek tûnik. Az iskola, az óvoda, a bölcsôde és a most épült JÁTSZÓTÉR Nagykörû szépen kivitelezett, gyermekbarát bölcsô déje épp modernsége miatt érdemel em lí tést, ahogy a szintén EU forrásból épült játszótere is. Itt, ezen a templomhoz közeli he lyen ta lálko zik Nagy kö rû múltja és jövôje... A három intézményvezetô iskola, óvoda és bölcsôde egy más sal összhangban, ne ve lik, oktatják a gyerekeket a hagyomány ôrzésére, szeretetére.

5 ÜNNEPEK, KULTÚRA NAGYKÖRÛBEN Nagykörû közel 1700 fôs lakossága sze re ti az ünne peit és a maga kialakította ha gyo mányokat. Ezért van szín há za: Nagykörûi Nemzeti Szín ház név vel, amely ama tôr színjátszó csoport, mégis számos sikeres elôadást tudhat már ma ga mögött Nagykörû, Május 1. u. 1. Tel.: +3656/ , +3630/ A színjátszó csoport a nagykörûi helyi rendez vé nyek színesítésére alakult, ezért játszik vásári komédiákat, amelyek a vásári forgatag kö ze pén, a né zô vel testközelben adhatók elô. Fellépéseik híre gyorsan terjedt, így bemutathatták mûsorukat Szolnokon, Besenyszögön, Csataszögön, Adácson, Rádon, Vácott. A csoport fenntartója a Nagykörû Községi Önkormány zat. Vezetôjük Dr. Varga Zoltán Nagykörû Galéria A Nagykörû Községi Önkormányzat által fenn tar tott nonprofit, bemutató jellegû kama ra-ga lé ria júliusa óta mûködik. Fel ada ta, hogy a képzômûvészet kü lön bözô ágazataiban tevékenykedô mûvészek magyarok és kül föl diek, kortársak és klasszi kusok, ismertek és feltörekvôk- alkotásait bemutassa az itteni és kör nyék beli kö zön ségnek. Célja az is, hogy népszerûsítse Nagykörût országvilág elôtt a képzômûvészet eszközeivel, helyi és másutt élô alkotómûvészek bevonásával. Mûvészeti vezetôje, Szász József festômûvész 5065 Nagykörû Rákóczi út 29., Tel. 56/

6 Nemezgaléria 5065 Nagykörû, Rákóczi út 29. Tel.: +3630/ A galériában található Tótáné Pethô Rózsa Aranykoszorús mester nemezmunkáinak ál lan dó kiállítása. Pethô Rózsa a Gyôri Babakiállításon 2013-ban életmûdíjat kapott. Csipkekészítô és népi játékok mûhely vezetôje Sziráki Éva. Csipkéit megyeszerte ismerik, tudását szívesen adja tovább a tanulni vágyóknak... Keramikus iparmûvész Szász Judit mû helye a Tájházban található, munkáit Angliában is jól ismeri a közönség. A gyékény, szalma és kosárfonás mestere Gregor Balázs A szálas anyagok (fûzvesszô, szalma, gyékény, csu hé, cirok) feldolgozása a legôsibb mesterségek egyike. Hagyományos paraszti kultúrákban ezek az alap anyagok szolgálatak alapul az épít ke zés ben, tárolóedények és más használati eszközök készítésében. A Tisza árterülete valamint a Holt-Tisza környéke kiváló termôhelyül szolgál az alapanyagok begyûjtésében.

7 Bóbita bábcsoport, vezetôje Kissné Eszes Éva 1994 óta vezeti a Bóbita bábcsoportot Nagykörûben ban Megyei kitüntetéssel ismerték el vezetôi munkáját. A 3-tól a 13- éves korú gyerekekkel a bábcsoport 17 szeres nyertese a Megyei Bábtalálkozóknak. Ezzel mindannyiszor képviselhette Jász-Nagykun-Szolnok Megyét és Nagykörût az Országos Bábtalálkozókon, Egerben, ahol többször dobogós hellyel és különdíjjal is jutalmazták a gyerekek munkáját. Saját készítésû bábokkal dolgoznak, minden darabhoz új kollekció készül, más-más technikával. Balogh Gyôzôné 5065 Nagykörû, Sallai út 4., Tel.: +3620/ éve fogalakozik csuhéfonással és dísztárgyak készítésével, munkáiért 2004 ben aranygyûrû kitüntetést kapott Rákóczifalván. 7 éve él Nagykörûben. Blaskó Sándor Nagykörû fafaragó szobrásza 5065 Nagykörû, Zrínyi út 5., Tel.: +3653/ Kültéri festett faszobrai és betéri csipkeszobrai faluszerte megtalálhatóak. Lôrincz István fafaragó 5065 Nagykörû, Kossuth u. 2., Tel./Fax: +3630/ Elsôsorban használati tárgyakat készít (rönkbútorok, kínáló tálak, só és fû szer tartók. Tárgyai egy részét a Néprajzi Múzeumban is kiállították. Néhány rönk bútor megtekinthetô a nagykörûi Ökoturisztikai Látogatóközpontban.

8 Molnár Ferencné hagyományôrzô 5065 Nagykörû, Táncsics út 9., Tel.: +3656/ Molnár Ferencné (Petô Mária) nyugdíjas óvónô, 20 éve vezet gyermekfoglalkozásokat. Természetes anyagból dolgozik, csutka, dióhéj, barack és cse resz nye mag, kreppapír, textília, gyufásdoboz. Készít csutka babát dióhéjból böl csôt, hangszert. Molnár Krisztina kézmûvesség 5065 Nagykörû, Hunyadi út 58/a., Tel.: +3620/ Természetes anyagokkal dolgozik,készít használati és ajándéktárgyakat raffiá ból (pálmarost), textíliából, bôrbôl. A gyermekfoglalkozások alkalmával ne meztechnikát is alkalmaz. Molnár Viola Hajnalka kirakatrendezô 5065 Nagykörû, Hunyadi út 56., Tel.: +3656/ Tel.: +3630/ Kirakatrendezô, dekoratôr és virágkötô, de készít reklámtáblákat, alkalmakra vi rág csokrokat, koszorúkat, dekorációt. Németh Edit ajándéktárgy készítô 5065 Nagykörû, Május 1. út 3., Tel.: +3656/ Horgolás technikával terítôket, kisebb ajándéktárgyakat, gyönggyel díszített ék sze reket készít. Széplaki Sándor festek ládák, kazetták, mozaikképek készítôje 5065 Nagykörû, Lehel út 5., Tel.: +3620/

9 MINDEN ÉVBEN HAGYOMÁNYOS CSERESZNYEFESZTIVÁL NAGYKÖRÛBEN Fergeteges program, jó ételek és italok, természetesen minden e nemes gyümölcs, a cseresznye felhasználásával. Kirakodó vásár, gyermekjátszó, bábszínház, cseresznyevonat, színjáték, vásári forgatag, koncert, kulturális csemegék. Helyi, kemencében sült kulináris finomságok és a híres nagykörûi, 77 fajtából készült cseresznyepálinka kifogyhatatlan hordói várják az ezen a napon a faluba látogató vendégeket. Nagykörûben, Barát József cseresznyetermelô kezdeményezésére vált hagyománnyá a júniusi nagy cseresznyevásár, amely ban egészült ki a pálinkák fesztiváljával.

10 NAGYKÖRÛ kulináris MESTEREI Bulyáki Pálinkafôzde A cseresznye és más gyümölcsbôl készült pálinkafôzés mestere: Bulyáki József, aki az ország egyik legrégebbi pálinkafôzô mûhelyét irányítja. Bulyáki József pálinkafôzô mester 5065 Nagykörû, Sallai u. 2. Telefon: 06-30/ Weboldal: A mûhelyben a hagyományos kisüsti fôzôkön végigkövetheti a párlat útját a felöntéstôl a kész ital kiméréséig. A jó pálinka ismérvei: kiváló minôségû, válogatott gyümölcsbôl készül utal alkotójának szakmaiságára és elkötelezettségére C -on speciális pohárban fogyasztva, tiszta gyümölcsre jellemzô virágos, fûszeres illatok harmonikus, karakteres, hosszantartó gyümölcsös ízek mértékletes fogyasztása élményt nyújt a magyar kultúra része, hungarikum VÁLJÉK EGÉSZSÉGÉRE!

11 Gyümölcsdesszert A Hungleríz gyümölcsdesszert nagykörûi termelôktôl származó, frissen szedett gyümölcsbôl, családi recept alapján, kézi munkával készül. Gyümölcstartalma a gyümölcstôl függôen % között van. Tartósítószert nem tartalmaz. Nyári szezonális választékunkban cseresznye, földieper, meggy, egres és sárgabarack szerepel, ôsztôl szilva-, ôszibarack, feketeáfonya, bodza, birsalma, narancs, feketeszeder és almadesszert is készül. Tom Time 2000 Kft Nagykörû, Hunyadi út 45. Telefon: Hungler Tamás: 06 (30) Telefon és fax: 06 (56) Rendelés: Fogyasztható önállóan, ám desszertként és süteményekhez is kiváló. Az Almadesszertet kimondottan pitékhez és rétesekhez, töltelékként ajánljuk.

12 Grosz Tamás kerti gyógynövények mestere 5065 Nagykörû, Tomori út 37. Tel./Fax: +3656/ , +3620/ Gyógy és fûszer, valamint különleges zöldségnövények is megtalálhatóak Grósz Tamás bemutató jellegû gyûjteményes kertjében, ahol szívesen fogadják a vendégeket. Sári Krisztián méhész 5065 Nagykörû, Dózsa György út 69. Tel./Fax: +3630/ , Méhészetben termelôi mézet, repce-, akác- és vegyes virágmézet ál lít elô. A repceméz az egyetlen méz, amely lúgos kémhatású, ezért gyógyhatása mi att gyomorsav túltengésre, vastartalma miatt vérszegénység el len is ajánlott. A repceméz elônyös sportolóknak és szel le mi-fizikai munkát végzôknek is. G. Nagy István paradicsom, paprika és egyéb zöldségek termesztésének mestere 5065 Nagykörû, Hunyadi út 23., Tel.: +3630/ Tájfajtákat termeszt, amelyek a hibridekkel ellentétben újratermeszthetôk (kémiai per metezést, mûtrágyázást nem igényelnek, ízletesek, ellenállók). Varga György kecsketenyésztô és sajtkészítô 5065 Nagykörû Bajcsy Zsilinszky utca 24. ELKETEJ Elsô Magyar Kecsketej Termelô, Felvásárló és Feldolgozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ettek már cseresznyés kecskesajtot? Ha nem, itt az ideje megkóstolni! Barát József a történelmi cseresznyés a Homok cseresznye és meggy termesztôje 5065 Nagykörû, Zrinyi utca 5., Tel.: +3630/ Az ártéri gyümölcsösben a Tó al ján körtét, almát, diót, termel. A körte egy részét natúrlének dolgozzák fel ami 100%-os körteléként igazi kuriózum.

13 A NAGYKÖRÜI VENDÉGLÁTÁS MESTEREI Az közel 1700 lelkes Nagykörû a térség turisztikai gyöngyszeme. Cseresznyevirág Vendégház Vezetô: Lipták Erzsébet 5065 Nagykörû, Cseresznyéskert u. 2. Tel.: +3630/ A Cseresznyevirág Vendégház 4 szobában, 8 férôhellyel várja kedves vendégeit. Helyi kistermelôi termékekbôl állítják össze a reggelit, ebédet és vacsorát. A magyaros étkeket, a vendégek örömére, kemencében készítik. Aki szereti a vidéki hangulatot, a madárcsicsergést és a konyhakertek friss zöldségeit, gyümölcseit, no és a jó bort, garantáltan jól érezheti magát a Vendégházban. A cseresznyekóstoló, a kerékpártúrák, a horgászat, a vadászat, vagy az íjászat sem hiányozhat a Cseresznyevirág vendégházban töltött kellemes napok programjaiból. Suttogó Étterem és Lovasudvar Vezetô: dr. Hollóné Vaskó Judit 5065 Nagykörû Szabadság u Telefon: +36/ Mobil: +36/ Web: Idilli környezet, magyaros ízvilágú ételek, családias kiszolgálás. Az éttermi szolgáltatás mellett májustól szállással is a vendégeink rendelkezésére állnak. Tökéletes választás mindazoknak, akik a város zaját maguk mögött hagyva szeretnének néhány napot eltölteni, akár egy romantikus hétvége keretében a párjukkal, akár az egész családjukkal ezen a gyönyörû, Tisza mellett elterülô vidéken. Az étterem melletti állatfarmon kisebb állatsereglet (lovak, törpekecskék, cicák) várja, a simogatásokat. A lovak szerelmeseinek lovas séták és futószáras lovaglás valamint más látványos lovas élvezetek (etetetés, csutakolás, felszerszámozás) állnak rendelkezésre.

14 További vendégváró helyek Nagykörûben: Halász Vendéglô Nagykörû, Kossuth tér Nagykörû, Kossuth tér 10. Telefon/fax: 56/ , 30/ Az étteremben ingyenes vezeték nélküli Internet-hozzáférés (WiFi) mûködik. Meghitt környezet, kiváló ételek, vendégszeretô házigazdák ebben a kedves kis faluban, ahol minden a vendégek felüdülését szolgálja. E.mail: Parti Sörözô és Pizzéria Nagykörû, Május 1. út 8. Telefon: 30/ (pizza rendelés kiszállítással is) Szálláshelyek Zsófia Vendégház Nagykörû, Damjanich u. 3. Férôhely: 6 (+2kisgyermek) ágy Telefon: Weboldal: Élô Tisza Panzió Nagykörû, Felszabadulás út 3/a Férôhely: 24 ágy 2x4 ágyas 2 fürdôszobás apartman és 4x3 ágyas és 2x2 ágyas szobák, friss kenyérillattal a szomszédos pékségbôl Telefon: 06-30/ , 06-30/ Tájékoztatás, foglalás:

15 Cseresznye Turistaszálló Nagykörû, Rákóczi út 22. Férôhely: 40 ágy Telefon: 06-30/ , 06-30/ Tájékoztatás, foglalás: Tájházi panzió Nagykörû, Bajcsy út 12. Férôhely: 9 ágy Telefon:(06-30) Strand büfé és sátorozó hely Nagykörû, Tisza-part, strand Férôhely: sátorozási és lakókocsis lehetôség Telefon: 20/ Fülöp-lak Nagykörû, Hunyadi út Férôhely: két vendégház, 6 szoba Telefon/fax: 56/ ; 30/ Madárfészek Nagykörû, Bajcsy út 8. Férôhely: 7 (5+2) ágy Telefon: 56/ ; 70/ Nagy Vendégház Nagykörû, Árpád út 1. Telefon: 56/ ; 30/ szoba, 15 férôhellyel, 3 teakonyha, 3 fürdôszoba az udvaron tûzrakó hely, hinták, asztali tenisz

16 NAGYKÖRÛI VÁLLALKOZÁSOK Balogh Péter gazdálkodó, geográfus 5065 Nagykörû, Köztársaság u. 3., Tel.:+3630/ Magyar állatok, tiszta magyar ételek (rackajuh, tojás, mangalica) tenyésztése Bodor Imre BODOR HÚS 5065 Nagykörû, Haladás út 9., Tel.: +3670/ Füstölt áru készítés, szalámi, szalonna, húsos csont, tojás, hal. Csapó György ôstermelô méhész 5065 Nagykörû, Tompa M. út 1., Tel.: +3620/ Ôstermelô méhészként méhcsaláddal dolgozik. Fajta mézeket állít elô, pél dául akác, selyemfû, ámorakác, napraforgó, repce és virágmézet. Csillik Józsefné Ôstermelô 5065 Nagykörû, Dózsa György út 11. Tel.: +3656/ , +3620/ Elôállított termékek: szántóföldi: búza, kukorica, napraforgó; gyümölcs: cseresznye, meggy, sárgabarack; kertészet: burgonya, hagyma, fûszerpaprika. Demény Ferenc Zoltán Szent István Egyetem, Halgazdálkodási tanszék 5065 Nagykörû, Szabadság út 34. Halgazdálkodás ezzel kapcsolatos kutatás

17 Dr. Varga Judit Állattenyésztô 5065 Nagykörû, Hunyadi út 54., Tel./fax: +3630/ Kis létszámú, ökológiai tartásban, teljesen természetes körülmények között tar tott szürkemarha állomány tartása A természetes tartásnak köszönhetôen a szür ke marha különleges húsminôsége legendás, bár elkészítése -jó elkészítése- sok kal nagyobb felkészültséget igényel, mint a szokásos alapanyagból készült éte lek, de megéri és meghálálja a fáradságot. Kónya Sándor sétakocsizás 5065 Nagykörû, Szabadság út 3., Tel.: +3630/ Két fehér welsh pónival sétakocsikázást vállal Nagy kö rû ben. Makk József ôstermelô 5065 Nagykörû, Jókai út 50., Tel.: +3630/ Zöldség-gyümölcstermesztés:cseresznye, meggy, ôszibarack, sárgabarack, szil va, körte, birsalma, paprika. Miheller Balázs virágtermesztés 5065 Nagykörû, Ady u. 31., Tel.: Virágokat és bambuszokat termel: mocsári hibiszkusz 7 színben, sásliliom 210 faj ta, nôszirom 190 fajta, bambusz több fajta. Nagy Szabolcs kistermelô 5065 Nagykörû, Ságvári út 16., Tel.: +3670/ Sertés tartás és feldolgozás utáni értékesítés. Hentesüzlete a Kossuth téren a Látogató Központ mögött friss tôkehússal, húskészítményekkel és finom füstölt áruval várja a vendégeket.

18 Nagy Gábor egyéni vállalkozó Fôtéri Forgatag Kiskereskedelmi Üzlet 5065 Nagykörû, Kossuth út 9., Tel.: +3670/ Kiemelt termékkörük a nagykörûi vonatkozású ajándéktárgyak gyártatása és forgalmazása. A termékek fô motívuma a cseresznye, amely megjelenik a szu ve nír ajándéktárgyakon, illetve a kézmûves termékeken. A nemeztárgyak és a híres mezôtúri má zas és mázatlan kerámiák (a Szellemi Kulturális Örökség Nemze ti Jegyzékének része.) Pravda Ferenc ôstermelô gyümölcs, zöldség 5065 Nagykörû, Haladás út 17., Tel.: +3620/ Rimóczi Árpád túravezetô 5065 Nagykörû, Hunyadi út 37., Tel.: +3630/ Gyalogos túrák réten, ártéri erdôben, vízparton Hajnali madárles és madárgyûrûzési bemutató Kerékpáros ökotúra (30 km) Szász Tamás gyûjtô 5065 Nagykörû, Damjanich u. 5., Tel.: +3630/ Hagyományos használati tárgyak adás-vétele. Szecskó Gábor pálinka készítô, gyümölcspálinka bérfôzés 5065 Nagykörû, Rákóczi út 23., Tel./Fax: +3656/ A pálinkafôzde 1987-óta folyamatosan üzemel.

19 Szentimrey Gábor cseresznyetermesztô ôstermelô Szentimrey Réka textilmûves 5065 Nagykörû, Bajcsy Zs. u. 18., Tel./Fax:+3670/ Gyümölcstermesztésben a fô profil a germersdorfi cseresznye. Termékeik: egyedi tervezésû textiláru, kézmûves szappanok, melyek alapanya ga kecsketej, amit helyi termelôtôl szereznek be. Gyapjúfeldolgozás. Szolnoki István falunézés szamárfogaton vagy lovas kocsin 5065 Nagykörû, Kölcsey Ferenc út 4. Tel.: +3656/ , +3620/ Túriné Kiss Gabriella kertészmérnök 5065 Nagykörû, Forráspart tanya 2. Tel.: +3630/ , Fax: +3656/ Hideg fóliás paprika-, illetve szamóca, bogyós-, és törzses faiskolai sza po rí tóanyag, sárgarépa, petrezselyem termeléssel foglalkozik. Varga Bodnár Mónika gyógynövények termesztése, feldolgozása 5065 Nagykörû, Majzik Viktor út 3., Tel.: +3630/ Kisüzemi keretek között, nagyrészt saját termesztésû gyógy és egyéb növé nyek feldolgozásával elôállított kozmetikumok készítése,értékesítése: háziszappan, sam pon, egyéb házi kozmetikai szerek, gyógynövények, szárítmá nyok, olajok.

20 A nagy cseresznyevásár és I. pálinkafesztivál szervezôi: Bulyáki József, Hungler Tamás, Hungler Zsuzsanna Külön köszönet a rendezvényhez nyújtott segítségért: dr. Veres Nándor polgármesternek, Dr. Varga Zoltán jegyzônek, Barát József alpolgármesternek, G. Nagyné Baráth Ágnes asszonynak, Nagyné Récsányi Zsuzsanna óvodavezetônek, Kohajda Szilvia bölcsôdevezetônek, Galsi Zoltán GESZ vezetônek és munkatársainak. Továbbá külön köszönet: Molnár Krisztinának, Marsiné Erzsikének (Halász Vendéglô), valamint dr. Moldvay Csongornak Közintézmények Nagykörûben: Látógatóközpont és Tourinform iroda 5065 Nagykörû Kossuth tér 2., Tel.:56/ Mûvelôdési ház és Községi Könyvtár 5065 Nagykörû, Május 1.út 9. Fogorvosi és orvosi rendelô: 5065 Nagykörû, Rákóczi út 2-4., Tel.: 56/ Gyógyszertár: 5065 Nagykörû, Felszabadulás út 44., Tel.: 56/ Pénzfelvételi lehetôség: Posta, Takarékszövetkezet Az élelmiszerboltok nyáron, hétvégén is nyitva tartanak. A kiadvány szerkesztôje: Schranz Edit (PR, marketing, kommunikációs feladatok felelôse) Grafikai munkák: Székely István Fotók: Balázs István, Grosz Tamás, Kürti István, Tóta Gábor, Vágási Kálmán, Valuska Judit Nyomdai munkák: Kodex Nyomdaipari Kkt Budapest Varsó u.12. tel.30/

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

tartalom Balaton...7 BADACSONYI BORVIDÉK...11 A természet közelében...15 Kulturális kalandok...21 Aktivitás...25

tartalom Balaton...7 BADACSONYI BORVIDÉK...11 A természet közelében...15 Kulturális kalandok...21 Aktivitás...25 tartalom Balaton...7 BADACSONYI BORVIDÉK...11 A természet közelében...15 Kulturális kalandok...21 Aktivitás...25 településeink BADACSONYTOMAJ, BADACSONYÖRS, BADACSONY BADACSONYTÖRDEMIC, BADACSONYLÁBDIHEGY

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben