E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 18 - i nyilvános testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendeletalkotás az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól előterjesztést készítette: dr. Szinger Éva igazgatási ügyintéző előadó: dr. Markó Péter mb. jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala november 24-i levelében az alábbi tájékoztatást küldte a települési önkormányzatok jegyzőinek: A jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése (ÁROP /A) keretében több szociális és gyermekvédelmi, gyámhatósági eljárás felülvizsgálata történt meg a év folyamán. A felülvizsgálatok eredményeként került többek közt elfogadásra és március 29-én kihirdetésre a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi XXVII. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek. Az eljárások egyszerűsítését érintő módosítások döntő többsége április 1-jén hatályba lépett. A január 1-jétől hatályos módosítások a június 7-én kihirdetett, az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LXXV. törvénnyel, valamint a 197/2013.(VI.13.) Korm. rendelettel elfogadásra kerültek. A törvénymódosítás értelmében: január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik és önkormányzati segéllyé olvad össze. A törvény felhatalmazó és átmeneti rendelkezései szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb december 31-éig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzéséről szóló rendeletét. A törvénymódosítás értelmében a méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos feladat január 1-jétől jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe kerül. A Hivatal elkészítette az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet- tervezetet, a hozzá kötelezően előírt hatásvizsgálattal együtt.

2 Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el. Balatonboglár, december 9. dr. Markó Péter mb. jegyző

3 Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól. Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális rászorultságtól függő pénzben, valamint természetben biztosított önkormányzati segély megállapításának formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a) Ordacsehi község közigazgatási területén élő lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre.

4 b) Az Szt.6. -ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Ordacsehi község közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte. c)az Szt. 7. -ában meghatározott személyekre. Hatásköri rendelkezés 3. Az e rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja. II. Fejezet Az önkormányzati segély megállapításának jogosultsági feltételei, adható összege, felhasználásának ellenőrzése 4. A polgármester átruházott hatáskörben eljárva a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzati segélyt nyújt. (1) Önkormányzati segélyben kell részesíteni kérelemre azt a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő: a) személyt, akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg. b) egyedülálló személyt, akinek az 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. c) gyermekét egyedül nevelő egyedülálló személyt, akinek az 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. d) három, vagy több gyermekét nevelő személyt, akinek az 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. (2) Ha a kérelem teljesítése késedelmet nem tűrő, helyrehozhatatlan következménnyel járna, a segély megállapítható a kérelmező anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata

5 alapján a rendelet ában írt eljárási szabályok mellőzésével. Ez esetben - közismert, illetőleg a hivatalból ismert körülmények kivételével - a kérelem megállapítását követő 30 napon belül utólag kell az igazolásokat és egyéb bizonyítékokat pótolni. (3) Önkormányzati segély egy határozattal egy alkalomra állapítható meg. (4) Az önkormányzati segély legkisebb összege kettőezerötszáz forint lehet, éves viszonylatban nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét. (5) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (pl.: elemi csapás, hosszabb - legalább 1 hónapos - kórházi ápolással járó betegség, tartós - legalább 1 hónapos - táppénzes állomány, súlyos - többszörös töréssel vagy csonkolással járó baleset, rendkívüli hideg tél esetén krízishelyzetben tüzelőtámogatás) hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható önkormányzati segély. Ebben az esetben az önkormányzati segély összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését követően. Egyedi mérlegelés alapján a segély mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladhatja meg. Az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése 5. (1) Amennyiben az ügy összes körülményére tekintettel feltételezhető, hogy a jogosult a készpénzben folyósított önkormányzati segélyt nem a kérelemben írt rendeltetésének megfelelően használja fel, akkor az önkormányzati segélyt a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ házi gondozója közreműködésével kell kifizetni. (2) A Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ házi gondozója az önkormányzati segély öszszegéből a jogosult részére a kérelmében megjelöltek szerint élelmiszert, ruhaneműt, gyógyszert, tisztítószereket, a háztartás viteléhez szükséges egyéb dolgokat, tüzelőt vásárolhat, és kifizetheti a közüzemi díjakat. A felvett összeg felhasználásáról a gondozó 15 napon belül számlákkal köteles elszámolni. Természetben nyújtott önkormányzati segély 6. Az önkormányzati segély részben vagy egészben természetbeni ellátásként is nyújtható. A folyósítás módjáról az önkormányzati segélyt megállapító határozatban kell rendelkezni. III. FEJEZET

6 Eljárási rendelkezések 7. (1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati segélyek megállapítása iránti kérelmeket a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Ordacsehi Ügyfélszolgálati Irodáján írásban kell előterjeszteni a jelen rendelet 1. számú mellékletét képező kérelem nyomtatvány kitöltésével. (2) Az e rendeletben meghatározott önkormányzati hatósági ügyekben elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség. (3) Az önkormányzati segélyre való jogosultság hivatalból is megállapítható. (4) A temetési költségekhez való önkormányzati segély iránti kérelmet a halálesettől számított 60 napon belül lehet benyújtani a hivatalban. (5) A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát, amennyiben nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kéri a temetési segélyt, valamint a kérelmező és a vele közös háztartásban élők utolsó havi jövedelmére vonatkozó igazolást. (6) Amennyiben a kérelmező gyógyszerköltsége miatt kér önkormányzati segélyt, kérelméhez csatolnia kell a havi gyógyszerköltséget tartalmazó háziorvosi igazolást. (7) Amennyiben a kérelmező gyermeknevelési költségekhez kér önkormányzati segélyt, kérelméhez csatolnia kell a már nem tanköteles gyermek esetében az iskolalátogatási igazolást. 8. (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia. (javaslat beírni MINDEN jövedelméről) (2) A jogosultság megállapításakor a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

7 b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni. (3) A jövedelem igazolható: a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolással, b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással, c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonattal, d) vállalkozó esetében az illetékes NAV igazolásával, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról. (4) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt. (5) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Ordacsehi Ügyfélszolgálati Iroda nyilvántartásában fellelhetők, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. -ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető.

8 Az önkormányzati segély kifizetése 9. Az önkormányzati segély kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Ordacsehi Ügyfélszolgálati Iroda házipénztárából készpénzben, vagy postai feladással, vagy az ügyfél kérelme alapján átutalással történik. A házipénztárból a döntést követő azonnali kifizetés a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet. Környezettanulmány 10. (1) Amennyiben az önkormányzati segély iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni. (2) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Ordacsehi Ügyfélszolgálati Iroda a kérelem benyújtását megelőző egy évben már vizsgálta és azokban lényeges változás nem feltételezhető. Eljárási szabályok alkalmazása 11. (1) Az önkormányzati segélyre való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12..

9 Jelen rendelet január 1-én lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ordacsehi Község Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról 4/2009.(III.30.) 2. (1) bekezdés c, d pontjai, a 8. (1) bekezdésében az átmeneti segély, temetési segély szövegrész kihúzásra kerül, a 11. c, d pontjai hatályukat vesztik, a ok hatályukat vesztik, az Ordacsehi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2010.(XII.17.) rendelet 1. számú melléklete 4. pontja helyébe az önkormányzati segély szövegrész lép, 5. pontja helyébe méltányossági közgyógyellátás szövegrész lép, Hatályát veszti az Ordacsehi Község Önkormányzatának a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2004.(IV.01.) rendelet ai,15. -a, a 16. (1) bekezdéséből az és rendkívüli szövegrész törlésre kerül, a 16. b. pontja hatályát veszti, a 16. (4) bekezdéséből az és rendkívüli szövegrész törlésre kerül. Kiss Miklós polgármester dr. Markó Péter mb. jegyző Kihirdetve: Ordacsehi, 2013 dr. Markó Péter mb. jegyző

10

11 Önkormányzati segély iránti kérelem 1. számú Melléklet Szociális helyzetemre tekintettel kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt megállapítani szíveskedjenek. A segélyt: - rendkívüli élethelyzet miatt, - temetéshez, - magas gyógyszer kiadás miatt, - gyermekvédelemhez, - rendkívüli méltánylást igénylő élethelyzethez (- természeti csapásból eredő okból, - hosszabb legalább egyhónapos kórházi tartózkodás miatti okból, egyéb -...) ( A megfelelőt aláhúzással kérem megjelölni.) A kérelemhez temetéshez nyújtott segély esetén mellékelni kell a temetési számlát, a halotti anyakönyvi kivonatot. Gyógyszerköltség támogatáshoz mellékelni kell a háziorvos által kitöltött és a gyógyszertárban beárazott gyógyszerköltséget igazoló nyomtatványt. Kérelem részletes indoklása: ( Az indoklásában szíveskedjék kitérni életkörülményeire, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetét megalapozó tényezőkre, az önkormányzati segély felhasználásának céljára.) Adataim: név:...születési név:... szül.hely, idõ:... anyja neve:... TAJ:...adószám:.

12 A megállapított segélyt postai úton lakcímre, bankszámlára kérem utalni. Bankszámla számom: ( A megfelelőt aláhúzással kérem megjelölni.) Családi állapota: hajadon: férjes: nőtlen: nős: elvált: özvegy: élettársi kapcsolat: Állampolgársága:. Házastársával/élettársával közös bejelentett lakóhellyel, igen nem vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Nyugdíjas törzsszám: Telefonszám:.. Bejelentett lakóhelye:,... utca... hsz. Bejelentett tartózkodási helye:.. Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen, illetve az alábbi címen élek: ( A megfelelőt aláhúzással kérem megjelölni.) Ha a kérelmező nem cselekvőképes, a törvényes képviselő: Neve: Címe: Velem együtt élők adatai: Név: születési hely: születési idõ: Foglalkozása, nyugdíjfolyósítási törzsszáma: Figyelem! Az igénylő és vele együtt élők jövedelmeit a mellékelt jövedelem nyilatkozat egyidejű kitöltése mellett igazolni szükséges. Ennek hiányában a kérelem nem bírálható el, az eljárást meg kell szüntetni.

13 A lakás adatai, ahol a kérelmező tartózkodik: Önkormányzati bérlakás: Magánbérlet: Magántulajdonú: Összkomfortos: Komfortos: Félkomfortos: Komfort nélküli: Szükséglakás: A lakás szobaszáma: A lakás nagysága: m2 A lakásban élő személyek száma: Ingatlanját hasznosítja-e?: igen nem ( A megfelelőt aláhúzással kérem megjelölni.) A kérelmező és családja lakása, illetve a tulajdonában álló egyéb vagyon havi fenntartási költségének összege (villanyszámla, gázdíj, víz- és csatornadíj, szemétdíj, bérleti díj, hiteltörlesztés, biztosítási díja, vagyonhoz tartozó adóteher):.. Fentiekhez tartozó hátralékkal rendelkezem nem rendelkezem. ( A megfelelőt aláhúzással kérem megjelölni.) Amennyiben igen, ennek fajtája, összege: Ha a kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodó szülő a másik szülőtől nem kap gyermektartást, mi annak az oka, milyen intézkedéseket tett?..

14 JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást igénylő neve (leánykori is!):... Állandó bejelentett lakása:,... u.... hsz. Az igénylővel egy háztartásban élők: neve, szül. ideje neve, szül. ideje l Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, azok valódiságát az 1993 évi III. tv a (2) bekezdése alapján az önkormányzat az NAV útján ellenőrizheti! Egyidejűleg nyilatkozunk, hogy: vállalkozói tevékenységet folytatunk nem folytatunk* őstermelői igazolvánnyal rendelkezünk nem rendelkezünk* *a helyes választ aláhúzással jelölje! Ordacsehi, az ellátást igénylő aláírása Alulírott, a kérelmezővel együtt élő hozzátartozó nyilatkozom, hogy a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, ezt aláírásommal igazolom: l A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmi adatokat kifizetőtől származó igazolással, vállalkozó esetén a NAV igazolásával kell igazolni! Őstermelői tevékenységből származó jövedelmet a vevőnek kiállított bizonylattal, vagy a vevő által kiállított elszámolással lehet igazolni (függetlenül attól, hogy az SZJA tv. alapján a jövedelem adómentesnek vagy adókötelesnek minősül!) Rendszeres jövedelem esetén 3 havi, eseti jövedelmeket visszamenő 1 évi időszakra kell igazolni! Jövedelmi adatok: kérelmező Együtt élő családtagok: munkaviszonyból, egyéb jogviszonyból, táppénz társas és egyéni vállalkozásból ingatlan-, ingóság értékesítésből, vagyoni értékű jog átruházásból származó jövedelem Nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátás Gyermekellátás címén GYES, GYED, GYET, gyermektartásdíj, családi pótlék ÖNKORMÁNYZAT, munkaügyi szerv által folyósított rendszeres ellátás LAKÁSKIADÁS Föld bérbeadás őstermelői tevékenység Összesen: Az együttélők havi nettó összes jövedelme: Együttélők egy főre jutó havi nettó jövedelme: Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

15 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Ordacsehi, 20...év...hó...nap.. kérelmező aláírása Nagykorú hozzátartozó aláírása Nagykorú hozzátartozó aláírása Nagykorú hozzátartozó aláírása Nagykorú hozzátartozó aláírása

16 Hatásvizsgálat Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése keretében több szociális és gyermekvédelmi, gyámhatósági eljárás felülvizsgálatára került sor évben január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély, és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik és önkormányzati segéllyé olvad össze. 2. Környezeti és egészségügyi következményei Nem jelentős. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Nincs. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló év LXXV. törvény és a 197/2013.(VI.13.) Korm. rendelet szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb december 31-ig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. Ha az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület nem alkotja meg, mulasztásos törvénysértést követ el. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek Fenti feltételek rendelkezésre állnak. Balatonboglár, december 9. dr. Markó Péter mb. jegyző

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. A rendelet hatálya 1.

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. A rendelet hatálya 1. TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Gondozási támogatás

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Gondozási támogatás 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3101, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben